You are on page 1of 7

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.

HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA ĐÔNG NAM Á HỌC Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC:

1.1. Tên môn học: LỊCH SỬ PHƯƠNG ĐÔNG
1.2. Mã môn học: SEAS2204
1.3. Trình độ Đại học/Cao đẳng: Đại học
1.4. Ngành/Chuyên ngành: Đông Nam Á Học (Văn Hóa và Quan Hệ Quốc Tế)
1.5. Khoa/Ban/Trung tâm phụ trách: Khoa Đông Nam Á Học
1.6. Số tín chỉ: 2 (35 tiết)
1.7. Yêu cầu đối với môn học:
 Điều kiện tiên quyết: Không
 Các yêu cầu khác: Không
1.8. Yêu cầu đối với sinh viên:
 Tham gia các buổi học đầy đủ
 Đọc trước các tài liệu theo yêu cầu của giảng viên
 Tham gia các buổi thảo luận tại lớp
 Hoàn thành các bài tập nhóm
 Thực hiện bài thi kết thúc môn học

2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU:
2.1. Mô tả môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở về tiến
trình lịch sử phương Đông. Những nội dung trong môn học bao gồm: Tổng quan chung về
phương Đông và Đông phương học; Phương Đông thời kỷ cổ đại; Phương Đông thời kỳ
trung đại; Phương Đông thời kỳ cận đại; Phương Đông .hiện đại; Phương Đông hội nhập
và phát triển.

1

Những hóa thạch sớm nhất của người Homo sapiens 2.Phương Đông – quê luyện kim hương của loài người .Về kiến thức: Có cách nhìn hệ thống và toàn diện về lịch sử phương Đông. Quá trình chuyển trưng của tiến trình lịch sử biến từ người Vượn phương Đông thời tiền sử thành người Homo sapiens: . ngành 1. Đông sự xuất hiện của nghề . phương Đông phương học pháp luận và các phương 1.1.Sinh viên nắm được quá 2.3. TIỂU MỤC 1 Chương 1: Tổng quan về Cung cấp cho sinh viên 1.1.Phương Đông và Đông phương học.Sự ra đời của nghề trồng nhất của người Vượn ở trọt và chăn nuôi cũng như p. Sự ra đời của nghề trồng trọt và chăn nuôi. phân tích và tổng hợp các tài liệu.2. Sự xuất hiện của tiền sử trình hình thành con người con người: tại phương Đông . sinh viên soạn nội dung bài thuyết trình. sinh viên cần biết cách làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện các công việc. Bên cạnh đó.Thấy được những đặc 2. .Phương pháp luận pháp nghiên cứu lịch sử và phương pháp nghiên phương Đông cứu lịch sử phương Đông 2 Chương 2: Phương Đông thời .Những di tích sớm . Nắm được các thời kỳ chính của lịch sử phương Đông. Mục tiêu môn học: .3.Về kỹ năng: Sinh viên rèn luyện kỹ năng đọc.2. chia sẻ thông tin của bài tập nhóm. STT CHƯƠNG MỤC TIÊU MỤC. Bước đầu có những so sánh các giai đoạn hình thành và phát triển của lịch sử phương Đông với lịch sử phương Tây. đặc điểm của từng thời kỳ. cuộc cách mạng đá mới: 2 . các sự kiện và nhân vật tiêu biểu ở phương Đông. 2. đưa ra các nhận xét theo các nội dung môn học. trình bày quan điểm.Khái niệm phương phương Đông những khái niệm cơ bản về Đông phương Đông.2. Thông qua môn học.

Đặc điểm nhà nước nhóm. sắt . đông .2. . Sự xuất hiện của nghề luyện kim: đồng thau và sắt . Đặc điểm của phương Đông cổ đại: cơ sở ra đời của nhà nước phương Đông.4. đông quan điểm thảo luận về các 3.Nắm những đặc trưng 3. Khái niệm trung trung đại phương Đông thời trung đại và phạm vi thời đại trung đại trong lịch sử .Những nền văn minh tiêu phương Đông biểu của phương Đông thời trung đại 4.2. đồng thau.Những nền văn minh tiêu .Cuộc cách mạng đá mới 2.Những trung tâm xuất hiện sớm nhất của nghề trồng trọt và chăn nuôi . hình thái kinh tế xã hội phương Đông 4 Chương 4: Phương Đông thời .Đặc điểm của các đế chế 4.Những nền văn minh tiêu biểu .Vai trò của cách mạng luyện kim 3 Chương 3: Phương Đông thời .1. Sự hình thành nội dung của chương những nền văn minh cổ đại .Đặc điểm chung của nền văn minh cổ đại 3.Sự ra đời của các cổ đại riêng của nhà nước nhà nước cổ đại phương Đông cổ đại .Các giai đoạn: đồng nguyên chất.Thông qua các bài tập phương Đông thời 3 .Thông qua các bài tập . sinh viên trình bày cổ đại p. Những đế chế .1.3.Điều kiện ra đời .Những nhà nước cổ biểu của phương Đông đại sớm nhất p.

Trường hợp đặc biệt của Nhật Bản và Thái lan 5.2.Đặc trưng của lịch sử 6. sinh viên trình bày trung đại quan điểm thảo luận về các .1.Thông qua các bài tập Tây sang phương Đông nhóm. Sự phát triển của văn minh phương Đông thời trung đại . Một số phong trào đấu tranh giành độc lập tiêu biểu của phương Đông 6 Chương 6: Phương Đông thời .Quá trình thực dân nội dung của chương hóa phương Đông của chủ nghĩa thực dân phương Tây . Phương Đông hiện đại phương Đông thời hiện đại trong cuộc đấu tranh 4 .3.Những đế chế lớn và nội dung của chương phạm vi ảnh hưởng .3.Văn minh của các quốc gia và khu vực khác 5 Chương 5: Phương Đông thời .Phát kiến địa lý quan điểm thảo luận về các .Những trung tâm văn minh lớn .Những đặc trưng riêng 5.Các cuộc đấu tranh và thất bại của các quốc gia phương Đông . sinh viên trình bày . Sự bành trướng và cận đại của phương Đông thời cận xâm lược của chủ đại nghĩa tư bản phương .Đặc điểm của các đế chế trung đại phương Đông 4. nhóm.Chính sách cai trị và bóc lột của thực dân phương Tây . Nguyên nhân thất bại của phương Đông 5.1.

Thông qua các bài tập .Giúp sinh viên tổng quát 1.Những đóng góp của giải phóng dân tộc và phương Đông trong quá quá trình phi thực dân trình hội nhập và phát triển hóa . Đặc điểm chung của phim tư liệu chung về tòan bộ nội dung lịch sử phương Đông của môn học 2. Vai trò cống hiến của phương Đông trong lịch sử nhân loại 3. sinh viên trình bày Mười Nga và sự thức quan điểm thảo luận về các tỉnh của phương Đông nội dung của chương .Những con đường đi đến độc lập và thành tựu phát triển của phương Đông .Phương Đông và cuộc chiến tranh lạnh: từ đối đầu đến đối thoại 6. xung đột cục bộ 7 Tổng kết – Ôn tập – Xem . . Phương Đông – những chặng đường đầu tiên của thế kỷ XXI 5 .2. ly khai.Quá trình hòa giải và hợp tác .Cách mạng tháng nhóm. Phương Đông sau chiến tranh lạnh: hợp tác.Các thành tựu .Các mô hình hợp tác song phương và đa phương . hội nhập và phát triển .Những vấn đề đặt ra đối với phương Đông trong phát triển bền vững và giải quyết các nguy cơ tranh chấp.

trung đại. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP: STT Hình thức đánh giá Trọng số 1 Tinh thần. Bộ sách của Will Durant. Văn hóa – Thông tin. Tự học. Đông phương học. Hà Nội. hiện đại” – 4 cuốn của NXB Giáo dục 3. Bộ sách “Lịch sử thế giới cổ đại.Said (1998). “Lịch sử văn minh Ả Rập.W. cận đại. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP: Chương Hình Thức Tổ Chức Dạy Môn Học Tổng Thuyết Trình Thực hành. Hà Nội 4. Tập tài liệu bài giảng về Lịch sử phương Đông của giảng viên 2. 1996 5. Ấn Độ. chủ đề GV gợi ý 10% 3 Thực hiện các bài tập thuộc phần nội dung tự nghiên cứu 5% 4 Thực hiện bài thuyết trình 20% 5 Bài thi kết thúc môn học 60% 6 . HỌC LIỆU: 1. Edward. Trung Hoa” – 3 cuốn 4. thái độ học tập 5% 2 Tham gia vào phần thảo luận từ các câu hỏi. CTQG. 3. Almanach – Những nền văn minh thế giới. tự nghiên điền dã… cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận Chương 1 5 0 0 0 0 5 Chương 2 2 0 2 0 1 5 Chương 3 2 0 2 0 1 5 Chương 4 2 0 3 0 0 5 Chương 5 2 0 3 0 0 5 Chương 6 2 0 2 0 1 5 Chương 7 3 2 0 0 0 5 5. thí nghiệm.

3 – TP. địa điểm làm việc: VP Khoa Đông Nam Á Học – Phòng 201 – 97 Võ Văn Tần – Q. HCM  Địa chỉ liên hệ: VP Khoa Đông Nam Á Học – Phòng 201 – 97 Võ Văn Tần – Q.HCM. HCM  Điện thoại.com Tp.3 – TP. Phan Thị Hồng Xuân 7 . ngày 09 tháng 09 năm 2010 PHỤ TRÁCH KHOA (Đã ký) TS. email: 0909780785 – daodna79@yahoo.6. Học vị: Thạc sĩ  Thời gian. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN:  Họ và tên: Đặng Thị Quốc Anh Đào  Chức danh: Giảng viên.