You are on page 1of 2

ARCHITEKTURA

ROK GRUPA PONIEDZIA£EK WTOREK
Æ L P Komp 8 15 30 45 9 15 30 45 10 15 30 45 11 15 30 45 12 15 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 30 45 16 15 30 45 17 15 30 45 18 15 30 45 19 15 30 45 20 8 15 30 45 9 15 30 45 10 15 30 45 11 15 30 45 12 15 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 30 45 16 15 30 45 17 15 30 45 18 15 30 45 19 15 30 45 20

06
Techniki Mat. Historia
01 G H
1 1
1 M
komp 326 Matemat. P³otkowiak
M Ruciñska
423 325 E I
A A
02 Mat. O S Geom
T T
2 2 M T
Zawadzka wykreœln
E 118 E 423 P. Arlet 118
03 E O
M 03/04 R Mat. Historia
T R
3 3 A
Matemat. Techniki I Ruciñska
R I
P³otkowiak

I 2 04
T M.Zawadzka
Geom
komp 326

05 Mat.
A
£
423
I A
124

4 4 05 Y
K 118
wykreœln
P. Arlet 119
Techniki
komp 326 O
A
423
A 06
Geom Z Zajêcia na
06 Techniki W
5 5 komp 326 wykreœln N Piastów 50
Y
3 6 6
07 Geom
wykreœln
P. Arlet 119 A
S
K
R
T

M.Zawadzka
119
P. Arlet
E
08 W
Wstêp do Œ
7 7 O

P³otkowiak
projektowania L

P. Arlet
4

Ruciñska
09
Byreckii Historia N
8 8 10 124
Ferber
P³otkowiak
360
A
313 211 124 124

8 15 30 45 9 15 30 45 10 15 30 45 11 15 30 45 12 15 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 30 45 16 15 30 45 17 15 30 45 18 15 30 45 19 15 30 45 20 8 15 30 45 9 15 30 45 10 15 30 45 11 15 30 45 12 15 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 30 45 16 15 30 45 17 15 30 45 18 15 30 45 19 15 30 45 20

01 Proj.
1 1
1 02
Urban. P
R P
Projekt.
K Podstawowe
Prof. Marzêcki O J R O
2 2 K. Czyñska
312 325 J. Tech.
03
Ê O N
03 Komp
J. S
Œwi¹tek

Proj. 326 Z K³aczyñska

3
Tuszyñski

3 U Urban. 04 Y T
2
Tech. 228 229
04 R P R.
Komp
326
K Kon.
B Prof. Marzêcki O Inst.
4 4 05 A
K. Czyñska
312 325 D B
bud. bud.

II 5 5 06
N.
Proj.
Urban.
Sale
S
T
U
D
313
Inst.
bud.
312
Kon.
bud.

3 6 6
07 Prof. Marzêcki
K. Czyñska
04
118
119
A
W
O
W
312 313

312 325 O L Projekt.
08 211
W A Podstawowe
214
Prof. Marzêcki

Historia
7 7 P³otkowiak Proj. 312 E N
4 09 211 Urban. 313 E Œwi¹tek
Prof. Marzêcki
325 K³aczyñska
Historia
8 8
10
Tech. K. Czyñska Tuszyñski
P³otkowiak 214
10 Komp
326 211 312 325 124 124 228 229
124
8 15 30 45 9 15 30 45 10 15 30 45 11 15 30 45 12 15 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 45 16 15 30 45 17 15 30 45 18 15 30 45 19 15 30 45 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Projektowanie Konstr. Historia Rysunek
1 1 01
1 podstawowe H Bud. Malarstwo
K J 119 Rutyna
211
Wojtkun 214 I Ê
S. Nowaczyk 413 05
02 S O Konstr. Historia
Projektowanie N Z Bud.
2 2 podstawowe Techniki 03
T
S Y 119 Rutyna 211
S. Nowaczyk
03 O K
komp 04 R T Konstr.
Rysunek
2 3
Wojtkun

3 Krz¹ta³a
228 229 214 I R. Bud.
119 Malarstwo
04 A
S. Nowaczyk
413 05
Rysunek B Konstr.

III 4 4 05
Techniki
komp 323
05
Malarstwo
Tokarczyk
U
D
Sale

004
Bud.
119
S. Nowaczyk

3
Szewczyk
Techniki 06 . 118 Konstr.
06
Wilk

5 5 119 Bud.
J. Arlet

komp 04 119
413 405 211 S. Nowaczyk
Techniki 07 214
07 Rysunek komp 323
312 Konstr. Historia
6 6 313 Bud.
S. Nowaczyk

Malarstwo 08
Techniki 08 325 Rutyna
211
08
4 7 7
Tokarczyk
Szewczyk
komp 323
Jarzemski

Techniki
04
09
Historia
S. Nowaczyk
09 Wilk
komp 124
413 405 323 124 Rutyna 211 119
8 15 30 45
9 15 30 45
10 15 30 45
11 15 30 45
12 15 30 45
13 15 30 45
14 15 30 45
15 15 30 45
16 15 30 45
17 15 30 45
18 15 30 45
19 15 30 45
20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C.A.D. Ochrona i k.
1 1 P O
1 E Z Zabytków
01 A P Raczyñski326 Projektowanie
T W R R C Specjalist. P³otkowiak 325
C.A.D.
02 Y
O
O A H Czyñski Ochrona i kons.
2 2 K
D
U
J.
Raczyñski 326
W R.
Ostrowski 312
325
Zabytków
313
Prof.Paszkowski

03 A AR O Ochrona i kons.
3 3 C
I Zabytków 313 C.A.D.

2 B Prof.Paszkowski
326
IV 4 4
04
H
I
T
E
K
C
A
D
Projektowanie
Specjalist.
Czyñski
Ostrowski
U K
D O
Raczyñski

05
Butrynowski

T
A
Tuszyñski
O N
W S.
5 5 C.A.D.
Prof. Szymski

228-229
06
3
co dwa
nieparzyste L. Raczyñski 326
tygodnie
Z. Projektowanie
C.A.D. Specjalist.
6 6 07 228 228 124 124
326
Raczyñski
Bere³kowski312

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01 Historia M
1 1 Z H
1 02
Bal
119 A
R
I
A
I
S C. Historia
2 2 Z S T A. Historia

03 ¥ T O D. Bal
118
Zag.
D A R Proj.p. Spo³.

V 2
Historia
3 3 04 Z M I dypl.
Z.P.A
W
arch
A I A 228 M. Czyñski
Bizio
118
N Proj.p.
Historia
118
05 dypl.
4 4 I Historia
Prof. Szymski
Prof. Szymski

Z.P.A
E 313
Bal
118

3
Bal
06 118
Projrktow. Historia
5 5 07 124 124 124
Specjalistyczne
Bizio
Wo³oszyn 214 04

Tokarczyk komp komp326 Byrecki Augustyn S. Procesu Z. bud. 124 119 118 124 .A. P Rysunek Wstêp do Mechan Hale Matemat. J Prof.R Projektow. 326 K D Historia G. Proj. 313 S C M.P. W Projektowanie Proj. 423 Geom Mat.S.D. Sandach Komp 326 A T S G 325 405+ piwnica S 119 04 211 E T O Historia Rysunek T Kon.Arleta 211 w.D. Czernik 214 Zabytków C. C. P P Urbanist. 228 Proj. Historia I K Proj.M. Procesu O Proj.D. Studium Rysunek Ergonomia 09 bud.U. Zarz.D. T. Czernik S. Czyñska Krz¹ta³a Zwoliñski L. Specjalistyczne B Raczyñski 326 £. Komp 04 119 (Grafika/ rzeŸba) Czyñski 326 Inst.T. C.Nowaczyk ckiego/ Kor¿anowski komp Geom S. Zabytków Urbanistyczne Fiuk 04 Freino 411 Ochrona i kons. Matemat.A. 405+ piwnica Komp B. Tech. P U Urbanist. Komp (Grafika/ bud. J.Nowaczyk O Wygocka Formela J. N Czernik A C.Nowaczyk D tenisowa O Kor¿anowski Historia Mat. Czyñska Procesu W 313 E L. H. 124 124 405+ piwnica 325 124 04 119 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Techniki 05 Organiz. Projrktow. Dyplom Spo³.119 W Zarz. I podstawowe Osadn. C. E Wiejskiego I A Czekiel Organiz. Bare³kowski 325 T. Techniki 04 Osadn. bud. M N R Czyñski Ostrowski I bud.118 Ostrowski bud. Pêski I Zag. Ergonomia Historia E (Grafika/ Komp Sandach rzeŸba) 326 Zajêcia 228-229 Tuszyñski 228 211 405+ piwnica Tech. Nowaczyk G. Wygocka Malarstwo I 09 G.Nowaczyk O Ferber 228 229 J. Historia bud. Komp 326 I E (Grafika/ H 211 119 04 Tech. R J R R Techniki 02 Wiejskiego S.Nowaczyk Mat. P Przed. 411 Specjalistyczne I Czekiel Prof. 325 O Proj. Proj.P. K. s.A. Inst. C. R Osadn. podstawowe Czekiel 325 Wojtkun Organiz. bud. Komp K C I Czyñski A Sandach A Podstawowe rzeŸba) 228-229 405+ piwnica 211 326 J A 06 Rysunek Tech. Projrktow. Projektow. 326 Kon. Przed. 214 312 J. 403 Wiejskiego Czernik Procesu 405 Czekiel K. P Specjalistyczne Czekiel Prof.Nowaczyk 03 J. Pêski 313 Prof. Freino J. 312 Malarstwo N Y 313 313 413 05 Organiz.H. Nowaczyk P. (Grafika/ I Historia Tech. Urbanistyczne Freino Czernik 214 312 C.D.A.Arleta 118 S A Urbanist. bud. 411 411 Prof. Miast. 2010/2011 SEMESTR ZIMOWY ŒRODA CZWARTEK PI¥TEK 8 15 30 45 9 15 30 45 10 15 30 45 11 15 30 45 12 15 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 30 45 16 15 30 45 17 15 30 45 18 15 30 45 19 15 30 45 20 8 15 30 45 9 15 30 45 10 15 30 45 11 15 30 45 12 15 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 30 45 16 15 30 45 17 15 30 45 18 15 30 45 19 15 30 45 20 8 15 30 45 9 15 30 45 10 15 30 45 11 15 30 45 12 15 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 30 45 16 15 30 45 17 15 30 45 18 15 30 45 19 15 30 45 20 Geom 01 Techniki Wstêp do Rysunek wykreœln. Tech.Nowaczyk Hajdamowicz 04 119 bud. 411 313 124 312 118 124 124 313 325 214 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Projektow. 07 wyrów- nawcze Historia Ergonomia Rysunek Inst.U.Nowaczyk C S Wstêp do S. J. Zabytków Urbanistyczne Czernik Fiuk 04 312 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Proj. 04 312 Paw³owski Fiuk 326 Ochrona i kons.Nowaczyk Zajêcia na Byrecki Nazarska Augustyn A S. Augustyn 04 bud. Proj. O Zarz. Pêski 411 A Prof. komp Jarzemski 323 P inwest..A. Inst. J. Bare³kowski 325 A Freino L Zarz.A. S. Inst. komp Mechan M projektowania Malarstwo Hajdamowicz 119 323 W bud. Z Zag. Czyñski Czekiel 313 124 Freino 312 Z. R Projektow. R Raczyñski326 S 312 Spo³. Pêski 312 Z. Historia N Zwoliñski I Krz¹ta³a Furmañczyk K. Osadn. Nowaczyk G. M. Czyñska L. arch Proj.F. Urbanistyczne C Miast. Przed. Czyñski Prof. Tokarczyk 326 10 Rek Techniki Formela wykreœln Wygocka Hajdamowicz119 komp 326 124 118 403 124 410 423 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 15 30 45 9 15 30 45 10 15 30 45 11 15 30 45 12 15 30 45 13 15 30 45 14 15 30 45 15 15 30 45 16 15 30 45 17 15 30 45 18 15 30 45 19 15 30 45 20 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 01 Kon.Arleta 211 III O R komp Wiejskiego Zwoliñski 323 D B Jarzemski 323 Jarzemski Historia S. Przed. L. 326 211 Ostrowski Augustyn 228-229 rzeŸba) 04 119 08 Tech. Ferber 228 Nazarska Historia G.312 Pêski Z. R Dyplom A W Raczyñski 326 411 R Urbanistyczne O Bondar 214 313 O Z.D. Czernik Raczyñski 118 Dyplom 326 S S 313 Prof. Czernik J.R G. 326 Urbanistyczne Freino Ochrona i kons. J. Tokarczyk 410 211 118 Piastów 50 Historia B Mat.K.A. Inst. Projektow. 211 Sale T N. Miast. Czernik 312 inwest. Czyñski Proj. Zarz. Historia Ergonomia Rysunek Sandach bud. Projektowanie 118 313 E Urbanist. Czernik Furmañczyk inwest. Tokarczyk Augustyn H T projektowania Techniki 410 04 komp 326 119 A Ê Byrecki 228 Rysunek Geom P Wstêp do wykreœln N Mechan Malarstwo Hajdamowicz 04 projektowania 119 I bud. U Wygocka R Malarstwo projektowania ul 423 Techniki Techniki 07 G. 04 O 325 214 313 118 J. Nowaczyk O O Czekiel Jarzemski 323 K. Rek Ferber 228 229 08 04 Techniki 119 /dawne 403 410 komp 326 W hale P.P. Nowaczyk 214 W Proj. 02 rzeŸba) Kon. 423 Techniki G. Historia wykreœln L Mechan Przy Rysunek Augustyn Korde Matemat. Nowaczyk G Ê komp O G. Kon.W. A rzeŸba) 04 T L O 211 405+ piwnica R Tuszyñski 228 119 Ergonomia Rysunek 05 Y A M Projekt. Czyñska Rysunek 118 A Z Zwoliñski J. Paw³owski Projektow. Freino Miast.D. arch Zwoliñski 313 Urbanistyczne Dyplom Raczyñski 326 M. M A N Augustyn (Grafika/ O Ergonomia bud. bud.A 119 P 313 U P E Zarz. Bare³kowski 325 Miast. Kon. Projrktow.A. Projektow. E W. Miast. J. Czekiel inwest. J.