You are on page 1of 2

Druk nr 732

SEJM Warszawa, 9 lipca 2008 r .


RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

Prezydium Sejmu na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu przedstawia Sejmowi


Rzeczypospolitej Polskiej projekt rezolucji:

- wzywającej Prezydenta Rzeczypospolitej


Polskiej do jak najszybszego ratyfikowania
Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii
Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę
Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13
grudnia 2007 r.

Projekt przedstawia Wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski.

Marszałek Sejmu

/-/ Bronisław Komorowski


Projekt Prezydium Sejmu, 09.07.08 godz. 14.00

Rezolucja
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia ................ 2008 r.

wzywająca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


do jak najszybszego ratyfikowania Traktatu z Lizbony zmieniającego
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę
Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

Polska racja stanu wymaga silnej, demokratycznej i otwartej Unii


Europejskiej.

Wejście w życie Traktatu z Lizbony przyczyni się do umocnienia i


usprawnienia Unii Europejskiej, a także umożliwi jej rozszerzenie i
pozwoli na głębszą integrację, dlatego Sejm RP stoi na stanowisku, że
proces ratyfikacji Traktatu z Lizbony powinien być kontynuowany.

Uchwalając dnia 1 kwietnia 2008 r. ustawę wyrażającą zgodę na


ratyfikację Traktatu z Lizbony, Sejm RP jednoznacznie opowiedział się za
przyjęciem przez Polskę traktatu wynegocjowanego przez Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego.

Sejm RP, podkreślając że decyzja dotycząca przyjęcia traktatu jest


suwerennym rozstrzygnięciem każdego państwa członkowskiego UE,
zwraca się do Prezydenta RP o uwzględnienie woli obu izb parlamentu i o
jak najszybsze zakończenie procesu ratyfikacji Traktatu z Lizbony, a
także o czynne wspieranie jego ratyfikacji w pozostałych państwach
członkowskich UE.