Mr : Le Minh Im founder Newtend

B n + online

‡ ‡ ‡ ‡

không gian riêng L u gi ký c và kho nhkh c K t n i b n bè Công c giao ti p

‡ Trao i thông tin ‡H cT p ‡ Gi liên l c v i khách hàng or công c tr giúp làm vi c ‡ Không gi i h n th i gian và không gian ‡Riêng t

+

+

+

Newtend là m t công c chia s thông tin ti n ích, giúp b n k t n i b n bè, ng i thân , ng nghi p Kênh phân ph i và truy n t i thông tin

‡

‡

B n có 160 ký t (bao g m c kho ng tr ng) nói nh ng gì b n ph i nói B n ³Theo ³ m t ai ó và nh n thông tin t h , ng c l i ai theo b n c ng nh n c tin t b n. B n có th k t n i v i b t k ai , b t c khi nào

avatar

N i b n chia s

Ô tìm ki m

Username

tag

Ngôn Ng c a Newtend
Tr l i ch n gi n là nh ng c p nh t có thêm @[your username] và phía sau là thông tin b n mu n g i. Khi có ai ó tr l i ho c nh c n b n trong m t c p nh t, b n s th y c p nh t ó xu t hi n m c "Tr l i". a thích c dùng ánh d u các c p nh t mà b n yêu thích trên Newtend, b n có th ch n a thích cho c p nh t c a chính mình ho c c a b t c ai trên c ng ng. Tin nh n cá nhân c g i t i b n và ch ng i g i và b n c c tin nh n này. Ch nh ng ng i ang theo b n m i có th g i c tin nh n cá nhân. Sao chép cho phép b n chia s c p nh t c a nh ng ng i khác. S d ng tính n ng này chia s c p nh t t c ng ng v i nh ng ng i theo b n.

Following hay Ng i ang theo chính là nh ng ng i mà b n ng ký theo. Nh ó, b n s nh n c nh ng c p nh t c a ng i ó trong chính "Trang ch " c a nhà mình khi b n ng nh p vào Newtend Follower hay c theo là nh ng ng i i theo b n và mong mu n c nh n c p nh t t b n. Ng i theo ph i ng ký theo b n Tags là cách giúp b n d dàng xác nh c ch , tìm ki m thông tin , theo dõi nh ng ch nóng ang c bàn lu n, t i Newtend b n có th s d ng tag b ng d u # , ví d : #socialmedia

Ví d :

S l @shinju Tr l i cho Shinju HashTags: #Newweek and newstyle N i dung

ng ký t còn l i

B nS

Thông qua Nhóm và Kênh

What do you want to share?
what do you want to chare ? Công vi c hi n t i, nghiên c u, h c t p, c sách báo.... Tìm ki m nh ng thành viên có cùng s thích. Luôn ng n g n!

‡

‡ ‡

Nh ng gì b n làm
‡ a thông tin d i cách nhìn ng n g n nh t. H i, tr l i, nêu ý ki n v i c ng ng c a b n Kênh theo dõi tin t c c a b n Nâng cao giá tr b n thân qua thông tin chia s Hãy là chính b n.

‡ ‡ ‡

L ng nghe : Newtend là môt công c giúp các doanh nghi p v a và nh t o cho mình m t kênh k t n i, l ng nghe nh ng th c m c c a khách hàng, g i ý v s n ph m . Ph n h i : Làm cách nào thu hút s chú ý c a khách hàng v s n ph m và d ch v c a mình, giúp doanh nghi p c t gi m chi phí trong vi c tìm hi u khách hàng, hành vi tiêu dung. C i ti n s n ph m phù h p v i th hi u tiêu d ng.

Truy n thông: hãy truy n t i thông i p m t cách rõ ràng n khách hàng r ng công ty ang l ng nghe, ý ki n ph n h i t khách hàng

T ng l ng truy c p blog : vi t bài và s d ng Newtend là kênh phân ph i thông tin , nh n ph n h i óng góp v bài vi t c a mình, m r ng c ng ng Tin T c: Ví D báo i n t Dantri, Vnexpress s d ng Newtend cung câp nh ng bài vi t Hot thu hút s ghé th m c a thành viên , cùng th o lu n v các bài vi t y .

Newtend in education

‡Newtend s là công c b tr cho l p h c, gi ng nh m t l p h c tr c tuy n, cung c p cho sinh viên c h i cùng th o lu n các ch khác nhau, l ng nghe ý ki n ph n h i , nh n xét c a giáo viên , cung c p tài li u tr c tuy n ‡Nâng cao tinh th n t h c, ham h c h i tim t i c a h c sinh, sinh viên ‡Giáo viên a thông tin v bài gi ng tr c khi b t u vào bài h c

Organization

Discussion

Questioning and Problem Solving

Sharing

Assessment

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful