You are on page 1of 32

Träng t©m nghiªn cøu

- ADC lµ g×
- CÊu t¹o phÇn cøng , nguyªn lý ho¹t
®éng cña ADC0804 tõ ®ã cho vÝ dô cô
thÓ ®Ó minh ho¹
- DAC lµ g×
- CÊu t¹o phÇn cøng , nguyªn lý ho¹t
®éng cña DAC0808 . Vµ còng cã vÝ dô
vÒ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña nã
È Ö 
r C¸c bé chuyÓn ®æi ADC thuéc trong nh÷ng thiÕt bÞ
®-îc sö dông réng r·i nhÊt ®Ó thu d÷ liÖu. C¸c m¸y
tÝnh sè sö dông c¸c gi¸ trÞ nhÞ ph©n, nh-ng trong
thÕ giíi vËt lý th× mäi ®¹i l-îng ë d¹ng t-¬ng tù (liªn
tôc).
r NhiÖt ®é, ¸p suÊt (khÝ hoÆc chÊt láng), ®é Èm vµ
vËn tèc vµ mét sè Ýt träng nh÷ng ®¹i l-îng vËt lý cña
thÕ giíi thùc mµ ta gÆp hµng ngµy. Mét ®¹i l-îng vËt
lý ®-îc chuyÓn vÒ dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn ¸p qua mét
thiÕt bÞ ®-îc gäi lµ c¸c bé biÕn ®æi. C¸c bé biÕn
®æi còng cã thÓ ®-îc coi nh- c¸c bé c¶m biÕn. MÆc
dï chØ cã c¸c bé c¶m biÕn nhiÖt, tèc ®é, ¸p suÊt, ¸nh
s¸ng vµ nhiÒu ®¹i l-îng tù nhiªn kh¸c nh-ng chóng
®Òu cho ra c¸c tÝn hiÖu d¹ng dßng ®iÖn hoÆc ®iÖn
¸p ë d¹ng liªn tôc.
r Do vËy, ta cÇn mét bé chuyÓn ®æi t-¬ng tù sè sao
cho bé vi ®iÒu khiÓn cã thÓ ®äc ®-îc chóng. Mét
chÝp ADC ®-îc sö dông réng r·i lµ ADC 804.

 
r ChÝp ADC 804 lµ bé chuyÓn ®æi t-¬ng tù sè trong hä
c¸c lo¹t ADC 800 tõ h·ng National Semiconductor. Nã
còng ®-îc nhiÒu h·ng kh¸c s¶n xuÊt, nã lµm viÖc víi +5v
vµ cã ®é ph©n gi¶i lµ 8 bÝt. Ngoµi ®é ph©n gi¶i th×
thêi gian chuyÓn ®æi còng lµ mét yÕu tè quan träng
kh¸c khi ®¸nh gi¸ mét bé ADC.
r Thêi gian chuyÓn ®æi ®-îc ®Þnh nghÜa nh- lµ thêi
gian mµ bé ADC cÇn ®Ó chuyÓn mét ®Çu vµo t-¬ng tù
thµnh mét sè nhÞ ph©n. Trong ADC 804 thêi gian
chuyÓn ®æi thay ®æi phô thuéc vµo tÇn sè ®ång hå
®-îc cÊp tíi ch©n CLK vµ CLK IN nh-ng kh«ng thÓ
nhanh h¬n 1108s. C¸c ch©n cña ADC 804 ®-îc m« t¶
nh- sau
O  
 « 
r
  

Lµ mét ®Çu vµo tÝch cùc møc
thÊp ®-îc sö dông ®Ó kÝch
ho¹t chÝp ADC 804. §Ó truy
cËp ADC 804 th× ch©n nµy
ph¶i ë møc thÊp.
r  
Ch©n (®äc): §©y lµ mét tÝn
hiÖu ®Çu vµo ®-îc tÝch cùc
møc thÊp.. Khi CS = 0 nÕu mét
xung cao - xuèng - thÊp ®-îc ¸p
®Õn ch©n th× ®Çu ra sè 8 bÝt
®-îc hiÓn diÖn ë c¸c ch©n d÷
liÖu D0 - D7. Ch©n còng ®-îc
coi nh- cho phÐp ®Çu ra.
r ]  
§©y lµ ch©n ®Çu vµo tÝch cùc
møc thÊp ®-îc dïng ®Ó b¸o
cho ADC 804 b¾t ®Çu qu¸
tr×nh chuyÓn ®æi. NÕu CS =
0 khi t¹o ra xung cao - xuèng -
thÊp th× bé ADC 804 b¾t ®Çu
chuyÓn ®æi gi¸ trÞ ®Çu vµo
t-¬ng tù Vin vÒ sè nhÞ ph©n 8
bÝt. L-îng thêi gian cÇn thiÕt
®Ó chuyÓn ®æi thay ®æi
phô thuéc vµo tÇn sè ®-a ®Õn
ch©n CLK IN vµ CLK R. Khi
viÖc chuyÓn ®æi d÷ liÖu ®-îc
hoµn tÊt th× ch©n INTR ®-îc
Ðp xuèng thÊp bëi ADC 804.
r ð !
Ch©n CLK IN lµ mét ch©n
®Çu vµo ®-îc nèi tíi mét nguån
®ång hå ngoµi khi ®ång hå
ngoµi ®-îc sö dông ®Ó t¹o ra
thêi gian. Tuy nhiªn 804 còng
cã mét m¸y t¹o xung ®ång hå.
§Ó sö dông m¸y t¹o xung ®ång
hå trong cña 804 th× c¸c ch©n
CLK IN vµ CLK R ®-îc nèi tíi
mét tô ®iÖn vµ mét ®iÖn trë
nh- h×nh 12.5. Trong tr-êng hîp
nµy tÇn sè ®ång hå ®-îc x¸c
®Þnh b»ng biÓu thøc:
f=1,1/RC
R = 10kw vµ C= 150pF vµ
tÇn sè nhËn ®-îc lµ f = 606kHz
r i " # $ 
§©y lµ ch©n ®Çu ra tÝch cùc møc
thÊp. B×nh th-êng nã ë tr¹ng th¸i cao
vµ khi viÖc chuyÓn ®æi hoµn tÊt
th× nã xuèng thÊp ®Ó b¸o cho CPU
biÕt lµ d÷ liÖu ®-îc chuyÓn ®æi
s½n sµng ®Ó lÊy ®i. Sau khi xuèng
thÊp, ta ®Æt CS = 0 vµ göi mét
xung cao 0 xuèng - thÊp tíi ch©n lÊy
d÷ liÖu ra cña 804.
r Õ % &' & !
§©y lµ c¸c ®Çu vµo t-¬ng tù vi sai
mµ Vin = Vin (+) - Vin (-). Th«ng
th-êng V-in (-) ®-îc nèi xuèng ®Êt vµ
Vin (+) ®-îc dïng nh- ®Çu vµo t-¬ng
tù ®-îc chuyÓn ®æi vÒ d¹ng sè.
r  &!
§©y lµ ch©n nguån nuèi +5v, nã
còng ®-îc dïng nh- ®iÖn ¸p tham
chiÕu khi ®Çu vµo Vref/2 (ch©n 9)
®Ó hë.
r & ()!
Ch©n 9 lµ mét ®iÖn ¸p ®Çu vµo
®-îc dïng cho ®iÖn ¸p tham chiÕu.
NÕu ch©n nµy hë (kh«ng ®-îc nèi)
th× ®iÖn ¸p ®Çu vµo t-¬ng tù cho
ADC 804 n»m trong d¶i 0 ®Õn +5v
(gièng nh- ch©n VCC). Tuy nhiªn,
cã nhiÒu øng dông mµ ®Çu vµo
t-¬ng tù ¸p ®Õn Vin cÇn ph¶i kh¸c
ngoµi d¶i 0 ®Õn 5v. Ch©n Vref/2
®-îcdïng ®Ó thùc thi c¸c ®iÖn ¸p
®Çu vµo kh¸c ngoµi d¶i 0 - 5v. VÝ
dô, nÕu d¶i ®Çu vµo t-¬ng tù cÇn
ph¶i lµ 0 ®Õn 4v th× Vref/2 ®-îc nèi
víi +2v.
r #*


+,- .$ 
%!

C¸c ch©n d÷ liÖu D0 - D7 (D7 lµ


bÝt cao nhÊt MSB vµ D0 lµ bÝt
thÊp nhÊt LSB) lµ c¸c ch©n ®Çu
ra d÷ liÖu sè. §©y lµ nh÷ng
ch©n ®-îc ®Öm ba tr¹ng th¸i vµ
d÷ liÖu ®-îc chuyÓn ®æi chØ
®-îc truy cËp khi ch©n CS = 0
vµ ch©n bÞ ®-a xuèng thÊp. §Ó
tÝnh ®iÖn ¸p ®Çu ra ta cã thÓ
sö dông c«ng thøc sau:
 
 `
    
Víi Dout lµ ®Çu ra d÷ liÖu sè (d¹ng
thËp ph©n). Vin lµ ®iÖn ¸p ®Çu vµo
t-¬ng tù vµ ®é ph©n d¶i lµ sù thay
®æi nhá nhÊt ®-îc tÝnh nh- lµ (2 h
Vref/2) chia cho 256 ®èi víi ADC 8
bÝt.
r /0 1 2 /0 
3!
§©y lµ nh÷ng ch©n ®Çu vµo cÊp
®Êt chung cho c¶ tÝn hiÖu sè vµ
t-¬ng tù. §Êt t-¬ng tù ®-îc nèi tíi ®Êt
cña ch©n Vin t-¬ng tù, cßn ®Êt sè
®-îc nèi tíi ®Êt cña ch©n Vcc. Lý do
mµ ta ph¶i cã hai ®Êt lµ ®Ó c¸ch ly
tÝn hiÖu t-¬ng tù Vin tõ c¸c ®iÖn ¸p
ký sinh t¹o ra viÖc chuyÓn m¹ch sè
®-îc chÝnh x¸c. Trong phÇn tr×nh
bµy cña chóng ta th× c¸c ch©n nµy
®-îc nèi chung víi mét ®Êt
| !  
  Ö
r Tõ nh÷ng ®iÒu trªn ta kÕt luËn r»ng c¸c b-íc cÇn
ph¶i thùc hiÖn khi chuyÓn ®æi d÷ liÖu bëi ADC 804
lµ:
r BËt CS = 0 vµ göi mét xung thÊp lªn cao tíi ch©n ®Ó
b¾t ®Çu chuyÓn ®æi.
r Duy tr× hiÓn thÞ ch©n . NÕu xuèng thÊp th× viÖc
chuyÓn ®æi ®-îc hoµn tÊt vµ ta cã thÓ sang b-íc kÕ
tiÕp. NÕu
cao tiÕp tôc th¨m dß cho ®Õn khi nã xuèng thÊp.
r Sau khi ch©n xuèng thÊp, ta bËt CS = 0 vµ göi mét
xung cao - xuèng - thÊp ®Õn ch©n ®Ó lÊy d÷ liÖu ra
khái chÝp ADC 804. Ph©n chia thêi gian cho qu¸
tr×nh nµy ®-îc tr×nh bµy trªn h×nh
Ö   
« 
 
   

r
chuyÓn tÝn hiÖu ®Çu vµo t-¬ng tù vµo thanh ghi A.
Sau ®ã gäi ch-¬ng tr×nh con chuyÓn m· nhӏ ph©n
sang hÖ 10 vµ hiÓn thÞ d÷ liÖu

BEGIN

ChuyÓn ®æi d÷ liÖu tõ t-¬ng tù sang sè

ChuyÓn ®æi tõ sè nhÞ ph©n sang thËp ph©n

HiÓn thÞ trªn Led 7 thanh

END
| ]   Ö
7&8#9:;
CLR CS
B]t CS = 0 NOP
CLR WR
NOP
NOP
Gӱi 1 xung thҩp lên xung cao chân WR SETB WR
SETB CS
HIGHT_INTR:
JB INTR,HIGHT_INTR
Sai, thì kim tra tiӃp
Kiem tra chân INTR = 0 NOP
NOP
LOW_INTR:
Đúng, khi viÖc convert đã hoàn tҩt CLR CS
NOP
B]t CS= 0 SETB RD
NOP
Gӱi 1 xung cao xuÂng xung đӃn chân RD NOP
CLR RD
MOV DATA_ADC,P0
Đ a d liÖu đã convert đӃn 8051 NOP
RET
| ]  Ö  Ö ]


Code ch Ong trình

D liÖu c«a ADC đã chuyn đi

SÂ hàng trăm,kí hiÖu LED1


Phҫn nguyên gán 7&8#9:#:9:;
Chia cho 100 MOV A,DATA_ADC
vào 1 đӏa chӍ
MOV B,#100
DIV AB
MOV LED1,A
MOV A,B
Phҫn d gán vào tiӃp s bӏ chia
MOV B,#10
DIV AB
SÂ hàng chөc,kí hiÖu LED 2 MOV LED2,A
Phҫn nguyên gán MOV LED3,B
vào 1 đӏa chӍ RET
Chia cho 10
SÂ hàng đOn vӏ, kí hiÖu LED 3
Phҫn d gán vào 1 đӏa chӍ
| ] ӏ ӏ 
<:=;
MOV DPTR,#TAB
Gán gía trӏ cho con trӓ DPTR MOV A,LED1
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
Chuyn giá trӏ đӏa chӍ LED 1 vào thanh ghi A
MOV A,LED2
MOVC A,@A+DPTR
MOVC A,@A+DPTR MOV P1,A

MOV A,LED3
MOVC A,@A+DPTR
Đ a giá trӏ A hin thӏ led 7 thanh MOV P1,A
RET
TAB:
DB
Tҥi đӏa chӍ con trӓ DPTR 00000011B,10011111B,00100101B,
00001111B,10011001B
DB
Đ a nӝi dung vào các đӏa chӍ trong ROM 01001001B,01000001B,00011111B,
00000001B,00001001B
¿ >?/@ 3 1 2
:
r Bé biÕn ®æi - t-¬ng tù DAC lµ mét thiÕt bÞ ®-îc sö dông réng
r·i ®Ó chuyÓn ®æi c¸c xung sè ho¸ vÒ c¸c tÝn hiÖu t-¬ng tù.
r Xem l¹i c¸c kiÕn thøc ®iÖn tö sè ta thÊy cã hai c¸ch t¹o ra bé
DAC: Ph-¬ng ph¸t träng sè nhÞ ph©n vµ ph-¬ng tr×nh thang
R/2R.
r NhiÒu bé DAC dùa trªn c¸c m¹ch tæ hîp, bao gåm MC1408
(DAC808) ®-îc sö dông trong phÇn nµy ®Òu sö dông ph-¬ng
ph¸p h×nh thang R/2R v× nã cã thÓ ®¹t ®é chÝnh x¸c cao h¬n.
Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ mét bé DAC ®Çu tiªn lµ ®é ph©n gi¶i hµm
cña sè ®Çu vµo nhÞ ph©n. C¸c ®é ph©n gi¶i chóng lµ 8, 10 vµ
12 bÝt. Sè c¸c ®Çu vµo bÝt d÷ liÖu quyÕt ®Þnh ®é ph©n gi¶i
cña bé DAC, v× sè møc ®Çu ra t-¬ng tù b»ng 2n víi n lµ ®Çu
vµo bÝt d÷ liÖu. Do vËy, mét bé DAC 8 bÝt nh- DAC808 ch¼ng
h¹n cã 256 møc ®Çu ra ®iÖn ¸p (dßng ®iÖn) rêi r¹c. T-¬ng tù
nh- vËy, mét bé DAC 12 bÝt cho 4096 møc ®iÖn ¸p rêi r¹c
¿ >?/@:A
ð +
B:+ +!
r Trong bé ADC808 c¸c ®Çu vµo sè ®-îc
chuyÓn ®æi thµnh dßng (Iout) vµ viÖc nèi
mét ®iÖn trë tíi ch©n Iout ta chuyÓn kÕt qu¶
thµnh ®iÖn ¸p. dßng tæng ®-îc cÊp bëi ch©n
Iout lµ mét hµm sè nhÞ ph©n ë c¸c ®Çu vµo
D0 ± D7 cña DAC808 vµ tham chiÕu Iref nh-
sau:

 `

    
r r r r r r
 
r ù
    

r Trong ®ã D0 lµ bÝt thÊp nhÊt LSB


vµ D7 lµ bÝt cao nhÊt MSB ®èi víi c¸c ®Çu
vµo
out sang Ö


r ӃÂ Ö   
  Ö
 
 ҫҵ Ö! "
| # ]! ӝ
 $ %ӏ   ҫ
«"&]# '( ҫ
 ҵ Ӄ ҥ ]

O 
 
 )* 
&$ө +
r ,-)#-.#
w /$ & 
ҫ/ ӏ
!+
* ** *0112
** * 0 2

 -."0*3.4*3*54*36.4*3.)5
-*#*1)&-*#*1)%)-)#17)
-."0*3.4*3 4*36.-*#)5.
& -*#)5.%)-7# *.)
&$ө+8 ҥ* Ö
ҥ] # *6"7
 Ö! ҫ"2/Ӄ O ӱ
 Öӝ  ҥ! ] 

r 
, 
+ 9:& Ö*# ; ӱ Ö Ӄ
 
 <; =
өҥ$ Ö
9Ö 
&$ө +2/ӏ
 !
6 ; 5

 & -)40)%!-)4)%
í
#)-7#)
 -7#)%.)#5-*1.
 & -)40)%!-)4)%
í
# 55-1#66
 -1#66%.)#5-.6
8uan hÖ góc và điÖn áp c«a sóng hình sin
F ä

ä 
 F
 


 
ä 


 !"

) *.
6 ") 7") *1.
5 " 55 1"66 .6
1 *" * .))
*. " 55 1"66 .6
*) ") 7") *1.
* ) *.
.* > ") .") 5
. > " 55 "551*7 .7
.7 >*"
6 > " 55 "551 *7
66 > ") .") 5
65 ) *.
8 Ö Ö
? !  !


r |ҥ!  !
r 8 ҥ!  !# ҫ @ Ӄ]

ӏ ! '  Ӄ65 ӝ
r | # ӝ ! 
 >*#4*"&]#ӏ ! 
 ӝ Ö
 ' '"
O


 ҵ# Ӎ ! $
Ö« Â )*"A*6")
B Ö ӏ ӝ !#
ӝ Ö
!  O"8 ҥ
*6")# @ Ӄҵ Ö
 ҫ
 * ҫ "|$ Ö« !
 ҩ0 Ӄ Ӄҩ Ö ҫ«
 "&]# $ Ö ҫ
 # @!ӱ ө
O !+
r & -)40)%!
r 8  ӏ ӱ Ӄ   ӏ 
  # @  Ӎ ҫ O   Ö

 & .)5"8 C O# / %' ҥ
 O !" O  ӱ  ӏ
 ө   ҥ !  ! ҥ
 ="D' *6" "
r &$ ө+B Ö  Ö 
« !  !
r +9:&Ö|,#E|A

9:&,.#E :F|
A È+ ,
9:& #G4Ö|,
9:&Ö*#
 Ö|,
 ,.#A È
9Ö
:,6
r |A+A*. #*1.#.6 #.))#.6 #*1.
A*. #5 #*7# #*7#5 #*.
;ҥ    *6")
; Ӄӏ ө  «!  !
| ]ӱӏ ө
  ҥ!  !
Gán gía trӏ TABLE cho con trӓ DPTR

Xoá thanh ghi A Tҥi đӏa chӍ con trӓ DPTR

MOVC A,@A+DPTR Đ a nӝi dung vào các đӏa chӍ th tӵ trong ROM

A mang thông s điÖn áp , góc


ng vi giá trӏ đó đ c gӱi ti DAC