Eksperimentalna nuklearna fizika - oprema i tehnike

-

Matko Milin, IRB

Eksperimentalna nuklearna fizika - oprema i tehnike 1) Eksperimenti u nuklearnoj fizici: uvod 2) Nuklearni snopovi i mete
- izvori, ubrzavanje, transport i fokusiranje snopova

3) Detektori
- principi rada, vrste detektora

4) Elektronička obrada signala 5) Sakupljanje podataka i njihova analiza

Nuklearni eksperimenti - osnovne ideje Što se mjeri? - svojstva jezgara: - oblik, magnetski i električni momenti, spektar pobu enih stanja, način raspada - svojstva nuklearnih raspada - svojstva nuklearnih reakcija

Rutherfordov eksperiment (1911)
“Snop”: α-čestice (He++)

Izvor: Radij

Olovni kolimator

Meta: zlatna folija

Detektor: zastor od cinkovog sulfida

“Tipičan” eksperiment u nuklearnoj fizici prethodni rezultati i teorija ideja eksperimenta prijedlog eksperimenta PAC? priprema eksperimenta eksperiment kalibracija izdvajanje željenih podataka prilagodba teoriji .

“Tipičan” eksperiment u nuklearnoj fizici prethodni rezultati i teorija ideja eksperimenta prijedlog eksperimenta PAC? tjedan mjesec mjesec (cca 5 ljudi) tjedan (cca 10 ljudi) mjesec godina godina priprema eksperimenta eksperiment kalibracija izdvajanje željenih podataka prilagodba teoriji .

vrsta čestica u snopu (razne jezgre.prvi korak: snop čestica dovesti do mete . antiprotoni itd.današnja eksperimentalna nukl. fizika skoro isključivo vezana za ubrzivače i reaktore .) i njihova energija biraju se ovisno o fizikalnom svojstvu jezgre koje se proučava različite čestice i energije → razni ubrzivači i popratna oprema .proizvodnja i vo enje . elektroni.Nuklearni snopovi .

izvor čestica. te “eksperimentalne linije” . sistem za vo enje i fokusiranje snopa. ubrzivač.Tipično akceleratosko postrojenje Bitni dijelovi: .

u oba slučaja se kolimacija vrši ili elektronički ili pomoću debelih štitova .izbor vrste izvora ovisi o ubrzivaču i vrsti čestica .neutronski snopovi proizvode se ili pomoću reaktora ili “neutronskim generatorom” (tipično pomoću reakcije d+t → 4He+n).ioniziranje: sudari izazvani visokim temperaturama ili radiofrekventnim oscilacijama .Izvori čestica .odvajanje: pomoću električnih i magnetskih polja .

Van de Graaff (jednostruki ili “tandem”): jedna točka vrlo visokog napona (i do par desetaka MV!) .Vrste nuklearnih ubrzivača PRINCIP: nabijene čestice ubrzavaju se visokim naponom Linearni akceleratori: .ciklotroni: maleni napon ubrzavanja unutar dijela kružne putanje . ali unutar puno sekcija (bitna dobra sinhronizacija) Kružni akceleratori: . CERN.. .. . betatroni.LINAC: bitno niži promjenljivi napon.sinhrotroni.

maksimalni naponi: par desetaka MV (dobra izolacija ⇒ velike dimenzije) .na IRB-u dva (6MV tandem i 1MV tandetron) .vrlo visok napon postiže se mehaničkim gomilanjem električnog naboja .“Tandem”: ubrzava negativne ione.Van de Graaffovi ubrzivači .ograničavajući faktor: izboj! . na točki visokog napona skidaju se elektroni i iste jezgre opet ubrzavaju → konačna energija: (Z+1)V .

Ti=1MeV b) električno polje u t=0 (ubacivanje iona) c) električno polje u t=1/2f (f je RF frekvencija) . ubrz. f=10MHz.Vrste nuklearnih ubrzivača: LINAC-i a) lin. za Cs-137. V0=100kV.

Vrste nuklearnih ubrzivača: ciklotroni .

raznolikost snopova → pioni i drugi mezoni. radioaktivni snopovi .u principu pojedini dijelovi jednaki malim akceleratorima .vrlo visoke energije → fizika elementarnih čestica .dva su osnovna pravca razvoja akceleratoskih postrojenja: postizanje što viših energija i ubrzavanje što različitijih vrsta čestica .Velika postrojenja .kombinacija više ubrzivača .vrlo visoke energije → ponajveći problem su vrlo velika magnetska polja (LHC!) .

Energijska ovisnost nuklearnih reakcija upadna energija snopa ponajviše odre uje vrstu dominantnih reakcija vjerojatnost odvijanja dane reakcije ponekad se mijenja i za desetak redova veličine vrlo malenim promjenama energije npr. za reakciju kojim je na en neutron izmjereno je: 4He+9Be → 12C+n .

.prvi kontrolirani fisijski reaktor (Fermi) 1945.prvi elektrostatski ubrzivač (Van de Graaff) 1931..prva nuklearna reakcija u laboratoriju (Rutherford) 1931. Livingston) 1932.prva nuklearna reakcija izazvana snopom iz ubrzivača (Cockcroft..prvi ciklotron (Lawrence.. .osnovan CERN – europski centar za nuklearnu (i čestičnu) fiziku . .prvi betatron (Kerst) 1942.Povijest Tijekom vremena energija dostupna u laboratoriju raste: 1919.prvi LINAC (Sloan. Lawrence) 1932. . ..(prva fisijka “atomska” bomba) 1954....Walton) 1941.

Danas snopovima različitih energija isprobavaju se različita svojstva jezgara od interesa energija snopa nije problem. tehnološki razvoj se usmjerio na vrstu jezgara koje ubrzavamo (radioaktivni snopovi!) .

Radioaktivni snopovi proučavanje “egzotičnih jezgara”. zahtijeva upotrebu snopova koji su i sami donekle udaljeni od linije stabilnosti (dakle: nestabilni) u posljednjih desetak godina intenzivno se razvijaju postrojenja za proizvodnju β-radioaktivnih snopova njihovom upotrebom otkrivaju se i proučavaju posve novi fenomeni . udaljenih od linije stabilnosti.

Vo enje i fokusiranje snopa Dipolni magnet x1' x1 α z l1 R φ l2 L B x2 β z x2' φ   x 2   x ′  =   2   cos β cos α R sin cos (α α cos + β β ) 0  x1    ′ ⇒   x1   x 2  1  x ′  = 0   2  R sin 1 (φ )  x1    x ′ ⇒   1  φ ≅ 0 . 03 BL / p kGm/GeV/c Kvadrupolni magnet 4 3 S -00004 -00003 -00002 -00001 2 N 00001 00002 00003 00004 1 0 00000 -1 R -2 N -3 S -4 xy=R Bx=ky By=kx sin ωd    cos ωd M Focu sin g = ω  − ω sin ωd cos ωd    sinh ωd    cosh ωd M Defocu sin g = ω  ω sinh ωd cosh ωd    ω 2 (m −2 ) ≅ 3 k (kG / cm) p (GeV / c) .

tj.izbor vrste detektora (kao i snopova) mora biti prilago en vrsti zračenja (čestica) koje se detektira. te informaciji koja se pokušava u eksperimentu izmeriti .Detektori za eksperimentalnu nuklearnu fiziku .ne postoji “univerzalni” detektor. detektor kojim bi se mogli detektirati sve čestice svih energija (u FEČ-u se koriste hibridni detektori) . njihovoj energiji.

Što se detektira? .u principu. no on može nositi informaciju o: samom prisustvu zračenja (npr.sva ostala “fizika” izvlači se iz ovih detektiranih veličina . kod Geiger – Müllerov brojača) energiji detektirane čestice (“proporcionalni” detektori) trenutku detekcije (“brzi” detektori) točnom mjestu upada čestice (“detektori osjetljivi na položaj upada”) vrsti detektirane čestice ili zračenja (detektori od posebnog materijala ili kombinacija više detekora) polarizaciji upadnog zračenja (“polarimetri”) . direktno se detektira samo električni impuls.

čestica gubi dio (ili čitavu) svoje energije pri čemu se ionizira velik broj atoma materijala 3) elektroni oslobo eni ionizacijom se sakupljaju i pretvaraju u naponski (ili strujni) impuls 4) stvoreni se impuls obra uje elektronički i pretvara u signal za sistem za sakupljanje podataka (DAQ od engl. njihov princip radi je uvijek jednak: 1) čestica ulazi u detektor 2) u interakciji s materijalom detekora. Data Aquisition System) vrsta zračenja ključna: α-čestice (iz α-raspada) zaustavljaju se već u par 10 µm krutog materijala. a γ-zrake prolaze i do 10 cm .Princip rada detektora iako postoje vrlo različite vrste detektora (za detekciju raznih vrsta zračenja). elektroni iz β-raspada unutar 1 mm.

prenose energiju : fotoelektričnim efektom Comptonovim raspršenjem proizvodnjom parova •• •• Fotoni prodiru dublje u Fotoni prodiru dublje u materiju nego nabijene čestice materiju nego nabijene čestice Snop fotona ne gubi energiju Snop fotona ne gubi energiju prolaskom kroz materiju nego prolaskom kroz materiju nego intenzitet intenzitet . pozitrona i fotona Elektroni i pozitroni .Detekcija elektrona.zbog male mase prenose energiju uglavnom zakočnim zračenjem (Bremsstrahlung) Fotoni (x-zrake i gama-zrake) .

na tome se temelji i princip detekcije teški iona: ili se materijal detektora ionizira ili se stvarju parovi elektron-šupljina u poluvodčima . masi i energiji) .atom je 1015 puta veći od jezgre i otprilike je toliko puta veća vjerojatnost da se upadni ion sudari s elektronom iz atomskog omotača . ono je praktički zanemarivo za procese koji se odigravaju u detektoru .dominantan način interkacije teških iona s materijalom u detektoru je kulonsko raspršenje na elektronima u atomskom omotaču .u oba se slučaja električnim poljem razdvaja i sakuplja stvoreni naboj .iako je kulonsko raspršenje iona na jezgri najvažniji proces za nuklearnu fiziku.bitno različit (a popularan) način detekcije teških iona: magnetski spektrometar (polumjer kružnog gibanja čestice u magnetskom polju ovisi o njenom naboju.Detekcija teških iona (“golih” jezgri) .

(n..p).Detekcija neutrona Neutroni me udjeluju s materijom jakom interakcijom (10-15 m): elastičnim raspršenjem neelastičnim raspršenjem (pobu enjem jezgre) uhvatom neutrona (na niskim energijama ~MeV) drugim nuklearnim reakcijama kao što su (n.f) proizvodnjom hadronskog pljuska (na energijama > 100 MeV) .. .d) induciranjem fisije (n.

Vrste detektora 1) plinski (Geiger – Müllerov brojač. 10) hibridni detektori (FEČ!) ... itd.) 4) magnetski spektrometri 5) višežičane komore 6) polarimetri 7) Čerenkovljevi (FEČ!) 8) kalorimetri (FEČ!) 9) . proporcionalni... . germanijski.) 2) scintilacijski 3) poluvodički (silicijski.

u neposrednoj blizini anode jako električno polje . metalna katoda je plašt cilindra.najčešći plin: argon (GM-brojači imaju i udio organiskih para) .upadna čestica ionizira plin.Plinski detektori . a duž njene osi postavljena je anoda od tanke metalne žice .najčešće cilindričnog oblika. nastali ioni i elektroni pod utjecajem električnog polja sakupljaju se na katodama anoda katoda ~ 1000 V R jako tanka anoda duž osi signal s anode .

impuls proporcionalan energiji detektirane čestice . 104<M<108.područje IV:~1000 do 1500 V. stupanj sekundarne ionizacije neovisan o broju primarnih iona.Plinski detektori Napon izme u anode i katode definira način rada: . sakuplja se samo naboj stvoren početnom ionizacijom (malen signal!) . no efikasnost je veća . mnogostruke lavine.10<M<10000.područje II: ~100 do 250 V. sekundana ionizacija.područje III: ~500 do 750 V.

upadajuća čestica pobu uje molekule kristala koje pri deekscitaciji dio energije oslaba aju kroz vidljivu svjetlost .svjetlost se širi kroz kristal do njegovog ruba na kojem se nalazi fotomultiplikator reflektor zračenje kristal fotokatoda dinode pojačalo anoda optička cijev .Scintilatori Princip rada: .

tip .čestica u prolazu kroz područje osiromašenja stvara parove elektron-šupljina (elektron-ion) .Poluvodički detektori Analogni plinskim ionizacijskim detektorima: .umjesto plina medij je poluvodički (čvrsti) materijal p-n spoj reverzni napon - + šuplj. p. n .tip + reverzni napon: negativan potencijal na p-strani. a pozitivan n-strani veći napon = veće područje osiromašenja i bolje sakupljanje naboja previsok napon poluvodič postaje vodič područje osiromašenja .elektr.

detektori male površine (cm2).bolja moć zaustavljanja od plinskih detektora (veća gustoća) .ion) ⇒ bolja energijska rezolucija .više materijala ⇒ interakcija čestica koje detektiramo .Poluvodički vs.male dimenzije (<50 µm) ⇒ dobra pozicijska rezolucija Mane poluvodičkih detektora: . a svaki kanal → 1 pojačalo .E (elektron – šupljina) < E (elektron . plinski detektori Prednosti poluvodčkih detektora: .veća osjetljivost na zračenje (kraći vijek trajanja) .neki poluvodičku detektori trebaju hla enje radi smanjivanja šuma .

Hibridni detektori Eksperimenti u FEČ Istovremena detekcija svih čestica Redoslijed detekcije čestica ilustriran je na slici: .

Elektronička obrada signala i sakupljanje podataka . preko detektora do sistema za sakupljanje i pohranjivanje podataka .u modernoj nuklearnoj fizici elektronika je posvuda.dobro planiranje i obavljanje eksperimenata nužno zahtijeva i dobro poznavanje (bar dijela elektronike) Fastbus-kontroler (1990) . od kontrola akceleratora.

Nuklearna elektronika: uvod .dobar izbor i podešavanje elektronike ključno za dobro funkcioniranje detektorskog sustava! Razlikujemo: .analognu elektroniku: dio sustava kojim se očitava i oblikuje impuls iz detektora (I. V.dio posla (osobito na velikim eksperimentima) obavljaju tehničari. Q. “front-end-electronics”) .digitalnu elektroniku: dio sustava kojim se biraju željeni doga aji i pohranjuju na neki medij (bitovi!) ....pravi problem: gomila tehničkih informacija → iskustvo! ..) . . no uvijek najveći dio ipak obavljaju fizičari (govori se o “elektronici za fizičare” ili tzv.potrebno znati: Ohmov zakon i osnove Fourierove analize.

Nuklearna elektronika: princip rada .većina sustava funkcionira na istom principu: fC Detektor Pretp. diskriminatorima i TDC-ovima) veliki ekperimenti imaju na tisuće ili čak milijune (FEČ!) ovakvih nezavisnih linija (“kanala”) . Analogna memorija el. logika “trigger” signali iz detektora vrlo maleni (fC) → potrebno pojačavanje mjeri se amplituda i vrijeme nastanka signala (i to se obra uje ADC-ovima. V V V ADC bits “Shaper” +pojač.

mreži. . ..optimiziranje oblika signala da bi se željeni signali bolje odvojili od neželjenih (govori se o optimiziranju omjera signal / šum ili engl. .. signalto-noise ratio) Šum: . shaping): .termički elektronički. parazitski elektronički. neželjene čestice u eksperimentu itd. fluktuacije u el.fizikalan: kozmičko zračenje.Nuklearna elektronika: problemi Oblikovanje signala (engl.

Italija 1400 m ispod površine zemlje tok kozmičkog zračenja 106 puta manji nego na površini 1998... Laboratory Underground for Nuclear Astrophysics tunel Gran Sasso.Primjer: LUNA od engl. . astrofizičkim energijama detektiran u prosjeku 1 doga aj mjesečno! od tada izmjerene još tri reakcije i u dva slučaja dobiveni bitno drugačiji rezultati u odnosu na prijašnje ekstrapolacije i teorijska predvi anja. .prvo mjerenje reakcije 3He+3He → 4He+2p na niskim.

Nuklearna elektronika: cilj Nizak šum Mala snaga Velika brzina Visoka pouzdanost Široko područje djelovanja Otpornost na zračenje Maleno mrtvo vrijeme Niska cijena! .

) uz pomoć standardiziranog software-a (vrlo prihvaćeni CERN-ovi paketi “PAW” i “ROOT”) .. .Analiza eksperimentalnih podataka ..“obrada” podataka je u principu programiranje (Fortran. C.

. . (IRB): “Hadronska fizika i QCD” T.. (IRB): “Lake jezge: struktura i reakcije” Z.Planinić.Furić...Jerbić-Zorc.Miljanić. (PMF): “Ekskluzivna mjerenja procesa induciranih s K.. M.Čaplar.... . .. M..Bosnar (PMF): “Višečestična struktura hadrona” M.Supek. (FER): “Razvoj metoda i tehnika detekcije u hipernuklearnoj fizici” D. G..Korolija. .Ilakovac.Basrak. R.Petković. M. ... .Zadro.Eksperimentalna nuklearna fizika u Zagrebu K..Jakšić. (IRB): “Fizika teških iona” I. (IRB): “Procesi me udjelovanja brzih iona i tvari” . (PMF): “Procesi u unutarnjim atomskim ljuskama” M. e i π na jezgrama” + više projekata fokusiranih na primjenu . .

Leo: “Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments”.. New York. 1989. Walter de Gruyter. Krane: “Introductory Nuclear Physics”. John Wiley and Sons. New York. Berlin..cern.. G.R. Poenaru. 1997. D. Berlin.N. 1988.edu/˜uspas/ http://cas. Knoll: “Radiation Detection and Measurement”.. Springer-Verlag.F. W. http://www. Greiner (eds.indiana. K. John Wiley and Sons. 1987. US Particle Accelerator School CERN Accelerator School .web. .Literatura W.ch/cas/ .): “Experimental Techniques in Nuclear Physics”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful