You are on page 1of 2

Druk nr 724

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAWOZDANIE

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

o poselskim projekcie uchwały w sprawie


uczczenia 65. rocznicy pacyfikacji Michniowa
– symbolu martyrologii wsi polskiej
(druk nr 637).

Marszałek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, po

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, skierował w dniu 13 czerwca 2008 r. powyższy

projekt uchwały do Komisji Kultury i Środków Przekazu do pierwszego czytania.

Komisja Kultury i Środków Przekazu po przeprowadzeniu pierwszego czytania

oraz rozpatrzeniu tego projektu uchwały na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2008 r.

wnosi:
W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Warszawa, dnia 9 lipca 2008 r.

Sprawozdawca Przewodnicząca Komisji

/-/ Tadeusz Sławecki /-/ Iwona Śledzińska-Katarasińska


Projekt

UCHWAŁA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 2008 r.

w sprawie uczczenia 65. rocznicy pacyfikacji Michniowa


- symbolu martyrologii wsi polskiej

Patriotyczna postawa polskiej wsi w czasie II wojny światowej powodowała


niespotykane represje, które spadały na jej mieszkańców. Nazistowscy i sowieccy okupanci
prześladowali ich za to, że byli Polakami, za przynależność do ruchu oporu, za pomoc
udzielaną oddziałom partyzanckim, za ukrywanie Żydów i zbiegów z obozów jenieckich.
Mieszkańcy wsi musieli ukrywać się przed deportacją w odległe rejony Związku
Socjalistycznych Republik Sowieckich i wywózką na roboty przymusowe do Niemiec.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 65. rocznicę niemieckiej pacyfikacji Michniowa, w
przekonaniu o potrzebie zachowania w narodowej pamięci ogromu doznanych cierpień i strat
poniesionych przez polską wieś w czasie II wojny światowej, oddaje hołd pomordowanym.