You are on page 1of 2

Druk nr 625-A

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy


o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
oraz ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (druk nr 373).
Sejm na 18. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2008 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 625 do Komisji
Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu poprawki na posiedzeniu


w dniu 26 czerwca 2008 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m raczy następującą poprawkę:

W art. 1 w pkt 2 w lit. e pkt 15a nadać brzmienie:


„15a) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na
podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz
wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy
zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego albo w okresie członkostwa w
rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług
rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej;”.
- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO
- przyjąć

Warszawa, dnia 26 czerwca 2008 r.

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji

/-/ Tadeusz Cymański /-/ Sławomir Piechota