You are on page 1of 11

CLASIFICACIÓN DECIMAL

UNIVERSAL
CDU

0 XENERALIDADES
00 Fundamentos da ciencia e da cultura.
003 Escritura e sistemas de escritura. Signos e símbolos. Códigos.
Representacións gráficas.
004 Ciencia e tecnoloxía dos ordenadores. Informática.
006 Normalización e Normas.
007 Acción organización. Información. Teoría da comunicación e do control en xeral
(cibernética). “Inxeñería humana”.
008 Civilización. Cultura. Progreso.
009 Humanidades. Temas artísticos en xeral.
01 Bibliografía e bibliografías. Catálogos.
015 Bibliografías nacionais. Bibliografías locais e rexionais.
016 Bibliografías de temas especiais.
017 Catálogos en xeral. Catálogos por materias. Catálogos clasificados ou
sistemáticos. Catálogos alfabéticos por materias.
018 Catálogos alfabéticos. Catálogos de autores. Catálogos alfabéticos de persoas e
lugares. Catálogos de palabras clave.
02 Biblioteconomía. Bibliotecoloxía.
028 Lectura
030 Obras de referencia xeral. Enciclopedias, dicionarios.
050 Publicacións seriadas. Publicacións periódicas.Función,
administración e xestión editorial.
(058) Anuarios. Directorios. Libros de direccións.
06 Organizacións e outros tipos de cooperación.
Asociacións. Congresos. Exposicións. Museos.
070 Xornais. A prensa. Xornalismo.

1 FILOSOFÍA. PSICOLOXÍA.
11 Metafísica.
13 Filosofía da mente e do espírito. Metafísica da vida
espiritual.
133 Ciencias ocultas. Ocultismo.

1
133.4 Influencia oculta. Maxia. Feitizos, Bruxería. Encantamento. Conxuros.
133.52 Astroloxía.
133.6 Quiromancia. Quiroloxía. Grafoloxía.
133.9 Espiritismo. Manifestacións. Telequinesia. Ectoplasma.
14 Sistemas e puntos de vista filosóficos.
141.12 Materialismo ontolóxico.
141.13 Idealismo metafísico.
141.21 Optimismo
141.22 Pesimismo
141.23 Meliorismo
141.24 Indiferencia
141.31 Escolástica. Escolasticismo.
141.32 Existencialismo
141.33 Misticismo filosófico.
141.41 Teísmo
141.42 Deísmo
141.43 Panteísmo. Acosmismo.
141.44 Panenteísmo.
141.45 Ateísmo.
141.8 Escolas e sistemas socialistas
159.9 Psicoloxía
16 Lóxica. Epistemoloxía. Teoría do coñecemento.
Metodoloxía da lóxica.
17 Filosofía moral. Ética. Filosofía práctica.
171 Moral individual.
172 Ética social.
174 Ética profesional.
176 Ética sexual..
177 Ética e moderación (uso do alcohol, uso do tabaco, uso de estimulantes e
narcóticos…)

2 RELIXIÓN. TEOLOXÍA.
21 Filosofía relixiosa.
211 Deus. Divinidade.Ser supremo.Deísmo. Teísmo.Ateísmo
22 A Biblia. A Sagrada Escritura.
222 Antiguo Testamento.
225 Nuevo Testamento
23 Teoloxía dogmática.
232.9 Vida de Cristo.
238 Símbolos da fe. Catecismos.
26 Igrexa cristiá en xeral.
27 Historia xeral da Igrexa cristiá.
28 Igrexas cristiás, sectas, denominacións.

2
29 Relixións non cristiás.
291 Estudo comparado e historia das relixións.
292 Mitoloxía clásica.
294 Relixión dos indús.
296 O xudaísmo.
297 O Islam.
299 Outras relixións.

3 CIENCIAS SOCIAIS. ESTADÍSTICA.


POLÍTICA. ECONOMÍA. COMERCIO. DEREITO.
GOBERNO. ASUNTOS MILITARES. BENESTAR
SOCIAL. SEGUROS. EDUCACIÓN. FOLCLORE.
31 Demografía. Socioloxía. Estadística.
314 Demografía. Estudos de poboación.
316 Socioloxía.
316.6 Psicoloxía social.
32 Política.
321.1 Orixes do goberno. Formas de goberno.
321.7 Democracia.
328 Parlamentos. Gobernos.
329 Partidos e movementos políticos.
33 Economía. Ciencia económica.
34 Dereito.
341 Dereito internacional.
341.24 Acordos internacionais. Tratados internacionais.
342.2 Estado. Formas do estado.
342.4 Constitucións. Asembleas lexislativas. Asembleas nacionais.
342.7 Dereitos humanos. Dereitos e deberes dos cidadáns.
35 Administración pública. Goberno. Asuntos militares.
355.01 A guerra. Socioloxía da guerra. Militarismo.
36 Protección das necesidades materiais e espirituais da
vida.Traballo social.Axuda social.Aloxamentos. Seguros.
366 Consumismo.
369 Seguridade social.
37 Educación. Ensinanza. Formación. Tempo libre.
(Tamén VÍDEOS EDUCATIVOS)
371 Organización da educación e da ensinanza.
372 Contido e curriculum da educación preescolar e elemental.
Materias, en calquera clase de escola y en calquera nivel.
373 Tipos de escolas que imparten unha educación xeral.
373.5 Ensinanza secundaria.
373.6 Ensinanza profesional integrada na ensinanza xeral.
374 Ensinanza e educación extraescolares.

3
374.7 Educación de adultos.
376 Educación, formación e ensinanza de grupos especiais de persoas.
Escolas especiais.
377 Formación técnica. Formación profesional. Escolas profesionais.
379.8 Tempo libre. Ocio.
39 Etnoloxía. Etnografía. Folclore. Usos e costumes.
Tradicións. Vida social.
391 Vestimenta. Indumentaria. Traxes nacionais. Moda . Adornos.
391.8 Máscaras. Disfraces.
392 Usos e costumes da vida privada.
392.5 Matrimonio. Voda.
392.6 Relación entre os sexos.
392.8 Comidas.
393 Morte. Funerais. Ritos funerarios.
394 Vida pública. Vida social. Vida cortesá. Vida cotidiá. Vida urbana.
394.2 Festas nacionais. Festexos populares. (entroido, circos…)
395 Ceremonial. Etiqueta. Protocolo. Boas maneiras. Xerarquía social. Fórmulas de
cortesía.
398 Folklore.
398.8 Cancioneiro popular. Coplas populares.

5 MATEMÁTICAS. CIENCIAS NATURAIS.


50 Xeneralidades sobre as ciencias puras.
501 Xeneralidades sobre as ciencias exactas. Ciencias matemáticas no sentido amplo,
incluíndo astronomía, mecánica e física matemática.
502 Natureza. Estudo e conservación da natureza. Protección da natureza.
504 Ciencias do medio ambiente. Ciencias medioambientais.
51 Matemáticas.
511 Teoría dos números.
511.1 Aritmética.
512 Álxebra.
512.5 Alxebra xeral.
514 Xeometría.
515.1 Topoloxía.
517.2 Cálculo diferencial. Diferenciación.
517.3 Cálculo integral. Integración.
517.5 Teoría de funcións.
517.9 Ecuacións (integrais, diferenciais…)
519.2 Probabilidades e estadística matemática.
52 Astronomía. Astrofísica. Investigación espacial.
Xeodesia.
520 Instrumentos e técnicas astronómicos.
521 Astronomía teórica.
523 O Sistema Solar
523.3 Lúa. Sistema Terra- Lúa.
523.4 Planetas e os seus sistemas. Planetoloxía.

4
523.6 Medio interplanetario. Cometas. Meteoros. Meteoritos.
523.9 O sol. Física solar.
524 Estrelas e sistemas estelares. O universo.
524.3 Estrelas.
524.6 A galaxia (Vía Láctea)
528 Xeodesia. Cartografía.
53 Física
531 Mécanica dos corpos sólidos e ríxidos (estática, dinámica, cinética…)
532 Mecánica de fluídos en xeral.(Hidromecánica)
533 Mecánica dos gases. Aeromecánica.
534 Vibracións. Acústica.
535 Óptica.
536 Calor. Termodinámica.
537 Electricidade. Magnetismo. Electromagnetismo.
539 Constitución física da materia.
54 Química. Cristalografía. Ciencias mineralóxicas.
542 Química práctica de laboratorio.
542.9 Reaccións químicas.
543 Química analítica.
544 Química física.
545 Química inorgánica.
547 Química orgánica.
548 Cristalografía.
549 Mineraloxía. Estudo especial dos minerais.
55 Ciencias da terra. Ciencias Xeolóxicas.
551 Xeoloxía xeral. Meteoroloxía. Climatoloxía. Xeoloxía histórica.
Estratigrafía. Paleoxeografía.
552 Petroloxía. Petrografía.
553 Xeoloxía económica. Depósitos minerais.
556 Hidrosfera. Auga en xeral. Hidroloxía.
56 Palentoloxía.
57 Ciencias biolóxicas en xeral.
572 Antropoloxía
573 Bioloxía xeral e teórica.
574 Ecoloxía xeral e biodiversidade. Biocenoloxía. Hidrobioloxía. Bioxeografía
575 Xenética xeral. Citoxenética xeral. Inmunoxenética. Evolución. Filoxenia.
576 Bioloxía celular e subcelular. Citoloxía.
579 Microbioloxía.
58 Botánica.
59 Zooloxía.
592 Invertebrados.
594 Moluscos
595 Articulados.
596/599 Vertebrados.
599 Mamíferos.

5
6 CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA.
TECNOLOXÍA.
60 Cuestións xerais das Ciencias aplicadas.
61 Medicina.
611 Anatomía. Anatomía humana e comparada.
612 Fisioloxía. Fisioloxía humana e comparada.
613 Hixiene e saúde persoal.
613.2 Dietética.
614 Hixiene e saúde pública. Prevención de accidentes.
615 Farmacoloxía. Terapéutica. Toxicoloxía.
616 Patoloxía. Medicina clínica.
617 Cirurxía. Ortopedia. Oftalmoloxía.
618 Xinecología. Obstetricia.
62 Enxeñería. Tecnoloxía en xeral.
62-1 Características xerais das máquinas, etc.
621 Enxeñería mecánica en xeral. Tecnoloxía nuclear. Electrotécnia. Maquinaria.
622 Minería.
624 Enxeñería civil (túneles, pontes, estruturas…)
625 Enxeñería del transporte terrestre. Vías férreas. Estradas.
626 Enxeñería hidráulica en xeral.
628 Enxeñería sanitaria.
629 Enxeñería dos vehículos de transporte.
63 Agricultura e ciencias técnicas relacionadas.
Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca.
630 Silvicultura.
631 Agricultura en xeral.
632 Enfermidades das plantas. Protección de plantas.
636 Explotación e cría de animais en xeral.
639 Caza. Pesca. Piscicultura.
64 Economía doméstica.
641 Alimentos. Cociña. Pratos.
643 O fogar. A vivenda.
645 O mobiliario.
646 O vestido. Coidados corporais.
655 Industrias gráficas. Imprenta. Editoriais. Comercio de libros.
Transportes. Correos. Organización e control do tráfico.
656 Contabilidade.
659 Publicidade.
66 Tecnoloxía química. Industria química e afíns.(vídrio,
cerámica, colorantes…)
67 Industrias, comercios e oficios diversos.
68 Industrias, oficios e comercio de artigos acabados ou
ensamblados.
689 Afeccións técnicas ou manuais. Traballos de afeccionados.

6
7 BELAS ARTES. XOGOS. ESPECTÁCULOS.
DEPORTES.
71 Urbanismo. Xardíns.
72 Arquitectura.
73 Artes plásticas.(Escultura, numismática, cerámica,
orfebrería)
730 Escultura en xeral.
737 Numismática.
738 Cerámica. Olería.
739 Artes do metal.
74 Debuxo. Deseño. Artes aplicadas e oficios artísticos.
741 Debuxo en xeral.
742 Perspectiva en debuxo.
744 Debuxo lineal e xeométrico. Debuxo técnico.
745 Artes decorativas.
746 Labores. Costura. Labores de agulla.
747 Decoración interior.
748 Artes do vidrio.
749 Mobiliario artístico, aparatos de calefacción e iluminación.
75 Pintura.
76 Artes gráficas.
77 Fotografía e procesos similares.
78 Música.
(Clasificar as gravacións sonoras nas categorias seguintes: )
782 Música vocal profana (ópera, zarzuela, coros, madrigal, tríos e cuartetos…)
783 Música vocal sacra (cantata sagrada, misa e partes da misa, requiem, paixón,
música litúrxica, canto gregoriano, vilancicos…).
784 Cantautores.
784.4 Folk e música popular. (étnica, salsa, sambas, bolero, tangos, música celta,
country, flamenco, regae, canción española.)
784.6 Cancións infantís.
784.7 Pop-Rock nacional
784.8 Pop-Rock internacional.
785 Música para orquestra (orquestra sinfónica o filarmónica, suites, oberturas…,
contos musicais con narrador)
785. 1 Bandas sonoras, música de cine.
785.13 Varios (música militar, bandas de música…)
785 .16 Jazz e blues (gospel, espirituais, cool, soul, jazz rock, jazz fusión, be-bop…)
785.7 Música de cámara e música concertante.(dúos, tríos…instrumento solista, concerto
grosso, sinfonía concertante, orquestra de cámara)
789 Novas músicas (new age, ambient…)
79 Cine.
( Suxírese clasificar os vídeos e películas seguindo as categorías:)

7
791.43-2 Drama
791.43-21 Traxedia.
791.43-22 Comedia.
791.43-23 Melodrama (Películas sentimentais, románticas, Historias de amor…).
791.43-24 Cine histórico e político.
791.43-293 Cine musical.
791.43-311.2 Cine do oeste.
791.43-311.3 Cine de aventuras e acción.
791.43-311.4 Cine social ( e underground)
791.43-311.6 Cine bélico.
791.43-311.9 Cine de ciencia-fición.
791.43-312.2 Cine relixioso.
791.43-312.4 Intriga e suspense( Cine negro, Gánster, Detectives, policía).
791.43-312.9 Cine fantástico e de terror (Black): Monstros, vampiros, zombis, fantasías
psicológica, bruxería, ocultismo, maxia, pantasmas, demos, poltegeists…)
791.43-343 Fantasía (Contos máxicos, mitoloxía, fadas, gnomos…)
791.43-91 Cine de animación (Debuxos animados, cómics, películas de adultos en
debuxos animados).
791.43-94 Cine biográfico.
791.43-993 Cine erótico.
(Os vídeos educativos irían ao número 37 da CDU)
792 Teatro. Representacións dramáticas. Arte teatral.
793 Baile.
794 Xogos de taboleiro e mesa ( xogos de reflexión , de habilidade de
azar).
796 Deportes. Xogos deportivos. Ximnasia. Exercicios físicos.
797 Deportes acuáticos. Deportes aéreos.
798 Equitación e monta.
799 Pesca deportiva. Caza deportiva. Deportes de tiro con blanco.

8 LINGUAXE. LINGÜÍSTICA. LITERATURA.


80 Cuestións xerais relativas á lingüística e
literatura. Filoloxía.
801 Prosodia.
801.63 Métrica.
801.66 Rima.
81 Lingüística e linguas.
81-11 Escolas e tendencias en lingüística.
81-23 Linguas vivas.
81-24 Linguas mortas.
81-26 Linguas literarias.
81´221 Comunicación non verbal.
81´232 Adquisición da linguaxe.
81´234 Patoloxía da fala.
81´246 Mono e multilingüismo.
81´342 Fonética.
81´344 Fonoloxía

8
81´35 Ortografía.
81´36 Gramática.
81´366 Morfoloxía. Flexións.
81´367 Sintaxe.
81´37 Semántica.
81´373 Lexicografía.
Dicionarios: (038) = 111 Dicionario de inglés
(038)54=134.2 Dicionario español de química.
54(038)=134.2 Dicionario español de química.
811 Linguas.
811.11 Linguas xermánicas.
811. 111 Inglés.
811.112.2 Alemán.
811.12 Linguas itálicas.
811.124 Latín
811.13 Linguas romances.
811.131.1 Italiano
811.133.1 Francés.
811.134.1 Catalán.
811.134.2 Español.
811.134.3 Portugués.
811.134.4 Galego
811.14 Grego.
811.15 Linguas célticas.
811.16 Linguas eslavas.
811.361 Vasco
811.9 Linguaxes artificiais (linguaxes de ordenador).
82 Literatura.
82 - 1 Poesía
82 - 2 Teatro. Obras de teatro.
82 - 3 Fición. Prosa narrativa (novela, novela corta, cuento, narracións)
82-4 Ensaios.
82 - 9 Outros xéneros literarios.
821 Literatura das distintas linguas.
821.111 Literatura inglesa
821.112.2 Literatura alemana.
821.133.1 Literatura francesa.
821,.134.2 Literatura española.
821.134.3 Literatura portuguesa.
821.134.4 Literatura galega.
821.14 Literatura grega.
821.161.1 Literatura rusa.

9 XEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS. HISTORIA.


902 Arqueoloxía.
903 Prehistoria. Restos prehistóricos. Obxectos prehistóricos.
904 Restos culturais de tempos históricos.

9
91 Xeografía. Exploración da Terra e dos distintos países.
Viaxes. Xeografía rexional.
912 Atlas.
913 Xeografía rexional en xeral.
913(4) Xeografía de Europa.
913(460) Xeografía de España.
913(460.11) Xeografía de Galiza
913(5) Xeografía de Asia.
913(6) Xeografía de África.
913(7) Xeografía de América do Norte e Central.
913(8) Xeografía de América do Sur.
913(9) Xeografía de Oceanía, as rexións polares, Australia.
929 Estudos biográficos e relacionados.
93 Historia.
94 Historia xeral.
94(3) Historia do mundo antiguo.
94(37) Historia da antiga Roma.
94(38) Historia da antiga Grecia
94(4) Historia de Europa.
94(460) Historia de España.
94(460.11) Historia de Galiza.
94(5) Historia de Asia.
94(6) Historia de África.
94(7) Historia de América do Norte e América Central.
94(8) Historia de América do Sur
94(90) Historia de Oceanía, Australia e das rexións polares.

TABOA AUXILIARES COMÚNS DE TEMPO


Indican a data, punto no tempo ou intervalo de tempo dun tema representado por un
número principal da CDU.

“0” Primeiro Milenio D.C.


“01” Século I D.C.
“04/14” Séculos V a XV D.C. ( Idade Media)
“15/19” Séculos XVI a XX D.C. (Idade Moderna, Pos – Renacemento).
“19” Século XX D.C.
“2” Terceiro Milenio
“20” Século XXI D.C.

AUXILIARES COMÚNS DE FORMA


(03) Obras de referencia. Enciclopedias, dicionarios
(031) Enciclopedias
(035) Manuais
(036) Guías

10
(06) Publicacións de entidades e corporacións
(063) Publicacións de conferencias, congresos...

(07) Documentos para a instrución, ensinanza, estudo, formación


(075) Libros de texto

(084) Atlas
(09) Presentación en forma histórica

AUXILIARES DE LUGAR

Europa (4)
Inglaterra (410.1)
Alemania (430)
Francia (44)
Italia (450)
España (460)
Galiza (460.11)

11