P. 1
37335399-Familia-monoparentala

37335399-Familia-monoparentala

|Views: 120|Likes:
Published by drgplm

More info:

Published by: drgplm on Nov 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Familia este unitatea socială constituită din adulţi şi copii între care există relaţii 37de filiaţie – naturală sau socială - indiferent de orice alte considerente. II.

I.

Definiţia familiei.

Tipuri de familii.

III.

Caracteristici ale familiei.

IV.

Climatul familial

V.

Funcţiile familiei

Definiţia familiei

1

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Multiplele definiţii date până acum familiei au încercat să evidenţieze o serie de 1. familia este un grup care îşi are originea în căsătorie, fiind alcătuit din soţ, soţie şi copii născuţi din unirea lor (grupul căruia i se pot adăuga şi alte rude), pe care-i unesc drepturi şi obligaţii morale, juridice, economice, religioase şi sociale (inclusiv drepturi sau interdicţii sexuale); 2. o familie constituie un grup înzestrat cu caracteristici proprii, cu anumite obiceiuri, care respectă anumite tradiţii, chiar inconştient, care aplică anumite reguli de educaţie, într-un cuvânt care creează o atmosferă; 3. familia este o unitate de interacţiuni şi intercomunicări personale, cuprinzând rolurile sociale de soţ şi soţie, mamă şi tată, fiu şi fiică, frate şi soră; 4. familia constituie un fel de personalitate colectivă a cărei armonie generală influenţează armonia fiecăreia dintre părţi; 5. familia este un grup social, realizat prin căsătorie, cuprinzând oameni care trăiesc împreună, cu o gospodărie cosmică comună, sunt legaţi prin anumite relaţii natural-biologice, psihologice, morale şi juridice; 6. familia este o grupare socială, bazată pe căsătorie sau înrudire, care posedă o anumită structură organizată, istoriceşte determinată.

2aspecte de ordin structural cât şi funcţional:

Tipuri de familie
Familia compusă este o subclasă a familiilor reconstituite, caracterizată prin

24prezenţa copiilor rezultaţi dintr-o căsătorie sau legătură anterioară a unuia sau ambilor 25parteneri. Familia compusă poate fi: 26 27 28 29 30 31 simplu compusă când unul dintre parteneri a mai fost căsătorit şi aduce cu el copii dintr-o căsătorie anterioară; dublu compusă când ambii parteneri se află în aceeaşi situaţie; complexă atunci când, pe lângă copiii rezultaţi din căsătorii anterioare, cuplul are şi copii născuţi în relaţia respectiva. Principala trăsătură a acestor grupuri, apărute ca urmare a unei compuneri de

32unităţi sociale, este existenţa unei structuri familiale mai complexe în comparaţie cu 33structura familiei conjugale şi diferite de aceea a familiilor lărgite, din care rezultă o

1

3

1complexitate sporită a interacţiunilor familiale şi a raporturilor fiecăruia dintre 2membrii şi ale familiei ca întreg cu exteriorul. Într-adevăr, studiile pun în evidenţă 3două categorii corelate de probleme pe care le ridică acest tip de familie: 4 5 6 7 1. probleme legate de raporturile copilului cu părintele „vitreg” şi cu fraţii „vitregi” 2. probleme legate de menţinerea limitelor Familie conjugală(restrânsă) în limbajul sociologic tradiţional se desemnează prin

8„familie conjugală” unitatea socială construită din doi adulţi de sex opus, căsătoriţi şi 9copii rezultaţi în urma lor. Din punctul de vedere al structurii sale, grupul conţine în 10mod normal o relaţie conjugală, care reprezintă relaţia originară, şi una parentală, 11dependentă de cea dintâi; cazurile în care cele două tipuri de relaţie apar total izolat 12sunt excepţionale (patologice). Din punctul de vedere al locuirii, grupul poate avea 13locuire patrilocală (la părinţii soţului); matrilocală (la părinţii soţiei); sau neolocală 14(separată). 15 Familie cu doi aducători de venit este o expresie a cărei apariţie este legată de 16creşterea frecvenţei activităţii salariale feminine după 1960 şi care desemnează o 17familie conjugală în care ambii parteneri deţin un statut socio-profesional propriu, 18respectiv exercită o activitate salariată, indiferent de raportul între statutul(salariul) 19soţului şi cel al soţiei; în cele mai multe familii cu doi activi, statutul soţiei este 20inferior celui al soţului; iar salariul ei reprezintă doar unul „de completare”, bărbatul 21rămânând principalul aducător de venituri. 22 Familie cu dublă carieră este o expresie utilizată adesea ca sinonim pentru 23„familie cu doi aducători de venit”; riguros, ea desemnează o sub-clasă a acestei 24noţiuni , având ca diferenţă specifică faptul că statutele celor doi parteneri sunt 25comparabile din punct de vedere al nivelului diplomei, al nivelului veniturilor, al 26prestigiului, al şanselor de promovare etc. 27 Familie lărgită conceptul este utilizat pentru a desemna unităţi sociale foarte 28variate din punctul de vedere al dimensiunilor şi structurii. În sensul cel mai larg, el 29are următoarele note de conţinut: 301. unitate de locuire (care nu implică în mod necesar existenţa unui menaj unic); 312. existenţa unui număr mai mare de adulţi legaţi, de regulă, prin raporturi de rudenie 32 33 (filiaţie, germanitate) şi alianţă (căsătorie), fără a fi exclusă, totuşi, prezenţa altor persoane;

1

4

13. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 -

existenţa unui număr oarecare de copii, de regulă progeniturile adulţilor respectivi. Acestui sens i se subsumează diferite forme, fiecare dintre ele putând fi identificată în variante multiple: comunităţile de familii, alcătuite din mai multe familii conjugale care formează împreună o unitate domestico-economică sau numai domestică; comunitatea vieţii cotidiene şi a muncii se asociază, de regulă, unei comunităţi a proprietăţii şi a deciziei; există, totuşi, o distribuţie/specializare sexuală a puterii, corespunzătoare distribuţiei/specializării rolurilor şi spaţiilor; familia patriarhală, alcătuită dintr-un nucleu conjugal principal, descendenţii necăsătoriţi, indiferent de sex, descendenţii căsătoriţi, de regulă de sex masculin, soţii(soţiile) şi copiii acestora din urmă, alte persoane(colaterali, servitori), grupul funcţionează sub autoritatea celui mai în vârstă adult de sex masculin(pater familias); familia souche (tulpină, matcă), alcătuită dintr-un nucleu conjugal de bază, descendenţii necăsătoriţi, indiferent de sex, unul dintre descendenţii căsătoriţi, de regulă de sex masculin, soţul(soţia) şi copii acestuia; autoritatea tatălui este rareori absolută, el fiind mai degrabă un admirator al proprietăţii comune şi un „şef de echipă” (organizează munca echipei familiei). Este uşor de sesizat că în toate variantele sale, conceptul „familie lărgită” este definit în raport cu cel de familie conjugală. Familie nucleară – termen utilizat de multe ori ca sinonim pentru „familie

22conjugală” (familie restrânsă); la rigoare, el este rezervat pentru a desemna familia 23conjugală care constituie un menaj de sine stătător şi care dispune, de regulă, de 24locuire separată (neolocală). 25 27 29 Familie de origine – familie în care individul ocupă poziţia de copil şi în care sunt Familie de procreare – familie în care subiectul ocupă poziţiile de soţ/soţie, Familii poziţionale – familii orientate către persoane – tipuri de familie deosebite 26interzise, prin prohibiţia incestului, rolurile de soţ/soţie. 28respectiv tată/mamă. 30de B. Bernstein în funcţie de natura sistemului de poziţii şi roluri şi de procedurile de 31menţinere a delimitărilor simbolice. Tipul de familie poziţională se caracterizează prin 32definiţii tranşante, fără echivoc ale statutelor şi rolurilor şi ale poziţiilor în structura de 33autoritate; identitatea socială a membrilor are la bază criteriile vârstei şi sexului; 34diferenţele între indivizi sunt de fapt diferenţe între clase de indivizi; raporturile 1 5

1membrilor îl privilegiază pe „noi” în detrimentul lui „eu”. În cazul familiilor centrate 2pe persoane, delimitările statutare sunt slabe, iar diferenţele dintre indivizi au ca punct 3de plecare particularităţile personale; rolurile sunt slab definite şi depind de situaţii şi 4de atribute ale persoanei; criteriile vârstă/sex sunt luate în considerare, dar într-o 5măsură mai mică decât în familiile poziţionale. Familiile poziţionale privilegiază un 6sistem slab sau închis de comunicare între părinte şi copii; comunicarea este 7„deschisă” numai către cei care aparţin aceleiaşi clase statutare; în aceste condiţii, 8raporturile de învăţare între adulţi şi copii sunt unidirecţionate, reciprocitatea nefiind 9posibilă decât în grupurile de egali (grupuri de vârstă/sex). În familiile orientate spre 10persoane, comunicarea este puternică (deschisă) nu numai între membrii unui peer 11group, ci şi între părinţi şi copii; aici este posibil ca părinţii să fie socializaţi de copii; 12aşa cum aceştia din urmă sunt socializaţi de cei dintâi. Limbajul este utilizat ca 13instrument al controlului social (al menţinerii delimitărilor simbolice ) în grade 14diferite : dacă în familiile poziţionale el are o pondere redusă, fiind preferat controlul 15statural , fiind concretizat în forme lingvistice imperativ – categorice, în familiile 16orientate spre persoane, controlul social se bazează în principal pe opţiuni personale, 17discursul parental prezentând copilului un număr oarecare de alternative cu 18motivaţiile şi consecinţele lor posibile. 19 Familie reconstituită – tip de familie în care cel puţin unul din parteneri a mai fost 20căsătorit fiind în momentul căsătoriei divorţat sau văduv. Aşa cum remarcă I. Théry, 21termenul „familie reconstituită” conţine o ambiguitate rezultată din statutul ambiguu 22pe care îl rezervă acestor familii reprezentările sociale; pe de o parte, cei recăsătoriţi 23sunt stigmatizaţi în calitate de subiecţi ai unui divorţ anterior, pe de alta, ei sunt 24apreciaţi pentru faptul de a fi optat, totuşi pentru forma „normală” de viaţă, care este 25familia conjugală. În societatea românească regăsim aceeaşi ambiguitate în expresia 26„a-si reface viaţa”. 27 Familie tradiţională – noţiune comună limbajului comun şi celui ştiinţific, cu o 28utilizare foarte frecventă, dar şi foarte ambiguă; de regulă prin acest termen este 29desemnată o familie patriarhală auto-subiectivă, a cărei existenţă are la bază economia 30naturală (familia produce aproape toate bunurile de consum de care are nevoie) şi care 31asigura prin forţe proprii socializarea copiilor, îngrijirea bolnavilor şi a bătrânilor 32etc. ; considerate multă vreme tipice pentru societăţile preindustriale şi idealizate ca 33forme de organizare socială capabile să satisfacă simultan nevoile colectivităţii şi pe 34acelea ale individului, familiile tradiţionale sunt de regulă, opuse „familiilor 1 6

1moderne”(conjugale), „spargerea lor în nuclee familiale conjugale – pusă pe seama 2industrializării şi urbanizării – fiind deplânsă” cercetările recente dovedesc, însă, că, 3dacă poate fi identificat empiric acel model nu est nici unic nici dominant în 4societăţile preindustriale (aşa cum nici modelul „familiei moderne” nu este unic în 5societăţile industriale). 6 7 8 9 Din punct de vedere socio-istoric se individualizează doua tipuri familiale: 1. familie extinsă, patriarhală (de tip tradiţional); 2. familie nucleară, conjugală (de tip modern). Familia extinsă este (după Burgess) o structură de tip autoritar sau autocritic,

10condusă de un şef – pater, incluzând mai multe generaţii care convieţuiesc laolaltă, 11intr-o precisă diviziune şi stratificate a rolurilor. 12 În acest tip de familie alegerea partenerului este făcută de părinţi, pe baza 13statusului economic şi social, iar subordonarea obligaţiilor şi urmarea tradiţiei sunt 14aşteptări majore. 15 Familia nucleară sau conjugală (redusă numeric la soţi şi copiii lor necăsătoriţi – 16proprii şi adoptaţi – este o structură democratică bazată pe egalitate, consens şi 17participare crescândă a copiilor). Alegerea partenerului în cadrul acestui tip de familie 18se face pe bază de afecţiune şi de libertatea opţiunii, scopul său fiind fericirea mutuală 19a indivizilor. Cuplul modern este profund marcat de libertatea alegerii, având drept 20criteriu esenţial iubirea şi exercitându-şi dreptul la auto-dezvoltare în cazul în care 21uniunea conjugală îşi pierde raţiunea de a fi, prin dispariţia iubirii. Specificul familiei 22nucleare moderne rezidă în apariţia unui stil de viaţă, caracterizat prin concentrarea 23afectivă, comunicaţională şi acţionară a cuplului conjugal, a cărui treptată separarea 24de întreaga ramificaţie de rudenie îi conferă o independenţă proprie cu marcată 25posibilitate de auto-conducere şi auto-dezvoltare. 26 Deprinderea familie conjugale din familia extinsă implică o nouă structură de 27raporturi a acesteia cu exteriorul ei şi, în primul rând, cu familia e origine (de 28orientare sau consanguină). 29 Familia de orientare, în care relaţiile primare sunt de la părinţi la copii, se află 30într-un raport de succesiune repetitivă cu familia de procreare în care rolurile sunt de 31soţ şi soţie, relaţiile primare fiind de la soţi la copii. 32 Esenţială pentru ambele forme de familie este transmiterea la nesfârşit a 33experienţei culturale şi sociale. Mişcarea individului de la propria familie de orientare 34la propria familie de procreare (conjugală), dezvoltă capacităţile acestuia de a deveni 1 7

1„social”, abilităţile sociale acumulate permiţându-i să contribuie la perpetuarea 2societăţii. 3 Familia dezorganizată este familia ce îşi pierde integritatea ca urmare a separării 4părinţilor ca urmare a unor motive cum ar fi: desfacerea căsătoriei prin divorţ, decesul 5unuia dintre părinţi etc. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29familiei: 30 31 32 33 • • • existenţa unui anumit număr de persoane; reuniunea lor este urmarea actului căsătoriei; între membrii grupului familial există un ansamblu de drepturi şi de obligaţii garantate juridic; Plecând de la aceste definiţii, se pot contura următoarele caracteristici ale W. J. Goode, 1961, realizează următoarea clasificare a familiei dezorganizate : 1. familia incomplet unită sau nelegitimă; 2. familia dezmembrată prin îndepărtarea unuia dintre soţi ca urmare a: anulării, separării, divorţului şi părăsirii; 3. familia tip „cămin gol”, în cadrul căreia partenerii trăiesc împreună, însă interelaţionarea şi intercomnumicarea sunt realiste minimal, fără să constituie, unul pentru celălalt un suport emoţional; 4. familia în criză, datorită unor cauze ce determină absenţa temporară sau permanentă a unuia dintre soţi: deces, închisoare, concentrare, catastrofe naturale, război, şomaj etc.; 5. existenţa în cadrul familiei, a unor situaţii care determina fundamental eşecurile comportamentului de rol marital: retardarea mentală severă a copilului, psihoza copilului sau a soţului, ori condiţiile fizice cronic incurabile. Ca urmare a dezechilibrului produs, familia dezorganizată nu mai poate oferi un climat afectiv şi educaţional întotdeauna cu efecte benefice asupra personalităţii copiilor. Adesea copii şi tinerii ce provin din familii dezorganizate ridică probleme de ordin educativ (dificultăţi de adaptabilitate, labilitate emoţională, fragilitate morală, stări de anxietate etc.).

Caracteristicile familiei

1

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

• • • • •

relaţiile interpersonale de ordin biologic, psihologic şi moral, dintre membrii; climatul sau atmosfera psihosocială; ansamblul de norme şi reguli privind conduita membrilor grupului familial; organizare structurală, cu o anumită distribuţie a rolurilor şi sarcinilor familiale; îndeplinirea unor funcţii în raport cu societatea;

Climatul familial
Formaţiune psihosocială foarte complexă, cuprinzând ansamblul de stări psihice,

13moduri de relaţionare interpersonală, atitudini, nivel de satisfacţie etc., ce 14caracterizează grupul familial o perioadă mai mare de timp. 15 Climatul familial este sinonim cu atmosfera sau moralul grupului familial ca grup 16social mic. Acest climat, care poate fi pozitiv (bun), sau negativ (rău), se întrerupe ca 17un filtru între influenţele educaţionale exercitate de părinţi şi achiziţiile 18psihocomportamentale realizate la nivelul personalităţii copilului. Drumul de la 19influenţa educativă la achiziţia comportamentală nu este un drum direct, nemijlocit, ci 20parcurge „meandrele” climatului familial. O aceeaşi influenţă educativă exercitată 21într-un climat familial bun va avea cu totul alte efecte (evident pozitive) decât atunci 22când este exercitat într-un climat familial rău sau negativ, bazat pe relaţii conflictuale 23şi pe ignorarea totală a particularităţilor psihoindividuale ale copiilor. Ocupându-se în 24cadrul unor cercetări, de influenţa climatului familial asupra randamentului şcolar al 25copilului, H. Gilly (1976) precizează: „Ipoteza noastră fundamentală este că şcolarul 26are nevoie acasă de un cadru general de viaţă în care să se simtă în siguranţă. Pentru 27aceasta el are nevoie de părinţi calmi, înţelegători, afectuoşi, destul de maleabili în 28raporturile lor cu copilul, fără a da însă dovadă de slăbiciune. El are nevoie să simtă 29că părinţii se ocupă de el, că iau parte la micile lui necazuri şi la problemele care îl 30interesează şi că nu se dezinteresează de ceea ce se întâmplă la şcoală. Dar în acelaşi 31timp el are nevoie de un cadru de disciplină destul de ferm pentru a nu-l lăsa să-şi 32închipuie că libertatea lui e fără margini şi, totodată, să ştie că părinţii lui împărtăşesc 33acelaşi nivel de exigenţă”. 1 9

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Climatul familial poate fi analizat după mai mulţi indicatori , cei mai importanţi 1. modul de raportare interpersonală a părinţilor(nivelul de apreciere şi înţelegere, acordul şi dezacordul în legătură cu diferite probleme); 2. ansamblul de atitudini ale membrilor familiei în raport cu diferite norme şi valori sociale; 3. gradul de coeziune al membrilor grupului familial; 4. modul în care este perceput şi considerat copilul; 5. modul de manifestare a autorităţii părinteşti (unitar sau diferenţiat); 6. gradul de acceptare a unor comportamente variate ale copiilor; 7. nivelul de satisfacţie resimţit de membrii grupului familial; 8. dinamica apariţiei unor stări tensionale şi conflictuale; 9. modul de aplicare a recompenselor şi sancţiunilor; 10. gradul de deschidere şi sinceritate manifestat de membrii grupului familial. Climatul familial pozitiv favorizează îndeplinirea tuturor funcţiilor cuplului

2fiind următorii:

16conjugal şi grupului familial la cote înalte de eficienţă. Câtă încărcătură afectivă şi 17câtă căldură prezintă cuvântul „acasă” pentru cei care beneficiază într-adevar de un 18climat familial favorabil! Aici „în sânul familiei”, individul este aşteptat, este preferat, 19este înţeles, este preţuit, este respectat, i se cere părerea, sfatul, opinia, şi toate acestea 20la un loc, dacă devin factori motivaţionali, duc la creşterea gradului de integrare a 21conduitei sale în viaţă şi activitatea familială şi totodată, la sporirea unităţii şi 22coeziunii grupului familial. Fiecare membru apartenent familiei, se simte din ce în ce 23mai mult atras de „forţele familiei centripete”, ceea ce determină creşterea gradului de 24stabilitate şi funcţionalitate a unităţii familiale. 25 26 27 Funcţiile familiei, totalitatea responsabilităţilor ce revin familiei în cadrul 28arhitectonicii de ansamblu a activităţii economico-sociale într-o anumită perioadă 29istoriceşte determinată. 30 În cadrul societăţii noastre, în etapa actuală precum şi în cea de perspectivă, 31familia este chemată să îndeplinească următoarele funcţii: 32 a) funcţia biologic-sexuală , care constă în satisfacerea trebuinţelor sexuale, al 33 instinctului sexual. Relaţiile sexuale sunt o componentă a relaţiilor

Funcţiile familiei

1

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

interpersonale inter-sexe, însă ele trebuie integrate în contextul cerinţelor şi normelor morale specifice societăţii noastre. Satisfacerea trebuinţelor sexuale nu constituie un scop în sine, ci trebuie să capete valenţe şi sensuri noi în raport cu cerinţele majore de ordin social. În cadrul familiei, relaţiile sexuale se integrează armonios în amplul sistem de interrelaţionare şi intercomunicare dintre membrii cuplului conjugal, căpătând o finalitate mai specific umană. Comportamentul sexual este mijloc şi nu scop pentru împlinirea personalităţii, pentru creşterea gradului de armonie al relaţionării dintre soţi, a coeziunii grupului conjugal şi familial;

10 b) funcţia de procreare , care asigură continuitatea speciei; 11 c) funcţia economică , precum buna desfăşurare a vieţii şi activităţii grupului 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 1 familial, soţilor le revine sarcina de a asigura, prin contribuţia lor, o serie de condiţii de ordin material. Un alt aspect deosebit de important al acestei funcţii vizează comportamentul membrilor cuplului conjugal la locul lor de muncă. Randamentul cantitativ şi calitativ al unei persoane căsătorite poate fi influenţat în mare măsură de climatul familial precum şi de sistemul de relaţionare interpersonală conjugală. Un climat pozitiv, bazat pe relaţii armonioase de profundă înţelegere, preţuire, stimă şi respect reciproc, influenţează pozitiv randamentul în muncă şi gradul de integrare socioprofesională, pe când un climat negativ, bazat pe frecvente stări conflictuale, influenţează negativ ansamblul factorilor motivaţionali care stau la baza conduitei de muncă, ducând deseori la instalarea unor stări de inadaptare; asigură membrilor săi posibilitatea recreerii şi reconfortării. Relaţiile interpersonale fiind prin excelenţă relaţii informale, afective, favorizează comunicarea şi detensionarea, recompensarea şi susţinerea afectivă în cadrul actului interpersonal. Prin intermediul acestui climat individul îşi satisface trebuinţele sale de siguranţă şi apartenenţă, fiind ferit astfel de sentimente reci de izolare şi însingurare. prin două modalităţi: 1) în mod direct, prin acţiuni mai mult sau mai puţin organizate şi dirijate, utilizând o serie de metode şi tehnici educative; 2) indirect, prin metode de conduită oferite, precum şi prin climatul psihosocial existent în grupul familial. Influenţele exercitate se traduc 11

23 d) funcţia psihoafectivă: un climat familial pozitiv

29 e) Funcţia educaţională: părinţii exercită influenţe educaţionale asupra copiilor lor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

într-o serie de efecte asupra comportamentelor personalităţii copiilor, fie ele componente instrumental-operaţionale, fie componente atitudinalrelaţionale, fie componente motivaţional-afective. În cadrul funcţiei educaţionale pot fi delectate următoarele subfuncţii: instrucţionalformativă; psiho-morală; social-integrativă; cultural-formativă .

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

I.

Relativitatea rolurilor părinţilor

II.

Principalele aspecte ale rolului matern

III.

Carenţa maternă

IV.

Rolul tatălui

1

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

V.

Carenţa tatălui

VI.

Aptitudini parentale

Relativitatea rolurilor părinţilor
Poate că astăzi se exagerează într-o oarecare măsură specificitatea şi

12constanţa ce se atribuie retrospectiv rolului deţinut de fiecare din părinţi în sânul 13familiei tradiţionale. Aceste roluri prezentau cu siguranţă diferenţe de la o societate la 14alta; fără îndoială că totodată ele se nuanţau, în sânul aceleaşi societăţi, potrivit cu 15diversele influenţe de ordin socio-economic, profesional şi psihologic. Este sigur 16totuşi, că unele îndatoriri, unele sarcini, unele prerogative, unele atitudini erau 17considerate ca ţinând în mod specific de rolul tatălui sau de acela al mamei; 18repartizarea complementară între doi părinţi a căror caracteristici bine delimitate nu 19ridicau nici o problemă. Se mai disting încă uneori, ecourile acestei dihotomii net 20stabilite în opinia cu totul simplistă care atribuie tatălui autoritatea, iar mamei 21tandreţea faţă de copii. Dar tabloul tradiţional al familiei s-a modificat profund în 22ultimile decenii cel puţin în ţările puternic industrializate şi se poate preconiza că el se 23va modifica în continuare. Nu este necesar să se analizeze aici toţi factorii sociali, 24economici şi tehnici care se găsesc la originea acestei schimbări. Trebuie însă în 25schimb să se sublinieze evoluţia statului femeii, care constituie unul din elementele 26capitale ale acestei transformări. Îndată ce femeia nu se mai mulţumeşte cu rolul 27exclusiv de gospodină şi mamă, care îi era încredinţat, îndată ce, din proprie voinţă 28sau de nevoie ea exercită o activitate profesională în afara căminului, echilibrul 29tradiţional dintre roluri se modifică. Soţia contribuie la echilibrarea bugetului familial 30şi nu depinde în mod exclusiv de bărbat; ea contractează obligaţii şi îşi asumă 31responsabilităţi în afara căminului; universul său se îmbogăţeşte în contact cu 1 13

1solicitările externe de tot felul şi ea îşi descoperă interese noi şi factori de valorizare 2extrafamiliali. Aceste activităţi, ca şi responsabilităţile, preocupările, avantajele care 3se leagă de ele au ca rezultat faptul că soţia este din mai multe puncte de vedere pusă 4pe picior de egalitate cu soţul. Toate acestea reduc aşadar într-o măsură mai mult sau 5mai puţin considerabilă timpul pe care ea îl poate consacra copiilor şi gospodăriei. 6Aceasta duce la o modificare complementară a rolului soţului: soţul ajunge inevitabil 7să-şi considere soţia într-un mod cu totul diferit de cel cu care era obişnuit pe vremea 8când era “domn şi stăpân” şi ajunge astfel la situaţia de a fi silit să o secondeze, dacă 9nu chiar să o înlocuiască parţial în gospodărie şi pe lângă copii. 10 Întreg mod de a concepe căsătoria, cuplul, familia, ia atunci o înfăţişare 11deosebită. Doamna Rocheblave – Spenle (33) a arătat foarte bine că, în ţările 12occidentale, structura familială evoluează în sensul democratizării raporturilor de 13autoritate şi al nivelării sarcinilor asumate de fiecare dintre soţi. Ca urmare, 14diferenţierea tradiţională a rolurilor tinde să se estompeze şi ele îşi pierd vechiul 15specific: imaginea tatălui care spală vasele sau îmbăiază copilul nu mai este o 16excepţie şi nu mai este subiect de glumă. Paternitatea sau maternitatea au luat o nouă 17înfăţişare - sau mai precis sunt pe cale să ia o nouă înfăţişare; diversele funcţii legate 18de ele au ajuns să fie îndeplinite fie de un soţ, fie de celălalt, sistemul alternării 19sarcinilor soţilor practicându-se pe o scară destul de vastă. 20 Poate că aceste funcţii cu atribute nu atât de nete ca în trecut sunt mai 21dificile şi mai împovărătoare. Ca urmare a acestei evoluţii spre o oarecare 22nediferenţiere a rolurilor, copilul - se afirmă uneori - nu se poate bucura de aportul 23personal specific al fiecăruia din părinţi: situaţia ar crea o ameninţare pentru echilibrul 24şi dezvoltarea lui ulterioară. Avem impresia că aceasta înseamnă a confunda oarecum 25copilul cu adultul, a raţiona pornind de la premise că copilul ar fi trăit deja nu se ştie 26ce “timpuri fericite de odinioară”, când toate erau la locul lor; ca şi cum el ar poseda, 27din capul locului, imagini ale părinţilor gata construite şi imuabile, la care s-ar putea 28referi pentru a judeca situaţia ce i se creează şi a suferit eventual din cauza ei. Acest 29mod de a gândi este evident greşit., copilul este întotdeauna un nou venit şi el îşi va 30construi imagini proprii ale părinţilor aşa cum le-am elaborat şi noi pe ale noastre, nu 31în funcţie de cine ştie ce situaţie veche considerată ca “normală” şi pe care, de astfel, 32el nici n-a cunoscut-o, ci în funcţie de diversele experienţe pe care le trăieşte în mod 33real în contact cu părinţii săi. O mamă care participă la luarea deciziilor importante, 34care împărtăşeşte cu soţul autoritatea, nu va pierde, din această cauză, calitatea de 1 14

1mamă, iar tatăl nu va deprecia din cauză că dă copilului biberonul sau pentru că e 2văzut spălând vasele. 3 Probabil că mai curând la nivelul adultului se pun probleme care pot, 4prin reflectare, să constituie un ferment de dificultăţi pentru copil. Într-adevăr, mulţi 5părinţi din timpurile de faţă se luptă cu unele obstacole când e vorba să împace 6imaginile părinteşti elaborate în copilărie – şi care comandă într-o largă măsură, chiar 7inconştient, comportamentul lor de părinţi - cu rolul de părinte în formele pe care le 8impune conjunctura familială şi societatea modernă. 9 Fiecare îşi iniţializează deci meseria de părinte cu modele profund 10anacronice în raport cu structura familiei actuale: fiecare este înclinat să acţioneze, ca 11tată sau ca mamă, după modelele de care este impregnat de la cea mai fragedă vârstă; 12fiecare se simte îndemnat să-şi joace rolul imitând modul în care acest rol a fost jucat 13de părinţii săi şi să se bizuie pe faptul că soţul său va face la fel. Şi fiecare, în faţa 14unei situaţii concrete noi şi în faţa unor principii directoare noi, poate fi cuprins de 15îndoială sau chiar anxietate, căci imaginile vechi nu se mai potrivesc cu împrejurările 16noi. 17 Nu se poate sublinia îndestul că există nenumărate moduri de a îndeplini 18rolul patern sau rolul matern, de a fi un tată bun sau o mamă bună. Diferenţele care 19există între o pereche de soţi şi alta, între o familie şi alta, desfiinţează orice încercare 20de generalizare. Este necesar să precizăm totuşi, în perspectiva elaborării 21personalităţii infantile, care este aportul esenţial ce poate fi atribuit fiecăruia din cei 22doi părinţi. 23 24 25 26 Este inutil, fără îndoială, să se amintească că o diferenţiere trainică şi 27fundamentală a rolurilor părinteşti rezultată din faptul că mama îl poartă pe copil la 28sânul său, îl aduce pe lume, îl hrăneşte şi îl îngrijeşte, cel puţin în primele săptămâni 29de viaţă. Astfel se constituie o legătură cu totul deosebită, un tip de relaţie cu totul 30unic. Din punctul de vedere al copilului ar fi poate mai exact să vorbim de o contopire 31decât o relaţie: într-adevar, sugarul nu face încă distincţie între sine şi lumea 32exterioară şi nu face deosebire între persoanele pe care le are cât de cât în preajmă. De 33aceea se poate spune că el formează o singură fiinţă cu mama şi că se instalează în

Principalele aspecte ale rolului matern

1

15

1existenţă prin intermediul mamei. Mama constituie pentru copil acea parte a existenţei 2în care el găseşte satisfacerea trebuinţelor şi relaxarea tensiunilor, stimulărilor plăcute, 3ocaziile de “a se recunoaşte pe sine prin ele” şi de a descoperi sensul diverselor 4situaţii în care el este implicat. Mama este garanţia siguranţei lui, a unei existenţe 5plăcute, este centrul său de referinţă, singurul punct inteligibil, dacă se poate spune 6astfel, într-o lume care nu are deocamdată formă şi stabilitate. Această situaţie a fost 7foarte bine formulată de Plaquevent într-o carte tulburătoare : 8 “ În această primă experienţă de viaţă şi de iubire, totul se găseşte intim 9amestecat într-o unitate în aceeaşi măsură esenţială şi inimitabilă: astâmpărarea 10foamei şi a setei, ritmul somnului încălzirea şi răcorirea, siguranţa surâsului, prezenţa 11securizantă, alintări de tot felul, muzica vocii, şi a mâinilor, şi a apei, şi a pielii, a 12strofelor, a aerului ambient, a umbletului. O întreagă simfonie de mişcări în care fiinţa 13dinăuntru şi imaginile din afară se află în continuitate intimă, în care nimic din ceea ce 14primeşte copilul nu se deosebeşte încă de propria lui existenţă. Totul este matern. O 15savoare maternă este primul este primul gust pe care îl are viaţa, coloraţia sa 16primordială, şi ea rămâne veşnic, ca fondul unui tablou pe care nimic din ceea ce se 17suprapune după aceea nu va putea să-l acopere” 18 Se ştie că înainte cu mult de a fi căpătat pentru copil consistenţa de 19fiinţă umană diferenţiată şi delimitată, mama este pentru el pivotul existenţei şi 20iniţiatoarea de viaţă. Nu este deloc exagerat a spune că copilul mic trăieşte în funcţie 21de mamă: în consecinţă de mamă depinde calitatea “instalării ” lui în existenţă. Fără 22îndoială că totalitatea contactelor cu sugarul, aşa cum le resimte acesta, sunt 23determinate de atitudinea mamei: una este tonalitatea când, pentru mamă, contactele 24se întemeiază pe bucurie, pe dragoste, pe trebuinţa sa spontană de a se dărui copilului 25şi de a-i dărui viaţa, alta este această tonalitate când contactele respective se 26întemeiază pe cunoştinţa unei obligaţii inexorabile, dar în fond greu suportabilă. Dacă 27îngrijirile sunt administrate cu nervozitate, cu răceală, cu simplă competenţă 28profesională, copilul fiind mânuit ca un simplu obiect, sau dacă dimpotrivă, ele sunt 29date cu voioşie şi căldură , fără grabă şi fără înfrigurare; dacă mesajele sunt prilej de 30insatisfacţie, de a-l lăsa pe copil cu foamea nepotolită, prilej de încordare sau dacă, 31dimpotrivă, ele sunt sursă de plăcere profundă şi de satisfacţie integrală şi relaxantă , 32aceasta va da o culoare cu totul diferită experienţelor sugarului şi, ca atare, modului în 33care, obscur dar fundamental, se alcătuieşte în el percepţia existenţei şi a propriei 34persoane. 1 16

1

Mama, fiinţa lui proprie, lumea exterioară, viaţa, aşa cum sunt

2deocamdată contopite şi nedisociate, îşi trag din toate aceste experienţe tonalitatea lor 3primordială; universal lui va fi resimţit ca bun sau rău, ca satisfăcător sau frustrant, 4după calitatea acestor prime experienţe. Este, fără nici o îndoială, întemeiat a 5considera încrederea fundamentală drept principala achiziţie a stadiului iniţial în care 6copilul descoperă că trebuinţele sale sunt satisfăcute şi că această satisfacţie este 7plăcută şi binefăcătoare. Acestea sunt temeliile de neşters şi indispensabile ale 8personalităţii; ele depind direct de dragostea mamei, despre care se spune ca este tot 9atât de trebuitoare copilului ca şi hrana. 10 Mama este deci prima persoană pe care o va iubi copilul. Ea este prima lui 11dragoste absolută şi totală. Ea este prima relaţie cu altă persoană. Trebuie subliniat că 12nu este deloc indiferent dacă această relaţie este esenţial crispată sau relaxată, dacă 13această dintâi dragoste decepţionează sau produce satisfacţie. Dacă mai târziu, copilul 14nu ştie să lege decât relaţii agresive, revendicatoare, relaţii în care se manifestă 15dorinţa de a captiva sau o atitudine excesiv de supusă faţă de ceilalţi, sau dacă el se 16dovedeşte incapabil de a stabili adevărate contacte umane, există motive întemeiate 17de a se aprecia că originea trebuie căutată în atitudinea prin care mama a răspuns la 18dragostea lui. Atitudinea copilului faţă de alte persoane este esenţial determinate de 19relaţia sa cu acea primă persoană care este mama. Semnificaţia pe care o vor avea 20pentru mai târziu oamenii, şi perspective în care el va considera raporturile posibile cu 21lumea, dependent de mamă; iubirile sale ulterioare se vor înfăţişa ca un ecou al acestei 22prime iubiri. 23 Apărându-i ca interpretă a lumii dimprejur pe care copilul nu o cunoaşte 24încă şi ca reprezentantă a societăţii la viaţa căreia ea participă, mama este pentru el 25prototip şi model. Pentru copil nu există decât un fel de a proceda şi un singur mod de 26a se comporta; modul pe care i l-a înfăţişat constant mama. 27 Atitudinea mamei faţă de lucruri, de evenimente, de oameni, faţă de el 28însuşi, determină şi atitudinea copilului; de aceasta atitudine depinde încrederea sau 29neîncrederea sa, curajul sau teama, optimismul sau pesimismul său. Copilul vede şi 30verifică lumea după modul în care mama interpretează această lume în faţa lui: dacă 31nu o vede cu ochii ei, cel puţin prin reacţiile ei învaţă să o cunoască; s-a arătat, de 32exemplu că temerile copilului sunt în relaţie strânsă cu cele ale mamei.

1

17

1

De aceea mama este sursa de securitate şi de mulţumire, ne apare cu

2adevărat ca iniţiatoare pentru viaţă, la început pe un plan esenţial instinctual şi afectiv: 3contactul copilului cu universal se realizează prin intermediul mamei. 4 Funcţia iniţiatoare a mamei mai comportă şi alte aspecte: mama este 5prima autoritate cu care se găseşte confruntat copilul. Când aceasta descoperă, pe la 6începutul celui de-al doilea an de vârstă, că poate să placă sau să displacă, să satisfacă 7sau să nemulţumească, când află, în sfârşit, că purtarea sa are efecte asupra 8anturajului, el învaţă numaidecât că trebuie să ajungă la o înţelegere cu exigenţele 9anturajului respectiv. Pentru a păstra dragostea mamei, vitală pentru el deoarece îi 10condiţionează securitatea, şi pentru a evita orice înstrăinare, copilul îşi va impune 11renunţări şi restricţii; de aici înainte, a iubi nu va însemna numai a primi, ci şi a căuta 12să faci plăcere, să dai, să satisfaci. Ca atare, în relaţiile cu mama, copilul face 13cunoştinţă şi cu primele reguli, cu primele obligaţii, cu primele forme ale moralei. 14 Astăzi, în urma cercetărilor consacrate ospitalismului, se ştie chiar că 15până la trei ani copilul are nevoie continuă de mamă, că ea îi este indispensabilă. Dar 16pe toată durata copilăriei şi a unei bune părţi din adolescenţă, mama rămâne, fără 17îndoială, în modalităţi diferite, pivotul vieţii copilului. Cercetările au arătat că la toate 18vârstele, mama rămâne refugiul preferat al băiatului, ca şi al fetei, când se ivesc 19dificultăţi sau conflicte de orice natură, tot aşa şi în ochii copilului mic, ea apare ca 20autoritatea cea mai hotărâtoare în viaţa de zi cu zi. 21 Nu trebuie să se uite, în sfârşit, un ultim aspect al rolului matern care este 22departe de a fi neglijat; mama îi învaţă pe copii ce este o femeie, ea le oferă imaginea 23fundamentală a feminităţii, fapt tot atât de important pentru băiat, deoarece ea apare 24ca model şi prototip pentru cea dintâi, ca imagine inversă şi fond de contrast pentru 25cel de-al doilea. Prin feminitatea ei, mama îi ajută pe copii să ia cunoştinţă de sexul 26lor. Mama le face pe fete să-şi iubească condiţia de femeie; prin atitudinea sa ea le 27învaţă cum se iubeşte un soţ şi cum se iubesc copii. Dar şi tatăl este obiect de dragoste 28pentru fată; în acest caz, mama face oarecum figură de rivală atotputernică, iubită şi 29invidiată în acelaşi timp: ea este ceea ce ai vrea să fii şi are ceea ce ai vrea să ai; iată 30deci cum mama apare ca exemplu şi ideal, imagine a obiectivului adult către care 31tinde fetiţa. Pentru băiat, mama rămâne principalul obiect al unei iubiri imense, 32pasionante, exigente, care nu va fi de altfel niciodată pe deplin satisfăcută: băiatul mic 33rămâne oarecum întotdeauna un îndrăgostit respins, silit să împartă afecţiunea mamei 34cu tatăl său. De aceea el se va identifica în mod natural cu acest tată norocos şi va 1 18

1adopta comportamentul viril pe care mama va trebui să le accepte chiar dacă la 2început ele sunt agresive şi zgomotoase. 3 Aşa cum a spus-o Bowlby, cu o formulă extrem de semnificativă pe care 4toţi ar trebui s-o avem în minte: “rolul mamei nu poate fi calculat în ore de 5prezenţă : singura măsură dreapta este bucuria pe care mama şi copilul o simt de a 6fi împreună”. 7 8 9 10 11 Moartea mamei constituie evident o foarte gravă frustrare pentru copil; e un 12eveniment care nu înseamnă doar dispariţia fiinţei iubite, ci prăbuşirea sentimentului 13de siguranţă, a unui univers, dispariţia acelei continue iniţieri învăluite în tandreţe. În 14fapt, copilul pierde o parte esenţială din propria-i fiinţă, parte cu atât mai însemnată cu 15cât el este mai mic; dar şi adolescentul are încă nevoie de mamă, ca atestare a lumii 16adulte şi ca sursă de încredere. Profund lovit, copilul nu-şi manifestă întotdeauna 17disperarea, cel puţin pe faţă; se închide adesea în sine şi rupe într-o măsură oarecare 18contactul cu mediul înconjurător. Nu e neobişnuit să găsim la el sentimente agresive 19faţă de mama care l-a părăsit sau dimpotrivă, sentimente de culpabilitate, ca şi cum s20ar simţi răspunzător de ceea ce s-a întâmplat: “n-a obosit-o cumva ?”, “n-a fost uneori 21răutăcios cu ea?” etc. 22 Supărarea sau deznădejdea copilului trebuie respectată, dar dacă el este încă 23prea mic şi nu-şi dă bine seama de ceea ce s-a petrecut, măsura cea mai urgentă este 24fără îndoială aceea de a găsi o înlocuitoare satisfăcătoare de care el să se poată ataşa 25în scurtă vreme şi care să-i ofere căldură afectivă şi să-i dea sentimentul de siguranţă, 26ambele indispensabile. Copilului mai mare însă, legătura nouă care i se impune poate 27să-i apară ca o ofensă adusă imaginii materne iubite; în acest caz se pot ivi reacţii de 28opoziţie şi de agresivitate pe care va trebui să le înţelegem şi să tolerăm, asigurând 29copilului maximum de afecţiune şi de securitate. Dacă avem de-a face cu un copil 30care poate raţiona într-o măsură oarecare, cea mai bună soluţie este aceea de a-l ajuta 31să-şi exprime mâhnirea, de a-l face să simtă că îl înţelegem, de a-l ajuta să accepte 32inacceptabilul, cu deplina conştiinţă că rana sa profundă nu se va putea vindeca, fără 33îndoială, niciodată.

Carenţa sau insuficienţa maternă

1

19

1

S-a insistat destul în ultimul timp asupra noţiunii astăzi fundamentale de “

2carenţă de îngrijiri materne”, astfel că ne putem dispensa de a reveni aici asupra 3acestui detaliu. Numeroase cercetări experimentale recente au studiat această 4problemă cât se poate de tragică. O putem rezuma specificând că astăzi avem pe 5deplin confirmarea tulburărilor grave apărute în dezvoltarea multor copii, care devin 6deficienţi afectiv, intelectual sau chiar fizic din cauză că relaţia fundamentală cu 7mama nu a putut fi stabilită sau din cauză că ea a fost întreruptă prematur şi nu a fost 8substituită. S-a dovedit chiar că gravitatea tulburărilor este în funcţie de durata 9separării de mamă şi că de la un anumit moment înainte, daunele sunt ireversibile. 10Chiar dacă mama nu este o educatoare calificată, chiar dacă sugarul a fost crescut în 11condiţii de igienă cu totul improprii el se dezvoltă mai bine alături de mamă decât 12dacă este îndepărtat de aceasta. Este de dorit ca aceste descoperiri fundamentale, pe 13terenul cărora se întâlnesc în deplin acord şi teoreticienii psihologiei infantile şi 14pediatrii şi practicienii puericulturii să determine rapide transformări în ansamblul 15metodelor de educarea orfanilor şi în acel obicei simplist care constă în a-l despărţi pe 16copil de mamă de fiecare dată când apare vreo dificultate sau când sănătatea copilului 17lasă de dorit. Implicaţiile sociale ale acestor descoperiri sunt, de asemenea, 18considerabile aşa cum se arată plin de curaj Planqevent în lucrarea pe care am citit-o. 19În orice caz până la trei ani după cum s-a mai spus copilul trebuie să trăiască efectiv 20alături de mamă - sau , la nevoie, alături de o înlocuitoare a mamei stabilă şi constantă 21- iar dacă după această vârstă a copilului mama doreşte sau este silită să practice şi 22alte activităţi, trebuie să i se asigure o importantă rezervă de timp pentru ca ea să se 23poată ocupa de copil. 24 În concluzie, carenţa maternă atrage consecinţe grave pentru 25dezvoltarea individului mai ales, în ceea ce priveşte elaborarea personalităţii sale 26afective şi domeniul iniţierii pentru viaţa concretă. 27 Recent, Dits si Cambier au făcut cercetări cu copii între şase şi opt ani. 28Au constat că, în cazul unor nivele de inteligenţă egale, randamentul şcolar pare să 29sufere de pe urma absenţei mamei la ora când copilul se întoarce acasă, dar că în mod 30mai semnificativ, s-a dovedit prezent un sentiment de izolare, părăsire şi de lipsă de 31siguranţă. 32 33

1

20

1 2 3

Rolul tatălui
În singurătatea şi câteodată în spaima ei, mama nu are decât un sprijin: soţul. Acest rol indirect nu trebuie să ne facă să pierdem din vedere că tatăl are de

4jucat şi un rol direct, care nu este secundar decât în aparenţă. Este posibil că, într5adevăr, sugarului, tatăl îi apare mai întâi ca o “dublură a mamei ” pe care o 6secundează şi uneori o înlocuieşte îi apare ca un fel de înlocuitor, cu totul satisfăcător 7în anumite limite, având poate caracter de “ultimă soluţie la urma urmelor 8acceptabilă” ca şi mama, şi acesta cu atât mai mult cu atât el este mai apt să participe 9la îngrijirea sugarului, soţul vine să lărgească contribuţia sa, gama de stimuli, de stimă 10, de satisfacţii şi de recompense oferite copilului de către mamă. La diada elementară, 11acel “noi”, mamă - copil care, oarecum se impune de la sine, tatăl adaugă un element 12exterior şi diferit, un element de discriminare şi diferenţiere. În felul acesta se poate 13spune că foarte devreme, chiar, el ii exercită funcţia esenţială pe care o va păstra, şi 14care constă în a reprezenta în familie şi mai ales faţă de copil o ordine a realităţii 15diferită de aceea pe care o reprezintă mama şi exterioară acestei ordini. 16 Chiar dacă autoritatea mamei se manifestă mult mai direct şi mai continuu în 17viaţa curentă a copilului, nu există îndoiala că tatăl reprezintă în ochii lui autoritatea 18supremă. Deşi tatăl stabileşte în tot mai strânsă înţelegere şi de comun acord cu mama 19ceea ce s-ar putea numi “politica ” familiei şi valorile care prevalează în cuprinsul 20acestei politici, tradiţia şi circumstanţele socio-economice fac din el agentul prin care 21familia se leagă de mediul material şi social mai larg, pentru că funcţia sa esenţială 22este esenţial exterioară căminului. Fără a minimaliza câtuşi de puţin autoritatea prin 23care mama se impune în ochii copilului, se poate totuşi considera că autoritatea 24paternă se colorează cu o nuanţă proprie pentru că, mai fundamental decât mama. 25 Imaginea pe care copilul şi-o formează despre acest tată puternic, despre 26acest tată - forţă este într-adevăr cu mult mai impresionantă decât şi-o închipuie 27majoritatea adulţilor, mai ales atunci când ei înşişi sunt din fire aplecaţi spre 28bunăvoinţă şi bunătate. Mulţi taţi predispuşi să se vadă pe ei înşişi ca genii 29cumsecade, protectoare şi darnice şi care au adoptat atitudini corespunzătoare ar fi 30foarte surprinşi dacă şi-ar da seama că copiii îi văd şi în felul acesta, dar îi văd mai 31ales ca pe nişte zei pizmaşi, care inspiră teamă. 32 Într-adevăr, tatăl este acela care face pe copil să iasă din starea de 33nediferenţiere cu mama, conducând astfel primele lui trăsături de individualizare, şi,

1

21

1care prin prezenţa sa, îl orientează dincolo de acel univers imediat format de sfera 2maternală. 3 Fiica vede în tată primul obiect de dragoste după mamă şi părintele trebuie 4să ştie cât de profundă şi completă este această dragoste; răspunzându-i, tatăl trebuie 5să vegheze ca fetiţa să nu rămână fixată la imaginea paterna, deoarece aceasta pune în 6pericol dezvoltarea ei afectivă şi perturbă mai devreme sau mai târziu, relaţiile pe care 7ea trebuie sa le aibă cu mama. 8 În ochii fiului, tatăl este rivalul fericit care o împiedică pe mama să-i stea la 9dispoziţie, de aceea tatăl trebuie să accepte, fără să condamne cu asprime, 10agresivitatea pe care o trezeşte şi care s-a arătat nu este negativă. 11 În ochii fiicei care declară că vrea să-l ia în căsătorie, el apare ca o anticipare a 12bărbatului iubit; în ochii fiului, el este omul pe care vrea să-l înlocuiască şi prin 13aceasta chiar exemplu şi model. 14 Prin prezenţa sa în cămin, tatăl provoacă oarecum pe băiat să fie masculin şi pe 15fată să fie feminină; în felul acesta, el le face un serviciu considerabil, şi anume acela 16că ajută şi pe băiat şi pe fată să se instaleze în caracteristicile sexuale lor şi să vadă în 17acest lucru un fapt pozitiv. 18 19 20 21 Hanselmann aprecia că absenţa tatălui în timpul copilăriei are ca efect 22suprimarea dorinţei de realizare a copilului, a dorinţei de “ a deveni cineva”, şi 23împiedica elaborarea unui ideal profesional. El considera că copilul fără tată nu poate 24dobândi încrederea în sine necesară pentru a-şi fixa obiective şi pentru a încerca să le 25atingă, şi că el devine cu mai multă greutate conştient de valorile supraindividuale 26care trebuie sa-i condiţioneze comportamentul. 27 Cu aceste cuvinte, structura personalităţii infantile rămâne deficitară mai ales 28în ceea ce priveşte orientarea sa către un viitor personal şi către realităţile 29extrafamiliale. Lucrări mai recente au confirmat într-o anumită măsură acest mod de a 30vedea. Astfel, comparând un eşantion mare de copii dificili cu alţii care nu puneau 31probleme de comportament, s-a putut constata că într-adevăr carenţa paternă era mult 32mai frecvenţă la cei dintâi. Un număr semnificativ mai ridicat din aceştia îşi

Carenţa tatălui

1

22

1pierduseră tatăl fie prin deces, fie prin părăsirea căminului. Mai mulţi dintre ei trăiau 2împreună cu tatăl, dar acesta avea o atitudine negativă faţă de copil. 3 Pe baza observărilor clinice, Isaacs a putut arăta că moartea tatălui este 4profund resimţită de copil, că este cu atât mai dăunătoare cu cât copilul este mai mic 5şi mai puţin capabil de a-şi face o idee obiectivă despre lucruri. Absenţa tatălui este o 6caracteristică a rolului său, dar copilul care nu-l mai vede venind acasă este profund 7zdruncinat; este ca şi cum tatăl i-ar pricinui o frustrare crudă; “tata nu mai vrea să vină 8să mă vadă?”, întreba o fetiţă căreia i s-a spus că tatăl său a decedat. Dacă fiinţa 9atotputernică dispare, înseamnă că aceasta a fost voinţa sa, înseamnă că se 10îndepărtează de copil şi îl părăseşte; în aceste condiţii, sentimentele de ostilitate şi de 11culpabilitate nu sunt niciodată departe şi ele vor perturba echilibrul copilului cu atât 12mai mult cu cât autoritatea dispărută nu mai oferă o protecţie liniştitoare. În realitate, 13sarcina cea mai urgentă este aceea de a asigura copilului un înlocuitor al tatălui, ceea 14ce, din punct de vedere psihic este poate mai uşor decât a găsi o înlocuitoare a mamei. 15 16 17 18 Aptitudinile parentale sunt componente instrumental-opţionale ale 19personalităţii părinţilor ce favorizează creşterea eficienţei influenţelor exercitate în 20relaţiile cu copiii. Dezvoltarea optimă, echilibrată, fizică, psihică şi morală a copiilor 21constituie principalul indicator al „dotării” părinţilor cu aptitudini parentale. 22Comportamentul matern sau patern este condiţionat în mare măsură de prezenţa 23aptitudinilor parentale. 24 În calitatea lor de componente instrumentale, de variabile „de ieşire” ale 25sistemului personalităţii maritale, ele operaţionalizează diferite conţinuturi ale 26personalităţii în funcţie de „cerinţele” situaţiei interacţionare cu copiii. Prezenţa 27aptitudinii parentale în „echipamentul” psihologic al personalităţii maritale conferă 28comportamentului matern şi patern flexibilitate şi adaptabilitate. Desigur că, pe de o 29parte, există o mare variabilitate interindividuală a comportamentului parental şi pe de 30altă parte, pot exista diferenţe între comportamentul parental al celor doi părinţi din 31cadrul unei familii. Lipsa aptitudinii parentale dă o anumită „coloratură” 32comportamentului parental, cu influenţă directă sau indirectă asupra profilului

Atitudini parentale

1

23

1psihocomportamental al copilului. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Iată, spre exemplu,

câteva profile ale

2comportamentului patern ce evidenţiază, în general, lipsa aptitudinii parentale: a) tatăl dominator, a cărui autoritate este expresia unei personalităţi puternice, exigente, care ştie să se afirme şi să reuşească şi care se bucură de un prestigiu apreciabil. Este tipul de tată care pretinde ascultare şi respect, în ochii căruia soţia şi copii sunt fiinţe slabe care trebuie conduse şi protejate. Copii acestui tip de tată sunt adesea timizi şi inhibaţi, dar se pot manifesta, atunci când caracterul lor prezintă analogii cu caracterul tatălui şi ca fiinţe rebele şi autoritare. Conflictele dintre asemenea personalităţii pot duce la ruperi brutale ale relaţiei tată-fiu.; b) tatăl tiran, cu o autoritate care operează în compensaţie şi prin salturi, fiind în fond o fire timidă, adesea slabă. Izbucnirile sporadice şi aberante de autoritate duc în ultimă instanţă la devalorizarea figurii parentale de acest tip. Copilul reacţionează la asemenea moduri de comportare prin stări de inhibiţie, frică, prin instabilitate. Se pot contura apoi şi dezechilibre mai profunde, care pot apărea în momentul când copilul devine conştient de mediocritatea reală a părintelui, a cărui imagine încetează de a se mai constitui ca model; c) tatăl prieten, ce îşi întemeiază ascendentul mai puţin pe autoritate cât pe sentimentul de stimă pe care tinde să-l inspire copilului. Comportarea „colegială” are, evident, meritele ei, însă prezintă şi dezavantajul că, neavând limite precise, poate provoca uneori confuzii dăunătoare pentru copil; d) tatăl bomboană, prin faptul că tinde să-şi însuşească atitudini materne, frustrează în fapt copilul de indispensabilul model patern, creând astfel o situaţie disimetrică. Copii crescuţi fără nici o constrângere, avându-i pe amândoi părinţii întotdeauna la dispoziţie pentru a le satisface cea mai mică dorinţă, nu vor putea mai târziu să suporte nici o frustrare, nici un cadru unde se cere disciplină; e) tatăl demisionar, cel veşnic plecat de acasă, cel care e mereu ocupat şi pretinde să nu fie întrerupt din ocupaţiile sale. De asemenea, tatăl demisionar este şi cel care, datorită personalităţii sale, nu se simte capabil să-şi controleze şi să-şi îndrume copiii. Lipsa controlului favorizează, la rândul său, apariţia atitudinilor recalcitrante, formând la copii deprinderea de a nu se conforma imperativelor şcolare, sociale sau morale.

1

24

1

Desigur că asemenea profile atitudinal-comportamentale pot fi întâlnite şi la

2mame. De aceea, întrucât cei doi soţi şi părinţi nu manifestă în toate grupurile 3familiale coerenţă pe linia comportamentului parental adoptat, prin combinarea 4tipurilor de conduită maternă sau paternă se pot contura profile combinate ale 5influenţelor educaţionale ale cuplului conjugal: 6 7 8 9 10 • • • • tatăl demisionar – mamă tirană; tatăl „bomboană” – mamă prietenă; tatăl prieten – mamă dominatoare; tatăl dominator – mamă „bomboană”etc. Efectele educative ale unor asemenea climate familiale sunt total diferite.

11Funcţionalitatea aptitudinii parentale presupune, pe de o parte, buna cunoaştere a 12particularităţilor psihocomportamentale ale copilului şi, pe de altă parte, aplicarea 13unor metode adecvate de influenţare educaţională în vederea formării şi dezvoltării 14personalităţii copilului în acord cu modelul educaţional cerut de societate. 15 Alt element component al aptitudinii parentale îl constituie capacitatea empatică 16sau aptitudinea de a adopta rolul specific vârstei şi sexului copilului. Lipsa unor 17asemenea capacităţi împiedică în mare măsură intercomunicarea, înţelegerea 18copilului, a particularităţilor sale de vârstă şi individuale, apropierea de el şi 19rezolvarea unor probleme personale ale acestuia. 20 Autoritate parentală , calitate a părinţilor de a impune un anumit sistem de 21influenţare educativă asupra copiilor lor. Autoritate parentală presupune, pe de o 22parte, un ascendent asupra copiilor, puterea de impunere şi influenţare, pe de altă 23parte, consens şi conformism din partea acestora, recunoaşterea rolului educativ 24exercitat asupra lor, acceptare şi ascultare. Dacă autoritatea parentală se exercită 25numai în direcţia impunerii exagerate a voinţei părinteşti fără a ţine cont de 26particularităţile şi psihologia copilului, fără atragerea lor cognitiv – afectiv - volitivă 27în acest proces, ea se transformă în autoritarism. 28 În cadrul familiei, autoritatea se exercită mai ales în perioada de formare şi 29dezvoltare a personalităţii copilului, respectiv în copilărie şi adolescenţă, şi ea este 30prin excelenţă de natură informală, spre deosebire de alte grupuri mici psihosociale în 31care autoritatea informală se îmbină cu cea instituţională. Părinţii îşi exercită în 32permanenţă autoritatea parentală asupra copiilor, dar folosesc preponderent 33afectivitatea drept principal canal de transmitere a influenţelor.

1

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

I. II. III. IV. V.
V.

Introducere. Familia (mono)parentală şi conjugal – parentală. Familiile cu un singur părinte. Educarea copiilor cu un singur părinte . Trăirile copilului: abandon, agresivitate, singurătate. Divorţul. Copilul afectat de divorţul părinţilor.

VI.

VII. Cercetări privind impactul divorţului asupra copiilor. VIII. Roluri educative în familiile compuse : mame si taţi „vitregi”.

Introducere
Literatura anglo-saxonă utilizează termenul one(single)- parent family de la

37mijlocul anilor 1960; zece ani mai târziu, acest termen avea un corespondent francez – 38famille monoparentale. Desemnând unităţi sociale constitutive dintr-unul sau mai 39mulţi copii şi un singur părinte, aceşti termeni s-au impus repede in fata altora 40( „părinţi izolaţi”, „menaje conduse de femei”, „mame singure in dificultate”, „mame 41necăsătorite”, „menaje monoparentale”) întrucât au o dublă semnificaţie : pe de o

1

27

1parte, ei răspund „nevoi de a da un nume” [Bawin-Legros, 1988] unui fenomen pe 2care ruptura înregistrată în anii 1960 şi 1970 în comportamentele demografice ( şi 3care, în esenţă, constă în diminuarea semnificativă a ratelor nupţialităţii şi 4multiplicarea coabitărilor, creşterea numărului de copii născuţi în afara căsătoriei, 5explozia ratelor divorţialităţii)şi progresele in plan administrativ –statistic l-au făcut 6tot mai vizibil; pe de alta parte, el exprimă un nou mod de a privi un comportament 7care până atunci a fost considerat marginal ori chiar deviant, generator de tulburări 8psihologice şi sociale. Numit familie grupul copil(copii)- părinte (si nu părinţi) este 9privit ca o alternativă la (şi nu ca o deviaţie de la ) familia „clasica”. Terminologia 10ştiinţifică marchează, astfel, normalizarea fenomenului, în dubla accepţiune, 11durkheimiană şi fenomenologică, a noţiunii: monoparentalitatea devine normală pe 12măsură ce înregistrează o creştere a frecvenţei şi pe măsură ce devine o conduită 13familiară pentru membrii societăţilor actuale. 14 15 16 17 Conceptul „familie monoparentală” are meritul de a defini familia prin relaţia 18parentală care este secundară în definiţiile „clasice” ale familiei, unde decurge din 19relaţia conjugală (termenul „familie conjugală” utilizat pentru a desemna grupul 20constituit din doi adulţi de sex opus şi copiii rezultaţi din unirea rol este semnificativ). 21El surprinde una din direcţiile esenţiale ale transformărilor înregistrate în ultimele trei 22decenii în domeniul familiei( poate cea mai importantă): posibilitatea ca cele două 23tipuri de raporturi familiale – conjugal şi parental – să apară şi să funcţioneze separat 24unul de celălalt.. 25 27 28 29 30 31 32 33 Termenul „familie monoparentală”, cu un conţinut aparent simplu şi clar, 1. Mai întâi, definiţia însăşi este obiect al controverselor [ Bawin-Legros, 1988]. Care este unitatea de referinţă : menajul, care poate conţine şi alte persoane – bunici, alte rude, un (o) nou(ă) partener(ă) al (a) adultului – sau în mod strict unitatea părinte-copil? Ce tip de copil este avut în vedere : este el definit în funcţie de vârstă sau în funcţie de statutul marital? 2. Apoi, el „pretinde” a fi, în calitate de concept ştiinţific, neutru. Utilizarea sa denunţă, însă, o semnificaţie socială particulară care rezultă din modul de a privi 26ascunde, totuşi, o serie de „capcane”:

Familia (mono)parentală şi conjugal-parentală

1

28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1

lucrurile specific pedologilor şi psihiatrilor (tentaţi sa atribuie aproape toate tulburările apărute în dezvoltarea copilului pe seama structurilor familiale „disimetrice”) şi câmpul intervenţiei sociale (aflat în permanenţă căutare de populaţii „ în dificultate” care trebuie asistate). 3. În al treilea rând, conceptul „familie monoparentală” construieşte în planul cunoaşterii ştiinţifice şi administrative o populaţie riguros delimitată şi omogenă către care pot fi orientate măsuri de asistenţă normalizare (legitimate social şi eventual legalizate), conform unui principiu al egalităţii sociale. Ori în interiorul populaţiei pretins omogene pot fi identificate, în funcţie de diferite criterii (statutul socio-profesional al adultului, nivelul veniturilor sale, originea situaţiei de monoparentalitate, mediul şi contextul socio-cultural de viaţă), situaţii foarte variate. Trecând sub tăcere variaţiile, principiul egalităţii pe care se bazează intervenţia se transformă în principiu al inechităţii. 4. În plus, monoparentalitatea, nu este o situaţie staţionară : ea poate aluneca întro coabitare sau într-o căsătorie, aşa cum, după consumarea unor experienţe de acest gen, poate fi regăsită. Caracterul predominant transversal al cercetătorilor nu permite, însă, o concluzie certă în ceea ce priveşte caracterul său tranzitoriu sau durabil. 5. Atributul „monoparentală” instaurează o discriminare între cei doi parteneri din punct de vedere al raportului între relaţia conjugală şi cea parentală: aceasta din urmă este independentă de relaţia conjugală în cazul partenerului căruia îi este încredinţat copilul şi care poate fi părinte (unic) fără a (mai) fi soţ (soţie), dar este dependentă de relaţia conjugală pentru celălalt, pentru care încetarea calităţii de soţ (soţie) ar echivala cu o încetare a calităţii de părinte. Ori aşa cum vom vedea, monoparentalitatea efectivă, practică, nu coincide cu monoparentalitatea statistica . R. B. – Dandurand (1993) observă că, spre deosebire de monoparentalitatea rezultată din deces, cea rezultată din divorţ face ca părintele căruia nu i s-a încredinţat copilul (tatăl, în marea majoritate a cazurilor) să fie potenţial accesibil pentru copiii săi. În acelaşi sens, L.D. Scanzoni şi J. Scanzori (1988) vorbesc despre „sistem familial binucleal” (binuclear family system), iar C. Guillot şi G. Nezrand (1993) notează: copiii care trăiesc într-un cămin monoparental au din ce în ce mai frecvent doi părinţi în viaţă şi, deci, cel puţin potenţial, două cămine şi o familie pe care ar fi mai corect să o numim bifocală decât monoparentală [ cf. Pitrou, 1994: 187]. 29

1

Cu toate limitele pe care le-am semnalat, termenul „familie monoparentală”,

2este preferabil celor de „familie dezorganizată”, „familie dezmembrată”, „familie 3incompletă”, „familie disimetrică” utilizaţi în literatura română [ Dumitru,1973; 4Mitrofan şi Mitrofan, 1991], termeni care exprimă fără înconjur ideea de „deformare” 5a „constelaţiei familiale”: orice definiţie dată acestor familii are în mod necesar ca 6reper familia conjugală („organizată”, „completă”) considerată ca unicul model 7„normal” şi reţine ca diferenţă specifică dezechilibrul structural şi implicit, funcţional, 8anormalitatea situaţiei. 9 Termenul „familie parentală” ar fi, poate, mai adecvat: el afirmă normalitatea 10sociologică a unităţii constituite dintr-un adult şi copiii săi, respectiv a existenţei 11relaţiei parentale independent de relaţia conjugală, eliminând în acelaşi timp 12discriminarea pe care am semnalat-o mai sus. După aceeaşi logică, s-ar putea reţine 13termenul de familie conjugală pentru cuplul căsătorit fără copii (pentru care nu există 14încă un termen)cu toate ca numărul în continuă creştere a acestor cupluri face din ele 15o categorie de populaţie cu trăsături şi probleme proprii) şi să numim familia 16constituită din doi adulţi şi copii ai căror părinţi sunt ( cu alte cuvinte familia de 17procreere) familie conjugal-parentală. 18 Familia parentală poate rezulta ca urmare a unor experienţe diferite: naşterea 19unui copil în urma unei experienţe sexuale juvenile care nu se „rezolvă” într-o 20căsătorie „de reparaţie”; decizia (opţiunea voluntară) a unor femei ( trecute de treizeci 21de ani, de regulă) de a avea un copil (copii) în afara unei căsătorii legale sau uniuni 22libere 24 25 ( parentalitate celibatară); divorţul unor cupluri cu copii necăsătoriţi : Familiile monoparentale Familiile monoparentale se referă la menajele formale dintr-un singur părinte 23decesul unuia dintre părinţi.

26şi copiii acestuia, menaje ce pot apar fie în urma divorţului sau abandonului familial, 27fie în urma decesului unui părinte, a adopţiei realizate de o persoană singură sau a 28creşterii copiilor în afara căsătoriei. 29 De-a lungul timpului au existat mai multe concepţii privind funcţionalitatea 30acestui tip de familie, mentalităţile fiind acelea ce au susţinut diversele păreri 31contradictorii. Astfel, societatea tradiţională, bazată pe familia extinsă, dezaproba 32monoparentalitatea şi încuraja tendinţele de stigmatizare şi etichetare faţă de cei ce 33alegeau, voit sau nu, acest stil de viaţă.

1

30

1

Pe de altă parte, în societatea modernă, datorită generalizării familiei nucleare

2(formată din ambii părinţi şi copii), s-a putut realiza mai uşor ruptura faţă de 3comunitate, schimbându-se şi viziunea aspra acestui tip de menaj. Cu alte cuvinte, a 4fost înlocuită concepţia potrivit căreia este dezavantajos pentru copii să fie crescuţi 5doar de mamă sau doar de tată. 6 Cercetări recente au demonstrat că familia clasică, din care fac parte doi 7părinţi, nu este atât de importantă pentru evoluţia copiilor pe cât s-a crezut până acum. 8Şi aceasta în condiţiile în care s-au menţinut o serie de prejudecăţi, ce au rămas adânc 9înrădăcinate în tradiţiile unei societăţi patriarhale. 10De exemplu, se presupune adesea că taţii sunt mai puţin devotaţi decât mamele în 11îngrijirea copiilor şi că e nevoie ca ei să dovedească faptul că au competenţele unui 12părinte, în vreme ce competenţa maternă este presupusă ca existenţă, dacă nu se 13dovedeşte lipsa ei (Parkinson, 1993). În realitate lucrurile nu stau totdeauna aşa. 14 Majoritatea psiho-sociologilor conchid, în esenţă, că este mai indicată pentru 15copil o familie monoparentală, decât una bântuită de certuri şi probleme. De aceea, 16dacă în trecut se consideră că familiile cu căsătorii nereuşite trebuie să rămână 17împreună de dragul copiilor, în prezent mulţi cred că este mai bine pentru copii dacă 18părinţii se despart, în loc să-i supună unui permanent conflict în familie. (Ilut, 1995). 19 S-a combătut şi ipoteza care afirmă că acei copii ce provin din familii 20dezorganizate sunt mai uşor expuşi riscului de a deveni delicvenţi potenţiali. James 21Wilson şi Richard Herrnstein au efectuat o serie de cercetări privind relaţia dintre 22criminalitate şi ceea ce se numea în anii ’70 familii destrămate. 23 Autorii recunosc că se aşteptau să găsească o legătură cauzală între cele două 24variabile: copii crescuţi în familii cu un singur părinte şi riscul de a comite, mai târziu, 25delicte. Însă nu au dat decât de constatarea binecunoscută, că cea mai mare parte a 26bărbaţilor aflaţi în închisori proveneau din familii dezbinate dar, în acelaşi timp, ei 27aveau părinţi care comiseseră delicte şi veneau din medii sociale sărace şi minoritare. 28Datorită faptului că aceşti trei factori erau interconectaţi, nu putea fi clar dacă situaţia 29familială în sine avea un efect independent de temperament şi circumstanţe (Wilson, 301994). 31 Totuşi, deşi unele aspecte rămân încă sub semnul incertitudinii şi pot fi relativ 32uşor contestate, realitatea acoperită de familia monoparentală a impus şi o serie de 33certitudini asupra cărora au căzut de acord majoritatea cercetărilor.

1

31

1

De exemplu, se consideră că pentru bărbaţi costurile psihologice sunt mai

2mari, în timp ce pentru femei prevalează costurile materiale. Apoi, se susţine ideea că 3menajele monoparentale se confruntă cu dificultăţi economice şi socializatoare mai 4mari decât familiile complete. 5 S-au format o serie de concluzii ce vizează diferenţierea consecinţelor 6negative, chiar în funcţie de sexul copiilor. Astfel, băieţii din familiile monoparentale 7prezintă o rată mai mare a comportamentelor deviate, comparativ cu fetele. În schimb, 8căsătoriile acestora au o stabilitate mai redusă decât a băieţilor (Mihăilescu, 1993). 9 Dintr-o altă perspectivă, putem aprecia că familia monoparentală prezintă o 10serie de particularităţi faţă de tipul clasic complot de familie, aceste particularităţi 11vizând în special redimensionarea funcţiilor pe care ar trebui să le îndeplinească 12(Voinea, 1996). Cu alte cuvinte, părintele rămas cu copiii nu mai poate realiza la un 13nivel optim funcţiile pe care societatea le atribuie instituţiei familiale. 14 De exemplu, funcţia sexuală, şi cea reproductivă sunt minimalizate deoarece 15separarea fizică dintre soţi şi greutatea părintelui rămas cu copiii în a-şi găsi un 16partener care să-i accepte situaţia dată sunt factori care împiedică manifestarea şi 17exercitarea lor. 18 Funcţia economică este, poate, elementul cel mai vizibil care influenţează 19viaţa familiilor monoparentale, costul ridicat al vieţii antrenând eforturi deosebite din 20partea părintelui rămas cu copiii. 21 O situaţie aparte o implică funcţia de socializare. Desigur, lipsa unui părinte 22are repercursiuni negative, plecând de la lipsa afectivităţii şi ajungând la realizarea 23unei socializări fireşti şi integrarea viitorilor adolescenţi în societate. Însă, nu trebuie 24să ignorăm faptul că şi familiile complete se implică din ce în ce mai puţin în acest 25proces greu al socializării. Şi aceasta deoarece sistemul şcolar înlocuieşte, în mare 26măsură, procesul instructiv educativ al familiei, înlocuire datorată atât unor cauze 27obiective, cât şi subiective. 28 În acest context, putem aminti faptul că părinţii nu mai pot asigura 29transmiterea de cunoştinţe specializate copiilor lor, nu le mai pot satisface nevoia de 30instrucţie la standardul exigenţelor actuale. Apoi, părinţii, nu numai că nu dispun de 31timpul necesar realizării procesului instructiv-educativ, de multe ori, nici nu au 32conştiinţa necesităţii acţiunilor educative. 33 Redimensionarea funcţiilor în cadrul familiei monoparentale trebuie privită cu 34relativitate, deoarece acest proces se întâlneşte şi în sânul familiei clasice, doar 1 32

1motivele ce stau la baza ei diferind. Ca atare, nu se poate afirma cu certitudine că 2familia monoparentală nu este indicată pentru evoluţia ulterioară a copilului, din 3moment ce şi familia clasică se confruntă cu probleme similare. 4 Însă, este interesant de detaliat problematica diferită cu care se confruntă în 5raporturile sale cu copilul. Astfel, în cazul mamelor principalele probleme care apar 6sunt următoarele: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1) Mamele singure, ca părinte, se pot aştepta la experienţa dificultăţilor financiare. Ele pot afecta indivizii pe termen lung. Copilul devine un suport economic pentru multe dintre familiile monoparentale conduse de mame, iar unul din 3 copii proveniţi din aceste familii primesc ajutor familial pentru copilul dependent (AFDC) sau asistenţă socială, în SUA (după Norton şi Glick, 1986). 2) Ca părinte singur, mamele îşi extind rolul cu sarcini auxiliare, nespecifice reflexului. Această acoperire de roluri simultane parentale necesită timp, energie şi angajează cereri conflictogene din punct de vedere psihologic. Ca rezultat, individul este incapabil să obţină performanţă în îndeplinirea eficientă şi efectivă a anumitor sarcini ale rolului, şi aceasta caracterizează conduita parentală a multor părinţi-singuri, fie ei taţi sau mame. Femeile cu pregătire superioară şi posibilităţi financiare au în general mai puţine probleme ca mame-singure, decât cele cu nivel scăzut de pregătire. Astfel, probleme ca absentarea de la serviciu, ocazionată de îmbolnăvirea copilului, vacanţa şcolară şi îngrijirea şi supravegherea copiilor mici, sunt mai greu de rezolvat de mamele cu statut social mai scăzut. 3) Mamele singure manifestă câteva schimbări în relaţia cu copilul. Astfel, unele dintre mamele divorţate îşi schimbă maniera în care se relaţionează cu copilul, ceea ce voalează barierele între rolurile de adult şi de copil. În mai multe cazuri, mama îşi împarte rolul parental cu primul născut. Mama obişnuieşte să-i facă, astfel, confidenţe, să-i mărturisească variatele ei sentimente, ceea ce îi consolidează copilului rolul de confident. Treptat şi subtil, mama îi atribuie copilului rolul de partener, de suport emoţional, substitutiv al părintelui absent. Când unele dintre aceste mame, atribuie copilului rolul tatălui absent, conflictul părinte-

33copil ajunge până la a imita conflictele maritale ale mamei cu fostul soţ. Copilul găseşte el 34însuşi modalităţi de a se implica în noua situaţie câştigată, dar el se simte presat de asumarea 1 33

1noului rol şi pedepsit pentru că începe să-i placă rolul soţului anterior. Copiii în astfel de 2situaţii, în mod frecvent, nu sunt capabili să-şi exprime sentimentele lor conflictuale, tensiuni 3sau resentimente faţă de plasarea lor în această poziţie de către propriile mame. Mai mult, se 4pot observa numeroase îmbolnăviri psihosomatice şi comportamente explozive, ca semnal al 5numărului mare de griji şi temeri ale acestor copii. 6 8 1) 9 10 11 12 2) 13 14 15 16 17 3) 18 19 20 21 22 23 4) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 De cealaltă parte, familia monoparentală condusă de tată, prezintă următoarele părinţii-singuri, taţi, dispun de o mai mare libertate financiară decât mamele singure, ca urmare a nivelului, în general, mai crescut de educaţie, care le permite asigurarea unei securităţi economice sporite şi o mai mare flexibilitate în folosirea resurselor financiare. Dilatarea rolului parental la taţii singuri este o experienţă diferită de cea a mamelor singure. În general, nu sunt implicaţi în sarcinile domestice cu mult mai mult decât în asumarea rolului lor de bază. Problema majoră pe care o întâmpină este prepararea hranei, însă majoritatea sarcinilor sunt îndeplinite de către copii, sau cu ajutorul social din afară. Părinţii singuri cer mai multă independenţă de la copii lor, comparativ cu alţi părinţi. În strânsă legătură cu aceasta, se raportează schimbări în atitudinile şi deprinderile copiilor care îşi asumă acest nou statut. Taţii singuri abandonează tradiţionalismul în abordarea copiilor, sunt mai puţin directivi în disciplinare, fiind mai preocupaţi de calitatea factorilor de îngrijire a copiilor, mai interesaţi de experienţele educaţionale ale acestora şi mult mai protectivi faţă de ei. În stilul de viaţă al taţilor singuri, ca indivizi adulţi, se produc unele modificări. Datorită creşterii implicării lor emoţionale în raportul cu copiii, apare un declin al experienţei lor în activităţile sociale. Ei preferă să-şi facă noi cunoştinţe (bărbaţi sau femei), dar evită activităţile sociale care implică prezenţa unor cupluri căsătorite. Participarea lor la evenimente sportive e mai redusă, dar creşte implicarea în activităţi politice, de studiu sau de antrenament formativ suplimentar. 7 caracteristici:

Familiile cu un singur părinte

1

34

1

În societatea modernă, tot mai mulţi adulţi îşi cresc copii singuri , fără a avea

2alături un partener (soţ/soţie), pe al cărui ajutor sa se poată bizui. Cele mai multe 3familii monoparentale au ca unic părinte femeia. Uneori părintele este obligat sa-şi 4crească singur copilul datorită decesului soţului/soţiei, dar cele mai frecvente cazuri se 5datorează divorţului sau separării. Mulţi părinţi singuri, fie că au fost căsătoriţi 6vreodată sau nu, încă mai trebuie să înfrunte dezaprobarea societăţii sau nesiguranţa 7economică. 8 Categoria familiilor cu un singur părinte prezintă o mare diversitate internă. De 9exemplu, aproximativ jumătate din mamele văduve sunt proprietarele unei locuinţe, 10dar majoritatea mamelor necăsătorite locuiesc cu chirie. A fi părinte singur e un statut 11în curs de schimbare, ale cărei graniţe nu sunt tocmai clare. În cazul unei persoane 12care a rămas văduvă, schimbarea e clară – deşi chiar şi aici cineva poate să fi trăit în 13realitate pe cont propriu câtva timp, în cazul în care partenerul s-a aflat în spital 14înainte de a deceda. Aproximativ 60% dintre familiile cu un singur părinte , în prezent 15s-au format totuşi in urma separării sau a divorţului. În asemenea cazuri, indivizii pot 16locui împreună sporadic, încă o perioadă destul de lungă. Cei mai mulţi nu doresc să 17devină părinţi singuri, dar există şi o minoritate tot mai numeroasă care optează pentru 18aceasta şi care se hotărăsc să aibă unul sau mai mulţi copii fără ajutorul unui soţ sau 19partener.” Mamele singure prin opţiune” e o descriere corectă pentru unii părinţi 20singuri, de regulă cei care posedă suficiente resurse pentru a se descurca favorabil 21într-o familie cu un singur părinte. Dar pentru majoritatea mamelor celibatare sau 22necăsătorite, realitatea e diferită: Există o strânsă corelaţie între rata naşterilor în afara 23căsătoriei şi indicatorii de sărăcie şi lipsuri sociale. 24 25 26 27 A creşte un copil este destul de dificil pentru un părinte singur. Prejudecăţile în 28această privinţă au fost răspândite fără o motivaţie serioasă. Un părinte rămas singur 29acordă foarte mare atenţie copilului şi înlocuieşte lipsa partenerului cu dragostea lui. 30Este important să înţelegem modul în care se comportă copiii crescuţi de un singur 31părinte şi felul în care mama sau tata ii educă. 32 Studiile unor specialişti afirmă că unii copii suferă în urma pierderii unui părinte 33sau a unui divorţ, adaptându-se destul de greu împrejurărilor. Mulţi dintre ei se

Educarea copiilor cu un singur părinte

1

35

1interiorizează şi refuză orice tip de comunicare. Este greşit să judecăm această situaţie 2din punct de vedere al faptului că părintele nu se descurcă să îşi educe copilul. 3Problema este lipsa de comunicare. 4 Oamenii cred că familiile cu un singur părinte nu reprezintă un mediu potrivit 5pentru dezvoltarea copilului. Trebuie să realizăm însă că neînţelegerile între părinţi 6afectează negativ dezvoltarea tânărului şi din acest motiv divorţul poate constitui 7unica soluţie de a trăi în armonie şi linişte. 8 Multe studii au arătat aspectele pozitive ale educaţiei oferite de familia cu un 9singur partener. Acesta învaţă să se descurce în diferite situaţii iar copilul îşi dezvoltă 10simţul responsabilităţii. Comunicarea este mult mai uşor de realizat şi membrii 11familiei petrec mai mult timp împreună. 12 Un studiu realizat de diferiţi psihologi arată că veniturile familiei contribuie la 13modificarea stimei de sine a copilului. Din cauza faptului ca familiile cu un singur 14părinte obţin venituri mai mici, copiii se resimt nesiguri şi tind sa se interiorizeze. 15Părinţii trebuie să le explice că „ceea ce eşti nu se bazează pe ceea ce ai”. Modelând 16acest respect faţă de propria persoană copilul câştigă încrederea în forţele proprii şi 17are mai multe şanse să se impună în societatea din care face parte. 18 19 20 21 22 23 Tulburările afective sunt prezente atunci când copilul simte că nu mai este 24protejat, că nimeni nu are grijă de el. Cele mai grave repercusiuni le resimt copii 25îndeaproape de părinţi. Când se trezesc dintr-o dată cu un singur părinte, universul lor 26se sparge, se dărâmă ca un castel de nisip, iar aceşti copii nu ştiu ce să facă. 27 Studii arată ca lipsa mamei sau a tatălui afectează viaţa copilului, generând 28adevărate drame, de la comportament deviant, ticuri până la suicid. Chiar dacă nu îi 29lipseşte nimic din punct de vedere al alimentaţiei, igienei, copilul cu un singur părinte 30simte că nu are cine sa-l reprezinte, se simte abandonat. El are o încredere în sine 31scăzută pentru că nu-i are pe mama şi pe tata ţinându-l de mânuţă la serbare, să se 32laude şi el faţă de colegii săi spunând: „ Uite, ea este mămica mea, el este tăticul 33meu”. Dimpotrivă copilul părăsit de unul din părinţi consideră că nu este important în

Trăirile copilului: abandon, agresivitate, singurătate

1

36

1cadrul sau se afiliază într-o gaşcă, pentru că acolo îşi poate manifesta agresivitatea. Ce 2modalitate de a se manifesta găseşte un astfel de copil care se consideră neînsemnat, 3cum să iasă şi el în evidenţă? Scuipând, înjurând, bătându-i pe ceilalţi, pentru că 4numai aşa i se acordă atenţie. Se observă că la grădiniţă cei mai agresivi copii sunt cei 5crescuţi de un singur părinte sau de bunici. 6 8 În unele cazuri insă, copilul trece de la polul opus, se interiorizează, nu mai Orice schimbare din viaţa unui copil se poate verifica prin performanţa 7vrea să comunice, se simte foarte singur, nu-şi doreşte nimic, pare tern şi fără emoţii. 9şcolară. Absenţa unui părinte, moartea unei persoane din familie duc la scăderea 10rezultatelor şcolare, fie pe termen scurt, fie pe termen lung. Se observă scăderea 11notelor, copilul nu se mai implică în activităţile şcolare, nu-l mai interesează relaţiile 12cu colegii sau dascălii, începe să chiulească. 13 14 15 Prin definiţie, divorţul generează o serie de consecinţe psihologice, morale, 16materiale asupra familiei implicate în divorţ. Cauzele cele mai frecvente ale apariţiei 17divorţului sunt: schimbarea mentalităţii despre divorţ, infidelitatea, consumul exagerat 18de alcool, nepotrivirile de caracter şi lista continuă. Cuplurile proaspăt căsătorite 19aşteaptă să obţină astfel fericire personală, numai că tocmai de aceea speranţele prea 20ridicate se transformă pe neaşteptate în reproşuri şi deziluzii şi asta pentru că 21realitatea nu se potriveşte câtuşi de puţin aşteptărilor. Majoritatea bărbaţilor se 22căsătoresc mai repede după un divorţ, pe când la capătul celălalt se află femeile care 23par dominate de procese de conştiinţă, preferând o perioada de pauză decât intrarea 24imediată într-o noua relaţie. Copiii fac faţă mai greu divorţului decât părinţii. În timp 25ce părinţii au motive reale pentru separare, copiii (în special cei mici) înţeleg rareori 26aceste motive. Încep să-şi pună o serie de întrebări cărora nu le pot da un răspuns dacă 27nu sunt ajutaţi sa o facă. Adolescenţii au parte de o serie de probleme ca rezultat al 28divorţului, însă adaptarea se produce mai uşor când părinţii se ocupă să le explice 29copiilor acest pas, să le răspundă la întrebări şi să-i lase să se exprime deschis. 30Divorţul şi dezmembrarea familiilor cauzează copiilor o serie de probleme. Cei mai 31mulţi copii cu tulburări de comportament provin din familii destrămate , iar acest 32lucru va trebui să ridice un mare semn de întrebare şi să-i determine pe părinţi să 33acorde mai multă atenţie acestui subiect.

Divorţul

1

37

1 2 3 4 5 6 7 Familia bazată pe un singur părinte a fost mult timp stigmatizată şi 8funcţionalitatea acestui tip de familie era pusă sub semnul întrebării. În societatea 9modernă a dispărut concepţia potrivit căreia este dezavantajos pentru copil să fie 10crescut doar de mamă sau de tată. 11 Majoritatea psiho-sociologilor au ajuns la concluzia că este mai indicată pentru 12copil o familie monoparentală, decât una bântuită de certuri şi de probleme. De 13aceea, dacă în trecut se cerea că este mai bine pentru copil ca familiile care au 14căsătorii nefericite să rămână împreună de dragul copiilor, în prezent mulţi cred că 15este mai bine pentru copii dacă părinţii se despart, în loc să-i supună unui permanent 16conflict în familie. 17 Problema care apare însă în familiile monoparentale este faptul că ele se 18confruntă cu dificultăţi economice şi sociale mai mari decât familiile complete. De 19aceea trebuie insistat pe aceste aspecte. Copilul nu trebuie să resimtă aceste lucruri. 20Chiar dacă el rămâne doar cu un părinte, contactele sociale cu alte familii nu trebuie 21să lipească. 22 Un alt lucru important ce are loc atunci când mamele rămân părinţi singuri este 23extinderea rolurilor. Totodată mamele singure manifestă anumite schimbări în relaţia 24cu micuţul, schimbări care ar trebui evitate. Astfel mamele divorţate îşi schimbă 25maniera în care relaţionează cu copilul, ceea ce voalează barierele între rolurile de 26părinte şi copil. Mama obişnuieşte să-i facă confidenţe copilului, să-i mărturisească 27sentimentele, ceea ce îi consolidează copilului rolul de confident. Astfel, treptat şi 28subit, mama îi atribuie copilului rolul de partener, de suport emoţional, substitutiv al 29părintelui absent; copilul este forţat să se maturizeze mult mai repede, ceea ce poate 30avea consecinţe negative. În concluzie, dacă într-o familie monoparentală mamă – 31copil se asigură funcţia materială, ne este neglijată funcţia de socializare, iar relaţia cu 32copilul este una adecvată, există premise ale unei dezvoltări normale şi armonioase a 33copilului.

Copilul afectat de divorţul părinţilor

1

38

1

Un copil de trei ani nu va înţelege ce este un „divorţ”şi cu atât mai mult

2motivele pentru care părinţii s-au separat. Cu timpul, când va creşte şi va pune 3întrebări, trebuie explicat pe înţelesul lui neînţelegerea dintre părinţi. Nu am fost 4niciodată de acord cu acele mame care, dorind să protejeze la maxim copilul ( şi nu se 5recomandă o astfel de protecţie exagerată), şi-au luat asupra lor totul, evitând să 6vorbească despre tată, de problemele avute cu el. Astfel s-a ajuns în situaţia în care 7copilul ridică „o statie” tatălui şi chiar începe să-şi condamne mama ca s-au despărţit. 8Iar taţii continuă o relaţie de vizitare, de cele mai multe ori ajungând să vorbească urât 9şi să o învinovăţească pe mama. 10 Ideea de a-l ştii la serviciu pe tata, când de fapt el nu mai vine zilnic pentru că 11s-a mutat, este o soluţie provizorie. Depinde şi de relaţia mamei cu tatăl, dar şi de cât 12de mult acesta doreşte să o ajute. Ar fi recomandat să vină la copil înainte de culcare, 13să mărească treptat perioada de lipsă şi să se fixeze zile clare pe care copilul să le 14cunoască şi să nu mai pună apoi întrebări. 15 Din păcate pentru copil, la vârsta de 3-4 ani se cristalizează sentimentele, iar 16constanta relaţiilor familiale şi a atitudinilor, cu frecvenţa şi calitatea lor, contribuie la 17acest proces. Ataşamentele afective ale copilului mic se transformă în relaţii afective 18stabile, consistente şi de durată. Inter-relaţiile din triunghiul mamă – copil - tată 19plămăduiesc matriţele afectivităţii pentru o viaţă. Contează şi sexul copilului, acum 20este vârsta când încep să constate diferenţele de sex; copii care îşi iubesc părinţii le 21descoperă atât calităţile, cât şi defectele. Fetiţa se va identifica cu mama şi băiatul cu 22tata. Este vârsta apariţiei complexelor „oedipiene”sau „electra”. In lipsa tatălui există 23riscul unei fixaţii afective faţă de mamă care poate să întârzie sau să perturbe procesul 24normal, de mai târziu al întemeierii propriei familii. 25 La o anumită vârstă (3-6 ani) copilul doreşte de multe ori să „elimine” pe unul 26dintre părinţii săi, ca să rămână singur cu celălalt. Când separarea vine să realizeze 27această dorinţă a copilului, el se simte responsabil de ceea ce se întâmplă şi simte o 28mare vină. Deseori, copilul crede că el este cauza divorţului/separării, mai ales dacă 29anunţarea acestuia vine după o serie dec reproşuri care i-au fost aduse. Foarte 30important este să spunem copilului că nu el este cauza separării. El nu este capabil să 31înţeleagă motivele separării şi nici consecinţele ei. Anumite cuvinte şi comportamente 32îl ajută să se liniştească, să îi reducă această nelinişte sau aceste gânduri de vinovăţie. 33 Francoise Dolto (psihanalist francez) subliniază importanţa informării copilului 34că celălalt părinte plăteşte o pensie alimentară pentru el. Acest lucru dovedeşte 1 39

1copilului că, chiar dacă tatăl (mama) nu poate să-l vadă regulat, el continuă să 2răspundă nevoilor sale materiale. Mama ( pentru că aceasta rămâne cu copilul, în cele 3mai multe cazuri), ar fi bine sa-i vorbească deseori despre tatăl său pentru a întreţine 4în mintea copilului o imagine respectabilă, dar nu idealizată a acestuia. Este de datoria 5părintelui care îl creşte să facă tot posibilul ca să menţină relaţiile între copilul lor şi 6celălalt părinte. 7 Alte studii arată că monoparentalitatea rezultată din divorţ este corelată cu o 8diminuare a activităţii educative: mama este suprasolicitată atât din punct de vedere 9emoţional cât si material şi relaţional şi este mai puţin disponibilă pentru copil exact 10când acesta are mai mare nevoie de atenţie şi eforturi sporite. În acelaşi timp rolul 11patern este analizat în termenii „absenţei paterne”, „deprivării paterne”, 12„deresponsabilizării paterne”. În urma ruperii, capacitatea de a exercita adecvat

13sarcina de părinte este puternic diminuată, părinţii comunică mai puţin bine cu copiii, 14sunt mai puţin afectuoşi le controlează mai puţin bine comportamentul. 15 Copiii aflaţi sub incidenţa divorţului sunt marcaţi de numeroase probleme 16psihologice şi relaţionale. Totuşi, aceşti copii reacţionează diferit în funcţie de vârstă, 17sex, timpul trecut de la ruptura intervenită între părinţi, calitatea relaţiei trecute şi 18prezente cu fiecare dintre aceştia. Cei mai puternic afectaţi în urma unui divorţ sunt 19copiii de vârstă mică, ei devenind mai neascultători, agresivi şi mai puţin afectuoşi. 20Copiii de 7-8 ani sunt marcaţi de o mare tristeţe, de sentimente de frustrare, confuzie 21şi anxietate, mulţi dintre ei căutând contactul cu părintele absent. Pentru copii de 9-12 22ani lucrurile sunt mai clare, ei fiind capabili să-şi controleze stările psihologice, dar 23totuşi sunt mulţi cei care sunt încercaţi de anxietate şi ruşine şi deseori îşi revarsă 24furia pe părintele pe care îl consideră vinovat. Nici în adolescenţă experienţa 25divorţului nu este suportată fără probleme, existând sentimente de tristeţe, furie, 26nelinişte în legătură cu viitorul. 27 29copii: 30 31 32 33 34 1 c) a) b) cei care sunt complet restabiliţi (34%); cei care au o dezvoltare medie şi un comportament comparabil cu cel al copiilor din familii bi-parentale, dar uneori încearcă sentimente de tristeţe (29%); cei care manifestă insatisfacţie, solitudine, depresie, retard în dezvoltare. 40 Reacţiile copiilor se manifestă cu cea mai mare intensitate în primul an după 28separarea părinţilor. Studiile arată că la 5 ani după divorţ pot fi distinse trei grupuri de

1 2 La 10 sau 15 ani de la divorţ, un sleeper efect se face simţit: copii de ambele 3sexe au probleme relaţionale, trăiesc sentimente de anxietate şi vinovăţie, aşteaptă 4atitudini de respingere din partea partenerului şi rup frecvent relaţiile cu persoanele de 5sex opus; există o mare probabilitate ca mariajul lor să se încheie printr-un divorţ 6timpuriu. 7 8 9 10 Cercetările indică faptul că, adesea copiii suferă pronunţate anxietăţi emoţionale 11după separarea părinţilor săi. Judith Wallerstein şi Joan Kelly au studiat copiii de 12cupluri separate din California ( Wallestein şi Kelly, 1980). Ele i-au contactat pe copii 13în momentul în care divorţul era în curs de desfăşurare la tribunal, un an şi ½ mai 14târziu şi după alţi 5 ani. Conform afirmaţiilor autoarelor, aproape toţi cei 131 de copii 15implicaţi suferiseră puternice tulburări emoţionale în perioada divorţului părinţilor. 16Copiii de vârstă preşcolară erau confuzi şi speriaţi şi aveau tendinţa să se 17învinovăţească de despărţirea părinţilor. Copiii cu vârste mai mari erau capabili să 18înţeleagă motivele divorţului părinţilor lor, dar de cele mai multe ori erau profund 19îngrijoraţi în legătură cu efectele acestuia asupra viitorului lor şi-şi exprimau adesea 20sentimentele de furie. La sfârşitul perioadei de 5 ani, cercetătoarele au descoperit că 21două treimi din copii acceptau viaţa lor de acasă şi obligaţiile lor. O treime rămâneau 22evident nemulţumiţi de viaţa lor, erau victime ale depresiilor şi ale sentimentului de 23singurătate. 24 Wallerstein şi-a continuat studiul asupra aceluiaşi grup de copii urmărind 116 25dintre cei 131 de la început până la adolescenţă, prin interviuri după 10-15 ani. 26Interviurile au demonstrat ca aceşti copii menţineau amintiri şi sentimente legate de 27divorţul părinţilor lor în propriile lor relaţii sentimentale. Aproape toţi simţeau că 28suferiseră într-un fel sau altul de pe urma greşelilor părinţilor lor. Majoritatea îşi 29exprimau dorinţa de a obţine rezultate pe care părinţii lor nu le atinseseră: anumite 30bunuri materiale, o căsătorie solidă, bazată pe dragoste şi fidelitate. 31 Aproape jumătate din grup au păşit în maturitate ca „tineri , bărbaţi şi femei 32îngrijoraţi, nerealizaţi, suferind de subestimare de sine, uneori chiar furioşi”. Deşi 33mulţi dintre ei s-au căsătorit la rândul lor, amprenta divorţului părinţilor lor i-a însoţit

Cercetări privind impactul divorţului asupra copiilor

1

41

1în viaţă. Cei care păreau să se descurce cel mai bine erau ajutaţi adesea de relaţiile lor 2cu unul sau ambii părinţi ( Wallerstein şi Blakeslu, 1989). 3 O dificultate de bază în interpretarea rezultatelor cercetării este dată de faptul că 4urmărirea pe termen lung a unor asemenea situaţii se referă prin definiţie la trecut. 5Atitudinile faţă de divorţ se schimbă rapid . Ca şi atitudinile faţă de divorţ, chestiuni 6precum bunăstarea şi asigurarea locuinţei, posibilitatea de a îngriji copiii cât şi alţi 7factori pot avea efecte importante. 8 Un model brevetat în Occidet încearcă să se impună şi în România.

9Clişeele şi ajutoarele financiare derizorii îi pun însă beţe în roate în continuare. În 10România nu există încă un cult al familiei monoparentale. “Avem încă un apetit şi 11deschidere mare pentru familia tradiţională. În Vest, acesta este un model mult mai 12obişnuit, mai asumat şi totodată foarte protejat prin lege”, descrie, pe scurt, Ovidiu 13Ionescu, specialist în protecţia copilului, problema familiei cu un singur părinte. În 14România, principalele doua modele de familii continuă să fie cea extinsă şi, de dată 15mai recenta, cea nucleară. “Prima, compusă dintr-un număr de rude care locuiau 16împreună, era predominantă în societăţile preindustriale. Cea nucleară e o formă mai 17potrivită societăţii postmoderne, având dimensiuni mai mici şi potenţial de mobilitate 18mai mare, care-i permit să se adapteze mai uşor dinamicii vieţii sociale de azi”, 19precizează sociologul Sorina Poledna. 20 21 22 23 24 25 26 27 Mamele duc greul

1

42

1

Potrivit datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS), în 2004 numărul

2familiilor monoparentale este de circa 470.000, cifra care reprezintă 6,8% din totalul 3de familii. Comparativ cu 1992, numărul familiilor cu un singur părinte a crescut cu 438%, tendinţa fiind de creştere şi în continuare. În cadrul acestor familii ponderea cea 5mai mare o reprezintă mamele singure, 85%, respectiv în peste 420.000 din familiile 6cu un singur părinte. Numărul total de copii în îngrijire până în 25 ani este de 7687.000. 8 9 Clişee şi stigmatizări După ‘90 a crescut treptat acceptanţa faţă de monoparentalitate, în opinia

10Sorinei Poledna. “Atitudinea faţă de divorţ şi persoanele care trec prin această 11experienţă este mai tolerantă, opţiunea adopţiei, în cadrul, dar şi în absenţa căsătoriei, 12este afirmată mai intens şi mai pozitiv, iar concubinajul nu mai este văzut ca o opţiune 13ruşinoasă.” Cu toate acestea, ea crede că e încă răspândit clişeul că o familie 14dezorganizată este una monoparentala. “Ajutoarele sunt derizorii şi apărute foarte 15târziu, abia în 2003, nimeni nedorind să recunoască genul acesta de familie. Efortul 16unui singur părinte pentru a întreţine un copil este enorm în România. Părinţii îşi 17acuză încă fata atunci când aceasta divorţează, mai ales în mediul rural. Mama singură 18este privită adesea ca o femeie uşoară sau incompetentă care nu a reuşit să-şi păstreze 19soţul şi nucleul familial intact”, nuanţează Ionescu tendinţa percepţiei generale. 20 21 Doi în unu Pentru părintele singur există riscul cumulării mai multor roluri în familie şi a

22mai multor sarcini, “acestea putând duce la suprasolicitare, oboseală, stres, lipsa 23timpului pentru sine, probleme în luarea deciziilor şi pe plan emoţional, cât şi 24financiar”, după cum susţine Poledna. “O mamă îşi asumă şi rol de tată, şi rol de 25mamă. Când le combini prost apar destul de multe confuzii de percepţie din partea 26copilului. Comportamentele de protectie de tip afectiv diferă de cele de protecţie de 27tip patern. Un părinte nu poate să fie şi autoritate, şi iubire necondiţionată. 28Este o confuzie de roluri în mintea copilului, greu de gestionat, însa triunghiul 29familial poate fi asigurat în mai multe feluri, nu doar împreuna cu tatăl biologic”, 30spune şi Ionescu. Psihologul Viorel Prelici consideră că absenţa unui singur părinte

1

43

1este totuşi de preferat în faţa absenţei amândurora: “Nevoia psihologică de ataşament 2poate fi asigurată de un singur părinte sau de un bunic, chiar dacă în psihanaliză se 3subliniază importanţa prezenţei atât a tatălui, cât şi a mamei”. 4 5 Bărbaţi de mici De cealaltă parte, copiii din structurile monoparentale sunt lipsiţi de un model,

6în opinia Sorinei Poledna. „Când intervine un divorţ problemele sunt emoţionale, iar 7copiii se pot simţi vinovaţi de despărţirea părinţilor, suferă că nu sunt «ceilalţi copii». 8Când se pierde legătura cu unul dintre cei doi, pot apărea probleme la scoală precum 9dezinteresul, apatia, neliniştea sau conflictualitatea”. Responsabilităţile primite 10prematur de copii îi poate maturiza mai rapid şi le poate dezvolta anumite competenţe, 11adăuga sociologul. O familie monoparentală este extrem de ambivalentă, crede Ovidiu 12Ionescu. “Sunt situaţii în care părintele singur încearcă să compenseze frustrările pe 13care le are, în această relaţie de unu la unu cu copilul. Acestuia i se cere să 14compenseze toate lipsurile afective ale primului. Un băiat înlocuieşte oarecum 15simbolic tatăl absent, însă copilul este adesea mult prea mic pentru a-şi asuma aceasta 16responsabilitate. Situaţia devine cu atât mai complicată cu cât la vârsta adolescenţei 17copilul are tendinţa de a se autonomiza”. 18 19 Modele singulare Viorel Prelici crede că motivele care duc la formarea familiilor

20monoparentale diferă în România, faţă de Europa occidentală. “În Vest, cauzele 21principale sunt nivelul de trai crescut, precum şi politicile care autonomizează 22părintele singur. Astfel, procentul de femei nemăritate şi cu copii este mai mare în 23Occident faţă de România, unde condiţiile de viaţă sunt mai dificile, politicile sociale 24sunt încă pro familie, divorţurile fiind mai degrabă cele care conduc la acest 25fenomen”. 26 27 28 Bunicii ca instituţie Dacă în Vest prima formă de socializare este reprezentată de către cei din jur,

29copiii ajungând de la vârste foarte mici în creşe, în România aceasta continuă să fie în 1 44

1dese cazuri reprezentată de bunici. “Aceştia îşi cresc nepoţii, găsind în asta o 2motivaţie în plus pentru a exista. 3 E aproape o normă ca noii părinţi să se poată baza la rândul lor pe sprijinul

4părinţilor în creşterea copiilor. Problema intervine când bunicii îşi confiscă nepoţii, 5rivalizează cu părinţii biologici în creşterea copilului, uneori minimalizează 6capacitatea părinţilor de a fi competenţi ca părinţi. În stilul de viaţă actual, în 7raporturile dintre generaţii, unii dintre taţi şi mame riscă să devină adesea «părinţi de 8weekend»“, consideră Ovidiu Ionescu. Pe de altă parte, tot acest transfer de istorie din 9viaţa familiei prin intermediul bunicilor este considerat important de acesta: “Copiii 10sunt integraţi în filiaţia şi în romanul familial mult mai uşor. Sunt tot timpul în 11prezenţa lor, faţă de o creşă din România unde există în medie un adult la 35 de copii. 12Apariţia bunicilor chiar la început este importantă pentru că mama se identifică încet13încet cu părinţii, îşi aduce aminte de copilărie, intrând mai uşor în viaţa copilului”. 14 15 16 17 Termenul de familie compusă este folosit pentru a desemna un grup rezultat 18dintr-o recăsătorire şi în care cel puţin unul dintre parteneri are în îngrijire copii dintr19o căsnicie anterioară. Familia poate fi simplu compusă ( când unul dintre parteneri a 20mai fost căsătorit şi aduce cu el copiii dintr-o căsătorie anterioară), dublu compusă 21(când ambii parteneri se află în această situaţie) şi complexă (când pe lângă copiii 22aduşi din căsătorii anterioare cuplul are şi copii născuţi din relaţia respectivă). 23 24 25 26 27 28 29 30 31 În ceea ce priveşte importanţa tatălui natural si a celui „vitreg” există două cazuri:  cel al categoriilor populare şi a celor cu un nivel scăzut al studiilor, în care adulţii sunt orientaţi după o logică a substituţiei vechii familii ale cărei erori vor să le şteargă cu noua familie. În acest caz tatăl vitreg are obligaţia de întreţinere şi pentru aceşti subiecţi triunghiul parental este de neconceput.  cel al categoriilor favorizate economic şi a celor cu un nivel ridicat al studiilor, care susţin continuarea contactelor copilului cu tatăl biologic, care rămâne educatorul copiilor săi.

Roluri educative în familiile compuse: taţi „vitregi”şi mame „vitrege”

1

45

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29

În ambele cazuri, exercitarea rolului patern este dificilă iar apropierea intre copil şi Se pot distinge patru tipuri de reacţie pe care le are copilul faţă de tatăl vitreg:  copilul manifestă antipatie, fie că nu-l place pe adult ca persoană, fie pentru că îl compară cu tatăl biologic de care este încă ataşat, fie pentru că ii este frică sa nu piardă din afecţiunea şi atenţia pe care i le acorda mama;  copilul este distant, dar dornic să intre în contact cu adultul, iar dacă acesta din urmă e cumsecade, distanţa poate fi înlăturată;  copilul este gata să-l accepte pe adult ca tată ( în special la o vârstă la care copilul nu are încă o imagine parentală construită);  copilul (de vârstă mai mare şi mai matur) înţelege că adultul nou venit este în primul rând soţul mamei şi în al doilea rând tatăl său. În cazul în care noul părinte este mama, se pot distinge trei tipuri de conduite ale  atunci când mama vitregă încearcă să substituie mama biologică, asumându-şi în întregime responsabilităţile şi dreptul de control şi disciplinare în raport cu copilul, preocupându-se de starea lui fizică şi emoţională. De multe ori copilul este rezistent la încercările de substituire a mamei naturale.;  mama vitregă poate juca rolul unei alte mame, dublând rolul matern pe care mama naturală continuă sa îl exercite. De multe ori modelul mama naturală – copil – mamă vitregă generează confuzie şi frustrare şi uneori se concretizează în conflicte între cele două mame, în timp ce tatăl devine arbitru;  mama vitregă – prietenă încearcă să câştige afecţiunea copilului dar nu să îl şi disciplineze, ea este îngăduitoare şi evită să judece şi să critice comportamentul copilului. Studiile arată că dificultăţile rolului matern sunt mai mari atunci când copilul are În prezent se pune accentul din ce în ce mai mult pe fericirea şi realizarea

2tată vitreg se realizează greu.

14mamelor vitrege similare cu ale taţilor vitregi:

28mai mult de 8 ani, când acest copil este o fată şi întreţine relaţii cu mama biologică. 30personală şi astfel mulţi oameni renunţă la relaţiile pe care la consideră mai puţin 31decât satisfăcătoare. Astfel stigmatul social legat de divorţ este aproape inexistent, şi 32fiecare om are dreptul să-şi refacă viaţa, însă neuitând de îndatoririle sale de părinte, 33dacă este cazul.

1

46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

1

47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ciupercă, Cristian, Iolanda, Mitrofan,(2002), „Psihologia şi terapia cuplului”, Editura Sper, Bucuresti. 2. Giddens, Anthony, (2000), „Sociologie”, Bucureşti, Editura Bic All.
3. Goodman, Norman (1992), Introducere în sociologie, Bucureşti,

Editura Lider. 4. Mitrofan, Iolanda (2002), „ Psihologia vieţii de cuplu”, Editura Polirom, Bucureşti. 5. Mitrofan, Iolanda, Miotrofan, Nicolae, „Familia de la A…la Z”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1991. 6. Stănciulescu, Elisabeta (1997), „Sociologia educaţiei familiale”, Iaşi, Editura Polirom.

1

48

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->