You are on page 1of 14

တအိ မ္ လံုး ေပ်ာ္ ေစဖိ ဳ႔  (???

)  
ေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္ ေက်ာင္းမွျပန္ လာေတာ့ အိ မ္ တခု လံုးတိတ္ ိတ္ လို႔! "ယ္ #$မွ ျပန္ မလာေ#း"$းို တာ#ိ ျပ%း#ားေလ! 
"ယ္#$မွမ&ွိတု န္း ခိုးျပ%း ငွ ား'ားတ(့ )်ပန္ ကားေလး *က+့္မယ္ ိဳျပ%း စိတ္ က,းယ-္ ျပ%း! အိ မ္ '(အ.င္ / အား အား ေျဖးေျဖး ကိ ဳ&(0 
အား အ&မ္းမလုပ္ န(႔ နာတယ္! အား တအားမ+ွစ္န(႔ ေလ!/ ို တ(့စိတ္ လ1ပ္ &ွားဖ2ယ္ အ#ံ ေလး ေတ2 က 
နား'(ကိုတိုး.င္လာပ3ေတာ့တယ္! "ယ္ #$လ(4 အေမ&ယ္ အေဖ&ယ္ #$တို႔ ေမာင္5ွ မ &ယ္ ေလးေယာက္#ာ&ွိ တ(့ အိ မ္ မွာ! 
အားလံုးလ+္းအလုပ္ ေတ2 ေက်ာင္းေတ2 #2ားေနတ(့ အခ်ိန္! အိမ္ေဖာ္ ိုတာလ+္းမ&ွိ! "ာလုပ္ &ပ3့! စ$းစမ္းခ်င္ တ(့စိတ္ က တားမ&! 
ခ2 ်တ္နင္း&င္း လိုက္ *က+့္လို က္ေတာ့ ! လား လား မ*က%းအခန္းကပ3လား! "ယ္ #$မွမ&ွိ"$းို ျပ%းတံခ3းလ+္း ေ#ခ်ာမပိတ္ ပ3့ လား! 
6#ာ္ #$က #$0&+္းစားန(႔လာ ေ#ာင္းက်န္းေနတာကိုး! လ$လားေျမာက္ ခ်ိ န္ ကစျပ%း တခ3မွမျမင္ဖ$းတ(့ #$႔ အမကို .တ္လစ္စလစ္  
န(႔ ျမင္ လိုက္ &တ(့ ေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္ နတ္ပ$း#လိုျဖစ္ #2ား &&ွ ာတယ္! လွလို က္တာ! "ာက္လု ပ္&ပ3့! တခ်ိန္ တ+္းမွ ာပ(  
7ို အေကာင္ကို မနာလို စိတ္ က 'ိ န္းမ&ေတာ့ ! #,#ာျဖစ္လို က္ပ3ေတာ့ ိုတ(့ စိတ္ &ိဳင္းေတ2က တဖ2 ားဖ2ား! #ို႔ ေ#ာ္လ+္း 
ျမင္ &တ(့ျမင္က2 င္းကို အ&#ာ &ွိ &ွိ က္ခံစားခ်င္ တ(့စိတ္ က အ5ိုင္ ယ$#2ားတယ္! အေျခအေနကလ+္း ျပ%းစ%းလု ျပ% လို႔  
စာေတ2႔အ&#ိ လိုက္ &တာလ+္းပ3တာေပ3့! မ်က္ စိ '(မွာေတာ့ ျပ+့္တင္းေနတ(့ &င္ #ားေတ2 အ% ိုလို႔လံုး. 
မ&ွိတ(့ ကိုယ္လံုးကိုယ္'+္ ေတ2က စိုးမိုးလို႔ေနပ3ေတာ့တယ္! မ'$းပ3",းိုျပ%းလက္ '(ပ3တ(့ အမ္ ပ% ဖိုးေလးန(႔ပ3 
မွ တ္တမ္းတင္လိ ဳက္မိပ3ေတာ့ တယ္! #$ တို႔ ျပ%းစ%းလုျပ% ိုမွ မ#ိ မ#ာေလး လစ္'2 က္လာျပ%း လမ္း'ိပ္ ကေန 
ေစာင့္*က+့္ေနလိ ဳက္ မိတယ္! #ိပ္မ*ကာလိဳက္ ပ3",း #ေကာင့္#ားက '2 က္လာပ3ေတာ့တယ္! ေဇာ္ ေဇာ္စိ တ္'( မွာေတာ့  
"ာလုပ္&မယ္ မွန္းမ#ိ ျဖစ္လို႔ ေနပ3တယ္! ကိုယ့္ အမကို အ(လို စိတ္ မ်ိဳးန(႔*က+့္မိ တာ အျပစ္မ်ားျဖစ္ေနမလား! ေ.ခ2(မ& ေတာ့! 
အ( လို7ာမ်ိ ဳးိုတာကလ+္း တခ3ဖ$းမွ ်တခ3ဖ$းျခင္းမ&ွိ ေလေတာ့ အ&မ္းစမ္း*က+့္ခ်င္ ေနမိ တယ္ ! "ယ္#$႔ ကိုစမ္း&ပ3့! မ*က%း&(0 
ကို ယ္လံုးကို လ+္းမ်က္စိ '(က "ယ္ လိုမွ 'ု တ္မ&! #$0&(0#ိ စိတ္ ကေတာ့ မေကာင္း"$းမလု ပ္&",း ို တာ#ိ ေနပ3တယ္! 
#ို0ေ#ာ္ လ+္း စိ တ္#+္ မေကာင္းမ1မွာေမ20ေလ်ာ္ တယ္ ို တ(့အတို င္း စိတ္ မို က္စိ တ္&ို င္း ေတ2#ာတဖ2ားဖ2ားေပ8လာပ3ေတာ့တယ္! 
ေနာက္ေတာ့ တခုခု ကိုံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ျပ%း အိမ္ #ိဳ႔ လွမ္းလာပ3ေတာ့ တယ္! အေဖန(႔ အေမ ျပန္ လာဖို႔က 
အန+္းံုးတနာ&%ေလာက္လို ေ#းတယ္ို ေတာ့! 93န(0ပ( မ*က%းအခန္းကို လွ မ္းလာခ(့ပ3ေတာ့ တယ္! #,႔ကိ ဳျမင္ တာန(႔ မ*က%းက 
7ယ္ေမာင္ေလးေတာင္ျပန္ လာျပ%လား! ေစာတယ္ေနာ္ 9%ေန႔ ိ ဳျပ%းနွဳတ္က္ပ3ေတာ့ တယ္! #ို႔ ေ#ာ္လ+္း ေဇာ္ေဇာ္ အ*က+့္ေတ2က 
မ*က%း မ်က္5ွ ာ% မွာမ7ဳတ္! မ*က%း နင္ခု နက"ာလဳပ္ေနတာလ(! အမ္ င3"ာလုပ္လို႔လ( 7 စာဖတ္ ေနတာေလ! 6#ာ္  
စာဖတ္ေနတာလား! 93ို 93ေလး*က+့္ လိုက္ ပ3:း ိုျပ%း #,႔&(0 အမ္ပ%ဖိုးကို ျပလိ ဳက္ ပ3ေတာ့တယ္ ! 7ယ္ေဇာ္ေဇာ္ နင္ နင္  
"ယ္တုန္းက စကားပင္ ပ%ျပင္ေအာင္မေျပ3 5ိုင္ &ွာေတာ့! ေမာင္ေလး&ယ္ အ(93ေတ2 င3့ကို ျပန္ေပးပ3ေနာ္ နင့္ ကို မုန္႔ ဖိ ဳးေပးပ3့ မယ္! ေနာ္  
မု န္႔ ဖိုး7ုတ္ လား မုန္႔ဖိုး "ာလုပ္ &ေအာင္ လ(! င3 ေမေမ0%ကေတာင္းလ+္း&တာပ(ေလ! 93ို နင္"ာလိုခ်င္ လ( 7င္ နင္ လိဳခ်င္တာ 
မ*ကိး .ယ္ ေပးပ3့မယ္ေနာ္ ! ေမာင္ ေလး လို ခ်င္တာ/တကယ္ေပးမွ ာလား! ေပးပ3့ မယ္ ေမာင္ေလး&(0 အ(9% 7ာကို #ာဖ်က္ လိဳက္ေနာ္ ! 
တကယ္ေနာ္! အင္းပ3 ကတိေပးပ3တယ္! ေ#ခ်ာလား! ေ#ခ်ာတာေပ3့ င3့ေမာင္ ေလးက လိ မ;ာပ3တယ္ ေနာ္ အ(လို ို&င္ မ*က%း 
9%နားလာ! အင္းေျပ3ေမာင္ ေလး ေမာင္ ေလးလို ခ်င္တာက လို႔ ိုျပ%း ဖက္ လိုက္ ပ3ေတာ့တယ္ ျပ%းေတာ့ မ်က္ 5ွာ အ5ွံ0 အနမ္းမိုးေတ2  
&2ာခ်လိုက္ ပ3ေတာ့တယ္! လံုး. မ'င္မွ တ္'ားတ(့ အ&ာတခု မို႔ မ*က%းတေယာက္ "ာမွ ပင္ျပန္ မေျပ3 5ိ ဳင္ &ွာေတာ့! 7(့ 7(့  
နင္"ာလု ပ္တာလ(! မလုပ္ ေကာင္း"$း မလုပ္&"$း! ေမာင္ 5ွ မခ်င္း င&(*က%းလိမ့္ မယ္ မလု ပ္ပ3န(႔! အိ ဳ လက္ ေတ2 ဖယ္ ပ3! 7(့  
93ေပမယ့္လ+္း "ယ္လို မွ မွ်တ(့ အားေ*ကာင့္ ေဇာ္ ေဇာ္ျပဳ#မွ ်5ဳ&ပ3ေတာ့တယ္! မ်က္.န္း'( က မ်က္&+္ ေတ2 အတားအ%းမ(့  
ျပိဳက်လာပ3ေတာ့ တယ္! ခ<အ*ကာမွာေတာ့ေဇာ္ ေဇာ္ 7ာ#,႔ အနမ္းမိုးေတ2ကို &ပ္လိုက္ &င္း စကားစလာပ3တယ္! ေမာင္ေလး 
ကို စိတ္ ိုး#2ားျပ%လား7င္! စိ တ္မိဳးန(႔ေနာ္ ! နင္ အ&ိုင္းမိုက္ &ိုင္းတယ္ ကိုယ့္ အမကို ကို ျပန္ျပ%း ေစာ္ကားတယ္ ! နင့္ ကို  
ေမေမန(႔တိ ဳင္ မယ္ ! တိုင္ ေလ ေမာင္ ေလးကလ+္း မ*က%း ပံု ေတ2ျပလို က္မယ္! ျပ%းေတာ့အင္တာနက္ေပ8တင္ လိဳက္ မယ္ေလ! 
အ( လိုေတာ့မလု ပ္ပ3န(႔ ေမာင္ေလး&ယ္ မ*က%းမတိ ဳင္ ေတာ့",းေနာ္ ! မတို င္&ံု န(႔"ယ္&မလ(!ေမာင္ေလး 
+က်&င္မ*က%းအခန္းကိုလာခ(့ မယ္ ! 7ဳတ္ ျပ% လား အင္းပ3ေမာင္ေလး&ယ္ ေျပ3မ&လ(! ေ#ခ်ာစ-္းစားပ3:း7ယ္ ေမာင္5ွမအခ်င္းခ်င္း 
မေကာင္းပ3",း 7ယ္! ေ#ခ်ာစ-္းစားပ3:း ေမာင္ ေလး&ယ္!က( အခု အ.တ္အစားေတ2 ခ2်တ္ လိုက္ စမ္းပ3! မ*က%း&(05ိဳ႔ *က%းေတ2  
*က+့္ ခ်င္လွ ျပ% ! မလု ပ္ပ3န(႔ ေမာင္ေလး&ယ္4 င3ေတာင္းပန္ပ3တယ္ ! မလု ပ္ေကာင္းပ3"$း! အင္းေလ မလုပ္ &"$းို လ်င္လ+္း #2ားေတာ့  
က်န္ တာေတာ့ ကို ယ့္7ာကို &ွင္းေနာ္! ေဖေဖ့ကို "ယ္ လို&ွ င္းျပ&မလ( ိုတာ စ-္းစား'ား 7ဳတ္ျပ%လား! 
နင္ ေတာ္ ေတာ္ယု တ္မာတာပ(7ာ! ိုျပ%းတုန္&% ေနတ(့လက္ အစံု န(႔ အ.တ္ အစားမ်ားကို ခ2်တ္ခ်ေန&ပ3ေတာ့ တယ္! ေနာက္ံ ဳး 
"&ာစ%ယာန(႔ ေအာက္ခံ ေ"ာင္း"% ေလး#ာက်န္ပ3ေတာ့တယ္! အ(93ေတ2 ပ3ခ2်တ္ေလ မ*က%းကလ( ေနာက္ ံုးမွ ာေတာ့ လံုး. 
.လစ္ စလစ္ အျဖစ္ #ို႔ေ&ာက္&ပ3ေတာ့ တယ္! တ&ိ1က္ &ိ1က္ ငို &င္းန(႔ မတ္တတ္ ေလး&ပ္ေနမိပ3ေတာ့တယ္! စိ တ္'( မွာလ+္း 
ဇေ.ဇ.3ျဖစ္လိ ဳ႔ေန&ပ3တယ္ ! မ*က%း နင့္5ို႔*က%းေတ2က ေတာ္ ေတာ္*က%းတယ္ေနာ္! ိဳ9္ "ယ္ေလာက္.တ္လ(7င္! နင္  
ခို င္းတာင3လု ပ္ျပ%းျပ% 7ာ ေပ3က္က&ေတ2ေလွ်ာက္မေမးန(႔ ေနာ္! မေမး&"$းို&င္ လ+္း#2ားေတာ့ မ*က%းေ& မေမးေတာ့",း! 
7ဳတ္ျပ%လား နင္းေတာ္ ေတာ္ယု တ္မာတယ္ 7ာ! => 7ာ ေက်နပ္ျပ%လား အင္းမိုက္တယ္က2ာ! 7ို ေခ2းေကာင္ ကေတာ့ ပ2တာပ(! 
လာစမ္းပ3:းအနားကို ကိုင္ ခ်င္ လွျပ%7! ေျပ3ေျပ3ို ိုပ( 5ို႔*က%း?လံုးကို ုတ္ ကိုင္ လိုက္ ပ3ေတာ့တယ္ ! တခ3ဖ$းမွ  
မခံ စားဖ,းတ(့ အ'ိ အေတ20ေ*ကာင့္ ေဇာ္ေဇာ္တေယာက္အ*ကိ ဳက္*က%း*ကိ ဳက္#2ားပ3ေတာ့တယ္! 
စိ တ္ပ3လာျပ%းအားန(0+ွ စ္လိ ဳက္တ(့ အခ3မွာေတာ့ အား အား နာတယ္ 7 ေျဖးေျဖးလဳပ္ ပ37ာ! နင္ ေတာ္ေတာ္မေကာင္း",း7ာ! 
ေတာ္ ပ3ေတာ့ ေနာ္ မ*က%းေတာင္းပန္ပ3တယ္ ! ေတာ္ေတာ့ မေတာ္ 5ိုင္ "$း အ&မ္းေကာင္းတာပ(7ာ ကိုင္ လို႔  
ေမာင္ ေလးကို အျမ(ေပးကိ ဳင္ ေနာ္ အင္းပ3 ေမာင္ ေလး&ယ္ အ&မ္းေတာ့မလု ပ္ပ3န(႔ 7ာ င3နာလို႔ပ3! 7ု တ္ပ3ျပ%း ျဖ+္းျဖ+္း 
ပ( +ွ စ္ပ3ေတာ့ မယ္ 7ု တ္ျပ%လား! မ*က%း င3လိဳးခ်င္တယ္7ာ! မ 7ုတ္ တာေမာင္ ေလး&ယ္! မလုပ္ေကာင္းပ3"$း ေနာ္! 
င3ေတာင္းပန္ပ3တယ္! က်န္ တာ*ကိဳက္ တာလဳပ္ေနာ္ ! မ&"$း7ာ ေမာင္ ေလးလ%းအ&မ္းေတာင္ေနျပ%! ေပးပ3ေနာ္! 
မေပး&င္င3မ*က%းပံုေတ2 ေလ်ာက္ျပလိဳက္ မွာေနာ္! ေမာင္ ေလးကလိမ; ာပ3တယ္ ေနာ္! 93ို ေမာင္ ေလးကိုစု တ္ေပး 7ာေနာ္! 
အ(93လ+္းမေကာင္းပ3",းေမာင္ေလး&ယ္ ေနာ္! ေမာင္ ေလး*ကိဳက္#ေလာက္ကိ ဳင္ ေလ ေနာ္! 93ို လ+္း"ာမွမလုပ္ ေတာ့",း! 
မ*က%း#2ားေတာ့ ေတာ္ ျပ% ! စိတ္ တိဳလာျပ%! အ(လို ေတာ့မလုပ္ ပ3န(႔ေမာင္ ေလး&ယ္! မ*က%းစဳတ္ ေပးပ3့မယ္ေနာ္ ! လာ လာ 
ေမာင္ ေလးကို ခ2်တ္ေပး! ကိုယ့္ 7ာကို ခ2 ်တ္ ပ37ာနင္ ကလ(! မ&"$း7ာ ခို င္းတာလုပ္ ! စိတ္ တိုေအာင္မလုပ္န(0 အင္းပ37ာ! ို ျပ%း 
တု န္&% ေနတ(့လက္ကေလးေတ2 န(႔ ပုိုးကိုျဖ+္ ခ်လိုက္ ပ3တယ္! ေအာက္ ခံေ"ာင္း"%ကို ပ3တပ3တ+္းခ2်တ္ လိုက္ ေတာ့  
အ&2ယ္ န(႔မလိုက္ ေအာင္ *က%းတ(့ေဇာ္ ေဇာ့္ 7ာ*က%းကိုျမင္လိဳက္ေတာ့ ပ3းစပ္အေ7ာင္း#ားေလးျဖစ္ #2ား&ွ ာပ3ေတာ့တယ္! 
နင့္7ာကလ+္း *က%းလိဳက္ တာ7ာ! ျဖစ္ ပ3့ မလား7ယ္ ! င3ေ*ကာက္ တယ္! မ*က%း &+္းစားန(႔"ယ္#,ပိဳ*က%းလ(! 
မ#ိ"$း7ာနင္ မ+စ္ ပတ္ န(0! မ&"$းေျပ3ျပ! ေအးေအး နင္ ပို*က%းတယ္ ေ7့ ! က( ေက်နပ္ျပ%လား ေခ2းေကာင္ေလး! စု ပ္ေတာ့ 7ာ ေနာ္  
အ(93န(႔ ပ( မ*က%းတေယာက္ စုတ္ ေပးလို က္&ပ3ေတာ့တယ္! ခ<အ*ကာမွာေတာ့ ေဇာ္ ေဇာ္ တေယာက္ "ယ္လို မွ မ'ိ န္း5ို င္ ေတာ့ပ(  
#ု ပ္&+္ ေတ2 ပန္း'ုတ္ လိဳက္ ပ3ေတာ့တယ္! မ*က%းခမ်ာ တခ3မွ ် မလု ပ္ဖ,းတ(့အျဖစ္မို႔ လို႔ ပ်ိ ဳ0အန္လာပ3တယ္ ! #ို႔ေ#ာ္လ+္း ေဇာ္ ေဇာ္  
က အတင္း 'ိုး'+့္ 'ားေတာ့ မ+္#ို႔ မွ်မတတ္5ို င္"( မ်ိဳခ်လိုက္ &ပ3ေတာ့ တယ္! ငန္ က်ိက်ိ #ဳတ္&+္ ေတ27ာ 
လ+္ ေခ်ာင္းတေလ်ာက္ စ%းင္း#2ားပ3ေတာ့တယ္! နင္ေတာ္ ေတာ္ ယုတ္ မာတယ္ 7ာ! ေမာ7ို က္ေနတ(့ အ#ံ ေလးန(0ိုလာပ3တယ္! 
မ*က%းကလ( ေမာင္ ေလးက'ိန္းမွမ'ိ န္း5ိ ဳင္ တာ! မ*က%းမ*ကိ ဳက္",းလား လ&+္ေတ2 ေ#ာက္ &တာ 7ိ 7ိ! ေတာ္ျပ%ေနာ္ေမာင္ေလး 
နင္လု ပ္ ခ်င္တာေတ2လုပ္ေပးျပ%းျပ%! ေဖေဖေမေမတို႔လ+္း ျပန္ေ&ာက္ေတာ့ မယ္ ! ေမာင္ေလး 7ို 7ာေတ2လ+္းဖ်က္ လိဳက္ေတာ့ ေနာ္! 
မ*က%းကေတာ္ေတာ္ အတာပ( ! 9% ေလာက္ေလးန(႔ #ာဖ်က္ ပစ္လို က္&င္ ေမာင္ေလးတအား အ #လို ျဖစ္#2ားမွာေပ3့! မဖ်က္ေ#း",း 
7ိ 7ိ! +က်&င္ မ*က%းအခန္း'(လာခ(့ မယ္! အ(9% က်မွ က္ ေျပ3! အခဳ#2ားေတာ့ မယ္ ! "ာေျပ3&မွ န္းမ#ိေတာ့ တ(့  
မ*က%းတေယာက္ ေခ3င္းငိုက္ စိုက္ က် ကာအ.တ္ အစားမ်ားကို ျပန္ ေကာက္ ေနပ3ေတာ့တယ္! #,႔&(0 မ#ိ စိ တ္'(မွ ာေတာ့  
ခံ စားမ1အ#စ္ကို တမ်ိဳးတမ+္ ျဖစ္ လိဳ႔ ေနပ3ေတာ့တယ္! 9% လိုန(႔ +ဖက္ ေ&ာက္ ေတာ့ မ*က%းတေယာက္အခန္း'(မွ ာ 
"ာလဳပ္&မွ န္းမ#ိ"(ျဖစ္ေနပ3တယ္! အ(9%အခ်ိန္ မွာပ( ေဇာ္ေဇာ္တေယာက္ .င္လာပ3ေတာ့တယ္! ေမာင္ေလး&ယ္ စ-္းစားပ3:း7ယ္  
င3့ကို မ7ု တ္တာေတ2 မလု ပ္ ခိုင္းပ3န(႔ေတာ့ ေနာ္! င3ေတာင္းပန္ပ3တယ္! မ*က%းကိဳ#နားပ3ေနာ္! 7ာ မ*က%းကလ( "ာမ်ားလုပ္ မိလိ ဳ႔လ(! 
93ေလးမ်ာ! 7( 7(! +ေနကေမာင္ ေလးခိုင္းတာေတ2အကုန္ လုပ္ေပးျပ%းျပ% ေလ7ာ! ေနာ္ 'ပ္မခိဳင္းပ3န(႔ ေတာ့7ာ! 
ေမာင္ 5ွမခ်င္းမေကာင္းပ3",း7ာေနာ္! မ&"$း! စကားမမ်ားန(႔!အခ်ိ န္ကဳန္ တယ္ ! အ.တ္အစားေတ2 ခ2်တ္ လိဳက္ေတာ့ေနာ္မ*က%း! 
ေမာင္ ေလး*က+့္ ခ်င္ လွျပ%! +ေနက*က+့္ျပ%းျပ% ပ(7ာ ေက်နပ္ပ3ေတာ့ ေနာ္! ျပ%းေ&ာမ*က%း&ာ စကားအမ်ား*က%းမေျပ3ခ်င္ ",း! 
#2ားေတာ့ မယ္ ! မလု ပ္ပ3န(႔ 7ာ ခ2 ်တ္ိ ဳလ+္းခ2်တ္ ပ3့ မယ္ 7ယ္! အ( လိုန(႔ မ*က%းတေယာက္  
ကို ယ္လံုးတ%း".ကိ ဳေ&ာက္&ျပန္ ပ3ေတာ့တယ္ ! ေဇာ္ေဇာ္တေယာက္ကေတာ့&တ(့အခ2င့္ အေ&းကို အျပ+့္အ.အ#ံုးခ်ပ3ေတာ့တယ္ ! 
ဖက္ျပ%း မ်က္ 5ွာအ5ွံ0 အနမ္းမိုး&2ာခ်ပ3ေတာ့ တယ္ ! ျပ%းေတာ့ 51ပ္ ခမ္းေလးကို တျမ+့္ျမ+့္ နမ္းလိုက္ ပ3တယ္! လက္ေတ2ကေတာ့  
တကိုယ္လံုးစံုန္ပ2 တ္#တ္ေနပ3ေတာ့ တယ္! ျပ+့္တင္းေနတ(့ &င္ #ားအစံု ကို ျဖစ္+ွစ္ လိုက္ တ(့အခ3မွာေတာ့ မ*က%းတေယာက္  
ခံ စားမ1ေလးေတ2ျဖစ္လာပ3ေတာ့ တယ္! မ+္ #ို႔ပင္ မ#င့္ေတာ္ ",းလိဳ႔ #ိ #ိ စိတ္ ကေတာ့ #ာယာလာပ3တယ္! 
++္း+,#ံ ေလးေတ2 '2က္လာပ3တယ္ ! အား အင္းျဖ+္းျဖ+္း7ာနင္ကလ+္း! အင္းပ3မ*က%း&(0! အ&မ္းေကာင္းတာပ(7ာ! 
မ*က%း5ို႔ ေတ2 က ကိုင္ လို႔ကို မ.",း@်ာ! လိဳးခ်င္ လာျပ% မ*က%း&ယ္ ! ေပးေတာ့ေနာ္! မလု ပ္ပ3န(႔ 7ယ္ အ(93ေတာ့ ေနာ္! င3စု ပ္ ေပးပ3့ မယ္ ေနာ္  
ေနာ္ ! မ&"$း7ာ4 စုပ္ လ+္းစု ပ္&မယ္စိ တ္ခ်! အလိဳးလ+္းခံ &မယ္! 7( 7( အခု စုပ္ ေပး:း! ျပ%းမွလိ ဳးမယ္! လာေတာ့  
လ%းကအ&မ္းေတာင္ ေနျပ% ! ေျပ3ေျပ3ိုိုလက္2(ျပ%း 9$းေ'ာက္ ခို င္းလိုက္ ပ3တယ္ ! ျပ%းေတာ့ မွ ပ3းစပ္ နားကို #,႔ လ%း*က%း 
ကို တိုးကပ္ လာပ3ေတာ့တယ္ ! မ*က%းလ+္းအလို က္#င့္ေလးပ3းစပ္7ေပးလိုက္ &ပ3ေတာ့ တယ္ ! ျပ%းေတာ့ ပ3းစပ္  
'(တိုး.င္ လာတ(့လ%း*က%းကို စု ပ္ ေပးလိဳက္ ပ3ေတာ့တယ္! အား ေကာင္းလိုက္ တာမ*က%း&ယ္ ! လုပ္ ေပးေန&င္းန(႔ စိတ္ '(မွာ 
လ+္းအမ+္ မေဖာ္ 5ို င္တ(့ ဖ%းလ္ က ျဖစ္လာပ3ေတာ့တယ္! အစကေတာ့ .တ္ ေက်တန္းေက်#ာလု ပ္ေပးေန&င္းက 
ေနာက္ေတာ့ စိတ္ ပ3လာပ3ေတာ့တယ္ ! စိတ္ လိုလက္&စဳပ္ေပးေနမိ ပ3ေတာ့တယ္! 
ေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္ လ+္းအေကာင္း*က%းေကာင္းေနပ3တယ္ !
အ( လိုေကာင္းေနတု န္းမွ ာပ( ေဇာ္ေဇာ္ တေယာက္ျပ%းလုျပ%းခင္ျဖစ္ လာပ3ေတာ့ တယ္ ! 93ေပမယ့္#$႔ ကိုယ္ #$  
'ိ န္းလိုက္ ျပ%းမ*က%းပ3းစပ္ '(က#$႔ လ%း*က%းကို'ု တ္လုိက္ ပ3တယ္ !မ*က%းတေယာက္လ+္းမခ်င့္ မ&(က်န္ ခ(့& ပ3ေတာ့ #+္ ! မ*က%း 
အိ ပ္လို က္ေနာ္ ို ျပ%း#$ကေတာ့ မ*က%းေပ8ကိုတက္ လိုက္ ပ3ေတာ့တယ္! ျပ%းေတာ့ မွ မ်က္ 5ွာအ5ွ႔ံ အနမ္းမိုး&2ာခ်လိုက္ ပ3တယ္! 
မ*က%းတေယာက္ ျဖစ္ လာတ(့ အ&#ာကို "ယ္လို မွေတာင့္ မခံ 5ုိ င္ေတာ့ ပ( ခပ္ *ကမ္း*ကမ္းေလး တု န္႔ျပန္လိုက္ မိ ပ3ေတာ့တယ္ !
အ( လိုနမ္းေန&ာ ကျဖ+္းျဖ+္းခ်င္း ေအာက္ ကိုေလွ်ာခ်ျပ% လ+္ တိုင္ ေလးေတ2!&င္+2 န္႔ေလးေတ2နမ္းေန&ာက ေနျပ% ေတာ့  
ျပ+့္တင္းေနတ(့ &င္#ား 5်စ္ ဖက္ေပ8ကို ပ3းစပ္ ေ&A0လိုက္ ပ3ေတာ့တယ္! မ*က%းက "ာလု ပ္ ေတာ့မယ္ိုတာကို #ိ ေ#ာ္လ+္း7(့ 7(့  
ေပ3က္က&ေတ2မလုပ္ပ3န(႔ ေတာ့ 7ာ ေက်နပ္ ပ3ေတာ့ င3ေတာင္းပန္ ပ3တယ္ ိုျပ%း 7န္ောင္ေလးျငင္းေန &ွ ာပ3ေ#းတယ္! 
#ို႔ ေ#ာ္လ+္း ေဇာ္ေဇာ္ တေယာက္ကေတာ့ေ&ွ0 ကို #ာက္တုိးပ3ေတာ့တယ္! န%န%&( &(  
5ို႔ #%းေခ3င္းေလးေတ2ကိုငံု မိ တ(့အခ3မွာေတာ့ အားBB အားBB ေတာ္ေတာ့7ာ နင္ 
အားBBိုတ(့စိ တ္လ1 ပ္&ွားဖ2 ယ္အ#ံေလးေတ2'2က္လာပ3တယ္!ေကာင္းလိုက္ တာမ*က%း&ယ္ င3ေလတခ3မွ အ( လိုမလုပ္ ဖ$း"$း!
*က%းမားျပ+့္တင္းတ(့5ို႔ *က%းေတ2 ကို .ေအာင္ စို႔ျပ%းတ(့ေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္ ကေတာ့ #$႔ေခ3င္းကို တျဖ+္းျဖ+္းေလ်ာင္းလို႔လာပ3တယ္ !
အ%ကင္းတ(့@ုိ က္#ားကိုလ်က္ ေပးလိုက္ေတာ့ တယ္! ျပ%းမွ တကယ့္ &တနာေ&A က်ဳပ္ ကို လွမ္းလိုက္ပ3ေတာ့ တယ္ !မလုပ္ ပ3န(႔ 7ယ္  
မေကာင္းပ3"$းေနာ္ ေမာင္ေလးေနာ္ ! က်န္တာနင္*ကိ ဳက္ တာလု ပ္ ေလေနာ္!ေဇာ္ေဇာ္ ကေတာ့ "ာမွျပန္ေျပာမေန"(#$႔  
အလုပ္ #$က္လု ပ္ပ3ေတာ့ တယ္!7(့ေမာင္ေလး မလု ပ္ပ3န(႔ မလု ပ္ပ3န(႔ င&( *က%းလိ မ့္မယ္! မလုပ္ ပ3န(႔မေကာင္းပ3"$း! အား အား အိ ု အို  
"ာေတ2 လုပ္ ေနတာလ( 7(့ !*ကာ*ကာမျငင္းလိုက္ 5ုိ င္ပ3"$း! မ*က%းတေယာက္ အေကာင္းဖက္ ကိုေ&ာက္လာပ3ေတာ့တယ္! အားBB 
အင္းBB ေမာင္ ေလး&ယ္! "ာေတ2 လုပ္ ေနတာလ(7ာ!အေျခအေနကို #ေ"ာေပ3က္ လုိက္ တ(့ ေဇာ္ ေဇာ္ က 
စကားစလာပ3ေတာ့တယ္"ယ္ လိုေနလ( မ*က%း *ကိဳက္ လား!အာBBBBBB မ#ိ"$း7ာ နင္ေပ3က္က&ေလွ်ာက္ မေျပာန(႔!မ&"$း7ာေျပာ! 
မ*က%း*ကိ ဳက္ ေနျပ%မ7ုတ္လား!မေျပာ"$း7ာ! #ိ &င္ျပ%းတာပ(7ာကို!ေျပာေနာ္!ေအး7ာ င3*ကိဳက္တယ္ 7ုတ္ျပ%လား! 
ေတာ္ ေတာ္ိုးတ(့ ေမာင္ ပ(!ကို ယ့္အမကို ေတာင္ မခ်န္ "$း!ခ<*ကာမွ ် ေကာင္းေကာင္းေလး 
လွ ်ာေက2Cးျပ%းတ(့ေနာက္မွ ာေတာ့ အေပ8ဖက္ ကိုျပန္ တက္လာပ3တယ္! *က%းမားဖ2ံ0'2ားတ(့ 5ို႔5ွ စ္ လုံးကိုတလွ+့္ စ% စို႔ေပးလို က္ပ3ေတာ့ တယ္! 
အ(9% အခ3မွာလ+္း ++္း#ံ ေလးက#ာ#ာယာယာေလး'2က္ လာပ3ေ#းတယ္အင္းBB7င္းBB ေမာင္ ေလး&ယ္! အားBBမ*က%း 
နင့္ 5ုိ႔*က%းေတ2ကို ကို င္လို႔ စိ ု႔လို႔ကို မ."$း7ာ!ေကာင္းလို က္တာအ&မ္းပ(!အ(9% ေတာ့"ာျဖစ္လ( ိုျပ%း ျပံဳးစစေလးေမးလာေတာ့!
ေမာင္ ေလးကို အျမ(ေပးေနာ္ မ*က%း!ေျပာစ&ာလိုေတာ့ လို႔လားေမာင္ ေလး&ယ္ !မ*က%း လိုးေတာ့မယ္ေနာ္ အာBBB BB မ#ိ"$း7ာ 
နင္ကလ+္းမ&ွက္ ပ3န(႔ေတာ့ မ*က%း&ယ္ေနာ္ေအး7ာ နင္ လုပ္ တာန(႔င3လ+္း အ&ွ က္ကု န္ေနပ3ျပ% ! လိုးပ3ေတာ့&ွ င္က( ေက်နပ္ျပ%လား 
72န္း!ေျပာေျပာိုို ပ3ပ( ေဇာ္ေဇာ္တေယာက္#$႔ &(0 လ%း*က%းကိုမ*က%းေစာက္ဖုတ္တေလွ်ာက္ ပ2တ္ ေပး လိုက္ ပ3ေတာ့တယ္!
အားBBB BBေနာက္ ေတာ့ 9စ္'ိ ပ္ပိုင္းေလးကို 'ိုး'+့္ လိုက္ ပ3တယ္!အင္းBBက2 Cတ္ က2Cတ္ BB အားBB *က%းလုိက္တာ7ယ္! 
&ပ3့ မလားလု ပ္လို႔ င3ေ*ကာက္ တယ္ 7ာ"ာမွ ျပန္မေျပာေတာ့ပ( လုပ္ စ&ာ&ွိတာ က္ျပ%းလုပ္လုိက္ ပ3တယ္ !အားBB နာတယ္BBBအင္းBB 
ို တ(့ ခ်စ္စဖ2ယ္ &မက္ ေ#2း*D2ကဖ2ယ္ ++္း#ံ ေလး'2 က္ပ3လာပ3တယ္ !
အလ2န္ ေကာင္းမ2န္ တ(့အ'ိ အေတ20ေတ2ေ*ကာင့္ေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္ #$႔လ%း*က%းကို အံုး'ိ ောင့္ခ် လိုက္ပ3ေတာ့ တယ္ !အားBB 
နာလို က္တာ7ာ! အ'(မွ ာျပ+့္ က်ပ္ေနတာပ( 7ယ္ ! အားBBျဖ+္းျဖ+္းလု ပ္ပ3!ေနာက္ ေတာ့ 
စ+္းခ်က္မွ န္မွန္ ေလးောင့္ ေပးလိုက္ ပ3ေတာ့တယ္ !မ*က%း&ယ္ ေကာင္းလုိက္တာ7ာ! မ*က%းေ&ာေကာင္းလား7င္ !အာBB 
"ာေတ2 လာေမးေနတာလ(! &ွက္ စ&ာ*က%း!ေျပာပ3 မ*က%းကလ(! "ာလ( &ွက္ တုန္းပ(လား! 9%အေျခအေနေ&ာက္ ေနျပ%7ာမ&ွက္ န(႔ေတာ့! 
မ*က%းန(႔ ေမာင္ ေလးလိုးေနျပ% ေလ ေနာ္!ေမာင္ ေလး&ာ နင္ေျပာေလက( ေလပ3့ လားနား&ွက္ စ&ာေတ2ေလွ်ာက္ မေျပာန(႔ 7ာ!မေျပာ"$းလား 
မေျပာ &င္ ေမာင္ ေလး #2ားေတာ့ မယ္!7ာBB နင္ကလ+္း ေတာ္ေတာ္ အ5ိုင္ က်င့္တယ္ 72 န္း! ေအးBB ေကာင္းမွ ေကာင္းပ(ေ7့!
က(ေက်နပ္ျပ%လား!မ*က%းကအ&မ္းလိုးလို႔ ေကာင္းတာပ( 7ာ!ေအးပ37ယ္ ျမန္ ျမန္လု ပ္ေတာ္ *ကာ ေဖေဖ ေမေမ *ကား#2ားလို႔  
5ွ စ္ ေယာက္လုံး7ု တ္ေပ့ ျဖစ္ ေနမယ္!ေဇာ္ေဇာ္ တေယာက္ #ေ"ာေတ20*က%းေတ20 အေကာင္း*က%းေကာင္းျပ%းစိတ္ &ွိလက္&ွိ ောင့္  
ေနမိပ3ေတာ့ တယ္!အားBB ေမာင္ေလး&ယ္ ေကာင္းလိုက္ တာ7ာ! အားBB အားBB ေမာင္ေလးမ*က%းျပ%းေတာ့မယ္ 'င္ တယ္! ောင့္BB 
ောင့္ BB အားမနာန႔(!အားBB ေကာင္းလိုက္ တာ! ေစာက္ဖုတ္*က%းကအိေနတာပ(!ေမာင္ေလးBB အားBB အာBB မ*က%းျပ%းေတာ့ မယ္ 
ောင့္ောင့္! အားBBအားBB ျပ%းျပ% ျပ%ျပ% 7ုို ကာ တကုိယ္လုံးတ2န္႔လိ မ္ ေကာက္ေက2းျပ%း ျပ%း#2ားပ3ေတာ့တယ္!#ိပ္ မ*ကာခင္ ပ( 
ေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္ လ+္း အ#ံေပ3င္းစံုျမ+္ျပ%းျပ%းေျမာက္ ျခင္းကို &&ွိ#2ားပ3ေတာ့တယ္ !
မ*က%းေ"းနားကို&ု ပ္*ကိဳးျပတ္ လ(က်#2ားေတာ့#+္ !ေမာပန္းေနတ(့ေမာင္ ေလးကို မ*က%းကဖက္ 'ား&င္  
5ွ စ္ ေယာက္#ားအိ ပ္ေမာက်#2ားပ3ေတာ့တယ္!9%လို န(႔ ေနာက္ ေန႔+က်ေတာ့ ေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္ အခန္းက$းလာပ3တယ္! မ*က%း9%ေန႔  
ေမာင္ ေလးအခန္းမွ ာလု ပ္&ေအာင္ေနာ္ လို႔ ိုျပ%း မ*က%းကုိ လက္ 2(ျပ%း#$႔ အခန္းကို ျပန္လာပ3တယ္! အခန္း'(ေ&ာက္ တယ္ ိုလ်င္ ပ(  
ကု တင္ ေပ8'ုိင္ခို င္းျပ%းBBမ*က%း 9%+ @%2စ%9% *က+့္ &ေအာင္ ေနာ္ို ျပ%း)်ပန္ကားဖ2င့္ ဖို0လုပ္ပ3ေတာ့တယ္! ဇာတ္လမ္းစတယ္  
ို &င္ ပ(မ*က%းတေယာက္ "ာကား ို တာ#ိ#2ားျပ%း!မ*က%းမ*က+့္ &("$းေမာင္ေလး&ယ္ေနာ္! 
ေမာင္ ေလး*က+့္ ခ်င္*က+့္ေလျပ%းမွ လာေခ8ေနာ္ လို႔ို လာပ3တယ္! တကယ္လ+္းမ*က+့္ &(&ွ ာပ3! #ို႔ေ#ာ္ လ+္း+ေနကတ+္းက 
အစ% အစ-္2('ားတ(့ ေဇာ္ေဇာ္ ကေတာ့ မ&"$း မ*က%း *က+့္&မယ္!မ*က+့္ &င္ #ိ တယ္ ေနာ္ ိုျပ%း #$႔ အမ္ ပ%ဖိုးကို 'ုတ္ျပပ3တယ္!
ေမာင္ ေလးစိတ္*ကိဳက္ လု ပ္ျပ%းျပ%ပ(7ာေနာ္ 9%7ာေတာ့ မ*က%းကိုခ2 င့္ျပဳပ3ေနာ္! မ*က%းေတာင္းပန္ပ3တယ္! &ွက္လ2န္းလို႔ပ37ယ္ ! 
လို႔ &(တ2တ္ ေနတ(့ မ်က္5ွ ာေလးန(႔ #နားစဖ2ယ္ို လာပ3တယ္!မ*က%း စကားမမ်ားန(႔ေတာ့ လာ'ုိ င္ လို႔  
ို လိုက္ေတာ့ မွ မတတ္#ာတ(့အံုး *က+့္ လိုက္ & ပ3ေတာ့တယ္! #ိတ(့ အတုိ င္း ေအာကားိုတာကလ+္းစိတ္ကို 2ေပးတာိုေတာ့  
မ*ကာမတင္ မွာပ(မ*က%းလ+္းေအာကား*က+့္ တ(့အ&#ာကို #ိ#2 ားပ3တယ္! တခ်ိ န္ တ+္းမွာ ို #လိုေဇာ္ေဇာ္ &(ကလက္ေတ2  
ကလ+္း တကိုယ္လုံးကိုစု န္န္ ပ2တ္ #တ္ ေပးေလေတာ့ခံ စားမ1အ&ွိ န္7ာ ျမင့္#'က္ျမင့္ လာပ3ေတာ့တယ္! 
"ာမွ န္းမ#ိလိုက္ ခင္မွ ာပ( မ*က%းတေယာက္ကိုယ္ လုံးတ%း ျဖစ္#2ား&ပ3ေတာ့ #+္! 
ဖ2 င့္ျပတ(့ကားကလ+္းအ#ားကု န္*ကမ္းတ(့ကားို ေတာ့ ေဇာ္ေဇာ္တေယာက္ ဖ%းလ္ အတက္*က%းတက္ေနပ3ျပ%!ဇာတ္.င္ ခန္းတခု ကို  
ခိုးခ်တ(့ #ေ"ာန(႔ 51 ပ္ခမ္းေတ2ကို နမ္းေန&င္းက မ်က္ 5ွာ ကို တံေတ2းေတ2 ေ'2းခ်လိုက္ပ3တယ္! 
အတ$တ$*က+့္'ားျပ%းျဖစ္တ(့မ*က%းတေယာက္ မွာေတာ့ ခု နကတ+္းက အ( လိုခံ ခ်င္ေနေ#ာ5Eျပ+္႔.#2ား#လို ပ3ပ(!
တခ်% လိုးျပ%း#2 ားလို႔ စကားေတ2 ေျပာျဖစ္ေတာ့!မ*က%း မနက္ျဖန္ က်&င္ မ*က%း&+္းစားန(႔ ခ်ိ န္းေတ2႔ေလ! ေဖေဖ 
ေမေမမ&ွိတ(့ အခ်ိန္ ေတ2႔ ေလ!အာေမာင္ေလး&ွိ ေနမွ ာပ( မ7ု တ္လား! မျဖစ္ ပ3"$း7ယ္!မ*က%းကလ+္း ေမာင္ေလးက အ(93ကို  
*က+့္ ခ်င္တာ7 ေနာ္ !7ာ *ကံ*ကံ စ+္စ+္ ေမာင္္ ေလး&ယ္ အFိပG3ယ္ မ&ွိတာ7ာ!မ*က%းမလုပ္ ပ3&ေစန(႔!မ*က%းမွာ 
အ( လိုျငင္းပိုင္ ခ2င့္ &ွိလို႔ လား!ေလ#ံမာမာေလးန(႔ို လုိက္ ေတာ့မွ 7ုတ္ ပ3ျပ% ေမာင္ ေလး&ယ္ မ*က%းလု ပ္ပ3့ မယ္ ိုျဖစ္#2ား&ပ3တယ္ !
ေနာက္ေန႔ မွာေတာ့ မ*က%းတေယာက္ #$႔&+္းစားကို ခ်ိ န္းလို က္ပ3ေတာ့ တယ္! 
#ိ ပ္မ*ကာခင္မွ ာပ( #$ေကာင့္#ားကေပ်ာ္&A င္ျပ%းေ&ာက္လာပ3တယ္ ! ေ&ာက္ တယ္ ိုလ်င္ ပ( အခန္း'(ကို တခ3တ+္း 
.င္#2 ားပ3ေတာ့တယ္! မ*ကာခင္ မွာပ(မိ ေမ2းတုိင္းဖေမ2းတုိ င္းျဖစ္#2 ား&ပ3#+္ ! မ*က%း&+္းစား&(0 
အားန+္းခ်က္ ကခ်က္ ခ်င္းခ2 Cတ္ခ်က္ ခ်င္းလု ပ္ ခ်က္ခ်င္းျပ%းို လိုပ3ပ(! ေဇာ္ ေဇာ္ န(႔ဖ%းလ္ &ွိ &ွိခံ ဖ$းတ(့  
မ*က%းတေယာက္ စိတ္ +စ္လို႔ #ာေန&ပ3ေတာ့ တယ္!ေနာက္ျပ%း@%&ို'(ကေနေခ်ာင္း*က+့္ ေနမယ့္  
ေဇာ္ ေဇာ္ &ွိေနတယ္ို တ(့အေတ2းကလ+္း ေ5ွာက္ယွ က္လို႔ ေနပ3တယ္ ! )<ာမျငိမ္ ျဖစ္ေနတ(့ မ*က%းကို *က+့္ &င္း #$႔ &+္းစားကခ်စ္ BB 
"ာျဖစ္ ေနတာလ(! မ*ကိ ဳက္ လို႔လား7င္! ို ျပ%းေမးလာပ3တယ္!မ7ု တ္ပ3"$းကို ယ္&(0 "ာမွမျဖစ္ပ3"$း! ကို ယ္စိ တ္'င္လို႔ ပ3!
ေျပာေျပာိုို ပ( မ*က%းတေယာက္စတင္ အလုိးခံ&ပ3ေတာ့တယ္!ဖ%းလ္စတက္ &ုံ ေလးမွာပ( #$ ကေတာ့ ျပ%းေျမာက္#2ားပ3တယ္!
ပ$ ေ52းတ(့#ုတ္ &+္ေတ2 .င္ လာတာကို ခံ စားလိုက္ &ေတာ့ စိ တ္'( မွာမခ်င့္ မ&( ေလးန(႔ေပ3့ ! Hစိ တ္'( မွာေတာ့  
ေမာင္ ေလးကို #ာေတာင့္ တေနမိပ3ေတာ့တယ္!&ုပ္ *ကိ ဳးျပတ္လ(က် #2 ားတ(့ #$႔ &+္းစာကေတာ့"ာမွ မ#ိ #လို5်ပ္ေနပ3ေတာ့#+္! 
#ိ ပ္မ*ကာခင္မွ ာပ( အ.တ္ အစားေတ2ျပန္ .တ္ ျပ%းျပန္#2ားပ3ေတာ့ တယ္!#$ျပန္ #2ားတယ္ို&င္ ပ( @%&ို'(က 
ေမာင္ ေလး'2က္ လာပ3တယ္!ေမာင္ေလးကိုျမင္လိုက္ &င္ပ( 7(့ လာစမ္းပ37ယ္! င3့ မွာ န္႔တငံ့ ငံ့ န(႔!
လာလုပ္ေပးစမ္းပ37ယ္ေမာင္ေလး&ယ္! ိုျပ%း7န္ေတာင္မောင္5ုိ င္"( ေျပာမိလုိ က္ပ3ေတာ့#+္ ! အေျခအေနကို  
&ိ ပ္ စားမိ တ(့ေဇာ္ ေဇာ္ကလ+္း အ#ာစ%း &ယ$ လိုက္ ပ3တယ္!ေမာင္ေလး#ိပ3တယ္ မ*က%း&(0 မ*က%းခံခ်င္ေနျပ%မ7ုတ္ လား!
#ိ &င္ လ+္းလာလုပ္ ေတာ့7ာ! စကားမ်ားလိုက္ တာ7(7( "ယ္လ2ယ္ လ2ယ္ န(႔&မလ( ! ေမာင္ေလးကိုေတာင္းပန္ ျပ%းလိုးခိုင္းမွ  
လိုးေပးမယ္ 7ိ7ိ !7ာ နင္ ယ$တ္ မာျပ%7ာ! ေမာင္ေလး&ယ္ မ*က%းကိုလု ပ္ေပးပ3ေနာ္! က(&ျပ% လား!တို တိုေလး7ာမ&"$း!7ာ 
နင္ကလ+္း! ေမာင္ေလး&ယ္ မ*က%း အ&မ္းခံ ခ်င္ေနလို႔ ေမာင္ ေလး လ%း*က%းန(႔ မ*က%းေစာက္ ဖုတ္ ကိုလိုးေပးပ3ေနာ္! က( ေက်နပ္ျပ%လား 
ေကာင္ိုးေလး!အ(လိုမွေပ3့ မ*က%း& ို ျပ%း ေျပာေျပာိုို တက္လိုးပ3ေတာ့ တယ္!အားေကာင္းလို က္တာ7ယ္ ေမာင္ ေလးန(႔မွ ပ(  
အား&ေတာ့တယ္ ! 7ုိ#ေတာင္းစားကိုခ်စ္တာပ( &ွိတယ္! ေကာင္းေကာင္းလ+္းမလု ပ္ တတ္"$း!မ*က%း&ယ္ေကာင္းလိုက္ တာ 
လိုး&တာ! မ*က%း5ုိ႔*က%းေတ2ကကိုင္လို႔ကို မ."$း!အ&မ္းမ+ွ စ္ န(႔7ယ္ ခု နက ေတာ္ေတာ္ေလးအ+ွ စ္ ခံ'ား&ေတာ့ နာေနလို႔!
#ိ တယ္ေလ တမင္ လုပ္ တာ နာေအာင္လို႔ ! မ*က%းနာလို႔ေအာ္ တ(့အ#ံေလးကအ&မ္းနားေ'ာင္ လို႔ေကာင္းတယ္ ! 7( 7(အားBB အားBB 
မ+စ္ပတ္ န(႔7ာ နာလို႔ ပ3ိုေနမွနာ&င္ေအာ္ေပ့3 +ွ စ္ မွာပ(ေျပာမ&လ( #ေ"ာပ(7ာ! အားBB အား +ွ စ္ +ွစ္စိ တ္*ကိ ဳက္ #ာ လုပ္! 
ောင့္ောင့္င3ေကာင္းေနျပ%! အားျပ%းေတာ့မယ္ အား!အ(လို*ကားလို က္တ(့အခ3မွ ာေတာ့  
ေဇာ္ ေဇာ့္ အေတ2း'(ကိုအ*ကံ တခု ေ&ာက္ လာပ3တယ္! ောင့္ေန&ာက&ပ္လုိ က္ပ3ေတာ့ တယ္!7(့ "ာလု ပ္တာလ( က္ လုပ္ ပ3! 
7ာနင္+စ္ ပတ္ ျပန္ျပ%မ*က%း ေမာင္ေလးျပ%း&င္မ*က%း မ်က္5ွ ာေပ8မွာျပ%းခ်င္ တယ္ 7ာ ေနာ္ အာ &2ံ စ&ာ*က%း7ာ မလုပ္ ပ3န(႔!
မ*က%ကလ+္းျပ%း&င္ေးေပးပ3့မယ္! မလု ပ္ &&င္ က္မလိုးေတာ့ "$း7ာ နင္ကလ+္း! နင့္#ေ"ာ7ာ 
+စ္ ပတ္ တ(့ေကာင္အ(လို မွ ေပ3့7 လို႔ ုိျပ%း က္ောင့္ေပးလို က္ေတာ့ #ိပ္မ*ကာခင္မွ ာပ(တကုိယ္ လုံးတ2န္႔ လိမ္ ျပ%း 
ျပ%း#2ားပ3ေတာ့ တယ္!ေကာင္းလားမ*က%း!မ#ိ"$း7ာ! နင္ျမန္ျမန္ျပ%းေတာ့! 
စိ တ္'( မွာေတာ့ အေတ20အ*ကံဳအ#စ္ အတ2က္ &င္ခု န္ေနမိပ3တယ္! #ိ ပ္မ*ကာလိုက္ ပ3"$းေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္ 'လို က္ျပ%း 
မ*က% မ်က္5ွ ာနားကိုကပ္ခ3မ*က%းပ3းစပ္ ပ37'ား လို႔ို ျပ%း လ&+္ေတ2ပန္း'ုတ္ လိုက္ ပ3ေတာ့တယ္!ပ$ ပ$ ေ52းေ52း လ&+္ ေတ2 က 
မ်က္ 5ွာအ5ွ႔ံ န(႔ ပ3းစပ္ '(ကိုစ%း.င္ #2ားပ3ေတာ့ တယ္! #ို႔ ေပမယ့္လ+္း စိတ္ '(မွာေတာ့ဖ%းလ္တမ်ိ ဳးျဖစ္#2ား& ပ3ေတာ့တယ္!တေန႔ေတာ့  
ေက်ာင္းမွာ ေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္#$႔ အခ်စ္ံုး#$ ငယ္ခ်င္းမိုးျမင့္ န(႔ စကား'ုိင္ ေျပာေန&င္း 
မ*က%းတေယာက္ ေ&ွ ကျဖတ္ ေလွ ်ာက္ #2ားပ3တယ္!အ(9% အခ်ိန္မွ ာပ( မိုးျမင့္တေယာက္ စကားစလာပ3တယ္!
မင္းအမေစာက္ &မ္းမိုက္ တယ္ က2ာ!မင္းကလ( မင္းန(႔င3န(႔ #ိတာ"ယ္ေလာက္ *ကာျပ% လ(  
မင္းမ#ိတာက်လို႔အ'$းအန္းလာလု ပ္ ေနျပန္ျပ%!ေအးေလ93ေတာ့93ေပ3့ 7 မ်က္စိ '(.င္လာေတာ့လ( ေျပာမိတာပ3!
မင္းကင3့ က်ေတာ့ေျပာျပ%း မင္းအမလ+္း 9%ေလာက္ မို က္တ(့7ာကို 72န္းေခ2းမ#ားေအးပ3က2ာ မင္းမ*ကိဳက္ &င္မေျပာေတာ့ပ3"$း!
အ( လိုလ+္းမ7ုတ္ ပ3"$းက2ာ မင္းန(႔ င3န(႔ က ေျပာစ&ာလ$မွ မ7ုတ္တာ!ေ7့ ေကာင္ မင္းကို င3ေမးမယ္ မွ န္ မွ5္ေျဖေနာ္!ေအး 
မင္းေမးမွာင3#ိ ေန#လိုပ(! ေမးစမ္းေျဖမယ္!မင္းအမ 9%ေလာက္လွတာ #$႔ကို မင္းေခ်ာင္း*က+့္ တာေတ2"ာေတ2မလု ပ္ ဖ$းလား!7BB 
မင္းကလ+္း လု ပ္စ&ာလား7 ေမာင္ 5ွမခ်င္း င3လ%းမွပ(!7ား7ား မင္းကလ+္း မွ န္ မွန္ ေျပာမင္း*က+့္ ေတာ့ *က+့္ ခ်င္တယ္  
မ7ုတ္ လား!ေအးက2BB အ(93ေတာ့7ု တ္တယ္! င3လ+္း*က+့္ ခ်င္တယ္! 93ေပမယ့္ ေ*ကာက္ တယ္ က2!7ုတ္ လား ! မင္း#$႔ကို 
&&င္ေ&ာလိုးမလား! ေျပာစမ္းေအးက2ာ &ွ က္&ွ က္န(႔ .န္ခံ&&င္ င3လ+္းလုပ္ ခ်င္ တယ္ ေမာင္5ွ မခ်င္းမို႔ *က+့္ေနတာ! တခ3တေလ 
ေတာ့ မွန္းျပ%း )2င္း'ုတယ္ က2 7ိ7ိ!7ုတ္လားေခ2းမ#ားေတာ္ေတာ္ ိုးတ(့ေကာင္!ေအာင္ မာ မင္းကင3့ ကိုေလွ်ာက္ ေမးေနတယ္ ! 
မင္းကေ&ာ မင္းအမကို ေခ်ာင္းတယ္မို႔ လား!အမွ န္အတို င္းေျပာပ3့ မယ္က2ာ မင္းလ+္းေျပာတယ္ ိုေတာ့ !
င3တို႔ ေမာင္5ွ မလိုးေနတာ*ကာျပ%7ေ7BB 7ုတ္လား အတ$ တ$ပ( င3တို႔လ+္း လိုးျဖစ္ တာ = လေလာက္&ွိျပ%!7ာ တကယ္ လား 
မင္းန(႔ င3က ".တ$ေတ2ေပ3့ 93ို! မိုက္ တယ္ က2ာ! မင္းန(႔ င3န(လ( မလားအမခ်င္း!7 မင္းကလ+္းအ(ေလာက္ လ2ယ္မလား7! 
#$ တို႔#ေ"ာက&ွိ ေ#းတယ္!င3ေျပာမယ္ မင္းနားေ'ာင္ မင္းန(႔ င3 #$ငယ္ခ်င္းျဖစ္#လို #$တို႔ 5ွစ္ေယာက္ လ+္း#$ငယ္ခ်င္းပ( ေလ! 
အ(9% ေတာ့ င3က င3့ အမကိုေျပာခုိ င္းမယ္ မင္းမေျပာ&(&င္!"ာ့လို႔ လ(ိုေတာ့ င3့မွာ5ုိင္ က2က္ &ွိတယ္7! 
မင္းလ+္းအ(လို5ုိ င္ ေအာင္ လုပ္ 'ား!7ုတ္လား"ယ္ လိုလု ပ္&မလ( ! ေျပာစမ္းပ3:း 7! င3မင္းကို &ာတင္ ပ3့ မယ္!လ2ယ္ လ2ယ္ေလး 
#$ န(႔မင္းလိုးေနတုန္း @%9% ယို&ို က္'ားလိုက္ျပ%း&င္ အ(93ကိုအင္တာနက္ေပ8တင္ မယ္ တို႔ #$မ်ားကို ေလွ ်ာက္ ျပမယ္ တုိ႔ေျပာျပ%း 
ျခိမ္းေျခာက္ !#$ မေ*ကာက္ဖ$းို င3့ ကို လာ#တ္!*က+့္စမ္း င3အ(93ကို မစ-္းစာမိ"$း*က+့္စမ္း! ေအး 
မင္းေျပာတာမို က္တယ္ ေနာက္ တပတ္ို လုပ္ မယ္!ေအး င3#2ားေတာ့ မယ္ င39%+*ကိ ဳးစား*က+့္မယ္! &&င္ေတာ့ မိုက္ျပ% ေ7့ေကာင္ေ&!
9%လုိ န(႔ +ဖက္တခ်%အျပ%း စကားေျပာ*ကေတာ့!မ*က%း မ#% တာန(႔ေတ20ေ#းလား ေမာင္ ေလးေတာင္  
ေန႔လ+္ ကမိုးျမင့္န(႔ စကားေျပာေ#းတယ္!အင္း "ာျဖစ္ လ(! နင္ ကလ+္း စကားလ+္းေျပာလက္ ကလ+္း +ွစ္! ေအး 
ေတာ္ ေတာ္ေကာင္းေနတယ္ေပ3့ 72န္း! ကို င္လို႔ ပ(မ.5ုိင္ "$း! နာတယ္7 အ( ေလာက္*က%းအ*ကာ*က%းကို င္ေနေတာ့ !
ေကာင္းလ2န္းလို႔ပ3မ*က%းကလ+္း! မ*က%း ေမာင္ေလးေလ မ#% တာကိုလိုးခ်င္ တယ္ !မ*က%းေျပာေပးပ3့လား!7ယ္ အFိပG 3ယ္ မ&ွိတာ! 
"ယ္လုိလု ပ္ &မလ( 7 နင္ ကလ+္း! ျပIနာမ&ွာန(႔7ာ!င3မ်က္ 5ွာပ်က္ လိမ့္မယ္!မ*က%းကလ+္း "ယ္#$ က 
ကို ယ့္အမမ်က္ 5ွာပ်က္ေအာင္ လုပ္ မွာလ(!အမယ္ ေလး နင္ လားမလုပ္ မွာ ကို ယ့္အမကို ေတာင္လိုးေနတ(့ေကာင္ကမ်ား!7(7(  
မ*က%းကလ+္း ! ေျပာျပမယ္ နားေ'ာင္ ကိုယ့္ အမကို ျပန္လိုးတာ ေမာင္ေလးတေယာက္တ+္း လို႔မ်ား'င္ ေနလား! မိုးျမင့္န(႔  
မ#%တာကလ+္း ေမာင္ေလးတို႔ လိုပ(! က(#ိ ျပ% လား!7ယ္ တကယ္! နင္ေပ3က္က&ေတ2 ေလွ ်ာက္ မေျပာန(႔ ေနာ္ နင္  
#% တာ့ကို လုိးခ်င္ တုိင္း! င3မယံု"$း! တကယ္ ေျပာတာပ3@်! ေန႔လ+္ က မိုးျမင့္ ေျပာျပတာအ(93န(႔  
ေမာင္ ေလးလ+္းေမာင္ ေလးတို႔အေ*ကာင္း ေျပာျပလိုက္ တယ္ !7ာ နင္ ကလ+္း&ွ က္စ&ာ*က%း7ာ 
ေတာ္*ကာမိုးျမင့္ ေလွ ်ာက္ ေျပာ&င္"ယ္ လိုလု ပ္မလ(! စိ တ္+စ္ လိုက္တာ7ာ!မ*က%းကလ(စိ တ္ခ် မေျပာေစ&"$း! 
#$ ေျပာ&င္ က2Cန္ေတာ္လ+္းေျပာမွာေပ3့!#$ လ+္းအတ$တ$ ပ( 7ာကို!ေအးနင့္ကိ စJ နင္5ို င္ &င္ ျပ%းတာပ(!မ*က%း ေမာင္ ေလးန(႔ မိုးျမင့္  
အ*ကံတခု &တယ္ အမခ်င္းလ( *ကမယ္ လို႔!မ*က%း"ယ္လို #ေ"ာ&လ(!7ာBB မ&"$း မ&"$း! င3&ွ က္တယ္ ! 
နင္ ေပ3က္ က&ေတ2 မလု ပ္ပ3န(႔ 7ာ! နင့္ င3့ ကိုပို င္ ေနျပ% ပ(ေနာ္ !7င့္အင္းမ&"$း ေျပာျပ%းေနျပ%! မ*က%းလုပ္&မွာက 
မ#%တာန(႔ +ွိဖို႔ပ(က်န္ တာေမာင္ေလးစ% စ-္ မယ္ !ေျပာမ&လ( လု ပ္7ာအင္းအ(လို မွ ေပ3့ မ*က%းကလ+္း 7(7(! မ*က%း ခံခ်င္ ေ#းလား! 
လိုးေပး&:းမလား!7(့အပိုေတ2ေလွ်ာက္ ေျပာမေနန(႔ နင္ လိုးခ်င္ &င္ လိုး! င3့ ကိုလာေမးမေနန(႔!မ*က%းကလ+္း 
အခု'က္'ိ &ွက္ တုန္းပ(လား! မ&ွ က္ပ3န႔( ေတာ့ေနာ္!ေအးပ37ာ! အခု ေတာ့ စိတ္ #ိပ္မ&ွိ"$း7! နင္လုပ္ခ်င္ &င္ေတာ့ လုပ္ ေလ! 
လု ပ္&င္းန(႔စိတ္ ပ3လာမွာေပ3့!မ*က%း မလုပ္ေတာ့"$း7ာ 93ို လ+္း! ဖက္ျပ%းပ( အိပ္*ကမယ္ ေလ!ေအးေအး နင့္#ေ"ာပ(! 
အေစာ*က%း'ေနာ္ ေတာ္ *ကာ ေဖေဖတုိ႔ မ5ုိးခင္ 'မွ &မွ ာ!င3အ&မ္းေ*ကာက္ တယ္ မိ #2ားမွ ာကို!#ိပ3တယ္မ*က%း&ယ္! 
ေမာင္ ေလးင3းနာ&% ိုအျမ( 5ုိးတာ#ိ&(0 #ားန(႔! ျပ%း&င္မ*က%းကို 51 ိးတာလ(#ိ&(0 #ားန(႔ 7(7(!ယုတ္ မာျပန္ျပ%! နင္အ( လို *က%းမလုပ္ န(႔7ာ 
ေစာေစာစ%းစ%း ! "ယ္5ွယ္ အိ ပ္ယာမ'&ေ#း"$း လ%းက ပ3းစပ္ .လာလာေတ့ တယ္!အ(93 မို က္တယ္7! မနက္လင္း&င္လ%းက 
အျပတ္ေတာင္ေနတာ!ေတာ္စမ္းပ3! အိပ္ေတာ့ င3လ+္းအိပ္ ေတာ့မယ္!အ( လိုန(႔ ပ( မနက္မိုးလင္းင3းနာ&%မွ ာ 
ေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္ 5ိုးလာပ3ေတာ့တယ္! လ$န(႔ အတ$ 5ိုးလာတ(့ +%ေလးကို မ*က%းပ3းစပ္ နားေတ့ ေပးလိုက္ပ3ေတာ့ တယ္ !အ%း 
အ( လုပ္ &င္းမ*က%းတေယာက္လ+္း 5ိုးလာပ3တယ္ !လုပ္ျပန္ျပ% 7ာ! လို႔ို ျပ%း ပ3းစပ္ေလးကို အလုိက္#င့္ 7ေပးလိုက္ ပ3ေတာ့တယ္!
ေဇာ္ ေဇာ့္လ%း*က%း ကလ+္း တိုး.င္လာပ3တယ္ ! မနက္အိ ပ္ ယာ5ိုးစ စိတ္ကလ+္း'လ%းကလ+္းအစ2 မ္းကု န္ေတာင္ေနျပ%း 
မ*က%း&(0စုပ္ ခ်က္ေတ2န(႔ ေတ2႔တ(့ အခ3မွ ာေတာ့ *ကာ*ကာမ'ိန္း5ိုင္ ပ(လ&+္ေတ2'2က္ #2ားပ3ေတာ့တယ္!
မ*က%းတေယာက္လ+္း5်စ္ျခိဳက္စ2ာန(႔ပ(ျမိ ဳခ်လိုက္ ပ3ေတာ့#+္ ! အစက&2႔႔ံ မိေပမယ့္ ေနာက္ ေတာ့လ+္း ယ-္ ပ3း#2ားျပ%း 
လ&+္ေ#ာက္&တ(့အ&#ာကိုမ*က%းတေယာက္ 5ွစ္ျခိ ဳက္ ေနတာ*ကာပ3ျပ% !ေက်ာင္းေ&ာက္ေတာ့ #$ ငယ္ ခ်င္း မိုးျမင့္ န(႔ေတ2႔တယ္ !
ေတ2႔တယ္ ို&င္ ပ( မိုးျမင့္က ေ7့ ေကာင္ "ယ္လို လ( အေျခအေန!ေအးင3ေတာ့ အင္တ&ုိ .င္ 'ားတယ္! #ိတ(့ အတုိ င္းပ(  
အစကေတာ့န+္းန+္း&ွ က္ေနမွာေပ3့7!မင္းကလ(! မင္းေ&ာ "ယ္လို လ( +ကေတာ္ေတာ္ မွ 2( လိုက္ &(0 လား! 
င3ေတာ့ #ိပ္ မ2(လို က္&"$း 7ုိ ကိစJ ေျပာေန&တာန(႔! င3့အ'င္#$ တို႔5ွ စ္ေယာက္လ( အ(့အေ*ကာင္းေျပာျဖစ္*ကမယ္ 'င္ တယ္ က2! 
#$ တို႔ခ်င္း အင္ ေျပ#2ား&င္ #ိပ္ေကာင္းမွာပ(!ေအး7! င3လ+္း+ကမင္းလို ပ(! 
မ*က%းအ&မ္းလွတ(့ အေ*ကာင္း#$႔ ကိုင3ကလိုးခ်င္ တ(့အေ*ကာင္း ေျပာတယ္ !ျပ%းေတာ့မင္းတို႔ ေမာင္ 5ွ မ 
အေ*ကာင္းကိုလ+္းေျပာျပတယ္ေလ!င3ေတာ့ စ-္းစား&င္းေတာင္ ဖ%းလ္ တက္ လာျပ%! မင္းအမ5ို႔*က%းေတ2ကို ျမင္ေယာင္လာျပ%7!
ေခ2း#ေတာင္းစား! မင္းအမလ+္း*က%းတာပ( င3့အ'င္ အတ$ တ$ေလာက္&ွိ မယ္ 'င္ တယ္! င3့ အမ က =>"% ! မင္းအမကေ&ာ 
"&ာိုက္ "ယ္ ေလာက္ .တ္ လ(!င3့အမက န+္းန+္းပို *က%းမယ္ => ပ( H#$က စ% .တ္တာ7!#$ တို႔လို ပ( မ*က%းန(႔  
မ#%တာတို႔5ွစ္ ေယာက္ လ+္း စကားလက္ုံ က်ေနေလ&(0!မ*က%းက 7(့#% တာ နင္"ာျဖစ္ ေနတာလ( မ်က္ 5ွာကမ#%တာကလ+္း 
"ာမွ မျဖစ္ ပ3"$း7! နင့္ ကိုျမင္ ေတာ့င3စိ တ္'(တမ်ိ ဳး*က%းျဖစ္#2ားတာ!7ယ္ H93 93ို &င္ နင္ တို႔ နင္တို႔ BB BB BBေအး7ုတ္ တယ္7ာ 
င3တို႔ ေမာင္5ွ မ အ(လိုျဖစ္ေနတာ #ံုးလေလာက္&ွိ ျပ% !နင္တုိ႔ ေ&ာ *ကာျပ% လားအင္းင3တို႔က ေျခာက္လေလာက္ &ွိျပ%7! 
နင္"ယ္လို #ေ"ာ&လ(7င္!အစကေတာ့ င3စိ တ္+စ္ တာေပ3့7ာ! ျပ%းေတာ့ စိ တ္'( မွာတမ်ိဳး*က%းေပ3့!*ကာလာေတာ့ လ+္း 
7ိ 7ိေကာင္မ 72န္း *ကိဳက္ #2ားတယ္ ေပ3့!ေအာင္မာ နင္က်ေတာ့ေ&ာ7(့ ေဇာ္ေဇာ္က နင့္ကို 7ို 7ာျဖစ္ ခ်င္ ေနတာ#ိလား! 
နင္"ယ္လို #ေ"ာ&လ(!အမယ္ေလး 7ို7ာေတ2 "ာေတ2 ေျပာေနျပန္ျပ%! လိုးခ်င္ေနတယ္လို႔ ေျပာစမ္းပ3!9%နား"ယ္ #$မွ မ&ွိပ3"$း! 
င3့ေမာင္ ကေ&ာ"ာ'$းလို႔လ(နင့္ကို လိုးခ်င္ ေနတာပ(7ာကို!ေအးေလင3 မနက္ကစ-္းစား*က+့္တာ&င္ေတာ့ ခုန္ တယ္ 7! 
#$ တို႔#ာအတင္းအက်ပ္ေတာင္းို လာ&င္ င3ကေတာ့ လုိက္ ေလ်ာ&မွ ာ!9%လုိ န(႔ +ေနအိ မ္ျပန္ လာေတာ့ ေဇာ္ေဇာ္ တေယာက္က 
ျပန္ ေ&ာက္ 5ွ င့္ေနပ3ျပ%!မ*က%း လာပ3:း အနားကို !ေနစမ္းပ3:း7ယ္ ေမာ&တ(့ *ကား'(!လာပ37ာ! 
မ*က%းလ( ေျပာေျပာုိ ုိအနားေ&ာက္ လာတ(့ မ*က%း&(0 တင္ပ3း*က%းကုိ အား&ပ3း&ျဖစ္+ွစ္လိုက္ ပ3ေတာ့တယ္! အိတင္းေနတ(့တင္ပ3း*က%း 
7ာ"ယ္ အခ်ိ န္ကို င္ကို င္ကုိ င္မ.ျဖစ္ေနပ3ေတာ့တယ္! အား&ေအာင္ကို င္ျပ%း တ(့ ေနာက္ေတာ့  
လက္ေတ2က&င္ #ားေတ2%ေ&ာက္လို႔ #2ားျပန္ ပ3တယ္! .တ္'ားတ(့ေက်ာင္းအက်K%*ကယ္ #%းေတ2 တလုံးခ်င္းျဖဳတ္လို က္ေတာ့ 
ေ"ာ္ လ%အျဖ,ေလးန(႔ &င္+2 န္႔ေလးေပ8လာပ3ေတာ့ တယ္! 
ေနာ္ ကေတာ့ ေဇာ္ေဇာ္တေယာက္စိ တ္က$းေပ3က္ #2ားျပ%းမ*က%းေ&ခ်ိဳး&ေအာင္7ာလို႔ေျပာလို က္ပ3တယ္!အင္းေကာင္း#ားပ( ိုျပ%း 
5ွ စ္ ေယာက္#ားေ&ခ်ိဳးခန္း% ကို:းတ+္လုိက္ ပ3ေတာ့တယ္!ေ&ခ်ိ ဳးခန္း'( အေ&ာက္မွ ာေတာ့  
ေ&ပန္းဖ2င့္ျပ%းေဇာ္ေဇာ္ ကမ*က%းကို ေ&အ&င္ ေလာင္းေပးပ3တယ္ ! ျပ%းေတာ့ #$႔ကိုယ္ #$ေလာင္းပ3တယ္!မ*က%းတကိုယ္ လုံးကိုိလ+္း 
ပ2 တ္#တ္ ေပးလိုက္ ပ3တယ္! ေနာက္ ေတာ့ ပ္ျပာ@$းကို လွမ္းယ$ လိုက္ျပ%း!မ*က%း ပ္ျပာတုိ က္ေပးမယ္ ေနာ္ ိုျပ%း 
တကုိယ္လုံးကိုပ2တ္ တုိက္ ေပးလုိက္ ပ3တယ္ျပ%းေတာ့ 9$းေ'ာက္ ခ်လိုက္ျပ%း 
ေစာက္ဖု တ္န(႔ ေပ3င္တန္ေတ2ကို ေ#ခ်ာပ2တ္ တိုက္ ေပးလိုက္ ေတာ့ ခ်စ္စဖ2ယ္ ++္း#ံေလးက '2က္ လာပ3ေတာ့ တယ္!
ေ&ျပန္ေလာင္းျပ%းတ(့ေနာက္ ေတာ့ ေစာက္ ဖုတ္ ကိုအျပ% အျပင္လွ ်က္ေပးလို က္ပ3ေတာ့ တယ္!အားBB ေမာင္ေလး&ယ္ အားBB 
ေကာင္းလိုက္ တာ7ယ္!လွ်က္ ေကာင္းေကာင္းန(႔ လွ ်က္ ေပးလိုက္ တာမ*က%းတေယာက္ တခ်%ျပ%း#2ားပ3ေတာ့ တယ္!လာ မ*က%း 
ပ္ျပာျပန္တိုက္ ေပးမယ္ ိုျပ%း ေဇာ္ ေဇာ္ တကို ယ္လုံးကို ပ္ ျပာျပန္ တိုက္ ေပးပ3တယ္! တျဖ+္းျဖ+္းေအာက္ကိုေလ်ာခ်ျပ%း 
လ%း*က%းကိုပ2 တ္ေပးပ3တယ္! ေနာက္ ေတာ့ ေဇာ္ေဇာ့္လ%း*က%းကို #$႔&(0ဖ2႔ံ'2 ားလွတ(့ 5ို႔*က%း 
?လံုး*ကားကို'+့္ျပ%းအ'က္ ေအာက္ ပ2တ္ ေပးလို္က္ ပ3ေတာ့#+္! အိ စက္ ေနတ(့5ို႔အုံ*က%း*ကားမွာအပ2 တ္ခံလိုက္ &ေတာ့  
ေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္ အ&ွင္ လတ္ လတ္နတ္ျပ+္ေ&ာက္#2ားပ3ေတာ့တယ္! 
9%အတိုင္း#ာက္လု ပ္ေနလို႔ကေတာ့ တခ်%ျပ%း#2ားမွာေ#ခ်ာတာကို #ိ တ(့ေဇာ္ ေဇာ္ကမ*က%း ေကာင္းလို က္တာ7ာ! ေတာ္ *ကာ 
ေမာင္ ေလးျပ%း#2ား:းမယ္ ! ေတာ္ ေတာ့နင္ ကလ+္း 5ို႔ေပ8ျပ%းတာ"ာန္းလ( နင္ အ&င္ ကလ+္းျပ%းဖ$းတာပ(7ာကို!မ7ု တ္"$း7 
ေမာင္ ေလးက လိုးခ်င္ေ#းတာေလ!မ&"$း7ာ င3ကေတာ့ နင္ျပ%းေအာင္ ပ2တ္မွာပ( ! 5ို႔အလိုးခံ ခ်င္ ေနတာ*ကာျပ% ေျပာ&မွ ာ&ွ က္လို႔ 7ိ7ိ !
ေ*#ာ္ 9%လုိ လား 9% လိုို &င္ ေတာ့ မ*က%း ကို လုိက္ ေလ်ာ&မွ ာေပ3့ !ေျပာ&င္ို &င္းပ(  
အ&မ္းေကာင္းလာတ(့ ေဇာ္ေဇာ္တေယာက္ျပ%းေတာ့မယ္ို တာခံစားလာ&ပ3တယ္! 
9$းေ'ာက္ &င္းပ2တ္ ေပးေနတ(့မ*က%း&(0ေစာက္ ဖုတ္ ကိုလ+္း ေျခမန(႔ ကလိ ေပးေနပ3ေ#း#+္!5ွစ္ ေယာက္ လုံးအေကာင္း*က%း 
ေကာင္းေန&င္းမ*ကာခင္မွာပ( ေဇာ္ေဇာ္ တေယာက္ လ&+္ ေတ2 ပန္း'ု တ္လို က္ပ3ေတာ့တယ္! လ&+္ေတ2က မ်က္5ွာန(႔ 5ို႔ ?လံုး*ကားကို  
ျပင္း'န္ စ2ာ ပန္း'2က္#2 ားပ3ေတာ့တယ္!မ*က%းတေယာက္ လ+္းပ3းစပ္ ေလးပ37 ျပ%း လ&+္ ေတ2 ကိုလို က္ မ်ိ ဳေနမိေတာ့#+္ !
ျပ%းေတာ့မွ လ%း*က%းကိုပ3းစပ္ '(ျပန္'+့္ျပ%း လက္ က်န္လ&+္ေတ2ကို2( စုပ္ မ်ိ ဳခ်လို က္ပ3ေတာ့ တယ္! 5ို႔ ေပ8မွ ာေပန(႔ လ&+္ ေတ2 ကိုလ+္း 
လက္ကေလးန(႔ ပ2တ္ျပ%း5ုိ႔ အုံတခု လုံးကို လိမ္းက်ံေပးေနတာကို ျမင္ &ေတာ့ တမ်ိဳး&င္ ခုန္ စ&ာေကာင္းလာျပန္ ပ3တယ္!အ(9%  
ေနာက္ေဇာ္ ေဇာ္ တေယာက္ အ*ကံ တခု &ျပ%းမ*က%း မ်က္5ွ ာေမာ့ ပ3:းလို႔ ေျပာလိုက္#+္ !"ာလ(ေမာင္ေလး&(0 
လို႔ ိုကာေမာ့ေပးလုိ က္တ(့ အခ3မွ ာေတာ့ '2% ို ျပ%း တံေတ2းတခ်က္ ေ'2းခ်လို က္ပ3တယ္! ေနာက္'ပ္လ+္းတ'2%'2% န(႔ မ်က္5ွာတခုလုံး 
ေပက်ံကု န္တ(့ အ'ိ တံေတ2းေတ2 အက္မျပတ္ေ'2းခ်လိုက္ ပ3ေတာ့တယ္ !မ*က%းမ်က္ 5ွာတခု လုံးလ+္းတံေတ2းေတ2လ&+္ ေတ2 န(႔&A(  
နစ္#2 ားပ3ေတာ့#+္!&2ံစ&ာေကာင္း ေပမယ့္ လ+္း စိတ္ '(မွ ာေတာ့ တမ်ိဳးေလး&င္ ခုန္ေနမိျပန္ ပ3တယ္!အ(9%ေနာက္ေတာ့  
5ွ စ္ ေယာက္#ား ေ&ခ်ိ ဳးလိုက္ *ကပ3ေတာ့ #+္!+ဖက္ ေ&ာက္ ေတာ့ အခန္းက$းလာတ(့ ေဇာ္ေဇာ္ တေယာက္  
"ာလုပ္&င္ေကာင္းမလ(ိုတာစ-္းစားေနမိပ3တယ္ ! အေခ2မ*က+့္ တာလ(*ကာျပ%ို ေတာ့အက2က္ န္းေတ2မစ-္းစားမိ"$းေပ3့! 
#$ မ#ိ လုိက္တာ ကေတာ့ မ*က%းတေယာက္စိတ္'ေနတယ္ိုတာပ3ပ( !ေ&ာက္တယ္ ို&င္ ပ( အ.တ္အစားမ&ွိေတာ့တ(့ မ*က%းကို  
ကု တင္ ေပ8မွာအ#င့္ ေစာင့္ေနတာကို ေတ20လို က္&ပ3ေတာ့#+္ !ေမာင္ေလး လာေလ "ာလုပ္ ေနတာလ(!မ*က%း 
ေမာင္ ေလးအိပ္ ခ်င္ေနတယ္ အ&မ္းပ(! မ*က%ကို ဖက္ အိ ပ္ခ်င္ လု႔ိလာခ(့တာ!အိပ္ က်စို႔ေနာ္!7ာနင္ကလ+္း7ာ! 
တခ်% ေလာက္ မ2(ေတာ့"$းလား!လို႔ မ&ွက္ မေ*ကာက္ေျပာလို က္ပ3ေတာ့ တယ္!မ&ေတာ့"$း မ*က%း&(0 အ&မ္းအိပ္ ခ်င္ ေနျပ%  
လို႔ 'ပ္ျပ%း7န္ောင္လို က္ပ3တယ္!လု ပ္ ပ37ာ တခ3ေတာ့ လုပ္ ေပး:း ျပ%းမွအိ ပ္ ေနာ္!မ*က%းကလ( ေမာင္ေလးလ+္း လု ပ္ ခ်င္တာေပ3့  
93ေပမယ့္အ&မ္းအိပ္ခ်င္ ေနျပ%!နင္ ကလ+္း7ာ ို ျပ%း စိ တ္ပ်က္ လက္ပ်က္ ျဖစ္#2 ားပ3ေတာ့တယ္!အ*ကံ #မားေဇာ္ ေဇာ္ကေတာ့#$႔  
အ*ကံကို စတင္ လုိက္ ပ3ေတာ့တယ္ ! မ*က%းစိတ္ ိုး#2ားတာလား!မ7ု တ္ပ3"$း7ယ္! န+္းန+္းေတာ့+စ္ တာေပ3့!9%လို လုပ္ မ*က%းက 
ေမာင္ ေလးစကားနားေ'ာင္မယ္ို &င္ လိုးေပးမယ္!နင္ ကလ(7ာ "ာေတ2ေပ3က္က&ခို င္း:းမလို႔ လ(! 
င3့ကို နင့္#ေ"ာက်လုပ္ လို႔&ေနျပ%ပ(! "ာမ်ားလို ေ#းလို႔ လ(7!9% လုိမ*က%း& ေမာင္ ေလးန(႔မိုးျမင့္ တို႔တုိ င္ပင္ 'ားတာ&ွိ တယ္!အမခ်င္းလ(  
*ကမယ္ ိုျပ%း! အ(93 မ*က%းက မ#%တာကို စ+္း&ုံးေပး!93ုိ ေမာင္ေလးမ*က%းကို အခုလိုးေပးမယ္!နင္ကလ(7ာ ေပ3က္က&ေတ2! 
မလုပ္ ပ3န(႔7ာ! ေနာ္ မ&"$း &ေအာင္ ဖန္ ေပး&မယ္ ! #ိ ပ္ မခက္ပ3"$း မ*က%းကလ( မ*က%းန+္းန+္းပ3းပ3းေျမွာက္ေပး&ုံ ပ( 7ာကို ေနာ္!
ေအး7ာင3*ကိ ဳးစား*က+့္မယ္! လာေတာ့ ခံခ်င္လွျပ% ေ7း93မွ ေမာင္ေလးမ*က%း ိုျပ%း တခ်% မက #ံုးခ်% တိတိလိုးေပးလုိက္ ပ3ေတာ့တယ္ !
ေနာက္ေန႔ မနက္ေက်ာင္းေ&ာက္ ေတာ့#%တာန(႔ အေတ20"ာေျပာ&မွ န္းမ#ိျဖစ္ န&ွာပ3ေတာ့တယ္ ! 'မင္းစား&င္းန(႔  
ပ( စကားစလို က္ပ3#+္!7(့ +က"ယ္ လိုလ(4 7ိ7ိ အာBB BB နင္ကလ(! &ွ က္စ&ာမ&ွက္ ပ3န(႔ 7(့ 
တေယာက္အေ*ကာင္းတေယာက္#ိ ေနျပ%ပ(7ာကို! ေျပာစမ္း+က "ယ္5ွ ခ်% လ(7ိ7ိ ? ခ3တ+္းပ37! နင္ ေ&ာင3က= ခ3ေတာင္! 
နင္တို႔ "ယ္ လိုလ( အေပးအယ$ မွ်&(0လား!အင္းမုိက္ တယ္! င3ကနင့္လို &+္းစားမ&ွိ ေတာ့  
#ိ ပ္မခ2(တတ္ "$း7စိတ္ ေက်နပ္မ1ေတာ့ &ွိပ3တယ္!7(့ #$တို႔ ေျပာတ(့ကိစJနင္"ယ္လို #ေ"ာ&လ(!မ#ိ "$း7ာ! &ွ က္စ&ာ*က%း!
စမ္း*က+့္ &ေအာင္ 7ာ မ&ွက္ ပ3န(႔! နင္ကလ(!7င့္အင္း7ာ! မလုပ္ &("$း!လု ပ္ ပ37 ေနာ္! "ယ္ #$#ိ တာမွတ္လု႔ိ !မ#ိေတာ့ "$း7ာ!
နင္ကလ+္းမ&ွက္ ပ3န(႔! စကားမစပ္ေျပာ&:းမယ္! နင္&ုပ္ &ွင္*က+့္ လား!*က+့္ တယ္ ! "ာျဖစ္ လို႔လ(!တေယာက္ တ+္း*က+့္ တာလား!
7ု တ္"$း ေမာင္ေလးန(႔ေပ3့!င37ုိ ေန႔က *က+့္ တ(့ကားမုိ က္တယ္7 #ိလား! အစ္ကို အမ ကို ျပန္*ကံတ(့ကား #ိ လား7ုတ္ လား 
င3့ကို ငွားေလ7ာ!ေအးငွားမယ္! ေျပာေျပာိုို အနားကို တိုးကပ္ လိုက္ ေတာ့#% တာတေယာက္ လန္႔ #2ားပ3ေတာ့တယ္!7(့ "ာတု န္း7 
အလန္႔ တ*ကားလ$ &ွင္းတုန္းေလး နင့္5ို႔ *က%းေတ2ကိုခ်င္လို႔!7ယ္ ေပ3က္ က& နင္ ကလ(!င3အ(လို မလု ပ္ဖ$းလို႔7!
+ေနေက်ာင္းင္းမွကို င္7ာ ေနာ္! Hေနာ္ေအးျပ%းေ&ာ! နင့္ စကားမေမ့ န(႔ေနာ္ အင္းပ37ယ္ !#$တို႔ လိုပ( ေဇာ္ ေဇာ္တို႔ ? 
ေယာက္လ+္းေလေပးေတ2ေျဖာင့္ ေနပ3#+္!ေ7့ ေကာင္ င3တို႔ တခ3ေျပာတ(့ ကိစJျဖစ္ မယ္ 'င္ တယ္ #ိလား! 
7ု ေဇာ္ေဇာ္ ကစကားစလုိ က္ပ3#+္!တကယ္ လားေ7့ ေကာင္ ျဖစ္ &င္ေတာ့မိုက္ျပ%! င3တို႔ 
?ေယာက္ တေယာက္ ေတ2 "ာေတ22(*ကတာေပ့3!ေအးက2င3လ+္းအ(လို စ-္းစားမိတယ္!#"က္ ခ3 အဖိုး*က%း အ"2ား*က%း 
ခ&%း#2ားမွာက2! င3တို႔ အိ မ္ &ွင္းျပ% !အ(9% +စမယ္!H9% လိုန(႔ ပ( အ(9% ေန႔ကို ေ&ာက္ လာပ3ေတာ့တယ္ ! မနက္မိုးလင္းတာန(႔ ေဇာ္ေဇာ္တေယာက္  
မ*က%းအခန္းကိုက$းလာျပ%း 5ိ1းပ3ေတာ့တယ္! 51ိးတာကေတာ့'ုံးစံ အတို င္းပ3းစပ္ နား လ%းေတ့ျပ%းေတာ့51ိးတာပ3!
မ*က%းလ+္းတခ်% စု ပ္ေပးျပ%းေတာ့ 'လာပ3ေတာ့#+္ !မ*က%း 9% ေန႔ မိုးျမင့္တို႔ အိ မ္#2ားမယ္ ေနာ္#ိ လား!ေအးပ37ယ္! 
င3ေတာ့ စ-္းစားတာေတာင္ ေတာ္ေတာ္ &င္ခု န္ေနျပ%!7င္ 7ု တ္လား ျပစမ္း ိုျပ%း လက္အစုံက 
&င္#ားေတ2ေပ8ေ&ာက္#2ားပ3ေတာ့ #+္!7င့္ 93ပ( နင္ ကေတာ့!"ာမွျပန္ မေျပာပ( 5ိ ု႔အုံ*က%း ? လုံးကို အပ%အျပင္နယ္ ေနပ3ေတာ့တယ္!
*ကာလေတာ့ မ*က%းတေယာက္ ဖ%းလ္ တက္လာျပ%းခ်စ္ စဖ2 ယ္+%း+,#ံေလးေတ2 '2က္လာပ3#+္!အင္းB B B အား ေျဖးေျဖး7ာB 
အာBB BB BBအကK်%ခ2 Cတ္ မယ္ ေနာ္! ိုျပ%း အေပ8အက်K%ကိုခ2 Cတ္ လုိက္ေတာ့ တင္းအယ္ေနတ(့ 5ို႔5ွစ္ လုံးက"&ာစ%ယာ 
ေအာက္&ု န္း'ေနပ3တယ္! "&ာေပ8ကေနပ( 'ပ္ျပ%းေတာ့ခပ္ နာနာေလး+ွစ္လုိက္ တ(့အခ3မွာေတာ့!အားBB နာတယ္7 
မ#ာ&(0*ကိဳက္ေတာ့*ကိဳက္တယ္ မို႔ လား 7ိ7ိေဖတုိ႔လ+္း&ုံး#2ားျပ% လာေ&#2ားခ်ိ ဳး&ေအာင္ ေနာ္ လို႔ေျပာေျပာိုိုို လက္2(ျပ%း 
ေ&ခ်ိ ဳးခန္းကို:းတ+္ လို က္ပ3ေတာ့ #+္!ေ&ခ်ိ ဳးခန္း'(ေ&ာက္ေတာ့ မ*က%း ကလ+္း #2ားတုိက္ ဖို႔ လုပ္ ေနတုန္းအေနာက္ ကဖက္ျပ%း 
5ုိ႔ ေတ2 ကို အားပ3းတ& +ွစ္ေျခေပးေနလုိ က္ပ3တယ္!ပ3းစပ္'( မွာလ+္း #2ားတို က္တံ န(႔ ိုေတာ့ မ*က%း&(႔  
အ#ံေလးက@လုံး@ေ'2းေလးပ('2က္5ိုင္ &ွာပ3တယ္!ေနာက္ေတာ့5ွစ္ ေယာက္ #ား ေကာင္းေကာင္း*က%း ကို ကျမင္း*ကပ3ေတာ့တယ္ ! 
93ေပမယ့္လိုးေတာ့ မလိုး*က"$းေပ3့! 93ကလ+္းေနာက္ မ*ကာခင္ မွာ *ကံ ဳ&မယ့္အေတ20အ*ကံ ဳအတ2က္ ခ်န္'ားတာေပ3့!
မိုးျမင့္တုိ႔ အိမ္ ေ&ာက္ေတာ့ ေဇာ္ ေဇာ္ ကတံ ခ3းေခ3က္ လိုက္ေတာ့ မိုးျမင့္ လာဖ2င့္ ပ3တယ္!လာ*ကျပ%လားမနက္ကတ+္းကေစာင့္ ေနတာ! 
လာလာ အ'(.င္&ေအာင္ ိုျပ%း:းောင္ေခ8#2ား ပ3ေတာ့ တယ္ ! အ'(ေ&ာက္ေတာ့ L+့္ ခန္း'(မွ ာ'ုိ င္လို က္*က&င္းမ*က%း 
က7(့ #%တာေ&ာ "ယ္ #2ားတု န္း! ိုေမးလို က္ပ3တယ္!အျပင္ကခ< #2ားတယ္မ*က%း&(0 ေတာ္*ကာျပန္ ေ&ာက္မွ ာပ3! 
ေျပာေျပာိုို မ*က%းအနားမွာ .င္'ုိ င္လို က္ပ3တယ္! ေဇာ္ေဇာ္လ+္း ေ"းကို ပိုျပ%းတုိးကပ္လို က္ေတာ့ မ*က%းတေယာက္  
ေကာင္ေလး5ွ စ္ေယာက္*ကား+ပ္ ေန#လို ျဖစ္#2ားပ3ေတာ့#+္! #$ တို႔အ*ကံအစ+္ ကို  
&ိ ပ္ မိလုိ က္တ(့မ*က%းတေယာက္ မ်က္လုံးျပ,း#2ားပ3ေတာ့#+္ !7(့ နင္တို႔ေပ3က္ က&မလု ပ္န(႔ ေနာ္! 7(့ေျပာတာ*ကား*ကလား! 
ေျပာ#ာေျပာ&တယ္ေကာင္ေလးေတ2 လက္တဖက္ စ% က ပုခုန္းေပ8ေ&ာက္ေနျပ%ေလ!ေဇာ္ေဇာ္ ကစျပ%းေတာ့  
နမ္းလို က္ပ3တယ္ပ3းေလးကို! တျပိဳင္တ+္းမွာပ( မိုးျမင့္ &(0 5ွ ာေခ3င္းက ပ3းတစ္ဖက္ေပ8ကိုက်,းေက်ာ္လာပ3ေတာ့ တယ္!
အ( လိုမလုပ္ *ကပ3န(႔ 7ာ! င3&ွ က္လ2န္းလို႔ပ3! င3ေတာင္းပန္ပ3တယ္!က်န္ တာနင္ တို႔ #ေ"ာပ37ာ! င3ေတာင္းပန္ ပ3တယ္ ိုျပ%း 
ငို #ံေလးန(႔ ေျပာ&ွာပ3တယ္!စကားေတာင္ ုံးေအာင္မေျပာ5ုိ င္&ွ ာ"$း ေဇာ္ ေဇာ္&(0 51တ္ ခမ္းကပိတ္ ေပးလိုက္#လိုျဖစ္ #2ား 
&ပ3ေတာ့တယ္! တခ်ိန္တ+္းမွ ာပ( မိုးျမင့္ &(0လက္ ေတ2က ပခု န္းေပ8ကေနေလွ်ာျပ%း မ*က%း &(0 
အိ တင္းေနတ(့5ုိ႔ အုံ ေပ8ကိုေ&ာက္လာပ3ေတာ့တယ္! တက္တ+္းအကK်% *ကယ္#%းေတ2ပ3တလုံးခ်င္းျဖဳတ္လို႔ ေနပ3ေတာ့ တယ္ ! 
ေဇာ္ ေဇာ္ 51 တ္ခမ္းခ2ာလိုက္ တယ္ ို&င္ပ( မ*က%းတေယာက္ စကားစလာပ3တယ္!နင္ တို႔စိ တ္*ကိ ဳက္ လုပ္ ပ37ာ! 93ေပမယ့္  
တေယာက္ခ်င္းပ(လု ပ္ပ37ာ!င3&ွက္ လ2န္းလို႔ ပ37ယ္!မ*က%းကလ( "ာ&ွက္ စ&ာ&ွိလ(!
တမ်ိ ဳးေတာင္ ေပ်ာ္စ&ာေကာင္းေ#းတယ္မ7ုတ္ "$းလားလို႔ ! မ#%ျပန္လာ&င္လ+္းအ(လိုလု ပ္*ကမွာပ(ေလ! ေနာ္ မလု ပ္ ပ3န(႔7ာ 
င3&ွ က္လ2 န္းလို႔ပ3! ေတာင္းပန္ပ3တယ္7ယ္!မ&"$း မ*က%း "ာေျပာေျပာက2 Cန္ ေတာ္တို႔ ကေတာ့ က္ မွာပ(  
ိုျပ%းမိုးျမင့္ကလ+္း.င္ေျပာေတာ့#+္ ! ေျပာေျပာို ို လက္ ေတ2 ကအကK်%ကို က္ ခ2Cတ္ဖုိ႔*ကိဳးစားပ3ေတာ့ #+္! မ*ကာလို က္ပ3"$း 
မ*က%း&(0အေပ8အကK်%က2 Cတ္#2 ားပ3ေတာ့တယ္! ေပ8လာတ(့ 5ုိ႔အုံ *က%း 5ွစ္ခု ကိုတေယာက္တဖက္ စ% ပ2တ္ #တ္ ေပးေနလို က္ပ3တယ္ ! 
ျပ%းေတာ့"&ာစ%ယာကို ပ3ခ2Cတ္ လိုက္ျပ%း 5ို႔ ေတ2ကို အားပ3းတ& ပ2 တ္#တ္ကို င္တ2ယ္ ေျခမ2 ေန*ကပ3ေတာ့#+္!အားBB အင္းBB 
ို တ(့ခ်စ္ စဖ2 ယ္++္း#ံေလးေတ2 က ေကာင္ ေလး5ွစ္ ေယာက္ &(0 စိ တ္ကုိ ပိုျပ%*D2ကေစတာေပ3့! ျပ%းေတာ့ 5ွစ္ ေယာက္ #ားတုိ င္ပင္ 'ား 
တာက်လို႔ ငုံံ0ျပ%းစို႔လို က္ပ3ေတာ့ တယ္! တခ3မခံစားဖ$းတ(့ အ&#ာကအေ*ကာ'( မွာစိမ့္ #2ား#လို ျဖစ္ေန&တ(့ မ*က%းတေယာက္  
++္း+,န&ုံ ကလ2(ျပ%း"ာမွမတတ္ 5ုိင္&ွ ာပ3"$း! &ွ က္စိ တ္မA န္ ေန#လို ေကာင္းလ(ေကာင္းလို႔လာပ3ျပ%!ေနာက္ ေတာ့ ေဇာ္ေဇာ့္ &(0 
@ို က္#ားေလးကိုပ2တ္ &င္းန(႔ တင္ ပ3းေ"းနားေလးကို ေ&ာက္ လာပ3ေတာ့ တယ္ ! မိုးျမင့္ကလ+္းအားက်မခံ လို က္ပ2 တ္ေပးလုိ က္ပ3တယ္ !
5ို႔ ကေတာ့ 5ွ စ္ ေယာက္လုံး အစို႔မပ်က္ ေပ3့!ေပ3င္ တံေတ2ကို ပ2တ္ေပးလို က္ခ်ိန္မွ ာေတာ့ မ*က%းတေယာက္ 
အေကာင္း*က%းေကာင္းေနပ3ေတာ့ တယ္!အားBB အ7င့္ အ7င့္BB အင္းBB အို "ာေတ2 လုပ္ေန*ကတာလ(7ာ!"ာမွျပန္ မေျဖ "( 
#$ တို႔အလုပ္ #ာ#$ တို႔က္လု ပ္ေနပ3ေတာ့တယ္ ! အ(9%ေနာက္ေတာ့ ေဇာ္ေဇာ္ က စျပ%း 'မ% ကိုေျဖခ်လိုက္ ပ3#+္! 
ေအာက္ခံ ေ"ာင္း"%အနက္ ကေလးကျဖ,.င္းေနတ(့ေပ3င္တံ *ကားမွာ အ'င္း#ားေပ3့ !ေ"ာင္း"%ေပ8ကေနပ2 တ္ေပးလို က္ေတာ့  
လက္မွ ာစို စိစိေလးျဖစ္#2ားပ3ေတာ့#+္!မ*ကာခင္ မွာပ( မ*က%းတေယာက္ မိေမ2းတုိင္းဖေမ2းတို င္းျဖစ္ #2ား&&ွာပ3တယ္!အ(9%အခ်ိန္ မွာပ(  
မိုးျမင့္တေယာက္ 'ုိင္ခုံ ေအာက္ ကိုေလွ်ာခ်ျပ%း *ကမ္းျပင္ ေပ8ကို 'ိုင္ ခ်လိုက္ ပ3တယ္!ေ7့ ေကာင္ မင္းက လ်က္ေနက်ို ေတာ့  
9%တခ3င3့ တာ.န္ 'ား!ိုျပ%းေပ3င္တံ &ွ+္5ွ စ္ဖက္ကို 2(ကား လိုက္ ပ3ေတာ့#+္! 
မ*က%းလ+္းေနာက္ုံးအေနန(႔ေတာင္းပန္*က+့္ ပ3ေ#းတယ္!ေမာင္ေလးနင္အခန္း'(မွ ာေစာင့္ ေနာ္! င3ေတာင္းပန္ပ3တယ္7ာ! 
င3့ကို #နားပ37ာ!င3&ွ က္လ2န္းလို႔ေ#&ပ3လိမ့္မယ္! 93ေပမယ့္ လ+္း"ယ္ လိုမွ အ&ာမ'င္ပ3"$း!ေဇာ္ေဇာ္ က 
#$႔ အလု ပ္#ာ#$က္လု ပ္တ(့ အေနန(႔ 5ုိ05ွ စ္လုံးကို က္ျပ%းစို႔ ေန#လို မိုးျမင့္ ကလ+္း ေပ3င္အတ2င္း#ားေတ2 ကိုလ်က္ေနပ3ျပ%!ျပ%းေတာ့  
&တနာေ&A က်ဳပ္ကို လွ မ္းလို က္ပ3ေတာ့ တယ္! ေနာက္ေတာ့ လ+္းလွ ်ာေက2Cးလို က္ပ3ေတာ့ တယ္!အ%းအား++္း+,#ံ ေလးေတ2  
$ +ံ ေနတ(့အိ မ္'(ကို မ#%တာတေယာက္.င္လာခ်ိန္ မွာေတာ့BBB7(့ "ယ္လိုျဖစ္ေန*ကတာလ( 
အိ မ္ ေ&ွ0*က%းမွာိုျပ%း&ွ က္&မ္းေလး&မ္းလိုက္ ပ3တယ္ ! မ*က%းကလ+္း ငို#ံ ေလးန(႔အ(9% 5ွစ္ ေကာင္ င3့ ကို အတင္း.ုိင္းလု ပ္တယ္7ာ 
ိုျပ%းေျပာလို က္ပ3ေတာ့#+္ !မ#%တာလ+္း &ွက္ &ွက္ န(႔ #$႔အခန္း%ကို :းတ+္လို က္ပ3ေတာ့ တယ္!93ကိုျမင္ေတာ့ 
ေဇာ္ ေဇာ္ကေ7့ေကာင္ င3လိုက္#2 ားျပ% မင္း9%မွ ာ က္ ေနခ(့ေတာ့ လို႔ိုျပ%းလို က္#2ားပ3ေတာ့ #+္!အခန္း'( ေ&ာက္တယ္ို &င္ပ(  
ကု တင္ ေပ8မွာတုန္တုန္&% &%ေလး'ုိ င္ေနတ(့ မ#% တာကိုေတ20&ပ3တယ္! ေဇာ္ ေဇာ္ကလ+္းအနားမွ ာ.င္'ုိ င္ &င္း 
စကားစလာပ3ေတာ့တယ္!မ#% စိတ္+စ္ #2ားလား7င္!အ(လိုလ+္းမ7ု တ္ပ3"$း &ုတ္ တ&က္ေတ20လိုက္ &ေတာ့ 
င3လ+္း&ွက္#2ားတာေပ3့7!7%း7%း က2 Cန္ ေတာ္တို႔ 5ွ စ္ ေယာက္အ( လိုလု ပ္ဖို႔တိုင္ပင္'ားတာ@်!မ#%ျပန္ လာတာေစာ#2ားလို႔! 
ေျပာေျပာိုို မ#%တာ&(0ပခုံးတဖက္ ကို2(ဖက္လို က္ပ3တယ္!7(့ နင္ေနာ္ !"ာျဖစ္တာလ( မ#%&(0 ! မ&ွ က္ပ3န(႔  
က2Cန္ေတာ့္ ကိုလ+္းေမာင္ ေလးလို #ေ"ာ'ားေပ3့! ိုျပ%း လက္ေတ2က 
ပု ခုံးကတင့္လက္ေမာင္း#ား.င္း.င္းေလးကိုပ2တ္ #တ္ ေပးလိုက္ ပ3တယ္ တက္တ+္းပ( မ#%&(0 
န% ေစ2းတ(့51တ္ ခမ္းေလးကိုနမ္းလို က္ပ3ေတာ့ တယ္! လွ ်ာအခ်င္းခ်င္းကစားလို က္ျပ%း#ိပ္ မ*ကာခင္ မွာေတာ့ မ#% တာတေယာက္ လ+္း 
ေဇာ္ ေဇာ့္ အနမ္းေတ2ကို ခပ္ *ကမ္း*ကမ္းေလး တု န္႔ျပန္လာပ3တယ္! လက္ေမာင္းေလးကို ပ2တ္ေနတ(့ ေဇာ္ ေဇာ့္လက္ေတ2က 
အတ2င္းဖက္ကို ပ2တ္ ျပ%း5ို႔အုံ #ားေလးကို ပ2တ္ေပးေနျပန္ပ3တယ္! ျပ%းေတာ့အေ&ွ0 ကို ေ&ာက္ လာျပ%း5ို႔ အုံ*က%းကို ကိုင္ တ2ယ္ ပ2တ္#တ္  
ေနပ3ေတာ့တယ္ !မ#%လက္ေလးေျမွာက္ေပးေနာ္ ိုျပ%း တ% &ွ ပ္ေလးကို ေခ3င္းေပ8က ေက်ာ္ျပ%းခ2Cတ္ေပးလို က္ပ3ေတာ့#+္ !
"&ာစ%ယာအနက္ ေ&ာင္ေလး *ကားက &ု န္း'2က္ လုမတတ္ျဖစ္ေနတ(့ ျပ+့္ တင္းလွ ပတ(့ &င္5ွ စ္မAာ &(0 ျမင္က2င္းက 
ေဇာ္ ေဇာ္ &(0စိတ္ ေတ2ကို ပို မို*D2ကေစတာေပ3့! "&ာစ%ယာေပ8ကေန +ွစ္လို က္ေတာ့ျပ,'2က္ လာတ(့ 5ိ ု႔အုံ #ား ေလးေတ2ကို ပ3းစပ္န(႔  
စို႔ ေပးလိုက္ ေတာ့5ွ စ္ ေယာက္#ား အေကာင္း*က%းေကာင္းေနပ3ေတာ့ တယ္ ! ပိုျပ%းစိတ္ *D2ကေစခ်င္တ(့ ေဇာ္ေဇာ္ က ပခုံး#ိုင္း*ကိဳးေတ2ကို 
#2ားန႔(ကိုက္ျပ%းေအာက္ကို ေလွ ်ာခ်ေပးလိုက္ ပ3တယ္! ေနာက္ေတာ့ မွ ခ်ိတ္ကို 2(ျဖဳတ္ျပ%း"&ာစ%ယာေလးကိုဖယ္&ွားလို က္ပ3ေတာ့တယ္! 
ျပ+့္တင္းေနတ(့ &င္ အစုံ 7ာလ2တ္ လပ္ လွပစ2ာ'2က္ေပ8လာပ3တယ္!လွ လိုက္ တာမ#% &ယ္!အာ နင္ ကလ( 
&ွ က္စ&ာမ#%ကလ( မ&ွ က္ပ3န(႔ ေတာ့! ေျပာေျပာိုို လက္ ေတ2ကစ2င့္ ကားေနတ(့တင္ ပ3း*က%းမ်ား% ကို လွမ္းလို က္ပ3ေတာ့ တယ္!
ျပ+့္တင္းေနတ(့ အိုး*က%းေတ2က "ယ္ လုိပင္ ပ2တ္ #တ္ ကိုင္ တ2ယ္ ေပမယ့္လ+္းမ.နုိင္"$းေပ3့ ! တလက္ စာတ+္း 
'မ%စေလးကိုျဖ+္ခ်လုိက္ ပ3ေတာ့တယ္!ေအာက္ ခံေ"ာင္း"% အမ+္းေလးန(႔ ျဖ,.င္းေနတ(့ေပ3င္တံ အစုံ7ာအလ2န္ ပ<ာ&ေနတာေပ3့! 
ေအာက္ခံ ေ"ာင္း"%လ+္း မ*ကာခင္ မွာ ပ( က2Cတ္ #2ား&&ွာပ3ေတာ့တယ္ ! ေပ8'2က္လာတ(့ &တနာေ&A က်ဳပ္ ေလးကိုေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္  
လက္န(႔ စမ္းလို က္တ(့ အခ3မွ ာေတာ့ အ&+္ေလးေတ2စို ေနတာကိုေတ20လိုက္ &ပ3ေတာ့ တယ္! 
လက္+ွိ ဳးေလးကိုအ&င္ေပးျမ+္း*က+့္ လိုက္တ(့ အခ3မွာေတာ့ မ#%&(0 မပ%မ#+%း+,#ံေလးေတ2'2က္လာပ3ေတာ့ တယ္!အင္းBB 
အားBBေဇာ္&ယ္BB အားေဇာ္ေဇာ္ တေယာက္ 9$းေ'ာက္လိုက္ ျပ%း မ#%&(0 ေပ3င္တံ 5ွစ္ ဖက္ကိုပ2 တ္#တ္ေပးလို က္ပ3#+္! 
'ို႔ ေနာက္ျဖ,ေဖ2းေနေ#ာေပ3င္တံ တေလွ်ာက္ကို လ်က္ေပးလို က္ပ3ေတာ့ တယ္!ေပ3င္&င္းအ'ိလွ ်က္လို က္ ျပန္င္းလို က္5ွ င့္ 
အေ&း*က%းေ#ာေန&ာကို မ$မ'ိေ#း!93ကလ+္း 
မ#%တေယာက္ မခ်င့္ မ&(ေလးျဖစ္ကာကာမစိတ္ ေတ2 ပို*D2ကလာေအာင္လု ပ္ ေနတာပ3ပ(! #ိပ္ မ*ကာလိုက္ပ3"$း 
မ#%တေယာက္ မ&ိုးမ&2ျဖစ္လာျပ%း ေဇာ္ ေဇာ္ &(0 လက္ ေတ2 ကို#$႔ 7ာေလးေပ8 အလိုလို2(ယ$ လိုက္ မိပ3ေတာ့ တယ္!
ေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္ လ+္း &တ(့အခ2င့္ အေ&းကို အျပ+္႔အ. အ#ုံးခ်တ(့အေနန(႔ မ#%&(0အေပ3က္ ေလး'(ကို  
လက္+ွ ဳိးေလး'+့္လို က္ပ3#+္!အ&+္ေတ2န(႔စို ျပ+္ ေခ်ာေမ20ေနျပ% ျဖစ္တာမို႔ ေလွ်ာခန( .င္#2ားပ3#+္ !5$းအိေနတ(့ ခံစားမ1 က 
မေမ့5ို င္ စ&ာပ3ပ(! လက္+ွိဳးတစ္ ေလာက္ .င္#2ားတယ္ို &င္ ပ( မ#% တေယာက္ အေတာ္ ေလးဖ%းလ္တက္လာပ3ေတာ့တယ္!အားBB 
ေဇာ္ &ယ္BB ေမာင္ေလးBBအ(9%ေနာက္ေတာ့ ေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္ 9ုတိ ယအင့္ အျဖစ္ ေပ3င္ တံေဖ2းေဖ2း*က%း5ွစ္ ခုကို အားပ3းတ& 
လ်က္လို က္ပ3ေတာ့ တယ္! လက္+ွိဳးကေတာ့ အ'(မွာ'+့္ 'ားတု န္းပ3ပ(!93ေပမယ့္ အျငိမ္ မေန"(န(႔ ေမAေပးလို က္  
'ိုး'+့္ လိုက္လု ပ္ ေနေတာ့ တျဖ+္းျဖ+္းန(႔လက္ +ွိ ဳး&(0 #ံုးပုံ5ွ စ္ ပုံေလာက္ .င္ ေနပ3ျပ%!
ျဖစ္ လာတ(့ ဖ%းလ္ကို "ယ္ လိုမွ မ'ိ န္း5ိုင္ ေတာ့တ(့ မ#% 7ာ ေဇာ္ ေဇာ္&(0ေခ3င္းကို အလုိ အေလ်ာက္ 2(ျပ%း #$႔&(0 
7ာေလးေပ38ကို 2(ယ$လုိ က္မိ ပ3ေတာ့တယ္!လု ပ္တု န္းကေတာ့လုပ္ျပ%း ျပ%းမွ ေတာ္ ေတာ္ ေလး&ွက္ ကာ မ်က္ 5ွာေလးန%&(#2 ားပ3တယ္! 
ေအာက္ပို င္းကို အာ&ုံစိုက္ ေနတ(့ေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္ ကေတာ့#တိမ'ားလို က္မိ "$းေပ3့!
ေဇာ္ ေဇာ္ကလ+္းမ#%တေယာက္ေတာ္ ေတာ္ေလးျဖစ္ ေနျပ% ိုတာ#ိလို က္တာန(႔တခ3တ+္းလ်ာစ2 မ္းျပပ3ေတာ့တယ္!န)ို ကမွ  
စိ တ္'ေနျပ% ျဖစ္တ(့ မ#% တေယာက္ အေကာင္း*က%းကို ေကာင္းေနပ3ေတာ့တယ္!ခ်စ္စဖ2ယ္ +%း+,#ံ ေလးမ်ားကလ+္း 
အခန္း'(မွ ာ$ +ံေနပ3ေတာ့တယ္အား ေဇာ္&ယ္ ေမာင္ ေလးBB ေကာင္းလို က္တာBB နင္အ&မ္းလုပ္ တတ္ တာပ( 7ယ္!မ*ကာမတင္မွာပ( 
ေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္ လ+္း တခန္း&ပ္ျပ%း ေနာက္တခန္းစ#င့္ျပ% ိုတာ#ေ"ာေပ3က္ #2ားပ3တယ္ !မ#%ကို ပက္လက္လွ န္ေစျပ%း 
#2ယ္ လ်တ(့ေပ3င္တန္? ေခ်ာင္းကိုေ"းကို ကား'ုတ္ လိုက္ တ(့အခ3မွာ ေတာ့ လွပလ2န္းတ(့ မ#% &(0 
ေစာက္ဖု တ္ေလး7ာျပ( အာျပ%း'2က္ လာပ3ေတာ့တယ္ ! ေဇာ္ေဇာ္လ+္းလု ပ္ငန္း စမယ္ ိုျပ%း 
#$႔ &(0လ%း*က%းကို ေတ့ ျပ%းပ2တ္လို က္ပ3ေတာ့ #+္ !မလ2န္ န္ 5ိုင္ေလာက္ ေအာင္ေကာင္းတ(့ အ&#ာ 
7ာမ#%&(0ခ5Mာကိုယ္ တေလ်ာက္ေ#2းေ*ကာေပ3င္းတေ'ာင္ေလာက္စိ မ့္#2ားေအာင္ ပင္ပ်ံ05ွံ0#2ားပ3ေတာ့တယ္ ! အ(ေနာက္မွ ာေတာ့  
ေဇာ္ ေဇာ္7ာ#$႔ &(0လ%း*က%းကို 9စ္ .င္&ုံ ေလး'ိုး'+့္လို က္ပ3တယ္! လိုအပ္ ေနတ(့အခ်ိ န္မွာက2 က္တိ*က%း.င္လာတ(့9စ္ *က%း7ာမ#%&(0 
5Eေဇာကိုပိုျပ%းတက္*D2ကေစတာေပ3့! အက္ မျပတ္ +%း+,#ံ ေလး ေတ2 ကလ+္းေဇာ္ေဇာ့္ စိတ္ ကိုပို ျပ%းတက္*D2ကေစပ3#+္!အားBB 
ေဇာ္ &ယ္ ! လုပ္ ပ3ေတာ့7ာB BB မ မေန5ို င္တာ့ "$း!ို ျပ%းအေခ8အေ.8ေတ2ေတာင္ေျပာင္းကု န္ ပ3ေတာ့ တယ္!
9%လို အခ2 င့္အေ&းကိုလက္မလAတ္ တတ္ တ(့ေဇာ္ ေဇာ္ကလ+္းမ#% ကိုပို ျပ%းစိတ္*D2ကေအာင္လု ပ္မယ္ လို႔ုံးျဖတ္ လိုက္ ပ3တယ္!
"ာလုပ္&မွာလ( မ&(0BB ိုျပ%းျပံ ဳးျပံ ဳး*က%းေမးလို က္ပ3တယ္!ေဇာ္ကလ+္း7ာBB မ+စ္ ပတ္န(႔က2ာ #ိ &(0 #ားန(႔!မ 
ကလ+္းမ#ိ လို႔ေမးတာေျပာမွ ေပ3့လို႔ !ေဇာ္ ေနာ္ ေတာ္ ေတာ္*ကားခ်င္ တယ္7ု တ္လား! &ွက္ တယ္က2 ာေျပာခ်င္ "$း! #$#ိ&(0#ားန(႔!
မ&"$း မ &ာေျပာBB လို႔ိုျပ%း 'ပ္ ပ2တ္ ေပးလိုက္ ေတာ့ မ#%တေယာက္ လ+္း"ယ္ လိုမွ #+္းမခံ 5ုိင္ျဖစ္ #2ား&&ွာပ3တယ္!ေအး7ာBB 
ေဇာ္ အ5ို င္က်င့္ တယ္! လိုးေပး&မွာ7ာBB က( ေက်နပ္ျပ% လား!"ာကိုလိုးေပး&မွာလ( မ&(0B ေ#ခ်ာေျပာမွ ေဇာ္#ိ မွာေပ3့ လို႔!7ာBBB 
ေစာက္ဖု တ္ကို ေ7့ ! က( မ ေစာက္ ဖုတ္ ကို ေဇာ့္လ%း*က%းန(႔လိုးေပး&မွ ာ က( ေက်နပ္ျပ%လား! 
ုိျပ%း&ွ က္စ5ိုးအ#ံ အမ$ အယာေလးန(0ို လိုက္ပ3ေတာ့ တယ္ !အ(9% စကား*ကားတယ္ ို&င္ပ( ေဇာ္ေဇာ္ တေယာက္ #$႔ လ%း*က%းကို  
မ#%ေစာက္ဖုတ္'( တ.က္ေလာက္ .င္ တ(့အ'ိ'ိုး'+့္လို က္ပ3ေတာ့ တယ္!အားေကာင္းလို က္တာ ေဇာ္&ယ္!မ &ယ္ မ 
7ာေလးက5$းျပ%းအိ ေနတာပ(@်ာ ေကာင္းလို က္တာ! မ က2 Cန္ ေတာ့္7ာ*က%းကို *ကိ ဳက္လား7င္!72 န္းBB အ#ားလာယ$ ေနျပန္ျပ% 
*ကိ ဳက္ လို႔9%အေျခအေနေ&ာက္္ေနျပ% 7ာကို ေမးစ&ာလိုေ#းလား ေကာင္ စု တ္ေလး&(0!*ကားခ်င္ လို႔ပ3 မ &(0 ေျပာပ3ေနာ္!*ကိဳက္ တယ္ ေ7့ ! 
နင္တို႔ #$ ငယ္ ခ်င္း5ွစ္ ေယာက္ ေပ3င္းလ(ေပ3င္းမိ တတ္ တယ္!အ&မ္းအ#ားယ$တ(့ 7ာေတ2!ေဇာ္ေဇာ္ တေယာက္စကားျပန္ မေျပာေတာ့ ပ(  
#$႔ လ%း*က%းကို အုံးေ&ာက္ေအာင္ောင့္ခ်လို က္ ပ3ေတာ့တယ္! အ(9%ေနာက္မွာေတာ့ 
မွ န္ မွန္ ေလးစ+္းခ်က္က်က်ောင့္ေနပ3ေတာ့တယ္ ! လက္ 5ွစ္ ဖက္ ကလ+္း5ုိ႔*က%း5ွစ္ လုံးကို+ွစ္ေခ်ေနပ3ေ#းတယ္ ! တခ3တ&ံမွ ာ 
5ို႔ #%းေခ3င္းေလးေတ2ကို ေခ်လို က္!ကုန္းျပ%းစို႔ လိုက္! 51 တ္ခမ္းေလးကို နမ္းလိုက္ န(႔ အ&#ာအျပ+့္အ.ေပးျပ%းလိုးေနပ3ေတာ့တယ္!
မ#%တေယာက္လ+္း အေကာင္း*က%းေကာင္းျပ%း အက္ မျပတ္ +%း+,ေနမိ ပ3#+္! 
အ( လိုအ#ံေလးေတ2ကလ+္းေဇာ္ ေဇာ္ စိတ္ ကိုပို ျပ%းတက္*D2ကေစတာေပ3့!အင္းBB အားBBေကာင္းလုိက္ တာ7ယ္! အားBB ောင့္ ေဇာ္ 
ောင့္ မ ခံ5ုိင္ တယ္ ! အားမနာန(႔ို ျပ%း မ&ွက္ မေ*ကာက္ေျပာလို က္မိ ပ3ေတာ့တယ္! ေျပာျပ%းမွ&ွ က္စိ တ္ေလး.င္လာျပ%း 
မ်က္ 5ွာေလး&(ခန(ျဖစ္ #2ား ပ3တယ္!အ(93ကို ေဇာ္ေဇာ္ကလ+္း#တိ'ားမိ လုိက္ေတာ့ !မBB က2Cန္ေတာ္ န(႔ေန&တာ*ကိ ဳက္လား7င္! မ 
5ို႔ *က%းေတ2က ကိုင္လို႔ကို မ."$း@်ာ! 2( မယ္ ေနာ္ 5ို႔ေတ2ကို!&ွ က္စိ တ္မA န္ေနတ(့ မ#%တေယာက္ "ာမွျပန္ မေျပာ&( "(ျဖစ္ ေနတာေပ3့!
93ေပမယ့္ေဇာ္ ေဇာ္ကလ+္းမေလွ ်ာ့ပ( ေျပာေလမ &(0အာBB "ာေျပာ&မွာလ( လို႔!က2Cန္ ေတာ့္ကို2( ခိုင္းေလ မ &(0 5ို႔*က%းေတ2 ကိုအာ 
ေဇာ္ ကလ+္းက2ာ မ&ွ က္တယ္ ေဇာ့္စိ တ္*ကိ ဳက္ လုပ္ လို႔&ေနျပ%ပ(7ာကို ေနာ္မ&"$း@်ာ! ေျပာ&မွာပ(!ေတာ္ ေတာ္ိုးတ(့ ေကာင္ ေလးပ(  
မ*က%းတေယာက္လ+္းနင္ 5ွိ ပ္စက္တာေတာ္ ေတာ္ ခံ &မယ္'င္တယ္! ေ#နာေလး! က( 2(ပ3&ွင္ က2Cန္မ&(0 5ို႔*က%းေတ2 ကို BB 
က(ေက်နပ္ျပ%လား!7ုတ္ က(့ လို႔ ေျပာေျပာိုုိ မ#%&(0 5ို႔*က%း5ွ စ္လုံးကိုအားကုန္ 2(ေျခလို က္ပ3ေတာ့ တယ္!
အားBBနာလိုက္တာ7ယ္BBေျဖးေျဖးလုပ္ ပ3! မ "ယ္ မွ'2 က္မေျပးပ3"$း!ော&%းေနာ္မ! အ&မ္းေကာင္းလို႔ပ3!ေျပာေျပာိုိုပ( က္ျပ%း 
ောင့္ေပးလို က္ေတာ့ မ#% တေယာက္ လ+္းအေကာင္း*က%းေကာင္းျပ%း အ'2N္ အ'ိ ပ္ ကိုေ&ာက္လုလု ျဖစ္ေနပ3ျပ%!အားBB ေဇာ္BB 
ောင့္ောင့္! မ ျပ%းေတာ့မယ္! အားBBBမ ျပ%းလုိက္ ေလ BB ောင့္ေပးမယ္ေနာ္BB ေကာင္းလုိက္ တာ မ&ယ္ !အားBBေဇာ္BB 
ေမာင္ ေလးBB အားBB မ ျပ%းBBျပ%BB အားBB ိုျပ%း တကုိ ယ္လုံးတ2 န္႔လိမ္ျပ%းျပ%း#2ားပ3ေတာ့တယ္!ေဇာ္ ေဇာ္ လ+္း မ#%ေ"းနားကို  
လ(ွခ်လို က္ပ3#+္! ျပ%းေတာ့ ဖက္ လိုက္&င္း လက္ တဖက္က5ို႔*က%းတလုံးကို ေခ်ေပးလိုက္ &င္း က 
51 တ္ခမ္းေတ2ကို စုပ္ နမ္းေပးလိုက္ ပ3တယ္ !ေနာက္တခ်% အတ2က္ အင္ '&ုိ .င္တ(့#ေ"ာေပ3့ ! 
စိ တ္ပ3ေနတ(့ မ#% တေယာက္လ+္း*ကာ*ကာမ51းလို က္&ပ3"$း!မBB ေနာက္တခ3ေပးေနာ္! ခု နက က2 Cန္ ေတာ္မျပ%းလို က္"$းေလ 
ေနာ္BBအင္းပ3 ေဇာ္&(0 ေျပာစ&ာလို လို႔လား!မBB မ &(0 အိ ုး*က%းကို ကိုင္ ျပ%း လိုးခ်င္ တယ္ @်ာBB ေနာ္BBကုန္းေပးေနာ္ လို႔ိုျပ%း 
အေနအ'ားေျပာင္း ဖို႔ စကားစလိုက္ ပ3တယ္!ေဇာ့္#ေ"ာ လို႔ိုျပ%း မ#% ကလ+္း ေလးဖက္ ေလးေ'ာက္ေပးလို က္ပ3တယ္!
စ2 င့္ကားျဖ,ေဖ2းေနတ(့ အိ ုး*က%းကို*က+့္ျပ%း ေဇာ္ေဇာ့္ &(0စိတ္ ေတ2 "ယ္လို မွ 'ိန္းမ&5ိုင္ေတာ့ ပ3"$း! လက္အစံု က 
ဖင္*က%းေပ8ကို တင္ လိုက္ျပ%းတ(့ ေနာက္ေတာ့ #$႔ &(0 လ%း*က%းကို အေနာက္ ကိုျပ,'2က္ေနတ(့ မ#% &(0 )ိတ္ .မွ ာ ေတ့ ေပးလိုက္ ပ3တယ္! 
တျဖ+္းျဖ+္းခ်င္း တ'စ္ခ်င္း'+့္လာလိုက္ တာေနာက္ုံးအုံးကို ေ&ာက္ လာပ3ေတာ့ တယ္!အားBB ေဇာ္&ယ္BB အင္းBB 
ေကာင္းလိုက္ တာB!မBB မ ဖင္*က%းေတ2ကို &ိ ုက္မယ္ ေနာ္B#ေ"ာပ3ေဇာ္&(0 ေဇာ့္#ေ"ာ *ကိဳက္တာလု ပ္! "ာလ( 
မကေဇာ့္ ကိုခိုင္း&:းမွာလား!မ ကလ( #ိ &(0 #ားန(႔ 7(7( BBေကာင္ိုးေလး! မ &(0 ဖင္*က%းကို &ုိ က္ေပးပ3 ေဇာ္&ယ္BBB က( BB 
ေက်နပ္ျပ% လား&ွင္BBစိတ္ *ကိဳက္&ုိ က္ပ3&ွင္ !အ(့ ေနာက္ေတာ့ တျဖန္းျဖန္း&ုိ က္#ံ ေလးေတ2 လွ်ံ'2 က္လာပ3ေတာ့တယ္!
မ#%တေယာက္လ+္း နာလ+္းနာေကာင္းလ+္းေကာင္းန(႔ အ&#ာအ&ွိ *က%း&ွိ ေနပ3ေတာ့ တယ္! မ*ကာမတင္ မွာပ(  
မ#%တေယာက္ျပ%းလုျပ%းခင္ျဖစ္လာ&ပ3ေတာ့တယ္ !အားBB ေဇာ္BBမ ျပ%းေတာ့မယ္'င္ တယ္BB အားBB ေကာင္းလိုက္ တာ! 
ောင့္ောင့္BB အားBBအားBBျပ%းျပ%BB အား လို႔ေအာ္ျပ%း တခ်%ျပ%း#2ားျပန္ပ3တယ္!အတ$တ$ ျပ%းမယ္ လို႔စိ တ္က$း'ားတ(့ေဇာ္ ေဇာ္  
တေယာက္မွန္းခ်က္န(႔ 5ွမ္း'2က္ မကို က္ျဖစ္ #2ား&တာေပ3့! ျပ%းခ3ကလ+္းန%းေနျပ% ိုေတာ့ တမ်ိဳး*ကံ &ျပန္ပ3တယ္! 
ေမွာက္လ်က္ ေလးလ(က်ျပ%း ျပ%း#2ားတ(့ မ#%&(0ေက်ာေပ8ကို ေမွာက္ခ်&င္း နားနားကပ္ ခ3တိုးတိုးေလးေျပာလိုက္ ပ3တယ္!မBB 
က2Cန္ေတာ္ လ+္းျပ%းေတာ့မယ္! အ(93 မ 5ိ ု႔*က%းေတ2ကို လိုးခ်င္တယ္ !အမ္ "ာေျပာတာလ( 7င္ ေဇာ္!ေဇာ္ေဇာ္ တေယာက္  
မ#%ေျပာတာကို*ကားလိုက္ &တယ္ို &င္ပ( အေပ်ာ္*က%းေပ်ာ္ #2ားပ3တယ္! မ#% တေယာက္5ို႔ အလိုးမခံ ဖ$း"$းုိ တာကို#ိလို က္&ေတာ့  
ကို ယ္ပ'မုံးိုတ(့ အ#ိက စိ တ္ကို ပိုမို တက္*D2ကေစတာေပ3့!9%လို ေလ မ &(0 မ&(05ို0*က%း5ွစ္လုံး*ကား'(ကိုလိုးမွာေလ မ&(0 
မအ(လို မခံဖ$း"$းလားလို႔ #ိ#ိ *က%းန(႔ ေမးလို က္ျပန္ ပ3တယ္!အင္းBB7ုတ္တယ္ မ အ(93မ#ိ "$း!93ိုက2Cန္ေတာ္ ျပမယ္ ို ျပ%း မ#%ကို 
ပက္လက္လွ န္လုိ က္ပ3တယ္ ! ျပ%းေတာ့ &င္အုံ ေပ8ကိုတက္ခ2 ျပ%း လ%း*က%းကို ျပ+့္ တင္းေနတ(့5ို႔ အုံ5ွစ္ လံုး*ကား'('+့္လိုက္ ပ3တယ္ ! 
မ#%&(0 လက္ 5ွစ္ဖက္ကိုယ$ ျပ%း5ုိ႔5ွ စ္ လုံးကို တဖက္တခ်က္%ကေနတ2န္းခို င္းလိုက္ ပ3တယ္!မBB မ&(0 5ိ ု႔*ကား'(ကို 
တံ ေတ2းေ'2းခ်လိုက္ ေနာ္! က2Cန္ေတာ္ လ+္းေ'2းမယ္ မစိတ္ မိုးန(႔ ေနာ္ိုျပ%း တံေတ2းတခ်က္ 5ွစ္ခ်က္ ေ'2းခ်လို က္ပ3တယ္ !
မ#%ကလ+္းအားက်မခံ ေ'2းခ်လိုက္ ေတာ့ 5ို႔အုံ #ားန(႔လ%း*က%း7ာေခ်ာေခ်ာေမ20ေမ20ေလးျဖစ္#2ားပ3ေတာ့#+္!
ေခ်ာေမ20ေနျပ%းျဖစ္ ေတာ့ ေဇာ္ေဇာ္ တေယာက္လ+္း အေကာင္း*က%းေကာင္းျပ%းက္ လိုးလိုက္ တာ ျပ%းခ3န%းတ(့ အ'ိ ပ3ပ(!မBB 9% မွာ 
ျပ%းလုိက္ မယ္ ေနာ္!ေဇာ့္#ေ"ာပ3ေဇာ္ &ယ္ခ2 င့္ျပဳခ်က္ &#2 ားတ(့ ေဇာ္ေဇာ္ တေယာက္ လ+္း တအ%းအ%း တအားအား 
ေအာ္ &င္းျပ%း#2ားပ3ေတာ့တယ္! ေဇာ္ ေဇာ့္ လ&+္ ေတ2 ကလ+္း အ&ွိ န္ အ7ု န္ျပင္းစ2ာန(႔ ပန္း'2က္#2 ားျပ%း မ#%&(0 5ို႔5ွ စ္ လုံး4 လ+္ ပင္း4 
မ်က္ 5ွာ အ5ွ႔႔ံ အျပင္ ပ3းစပ္ '(ကို ပ3.င္ #2ားပ3ေတာ့ တယ္! အ(9% ေနာက္ မွာေတာ့ ေဇာ္ေဇာ္ လ+္း&ုပ္ *ကိ ဳးျပတ္လ(က်#2ားပ3ေတာ့ တယ္! 
မ#%တေယာက္လ+္းပ3းစပ္ '(.င္လာတ(့လ&+္အ&#ာကို ခံစား &င္းမွိန္းေနမိ ပ3ေတာ့တယ္!#$ တို႔လို ပ( ေကာင္းေနတ(့  
အျပင္က5ွ စ္ေယာက္ကေတာ့BB BBB BB BBေဇာ္ေဇာ္မ#%ေနာက္လို က္#2ားတယ္ိုတာန(႔ မိုးျမင့္7ာလွ်ာေက2Cးတာကို&ပ္ လိုက္ျပ%း 
မ*က%းကိုျပန္နမ္းလို က္ပ3ေတာ့ #+္! မ*က%းလ+္းအလိုက္#င့္ ေလးျပန္ တံု0ျပန္ ေပးပ3တယ္! လွ ်ာခ်င္း 
ခ<*ကားကစားျပ%းတ(့ ေနာက္ မွာေတာ့! မိုးျမင့္ တေယာက္စကားစလာပ3တယ္!မ*က%း စိတ္ ိုးလား7င္!ေတာ္စမ္းပ3 င3့ မွာ 
&ွ က္လ2 န္းလို႔ေ##2ားမလားေတာင္ မ#ိ "$း!မိုးျမင့္တေယာက္ လက္ ေတ2 ကို ျပ+့္တင္းေနတ(့5ို0အုံ ေပ8ကို ေျပာင္းေ&A0လိုက္ ပ3တယ္! 
အိ စက္ ေနတ(့အ'ိ အေတ20က "ယ္လို မွ ေျပာမျပ5ို င္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းမ2န္လွ ပ3တယ္ ! မ#% &(0 
5ို0ေတ2 န(႔ိုက္ အတ$ တ$ို ေပမယ့္ လ+္း အ&#ာကေတာ့ တမ်ိဳးစ%ပ3ပ( ! ျပ%းေတာ့ အ#ာေလးငုံျပ%းမ'ိ တ'ိ ေလး 
လွ ်ာေလးန(႔ တို႔ေပးလိုက္ ပ3တယ္ !အင္းBBတဖက္ ကိုစို႔ &င္းတဖက္ကို +ွ စ္ ေခ်ေပးလိုက္ ပ3ေတာ့#+္! 
ခ<*ကာေအာင္စို႔ ေပး+ွ စ္ ေပးျပ%းတ(့ အခ3 မွာေတာ့ မိုးျမင့္ တေယာက္ စကားစလာပ3တယ္ !မ*က%း က2 Cန္ေတာ့္ကို BBBBB 
လို႔ ိုျပ%းျပံ ဳးစစေလး*က+့္လို က္ပ3တယ္!အ'ာေပ3က္တ(့မ*က%းကလ+္း မိ ုးျမင့္ေ&ွ0မွာ9$းေ'ာက္ ခ်လိုက္ ပ3တယ္ ! 
ျပ%းေတာ့မွ မာေတာင္ေနတ(့လ%း*က%းကို လက္ ေလးန(႔ အ#ာအယာ ေလးော့ကစားေပးလို က္တ(့ အခ3မွ ာေတာ့ န)ိုကတ+္းက 
ေတာင္ေနျပ%းျဖစ္ တာမို႔အစ2မ္းကုန္ #န္ မာ ေတာင့္တင္းလာပ3ေတာ့ တယ္! ခ<ေလာက္ ော့ ကစားျပ%းတ(့ အခ3မ*က%း&(0 
န% ေစ2းတ(့51တ္ ခမ္းအစုံ7ာ ပ2င့္ လာျပ%းလွ်ာေလးကို'ု တ္လို က္ပ3တယ္! ျပ%းေတာ့ လ%း'ိပ္ ကိုလွ်ာေလးန(႔ 
အ#ာအယာေလး'ိုးေပးလိုက္ ေတာ့မိုးျမင့္တေယာက္ အ&ွ င္ လတ္လတ္နတ္ျပ+္ေ&ာက္#2ား&ပ3ေတာ့ #+္!အားBB 
ေကာင္းလိုက္ တာမ*က%း&ယ္ !မ*က%ကေတာ့ "ာမွျပန္ မေျပာ"( #$႔&(0 လွ်ာကို အ'က္ေအာက္စု န္န္ကစားေပးျပ%းေနာက္ ေတာ့  
လ%းတေခ်ာင္းလံုးကို စု ပ္ လိုက္ ပ3ေတာ့#+္! မ*က%း&(0 အျပဳအစုအယုအယကို မိုးျမင့္ တေယာက္ *ကာ*ကာမခံ 5ုိင္&ွ ာပ3"$း!အားBB BBမ*က%း 
အ&မ္းေကာင္းတာပ(@်ာ! က2Cန္ေတာ္ ျပ%း#2ားလိမ့္ မယ္ !"ာျဖစ္လ( ျပ%းလိုက္ ေပ3့! ခ2 င့္ျပဳခ်က္&#2ားျပ% ျဖစ္မို႔  
မိုးျမင့္တေယာက္လ+္းမ*ကာခင္ မွာ အေကာင္း*က%းေကာင္းျပ%း ျပ%း#2ားပ3ေတာ့တယ္! ပ$ေ52းေ52းငံ က်ိ က်ိ လ&+္ေတ27ာလ+္း 
မ*က%း&(0လ+္ ေခ်ာင္းတေလ်ာက္ စ%း.င္ #2ားပ3ေတာ့တယ္! မ*က%းတေယာက္လ+္း ေဇာ္ ေဇာ္န(႔ အ&#ာ မတ$တာ ကို လ+္း 
#တိျပဳလို က္မိ ျပ%းမွ &ွက္ စိတ္ ေလး.င္#2ား&ျပန္ ပ3တယ္!မိုးျမင့္ တေယာက္ လ+္း မ*က%းေ"းမွာ&ုပ္ *ကိဳးျပတ္ 'ိုးက်#2ားပ3#+္!မ*က%  
အခန္း'(#2ား&ေအာင္ေနာ္လို႔ ိုျပ%း လက္2(ကာေခ8#2ားပ3တယ္!အခန္း'( ေ&ာက္ျပ%း ကုတင္ေပ8မွာ 
5ွ စ္ ေယာက္အတ$လွ( လိုက္တယ္ုိ &င္ပ( မိုးျမင့္&( ကလက္ေတ2က စတင္ လ1ပ္ &ွာလာပ3ေတာ့ #+္ ! 5တ္ ခမ္း 
ခ်င္းလ+္းအလို လိုနမ္းမိလ်က္#ားျဖစ္ကာ လွ်ာခ်င္းမွ ာလ+္း မိတ္ ေ7ာင္းေ2 ေ7ာင္းမ်ားျပန္ေတ2႔ #က(့#ို႔ ျမ,း'$းေပ်ာ္ ပ3းကာ 
အငမ္းမ& နမ္းလိုက္*ကပ3ေတာ့ #+္!အနမ္းမိုးေတ2 &2ာျပ%းတ(့ေနာက္မွ ာေတာ့ မိုးျမင့္  
တေယာက္ေအာက္ ဖက္ ကိုတျဖ+္းျဖ+္းေလ်ာင္းကာ &တနာေ&A က်ဳပ္ ကို ခ်+္းကပ္ လာပ3တယ္!#2 ယ္လ်တ(့ေပ3င္တံ 5ွ စ္ေခ်ာင္းကို  
ေ"း#ို႔ကားလိုက္ ျပ%း ေခ3င္းကို ပစ္ မွတ္ တ+့္တ+့္ ခ်ိ န္လို က္ပ3တယ္! 'ို႔ေနာက္မွာေတာ့ လွ်ာစ2မ္း'ပ္ မံျပလို က္ပ3ေတာ့ #+္! 
စိ တ္'ေနျပ% ျဖစ္တ(့ မ*က%း ကလ+္း ခ်စ္စဖ2ယ္ +%း+,#ံေလးမ်ားန(႔ တု႔ံျပန္လာပ3တယ္ !အားBB ေမာင္ေလး&ယ္ ! 
နင္"ယ္လို လုပ္ ေနတာလ(BB အားBB ေကာင္းလိုက္ တာ7ာBBခ<*ကာလွ်ာစ2 မ္းျပျပ%းတ(့ ေနာက္ ေတာ့ 
မိုးျမင့္တေယာက္ေပ3င္ *ကားမွာ9$းေ'ာက္လို က္ျပ%း #$႔ &(0 ဖ2ားဖက္ ေတာ္န(႔ ေတ့ျပ%းပ2တ္ေပးလို က္ပ3တယ္!အင္းBB ေမာင္ ေလးBB 
လု ပ္ေတာ့ ေလ!"ာလုပ္ &မွာလ( မ*က%း&BBနင္+စ္ ပတ္ျပ% 7ာBBမ#ိလုိ႔ ေမးတာေလBB ေျပာေလ "ာလုပ္&မွာလ(လိုး&မွာေ7့B 
လိုး&မွ ာက( ေက်နပ္ျပ%လား7ုတ္BB လို႔ ိုျပ%း Hလ%း'ိပ္ .င္&ုံ ေလာက္ ေလး 'ိုး'+့္ ေပးလိုက္#+္ ! ျပ%းေတာ့ တျဖ+္းျဖ+္းခ်င္း 
တ.က္ ေလာက္ ေ&ာက္ တ(့အ'ိ လိုးေနပ3ေတာ့#+္! မ*ကာခင္မွာပ( အုံးအ'ိ 'ုိး'+့္ လိုက္ ပ3တယ္! 
မ*က%းတေယာက္လ+္းေအာက္ ကေနျပ%းအေကာင္း*က%းေကာင္းကာ #$႔ ဖင္ *က%းကို ေကာ့ေကာ့တင္ျပ%း5ွ စ္ ေယာက္#ားအေပးအယ$ မွ်ကာ 
ကာမစ+္းစိ မ္ကို အျပ+့္အ.ခံစားေနပ3ေတာ့ #+္!မ*က%းBB ေကာင္းလား7င္ ေကာင္းတယ္ ေမာင္ေလး ောင့္ ောင့္ အားမနာန(႔  
မ*က%းခံ 5ုိ င္တယ္!အင္း ောင့္မယ္ေနာ္ ! မ*က%း5ုိ႔*က%းေတ2ကို 2( မယ္ေနာ္ေမာင္ေလး#ေ"ာပ3&ွ င္!2(ခိုင္းေလ မ*က%း&(072န္႔ BBB 
ေမာင္ ေလး မ*က%း5ို႔ ေတ2 ကို2(ပ3 ေမာင္ေလး&(0BB အင္းေကာင္းလိုက္တာ7ယ္!မ*ကာမတင္ မွာပ( အေကာင္း*က%းေကာင္းေနတ(့ ? 
ေယာက္7ာုံးခန္းတုိင္ေအာင္ေ&ာက္ &ွိ#2ား ပ3ေတာ့တယ္!အ(လိုပ( 
#$ တို႔ေမာင္5ွမတေတ2မ*ကာခ<ို #လို ေပ်ာ္ &Aင္စ2ာေနခ(့*ကတာအခ်ိ န္တ5ွစ္ေလာက္ အ*ကာမွာ 
ေတာ့ #$တို႔အတ2က္ အေျပာင္းအလ( ေလးေတ2ျဖစ္ လာပ3ေတာ့တယ္ ! ေလးေယာက္လုံးေ&ွ0င့္ ေနာက္ င့္ ို #လို  
ေက်ာင္းေတ2ျပ%း*ကျပ%း မိ"လုပ္ ငန္ေတ2မွ ာကိုယ္ စ% .င္ ေ&ာက္လုပ္ကုိ င္လာ*ကပ3#+္! န)ိုကတ+္းက စ%းပ2ားေ&းအျမင္ &ွိတ(့ #$ေတ2ပ% ပ%  
*ကိ ဳးစားလုပ္ ကိုင္ လာ*ကတာန(႔ အမွ ် ေအာင္ျမင္ မ1ေတ2လ+္း&လာပ3#+္!#ာယာေနတ(့ ".လမ္းခ&%းမွာမေမွ ်ာ္ လင့္ ပ( ကံဇာတ္&ာက 
အလွ+့္အေျပာင္းတခုကို ဖန္တ%းလို က္ခ်ိန္ မွာေတာ့BBB BBအလုပ္ ကျပန္ လာတ(့ေမာင္5ွ မ5ွစ္ ေယာက္ ကို %း*ကိဳေနတ(့ျမင္ က2င္းကေတာ့  
"ယ္လိုမွ5ွ စ္ လိုဖ2 ယ္&ာမ&ွိ ပ3"$း! ိ တ္+ိမ္ ေနတ(့အိမ္ ကတခု ခုေတာ့ မွားေနျပ% ိုတာ#ိ#ာလ2 န္းလွပ3#+္!
အမ်ိ ဳးေတ2အားလုံးန%းပ3းေ&ာက္ေနျပ%း! ေမေမန(႔ ေဖေဖအခန္း'(မွ ာလ+္းလ$ ေတ2 စု&ုံးေနတာကိုေတ20 လိုက္ &#+္ !
"ာျဖစ္ ေန*ကတာလ(7င္ ိုျပ%းမ*က%းက ေမးလို က္ပ3#+္!#မ%း*က%းBB #မ%းေမေမ ုံးျပ% ိုျပ%းငုိ#ံ ပ3န(႔ေျပာလာတ(့ 
ေဖေဖကို"ာျပန္ ေျပာ&မွ န္းမ#ိ"( မ*က%းတေယာက္ &ုပ္*ကိ ဳးျပတ္လ(က်#2ားပ3ေတာ့တယ္ !ေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္ လ+္း 
ောက္တ+္&ာမ&ျဖစ္ျပ%းBB7င့္ အင္းBBမ7ု တ္"$းBB မ7ု တ္"$းBBေမေမ"ာမွမျဖစ္"$း! 
မနက္ ကေတာင္အေကာင္း*က%း7ာကိုBမျဖစ္5ုိင္ "$းBB ိုျပ%း အ&$းတေယာက္လို ေအာ္7စ္ေနမိပ3ေတာ့ #+္!7(့BB #မ%းBB 
#မ%းိုျပ%းအားလုံး.ုိ င္းလာကာ မ*က%းကို '$မလိုက္ &ပ3တယ္!အ 7င့္ အ7င့္BB "ယ္လိုျဖစ္&တာလ( ေဖေဖ&ယ္BB 
ိုျပ%းငုိ #ံပ3*က%းန(႔ေမးလို က္မိ ပ3#+္!အင္းBB မ$းတယ္မ$းတယ္ ိုျပ%း 
လ(က်#2ားတာကေန#တိ ျပန္မလ+္ေတာ့ "(အ#က္ပ3ပ3#2 ားတာပ3ပ( #မ%း&ယ္! ေဖ တို႔လ+္း"ယ္လို မွ ေမွ ်ာ္ လင့္ မ'ားမိတာပ3!
တ&ားန(႔ #ာေျဖပ3#မ%း&ယ္BB ိုျပ%း5ွစ္ #ိမ့္ &ွာပ3တယ္! 
H#ို႔ေ#ာ္လ+္း"ယ္လို မွအစား'ုိးမ&တ(့ မိခင္ုံး&1ံးလိုက္ &တာကို #ိလို က္တ(့ေနာက္မွ ာေတာ့ "ယ္လိုမွေျဖ#ိမ့္ လိုမ&5ုိင္ ေတာ့ပ3"$း!
အ#ု"ကိစJ ေတ2 စ%စ-္ လု ပ္စ&ာ&ွိတာေတ2လု ပ္*ကန(႔ေ2မ်ိဳးတ#ိုက္ အလု ပ္ေတ2&1 ပ္ ေန*ကပ3ေတာ့#+္! 
အ#ိုင္းအ.ုိင္းေကာင္း#$ ေတ2 မို႔အ#ု"ကလ+္း စ+္စ+္ ကားကားန(႔ ျပ%းုံး#2ားပ3တယ္ ! အ#ု "အျပ%း 
မွ ာေတာ့ မိ#ားစုေတ2တုိ င္ပင္ျဖစ္ခ(့*ကပ3#+္ ! ေဖေဖကစျပ%း#ားငယ္ မင္းက စကာK ပ$#2ားျပ%း 7ုိမွ ာ ပို႔ဖို႔က်န္ ေနတ(့  
ပစJ +္းေတ2ကိစJ#2ားစ%စ-္လို က္ေနာ္ ! 7ိုမွ ာ မင္းေလးေလးလ+္း&ွိတာပ(!#မ%း*က%းကေတာ့ &န္ကု န္&ုံးမွာပ( က္ျပ%း 'ုိင္ ေပးေနာ္! 
ုိျပ%း #ားန(႔ #မ%းကို တာ.န္ ေတ2 ခ(2ေပးလိုက္ပ3#+္ !7ုတ္ က(့ပ3 ေဖBB ေဖကေတာ့ နား:းေနာ္ အလုပ္ အေ*ကာင္း"ာမွ  
မစ-္းစားန(႔#မ%န(႔ ေမာင္ ေလး လု ပ္5ုိင္ ပ3ျပ%! ေဖ ေအးေအးေးေး#ာအနားယ$ ေနာ္! ိုျပ%းမ*က%းကလ+္း အေဖ စိတ္ ခ်မ္း#ာေအာင္  
ေျပာ&ွ ာပ3#+္!အင္းBB#မ%း*က%းန(႔ #ားငယ္ပ( *က+့္#ာလု ပ္*ကေတာ့က2ယ္ ေဖကေတာ့ အိမ္ ကေနပ(*က%း*ကပ္ ေပးမယ္! 
&ာ.န္ ကလ+္းအနားယ$ဖို႔ ေျပာ'ားတယ္ေလ!+ဖက္ ေ&ာက္ ေတာ့ 
ျပင္ င္ စ&ာ&ွိတာေတ2 ျပင္င္ျပ%းတ(့ေနာက္ေတာ့ ေဇာ္ေဇာ္တေယာက္ အခန္းက$းလာပ3#+္ !မ*က%း ပင္ပန္းေနျပ%လား ို ျပ%း 
ေ"းနားကပ္ 'ိုင္ &င္းေမးလိုက္ ပ3#+္! လက္ တဖက္ကပု ခုံးေပ8ကို တင္ လိုက္ &င္းန(႔ ပုခုံး#ားအိ အိေလးကိုျဖစ္+ွစ္ ေပးလိုက္ ပ3#+္!
အင္း န+္းန+္းေတာ့ ပင္ ပန္းတာေပ3့7ာ 93ေပမယ့္လ+္း အိမ္အလုပ္ေတ2ပ( ေလင3တုိ႔မလုပ္&င္ "ယ္ #$လု ပ္မွ ာလ(!
စကားေျပာေန&င္းန(႔ ေဇာ္ေဇာ္ တေယာက္မ*က%းမ်က္ 5ွာေလးကိုလွ+့္လို က္&င္းန(႔ န%ေ'2းတ(့51 တ္ခမ္း အစုံကို စု ပ္နမး္လို က္ပ3ေတာ့ တယ္! 
အိ စက္ ေနတ(့ပုခုံးေလးကို ဖက္ 'ား&င္းက တ&1ိက္ မက္ မက္နမ္းေနတ(့ အနမ္းေတ2 က &င္ ခု န္စ&ာပ3ပ(!
မ*က%းတေယာက္လ+္းခပ္ *ကမ္း*ကမ္းေလးျပန္တုံ႔ ျပန္လို က္ပ3#+္ !
လွ ်ာခ်င္းပလ$းျပ%းအတန္*ကာနမ္းျပ%းတ(့ေနာက္မွ ာေတာ့ အ.တ္အစားေတ2ကို တလA ာခ်င္းခ2Cတ္ ခ်လိုက္ ပ3ေတာ့တယ္!
ခ<တာခ2(ခ2ာ&မွ ာျဖစ္ လို႔ ေတာ္ေတာ္*ကာ*ကာေလးခ်စ္&+္ လ$မယ္ို တ(့စိတ္ က$းကိုယ္ စ% န(႔မုိ႔ 
တင့္ ခ်င္းကို ေတာ္ေတာ္*ကာ*ကာေလးလု ပ္ေနမိပ3ေတာ့ #+္! ျပ+့္ တင္းအိစက္ေနတ(့ &င္#ားအစုံကိုလ+္း 
အခ်ိ န္ အေတာ္*ကာတ(့အ'ိ ော့ကစားေပးတာေ*ကာင့္ မ*က%း&(0 စိ တ္ေတ27ာလ+္းအုံးစ2 န္အ'ိေ&ာက္&ွိ လာပ3ေတာ့#+္! 
အ(့ ေနာက္ မွာေတာ့ &တနာေ&Aက်ဳပ္ ေလးကိုအခ်ိ န္ ေပးလိုက္ ပ3#+္ !
လွ ်ာကို အုံးစ2န္ အ'ိ ေ&ာက္ ေအာင္'+့္ျပ%းေမA ေ5ွ ာက္ ေပးလိုက္တ(့ အခ3မွာေတာ့ မ*က%း&(0ခ်စ္ စဖ2 ယ္အ#ံေလး 
ေတ2က$ +ံ လာပ3ေတာ့တယ္ !အားBBေမာင္ေလးBBေကာင္းလို က္တာ7ယ္BBBေတာ္ ေတာ့7ာ လု ပ္ေတာ့ "ာလု ပ္ &မွ ာလ(7င္ နင္ ေနာ္ 
+စ္ ျပ% ေတာ္ ေတာ္*ကားခ်င္တယ္ေပ3့BBအင္းေပ3့BBမ*က%းကလ(ေအးBBလုိးေတာ့ေ7့BB က( 7ုတ္ျပ% လားေျပာေျပာိုို ပ( 
ေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္ မ*က%းေပ3င္*ကားမွ ာ 9$းေ'ာက္လိုက္ ျပ%း#$႔&(0ဖ2ားဖက္ ေတာ္*က%း န(႔ေတ့လို က္ပ3ေတာ့ တယ္! 
ျပ%းေတာ့မ'+့္ေ#း"(ေစာက္ဖုတ္အက2(ေ*ကာင္းတေလွ ်ာက္ ပ2တ္ ေပးလိုက္တ(့ အခ3မွာေတာ့ဖ%းလ္အတက္*က%းတက္ ျပ%း 
အ#ံေတ2အမ်ိ ဳးစုံ '2က္လာပ3ေတာ့တယ္!မ*က%းတေယာက္ ေတာ္ေတာ္ ေလးျဖစ္ေနျပ%ို တာ#ိလိုက္ တ(့အခ်ိ န္မွာေတာ့ ေဇာ္ ေဇာ္7ာ#$႔  
လ%း*က%းန(႔ 'ိုး'+့္ျပ%း စတင္လိုးလို က္ပ3ေတာ့ #+္ !အားBBေကာင္းလို က္တာ7ယ္ ! မလု ပ္&တာေတာင္ ေတာ္ေတာ္ *ကာျပ% 7ာ!
နင္ကခ&%း#2ား:းမွာေနာ္Bမ*က%းBBေမာင္ေလးမ&ွိတု န္း 7ုိ ေကာင္မိုးျမင့္န(႔ ခ<ခ<မေနန(႔ ေနာ္#ိ လား!"ာ့လို႔ လ(ေမာင္ေလး&!
မ*က%းကလ( #$ ကမ*က%းကို လ+္းလုိး မ#%ကို လ+္းလိုးို ေတာ့မနာလိုလို႔ @်!ေအးပ37ယ္ !မ*က%း 5ို႔ေတ22(မယ္ေနာ္ ! 
9%နို႔ *က%းေတ2န(0ခ2( &ေတာ့မွာို ေတာ့အ#ားကု န္2( မယ္ ေနာ္ေအး ေမာင္ေလး 2( ေမာင္ ေလး 
မ*က%း5ို႔ ေတ2 ကိုတအား#ာ2(ေမာင္ေလးစိ တ္*ကိ ဳက္ 2(ေနာ္!ောင့္ ေတာ့မယ္ေနာ္ မ*က%းBBေအး ောင္ောင့္ အားမနာန(႔ 
မ*က%းခံ 5ုိ င္တယ္!အ( လိုန(႔ ပ(ေနာက္ေတာ့ တ+လုံးေပ်ာ္ ပ3းေနလိုက္ တာမိုးလင္းခ3န%းမွ ပ(လ$ ခ်င္းခ2(လို က္*ကပ3ေတာ့တယ္! မနက္ လင္းေတာ့  
ေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္ ေလိပ္ င္းဖို႔ျပင္င္ေနပ3#+္ ! မ*က%းလ+္း5ိုးလာျပ%း 
မနက္ စာစားျပ%းတ(့ ေနာက္ ေဇာ္ေဇာ္ ကုိ.ိုင္းက$ ေပးပ3#+္!
အ'ုတ္ အပိုးမ်ား'+့္ေနစ-္ မွာပ(ေဇာ္ေဇာ္ တေယာက္ လက္ အျငိမ္မေနေျခအျငိမ္ ေနလ1 ပ္&ွ ားလ်က္&ွိ #+္!9%လို န(႔  
ေဇာ္ ေဇာ္တေယာက္ #2ားျပ% တပတ္ ေလာက္ &ွိတ(့ အခ3မွာေတာ့ မ*က%းတေယာက္လ+္းေမာင္ ေလးကို #တိ တ&ေလးျဖစ္ေန&&ွ ာပ3တယ္! 
93ေပမယ့္#$ေမွ ်ာ္လင့္ မ'ားတ(့အလွ+့္ အေျပာင္းေလး တခုကျဖစ္လာပ3ေတာ့ တယ္!အ(93ကေတာ့ BBB BB BBတ+မွ ာ 
မ*က%းတေယာက္ အိပ္ ခ3န%း #$႔အေဖ မနက္"ာစားမလ( ို ျပ%း တက္ အေမးBBအခန္း.အေ&ာက္ မွာေတာ့မ*က%း&(0 
ေျခလွမ္းေတ2တု န္႔ ခန(ျဖစ္#2ား&ပ3#+္!*ကားလုိ က္&တ(့ အ#ံ ေတ2 ကအားBB#မ%း*က%းBBေကာင္းလို က္တာ 
စု ပ္ စုပ္ #မ%းBBBအားBB BBမ*က%းတေယာက္"ာလု ပ္လို႔ "ာကို င္ &မွ န္းမ#ိျဖစ္#2ားပ3တယ္! ေဖေဖတေယာက္ တံခ3းေ#ခ်ာ မပိတ္ "(  
)2 င္း'ုေနတာလား! 93မွ မ7ု တ္မ7ုတ္ တ(့မိ န္းမတေယာက္မ်ားေ&ာက္ေနတာလား ို တာ ဇေ.ဇ.3 ျဖစ္ ေနပ3#+္!
#ိ ခ်င္စိတ္ကျပင္းျပလာေတာ့ 7ေနတ(့ တံခ3း*ကားကအ#ာေလးေခ်ာင္းလိုက္ တ(့အခ3မွာေတာ့ျမင္ လိုက္&တ(့ျမင္ က2င္းက 
မ*က%းတေယာက္ကို အလ2န္ အမင္းအံ့အား#င့္ေစပ3#+္ !ေဖေဖတေယာက္ #$ေ&က$းကန္ မွာအမွ တ္&&ို က္'ားတ(့ပုံကို  
"ယ္ကေန&မွန္းမ#ိ &ျပ%း*က+့္ကာ )2င္း'ုေနတာကိုျမင္လိုက္ &ေတာ့ အေတာ္*က%းကို အံ့ အား#င့္ကာ"ာလုပ္လို႔"ာကို င္&မွ န္းမ#ိ  
ပင္ျဖစ္#2ား&ပ3ေတာ့တယ္! ေနာက္ေတာ့ မ*က%းတေယာက္ ေျခ#ံ မ*ကားေအာင္ ေအာက္ကိုျပန္င္းခ(့ ပ3ေတာ့#+္!
အခန္း'(ျပန္ ေ&ာက္ ေတာ့ အိပ္ယာေပ8မွ ာလွ(&င္းန(႔ စ-္းစားေနမိပ3တယ္ !အင္းBBေမ ုံးျပ%းကတ+္းကိုေတာ့ ေဖလ+္း 
စိ တ္'ခ်င္မွာေပ3့BB အျပင္ မွာ#2ားမက(တာပ( ေက်းဇ$းတင္&မလိုျဖစ္ ေနျပ%! တကယ္လို႔ ေဖ#ာေနာက္မိ န္းမယ$မယ္ို &င္ေကာBB 
င3တို႔ ေမာင္5ွ မ မိေ'2းန(႔ ေတာ့မေနခ်င္"$းBB"ာလုပ္&ပ3့ !ေနာက္တခုက ျမင္ လိုက္ &တ(့ ေဖ့&(0 
ပစJ +္း*က%းကလ+္းျမင္ ဖ$း#မွ်'(မွာအ*က%းံုးလို႔ေျပာ5ုိင္ တာေ*ကာင့္လ+္း&င္ ခုန္ေနမိပ3#+္!ေနာက္ ုံအေ&းအ*က%းုံးအခ်က္ကို  
စ-္းစားလိုက္ မိ ပ3တယ္! အ(93ကေတာ့ ေဖက"ာ့ ေ*ကာင့္ #$႔ပုံ ကို*က+့္ ျပ%း လုပ္ေန&တာလ(! ေဖ တကယ္ ပ( #$႔ကို BBအိုBBမစ-္းစား 
&( ပ3့ လားေနာ္ !
........