You are on page 1of 5

ANALIZA DEFORMACIJA RAVNINSKOG STANJA NAPREZANJA 1

Primjer 1. Analiza deformacije kod ravninskog stanja naprezanja
U točki M tijela koje je u ravninskom stanju naprezanja u ( x, y ) -ravnini, zadane su
komponente deformacije u smjerovima osi (0 x y ) - koordinatnog sustava, prema slici a).
Treba odrediti analitički i grafički pomoću Mohrove kružnice deformacija:
a) komponente duljinskih i kutnih deformacija u smjerovima osi (0 x y ) - koordinatnog
sustava koji je zakrenut za kut ϕ = 40o od osi x,
b) glavne pravce i iznose glavnih deformacija,
c) vrijednost maksimalne kutne deformacije s pripadnim duljinskim deformacijama.
Skicirati orijentirane elemente u točki M tijela, s naznačenim komponentama deformacije u
svim analiziranim koordinatnim sustavima.
Zadano: ε x = − 650 ⋅10− 6 , ε y = 750 ⋅10− 6 , γ x y = − 800 ⋅10−6 rad .
Mjerilo za Mohrovu kružnicu deformacija: 1 cm = 200 ⋅10− 6 .
Rješenje:
Na slici elementa u okolišu točke M tijela u početnom obliku (crtkana linija) označeni su
presjeci A i B sa zadanim komponentama deformacija u pravcima koordinatnih osi x i y, a
punom linijom nacrtan je deformirani izgled elementa, slika a).
a) y γx y = γy x
εy b)
εy (π /2−γ x y) γx y = γy x
(π /2−γ x y)
εx
B y
εx εx E x
F
M A M
ϕ
O x εx
εy O εy x

c) 1 y

ε1 d)
n1
εS
2
ε2 εS
C D (π /2 − γ x y max)
H
M x
ε2 M G
ϕN x
ϕo
εS
ε1 εS n
1. Analitičko rješenje
a) Komponente deformacije elementa u presjecima E i F, tj. u pravcima osi zarotiranog
(0 x y ) - koordinatnog sustava, slika b), su:
ε +ε ε −ε 1
ε x = x y + x y cos 2ϕ + γ x y sin 2ϕ ,
2 2 2
1 1 ε −ε 1
γ x y = γ y x = − x y sin 2ϕ + γ x y cos 2ϕ ,
2 2 2 2
ε y = εx +ε y −εx .

"Faber est suae quisque fortunae." © Z. VNUČEC, 2008.

. c) Apsolutni iznos maksimalne kutne deformacije u točki M tijela jest: ) 2 ⎛ ε −ε ⎞ ⎛ 1 ( 2 1 ⎞ γ x y max = ⎜ x y ⎟ + ⎜ γ x y ⎟ = 7002 + 4002 ⋅10− 6 = 806.87o − 90o ⇒ ϕo = −75. 2 2 2 2 −6 odnosno γ x y = γ y x = 1239. odnosno ϕo′ = 14. 48) ) ⋅10− 6 ⇒ ε y = 565.2 = ± ⎜ 2 2 2 ⎝ 2 ⎠ ⎝2 ⎠ ε1 = ( 50 + 806. Glavni pravac deformacija 1 s osi x čini kut: ϕo = ϕo′ − 90o = 14.13o .91⋅10− 6 rad .17365 . 2008. 23) ⋅10− 6 = −756. Uvrštavanjem ovih vrijednosti dobivaju se iznosi komponenti deformacija u presjecima E i F. 2 ⎝ 2 ⎠ ⎝2 ⎠ odnosno γ x y max = 1612. −6 −6 ε1. 1 1 1 1 γ x y = γ y x = ( 700 ⋅ 0.13o + 45o = −30.17365 − 400 ⋅ 0. 23 ⋅10− 6 . Pravac normale n presjeka u kojem je maksimalna kutna deformacija određen je kutom od osi x: ϕ N = ϕo + π / 2 = −75. (iznosi deformacija zaokruženi su na dva decimalna mjesta): ε x = ( 50 − 700 ⋅ 0. prvo se odrede vrijednost srednje duljinske deformacije ε S (apscisa središta S Mohrove kružnice deformacije) i polurazlika duljinskih deformacija. VNUČEC.17365 ) ⋅10− 6 ⇒ γ x y = γ y x = 619. a pripadajuće srednje duljinske deformacije su: ε S = 50 ⋅10− 6 .98481) ⋅10− 6 ⇒ ε x = − 465.98481 . ε x − ε y −1400 slijedi: 2ϕo′ = 29.87o .81 ⋅10 rad .98481 − 400 ⋅ 0.57143 . te iznose odgovarajućih trigonometrijskih funkcija za zadani kut rotacije koordinatnog sustava ϕ = 40o : ε +ε −650 + 750 − 6 ε x − ε y −650 − 750 − 6 εS = x y = ⋅10 = 50 ⋅10− 6 ." © Z. Orijentirani element s glavnim deformacijama u glavnim pravcima deformacija prikazan je na slici c). 75o . Kut glavnih pravaca deformacija jest: γxy −800 tan 2ϕo′ = = = 0.13o .ANALIZA DEFORMACIJA RAVNINSKOG STANJA NAPREZANJA 2 Radi jednostavnijeg izračunavanja. 48 ⋅10− 6 . 23 ⋅10− 6 . 48 ⋅10− 6 . ε y = ( −650 + 750 − (− 465. 45 ⋅10− 6 rad . sin 2ϕ = sin(80o ) = 0. = ⋅10 = −700 ⋅10− 6 . 23) ⋅10− 6 = 856. 2 2 2 2 cos 2ϕ = cos(80o ) = 0. "Faber est suae quisque fortunae. b) Vrijednosti glavnih deformacija u točki tijela su: ) 2 εx +εy ⎛ εx −εy ⎞ ⎛ 1 ( 2 ⎞ ⎟ + ⎜ γ x y ⎟ = 50 ± 700 + 400 ⋅10 = ( 50 ± 806. 23) ⋅10 . ε 2 = ( 50 − 806. 23 ⋅10− 6 rad .

Paralela s osi x kroz točku A presijeca kružnicu u točki pola P Mohrove kružnice. povlače se iz pola P pravci paralelni s osima x i y čija presjecišta u točkama E i F kružnice određuju u 1 1 mjerilu iznose deformacija ε x . − 400) koje predstavljaju komponente deformacije u osima x i y.koordinatnog sustava. . Grafičko rješenje pomoću Mohrove kružnice deformacija γ . a pravac PD je glavni pravac deformacija 2 u točki M tijela.Kružnica siječe os ε u točkama C i D.Točke na okomici kroz središte S kružnice određuju točke G i H u kojima je polovična 1 maksimalna kutna deformacija γ x y max .Za određivanje komponenti deformacije u smjerovima osi (0 x y ). "Faber est suae quisque fortunae. γ x y ." © Z. slika 3. . . 2 2 .Iz središta S opiše se kružnica polumjera R = AS = SB . . čime su određene vrijednosti glavnih deformacija u mjerilu: ε1 = OC i ε 2 = OD . 2008. slika 4. 2. − 400) i 2 B(750. slika 2.koordinatnog sustava zarotiranog za kut ϕ prema osima (0 x y ) .U koordinatnom sustavu (0ε ) u zadanom mjerilu crtaju se točke A ( − 650. Pravac normale n određen je kutom ϕ N povlačenjem iz pola P pravca PG kroz točku G. VNUČEC. odnosno ε y i γ y x . slika 1.Pravac PC definira kut ϕo glavnog pravca deformacija 1. −γx y /2 Mjerilo: 1 cm  200×10−6 Slika 2.Sjecište spojnice AB i osi ε određuje središte S kružnice. . −γx y /2 Mjerilo: 1 cm  200×10−6 + γy x /2 + γy x /2 εx εx 1 y A A P ϕo x γx y/2 R 2ϕ o γx y/2 D C D C O S ε O S ε 2 γy x/2 γy x/2 R B B εy εy ε2 ε1 ε2 ε1 + γx y /2 + γx y /2 − γy x /2 − γy x /2 . označene na elementu presjecima A i B. . Slika 1. a sve duljinske deformacije jednake su srednjoj 2 duljinskoj deformaciji ε S u točki M tijela. ANALIZA DEFORMACIJA RAVNINSKOG STANJA NAPREZANJA 3 Orijentirani element s ucrtanim maksimalnim kutnim i pripadajućim duljinskim deformacijama prikazan je na slici d).

−γx y /2 Mjerilo: 1 cm  200×10−6 +γy x /2 εx n G 1 y γx y max/2 ϕΝ A P x ϕo γx y/2 D C O S ε 2 γy x/2 εS B H εy ε2 n1 ε1 +γx y /2 −γy x /2 "Faber est suae quisque fortunae. −γx y /2 Mjerilo: 1 cm  200×10−6 + γy x /2 εx εy y 1 F y x P ϕ A x ϕo γx y/2 D C O S ε 2 γy x/2 γx y/2 B E εx εy ε2 ε1 + γx y /2 − γy x /2 Slika 4. VNUČEC. 2008. ." © Z.ANALIZA DEFORMACIJA RAVNINSKOG STANJA NAPREZANJA 4 Slika 3.

" © Z. Napomena za rješavanje zadatka na PC: Analitičko i grafičko rješenje ovog primjera može se dobiti uporabom modula «Mohr's circle» programa «MDSolids®». VNUČEC. prikazani su na slikama b). "Faber est suae quisque fortunae. .Svi orijentirani elementi u točki M tijela. −γx y /2 Mjerilo: 1 cm  200×10−6 + γy x /2 εx εy n G y γx y max/2 1 y x F ϕΝ ϕ A P x γx y/2 ϕo D C O S ε 2 γy x/2 γx y/2 εS B E H εx εy ε2 ε1 + γx y /2 − γy x /2 . 2008.ANALIZA DEFORMACIJA RAVNINSKOG STANJA NAPREZANJA 5 Naravno. Slika 5. c) i d). u početnom i deformiranom obliku s naznačenim komponentama deformacije u promatranim koordinatnim osima. sve se crta na istoj Mohrovoj kružnici tako da je njen konačni crtež dan na slici 5.