You are on page 1of 4

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THỜI KHÓA BIỂU CÁ NHÂN

ĐƠN VỊ :….. Học kỳ 1 Năm học 2010-2011 Đợt học 1

Sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Hân Mã SV : DTC0851210092 Lớp : DTVT K7A
Tổng học phí bạn phải đóng : 1.330.000 (Một triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng)
Thứ Tiết Từ ngày - đến ngày Lớp học Phần Kiểu Địa điểm học Giảng viên
4->6 30/08/2010->05/09/2010 Kỹ thuật đo lường điện tử-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Vũ Thành Vinh
4->6 06/09/2010->11/09/2010 Kỹ thuật đo lường điện tử-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Vũ Thành Vinh
4->6 13/09/2010->19/09/2010 Kỹ thuật đo lường điện tử-1-10 (N01.TL1) TL C2-102 C2 Vũ Thành Vinh
4->6 20/09/2010->25/09/2010 Kỹ thuật đo lường điện tử-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Vũ Thành Vinh
4->6 27/09/2010->02/10/2010 Kỹ thuật đo lường điện tử-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Vũ Thành Vinh
4->6 04/10/2010->10/10/2010 Kỹ thuật đo lường điện tử-1-10 (N01.TL1) TL C2-302 C2 Vũ Thành Vinh
4->6 11/10/2010->23/10/2010 Kỹ thuật đo lường điện tử-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Vũ Thành Vinh
4->6 25/10/2010->31/10/2010 Kỹ thuật đo lường điện tử-1-10 (N01.TL1) TL C2-101 C2 Vũ Thành Vinh
4->6 01/11/2010->06/11/2010 Kỹ thuật đo lường điện tử-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Vũ Thành Vinh
4->6 08/11/2010->13/11/2010 Kỹ thuật đo lường điện tử-1-10 (N01) LT C4302 C4 Vũ Thành Vinh
4->6 15/11/2010->21/11/2010 Kỹ thuật đo lường điện tử-1-10 (N01.TL1) TL C2-101 C2 Vũ Thành Vinh
T2 4->6 22/11/2010->27/11/2010 Kỹ thuật đo lường điện tử-1-10 (N01) LT C2-101 C2 Vũ Thành Vinh
1->3 30/08/2010->05/09/2010 Kỹ thuật điều khiển tự động-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Nguyễn Thị Thu Hiền
1->3 06/09/2010->11/09/2010 Kỹ thuật điều khiển tự động-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Nguyễn Thị Thu Hiền
1->3 13/09/2010->19/09/2010 Kỹ thuật điều khiển tự động-1-10 (N01.TL1) TL C2-103 C2 Nguyễn Thị Thu Hiền
1->3 20/09/2010->02/10/2010 Kỹ thuật điều khiển tự động-1-10 (N01) LT C4302 C4 Nguyễn Thị Thu Hiền
1->3 04/10/2010->10/10/2010 Kỹ thuật điều khiển tự động-1-10 (N01.TL1) TL C2-103 C2 Nguyễn Thị Thu Hiền
1->3 11/10/2010->23/10/2010 Kỹ thuật điều khiển tự động-1-10 (N01) LT C4302 C4 Nguyễn Thị Thu Hiền
7->9 01/11/2010->06/11/2010 Kỹ thuật điều khiển tự động-1-10 (N01) LT C2-101 C2 Nguyễn Thị Thu Hiền
1->3 08/11/2010->13/11/2010 Kỹ thuật điều khiển tự động-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Nguyễn Thị Thu Hiền
1->3 22/11/2010->27/11/2010 Kỹ thuật điều khiển tự động-1-10 (N01) LT C2-101 C2 Nguyễn Thị Thu Hiền
13->15 20/09/2010->26/09/2010 Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng-1-10 (N01.TL1) TL C2-101 C2 Nguyễn Văn Thắng
13->15 18/10/2010->24/10/2010 Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng-1-10 (N01.TL1) TL C2-101 C2 Nguyễn Văn Thắng
1->3 30/08/2010->05/09/2010 Thông tin số-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Nguyễn Thị Ngân
1->3 06/09/2010->11/09/2010 Thông tin số-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Nguyễn Thị Ngân
1->3 13/09/2010->18/09/2010 Thông tin số-1-10 (N01) LT C2-101 C2 Nguyễn Thị Ngân
1->3 20/09/2010->02/10/2010 Thông tin số-1-10 (N01) LT C4302 C4 Nguyễn Thị Ngân
13->15 20/09/2010->26/09/2010 Thông tin số-1-10 (N01.TL1) TL C2-101 C2 Nguyễn Thị Ngân
1->3 04/10/2010->09/10/2010 Thông tin số-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Nguyễn Thị Ngân
13->15 04/10/2010->10/10/2010 Thông tin số-1-10 (N01.TL1) TL C2-103 C2 Nguyễn Thị Ngân
1->3 11/10/2010->27/11/2010 Thông tin số-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Nguyễn Thị Ngân
13->15 18/10/2010->24/10/2010 Thông tin số-1-10 (N01.TL1) TL C2-101 C2 Nguyễn Thị Ngân
13->15 01/11/2010->07/11/2010 Thông tin số-1-10 (N01.TL1) TL C2-101 C2 Nguyễn Thị Ngân
13->15 15/11/2010->21/11/2010 Thông tin số-1-10 (N01.TL1) TL C2-103 C2 Nguyễn Thị Ngân
13->15 30/08/2010->05/09/2010 Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng-1-10 (N01) LT C2-101 C2 Nguyễn Văn Thắng
T3 13->15 06/09/2010->11/09/2010 Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng-1-10 (N01) LT C2-101 C2 Nguyễn Văn Thắng
13->15 29/11/2010->05/12/2010 Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng-1-10 (N01.TL1) TL C2-101 C2 Nguyễn Văn Thắng
4->6 30/08/2010->05/09/2010 Thiết kế mạch logic & analog-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Nguyễn Văn Thắng
4->6 06/09/2010->18/09/2010 Thiết kế mạch logic & analog-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Nguyễn Văn Thắng
4->6 20/09/2010->26/09/2010 Thiết kế mạch logic & analog-1-10 (N01.TL1) TL C2-301 C2 Nguyễn Văn Thắng
4->6 04/10/2010->09/10/2010 Thiết kế mạch logic & analog-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Nguyễn Văn Thắng
4->6 11/10/2010->16/10/2010 Thiết kế mạch logic & analog-1-10 (N01.TL1) TL C2-301 C2 Nguyễn Văn Thắng
4->6 25/10/2010->30/10/2010 Thiết kế mạch logic & analog-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Nguyễn Văn Thắng
4->6 01/11/2010->06/11/2010 Thiết kế mạch logic & analog-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Nguyễn Văn Thắng
4->6 08/11/2010->13/11/2010 Thiết kế mạch logic & analog-1-10 (N01.TL1) TL C2-301 C2 Nguyễn Văn Thắng
4->6 22/11/2010->27/11/2010 Thiết kế mạch logic & analog-1-10 (N01.TL1) TL C2-102 C2 Nguyễn Văn Thắng
4->6 29/11/2010->04/12/2010 Thiết kế mạch logic & analog-1-10 (N01) LT C2-101 C2 Nguyễn Văn Thắng
7->9 25/10/2010->31/10/2010 Kỹ thuật điều khiển tự động-1-10 (N01.TL1) TL C2-303 C2 Nguyễn Thị Thu Hiền
4->6 15/11/2010->21/11/2010 Kỹ thuật điều khiển tự động-1-10 (N01.TL1) TL C2-204 C2 Nguyễn Thị Thu Hiền
T4 13->15 20/09/2010->27/11/2010 Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng-1-10 (N01) LT C2-101 C2 Nguyễn Văn Thắng
7->9 30/08/2010->05/09/2010 Thiết kế mạch logic & analog-1-10 (N01) LT C2-301 C2 Nguyễn Văn Thắng
13->15 13/09/2010->18/09/2010 Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng-1-10 (N01) LT C2-101 C2 Nguyễn Văn Thắng
T5 13->15 04/10/2010->10/10/2010 Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng-1-10 (N01.TL1) TL C2-101 C2 Nguyễn Văn Thắng

TL1) TL C2-101 C2 Nguyễn Văn Thắng T6 13->15 15/11/2010->21/11/2010 Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng-1-10 (N01.02) TH TH.T5 8->12 06/09/2010->28/11/2010 Thực hành điện tử & kỹ thuật số 1-1-10 (N0. Xưởng 5 TANG Hoàng Tuấn Hiện 13->15 01/11/2010->07/11/2010 Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng-1-10 (N01.TL1) TL C2-102 C2 Nguyễn Thị Ngân .TL1) TL C2-101 C2 Nguyễn Văn Thắng T7 13->15 29/11/2010->05/12/2010 Thông tin số-1-10 (N01.