You are on page 1of 1

Phần mềm tạo Virus

http://bktaynguyen.com/bkf/showthread.php?6383-Vài-pé-quot-virus-quot-để-boy-
tặng-bạn-gái-nè&s=1d93124ac8198af157e01c6a81c0f0ce

Phần mềm đọc tiếng anh

http://bktaynguyen.com/bkf/showthread.php?15443-Phần-mềm-đọc-tiếng-anh-quot-
Text-to-Speech-Maker-quot&s=1d93124ac8198af157e01c6a81c0f0ce