ANG MISA NG SAMBAYANAN

PASIMULA Awiting Pambungad
PARI (P) : Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. BAYAN (B) : Amen! P: Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa’y sumainyong lahat…

B:

At sumaiyo rin!

PAGSISISI SA KASALANAN
P: Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo’y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. P & B:

Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala
(ang lahat ay dadagok sa dibdib)

sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako’y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
P: Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.

B:

Amen.

PANGINOON KAAWAN MO KAMI
P: B: P: B: P: B: P: Panginoon, kaawaan mo kami.

Panginoon, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami.

Kristo, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami.

Panginoon, kaawaan mo kami.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.

B:

Amen.

CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME

1

GLORIA/PAPURI SA DIYOS SA KAITASAN
(kapag nakatakdang ganapin, aawitin o darasalin ang awit na ito). Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagka’t ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. ***Listed as Song Numbers
35 4 3 14 27 28 53 41 45 58 56 51 29 13 48 60 26 25 9 59 61 11 40 24 12 23 32 30 19 7 35 4 3 14 27 28 53 41 45 58 56 51 29 13 48 60 -

INDEX
Aba Ginoong Maria Aleluya Ang Kaluluwa Ko'y Nau-Uhaw Ang Panginoon Ang Aking Pastol Ang Puso Ko'y Nagpupuri Ang Tanging Alay Ko Awit Ng Paghahangad (Cenzon) Buksan Ang Aming Puso Dakilang Pag-Ibig Diyos Ay Pag-Ibig Gabing Kulimlim Gugma Hesus Hindi Kita Malilimutan Humayo't Ihayag Isang Pagkain, Isang Katawan, Isang Bayan Isang Pananampalataya Kahanga-Hanga Kaibigan, Kapanalig Lupa Lupa Man Ay Langit Na Rin Magpasalamat Kayo Sa Panginoon Magsiawit Kayo Sa Panginoon Manatili Ka Mapapalad Narito Ako O Hesus, Hilumin Mo Pag-Aalaala Pag-Aalay Ng Puso Pagbubunyi Ng Misteryo Ng Pananampalataya Aba Ginoong Maria Aleluya Ang Kaluluwa Ko'y Nau-Uhaw Ang Panginoon Ang Aking Pastol Ang Puso Ko'y Nagpupuri Ang Tanging Alay Ko Awit Ng Paghahangad (Cenzon) Buksan Ang Aming Puso Dakilang Pag-Ibig Diyos Ay Pag-Ibig Gabing Kulimlim Gugma Hesus Hindi Kita Malilimutan Humayo't Ihayag Isang Pagkain, Isang Katawan, Isang Bayan 26 25 9 59 61 11 Isang Pananampalataya Kahanga-Hanga Kaibigan, Kapanalig Lupa Lupa Man Ay Langit Na Rin Magpasalamat Kayo Sa Panginoon Magsiawit Kayo Sa Panginoon Manatili Ka Mapapalad Narito Ako O Hesus, Hilumin Mo Pag-Aalaala Pag-Aalay Ng Puso Pagbubunyi Ng Misteryo Ng Pananampalataya Paghahain Ng Alay Paghahandog Paghahandog Ng Sarili Pag-Ibig Mo Pag-Ibig Mo Ama Pagmamahal Sa Panginoon Pagtitipan Panalanging Maging Bukas-Palad Pananagutan Pananalig Panginoon, Aking Tanglaw Panginoon, Kapatawaran Panunumpa Papuri Papuri Sa Diyos (Gloria) Purihin Ang Panginoon Purihi't Pasalamatan Sa Hapag Ng Panginoon Sa 'Yo Lamang Saan Kami Tutungo? Santo Santo Silayan Sino Kayo Sino Ako Sinong Makapaghihiwalay Siya Stella Maris Tambuli Tanging Yaman Tinapay Ng Buhay

40 24 12 23 32 30 19 7 5 22 17 36 10 37 47 18 15 38 57 50 43 39 2 1 16 54 20 52 6 33 46 31 42 44 55 34 21 49 -

PANALANGIN PAMBUNGAD
P: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ......... sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

B:

Amen.

2

PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI

CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME

31

Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan Dahil tayo ay lupa lamang Coda: Kaya pilitin mong ika’y magbago, Habang may panahon, ika’y magbago Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Kaya ngayon dapat ika’y magbago, Habang may panahon ika’y matuto Pagmamahal sa kapwa ay isa-puso mo. 060 – ISANG PAGKAIN, ISANG KATAWAN, ISANG BAYAN Katulad ng mga butil na tinitipon, upang maging tinapay na nagbibigay-buhay. Kami nawa’y matipon din at maging bayan mong giliw. Koro: Iisang Panginoon, iisang Katawan, Isang bayan, isang lahing sa ’yo’y nagpupugay. (Ulitin) Katulad din ng mga ubas na piniga at naging alak: sino mang uminom nito: “may buhay na walang hanggan.” Kami nawa’y maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyag. (Koro) 061 – LUPA MAN AY LANGIT NA RIN Nakita ko ang tunay na pag-asa Natagpuan ang tunay na ligaya Mahal naming Panginoon ako'y sumasamba Pagka't sa piling mo'y walang kasing ganda Ikaw ang nagturo ng tamang landasin Sa puso at aking damdamin Dinggin ang papuri, ang bawat dalangin Dahil sa 'yo lupa man ay langit na rin Umasa kang ikaw ang iisipin Pangalan mo ang laging tatawagin Mahal naming Panginoon hindi ka lilimutin Pagka't ikaw ang siyang gabay ng damdamin Ikaw ang nagturo ng tamang landasin Sa puso at aking damdamin Dinggin ang papuri, ang bawat dalangin Dahil sa 'yo lupa man ay langit na rin Dahil sa 'yo lupa man ay langit na rin

PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG DIYOS
UNANG PAGBASA
TAGAPAGLAHAD (T): Ang unang pagbasa mula sa ….. (Pagkatapos ng unang Pagbasa) T: Ang Salita ng Diyos! B: Salamat sa Diyos!

PSALMO RESPONSORIO
(Ito ay maaring awitin ng Koro)

IKALAWANG PAGBASA
T: T: B: Ang ikalawang pagbasa mula sa ….. (Pagkatapos ng ikalawang Pagbasa) Ang Salita ng Diyos!

Salamat sa Diyos!

ALELUYA MABUTING BALITA
P: B: P: B: P: B: Sumainyo ang Panginoon.

At sumaiyo rin!
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay __….

Papuri sa iyo, Panginoon!
(Pagkatapos ng ebanghelyo) Ang Mabuting Balita ng Panginoon!

Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo!

HOMILIYA

30

PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI

CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME

3

PAGPAPAHAYAG NG PANANAMPALATAYA
P & B:

057– 057– PANGINOON, AKING TANGLAW Panginoon, aking tanglaw, Tanging Ikaw ang kaligtasan Sa panganib ingatan ako, Ang lingkod Mong nananalig sa 'Yo Ang tawag ko'y 'Yong pakinggan, Lingapin Mo at kahabagan Anyaya Mo'y lumapit sa 'Yo, Huwag magkubli, huwag kang magtago Sa bawat sulok ng mundo, Ang lingkod Mong hahanap sa 'Yo Ang tawag ko'y 'Yong pakinggan Lingapin Mo at kahabagan Panginoon, aking tanglaw, Tanging Ikaw ang kaligtasan Sa masama ilayo Mo ako, Ang lingkod Mong nananalig sa 'Yo. 058– 058– DIYOS AY PAG- IBIG Pag–ibig ang siyang pumukaw, Sating puso at kalul’wa At siyang nagdulot, sa ating buhay, Ng gintong aral at pag-asa. (Koro) Pag-ibig ang siyang buklod natin, Di mapapawi kailan pa man, Sa puso’t diwa, Tayo’y isa lamang, Kahit na tayo’y magkawalay. (Koro) Koro: Pagkat ang Diyos nati’y, Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo’t magtulungan, At kung tayo’y bigo ay huwag limutin Na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, Ipamalita sa buong mundo Pag-ibig ng Diyos, na siyang sumakop sa Bawat pusong uhaw sa pagsuyo (ulitin ang koro) Diyos ay pag–ibig (2x) 059– 059– LUPA Nagmula sa lupa nagbabalik na kusa Ang buhay mong sa lupa nagmula Bago mo linisin ang putik ng ‘yong kapwa Hugasan ang ‘yong putik sa mukha Kung ano ang di mo gusto, H’wag gawin sa iba Kung ano ang ‘yong inutang, Ay siya ring kabayaran

Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos: at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, Siya ay nanaog buhat sa kalangitan.
(lahat ay yuyuko hanggang sa “naging tao”)

Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa Banal na Kasulatan. Umakyat sa kalangitan: at lumuklok sa kanan ng Amang Maykapal. Paririto Siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay-buhay: na nanggagaling sa Ama at sa Anak: Sinasamba Siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak: Nagsalita Siya sa pamamagitan ng mga Propeta. Sumasampalataya ako sa iisang banal na Simbahang Katolika at apostolika, gayundin sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. AYAN PANALANGIN NG BAYAN
(Ito’y sumusunod sa panahon)

4

PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI

CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME

29

054– 054– SA HAPAG NG PANGINOON Koro: Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayo'y nagtitipon Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani'y sagana Sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan Ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan Sa 'ming pagdadalmhati, sa 'ming pagbibigay puri Anupamang pagtangis, hapo't pasakit, ang pangalan Niya'y sinasambit 055– 055– STELLA MARIS Kung itong aming paglalayag, Inabot ng pagkabagabag Nawa'y mabanaagan ka, Hinirang na tala ng umaga Kahit alon man ng pangamba, Di alintana sapagkat naro'n ka Ni unos ng pighati, At kadiliman ng gabi (Koro) Koro: Maria sa puso ninuman, Ika'y tala ng kalangitan Ningning mo ay walang pagmamaliw Inang sinta, Inang ginigiliw Tanglawan kami aming ina, Sa kalangitan naming pita Nawa'y maging hantungang, Pinakamimithing kaharian (Koro) 056– 056– GABING KULIMLIM Pagsapit ng gabing kulimlim naririto Ako, Papawiin Ko ang lumbay mo Kukumutan ka ng saya, At aakayin Ko ang pagsikat ng umaga Yakapin mo'ng kaloob Kong buhay sa iyo Sa piling Ko damhin mo ang mundo Sa kapwa mo muling mabibigo Kapayapaan Ko lamang ang sasagip sa iyo. Anumang tagal ng gabi, kasama mo Ako, Di mo man tanto, narito Ako Ang buhay Ko'ng nagdudulot ng buhay sa iyo, Kadilimang ito ay kakayanin mo Pagsapit ng gabing kulimlim naririto Ako, Papawiin Ko ang lumbay mo Kukumutan ka ng saya, At aakayin Ko ang pagsikat ng umaga

PAGDIRIWANG NG HULING HAPUNAN
PAGHAHANDA NG MGA ALAY Awiting Pag-aalay
(Prusisyon ng pag-aalay ng tinapay at alak) P: B: Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.

Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong Sambayanan niyang banal.

PANALANGIN UKOL SA MGA ALAY
P: Ama naming Lumikha, ......... sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

B:

Amen!

PANALANGIN NG PAGPUPURI AT PAGPAPASALAMAT
P: B: P: B: P: B: Sumainyo ang Panginoon.

At sumaiyo rin!
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.

Itinaas na namin sa Panginoon!
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.

Marapat na siya ay pasalamatan!

PREPASYO AT PAGBUBUNYI
P: Ama naming makapangyarihan, ......... Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami’y nagbubunyi sa iyong kadakilaan:

28

PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI

CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME

5

P & B:

Santo, santo, santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan! Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo! Osana sa kaitaasan! Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon! Osana sa kaitaasan! ANALANGIN NG PANALANGIN NG PAGPUPURI AT PAGPAPASALAMAT
P: Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya’t sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa ami’y maging Katawan at Dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi:

051– 051– GUGMA Gugma ang naghagit ka {nako/namo} Sa paghalad sa {akong/among} kinabuhi Gugma ang nagdasig ka {nako/namo} Sa pagsalig ka nimo, O Ginoo. Ikaw ra ang bugtong paglaum kahayag sa takdang madulom ug {ako/kami} Magpadayon Ginoo sa pagsilbi ka nimo. 052– SAAN KAMI TUTUNGO? 052– Saan kami tutungo, kaming makasalanan Saan kami susulong, dahas lagging kapisan Ikaw Hesus ang susundan, Ikaw Poon ang hantungan. (Koro) Koro: Sino kayong uusig sa di makatarungan Sino kayang lulupig sakim na umiiral Sa sinumang sa Diyos mulat, Katarungan magbubuhat. Kaloob Mong talino atas Mo’y pagyamanin Sa pakikihamok lagi naming gamitin Karahasay’y pipiitin, Kamalia’y tutuwirin. (Koro) 053 053– AWIT NG PAGHAHANGAD (CENZON) O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko’y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng ‘Yong pag-aaruga. Ika’y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang ‘Yong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas aking kamay, magagalak na aawit ng papuring iaalay. (Koro) Koro: Gunita ko’y Ikaw habang nahihimlay, ‘pagkat ang tulong Mo sa twina’y taglay. Sa lilim ng Iyong mga pakpak, umaawit akong buong galak. Aking kaluluwa’y kumakapit sa ‘Yo. Kaligtasa’y t’yak kung hawak Mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos, S’yang dahilan. Ang sa Iyo ay nangako galak yaong makakamtan. Coda: Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak.

Tanggapin ninyong lahat ito at kanin: ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo….
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alangad at sinabi:

Tanggapin ninyong lahat ito at inumin: ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
P: B: P: Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.

Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ......... Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya, at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen (Maaring kantahin ang Dakilang Amen)

B:

6

PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI

CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME

27

048 – HUMAYO’T IHAYAG Humayo't ihayag (Purihin Siya!) At ating ibunyag (Awitan Siya!) Pagliligtas ng Diyos na sa Krus ni Hesus Ang Siyang sa mundo'y tumubos! Langit at lupa, Siya'y papurihan! Araw at tala Siya'y parangalan! Ating 'pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan! Alleluya! At isigaw sa lahat, kalinga Niya'y wagas. Kayong dukha't salat, pag-ibig Niya sa inyo ay tapat! Halina't sumayaw, buong bayan! Lukso sabay sigaw, sanlibutan Ang ngalan Niyang angkin, singningning ng bituin. Liwanag ng Diyos sumaatin! Langit at lupa. Siya'y papurihan! Araw at tala, Siya'y parangalan! Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan! Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Alleluya! 049 – TINAPAY NG BUHAY Koro: Ikaw Hesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinati't, inialay. Buhay na ganap ang sa ami'y kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog Nawa'y matulad sa pag-aalay Mo Buhay na laan nang lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. (Koro) Marapatin sa kapwa maging tinapay, Kagalakan sa nalulumbay. Katarungan sa naapi At kanlungan ng bayan Mong sawi. (Koro) 050 – PANGINOON, KAPATAWARAN Panginoon, kapatawaran sa aming mga makasalanan Ito’y aming kahilingan, O Kristo, kami’y kaawaan Sa aming mga pagkukulang, Sa aming mga kasamaan, Panginoon, kami’y gabayan at huwag mong kalilimutan Pagdating sa ‘yong kaharian.

ANG PAKIKINABANG
PANALANGIN NG PANGINOON ANALANGIN
P: Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Hesus na Panginoon natin at Diyos ipayahag natin nang lakas-loob: P & B:

Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon, ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala Para nang pagpapatawad namin, sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama.
P: Hinihiling naming kami’y iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng Tagapagligtas naming si Hesukristo.

B:

Sapagka’t iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan man! Amen.

26

PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI

CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME

7

PAGBIBIGAYAN NG KAPAYAPAAN
P: Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga Apostol: Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

AKILANG 045 – DAKILANG PAG-IBIG Koro: Dakilang pag-ibig, saan man manahan, D'yos ay naroon, walang alinlangan.

Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating Poong si Hesus; Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa; sa Haring nakapako sa krus. Purihi't ibigin ang ating D'yos; na s'yang unang nagmamahal; Kaya't buong pag-ibig din nating mahalin, ang bawat kapatid at kapwa. Iwasan lahat ang pagkapoot, pag-aalinlanga't yamot; Sundin ang landasin ni Hesukristo; at ito'y halimbawa ng D'yos. Mapalad ang gumagalang sa D'yos, at sumusunod sa kanya; Tatamasahin N'ya ang kanyang biyaya, pagpalain S'yat liligaya.

B: P: B: P:

Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.

At sumaiyo rin!
Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa’t isa.

PAGHAHATI-HATI SA TINAPAY AT PAGSASALO
P & B:

Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
P: B: Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging.

046 – SINO KAYO Sino kayong napabilang sa Kanyang kapisanan? Sino kayong tinawag N'yang katoto at kaibigan? Sino kayong sasagisag sa Krus N'yang pinapasan? Makikibaka alang sa dangal at katarungan. (Koro) Koro: Kayo'y taong makasalanan, hinubog sa lupa't kahinaan. Kayo'y taong makasalanan, inampon sa Kanyang pangalan. Sino kayong tatanggol sa pananampalataya? Sino kayong daan ng biyaya at pagpapala? Sino kayong inanyayahan Niyang makapisan? Pagtubos sa mundong kapalit, Kanyang kamatayan. (Koro) Coda: Inampon sa Kanyang pangalan.

Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo nguni’t sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.

Awit sa Pakikinabang PANALANGIN PAGKAPAKINABANG
P: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ......... sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo pagpasawalang hanggan.

B:

Amen.

047 – PAGTITIPAN Hesukristo, na naglingkod sa taong mahal, buong puso, ang sarili Mo'y inialay. Aking buhay pagpalai't bihagin, upang Iyong alipin manatili sa pag-ibig Mo. Panginoon, munti ngang handog ko sa iyo, sa tingin Mo, halaga ay higit sa ginto. Pagkat D'yos ko tangi Mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko.

8

PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI

CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME

25

043 – PANUNUMPA Ikaw lamang ang pangakong mahalin sa sumpang sa ‘yo magpakailan pa man. Yakapin Mong bawat sandali ang buhay kong sumpang sa ‘yo lamang alay at mapapawi ang takot sa ‘kin pangakong walang hanggan. Ikaw lamang ang pangakong susundin, sa takbo sakdal, liwanagan ang daan. Yakapin Mong bawat sandali ang buhay kong sumpang sa ‘yo lamang alay at mapapawi ang takot sa ‘kin pangakong walang hanggan. Ikaw ang siyang pag-ibig ko. Asahan mo ang katapatan ko. Kahit ang puso ko’y nalulumbay, mananatiling ikaw pa rin. Ikaw lamang ang pangakong mahalin sa sumpang sa ‘yo magpakailan pa man. Yakapin Mong bawat sandali ang buhay kong sumpang sa ‘yo lamang alay at mapapawi ang takot sa ‘kin pangakong walang hanggan. At mapapawi ang takot sa ‘kin ‘pagkat taglay lakas Mong angkin. 044 – SIYA Buhay ko’y may kaguluhan ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahahantungan? Ngunit salamat ako’y natagpuan binigyan N’ya ng kapayapaan. Tanging kay Hesus, mayro’ng tagumpay. (Koro) Koro: Siya ang aking patnubay, Siya ang aking gabay. Siya sa aki’y nagbigay buhay. Si Hesus ang katotohanan, si Hesus ang daan. Siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. At ngayon sa aking buhay sa tuwina Siya’y nagbabantay. Ang pag-ibig Niya’y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na ako mangangamba si Hesus laging kasama. Siya ay akin at ako’y sa Kanya. (Koro)

PAGHAYO SA PAGWAWAKAS
P: B: P: B: P: B: Sumainyo ang Panginoon.

At sumaiyo rin!
Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos (†), Ama, at Anak, at Espiritu Santo.

Amen!
Tapos na ang Misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran.

Salamat sa Diyos!

Awiting Pangwakas

24

PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI

CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME

9

MGA AWIT
001 - PURIHIN ANG PANGINOON Koro: Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan; At tugtugin ang gita--ra at ang kaaya-ayang lira, Hipan ninyo ang trompeta. Sa ating pagkabagabag, sa D'yos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. (Koro) Ang pasaning mabigat sa 'ting mga balikat Pinagaan nang lubusan ng D'yos na Tagapagligtas. (Koro) Kaya Panginoon'y dinggin, ang landas n'yay tahakin; Habambuhay ay purihin kagandahang-loob n'ya sa 'tin. (Koro)
APURI 002 - PAPURI SA DIYOS (GLORIA) Papuri sa Diyos (3x) sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan (2x) sa mga taong kinalulugdan N'ya Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin Sinasamba Ka namin ipinagbubunyi Ka namin Pinasasalamatan Ka namin Dahil sa dakila Mong angking kapurihan

040 – MAGSIAWIT KAYO SA PANGINOON Koro: Magsiawit kayo sa Panginoon, alleluia Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang Kaligtasan. (Koro) Kayong mga angkan maghandog sa Poon Luwalhati at papuri Ialay sa Panginoon. (Koro) Dakila ang Poon dapat na purihin Siyang nagbigay, siyang nagbigay Ng buhay sa ating lahat. Koro 2: Magsiawit kayo sa Panginoon, alleluia Magsiawit, magsiawit Magsiawit sa Panginoon …. Sa Panginoon. 041 – BUKSAN ANG AMING PUSO Buksan ang aming puso, Turuan Mong mag-alab; Sa bawat pagkukuro, Lahat ay makayakap. Koro: Buksan ang aming isip, Sikatan ng liwanag; Nang kusang matangkilik, Tungkuling nabanaag. Buksan ang aming palad, Sarili’y maialay; Tulungan Mong ihanap, Kami ng bagong malay. 042 – SINONG MAKAPAGHIHIWALAY Koro: Sino’ng makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino’ng makapaghihiwalay sa atin Sa pag-ibig ng D’yos? Paghihirap ba, kapighatian, Pag-uusig o gutom o tabak? At kahit na ang kamatayan, Walang makapaghihiwalay sa atin Sa pag-ibig ng D’yos. (Koro) Ang Ama kayang mapagtangkilik, O Anak na nag-aalay ng lahat; Saan man sa langit o lupa, Walang makapaghihiwalay sa atin Sa pag-ibig ng D’yos. (Koro) Kung ang Diyos ay nasa panig natin, Ano pa ang ating pangamba? Walang anumang kapangyarihan ang makapaghihiwalay sa atin Sa pag-ibig ng Diyos. (Koro)
CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME

Panginoong Diyos hari ng langit Diyos Amang makapangyarihan sa lahat Panginoong Hesukristo, bugtong na Anak Panginoong Diyos Kordero ng Diyos, Anak ng Ama Papuri sa Diyos (2x) Papuri sa Diyos sa kaitaasan Ikaw na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa Ka (2x) sa amin lkaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Tanggapin Mo ang aming kahilingan (2x) Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama maawa Ka (2x) sa amin Papuri sa Diyos (2x) sa kaitaasan Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang Kataastaasan Ikaw lamang 0 Hesukristo ang Panginoon Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen (2x) Papuri sa Diyos (3x) sa kaitaasan

10

PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI

23

AGMAMAHAL 037 – PAGMAMAHAL SA PANGINOON Koro: Pagmamahal sa Panginoon, Ay simula ng karunungan Ang kanyang kapuriha’y, Manatili magpakailanman

003 - ANG KALULUWA KO’Y NAU-UHAW Katulad ng lupang tigang, walang tubig ako’y nauuhaw O Diyos hangad kitang tunay, sa iyo ako’y nauuhaw. (Koro) Kaya kita'y minamasdan, doon sa iyong dalanginan Nang makita kong lubusan, lakas mo't kaluwalatian. (Koro)

Purihin ang Panginoon, Siya’y ating pasalamatan; Sa pagsasama at pagtitipon ng Kanyang mga anak Dakilang gawain ng D’yos, karapat-dapat pag-aralan Ng tanang mga taong sumasamba sa Kanya (Koro)

(Koro) Koro: Ang kaluluwa ko’t nauuhaw, sa iyo O Panginoon ko. Ang kaluluwa ko’t nauuhaw, sa iyo O Panginoon ko. Ang kagandahang loob mo, higit sa buhay sa mundo Kaya ako’y magpupuri, ngalan mo’y aking sasambitin (Koro) 004004-ALELUYA Aleluya, Aleluya. Wikain Mo, Poon, nakikinig ako sa Iyong mga Salita. Aleluya, Alelu, Aleluya. O Alelu, Alelu, Aleluya. Alelu, Alelu, Aleluya Purihin ang Diyos, Aleluya Purihin ang Diyos, Aleluya 005 005- PAGHAHAIN NG ALAY Koro: Buhay, pagmamahal, alak at tinapay. Sana’y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Nayon sa ‘Yong hapag, kami’y nag-aalay Alak at tinapay, alay ng ‘Yong bayan (Koro) Buhay, pag-iisip, kalul’wat katawan, Ang lahat-lahat na taglay ng ‘Yong bayan (Koro) Ito’y sa ‘Yo galing, kaya’t muling hain Upang sa biyaya, Iyong patibayin. (Koro) 006 006 - SANTO SANTO Santo, Santo, Santo. Panginoon Diyos na makapangyarihan Napupuno ang langit at lupa, ng kaluwalhatian Mo Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, ...sa kaitaasan Pinagpala ang naparirito, sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, ...sa kaitaasan

Kahanga-hanga ang gawa ng D’yos, ng kaluwalhatian Handog ay kaligtasan, sa atin ‘binibigay (Koro) 038 – PANANALIG Sa Puso kong umiibig, walang nananaig Kungdi yaong pananalig sa sintang iniibig. (Koro) Koro: Hindi ka man, masilayan. At init mo’y maglaho ng tuluyan Pag-ibig ko sa ‘yo, at katapatan. Mananatili kailan pa man. Bawat tao’y nalulumbay, at ‘di mapalagay. Hangga’t hindi nahihimlay, sa puso mong dalisay. (Koro) 039 – PAPURI Itaas na ang mga mata sa Panginoong lumikha Ng mga lupa at tala, ng gabi at umaga. (Koro) Koro: Itaas na sa Kanya mga himig at kanta. Tula't damdamin, mga awitin, lahat na ay ialay sa Kanya. Kalikasa'y nangagpupugay, may mga huni pang sumasabay. Pagpupuri ang nadarama sa Diyos na'ting Ama. (Koro)

Coda: Isigaw sa iba, ang papuri sa Diyos Ama Lahat ng lugod at lahat ng saya’y ialay sa Kanya (repeat verse 1) Itaas na sa Kanya mga himig at kanta. Tula't damdamin, mga awitin, lahat na ay ialay sa Kanya - a - a. Ialay sa Kanya.

22

PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI

CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME

11

007 007 - PAGBUBUNYI NG MISTERYO NG PANANAMPALATAYA Si Kristo’y namatay, si Kristo’y nabuhay, Si Kristo’y babalik sa wakas ng panahon. (ulitin) O Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain bilang pagkai't inumin pinagsasaluhan natin, hanggang sa S'ya'y dumating, hanggang sa S'ya'y dumating. 008 - PAGBUNYI SA AMA NAMIN Sapagka’t sa iyo nagmumula ang kaharian Ang kapangyarihan, at kal’walhatian, Magpasawalang hanggan. 009 - KAIBIGAN, KAPANALIG Ang atas ko sa inyo, mga kaibigan ko, Ay magmahalan kayo, tulad ng pagmamahal ko sa inyo May hihigit pa kayang dakila sa pag-ibig na laang Ialay ang buhay alang alang sa kaibigan Kayo nga’y kaibigan ko Kung matutupad ninyo ang iniaatas ko. Kayo’y di na alipin, kundi kaibigan ko Lahat nagmula sa Ama’y nalahad ko na sa inyo Kayo’y hinirang ko, di ako ang hinirang n’yo Loob kong humayo kayo at magbunga ng ibayo Ito nga ang s’yang utos ko nabilin ko sa inyo Magmahalan kayo, magmahalan kayo. 010 - PAG-IBIG MO AMA Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim Buong kalangitan, nagsaya’t nagningning Kumislap unimindak ang mga bituin Nalikha ang lahat ng mga lupain Pag-ibig mo Ama ay hatid mo sa amin Malaya’t matindi hindi magmamaliw. Dinilig sa tuwa ang mga nilikha, Pinuno ng aliw ang aba at ang dukha Ng magmamahal binigay mong sadya Matupad sa gawa ang iyong salita Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim Buong kalangitan, nagsaya’t nagningning Kumislap unimindak ang mga bituin Nalikha ang lahat ng mga lupain, Pag-ibig mo Ama ay hatid mo sa amin Malaya’t matindi hindi magmamaliw.

034 034 – TAMBULI Koro: Tambuli ng Panginoon lagi nating pakinggan Sino man at saan man, lahat tayo’y magmahalan Lahat tayo ngayo’y maligaya, sa pagpupuri sa ating Ama Tinanggap nati’y buhay at pagmamahal na sa puso’y bubukal (Koro) Sa paglalakbay kahit saan man, ang bawat kapwa ay kaibigan Pagibig at buhay ng Poong Maykapal sa lahat ipamigay (Koro) 035 035 - ABA GINOONG MARIA Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Diyos ay sumasa ‘yo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang ‘yong Anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasakanan Ngayon at kung kami’y mamamatay. (2x) Amen 036 036 – PAG-IBIG MO Pag-ibig mo, ay ialay mo sa D’yos. Ang puso mo, ay i-handog mong lubos, Pagka’t Siya ang lumikha ng ating buhay. Ang lahat ng Kanyang linalang nagpapatunay. Pag-ibig mo, Ibigay mo sa kap’wa Lalong-lalo na sa manga maralita Sa langit may naghihintay ng pagpapala sa buhay Mong may magandang Nagagawa kaya pag-ibig mo Ibigay mo sa kap’wa. Pag-ibig mo, ay ialay mo sa D’yos. Ang puso mo, ay i-handog mong lubos, Pagka’t Siya ang lumikha ng ating buhay. Ang lahat ng Kanyang linalang nagpapatunay. Pag-ibig mo, Ibigay mo sa kap’wa Lalong-lalo na sa manga maralita Sa langit may naghihintay ng pagpapala sa buhay Mong may magandang Nagagawa kaya pag-ibig mo Ay ialay mo sa D’yos.

12

PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI

CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME

21

030 - PAG-AALAALA Koro: Bayan, muling magtipon, awitan ang Panginoon. Sa piging sariwain: pagliligtas N'ya sa atin. Bayan, ating alalahanin: panahong tayo’y inalipin nang ngalan N’ya’y ating sambitin. Paanong ‘di tayo lingapin? (koro) Bayan, walang sawang purihin ang Poon nating mahabagin. Bayan, isayaw ang damdamin, kandili N’ya’y ating awitin. (koro) Koda: Sa piging sariwain: pagliligtas N’ya sa atin. 031 - SINO AKO Hiram sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako’y tanging handog lamang. ‘Di ko ninais na ako’y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko ng ako’y isilang pagka’t tao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal? Kundi ang taong D’yos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kundi ko man bigyang halaga Ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, Sino ako? Sino ako? Sino ako? 032 – O HESUS, HILUMIN MO Koro: O Hesus, hilumin Mo, aking sugatang puso. Ng aking mahango kapwa kong kasimbigo. Hapis at pait, Iyong patamisin. At hagkan ang sakit nang magningas ang rikit. (Koro) Aking sugatan, diwa’t katawan Ay gawing daan ng ‘Yong kaligtasan. (Koro) 033 033 - SILAYAN Silayan at bigyan ng pag-asa, pag-mamahal pusong nagdurusa Iwasan ang pag-a-alinlangan, lahat ng araw ... kita'y mamahalin. Sa labi ng imbing kamatayan itangi yaring pagmamahal ... Dulutan mag-tapat sa 'yo hirang lahat ng araw ... kita'y mamahalin.

011 - MAGPASALAMAT KAYO SA PANGINOON Magpasalamat kayo sa Panginoon Na S'yang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. S'yay gumawa ng buwan at mga bitwin Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim O magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa Magpasalamat kayo sa Panginoon Dahil sa kagandahang loob Nya'y magpakailan man At pagpalain ang Diyos habambuhay Na S'yang nagligtas sa Kanyang hinirang bayang Israel O ating purihin ang Po?on na mahabagin na mahabagin sa atin O magpasalamat sa Kayan mga biyaya at awa S'ya'y gumawa ng buwan at mga bitwin Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim At ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin At pagpalain ang Diyos habambuhay Na S'yang nagligtas ng Kanyang hinirang bayang Israel O magpasalamat sa Kayan mga biyaya at awa S'ya'y gumawa ng buwan at mga bitwin Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim 012 - MAPAPALAD Mapapalad kayong mahihirap, ang kaharian ng Diyos sa inyo Mapapalad kayong nagugutom, sapagka't bubusugin kayo Mapapalad kayong nahahapis, sapagka't aaliwin kayo Mapapalad, Panginoon ang mga katulad mo Mapapalad kayong maawain, kaaawaan kayo ng Diyos Mapapalad kayong tumatangis, sapagka't liligaya kayo Mapapalad kayong inuusig, maghahari ang Diyos sa inyo Mapapalad, Panginoon ang mga katulad mo

20

PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI

CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME

13

013 - HINDI KITA MALILIMUTAN Hindi kita malilumutan, Hindi kita pababayaan Nakaukit magpakailanman, Sa 'king palad ang 'yong pangalan Malilimutan ba ng ina, Ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, Paano n'yang matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan ng ina, Ang anak n'yang tangan Hindi kita malilimutan, Kailan ma'y hindi pababayaan Hindi kita malilimutan, Kailan ma'y hindi pababayaan 014 - ANG PANGINOON ANG AKING PASTOL Koro: Ang Panginoon ang aking pastol Pinagiginhawa akong lubos Handog niyang himlaya’y sariwang pastulan Ang pahingaan ko’y payapang batisan, Hatid sa kalul’wa ay kaginhawahan, Sa tumpak na landas, Siya ang patnubay. (Koro) Madilim na lambak man ang tatahakin ko, Wala aking sindak, Siya’y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, sigla’t tanggulan ko. (Koro) 015 - PANANAGUTAN Walang sinuman ang nabubuhay, Para sa sarili lamang Walang sinuman ang namamatay, Para sa sarili lamang Koro: Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't-isa Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling N'ya Sa ating pagmamahalan, At paglilingkod kanino man Tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan (Koro) Sabay-sabay ngang mag-aawitan, Ang mga bansa Tayo'y tinuring ng Panginoon, Bilang mga anak (Koro)

Ayon sa ipinangako N'ya sa ating mga magulang Kay Abraham at lipi n'ya at ito'y sa magpakailanman Luwalhati sa Ama sa Anak at sa 'Spiritu Santo Kapara noong unang una ngayon at magpakailanman 028 - ANG TANGING ALAY KO Salamat sa Iyo, aking Panginoong Hesus Ako’y inibig Mo at inangking lubos Ang tanging alay ko sa Iyo aking Ama Ay buong buhay ko, puso at kaluluwa Di ko makayanang makapagkaloob Mamahaling hiyas at gintong nilukob Ang tanging dalangin O Diyos ay tanggapin Ang tanging alay ko nawa ay gamitin Ito lamang Ama, wala nang iba pa Akong hinihiling. 029 – HESUS Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng daramay, tumawag ka at S'ya'y naghihintay. Koro 1: S'ya ang 'yong kailangan, sandigan, kaibigan mo. S'ya ang araw mong lagi at karamay kung sawi. S'ya ay si Hesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Hesus makakaasa; kaligtasan, lubos na ligaya. Koro 2: S'ya ang 'yong kailangan, sandigan, kaibigan mo. S'ya ang araw mong lagi at karamay kung sawi. S'ya ay si Hesus sa bawat sandali. Tulay: Kaya't ang lagi mong pakakatandaan, S'ya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay! Coda: S'ya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. S'ya noon, bukas, ngayon, sa dalangin Mo'y tugon, S'ya ay si Hesus, S'ya at si Hesus, S'ya ay si Hesus sa habang panahon.

14

PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI

CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME

19

026 - ISANG PANANAMPALATAYA Koro: Isang pananampalataya isang pagbibinyag Isang Panginoon angkinin nating lahat Habilin ni Hesus noong Siya'y lumisan Kayo ay magkatipon sa pagmamahalan (Koro) Ama, pakinggan mo ang aming panalanging Dalisay na pagibig sa ami'y humapit (Koro) Mga alagad ko pa'no makikilala? Tapat nilang pagibig wala nang iba pa (Koro) Kaya nga, O Ama, sana'y Iyong hawian ang aming mga puso ng mga alitan (Koro) Tingin Kanyang dugo sa ati'y iniligwak Ngayon ay sundan natin Kanyang mga yapak (Koro) 027 - ANG PUSO KO’Y NAGPUPURI Koro: Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon nagagalak ang aking espiritu s'aking Tagapagligtas Sapagkat nilingap Nya kababaan ng kariyang alipin Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa Sapagkat gumawa ang Poon ng mga dakilang bagay Banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon At kinahahabagan N'ya ang mga sa Kanya'y may takot At sa lahat ng salinlahi ang awa N'ya'y walang hanggan At ipinakita Niya ang lakas ng kanyang bisig At ang mga palalo'y pinangalat ng Panginoon binulid sa upuan ang mga makapangyarihan Itinampok itinaas ang mga mababang loob At Kanya namang binusog ang mga nangagugutom Pinaalis walang dala ang mayamang mapagmataas Inampon N'ya ang Israel na Kanyang aliping hinirang Sa dakila N'yang pagmamahal at dala ng laking awa N'ya

016 - PURIHI’T PASALAMATAN Koro:Purihi't pasalamatan sa masayang awit Purihin natin at pasalamatan ang D'yos ng pag-ibig Sa 'Yo Ama salamat sa mayamang lupa't dagat at sa magandang kalikasan at sa aking tanang buhay (Koro) Salamat din kay Kristo sa Kanyang halimbawa. at sa buhay Niyang inialay sa ating kaligtasan (Koro) At sa Espiritu Santo salamat sa 'Yong tanglaw na nagbibigay ng liwanag sa taong humahanap (Koro) 017 - PAGHAHANDOG NG SARILI Kunin mo O Diyos at tanggapin mo, Ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at gunita ko Lahat ng hawak ko, ng loob ko, ay aking alay sa lyo Nagmula sa ‘Yo ang lahat ng ito, muli kong handog sa ‘Yo Patnubayan Mo't paghariang lahat ayon sa kalooban Mo Mag-utos ka Panginoon ko, Dagling tatalima ako lpagkaloob Mo lamang ang pag-ibig Mo At lahat ay tatalikdan ko
ANALANGING 018 - PANALANGING MAGING BUKAS -PALAD Panginoon turuan mo akong maging bukas palad Turuan mong maglingkod sa Iyo Na magbigay ng ayon sa nararapat Na walang hinihintay mula sa 'Yo

Na makibakang di inaalintana, Mga hirap na dinaranas Sa twina'y magsumikap na hindi humahanap Ng kapalit na kaginhawahan Na di naghihintay kundi ang aking mabatid Na ang loob Mo'y s'yang sinusundan Panginoon turuan mo akong maging bukas palad Turuan mong maglingkod sa Iyo Na magbigay ng ayon sa nararapat Na walang hinihintay mula sa 'Yo

18

PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI

CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME

15

019 019 - PAG-AALAY NG PUSO Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito Kaya anuman ang mabuting maaring gawin ko ngayon, O anumang kabutihan ang maari kong ipadama, Itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na 'to, Nawa'y h'wag ko 'tong ipagpaliban o ipagwalang bahala, Sapagka't di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. 020 - SA 'YO LAMANG Puso ko'y binihag Mo, sa tamis ng pagsuyo Tanggapin yaring alay; ako'y iyo habang buhay. Anhin pa ang kayamanan, luho at karangalan? Kung Ika'y mapasa'kin, lahat na nga ay kakamtin. Koro: Sa 'Yo lamang ang puso ko; Sa 'Yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pagdaralita, pagtalima, aking sumpa. Tangan kong kalooban, sa Iyo'y nilalaan Dahil atas ng pagsuyo, tumalima lamang sa 'Yo. (Koro) 021 - TANGING YAMAN (Koro) Ikaw ang aking tanging yaman, Na 'di lubusan ma-sumpungan Ang nilikha Mong kariktan, Sulyap ng 'Yong kagandahan Ika'y hanap sa t'wina, Nitong pusong ikaw lamang ang saya Sa ganda ng umaga, Nangungulila sa 'Yo sinta. (Koro) Ika'y hanap sa t'wina, Sa kapwa ko kita laging nadarama Sa iyong mga likha, Hangad pa ring masdan ang 'yong mukha. (Koro) 022 - PAGHAHANDOG Ang himig mo ang awit mo, lahat ng ito'y nagmula sa Iyo. Muling ihahandog sa 'Yo, Buong puso kong inaalay sa 'Yo. Koro: O D'yos, O Panginoon, Lahat ay biyayang aking inampon Aking buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa 'Yong kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko, ay matamo lamang ang pag-ibig Mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan sapat na ito. (Koro)

023 - NARITO AKO Koro: Panginoon, narito ako. Naghihintay sa utos Mo. Lahat ng yaman ko, ay alay ko sa 'Yo, Ikaw an tanging buhay ko. Batid ko nga, at natanto, Sa kasulatan 'Yong turo. Pakikinggan at itatago, sa sulok ng puso. (Koro) 'Yong pagligtas, ihahayag, Hanggang sa dulo ng dagat. Pagtulong Mo't pusong dalisay, aking ikakalat. (Koro) 024 - MANATILI KA Manatili ka kahit sandali, Hihilumin Ko ang iyong hapdi Bakit lagi nang nagmamadali, Di malilisan ang 'yong pighati Isaysay sa 'Kin lahat mong pait, Yayakapin Ko lahat mong sakit Manahimik na't mata'y ipikit, Bubulungan ka ng 'sang oyayi Kailan titigilan ang 'yong katatakbo Kailan pipigilan pagpasan mo sa mundo Manatili ka kahit sandali, Buuin muli ang 'yong sarili Magtiwala ka't tayo'y magwawagi, Ang pulang ulap ay mahahawi 025 025 - KAHANGA-HANGA Kahanga-hanga ang Iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan Ipinagbunyi mo ang Iyong kamahalan, Sa buong kalangitan Ipinagbubunyi 'Yong pangalan, Ng mga ibong lumilipad Pinahahayag ng kabundukan, Ikaw ang Poon ng lahat Kahanga-hanga ang Iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan Ipinagbunyi Mo ang Iyong kamahalan, Sa buong kalangitan Sa dahong hinihipan ng simoy, Tinig Mo'y mapakikinggan Sa ulan na biyaya ng langit, Kabutihan Mo'y makakamtan Kahanga-hanga ang Iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan Ipinagbunyi mo ang Iyong kamahalan, Sa buong kalangitan

16

PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI

CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful