You are on page 1of 10

1

Mr. sc. Draga Kpan-Lisica, viši pred.

UVOD U VJEŽBE IZ PODRUČJA
ELEKTRIČNIH STRUJNIH KRUGOVA 

Pojmovi i definicije:
• Električna struja, električni potencijal i električni napon;
• Električni strujni krug;
• Topologija električnog strujnog kruga;
• Izvori električnog napona;
• Električna trošila;
• Serjisko i paralelno spajanje električnih komponenata. 

Osnovni električni mjerni instrumenti:
• Ampermetar, voltmetar;
• Univerzalni mjerni instrument (AVO-metar). 

Pristup električnom strujnom krugu:
redoslijed spajanja (rastavljanja)

odnosno rad potreban da se jedinični električni naboj dovede iz beskonačnosti u neku točku električnog polja istoimenog električnog naboja. 2  Pojmovi i definicije ELEKTRIČNA STRUJA (I).) ELEKTRIČNI NAPON (U) Električni napon izmeñu dviju točaka. SI jedinica je amper (A) Električna struja je usmjereno gibanje slobodnih nosilaca električnih naboja s mjesta veće prema mjestu manje potencijalne energije. je razlika električnog potencijala izmeñu tih točaka: UAB = VA – VB . (Prema definiciji električni potencijal naboja u beskonačnosti je nula. (Tehnički smjer električne struje je smjer gibanja pozitivnih naboja. SI jedinica je volt (V) Električni potencijal je energija jediničnog električnog naboja u električnom polju.) ELEKTRIČNI POTENCIJAL (V). A i B.

 električni osigurači (namjerno ugrañeni "najslabiji " elementi el. Grana je dio složenog strujnog kruga koji se nalazi izmeñu dvaju čvorova. Petlja je dio složenog strujnog kruga. čime je od štetnih posljedica zaštićen i el. strujnom krugu meñusobno su povezane vodičima (spojne žice). Ukoliko se radi o takvim. 3 ELEKTRIČNI STRUJNI KRUG Svaki električni strujni krug. zbog čega u slučaju prekoračenja odreñenog. . • električno trošilo (pasivna komponenta). strujnog kruga. struje prvi pregore ili se isključuju. strujni krug i el. pored električnih varijabli (napon. na taj način prekine se el. maksimalnog iznosa el. složenijim. u njima. a sastoji se od najmanje dviju grana.) Komponente u el. petlja). Čvor je točka složenog strujnog kruga u kojoj se spajaju tri ili više elemenata tog strujnog kruga. koji i sam predstavlja zatvoreni strujni krug. strujni krug. U strujnom krugu se mogu nalaziti i:  električni mjerni instrumenti (u pravilu ne utječu na strujno-naponske prilike). mreža. grana. može se svesti na dvije osnovne komponente: • izvor električnog napona (aktivna komponenta). ma kako složen. TOPOLOGIJA ELEKTRIČNOG STRUJNOG KRUGA Električni strujni krugovi ponajčešće nisu jednostavni: aktivni i pasivni elementi mogu biti meñusobno povezani na različite načine. strujnim krugovima. struja). postoje i topološke varijable (čvor. u kojima postoje grananja. koji se proizvode tako da njihov električni otpor bude što manji – u idealnom slučaju zanemariv.

Broj promjena polariteta u jedinici vremena naziva se frekvencija. • induktivni otpor. Simbol: Oznake – primjerice: (220V − 50Hz) ili (AC 220V − 50Hz). A . (AC – Alternating Current) Izvori izmjeničnog napona su izvori kod kojih se polaritet mijenja. Razlikujemo tri vrste otpora električnih trošila: • omski otpor. Izvori električnog napona mogu biti istosmjerni i izmjenični. IZVORI IZMJENIČNOG NAPONA . IZVORI ISTOSMJERNOG NAPONA . ELEKTRIČNA TROŠILA Iako svi dijelovi električnog strujnog kruga pružaju odreñeni otpor prolasku električne struje. Simbol: − 24 V ) ili ( DC 24 V ). V SI jedinica za električni otpor je om ( Ω = ). 4 IZVORI ELEKTRIČNOG NAPONA Izvori električnog napona su ureñaji (kemijski . Ta se razlika električnog potencijala u statičkim uvjetima ( I = 0 ─ električna struja ne teče) naziva elektromotorna sila (∈ ∈). mehanički. fotonaponski i dr. SI jedinica za frekvenciju je herc (Hz = s −1 ). namjenski proizvedene upravo tako da prolasku struje pružaju specifičnu vrstu otpora. ) koji na svojim priključnicama daju stalnu razliku električnog potencijala. pod pojmom trošila podrazumijevamo pojedine dijelove strujnog kruga. • kapacitivni otpor. Oznake – primjerice: (− (DC – Direct Current) Izvori istosmjernog napona su izvori kod kojih se polaritet ne mijenja.

Omski otpor električnog vodiča konstantne površine presjeka. Klizni promjenjivi otpornici mogu se koristiti kao: . max. R. promjenjivi).struja (IMAX). simbol: . . koja otpornikom teče: U= RI Omski otpornik definiraju: el. niskonaponski). napon (UMAX). max. odreñen je izrazom: l R= ρ . S gdje je: ρ – električna otpornost (Ωm) l – duljina vodiča (m) S – površina presjeka vodiča ( m2) Razlika električnog potencijala na krajevima omskog otpornika kojim teče električna struja ( I ≠ 0 – dinamički uvjeti) u praksi se naziva padom napona. 5 OMSKI OTPORNK Simboli: Omski otpornik je električno trošilo koje protoku električne struje pruža omski otpor (R): pri prolasku električne struje omskim trošilom električna struja i električni napon su u fazi. Iznos pada napona računa se kao umnožak omskog otpora. niskoomski). prema izvedbi (fiksni. prema max. I. male snage). otpor (R). .potenciometri.reostati . S. simbol: . i jakosti struje. Razredba omskih otpornika: . prema otporu (visokoomski. struji (velike snage. prema max naponu (visokonaponski. .

6 INDUKTIVNI OTPORNIK Induktivni otpornik je električni vodič namotan u obliku zavojnice (svitka) u čijoj sredini može biti feromagnetna jezgra. Induktivni otpornik protoku istosmjerne struje pruža omski otpor. • max. R. SI jedinica je radijan u sekundi ( s-1). Induktivni otpornik definiraju: • induktivitet (L). Vs L – induktivitet zavojnice. R. SI jedinica je henri ( H = ). pored omskog otpora. Simbol induktivnog otpornika fiksnog induktiviteta: Simbol induktivnog otpornika promjenjivog induktiviteta: . A Pri prolasku izmjenične električne struje induktivnim trošilom električna struja kasni u fazi za naponom. struja (Imax). gdje je : ω = 2 π f – kružna frekvencija. Protoku izmjenične struje induktivni otpornik. pruža i induktivni otpor: XL = ω L .

Protoku istosmjerne struje kapacitivni otpornik pruža beskonačno velik otpor (galvanski prekid strujnog kruga).prema dielektriku (zračni. Kondezator definiraju: • kapacitet (C). promjenjivi). koji nisu galvanski spojeni (izmeñu njih je električni izolator – dielektrik).prema radnom naponu (visokonaponski. niskokapacitivni). s čvrstim dielektrikom). . SI jedinica je farad (F = ). Kapacitivni otpornik protoku izmjenične električne struje pruža kapacitivni otpor: 1 XC = ωC gdje je: ω = 2 π f – kružna frekvencija. napon (U MAX). . As C – kapacitet kondenzatora. Simbol kondenzatora fiksnog kapaciteta: Simbol kondenzatora promjenjivog kapaciteta: . V Pri prolasku izmjenične električne struje kapacitivnim trošilom električna struja brza u fazi pred naponom (prethodi mu).prema izvedbi (fiksni. SI jedinica je radijan u sekundi (s-1). Razredba kondenzatora: -prema kapacitetu (visokokapacitivni. 7 KAPACITIVNI OTPORNIK (Kondenzator) Kapacitivni otpornik je kombinacija dvaju vodiča. • max. . niskonaponski).

tako da svim komponentama teče zajednička (ista) struja. jedna za drugom. tako da je napon na svakoj komponenti jednak narinutom naponu. a struja izvora jednaka je zbroju struja u svim paralelnim granama. 8 SERIJSKO I PARALELNO SPAJANJE ELEKTRIČNIH KOMPONENATA Serijska veza U serijskoj vezi električne komponente se spajaju redom. U1 = U 2 = U 3 = U I = I1 + I 2 + I 3 . I1 = I 2 = I 3 = I U = U1 + U 2 + U 3 Paralelna veza Paralelnu vezu karakterizira spajanje električnih komponenata na istu razliku električnog potencijala. a narinuti napon jednak je zbroju svih padova napona u strujnom krugu.

UV = UR I = IR + IV Budući da se voltmetar spaja paralelno. odnosno da se iznos mjerenog električnog napona što manje promijeni (unošenje što manje pogrješke). da bi se mjerena jakost električne struje što manje promijenila (unošenje što manje pogrješke). . kako bi jakost električne struje koja teče voltmetrom (IV) bila što manja. AMPERMETAR Ampermetar je električni instrument za mjerenje jakosti električne struje: spaja se serijski u onu granu električnog strujnog kruga u kojoj treba izmjeriti jakost električne struje. proizvodi se sa što većim unutarnjim otporom. IA = IR = I U = UA + UR Budući da se ampermetar spaja serijski. 9  Osnovni električni mjerni instrumenti VOLTMETAR Voltmetar je električni instrument za mjerenje električnog napona: spaja se paralelno na onu komponentu električnog strujnog kruga na kojoj treba izmjeriti električni napon. proizvodi se sa što manjim unutarnjim otporom.

. • Utvrditi vrstu struje (izmjenična ili istosmjerna). završno s izvorom. ili Ω). kako ne bi došlo do neželjenih poslijedica (za izvoditelja vježbe i/ili opremu). uglavnom. 10 UNIVERZALNI MJERNI INSTRUMENT (AVO-metar) To je višenamjenski mjerni instrument. pa tek onda rastaviti komponente el. potrebno je : • Utvrditi vrstu mjerenja (A. B) potom spojiti paralelno vezane el. najprije spojiti sve serijski vezane el. kruga i raspraviti nejasnoće. V. • provjeriti izvor el. ovisno o tome hoćemo li ga koristiti kao ampermetar.  Pristup električnom strujnom krugu: redoslijed spajanja (rastavljanja) Prilikom rješavanja zadatka spajanja električnog strujnog kruga neophodno je poštivanje redoslijeda izvršavanja pojedinih radnji. • pristupiti spajanju električnog strujnog kruga. strujnog kruga. i to: A) počevši od izvora. potom iskopčati spojne žice iz izvora. komponente . proizvodi s mogućnošću mjerenja napona. Pri korištenju ovakvog mjernog instrumenta. napona (prekidač mora biti isključen). Nakon ovoga može se pristupiti mjerenju. komponente. • Odabrati mjerno područje (ovisno o redu veličine očekivane vrijednosti). struje i otpora. • upoznati se s opremom koja je ponuñena za realizaciju zadatka. • provjeriti spojeni strujni krug i uključiti izvor napona . koji se. Redoslijed radnji je sljedeći: • temeljito proučiti shemu zadanog el. • po završenom mjerenju najprije isključiti naponski izvor. • izvršiti mjerenje. • Odabrati mjernu ljestvicu i napraviti račun očitavanja. voltmetar ili ommetar.