You are on page 1of 1

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HN

PHÒNG CT CHÍNH TRỊ VÀ CT SINH VIÊN
------------------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ATM CỦA SINH VIÊN

Họ và tên SV
................................................................................................................
(chữ hoa có dấu)

Số hiệu SV .....................................

Lớp ............................................................ Khoá ....................

Khoa ................................................................................................................
PHẦN NÀY DÀNH CHO SINH VIÊN DIỆN CHÍNH SÁCH
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TÀI KHOẢN SV
Số tài khoản .............................................................
Tên Ngân hàng NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
(VIETINBANK)
Tên Chi nhánh ................................................................................................................
(nếu có) ................................................................................................................
- Địa chỉ chi nhánh ................................................................................................................
................................................................................................................

Chú ý :
1. Sinh viên đăng ký số tài khoản của chính mình (đã mở ở Ngân hàng VietinBank), không
dùng số tài khoản của người khác.
2. Sinh viên chú ý: không ghi Số thẻ ATM vào mục Số Tài khoản.
3. Sinh viên sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin tài khoản.
Hà Nội, ngày.........tháng........năm 2010
(SV ký và ghi rõ họ tên)