You are on page 1of 7

Fuente: Iturria: http://parlamento.euskadi.

net
1/7

LEY 1/1987, DE 27 DE MARZO, DE 1/1987 LEGEA, MAIATZAREN 27KOA,


ELECCIONES PARA LAS JUNTAS ARABAKO, BIZKAIKO ETA
GENERALES DE LOS TERRITORIOS GIPUZKOAKO KONDAIRA-
HISTÓRICOS DE ARABA, BIZKAIA Y LURRALDEETAKO BATZAR
GIPUZKOA (1)(2) NAGUSIETARAKO HAUTESKUNDEEI
BURUZKOA (1)(2)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ZIOEN ADIERAZPENA

Las normas electorales tienen una importancia Hauteskunde-arauek garrantzi nabarmena dute
evidente a la hora de configurar unas instituciones demokraziazko erakundeen egituraketan. Gure
democráticas. La diversidad de Instituciones que autonomia osatzen duten Erakundegoren bereziak, eta
configuran nuestra realidad autonómica, y los orain indarrean dauden hauteskunde-arauek
problemas que plantean las actuales normas sortarazten dituzten arazoek gai hori birrantolatzea
electorales, hacen necesario volver a regular esta beharrezko egiten dute orekazko aurrerapide baketsua
materia con la finalidad de posibilitar un equilibrado egin ahal izateko.
y pacífico desarrollo. Autonomia-Elkarteari Batzar Nagusietarako
De acuerdo con el artículo 10.3 del Estatuto de hauteskundeekiko legegintzarako bakarreango
Autonomía que asigna a la Comunidad Autónoma la agintepidea ematen dion Autonomia-Estatutoaren10.3
competencia exclusiva sobre legislación electoral a atalaren arauera, Eusko Legebiltzarrari dagokio,
Juntas Generales corresponde al Parlamento Vasco euskal gizartearen demokraziazko bizitza gero eta
regular el sistema electoral de acuerdo con su erakunde demokraziazkoagoak, zuzenagoak eta
función directriz de desarrollar la vida democrática orainaldiagokoak antolatuz gara-arazteko bere
de la sociedad vasca para configurar unas eginkizun nagusiari dagokionez hauteskunde-
instituciones cada vez más democráticas, justas y erapidetza araupetzea.
modernas. Euskal-gizartea aunizkoia da, eta Lurralde
La sociedad vasca es plural y la definición de bakoitzeko eskualde guztiei dagokien ordezkotza eman
circunscripciones electorales que procuren una diezaien hauteskunde-barrutiak zehaztea herritar
representación adecuada a todas las zonas de cada guztien balio berdineko, askatasunezko, artezko eta
Territorio es compatible y adecuada a los principios isilpeko botoak bezala demokraziazko erapidetzaren
generales que caracterizan a un sistema ezaugarri diren oinarri-irizpide nagusiei eustearekin
democrático como son el sufragio universal, igual, batean eta hauei egokituz egin daitezkeela uste da.
libre, directo y secreto, y que ésa es la inequívoca Oinarri-irizpide hoietatik abiatuz, Batzar
voluntad del legislador estatutario. Nagusietarako hauteskundeak Lege honen bidez eta
Asumiendo estos principios, a través de esta Ley ondoren zehazten diren irizpideen arauera araupetzea
procede regular las elecciones a Juntas Generales en dagokio.
base a los siguientes criterios: a) Elkarte osorako Erakundeek bere nagusigoa
a) Necesidad de que las Instituciones Comunes finkatu dezatenaren beharra, Autonomia-
se reafirmen en su papel central, en orden a Elkarte osoari dagozkion oinarrizko arazoak
regular las cuestiones básicas que afectan al Batzar Nagusietarako hauteskunde-
conjunto de la Comunidad Autónoma, erapidetzaren barne-kidekotasuna bermatuz
garantizando una homogeneidad en el araupetzeko.
sistema electoral de las Juntas Generales. b) Politika-auniztasuna bermatzea, ordezkotza
b) Garantía del pluralismo político, benetakoa izango denaren segurantza eman
configurando unas circunscripciones dezaten ordezkari-kopuruak hautatuko
electorales en las que se elijan un número direneko hauteskunde-barrutiak osatuz.
de escaños que asegure la
representatividad.
Fuente: Iturria: http://parlamento.euskadi.net
2/7

Artículo 1 - Composición y forma de elección 1. Atala - Osaketa eta hautaketa modua


Las Juntas Generales de los Territorios Guztien askatasunezko, artezko, isilpeko eta
Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa estarán heineango ordezkotzaren arauerako boto-emanketaz
compuestas cada una de ellas por cincuenta y un hautatutako 51 Biltzarkideek, Ahaldunek eta Ahaldun
Procuradores, Apoderados y Procuradores-Junteros, Batzarkideek, hurrenez-hurren, osatuko dituzte
respectivamente, elegidos mediante sufragio Kondaira-Lurralde Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako
universal, libre, directo, secreto y representación Batzar Nagusiak.
proporcional.

Artículo 2 - Circunscripciones Electorales 2. Atala - Hauteskunde-Barrutiak


Cada uno de los Territorios Históricos se dividirá Kondaira-Lurralde bakoitza ondoren ematen diren
en las circunscripciones electorales que se hauteskunde-barruti hauetan banatuko da:
enumeran a continuación:

TERRITORIO HISTÓRICO DE ARABA ARABAKO KONDAIRA-LURRALDEA


1) Circunscripción "Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz", 1) "Vitoria-Gasteiz Taldea" Barrutia, Gasteiz
integrada por el municipio de Vitoria-Gasteiz. udalerriak osatutakoa.
2) Circunscripción "Cuadrilla de Aiara/Ayala", 2) "Aiara/Ayala Taldea" Barrutia Amurrio, Arceniega,
integrada por los municipios de: Amurrio, Ayala, Llodio, Okondo udalerriek osatutakoa.
Arceniega, Ayala, Llodio, Okondo. 3) "Zuya, Salvatierra, Añana, Campezo eta Laguardia
3) Circunscripción "Cuadrillas de Zuya, Salvatierra, Taldeak" Barrutia, Alegria-Dulantzi, Aramaio,
Añana, Campezo y Laguardia", integrada por los Armiñon, Arrazua-Ubarrundia, Asparrena, Baños de
municipios de: Alegría-Dulantzi, Aramaio, Ebro, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo,
Armiñón, Arrazua-Ubarrundia, Asparrena, Baños Cigoitia, Cripan, Cuartango, Elburgo, Elciego,
de Ebro, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Elvillar, Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Labastida,
Campezo, Cigoitia, Cripán, Cuartango, Elburgo, Lagran, Laguardia, Lanciego, Lantaron, Lapuebla
Elciego, Elvillar, Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, de Labarca, Legutiano, Leza, Maestu, Moreda de
Labastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego, Alava, Navaridas, Oyon, Peñacerrada, Ribera Alta,
Lantarón, Lapuebla de Labarca, Legutiano, Ribera Baja, Salinas de Añana, Salvatierra,
Leza, Maestu, Moreda de Alava, Navaridas, Samaniego, San Millan, Urcabustaiz, Valdegovia,
Oyón, Peñacerrada, Ribera Alta, Ribera Baja, Valle de Arana, Villabuena de Alava, Yecora,
Salinas de Añana, Salvatierra, Samaniego, San Zalduondo, Zambrana, Zuya udalerriek osatzen
Millán, Urcabustaiz, Valdegovía, Valle de Arana, dute.
Villabuena de Alava, Yécora, Zalduondo,
Zambrana, Zuya.

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA BIZKAIKO KONDAIRA-LURRALDEA


1) Circunscripción "Bilbo/Bilbao", integrada por el 1) "Bilbo" Barrutia, Bilbo udalerriak osatzen du.
municipio de Bilbao. 2) "Enkarterriak" Barrutia, Abanto Zierbena,
2) Circunscripción "Enkarterriak/Encartaciones", Arcentales, Balmaseda, Barakaldo, Carranza,
integrada por los municipios de: Abanto y Galdames, Gordexola, Güeñes, Lanestosa, Muskiz,
Ciérvana-Abanto Zierbena, Arcentales, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopuerta,
Balmaseda, Barakaldo, Carranza, Galdames, Trucios, Valle de Trapaga-Trapagaran, Zalla
Gordexola, Güeñes, Lanestosa, Muskiz, Ortuella, udalerriek osatzen dute.
Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopuerta, 3) "Durango-Arratia" Barrutia, Abadiño, Amorebieta-
Trucios, Valle de Trápaga-Trapagaran, Zalla. Echano, Etxebarri-Doneztebeko Elizatea, Aracaldo,
3) Circunscripción "Durango-Arratia", integrada por Arantzazu, Areatza, Arrankudiaga, Arrigorriaga,
los municipios de: Abadiño, Amorebieta-Echano, Atxondo, Basauri, Bedia, Berriz, Castillo-
Anteiglesia de San Esteban de Elejabeitia, Ceanuri, Dima, Durango, Elorrio,
Etxebarri/Etxebarri-Doneztebeko Elizatea, Ermua, Galdakao, Garay, Igorre, Izurza, Lemoa,
Aracaldo, Arantzazu, Areatza, Arrankudiaga, Mallabia, Mañaria, Orduña, Orozko, Otxandio,
Arrigorriaga, Atxondo, Basauri, Bedia, Bérriz, Ubidea, Ugao-Miraballes, Zaldibar, Zaratamo,
Castillo-Elejabeitia, Ceanuri, Dima, Durango, Zeberio udalerriek osatzen dute.
Elorrio, Ermua, Galdakao, Garay, Igorre, Izurza, 4) "Busturia-Uribe" Barrutia, Amoroto, Arrieta,
Lemoa, Mallabia, Mañaria, Orduña, Orozko, Aulesti, Bakio, Barrika, Berango, Bermeo,
Otxandio, Ubidea, Ugao-Miraballes, Zaldibar, Berriatua, Busturia, Derio, Ea, Echevarria,
Zarátamo, Zeberio. Elanchove, Erandio, Ereño, Errigoiti, Fruniz,
4) Circunscripción "Busturia-Uribe", integrada por Gamiz-Fika, Gatica, Gauteguiz de Arteaga,
los Municipios de: Amoroto, Arrieta, Aulesti, Gernika-Lumo, Getxo, Gorliz, Guizaburuaga,
Bakio, Barrika, Berango, Bermeo, Berriatúa, Ibarrangelua, Ispaster, Larrabetzu, Lauquiniz,
Fuente: Iturria: http://parlamento.euskadi.net
3/7

Busturia, Derio, Ea, Echevarría, Elanchove, Leioa, Lekeitio, Lemoniz, Lezama, Loiu, Markina-
Erandio, Ereño, Errigoiti, Fruniz, Gamiz-Fika, Xemein, Maruri, Mendata, Mendexa, Meñaka,
Gatica, Gauteguiz de Arteaga, Gernika-Lumo, Morga, Mundaka, Mungia, Munitibar-Arbatzegi
Getxo, Gorliz, Guizaburuaga, Ibarrangelua, Gerrikaitz, Muxika, Ondarroa, Plentzia, Sondika,
Ispaster, Larrabetzu, Lauquiniz, Leioa, Lekeitio, Sopelana, Sukarrieta, Urduliz, Zamudio udalerriek
Lemóniz, Lezama, Loiu, Markina-Xemein, Maruri, osatzen dute.
Mendata, Mendexa, Meñaka, Morga, Mundaka,
Mungia, Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz, Muxika,
Ondarroa, Plentzia, Sondika, Sopelana,
Sukarrieta, Urdúliz, Zamudio.

TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA GIPUZKOAKO KONDAIRA-LURRALDEA


1) Circunscripción "Donostialdea", integrada por los 1) "Donostialdea" Barrutia, Donostia, Hernani,
municipios de: Donostia-San Sebastián, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta eta Usurbil udalerriek
Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil. osatzen dute.
2) Circunscripción "Bidasoa-Oyarzun", integrada por 2) "Bidasoa-Oyarzun" Barrutia, Hondarribia, Irun,
los municipios de: Hondarribia, Irún, Lezo, Lezo, Oyarzun, Pasaia, Renteria udalerriek osatzen
Oyarzun, Pasaia, Rentería. dute.
3) Circunscripción "Oria", integrada por los 3) "Oria" Barrutia, Abaltzisketa, Aduna, Albiztur,
municipios de: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Andoain, Anoeta,
Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Andoain, Arama, Asteasu, Ataun, Beasain, Belaunza,
Anoeta, Arama, Asteasu, Ataun, Beasain, Berastegi, Berrobi, Elduayen, Ezkio-ltsaso,
Belaunza, Berastegi, Berrobi, Elduayen, Ezkio- Gabiria, Gainza, Hernialde, Ibarra, Idiazabal,
Itsaso, Gabiria, Gainza, Hernialde, Ibarra, Iruerrieta, Irura, Itsasondo, Larraul, Lazkao,
Idiazabal, Iruerrieta, Irura, Itsasondo, Larraul, Leaburu-Gaztelu, Legazpia, Legorreta, Lizartza,
Lazkao, Leaburu-Gaztelu, Legazpia, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Oreja, Ormaiztegi,
Lizartza, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Oreja, Segura, Tolosa, Urretxu, Villabona, Zaldibia,
Ormaiztegi, Segura, Tolosa, Urretxu, Villabona, Zegama, Zerain, Zizurkil, Zumarraga udalerriek
Zaldibia, Zegama, Zerain, Zizurkil, Zumárraga. osatzen dute.
4) Circunscripción "Deba-Urola", integrada por los 4) "Deba-Urola" Barrutia, Aizarnazabal, Antzuola,
municipios de: Aizarnazabal, Antzuola, Aretxabaleta, Aya, Azkoitia, Azpeitia, Beizama,
Aretxabaleta, Aya, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Bergara, Bidegoyan, Deba, Eibar, Elgeta, Elgoibar,
Bergara, Bidegoyan, Deba, Eibar, Elgeta, Eskoriatza, Getaria, Leintz-Gatzaga, Mendaro,
Elgoibar, Eskoriatza, Getaria, Leintz-Gatzaga, Arrasate, Mutriku, Oñati, Orio, Placencia de las
Mendaro, Mondragón o Arrasate, Mutriku, Oñati, Armas, Regil, Zarautz, Zestoa, Zumaia udalerriek
Orio, Placencia de las Armas, Regil, Zarautz, osatzen dute.
Zestoa, Zumaia.

Artículo 3 - Distribución por circunscripciones 3. Atala - Hauteskunde-Barrutikako banaketa


electorales 1.- Kondaira-Lurralde bakoitzeko 51 Biltzarkide,
1.- Los 51 Procuradores, Apoderados o Ahaldun eta Ahaldun-Batzarkideak hauteskunde-
Procuradores Junteros de cada Territorio Histórico barruti bakoitzeko biztanlegoaren heinean banatuko
se distribuirán en proporción a la población de cada dira.
circunscripción electoral. 2.- Hauteskunde-barruti bakoitzari bete-betean
2.- Una vez atribuido el número entero de dagozkion Biltzarkideak, Ahaldunak eta Ahaldun-
Procuradores, Apoderados y Procuradores-Junteros Batzarkideak izendatu ondoren, gainontzekoak
que corresponda a cada circunscripción electoral, el banaketa egiterakoan gelditutako ondarrik
número sobrante se repartirá en función de los haundienaren arauera banatuko dira.
mayores restos.

Artículo 4 - Electores y Elegibles 4. Atala - Hautatzaileak eta Hautagaiak


1.- Tendrán la condición de electores los 1.- Gara-adinekoak izan, Kondaira-Lurraldeko
mayores de edad que figuren inscritos en el censo dagokien hauteskunde-barrutiko ezein Udaletako
electoral de cualquier Municipio de la hauteskunde-erroldan sartuta egon eta bere herri eta
correspondiente circunscripción electoral y estén en politika-eskubideak indarrean izan ditzatenak izango
pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. dira hautatzaile.
2.- Serán elegibles quienes tengan la 2.- Dagokien Kondaira-Lurraldean hautatzaile
condición de elector en el respectivo Territorio izan eta 5karren atalaren gai diren hautaezin eta
Histórico y no estén incursos en las causas de elkartuezin-zioek har ez ditzatenak izan daitezke
inelegibilidad contempladas en el artículo 5, hautagai, bere Kondaira-Lurraldeko ezein
Fuente: Iturria: http://parlamento.euskadi.net
4/7

pudiendo presentarse por cualquier circunscripción hauteskunde-barrutitan aurkeztu daitezkeela.


del mismo.

Artículo 5 - Causas de inelegibilidad e 5. Atala - Hautaezin izateko eta Elkartuezin zioak(3)


incompatibilidad(3) 1.- Honako hauek ezingo dute hautagai izan.
1.- Serán inelegibles: a) Hauteskunde-Jaurpide Orokorren 5/1985
a) Quienes estén incursos en las causas Oinarrizko Legearen 6garren atalean
de inelegibilidad a que se refiere el esandako hautaezin-zioen menpe egon
artículo 6 de la Ley Orgánica 5/1985, daitezenek.
de 19 de junio, de Régimen Electoral b) Dagozkien Foru-Diputazioak, Diputadu
General. Nagusiak eta Foru-Diputaduek
b) Los cargos públicos de libre izendatutako aukerango izendapenezko
designación nombrados por su herri-kargudunak, Foru-Diputatuak eurak
correspondiente Diputación Foral, por salbu.
el Diputado General, excepto los Halaber, dagokien Foru-Diputazioaren
Diputados Forales, y por los Diputados menpeko Herri-Baltzu eta Ihardutze-
Forales. Erakunde Burujabeetako artezte-
Asimismo serán inelegibles los cargos kargudunak eta Arduratze-Batzordeetako
directivos y miembros de los Consejos kideak ere hautaezinak izango dira.
de Administración de las Sociedades c) Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeen
Públicas y Organismos Autónomos azaroaren 25eko 28/1986 Legeko
dependientes de la correspondiente 5karren atalaren a) eta b) zatien gai
Diputación Foral. diren herri-kargudunek(4).
c) Los cargos públicos a que se refieren d) Kondaira-Lurraldean ari daitezen
las letras a) y b) del artículo 5 de la Probintzia-Aurrezki Kutxetako
Ley 28/1983, de 25 de noviembre, de Egintzapide-Lehendakari eta Artezkari
Elecciones al Parlamento Vasco(4). Nagusiak.
d) Los Presidentes Ejecutivos y Directores 2.- Hautatuezin-zioak, berez, elkartuezin-zio
Generales de las Cajas de Ahorro izango dira.
Provinciales que actúen en el
Territorio Histórico.
2.- Las causas de inelegibilidad lo son también
de incompatibilidad.

Artículo 6 - Presentación de Candidaturas(5) 6. Atala - Hautagai-zerrenden aurkezpena(5)


Las candidaturas serán propuestas por los Hautagai-zerrendak Politika-alderdi, Baterakunde,
Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones y Hautatzaile-Batasun eta Elkarteek aurkeztuko dituzte,
Agrupaciones de Electores en los términos previstos Hauteskunde-Jaurpide Orokorren ekainaren 19ko
en el Capítulo IV, Sección 2ª de la Ley Orgánica 5/1985 Oinarrizko Legearen 2garren Saileko IV
5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral Atalburuan ohartemandakoaren arauera. Hautatzaile-
General. El número de firmas necesario para que las Elkarteek hautagai-zerrendak aurkeztu ahal
Agrupaciones de Electores puedan presentar ditzateneko izenpeen zenbatekoan, Lege horretxen
candidatura, se determinará según lo dispuesto en 187garren atalaren 3garren zatiak dioenaren arauera
el artículo 187, apartado 3, de la misma Ley. A estos finkatuko da. Horretarako, atal honek dakarren
efectos, se entenderá que las escalas del baremo taulako mailak barruti bakoitzeko udaletako legezko
del citado artículo se refieren al número total de biztanleen guztizko zenbatekoari buruzkoak direla
habitantes de derecho en los municipios de cada joko da.
circunscripción.

Artículo 7 - Duración del mandato y convocatoria 7. Atala - Manu-aldia eta Hauteskundeetarako deia
de Elecciones 1.- Batzar Nagusietarako hauteskundeetarako
1.- La convocatoria de elecciones a Juntas deia Ahaldun Nagusiak egingo du, udal-
Generales será realizada por el Diputado General, hauteskundeetarako deiaren egun eta epeekin
haciendo coincidir la fecha y plazos de las mismas eurekin.
con las de las elecciones municipales. 2.- Batzar Nagusietarako hauteskundeetarako
2.- El decreto de convocatoria de elecciones a deia egitezko dekretoak Batzar Nagusien manualdia
Juntas Generales implica la finalización del mandato bukatzea dakar.
de las mismas. 3.- Deia egitezko dekretoan, hauteskunde-
3.- En el decreto de convocatoria se barruti bakoitzari 3garren atalak agintzen duenaren
establecerá el número de Procuradores, Apoderados arauera dagozkion Biltzarkide, Ahaldun eta Ahaldun-
Fuente: Iturria: http://parlamento.euskadi.net
5/7

y Procuradores-Junteros a elegir en cada Batzarkideak zehaztuko dira.


circunscripción según lo dispuesto en el artículo 3.

Artículo 8 - Elección y escrutinio 8. Atala - Boto-emanketa eta kontaketa


1.- La elección de los miembros de las Juntas 1.- Batzar Nagusietako kidetarako
Generales se desarrollará simultáneamente a la de hauteskundeak Zinegotzitarakoekin batera egindo
los Concejales, utilizándose urnas distintas. dira, atabaka bereziak erabiliz.
2.- Concluida la votación, se procederá en 2.- Boto-emanketa bukatu ondoren, lehenengo
primer término al escrutinio de las papeletas de Zinegotzitarako botoen kontaketa egingo da eta gero,
elección de Concejales y, una vez verificada la hori bukatutakoan, Batzar Nagusietako kidetarakoena.
anterior operación, al de las correspondientes a la
elección de los miembros de las Juntas Generales.

Artículo 9 - Atribución de escaños 9. Atala - Tokiak izendatzea


La atribución de escaños a cada candidatura en Hauteskunde-barruti bakoitzean Hautagai-
la circunscripción electoral respectiva se hará zerrenda bakoitzari dagozkion tokiak izendatzea
conforme al artículo 163 de la Ley Orgánica 5/1985, Hauteskunde-Jaurpide Orokorren ekainaren 19ko
de 19 de junio, de Régimen Electoral General. 5/1985 Oinarrizko Legearen 163garren atalak dioenez
egingo da.

Artículo 10 - Juntas Electorales 10. Atala - Hauteskunde-Batzordeak


La Junta Electoral de cada Territorio Histórico, Kondaira-Lurralde bakoitzeko Hauteskunde-
dentro de los siete días posteriores a su Batzordeak, deia egin dedinetik hasi eta hurrengo
convocatoria, asignará las distintas circunscripciones zazpi egunen barruan, Eskualde-mailako Hauteskunde-
electorales a las Juntas Electorales de Zona, para el Batzordeei bere hauteskunde-barrutiak izendatzea
desarrollo de sus funciones. egingo du, bere egitekoak bete ditzaten.

Artículo 11 - Financiación pública de gastos 11. Atala - Hauteskunde-gastutarako herri-


electorales dirubideketa
Los gastos que originen las actividades Hauteskunde-ekintzek ekarri ditzaten
electorales se subvencionarán, con cargo a los gastuetarako Kondaira-Lurralde bakoitzeko
Presupuestos de cada Territorio Histórico, de Diruegitamuen pentzutango dirulaguntzak emango
acuerdo con las siguientes reglas: dira, honako arau hauei atxikiz:
a) Por cada Procurador, Apoderado o a) Hautatutako Biltzarkide, Ahaldun edo
Procurador-Juntero electo una cantidad fija Batzarkide-Ahaldun bakoitzeko,
equivalente al cuarenta por ciento de la Legebiltzarrerako egindako hauteskundeetan
subvención por escaño que se haya señalado legebiltzarkide-toki bakoitzagatik emandako
en las últimas elecciones al Parlamento dirulaguntzaren ehuneko berrogeikoa adinako
Vasco que se hubieran celebrado. jakineko diru-zenbatekoa.
b) Por cada uno de los votos obtenidos por b) Hautagai-zerrenda bakoitzak ateratako boto
cada candidatura, la misma cantidad que se bakoitzeko, udal-hauteskundeetarako jarritako
hubiera fijado para las elecciones diru zenbatekoa bera, hautagai-zerrendako
municipales, siempre que, al menos, uno de bat gutxienez Kondaira-Lurraldean Biltzarkide,
sus miembros hubiere sido elegido Ahaldun edo Biltzarkide-Ahaldunetarako
Procurador, Apoderado o Procurador-Juntero hautatuta atera dedinaren baldintzapean.
en el Territorio Histórico.

Disposición Transitoria Aldibaterako Erabakia


En las primeras elecciones a celebrar tras la Lege hau indarrean jarri ondoren egin daitezen
entrada en vigor de esta Ley, el número de lehenengo hauteskundeetan, hauteskunde-barruti
Procuradores, Apoderados o Procuradores-Junteros a bakoitzetik hautatu beharreko Biltzarkide, Ahaldun
elegir por cada circunscripción electoral será el eta Batzarkide-Ahaldunen kopuruak honako hauek
siguiente: izango dira:
1º TERRITORIO HISTÓRICO DE ARABA 1.- ARABAKO KONDAIRA-LURRALDEAN:
a) Circunscripción "Cuadrilla de Vitoria- a) "Vitoria-Gasteiz Taldea" Barrutitik
Gasteiz": Treinta y ocho Procuradores hogeita hemezortzi Biltzarkide (38)
(38) b) "Aiara/Ayala Taldea" Barrutitik zazpi
b) Circunscripción "Cuadrilla de Biltzarkide (7)
Aiara/Ayala": Siete Procuradores (7) c) "Zuya, Salvatierra, Añana, Campezo eta
c) Circunscripción "Cuadrillas de Zuya, Laguardia Taldeak" Barrutitik sei
Fuente: Iturria: http://parlamento.euskadi.net
6/7

Salvatierra, Añana, Campezo y Biltzarkide (6)


Laguardia": Seis Procuradores (6) 2.- BIZKAIKO KONDAIRA-LURRALDEAN:
2º TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA a) "Bilbo" Barrutitik hamazazpi Ahaldun
a) Circunscripción "Bilbo/Bilbao": (17)
Diecisiete Apoderados (17) b) "Enkarterriak" Barrutitik hamalau
b) Circunscripción Ahaldun (14)
"Enkarterriak/Encartaciones": Catorce c) "Durango-Arratia" Barrutitik bederatzi
Apoderados (14) Ahaldun (9)
c) Circunscripción "Durango-Arratia": d) "Busturia-Uribe" Barrutitik hamaika
Nueve Apoderados (9) Ahaldun (11)
d) Circunscripción "Busturia-Uribe": Once 3.- GIPUZKOAKO KONDAIRA-LURRALDEAN:
Apoderados (11) a) "Donostialdea" Barrutitik hamasei
3º TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA Ahaldun-Batzarkide (16)
a) Circunscripción "Donostialdea": b) "Bidasoa-Oiartzun" Barrutitik hamaika
Dieciséis Procuradores-Junteros (16) Ahaldun-Batzarkide (11)
b) Circunscripción "Bidasoa-Oyarzun": c) "Oria" Barrutitik hamar Ahaldun-
Once Procuradores-Junteros (11) Batzarkide (10)
c) Circunscripción "Oria": Diez d) "Deba-Urola" Barrutitik hamalau
Procuradores-Junteros (10) Ahaldun-Batzarkide (14)
d) Circunscripción "Deba-Urola": Catorce
Procuradores-Junteros (14)

Disposición Derogatoria Baliogabetze-Erabakia


Primera Lehenengoa
A la entrada en vigor de la presente Ley, queda Lege hau indarrean jarri dedinean, "Autonomia-
derogado en lo referente a las "Normas Electorales" Elkarte Osorako Erakundeen eta Kondaira-
el punto 1º del apartado a), del artículo 7 de la Ley Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Sailen arteko
27/1983, de 25 de noviembre, de "Relaciones entre harremanen" azaroaren 25eko 27/1985 Legearen
las Instituciones Comunes de la Comunidad 7garren atalaren a) zatiko lehenengo txatala
Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios baliogabetuta gelditzen da "Hauteskunde-arauei"
Históricos". dagozkienetarako.
Segunda Bigarrena
Quedan también derogadas las Leyes 2/1983, Halaber, Arabako, Bizkaioko eta Gipuzkoako
3/1983 y 4/1983 de 7 de marzo, que corresponden a Kondaira-Lurraldeetako Batzar Nagusietarako
las Leyes Electorales para las Juntas Generales de Hauteskundeen epailaren 7ko 2/1983, 3/1983 eta
los Territorios Históricos de Álava, Vizcaya y 4/1983 Legeak ere baliogabetuta gelditzen dira, eta
Guipúzcoa, así como todo aquello que se oponga a la bai Lege honen aurkakoak izan daitezen beste guztiak
presente Ley. ere.

Disposición Final Azken Erabakia


La presente Ley entrará en vigor el mismo día de Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren A1dizkarian
su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. argitaratu dedin egunean bertan jarriko da indarrean.

(1) BOPV 72/10.04.1987, BOPV 85/30.04.1987, (1) EHAA 72/1987.04.10, EHAA 85/1987.04.30, hutsen
corrección de errores. zuzenketa.
(2) Modificada por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la (2) 4/2005 Legeak, otsailaren 18koa, Emakumeen eta
Igualdad de Mujeres y Hombres (BOPV Gizonen Berdintasunarakoa, aldatua (EHAA
42/02.03.2005). 42/2005.03.02).
(3) Véase también la Ley 32/1983, de 20 de diciembre, de (3) Ikusi ere 32/1983 Legea, abenduaren 20ko, Euskal
incompatibilidades por el ejercicio de funciones Herriko Autonomia-Elkartean herri-ihardunean
públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco aritzeagatikako lehenengoa aldatzezkoa (EHAA
(BOPV 1/02.01.1984). 1/1984.01.02).
(4) Derogada por la Ley 5/1990, de 15 de junio, de (4) 5/1990 Legeak, ekainaren 15ekoa, Eusko
elecciones al Parlamento Vasco (BOPV Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa, indargabetua
134/06.07.1990). (EHAA 134/1990.07.06).
(5) Modificado por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la (5) 4/2005 Legeak, otsailaren 18koa, Emakumeen eta
Fuente: Iturria: http://parlamento.euskadi.net
7/7

Igualdad de Mujeres y Hombres (BOPV Gizonen Berdintasunarakoa, aldatua (EHAA


42/02.03.2005). Se añade un artículo 6 bis: 42/2005.03.02). 6 bis artikulua honela erredaktatuta
1. Las candidaturas que presenten los partidos geratuko da:
políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de 1. Alderdi politikoek, federazioek, koalizioek edo
personas electoras estarán integradas por al menos hautesleen elkarteek aurkezten dituzten hautagai-
un 50% de mujeres. Se mantendrá esa proporción en zerrendetan, %50, gutxienez, emakumeak izango dira.
el conjunto de la lista de candidatos y candidatas y en Proportzio hori hautagai-zerrenda osoan eta sei izeneko
cada tramo de seis nombres. Las juntas electorales de tarte bakoitzean mantenduko da. Eskualdeko
zona competentes sólo admitirán aquellas hauteskunde-batzorde eskudunek, hain zuzen, artikulu
candidaturas que cumplan lo señalado en este artículo honetan hautagaien nahiz ordezkoen kasuan ezartzen
tanto para las personas candidatas como para las dena betetzen duten hautagai-zerrendak baino ez dituzte
suplentes. onartuko.