You are on page 1of 1

KbR

@
Kner ow.A Iznd Brncł-yCH RnwrDENTÓw
Knn;owr;
PREzEs
Re.ov BrncrycH Rnw.ronNrÓw

P - 952,/zoo8 Warszawa, zoo8.oZ.ttt

Pan
Lech Czapla
Zastępca Szefa
IGncelarii Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
oo,no= Warszawa

przesłanieprojektÓw:
- komisyjnegoprojekhrustawyo zmianieustawyo podatkuod towarÓw i rrcług-
przedstawicielwnioskodawcÓwposełPawel Poncyliusz(pismo z 27.06.zoo8r.; znak:
PS-r59/oB),
- poselskiegoprojektu ustawy o zmianie rrstawyo podatku od towarÓw i usług
oraz o zmianie nielłtÓrych innych ustaw przedstawiciel wnioskodawcÓw poseł
Marian Golióski (pismoz z7.o6.zoo8r.; znak:PS-r6o/oB),
Jednocześnie
pragnępoinformowaÓ,żeKrajowa Izba Bie$łychRewidentÓw nie
zgłaszauwagdo ww. projehÓw.

Kęsik

KnilownlzgłBtEcrycHRnwtonrrrÓw
al.JanaPawla
il 80,00-175
Warszawa, 63i 30Bl-83,faks(0-22)
tel.(0-22) 6373084
seketariat@kibr.org.pl,
e-mail: http://www.kibr.org.pl
biuro@kibr.org.pl,