You are on page 1of 3

Druk nr 639

Warszawa, 13 czerwca 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Prezydium Sejmu na podstawie art. 203 regulaminu Sejmu przedstawia


Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt uchwa!y:

- w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu


Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt przedstawia Wicemarsza!ek Sejmu Jaros!aw Kalinowski.

MARSZA"EK SEJMU

(-) Bronis!aw Komorowski