P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 1|Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on Nov 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

Dziennik Ustaw Nr 246

— 12487 —

Poz. 1791 i 1792

1791
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie dzia∏alnoÊci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie dzia∏alnoÊci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 73, poz. 657, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wniosek sk∏ada si´ corocznie, na formularzu udost´pnionym przez Agencj´, w terminie do sk∏adania wniosków o przyznanie p∏atnoÊci okreÊlonym w przepisach o p∏atnoÊciach bezpoÊrednich do gruntów rolnych i oddzielnej p∏atnoÊci z tytu∏u cukru.”; ———————
1)

2) § 6a otrzymuje brzmienie: „§ 6a. P∏atnoÊç ONW za dany rok podlega zmniejszeniu o 1 % za ka˝dy dzieƒ roboczy, je˝eli wniosek zosta∏ z∏o˝ony po terminie do sk∏adania wniosków o przyznanie p∏atnoÊci okreÊlonym w przepisach o p∏atnoÊciach bezpoÊrednich do gruntów rolnych i oddzielnej p∏atnoÊci z tytu∏u cukru, jednak nie póêniej ni˝ do 25 dnia kalendarzowego liczonego od dnia, w którym up∏ynà∏ ten termin.”. § 2. W 2006 r.: 1) wnioski o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie dzia∏alnoÊci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania z∏o˝one po dniu 15 maja, jednak nie póêniej ni˝ do dnia 15 czerwca, uznaje si´ za z∏o˝one z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 rozporzàdzenia wymienionego w § 1; 2) w przypadku wniosków o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie dzia∏alnoÊci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania z∏o˝onych po dniu 15 czerwca, jednak nie póêniej ni˝ do dnia 11 lipca, pomoc finansowa podlega zmniejszeniu o 1 % za ka˝dy dzieƒ roboczy. § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64. Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1652 i Nr 213, poz. 2159, z 2005 r. Nr 44, poz. 423, Nr 92, poz. 770 i Nr 106, poz. 891 oraz z 2006 r. Nr 42, poz. 278 i Nr 75, poz. 522.

1792
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci Na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Prze„226 159,4 159,625 znaczeƒ Cz´stotliwoÊci (Dz. U. Nr 134, poz. 1127) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia KRAJOWA TABLICA PRZEZNACZE¡ CZ¢STOTLIWOÂCI: a) lp. 226 otrzymuje brzmienie: rzàdowe”

RUCHOMA z wyjàtkiem ruchomej lotniczej POL.25

———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600 i Nr 235, poz. 1700.

Dziennik Ustaw Nr 246

— 12488 —

Poz. 1792

b) po lp. 226 dodaje si´ lp. 226a w brzmieniu: „226a 159,625 159,900 RUCHOMA z wyjàtkiem ruchomej lotniczej POL.25 cywilne”

c) lp. 229 otrzymuje brzmienie: „229 161,475 162,050 STA¸A RUCHOMA z wyjàtkiem ruchomej lotniczej POL.25 cywilno-rzàdowe cywilno-rzàdowe”

d) po lp. 229 dodaje si´ lp. 229a i 229b w brzmieniu: „229a 162,050 162,250 STA¸A RUCHOMA z wyjàtkiem ruchomej lotniczej POL.25 STA¸A RUCHOMA z wyjàtkiem ruchomej lotniczej POL.25 rzàdowe rzàdowe cywilno-rzàdowe cywilno-rzàdowe”

229b

162,250

164,500

e) lp. 232 otrzymuje brzmienie: „232 169,150 169,400 STA¸A RUCHOMA z wyjàtkiem ruchomej lotniczej POL.25 rzàdowe rzàdowe”

f) po lp. 232 dodaje si´ lp. 232a w brzmieniu: „232a 169,400 169,8125 STA¸A RUCHOMA z wyjàtkiem ruchomej lotniczej cywilne cywilne”

g) lp. 233 otrzymuje brzmienie: „233 169,8125 172,000 STA¸A RUCHOMA z wyjàtkiem ruchomej lotniczej POL. 25 cywilno-rzàdowe cywilno-rzàdowe”

2) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia: a) uwaga POL.23 otrzymuje brzmienie: „POL.23 U˝ytkownicy rzàdowi mogà wykorzystywaç okreÊlone cz´stotliwoÊci w uzgodnieniu z Prezesem Urz´du Komunikacji Elektronicznej.”, b) uwaga POL.25 otrzymuje brzmienie: „POL.25 W zakresach cz´stotliwoÊci 153—174 MHz, 1 427—1 452 MHz, 2 025—2 110 MHz, 2 170—2 400 MHz, 2 520—2 690 MHz, 5 925—7 450 MHz, 7 850—8 400 MHz, 12,00—13,75 GHz, 14,0—14,4 GHz i 14,50—15,35 GHz jednostki organizacyjne podlegajàce Ministrowi Obrony Narodowej mogà wykorzystywaç okreÊlone cz´stotliwoÊci dla potrzeb s∏u˝by radiolo-

kalizacji, której urzàdzenia by∏y w eksploatacji przed dniem 31 grudnia 2002 r. Takie wykorzystywanie wymaga uzgodnieƒ z Prezesem Urz´du Komunikacji Elektronicznej.”; 3) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia cz´Êç „ZawartoÊç poszczególnych kolumn Krajowej Tablicy Przeznaczeƒ Cz´stotliwoÊci” otrzymuje brzmienie: „W kolumnie 1 podano numer kolejny zakresu cz´stotliwoÊci, który u∏atwia pos∏ugiwanie si´ Tablicà. W kolumnie 2 i 3 podano cz´stotliwoÊci graniczne: dolne i górne zakresów cz´stotliwoÊci. W kolumnie 4 podano przeznaczenie dla s∏u˝b radiokomunikacyjnych (patrz Wykaz s∏u˝b radioko-

Dziennik Ustaw Nr 246

— 12489 —

Poz. 1792 i 1793

munikacyjnych) oraz, gdzie by∏o zasadne, przytoczono mi´dzynarodowe uwagi do Regulaminu Radiokomunikacyjnego (oznaczenie 5.XXX) oraz uwagi krajowe (oznaczenie POL.XX). Uwagi krajowe precyzujà wykorzystanie zakresów lub s∏u˝b radiokomunikacyjnych na terytorium Polski. W kolumnie 5 podano u˝ytkowanie, wskazujàce na rodzaj u˝ytkowników mogàcych wykonywaç danà s∏u˝b´ radiokomunikacyjnà. „U˝ytkowanie cywilne” polega na wykonywaniu s∏u˝by radiokomunikacyjnej dla zaspokojenia potrzeb spo∏ecznych zwiàzanych z ∏àcznoÊcià bezprzewodowà realizowanych w szczególnoÊci przez publicznych i komercyjnych dostawców us∏ug telekomunikacyjnych oraz nadawców radiowych i telewizyjnych. Poprzez „u˝ytkowanie rzàdowe” rozumie si´ wykonywanie s∏u˝by radiokomunikacyjnej przez podmioty wymienione w art. 4 ustawy — Prawo telekomunikacyjne dla celów statutowych, takich jak obronnoÊç kraju, bezpieczeƒstwo wewn´trzne, utrzymanie porzàdku publicznego oraz ochron´ zdrowia i mienia obywateli. W zakresach przeznaczonych w KTPC do u˝ytkowania cywilnego: — rezerwacji i przydzia∏ów cz´stotliwoÊci dokonuje Urzàd Komunikacji Elektronicznej (UKE) na zasadach okreÊlonych w ustawie — Prawo telekomunikacyjne. Na cele rozpowszechniania i rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, rezerwacji cz´stotliwoÊci dokonuje Prezes UKE w porozumieniu z Przewodniczàcym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W zakresach przeznaczonych w KTPC do u˝ytkowania rzàdowego: — rezerwacji i przydzia∏ów cz´stotliwoÊci na potrzeby komórek i jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz na czas pobytu dla jednostek si∏ zbrojnych obcych paƒstw, przebywajàcych czasowo na terytorium Polski na podstawie umów, których Polska jest stronà, dokonuje Wojskowe Biuro Zarzàdzania Cz´stotliwoÊciami (WBZC), — przydzia∏ów cz´stotliwoÊci dla pozosta∏ych u˝ytkowników rzàdowych wymienionych w art. 4 ustawy — Prawo telekomunikacyjne dokonuje UKE, po uprzednim uzgodnieniu z WBZC. W zakresach okreÊlonych w KTPC jako cywilno-rzàdowe: — rezerwacji i przydzia∏ów cz´stotliwoÊci na potrzeby komórek i jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz na czas pobytu dla jednostek si∏ zbrojnych obcych paƒstw, przebywajàcych czasowo na terytorium Polski na podstawie umów, których Polska jest stronà, dokonuje WBZC, po uprzednim uzgodnieniu z UKE, — rezerwacji i przydzia∏ów cz´stotliwoÊci dla u˝ytkowników cywilnych oraz dla pozosta∏ych u˝ytkowników rzàdowych wymienionych w art. 4 ustawy — Prawo telekomunikacyjne dokonuje UKE, po uprzednim uzgodnieniu z WBZC.”. § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

1793
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2006 r. uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 wrzeÊnia 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 189, poz. 1850) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Uchyla si´ rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 98, poz. 995 oraz z 2005 r. Nr 214, poz. 1799). § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->