TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.

HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI
Năm học: 2008 – 2009

www.ou.edu.vn; 97 Võ Văn Tần, Quận 3, Phường 6, TP. Hồ Chí Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085

PHẦN A: THÔNG TIN TỔNG QUÁT
MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
Môn học Quản trị kênh phân phối sẽ bắt đầu từ việc nhận dạng các loại hệ thống kênh phân phối khác nhau, và các chức năng của một kênh phân phối. Xem xét các môi trường bên ngoài và bên trong tác động đến hiệu quả hoạt động của kênh. Các cấu trúc, chiến lược kênh và quy trình thiết kế một hệ thống kênh phân phối. Nhận dạng các tiềm tàng và thực tại xung đột trong kênh và quyết định những giải pháp quản trị kênh. Ngoài ra còn đề cập đến việc vận dụng những tiến bộ về công nghệ thông tin trong quản trị kênh. Cuối cùng là những vấn đề về hậu cần phân phối. Môn học này sẽ giúp cho sinh viên những kiến thức sau: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về hoạt động phân phối và cách thức quản trị hệ thống kênh phân phối của một doanh nghiệp. Giúp sinh viên có thể thiết kế được một hệ thống kênh phân phối và các giải pháp giải quyết những mâu thuẩn phát sinh trong kênh. Giúp sinh viên hoạch định được một số chiến lược kênh phân phối phù hợp với đặc điểm mặt hàng kinh doanh và điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC
Để học tốt môn này sinh viên cần trang bị trước những kiến thức về: Các môn học đại cương về quản trị và marketing. Các kiến thức về: hành vi người tiêu dùng, quản trị marketing.

u . e d u . v n

THỜI LƯỢNG CỦA MÔN HỌC
Môn Quản trị kênh phân phối bao gồm 3 đơn vị học trình (45 tiết) được phân bổ như sau: Số giờ học lý thuyết và làm các bài tập ngắn về lý thuyết: Số giờ báo cáo thuyết trình trên lớp theo nhóm về các tình huống: 30 tiết 15 tiết

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Phương pháp giảng dạy của môn học là giảng lý thuyết và minh chứng bằng những ví dụ cụ thể đã diễn ra ở các doanh nghiệp, đồng thời đưa ra những bài tập ngắn để làm rõ hơn những vấn đề lý luận đối với thực tiễn cuộc sống. Các báo cáo thuyết trình theo nhóm sẽ tập trung vào những tình huống

w w w .

o

Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh

Trang 1/8

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085

thực tế mang tính thời sự đang diễn ra ở các doanh nghiệp, qua đó rèn luyện cho sinh viên phương pháp làm việc theo nhóm để đạt được hiệu quả cao nhất.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
Bài tập, thảo luận, kiểm tra… trong quá trình học: 30% tổng điểm Bài thi hết môn: 70% tổng điểm.

PHÂN BỐ THỜI GIAN GIẢNG DẠY
TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. NỘI DUNG Tổng quan về kênh phân phối Môi trường kênh phân phối Cấu trúc kênh phân phối Chiến lược kênh phân phối Thiết kế kênh phân phối Quản trị kênh phân phối Tác động của công nghệ thông tin đối với kênh phân phối Hoạt động hậu cần trong phân phối Tổng số tiết lý thuyết Số tiết 3 4 3 4 3 7 3 3 30

u . e d u . v n

Phần báo cáo thuyết trình theo nhóm
9. 10. Thuyết trình theo nhóm Thảo luận các báo cáo thuyết trình Tổng số tiết thuyết trình và thảo luận Tổng số tiết cả môn học 10 5 15 45

o

Đề nghị:

w w w .

Sinh viên đọc tài liệu có liên quan, nghiên cứu tình huống thảo luận và làm bài tập trước khi tham dự lớp học. Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 2/8

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085

TÀI LIỆU HỌC TẬP
Quản trị kênh marketing. TS. Trương Đình Chiến, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Marketing channels. Louis W. Sten & Adel I. El-Ansary & Anne T. Coughlan, 1966 Quản trị marketing. Philippe Kotler.

w w w .

o

u . e d u . v n

Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh

Trang 3/8

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085

PHẦN B: NỘI DUNG MÔN HỌC
Mục tiêu yêu cầu NỘI DUNG CHÍNH
• Khái niệm và vai trò của kênh phân phối o Khái niệm kênh phân phối Phần này giới thiệu o Vai trò của kênh phân phối cho sinh viên biết các • Các chức năng và dòng chảy trong kênh phân phối 1. Tổng quan khái niệm cơ bản và o Các chức năng của kênh vai trò của kênh phân về kênh phân phân phối phối, các chức năng và o Dòng chảy trong kênh phân phối dòng chảy trong kênh phối và lý thuyết về quá • Lý thuyết về quá trình phát triển trình phát triển phân phối phân phối o Quá trình phát triển phân phối o Những hoạt động cơ bản của quá trình phân phối • Môi trường bên ngoài kênh phân phối o Môi trường kinh tế Nhận thức được sự o Môi trường kỹ thuật và công nghệ o Môi trường luật pháp o Môi trường văn hóa – xã hội • Môi trường bên trong kênh phân phối o Quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong kênh. o Sức mạnh của các thành viên trong kênh o Cạnh tranh trong nội bộ kênh o Xung đột trong kênh • Tính chất và sự tác động của các yếu tố môi trường đến hoạt động quản trị kênh. • Nhận dạng mức độ tác động của từng yếu tố • Những giải pháp cơ bản để hạn chế những tác động tiêu cực đến quản trị kênh. • Các đặc điểm của kênh phân phối và ý nghĩa của nó đối với các hoạt động tiếp thị. • Chức năng của kênh và việc thực hiện các chức năng qua các dòng chảy trong kênh.
• Các hình thức phân phối

Những kiến thức cốt lõi cần nắm

và những hoạt động cơ bản trong phân phối

u . e d u . v n

2. Môi trường kênh phân phối

tác động của các yếu tố môi trường bên trong và môi trường bên ngoài đến các hoạt động quản trị kênh.

w w w .

o

Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh

Trang 4/8

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085

Mục tiêu yêu cầu

NỘI DUNG CHÍNH
• Tổng quan về cấu trúc kênh o Định nghĩa cấu trúc kênh o Vai trò của cấu trúc kênh o Các loại cấu trúc kênh • Các thành viên kênh phân phối o Khái niệm về các thành viên kênh phân phối o Người sản xuất o Người trung gian bán buôn o Người trung gian bán lẻ o Người tiêu dùng cuối cùng • Các tổ chức bổ trợ của kênh phân phối • Khái quát về chiến lược kênh phân phối • Chiến lược kênh phân phối trong các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

Những kiến thức cốt lõi cần nắm

Nắm được các loại cấu trúc kênh, phân biệt được các cấu trúc

3. Cấu trúc kênh phân phối

kênh chính và cấu trúc kênh bổ trợ, và xác định được rõ ràng ai là đối tượng trong hoạt động quản trị kênh.

• Phân biệt được các loại cấu trúc kênh • Tính chất và vai trò của từng thành viên trong hệ thống kênh phân phối

Hiểu được thế nào là chiến lược kênh

4. Chiến lược phân phối và mối quan

o Chiến lược kênh phân phối trong mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp dẫn đầu thị trường. o Chiến lược kênh phân phối trong mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp thách thức thị trường. o Chiến lược kênh phân phối trong mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp theo sau thị trường. o Chiến lược kênh phân phối trong mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp nép góc thị trường. • Chiến lược kênh phân phối với các chiến lược marketing của

• Những quyết định cơ bản trong chiến lược kênh • Tác động qua lại giữa chiến lược kênh phân phối với các chiến lược khác của doanh nghiệp • Xây dựng các loại chiến lược kênh

u . e d u . v n

kênh phân phối

hệ hữu cơ giữa chiến lược kênh phân phối với các chiến lược mục tiêu và chiến lược marketing mix của doanh nghiệp.

w w w .

o

Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh

Trang 5/8

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085

Mục tiêu yêu cầu

NỘI DUNG CHÍNH
doanh nghiệp o Chiến lược kênh phân phối trong mục tiêu thỏa mãn nhu cầu thị trường. o Chiến lược kênh phân phối với vai trò cạnh tranh cùng với các biến số khác của marketing mix. o Chiến lược kênh phân phối trong mức độ quan tâm so với các đối thủ cạnh tranh. • Các loại chiến lược kênh phân phối o Chiến lược kênh phân phối về các lọai trung gian o Chiến lược kênh phân phối với số người trung gian ở mỗi cấp o Chiến lược kênh phân phối với điều kiện và trách nhiệm của các thành viên trong kênh • Tổng quát về thiết kế kênh

Những kiến thức cốt lõi cần nắm

u . e d u . v n

5. Thiết kế kênh phân phối

Biết được quy trình • Nhận dạng nhu cầu phải thiết kế kênh họat động thiết kế • Xác định và phối hợp các mục kênh phân phối để có tiêu phân phối thể thiết kế được một • Phân loại các công việc phân kênh phân phối hòan phối chỉnh phù hợp với đặc • Phân tích các biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh điểm của môi trường, sản • Xây dựng các cấu trúc kênh • Lựa chọn cấu trúc kênh tối ưu phẩm và điều kiện • Lựa chọn các thành viên kênh thực tế của doanh phân phối nghiệp. đặc điểm của

• Quy trình thiết kế kênh và nhhững nội dung cụ thể trong mỗi bước thiết kế • Các biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh

w w w .

o

Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh

Trang 6/8

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085

Mục tiêu yêu cầu

NỘI DUNG CHÍNH
• Tổng quan về quản trị kênh o Khái niệm quản trị kênh o Những nội dung và đặc điểm cơ bản của quản trị kênh • Nhận diện tiềm tàng và thực tế xung đột trong kênh o Những nguyên nhân tiềm tàng gây xung đột trong kênh o Các kiểu xung đột trong kênh

Những kiến thức cốt lõi cần nắm

6. Quản trị kênh phân phối

• Đánh giá các thành viên và điều chỉnh hệ thống kênh phân được nguyên nhân và phối thực tế xung đột trong o Các nhân tố ảnh hưởng đến Phải nhận diện kênh, các cách thức để đánh giá hiệu quả hoạt động của thành viên kênh và biết cách vận dụng các yếu mix tố để marketing phạm vi và tần suất của các đánh giá o Đánh giá họat động của các thành viên trong kênh • Vận dụng các yếu tố marketing mix trong quản trị kênh o Vấn đề sản phẩm trong quản trị kênh o Vấn đề định giá trong quản trị kênh o Họat động xúc tiến trong quản trị kênh • Động viên khuyến khích các thành viên trong kênh o Tìm ra nhu cầu và trở ngại của các thành viên trong kênh o Giúp đỡ các thành viên trong kênh. o Khuyến khích các thành viên trong kênh

• Những vấn đề xung đột trong kênh • Các cách thức đánh giá thành viên kênh • Các cách thức vận dụng các yếu tố marketing mix trong quản trị kênh

w w w .

o

u . e d u . v n

quản trị kênh

Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh

Trang 7/8

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085

Mục tiêu yêu cầu

NỘI DUNG CHÍNH
• Công nghệ thông tin đối với quản trị kênh phân phối truyền thống

Những kiến thức cốt lõi cần nắm

7. Công nghệ

Hiểu được sự tác động của công nghệ

o Các yếu tố của một hệ thống thông tin o Những tác động của công nghệ thông tin đến hoạt động quản trị kênh

thông tin đối thông tin đối với kênh với kênh phân phối, và các vận phân phối

• Tính chất quản trị kênh phân phối trong thời đại công nghệ thông tin • Thương mại điện tử tác động như thế nào đến hoạt động quản trị kênh phân phối truyền thống

dụng sao cho hoạt • Công nghệ thông tin trong xu thế thương mại điện tử động quản trị kênh đạt hiệu quả tốt nhất. o Khái niệm thương mại điện tử o Những ứng dụng của thương mại điện tử qua công nghệ thông tin • Tổng quan về hậu cần phân phối Nắm được bản chất của hoạt động hậu cần qua các dòng chảy trong kênh, từ đó tối thiểu hóa các chi phí trong toàn bộ hệ thống kênh o Bản chất của hậu cần phân phối o Mục tiêu của hậu cần phân phối • Tổ chức và quản lý họat động hậu cần phân phối o Xác định phạm vi hoạt động của hệ thống hậu cần phân phối o Thiết lập các mục tiêu dịch vụ. o Quản lý các chi phí trong hậu cần phân phối

8. Họat động hậu cần trong phân phối

• Xác định được mục tiêu và phạm vi hoạt động của hệ thống hậu cần phân phối
• Qaủn lý được các chi phí

u . e d u . v n

trong toàn bộ hệ thống.

Viết đề cương: ThS. Trần Văn Thi Duyệt đề cương: TS. Trịnh Thùy Anh Ngày duyệt đề cương: 25/12/2008

w w w .

o

Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh

Trang 8/8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful