You are on page 1of 35

MAN_BV_2_Mgm_IMM_1

MANAGEMENT Managementul intreprinderilor mici si mijlocii 1

MULTIPLE CHOICE

1) Care din următoarele reprezintă un criteriu de departajare cantitativă a IMM
–urilor?

1 cheltuieli totale
2 numărul de personal
3 impozitul pe profit
4 cheltuieli privind mărfurile
5 cheltuieli cu amortizările.
ANS: 2

2) Care din următoarele elemente nu reprezintă un criteriu calitativ de
departajare a IMM-urilor de întreprinderile mari?

1 conducerea este asigurată de proprietari
2 capitalul şi posesiunea întreprinderii aparţin unuia sau unui mic număr
de proprietari
3 cifra de afaceri
4 activitatea se desfăşoară pe plan local
5 firma este mică în comparaţie cu cei mai mari concurenţi din ramura
respectivă
ANS: 3

3) Conform Legii 346/14.VII. 2004 printre condiţiile ce definesc IMM-urile se
numără:
a. număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250
b. cifră anuală de afaceri de până la 8 mil euro sau rezultatul anual al
bilanţului contabil de până la la 5 mil euro
c. depunerea bilanţului cel târziu la 30 decembrie al anului
d. criteriul de independenţă
e. nedepăşirea unui profit limită.
Care din următoarele combinaţii reprezintă condiţii cumulative de definire a
IMM-urilor?

1 a,b,c
2 a,b,d
3 a,c,d
4 b,c,d
5 a,c,e
ANS: 2

4) Precizaţi care dintre următoarele elemente nu reprezintă caracteristici
strategice şi manageriale ale IMM-urilor?

1 organizarea săptămânală de şedinţe ale factorilor de decizie
2 centralizarea şi personalizarea conducerii
3 proces decizional simplu şi rapid
4 specializarea redusă a muncii
5 recurgerea la segmentarea pieţei şi identificarea nişei pe care să o
deservească.
ANS: 1

5) După potenţialul de creştere şi de obţinere a profitului IMM-urile pot fi
clasificate în una din categoriile:
a. întreprinderi mici statice şi marginale
c. întreprinderi mici statice nemarginale
d. întreprinderi mijlocii
e. întreprinderi dinamice.
Care din următoarele combinaţii reprezintă tipuri de întreprinderi clasificate
după potenţialul de creştere şi de obţinere a profitului?

1 a,b,c
2 a,b,d
3 a,b,e
4 a,c,e
5 a,c,d
ANS: 4

6) Care dintre factorii enumeraţi mai jos nu intră în categoria celor care ţin de
întreprindere şi pot genera succesul sau insuccesul IMM-urilor ?

1 resursele financiare
2 resursele de personal managerial
3 resursele utilizate de sistemul informaţional
4 procesele de producţie şi de distribuţie
5 numărul de zile din an
ANS: 5

7) In continuare sunt prezentaţi o serie de factori ce pot genera succesul sau
insuccesul IMM-urilor.
a. abilităţile manageriale ale întreprinzătorului
b. abilităţile strategice ale întreprinzătorului
c. programul zilnic de lucru al managerului
d. abilităţile de antrenare ale personalului
Precizaţi care din următoarele combinaţii reprezintă factori de succes sau
insucces al IMM-urilor .

1 a,c,d
2 b,c,d
3 a,b,d
4 a,b,c
ANS: 3

8) Care din următoarele elemente nu reprezintă un avantaj al IMM-urilor în raport cu
întreprinderile mari?

1 grad mare de flexibilitate
2 o bună gestionare a resurselor umane
3 structuri organizatorice simple şi suple
4 structuri organizatorice complexe
5 control eficient.
ANS: 4

9) Care din următorii factori nu are o influenţă semnificativă asupra
supravieţuirii firmei?

1 existenţa unor firme concurente
2 opţiunile strategice ale firmei
3 dimensiunea firmei
4 ritmul mare de creştere al firmei
5 zilele în care se ţin şedinţele factorilor de decizie
ANS: 5

10) Care din următoarele aptitudini nu fac parte din caracteristicile psihosociale
ale întreprinzătorului?

1 curajul de asumare a riscurilor calculate
2 abilitatea de a opera cu concepte matematice
3 dorinţa de împlinire materială, profesională şi socială
4 încrederea în forţele proprii
5 nevoia de control în relaţiile cu partenerii şi subordonaţii.
ANS: 2

11) Care din următoarele tipuri de întreprinzători fac parte din categoriile de
întreprinzători delimitate de proiectul STRATOS?

1 întreprinzătorul universal sau complet
2 întreprinzătorul conştient
3 întreprinzătorul conştiincios
4 întreprinzătorul ce îşi asumă riscuri
5 întreprinzătorul hotărât.
ANS: 1

12) In continuare sunt enumerate o serie de caracteristici ale oportunităţilor de
afaceri ce duc la transformarea oportunităţilor în afaceri de succes.
Care din aceste elemente nu sunt necesare în procesul transformării
oportunităţii într-o afacere de succes?.

1 afacerea vizată să fie cerută de piaţă
2 profitul estimat a fi realizat să justifice capitalul şi timpul investite
3 întreprinzătorul să aibă studii tehnice

ANS: 3 13) Care din următoarele nu reprezintă surse de oportunităţi de afaceri? 1 surse comerciale 2 surse fiscale 3 surse juridice 4 surse de neclaritati 5 surse bancare.4 2 1.3.3 3 1.3. 4 posibilitatea menţinerii în timp a profitabilităţii afacerii 5 posibilitatea de diversificare şi de dezvoltare a afacerii.2. ANS: 4 14) Care din urmatoarele nu reprezinta faze ale abordarii oportunitatii economice de catre intreprinzator? 1 identificarea oportunităţii de afaceri 2 determinarea resurselor necesare 3 alegerea unui program de lucru 4 realizarea mecanismului managerial de derulare a afacerii 5 ”recoltarea” valorii nou create ANS: 3 15) In continuare sunt prezentate câteva elemente ce denotă necesitatea elaborării unui plan de afaceri.4 ANS: 2 16) Care din următoarele componente este partea cea mai importantă a unui plan de afaceri? 1 anexele 2 sinteza (rezumatul) planului de afaceri 3 prezentarea întreprinderii 4 produsele şi serviciile firmei 5 programul de marketing. Care din combinaţiile de mai jos reprezintă elemente care fac necesară elaborarea unui plan de afaceri? 1 1.4 4 2. 1 trezeşte interesul potenţialilor investitori 2 atrage sprijinul financiar necesar lansării sau dezvoltării afacerii 3 îl ajută pe întreprinzător la menţinerea strategiei alese 4 planul de afaceri stabileşte deciziile zilnice ale managerilor. ANS: 2 .2.

Insă între un plan de afaceri şi un studiu de fezabilitate există o serie de deosebiri. ANS: 1 18) Pentru determinarea fezabilităţii unei afaceri se efectuează în cadrul unui studiu de fezabilitate o serie de teste. Precizaţi care din următoarele aspecte nu sunt adevărate. .d ANS: 3 19) Care din următoarele elemente nu fac parte uzual dintr-o structură cadru a unui plan de afaceri? 1 Planul financiar al afacerii 2 Oferta intreprenorială 3 Prezentarea tuturor muncitorilor din firmă 4 Managementul activităţilor 5 Prezentarea întreprinderii. 2 a.c. Dintre acestea enumerăm a. 1 studiul de fezabilitate are o complexitate mai mare decât un plan de afaceri 2 studiul de fezabilitate se realizează cu costuri mai mici decât planul de afaceri 3 studiul de fezabilitate abordează o problematică a investigării mai redusă decât cea a unui plan de afaceri 4 studiul de fezabilitate spre deosebire de planul de afaceri urmăreşte un singur scop şi anume stabilirea faptului dacă afacerea este fezabilă sau nu 5 studiul de fezabilitate necesită o perioadă mai scurtă de realizare decât planul de afaceri.c. prin rigiditate. 1 funcţia de previziune este mai intensă 2 în formele de realizare a previziunii sunt folosite curent prognozele 3 previziunea se fundamentează pe informaţii contabile şi de marketing şi se referă mai ales la profit. cifră de afaceri 4 previziunile se fac pe termen in general lung 5 previziunile sunt caracterizate prin lipsă de flexibilitate.d 4 b. test de fezabilitate financiară d. test de vânzare Care din combinaţiile de mai jos se referă la teste ce se efectuează pentru determinarea fezabilităţii unei afaceri? 1 a.17) Planul de afaceri şi studiul de fezabilitate reprezintă modalităţi de analiză a unei afaceri.d 3 a.b.b.c. ANS: 3 20) Menţionaţi care din următoarele particularităţi ale funcţiei de previziune nu sunt specifice IMM-urilor comparativ cu întreprinderile mari. teste grilă pentru oportunitatea afacerii c. test de fezabilitate generală b.

Care din următoarele nu reprezintă tendinţe ale previziunii în IMM-uri.c. ANS: 3 21) In ultimii ani s-au constatat în ţările dezvoltate o serie de tendinţe ale funcţiei de previziune în IMM-uri. ANS: 3 24) În continuare sunt prezentate o serie de particularităţi ale funcţiei de antrenare în IMM-uri. 1 creşterea flexibilităţii formelor organizatorice ale IMM-urilor. 1 creşterea calităţii previziunilor 2 scăderea orizontului de timp al previziunilor 3 utilizarea frecventă a asistenţei firmelor de consultanţă în realizarea previziunilor 4 utilizarea mai frecventă a informaticii în fundamentarea deciziilor 5 în fundamentarea previziunilor luarea în considerare şi a altor pieţe decât a celei locale. exemplul personal al întreprinzătorului are un rol deosebit în motivarea personalului e. Precizaţi care.b. utilizarea unei palete largi de modalităţi pentru motivarea personalului firmei c. a.inclusiv a pieţelor internaţionale. Dintre combinaţiile prezentate în continuare stabiliţi care este compusă în totalitate din particularităţi ale funcţiei de antrenare în IMM-uri. 2 personalul este calificat şi specializat 3 utilizarea în tot mai mică măsură a informaticii 4 conturarea unor forme organizatorice participative 5 extinderea utilizării de documente şi proceduri formalizate.d . realizarea motivării stakeholderilor d. managerul – întreprinzător îşi pune amprenta asupra procesului de antrenare. îmbunătăţirea tehnicilor de triere a documentelor. 1 a. b. ANS: 2 22) Care din următoarele nu reprezintă particularităţi ale funcţiei de organizare în IMM-uri? 1 structuri organizatorice complexe 2 structurile organizatorice au flexibilitate ridicată 3 în microîntreprinderi rareori există organigramă şi descrieri de posturi 4 calitatea organizării depinde de capacitatea organizatorică a întreprinzătorului ANS: 1 23) Dintre elementele de mai jos unul nu reprezintă o tendinţă a funcţiei de organizare în IMM-uri.

flerul şi discernământul întreprinzătorului 3 şedinţa este frecvent utilizată 4 funcţia de coordonare prezintă o puternică tentă informală. Precizaţi care. a.e 3 b.d.b.c. 1 diversificarea mijloacelor de antrenare în cadrul firmelor 2 creşterea direcţionării salariaţilor spre înnoire şi performanţă în cadrul firmei 3 scăderea flexibilităţii firmei 4 motivarea crescută a stakeholderilor firmei ANS: 3 26) Precizaţi care din următoarele nu reprezintă particularităţi ale funcţiei de coordonare în IMM-uri. ANS: 5 28) Prezentăm mai jos o serie de particularităţi ale funcţiei de control evaluare.manager la funcţia de control- evaluare a firmei b. Indicaţi care nu reprezintă o particularitate. 1 extinderea utilizării şedinţei ca metodă de coordonare 2 menţinerea specificităţii şi importanţei majore a coordonării în firmele mici 3 creşterea treptată a bazei informaţionale 4 atenuarea parţială a puternicei tente informale a coordonării 5 complicarea structurii organizatorice. controlul se bazează întotdeauna pe standarde şi norme c.c.e ANS: 1 25) In cadrul funcţiei de antrenare în IMM-uri se prefigurează o serie de tendinţe. uneori cu încărcătură afectivă apreciabilă 5 funcţia de coordonare este mai intensă în IMM-uri. controlul are un puternic scop constructiv – constatările apărute în urma controlului sunt utilizate în îmbunătăţirea activităţii firmei d. comparativ cu celelalte funcţii ale managementului ANS: 3 27) Unul din elementele prezentate mai jos nu reprezintă o tendinţă în domeniul coordonării IMM-urilor. Dintre elementele de mai jos precizaţi care nu reprezintă o tendinţă a funcţiei de antrenare în IMM-uri. controlul se bazează mai mult pe experienţa şi bunul simţ al întreprinzătorului decât pe standarde şi norme . 2 a. participarea directă a întreprinzătorului. 1 metoda de coordonare frecvent utilizată în IMM-uri constă în discuţii bilaterale 2 funcţia de coordonare în IMM-uri se bazează pe simţul relaţiilor umane.

1 resursele personale ale întreprinzătorului 2 Francising-ul 3 veniturile întreprinderii respective 4 băncile comerciale 5 partenerii de afaceri.e 3 a. la îndemâna întreprinzătorului se află o varietate de modalităţi.c. Indicaţi care din combinaţiile de mai jos reprezintă particularităţi ale funcţiei de control-evaluare din IMM-uri. 1 a. Acest lucru poare fi realizat prin atragerea de surse financiare convenţionale şi neconvenţionale.b. 1 extinderea controlului formalizat bazat pe norme şi standarde 2 realizarea unui control tot mai complex şi mai riguros 3 amplificarea bazei informaţionale de realizare a controlului 4 implicarea în procesul controlului în IMM-uri a standardelor seria ISO 9000 şi ISO14000 şi managementului calităţii totale 5 utilizarea instrumentului de coordonare – şedinţa în procesul controlului. Care din următoarele reprezintă surse convenţionale de finanţare? 1 emisiunea de acţiuni 2 factoringul 3 resursele personale ale întreprinzătorului 4 leasingul ANS: 3 32) Pentru atragerea de resurse financiare. Precizaţi care este aceasta.b. ANS: 5 30) Managementul intreprenorial se caracterizeaza prin: Mentionati raspunsul corect.d 2 a. e.d.c. absenţa totală a controlului de tip anticipativ. Indicaţi care din următoarele sunt surse neconvenţionale de finanţare. .d. funcţionarea şi dezvoltarea firmei. 1 rolul determinant al întreprinzătorului 2 de regulă vizează organizaţii de dimensiuni mari 3 se referă la perioade lungi 10-20 de ani de activitate ANS: 1 31) Intreprinzătorul trebuie să asigure resurse pentru constituirea.e ANS: 2 29) Printre elementele de mai jos se află una care nu reprezinta o tendinta a funcţiei de control-evaluare în IMM-uri.

ANS: 2 33) Noţiunea de stakeholder se referă la: 1 principalele prevederi ale Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor 2 domeniile în care sunt specializaţi întreprinzătorii 3 personalizarea managementului 4 structura cadru a unui plan de afaceri 5 persoane sau grup de persoane cu interese în funcţionarea şi performanţele unei firme şi pe care le pot influenţa în mod semnificativ ANS: 5 34) Care din următoarele nu reprezintă unul din principalii stakeholderi ai IMM- ului? 1 banca 2 managerii firmei 3 cumpărătorii 4 programul de lucru al managerului 5 furnizorii de materii prime. 1 facilitarea accesului firmei la resurse 2 schimbarea denumirii firmei 3 creşterea prestigiului firmei 4 minimizarea riscurilor afacerii 5 amplificarea vânzărilor. ANS: 2 37) Printre regulile de pregătire ale unei negocieri nu se numără: 1 necesitatea unei documentări atente asupra problemei care se negociază . Indicaţi în care din următoarele situaţii nu este necesară atragerea lor. ANS: 4 35) Stakeholderii au un rol important în supravieţuirea şi dezvoltarea firmei. ANS: 2 36) Networkingul antreprenorial este o noţiune ce nu vizează: 1 dezvoltarea şi menţinerea de relaţii cu persoane care au impact direct sau indirect asupra afacerii 2 studiul de fezabilitate 3 principalii clienţi ai firmei 4 principalii furnizori ai firmei 5 persoane sau grup de persoane cu interese în funcţionarea şi performanţele unei firme şi pe care le pot influenţa în mod semnificativ.

b. diferite de firmele mari: 1 a. cele mai frecvente obiective vizează profitul şi cifra de afaceri d.c. avantajul competitiv se regăseşte frecvent riguros stabilit. Specificaţi care din combinaţiile de mai jos cuprind elemente specifice strategiilor intreprenoriale: 1 a.d 3 c.c 2 b.c. de regulă strategia firmei nu conţine explicit misiunea firmei b.d 3 a. include negocierea contractelor c. resursele prezintă o importanţă mai mare la IMM-uri (îndeosebi cele financiare şi materiale).e 4 a. nu este precizat explicit avantajul competitiv e. Care din următoarele combinaţii conţin elemente specifice strategiilor IMM- urilor. orizontul de timp vizat de strategie este de 2-3 ani c.d ANS: 1 39) Strategia IMM-urilor prezintă de regulă următoarele elemente de diferenţiere faţă de strategia firmelor mari.d. urmând a vedea ce se va întâmpla pe parcursul negocierii 5 apelarea la experţi pentru problemele specifice ANS: 4 38) Printre elementele strategiei entreprenoriale se numără: a.c. nu se acordă importanţă resurselor e. orizont de timp al strategiei mai mic decât la firmele mari b.e 5 a.e ANS: 5 40) In cadrul analizei SWOT. a. 2 culegerea de informaţii despre partener pe baza cărora se încearcă anticiparea strategiei celui cu care se negociază 3 stabilirea obiectivelor care se urmăresc 4 începerea unei negocieri fără obiective clare. obiectivele sunt mai multe şi mai bine fundamentate decât la firmele mari d.d.e 4 c. Care din următoarele nu reprezintă o strategie generică a modelului SWOT? 1 Strategia de dezvoltare 2 Strategia de diversificare 3 Strategia de restrângere a activităţii .d 5 a. în funcţie de punctele forte şi punctele slabe ale firmei precum şi de oportunităţile sau ameninţările mediului se regăsesc patru strategii generice.b.b.b.c 2 b.d.

ANS: 2 45) Care din următoarele elemente nu reprezintă o sursă de finanţare indirectă a IMM-urilor prin francizare. 1 franciza 2 licenţierea 3 firmele mixte 4 creditul comercial. 1 strategia completă 2 strategia de imitaţie 3 strategia punctului critic 4 strategia oportunistică 5 strategia reactivă. ANS: 2 42) Care din următoarele reprezinta alianţe strategice? 1 factoring-ul 2 emisiunea de acţiuni 3 franciza 4 negocierea 5 stakeholderii ANS: 3 43) Indicaţi care din cele enumerate mai jos nu reprezintă o formă de alianţă strategică. consultanţă şi service. ANS: 4 44) Care dintre următoarele nu reprezintă avantaje ale francizării pentru IMM- uri? 1 accesul la resurse cu cheltuieli mai reduse 2 plata unui preţ pentru a utiliza numele francizorului 3 diminuarea riscurilor afacerii 4 facilitarea pătrunderii pe anumite pieţe 5 primirea de la francizor de training. VanGelderen şi Ombach?. 1 acces la resurse cu cheltuieli mai reduse 2 instruirea forţei de muncă locale . 4 Strategia de restructurare 5 strategia de imitaţie ANS: 5 41) Precizaţi care dintre strategiile prezentate mai jos nu reprezintă tipuri de strategii intreprenoriale conform specialiştilor Frese.

1992 3 Legea 346/14.11.1994 5 OG 51/30.08. 3 elaborarea prognozelor. ANS: 3 46) Indicaţi la ce tip de franciză se încadrează McDonalds 1 franciza producător – comerciant cu amănuntul 2 franciza producător – comerciant cu ridicata 3 franciza comerciant cu ridicata – comerciant cu amănuntul 4 franciză marcă comercială. planurilor şi a programelor 4 transfer de know-how managerial.07.08. să aibă un stil logic.2004 4 OG 59/ 24.1997 ANS: 3 49) Indicaţi care dintre următorii factori nu reprezintă oportunităţi pentru apariţia şi dezvoltarea IMM-urilor în România. clar . 1 disponibilitatea pentru efort a întreprinzătorilor 2 nivelul ridicat de instruire generală şi profesională a populaţiei României 3 existenţa unor importante resurse naturale 4 strategia de integrare în UE 5 scăderea puterii de cumpărare a populaţiei. 1 1960 – 1970 2 1970 –1975 3 1970 – 1980 4 1990 – 1995 5 1995 – 2000. ANS: 4 47) Menţionaţi în ce perioadă a avut loc o dezvoltare relativ accelerată a IMM- urilor în România datorită acordării de facilităţi fiscale şi existenţei unor nişe neacoperite în economie. marcă de nume sau licenţă – comerciant cu amănuntul. ANS: 5 50) Printre următoarele se regăsesc o serie de recomandări privitoare la modul de redactare a unui plan de afaceri: a.03.1998 2 Legea 130/17. 1 Legea 219/25. ANS: 4 48) Indicaţi actul normativ care reglementează stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor.

c ANS: 3 51) Printre problemele cu care se confruntă in această etapă IMM in România nu se numără: 1 ritmul greoi al privatizării 2 taxele şi impozitele mari 3 dobânzile mari la capitalul împrumutat 4 nivelul ridicat de instruire generală şi profesională a populaţiei 5 absenţa sau insuficienţa resurselor proprii. să fie atractiv şi concis d. Care din combinaţiile enumerate mai jos sunt recomandări privitoare la modul de redactare a unui plan de afaceri? 1 a. supravieţuirea IMM: 1 este favorizată 2 este ameninţată 3 nu este influenţată 4 este o problemă lipsită de importanţă 5 este garantată ANS: 2 . b.b.d 2 b. să fie realizat de secretară.d 3 a.b. ANS: 4 52) Care din următoarele reprezintă oportunităţi pentru dezvoltarea IMM in România? 1 inflaţia 2 taxele şi impozitele mari 3 concurenţa produselor străine 4 disponibilitatea pentru efort a întreprinzătorilor 5 ritmul greoi al privatizării. ANS: 4 53) In perioada 1990-1995 înfiinţarea şi dezvoltarea IMM in România a cunoscut : 1 o creştere relativ accentuată 2 o scădere 3 o scădere accentuată 4 o evoluţie constantă ANS: 1 54) In perioadele de recesiune economică. să anticipeze întrebările cititorilor c.c.

ANS: 2 59) Care din elementele de mai jos fac parte din structura uzuală a unui plan de afaceri? 1 analiza pieţei in care activează firma 2 numele tuturor salariaţilor 3 orarul de lucru al salariaţilor 4 agenda şedinţelor 5 regulile de pregătire a unei negocieri.55) In cadrul IMM procesul decizional: 1 este greoi 2 utilizează multe instrumente decizionale 3 este caracterizat de lipsa puterii de decizie a întreprinzătorului 4 nu există 5 este simplu şi rapid ANS: 5 56) IMM de tip dinamic (antreprenoriale) sunt caracterizate de: 1 grad înalt de creativitate 2 faptul că nu tind spre dezvoltare 3 faptul că îşi canalizează eforturile doar spre menţinerea pe linia de plutire 4 inexistenţa concurenţei 5 globalizarea comerţului. ANS: 1 57) Care din următoarele tipuri de întreprinzători fac parte din tipologia întreprinzătorilor lui John Miner? 1 întreprinzătorul conştiincios 2 întreprinzătorul supervânzător 3 întreprinzătorul universal sau complet 4 întreprinzătorul dinamic 5 întreprinzătorul hotărât ANS: 2 58) Printre caracteristicile oportunităţilor economice profitabile nu se numără: 1 atragerea de clienţi fideli 2 lipsa clienţilor 3 posibilitatea creşterii rapide a vânzărilor 4 faptul că afacerea este cerută pe piaţă 5 o poziţie concurenţială pe care să nu o poată atinge firmele înfiinţate ulterior. .

in Europa vestică. ANS: 3 61) Care din următoarele nu reprezintă surse de finanţare ale întreprinzătorilor? 1 franciza 2 resursele personale ale întreprinzătorilor 3 împrumuturile de la băncile comerciale 4 partenerii de afaceri 5 analiza SWOT ANS: 5 62) Conform cercetărilor din cadrul proiectului STRATOS. ANS: 1 60) Franciza este o formă de : 1 clasificare a întreprinzătorilor 2 particularizare a funcţiei de organizare in IMM 3 alianţă strategică 4 prezentare a unui plan de afaceri 5 redactare a unui studiu de fezabilitate. utilizează o strategie bine determinată. ANS: 2 . in cadrul IMM: 1 un întreprinzător din şase 2 un întreprinzător din o sută 3 nici un întreprinzător 4 numai firmele mari 5 toate IMM-urile ANS: 1 63) Care din următoarele nu este o funcţie a managementului organizaţiei? 1 funcţia de previziune 2 funcţia de organizare 3 funcţia de personal 4 funcţia de antrenare 5 funcţia de control-evaluare ANS: 3 64) Care din următoarele reprezintă surse de finanţare ale întreprinzătorului? 1 networkingul 2 francisingul 3 analiza SWOT 4 studiul de fezabilitate 5 planul de personal.

pentru IMM. cel mai important stakeholder este: 1 Camera de Comerţ 2 întreprinzătorul 3 investitorii de risc 4 managerii de tip static 5 managerii de tip dinamic. ANS: 4 67) Întreprinzătorii de tip statici sau marginali au aptitudini de comunicare: 1 deosebit de bune 2 nelimitate 3 scăzute 4 bine adaptate la mediu ANS: 3 68) Care din următoarele reprezintă un stakeholder pentru IMM? 1 analiza SWOT 2 banca comercială 3 analiza diagnostic 4 networkingul antreprenorial 5 standardele din seria ISO 9000. ANS: 2 70) Printre avantajele IMM faţă de întreprinderile mari se află: 1 accesul scăzut la tehnologiile noi .65) Rezumatul unui plan de afaceri nu cuprinde: 1 descrierea firmei şi a produselor /serviciilor realizate de aceasta 2 misiunea şi obiectivele firmei 3 oferta finală sau intreprenorială 4 avantajul competitive al firmei 5 proiectul STRATOS. ANS: 5 66) Care din următoarele tipuri de întreprinzători nu fac parte din categoriile de întreprinzători evidenţiate de proiectul STRATOS: 1 universal sau complet 2 dinamic sau pionier 3 organizator 4 supervânzător (supercomerciant) 5 clasic sau “rutinier”. ANS: 2 69) Dintre următorii.

capitolul ce vizează produsele/serviciile firmei nu trebuie să cuprindă: . componentă a unui plan de afaceri nu trebuie să cuprindă: 1 indicatorii financiari cheie 2 misiunea firmei 3 viteza de creştere prognozată 4 bilanţul prognozat 5 cash-flow-ul prognozat. prezentarea întreprinderii nu trebuie să cuprindă elemente ce vizează: 1 produsele 2 canalele de vânzare 3 numele angajaţilor 4 proprietarii firmei 5 rezumatul(sinteza) unui plan financiar de demaraj. ANS: 2 71) O particularitate a managementului antreprenorial constă in faptul că: 1 vizează organizaţii de dimensiuni mici 2 vizează organizaţii de dimensiuni mari 3 întreprinzătorii sunt specializaţi pe domenii sau activităţi 4 întreprinzătorii nu apelează la consultanţi externi de management 5 rolul întreprinzătorului in cadrul organizaţiei este nesemnificativ. ANS: 3 74) Planul financiar. ANS: 1 73) In cadrul unui plan de afaceri. ANS: 2 75) In cadrul unui plan de afaceri. 2 gradul mare de flexibilitate 3 faptul că dispun de capital redus 4 lipsa unor cunoştinţe manageriale şi economice eficiente 5 gradul mare de dependenţă faşă de un grup restrâns de clienţi. ANS: 1 72) Studiul de fezabilitate are rolul de a: 1 determina dacă afacerea este fezabilă sau nu 2 atrage investitori 3 ajuta pe întreprinzător să îşi canalizeze eforturile pentru menţinerea strategiei elaborate 4 obliga pe întreprinzător la o abordare sintetică a conceptului p care vrea să îl realizeze 5 dezvolta networkingul antreprenorial.

ANS: 2 77) Capitolul privitor la managementul firmei din cadrul unui plan de afaceri nu trebuie să cuprindă: 1 numărul de angajaţi 2 structura organizatorică 3 analiza punctului critic 4 componenţa echipei manageriale 5 departamentele firmei. capitolul referitor la analiza pieţei nu trebuie să cuprindă: 1 segmentele de clienţi vizate 2 bilanţul prognozat 3 natura competiţiei şi a factorilor de succes 4 principalii competitori 5 poziţia întreprinderii pe piaţă. ANS: 3 78) Un plan de afaceri nu trebuie să cuprindă: 1 un rezumat sau sinteză 2 proiectul STRATOS 3 prezentarea întreprinderii 4 analiza pieţei 5 planul financiar. ANS: 4 76) In cadrul unui plan de afaceri . ANS: 2 79) Capitolul privind strategia din cadrul unui plan de afaceri nu trebuie să cuprindă: 1 strategia de preţ 2 eventualele alianţe strategice 3 plasarea pe un segment al pieţei 4 cash-flow-ul prognozat. 1 tehnologia utilizată pentru realizarea produselor 2 descrierea produselor/serviciilor firmei 3 perspectivele de dezvoltare in timp a produselor 4 cash-flow-ul prognozat 5 compararea ofertei de produse/servicii a firmei cu cea a competiţiei. ANS: 4 80) Un plan de afaceri trebuie să cuprindă: 1 un rezumat (sinteză) .

ANS: 1 81) Criteriile de clasificare a întreprinzătorilor identificate in cadrul proiectului STRATOS conţin: 1 natura competiţiei 2 analiza SWOT a firmei 3 natura atitudinilor intelectuale şi comportamentale ale întreprinzătorilor 4 cash-flow-ul prognozat 5 structura organizatorică a firmei: ANS: 3 82) Pe măsura dezvoltării unei afaceri : 1 scade caracterul administrativ al acesteia 2 creşte caracterul antreprenorial 3 creşte flexibilitatea 4 firma devine mai vulnerabilă 5 scade caracterul antreprenorial şi flexibilitatea afacerii. delimitat de tipologia STRATOS. este caracterizat de faptul că: 1 generează firme puternice 2 nu generează firme puternice sau dinamice 3 generează firme dinamice 4 îşi asumă riscuri foarte mari 5 manifestă o orientare strategică de privatizare.tipologia antreprenorială Miner. 2 tipologia antreprenorială STRATOS 3 numele tuturor angajaţilor 4 programul de lucru al angajaţilor 5 . ANS: 2 84) Care din următoarele nu este etapă in procesul abordării oportunităţii economice de către întreprinzător? 1 identificarea oportunităţii economice 2 determinarea resurselor necesare pentru valorificarea oportunităţii economice 3 analiza SWOT 4 realizarea mecanismului managerial de derulare a afacerii 5 ”recoltarea” valorii nou create. ANS: 3 85) Pentru a transforma o oportunitate economică într-o afacere de success aceasta trebuie : . ANS: 5 83) Întreprinzătorul de tip clasic sau “rutinier”.

ANS: 2 87) Profesorul American Patrick R. 1 să se situeze sub punctual critic 2 să aibă un flux de numerar negativ 3 să adopte o strategie de restrângere a activităţii 4 afacerea vizată să fie cerută pe piaţă 5 profitul estimat să fie negativ.Lilos clasifică nenumăratele riscuri care îi pândesc pe întreprinzători in 4 categorii. marginale 2 societăţi cooperatiste 3 firme care activează in domeniul construcţiilor 4 societăţi comerciale 5 asociaţii familiale ANS: 1 89) Întreprinzătorul universal sau complet aparţine tipologiei: 1 John Miner 2 STRATOS 3 Patrick R. superior costurilor de oportunitate 3 să aibă un cash-flow negativ 4 să nu aibă o strategie bine formulată 5 să nu îşi asume nici un fel de riscuri. ANS: 1 88) După potenţialul de obţinere a profitului IMM-urile pot fi clasificate in: 1 firme statice. ANS: 4 86) Pentru ca o oportunitate economică să se transforme într-o afacere de success aceasta trebuie: 1 să realizeze un profit negativ 2 profitul estimat să justifice capitalul şi timpul investite. Care din următoarele nu este o categorie din risc pentru întreprinzători conform acestei clasificări? 1 riscuri de barter 2 riscuri financiare 3 riscuri profesionale 4 riscuri familiale 5 riscuri de ordin psihic. Little ANS: 2 .Lilos 4 Michael Porter 5 Arthur D.

ANS: 3 94) Testul de fezabilitate financiară. ANS: 5 93) Sursele de oportunităţi economice nu pot fi: 1 ştiinţifice 2 tehnice 3 barierele organizaţionale 4 juridice 5 fiscale. ANS: 1 . ANS: 5 92) Barierele contextuale ce îngreunează perceperea şi valorificarea oportunităţilor nu pot fi: 1 culturale 2 legislative-birocratice 3 motivaţional-economice 4 instituţional-economice 5 legate de întreprinzător. realizat in cadrul unui studiu de fezabilitate determină: 1 dacă oportunitatea este profitabilă 2 punctele forte ale afacerii 3 punctele slabe ale afacerii 4 oportunităţile mediului extern 5 ameninţările mediului extern.90) Întreprinzătorul supervânzător (supercomerciant) aparţine tipologiei: 1 STRATOS 2 SWOT 3 John Miner 4 PEST 5 Michael Porter. ANS: 3 91) Barierele contextuale ce îngreunează perceperea şi valorificarea oportunităţilor economice provin din: 1 interiorul organizaţiei 2 caracteristicile întreprinzătorului 3 compartimentul financiar 4 compartimentul de marketing 5 mediul exterior organizaţiei.

ANS: 2 98) Care din următoarele nu reprezintă oportunităţi pentru dezvoltarea IMM.Smirnov 3 de vânzări 4 de marketing 5 de personal. Van Gelderen şi Ombach: 1 antreprenorială completă 2 antreprenorială a punctului critic 3 oportunistică 4 de diversificare 5 antreprenorială reactivă. conform specialiştilor olandezi Frese. ANS: 2 96) Care din următoarele tipuri de strategii antreprenoriale nu aparţin clasificării specialiştilor olandezi Frese. ANS: 4 99) Prin fructificarea oportunităţilor economice IMM nu contribuie la: 1 creşterea PIB 2 creşterea inflaţiei 3 crearea de noi locuri de muncă 4 stimularea concurenţei 5 stimularea inovativităţii. ANS: 4 97) Strategia antreprenorială a punctului critic. ANS: 2 . in perioada actuală: 1 nivelul ridicat de instruire generală şi profesională a populaţiei 2 existenţa unor importante resurse naturale 3 programe de asistenţă ale UE 4 concurenţa produselor străine 5 disponibilitatea pentru efort a întreprinzătorilor. Van Gelderen şi Ombach: 1 rezolvă activităţile curente 2 se concentrează pe problemele importante şi dificile ale firmei 3 urmăreşte valorificarea cât mai multor oportunităţi. in România.95) In cadrul unui studiu de fezabilitate nu se efectuează teste : 1 de fezabilitate financiară 2 Kolmogorov. putând devia de la obiectivele iniţiale 4 nu este aplicabilă decât in medii stabile 5 este identică cu strategia antreprenorială completă.

profesională şi socială ANS: 4 103) Care din următoarele este caracteristică psihosocială a întreprinzătorilor? 1 curajul cu care se angajează să înfrunte riscurile 2 o bună pregătire tehnică 3 prudenţă apreciabilă 4 o bună pregătire managerială ANS: 1 104) Care din următoarele este un criteriu cantitativ de departajare a IMM de întreprinderile mari? . oferta finală cuprinsă in planul de afaceri nu conţine: 1 sumele solicitate potenţialilor furnizori de fonduri 2 destinaţia sumelor solicitate 3 date privind drumul critic 4 termenii financiari ai eventualelor credite acordate 5 condiţiile de parteneriat.100) In cazul in care printr-un plan de afaceri se urmăreşte atragerea de investiţii. ANS: 3 101) Abordarea funcţională a spiritului antreprenorial se referă la: 1 tipologia John Miner 2 rolul spiritului antreprenorial in economie 3 resursele utilizate de întreprinzător 4 abilităţile manageriale ale întreprinzătorului. ANS: 2 102) Cea mai semnificativă caracteristică psihosocială a întreprinzătorilor este dată de: 1 abilităţile manageriale ale întreprinzătorilor 2 opţiunile strategice ale întreprinzătorilor 3 adaptabilitatea la mediu 4 dorinţa de realizare materială.

1 conducerea este asigurată de proprietari 2 activitatea se desfăşoară pe plan local 3 numărul de personal 4 posesiunea întreprinderii aparţine unuia sau unui mic număr de proprietari 5 întreprinzătorul îşi pune amprenta asupra întregii activităţi a firmei ANS: 3 105) Care din următoarele este un criteriu calitativ de departajare a IMM de întreprinderile mari? 1 volumul cheltuielilor totale 2 cifra de afaceri 3 profitul 4 conducerea este asigurată de proprietari 5 numărul de personal ANS: 4 106) Care din următoarele reprezintă un avantaj al IMM faţă de întreprinderile mari? 1 grad mare de flexibilitate 2 structuri organizatorice complexe 3 control ineficient 4 nu sunt creatoare de locuri de muncă 5 sistem de informare greoi. ANS: 5 108) . ANS: 1 107) Care din următoarele reprezintă un dezavantaj al IMM faţă de întreprinderile mari? 1 sunt creatoare de locuri de muncă 2 grad mare de flexibilitate 3 o bună gestionare a resurselor umane 4 structuri organizatorice simple şi supple 5 capital redus.Printre următoarele se numără o serie de dezavantaje ale IMM faţă de întreprinderile mari: .

2.5 5 1.dispun de capital redus ceea ce le face vulnerabile la şocurile economice 2.5 ANS: 5 109) Care din actele normative de mai jos vizează stimularea înfiinţării şi dezvoltării iMM? 1 Legea 10/2001 2 Legea 247/2005 3 Legea 346/2004 4 Legea 219/2005 5 Legea 278/2006 ANS: 3 110) Care din următoarele nu reprezintă oportunităţi pentru dezvoltarea IMM in România? 1 nivelul ridicat de instruire generală şi profesională a populaţiei 2 taxele şi impozitele mari 3 sistem de învăţământ de nivel ridicat 4 existenţa unor importante resurse naturale 5 programele de asistenţă ale Uniunii Europene.5 4 1.acces scăzut la tehnologiile noi 3.grad mare de dependenţă faţă de un grup de clienţi 5.3.3.4.4. Care din combinaţiile de mai jos reprezintă dezavantaje ale IMM faţă de întreprinderile mari? 1 1. 1.3.2.3.grad mare de flexibilitate 4.2.lipsa de cunoştinţe manageriale şi economice suficiente a conducătorilor.5 3 1.4. ANS: 2 111) După criteriul potenţialului de obţinere a profitului IMM nu pot fi: .4 2 2.

ANS: 2 114) Care din următoarele nu este o caracteristică a întreprinzătorilor dinamici? 1 delegă autoritatea 2 folosesc tehnici de marketing variate 3 au aptitudini de comunicare scăzute 4 caută să-şi suplimenteze studiile in domeniul economic şi/sau juridic 5 fac planificări pe termen lung. 1 firme mici statice. marginale 2 societăţi mixte 3 firme mici. ANS: 3 115) Care din următoarele nu este o caracteristică a întreprinzătorilor statici şi marginali: . nemarginale 4 firme dinamice (antreprenoriale) ANS: 2 112) Care din următoarele nu pot genera succesul sau insuccesul IMM? 1 resursele financiare 2 resursele de personal 3 numele angajaţilor 4 abilităţile manageriale ale întreprinzătorului 5 numărul de clienţi ANS: 3 113) Politicile de recompensare a salariaţilor din cadrul IMM nu se bazează pe: 1 performanţele obţinute de salariaţi 2 abilitatea de a opera cu concepte abstracte 3 responsabilităţile salariaţilor 4 profitul realizat de salariaţi. statice.

5 4 2.nu generează firme puternice şi dinamice 4.4.5 ANS: 2 118) Printre caracteristicile întreprinzătorului dinamic sau pionier.4.4. conform tipologiei STRATOS se află următoarele: 1.3.prudenţă apreciabilă 5.adaptabilitate mare la mediu 3.3.amploare redusă a deciziilor şi acţiunilor 2. Care din combinaţiile de mai jos reprezintă particularităţi ale întreprinzătorului clasic sau rutinier? 1 1.3.2.2.4 2 1.are disponibilitate spre asumarea de riscuri 3.3.orientarea strategică este diversificarea. conform tipologiei întreprinzătorilor STRATOS se află: 1.se adaptează bine la schimbările de mediu . 1 au aptitudini de comunicare scăzute 2 nu delegă autoritatea 3 folosesc surse reduse de capital 4 folosesc tehnici de marketing variate 5 folosesc strategii restrânse de marketing ANS: 4 116) Care din următoarele tipuri de întreprinzători nu fac parte din tipologia întreprinzătorilor lui John Miner? 1 întreprinzătorul performant personal 2 întreprinzătorul manager 3 întreprinzătorul expert 4 întreprinzătorul supervânzător 5 întreprinzătorul universal sau complet ANS: 5 117) Printre caracteristicile întreprinzătorului classic sau rutinier.5 5 1.2.5 3 1.este deosebit de creativ 2.

4. ordonanţe sau hotărâri de guvern .5 ANS: 1 119) Care dintre tipurile de întreprinzători conform tipologiei STRATOS este cel mai performant din punct de vedere economic? 1 întreprinzătorul universal sau complet 2 întreprinzătorul dinamic sau pionier 3 întreprinzătorul organizator 4 întreprinzătorul clasic sau rutinier ANS: 1 120) Care din următoarele nu este o particularitate a întreprinzătorului universal sau complet din tipologia STRATOS? 1 adaptabilitate mare la mediu 2 o bună pregătire economică şi tehnică 3 orientarea strategică este diversificarea 4 prudenţă apreciabilă ANS: 4 121) Sursele de oportunităţi de afaceri comerciale constau in: 1 existenţa cererii pentru anumite produse sau servicii 2 descoperirea de noi legi.5 5 1. metodologii aplicabile in realizarea dev produse şi servicii noi şi modernizate 3 îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a creditelor 4 modificarea cuantumului taxelor şi impozitelor 5 apariţia de noi legi.3.5 4 2.3. principii.4.4.3. Care din combinaţiile de mai jos reprezintă particularităţi ale întreprinzătorului dinamic sau pionier? 1 1.4 2 1.2.2.prudenţă apreciabilă.orientarea strategică este penetrarea pe piaţă 5.5 3 1.3. 4.2.

nivelul dobânzii etc ANS: 2 . metodologii aplicabile in realizarea dev produse şi servicii noi şi modernizate 3 îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a creditelor 4 modificarea cuantumului taxelor şi impozitelor 5 apariţia de noi legi. ordonanţe sau hotărâri de guvern sau modificarea celor existente privitoare la stimularea dezvoltării IMM ANS: 4 123) Sursele de oportunităţi de afaceri juridice constau in: 1 existenţa cererii pentru anumite produse sau servicii 2 descoperirea de noi legi. sau modificarea celor existente privitoare la stimularea dezvoltării IMM ANS: 1 122) Sursele de oportunităţi de afaceri fiscale constau in: 1 existenţa cererii pentru anumite produse sau servicii 2 descoperirea de noi legi. principii. principii. metodologii aplicabile in realizarea dev produse şi servicii noi şi modernizate 3 îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a creditelor 4 modificarea cuantumului taxelor şi impozitelor 5 apariţia de noi legi. cunoştinţe şi abilităţi favorizante activităţilor antreprenoriale 4 îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a creditelor privitor la volumul garanţiilor. ordonanţe sau hotărâri de guvern sau modificarea celor existente privitoare la stimularea dezvoltării IMM ANS: 5 124) Sursele de oportunităţi de afaceri informaţionale constau in: 1 apariţia sau modificarea legislaţiei cu consecinţe favorabile asupra întreprinderii 2 noi abordări şi tehnologii informatice care facilitează accesul mai ieftin şi mai rapid la informaţii importante 3 pregătirea prin cursuri a unor persoane cu viziune.

norme şi comportamente împotriva descoperirii şi punerii in practică a oportunităţilor 2 scăderea PIB. nivelul dobânzii etc ANS: 3 126) Barierele culturale ce pot apărea in procesul valorificării oportunităţilor economice constau in: 1 existenţa unor valori. cererii şi investiţiilor 3 existenţa unei legislaţii complexe. consumului. ANS: 1 127) Barierele legislativ-birocratice ce pot apărea in procesul valorificării oportunităţilor economice constau in: 1 existenţa unor valori. cunoştinţe şi abilităţi favorizante activităţilor antreprenoriale 4 îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a creditelor privitor la volumul garanţiilor. aspiraţii. aspiraţii. neclare şi contradictorii 4 absenţa unor instituţii specifice economiei de piaţă 5 absenţa stimulentelor economice ANS: 3 128) Barierele motivaţional-economice ce pot apărea in procesul valorificării oportunităţilor economice constau in: . consumului.125) Sursele de oportunităţi de afaceri educaţionale constau in: 1 apariţia sau modificarea legislaţiei cu consecinţe favorabile asupra întreprinderii 2 noi abordări şi tehnologii informatice care facilitează accesul mai ieftin şi mai rapid la informaţii importante 3 pregătirea prin cursuri a unor persoane cu viziune. cererii şi investiţiilor 3 existenţa unei legislaţii complexe. neclare şi contradictorii 4 absenţa unor instituţii specifice economiei de piaţă 5 absenţa stimulentelor economice. norme şi comportamente împotriva descoperirii şi punerii in practică a oportunităţilor 2 scăderea PIB.

aspiraţii. cererii şi investiţiilor 3 existenţa unei legislaţii complexe. norme şi comportamente împotriva descoperirii şi punerii in practică a oportunităţilor 2 scăderea PIB. neclare şi contradictorii 4 absenţa unor instituţii specifice economiei de piaţă 5 absenţa stimulentelor economice ANS: 4 130) Care din următoarele nu sunt tipuri de bariere contextuale ce pot apărea in procesul valorificării oportunităţilor economice: 1 bariere culturale 2 bariere legislativ-birocratice 3 bariere motivaţional-economice 4 bariere instituţional-economice 5 creşterea PIB ANS: 5 131) Testul de fezabilitate generală care se efectuează in cadrul unui studio de fezabilitate nu trebuie să conţină: 1 punctele forte ale afacerii 2 punctele slabe ale afacerii 3 reguli de negociere . cererii şi investiţiilor 3 existenţa unei legislaţii complexe. aspiraţii. consumului. norme şi comportamente împotriva descoperirii şi punerii in practică a oportunităţilor 2 scăderea PIB. consumului. neclare şi contradictorii 4 absenţa unor instituţii specifice economiei de piaţă 5 absenţa stimulentelor economice ANS: 5 129) Barierele instituţional-economice ce pot apărea in procesul valorificării oportunităţilor economice constau in: 1 existenţa unor valori. 1 existenţa unor valori.

4 2 1.nu se obţin informaţii privind obiectul negocierii 5. 4 oportunităţi ale mediului extern întreprinderii 5 pericole(ameninţări) ale mediului extern întreprinderii.2.3.2. Care din combinaţiile de mai jos conţin reguli de pregătire a unei negocieri? 1 1.3.5 . consultanţi de management din afara firmei ANS: 2 133) Care din următorii nu pot reprezenta un stakeholder al unei IMM 1 investitorii de risc 2 familia întreprinzătorului 3 managerii firmei 4 punctele forte şi slabe ale firmei 5 Camera de Comerţ ANS: 4 134) Printre regulile de pregătire a unei negocieri se află: 1. nespecializaţi pe domenii sau activităţi 4 apelează la specialişti. ANS: 3 132) Care din următoarele nu este o particularitate a managementului antreprenorial? 1 vizează organizaţii de dimensiuni mici 2 nu este influenţat de personalitatea întreprinzătorului 3 managerii sunt de tip generalist.apelarea la experţi 2.necesitatea unei documentări atente asupra problemei care se negociază 3.stabilirea obiectivelor care se urmăresc.culegerea de informaţii despre persoanele cu care se negociază 4.

3 3 1.4.4. Care din combinaţiile de mai jos vizează situaţii in care se recomandă recurgerea la o strategie de restrângere? 1 1.când firma activează într-un mediu plin de ameninţări.3.2.2 2 1.când firma activează într-un mediu caracterizat de oportunităţi 4.când întreprinderea are puncte forte puternice 2.când întreprinderea are puncte slabe semnificative 3.5 5 1.5 ANS: 2 135) O întreprindere de tip IMM se poate afla in situaţiile de mai jos: 1.3 5 2.4 ANS: 2 .când întreprinderea are puncte forte puternice 2.când întreprinderea are puncte slabe semnificative 3.3 3 1. Care din combinaţiile de mai jos vizează situaţii in care se recomandă recurgerea la o strategie de dezvoltare? 1 1.4. ANS: 5 136) O întreprindere de tip IMM se poate afla in situaţiile de mai jos: 1.4 4 2.5 4 2.3.4 4 2. 3 1.când firma activează într-un mediu plin de ameninţări.2 2 1.4.3 5 2.când firma activează într-un mediu caracterizat de oportunităţi 4.

4 3 3. Care din combinaţiile de mai jos cuprind caracteristici ale strategiei antreprenoriale complete? 1 1.3. cunoştinţe manageriale şi economice 4.137) Printre particularităţile strategiilor antreprenoriale nu se numără: 1 vizează orizonturi scurte de timp.3.strategia cuprinde procese ample de planificare . Van Gelderen şi Ombach se numără: 1.strategia are o puternică orientare proactivă.4.5 5 1.pe termen lung 2. conform specialiştilor olandezi Frese.4 ANS: 4 139) Strategia antreprenorială reactivă.strategia nu este aplicabilă decât in medii stabile 5.2. Van Gelderen şi Ombach : 1 rezolvă activităţile curente 2 se concentrează pe problemele importante şi dificile ale firmei 3 cuprinde reacţii imediate la situaţiile neprevăzute care apar.5 4 1. conform specialiştilor olandezi Frese. de obicei 2-3 ani 2 nu sunt influenţate de personalitatea întreprinzătorului 3 se acordă o atenţie deosebită resurselor 4 cele mai frecvente obiective vizează profitul şi cifra de afaceri 5 se axează asupra valorificării unei nişe de piaţă ANS: 2 138) Printre caracteristicile strategiilor antreprenoriale.3 2 2.strategia urmăreşte valorificarea cât mai multor oportunităţi. fără a încerca să le influenţeze 4 este identică cu strategia antreprenorială completă . putând devia de la obiectivele iniţiale 3.strategia foloseşte un volum mare de informaţii.2.

Van Gelderen şi Ombach : 1 rezolvă activităţile curente 2 se concentrează pe problemele importante şi dificile ale firmei 3 cuprinde reacţii imediate la situaţiile neprevăzute care apar. fără a încerca să le influenţeze 4 este identică cu strategia antreprenorială completă ANS: 1 . ANS: 3 140) Strategia antreprenorială rutinieră. conform specialiştilor olandezi Frese.