You are on page 1of 1

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUYỀN THÔNG GIA KHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----*----*---- ----*----*----
Số 25 /QĐ - DN Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC
(V/v tiếp nhận Anh Phan Tiến Thành làm việc tại
Công ty CP Dịch vụ Truyền Thông Gia Khánh)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi và
thông qua ngày 12.06.1999
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Truyền thông Gia Khánh
- Xét đơn xin vào làm việc của Anh Phan Tiến Thành
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Tiếp nhận Anh Phan Tiến Thành, sinh năm 1988, thường trú tại P4 dãy A - Tập
thể Bộ đội An Dương B - Yên Phụ - Tây Hồ , Hà Nội về làm việc tại phòng Kế toán
Công ty CP Dịch vụ Truyền thông Gia Khánh kề từ ngày 01/10/2010.
Điều 2: Anh Phan Tiến Thành được nhận lương là: 3.000.000đ (Ba triệu đông) và phụ
cấp ăn trưa áp dụng theo quy chế lương của Công ty.
Điều 3: Các ông, bà trưởng các phòng, ban có liên quan và Anh Phan Tiến Thành chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như điều 3.
- Lưu: VP.

Bùi Thị Hòe