You are on page 1of 2

Druk nr 714-A

Warszawa, 10 lipca 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 36 ust. 4 regulaminu Sejmu RP, wnoszę – w imieniu


wnioskodawców – następującą AUTOPOPRAWKĘ do zgłoszonego przez grupę
posłów KP Lewica, w dniu 16 maja br. – projektu ustawy:

- o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

Z poważaniem

(-) Janusz Krasoń


Prąiekt

AUTOPOPRAWKA
do projektu ustawyo zmianie ustawyo radiofonii
i terewizji

1) w urytym w art. 1 Ętule ustawyzmienianejwytazy dnia29


,,z
grudnia 1922 r.,, zastępujesię wyrazami
,,Z dnia 29 grudnia
1992r."

Z powuŻaniem