You are on page 1of 6

ss 02 THU 6, ngay 05/02/2010

www.beo.vn each hoc mdi - Tri thuc mel

tqng ttl BEA cho cdc bon thorn gio dien dan tfch cVc nhat)

~=

HQC VIEN B

Duqe mQt nguai ben eo the BEA Gold Card (the thanh vh~n yang cdo BEA) mai di dl! mQt budi BEA off-line vdi thoy giao Nguyen Quae Hung M.A va giang vh~n tiang Anh nguai nude ngoai toi hdi ngon ngQi.

MQt phon VI dang phdl hocn thonh not IUQn van, phon VI tol nghT day cOng giong nhU 10 ccc buoi off-line cue cdc dien dan khcc me tol thlnh thodnq cOng tham gia. NhUng VI buoi off-line ducc to chuc vee sang thu 7 ngay tel trung tam thonh pho nen tol van nnon Idi di cunq.

Cam giac ddu tlen 10 ngo ngang, tuy chi 10 mot buoi off-line cue co c thonh vlen nhUng BEA to chuc rat chuven nghi$p, tCi khcu d6n tiep, phuc vu do uong den chUang trlnh. gidi thleu ... tat co cu nhU 10 hQi thdo qucc te nqocl tru su sol dQng tCi ddu den cuol trong suet go n 2 tie ng do ng hO.

'Thct 10 bo fch vo IV thu!". BQn Hoang Linh, sinh vlen trUdng DQi hoc Quoc gia Ha NQi thl thdrn ben tot. ChUa bao gid mlnh IQi thlch hoc tieng Anh nhU hom nay. Ccc thdc mac, kh6 khan trong qua trlnh hQC tieng Anh bay lou deu ouoc gioi ddp, MQt buoi offline the nay bang mlnh tv hQC co hoc ky - Linh tam sV·

Khong rieng gl Linh, tat co ccc ben khoc deu c6 chung suy nghT nhU vQy. Thoy David den tCi nuoc Uc ke chuven thdv song d Ha nol ra sao, dUdng phd chct chol the nco. thdv phdl "bel nhU co" ra sao giua "dong song giao thong" cue Ha nol vdl giQng dleu rat hoi huoc,

(M¢t bud, offline ctla SEA)

Tuy thoy n6i bang tieng Anh nhUng sau moi ccu chuven thoy ke, co hQi trudng IQi cuol rQ len chung to mol ngudi do hieu hocn teen nhung ccu chuven vui bang tieng Anh cue thcv. !hoy con ke nhieu ve nucc Oc. nhun9 dieu tot dE?P, nhUng net hay trong van h6a Uc. Toi cu cam giac nhU dang song d Uc vQy.

Ccc ben sinh vlen bay gid tieng Anh rat kho . ccc ccu hoi kh6 nhU: Lam sao nghe duoc BBC vo CNN de nom ducc nol dung, bat ducc ccc V can nghe? Hay nhU ccc ky nang tQP n6i sao cho dung nhlp di$u coch n6i cue ngUdi Anh? ducc ccc bon hoi vo thdo IUQn rat sol noi. Tat co deu hung thu vdi ccch gioi thfch rat khoa hQC vc df corn cue Thoy Nguyen Quoc Hung M.A, ngUdi do c6 gon 40 nom giong dQY tieng Anh vc nhieu nom song d Anh. Ccc ccu tro Idi ve ngon ngu vo van h6a Anh do mang IQi nhleu thong tin bo fch vo quv gia cho coc ben dang hoc tieng Anh.

B1nh thUdng, mol khi den lop hoc tieng Anh toi chi chu V theo d6i ducc 30- 40 phut 10 muon ra nqool nghi gioi lao, nhUng hom nay, sau gon 2 tieng dong ho trol qua rno toi van con hco hue chUa muon nghL chi den khi ngUdi dan chucnq trlnh thong boo do het thdl gian cue buoi off-line vo chuven sang chuonc trlnh do vui c6 thUdng tol mel dung dQY cunq ccc ben tham gia vee tro chol de giao IUu truce khi chia tay.

Tol thct su cam an BEA do cho toi nhung gid hoc - chcl thct su bo Ich 10 IV thu. Toi thdrn nhu mlnh se trd thonh mot thcnh vlen tfch cue cue BEAVN vo S9 khong bo 10 met buoi off-line nco nuo.

Theo mQt tin nguang xa xua ndo do, enue nang cua ngon ngu ban dau bao gem cd vi~c tudng thong, lien ket vdi cdc vi than cai qudn thai gian, VI nguai ta tin rdng, ngon ngu co th' duC1c Idng nghe bdl cdc vi than.

Bqn biet khonq. 31 tu dep nhdt ndy do HQi dong Anh (Bristish Council) tuyen chon. vo theo 1 tin ngLldng xa xuo nco do. chuc nang cue nqon ngu ban ddu bao gom co vlec tLldng thong, lien ket vdl coc vi than cai qudn thdi gian, vi ngLldi ta tin rang, nqon ngu c6 the dLlQC lang nghe bdl coc vi than.

Do vQY, ngLldi ta do chia 31 tu ndy cho 31 ngdy trong 1 tho ng, cu ng 12 tu quan trQng dau tien cho 12 thong de mong ducc may man su6t nom.

Chung ta c6 the can cu vdo 31 tu ndy de Idm 1 bdi b6i vui nhe , ben hay lay ngdy sinh nhct cue rnlnh vo tra vol bang tren. theo quy toe 31 tu Id 31 ngdy vo 12 tu ddu tlen Id thong. Sinh nhct cue ben n6i len dieu gT ndo?

1. mother: ngLldi me . tlnh ma u tu

2. passion: tlnh cam, cam xuc

3. smile: nu cuol tho n thlen

4. love: tlnh yeu

5. eternity: su bat diet. vTnh cuu

6. fantastic: xudt sac, tuvet vdi

7. destiny: s6 phon. dlnh menh

8. freedom: su tv do

9. liberty: quven tv do

10. tranquility: su blnh yen

11. peace: su hod bTnh

12. blossom: su hue hen. trien vQng

13. sunshine: onh nang, su han hoan

14. sweetheart: ngLldi veu dou

15. gorgeous: IQng lay, huy hodng

16. cherish: veu thLldng

17. enthusiasm: su hang hoi, nhlet tlnh

18. hope: su hy vonq

19. grace: su ouven dang

20. rainbow: cdu vong, su may man

21. blue: rncu thlen thanh

22. sunflower: hoa hLlang dLldng

23. twinkle: su long lanh

24. serendipity: su tlnh co. may ma n

25. bliss: nlern vui sLlang vo bd

26. lullaby: bdi hat ru con, su do ddnh

27. sophisticated: su tinh vi

28. renaissance: su phuc hLlng

29. cute: xinh xdn dang veu

30. cosy: am cu ng

31. butterfly: buorn buorn. su kleu sa

02 BEA NEWSLETTER. 02/2010

GOC DU HQC

T heo bang xep hQng thudng nien mdi cong b6 cua bdo The Independent, £)Qi hoc Oxford va Cambridge tiep tuc giO vi tri sO' mQt va thu hai tQi Anh. Ben ccnh do la bttdc tien mang tinh dQt pha cua mQt sO' trudng mdi thdnh IQp.

Hdu het trong Top 10 nom nay deu 10 nhOng trLldng c6 trong bang xep hqng nom ngoai vo chi thay doi chut ft ve thu tu. Mot s6 gLldng mot mol IQt vee danh scch ccc trLldng hang dau nay c6 8qi hoc Bath nhay tv vi trf 14 nom ngoai len hqng 9 nom nay vc 8qi hoc York tv 11 len 10. Nom nay cOng dcnh ddu 8qi hoc Durham Ian dau tlen dot pho de IQt vee Top 5.

Bang xep hqng cue The Independent gam 113 trLldng nom nay cho thdv su phon chia ddng cap giOa coc trLldng thcnh IQp truce vo sau nom 1992 do dan b] thu hE?P. Mot s6 dqi hoc rndl ra ddi do IQt vee nuo tren bang xep hqng, day mot s6 trLldng co kfnh xu6ng mro sau. TrLldng c6 buoc tien mqnh me nhdt 10 8qi hoc Hertfordshire khi tien tdi thu hqng 45, vuot tren ccc trLlang lou dai nhLl Del hoc Aberdeen, HUll, Aberystwyth, Stirling hay Dundee.

NhOng trLldng khoc cOng c6 su cdl thlen dang ke ve thu hqng 10 8qi hoc Edinburgh (tv 21 len 11), Southampton (tv 20 len 13) vo 8qi hoc Aston (tv 23 len 13). Trong khi do. mot s6 trLlang lcl chung kien su tut hqng mqnh nhu SOAS london (tv 9 xu6ng 15), Del hoc leicester (tv 12 xu6ng 20) hay 8qi hoc Stirling (tv 35 xu6ng 48).

Bang xep hqng Complete University Guide 2010 cue The Independent dcnh gia coc dqi hoc tol Anh theo 9 tleu chl. gam su hoi long cue sinh vlen. chat ILlQng nghien cuu. tleu c huon dau vee. f 1$ giao vlen tren sinh vlen. ddu tu cho coc dlch vL,J hoc thuct nhLl thLl vlen. ddu tu cho co sd vet chat nhLl ccc phone chuc nong vo trung tam sue khoe. ket qua bang cap, trien vonq vlec lam vo ty 1$ ccnh tranh.

Ngoa i The Independent, mot s6 to be 0 kho c to i Anh cOng c6 ccc bang xep hqng dqi hoc rieng nhLl The Times, Guardian, Financial Times vo Daily Telegraph. 80y 10 ccc bang xep hqng thLlang nlen c6 uy tfn cong b6 tv nom 1992, ngay cang ducc nhleu sinh vlen su dL,Jng khi quvet dlnh dong ky trLlang de nhQp hQC.

(Theo The Independent)

03 BEA NEWSLETTER. 02/2010

Top 10 dQi hoc tQi Anh theo xep hQng cua The Independent:

1. Oxford

2. Cambridge

3. Imperial College

4. london School of Economics (lSE)

5. Durham

6. Warwick

7. St Andrews

8. University College london (UCl)

9. Bath 10. York.

@ @

Gutl@ [ii) ~ ~ UU®[iu@

8e nghe tot mot bel kh6a trong sdch tieng Anh to thLlong pndl trdl qua cdc ouoc sou.

- Truce khi nghe, ben hdy suy nghTve de tol d6 de giup ben hlnh dung vo phdn dodn dL1Qc nhIJng gl sap nghe,

- Nghe y chfnh truce tien de tro loi cdu hoi tong quot. nghe nhIJng tu chfnh rai coon. khong nhct thiet phoi nghe ra tung tu tung tu mot.

- Sou d6 nghe IQi nhleu Ian de biet dLlQC cang nhieu chi tiet ccno tot de c6 the hoon tat cdc cdu hoi trong bel.

Luu 'I: Tuy~t doi kh6ng xem ttuoc nQi dung ocu kh60 ttuoc khi nghe. ChT khi nghe xong roi ban m6i vClo nghe vue doc ocu de kiem tro to! vo boc them tCl tnot cOng nhU tang cuotu; c6c c6ch dien dqt hay c6 trong ba). Bot: cOng ner: ace theo bang nhieu Ian sou khi nghe xong de luy~n ph6t am vo nh6 bai tot nor:

~@ [ii) ~ ~ U!]@'[ii)@ ~Gu @ [ii)Gu@[ii)@ @@1 ~ (illc?J[ii) @~ [ii)

Chung to ai cOng biet muon hoc tieng Anh gioi thl phoi hoc ngIJ phdp cho thot tot. 86 10 dieu khong can phd: ban cdi NhLlng c6 mot su thot 10 c6 mot so ngL10i hoc ngIJ phdp rat gioi, rat chudn nhLlng IQi khong the dem kien thuc ngIJ phdp d6 ra dp dl,mg khi n6i AA! Ly do chfnh 10 nhIJng cdu dung trong doi thocl hang ngay rat don gion, cOng rat khdc vol nhIJn 1 chung to hQc dLlQc

trong sdch. C6 nhIJng cdu mlnh dlch ra rat phu p nhLlng thuc

den gion.

mot so cdu vo rat thfc dem may cdu nay ra xci khi

n 6i hool quen luon hihi. Thay hay hay n giai thleu cho ccc bon hoc

on cho vui. 8Qc tf rei u nhIJng gio hQC a phdp cdng thdng va dung

n dp dl;Jng luon khi

04 BEA NEWSLETTER. 02/2010

KY NANG HQC T4p

on you.

gia va kho khqo! ----> Get your head your ass!

qua! ----> That's a lie!

m theo loi t6i ----> Do as I say rei d6! ----> This is the limit!

Hay giai thfch cho t6i tel sao ----> Explain to me why