You are on page 1of 1

MANART AL- SHARKIA SCHOOL

Boys English Section


Under Supervision of Ministry Education
Kingdom of Saudi Arabia

(
  )   
 ( 9 ) : 


() ($&' #$% " ! 


/1 /30 /29 /28 /27 *)
: (&12 34 51 37 033 / (( &.) 37 033 / (( &.) 34 / (( &.) 33 / (( &.)
F >? BC? 8 D% . ! " E8 . 0"@ &7 A $% 34 456 ! "# 78 *"+) $% &'(  ! "# 
2418 = .BC? D% . 9:( .0"1 2(, -.


) -
:(, 34 51 6) 7 (&18 = >?  <'( 45 ; 

+ (,
34 / (( &.) 9) 51 33
34= G'( "
( - H? ) $% ( % &# ) 
: (&12 34 51 G'( " ; KL J?  (2) I#? J?  456 <'( " ; ; $% &'(  ! "# 

:; <=
22 = > J?  ( % &# ) 34 = (35) 456 . 34 (, -. *"+)
. !?( M !NO P ( - H? ) $% . ; ! "# 

( E>F>" ) ?@A C>>>,>>>>D ( &B ) ?@A >


(1311) KL( ?A 2X8 0 !ST A >? + " 11 ) Q' ?A + " 


) -
Y%"@ 2 (1614) BR 'N8 36/35= ?S A ' (12
1#TU VAW D% 2( 1613 ) BR 'N8 

 
.0"1
(1614) BR ^5%  ( 1613 ) BZ [ A

:; <=
. \'N8 KL ]? '

‫ سھير قوته‬.‫ أ‬: ‫معلمة المادة‬ . ‫ الرجاء إحضار الكتب حسب ھذه الخطة باإلضافة إلى دفتري القراءة واإلمالء بشكل يومي‬-: ‫مالحظات‬