You are on page 1of 128

4 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010

efceefuebo cegUerkeÀ - Jeef[ueebkeÀ[tve efJejemeleceO³es ef®e$ekeÀuee efceUeueer.


Je³ee®³ee Hee®eJ³ee Je<ee&Heemetve ef®e$es keÀe{e³euee meg©Jeele.
keÀuee efJe<e³eele ©®eer Demetvener FbpeerefveDejeRieceO³es YejerJe keÀece keÀjC³ee®³e
F®ísHeesìer FbpeerefveDejeRuee ÒeJesMe kesÀuee. HeoJeerveblej Hegvne ef®e$es keÀe{e³euee
neefok& eÀ meg©Jeele kesÀueer. Deeefke&ÀìskeÌ®ejue Fu³egmì^sMevme Je keÀceefMe&³eue Deeefì&mì cnCetve
MegYes®íe! keÀece keÀª ueeieues. l³ee®eefMeJee³e Heg{erue efHe{eruee ef®e$ekeÀues®es Oe[s osC³eemener
meg©Jeele kesÀueer.
meO³ee les DeefOekeÀeefOekeÀ JesU ef®e$es keÀe{C³eele®e osT ueeieues. Lees[e JesU
efMekeÀJeC³eeuee osleele, HeCe keÀceefMe&³eue Deeì&uee Deieoer HeÀej®e Lees[e JesU
osleele. keÀener keÀuee ceneefJeÐeeue³eeble ceeie&oMe&ve keÀje³euee les peeleele.
cegKeHe=ÿeJej l³eebveer keÀe{uesues `Jne@F&[' ns ef®e$e keÀe{leevee ceveele keÀesCeleerner
efJeMes<e mebkeÀuHevee ve þjJelee cegkeÌle efJe®eejebveer keÀe{ues Deens. ³ee ef®e$eele
cegUerkeÀ ³eeb®es cegkeÌle YeeJe ÒekeÀì nesleevee efomeleele.
mebHeke&À : efceefuebo cegUerkeÀ - 98814 75465
JesyemeeF&ì : www.milindmulick.com

meJe& Jee®ekeÀ, peeefnjeleoej, efnleef®eblekeÀ ³eebvee `MeyoebefkeÀle ÒeefleYee'leHexÀ oerHeeJeueer®³ee


neefo&keÀ MegYes®íe!

peieYejeleerue cejeþer Jee®ekeÀebvee


`MeyoebefkeÀle ÒeefleYee'
efoJeeUer DebkeÀ
`F&-yegkeÀ' ªHeele Jee®eC³eemeeþer GHeueyOe
efkeÌuekeÀ keÀje
www.shabdankitpratibha.in

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 5


Deveg¬eÀce

Meg mebHeeokeÀer³e ....................................... 08

Yeejleer³e Yee<ee

Ye ielexle Yeejleer³e Yee<ee


Yeejleer³e Yee<ee DeeefCe Fbûepeer®es mLeeve
`mebmke=Àle' osJeJeeCeer keÀer efJeéeJeeCeer!
MewuesMe jepeHetle ......................... 09
[e@. FjeJeleer keÀJex ...................... 12
[e@. ceveesnj ceesIes ....................... 16
Yee<eeJeeoe®es mebYeeefJele OeeskesÀ [e@. megOeerj osJejs ....................... 18
HeefjmebJeeo

oer cejeþer %eeve Yee<ee nesC³eemeeþer

veJeer ®eUJeU GYeer keÀjC³ee®eer DeeJeM³ekeÀlee Òee. oerHekeÀ HeJeej ................21


osJeveeiejer efueHeer®ee Deeûen DeeJeM³ekeÀ [e@. ue.vee. iees[yeesues .............22
cejeþer DeeefCe efJe%eeve Òee. ceesnve DeeHeìs .................25

Hee keÀesMeJee*dce³e DeeefCe cejeþer®eer %eeveYee<ee cnCetve meÐeefmLeleer


efJeéekeÀesMeeves kesÀuee %eeve³e%ee®ee cenejeä^ meb®eej!
efMe#eCee®es ceeO³ece keÀesCeles efveJe[eJes?
jepesMe ÒeYeg meeUieebJekeÀj .........28
[e@. efJepe³ee Jee[ ................31
Debpeueer yeeHeì ....................33
ceele=Yee<ee DeeefCe Fbûepeer meboerHe ieerOe ......................36
Yee<ee keÀe®esmeceeve [e@. Deefveue JewÐe .................38
ceePeer cee³ecejeþer G<ee osJe ........................39
Je keÀLee

kewÀo efJepe³e Keeef[uekeÀj ................... 40

ueer [e@keÌìj®³ee ueivee®eer ieesä


efyepeJeje®³ee Helveer®³ee Kegvee®eb ÒekeÀjCe
Heeslejepe
efkeÀjCe peesieUskeÀj .................... 50
n<e&ue JewÐe ........................... 79
Òe.yee. Iee³eueeso ...................... 86
FäeHeÊeer cegkegbÀo mejeHeÀ ........................ 100
leer je$e lees jmlee jeceke=À<Ce efnuexkeÀj .................... 122

6 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010


keÀeJ³eMeueekeÀe
Heeve ¬eÀ. : 54-65

Oevejepe JeeIe Òescee ceeves oÊee$e³e peesMeer ce³egjsMe kegÀuekeÀCeea


efveefuecee ìWyes-Hebef[le megefveue KeJejs ÒeYeekeÀj Heeìerue efoueerHe De#eskeÀj
DeefveuekegÀceej DeesPejkeÀj JewMeeueer jepeJee[s megOevJee HeeìCekeÀj jcesMe mejkeÀeìs
ceveer<e ceeuegmejs Òee. Heer.Sme. keÀewueeHegjs Deceesue yeeietue Heg<Hee keÀesuns
Sce.Sve. cne$es efJeYee oeleej jepeve leW[esuekeÀj Deefveue megjesMeer
DeMeeskeÀ DeeskeÀ legUpee ®eJneCe efJeueeme meesveeJeCes n.efMe. Kejele
Deefcele vee®eCes efJeveerlee DeeieeMes Meebleejece HeeìkeÀj

ÒeJeeme
Dejs KeesH³eeceboer KeesHee efMejer<ekegÀceej Heeìerue ............................. 70
cegbyeF& les DecesefjkeÀe Deefpele Jele&keÀ ................................... 90

uesKe
Demes nesles yeeCesoej jeceMeem$eer ÒeYetCes! Òemeeo OeeceCekeÀj ..................... 66
`keÀuee mebIeìkeÀ' mebmkeÀej Yeejleer DejefJebo peesMeer ....................... 93
jeä^er³e meewj efoveoefMe&keÀe [e@. ceveesnj ceesIes ..................... 119

cespeJeeveer JeerCee ÒeYeg ............................ 96

J³ebieef®e$es ©®ee legUmekeÀj ....................... 99/121

³egJee ÒeefleYee MeesOe


efjceefPeceu³ee mejerJej mejer $eÝlegpee Heeìerue ....................................... 65
SkeÀekeÀer JewYeJe efvelesMe jeJe / éeslee meeJeble ........................... 104
jml³eeJej®eer keÀuee Òee®eer efvebyekeÀj ........................................ 108
J³eLee Deceesue keÀoce ........................................ 110
ceePeer cenÊJeekeÀeb#ee DeesJeleer veeF&keÀ ....................................... 118

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 7


MeyoebefkeÀle ÒeefleYee mebHeeokeÀer³e
efoJeeUer DebkeÀ 2010
mebHeeokeÀ `MeyoebefkeÀle ÒeefleYee'®ee ogmeje efoJeUer DebkeÀ Jee®ekeÀeb®³ee neleer
ÒeefleYee mebkeÀHeeU osleevee Deecneuee Del³eble Deevebo nesle Deens. Heefnu³ee Je<eea®³ee
cegK³e keÀe³e&keÀejer DeefOekeÀejer DebkeÀe®es yeN³ee®e peCeebkeÀ[tve mJeeiele keÀjC³eele Deeues. l³eeletve
MewuesMe jepeHetle efceUeuesu³ee TpexcegUs ³eboe®³ee efoJeeUer DebkeÀe®eer le³eejer
keÀjleevee DeefOekeÀ Glmeen Deeuee.
De#ejpegUCeer Je ues-DeeTì
ÒeefleYee ef¬eÀSMevme efoJeeUer DebkeÀ cnCepes l³eele keÀLee, keÀefJelee, uesKe Deeoer
ieesjsieeJe (HetJe&), cegbyeF&. meeefnl³ee®eer HeÀkeÌle mee®esye× ceeb[Ceer Demes ªHe ve oslee, l³eele
97733 01292 efJe<e³eeb®eer SkeÀ efMemle DemeeJeer, `MeyoebefkeÀle ÒeefleYee' efoJeeUer
DebkeÀ Jee®etve Jee®ekeÀe®³ee efJe®eejebvee veJeer ®eeuevee efceUsue, Demes
efJelejkeÀ
l³eele meeefnl³e DemeeJes, ne efJe®eej keÀªve l³ee He×leerves efJe<e³e
yeer.[er. yeeieJes De@C[ kebÀHeveer,
efveJe[C³ee®es þjJeues. l³eeDeveg<ebieeves `Yeejleer³e Yee<ee' ne
efiejieeJe, cegbyeF&.
ceO³eJeleea efJe<e³e efveef½ele keÀjC³eele Deeuee Je l³eele `cejeþer
cegKeHe=ÿeJejerue ef®e$e %eeveYee<ee nesC³eemeeþer' ³ee mekeÀejelcekeÀ efJe<e³eeJej
efceefuebo cegUerkeÀ HeefjmebJeeoªHeer uesKeve I³eeJes, Demes þjJeC³eele Deeues.
mebHeke&À Deece®es ns efJe®eej Òel³e#eele GlejJeC³eemeeþer meJe&ÒeLece
6, ®eebiet peerJeve ®eeU, veewHee[e, Deecneuee menkeÀe³e& kesÀues les ceev³eJej uesKekeÀebveer.
pe³eÒekeÀeMe veiej, ieesjsieeJe (Het), peeefnjeleoejebveerner ³eboe ®eebieueer®e ke=ÀHee¢äer oeKeJeueer Deens,
cegbyeF& - 400 063. l³eecegUs l³ee®ee ceesyeouee cnCetve l³ee peeefnjele DeefOekeÀeefOekeÀ
ueeskeÀebHe³e¥le Heesnes®eJeC³ee®³ee Deece®ee HetCe& Òe³elve jenerue.
- F&cesue - Deepe®eer efHe{er JesyemeeF&ì Je lelmece DeeOegefvekeÀ ceeO³eceebvee
shabdankitpratibha@in.com
DeefOekeÀ ÒeeOeev³e osles, ³ee®ee efJe®eej keÀªve Deecner `F&-yegkeÀ'
- JesyemeeF&ì - HeÀe@cexìceO³esner DebkeÀ GHeueyOe kesÀuee Deens. `MeyoebefkeÀle
www.shabdankitpratibha.in ÒeefleYee'®³ee JesyemeeF&ìJej ne DebkeÀ ceesHeÀle [eTveuees[
- cetu³e - keÀjC³eemeeþer GHeueyOe Deens.
©. 50/- cenejeä^Yejeleerue ®elegjbie uesKekeÀebveer DeeHeues meeefnl³e
ne efoJeeUer DebkeÀ cegêkeÀ, ÒekeÀeMekeÀ Je ceeuekeÀ ÒekeÀeMeveemeeþer Deece®³eekeÀ[s HeeþJeues. peeiesDeYeeJeer l³eeleerue
ÒeefleYee meblejece mebkeÀHeeU ³eebveer ieesjsieeJe (HetJe&),
cegbyeF& ³esLes íeHetve IesTve peer/2, 11, yesmì
Deieoer Lees[îee meeefnl³eeme peeiee oslee Deeueer. lejerner Deece®³ee
mìeHeÀ keÀe@ueveer, Hebleveiej, IeeìkeÀesHej (HetJe&), DeeJeenveeuee Òeeflemeeo osJetve p³eebveer p³eebveer meeefnl³e HeeþJeues,
cegbyeF& - 400 075 ³esLetve ÒekeÀeefMele kesÀuee. l³ee meJee¥®es Deecner meowJe $eÝCeer jent.
`MeyoebefkeÀle ÒeefleYee'®es Jee®ekeÀ, efnleef®eblekeÀ, peeefnjeleoej,
DebkeÀeleerue meJe& celes ner uesKekeÀe®eer Jew³eefkeÌlekeÀ
celes Deensle. l³ee celeebMeer mebHeeokeÀ mencele efJelejkeÀ Je leceece veeieefjkeÀebvee efoJeeUer®³ee neefo&keÀ MegYes®íe!
Demeleerue®e Demes veener.

8 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010


jep³eYee<ee efkebÀJee jeä^Yee<ee
keÀesCeleer DemeeJeer, ne cetU
keÀUer®ee cegÎe vemetve ÒeMve
Yeejleer³e Yee<eeb®³ee mLeevee®ee
Deens. efye´ìerMe ceglmeÎer Je
keÀHeìer nesles. l³eebveer Yeejleele
ce@keÀesuesÒeefCele efMe#eCeHe×leer®ee
Hee³eb[e Ieeuetve efouee. l³eevegmeej
Fbûepeer ner J³eJenejYee<ee Je
%eeveYee<ee Peeueer. mJeeleb$³eeveblej
iesueer 63 Je<ex Depetve DeeHeCe
jep³eYee<ee Jee jeä^Yee<ee keÀesCel³ee
15 Dee@iemì 1947 ³ee efoJeMeer mJeeleb$³emeesnȳeele mecemle Yeejleer³eebvee GÎsMetve Yee<eCe keÀjleevee DemeeJ³eele ³eeJej ue{lees Deenesle,
osMee®es Heefnues HebleÒeOeeve Heb. peJeenjueeue vesnª Je Heefnu³ee mJeeleb$³eefovee®³ee meesnȳeele menYeeieer
Peeuesuee efJeMeeue pevemecegoe³e. ³ee efoveer osMeeuee `mJeeleb$³e' efceUeues, HeCe osMe Depetvener `mJe-leb$ee'®³ee HeCe Deepener mebHetCe& osMeele
MeesOeele Deens. %eeveYee<ee Je J³eJenejYee<ee,
mejkeÀejer Jee Keemeieer #es$eele
keÀecekeÀepee®eer Yee<ee cnCetve
Fbûepeeruee ÒeeOeev³e efoues peeles.
FLes®e DeeHeCe Yee<eeefJe<e³ekeÀ
- MewuesMe jepeHetle `mJelJe' njHetve yemeuees Deenesle.

oesve oMekeÀebHetJeea IejeIejeletve `efceues metj cesje legcnejeç' ns metj Dee³e&-êeefJe[, Dee¬eÀcekeÀ Je cetU efveJeemeer, DeefYepeve-yengpeve DeMee
SskeÀe³euee efceUle Demele. `ueeskeÀ mesJee meb®eej Heefj<eos'ves jeä^er³e DeveskeÀ ÒeMveebveer $emle osMe. 1947 meeue®³ee 15 Dee@iemìuee
SkeÀelcelee DeeefCe efJeefJeOesle SkeÀlee ÒekeÀì keÀjCeeN³ee ³ee ieerlee®eer DeKesj®es ®eeCee#e Dee¬eÀcekeÀ Fbûepe ³eeb®³ee iegueeceerletve cegkeÌle Peeuee.
efveefce&leer kesÀueer DeeefCe les IejeIejele Heesnes®eJeues otjoMe&veves. Deepener l³ee osMeeuee mJeeleb$³e efceUeues. ns mJeeleb$³e efceUJeC³eemeeþer Yeejleer³eebvee
efHe{erleerue DeveskeÀeb®³ee Dees{ebJej les ieerle, Yeejleeleerue efJeefJeOe Yeeef<ekeÀ DeveskeÀ ceeiee¥®ee DeJeuebye keÀjeJee ueeieuee. keÀesCeer meMem$e ¬eÀebleer®³ee
DeeHeu³ee JesMeele Je DeeHeu³ee Yee<esle SkeÀles®es yeesue yeesuele Deensle, ceeiex iesues, lej keÀesCeer meveoMeerj ceeiee&ves Depe&-efJevebl³ee keÀjle, lej
Demes kesÀuesues l³ee®es ef®e$eerkeÀjCe DeveskeÀeb®³ee ceveele Iej keÀªve yemeues keÀesCeer cenelcee ieebOeeR®³ee JeeìsJeªve efJeMeeue pevemecegoe³eele menYeeieer
Deens. efnboer, cejeþer, iegpejeleer, keÀVe[, leeefceU, keÀeefMcejer, Tot&, nesTve efkebÀJee l³eeuee meesyele IesTve. DeeefCe keÀesCeer lej Deieoer®e
Hebpeeyeer, efmebOeer, ceu³eeUced, lesueieg, yeebieuee, Deemeeceer Je Deesef[meer DeMee efvejeȳee DeMee meeceeefpekeÀ ¬eÀebleer®³ee ceeiex ue{ues, p³eele cen<eea keÀJex,
®eewoe Yee<ee ³eele JeeHeju³ee Deensle. ns ieerle Heenleevee SkeÀÒekeÀejs cenelcee HegÀues, yeeyeemeensye Deebyes[keÀj DeeoeR®ee meceeJesMe neslees, HeCe
DeeHeu³ee osMee®eer Yeeef<ekeÀ mece=×er DeeHeu³ee [esȳeebHeg{s GYeer jenles Je mebHetCe& osMe Pegbpeuee. keÀesCeer SkeÀìs, lej keÀesCeer mecegoe³eemekeÀì! DeMee
DeeHeu³eeuee DeeHeu³ee Yeeef<ekeÀ efJeefJeOeles®ee DeefYeceeve Jeeìlees, ³eele®e cenlÒe³eemee®es HeÀefueleªHe cnCetve 1947 meeue®ee 15 Dee@iemì ne
³ee ieerlee®es ³eMe Deens. efoJeme meesv³ee®ee IesTve Deeuee. ueeue efkeÀuu³eeJej jeä^er³e eflejbiee
SJe{e ceesþe Keb[Òee³e osMe, npeejes Je<ee¥®eer iegueeceer, Dee³e&-Devee³e&, HeÀ[keÀuee. ª{ DeLee&ves `mJeeleb$³e' efceUeues, HeCe osMe `mJe-leb$e'

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 9


Peeuee keÀe? ne ÒeMve keÀe³ece Deens. ³eeJej ue{lees Deenesle, HeCe Deepener mebHetCe& osMeele %eeveYee<ee Je
`mJeleb$e' ³ee Meyoele®e `mJele:®es leb$e' DeHesef#ele Deens. npeejes J³eJenejYee<ee, mejkeÀejer Jee Keemeieer #es$eele keÀecekeÀepee®eer Yee<ee cnCetve
Je<ee¥®eer HejkeÀer³e Dee¬eÀceCes DeeefCe l³eele mebHetCe&HeCes kebÀyej[s cees[Ceejer Fbûepeeruee ÒeeOeev³e efoues peeles. FLes®e DeeHeCe Yee<eeefJe<e³ekeÀ `mJelJe'
DeJeIeer oer[Mes Je<ee¥®eer efye´ìerMeeb®eer iegueeceer, ³eeves Yeejle KejesKej®e njHetve yemeuees. efye´ìerMeebveer Fbûepeer®ee Òe®eej Je Òemeej He×leMeerjHeCes
DeeHeues `mJe-leb$e' efJemejuee neslee. DeeefCe veJ³ee Yeejleele, mJele:®es kesÀuee Je Deepe pejer efye´ìerMe ³ee osMeeJej jep³e keÀjle vemeues, lejer
veJes leb$e ÒemLeeefHele keÀjC³ee®eer veJ³ee jepekeÀer³e DeOe&J³etb®eer ceeveefmekeÀ Fbûepeer cee$e ³ee osMeeJej jep³e keÀjles Deens. l³eecegUs®e Yeejleer³e
#ecelee veJnleer. les l³ee #eceles®es veJnles, Demes Yee<eebJej ielexle De[keÀu³eemeejKeer efmLeleer
cnCee³e®es veener; HeCe DeefleMe³e ceglmeÎer DeMee Yee<eeJeej DeekeÀ[s J eejer Dees{eJeueer Deens. ³eeuee kesÀJeU
efye´ìerMeeb®³ee peye[îeeletve Kebef[le ªHeele keÀe Demesvee ¬eÀ. Yee<ee ceele= Y eeef < ekeÀeb ® eer jep³ekeÀl³ee¥vee oes<e oslee ³esCeej veener, lej pes
osMe mees[Jetve Iesleevee les ceeveefmekeÀjerl³ee LekeÀues meb K ³ee pes mJeYee<esuee, Yeejleer³e Yee<eebvee ÒeeOeev³e
1 ef®eveer 837 efceefue³eve
nesles. l³eecegUs osMeeuee 1947 meeueer osle veenerle, les meJe& oes<eer Deensle. SKeeÐee
2 efnob er 490 efceefue³eve
jepekeÀer³eo=äîee `mJeeleb$³e' lej efceUeues, HeCe Yee<esyeÎue jepekeÀer³e J³eemeHeerþeJej
3 mHe@efveMe 420 efceefue³eve
Depetvener lees `mJe-leb$ee'Heemetve otj®e neslee. 4 Fbûepeer 340 efceefue³eve Deeûeneves yeesuee³e®es, l³ee Yeeef<ekeÀeb®eer celes
`mJe-leb$ee'le oeMe&efvekeÀebHeemetve í$eHeleer 5 DejsefyekeÀ 206 efceefue³eve efceUJetve jepekeÀejCe keÀje³e®es DeeefCe Iejele
efMeJeje³eebHe³e¥le®es leb$e ³esT MekesÀue. Dee³e& 6 Heesleg&ieerpe 203 efceefue³eve mJele:®³ee cegueebvee keÀe@vJnWì MeeUsle efkebÀJee
®eeCeeke̳eebveer lej `DeLe&Meem$e' efuentve SkeÀÒekeÀejs 7 yebieeueer 196 efceefue³eve ye[îee Fbûepeer ceeO³eceeb®³ee MeeUebceO³es
`Yeejleer³e jep³eMeem$ee'®ee Hee³ee®e j®euee, HeCe 8 jefMe³eve 145 efceefue³eve Ieeuee³e®es, Demes oebefYekeÀ jepekeÀejCeer
ogozJeeves l³eeb®³eeveblej iesu³ee 2 npeej Je<ee¥le 9 peHeeveer 126 efceefue³eve Yeejleer³e Yee<eebvee ielexle {keÀueC³eeme
keÀesCeerner l³eele Yej Ieeleueer veener efkebÀJee veJes efJe®eej 10 pece& ve 101 ef ceef u e³eve peyeeyeoej Deensle.
ceeb[ues veenerle. leglee&me DeeHeCe HeÀkeÌle Yee<esyeÎue 11 Hebp eeyeer 088 ef c eefu e³eve DeeHeu³eeuee Deboepe vemesue, HeCe peieele
yeesuet. osMe mJeleb$e Peeuee. jepekeÀer³e 12 peJeeef v emeer 076 ef ceef u e³eve meJee&efOekeÀ Yee<ee yeesueCeeN³ee peieeleerue
13 keÀesefj³eve 071 efceefue³eve
DeHeefjne³e&lescegUs jeä^Yee<ee keÀesCeleer ne ÒeMve meceesj Heefnu³ee leerme Yee<eebceO³es DekeÀje Yeejleer³e
14 efJnSleveeceerpe 070 efceefue³eve
Deeuee. mejkeÀejves ®eewoe Yee<ee DeefOeke=Àle kesÀu³ee. Yee<eeb®ee meceeJesMe neslees. l³eele efnboer,
15 lesueiet 070 efceefue³eve
l³eeleu³ee l³eele efnboer yeesueCeeN³eeb®eer mebK³ee 16 cejeþer 068 efceefue³eve yebieeueer, Hebpeeyeer, lesueiet, cejeþer, leeefceU,
DeefOekeÀ cnCetve efleuee J³eJenej Yee<es®ee opee& efouee, 17 leeefceU 068 efceefue³eve Tot&, iegpejeleer, ceu³eeUced, keÀVe[ Je
lemesle Yee<eeJeej Òeeblej®evee keÀªve Òel³eskeÀ 18 ÖeWÀ®e 067 efceefue³eve Deesefj³ee ³ee Yee<ee ³esleele. l³eemeboYee&le
Òeebleeleerue ÒecegKe Yee<esuee l³ee l³ee Òeeblee®³ee 19 Tot& 061 efceefue³eve DeefOekeÀ leHeMeerue lekeÌlee 1.1 ceO³es Heene.
jep³eYee<es®ee opee& efouee. Goe. cenejeä^ele cejeþer, 20 Fìeefue³eve 061 efceefue³eve efnboer ner meJee&efOekeÀ Yee<ee yeesueueer peeCeejer
keÀvee&ìkeÀele keÀeve[er F. HeCe mejkeÀej®³ee ³ee 21 legkeÀea 060 efceefue³eve peieeleerue ogmeN³ee ¬eÀceebkeÀe®eer Yee<ee Deens.
Yee<eeefJe<e³ekeÀ keÀece®eueeT OeesjCeebcegUs Yee<es®ee 22 HejMeer³eve 054 efceefue³eve lekeÌlee ¬eÀ. 1 Heentve DeeHeu³eeuee
ÒeMve ve megìlee, l³ee®ee iegblee DeefOekeÀ®e Jee{uee. 23 ieg pejeleer 046 ef c eef ue³eve DeeHeu³ee Yeeef<ekeÀ mece×er®es DeÒegHe Jeeìsue Je
jep³eYee<ee efkebÀJee jeä^Yee<ee keÀesCeleer DemeeJeer, 24 Hee@u eerM e 046 efc eef u e³eve vekeÌkeÀer®e l³eeyeÎue DeefYeceevener Jeeìsue, HeCe
ne cetU keÀUer®ee cegÎe vemetve ÒeMve Yeejleer³e 25 G¬eÀeef v e³eve 039 ef c eefu e³eve ogmejer Kesoe®eer Je JewMec³epevekeÀ ieesä cnCepes
26 ceu³eeUced 037 efceefue³eve
Yee<eeb®³ee mLeevee®ee Deens. efye´ìerMe ceglmeÎer Je peieele meJee&efOekeÀ Yee<ee yeesueu³ee peeCeeN³ee
27 keÀVe[e 035 efceefue³eve
keÀHeìer nesles. l³eebveer Yeejleele ce@keÀesuesÒeefCele 28 Deesefj³ee 032 efceefue³eve Heefnu³ee leerme Yee<eebceO³es DekeÀje Yeejleer³e
efMe#eCeHe×leer®ee Hee³eb[e Ieeuetve efouee. l³eevegmeej 29 yeefce&me 032 efceefue³eve Yee<ee Demetvemeg×e Fbìjvesì JeeHejkeÀl³ee&
Fbûepeer ner J³eJenejYee<ee Je %eeveYee<ee Peeueer. 30 LeeF& 020 efceefue³eve DeûeCeer Yee<eebceO³es SkeÀener Yeejleer³e Yee<es®ee
mJeeleb$³eeveblej iesueer 63 Je<ex Depetve DeeHeCe lekeÌlee ¬eÀ. 1.1 otjotjHe³e¥le ¬eÀceebkeÀ ueeiele veener. ³ee®ee
jep³eYee<ee Jee jeä^Yee<ee keÀesCel³ee DemeeJ³eele meboYe& : www.vistawide.com DeLe& Yeejleer³e Fbìjvesì JeeHejCeeN³eeb®eer
10 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
mebK³ee keÀceer Deens Demee veener; lej Fìjvesì JeeHejkeÀl³ee¥®eer Yee<eeJej DeekeÀ[sJeejer
pes Fbìjvesì JeeHejkeÀlex Deensle, les osMe FbìjvesìJej JeeHejCeejer Yee<ee
ÒeecegK³eeves Fbûepeerle®e JeeHejleele. yesefupe³ece 60 ìkeÌkesÀ [®e, ÖeWÀ®e 40 ìkeÌkesÀ, pece&ve 1 ìkeÌke̳eentve keÀceer
keÀejCe mebieCeekeÀe®eer Yee<ee ner ke̳egyee 100 ìkeÌkesÀ mHe@efveMe
Fbûepeer Deens Je Yeejleer³e ÖeÀevme 100 ìkeÌkesÀ ÖeWÀ®e (³esLeerue yeesueerYee<ee ³ee PeHeeìîeeves mebHeg<ìele ³esle Deensle.)
Yee<eebceO³esmeg×e mebieCekeÀ DeLeJee pee@efpe&³ee 71 ìkeÌkesÀ pee@efpe&³eve, 9 ìkeÌkesÀ jefMe³eve, 7 ìkeÌkesÀ DecesefjkeÀve, Dev³e 13 ìkeÌkesÀ
Fbìjvesì JeeHejlee ³eslees, ns FLeu³ee FñeeSue 100 ìkeÌkesÀ efnye´t
HeÀej Lees[îee ueeskeÀebvee ceenerle peHeeve 100 ìkeÌkesÀ peHeeveer
Demeles. l³eentve cnCepes, p³eebvee Heesueb[ 87.8 ìkeÌkesÀ HeesueerMe, 2.2 ìkeÌkesÀ Dev³e
ceenerle Demeles l³eebveemeg×e mebieCekeÀ pece&veer 100 ìkeÌkesÀ pece&ve
meewoer Dejsefye³ee 100 ìkeÌkesÀ DejsefyekeÀ
Je Fbìjvesì Fbûepeerle JeeHejCes®e
ÞeeruebkeÀe 74 ìkeÌkesÀ efmebnueer, 18 ìkeÌkesÀ leeefceU, Dev³e 8 ìkeÌkesÀ
mees³eer®es Jeeìles. mJe-Yee<esyeÎue lekeÌlee ¬eÀ. 1.2 meboYe& : www.internetworldstats.com
Deeûener vemeu³ee®ee ne HeefjCeece
Deens. Fbìjvesì JeeHejkeÀl³ee&
Heefnu³ee one Yee<eebceO³es Fbûepeer, ef®eveer, mHe@efveMe, peHeeveer, Heesleg&ieerpe, efJeYeeie efkebÀJee meeefnl³e mebcesueveebceOetve ns keÀece nesCes Meke̳e veener, keÀejCe
pece&ve, DejsefyekeÀ, ÖeWÀ®e, jefMe³eve Je keÀesefj³eve ³ee Yee<ee cees[leele. DeeHeCe Heenlees®e keÀer p³ee meeefnefl³ekeÀebkeÀ[tve DeMee ÒekeÀej®es keÀe³e&
Flej ueeskeÀ DeeHeu³ee Yee<esyeÎue efkeÀleer Deeûener Deensle ns DeHesef#ele Deens, les®e DeeHeu³eeuee meeefnl³e Heefj<eoeb®³ee efveJe[CegkeÀe®³ee
HeenC³eemeeþer lekeÌlee ¬eÀ. 1.2 Heene. ³ee lekeÌl³eele vecegveeoeKeue keÀener JesUer DeeKee[îeeleerue ceuue Jeeìleele. jepekeÀer³e He#e efkebÀJee mebIeìvee
osMeebleerue Fbìjvesì JeeHejkeÀl³ee& Yee<es®eer DeekeÀ[sJeejer efoueer Deens. ner ¬eÀebleer keÀª MekesÀue, DeMeerner meglejece Meke̳elee veener, keÀejCe
Jejerue oesvner lekeÌl³eeJeªve DeeHeu³eeuee peeieeflekeÀ Yee<ee DeeefCe jepekeÀer³e vesl³eebvee jepekeÀer³e ueeYeeHeg{s keÀenerner efomele veener. l³eeb®eer
Yeejleer³e Yee<eeb®eer efmLeleer ue#eele ³esles. Yeejleer³e Yee<eeb®eer ner og:efmLeleer Òel³eskeÀ Deeboesueves, ®eUJeUer efkebÀJee keÀesCeeuee Heeefþbyee Ðee³e®ee,
megOeejC³eemeeþer iejpe Deens leer SkeÀe ¬eÀebleer®eer. Yeeef<ekeÀ ¬eÀebleer®eer. keÀesCeeuee veener Fl³eeoer meJe& ieefCeles ner l³eeletve DeeHeu³eeuee, DeeHeu³ee
Yee<es®ee ÒeMve ne ÒeebleeMeer pees[uee peelees. HeCe SkeÀ DeMeer ¬eÀebleer peer He#eeuee efkebÀJee DeeHeu³ee ieìeuee efkeÀleer jepekeÀer³e HeÀe³eoe ³ee®ee efJe®eej
Òeeblee-Òeebleeletve SkeÀmebOeHeCes nesF&ue. SkeÀ ¬eÀebleer peer mJelJeemeeþer, keÀªve®e nesleele.
`mJe-leb$ee'meeþer, `mJe'-Yee<esmeeþer Demesue. cegbyeF&le Òee. oerHekeÀ HeJeej ³eeb®eer `cejeþer DeY³eeme keWÀê' ner mebmLee
meeefnl³e ®eUJeUer, meeefnefl³ekeÀeb®³ee mebmLee, mejkeÀejer meebmke=ÀeflekeÀ cejeþermeeþer meJe&leesHejer keÀe³e& keÀjleevee efomeles. cenejeä^eleerue meJe&
mejkeÀejer lemes®e Keemeieer keÀejYeej cejeþerletve JneJee,
³eemeeþer les Deeûener Deensle. `³egefvekeÀes['meejK³ee
DeeOegefvekeÀ mebieCekeÀer³eÒeCeeueer®³ee Òe®eejemeeþer les
Deeûener Deensle. DeMee®e ÒekeÀej®es nesCeejs keÀe³e&,
keÀe³e&keÀlex Je l³eeb®³eekeÀ[tve nesCeejs ÒeeceeefCekeÀ Òe³elve
ns Yeejleer³e Yee<eebvee ³ee ielexletve yeensj keÀe{t
MekeÀleerue. ne jeä^e®ee ÒeMve Deens. DeeHeu³ee Yee<eeb®ee
ÒeMve Deens. DeeHeuee ÒeMve Deens, ³ee®eer meJee¥vee peeCe
nesC³ee®eer Je meJee¥veer ³eemeeþer `ceer' keÀe³e keÀª
MekeÀlees Demee efJe®eej DeeefCe Òe³elve keÀjC³ee®eer iejpe
Deens.
Ye´. - 97733 01292
chanakya84@rediffmail.com

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 11


Yeejleer³e Yee<ee DeeefCe Fbûepeer®es mLeeve
- [e@. FjeJeleer keÀJex
Yeejle ne SkeÀ ceesþe Keb[Òee³e osMe Deens. l³eele efvejefvejeUs 1) Òel³eskeÀ IeìkeÀjep³eele yeesueYee<ee, yeesOeYee<ee Je mebIejep³e
ceeveJeJebMe jenleele. ³esLes efvejefvejeȳee Oecee¥®es, ®eeueerjerleeR®es Je Yee<eeb®es nekeÀC³ee®eer Yee<ee keÀesCeleer DemeeJeer?
ueeskeÀ jenleele. ³ee meJee¥®es efceUtve SkeÀ jeä^ yeveJeC³ee®ee DeeHeuee 2) IeìkeÀjep³eeble pesLes HejmHejmebyebOe ³esF&ue, lesLes mebIejep³ee®³ee
Òe³elve ®eeueuee Deens. yengefJeOelJe efkebÀJee efJeefJeOelee ns Yeejleer³e efJeOeerceb[Uele, mebIejep³ee®³ee keWÀêer³e keÀ®esjerle, keWÀêer³e
mebmke=Àleer®es SkeÀ efJeMes<e Deens. ³eeyeÎue efJemleejeves keÀOeerlejer efJeJes®eve veeskeÀjer®³ee Hejer#eebmeeþer Jeiewjs, cnCepes®e mebIejep³ee®eer DeMeer
keÀjlee ³esF&ue. HeCe meO³ee DeeHeu³ee Heg{erue cegK³e ÒeMve Demee Deens keÀer, keÀesCeleer Yee<ee DemeeJeer?
meebmke=ÀeflekeÀ efJeefOelelee jeä^er³e Sske̳eeuee ceejkeÀ nesF&ue keÀe? ner 3) Yeejleer³e mebIejep³ee®³ee yeensj peieeleerue Flej meJe& jeä^ebMeer
efJeefJeOelee keÀener DebMeer keÀe³ece þsJetve SkeÀjeä^er³elJee®eer YeeJevee oUCeJeUCe þsJeC³eeme keÀesCeleer Yee<ee DemeeJeer?
ªpeJelee ³esF&ue keÀe? keÀer ner efJeefJeOelee veenerMeer keÀªve SkeÀpeervemeer Flej yengYeeef<ekeÀ jep³es
mebmke=Àleer Je SkeÀjeä^ Demes®e meefcekeÀjCe yejs? ³ee J³eeHekeÀ ÒeMveeb®³ee peieele Yeejleer³e mebIejep³e ns®e keÀener SkeÀcesJe yengYeeef<ekeÀ jep³e
Deveg<ebieeves Yee<es®ee ÒeMve ³ee uesKeele ®eef®e&uee Deens. (mìsì ³ee DeLee&ves) veener. Flejner yengYeeef<ekeÀ jep³es Deensle. leer
meebmke=ÀeflekeÀ efJeefJeOelee SkeÀe ¢äerves J³eefkeÌlemJeeleb$³e Je YeejleeHes#ee pegveer Deensle. l³eebveener ne ÒeMve He[uee DemeCeej®e. l³eeb®eer
HejmHejmeefn<Ceglee ³eeb®eer efveoMe&keÀ Deens. meceepepeerJeve mebHetCe& JneJe³eeme GoenjCes DeeHeu³eeuee GHe³eesieer He[Ceej veenerle keÀe?
³ee oesvner iegCeeb®eer DeeJeM³ekeÀlee Deens, HeCe Dece³ee&o J³eefkeÌlemJeeleb$³e Yeejlee®eer meebmke=ÀeflekeÀ Je jepekeÀer³e HeefjefmLeleer Flej yengYeeef<ekeÀ
meceepeefJeIeelekeÀner þjles. l³ee®eÒeceeCes meebmke=ÀeflekeÀ efJeefJeOeles®³ee jep³eebHes#ee yejer®e efvejeUer Deens DeeefCe Flejeb®es GoenjCe Yeejleer³e
Heesìele HegÀìerj Je=Êeer®esner yeerpe Demet MekeÀles. cnCetve HetÀìerj Je=Êeeruee lej mecem³ee mees[JeC³eeme GHe³eesieer He[Ceej veenerle. keÀmes les Keeueerue
Hee³eyebo DemeeJee, HeCe Meke̳e eflelekeÀer efJeefJeOelee peerJeveele Demet ÐeeJeer efJeJes®eveeJeªve mHeä nesF&ue.
Demes Jeeìles. efve:Þes³emee®es ceeie& DeveskeÀ Deensle. l³eeHewkeÀer SkeÀeves®e GÊej DecesefjkesÀ®³ee mebIejep³eele peJeUpeJeU meJe& cenÊJee®³ee
HeÀkeÌle mJeiee&le peelee ³esles Je Flej meJe& ceeie& Lesì vejkeÀeuee peeCeejs Yee<ee yeesueCeejs ueeskeÀ SkeÀ$e ³esTve, Jemeenle keÀªve jeefnues Deensle.
Deensle, Demes DeeHeCe Yeejleer³e keÀOeer®e keÀyetue keÀjCeej veener. lejerner meb³egkeÌle mebmLeeves ns SkeÀYeeef<ekeÀ jeä^ Deens. Demes nesC³eeme
meceepepeerJeve peieC³ee®es Je meceepekeÀu³eeCe meeOeC³ee®es ceeie&ner yejer®eMeer SsefleneefmekeÀ Je meebmke=ÀeflekeÀ keÀejCes Deensle. mebmLeeveele
efvejefvejeUs DemeCeej Je l³ee ceeiee&Jej®es HeebLemLe SkeÀceskeÀebvee ceole Heefnu³eeHeemetve yengmebK³e Fbûepeer Yeeef<ekeÀ ueeskeÀ Jemeenle keÀjC³eeme iesues.
keÀªve meceepee®es efnle meeOet MekeÀleerue. Yeejleer³e meceepe Je Yeejleer³e ÖeWÀ®e Jemeenleer ³ee Fbûepe JemeenleJeeu³eebveer vesHeesefue³evekeÀ[tve efJekeÀle
mebmke=Àleer ³eeyeÎue Jej oMe&Jeuesu³ee YetefcekesÀcegUs ne uesKe efueefnuesuee Iesleu³ee Je Fbûepeer Yeeef<ekeÀ JemeenleJeeu³eebveer Fbiueb[Heemetve mJeleb$e
Deens. nesTve DeeHeues efvejeUs jep³e mLeeHeues. pes keÀener Lees[s [®e, mHe@efveMe Je
Yeejleele Yee<eeefJe<e³ekeÀ ÒeMve Ieìvesle SkeÀe ¢äerves mees[Jeuesuee ÖeWÀ®e ueeskeÀ nesles, l³eebvee mebK³eeefOeke̳eecegUs Je jepekeÀer³e meÊescegUs
Deens. l³eele Deelee TneHeesn keÀe, Demee efJe®eej keÀesCee®³ee ceveele ueJekeÀj®e Fbûepeer Yeeef<ekeÀeb®³ee Je®e&mJeeKeeueer ³eeJes ueeieues. SkeÀoe
³esF&ue, HeCe ÒeieefleMeerue jeä^eble; l³eeletvener veJeerve jeä^eble keÀesCel³eener jep³e mLeeHeve Peeu³eeJej iesu³ee 50-75 Je<ee¥le Fbûepeer
ÒeMveeJej Hejle veJ³eeves efJe®eej nesT ve³es Demes Lees[s®e Deens? meJee¥®³ee Yeeef<ekeÀebJ³eefleefjkeÌle pes Flej ueeskeÀ ueeKeeW®³ee mebK³esves meb³egkeÌle
efpeJneȳee®³ee ÒeMveeJej efpelekeÀe leeefÊJekeÀ efJe®eej nesF&ue, eflelekesÀ mebmLeeveele Deeues, l³eebvee veeieefjkeÀlJe efceUeJe³ee®³ee DeeOeer Fbûepeer
GÊece®e! efMekeÀeJes®e ueeies. ns meJe& ueeskeÀ DeeHeu³ee osMeeleerue DeVeìb®eeF& efkebÀJee
Yeejle ns SkeÀ mebIejep³e Deens. peer ueneve-ueneve jep³es efceUtve ne jepekeÀer³e peguetce ³eeuee kebÀìeUtve DeemeN³eemeeþer Deeues nesles. ³ee meJe&
mebIe Peeuee Deens. l³eele efvejefvejeȳee Yee<ee yeesueleele Je efueefnleele. ueeskeÀebveer YejHetj DeVe, Jem$e Je mJeeleb$³e ³ee leerve ieesäeRmeeþer DeeHeu³ee
cnCetve Yee<eeefJe<e³ekeÀ ÒeMveeb®ee efJe®eej cegK³e leerve yeepetbveer Peeuee Yee<es®eer efkebÀcele Deeveboeves efoueer. lejerner Deepe efvejefvejeȳee Yeeef<ekeÀeb®es
Heeefnpes. ieì, MeeUe Je Jele&ceeveHe$es meb³egkeÌle mebmLeeveele Deensle. ceO³eJeleea
12 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
mejkeÀej ns ®eeuet osles, keÀejCe ³ee Yee<eebvee Òel³eskeÀ Òeebleeleerue Kes[sieeJeeleerue SsefleneefmekeÀ Yee<ee jefMe³eve ner®e þjles.
jepekeÀer³e peerJeveele keÀe[er®esner mLeeve veener. cegmeueceeveebvee Tot& ner ³esle vemes Je jefMe³eeleerue IeìkeÀjep³eebHewkeÀer keÀesCel³eener
efmJelPeue¥[ceO³es leerve Yee<ee Deensle Je HeefMe&³evener ³esle vemes. les l³ee l³ee Yee<es®ee Fefleneme Jee Jee*dce³e jefMe³eve
l³ee leervener Yee<eebvee jep³eele meceeve mLeeve Òeebleebleerue®e Yee<ee yeesuele. Tot& ner Yee<es®³ee lees[er®es vemeu³eecegUs leer Yee<ee
osTve efmJelPeue¥[ves ne ÒeMve mees[Jeuee. ³ee keÀesCel³eener Òeeblee®eer Yee<ee veJnleer. HeCe mebIejep³ee®eer Yee<ee JneJeer ns vewmeefie&keÀ®e
leerve Yee<eebceO³es jescevme ³ee ®eJeL³ee Yee<es®eer keÀener meeceeefpekeÀ Lejebletve meJe& nesles. Demes Demetvener meO³ee®³ee jefMe³eve
vegkeÀleer®e Yej He[ueer Deens. meieȳee efnbogmLeeveYej efle®ee Òemeej Peeuee. Heg{s jep³ekeÀl³ee¥veer IeìkeÀjep³eebleerue p³eebvee
Yee<eebvee meceeve mLeeve osCes ³ee ef®ecegkeÀu³ee Fbûepeebveer ner®e Yee<ee DeeHeu³ee efueHeerosKeerue veener DeMee Yee<ee peerJeble
osMeeuee Meke̳e Peeues, keÀejCe lesLes ®eej®e ue<keÀjeble efMekeÀefJeu³eecegUs Fbûepeer þsJetve meJe& efMe#eCe l³ee l³ee Yee<esletve
Yee<ee Deensle. YeejleemeejK³ee ®eewoe veenerle. jepeJeìerle efle®³ee Òemeejeuee DeefOekeÀ®e osC³ee®eer J³eJemLee kesÀueer Deens.
(uesKe efueefnuee lesJne ®eewoe®e Yee<ee JeeJe efceUeuee. Yeejlee®eer JesieUer HeefjefmLeleer
Ieìveeceev³e nesl³ee) ogmejs cnCepes ³eeGueì, Yeejleele meJe& GÊejskeÀ[®³ee
Fìeefue³eve, ÖeWÀ®e Je jescevme ³ee peJeU®³ee Yee<ee Deensle Je pece&ve Yee<ee meebmke=ÀeflekeÀ¢äîee SkeÀe®e Hee³ejerJej Deensle. megceejs 1 npeej
FlekeÀer peJeU®eer vemeueer, lejer Yee<eeMeem$e¢äîee HeÀej ueebye®eerner veener. Je<ee¥HetJeea Òeeke=Àle Yee<eebHeemetve l³eeb®ee pevce Peeuee Je Òel³eskeÀerves DeeHeeHeues
³ee ®eewYeeef<ekeÀebvee SkeÀceskeÀeb®³ee Yee<ee ®eìkeÀve efMekeÀJeC³eemeejK³ee Jee*dce³e efvecee&Ce kesÀues. ceuee Demes Jeeìles keÀer yebieeueer, cejeþer Je
Deensle. lejerner SJe{îeeMee ef®ecegkeÀu³ee Je ceesþceesþîee Yeeb[kegÀoU iegpejeleer ³ee Yee<eeb®es Jee*dce³e GÊejskeÀ[®³ee efmebOeer, Hebpeeyeer,
jeä^eb®³ee ceO³eeJej Demeuesu³ee ³ee jeä^eble ®eej Yee<ee SkeÀ$e veebot jepemLeeveer, efnboer Je Gef[³ee ³ee Yee<eeb®³ee Jee*dce³eeHes#ee DeefOekeÀ mebHeVe
MekeÀleele. Òel³eskeÀeuee DeeHeeHeu³ee Yee<esle meJe& efMe#eCe Ieslee ³esles, Flej Je ÒeieuYe Deens. efnboer Yee<ekeÀeb®eer mebK³ee pejer Flej kegÀþu³eener SkeÀ
Yeeef<ekeÀeb®eer ieeJes Je Menjs DeeHeu³eele Dees{tve IesC³eeefJe<e³eer mHeOee& veener Yee<ee yeesueCeeN³ee ueeskeÀebHes#ee DeefOekeÀ Demeueer, lejer efnboer Yee<esleerue
Je Yee<ee efJeefJeOe Demetvener oesve cene³eg×eb®³ee ÒeKej keÀmeesìeruee ³ee Jee*dce³e Flej Yee<eeb®³ee ceeveeves iegCeeves Je HeefjCeeceeves peje ceeieeme®e
osMee®es SkeÀjeä^er³elJe Glejues Deens. ³ee ieesäer DeeHeu³ee ¢äerves Jeeìles. GÊej ÒeosMeele lesjeJ³ee MelekeÀeHeemetve cegmeueceeveer meÊee
cenÊJee®³ee Deensle. ÒemLeeefHele Peeueer Je l³eeveblej megefMeef#ele Jeiee&ves ÒeLece HeeefMe&³eve Je
meesefJnSle jefMe³ee cee$e SkeÀ Òe®eb[ yengYeeef<ekeÀ jep³e Deens. SkeÀesCeermeeJ³ee MelekeÀele Got& ³ee oesve HejkeÀer³e Yee<ee Deelcemeele
jefMe³eve Yee<ee ner mebIejep³ee®eer Yee<ee Deens Je IeìkeÀ jep³eele yeesueCes, kesÀu³ee. yengpeve meceepeeves efnboer Yee<ee peerJeble þsJeueer.
efMe#eCe Je jep³eJ³eJenej l³ee l³ee jep³ee®³ee Yee<esletve ®eeuelees. oef#eCe Yeejleele êeefJe[ Jee*dce³eerve keÀe³e& DeefleMe³e YejerJe, [esUs
jefMe³ee®eer Je Yeejlee®eer HeefjefmLeleer JejJej efomee³euee meejKeer efomeles Je oerHeJeCeejs DeeefCe pegves Deens. leeefceU Jee*dce³e meJe& DeeOegefvekeÀ Yeejleer³e
Yee<eeefJe<e³ekeÀ ÒeMvener Yeejleeves Lees[emee jefMe³ee®³ee OeleeaJej®e Yee<eebceO³es meJee&le pegves lej Deens®e, HeCe DeeOegefvekeÀ ³egjesHeer³e Yee<eeb®³ee
mees[Jeu³eemeejKee efomelees, HeCe Kejs Heenlee meebmke=ÀeflekeÀ Je SsefleneefmekeÀ ³esC³ee®³ee DeeOeerHeemetve leeefceU, lesueieg Je keÀVe[ ³ee Yee<ee DeefmlelJeele
¢äerves jefMe³ee Je Yeejle ³eebceO³es HeÀej ceesþe HeÀjkeÀ Deens Je cnCetve nesl³ee Je l³eeb®eer Jee*dce³eerve HejbHeje ceesþer peesceoej Demetve oef#eCeskeÀ[s
jefMe³ee®es GoenjCe GHe³eesieer He[u³eemeejKes veener. Giece HeeJeuesu³ee leÊJe%eeveefJe<e³ekeÀ Je Oeeefce&keÀ efJe®eejÒeJeeneb®eer meJe&
jefMe³eeceO³es efkeÀl³eskeÀ MelekesÀ jefMe³eve Yee<ee yeesueCeejs ueeskeÀ YeejleeJej íeHe He[ueer Deens. ner HeefjefmLeleer ue#eele Iesleueer cnCepes
jep³ekeÀlex nesles. jefMe³eele DeefmlelJeele Demeuesues Meem$e, Jee*dce³e, jefMe³eve Je efnboer ³eeb®³ee mLeeveeleerue cetueYetle HeÀjkeÀ O³eeveele ³esF&ue.
mebmke=Àleer Je meJe& leNns®es efMe#eCe ns jefMe³eve Yee<esle®e keWÀêerle Peeuesues Yeejleer³e Yee<ee SkeÀe®e Hee³ejerJej Deensle, SJe{s®e veJns lej l³eebleerue
nesles. l³ee®eÒeceeCes p³ee jepekeÀer³e leÊJe%eevee®es Heg{ejerHeCe Deepe®³ee keÀener efnboerHes#ee Jej®e{ Demeleevee efnboeruee pes veJeerve cenÊJee®es mLeeve
peieele jefMe³eekeÀ[s Deens, l³ee leÊJe%eeveeleerue yejs®emes Jee*dce³e jefMe³eve ÒeeHle Peeues Deens, l³eeyeÎue Flej Yeeef<ekeÀebvee Lees[smes Jew<ec³e Jeeìu³eeme
Yee<esle®e Deens. keÀeue& ceekeÌme& Je Sbiesume ns oesIes pece&ve Yeeef<ekeÀ pejer veJeue veener.
l³ee leÊJeÒeCeeueer®es pevekeÀ Demeues, lejer l³ee leÊJeeb®es ÒecegKe Yee<³ekeÀej jefMe³eekeÀ[s jefMe³eve Yee<ee ner mebIejep³ee®eer Yee<ee Demeu³eecegUs
Je Òe®eejkeÀ uesefveve, yegKeeefjve, mìeefueve Jeiewjs meJe& jefMe³eve®e nesles. mebIejep³eele jefMe³eve Yeeef<ekeÀ®e ceesþceesþîee peeieebJej meJe&$e efometve
cnCetve Deepe®³ee jefMe³eve mebIejep³ee®eer jepekeÀer³e, meebmke=ÀeflekeÀ Je ³esleele. ³eeyeÎue Flej Yeeef<ekeÀebvee HeÀejmes Jew<ec³e Jeeìle veener, keÀejCe
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 13
yeekeÀer®³ee yengleskeÀ Yee<eebletve efueefnuesues Jee*dce³e Yeejleeleerue meJe& Yee<ee Meke̳e ¿ee Yee<eebvee efceUeues veener.
peJeUpeJeU veener. jefMe³eve Yeeef<ekeÀeb®eer mebK³eener efleleke̳ee ueJekeÀj SkeÀe FmeJeer mevee®³ee meesUeJ³ee MelekeÀele
Flej meJe& Yeeef<ekeÀebFlekeÀer efkebÀJee keÀoeef®ele peemlener efueHeerle efueefnC³ee®eer J³eJemLee oef#eCeskeÀ[erue cegmeueceeveer jepeeb®³ee ojyeejele
Demesue. yeensjerue peieeMeer mebyebOe þsJee³eueener ³ee®e JneJeer. keÀesþ®³eener SkeÀe To&t Yee<esletve Jee*dce³eefveefce&leer nesT ueeieueer.
Yee<es®ee GHe³eesie jefMe³eve ueeskeÀ meje&me keÀjerle Demele Yee<esuee ÒeeOeev³e vemeues Tot& ner cetU efouueer®³ee DeemeHeeme®³ee ueeskeÀeb®eer
Je nuueerner keÀjleele. jefMe³eve Yee<es®es mLeeve efleuee cnCepes DeeHeueer efueHeer yeesueYee<ee, cnCepes efnboer Yee<es®³ee
Jee*dce³eerve ceesþsHeCeeves Je meebmke=ÀeflekeÀ nkeÌkeÀeves®e mees[C³eeme efvejefvejeUs GHeÒekeÀejebHewkeÀer SkeÀ nesleer. keÀener ueeskeÀ
ÒeeHle Peeues Deens. Yeeef<ekeÀ le³eej nesleerue Je efle®³eele HeefMe&³eve Je Dejyeer Meyoeb®eer Kewjele
SsefleneefmekeÀ Heeée&Yetceer SkeÀ efueHeer Peeueer cnCepes keÀªve JeeHeª ueeieues, lej keÀener Meg× osMeer
Yeejleele efnboer Yee<esuee Demes (jefMe³eemeejKes) DeeblejÒeebleer³e Jee*dce³e Meyo JeeHejerle. HeefMe&³eve Je Dejyeer Meyoeb®ee
mLeeve cegUer®e veener. Jej JeCe&ve kesÀuesu³ee keÀesCel³eener Jee®eC³ee®eer efpe%eemee GlHeVe YejCee KetHe Peeu³eeves l³ee Yee<es®eer efueHeerner
jep³eemeejKeer Yeejlee®eer HeefjefmLeleer veener. iesu³ee nesF&ue. DeeblejÒeebleer³e Dejyeer yeveueer. cegmeueceeveer jepeJeìerle ojyeejer
veTMes Je<ee¥leerue keÀener Ie[ecees[eR®ee Lees[ke̳eele meebmke=ÀeflekeÀ oUCeJeUCe Yee<ee HeefMe&³eve Je efMeHee³eeb®eer Yee<ee Tot& Demes
GuuesKe kesÀu³eeme Yeejleer³e Yee<eebyeÎue®ee ÒeMve Jee{tve Yeejleer³e mebmke=Àleerle Peeues Je yengleskeÀ cegmeueceeveebveer leer G®eueueer.
mHeä nesC³eeme DeeCeKeer ceole nesF&ue. Yej He[sue. lejer Òel³eskeÀ Òeebleeleerue Kes[sieeJeeleerue
FmeJeer meve 900 les 1000 ®³ee megceejeme cegmeueceeveebvee Tot& ner ³esle vemes Je HeefMe&³evener
DeJee&®eerve GÊej Yeejleer³e mebmke=ÀleesodYeJe Yee<ee Òeeke=Àleeletve Jesieȳee ³esle vemes. les l³ee l³ee Òeebleebleerue®e Yee<ee yeesuele. Tot& ner keÀesCel³eener
HegÀìu³ee Je l³eeb®ee pevce Peeuee, ns Jej meebefieleues®e Deens. lejermeg×e Òeeblee®eer Yee<ee veJnleer, HeCe keÀener meeceeefpekeÀ Lejebletve meJe& efnbogmLeeveYej
mebmke=Àle ner efJeÜeveeb®eer Yee<ee jeefnueer Je meeefnl³e, mebieerle, p³eesefle<e Je efle®ee Òemeej Peeuee. Heg{s Fbûepeebveer ner®e Yee<ee DeeHeu³ee ue<keÀjeble
leÊJe%eeve ³eebJej GÊece efueKeeCe mebmke=ÀleceO³es®e nesles. DeJee&®eerve Yee<ee efMekeÀefJeu³eecegUs Fbûepeer jepeJeìerle efle®³ee Òemeejeuee DeefOekeÀ®e JeeJe
nUtnUt yeeUHeCe mebHeJetve Òeew{ nesle nesl³ee. keÀener leerveMes Je<ee¥le®e Òeew{ efceUeuee.
oMesuee Heesnes®eu³ee ns (cejeþer Yee<esyeÎue) cenevegYeJeeb®³ee Fbûepeer®es otjieeceer HeefjCeece
Jee*dce³eeJeªve DeeefCe %eeveséejer Je Dece=leevegYeJeemeejK³ee ûebLeebJeªve Fbûepe HebOejeJ³ee MelekeÀeHeemetve efnbogmLeeveele Deeues. l³eeb®es SkeÀí$eer
efometve ³esles®e. ³ee Yee<eeb®³ee peJeUpeJeU pevcecegntlee&Jej®e SkeÀe jep³e Yeejleele oesveMes Je<ex®e efìkeÀues. ns jep³e pejer oesveMes Je<ex®e
Oece&Jes[îee HejkeÀer³e meÊesves Yeejleele ÒeJesMe kesÀuee. meve veTMes- efìkeÀues, lejer l³ee®es YeejleeJej Peeuesues HeefjCeece HeÀej®e otjieeceer
oneMes®³ee megceeje®eer Dee¬eÀceCes mees[ueer, lejer 1100 ®³ee megceejeme mJeªHee®es Deensle. Fbûepeeb®³ee DeeOeer mebyebOe YeejleeJej SkeÀí$eer jep³e
legkeÀea ueeskeÀebveer efnbogmLeeveele ÒeJesMe keÀªve cegmeueceeveer Oece& DeeefCe kegÀþ®³eener keÀeUele veJnles. SkeÀ MeemeveJ³eJemLee kegÀþ®³eener keÀeUele
HeeefMe&³eve Yee<ee Je mebmke=Àleer DeeCeueer. Heefnu³ee-Heefnu³eeves uetì IesTve veJnleer.
efveIetve peeCeejs ns ueeskeÀ ueJekeÀj®e pesles cnCetve mLeeef³ekeÀ Peeues Je Fbûepeeb®³ee jep³eelener veJ³ee Oecee&®ee Òe®eej Je Òemeej KetHe Peeuee
DeeHeuee Oece&Òemeej l³eebveer peesjele megª kesÀuee. l³eeb®³ee ojyeejer HeCe YeejleeJej cegK³e HeefjCeece veJ³ee Oecee&®ee ve neslee, veJ³ee ³eb$e³egieerve
HeeefMe&³eve Yee<ee ®eeues. GÊej ÒeosMeeleerue ueeskeÀebveer leer Yee<ee Deelcemeele GlHeeoveeb®ee, meceepeJ³eJemLesyeeyele®³ee Je jep³e³eb$eeyeeyele®³ee
kesÀueer Je efnboer ceeies He[ueer. oef#eCeskeÀ[s ³ee Dee¬eÀceCeeuee leeW[ osC³eele leÊJeÒeCeeueer®ee Peeuee. peeefleefJejefnle meceepeJ³eJemLee, meJee¥vee SkeÀ
FlekesÀ meeceL³e& Ke®e& Peeues keÀer, l³eecegUs osMeer Yee<eeb®eer pejer Deieoer keÀe³eoe ³ee Yeejlee®³ee Ieìvesleerue cetueYetle ieesäer FbûepeebcegUs®e
ieU®esHeer Peeueer veener, lejer meJee¥ieerCe Jee{ Peeueer veener. efnbogmLeeveeleerue DeeHeu³eele Deeu³ee Deensle Je l³ee ieesäeR®ee DeefYeceeve peeie=le nesC³eeme
keÀener Òeeble cegmeueceeveer DebceueeKeeueer 700 Je<ex nesles, lej keÀener cegK³elJes FbefiueMe Jee*dce³e®e keÀejCeerYetle Peeues.
oesveMes Hes#ee peemle veJnles. Fbûepe ³esC³ee®³ee Deieesoj keÀener Òeebleebveer Fbûepeer jep³ekeÀlex DeeHeu³ee yejesyej FbefiueMe Yee<ee IesTve Deeues Je
cegmeueceeveer Debceue Pegieeªve efouee neslee Je l³ee l³ee Òeebleele osMeer Yee<ee ceskeÀe@ues®³ee leÊJeecegUs leer Yee<ee Yeejleer³e efMe#eCeHe×leerle efMejueer.
Jee*dce³eerve¢äîee Hejle [eskesÀ Jej keÀe{t ueeieu³ee nesl³ee, HeCe meJee¥ieerCe Fbûepeer Jee*dce³e peieeleerue Heg{ejuesu³ee Je mebHeVe Jee*dce³eeHewkeÀer Deens.
Je=×er JneJe³eeme peer jepekeÀer³e meÊee Je mJeemL³e ueeieles, les DeepeHe³e¥le l³eeleerue Oeeefce&keÀ celeÒeCeeueercegUs veJns, lej meeceeefpekeÀ Je jepekeÀer³e
14 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
ÒeefleHeeoveecegUs l³ee Jee*dce³eeves efJeMes<ele: yengYeeef<ekeÀ Òeebleebletve ÒeebeflekeÀ Yee<es®es G®®eeìve keÀªve G®®e
Yeejleer³eebvee peerJevee®es SkeÀ efMe#eCe efnboerletve®e JneJes Demee Òe®eej ®eeueuee Deens Je l³eecegUs®e
veJeerve®e oeueve Kegues DeMee Òeebleebleerue Flej Yeeef<ekeÀebvee DeeHeueer cee³eYee<ee mJeleb$e Yeejleele
Peeu³eemeejKes Jeeìues Demeu³eeme Je=×erme ueeieC³eeSsJepeer ceªve peeF&ue keÀer keÀe³e DeMeer MebkeÀe ³esles.
veJeue veener. eflemeje cegÎe Demee Deens keÀer efnboer
Fbûepeer Yee<ee yeesuelee ³esCeejs keWÀêYee<ee kesÀu³eecegUs p³eeb®eer ner
yengleskeÀ Yeejleer³e pevceeves DeeHeueer ceele=Yee<ee (efnboer) Deens, DeMee ueeskeÀebvee
mJele:®eer DeMeer Yeejleer³e Yee<ee mejkeÀej ojyeejer Je meJe& Hejer#eeble ceesþe
yeesueCeejs nesles Je Deensle. HeCe HeÀe³eoe efceUlees Je l³eecegUsner Flej
keÀener DeuHemebK³eekeÀ, efJeMes<ele: Yeeef<ekeÀebvee DeeHeu³eeJej Gieer®e®e Dev³ee³e
efceÞe Fbûepe jkeÌlee®es ueeskeÀ DeeHeCe Peeu³eemeejKes Jeeìles.
jep³ekeÀl³ee¥®³ee jkeÌlee®es Je l³eebvee keÀener GHee³e
peJeU®es ³ee YeeJevesves keÀer keÀe³e, keÀener Peeues lejer Yeeef<ekeÀ Dee¬eÀceCeeuee GÊespeve
Yeejleer³e Yee<eeb®ee l³eeie keÀªve osT ve³es. leueJeejer®³ee peesjeJej jep³e efceUJee³e®es
Fbûepeer®e DeeHeueer ceele=Yee<ee efoJeme iesues Deensle. DeeHeCe meJe& SkeÀe ceesþîee
cnCetve ceevet ueeieues. DeMeebvee Fbûepeer jepeJeìerle ueeYener ®eebieuee Peeuee jep³ee®es IeìkeÀ Deenesle Je uesKeCeerves efkebÀJee yespeyeeyeoej Òe®eej keÀªve
Je efkeÀl³eskeÀ ¢<ìerves ns ueeskeÀ Yeejleer³e mebmke=Àleer Je meceepepeerJeve IeìkeÀ jep³ee®³ee meercee Jee{JeC³ee®ee Òe³elve keÀªve DeeblejÒeebleer³e
³eebHeemetve DeefueHle jeefnues. ³eeb®eer pevceYetceer Je keÀce&Yetceer Yeejle®e efJelegäs Jee{efJeCes, ns DeelceIeelee®es ue#eCe Deens. l³ee®eyejesyej `efnboer
Demeu³eecegUs ³eebveer Fbûepeeb®es efkeÀleerner DevegkeÀjCe kesÀues, lejer l³eebvee vekeÀes' cnìues cnCepes osMeêesn kesÀu³eemeejKes nesles, Demes cnCeCesner
Fbûepeer mebmke=Àleer keÀOeerner Deelcemeele keÀjlee Deeueer veener. meJe&mJeer ®etkeÀ Deens. meJe& Yee<ee SkeÀe Hee³ejerJej®³ee mecepeeJ³eele Je
efnbogmLeeveeleerue meJe& Òeebleele ns ueeskeÀ efJeKegjuesues Deensle. Fbûepeer keÀesCel³eener SkeÀeruee keWÀêer³e Yee<ee cnCetve ÒeeOeev³e osT ve³es.
jep³eele meJe& Òeebleeleerue ueeskeÀebvee veeskeÀN³ee ueeiele Je ³ee meJe& Yeejleeleerue meJe& Yee<ee Meke̳e efleleke̳ee ueJekeÀj SkeÀe efueHeerle
veeskeÀjeb®³ee meJe& osMeYej yeou³ee nesle. DeMee ueeskeÀebvee Fbûepeer Yee<escegUs efueefnC³ee®eer J³eJemLee JneJeer. keÀesCel³eener SkeÀe Yee<esuee ÒeeOeev³e vemeues
HejmHej oUCeJeUCe keÀjlee ³esF& Je Fbûepeer efMe#eCeecegUs veeskeÀjerlener cnCepes DeeHeueer efueHeer mees[C³eeme efvejefvejeUs Yeeef<ekeÀ le³eej nesleerue Je
ueeYe efceUs. ³eecegUs mejkeÀejer veeskeÀN³eeble, efJeMes<ele: Jej®³ee Heieeje®³ee SkeÀ efueHeer Peeueer cnCepes DeeblejÒeebleer³e Jee*dce³e Jee®eC³ee®eer efpe%eemee
mejkeÀejer veeskeÀjeb®³ee kegÀìgbyeeletvener cegueebvee ueneveHeCeeHeemetve Fbûepeer GlHeVe nesF&ue. DeeblejÒeebleer³e meebmke=ÀeflekeÀ oUCeJeUCe Jee{tve Yeejleer³e
efMe#eCe osC³ee®ee ÒeIeele Jee{uee Je ner kegÀìgbyesner Yeejleer³e Yee<eebvee leg®í mebmke=Àleerle Yej He[sue.
uesKet ueeieueer. ³ee®ee Demee HeefjCeece Peeuee keÀer, Yeejleer³e JebMee®es ³ee ³eespevesves meJe& Yee<eebvee meejKes mLeeve efceUsue. keÀesCel³eener SkeÀe
Demetvener efkeÀl³eskeÀ ueeskeÀ Fbûepeer DeeHeueer pevceYee<ee cnCetve meebiet ieìe®ee Yee<escegUs HeÀe³eoe nesCeej veener. meJee¥®es efMe#eCe Yeejleer³e
ueeieues. Yee<eebceO³es®e nesF&ue. efMe#eCe¬eÀce megìmegìerle nesleerue Je meJe& osMee®eer
yengleskeÀ MeeUebleerue Jej®³ee Jeiee&letve Je efJeÐeeHeerþeletve Fbûepeer efueHeer SkeÀ Peeu³eeme yengªHeer Yeejleer³e mebmke=Àleer®ee Jee*dce³eeÜeje
yeesOeYee<ee Demeu³eecegUs meJe&®e G®®e efMe#eCe yengpeve meceepeeuee DeemJeeo IesC³eeme meJe& Yeejleer³eebvee meesHes peeF&ue. IeìkeÀ jep³eeble
keÀþerCe nesTve yemeues. DeMee HeefjefmLeleerle mJeeleb$³e efceUtve Yeejlee®es peJeUpeJeU meJe& veeskeÀN³ee l³ee l³ee Yeeef<ekeÀebvee efceUleerue. keÀener Lees[s
mJeleb$e ÒepeemeÊeekeÀ meb³egkeÌle jep³e ÒemLeeefHele Peeues. ÒepeemeÊeekeÀ DeHeJeeo nesleerue, HeCe Flejebvee p³ee Òeebleele jeneJe³ee®es, lesLeerue Yee<ee
Yeejlee®eer Yee<ee keÀe³e DemeeJeer, ne ÒeMve GHeefmLele nesTve leer efnboer efMekeÀeJeer ueeiesue.
DemeeJeer Demes Ieìvesle þjues, HeCe Depetvener ueeskeÀcele meJe&mJeer l³ee ([e@. FjeJeleer keÀJex ³eeb®³ee `Deece®eer mebmke=Àleer' ³ee HegmlekeÀeletve meeYeej.
yeepetves veener Je efJeMes<e efJejesOe oeef#eCeeʳeeb®ee Deens. ne efJejesOe kesÀJeU ³ee HegmlekeÀeleerue uesKe l³eebveer 1948 les 1960 ojc³eeve efueefnuesues
Yeeb[kegÀoUHeCeecegUs Deeuesuee vemetve l³ee®³eeceeies ³eesi³e keÀejCes Deensle, Deensle, l³eecegUs l³eele Deeuesues meboYe& ns l³ee keÀeUeleerue Deensle.)
ns DeeHeCe Jej Heeefnues®e Deens. ogmejs Demes keÀer, Òel³eskeÀ Òeebleeletve,
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 15
`mebmke=Àle' : osJeJeeCeer keÀer efJeéeJeeCeer!
- [e@. ceveesnj ceesIes

iesu³ee Je<eea iegpejeleceO³es mebmke=Àle mebcesueve Yejues nesles. lemes®e iegpejeleceO³es®e JesjeJeU ³esLes `Þeer meesceveeLe
mebmke=Àle efJeÐeeHeerþ' mLeeHeve Peeues Deens. ye[esoe ³esLes mebmke=Àle ceneefJeÐeeue³eebleie&le `Jeso efJe%eeve
Òeefleÿeve' mLeeHeve Peeues Deens. `Heþeefce mebmke=Àleb efvel³eb~ Jeoeefce mebmke=Àleb meoe~' ns Iees<eJeeke̳e IesTve
³ee ieg©HeewefCe&cesuee ye[esÐeele®e mebmke=Àle Jele&ceeveHe$e megª Peeues Deens. lemes®e cenejeä^ele JeerCee iees[yeesues
³ee `ieerJee&Ce megOee' veeJee®es mebmke=Àle efve³elekeÀeefuekeÀ keÀe{leele. HegC³eeuee [e@. Jele&keÀ ³eeb®es `Jeso efJe%eeve
ceb[U' efkeÀl³eskeÀ Je<ex keÀe³e&jle Deens. DeMee efkeÀleer lejer ieesäer meebieeJ³eele?

lemes Heeefnues lej DeeHeues meJe& Òee®eerve ûebLe mebmke=ÀleceO³es Deensle. Heej[er ³esLeerue `mJeeO³ee³e ceb[Ue'®es Heb. meeleJeUskeÀj ³eebveer mebmke=Àle
jecee³eCe, ceneYeejleemeejK³ee Keb[keÀeJ³e meeefnl³eeHeemetve ke=Àef<eMeem$e, efMe#eCee®eer iewjmees³e otj JneJeer cnCetve lemes®e Òel³eskeÀeuee Deieoer megiece
Dee³egJexoMeem$e Jeiewjs DeveskeÀ Meem$eebmen Dee³ee¥®es meJe& Þesÿ leÊJe%eeve He×leerves mebmke=Àle efMekeÀlee ³eeJes ³eemeeþer `mebmke=Àle mJe³eb efMe#ekeÀceeuee'
mebmke=ÀleceO³es®e Deens. meJe& Jeso, HegjeCes DeeefCe keÀeJ³e, veeìîeeoer ueefuele megª kesÀueer. l³ee®es ®eesJeerme Yeeie Deensle. keÀener efþkeÀeCeer mebmke=Àle®es
meeefnl³ener mebmke=ÀleceO³es Deensle, cnCetve efleuee `osJeJeeCeer' cnCeleele. DeY³eemeJeie&ner megª Peeues Deensle.
Òel³eskeÀ Yee<es®es veeJe leer Yee<ee yeesueCeeN³ee ueeskeÀeb®³ee ÒeosMeeJeªve, ³eeleerue SkeÀ Deûesmej veeJe cnCepes [e@. GppJeuee LeÊes. l³ee iesueer
peeleerJeªve He[ueer Deens. GoenjCeeLe& cejeþer, iegpejeleer, leeefceUer 40-42 Je<ex meelel³eeves mebmke=Àle Yee<ee Òe®eeje®es keÀece keÀjerle Deensle.
Jeiewjs; HeCe mebmke=Àle ne Meyo ceeveJee®eer kegÀþueerner peele, ÒeosMe oeKeJele `Þeer Jelme yeeuecebefojced' ner mebmke=Àle ceeO³ecee®eer yeeueJee[er efJeveeMegukeÀ
veener. cnCetve ner `efJeéeYee<ee' cnCetve mebyeesOeueer peeles. DeeefCe FlekeÀer Je<ex DeefJejleHeCes l³ee Iesle Deensle. l³eeefMeJee³e Heefnueer les
meO³ee mebmke=Àle Yee<ee HeÀej Òe®eefuele veener, lemes®e meesH³ee jerleerves leer oneJeerHe³e¥le®³ee efJeÐeeL³ee¥meeþer cegbyeF&-HegCes Heefjmejele l³ee iesu³ee 42
efMekeÀJeC³ee®eer He×lener lesJe{îee ÒeceeCeele GHeueyOe veener. l³eecegUs Je<ee¥Heemetve mebmke=ÀleHeþve mHeOee& Dee³eesefpele keÀjleele. mebmke=Àle
DeeHeu³ee®e ueeskeÀebvee DeeHeu³ee Òee®eerve %eeveece=leeme cegkeÀeJes ueeieues Òe®eeje®³ee ³ee efvejueme keÀeceeyeÎue l³eebvee efouueer®³ee `Fbef[³eve
Deens. Depetve MeeUebceOetve mebmke=Àle ns ceeO³ece lej veener®e, HeCe meesmee³eìer HeÀe@j Fb[mì^er De@C[ FbìueskeÌ®egDeue [sJnueHeceWì' ³ee
DeefveJee³e& efJe<e³e cnCetvener efMekeÀJeues peele veener. keÀener MeeUebceO³es mebmLesleHexÀ `jeä^er³e ieewjJe jleve' HegjmkeÀej Òeoeve keÀjC³eele Deeuee.
Ssef®íkeÀ efJe<e³e cnCetve efMekeÀJeuee peelees SJe{s®e! l³eeb®³ee yeeueJee[erleerue cegues Heg{s Meeueeble Hejer#eslener ®eebieues iegCe
HeCe Deelee ³ee DebOeejeme ísotve peeCeejer keÀener ÒekeÀeMeefkeÀjCes efomet efceUJeleele, ne l³eeb®ee DevegYeJe Deens.
ueeieueer Deensle. efveoeve cenejeä^eHegjles yeesuee³e®es lejer iesu³ee MelekeÀe®³ee iesu³ee Je<eer& cegbyeF& efJeÐeeHeerþeves mebmke=Àle meHleen meepeje kesÀuee.
GÊejeOee&le DeveskeÀ efþkeÀeCeer Demes Òe³elve nesleevee efomele Deensle. efkeÀuues l³eele `cenejeä^ mesJee mebIe' Deeoer Dev³e mebmLeebveerner Yeeie IesTve
16 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
mebmke=ÀleceOeerue Òeefme× `cesIeotle' Je `MeekegÀvleueced' ner oesve veeìîe
meeoj kesÀueer.
iesu³ee Je<eea iegpejeleceO³es mebmke=Àle mebcesueve Yejues nesles. lemes®e
iegpejeleceO³es®e JesjeJeU ³esLes `Þeer meesceveeLe mebmke=Àle efJeÐeeHeerþ'
mLeeHeve Peeues Deens. ye[esoe ³esLes mebmke=Àle ceneefJeÐeeue³eebleie&le `Jeso
efJe%eeve Òeefleÿeve' mLeeHeve Peeues Deens. `Heþeefce mebmke=Àleb efvel³eb~
Jeoeefce mebmke=Àleb meoe~' ns Iees<eJeeke̳e IesTve ³ee ieg©HeewefCe&cesuee
ye[esÐeele®e mebmke=Àle Jele&ceeveHe$e megª Peeues Deens. lemes®e cenejeä^ele
JeerCee iees[yeesues ³ee `ieerJee&Ce megOee' veeJee®es mebmke=Àle efve³elekeÀeefuekeÀ
keÀe{leele. HegC³eeuee [e@. Jele&keÀ ³eeb®es `Jeso efJe%eeve ceb[U' efkeÀl³eskeÀ
Je<ex keÀe³e&jle Deens. DeMee efkeÀleer lejer ieesäer meebieeJ³eele? mebmke=ÀleceOeerue `oe' cnCepes osCes ³ee OeeletHeemetve `[esvesMeve', `Jeenve' ³ee
mebmke=Àle®ee efJeéemeb®eej MeyoeHeemetve `JesefnkeÀue'. [e@. pesmeHe ³eebveerner keÀener GoenjCes efoueer.
Yeejleele DeveskeÀ efþkeÀeCeer Demes Òe³elve nesleevee efomele Deensle. HeCe `efHele=' ³ee MeyoeHeemetve pece&veerle `HeÀeìj' lej Fbûepeerle `HeÀeoj' Meyo
Deelee peieele Dev³e$ener mebmke=Àle Yee<ee, meeefnl³e, ³eesieMeem$e, leÊJe%eeve Deeuee. `ceele='Heemetve pece&veerle `cegìj' Je Heg{s Fbûepeerle `ceoj' ne Meyo
³eeb®ee DeY³eeme lesLeerue efJeÐeeHeerþebletve nesle Deens. Dee@mì^sefue³eve Deeuee. mebmke=Àle `mLee' ³ee OeeletHeemetve mìs, mìB[, mìspe, mìevme,
efJeÐeeHeerþele HejosMeer Yee<ee DeY³eeme¬eÀceele mebmke=Àle ne He³ee&³e GHeueyOe mìsìme, mì@®³et, Fefvmììîetì Demes efkeÀleer lejer Meyo l³eebveer meebefieleues.
Deens. DecesefjkeÀve efJeÐeeHeerþeble mebmke=Àle Yee<esyejesyej, `efnbot oMe&ve HeeefCeveeRveer mebmke=Àle Yee<ee HejHesÀkeÌì kesÀueer. l³eebveer mebmke=Àleele
Meem$e', Òee®eerve HejbHeje Fl³eeoer efJe<e³eeb®ee DeY³eeme kesÀuee peele Deens. J³eekeÀjCee®eer j®evee kesÀueer. osJeveeiejer ner efueHeer Del³eble Meem$eMeg×
Dee@mì^sefue³eele efme[veer ³esLes `efme[veer Jeso HeeþMeeuee' megª Peeueer. Deens. Òel³eskeÀ De#eje®ee G®®eej kegÀþsner lees®e Demelees DeeefCe mJej-
Heefnu³ee Je<eea kesÀJeU one efJeÐeeLeea nesles, Deepe ner mebK³ee J³ebpeveeb®eer ceeb[Ceermeg×e leeueJ³e, obleJ³e, Deesädme DeMeer Meem$eMeg×
MeskeÀ[îeebceO³es iesueer Deens. SkesÀkeÀeUer mebmke=Àle®³ee DeY³eemeemeeþer Deens. Fbûepeerle De#ej les®e Demeues lejer MeyoevegªHe l³ee®ee G®®eej
pece&veer ns keWÀê nesles. Deepe ³egjesHeele DeveskeÀ efJeÐeeHeerþeble `Fb[esuee@peer yeouelees. Goe. cat ke@Àì DeeefCe cell mesue, but yeì Je put Hegì.
ef[Heeì&ceWìdme' Deensle, lesLes efnbot Oece&Meem$eeyejesyej®e mebmke=Àle ³eeGueì G®®eej SkeÀ®e, HeCe De#ej JesieUer. Goe. Tell, Tale, Tail.
Yee<eeMeem$ee®eener DeY³eeme neslees. l³eecegUs mebmke=ÀleceOetve ogmejerHe³e¥le efMekeÀuesuee efJeÐeeLeea ceesþer ieesäeR®eer
Heesueb[ceO³es ¬esÀkeÀe@Je ³esLeerue pesieesefue³eve efJeÐeeHeerþebleerue mebmke=Àle HegmlekesÀ Jee®et MekeÀlees. Fbûepeer ogmejerleuee cegueiee Jee®et MekesÀue keÀe?
efJeYeeie ÒecegKe [e@. Sce.meer. [^e@[esefJepe Drodowicz cnCeleele, ³ee®e HeefjmebJeeoele keÀener cegues DeeefCe HeeuekeÀner cnCeeues, ``Deece®es
``YeejleeceO³es mebmke=Àle®³ee DeY³eemeemeeþer veJeveJeerve HeeþîeHegmlekesÀ Je mebmke=Àle efMekeÀuesu³ee cegueebvee meceepeMeem$e, efJe%eeve, ieefCele ns efJe<e³ener
meeefnl³e efvecee&Ce kesÀues iesues veener, pes Deece®³eekeÀ[s kesÀues Deens.'' mecepee³euee meesHes peeleele.''
ueb[ve®³ee SkeÀe ceO³eJeleea GHeveiejele SkeÀ meWì pescme Fb[erHeW[Wì mketÀue DeMeer DeeHeueer mebmke=Àle Yee<ee, peer ceeveJee®³ee kegÀþu³eener Oece&,
Deens. l³eele iesueer Jeerme Je<ex mebmke=Àle efMekeÀJeCeejs [e@. JeeefJe&keÀ pesmeHe peele DeLeJee osMee®³ee veeJeeves DeesUKeueer peele veener. cnCetve leer
mebmke=ÀleyeÎue YejYeªve yeesueleele. ``Òee®eerve Yee<eebceO³es ûeerkeÀ Je osJeJeeCeer efJeéeYee<ee veJns keÀe? DeMeer ner osJeJeeCeer DeeefCe l³eeletve ÒekeÀì
ue@ìerveHes#ee Deecner mebmke=Àleuee cenÊJe oslees.'' meJe& ³egjesHeer³e Yee<ee cetU Peeuesues %eeve, leÊJe%eeve ³ee®ee DeeHeCe kesÀJeU Òe®eej-Òemeej veener lej
mebmke=ÀleceOetve®e efveIeeu³ee, Demee l³eeb®ee oeJee Deens. l³eebveer DeeefCe Òel³e#e mJeerkeÀej keÀªve Dee®ejCeele DeeCee³euee nmeer.
l³eeb®³ee efJeÐeeL³ee¥veermeg×e SkeÀe HeefjmebJeeoele DeveskeÀ GoenjCes efoueer.

[e@. ceveesnj ceesIes : Sce.Smmeer., yee@ìveer ³ee efJe<e³eele Heer.S®e[er. 38 Je<ex HeoJeer mlejeJej Je 28 Je<ex HeoJ³egÊej
mlejeJej DeO³eeHeve. yee³eesuee@peer ef[Heeì&ceWì efJeYeeiee®es ÒecegKe Je keÀener keÀeU GHeÒee®ee³e& cnCetve keÀece kesÀues. cegbyeF&
efJeÐeeHeerþe®³ee yeefn:Meeue efJeYeeiee®es meb®eeuekeÀ cnCetve keÀener keÀeU keÀece kesÀues. efie³ee&jesnCee®eer DeeJe[ lemes®e efMe#eCe
#es$eeMeer mebyebefOele keÀener mebmLeeb®³ee keÀeceele menYeeie.
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 17
Yee<eeJeeoe®es mebYeeefJele OeeskesÀ
- [e@. megOeerj osJejs
Yee<eeJeeoeves Yeejleer³e mebIejep³eele DeveskeÀoe DeeefCe JesUesJesUer Demesue? p³eeb®es Deepener kesÀJeU yeesueer cnCetve®e DeefmlelJe Deens
[eskesÀ Jej keÀe{ues Deens. {esyeUHeCes Yeejleer³e mebefJeOeeveeves ceev³e DeMee Yee<eeb®eer DeJemLee keÀe³e Demesue? ³ee®ee Devegceeve kesÀJeU
kesÀuesu³ee SkeÀJeerme DeefOeke=Àle Yee<eebJeªve ¢äer efHeÀjJeueer lejer ns ue#eele Kes[sieeJeeleerue®e veJns lej efouueerefmLele J³ekeÌleerner keÀe{t MekesÀue. Heg{s
³esles. Yeejlee®eer jeä^Yee<ee keÀesCeleer DemeeJeer, ³eeJej mJeeleb$³eesÊej Yee<eeJeej Òeeblej®evescegUs Yeejlee®es DeeefCe l³ee l³ee jep³eeb®es
keÀeUelemeg×e Jeeo Peeues Deensle. Kejs lej Demes ÒeMve JesUesJesUer Yeeef<ekeÀ¢äîee Òe®eb[ vegkeÀmeeve Peeues. keÀe³eÐeeves Yeeef<ekeÀ jep³e
GHeefmLele Jne³euee vekeÀes nesles. YeejleemeejK³ee cegþYej ueeskeÀ mee#ej Peeu³eeves yesUieeJeceOeerue cejeþer Yeeef<ekeÀ efJeÐeeL³ee&uee mekeÌleerves keÀVe[
Demeuesu³ee osMeele mJeeleb$³eesÊej keÀeUelemeg×e Fbûepeer ner jeä^Yee<ee ceeO³eceele efMe#eCe I³eeJes ueeieles, ³ee Gueì Yee<eeJeej Òeeblej®evesves
DemeeJeer DeMeer ceeieCeer kesÀueer peeles, ner mJeeleb$³ee®³ee Heeée&YetceerJej SkeÀ jep³e DeefmlelJeele Deeues vemeles, lej yesUieeJeJej DeeefCe
efJemebiele yeeye nesleer. yengmebK³eekeÀeb®eer Yee<ee leer jeä^Yee<ee Demes HeefjceeCe meeHegleeN³eeleerue efJeÐeeL³ee&uee Demes Jeªve ueeouesues mekeÌleer®es
ueeJeues iesues lej efnboer ner®e jeä^Yee<ee keÀesCel³eener ®e®exefMeJee³e ceev³e Yee<eeefMe#eCe I³eeJes ueeieues vemeles Je keÀesCee®³eener ceveele keÀesCel³eener
Jne³euee nJeer nesleer, HeCe lemes Peeues veener. cnCetve leeefÊJekeÀ¢äîee Yee<esyeÎue De{er efvecee&Ce Peeueer vemeleer.
efnboeruee jeä^Yee<es®ee opee& efceUeuee lejer vegmel³ee oef#eCe Yeejleer³e 1960 ®³ee HetJeea cegbyeF& jep³eele Deepe®ee mebHetCe& ceneje<ì^ Je
jep³eele®e veJns, lej keWÀê mejkeÀej®³ee osMeHeeleUerJejerue meJe& iegpejele ³eeb®ee meceeJesMe nesle neslee. l³eeJesUer ye[esÐeeletve DeveskeÀ
keÀe³ee&ue³eeblener keÀecekeÀepee®eer, He$eJ³eJeneje®eer Yee<ee Fbûepeer®e jeefnueer. cejeþer efve³elekeÀeefuekesÀ ÒekeÀeefMele nesle Demele. `DeefYeª®eer' ns
Deepe efnboer Yee<ekeÀ ®eUJeU peesj Oejle Deens. cee$e v³ee³eeue³es DeeefCe efve³elekeÀeefuekeÀ l³eeleerue®e SkeÀ. iegpejele DeeefCe cenejeä^ ns mJeleb$e
oef#eCe Yeejleer³e ueeskeÀ Fbûepeer®ee®e JeeHej keÀjle Deensle. Deveg¬eÀces iegpejeleer Je cejeþer Yeeef<ekeÀ jep³es Peeu³eeJej iegpejeleceOeerue
jeä^Yee<es®³ee veMeeryeer Demes Demesue lej ÒeeosefMekeÀ Yee<eeb®es keÀe³e nesle cejeþer efve³elekeÀeefuekesÀ yebo He[t ueeieueer. meebmke=ÀeflekeÀ keÀe³e&¬eÀce yebo
nesT ueeieues. iegpejele jep³eele cejeþeruee Deesnesìer ueeieueer. DeMee®e
„„
Ieìvee keÀvee&ìkeÀele Ie[t ueeieu³ee. ceO³e ÒeosMeele ns®e Ie[ues DeeefCe
HejJee-HejJee®³ee ieesJee jep³eelener les®e Ie[les Deens. Yee<eeJeej
Yee<eeJeeoe®es Demes mebYeeefJele OeeskesÀ Heeefnu³eeme
Òeeblej®evescegUs jeä^er³elJe yeepetuee He[tve ÒeeosefMekeÀlesyejesyej Yeeef<ekeÀ
Yee<es®es nl³eej nsner SkeÀ ogOeejer Mem$e Deens,
Deefmcelee Jee{u³ee DeeefCe meercee ÒeMveeb®³ee veeJeeves l³eeb®ee Ye[keÀe
Demes ue#eele ³esles. cnCetve les peHetve JeeHejues G[le jeefnuee. Yee<eeJeej Òeeblej®evee Peeueer vemeleer, lej Yeeef<ekeÀ
Heeefnpes. Yee<ee ³ee ceeCetme, meceepe Je Deefmcelee Jee{u³ee vemel³ee DeeefCe meercee ÒeMveeb®³ee veeJeeves l³eeb®ee
mebmke=Àleer ³eebvee pees[C³eemeeþer Demeleele, Ye[keÀe G[le jeefnuee vemelee; Yeeef<ekeÀ meewneo& efìketÀve jeefnues Demeles.
lees[C³eemeeþer veJns. Yee<eebveer J³ekeÌleer, meceepe 1960 ®³ee ojc³eeve pes cenejeä^-iegpejele mebyebOeele efJelegä Deeues
pees[tve mJeYee<ee Je HejYee<esle mebJeeo Ie[Jetve les Deeues vemeles. cenejeä^-iegpejele efÜYee<eer jep³e Demeles, lej Deepe
DeeCeuee Heeefnpes cnCepes efJeefJeOe yengYeeef<ekeÀ iegpejeleer-cejeþer ceeCemeb meÐeefmLeleerHes#ee ceveeves DeefOekeÀ peJeU Deeueer
jep³e DeMee mebJeeoeves pees[ues peeleerue. jeä^er³e Demeleer.
HeeleUerJej yengYeeef<ekeÀ jep³e Je Deeblejjeä^er³e DeeCCeemeensye efkeÀueexmkeÀj ³eeb®es veeìîeÒesce keÀvee&ìkeÀeletve Deeues
HeeleUerJej yengYeeef<ekeÀ jeä^ pees[tve Yeeef<ekeÀ lej jece ieCesMe ie[keÀjer ³eeb®³ee `SkeÀ®e H³eeuee' ³ee veeìkeÀe®ee
Deeblejjeä^er³e SkeÀelcelee efme× keÀjlee ³esF&ue. Heefnuee Òe³eesie ye[esÐeele Peeuee. keÀJeer ®ebêMesKej, ie.ue. þeskeÀU
„„ ³eeb®es Heefnues keÀefJeleemebûen iegpejeleceO³es ÒekeÀeefMele Peeues. Yee.je.
leebyes ceO³e ÒeosMeeletve Gpes[ele Deeues lej keÀJeer Jee.je. keÀeble
efvepeeceMeenerleerue cejeþJee[îeeletve Òeefme×erme Deeues. cee$e DeMee
18 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
Ieìvee Yee<eeJeej Òeeblej®evescegUs Deepe ogefce&U nesleevee efomeleele. mJele:uee meeefnefl³ekeÀ-keÀJeer cnCeJetve Iesles®e efMeJee³e FlekeÀer mJee³eÊe
Deepe®eer SkeÀ Ieìvee ³esLes G¢le keÀjCes Deiel³ee®es þjsue. ye[esoe mecepeles keÀer Yeejleebleie&le ÒeMveebyeÎue®eer oeo HejosMeer HebleÒeOeeveebkeÀ[s
³esLes [e@. ieCesMe osJeer ³eebveer `Yee<ee' veeJee®eer SvepeerDees mLeeHeve keÀªve ceeieC³eeHe³e¥le l³ee J³ekeÌleer®eer cepeue iesueer nesleer.
³ee efyeiej MeemekeÀer³e mebmLesleHexÀ mebHetCe& Yeejleeleerue yeesueer Yee<eeb®es keÀener Je<ee¥HetJeea (þej nesC³eeHetJeea) kegÀÒeefme× ®ebove®eesj JeerjHHeve
mebJeOe&ve nesle Deens. vegkeÀles®e 8 les 10 cee®e& 2010 ojc³eeve ³eeves DeeHeu³ee leLeekeÀefLele ke@ÀmesìceO³es keÀvee&ìkeÀele leeefceU Yee<esuee
mebHetCe& Yeejleeleerue yeesueer Yee<ekeÀ Je Yee<eeY³eemekeÀ ye[esoe Je lespeie[ GÊespeve ÐeeJes DeMeer ceeieCeer kesÀueer nesleer. ³eeJeªve Yee<es®ee ogjeûen
³esLes SkeÀ$e peceues Je l³eebveer DeemeHeeme efnleiegpe kesÀues. [e@. ieCesMe efkeÀleer DeeflejskeÀer Je Gûe ìeskeÀ OeejCe keÀª MekeÀlees ³ee®eer Òeef®eleer ³esles.
osJeer ns keÀesCel³ee jep³ee®es? keÀesCel³ee Yee<es®es? ns MeesOeCes Jee mecepee, GÐee DeefnjeCeer Yeeef<ekeÀ ®eej efpeu¿eebveer mJeleb$e jep³ee®eer
efJe®eejCes ³esLes De%eevecetuekeÀ þjsue. ceeieCeer kesÀueer. mJeleb$e efJeoYe& jep³ee®eer ceeieCeer lej nesles®e Deens. HeCe
Yeeef<ekeÀ cegmkeÀìoeyeer kesÀueer lej ÒeMve Gûe nesle peelees, ns Depetve ³ee mJeleb$e efJeoYe& jep³ee®eer Yee<ee keÀesCeleer Demesue? JewoYeea? cejeþer?
SkeÀe GoenjCeeves mHeä keÀjlee ³esF&ue. HeeefkeÀmleeveHeemetve yeebieueeosMe keÀe efnboer? Yee<eeJeej Òeeblej®evee Peeu³eeves jep³eeb®es ÒeieleerHes#ee
mJeleb$e nesC³eele Flej keÀejCeebyejesyej®e yeebieuee Yee<ee nsner SkeÀ Yeeef<ekeÀ¢äîee vegkeÀmeeve®e Peeues ³ee®es efJeJes®eve ³ee uesKee®³ee meg©Jeeleeruee
cenÊJee®es keÀejCe nesles, ns efJemejlee ³esCeej veener. Yeeef<ekeÀ Deefmcelee Deeues Deens. Demes íesìs íesìs mJeleb$e Yeeef<ekeÀ jep³e Go³eeme Deeu³eeme
keÀeW[ueer iesueer lej efle®ee mHeÀesì yeebieuee osMe mJeleb$e nesC³eele neslees. HejmHej mebJeeoeHes#ee jeä^er³e HeeleUerJej efJemebJeeo®e nesC³ee®eer Yeerleer
cnCetve keÀesCee®es ceele=Yee<esleerue DeefYeJ³eefkeÌlemJeeleb$³e efnjeJetve IesCes Deveeþe³eer veener. Yeeef<ekeÀ DeeefCe ÒeebeflekeÀ Deefmceles®ee DeeflejskeÀ
cnCepes yeb[euee Deeceb$eCe þjles. ne Peeuee keÀeueHe³e¥le®ee jeä^er³elJeeme ceejkeÀ þjlees.
Yeeef<ekeÀHeì. HeCe Deepe DeeHeu³eeHeg{s keÀe³e Jee{tve þsJeues Deens? cenelcee ieebOeer ns iegpejeleer ceele=Yee<ekeÀ nesles, lej megYee<e®ebê yeesme
jeä^Yee<es®ee Jeeo lemee Deepener DeOetveceOetve megHle Yeeef<ekeÀ ns yebieeueer ceele=Yee<ekeÀ nesles. cee$e l³eebveer DeeHeu³ee Òeebefle³e ceele=Yee<es®ee
keÀuenecegUs GodYeJelees. ³ee®es leepes GoenjCe cnCetve SkeÀoe mebmeosle ogjeûen ve Oejlee jeä^er³e ®eUJeUermeeþer efnboer®ee HegjmkeÀej kesÀuee. Deepe
Ie[uesu³ee Ieìves®es oslee ³esF&ue. SkeÀe efnboer Yeeef<ekeÀ Keemeoejeves DeMee mecevJe³eJeeoer vesl³eeb®eer, Yee<ekeÀ DeY³eemekeÀeb®eer, lep%eeb®eer
mebmeosle ÒeMveesÊeje®³ee leemeele efnboerle ÒeMve efJe®eejuee, lej oef#eCe DeeHeu³ee osMeeuee®e veJns lej mebHetCe& efJeéeeuee iejpe Deens.
Yeejleer³e ceb$³eeves l³ee ÒeMvee®es GÊej Fbûepeerle efoues. ³eeJej Yee<eeJeeoe®es Demes mebYeeefJele OeeskesÀ Heeefnu³eeme Yee<es®es nl³eej nsner
ÒeMvekeÀl³ee& Keemeoejeves njkeÀle Iesleueer. MesJeìer HebleÒeOeeveebvee ³ee SkeÀ ogOeejer Mem$e Deens, Demes ue#eele ³esles. cnCetve les peHetve JeeHejues
efle{îeeJej Yee<³e keÀjeJes ueeieues. lesJne HebleÒeOeeve Deìueefyenejer Heeefnpes. Yee<ee ³ee ceeCetme, meceepe Je mebmke=Àleer ³eebvee pees[C³eemeeþer
JeepeHes³eer ns nesles. HebleÒeOeevee®³ee Yee<³ee®ee meejebMe Demee neslee : Demeleele, lees[C³eemeeþer veJns. Yee<eebveer J³ekeÌleer, meceepe pees[tve
`ueeskeÀÒeefleefveOeeRveer ÒeMve efJe®eejuesu³ee Yee<esle®e ceb$eer ceneso³eebveer mJeYee<ee Je HejYee<esle mebJeeo Ie[Jetve DeeCeuee Heeefnpes cnCepes efJeefJeOe
GÊej Ðee³euee nJes Demee mebkesÀle Demeuee lejer keÀesCeeJej lemes yebOeve yengYeeef<ekeÀ jep³e DeMee mebJeeoeves pees[ues peeleerue. jeä^er³e HeeleUerJej
Ieeuelee ³esle veener.' yengYeeef<ekeÀ jep³e Je Deeblejjeä^er³e HeeleUerJej yengYeeef<ekeÀ jeä^ pees[tve
mJeYee<esefJe<e³eer Òesce DemeCes ner mJeeYeeefJekeÀ yeeye Demeueer lejer Yeeef<ekeÀ Deeblejjeä^er³e SkeÀelcelee efme× keÀjlee ³esF&ue. meejebMe,
Yee<esyeÎue ogjeûen Jee DeÆneme DemeCes cee$e DeeflejskeÀer ieesä þjefJeueer HejYee<es®³ee DeeojeJej®e mJeYee<es®eer Jee{ nesT MekeÀles.
iesueer Heeefnpes. Yeeef<ekeÀ Jeeo yengleebMe JesUe Fleke̳ee ìeskeÀe®³ee meercee - [e@. megOeerj osJejs
ieeþleele keÀer l³eeyeeyele DeeHeCe keÀuHeveener keÀª MekeÀle veener. ns lee. meìeCee, efpe. veeefMekeÀ
efJeJes®eve efueefnles JesUer ceuee iegjKeeYetceer cegkeÌleer ®eUJeUer®es vesles Ye´ceCeOJeveer : 94222 70837
megYee<e IesMeeRie veeJee®eer HetJe& Yeejleer³e J³ekeÌleer DeeþJeles. peer J³ekeÌleer sudhirdeore29@rediffmail.com

[e@. megOeerj osJejs - (efJeÐeeJee®emHeefle Sce.S. Heer.S®e.[er.)


Yee<ee, keÀuee, ueeskeÀpeerJeve DeeefCe ueeskeÀJee*dce³e ³eeb®es DeY³eemekeÀ. meeefnefl³ekeÀ, meceer#ekeÀ, mebMeesOekeÀ, mebHeeokeÀ. efJeMes<ele: DeefnjeCeer Yee<ee
mebMeesOekeÀ, DeefnjeCeer ueeskeÀmebef®eleeJej uesKeve. cenejeä^ jep³e meeefnl³e meefceleer®es meom³e. efJeefJeOe HegmlekesÀ ÒekeÀeefMele.

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 19


cejeþer %eeveYee<ee nesC³eemeeþer...
mebmke=Àle Yee<esHeemetve efJeefJeOe Òeeke=Àle Yee<ee le³eej Peeu³ee. mebmke=ÀleceO³es yebefomle Demeuesues %eeve nUtnUt Òeeke=Àle Yee<eebceO³es ³esT
ueeieues. Oece&Meem$e, leÊJe%eeve, ueefuele, veeìîe Deeoer meeefnl³ee®eer j®evee Òeeke=Àle Yee<eslener nesT ueeieueer. %eeveséej, cenevegYeeJe
DeeoeRveer cejeþerle ns %eeve DeeCeues. Heg{s veeceosJe, SkeÀveeLe, jeceoeme, legkeÀejece, ieesje kegbÀYeej Deeoer mebleebveer ³eele Yej®e Ieeleueer.
mJeeleb$³eHetJe& keÀeUele Je mJeeleb$³eeveblej®³ee Heefnu³ee oesve-leerve oMekeÀeble cejeþer Yee<esle ®eebieu³ee meeefnl³ee®eer efveefce&leer Peeueer. ³ee
keÀeUeHe³e¥le Yee<eeMeem$ee®³ee ¢äerves cejeþer ner SkeÀ mece=× Yee<ee mecepeueer peele nesleer.
1990 ®³ee oMekeÀele pemes mebieCekeÀ³egie DeJelejues, lemes ÒeeosefMekeÀ Yee<eeb®es DeefmlelJe keÀmes jenerue, ne ÒeMve GHeefmLele Peeuee. Dev³e
Yeejleer³e Yee<eebveer l³ee l³ee Hejerves keÀener ceeie& keÀe{ues, keÀejCe l³eebvee DeeHeu³ee Yee<es®ee meeLe& DeefYeceeve Deens. HeCe cejeþerves cee$e cejeþer
DeeefCe Dev³e Yee<eeb®eer efcemeU keÀje³euee meg©Jeele kesÀueer. Deece®³eekeÀ[s yeìeìeJe[îeemeesyele efHePPee DeeefCe yeie&jHeCe HeÀesHeÀeJeuee.
Deece®³ee ueeskeÀebvee Fbûepeerle HeÀe[HeÀe[ yeesueCes ns mìsìme Jeeìt ueeieues DeeefCe DeefYepeele cejeþeruee `ìerefHekeÀue' cnìues iesues. l³eele®e
DeeCeKeer Yej cnCetve ûeeceerCe Yee<ee DeeefCe ÒeceeCeYee<ee Deeoer yejs®e Jeeo efvecee&Ce Peeues. lemesner cenejeä^e®es jepekeÀejCe peje peemle®eb
`HeÀe@jJe[&' Deens. FLeu³ee meeefnl³e mebcesueveele HeCe cetueYetle meeefnl³eeJej ®e®ee& keÀceer DeeefCe Flej ieesäeRJej peemle ue#e Demeles.
DeMee JesUer ³ee mebieCekeÀ³egieele cejeþer®es DeefmlelJe efìkeÀJeC³ee®es DeeefCe cejeþeruee pegveer keÀele ìeketÀve DeeOegefvekeÀ He×leerle peieeHeg{s
DeeCeC³ee®eb keÀece keÀjCeej keÀesCe? cnCetve `MeyoebefkeÀle ÒeefleYee' efoJeeUer DebkeÀele `cejeþer %eeveYee<ee nesC³eemeeþer' ³ee HeefjmebJeeoªHeer
uesKevee®es Dee³eespeve kesÀues. ³eele HeefjmebJeeoele cejeþer %eeveYee<ee JneJeer, cnCetve keÀe³e&jle Demeuesues ceev³eJej p³eele [e@. efJepe³ee Jee[,
Òee. ceesnve DeeHeìs, Òee. oerHekeÀ HeJeej, jepesMe meeUieebJekeÀj; efMe#eCe #es$eeleerue Debpeueer yeeHeì, meboerHe ieerOe DeeefCe lemes®e p³eebvee
cejeþeryeÎue keÀUkeÀU Deens DeMee keÀener meJe&meeceev³eeb®es ÒeefleefveOeerlJe keÀjCeeN³ee uesKeeb®ee meceeJesMe kesÀuee Deens.
`cejeþer %eeveYee<ee nesC³eemeeþer'®³ee Òe³elveeble meJe&meeceev³eeb®es ³eesieoeve®e ceesuee®es þjCeej Deens.
mebHeeokeÀ
De Dee F F& G T S Ss Dees Deew Deb De:
keÀ Ke ie Ie * ³e j ue Je Me
®e í pe Pe _e <e me n U
ì þ [ { Ce #e %e
le Le o Oe ve
He HeÀ ye Ye ce

20 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010


veJeer ®eUJeU GYeer keÀjC³ee®eer DeeJeM³ekeÀlee
- Òee. oerHekeÀ HeJeej
Deepe cejeþer Yee<esHeg{s pes efJeefJeOe ÒekeÀej®es ÒeMve GYes Deensle, meeefnefl³ekeÀebveer mJele:®eer DeeefCe Flejeb®eer mecepetle keÀªve efoueer Deens.
l³eeleerue SkeÀ ÒeMve `cejeþer %eeveYee<ee keÀMeer nesF&ue?' ne Deens. HeCe ns®e keÀefJelee efueefnCeejs DeeefCe SskeÀCeejs ueeskeÀ Fbûepeer ceeO³eceeleerue
efJeefJeOe %eeveMeeKeebceO³es cejeþer®eer Peeuesueer efHeísneì Heenlee DeveskeÀebveer MeeUebceO³es DeeHeu³ee cegueebvee HeeþJet ueeieues Deensle. l³eecegUs
cejeþer %eeveYee<ee nesC³ee®eer DeHes#ee®e mees[tve efoueer Deens. lej DeveskeÀebveer efMe#eCee®es ceeO³ece cnCetve cejeþer®ee Nneme nesle Deens. ueefuele
Fbûepeer ner %eevee®eer Yee<ee DeeefCe cejeþer ner meebmke=ÀeflekeÀ efkebÀJee keÀewìgbefyekeÀ meeefnl³ee®ee efJe<e³e ne Yee<es®³ee efJekeÀemeeleerue SkeÀ íesìe Yeeie Deens.
Yee<ee Demes mecepetve Jeeiee³euee meg©Jeele kesÀueer Deens. ³eeleerue meieȳeele efMe#eCe, J³eeHeej, GÐeesie, efJe%eeve, leb$e%eeve, v³ee³eJ³eJenej, ÒeMeemeve
ceesþe OeeskeÀe Demee, keÀer p³ee Yee<esle DeÐe³eeJele %eeve DeeefCe He³ee&³eeves ³eele cejeþer®ee JeeHej Jee{uee lej®e Yee<ee peieles ner JemlegefmLeleer Depetve
jespeieej efceUle veener efkebÀJee efceUCeej veener leer Yee<ee ueeskeÀ owvebefove DeeHeu³ee DeefYepeveeb®³ee ue#eele Deeuesueer veener. l³eeleerue DeveskeÀebveer
J³eJenejele lejer keÀMeeuee mJeerkeÀejleerue? Deepe pes HeeuekeÀ DeeHeu³ee Òeefme×ermeeþer cejeþer DeeefCe GHe³egkeÌlelesmeeþer Fbûepeer DeMeer oebefYekeÀ
cegueebvee Fbûepeer ceeO³eceeb®³ee efkebÀJee keÀe@vJnsvì MeeUebceO³es HeeþJeleele efJeYeeieCeer kesÀuesueer Demeu³eecegUs ³eeyeÎue yeesueC³ee®ee veweflekeÀ
l³eeb®³ee Iejeletve DeeefCe J³eJenejeletve cejeþer p³ee Jesieeves uegHle nesles DeefOekeÀej les ieceeJetve yemeues Deensle.
Deens, les Heenlee ne OeeskeÀe DeefOekeÀ ÒekeÀ<ee&ves ue#eele ³eslees. ceeefnleer-leb$e%eeveeves cejeþermen meJe& Yee<eebHeg{s DeefmlelJee®es DeeJneve
cegUele ueeskeÀYee<ee, J³eJenejYee<ee DeeefCe %eeveYee<ee ner Yee<es®eer leerve GYes kesÀues Deens. ceeefnleer-leb$e%eevee®eer Yee<ee Fbûepeer Deens, ns DeeHeCe
Debie SkeÀceskeÀebMeer DeefYeVeHeCes pees[uesueer Deensle. l³eecegUs l³eeleerue FlekesÀ ie=efnle Oejues Deens keÀer `cenejeä^ %eeve ceb[Ue'ves megª kesÀuesuee
DecegkeÀ SkeÀ Yeeie mJeerkeÀejCes Je ogmeje veekeÀejCes ³eele efJemebieleer Deens. 'MS-CIT' ³ee leLeekeÀefLele ¬eÀebeflekeÀejkeÀ DeY³eeme¬eÀceeceO³es cejeþerletve
³ee efJemebieleer®eer HeÀUs cenejeä^ele DeeHeCe Yeesielees®e Deenesle. l³eecegUs mebieCekeÀer³e %eeve efceUt MekeÀles ³ee®ee GuuesKener nesle veener. ³ee
%eeveMeeKeebceO³es cejeþerletve DeÐe³eeJele %eeveefveefce&leer nesCes HetCe&le: Leebyeues Heeée&YetceerJej cejeþer ner %eeveYee<ee nesC³eemeeþer Heg{erue keÀener ieesäer
Deens. GoenjCe Ðee³e®es Peeues lej `efJeÐeeHeerþ ûebLeefveefce&leer ceb[Ue'ves kesÀu³ee Heeefnpesle :
HeoJeer Je HeoJ³egÊej HeeleUerJej cejeþerletve DeO³e³eve-DeO³eeHeve megª 1) cejeþer MeeUs®es Fbûepeer Je ceeefnleer-leb$e%eevee®³ee efMe#eCeemen
Peeues lej l³eemeeþer ueeieCeejs meboYe& meeefnl³e GHeueyOe JneJes ³eemeeþer me#eceerkeÀjCe nesC³ee®eer iejpe Deens. ³ee MeeUe efìkeÀu³ee lej®e
DeveskeÀ Fbûepeer ûebLeeb®ee cejeþer DevegJeeo keÀªve Iesleuee. ³eemeeþer cejeþer %eeveYee<ee nesC³ee®eer Meke̳elee Deens.
efJeÐeeHeerþ HeeleUerJej cejeþer efMe#eCee®es ceeO³ece cnCetve 2) meJe& ÒekeÀej®³ee efJeÐeeHeerþer³e efMe#eCeeceO³es ceeO³ece cnCetve
mJeerkeÀejC³eemeeþer Meemeveeves OeesjCeelcekeÀ efveCe&³e IesTve l³ee®eer cejeþer®ee DeefveJee³e&HeCes meceeJesMe kesÀuee Heeefnpes. cejeþerleerue
efJeÐeeHeerþebvee DecebueyepeeJeCeer keÀje³euee ueeJeCes DeeJeM³ekeÀ nesles. efMe#eCe Lesì jespeieejeMeer pees[ues Heeefnpes. l³eemeeþer GÐeesie
l³eeyeeyeleerle De#ec³e ®eeue{keÀue Peeu³eecegUs ³ee DevegJeeo ÒekeÀuHee®ee GYeejCeeN³eebvee cejeþerletve efMe#eCe IesCeejs me#ece efJeÐeeL³ee¥vee
nslet®e njJeuee DeeefCe Deelee lej ns ceb[U®e DeefmlelJeele nesles keÀe, nsner ÒeeOeev³e ÐeeJes Demes efveox<e efoues Heeefnpesle.
Meemeveele keÀesCeeuee meebielee ³esCeej veener. 3) efJeefJeOe %eeveMeeKeebceOeerue DeÐe³eeJele uesKeve ceesþîee ÒeceeCeele
cejeþer %eeveYee<ee nesC³ee®³ee ceeiee&leerue SkeÀ cenÊJee®ee De[LeUe cejeþerle DevegJeeefole Peeues Heeefnpes, lemes®e ³ee #es$eele veJ³eeves
cnCepes meeefnl³ee®ee efJekeÀeme DeeefCe Yee<eeefJekeÀeme ³eele DeeHeCe kesÀuesueer cejeþerletve %eeveefveefce&leer JneJeer ³eemeeþer ceveg<³eyeU DeeefCe efveOeer®eer
ieuuele. ieeJeesieeJeer ueeskeÀ keÀLee-keÀeobyeN³ee-keÀefJelee efueefnle Deensle, lejleto kesÀueer Heeefnpes.
l³eecegUs cejeþeruee keÀener®e Peeuesues veener DeMeer DeveskeÀ Leesj 4) Yee<es®es efve³eespeve DeeefCe efJekeÀeme ner Meemevee®eer DebieYetle
Òee. oerHekeÀ HeJeej - jep³eMeem$e ³ee efJe<e³ee®es ÒeeO³eeHekeÀ.
`cejeþer DeY³eeme keWÀê' ³ee mebmLes®es DeO³e#e cnCetve keÀe³e&jle. DeeefCe meO³ee `peeieeflekeÀerkeÀjCeeveblej®es
cenejeä^eleerue Yee<es®es jepekeÀejCe' ³ee efJe<e³eeJej mebMeesOeve megª.

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 21


De Dee F F& G T S Ss Dees Deew Deb De:
keÀ Ke ie Ie * peyeeyeoejer Deens, l³eecegUs cejeþer®³ee
³e j ue Je Me
DeeefCe mebmke=Àleer ³eeb®ee SkeÀef$ele efJe®eej keÀjCeejer cejeþer®eer veJeer
®e í pe Pe _e
ì þ [ { Ce efJekeÀemeeyeÎue Deeûener jenCes ne
<e me n U
#e %e
®eUJeU, p³eeuee ceer `cejeþerkeÀejCe' Demes cnCelees GYeer jenC³ee®eer
le Le o Oe ve
He HeÀ ye Ye ce Meemevee®³ee peyeeyeoejer®ee Yeeie Deens, ns iejpe Deens. SkeÀe DeLee&ves ne meb³egkeÌle cenejeä^e®ee ogmeje ue{e Deens.
ue#eele IesTve l³eeyeeyele Deveeþe³eer lees GYee jeefnuee lej®e cejeþer %eeveYee<ee keÀjC³ee®eer ue{eF& DeeHeCe
DeHejeOeYeeJe MeemevekeÀl³ee¥veer ceveeletve efpebketÀ MeketÀ.
keÀe{tve ìekeÀuee Heeefnpes. DeO³e#e, cejeþer DeY³eeme keWÀê
iesu³ee HeVeeme Je<ee¥le cejeþer deepak@marathivikas.org
meceepeeleerue oesve-leerve efHe{îee ner ue{eF& ue{lee-ue{lee HejeYetle www.marathivikas.org
Peeu³ee. ns Demes®e Heg{s ®eeuet Ðee³e®es vemesue lej cejeþer Yee<ee, meceepe

osJeveeiejer efueHeer®ee Deeûen DeeJeM³ekeÀ


- [e@. ue.vee. iees[yeesues
Deepe cejeþer Yee<es®eer ieCevee %eeveYee<ee cnCetve kesÀueer peele HeefjefmLeleer 1950 meeueeHetJeea nesleer. legcner %eeveer DemeCes Hegjsmes vemes
veener. cejeþer ceeCemeebvee cejeþer efueefnlee-Jee®elee ³esle vemesue lejer lej legcneuee Fbûepeer ³esCes DeeJeM³ekeÀ Demes. mJeeleb$³eesÊej keÀeUele ns
l³ee®³ee %eeveûenCeele De[LeUe ³esle veener. cejeþer efMekeÀJeCeeN³ee DeJeuebyeve Jee{ues Deens. nuueer lej cejeþer ceeO³eceeb®³ee MeeUe
efMe#ekeÀebkeÀ[tve, DeO³eeHekeÀ-ÒeeO³eeHekeÀebkeÀ[tve cejeþer %eeveYee<ee JneJeer Oe[eOe[ yebo He[le Deensle Je Fbûepeer ceeO³eceeb®³ee MeeUe
³eemeeþer Lees[eyengle ieueyeuee ceOetveceOetve neslees. cejeþer Jele&ceeveHe$eele Kes[îeeHee[îeebletvener Jee{le Deensle.
l³eeyeÎue keÀeneryeener efuentve ³esles. lesJne cejeþer Yee<esJej %eeveYee<ee cejeþer ceeO³eceeb®³ee MeeUe®e veenerMee Peeu³ee lej cejeþer %eeveYee<ee
cnCetve Òesce ueeskeÀeb®³ee iejpesletve efvecee&Ce nesF&ue Je leer %eeveYee<eskeÀ[s Jeeì nesC³ee®eer iejpe veenerMeer nesF&ue. Fbûepeerle meJe& %eeve Dee³eles le³eej
®eeuet ueeiesue, DeMeer Deepe®eer HeefjefmLeleer veener. efceUles. cnCetve®e cejeþer®³ee %eeveYee<ee nesC³eeleuee lees ceesþe ceeveefmekeÀ
cejeþer Yeeef<ekeÀ %eeveer ueeskeÀebvee HeesHeìHeb®eer %eeve HeepeUC³eemeeþer De[LeUe Deens. cejeþer ceeO³ecee®³ee MeeUeb®ee ieUe Ieesìuee keÀer
Fbûepeer Yee<ee GHeueyOe Deens. Fbûepeer ³ee iueesyeue (peeieeflekeÀ) Yee<esle, meJe&peCe JeweféekeÀ meceepee®es DeeHeesDeeHe veeiejerkeÀ nesleerue, Demee
HeCe efkeÀveeN³eeJej®³ee [yeke̳eele®e l³eebvee JeweféekeÀ efoceeKe efcejJelee ueeskeÀeb®ee mecepe Deens. Deece®eer Yee<ee, Deece®eer efueHeer, Deece®ee osMe,
³eslees. mecegêe®³ee efkeÀveeN³eeJej DeMeer [yekeÀer DeeHeCeeuee Heene³euee ³eeb®eer iejpe®e veenerMeer nesF&ue. DeeHeCe DeeHeesDeeHe efJeée-veeiejerkeÀ nesTve
efceUleele®e. Deepe®³ee Ie[eruee cejeþer ueeskeÀeble DeMee ueeskeÀeb®eer ®eueleer peeT. HeCe peiee®³ee J³eJenejele DeeHeues mLeeve keÀe³e jenerue, ne ceesþe
Deens. ÒeMve Deens. keÀener ueeskeÀ DecesefjkesÀle peeleerue. eflekeÀ[s mLeeef³ekeÀ
Yee<es®³ee JeeHejemeeþer Fbìjvesì ns meeOeve meO³ee ueeskeÀefÒe³e Deens. nesleerue. HeCe yejs®emes ueeskeÀ ³ee osMeele®e jenleerue. les keÀMee®³ee
Jew³eefkeÌlekeÀ mebieCekeÀ iesu³ee HebOeje Je<ee&le KetHe Òe®eefuele Peeues Deensle. DeeOeejeJej peieleerue ne Keje ÒeMve Deens. peieYej®³ee Ieìvee Heenlee
mebieCekeÀebcegUs veeskeÀN³eebJej ieoe ³esF&ue ³ee Ye³eeHeesìer cesveÖesÀce mebieCekeÀ kegÀþu³eener osMeeuee keÀesCeer HejkeÀer ueeskeÀ ³ee³euee vekeÀes Demeleele. lesJne
`Dee³eyeerSce'ves Yeejleele Yee[îeeves HegjJee³euee meg©Jeele kesÀueer lesJne l³ee DeeHeues yengleebMe ueeskeÀ Deensle efleLes®e cnCepes Yeejleele®e jenleerue. les
keÀeUe®³ee mebIeefìle keÀeceieej #es$eekeÀ[tve l³eeuee efJejesOe nesle neslee. kegÀþu³ee Yee<esle J³eJenej keÀjleerue ne ÒeMve Deens. l³eeb®eer Yee<ee ner
Deepe Deieoer íesìîee íesìîee ieeJeeleu³ee MeeUebletve HeengC³eeuee ÒeLece vegmeleer yeesueer nesF&ue, keÀer leer FbûepeermeejKeer %eeveYee<eener nesF&ue Demee
oeKeJeueer peeCeejer ieesä cnCepes efleLeuee mebieCekeÀ keÀ#e Demelees. efJe<e³e Deens. ³eeleuee efueHeer ne keÀUer®ee cegÎe Deens. DeeHeCe DeeHeu³ee
mebieCekeÀ efMe#eCee®eer mees³e kesÀueer keÀer peiee®es ojJeepes Kegues nesleerue. efueHeerHeemetve legìuees lej DeeHeues JesieUs Yeejleer³elJe veä nesF&ue.
mebieCekeÀ efMe#eCe cnCepes les Fbûepeerle®e I³ee³euee nJes. l³eeuee Dev³e efueHeer nener keÀUer®ee cegÎe
keÀener He³ee&³e veener®e, Demeener þece mecepe efMeef#ele ueeskeÀeble Dee{Ulees. %eeveÒemeej ne mebieCekeÀe®³ee ceeO³eceeletve nesCeej Deens, lej
Fbûepeerleueer mee#ejlee vemesue lej legcner De%eeveer ieCeues peelee, ner mebieCekeÀeJej cejeþerle cnCepes osJeveeiejer efueHeerle efueefnlee Deeues Heeefnpes.

22 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010


Deelee `cee³e¬eÀesmee@HeÌì'®³ee `SkeÌmHeer' ³ee Dee@Hejsefìbie efmeefmìceceO³es ceeb[e³euee nJes. kesÀJeU Yee<eeblejeJej DekeÀ DeeKe ieFIeF&*G T S Ss Dees ³eDeewj ueDebJeDe:Me
2003 Heemetve cejeþer Yee<ee ne He³ee&³e GHeueyOe Deens. l³eeletve YeeieCeej veener. %eevee®eer #es$es Deepe ®eì íþ pe[ {Pe Ce_e <e me n U
#e %e
le Le o Oe ve
l³eeb®³ee meJe& ÒeCeeueerle cnCepes Je[&, SkeÌmesue, Hee@JejHee@F¥ì, De@keÌmesme Je efJemleejuesueer Deensle. l³eeb®es He HeÀ ye Ye ce

F&cesue ³eele osJeveeiejer®ee JeeHej keÀjlee ³eslees. l³eemeeþer l³eebveer `cebieue' DevegYeJeefme× %eeve cejeþerletve GHeueyOe
ne HeÀe@Cì efouee Deens, efMeJee³e Arial Unicode Deens®e. Jne³euee nJes. %eevee®³ee #es$eele
l³ee®³ee JeeHejemeeþer keÀä He[le veenerle. HeCe Depetvener DeveskeÀ efMeKejeJej DemeCeejer cejeþer ceeCemes
ueeskeÀ jesceve efueHeerle cejeþer efueefnleele Je l³ee®ee cejeþer DeJeleej efkeÀleer Deensle? HeÀkeÌle cegbyeF& Menje®eer ieesä IesT. cegbyeF&le
JeeHejleele. ns Fbûepeer ceeO³eceeletve efMekeÀCeejs Je jesceve efueHeerle efueefnCeejs Meu³ekeÀewMeu³ee®eer ieesä I³ee. veeceJeble cejeþer uesKekeÀ efkeÀleer Deensle?
ueeskeÀ efJeée-veeiejerkeÀ nesleerue keÀer veener, ns meeiebCes keÀþerCe Deens, HeCe veeceJeble cejeþer DeLe&Meem$e%e efkeÀleer Deensle? veeceJeble GÐeesieHeleer efkeÀleer
l³eeb®eer veeU YeejleeHeemetve legìsue SJe{s Deepe mHeä efomele Deens. Deensle? veeceJeble J³eeHeejer efkeÀleer Deensle? %eeveer ueeskeÀ
ne ³egefvekeÀes[ceOeuee cejeþer He³ee&³e JeeHeje³euee `Fefvm¬eÀHì' ³ee Demeu³eeefMeJee³e Je l³eebveer l³eeb®es %eeve cejeþerletve ceeb[u³eeefMeJee³e Je
keÀUHeìe®ee JeeHej keÀjeJee ueeielees. ne keÀUHeì pemes DeeHeCe cejeþer JeeHeju³eeefMeJee³e cejeþer %eeveYee<ee nesCeej veener.
yeejeKe[er efuene³euee ÒeeLeefcekeÀ MeeUsle efMekeÀuees l³eevegmeej yeveJeuesuee HeÀej pegv³ee keÀeU®³ee ieesäer mees[e. 1952 les 1968 ³ee
Deens. efMekeÀe³euee Deieoer meesHee. HeCe ns keÀUHeì (keÀer-yees[&) Depetvener keÀeUele SkeÀ mebHetCe& veJee Yeejleer³e DeLe&Meem$eer³e efJe®eej SkeÀe cejeþer
cenejeä^e®eer jepeOeeveer Demeuesu³ee cegbyeF& Menjele menpeemenpeer efceUle Yee<ekeÀeves Heg{s DeeCeuee. ne efJe®eej Jeie&³eg×e®³ee HegmlekeÀer efJe®eeje®³ee
veenerle. HeueerkeÀ[uee neslee. efJeveesyee YeeJes ns l³ee efJe®eejJeblee®es veeJe. `Yetoeve'
vegkeÀles®e ©He³ee ³ee ®eueveemeeþer ns ef®evn Yeejle mejkeÀejves Je `ûeeceoeve' ³ee keÀuHevee l³eebveer l³eeb®³ee Dee<e& ¢äerves Heeefnu³ee Je
mJeerke=Àle kesÀues. les Deceueele ³ee³euee Je<e&-mene ceefnves ueeieleerue Demes cegKeefjle kesÀu³ee. meJee&le cenÊJee®es cnCepes JeeHeªve oeKeJeu³ee.
peenerj kesÀues nesles. ner cegolener mebieCekeÀe®³ee ³egieele Jesiee®³ee ¢äerves jepemeÊes®ee Je efnbmes®ee JeeHej ve keÀjlee 45 ueeKe SkeÀj peceerve
nem³eemHeo Je peieeuee mebieCekeÀ mee@HeÌìJesDej efJekeÀCeeN³ee osMeeuee ueepe Yetceerefnveebmeeþer efceUJeueer. HegmlekesÀ Jee®etve, efouueerle yemetve veJns, lej
JeeìeJeer DeMeer nesleer. cebieUgª®³ee SkeÀe GÐeespekeÀeves ogmeN³ee®e efoJeMeer melele ®eewoe Je<ex osMeYejele Kes[îee-Kes[îeebletve peeTve ne osMe
ns ef®evn yeepeejele DeeCeues. DeepekeÀeue yeN³ee®e Fbûepeer cejeþer mecepeeJetve Iesleuee. `FkeÀe@vee@efcekeÀ ce@ve' keÀOeer peefceveer®eer ceeuekeÀer
Jele&ceeveHe$eeble ns ef®evn ueies®e JeeHejuesner peeT ueeieues Deens. mees[Ceej®e veener, ne efJe®eej YeejleeHegjlee lejer l³eebveer yeouetve
keÀesCeelejer cebieUgª®³ee kebÀHeveeruee pes Jeeìues les l³eebveer keÀªve oeKeJeuee. jefMe³ee-®eervemeejKee ueeKees ceeCemeebvee meÊes®³ee peesjeJej
oeKeJeues Je les Peeues. lesJne cegUele legce®³ee peJeU %eeve nJes Je les ceeªve veJns.
ceeP³ee ueeskeÀebmeeþer ceer GHeueyOe keÀªve osF&ve DeMeer ÒesjCee nJeer. leer ner DeLe&Meem$eeleueer veJeerve Meke̳elee l³eebveer ceekeÌme&®³ee
Demesue lej®e DeMee ieesäer Ie[leele. cejeþerleu³ee meJe& keÀesMekeÀejebveer efJe®eejebHeueerkeÀ[s peeTve JeeHeªve oeKeJeueer. ns meJe& HetCe&HeCes DeefnbmekeÀ
Jew³eefkeÌlekeÀ Glmeeneves ns HetJeeaHeemetve meejs HeÀej keÀþerCe De[®eCeer ceeiee&ves Ie[Jeues. efnbmekeÀ ceeDeesJeeÐeeb®ee GoesGoes Depetvener HegmlekeÀer
Demetvener %eeve mebkeÀueve kesÀues, DeveskeÀ keÀesMe efme×erme vesues Deensle. efJe®eejJeble Je Fbûepeerletve DeLe&Meem$e efMekeÀuesues Heb[erle keÀjleele. `ceer
cegUele legcneuee Deeletve ÒesjCee DemeeJeer ueeieles. leer vemesue lej legce®es cejeþerle efJe®eej keÀjCeeje Deens', Demes mHeäHeCes cnCeCeeje ne
%eevener J³eLe& Demeles. efJe®eejJeble neslee. cejeþerleueer `ieerleeF&' l³eebveer osMeYej Heesnes®eJeueer.
ceeefnleer®eer cejeþerletve GHeueyOelee cnCepes cejeþer Yee<es®³ee Deepener efJeveesyeeb®³ee meJe& oseYejeleu³ee DeeÞeceele cejeþerle ieerleeF&
%eeveYee<ee nesC³eemeeþer oesve ieesäer DeeJeM³ekeÀ Deensle. Heefnueer cnCepes cnìueer peeles. ieerleeF& ns Kejs lej YeieJeodieerles®es meceMueeskeÀer Yee<eeblej,
%eeveer cejeþer ueeskeÀ nJesle Je l³eebvee l³eeb®³ee Yee<esefJe<e³eer Deeletve HeCe efJeveesyeebveer lesner DeMee Gb®eerJej vesTve þsJeues keÀer ueeskeÀ Deelee
efpeJneUe nJee. %eeveer ueeskeÀebveer l³eeb®es DevegYeJeefme× %eeve cejeþerle ieerles®ee veener lej ieerleeF&®ee meboYe& osleele. l³eebveer l³eeb®es %eeve cejeþer
[e@. ue#ceCe iees[yeesues - keÀe@ìve HeÀecee&m³egefìkeÀume Òee. efue. Je pevekeÀu³eeCe menkeÀejer yeBkesÀ®³ee meb®eeuekeÀ HeoeJej nesles.
efJeefJeOe Mew#eefCekeÀ GHe¬eÀceele, HeoJ³egÊej J³eeJemeeef³ekeÀ efMe#eCe mebmLeeve DeO³eeHeve Je ceeie&oMe&ve. cejeþer Je Fbûepeerle ®eej
HegmlekesÀ ÒekeÀeefMele. yeeueHeCeeHeemetve jeä^er³e mJe³ebmesJekeÀ mebIee®es mJe³ebmesJekeÀ.

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 23


De Dee F F& G T S Ss Dees Deew Deb De:
keÀ Ke ie Ie * Yee<esletve ueeskeÀebHe³e¥le Heesn®eJeues.
³e j ue Je Me
peieYej SkeÀe jesceve keÀUHeìeJej keÀece ®eeueles. pece&vemeejKeer one
®e í pe Pe _e
ì þ [ { Ce
<e me n U
#e %e
%eeveesyeebveblej ne ogmeje efJeveesyee keÀesìeR®eer Yee<ee keÀener ceecetueer yeoue keÀªve l³eeb®es keÀece ®eeueJet
le Le o Oe ve
He HeÀ ye Ye ce cenejeä^ele Peeuee. l³eeves DeeefLe&keÀ #es$eele MekeÀles. ceie one keÀesìeR®³ee cenejeä^ele les keÀe nesT ve³es?
veJee efJe®eej JeeHeªve oeKeJeuee. Deepe®³ee Fbìjvesì ¬eÀebleerveblej®³ee peieele Deecner pej Deece®eer
meJe& osMee®eer Yee<ee SkeÀ DemeC³ee®eer efueHeer peieJet MekeÀuees veener lej Yee<ee keÀe³e peieJeCeej? %eeveYee<ee
iejpe veener. SkeÀ efueHeer He³ee&³eer efueHeer nesC³eemeeþer ÒeLece cejeþer Yee<ee peieueer Heeefnpes. leer efvejefvejeȳee %eeve
cnCetve osMeYej osJeveeiejer ®eeuet MekesÀue, #es$eeble JeeHejueer iesueer Heeefnpes. peieYejele kegÀþsner JeeHejlee Deeueer
ns efJeveesyeebveer 1965 meeueer meebefieleues. ne jepekeÀer³e #es$eeleuee efJe<e³e Heeefnpes. lej®e leer %eeveYee<ee nesT MekesÀue. ceb$eeue³eele Je Flej
neslee. SkeÀe meceeve jesceve efueHeercegUs DeeHeeHemeele DeveskeÀ JesUe DeveskeÀ mejkeÀejer keÀejYeejele meJe& mejkeÀejer Depee¥®es vecegves, veeWoer cejeþerle nesT
³eg×s Peeuesues ³egjesHeer³e osMe, `³egjesHeer³eve ³egefve³eve' cnCetve SkeÀ$e ³esT ueeieu³ee keÀer keÀe³ee&ue³eerve J³eJemLeeHevee®eer leer MeeKee YejYejeìsue.
MekeÀues. 1965 meeueer oef#eCe Yeejleele efnboer Yee<esefJe©× obies ®eeuet cetUele Demes keÀener keÀje³euee nJes®e, Demee Deeûen OejCes ns DeeJeM³ekeÀ
nesles. l³ee®eer®e Heg{®eer SkeÀ Hee³ejer Deens. ns DeLee&le keÀesCeer ceeCemes®e
cnCetve meJe& Yeejleer³e Yee<ee (To&t keÀª MekeÀleerue. MeemekeÀer³e þjeJe
mees[tve) SkeÀe®e yeeje-®eewoe Ke[erJej mJele:ntve keÀener keÀjle vemeleele.
[e@. efJepe³e YeìkeÀjeb®³ee keÀejCe meJe& OeesjCes ceeCemes®e
vesle=lJeeKeeueerue ®ecetves Debceueele DeeCele Demeleele.
`meer[@keÀ'ceeHe&Àle `Dee³eueerHeer'Üejs yemeJetve oeKeJeu³ee. Yee<es®³ee iegpejeleceO³es ns nesT MekeÀles. cenejeä^ele HeÀkeÌle ®e®ee& nesleele.
JeeHeje®³ee ¢äerves KetHe ¬eÀebeflekeÀejkeÀ Demee efJe®eej DeeefCe Dee®eej neslee. iegpejelesle, efnboer Yeeef<ekeÀ jep³eele leer Debceueele DeeCeueer peeleele.
Deepe®ee `Fefvm¬eÀHì'®ee keÀUHeì l³ee®e DeeOeejeJej yemeuesuee Deens Je cenejeä^ele jepes Jne³euee meieUs Deelegjuesues Deensle. meeOes efJe[er-
lemee lees osJeveeiejermeejKee®e meJe& Yeejleer³e Yee<eebmeeþer meceeve keÀe[er®es ogkeÀeve ®eeueJee³e®es cnìues lejer yejer®e DekeÌkeÀue ueeieles.
keÀUHeÀuekeÀ 1986 meeueer®e Yeejle mejkeÀejves jepeHeef$ele kesÀuee ogkeÀeve YejYejeìerme ³ee³euee ueeskeÀeb®³ee Yee<esle yeesueeJes ueeieles. ceie leer
Deens. `yecye³³ee' efnboer Demesue keÀer cejeþer ns ûeenkeÀebJej DeJeuebyetve Demeles.
SkeÀ ®eueve, SkeÀ®e efjPeJn& yeBkeÀ, SkeÀ mewv³e, SkeÀ®e jsuJes, legcneuee®e legce®³ee Yee<esle yeesueCes keÀceerHeCee®es Jeeìle Demesue lej
³ee®³eemeejKee SkeÀe yeejeKe[erJej DeeOeejuesuee efueHeer®ee efJe®eej ne legce®³ee Yee<esuee keÀesCe efJe®eejCeej? Denbie[ vemeeJee ns efpelekesÀ Kejs
jeä^er³e SkeÀelceles®ee efJe®eej Deens. ner meeN³ee Yeejleer³e Yee<eeb®eer yeeje- eflelekesÀ®e v³etveieb[ vemeeJee nsner Kejs®e Deens.
®eewoe Ke[er meejKeer®e Deens. ns efomeCes ³eele meejer cesKe Deens. meeN³ee yeN³ee®e ueeskeÀebvee leebef$ekeÀ Meyoeb®eer De[®eCe Jeeìles. yeN³ee®e JesUe
Yeejlee®eer meebmke=ÀeflekeÀ SkeÀelcelee ³ee efueHeermeec³eecegUs kegÀCee®³eener DevegYeJe Demee Deens keÀer cegUele l³eeb®es %eeve®e leeskeÀ[s Demeles efkebÀJee
[esȳeebmeceesj ³esT MekeÀles. efueH³eblej ns mebieCekeÀe®³ee SkeÀeod ogmeN³ee vemeles. les PeekeÀe³euee HeeefjYeeef<ekeÀ Meyoeb®eer De[®eCe ner meyeye cnCetve
keÀUerves meeOee³e®es keÀece Deepe Peeuesues Deens. meebefieleueer peeles. efJe<e³e ceenerle nJee. SkeÀ meeOes GoenjCe : ceer SkeÀe
Meemevee®³ee ogue&#eecegUs/veekeÀlexHeCeecegUs Depetvener menpeHeCes kesÀefcekeÀue keÀejKeev³eele keÀece keÀjle Demeleevee HeengC³eebvee keÀejKeevee
osJeveeiejer efkebÀJee Dev³e efueHeer®ee keÀUHeì yeepeejele efceUt MekeÀle veener, oeKeJee³euee peele Demes. SkeÀoe efleLeu³ee SkeÀe keÀeceieejeves ³ee
keÀejCe meeceev³e ceeCemeeuee mebieCekeÀe®³ee JeeHejemeeþer Heefnueer iejpe efjS@keÌìjceO³es Deecner jmee³eves `efMepeJelees' Demes meebefieleues. ceer mJele:
keÀUHeìe®eer Demeles. mebieCekeÀ JeeHeje³e®ee lej l³eemeeþer SkeÀ keÀUHeì l³eeHetJeea DeveskeÀ ueeskeÀebvee ne®e keÀejKeevee oeKeJeuee neslee. lesJne ns
ueeielees. Yeejleeleu³ee efvecee&l³eebveer lees `Fefvm¬eÀHì'®ee yemeJeCes mekeÌleer®es efjS@keÌìme&, FLes Deecner kesÀefcekeÀume `Òeesmesme' keÀjlees, Demes Jee®euesues
keÀjeJes ueeiesue, HeCe les keÀje³e®eer ieesä cenejeä^ efkebÀJee Yeejle mejkeÀej keÀefJelJe ceer HeepeUuesues nesles. SskeÀCeeN³eebvee ceeP³ee ³ee %eevee®es
Depetvener keÀª MekeÀuesues veener. cenejeä^ele mebieCekeÀ efJekeÀe³e®ee Demesue keÀewlegkeÀner Jeeìle Demes. l³ee keÀeceieeje®³ee meeO³ee `efMepeJelees' ³ee SkeÀe
lej keÀUHeeì ne jesceve Je osJeveeiejer ³ee oesvner efueH³eeble (ÜwefueefHekeÀ) Meyoeves ceuee ceeP³ee mJe³ebHeekeÀIejele vesues DeeefCe ceie ns efjS@keÌìme& ner
Demee³euee®e nJee. SJe{s meeOes keÀece keÀjCes mejkeÀejuee keÀþerCe veener, meejer Yeeb[er Deensle. l³ee vegmel³ee leeHeJee³e®³ee Heelesu³ee veenerle, lej
HeCe lesJe{s mecepetve I³ee³e®ee HeCe mejkeÀejuee efvekeÀ[ Jeeìle veener. efceukeÀ kegÀkeÀjmeejKes mìce-pe@kesÀìs[ efjS@ikeÀìme& Deensle. ns meejs %eeve
24 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
ceuee veJ³eeves Peeues. l³eele Kees®euesu³ee Lecee&ceerìme&SsJepeer ceePeer yee³ekeÀes lesJne ceeP³ee ceuee®e l³eeHetJeea npeej DekeÀ DeeKe ieFIeF&*G T S Ss Dees ³eDeewj ueDebJeDe:Me
HeÀes[Ceermeeþer leeHeceeve leHeemeC³eemeeþer JeeHejles leer ceesnjer le[le[JeCes JesUe G®®eejuesu³ee ceeP³ee®e Meyoeb®ee ®eì íþ pe[ {Pe Ce_e <e me n U
#e %e
le Le o Oe ve
ne mJemleele mJemle Lecee&ceerìj Deens, ns %eeve [e@. Heg.ie. osJejmeeb®³ee DeLe& KeN³ee DeLee&ves mecepeuee neslee. He HeÀ ye Ye ce

DeO³e#eer³e Yee<eCeeletve mecepeues. HetJeea®eer HeesHeìHeb®eer peeTve l³ee®eer meejebMe, cejeþer ner %eeveYee<ee
peeiee %eeveeves Iesleueer. Jne³euee nJeer; lej pes KejsKegjs `DeLe&-
MeyokeÀesMeele Meyoeuee ÒeefleMeyo efceUlees. DeLe& peerJeveele %eeveer' Deensle l³eebveer cejeþerle
MeesOee³e®ee Demelees ns efJeveesyeebveer efMekeÀJeues. `Meyo-efMe#eCe' Je `DeLe&- yeesuee³euee, efuene³euee nJes. ceie les HeoJ³ee Iesleuesues Demeesle Jee vemeesle.
efMe#eCe' ³eeleuee HeÀjkeÀ mecepeuee. %eevee®ee `DeLee&'Meer mebyebOe Demelees. HeeefjYeeef<ekeÀ Meyoeb®eer De[®eCe efkeÀleerner keÀþerCe Jeeìueer, lejer
HegmlekeÀer efMe#eCeeves `Meyo efMe#eCe' nesles. Òel³e#e neleeves keÀece kesÀues lej Deesueeb[lee ve ³esC³eemeejKeer veener; HeCe `DeLe&-%eeve' cee$e nJes®e nJes.
`DeLe&-efMe#eCe' nesles. Demes `DeLe&-efMeef#ele' ueeskeÀ HeÀej Lees[s Demeleele. cejeþer ueeskeÀeble ceuee ner ceesþer GCeerJe efomeles.
l³eebveer l³eebvee mecepeuesuee DeLe& l³eeb®³ee Yee<esle cnCepes®e cejeþerle Deece®³eekeÀ[®eer efJeÜÊee yejer®eMeer HeesHeìHeb®eer peeleer®eer Demeles.
efueefnuee lej cejeþer %eeveYee<ee nesC³eeme ceesþe neleYeej ueeiesue. ceer l³eeb®es DeLe&-%eevee®es veeie[sHeCe Fbûepeer®³ee Hee³eIeesU JesMeele PeeketÀve
efMe#ekeÀ cnCetve pes keÀener efMekeÀuees les meejs ceeP³ee efJeÐeeL³ee¥vee peeles, Demes ceer DeveskeÀ JesUe Heeefnues Deens. cejeþerle les GIe[s He[les
cejeþerletve efMekeÀJeleevee HekeÌkesÀ Peeues. ngyeUeruee cegK³ele: megKeJemlet nsner ceer Heeefnues Deens.
MeslekeÀN³eeb®³ee `jesìjer keÌueye'®³ee meYesle yeesueleevee cejeþerletve S-41, megKeoe menefveJeeme, cemegjeÞece ceeie&,
efnMeesyeeleues `efyeHeÀesj ì@keÌme' Je `DeeHeÌìj ì@keÌme ef[[keÌMeve'meeþer Heeb[gjbieJee[er, ieesjsieeJe (HetJe&), cegbyeF& - 400063.
`[sJnueHeceWì efjyesì'®es cenÊJe Heeìe®es HeeCeer Jej®³ee keÀer Keeue®³ee otjOJeveer : 2874 0219
Debieeuee cees[e³e®es l³ee®³eeMeer pesJne ceer J³eeK³eeve oslee oslee pees[ues, F&cesue : tatami@mtnl.net.in

cejeþer DeeefCe efJe%eeve


- Òee. ceesnve DeeHeìs
cejeþer Yee<ee peieCeej keÀer cejCeej? efle®es yeesueer Yee<esle ©Heeblej meO³ee SKeeoe lejer Fbûepeer Meyo DemeeJee®e ueeielees. l³eeefMeJee³e DeeHeues
nesCeej keÀer `efcebiueerMe' (cejeþer + FbiueerMe) veeJee®eer SkeÀ veJeerve®e `mìsìme' Flejeb®³ee ue#eele ³esle veener, DeMeer DeveskeÀeb®eer Yeeye[er
Yee<ee efJekeÀefmele nesCeej? cejeþerpeveeb®es kesÀJeU ceveesjbpeve keÀjCeejer mecepetle Peeueer Deens.
Yee<ee Demes efle®es mJeªHe jenCeej keÀe³e? ns DeeefCe Demes DeveskeÀ ÒeMve DeueerkeÀ[s cegueeuee efkebÀJee cegueeruee Deieoer ueneveHeCeeHeemetve
meO³ee cejeþer®ee mJeeefYeceeve DemeCeeN³ee ceb[UeR®³ee [eske̳eele IeesUle cnCepes®e `kesÀpeer'Heemetve Fbûepeer MeeUsle IeeueC³ee®eer Oe[He[ leceece
Deensle. cejeþer Jee*dce³e Demees keÀer otjoMe&veJejerue keÀe³e&¬eÀce Demelees, HeeuekeÀJeie& keÀjerle Demelees. DeLee&le l³eeuee keÀener keÀejCesner Deensle.
l³eeceOeerue cejeþer Yee<ee Jee®eueer efkebÀJee Heeefnueer, lej `efcebiueerMe' ueneve Je³eele®e cegueeJej oesve Yee<ee ueeou³ee peeleele. MeeUsle
veeJee®eer SkeÀ veJeerve®e Yee<ee efvecee&Ce nesle ®eeueueer Deens, DeMeer Oeemleer Demeleevee lees Fbûepeer efMekeÀlees, HeCe Flej JesUer cee$e lees ceele=Yee<esle®e
Jeeìt ueeieles. keÀejCe ueIegkeÀLee, keÀeobyeN³ee, veeìîe, otjoMe&veJejerue yeesuelees DeeefCe efJe®eej keÀjlees. ³ee®ee DeLe& efoJemeeleues Deeþ leeme lees
ceeefuekeÀe ³eeb®³eeceO³es efkeÀl³eskeÀ Fbûepeer Meyoeb®eer jsue®esue Demeles. [@[, Fbûepeer Yee<es®³ee mebHekeÀe&le Demelees DeeefCe Dev³e JesUer lees ceele=Yee<esuee®e
cee@ce, HeHee, cecee Jeiewjs Meyo IejeIejebceO³es ª{ Peeues Deensle®e. peJeU keÀjlees. cenejeä^ele megceejs one keÀesìer cejeþer Yeeef<ekeÀ jenleele.
l³eeefMeJee³e yee³e yee³e, ne³e, n@uees, Hueerpe, mee@jer Jeiewjs Fbûepeer Meyoeb®ee ner ueeskeÀmebK³ee pece&veer, efye´ìve, ÖeÀevme, peHeeve Jeiewjs Òeiele osMeeb®³ee
Oeg[iegme owvebefove yeesueC³eelener megª Peeuee Deens. Òel³eskeÀ Jeeke̳eele yejesyejer®eer Deens. ³ee meJe& osMeele l³eeb®³ee-l³eeb®³ee ceele=Yee<esletve efMe#eCe
Òee. ceesnve DeeHeìs - (Sce.Smmeer. efHeÀefpekeÌme.)
Yeejleer³e efJeÐeeYeJeve meesceeCeer ceneefJeÐeeue³e ³esLetve efJeYeeie ÒecegKe cnCetve efveJe=Êe. efJeÐeeHeerþe®es efmevesì ceWyej. cegbyeF& efJeÐeeHeerþe®³ee yeefn:Meeuee
efMe#eCe keWÀêe®es 3 Je<e& meom³e cnCetve keÀe³e&. efJe%eeveefJe<e³ekeÀ 52 HegmlekesÀ ÒekeÀeefMele. leerve HegmlekeÀebvee jep³e mejkeÀej®es HegjmkeÀej ÒeeHle.

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 25


De Dee F F& G T S Ss Dees Deew Deb De:
keÀ Ke ie Ie * efoues peeles. peieeleerue meJe& efJe<e³eeb®eer
³e j ue Je Me
Demesue. efJe%eeve DeeefCe leb$e%eeve ³ee oesve ieesäer keÀesCel³eener meceepee®es
®e í pe Pe _e
ì þ [ { Ce
<e me n U
#e %e
DeÐe³eeJele ceeefnleer l³eeb®³ee jeä^Yee<esle YeefJe<³eeJej ÒeYeglJe ÒemLeeefHele keÀªve osleele. efJe%eeve DeeefCe leb$e%eeve
le Le o Oe ve
He HeÀ ye Ye ce GHeueyOe kesÀueer peeles. cejeþer ceeCetme ³eeb®eer keÀeme Oeju³eeveblej®e efye´ìve, pece&veer, peHeeve ³eeb®³eemeejKes osMe
Òel³eskeÀ efJe<e³ee®es mleesce ceepeJeC³eele Òeiele Peeues.
ÒeefJeCe Deens. onernb[ermeeþer ueeJeC³eele cejeþerceO³es efJe%eeve DeeefCe leb$e%eeve ³ee efJe<e³eeJejerue HegmlekesÀ
³esCeejer ueeKe-ueeKeeb®eer ye#eermes, ieCeHeleer efueefnC³eeme meJee&le ceesþer De[®eCe Deens HeeefjYeeef<ekeÀ Meyoeb®eer. SkeÀlej
GlmeJeele nesCeejer Òe®eb[ YeeTieoea, iesu³ee meeþ Je<ee¥le meJe&ceev³e Meyo cejeþerle efvecee&Ce Peeues veenerle, pes
ef¬eÀkesÀìmeeþer kesÀuee peeCeeje keÀeueeHeJ³e³e, ner l³ee®eer {U{Uerle Peeues les efkeÌueä nesles, Demes efJeef®e$e Meyo JeeHejC³eeHes#ee cetU Fbûepeer
GoenCeCes Deensle. Fbûepeerueener DeeHeCe l³eeb®³ee®e HebkeÌleerle yemeJeues Meyo JeeHejues lej keÀe³e JeeF&ì DeMeer HeefjefmLeleer efvecee&Ce Peeueer.
Deens. ceneje<ì^eleerue ceesþceesþîee Menjeb®³ee yeensj Fbûepeer®eer efcepeeme cenejeä^ mejkeÀej DeeefCe efJeÐeeHeerþs ³eebveer Heg{ekeÀej IesTve efJe%eeveeleerue
®eeuele veener. Menjeleerue ceneefJeÐeeue³eelener cejeþerletve Jew%eeefvekeÀ meJe& efJe<e³eebmeeþer meJe&ceev³e HeeefjYeeef<ekeÀ Meyo efvecee&Ce keÀjCes
Yee<eCe keÀje, Demee meuuee Òemlegle uesKekeÀeuee efouee peelees. ³ee®ee DeLe& DeeJeM³ekeÀ nesles, Hejbleg ³ee efJe<e³eeuee HeÀejmes cenÊJe vemeu³eecegUs
efJeÐeeLeea Fbûepeerletve efMekeÀle Demeues, lejer Dev³e efJe<e³e Fbûepeerletve l³ee®eer oKeuener IesC³eele Deeueer veener. DeMeeÒekeÀej®es HeeefjYeeef<ekeÀ
SskeÀC³ee®eer l³eebvee meJe³e vemeles. MeyokeÀesMe SkeÀoe®e efvecee&Ce keÀªve ®eeuele veener. l³eeceO³es l³ee l³ee
ceele=Yee<ee ³ee®ee mejU DeLe& Deens DeeF&®eer Yee<ee. cetue pevceeuee efJe<e³eele efvecee&Ce nesCeeN³ee veJ³ee Meyoeb®eer Yej IeeueeJeer ueeieles. Jeerme-
Deeu³eeHeemetve Heg{s efkeÀceeve Hee®e Je<ex les DeeF&®³ee®e Heb®eJeerme Je<ee¥HetJeea Fbìjvesì veeJee®ee efJe<e³e
Heg{s-ceeies Demeles. DeeHeu³ee ceele=Yee<esletve®e DeeF& ¢äerHeLeeleener veJnlee. Deepe p³ee efJe<e³eeJejerue
l³ee®³eeMeer yeesueles, ieeCeer cnCetve oeKeJeles, ieesäer HeeefjYeeef<ekeÀ MeyokeÀes<e le³eej keÀje³e®ee Peeu³eeme
meebieles. eflevner ef$ekeÀeU ceguee®³ee keÀeveeJej SkeÀ pee[peg[ ûebLe le³eej nesF&ue.
l³ee®³ee DeeF&®³ee ceele=Yee<es®es®e Meyo He[le cejeþerceO³es efJe%eeve ceeefmekesÀ keÀe{C³ee®eer
Demeleele. efveoeve Depetvener cenejeä^osMeer DeMeer DeveskeÀebveer Oe[He[ kesÀueer, HeCe l³eeb®ee Glmeen oesve-
SkeÀner DeeF& vemesue, keÀer peer DeeHeu³ee ueneve ®eej Je<ee¥le®e meceeHle Peeuee. Deepe cejeþerle SkeÀner
cegueebyejesyej FbûepeerceOetve mebJeeo meeOeerle Demesue. opexoej efJe%eeve ceeefmekeÀ veener. DeLee&le kegÀþu³eener
DeeOegefvekeÀ ³egieele DeeHeues cetue kegÀþs lejer þsJetve Jele&ceeveHe$ee®³ee ogkeÀeveele cejeþer efJe%eeve ceeefmekeÀ
DeeF&uee veeskeÀjerJej peeJes ueeieles, HeCe p³ee efomele veener. ³ee Gueì DeeHeu³ee Mespeejer Demesu³ee
efþkeÀeCeer ns cetue þsJeC³eele ³esles l³ee efþkeÀeCeer iegpejeleceOeerue `meHeÀejer' ns DeOe&efJe%eeve ceeefmekeÀ
Iej®³eemeejKes®e mebmkeÀej kesÀues peeleele keÀer veener ns HeenCes Del³eble Òe®eb[ ueeskeÀefÒe³e Deens. l³ee ceeefmekeÀeves Deelee DeeHeueer Fbûepeer DeeJe=Êeer
DeeJeM³ekeÀ Deens. ceWotceO³es p³ee DeypeeJeOeer HesMeer Demeleele. l³eeb®eer Òeefme× keÀje³euee ÒeejbYe kesÀuee Deens. yebieeueer DeeefCe ceu³eeUced Yee<esle
yengleebMe pees[Ceer ueneve Je³eele®e HetCe& nesles, Demee Meem$e%eeb®ee oeJee DeMeer®e efJe%eeve ceeefmekesÀ DemeeefJele. cejeþer Je=ÊeHe$eebceO³esner efJe%eevee®es
Deens. ³ee mebyebOeele DeefYecev³et®es GoenjCe ³eLeeLe& Deens. Keeme meoj efomele veener, l³ee®es DeefmlelJe mebHeeokeÀe®³ee uenjerJej
cejeþerle efJe%eeve meeefnl³e JeeveJee DeJeuebyetve Demeles. otjoMe&veJejerue cejeþer Jeeefnv³eeb®eer ieesä®e mees[e.
cejeþer Yee<esle ojJe<eea MeskeÀ[es HegmlekesÀ Òeefme× kesÀueer peeleele. l³eebvee efJe%eeveeMeer keÀenerner osCes IesCes veener. DebOeÞe×e DeeefCe YeefJe<³e
l³eeceO³es efJe%eeveebJejerue HegmlekeÀeb®eer mebK³ee neleeJejerue yeesìebveer ³eeJejerue keÀe³e&¬eÀce meeoj keÀjC³eemeeþer l³eeb®³eekeÀ[s YejHetj JesU
ceespeC³eeFleHelener vemeles. keÀLee-keÀeobyeN³ee Jee®eleevee ceWotuee HeÀejmee Deens. ³ee meJee¥®ee HeefjCeece cnCepes meeceev³e pevelesHe³e¥le efJe%eeveele
leeCe ÐeeJee ueeiele veener, HeCe efJe%eeveeceOeerue leke&À mecepetve IesC³eemeeþer Ie[CeeN³ee Ie[ecees[eR®eer ceeefnleer Heesnes®ele®e veener.
ceWotceOeerue efJe®eejkeWÀêebvee ®eebieueer®e keÀmejle keÀjeJeer ueeieles. ogozJee®eer Meeueeble Hejer#ee mebHetve efJeÐeeLeea ceneefJeÐeeue³eele iesuee keÀer Heg{erue
ieesä DeMeer keÀer meO³ee cejeþerle nueke̳ee HegÀueke̳ee Jee*dce³eeuee YejHetj keÀesCel³eener Je<ee&meeþer YeeweflekeÀ, jmee³eve, peerJe, ieefCele Jeiewjs
ceeieCeer Deens DeeefCe Jew®eeefjkeÀ HegmlekesÀ Jee®eCeejer ceb[Uer ogceer&U nesle Meem$eebmeeþer cejeþerle HegmlekesÀ GHeueyOe®e veenerle. Jemlegle: mejkeÀej
®eeueueer Deensle. l³eeceO³es p³esÿ veeieefjkeÀeb®eer mebK³ee®e DeefOekeÀ DeeefCe efJeÐeeHeerþebveer DeMeeÒekeÀej®eer HegmlekesÀ GHeueyOe keÀªve osCes
26 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
Deiel³eeves nesles, Hejbleg lemes Peeues veener. iegpejeleer DeeefCe efnboer Yee<esle leb$ee®³ee meene³³eeves ¢keÀÞeeJ³e DekeÀ DeeKe ieFIeF&*G T S Ss Dees ³eDeewj ueDebJeDe:Me
meJe& Jew%eeefvekeÀ HegmlekesÀ GHeueyOe Deensle. efJeÐeeLeea l³ee Yee<esle ceeO³eceeÜejs cejeþerletve veeìîe DeeefCe ueIeg ®eì íþ pe[ {Pe Ce_e <e me n U
#e %e
le Le o Oe ve
GÊejHeef$ekeÀe efuent MekeÀleele. Deepe cejeþer efJeÐeeLeea efJe%eeveeJejerue ®eueef®e$e efvecee&Ce keÀjCes Meke̳e Deens. He HeÀ ye Ye ce

HegmlekeÀ FbûepeerceOetve Jee®elees, HeCe cejeþer ceeO³eceeletve Deeuesu³ee DeueerkeÀ[s Fbiueb[ceO³es megÒeefme× Yeejleer³e
efJeÐeeL³ee&uee l³ee®ee DeLe& mecepelees®e Demes veener. mejles MesJeìer GÊeje®eer ieefCeleer jeceevegpeced ³eeb®³eeJej SkeÀ
IeeskebÀHeÆer kesÀu³eeefMeJee³e l³ee®ee Hejer#esle efveYeeJe ueeiele veener. SKeeÐee veeìîeÒe³eesie meeoj keÀjC³eele Deeuee.
Jew%eeefvekeÀ efJe<e³ee®ee Gueie[e ceele=Yee<esletve kesÀuee, lej lees efJeÐeeL³ee&uee cejeþerle Demes veeìîeÒe³eesie yemeJelee ³esleerue.
®eìkeÀve mecepelees, Demee DevegYeJe Deens. l³eeves efJe%eeve efJe<e³eebJej `³etìîetye' ³ee mebkeÀlesmLeUeJej efvejefvejeȳee Jew%eeefvekeÀ efJe<e³eebJejerue
cejeþerle efueefnuesu³ee DeveskeÀ HegmlekeÀeb®³ee efkeÀl³eskeÀ DeeJe=l³ee efveIeeu³ee MeleeJeOeer efJn[erDees efkeÌueHme GHeueyOe Deensle. DecesefjkesÀleerue
Deensle. cejeþer pevelesuee ceele=Yee<esle efueefnuesues efJe%eeve nJes Deens, Demee `Sce.Dee³e.ìer.' ³ee megÒeefme× mebmLesves G®®e opee&®³ee Jew%eeefvekeÀeb®eer
l³ee®ee DeLe& kesÀuee lej DeefleMe³eeskeÌleer nesCeej veener. cejeþer ner %eeveYee<ee leemee-leemee®eer Yee<eCes `³etìîetye'Jej GHeueyOe keÀªve efoueer Deensle. ³ee
JneJeer Demes Jeeìle Demesue lej meJe& efJe<e³eeb®eer HeoJeerHe³e¥le®eer meef®e$e meJe& ieesäer cejeþerle Yee<eeblejerle keÀjlee ³esleerue. ceveesjbpekeÀ Jew%eeefvekeÀ
HegmlekesÀ cejeþerle GHeueyOe keÀªve osCes DeeJeM³ekeÀ Deens. Òe³eesie, efHeÀjl³ee Òe³eesieMeeUe ³eeb®³eeceeHe&Àle Kes[esHee[er efJe%eeve
cejeþer Yee<esle keÀesCel³eener Jew%eeefvekeÀ efJe<e³eeJejerue mebMeesOeve nesle Heesn®eJelee ³esF&ue. `kesÀu³eeves nesle Deens js, DeeOeer kesÀues®eer Heeefnpes', ³ee
veener. DeLee&le l³eeb®³eeMeer mebyebOeerle DemeCeejs veJeerve Meyo cejeþerle GkeÌleervegmeej keÀe³e& keÀje³euee ÒeejbYe kesÀuee lej cejeþer DeeefCe efJe%eeve
efvecee&Ce nesle veenerle. mebMeesOeve nesle Demeleevee®e Yee<es®eerner Òeieleer nesle ³eeb®eer megjsKe meebie[ keÀjlee ³esF&ue.
Demeles. l³ee ¢äerves cejeþer®eer Jee{ Kegbìueer Deens, Demes ogozJeeves cnCeeJes - 18, ªHeeueer, oeref#ele jes[ SkeÌmìWMeve,
ueeieles. FbûepeerceO³es ueeskeÀefÒe³e HeeleUerJejerue DeveskeÀ Jew%eeefvekeÀ ceeefmekesÀ efJeuesHeeuex (HetJe&), cegbyeF& - 400 057.
Òeefme× nesle Demeleele. l³eeb®³ee ÖeWÀ®e, pece&ve,
mHe@efveMe Jeiewjs Yee<esle DeeJe=l³ee efveIeleele.
`mee³ebefìefHeÀkeÀ DecesefjkeÀve', `Hee@H³egjue
mee³evme'meejK³ee Fbûepeer ceeefmekeÀeb®eer cejeþer
DeeJe=Êeer cenejeä^ele KeHee³euee Kejs cnCepes keÀener
njkeÀle veener, HeCe lemee Òe³elve Peeu³ee®es
SsefkeÀJeele veener. cee$e DeMee ceeefmekeÀeb®³ee
Yeejleer³e, HeCe Fbûepeer DeeJe=l³ee leguevesves keÀceer
efkeÀceleerle Òeefme× nesT ueeieu³ee Deensle.
peieele efvecee&Ce nesCeejs Jew%eeefvekeÀ %eeve
leeye[leesye cejeþerle GHeueyOe nesF&ue, Demee
Òe³elve Peeuee Heeefnpes. Fbìjves쮳ee meene³³eeves ner
ieesä meeO³e keÀjlee ³esF&ue, Hejbleg l³eemeeþer mJeleb$e
J³eJemLee GlHeVe keÀjeJeer ueeiesue. leebef$ekeÀ Fbûepeer
Meyoeb®es cejeþerle ªHeeblej keÀjC³ee®ee KeìeìesHe
keÀjC³ee®es keÀejCe veener. Demes Meyo cejeþerle
pemes®³ee lemes JeeHejlee ³esleerue. l³eemeeþer Òel³eskeÀ
efJe<e³ee®ee DeLee&mekeÀì ÒeceeefCele HeeefjYeeef<ekeÀ
MeyokeÀesMe efvecee&Ce keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens.
otjoMe&ve®³ee Jeeefnv³eebJej efJe%eeveemeeþer mJeleb$e
JesU GHeueyOe keÀªve efouee Heeefnpes. DeeOegefvekeÀ
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 27
De Dee F F& G T S Ss Dees Deew Deb De:
keÀ Ke ie Ie *
®e í pe Pe _e
ì þ [ { Ce
³e j ue Je Me
<e me n U
#e %e
keÀesMeJee*dce³e DeeefCe cejeþer®eer %eeveYee<ee
le Le o Oe ve
He HeÀ ye Ye ce
cnCetve meÐeefmLeleer
- jepesMe ÒeYeg meeUieebJekeÀj

``Heefj Dece=leeleWner Hewpeebmeer efpebkesÀ..'', Demes DeeHeu³ee í$eHeleer efMeJeepeer cenejepeebveer `jep³eJ³eJenejkeÀesMee'®eer efveefce&leer
ceele=Yee<ee cejeþer®es kesÀuesu³ee JeCe&veeuee mee[smeeleMeWntve DeefOekeÀ Je<ex keÀjleevee mee[sleerveMes Je<ee¥HetJeea peer otj¢äer oeKeJeueer nesleer, efleuee
Gueìtve iesueer Deensle. ³ee mee[smeeleMes Je<ee¥le cejeþer Yee<ee efveef½ele®e ob[Jele®e IeeueeJee ueeielees. ne jep³eJ³eJenejkeÀesMe keÀeUe®³ee yeN³ee®e
DeefOekeÀ mece=× Peeueer Deens. ceesþe SsefleneefmekeÀ Jeejmee ueeYetveosKeerue Heg{s neslee. Deepener l³ee keÀesMee®ee meboYe& IesTve veJeerve HeefjYee<ee ª{
DeeefCe mebmke=Àle Yee<esMeer peJeUerkeÀ Demetvener; Deepener ³ee Yee<esuee keÀjlee ³esF&ue, Demes keÀener DeY³eemekeÀeb®es cnCeCes Deens. cenejepeeb®³ee
%eeveYee<es®eer Òeefleÿe efceUeuesueer efomele veener. %eeveYee<ee ve nesT l³ee keÀesMeeuee HejkeÀer³e meÊesuee Hee³eoUer leg[Jele GY³ee jeefnuesu³ee
MekeÀu³eeves jep³ekeÀejYeejelener SkeÀe DeLee&ves og³³ece mLeeve mJele:®³ee efnboJeer mJejep³ee®eer Je mJeeefYeceevee®eer Heeée&Yetceer nesleer. FbûepeebefJe©×
jep³eele cejeþer®³ee Jeeìîeeuee Deeuesues efomele Deens. cejeþer®ee mJeeleb$³e Deeboesuevee®³ee keÀeUele Lees[erHeÀej leMeer meeceeefpekeÀ
Deeûeneves JeeHej ne HeÀkeÌle efve³elekeÀeefuekesÀ, owefvekesÀ Je ueefuele meeefnl³e ceeveefmekeÀlee nesleer, Hejbleg Deepe®³ee Ie[eruee cee$e cejeþer Yeeef<ekeÀ
³eeHegjlee®e ce³ee&efole Peeuee Deens. mejkeÀejer Je v³ee³eeue³eerve keÀejYeejele meceepee®eer vee leer ceeveefmekeÀlee jeefnueer Deens, vee leer ceeveefmekeÀlee
cejeþer®es mLeeve yeN³eeHewkeÀer HekeÌkesÀ Demeues, lejer les kesÀJeU keÀe³eÐee®³ee efvecee&Ce keÀª MekeÀCeeje keÀesCeer êäe ceneceeveJe meceesj Deens. cnCetve®e
ye[i³eecegUs Deens. lemesner jep³ekeÀejYeejeleerue cejeþeruee `mejkeÀejer MeemekeÀer³e keÀejYeejeleerue cejeþeruee `mejkeÀejer cejeþer' ns mebyeesOeve
cejeþer' cnCetve efnCeJeues peeles®e. l³eeleerue efkeÌueälee, DeJeIe[ Je efnCeJeC³eemeeþer JeeHejues peeles.
yengleskeÀ JesUe DeMeem$eer³e HeeefjYeeef<ekeÀ Meyo ³eecegUs®e mejkeÀejer ceele=Yee<es®eer De#ec³e nsUmeeb[
keÀecekeÀepeeleerue cejeþeruee ueeskeÀefÒe³elee efceUt MekeÀuesueer veener. keÀejCe le©Ce efHe{eruee Meg× cejeþer yeesueleener ³esle veener DeeefCe efueefnlee lej
jep³ekeÀejYeejele cejeþer ÒemLeeefHele keÀjC³eemeeþer jep³e mejkeÀejves Deefpeyeele ³esle veener. meesH³ee cejeþerle efJeefJeOe %eeve efJe<e³e, efJe%eeve
efMeJeí$eHeleeR®³ee `jep³eJ³eJenejkeÀesMe'meejK³ee meJe¥keÀ<e ÒeMeemekeÀer³e efJe<e³e ceeb[Ces ns SkeÀ `lep%e' keÀece mecepeues peeT ueeieues Deens.
Yeeef<ekeÀ keÀesMee®eer efveefce&leer®e kesÀuesueer veener. DeMee keÀesMeefveefce&leer®es cejeþer JeCee&#ejeb®eer DekeÀejefJeuns (DeuHeÀeyesefìkeÀue) j®evee Deepe
cenÊJe®e DeeOegefvekeÀ jep³ekeÀl³ee¥vee ve keÀUu³eeves pes keÀener Òe³elve meeceev³e peveles®³ee ue#eele jeefnuesueer veener. efpeLes kegÀþs keÀenerner ceeefnleer
Peeues, les HeÀej®e legìHegbpes nesles. cejeþer DekeÀejefJeuns He×leerves efouesueer Demesue, efleLes DeeOeer cejeþer
DekeÀejefJeuns cnCepes keÀe³e (meesH³ee Yee<esle meebiee³e®es lej yeejeKe[er) les
DeeOeer íeHeeJes, DeMeer efJeveesoer efmLeleer efvecee&Ce Peeueer Deens. vescekeÀer ner®e
cejeþer®eer Peeuesueer og:efmLeleer Deens.
cejeþer Yee<ee yeesueCeeN³ee meceepee®es mJele:®³ee ceele=Yee<eskeÀ[s ns pes
De#ec³e ogue&#e nesles Deens, les®e cejeþer®³ee og:efmLeleeruee keÀejCeerYetle
Deens. l³eeletve®e cejeþer yeesueleevee mejmene Dev³e Yee<esleerue Meyoeb®ee
GHe³eesie, DeMeg×uesKeve, DeMeg× G®®eej ³ee ieesäer Jee{le peeleele.
Yee<es®ee opee& meeJe&peefvekeÀ peerJeveele DeeHeesDeeHe Iemejle peelees.
meenefpekeÀ®e Dev³e Yee<ekeÀ cejeþer Yeeef<ekeÀebkeÀ[s leg®ílesves Heent ueeieleele
Je lemee J³eJenej keÀª ueeieleele. ne peieYejeleerue ceveg<³e J³eJenej
Deens. legcner mJelJe efìkeÀJeues lej®e legcneuee peieele efkebÀcele efceUles.
Yee<ee J³eJenejeueeosKeerue ne®e efve³ece ueeiet neslees. `Dev³e Yee<esleerue
28 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
Meyo cejeþerle Deeu³eeves cejeþer Yee<ee mece=× nesles' ns efJeOeeve Meg× efpelekesÀ efJeHegue Deens, eflelekesÀ®e %eeve- DekeÀ DeeKe ieFIeF&*G T S Ss Dees ³eDeewj ueDebJeDe:Me
Yee<es®ee Deeûen OejCeeN³eeb®³ee leeW[eJej vesnceer ceejues peeles, Hejbleg efJe%eeveefJe<e³ekeÀ ûebLe, keÀesMe ³eeb®es ÒeceeCe ®eì íþ pe[ {Pe Ce_e <e me n U
#e %e
le Le o Oe ve
DeefYepeele Yee<es®³ee yeeyeleerle ns efJeOeeve SkeÀe ce³ee&osHe³e¥le®e ³eesi³e veieC³e Deens. SKeeÐee Yee<es®eer mece=×er Je He HeÀ ye Ye ce

Deens, keÀejCe ³ee efJeOeeveemeeþer ueHetve DeMeg× cejeþer KeHeJeueer peeles. GHe³egkeÌlelee l³ee l³ee Yee<esle GHeueyOe
l³eeletve Jej GuuesKe kesÀuesueer ceele=Yee<es®eer nsUmeeb[ nesles. ner Hee³ejer ueefuele meeefnl³e, %eeve-efJe%eeveefJe<e³ekeÀ
Deesueeb[ueer keÀer ceie cetU Yee<ee DemebyebOe Jeeìt ueeieles. leerner Hee³ejer ûebLe ³ee®eyejesyej l³ee Yee<esle GHeueyOe
Deesueeb[ueer keÀer ceie l³ee Yee<es®eer mJeleb$e iejpe®e mebHeu³eeves leer Yee<ee Demeuesu³ee keÀesMeJee*dce³ee®³ee efJeHeguelesJej þjJeueer peeles. ogozJeeves
nUtnUt uegHle nesles. cejeþer®³ee yeeyeleerle Heefnueer ce³ee&oe ieeþueer peele Deepe osMe mJeleb$e nesTve 63 Je<ex Peeueer lejerner DeeefCe DeeOegefvekeÀ
Deens. cnCetve JesUer®e GHee³e³eespevee keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens, l³eele efJe%eeve Je leb$e%eevee®³ee ¬eÀebleerveblejner cejeþer Yee<esle keÀesMeJee*dce³eekeÀ[s
pevemenYeeiee®eer ceesþer DeeJeM³ekeÀlee Deens. ogue&#e®e Peeuesues Dee{Ules.
%eeveYee<ee ve nesC³ee®es keÀejCe SkeÀe DeekeÀ[sJeejervegmeej DecesefjkesÀle ojJe<eea efJeefJeOe efJe<e³eebJej®es
cejeþer®eer Òel³e#e peveleskeÀ[tve®e nesle Demeuesueer ner De#ec³e leyyeue 1 npeej 800 keÀesMe ÒekeÀeefMele nesleele. (Je les
nsUmeeb[, ns®e cejeþer %eeveYee<ee nesT ve MekeÀC³ee®es ceesþs keÀejCe Deens. KeHeleelener!) cejeþerle cee$e mJeeleb$³eHetJe& keÀeUeHeemetve Peeuesues keÀener
pevelesuee®e DeeHeu³ee ceele=Yee<esefJe<e³eer DeemLee Jeeìle veener. l³eecegUs Òe³elve Oeªve Deepeleeiee³ele ÒekeÀeefMele keÀesMeeb®eer mebK³ee ceeefmekeÀe®³ee
%eeve-efJe%eeveefJe<e³ekeÀ meeefnl³eefveefce&leer cejeþerletve veieC³e ªHeele®e Peeueer Deieoer SkeÀe HeeveeJej ceeJesue FlekeÀer®e Deens. [e@. ie.efJe. kesÀlekeÀjke=Àle
Deens. pevelesuee pes Jee®eeJe³ee®es Deens, pes efMekeÀeJe³ee®es Deens; `%eevekeÀesMe' (1928), `cenejeä^ MeyokeÀesMe' (meele Keb[
l³eevegmeej, l³ee®e ÒekeÀej®eer Je l³ee®e opee&®eer meeefnl³eefveefce&leer l³ee l³ee 1932), `J³ee³eece %eevekeÀesMe' (one Keb[ 1949), Meb.ie.
Yee<esle nesle Demeles. ns SkeÀ ÒekeÀej®es yeepeeje®es DeLe&Meem$e Deens. oeleske=Àle `Jee*dce³emet®eer' (oesve Keb[ 1943 Je 1967), jep³e
ceeieCeerÒeceeCes HegjJeþe nesle Demeu³eeves cejeþerle ueefuele meeefnl³e mejkeÀej®³ee DeKel³eejerleerue `cejeþer efJeéekeÀesMe' (Ieesef<ele 23 HewkeÀer

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 29


De Dee F F& G T S Ss Dees Deew Deb De:
keÀ Ke ie Ie * DeepeJej 18 Keb[ ÒekeÀeefMele), Heb.
³e j ue Je Me
oesveMes Je<ee¥le DeeOegefvekeÀ cenejeä^ Ie[JeCeeN³ee keÀle=&lJeJeeveeb®ee JesOe
®e í pe Pe _e
ì þ [ { Ce
<e me n U
#e %e
ceneosJeMeem$eer peesMeer mebHeeefole `Yeejleer³e IesCeeje SkeÀcesJe meJe¥keÀ<e ®eefj$ekeÀesMe ÒekeÀuHe Deens.
le Le o Oe ve
He HeÀ ye Ye ce mebmke=ÀleerkeÀesMe' (one Keb[ 1962), p³eeb®eer ®eefj$es HegmlekeÀªHeeves-ûebLeªHeeves ÒekeÀeefMele Deensle DeeefCe
l³eeb®es Heg$e DeMeeskeÀ peesMeer mebHeeefole yeepeejele GHeueyOe Deensle, l³eeb®eer SkeÀ$e met®eer cejeþerle keÀesþsner
`Yeejleer³e ke=À<eerkeÀesMe', `DeJee&ef®eve GHeueyOe veener. Goe. DeveskeÀ peeieeflekeÀ keÀerleea®³ee cejeþer Meem$e%eeb®eer
cejeþer Jee*dce³emesJekeÀ' (meele Keb[ ®eefj$es ÒekeÀeefMele Peeueer Deensle, Hejbleg l³eeb®eer SkeÀ$e met®eer keÀesþsner
1967), `cejeþer leÊJe%eevekeÀesMe' GHeueyOe veener. efJeefJeOe %eeve-efJe%eeve MeeKeeb®es pes pes keÀener ûebLe,
(1974), `meceepeefJe%eeve keÀesMe' (mene Keb[ 1986), `¬eÀer[e HegmlekesÀ GHeueyOe Deensle, l³eeb®eer SkeÀ$e met®eerner cejeþerle keÀesþs®e
%eevekeÀesMe' (1989), ieesJ³eeleerue Þeerjece keÀecele mebHeeefole `efJeée GHeueyOe veener. Goe. ke=À<eer efJe<e³eele DeveskeÀ mebMeesOekeÀebveer DeveskeÀ
®eefj$ekeÀesMe' (2001-2010), `mebef#eHle cejeþer Jee*dce³ekeÀesMe' HegmlekesÀ, ûebLe efueefnues Deensle. DeveskeÀ MeslekeÀN³eebveer l³eeb®es DevegYeJe
(1998), [e@. efJe.Yee. osMeHeeb[s mebHeeefole `veeìîekeÀesMe' (2001) HegmlekeÀªHeeves ÒekeÀeefMele kesÀues Deensle, HeCe l³eeb®eer SkeÀ$e met®eer keÀesþsner
Demes ceespekesÀ®e keÀesMeÒekeÀuHe meebielee ³esleerue. `ieCesMekeÀesMe' GHeueyOe veener. `met®eer' nemeg×e keÀesMeJee*dce³ee®ee®e SkeÀ Del³eble
(1967), `osJeerkeÀesMe' (1972), `jecekeÀesMe' (1986), GHe³egkeÌle ÒekeÀej Deens, Hejbleg Flej yeeyeeRmeejKeer®e cejeþerle ³eener
`mekeÀue meble®eefj$e ieeLee', `mekeÀue mebleieeLee', Demes ceespekesÀ GHeemevee yeeyeleerle nsUmeeb[ Peeueer Deens.
Je osJeleebMeer mebyebefOele keÀesMe meebielee ³esleerue. lej `HeoeLe&efJe%eevekeÀesMe' SketÀCe®e cejeþeruee %eeveYee<ee cnCetve mLeeve efceUJetve ÐeeJe³ee®es
ne SkeÀcesJe efJe%eeveefJe<e³ekeÀ keÀesMe meebielee ³esF&ue. cejeþerle cejeþer- Demesue lej cegUele efJeefJeOe efJe<e³eebJej®es keÀesMeJee*dce³e ceesþîee ÒeceeCeele
cejeþer Je cejeþer-Dev³e Yee<ee Demes MeyokeÀesMe yejs®e Demeues, lejer efvecee&Ce Peeues Heeefnpes, les pevelesves Jee®eC³eemeeþer meceepeeleerue
De©Ce HeÀ[kesÀ ³eeb®ee SkeÀcesJe `Meg×uesKeve keÀesMe' GHeueyOe Deens. Hejbleg ceele=Yee<es®eer nsUmeeb[ DeeOeer LeebyeJetve ceele=Yee<esefJe<e³eer®eer DeemLee Jee{ueer
ne Meg×uesKeve keÀesMe peJeU yeeUieeJee Demes Yee<ee efMe#ekeÀebveener Jeeìle Heeefnpes, l³eemeeþer DeeOeer opexoej keÀesMeJee*dce³e efvecee&Ce Peeues Heeefnpes.
veener, lesLes meguesKevekeÀej Je HeÀuekeÀ efueefnCeeN³eebkeÀ[tve keÀe³e DeHes#ee DeMee ³ee `...ns DeeOeer Peeues Heeefnpes'®³ee ogä®e¬eÀele Deepe®eer cejeþer
þsJeeJeer? De[keÀueer Deens. l³ee ogä®e¬eÀeletve cejeþeruee yeensj keÀe{tve ³esl³ee keÀener
leer®e ieesä ®eefj$ekeÀesMee®eer Deens. p³eebveer Fefleneme Ie[Jeuee, l³eeb®eer Je<ee¥le cejeþeruee `%eeveYee<ee' ne ueewefkeÀkeÀ ³esCeejer efHe{er efceUJetve osT
®eefj$es ner peieYej®³ee ceeveJeeuee vesnceer®e ÒesjCeeoe³eer Jeeìle Deeuesueer MekeÀueer lej DeeHeu³eemeeþer lees SkeÀ DeefYeceevee®ee DeeefCe Yeejleeleerue
Deensle. Òeiele mecepeu³ee iesuesu³ee DeeOegefvekeÀ Hee½eeʳe meceepeele Dev³e Yee<eebmeeþer DeeoMee&®ee efJe<e³e þjsue. l³eemeeþer Heg{ekeÀej I³eeJee
®eefj$ekeÀesMeeb®es ÒeceeCeosKeerue Òe®eb[ Deens. cejeþerle cee$e Demee meJe¥keÀ<e ueeiesue lees Yee<eelep%e, jep³ekeÀlex, meceepeOegjerCe, He$ekeÀej
®eefj$ekeÀesMe Deepeleeiee³ele GHeueyOe veener. pes ®eefj$ekeÀesMe ÒekeÀuHe ³eeb®³eemeesyele®e meeceev³e pevelesuee! keÀejCe ueeskeÀmenYeeie ne ³ee
DeepeJej Peeues Deensle DeeefCe Deepener nesle Deensle, les kesÀJeU Òeef¬eÀ³esle Del³eble DeeJeM³ekeÀ Yeeie Deens.
%eeleermebmLeeb®es ÒekeÀuHe Demeu³ee®es ue#eele ³esles. `mee. efJeJeskeÀ'Òesefjle (uesKekeÀ `mee. efJeJeskeÀ'Òesefjle `DeeOegefvekeÀ cenejeä^e®eer pe[CeIe[Ce-
`DeeOegefvekeÀ cenejeä^e®eer pe[CeIe[Ce-efMeuHekeÀej ®eefj$ekeÀesMe' ne iesu³ee efMeuHekeÀej ®eefj$ekeÀesMee'®es mebHeeokeÀer³e mecevJe³ekeÀ Deensle.)
ÒeLecesMe HejHe̳egceme& neefo&keÀ MegYes®íe!
Deece®³ee ³esLes meJe& ÒekeÀej®es
HejHe̳egce, GÊej, yee@[er mÒes, Devegpe keÀceUekeÀj cne$es
megiebOeerle DeiejyeÊeer efceUsue.
Jesye ef[Pee³eveeRie, Jesye Òeesûe@efcebie, JesyemeeF&ì ce@vespeceWì,
Dee@[&j IejHees®e kesÀueer peeF&ue. [sìeyesme cesvìsvesvme Fl³eeoer...
: mebHeke&À :
mebHeke&À 97688 16891
99302 53140 / 98695 46928 Email. : anujmhatre@gmail.com

30 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010


De Dee F F& G T S Ss Dees Deew Deb De:
keÀ Ke ie Ie * ³e j ue Je Me

efJeéekeÀesMeeves kesÀuee %eeve³e%ee®ee ®e í pe Pe _e


ì þ [ { Ce
le Le o Oe ve
He HeÀ ye Ye ce
<e me n U
#e %e

cenejeä^ meb®eej
- [e@. efJepe³ee Jee[

cejeþeruee %eeveYee<ee keÀjC³eemeeþer `efJeéekeÀesMe efveefce&leer ceb[Ue'ves efJeéekeÀesMe


IejesIejer Heesnes®eJeC³eemeeþer kesÀuesu³ee Òe³eesiee®es Je Òe³elveeb®es DeO³e#ee efJepe³ee
Jee[ebveer kesÀuesues ns MeyoebkeÀve.

cenejeä^eleerue pevemeeceev³eebceO³es `efJeéekeÀesMe' ³ee ûebLeeyeÎue MeeUe (keÀesuneHegjeleerue) efveJe[u³ee. Òel³eskeÀ MeeUsves oesve mHeOe&keÀ
Deelceer³elee efvecee&Ce JneJeer, ner DeemLee ceveer yeeUietve Deecner efoues. ®ebêkegÀceej veueies ³eebveer meeefnl³e Heefj<eos®es Òee³eespekeÀlJe efoues.
`efJeéekeÀesMejepe' mHeOee& Iesle De#ejMe: cenejeä^ eEHepetve keÀe{uee. efJeÐeeLeea ns veJeJeer les yeejeJeer ³ee F³eÊeebleerue®e nesles. Òel³eskeÀ MeeUsves
keÀesuneHetj, meesueeHetj, cegbyeF&, keÀu³eeCe, þeCes, veJeer cegbyeF&, ³eJeleceeU, 175 x 2 = 350 ©He³eeb®es oesve efJeéekeÀesMe efJekeÀle Iesleues. ns
veeieHetj, ®ebêHetj, DeebyespeesieeF&, meeleeje, JeeF&, osJeie[, jlveeefiejer, efJeMes<e! ceie Deecner cnCepes ceer efJepe³ee Jee[ DeeefCe [e@. meg.j. osMeHeeb[s
meebieueer, ieejieesìer, Yeb[eje, JeOee&, ueeletj, veeefMekeÀ, ueesCeeJeUe, (efJeYeeie mebHeeokeÀ, ceeveJ³e efJeYeeie efJeÐeeHeerþ ne³emketÀue) ³ee mHeOex®³ee
Deewjbieeyeeo efkeÀleer efþkeÀeCes meebiet? Deieoer 5 npeej Jemleer®³ee efþkeÀeCeer iesuees. lesLes cegK³eeO³eeHekeÀebveer 1 les 17 Keb[ J³eJeefmLele
MesCeieeJeelener mHeOee& IesTve iesuees. ceeb[tve þsJeues nesles.
`efJeéekeÀesMejepe' ner mHeOee& keÀe megª Peeueer? meJe& mHeOe&keÀ SkeÀe Jeiee&le nesles. Òel³eskeÀ MeeUe, keÀefveÿ
cegbyeF&®³ee SkeÀe veeceJeble MeeUsle ceer J³eeK³eeveemeeþer iesues nesles. ceneefJeÐeeue³ee®es oesve mHeOe&keÀ. l³eebvee efJeéekeÀesMe cnCepes keÀe³e les
lesLeerue ûebLeeue³eeme Yesì efoueer, lesJne cegK³eeO³eeefHekeÀe yeeF& cnCeeu³ee, mecepeeJetve meebefieleues. efJeéeeleerue meJe& %eeve cejeþerletve meeceev³e
``ceeP³eepeJeU mebmke=ÀleerkeÀesMee®es Yeeb[ej Deens. HeCe ogozJe Demes keÀer ceeCemeeuee GHeueyOe JneJes, ³ee nsletves efJeéekeÀesMeele veeWoer efueefnu³ee
l³ee®ee JeeHej cegues lej keÀjerle veenerle®e, HeCe efMe#ekeÀner keÀjerle peeleele Je Yeejleeleerue oesveMes mkeÀe@ueme& l³ee efueefnleele. ns meebietve
veenerle.'' SkeÀoe SkeÀe ûebLeele ceer MebYeje®eer veesì þsJeueer. cnìues iesueer l³eebvee (mHeOe&keÀebvee) Deecner efJeéekeÀesMe HeneJe³eeme efouee. ne melejeJee
lejer ®eeuesue. HeCe keÀUt os lejer! keÀesCeer Jee®eles keÀe? HeCe Je<e&Yejeves Keb[ neslee. efJe%eevee®es leÊJe%eeve les MeskeÌmeefHeDej efJeu³ece ³esLeHe³e¥le
ceuee®e leer veesì Hejle efceUeueer! ûebLeHeeuee®³ee Jenerle ûebLeJee®ekeÀeb®eer 687 veeWoer Demeuesuee ne cetu³eJeeve ûebLe!
³eeoer Demeles. ne ûebLe lemee®e!'' veeWoer yeIee. l³eele efJe%eeve, Fefleneme, Yetieesue, ceeveJ³e efJeYeeie,
Demes®e efJeéekeÀesMee®es nesT ve³es cnCetve ner mHeOee& IesC³ee®es Deecner meceepeMeem$es ³ee Òel³eskeÀ efJe<e³ee®³ee veeWoer Deensle. DeeHeCe ûebLe ®eeUe.
ceb[Uele þjJeues DeeefCe `efJeéekeÀesMe' keÀesMeele ve jenlee efJeéeele ³eeJee MesJeìer 40 ef®e$eHe$es Deensle. ef®e$eHe$es cnCepes keÀe³e? lej veeWoerme
³ee nsletves keÀeceeme ueeieuees. DevegªHe ef®e$eeb®eer peb$eer!
keÀMeer Demeles ner ûebLeJee®eve mHeOee&? Deelee DeeHeu³ee DeeJe[er®eer SkeÀ veeWo efveJe[e DeeefCe ûebLe GIe[e
Heefnuee ceeve keÀesuneHetj®ee! cnCetve Þeerjece Heef®ebês ³ee He$ekeÀejeMeer þsJetve l³ee veeWoer®es kesÀJeU 25 DeesUerle jmeûenCe efuene. HesHej efouesuee
mebHeke&À meeOeuee. 6 cee®e& 2007. mHeOee& þjueer. Þeerjeceeves 10 Deens®e. DeeMe³eIeve veeWo nJeer. ceoleeruee ûebLe Deens®e. ³eemeeþer 30
Òee. efJepe³ee Jee[ : yeeuemeeefnl³eeHeemetve keÀeobyeN³eebHe³e¥le efJeefJeOe ÒekeÀej®eer efJeHegue meeefnl³eefveefce&leer. efMe#ekeÀ, He³e&Jes#ekeÀ,
cegK³eeO³eeHekeÀ cnCetve efveJe=Êe. `cenejeä^ jep³e HeeþîeHegmlekeÀ efveefce&leer ceb[Ue'®³ee meom³e. lemes®e `cejeþer efJeéekeÀesMe
efveefce&leer ceb[U - cenejeä^ jep³e'®³ee DeO³e#ee cnCetve keÀe³e&jle.

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 31


De Dee F F& G T S Ss Dees Deew Deb De:
keÀ Ke ie Ie * efceefveìs. ceie ÒeYeeJeer Jee®eve! DeeMe³eeme
³e j ue Je Me
JesieJesieȳee veeWoeR®eer efveJe[ keÀjleele Demes O³eeveer Deeues DeeefCe Jeerme
®e í pe Pe _e
ì þ [ { Ce
<e me n U
#e %e
7 ietCe, Jee®eveeleerue ÒeYeeJeeme 3 iegCe! mHeOe&keÀele Jeerme JesieJesieȳee veeWoer.. Demesner Ie[ues.
le Le o Oe ve
He HeÀ ye Ye ce Heefnu³ee ¬eÀceebkeÀeme mce=efleef®evn DeeefCe Keb[ melejeceOeerue efMeJeepeer jepeW®eer veeWo meJee&le ueeskeÀefÒe³e þjueer.
Òel³eskeÀ mHeOe&keÀeme SkeÀ efJeéekeÀesMe Yesì. 6 ef[meWyej 2007 uee Jeerme efpeu¿eeleerue Jeerme efJepesles Debeflece
(Òee³eespekeÀ-l³eeb®eer®e MeeUe) mHeOexmeeþer jJeeRê veeìîecebefojele Deeues DeeefCe l³eebveer Hejle mHeOexle Yeeie
DeMee ÒekeÀejs Jeerme efJeéekeÀesMe 3 Iesleuee. keÀesuneHegj®ee Deefpebke̳e DeeHekesÀ ÒeLece Deeuee. ceefnuee ieìele
npeej 500 ©He³eebme efJekeÀle IesC³ee®eer megef®elee keÀoce Heefnueer Deeueer. ceesþs ®e<ekeÀ! ceOeg cebiesMe keÀefCe&keÀ DeeefCe
le³eejer oMe&efJeCeeN³ee mebmLeebceO³es Deecner ³ee DeeieȳeeJesieȳee [e@. mvesnuelee osMecegKeeb®es nmles efoues iesues. `cejeþerleerue DeeieUer
ûebLeJee®eve mHeOee& IesTve %eeveYee<ee ueeskeÀYee<ee kesÀueer. JesieUer %eeveJee®ekeÀ ®eUJeU' Demes keÀewlegkeÀ ceOegYeeF¥veer kesÀues.
Deewjbieeyeeo ³esLes p³es<þ
ceefnueebveer ner mHeOee& Iesleueer.
efJevelee ieox ³eeb®³ee
Heg{ekeÀejeves. l³eele SkeÀ
ceefnuee mHeOe&keÀ 81 Je<ee¥&®eer
nesleer. `efJeéekeÀesMe Heentve®e
ceer KetMe Peeues', ns efle®es
Godieej.
njmetue pesue-
Deewjbieeyeeo, Òeceeso yeeveeìs ne
29 Je<eea³e pevceþsHes®ee
kewÀoer! Heefnuee Deeuee. l³eeves
MeskeÌmeHeerDej®eer veeWo
efveJe[uesueer. ``kewÀosle
³esC³eeDeieesoj ceer yeerSmmemeer
Peeuees. MeeUe keÀe@uespeeleu³ee
cegkeÌle efoJemeele ceer Meeues³e efJeÐeeLeea Je efMekeÀ#eebHe³e¥le `efJeéekeÀesMe' Heesnes®euee.
MeskeÌmeefHeDej®³ee veeìkeÀebletve
Yeeie Iesleuee cnCetve ner®e veeWo jmeûenCeemeeþer efveJe[ueer.'' lees mvesnueleeyeeF¥veer `%eeve³e%e' DeMeer oeo efoueer.
cnCeeuee. ner DeeieUerJesieUer mHeOee& efJeéekeÀesMee®³ee meom³e [e@. megOee efJeéekeÀesMeeleerue meJe& meom³e ³ee mHeOexmeeþer meppe Demeleele ner
keÀeUoeles ³eebveer Dee³eespeueer nesleer. ceer, oeoe ieesj, megOeeleeF&, [e@. ceiej, peces®eer yeepet. DeeHeu³eeuee ³ee %eeve³e%eele menYeeieer Jne³e®es Deens? 3
oÊee Yeiele Deecner meejs njmetue pesueuee iesuees neslees DeeefCe pevceþsHe npeej 500 ©He³eeb®es Jeerme ûebLe efJekeÀle IesC³eemeeþer Òee³eespekeÀlJe
Peeuesu³ee 20 ûe@p³etSì yeboerJeeveebveer l³eele Yeeie Iesleuee neslee. Deensle? efJeéekeÀesMe Jee®ee³euee Deens? ceie Jeeì keÀmeueer yeIelee?
`yeeueceesnve efJeÐeecebefoj-oeoj' ³esLes yeeHetmeensye jsies ³eebveer Jeerme ceer mHeOex®³ee Òel³eskeÀ efþkeÀeCeer peeleerves npej Demeles. DeeHeu³ee
efJeÐeeL³ee¥le ner mHeOee& Dee³eespeueer. efvece&uee JewÐe ³ee efMe#eCelep%eebveer Jeerme SkeÀe Iejer efJeéekeÀesMe iesuee keÀer one ueeskeÀ lejer lees ®eeUleerue. lees
ûebLe Òee³eesefpele kesÀues. ³esLes SkeÀe cegueerves Metv³ee®eer efkebÀcele ner veeWo keÀHeeìyebo ve neslee cevee®eer Üejs GIe[sue. efoJeeUerle Yesì Ðee vee! 1
efveJe[ueer. keÀe? lej mkeÀe@uejefMeHeuee oesve iegCeebveer ngkeÀefJeues! Metv³ee®eer npeej He=ÿs Deved 175 ©. efkebÀcele! DeeHeu³ee HeÀesve®eer Jeeì yeIeles.
efkebÀcele keÀUueer! J³ekeÌleer efleleke̳ee Òeke=Àleer ³ee v³ee³eeves ueeskeÀ Ye´ceCeOJeveer : 98203 16697

32 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010


De Dee F F& G T S Ss Dees Deew Deb De:
keÀ Ke ie Ie * ³e j ue Je Me
®e í pe Pe _e <e me n U

efMe#eCee®es ceeO³ece keÀesCeles efveJe[eJes? ì þ [ { Ce


le Le o Oe ve
He HeÀ ye Ye ce
#e %e

- Debpeueer yeeHeì

SkeÀefJemeeJ³ee MelekeÀeleerue SsjCeerJej®ee efJe<e³e IejesIejer keÀesCel³ee ceesþe. l³eeuee l³eeb®³eeMeer peceJetve
MeeUsle DeeefCe keÀesCel³ee ceeO³eceele Ieeuee³e®eb? HeeuekeÀebceO³es ³ee®eer IesC³eele DeJeIe[ Peeueb. efMeJee³e ceeO³eceeble yeoue. lesLesner veeHeeme.
ceguee®³ee pevceeHeemetve®e ®e®ee& megª nesles. keÀesCeer ceeBìsmejerle®e HekeÌkeÀ Deepe ®eebieuee cegueiee ve efMekeÀlee JeCeJeCe YeìkeÀlees³e!
keÀªve ìekeÀleele keÀer, l³eeuee Fbûepeer ceeO³ecee®³ee MeeUsle Ieeuee³e®eb. Deveblee, MeeUs®³ee efMeHee³ee®ee cegueiee. MeeUsle (Fbûepeer ceeO³ece)
keÀesCeer ®eewLeerveblej, keÀesCeer DeeþJeerveblej, keÀesCeer mesceer Fbûepeer lej HeÀej®e peeC³eeme veeKetMe, HeCe ue#eele keÀesCe Ieslees? DeeHeu³eeHes#ee ceesÇ
Lees[s ceele=Yee<es®eb cenÊJe peeCeCeejer cejeþer ceeO³eceele. ³eele l³ee keÀje³e®eb DeMeer l³ee®³ee Jeef[ueeb®eer cenÊJeekeÀeb#ee nesleer. Iejele,
cegueeb®³ee celeeMeer efkebÀJee efJe®eejeMeer keÀesCeer oKeue Iesle veener. Mespeejer, veelesJeeF&keÀ meJe&$e cejeþer JeeleeJejCe. keÀesþs®e mebJeeo veener.
iesu³ee Heb®eJeerme SkeÀ Je<ee&le cee$e peCet keÀener DeefueKeerle efve³ece MeeUsle l³ee®eb ceve jcesvee. MeeUsle peeCeej veener. DeeF&ve mecepeeJeueb,
nesTve yemeuee Deens. ®e®ee& efkebÀJee ieesbOeUuesueer HeefjefmLeleer yeoueueer. yeeyeebveer ye[Jeueb. je$eer cegueiee leeHeeves HeÀCeHeÀCeuee. JesUer®e GHee³e
yengleebMeer cegues Fbûepeer ceeO³eceele peeT ueeieueer. cejeþer ceeO³ecee®³ee Peeuee veener. l³ee®³ee [eske̳eeJej HeefjCeece Peeuee. (lees Deyeesue Peeuee.)
MeeUe Deesme He[u³ee. keÀener yebo He[u³ee. l³ee®eer keÀejCes DeveskeÀ, ³ee meJe& Ieìvee J³eLeerle keÀjCeeN³ee Deensle. ³eeuee peyeeyeoej keÀesCe?
lemes®e l³ee®es HeefjCeecener efomet ueeieues. 'Bundle of joy' DemeCeeN³ee keÀe? l³ee keÀejCeeb®ee DeeHeCe Lees[ke̳eele HejeceMe& :
uenevei³eeb®eb ©Heeblej 'Bundle of problems' ceO³es Peeueb. 1) G®®e efMe#eCe Iesleevee pe[ peeleb cnCetve HeefnueerHeemetve®e Fbûepeer
vesnceerÒeceeCes mebmke=Àle®e Jeie& ®eeuet neslee. mekeÀeUer Deeþ®eer JesU. ceeO³ecee®eer efveJe[. 2) ®eewLeerveblej ÒeJesMe efceUle veener cnCetve
ce³egjsMe®eer DeeF& OeeJele OeeJele Deeueer. yeeF&çç peMee Deenele leMee®e ceeBìsmejerHeemetve ÒeJesMe. lemes®e HeeuekeÀeb®eer cenÊJeekeÀeb#ee. 3) Fbûepeer
®euee. l³eebveer yeeLeªceO³es keÀeW[tve Iesleues Deens. oej®e GIe[le veener. ceeO³ecee®³ee cegueebvee ceneefJeÐeeue³eele ÒeJesMe menpe efceUlees efkebÀJee
cegueebvee DeY³eeme meebietve l³eeb®³ee yejesyej Iejer iesues. lees Lesì yeeLe©ceMeer. HeÀejMeer De[®eCe ³esle veener DeMeer mecepetle. 4) Òeefleÿe DeeefCe
oejeJej ìkedÀìkedÀ kesÀueer, keÀener Òeeflemeeo veener Hejle ìkedÀìkedÀ kesÀueer. ceesþsHeCee®eer neJe, DeeHeu³eeuee veener efceUeueb les cegueebvee efceUes.
``ce³egjsMe ceer Deens mebmke=Àle®³ee yeeF&.'' ``yeeF& legcnerçç'' l³eeves oej DeeHeueer SsHele vemeueer lejerner keÀenerner ieesäer kesÀu³ee peeleele. 5)
GIe[tve ceuee IeÆ efceþer ceejueer. (yeeLeªceO³es oesj ìeketÀve ceêemeer, kesÀjUer, Hebpeeyeer, yebieeueer... Jeiewjs HejÒeebleer³e keÀener JesUe Heg{s
Deelcenl³es®eer le³eejer nesleer.) DeeF&-yeeyeeb®es [esUs Yeªve Deeues DeeefCe Demeleele. ceele=Yee<esletve efMe#eCe Iesleuesu³ee DeeHeu³ee cegueeb®ee efìkeÀeJe
ceuee lej FlekeÀe Deevebo. lees Meyoele meebieCeb keÀþerCe. SkeÀ ueeieeJee. l³eeb®³eeHes#ee ceeies jent ve³esle cnCetve keÀpe& keÀe{tvener Fbûepeer
DeefJemcejCeer³e #eCe! ce³egjsMeuee DeeþJeerveblej Fbûepeer ceeO³ece MeeUsle ceeO³ecee®ee DeÆeneme! 6) Fbûepeer megOeejles, Fbûepeer ceeO³eceebcegUs cegues
Ieeleueb nesleb. ngMeej, mceeì&, Oeerì nesleele. l³eeb®eer efMemle keÀ[keÀ Demeles DeMeer
HeCe ef®e$ekeÀues®³ee Jeiee&uee ³esle Demeuesuee Deelee yeejeJeerle mecepetle. 7) veeskeÀjerle ÒeeOeev³e efceUles. 8) HejÒeebleele efkebÀJee
Demeuesu³ee megYee<euee Jee®eJet MekeÀues veener. DeeF&-yeeyee Dee@efHeÀmeuee HejosMeele peeleevee megueYe ÒeJesMe efceUlees DeMeer DeveskeÀ keÀejCeb, Jeeveieer
iesu³eeveblej mekeÀeUer one Jeepelee yeeLeªceceO³es®e HeÀeme ueeJetve oeKeue keÀener Jej GuuesKeueer Deensle, Hejbleg l³ee®ee HeefjCeecener peeCetve
Deelcenl³ee kesÀueer. keÀejCe keÀe³e? Heefnu³ee®e ®ee®eCeerle veeHeeme cnCetve I³ee³euee nJee.
keÀ[keÀ Meyoeble DeeF&ves keÀeveGIee[Ceer kesÀueer. Heg{erue ceneefJeÐeeue³eerve efMe#eCe megueYe JneJeb, ®eebieueer veeskeÀjer
lej Dece=le Hee®eJeerle oesve Je<ex veeHeeme cnCetve Fbûepeer MeeUe yeouetve efceUeJeer cnCetve ce³egjsMeuee DeeþJeerveblej Fbûepeer ceeO³ecee®³ee MeeUsle
cejeþer ceeO³ecee®³ee MeeUsle Ieeleueb. efleLes yeekeÀer®eer cegueb ueneve. ne Ieeleueb. HeCe l³eeuee meJe& efJe<e³e Fbûepeerle Demeu³eecegUs keÀUle vemele.
Debpeueer yeeHeì - keÀeJ³e, meeefnl³e DeeefCe meceer#ee uesKeve. HeVeeme Je<ex Mew#eefCekeÀ #es$eele keÀe³e&jle.

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 33


De Dee F F& G T S Ss Dees Deew Deb De:
keÀ Ke ie Ie * l³eeb®eb DeekeÀueve nesle vemes. lemeb l³eeves
³e j ue Je Me
Deepe lees yeeJeerme Je<ee¥®ee cegueiee keÀesCee®esner keÀener SskeÀle veener.
®e í pe Pe _e
ì þ [ { Ce
<e me n U
#e %e
DeeF&-yeeyeebvee meebefieleueb. meJe³eerves ³esF&ue, keÀUer GceueC³eeHetJeea®e kegÀmekeÀjueer iesueer. cnCepes®e HeeuekeÀebveer
le Le o Oe ve
He HeÀ ye Ye ce Òe³elve keÀjle jene, l³eeuee Demeb DeeHeueer celes cegueebJej ueeot ve³esle.
meebefieleueb iesueb. HeefjCeeceer l³ee®es ogue&#e 4) yegef×ceeve, ®egCe®egCeerle, KesU, ef®e$ekeÀuee efJeMes<e ÒeeefJeC³eHeCe
nesT ueeieueb. ÒeLece lees MeeUsle peeCeb Jeef[ueeb®³ee DeHes#esÒeceeCes 90 ìkeÌkesÀ ve efceUJelee 70 ìkeÌkesÀ
ìeUt ueeieuee. Heg{s Iejeletve efveIes, HeCe oneJeerle iegCe efceUeues. ceele=Yee<esle efMe#eCe veener l³eecegUs ìkeÌkesÀJeejerle
MeeUsle peeF&veemee Peeuee. Iejer meebies HeÀjkeÀ peeCeJelees. Iejele cejeþer Yee<ee lemeb®e efce$eceb[Uer, Mespeejer,
MeeUsle iesuees. MeeUsle meebies yejb Jeeìle veJnleb cnCetve Iejer neslees. veelesJeeF&keÀ ³eeb®³eekeÀ[sner ceele=Yee<es®ee DeefOekeÀ JeeHej Demelees. DeMeer
keÀener efoJeme Demeb Keesìb yeesueC³eele iesues. meneceener Hejer#esle veeHeeme ceguR GÊejHeef$ekeÀe efueefnleevee mHeefäkeÀjCe J³eJeefmLele, veerìvesìkesÀ osT
Peeuee. DeefleMe³e efvejeMe Peeuesuee ce³egjsMe, Iej, MeeUe ³eebHeemetve otj MekeÀle veenerle. efveyebOe efueefnleevee efpelekesÀ ceele=Yee<esle efueefnlee ³esles
iesuee. efce$e keÀceer Peeues. SkeÀìs jenCes Hemeble keÀª ueeieuee. pegv³ee l³ee meHeÀeF&oejHeCes mJele:®es cele KegueemesJeej, cegÎsmego ceeb[t MekeÀle
MeeUsleerue efce$emeg×e Yesìsveele. veJeerve MeeUsle ceve jcesvee. DeeF&-yeeyee veenerle. HeefjCeeceer efkeÀl³eskeÀ cegueebvee Hejer#esle iegCe keÀceer efceUleele.
5) DevebleemeejKeer cegues Deyeesue yeveleele.
veelesJeeF&keÀebceO³es efcemeUle veenerle.
De[KeUle yeesueleele lej keÀOeer yeesueCeb®e
ìeUleele. HeCe JesUer®e ue#e efoueb, keÀejCeb
mecepetve Iesleueb lej ner JesU ³esCeej veener.
6) cegueeb®eb ceele=Yee<es®es Jee®eve keÀceer nesleb
DeeefCe Fbûepeerle DeJeeblej Jee®eve ceveeHeemetve
keÀjle veenerle.
7) ceele=Yee<esefMeJee³e Flej ceeO³ecepeJeU
kesÀu³eecegUs cegueeb®eer `vee Iej keÀe vee Ieeì
keÀe' DeMeer ieeWOeUuesueer DeJemLee nesleer.
GÊece cejeþer yeesuelee ³esle veener. efle®e
DeJemLee Fbûepeer®eer! ceele=Yee<esefJe<e³eer DeemLee
keÀceer nesles.
veeskeÀjercegUs Iejele veenerle. leeCeleCeeJe Deme¿e Peeuee DeeefCe Jejerue 8) Òeefleÿe DeeefCe ceesþsHeCee®eer neJe, lej keÀener JesUe SsHele vemeleevee
jecee³eCe Ie[ueb. DeMee JesUer HeeuekeÀebveer l³eeb®ee mejeJe nesC³eemeeþer keÀpe& keÀe{tve Yejcemeeþ [esvesMeve Yejueer peeleele. Iejer efMekeÀJelee ³esle
Iejele FbûepeerceO³es mebYee<eCe, HesHej Jee®eCeb Jeiewjs ieesäer keÀjCes veener, cnCetve ceneie[s keÌueemesme ueeJeleele. HeefjCeeceer HewMee®³ee
DeeJeM³ekeÀ Deens. DeYeeJeer KeeC³ee-efHeC³eekeÀ[s, Deejesi³eekeÀ[s ogue&#e nesleb.
2) efJe<e³ee®es DeekeÀueve ve Peeu³eecegUs yegef×ceÊee Je cesnveleer 9) efJeMes<e oes<e efkebÀJee vegkeÀmeeve cnCeeue lej DeeHeueer mebmke=Àleer Je
Demetvemeg×e efJe®eejMekeÌleer Kegbìu³eemeejKeer nesles. megYee<e keÀmeeyemee meCe HejbHeje ³eeyeÎue ceveele Deeoj JeeìC³eeSsJepeer Deveeoj efvecee&Ce
DekeÀjeJeer Heeme Peeuee. ieefCele Je cejeþer ³ee efJe<e³eele Fbûepeer neslees. DeeHeu³ee meCeebyeÎue l³eeb®eer DeemLee keÀceer Peeueer Demes Jeeìleb.
ceeO³eceecegUs ceeies He[uee. cejeþer cegueiee HeCe cejeþerle®e keÀceer iegCe Goe. kesÀjUer efkebÀJee ceêemeer ueeskeÀeb®eer Fbûepeer ceeO³ecee®eer MeeUe
DeeefCe yeejeJeerle veeHeeme®e Peeuee. Demesue lej cenejeä^er³e meCeebvee megÆer Demeles®e Demeb veener.
3) cegueebvee Fbûepeer ceeO³eceele Ieeleueb, lej l³eebvee ³eesi³e ceeie&oMe&ve ieCesMeeslmeJe HeÀkeÌle SkeÀ efoJeme lej DeesCeceuee leerve efoJeme megÆer
DeeefCe Iejelener yeesueC³ee®ee mejeJe nJee. Dece=le®ee keÀenerner oes<e efceUles. veeleeUuee one efoJeme megÆer Demeles. cnCepes p³ee®eer MeeUe
vemeleevee 'waste of time, waste of money and l³eeÒeceeCes megÆer.
waste of energy' lemes®e mejles MesJeìer 'wast of life.' 10) `SkeÀ Yee<ee ³esCeeje ceeCetme ³esCeeN³ee keÀeUele De[eCeer þjsue.
34 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
HeCe ceele=Yee<ee ve ³esCeeje ceeCetme peemle De[eCeer þjsue', Demeb peeJeso efkebÀJee GÊej ceele=Yee<esle ³esleb. veblej l³ee®eb DekeÀ DeeKe ieFIeF&*G T S Ss Dees ³eDeewj ueDebJeDe:Me
DeKlej cnCeleele. cnCepes®e Fbûepeer DeeJeM³ekeÀ Deens, HeCe ogmejer Yee<eeblej nesleb. les®e GÊej GmHetÀle&HeCes ®eì íþ pe[ {Pe Ce_e <e me n U
#e %e
le Le o Oe ve
Yee<ee. peieele JeeJejC³eemeeþer mebJeeoemeeþer, DeY³eemeemeeþer. efueefnueb, lej memeboYe&, KegueemesJeej, He HeÀ ye Ye ce

l³eekeÀjlee Fbûepeer ceeO³ecee®eer efveJe[ iejpe veener. Flej ceeie& GHeueyOe cegÎsmeto efuent MekeÀlees. cnCetve l³eeb®ee
Deensle. (Jee®eve, mebJeeo, uesKeve, ef®e$eHeì Jeiewjs...) efveyebOe mJele:®es Demes cele DeeefCe þece
Demeb Deens lej ceie efMe#eCee®es ceeO³ece ceele=Yee<ee GHe³egkeÌle Je efJe®eej Je mHeäerkeÀjCe J³eJeefmLele
l³ee®eer efveJe[ keÀe? ³eemeeþer l³ee yeeyele®es lep%eeb®es efJe®eej DeeefCe veerìvesìkesÀ ceeb[t MekeÀleele. keÀejCe leer l³eeb®eer 'Spiritual en-
meÐeefmLeleerle Mew#eefCekeÀ JeeleeJejCe keÀmeb Deens? keÀmeb nJeb? ergy'-DeebleefjkeÀ MekeÌleer Demeles. DeelceMekeÌleer Demeles. HeefjCeeceer
³eemebyebOeer®eer mebkeÀuHevee. cegueb GÊece iegCeebveer GÊeerCe& nesleele. cnCetve ceele=Yee<ee ceeO³ece
1) pevceeHeemetve G®®eej Je mJej keÀeveeJej He[leele. DeeF&®³ee efveJe[eJes. uees. efìUkeÀ, DeeiejkeÀj, mJee. meeJejkeÀj kegÀþs iesues nesles
meeefveO³eele yeeU peemle Demeleb. meenefpekeÀ®e cetue pevceeHeemetve®eer FbiueerMe efceef[³ece®³ee MeeUsle? HeCe l³eeb®ee %eevee®ee Hee³ee GlmHetÀle&
DeeF&®eer Yee<ee ceele=Yee<ee Deelcemeele keÀjleb. les l³eeuee menpe-megueYe Je YekeÌkeÀce neslee. Demmeue ceele=Yee<esleerue Fceejle keÀesmeUueer veener.
Demeleb. 4) ceele=Yee<esle Jee®eve kesÀu³eeme menpe Jee®eues peeleb. DeekeÀueve
2) ceele=Yee<esletve efMe#eCe cnCepes SkeÀ ÒekeÀejs 'Natural way nesleb. Jee®evee®ee Deevebo, meceeOeeve efceUleb. MeyoYeeb[ej Jee{leb.
of learning' Deens. p³ee vewmeefie&keÀ peeefCeJee (ve@®ejue mesvme) DeelceefJeéeeme efceUlees Je Jee{leesner. meeOeb ceele=Yee<esle mebYee<eCe Peeueb
ceele=Yee<esletve GlHeVe nesleele, l³ee ke=Àef$ecejerl³ee DeeCelee ³esle veenerle. lejer HejosMeele Demeuesueer cegueb cnCeleele, efoJeme Fbûepeerle Demelees,
vewmeefie&keÀ peeefCeJeebvee ÒesjCee osle iesueele lej Keje efJeÐeeLeea Ie[lees. HeCe cejeþerle yeesueu³eeJej Dece=le efceUeu³eeiele Meeble PeesHe ueeieles.
3) GÊej efueefnleevee cegueeb®³ee ceveele ÒeLece l³ee®eer mebkeÀuHevee 5) ceele=Yee<escegUs efJeÜlesle De[®eCe ³esle veener. Gueì ceele=Yee<es®eb

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 35


De Dee F F& G T S Ss Dees Deew Deb De:
keÀ Ke ie Ie * %eeve GÊece Demesue lej Flej Yee<es®eb %eeve
³e j ue Je Me
keÀjC³eeme ÒesjCee-mHetÀleea efceUles. DeeHeu³ee®e cenejeä^ebleerue Meem$e%e
®e í pe Pe _e
ì þ [ { Ce
<e me n U
#e %e
megkeÀj nesleb. MebkeÀje®ee³e& kesÀjUer HeCe jIegveeLe ceeMesuekeÀj ns yeeueJee[erHeemetve Meeueeble Hejer#esHe³e¥le
le Le o Oe ve
He HeÀ ye Ye ce l³eebveer meJe& Yeejleer³e ueeskeÀebvee l³eeb®³ee ceele=Yee<esletve®e efMe#eCe DemeeJeb Demeb cnCeleele. lej ogmejs peeieeflekeÀ
l³eeb®³ee Yee<esle mebosMe efouee. Keieesue Meem$e%e [e@. pe³eble veejUerkeÀj cnCeleele, `ceele=Yee<eWletve
jefJebêveeLeebveer `ieerleebpeueer' ÒeLece efMe#eCeeme meg©Jeele Peeu³eeme cegueebceO³es %eevemebHeeove keÀjC³ee®eer #ecelee
yebieeueerle®e efueefnueer. Heg{s efle®eb Fbûepeerle ®eebieu³eeÒekeÀejs efvecee&Ce nesles. DeekeÀueve MekeÌleer Jee{les. efJe%eeve
Yee<eeblej Peeueb. %eeveséejebveer `%eeveséejer' ceele=Yee<esle efueefnueer, cnCetve efJe<e³ee®es DeO³eeHeve Je DeO³e³eve ceele=Yee<eWletve Peeu³eeme lees efJe<e³e l³eebvee
lej mebmke=Àle Yee<esleerue leÊJe%eeve meeceev³e ueeskeÀebHe³e¥le Heesn®eueb. ®eebieuee mecepelees. ceveele þmelees.' cnCetve®e l³eebveer efJe%eeveefJe<e³ekeÀ
FlekebÀ®e veJns í$eHeleer efMeJeje³e efMe#eCe Je jep³e keÀejYeej HegmlekebÀ cejeþerletve efueefnueer.
ceele=Yee<esletve Flej ceeefnleermeeþer ogYee<ekeÀ l³ee keÀeUelener nesles. SkebÀojerle ³ee meJe& meble, efJe®eejJeble Je Meem$e%e ³eeb®eer celeb mel³e
cnCepes®e ceele=Yee<es®es DeefOeÿeve Demesue lej Oeeefce&keÀ, jepekeÀer³e, Deensle ³ee®es Yeeve Deeues nsner vemes Lees[kebÀ. Fbûepeer ceeO³eceecegUs Fbûepeer
meebmke=ÀeflekeÀ, meeefnefl³ekeÀ G®®e mLeeveer Heesnes®et MekeÀlee. l³eebvee Yee<ee megOeejles, cegues ngMeej, mceeì& nesleele. veeskeÀjer ueJekeÀj ueeieles.
ceeO³ecee®eer De[®eCe Deeueer veener. ceneefJeÐeeue³eerve ÒeJesMe efceUC³eeme De[®eCe ³esle veener. Jeiewjs.. ³ee meJe&
MelekeÀebleerue `³egjesefHeDej keÀe@efceefveDeme' ne DeeOegefvekeÀ efMe#eCe mebkeÀuHevee HetCe&le: ³eesi³e veenerle, keÀejCe Deepe peje DeJeueeskeÀve kesÀueb
He×leer®ee Keje mebmLeeHekeÀ! l³eeves 'Gate of languages un- lej cejeþer, yebieeueer, leeefceU, Hebpeeyeer Jeiewj ceeO³eceebleerue efkeÀleer lejer
locked' ³ee HegmlekeÀele DeO³e³eve Je DeO³eeHeveele ceele=Yee<es®ee cegueb HejosMeeble Deensle. mebieCekeÀ #es$eeble lej cejeþer ceeO³ecee®eer cegueb
HegjmkeÀej kesÀuee Deens. lemes®e melejeJ³ee MelekeÀele meceLe& jeceoeme DeeIee[erJej Deensle. keÀejCe l³eeb®³ee %eevee®ee Hee³ee ceele=Yee<escegUs®e
cnCeleele, `ceele=Yee<esletve pevemeeceev³eebHe³e¥le efJe®eejMekeÌleer Heesnes®eueer HekeÌkeÀe Peeuee.
keÀer, meceepee®eer yegef×MekeÌleer cnCepes®e %eeveMekeÌleer peeieer nesles. DeLee&le Fbûepeer Yee<esuee efJejesOe veener. Fbûepeer efkebÀJee Dev³e Yee<ee
DeþjeJ³ee MelekeÀele `Sefceue' ³ee leÊJe%eeve Je efMe#eCe-efJe<e³ekeÀ peªj efMekeÀe. Flej %eeveemeeþer DeeJeM³ekeÀ®e Deens. efJeMes<e
HegmlekeÀele peerve ªmees-ÖeWÀ®e Mew#eefCekeÀ leÊJe%eeveer meKeesue DeY³eemekeÀ iegCeJeÊeeOeejkeÀ Deensle. l³eebveer G®®e efMe#eCeemeeþer l³ee Yee<es®ee DeefOekeÀ
³eebveer ceele=Yee<esuee ÒeLece ÒeeOeev³e efoues. lej SkeÀesCeermeeJ³ee MelekeÀele DeY³eeme peªj keÀjeJee. meJe&meeceev³e cegueebmeeþer Fbûepeer ceeO³ecee®eer
mJeeceer efJeJeskeÀevebo, iegªosJe jJeeRêveeLe ìeieesj Je cenelcee ieebOeer DeeJeM³ekeÀlee veener.
³eebveerner efMe#eCee®es ceeO³ece ceele=Yee<esuee®e cenÊJe efoues. SJe{b®e ceele=Yee<esletve efMe#eCe I³eeJeb, ner efveef½ele®e keÀeUe®eer iejpe
Deieoer DeueerkeÀ[®³ee keÀeUele efMe#eCelep%e [e@. ³eMeHeeue Deens. SkeÀoe efMe#eCee®ee Hee³ee (yesme) ceele=Yee<esletve Peeuee keÀer, cegueeb®W
Meem$eer³e mebMeesOevee®ee DeeOeej IesTve ceWotceO³es OJeveer, ÒeeflekeÀ Deeefj GppJeue YeefJeleJ³e menpe Meke̳e nesleb ³eele MebkeÀe veener.
DeLe& ³eeb®es mebkesÀle ÒeLece ceele=Yee<eWletve efceUleele. DeeHeCe efJe®eejner - `Deces³e' jece®ebê veiej, [eWefyeJeueer (Het.) 421201
l³ee®e Yee<esle keÀjlees efkebÀJee DeeHeCe GÐegkeÌle neslees. SKeeoer ieesä otjOJeveer : 2476513

ceele=Yee<ee DeeefCe Fbûepeer


- meboerHe ieerOe
``keÀeue®e efmebieeHetjntve Deeuees'', ceePee keÀe@uespe®ee efce$e ceeO³eceJeeu³eebHes#ee iegpejeleer, cejeþer, efnboer ceeO³eceebletve efMe#eCe
meblees<e De®eevekeÀ Yesìuee lesJne meebiele neslee. Peeuesu³eeb®es Fbûepeer Glke=Àä Je meHeÀeF&oej Demeles.'' meblees<e Fbûepeer
``Jeen! let keÀe³e yeeyee Fbûepeer ceeO³ecee®ee efJeÐeeLeea. leguee efleLes ceeO³eceJeeuee Demetvener JnC³ee&kegÀuej efceef[³ece®³ee yeepetves Deeûeneves
mebYee<eCeele De[®eCe Deeueer vemesue®e. Deecne cejeþer yeesuele neslee. ceer cee$e efJe®eejele He[uees, peie Fbûepeer ceeO³ecee®eer
ceeO³eceJeeu³eeb®eer yeeyee meieUerkeÀ[s yeeWye!'' keÀeme Oejle Demeleevee ceele=Yee<esletve efMe#eCe Iesleuesues Jej®e{ þjle
``ís!ís! ceePee HejosMeeleuee Iesleues Deens. emee Deens keÀer Fbûepeer Deensle? ns keÀmes?
36 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
efJe®eej keÀjlee yeN³ee®e ieesäer Gueie[le iesu³ee. ceele=Yee<ee [esȳeebmeceesj mebkeÀuHevee GYeer jenles. DekeÀ DeeKe ieFIeF&*G T S Ss Dees ³eDeewj ueDebJeDe:Me
cenÊJee®eer, Del³eble cenÊJee®eer. keÀejCe leer Deelc³ee®eer-cevee®eer Yee<ee; ns®e ceele=Yee<es®es yeuemLeeve. DeLee&men ®eì íþ pe[ {Pe Ce_e <e me n U
#e %e
le Le o Oe ve
leer ®eebieueer DeJeiele Demee³euee®e nJeer. l³eeveblej Dev³e keÀesCeleerner Meyo%eeve nesCes, ns efMe#eCeMeem$ee®³ee He HeÀ ye Ye ce

Yee<ee; ceie leer Fbûepeer Demees keÀer Dev³e keÀesCeleerner. ³ee®ee DeLe& Demee ¢äerves Del³eble cenÊJee®es. ns keÀe³e&
veener keÀer Fbûepeer Yee<ee keÀceer cenÊJee®eer. HeÀkeÌle leer og³³ece ceele=Yee<ee ve keÀUleb Deved ÒeYeeJeerHeCes
mJeªHee®eer, J³eJenejeleerue SkeÀ Òe®eefuele Je meeceL³e&Jeeve meeOeve keÀjles. DeeHeues efJe®eej, YeeJeYeeJevee
cnCetve efle®eb cenÊJe. ceele=Yee<esyeÎue Òesce cnCepes Fbûepeeruee efJejesOe Deeoer J³ekeÌle keÀjC³eemeeþer ceele=Yee<es®ee ceesþe DeeOeej efceUlees.
veener. efkeÀleerner þjJeues lejer meieȳee YeeJevee Dev³e Yee<esle J³ekeÌle keÀjlee
DeeHeu³eekeÀ[s ne HeÀej ceesþe mecepe Hemejuee³e. SkeÀ lej ³esle veenerle. DeefYeJ³ekeÌle nesCes cnCepes peerJeveeuee ceeveJeles®ee ngbkeÀej
ceele=Yee<es®ee mJeerkeÀej efkebÀJee Fbûepeer®ee. Fbûepeer mJeerkeÀejueerle keÀer Òeoeve keÀjCes, `ceer'HeCe peHetve DeeHeueer DeesUKe peieele keÀesjCes DeeefCe
legcner ceele=Yee<es®es JeeYee[s keÀe{e³euee ceeskeÀUs. HeCe ns ³eesi³e veener. DeefmlelJe peHeCeejs DeefYeJ³ekeÌleer®es keÀece ceele=Yee<ee®e keÀª MekeÀles.
ceele=Yee<es®eb mJele:®eb DeeHeueb Demeb SkeÀ cenÊJe Deens. l³eecegUs efMekeÀC³eemeeþerner legcneuee ceele=Yee<es®eer ceole I³eeJeer ueeieles®e.
ceele=Yee<ee®e %eeveYee<ee JneJeer, Demee®e Deeûen kesÀuee peelees. pees ceele=Yee<esletve Meeues³e efMe#eCe Peeuesu³eeb®es Fbûepeer ns Fbûepeer
DeeHeu³eeuee ®eerve, peHeevemeejK³ee osMeele Heene³eueener efceUlees. ceeO³eceeleerue cegueebHes#ee J³eekeÀjCe¢äîee DeefOekeÀ De®etkeÀ Demeles.
`legcner efJe®eej keÀesCel³ee Yee<esle keÀjlee?', ³ee ÒeMvee®es GÊej keÀe³e Fbûepeer efkebÀJee Dev³e keÀesCeleerner Yee<ee efMekeÀC³eemeeþer ceele=Yee<es®es
Demesue? DeeHeCe Fbûepeer ceeO³eceele efMekeÀuesuees Demeuees efkebÀJee vemeuees DeefOeÿeve DemeCes Del³eeJeM³ekeÀ Deens. ceele=Yee<eskeÀ[s mebHetCe& ogue&#e
lejer DeeHeu³ee cevee®eer Yee<ee ceele=Yee<ee®e Demeles. þs®e ueeieu³eeJej DeeefCe FbûepeerkeÀ[s keÀece®eueeT ue#e DeMee DeeOegefvekeÀ J³eJenejer
leeW[eletve `Deesn ceoj!' Demeb keÀOeer ³esle veener lej `DeeF& ieb!' ne Je=ÊeercegUs Deepe®³ee npeejes cegueeb®eer Yee<ee keÀ®®eer jenle ®eeueueer
Deele& mJej cee³eyeesueerleuee®e Demelees. ceele=Yee<ee DeeHeu³ee Deblece&veele Deens. ³eecegUs Jee®eve Leebyeues Deens. p³ee®ee mebMeesOeve DeeefCe
FlekeÀer Keesue ªpeuesueer Demeles, keÀer leer legcner J³eJeneje®³ee ¢äerves Jee*dce³eefveefce&leer efkebÀJee SketÀCe ceeveJeer Deeblejef¬eÀ³eebJej ³ee®ee
efve©He³eesieer Demes cnCetve leer ìeketÀve osT MekeÀle veener. vekeÀejelcekeÀ HeefjCeece nesT ueeieuee Deens.
cejeþer®es®e GoenjCe I³ee³e®es Peeues lej cejeþer®ee Meyomebûen keÀesCeleerner Yee<ee ®ewlev³ee®ee peerJeble Peje Demeles. leer keÀOeer
Heeefnuee lej [esUs efoHetve peeleerue. meeleMes Je<ee¥HetJeer& KegÎ %eeveséejebveer efvepeeaJe Demet®e MekeÀle veener. SkeÀceskeÀeb®³ee ceveeleerue mHeboves
³ee®ee efveJee&Ue osTve þsJeuee³e. les cnCeleele - keÀUC³eemeeþer®e efle®ee pevce Peeuee Deens. DeeHeu³ee efÒe³e
`³es ceNneefþ³esef®e³ee veiejer~ ye´ïeefJeÐes®ee megkeÀeUg keÀjer~ ceele=Yee<ekeÀ[tve FbûepeermeejK³ee HejkeÀer³e Yee<eskeÀ[s peªj pee, HeCe ns
IesCeW osCeW megKeef®eJejer~ neW osF¥ ³ee peiee~~' keÀjleevee cejeþerleuee `uenspee' Deved Fbûepeer®eer `HeÌuegDevmeer' ³eeb®eer
ceer Fbûepeer DeeefCe cejeþer ceeO³eceebvee efJe%eeve DeeefCe ieefCele ieuuele keÀª vekeÀe.
efMekeÀJeues Deens. ceePee peerJeble DevegYeJe Demee Deens keÀer, yeN³ee®e - 301/S, ceelebieer efveJeeme, Sme. yeer. ¬eÀe@me jes[,
Fbûepeer Meyoeb®ee DeLe& cegueebvee ueies®e Gceiele veener, HeCe cejeþer meesceJeej yeepeej, ceeuee[ (He.), cegbyeF& - 64.
ceeO³ecee®³ee cegueebvee lees®e efJe<e³e cejeþerletve efMekeÀJeleevee Gceielees. otjOJeveer - 28806815, Ye´. 98217 21187
Goe. 'set' ne Meyo G®®eeªve Fbûepeer ceeO³ecee®³ee cegueebvee l³ee®ee
DeLe& keÀUle veener. l³eemeeþer l³ee®eer HeefjHetCe& J³eeK³ee GoenjCeebmen
ÐeeJeer ueeieles. HeCe cejeþer ceeO³eceele `meb®e' cnìues keÀer

meboerHe ieerOe -yeer.Sme.meer., Sce.S., Sce.S[.


DeveskeÀ Je<ex efMe#eCe #es$eele keÀe³e&jle. Je=ÊeHe$eebletve `J³eJemee³e ceeie&oMe&ve' DeeefCe `Meeues³e efJe<e³eeb'Jej meelel³eeves uesKeve.
melele efJeÐeeL³ee¥meeþer efJeefJeOe keÀe³e&¬eÀceeb®es Dee³eespeve. keÀener HegmlekesÀ ÒekeÀeefMele lej keÀener ÒekeÀeMee®³ee JeeìsJej.

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 37


De Dee F F& G T S Ss Dees Deew Deb De:
keÀ Ke ie Ie * ³e j ue Je Me
`Yee<e' ne Meyo mebmke=Àle Yee<esle
®e í pe Pe _e
ì þ [ { Ce
<e me n U
#e %e
Demetve l³ee®ee DeLe& yeesueCes. efMe#ee ³ee
le Le o Oe ve
He HeÀ ye Ye ce
Meyoe®ee DeLe& cejeþerle Meemeve lej,
efnboerle efMe#eCe Demee Deens. Òel³eskeÀ
Yee<es®es mJeleb$e MeyoYeeb[ej Demeles,
mJele:®eer efueHeer Demeles Deved {bie. ueneve
cegueebMeer DeeHeCe neJeYeeJeebveer, vepejsves, neue®eeueerves mebJeeo meeOele
Demelees. ueneve cetue DeeHeCe ve yeesuelee keÀesCe DeeHeues? keÀesCe HejkesÀ?
³ee®eer HeejKe keÀjleele. l³eecegUs keÀesCeer IesC³eemeeþer nele Heg{s kesÀues lej
nmee³e®es Je PesHe I³ee³e®eer keÀe YeeskeÀeb[ Hemeje³e®es ³ee®es ceespeceeHe l³eeves
kesÀJne®e kesÀuesues Demeles. cnCetve®e cegues SkeÀceskeÀebMeer menpe mebJeeo meeOet
MekeÀleele. keÀenerner yeesueu³eeefMeJee³e.
ueneve cetue pesLes, p³ee Iejele Jee{les, l³ee kegÀìgbyee®eer Yee<ee les
nUtnUt menpe Deelcemeele keÀjles. nUtnUt SsketÀve SsketÀve Yee<ee keÀe®esmeceeve
DeeHeu³eeuee mecepeues lemes l³ee®ee G®®eej keÀje³e®ee Òe³elve keÀjles. - [e@. Deefveue JewÐe
les efMekeÀles J³eekeÀjCeeefMeJee³e. l³eeuee®e DeeHeCe mebyeesOelees v³egveieb[ DemeCesner JeeF&ì®e. Hejke̳ee Yee<es®ee Je=Lee DeefYeceeve yeeUieCes ns
ceele=Yee<ee. yee³ekeÀebceO³es yemeuesueer DeeF& Heentve cetue DeeHeu³ee DeeF&keÀ[s iegueeceer Je=Êeer®es ÐeeslekeÀ Deens. Fbûepeeb®es jep³e Demeuesues osMe mees[lee
OeeJe Iesles. DeeF&®eer mej l³ee®³ee ¢äerves, keÀesCel³eener Flej efm$euee ³esCeej Fbûepeer®es ceenelc³e Gjuesu³ee osMeebceO³es veener. Yeejleeveblej mJeleb$e
veener. Peeuesu³ee FñeeSueves `efnye´t' ner DeeHeueer jepeYee<ee kesÀueer. meJe&
cegUele Yee<esuee vee DeekeÀej vee jbieªHe. cegke̳eeb®eer Yee<ee cegkeÀer. les J³eJenejeble efnye´t®ee Deeûen kesÀuee.
nelee®³ee Je yeesìeb®³ee neue®eeueeR®³ee meene³³eeves SkeÀceskeÀebMeer osMeeleerue cegþYej ueeskeÀebvee Fbûepeer ³esles, pes Menjeble jenleele;
yeesueleele. cnCetve®e Òel³eskeÀe®eer Jee Òel³eskeÀ mecetne®eer Yee<ee Deueie l³eebveer Fbûepeer peiee®eer Yee<ee cnCetve leer osMeeleerue meJe& ueeskeÀebJej
Demeles. Demet MekeÀles. HeefjCeecele: yeeje keÀesmeeJej Yee<esle Lees[e Lees[e ueeoueer. l³eecegUs Kes[îeeHee[îeebleerue, JeveJeemeer, efiejerpeve Demee ceesþe
yeoue nesle Demelees. ieì %eeveeHeemetve Jebef®ele jeefnuee. v³ee³eeue³ee®es, keÀe³eÐee®es, mejkeÀejer
Yee<ee ner SkeÀ keÀe®e (ceeO³ece) Deens. leer pesJe{er mJe®í, HeejoMeea, keÀ®esN³eebleerue keÀece FbûepeerceOetve ®eeueu³eecegUs meeceev³eebvee, Kes[s-
meesHeer Demesue; lesJe{er®e leer meceesj®es ¢M³e HetCe&HeCes DeeHeu³eeHe³e¥le Hee[îeebleerue JeveJeemeeRvee, efiejerpeveebvee les keÀUle veener. les ieb[Jeues
Heesnes®eJeles. l³eecegUs Deieoer mJe®í keÀe®e meJe& efkeÀjCes ogmeN³ee yeepetuee peeleele. ne osMe keÀesCee®ee kesÀJeU cegþYej Menjer ueeskeÀeb®ee?
mees[les. l³eecegUs MebYej ìkeÌkesÀ efkeÀjCes DeeHeu³eeHe³e¥le Heesnes®eJeleele Je ueeskeÀ DeeHeu³ee cegueebvee Fbûepeer ceeO³ecee®³ee MeeUebceO³es Ieeuet
keÀe®es®es DeefmlelJe DeeHeu³eeuee peeCeJele veener. ueeieues Deensle. HeefjCeeceer cejeþer MeeUe yebo nesT ueeieu³ee.
meJe& Yee<ee meceeve Demeu³ee lejer p³ee®eer-l³ee®eer ceele=Yee<ee uenevei³eebkeÀ[tve `cecceer', `HeHHee' cnCeJetve IesC³eele DeeF&-Jeef[ueebvee
meeneefpekeÀ®e meelc³e Demeles. peJeU®eer PeìkeÀve Deved HetCe&HeCes ke=Àleke=Àl³e Jeeìt ueeieues Deens. %eeveeuee cenÊJe vemetve ceeO³eceeuee cenÊJe
mecepeCeejer Demeles. meJe& efm$e³eebceOetve cegueb DeeHeu³ee DeeF&®ee DeeJeepe efou³eeves nUtnUt efMe#eCee®ee opee& efveef½ele®e KeeueeJeCeej.
DeesUKeles Deved DeeF&uee efyeueieles; lemes®e ®eebieueer HeejoMe&keÀ keÀe®e ner Yeejleer³e Yee<eebvee Tefpe&leeJemLee ÐeeJe³ee®eer Demesue, lej ÒeLece
ceele=Yee<esÒeceeCes Demeles. l³eeletve®e meJe& DeLe& ceveeHe³e¥le Heesnes®elees. Flej DeeHeCe ceele=Yee<esuee ³eesi³e mevceeve efceUJetve efouee Heeefnpes. cejeþer
jbiee®³ee keÀe®esceOetve HeueerkeÀ[erue ef®e$e l³ee jbiee®es efomeles. HeCe les lemes meeefnl³eele keÀLee, keÀeobyejer, keÀeJ³e ³eeble GÊeceesÊece j®evee Peeueer Deens.
Demeles keÀe? lemes®e %eeve ogmeN³ee Yee<esletve Iesleues lej les veerì HetCe&HeCes DeeHeu³eekeÀ[s HegmlekeÀ Kejsoer keÀªve Jee®eCeeN³eeb®eer mebK³ee keÀceer Deens,
mecepet MekeÀle veener Je J³ekeÌle keÀjleevee De[®eCeer ³esleele Jee efJeÐeeL³ee¥vee keÀejCe cejeþer HegmlekeÀeb®eer efkebÀcele peemle Je KeHe keÀceer cnCetve efkebÀcele
Heeþeblej keÀjCes Yeeie He[les. ³ee Gueì ceele=Yee<esletve efMekeÀJeuesues peemle, ns ¢ä®e¬eÀ Deens. kegÀCeer Òe%eeJebleeves ³eeJej þesme GHee³e keÀªve
mJele:®³ee He×leerves lees ceeb[t MekeÀlees. cnCetve %eeve mJeYee<esle-ceele=Yee<esle ³ee ogä®e¬eÀe®ee Yeso keÀjeJee.
mebHeeove keÀjCes efnlee®es. 303, efveMee, pevekeÀu³eeCe veiej, ceeuee[ (He.), cegbyeF& - 95.
Yee<es®ee Je=Lee DenbkeÀej Demet ve³es, ns Kejs Demeues lejer mJeYee<esyeÎue otjOJeveer - 28073823 Ye´ceCeOJeveer : 98690 78731
38 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
De Dee F F& G T S Ss Dees Deew Deb De:
keÀ Ke ie Ie * ³e j ue Je Me
®e í pe Pe _e <e me n U
ì þ [ { Ce

ceePeer cee³ecejeþer
#e %e
le Le o Oe ve
He HeÀ ye Ye ce

- G<ee osJe

Yee<ee DeeefCe mebmke=Àleer®es peJeU®es veeles Demeles. p³ee ner Yeeye[er DeeMee. l³eeletve efve<HeVe keÀener®e nesCeej veener. Yee<es®es
meebmke=ÀeflekeÀ He³ee&JejCeele Yee<ee Ie[les, l³ee mebmke=Àleer®es meebmke=ÀeflekeÀ mJeªHe vesnceer yeoueles DeeefCe meceepeeleerue meJe& IeìkeÀeb®es mebmkeÀej
Deûe¬eÀce Je mebmke=ÀefleefJeMes<e Yee<esceO³es vekeÀUleHeCes ³esleele. Òel³eskeÀ efle®³eeJej nesle Demeleele. ceeveJeer DeeefJe<keÀeje®es meJe& efJeMes<e Yee<es®³ee
Yee<esuee JesieUe ®esnje ueeYelees lees l³eecegUs®e. pe[CeIe[Ceerletve Je JeeHejeletve J³ekeÌle nesleele. cejeþer Yee<es®³ee yeeyeleerle
ceeP³ee cee³ecejeþeruee 1 npeej Je<ee¥HetJeeaHeemetve®ee meebmke=ÀeflekeÀ Demes efJeefJeOe ¢efäkeÀesve efomeleele keÀe? Yee<ee ner oesve ÒekeÀejebveer
Jeejmee ueeYeuesuee Deens. cee³ecejeþer®eer ceneve ueskeÀjs cnCepes®e GHe³eesieele DeeCeueer peeles. ceewefKekeÀ Je efueefKele mJeªHeele. yeesueerYee<ee
cenejeä^eleues Leesj meble Deensle. ³ee Leesj mebleebveer cejeþer Yee<esuee DeveskeÀ ceewefKekeÀ mJeªHeele Je ÒeceeCe Yee<ee efueHeer mJeªHeele. meceepee®³ee
DeuebkeÀej ®e{Jetve meJe& Yee<eeb®eer meece´e%eer yeveJeuesues Deens. les DeuebkeÀej efJeefJeOe Lejebleues, leUeieeUeleues uesKekeÀ pesJne efuent ueeieues, lesJne
cnCepes %eeveséejeb®eer %eeveséejer, legkeÀejeceeb®eer ieeLee, meble veeceosJeeb®es, cejeþer ÒeceeCeYee<eslener DeveskeÀ veJes Meyo Deeues. `yeesueer' Yee<eebkeÀ[sner
®eesKeesyee, ieesje kegbÀYeejeb®es DeYebie, jeceoemeeb®es cevee®es MueeskeÀ. ³ee Leesj Þesÿ keÀefveÿlJee®³ee YetefcekesÀletve Heeefnues peeles. yeesueerYee<ee ner
mebleebveer cee³ecejeþeruee veKeefMeKeeble meeuebke=Àle kesÀuesueb Deens. meble ÒeeosefMekeÀlesyejesyej®e peeleer-peceeleer, Je³eesieì, Menjer-ûeeceerCe DeMee
veeceosJeebveer lej Heej HebpeeyeHe³e¥le cee³ecejeþer®ee PeW[e jesefJeuee. lesLes efJeefJeOe HeeleȳeebJej yeouele Demeles. efJeefJeOe J³eeJemee³eevegmeej ueeskeÀ
megJeCe&cebefojele ûebLemeensyeeyejesyej®e veeceosJeeb®³ee MueeskeÀeb®eb HeþCe nesleb. HeefjYee<ee Ie[Jele Demeleele. meeefnl³eele DeMee ÒekeÀej®³ee veJ³ee
meeefnl³e #es$eelemeg×e cejeþer Yee<esle SJe{b ceesuee®eb meeefnl³e Deens Meyoeb®ee JeeHej Deelee ceesþîee ÒeceeCeele nesT ueeieuee Deens.
keÀer leer meJe& Yee<eeb®eer Yee<eejeCeer®e MeesYeeJeer. ie.efo. cee[iegUkeÀjebmeejKes Deelee®³ee meeefnefl³ekeÀebveer DeeF&uee cee³esveb ve peHelee HeÀkeÌle J³eJenej
ieerle jecee³eCekeÀej cenejeä^e®es®e veJns lej Yeejlee®es JeeefucekeÀer Deensle. Heeefnuee. Je=× DeeF&uee nuueer®e cegues Iejeyeensj keÀe{tve DeeÞeceele
DeMeer megboj Je Depejecej keÀueeke=Àleer mebHetCe& Yeejleele SkeÀcesJeeefÜleer³e®e þsJeleele, lemeb®e ³ee cee³ecejeþer®eb Peeuesueb Deens. cejeþeruee yeensj
cnCeeJeer ueeiesue. meble yeefnCeeyeeF¥®³ee DeesJ³ee Je keÀeJ³e nsmeg×e keÀe{tve meJe&peCe FbûepeeUuesues Deensle. J³eJenej cnCetve Fbûepeer JeeHejCeb
Dee½e³e&keÀejkeÀ keÀeJ³e cnCeeJeueb ueeiesue. l³ee kegÀþu³ee MeeUsle iesu³ee ¬eÀceÒeeHle Deens, ns pejer mel³e Demeueb lejer cee³ecejeþer®eb $eÝCe efJemeªve
veenerle, efueefnlee-Jee®elee ³esle veJnleb, HeCe l³eeb®³ee keÀeJ³ekeÀueeke=Àleeruee keÀmeb ®eeuesueb?
lees[®e veener. lemes®e efJe.Jee. efMejJee[keÀj, Òe.kesÀ. De$es ³eebveer lej meJe& ³ee cee³ecejeþer®ee opee& DeeHeCe®e efle®³ee ueskeÀjebveer®e Jee{Jee³euee
meeefnl³eÒekeÀej efueue³ee neleeUues. De$eW®eer efJe[byeveelcekeÀ keÀeJ³es nJee. ueskeÀjebveer DeeF&uee ceeve efouee veener, lej yeensj®es ueeskeÀ efle®ee ceeve
ueeskeÀeb®³ee ceveele Deepener mLeeve efìkeÀJetve Deensle. ueneve cegueebveer keÀMeeuee jeKeleerue? DeeHeueer ner Þesÿ, meeefnl³eeveb veìuesueer ceneve
cejeþer Yee<esJej Òesce keÀjeJeb, efueKeeCe keÀjeJeb cnCetve l³eebveer veJe³egie ceelee. efle®eer Òesceeveb peHeCetkeÀ Jne³euee nJeer Deens. Deelee®³ee ìer.Jner.
Jee®eveceeuee megª kesÀueer. l³eecegUs yeN³ee®e cegueeb®³ee keÀuHevesuee ®eeuevee ceeefuekeÀe, efmevescee ³eebletvener nerve efJeveeso, nerve Yee<ee JeeHeªve efle®ee
efceUeueer. l³eeleues®e yejs®epeCe Deepe ceesþs uesKekeÀ Peeuesues Deensle. DeHeceeve®e neslees. l³ee uesKekeÀebveer opexoej Yee<ee Je meeuebke=Àle
Deelee®³ee keÀeUele cee³ecejeþeruee meeefnl³ee®es DeuebkeÀej Ieeuetve Meyoj®evee JeeHeªve efle®eb meece´e%eerHeo efìkeÀJee³euee nJeb, cejeþer®³ee
mepeJeCeejs uesKekeÀ, keÀJeer keÀceer®e Deensle. cnCepes keÀJeer, uesKekeÀeb®eer HeefJe$e JeejMee®ee Heg{s Heg{®³ee efHe{eruee vepejeCee Ðee³euee nJee, lej®e
mebK³ee ce³ee&osHes#ee Jee{uesueer Deens, HeCe Yee<es®ee opee& {emeUuesuee DeeHeueer ner meJe& Yee<eeb®eer meece´e%eer cenejeä^ele Je osMeYej efpeLes efpeLes
Deens. Depejecej keÀueeke=Àleer Ie[leevee efomele veener Deens. keÀener efle®eer ueskeÀjs Jeeme keÀjleele lesLes mJeeefYeceeveeves peiet MekesÀue.
DeHeJeeo mees[ues, lej ogozJeeves cejeþer Yee<es®³ee yeeyeleerle DeMee ÒekeÀej®es - ieesjsieeJe (He.), cegbyeF&.
J³eeHekeÀ Yeeve DeeefCe MeesOekeÀ Je=Êeer HeÀejMeer efomele veener. efomeles HeÀkeÌle Ye´. 99879 27247
efveef<¬eÀ³e Keble DeeefCe ogmeN³ee kegÀCeer lejer Yee<esuee ogjeJemLesletve mees[JeeJes
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 39
cnìueb lej Deieoer mJeleb$e. ner SkeÀ
JeeJeìU Deeueer efve iesueer. DeeHeCe
keÀMeeuee keÀesmeUe³e®eb, HeCe DeeHeCe
Kejb®e mJeleb$e Deenesle keÀe?
HeefjefmLeleer®es iegueece®e lej Peeueesle.
DeeHeu³ee®e keÀes<eele mJele:uee kewÀo
keÀªve. HeCe `leer' kewÀo nJeerMeer
Jeeìle Demeueer lej? oesve yeentb®³ee
efJeUK³ee®eer. vekeÀes®e HeCe les. mJeleb$e
Deenesle les®e yejb³e. HeefjefmLeleer®³ee
kewÀoslener mJeleb$e!'

uesKekeÀ - efJepe³e Keeef[uekeÀj

meesmee³eìer®³ee cesveiesìceOetve DeeHeueer ceesHes[ Deele Iesleevee `kegÀþtve SkesÀkeÀ ³esleele keÀesCe peeCes. ³eeuee SkeÀoe PeeHeuee
DeªbOeleeruee vesnceermeejKeer®e nekeÀ SsketÀ Deeueer cnCetve iesìele Leebyetve Heeefnpes.' Demeb jespe mJele:Meer®e cnCee³e®eer efve ceie efJemeªve pee³e®eer.
efleves JeUtve Heeefnueb. jml³eeHeueerkeÀ[®³ee efYebleerueiele Demeuesu³ee l³ee efkeÀuu³ee neleele IesTve leer Svmì^vme®³ee Hee³eN³ee ®e{leevee ceemìj
pegv³ee Ieje®³ee Glejl³ee íHejeueiele®³ee efKe[keÀer®³ee ueesKeb[er iepeele Hegvne YegbkeÀuee. `Deeues yeeyee Deeues...', Demeb cnCele efleves efle®³ee cesve
[eskebÀ Ieeuetve yemeuesu³ee l³ee cegueerves nekeÀ ceejueer. [esDej®eb ue@®e ve GIe[lee DeeOeer yeensj®e yeeukeÀveeruee ces[meeþer cegÎece
`Deebìer ³et Deej uesì. ceemìj DeeHekeÀe jemlee osKelee.' kesÀuesueb ûeerue®eb oej GIe[tve ceemìjuee LeesHeìueb. MesHetì nueefJele
DeªbOeleerves vegmeleer®e nmetve ceeve nueJeueer efve Deele iesueer. meJe³eerves lees efle®³ee Hee³eele IeesìeUuee.
efyeefu[bie®³ee Svì^vmeuee ueeietve®e Demeuesu³ee leUcepeu³eeJej®³ee `Jesì HeÀe@j meceìeF&ce', Demeb ceemìjuee cnCetve efleves yeeukeÀveer yebo
efle®³ee yeeukeÀveer®³ee ûeerueceOetve [eskebÀ yeensj keÀe{tve ceemìj, efle®ee kegÀ$ee kesÀueer efve ceie Heg{s He@mespeceO³es peeTve DeeHeueb cesve [esDej GIe[ueb.
SkeÀJeej YegbkeÀuee. efle®eer Jeeì®e Heenle Demeu³eemeejKee. Deeletve ne@ue®eb oej GIe[tve ceemìjuee Iejele Iesleu³eeJej lees FkeÀ[s-
`keÀefcebie ef[Dej.' Demeb l³eeueener uee[eves cnCetve efleves ûeerue®³ee eflekeÀ[s ngbiele IejYej efHeÀjuee efve ìerJner®³ee Heg{îeele [eskebÀ Jej keÀªve
Keeueer®e ceesHes[ Heeke&À kesÀueer. yemeuee. l³ee®eer meJe³e ceenerle Demeu³eecegUs DeªbOeleerves ìerJner Dee@ve
`LeBkeÀ iee@[. Jej®ee ceeCetme Depetve Deeuesuee veener³e. keÀìkeÀì keÀªve `De@efveceue Hue@vesì' ueeJeueb efve leer efkeÀ®eveceO³es iesueer. keÀe@HeÀer
iesueer.' leer mJele:Meer®e cnCeeueer. iesues keÀener efoJeme ogmeN³ee yeveJee³euee. efve ceemìjmeeþer otOe DeeCee³euee. leesner YegkesÀuee Demesue
cepeu³eeJej veJ³eeves®e Deeuesuee lees DeOe&Jeì Je³ee®ee ceeCetme efle®³ee cnCetve. ne jespe®ee ¬eÀce menmee ®egkeÀle vemes.
yeeukeÀveer®³ee ûeerueKeeueer®e DeeHeueer iee[er Heeke&À keÀjle neslee. efleves `efye®eeje efoJemeYej SkeÀìe Demelees. Deepe lejer megceerves ³eeuee
Depetve l³eeuee Heeefnuebner veJnleb, HeCe l³ee®³eecegUs efleuee DeeHeueer ceesHes[ efHeÀjJetve DeeCeueb keÀer veener keÀesCe peeCes?' mJele:Meer®e ye[ye[le leer
Heg{s v³eeJeer ueeiee³e®eer. efMeJee³e ûeerueceO³es þsJeuesu³ee Pee[ebvee mekeÀeUer Deele iesueer.
efveIeC³eeHetJeea HeeCeer Ieeuelee ³ee³e®eb veener. leer peece Jewleeiee³e®eer. kesÀJeU kegÀ$³eeuee pesJeCe osTve efHeÀjJetve DeeCee³euee efleves ces[
40 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
þsJeueer nesleer. cnCetve efleves yeeukeÀveer®³ee peeUer®³ee oeje®eer ®eeJeer `Jesì ef[Dej, osDej Meer keÀcme.', Demeb efleves cnìueb efkeÀ ceemìj
efle®³eekeÀ[s efouesueer nesleer. ces[ efoJemeeleveb oesve-leerveoe ³esTve ceemìj®eb Meeble Jne³e®ee. kesÀJne lejer cnCepes Iejele ogmejb keÀesCeer vemesue lesJne®e
meJe& yeIee³e®eer. l³eeuee ye´s[ efve efKecee DeeCetve l³ee®³ee l³ee Fve@ceue®³ee jesPeer®eer cecceer efleuee pesJee³euee IesTve pee³e®eer.
LeeUerle Kee³euee Ðee³e®eer. SKeeÐee Iejeleu³ee ceeCemeemeejKeb. Iejer `keÀce jesPeer uesì Deme F&ì veeT.' cnCepes oesIeer yejesyej
Deeu³eeJej ceie DeªbOeleer ne@ue®eb yeeukeÀveerle GIe[Ceejb oej Deeletve pesJee³e®³ee. l³ee cegueeruee mJele:®³ee neleeves veerì pesJelee ³ee³e®eb veener
GIe[tve ceemìjuee Iejele I³ee³e®eer. ceie l³eeuee IejYej efHeÀje³e®eer cnCetve Demesue yengleskeÀ. mebO³eekeÀeUer cee$e efle®eer De@u³egefceefveDece®eer
HejJeeveieer Demee³e®eer. efleves ìerJner Dee@ve kesÀuee efkeÀ ceemìj Hee³e ceg[Hetve Huesì efleLes®e efKe[keÀerHeeMeer. kewÀÐeebmeejKeer, keÀejCe Iejele Flej ceeCemeb
efle®³ee Heg{îeele meesHe̳eemeceesj yemee³e®ee. keÀe@HeÀer IesleeIeslee leer ceie Deeuesueer Demee³e®eer. leer cegueieer l³ee Keesueerle efve ceemìj l³ee yebo
l³eeuee LeesHeìe³e®eer. `ceemìj keÀce. efmeì efnDej', Demeb cnìueb keÀer lees yeeukeÀveerle, Demes oesIesner peCet kewÀo Peeuesues Demee³e®es. cnCepes Demeb
nUt®e meesHe̳eeJej ³esTve yemee³e®ee. DeªbOeleeruee Jeeìe³e®eb cnCetve®e yengleskeÀ l³eeb®eerner oesmleer Peeueer
l³eeuee LeesHeìleevee leer ®e@vesue meefHe¥Àie keÀje³e®eer. mJele:®eb ®e@vesue DemeeJeer.
mees[tve. Flej yeelec³eebmeeþer. keÀejCe Òeesûeece keÀes-Dee@[eavesì keÀjleevee meesmee³eìer®³ee ceeie®³ee iesì®ee jmlee cnCepes SkeÀ ieuueer nesleer efve
meieUer ceeefnleer efceUe³e®eer. ìerDeejHeermeg×e. efMeJee³e efceefìbime Jne³e®³ee. l³eeHeueerkeÀ[s SkeÀ ueebyeue®ekeÀ efYeble. ceesþîee jml³eekeÀ[s leeW[ keÀªve
leer mJele:uee vesnceer DeHe[sì þsJee³e®eer. ceOes®e De@efveceue Hue@vesì Demeuesu³ee ie@jspe®eer leer ceeie®eer yeepet. efleLeu³ee íesìîee Iejele
Lees[eJesU pejer yebo Peeueb keÀer ceemìj nUt®e YegbketÀve efve<esOe oeKeJee³e®ee. ie@jspe®³ee ke@ÀLeefuekeÀ ceeuekeÀe®eer leer cegueieer jesPeer jene³e®eer. efYebleer®³ee
`Jes³e ef[Dej!', Demeb uee[ele cnìueb keÀer lees ieHHe Jne³e®ee. ner l³ee Jeªve efomesue DeMeer peJeUHeeme Glejl³ee íHejeuee ueeietve®e SkeÀ
oesIeeb®eer jespe®eer meJe³e nesleer DeeefCe ns meJe& meceesj®e Demeu³eecegUs l³ee efKe[keÀer l³ee Keesueeruee nesleer. leer Keesueer yengleskeÀ l³ee cegueer®eer®e
efKe[keÀerleu³ee cegueerueener efomee³e®eb. DemeeJeer. efoJemee®ee yeje®e JesU jml³eekeÀ[s Heenle jesPeer l³ee efKe[keÀerle
leeW[eleveb SkeÀe yeepetves ueeU ieUle Demeuesu³ee, l³ee Je³eele yemetve Demee³e®eer. kesÀJne lejer ceie oesvner kebÀHeeTb[Jee@ue®³ee Jeªve leer
Deeuesu³ee, HeCe DeHetCe& yeewef×keÀ Jee{er®³ee cegueeruee ³ee meieȳee®eer ceemìjMeerHeCe yeesuee³e®eer.
meJe³e®e Peeuesueer DemeeJeer cnCetve leer DeªbOeleeruee Deeu³ee Deeu³ee `ceemìj ³et Sì. uetkeÀ, veeT Dee³e De@ce F@efìbie', Demeb®e DeLe&Metv³e,
ceemìj®³ee Keyeje Ðee³e®eer. Deieoer ceemìj Jne³euebì Peeuesueemeg×e HeCe ceemìjuee mecepesue Demeb®e keÀenermeb leer yeesuee³e®eer, keÀer ceie
jesPeer efle®³ee He×leerves meebiee³e®eer. DeªbOeleer keÀe³e les mecepee³e®eer. ûeerueceOetve efle®³eekeÀ[s efve jml³eekeÀ[s Heenle Demeuesuee ceemìj YegbketÀve
kesÀJnekesÀJne efle®eer cecceerner Heg{®³ee Iejele keÀesCeer vemesue lesJne efleuee Òeeflemeeo Ðee³e®ee.
efKe[keÀerMeer ³ee³e®eer. jefJeJeejer mekeÀeUer ueJekeÀj ³esTve megveer l³eeuee yeeukeÀveerle®e
`DeeHekeÀe ceemìj Yeesle ®eeueekeÀ ne³e. ner Jeg[vì DeueeJe SveerJeve DebIeesU Ieeuee³e®eer. Deieoer meeyeCe Jeiewjs ueeJetve. DeªbOeleer®³ee
ìg Heeme Le´t. Yeesle DeeJeepe keÀjlee³e.' ceie DeeJeepe nUt keÀjle KegCee osKejsKeerKeeueer ceie DeO³ee& leemee®ee keÀe³e&¬eÀce ®eeuee³e®ee. leesner
keÀªve meebiee³e®eer. jesPeeruee Heeþ neslee. efKe[keÀerle yemetve®e jesPeer l³eeuee nekeÀe ceeje³e®eer.
`Jees GHHejJeeuee Goj iee[er ueieeSbiee leesyeer ef®euueelee³e.' meeyeCee®ee HesÀme yeIetve ceie leer cnCee³e®eer;
DeªbOeleeruee ns meieUb ceenerle Demeueb lejer Giee®e ceeve nueJetve `ceemìj ³et Deej mees [ìea. Deebìer þerkeÀ meeyet ueieevee.'
Òeeflemeeo ÐeeJee ueeies, keÀejCe veener cnbìueb lejer efoJemee jesPeer®³ee ns vesnceer ®eeuee³e®eb.
cecceer®eb IejekeÀ[s ue#e Demes. oesve kebÀHeeTb[Jee@ue efve ceOeuee ieuueerJepee ceemìj®eb ogOee®eb Hemejì Yeeb[ efve mJele:®ee keÀe@HeÀer®ee ceie IesTve
jmlee ³ee meieȳee®³ee HeueerkeÀ[tve efle®eb ue#e Demes. megceer JesUsJej veener DeªbOeleer yeensj Deeueer.
Deeueer lej ceemìj YegbkeÀe³euee meg©Jeele keÀje³e®ee. lesJne jesPeeryejesyej®e `keÀce ceemìj, n@Je ³egDej efceukeÀ', Demeb cnCele Hemejì Yeeb[b
leerner l³eeuee ®eg®ekeÀeje³e®eer. jesPeeruee ®eg®ekeÀejeJeb lemeb®e keÀenermeb. Keeueer efve DeeHeuee keÀe@HeÀer®ee ceie ìer-Hee@³eJej þsJeuee. ceemìjves HeÀkeÌle
ieuueerleveb peeCeeN³eeb®³eener les meJe³eer®eb Peeueb nesleb. ìerJnerJej®eer vepej keÀe{tve efle®³eekeÀ[s yeefIeleueb efve Hegvne vepej
efJepe³e Keeef[uekeÀj : yeer.S.
yengjeä^er³e kebÀHeveerletve efveJe=Êe. uesKevee®eer DeeJe[. efKe[ke̳ee veeJee®ee keÀLeemebûen ÒekeÀeefMele. keÀener HegmlekeÀeb®es uesKeve megª Deens.

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 41


JeUJeueer. DeªbOeleeruee mecepeueb ³eeuee uee[ `HeCe ceie DeeHeCe mJele: lejer keÀe³e
l³ee cegueeruee mJele:®³ee neleeves veerì pesJelee
keÀªve I³ee³e®es Deensle. efleves l³ee®eb ogOee®eb JesieUb keÀjlees³e. ®eeUerMeer Gueìtve iesueer
³ee³e®eb veener cnCetve Demesue yengleskeÀ.
Yeeb[bner ceie ìer-Hee@³e®³ee ogmeN³ee yeepetuee lejer SkeÀìb®e jenlees³e vee? ueivee®ee
mebO³eekeÀeUer cee$e efle®eer De@u³egefceefveDece®eer
þsJeueb leMeer ceemìj G[er ceeªve efle®³ee DevegYeJe keÀener HeÀejmee ®eebieuee veJnlee.
Huesì efleLes®e efKe[keÀerHeeMeer. kewÀÐeebmeejKeer,
Mespeejer meesHe̳eeJej ³esTve yemeuee. ceie efleves cnCetve®e Iej®³eeb®³ee cepeeaefJe©×
keÀejCe Iejele Flej ceeCemeb Deeuesueer
ìer-Hee@³e meesHe̳eemeceesj Dees{ueb. l³ee®eb otOe Menjele ³esTve SkeÀìb jenC³ee®ee efveCe&³e
Demee³e®eer. leer cegueieer l³ee Keesueerle efve
efHeCeb megª Peeu³eeJej ceie efleves l³eeuee Iesleuee. ceesn JeeìC³ee®es efoJeme ceeies
ceemìj l³ee yebo yeeukeÀveerle, Demes oesIesner
LeesHeìe³euee meg©Jeele kesÀueer. leMeer MesHetì He[ues Deelee. HeCe Kejb®e lemeb Deens
peCet kewÀo Peeuesues Demee³e®es....
nueJetve l³eeves iegjiegjle KegMeer J³ekeÌle kesÀueer. keÀe? ceie uesìveeF&ì cegJner keÀe yeIeeJesmes
l³eeuee LeesHeìleevee ceie leer mJele:®e efJe®eejele Jeeìleele efve veblej DeHeje$eer De®eevekeÀ
yeg[eueer. peeie ³esTve DemJemLe keÀe Jeeìleb? keÀesCeer ceveepeesieb ve efceUeu³eecegUs
vewmeefie&keÀ YeeJevee kegÀCeeuee ®egkeÀu³eensle. vee ÒeeC³eebvee vee ceeCemeebvee. DeeHeCe lemeb®e jenlees³e keÀer Giee®e lemeb mecepelees³e? lemeb®e keÀenermeb
DeeHeCe HeÀkeÌle ceemìj®ee efJe®eej keÀjlees Deenesle, HeCe jesPeer lej Je³eele Demesue. cegÎece Òe³elve veener kesÀues, HeCe Deeueb®e keÀesCeer meceesj lej?
Deeuesueer cegueieer. yegef×®eer Jee{ keÀceer Demeueer lejer efvemeie&efve³ece keÀmee mJeYeeJe lej pegUe³euee nJesle. Heent veblej. Deelee keÀe³e l³ee®eb.'
®egkeÀCeej. keÀe³e nesle Demesue efle®³ee cecceer®eb efleuee mebYeeUleevee. Demeues efJe®eej vekeÀesle®e cnCetve efleves ceeve nueJeueer!
cegueer®³ee YeefJeleJ³ee®ee efJe®eej efleuee DemJemLe keÀjle Demesue®e keÀer? `HeCe ceie l³ee jesPeer®eb keÀe³e? efleuee keÀener lejer peeCeerJe nesle®e
efkeÀleerlejer efoJeme oesIeer SkeÀceskeÀeRkeÀ[s yeIetve nmee³e®³ee, HeCe l³ee Demesue vee.'
cegueer®eb veeJe yejs®e efoJeme DeªbOeleeruee ceenerle veJnleb. SjJeer Meeble DeeefCe De®eevekeÀ efle®³ee [eske̳eele efJe®eej Deeuee...
DemeCeejer leer cegueieer SkeÀoe Jne³eesuebì Peeuesueer. lesner ogHeej®³ee JesUer. DeeHeu³ee ®e@vesue®³ee ìe@keÀ Mees®³ee efvecee&l³eeuee ne meypeskeÌì
Demeb megceerves meebefieleueb, lesJne efleuee l³ee cegueer®eb veeJe keÀUueb. meg®eJee³euee nJee. ceeveefmekeÀ Jee{ Kegbìuesu³ee ceeCemeeb®³ee MeejerefjkeÀ
kebÀHeeTb[®³ee Deele Deieoer efle®³ee ûeeruepeJeU Deeuesu³ee SkeÀe Yeìke̳ee iejpee meÒesme nesle Demeleerue? keÀe l³eebvee efou³ee peeCeeN³ee ì^erìceWìcegUs
kegÀ$eeruee Heentve ûeerueceOetve Hee³e yeensj keÀe{tve ceemìj YegbkeÀe³euee l³eeb®³eele neceexveue ®eWpesme nesle Demeleerue? DeMee efJe<e³eeJej lep%eeb®eb
ueeieuee. Jesieȳee®e megjele. cele IesTve ®e®ee& Jne³euee nJeer. DeeHeCener jesPeeruee IesTve efle®³ee
l³ee cegueeruee keÀe³e keÀUueb keÀesCe peeCes, HeCe leer SkeÀoce DemJemLe cecceeruee vesueb Heeefnpes, HeCe ìerDeejHeer®³ee keÀeUpeerle Demeuesu³ee
nesTve Deesj[e³euee ueeieueer. efleves HetJeea kesÀJne lejer, keÀener lejer Heeefnueb efvecee&l³eebvee Demeues efJe<e³e kegÀþues meg®ee³euee. jepekeÀer³e efkebÀJee Flej
Demeueb Heeefnpes. meeceeefpekeÀ ®e®ee& lejer efkeÀleer Þeesles SskeÀle Demeleerue keÀesCe peeCes.
`Jesì ef[Dej. Jneìmed jeBie efJeLe ³et?' efle®eer ceccee cnCeeueer Kejer, keÀejCe ne SskeÀC³ee®ee keÀe³e&¬eÀce kegÀCeeuee®e vekeÀes Demelees.
HeCe Kejb keÀejCe yengleskeÀ efleuee keÀUueb DemeeJeb. cnCetve ceie efleves ÞeJeCeer³e cnCepes HeÀkeÌle ieeC³eeb®³ee mHeOee&meejKes. ieeCeb mecepele vemeueb
efKe[keÀer®e ueeJetve Iesleueer. megceerves ³esTve ceie jml³eeJej jWieeUCeeN³ee lejerner. SjJeer l³eebvee Òes#eCeer³e keÀe³e&¬eÀce nJee Demelees. vee®e-ieeC³eeb®³ee
l³ee kegÀ$eeruee nekeÀuetve efoueb efve ceemìjuee Meeble kesÀueb. lejerner lees mHeOee& Jeiewjs. l³eele ner ueeU ieUCeejer ceeCemeb kegÀþueer metì Jne³euee.'
iegjiegjle®e jeefnuee. ns meieUb Iejer Deeu³eeJej DeªbOeleeruee keÀUueb. les ceie lemeb®e jentve iesueb. efle®³ee ceveeleuee efJe®eej ceveele®e efpejuee...
`³eeuee keÀOeer mees[ueb lej.. l³eeueemeg×e pees[eroej nJeer DemeCeej®e' efleves ®e@vesue meefHe¥Àie keÀjle keÀe@HeÀer mebHeJeueer. SJe{îeele ceesyeeF&ue
efle®³ee ceveele efJe®eej Deeuee. Jeepeuee Demeb mecepetve ceemìjves efle®³eekeÀ[s Heeefnueb. les mecepetve efleves
`HeCe vekeÀes®e les. kegÀþs IeeCeerle peeTve ³esF&ue keÀe³e ceenerle. vemesue ìer-Hee@³eJej®ee ceesyeeF&ue G®euetve Heeefnuee. keÀesCeer®e veJnleb. ceemìjuee
lees jesie ueeiee³e®ee. SkeÀoe HejUuee vesTve DeeCeueb Heeefnpes. FvpeskeÌMeve LeesHeìtve leer DeebIeesUermeeþer Deele iesueer...
efoueb keÀer...' leer mJele:Meer®e HegìHegìueer. `Lees[s efoJeme meieUb þerkeÀ Lees[îee JesUeves yeensj ³esTve Heenles lees ceemìj cegb[er Hee³eeJej þsJetve
jeefnueb, HeCe ns efvemeie&efve³ecee®³ee efJeª×®e nesF&ue vee.' MeebleHeCes ìerJner Heenle neslee. Debieeleuee ieeTve meejKee keÀjle efleves
#eCeYej efleuee mJele:®eer®e ueepe Jeeìueer. keÀe³e ns efJe®eej ceveele Hee³eele efmueHej mejkeÀJeu³ee efve [eske̳eeuee iegb[eUuesuee ìe@Jesue mees[tve
³esle Deensle Demeb Jeeìueb. kesÀme PeìkeÀe³euee ueeieueer. ®eej efMeblees[s G[ues lemeb [eskebÀ Jej keÀªve
42 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 43
ceemìj yeIee³euee ueeieuee. efleves efjceesì neleele Iesleuee efve leer ®e@vesue nesleb cnCetve efleves meceesj Heeefnueb. jesPeer®eer efKe[keÀer yebo nesleer! leer
yeoueCeej lees ceemìjves SkeÀoce keÀeve ìJekeÀejues efve Jesieeves lees pesJee³euee iesueer Demesue, DeMeer efleves mecepetle keÀªve Iesleueer..
efHemeeUu³eemeejKee YegbkeÀle yeeukeÀveerle iesuee. cnCetve efjceesì efleLes®e Heg{s ceie lees jespe®ee®e efMejmlee nesTve yemeuee. l³eeves mekeÀeUer
þsJetve leerner l³ee®³ee ceeieesceeie yeeukeÀveerle Deeueer. yeIeles leje efle®³ee iee[er keÀe{e³e®eer efve mebO³eekeÀeUer leer Hejleu³eeJej Heg{s®e ueeJee³e®eer.
`ceesHes['uee ueeietve®e lees Jej®ee ceeCetme DeeHeueer `cee©leer' Heeke&À keÀjle l³eeefveefceÊeeves meg©Jeele kesÀJeU efJeMe keÀjC³eeHegjleer®e nesleer.
neslee. ceemìj®³ee YegbkeÀC³eekeÀ[s ogue&#e keÀªve lees Keeueer Glejuee. efleves DeeþJe[îeeYejeveblej cee$e, `ieg[ FefJnefvebie' yejesyej®e `n@[ ³etDej
Heefnu³eeboe®e l³eeuee Heeefnueb. Heg{tve efkebÀef®ele ìkeÌkeÀue He[uesuee meeJeUe, ìer?'He³e¥le Òeieleer Peeueer. ceemìjner ceie YegbkesÀveemee Peeuee. meceesj®eer
HeCe ®eebieu³ee oCekeÀì leyyesleer®ee ceeCetme. n@v[mece veener lejer mceeì& efKe[keÀer GIe[er Demeueer®e lej jesPeer®eb `ieg[ FefJnefvebie Deebìer' yejesyej®e
Jeeìle neslee. ceie `ieg[ FefJnefvebie DebkeÀue' nsner megª Peeueb. leesner nmeu³eemeejKeb
DeªbOeleerves l³eeuee nìkeÀueb, keÀjer. meJe³e Peeueer DemeeJeer; oesIeebveener! ceie ceie lej keÀOeer iee[erle
`SkeÌmeke̳etpe ceer.' þsJeuesueb ce@ieefPeve efkebÀJee keÌJeef®eled KeeC³ee®³ee Jemletb®eer osJeeCeIesJeeCener
`³esme...' l³eeves Jej Heentve efJe®eejueb. megª Peeueer. Òeieleer HeÀemì nesleer! HeÀkeÌle J³eefkeÌleiele ceeefnleer HeÀejMeer
`n@Je ³et yeerve Deueesìs[ efOeme mHesme HeÀe@j Heeefke¥Àie?' veJnleer.'
`vee@ì efjDeueer. yeì Fìdme keÀveefJnefveDevì Depe& Dee³e mìs DeHe l³eeb®³ee JesUe JesieJesieȳee Demeu³eecegUs les yeensj Yesìle vemeeJesle.
osDej De@C[ efOeme HesÀuees ìskeÌme kesÀDej Dee@HeÀ Fì.' kesÀme HegmeCeeN³ee HeCe keÀoeef®ele l³eeves DeªbOeleer®ee ìeF&ce Jee@®e kesÀuee DemeeJee. l³eeuee
efle®³eekeÀ[s peje efvejKetve Heenle Demeu³eemeejKee lees yeesueuee. l³ee®ee GIe[ Òeeflemeeo efouee veener, lejer efleueener keÀener lejer Jeeìle DemeeJeb.
efveoxMe ceemìjkeÀ[s neslee. keÀejCe leer vekeÀUle®e l³ee®eer Jeeì yeIele Demeu³eemeejKeer ueJekeÀj
Deesuesl³ee ìe@Jesue®eer iegb[eUer neleele IesTve leer Heenle®e jeefnueer. ³ee³euee ueeieueer. ceie nUtnUt ®ene®ee ceie IesTve yeeukeÀveerle GYeer jent
ceie ìe@Jesue ûeerue®³ee Deele JeeUle Ieeueleevee Heg{s cnCeeueer, `yeì Dee³e ueeieueer. ceemìjuee ìerJner ueeJetve efouee keÀer meceesj®³ee jesPeerMeer ieHHee
ces HeÀeF&v[ Fì ef[efHeÀkeÀuì ìt ìskeÀ cee³e mketÀìer DeeTì.' ns efveefceÊe nesleb®e.
`[esCì Jejer. Dee³e ces ìskeÀ cee³e keÀej efyeHeÀesj ³et.' nmeleevee l³ee®es jesPeer®eer cecceer cee$e Deelee cegÎece keÀejCeeefMeJee³e yeesuesveeMeer Peeueer.
Heeb{js MegYe´ oele efomeues. l³eeves [esUs efce®ekeÀeJeues Demeb efleuee Gieer®eb®e vegmeleer [eskeÀeJetve Deele pee³e®eer. DeªbOeleeruee iebcele®e Jeeìueer. `DeeHeCe
Jeeìueb. ³ee yeeF&uee ®e@vesueJej IesTve peeCeej neslees!'
`³eeuee keÀe³e ceenerle ceer kesÀJne peeCeej Deens les. DeeieeT®e HeCe efle®es Demes efJe®eej leelHegjles Demele. eflekeÀ[s HeÀejmeb ue#e ve
efomelees³e.' leer ceveeMeer cnCeeueer. oslee ceveele cee$e vee³ej®ee efJe®eej Demee³e®ee. efle®³ee mJele:®³eener
`yee³e o Jes Dee³e De@ce ke=À<Ceved vee³ej. ³etDej ìe@He vesyej.' l³eeves vekeÀUle®e lemeb Jne³euee ueeieueb.
ceie #eCeYej DeHes#esves Heeefnueb. efleves ueies®e GÊej efoueb veener. efleuee `DeeHeCe Kejb®e l³ee®³eekeÀ[s De@ì^@keÌì Peeuees keÀer...?' leer
Jeeìueb keÀe³e nslet Demesue ³ee®ee keÀesCe peeCes. mJele:uee®e efJe®eejer.
iee[er®eer ®eeJeer SkeÀe neleele efHeÀjJeerle ye@ie IesTve lees ceie pee³euee `kesÀjUer, meeJeUe JeCe& Demetve lemee mceeì& neslee; DeOe&Jeì Je³ee®ee
JeUuee leMeer leer YeeveeJej Deeueer. Demetvener. HeCe keÀe³e GHe³eesie. keÀoeef®ele ce@jer[ Demesue lej.. Je³e yejb®e
`DeªbOeleer ÒeOeeve.' efleves efMeäe®eej cnCetve HegìHegìu³eemeejKeb kesÀueb, Deens, cnCepes DemeCeej®e keÀer.. ceie keÀMeeuee iegbletve jene³e®eb. HeÀkeÌle
HeCe ceie Jeeìueb Giee®e meebefieleueb. peelee-³eslee vesceHuesì Heeefnueer®e JejJej®eb DeekeÀ<e&Ce? leelHegjleb®e keÀer...? ceie ceemìj efve
Demesue keÀer l³eeves. l³ee®eer cee$e veJnleer. lees kegÀCee Mene®³ee HeÌue@ìceO³es jesPeermeejKeb®e Peeueb keÀer ns...
Je<ee&®³ee ueerpeJej Deeuee neslee. SkeÀJeej nmeu³eemeejKeb keÀªve efle®³ee Lees[eHeÀej ìeF&ceHeeme þerkeÀ Deens, HeCe peemle peJeUerkeÀ keÀe³e
yeeukeÀveer®³ee yeepetves lees Svì^vmeceO³es efMejuee. eflekeÀ[s leer Giee®e GHe³eesiee®eer. leMeer Flej MespeeN³eebMeer lejer kegÀþs nesleer. l³ee®eerner peemle
Yeeju³eemeejKeer yeIele jeefnueer. ceie efle®³ee ue#eele Deeueb DeeHeCe ceeefnleer veener®e. ceuìerve@Meveue®³ee keÀe@Heexjsì Dee@efHeÀmeceO³es veeskeÀjeruee
l³ee®³eeMeer yeesueuees cnCetve®e keÀer keÀe³e ceemìj YegbkeÀe³e®ee Leebyeuee Deens leesner S®eDeej[er ce@vesjpe. SkeÀoe oejele®e keÀe[& SkeÌm®eWpe kesÀueb.
neslee. lesJne keÀUueb. ns ueeskebÀ vesnceer®e veeskeÀN³ee yeouele efHeÀjle Demeleele.
jml³eeJeju³ee KeebyeeJej®³ee meesef[Dece ue@cHe®³ee ÒekeÀeMeele efomele ®eebieueer Dee@HeÀj Deeueer lej ogmejerkeÀ[s peeF&ue.'
44 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
efJe®eejeb®³ee lebêerle keÀe@HeÀer Leb[ Peeueer. meceesj jesPeer veJnleer efve [e³eJnesme& kesÀme HeÀeF&ue kesÀues³e, HeCe lees DeeTì Dee@HeÀ keÀesì& mesìue
ceemìj lej ìerJnermeceesj. keÀje³e®eb cnCelees³e. l³ee®³ee ìcme& keÀUJesue SKeeoJesUer. l³eeuee
`Deepe ³eeuee GMeerj Peeuee? Deeuee Demelee JesUsJej lej keÀe@HeÀer l³ee®³ee `l³ee' DeHesÀDejJej keÀe³eÐee®ee efMekeÌkeÀe ceeje³e®eer IeeF& Peeueer
Dee@HeÀj kesÀueer Demeleer. Giee®eb®e. ìeF&ceHeeme. Lees[er ceeefnleer keÀUueer Demesue lej!'
Demeleer. `DeeHeuee y³etjeske@Àì veJeje SkeÀoce Jesieȳee®e efHeÀu[ceOeuee.
leer Deele iesueer. `³eslee ³eslee HetÀ[ pee@F&vìJej efHekeÀDeHe kesÀuesueb He@keÌ[ lejerner l³ee®³ee®e JeefMeu³eeves ner ®e@vesue®eer veeskeÀjer cee$e efceUJeueer nesleer.
HetÀ[ peje JesUeves cee³e¬eÀesceO³es iejce keÀªve Kee³e®eb. ceie keÀece keÀe³e. keÀe³e iebcele Deens! HeCe l³ee®³ee Dee@ve ì^evmHeÀj pee@yeceO³es les keÀmeb
ceemìjuee otOe efoueb³e. Deelee ye´s[ efve keÀener lejer efoueb keÀer yemme! De@[pemì keÀje³euee peceeJeb. veeskeÀjerSsJepeer DeeHeCe l³eeuee®e mees[tve
mekeÀeUer megceer ³esF&ue lesJne yeIesue. keÀesCe les ef[vej®eb PebPeì keÀjle efoueb! veener lejer l³eeuee l³ee®eer Hemeble Yesìueer nesleer®e. leerner keÀefjDej
yemeCeej. lesner SkeÀìermeeþer. `lees' keÀOeer Deeuee ef[vejuee lej? Meer! Jetceve. keÀMeer ce@vespe keÀjCeej keÀesCe peeCes.'
efleves ceeve nueJetve efJe®eej PeìketÀve ìekeÀuee. cesume yeIeleevee®e keÀener meskebÀo DeªbOeleer®³ee ceveele efkeÀleer lejer
ue@Heìe@He ceeb[erJej IesTve leer ìerJner®³ee Heg{îeele yemeueer efve iee[er®ee efJe®eejeb®eer ieoea Peeueer. l³eecegUs yesue Jeepeuesueer efleuee SsketÀ Deeueer
ne@ve& oesveoe Jeepeuee. cegÎece efmeiveue efou³eemeejKee. veener. ceemìjves ceeve Jej keÀªve iegjiegj kesÀueer efve efle®³ee ue#eele Deeueb.
`ne ke=À<Ceve DeeHeu³eeuee ì@He keÀje³euee yeIelees³e keÀe?' HeCe ceie leesJej ceemìj MesHeìer nueJele ojJeepeepeJeU iesuee efve Jeeme Iesle peje
DeeHeCe lejer SJe{e JesU keÀe³e keÀjle neslees? keÀe@HeÀer®ee ceie IesTve YegbkeÀuee lesJne efleuee mecepeueb keÀer yengleskeÀ ke=À<Ceve®e oejele GYee
yeeukeÀveerle keÀMeeuee Leebyeuees l³ee®eer Jeeì yeIele Demeu³eemeejKeb? DemeeJee.
peeT os.' DeueerkeÀ[s SkeÀ-oesveoe efueHeÌìkeÀ[s peeleevee l³eeves yesue JeepeJetve
`Deelee lemeb keÀece lej veJnleb®e keÀener. HeÀkeÌle cesume ®eskeÀ oejeleveb [eskeÀeJetve ®eewkeÀMeer kesÀueer nesleer. keÀener lejer osC³ee®³ee efveefceÊeeves
keÀje³e®es. Iej®³eeb®es efve keÀoeef®eled DeeHeu³ee l³ee SkeÌme npeyeb[®esmeg×e. HeCe pegpeyeer®e; efveefceÊe MeesOeu³eemeejKeer. `ne³e DeeefCe yee³e' keÀjle

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 45


mJele:uee yepeeJeueb lejer Dees{eU ceve Deeletve DemJemLe Peeueb³e ns
efleueener keÀUle nesleb®e.
jerlemej kesÀkeÀ keÀeHetve l³eeves efleuee efouee efve efleves l³eeuee. les HeÀkeÌle
efveefceÊe Peeueb, HeCe lesJne ieeueeuee ieeue Ieemetve efJeMe keÀjleevee
De®eevekeÀ Peeuesu³ee mHeMee&ves DeeefCe l³ee Heg©<eer [erDees®³ee Jeemeeves efleuee
efPeCeefPeC³ee Deeu³ee; keÀeveefMeueb leeHeueer efve SJe{s efoJeme DemHeMe&
Demeuesueer leer ceie mJele:®³eener vekeÀUle l³ee®³ee ieȳeele He[ueer!
l³ee®eer Heg©<eer Dee¬eÀcekeÀlee KeesUbyetve®e nesleer yengleskeÀ.
ceie Yesìerieeþer efve mebO³eekeÀeUer SkeÀ$e ³esCeb megª Peeueb. `ceesHes['
oejele®e jentve ceie l³ee®³ee iee[erle efueHeÌì efkebÀJee mekeÀeUer l³ee®³ee
peeC³ee®³ee JesUer efle®eb keÀe@HeÀer®ee ceie IesTve yeeukeÀveerle ³esCeb; mekeÀeUer
keÀeceeuee ³esCeeN³ee megceeryejesyej keÀener JesieUb Kee³euee kesÀueb®e Demesue
lej Jej HeeþJetve osCeb efve peeleevee l³eeves `LeBkeÌme' cnCeCeb, ns meejb ªìerve
Peeueb. FlekebÀ keÀer meceesj®³ee jesPeerueener les Heeþ Peeu³eemeejKeb®e Peeueb.
efleves keÀOeer veblej mketÀìer yeensj keÀe{ueer®e lej jesPeer efJe®eejer, `Deebìer
Deepe iee[er ces vew ie³ee DebkeÀue keÀe meeLe?'
keÀe[& osC³ee®ee GHe®eej kesÀJne Peeuee neslee. HeCe Deelee? leer HeÀkeÌle nmetve ceeve nueJeer.
Deelee cee$e DeHesef#ele Demetvener l³eeuee oejele yeIetve efleuee OekeÌkeÀe DeueerkeÀ[s®e SkeÀoe JeerkeÀSv[uee yeensj ef[vejuee iesu³eeJej Lees[îee
yemeuee; efveoeve l³eeuee lemeb efle®³ee ®esnN³eeJej lejer efomeueb DemeeJeb. HeÀej J³eefkeÌleiele ceeefnleer®eer osJeeCeIesJeeCe Peeueer nesleer. leesner
l³eeves YegJe³ee Gb®eeJeu³ee efve efJe®eejueb. [e³eJnesmeea®e neslee.
`Jne@ì Fpe mees mejÒee³eefPebie?' l³ee®³ee mJejele OeerìHeCee ûe@p³egSMeve Peeu³eeJej keÀes®eeruee uee@ keÀjle Demeleevee®e Iej®³eebveer
peeCeJeuee. efle®ee HegleUe Peeuesuee. l³ee®eb ueive þjJeueb efve leer ieeJeekeÀ[®eer ueebye lesuekeÀì kesÀmeeb®eer efve
`Jeesvì ³et keÀe@ue ceer FvemeeF&[?' kegbÀkeÀJeeKeeueer Dee[Jee Yemcee®ee efìUe ueeJeCeejer cegueieer yee³ekeÀes
`³esme MegDej. keÀce keÀce..' cnCetve l³ee®³ee Dee³eg<³eele Deeueer, l³eeuee HeÀejMeer DeeJe[ueer veJnleer
`Dee³e Lee@ì Dee³e ke@Àve MesDej cee³e yeLe& [s kesÀkeÀ JegFLe ³et.', Demeb lejerner. veblej l³ee®eb efMe#eCe ®eeuet Demeleevee®e leer efle®³ee ceemlejCeer®³ee
cnCele l³eeves neleeleuee íesìe He@keÀ efle®³ee neleele efouee. lesJne Deele veeskeÀjerJej ªpet Peeueer efve l³ee®ee mebHeke&À peJeUpeJeU mebHeuee®e.
³esleevee efleves ob[eJej newmesves keÀer He@ÀMeve cnCetve keÀe{tve Iesleuesuee ìeìt m$eeryeÎue®ee HeÀkeÌle SkeÀ DevegYeJe IesTve lees DeO³ee³e l³eeves mebHeJeuee.
efomeuee. keÀe@Heexjsì efHeÀu[ceOeueer veeskeÀjer ns keÀejCe nesleb®e.
`Jeb[jHetÀue.' menpe nele ueeJetve lees ef®elkeÀejuee. efleuee Lees[b DeeHeuee DevegYeJe MesDej keÀjleevee cee$e efleves meHeÀeF&ves keÀener ieesäer
DeJeIe[u³eemeejKeb Jeeìueb. lejer ceveeletve lees mHeMe& nJeemee Jeeìuee ìeUu³ee®e. `keÀMeeuee Giee®e DeveJee@vìs[ ieesäer MesDej keÀje³e®³ee.
DemeeJee. efleves ìerJner Dee@HeÀ kesÀuee, lemee ceemìj MeneC³ee cegueemeejKee DeeHeu³eeuee Depetve lejer DeeHeues He̳et®ej Hue@vme MesDej keÀjC³eeFleHele
Gþtve yeeukeÀveerle iesuee. efleves yeeukeÀveer®eb oej ueeJetve Iesleevee meceesj peJeUerkeÀ Jeeìle veener', efleves mJele:uee yepeeJeueb.
Heeefnueb. l³ee efKe[keÀerle keÀesCeer veJnleb. lejer DebOeejele [esUs jesPeer efKe[keÀerle Demeueer lej iee[er®ee ne@ve& SsketÀve nele
uegkeÀuegkeÀu³ee®ee Yeeme Peeuee. efleves ceie He[oener meejuee. efleuee oeKeJee³e®eer. GMeerj Peeuee Demeuee®e lej cee$e leer yeesuee³e®eer veener.
mJele:®eb®e veJeue Jeeìueb. efle®eer cecceer vegmeleb®e [eskeÀeJetve Deele peeF&.
`SJe{er keÀeUpeer IesC³eemeejKeb keÀe³e Deens l³eele. DeeHeCe Lees[s®e Lees[îee efoJemeebveer lesner DeeHeesDeeHe®e yebo Peeueb. keÀejCe Heeb{N³ee-
l³ee®³ee ieȳeele He[Ceej Deenesle?' efveȳee He$³eebceeies leer efKe[keÀer®e PeekeÀueer iesueer. l³ee Huee@ìJej
ceie mJele:®³eener vekeÀUle efleves l³eeuee yemee³euee meebietve HeeCeer efve [sJnueHej®ee yees[& ueeieuee! ie@jspe efve l³ee Heg{®es oesveskeÀ Huee@ì keÌuemìj
keÀe@HeÀer Dee@HeÀj kesÀueer. ns meJe& kesÀJeU efMeäe®eej cnCetve®e Demeb efleves [sJnuececesvìmeeþer efyeu[jves leey³eele Iesleues. veblej leer He@Àefceueer efleLetve
46 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
leelHegjleer ogmejerkeÀ[s iesueer. cnCepes Demeb megceerves meebefieleueb cnCetve Òescee®ee mebJeeo mebHeuee. þju³eeÒeceeCes lees le³eej nesTve Deeuee.
keÀUueb. l³eele HeÀkeÌle SkeÀ®e ieesä JeeF&ì keÀUueer. leelHegjleer peeiee peerve efve kegÀlee&. kesÀme ceeies JeUuesues. Jej lees [erDees®ee ceeokeÀ iebOe. leer
ueneve Demeu³eecegUs jesPeeruee Demee³euecedceO³es peeJeb ueeieueb! leer #eCeYej Yeeju³eemeejKeer Peeueer. leerner, ì^eTPejJej keÀuej ìe@He efve
SJe{îeele HejleC³ee®eer Meke̳elee veJnleer®e. ceeskeÀUs kesÀme. Je³e ueHele nesleb; oesIeeb®ener!
`SkeÀe kewÀosletve ogmeN³eele SJe{®e. HeCe FLes ceccee efve megjef#elelee `³et Deej uegefkebÀie iee@peeaDeme!' lees vesnceermeejKee®e ef®elkeÀejuee.
nesleer. efleLes?' DeeHeCe keÀe [eskebÀHeÀes[ keÀjlees³e. Demebner efle®eer ceccee leer DeeefCe keÀe@HeÀer oesvner le³eej®e nesleer. keÀe@HeÀeryejesyej Lees[îee ieHHee
mees[ueer lej Iejeleueb keÀesCeer efle®³eeMeer FvìjDe@keÌì keÀjle veJnleb®e!' Peeu³ee, lesJne efleuee keÀUueb keÀer l³ee®eb ÒeceesMeve Peeueb³e; cnCetve Heeìea!
Lees[s efoJeme ceie DeªbOeleeruee ®egkeÀu³eemeejKeb Peeueb. ceemìjner cnCepes mesefueye´sMeve...
SkeÀìe He[uee. l³eele®e SkeÀoe ke=À<Ceved uesyej Òee@yuescecegUs JeeHeeruee keÀe lees®e Heg{s cnCeeuee, [esUs efce®ekeÀeJele.
kegÀþs He@ÀkeÌìjer efJnefpeìuee iesuee. Òee@yuesce mee@uJn keÀjleevee lees®e eflekeÀ[s `uesì Deme mesefueye´sì ìgveeF&ì. keÀe@pe Dee³e n@Je ìt efueJn Deueea
De[keÀuee. efleLeu³ee efme®³egSMevecegUs JekeÌme& ce@vespej pee@ye mees[tve iesuee. cee@efve¥ie.' lees nmeuee.
Fbìjve&ue ì^evmeHeÀjmeeþer He@ÀkeÌìjer ce@vespej®eer Heesmìner Yeje³e®eer jeefnueer efleuee l³ee®ee nslet keÀUuee DeeefCe ue#eelener Deeuee...
nesleer. ke=À<Ceveduee oesvner®ee ìscHejjer ®eepe& I³eeJee ueeieuee. ÒeceesMeve [îet cnCepes ne FLetve peeCeej lej. `HeCe lees mJele: nesTve keÀener meebiele
nesleb®e. lees eflekeÀ[s®e He@ÀkeÌìjer ce@vespej Peeuee! veener lej keÀMeeuee efJe®eeje.' efle®ee F&iees GHeÀeUtve Deeuee. efle®ee
ns meieUb lees ceO³es SkeÀoe ³esTve iesuee lesJne keÀUueb. Kejb lej lesner ÒeMveeLe&keÀ ®esnje l³eeves Jee®euee yengleskeÀ. `Dee³e efJeue keÀce Deiesve
DeOe&Jeì®e, keÀejCe DeeHeCe eflekeÀ[s Hejcevevì ®eepe& IesCeej Demeu³ee®eb ef[Dej.' efleves HeÀkeÌle veeHemebleerves Keebos G[Jeu³eemeejKeb kesÀueb. `Demesue.
l³eeves meebefieleueb veener®e. ³esF&uener keÀoeef®ele. peeT os. Deepe®ee efoJeme DeeHeuee. efoJeme keÀer
SkeÀe mebO³eekeÀeUer Iejer Hejleu³eeJej, iesues keÀener efoJeme efle®³ee je$ener? DeeHeCe Giee®e l³eele iegblele lej veener vee? SJe{s efoJemee®ee
oejele He[tve Demeuesueer l³ee®eer iee[er peeiesJej efomeueer veener cnCetve efleves ìeF&ceHeeme Deelee JesieUb JeUCe Iesle Deens. njkeÀle veener. keÀejCe lees
Jej Heeefnueb. l³eeves yeeuekeÀveerletve efleuee nele kesÀuee; efle®eer®e Jeeì Heenle
Leebyeu³eemeejKee. ueies®e®e oesIeeb®esner ceesyeeF&ue keÀeveebvee ef®ekeÀìues.
ceemìj®³ee YegbkeÀC³eeJej keÀener Òeeflemeeo ve oslee efleves [e³ejskeÌì With Best
He@mespeceOetve cesve[esDej GIe[ueb. Jejleer leesner ceie Deele iesuee. Compliments From
`ns yesyeer, Jne@ìdme DeHe?'
`keÀye Dee³ee legce? [er[vì FJnve FveHeÀce& ceer.'
`kewÀmee FvHeÀce& keÀjlee. ³et Deej efyePeer Fve o Dee@efHeÀme.'
`veeT keÀefcebie [eTve HeÀe@j De keÀHe Dee@HeÀ keÀe@HeÀer?' Vaishali
`Dee@HeÀkeÀesme&. Iej ces meeceeve lees kegÀí nw vener.' Engineering Works
`osve Me@ue JegF& iees DeeTì HeÀe@j ef[vej?'
Manufacturers of : Pneumatic Products
`³ee MetDej. yeì Dee³e De@ce FveJneFefìbie ³et.' (Power Cylinders, Valves, Fittings, Silencers, Quick Couplings)
`yeì, legcneje keÀej lees vener efoKelee.' Lion Subhash Deo
`Dee³e mesvì Fì ye@keÀ ìt Dee@efHeÀme. Dee³e Jeesvì yeer osDej HeÀe@j &
meceìeF&ce.' Lion M andar Deo
Mandar
`osve keÀefcebie Dee@ve cee³e mketÀìer? yeì Fì efJeue uetkeÀ HeÀveer.' efleves
„„
nmetve meebefieleueb.
C/57, Ganesh Nagar, Gogate Wadi, Ganpati Mandir,
`Jne@ì jefyeMe! efJeue ìskeÀ De ke@Àye. iesì js[er metve.' Goregaon (E), Mumabi - 400 063.
`mìerue ìeF&ce. keÀe@HeÀer efHekesÀ... Dee³e efJeue iees HeÀe@j yeeLe.' Tel. : 29275459. z Telefax : 022 - 29275592.
Mob. : 9869002962 z Resi. : 29275408.
`Dee³e efJeMe Dee³e ke@Àve pee@Fve ³et.' l³eeves [esUs efce®ekeÀeJeues. Email : vaishalienggworks@mtnl.net.in
`pemì Meìd DeHe. Dees.kesÀ.?' lionssubhashdeo@gmail.com

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 47


HeÌueì& Jeeìle veener³es. veener lej l³ee®eer meejer ye@keÀûeeTb[ l³eeves `kewÀmee jnWiee efJeoeTì ³et? ke@Àefjbie Dee@ve.' l³eeves efleuee Ket<e kesÀueb.
meebefieleueer vemeleer DeeefCe DeeHeCe lejer kegÀþs ueies®e mebmeej ceeb[e³euee effveoeve efleuee lemeb Jeeìueb.
efveIeeuees³e.' `Goj Deeves keÀes vew mekeÀlee ef[Dej. Dee³e n@Je Fefv[Hesv[Cì ®eepe&
þjJetve kesÀuesueb mesefueye´sMeve Heej He[ueb. ogmeN³ee efoJeMeer lees efveIetve Dee@HeÀ o He@ÀkeÌìjer veeT. ke̳ee keÀjWiee. efJeue ì^e³e meceìeF&ce. nesHe ³et
iesuee. yengoe Heneìs®³ee®e iee[eruee. meJe³eerÒeceeCes leer yeeukeÀveerle Deeueer Deej DeeskesÀ. yee³e osve...'
lesJne efleuee Yeeve Deeueb. meceesj l³ee®eer iee[er veJnleer efve HeueerkeÀ[s HeÀesve keÀì Peeuee. efleuee Jeeìueb efkeÀleer efMeleeHeÀerves l³eeves
jesPeerner veJnleer; cee@efve¥ie efJeMe keÀje³euee. nesles les efveUs-Heeb{js He$es. megceer DeeHeu³eeueener lees[tve ìekeÀueb. DeeHeCe®e yeeJeUì, mJele:®³eener
³esTve keÀeceeuee ueeieueer. jespe®eb ªìerve megª®e jeefnueb. vekeÀUle Giee®e DeeMee Oeªve yemeuees. DeeHeueb ªìervener keÀener Deieoer®e
DeeþskeÀ efoJemeebveer SkeÀe mebO³eekeÀeUer leer Iejer Deeu³eeJej iesìeletve JeeF&ì veener. cnìueb lej Deieoer mJeleb$e. ner SkeÀ JeeJeìU Deeueer efve
ìscHees yeensj He[leevee efomeuee; meeceeveemen! kegÀCee®eb meeceeve keÀUsvee. iesueer. DeeHeCe keÀMeeuee keÀesmeUe³e®eb. HeCe DeeHeCe Kejb®e mJeleb$e
efJe®eejCeej lejer kegÀCeeuee. Jee@®eceve Heg{u³ee cesve iesìeJej. HeCe ceveele Deenesle keÀe? HeefjefmLeleer®es iegueece®e lej Peeueesle. DeeHeu³ee®e keÀes<eele
³esTve iesueb keÀer ns yengoe ke=À<Ceved®eb®e meeceeve iesueb DemeeJeb. Oeerj OejJesvee mJele:uee kewÀo keÀªve. HeCe `leer' kewÀo nJeerMeer Jeeìle Demeueer lej?
cnCetve l³eeuee HeÀesve ueeJeuee. l³ee®³ee mesueJej. HeCe vee@ì jer®esyeue oesve yeentb®³ee efJeUK³ee®eer. vekeÀes®e HeCe les. mJeleb$e Deenesle les®e yejb³e.
Deeuee. efle®eb meceesj ue#e iesueb, HeCe efleLes les efvepeeaJe efveUs-Heeb{js He$es HeefjefmLeleer®³ee kewÀoslener mJeleb$e!' efleves vekeÀUle®e ceeve nueJetve
efomeues. jesPeer®eer Giee®e efYejefYejCeejer ®eewkeÀme vepej efleLes veJnleer®e! mJele:Meer®e efve<esOe veeWoJeuee.
veener lej Deeu³eeDeeu³ee efleves Keyej efoueer®e Demeleer. lebêerle efleuee ceemìj®ee DeeJeepe SsketÀ Deeuee veener. lees cesve
Heent Lees[îee JesUeves cnCetve efleves YegbkeÀCeeN³ee ceemìjuee DeeOeer [esDejMeer KegmeHegÀmele neslee yengleskeÀ. efleves oej GIe[lee®e Deele efMejuee
yeeukeÀveer®eb ûeerue [esDej GIe[tve efoueb lemee lees Jesieeves yeensj He[uee. efve leeW[eves Hebpee ®eeìle DeeHeu³ee peeiesJej yemeuee. ogOee®eer LeeUer meceesj
DeªbOeleer yeIele®e jeefnueer. SJe{îee Jesieeves DeeefCe lesner kebÀHeeTb[yeensj veJnleer lejerner. ³eebef$ekeÀHeCes efleves ogOee®eer LeeUer DeeCetve þsJeueer efve leer
lees keÀOeer®e peele vemes. ke=À<Ceved®³ee efJe®eejele iegbleu³eecegUs eflekeÀ[s ue#e meesHe̳eele yemeueer. ceemìjves DeeMesves efle®³eekeÀ[s Heeefnueb, HeCe efleves
ve oslee leer Hee³eN³ee ®e{ueer. DeeHeu³ee oejeuee ue@®e-keÀer ueeJeC³eeHetJeea l³eeuee peJeU yeesueeJeueb veener. ceie lees nUt®e meesHe̳eele ³esTve yemeuee.
meceesj ue#e iesueb. efueHeÌ쮳ee yeepetuee veesìerme yees[& neslee. menpe Heeefnueb efjceesì neleele®e jeefnuee efve ®e@vesue megª®e jeefnueb. Deelee cee$e leer
lej keÀUueb efkeÀ ke=À<Ceved®³ee kebÀHeveer®eb ueerpe mebHeueb nesleb. leer Mene veefMeyeeves ueeouesueb efve keÀenermeb efleves®e peeCeerJeHetJe&keÀ mJeerkeÀejuesueb
He@Àefceueer HejosMeeletve Hejle ³esCeej nesleer. SkeÀìsHeCe SkeÀevleele ieeWpeejle jeefnueer. yeepetuee ³esTve yemeuesu³ee
`Demesue. DeeHeu³eeuee l³eeb®³eeMeer keÀe³e celeueye?' HeCe `ne' ceemìj®³ee [eske̳eele nele efHeÀjJeerle! ceemìjves SkeÀJeej JeUtve
ceeCetme lej HekeÌkeÀe celeueyeer efveIeeuee. peeiee efve meeceeve iesueb cnCepes ne yeefIeleueb. meceesj ìerJnerJej megª Demeuesu³ee [e@ie MeeskeÀ[s leuueerve
Hejle ³esCeej veener®e Deelee! mJeleb$e jene³e®eb cnCetve SkeÀìb jeefnuees efve nesTve HeenCeeje ceemìj ceie efle®³eekeÀ[s®e Heenle jeefnuee. efle®ee mHeMe&
veener veener cnCelee DeeHeCener keÀMeeuee iegblele iesuees keÀesCe peeCes.' mecepeu³eemeejKee!
mJele:®³ee®e efJe®eejele yeg[tve iesueer lejer meJe³eerves nele ®eeuet®e oesIebner DeeHeeHeu³ee legªbieele Hejleues nesles; HeefjefmLeleer®es kewÀoer
jeefnues. neleele keÀe@HeÀer®ee ceie efve efjceesì Deeuee lesJne ue#eele Deeueb. nesTve. eflekeÀ[s meceesj®ee jesPeer cee$e Ieje®³ee legªbieeletve Demee³euece®³ee
`ne ceemìj Depetve kegÀþs iee³eye Peeuee³e. Kejb lej DeeHeCe l³eeuee Demeb kewÀosle iesuesueer.
yeensj peeT Ðee³euee vekeÀes nesleb. l³eeuee l³ee®eer `leer' Yesìueer lej?' DeYeeefJeleHeCes efleves ceemìjkeÀ[s Heeefnueb. lees efle®³eekeÀ[s®e Heenle
®e@veue meefHe¥Àie keÀjleevee HeÀesve Jeepeuee. ke=À<Ceved®ee®e Demesue cnCetve neslee; efle®³ee ceveeleues efJe®eej mecepeu³eemeejKee. l³eeuee ceie efle®³ee
efleves ceesþîee DeeMesves G®eueuee. lees iesu³eeHeemetve SKeeo-ogmeN³eeboe®e [esȳeele cee³ee oeìtve Deeu³ee®ee Yeeme Peeuee DeeefCe leerner l³eeuee
yeesueCeb Peeueb Demesue, lesner pegpeyeer®e. cnCepes lees Depetve mesìue nesle LeesHeìle jeefnueer. ueskeÀjeuee LeesHeìu³eeiele!!
DemeeJee Demeb efleuee Jeeìueb. Deelee l³ee®ee®e DeeJeepe SsketÀve peje yejb 1403, ceePeieebJe ìe@Jeme&, cneleejHeeKee[er,
Jeeìueb. ceePeieebJe, cegbyeF& - 400010
`ne³e yesye!' FkeÀ[s `yesye®es' ieeue Kegueues. otjOJeveer : 022-23776889
`ne³e. kewÀmes nes?' vijay_khadilkar@rediffmail.com

48 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010


MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 49
ojJeep³eeJej Flej efce$eebveer mJeeiele kesÀues.
De#elee neleele efou³ee, yeIelees lees keÀe³e les
leebotU vemetve nesefceDeesHe@efLe®³ee íesìîee
meeyegoeCee ieesȳee nesl³ee. Jee! ³eeuee cnCeeJes
keÀuHekeÀlee. l³eeefMeJee³e [e@keÌìje®es ueive
Demeu³ee®eer Kee$eer keÀMeer HeìCeej! ne@ueceO³es
ÒeJesMe kesÀuee, DeÐeeHener cebieueeäkesÀ ®eeuet®e
nesleer. yeejkeÀeF&ves SsketÀ ueeieuees lejer leer
mJe®íles®es, Deejesi³ej#eCee®es, JesUsJej
[e@keÌìjebkeÀ[s peeC³ee®es cenÊJe meebieCeejer ieerles
nesleer. ceOetve ceOetve peleer®es DeeefCe l³ee®³ee
yee³ekeÀes®es veeJe iegbHeÀues nesles SJe{s®e!

uesKekeÀ - efkeÀjCe peesieUskeÀj

meJee¥®eer®e cnCepes meJe& DeeF&-Jeef[ueeb®eer F®íe Demeles®e keÀer GÐee keÀener Dev³e keÀe³e&¬eÀce, veeìkeÀe®eer leeueerce Jeiewjs þsJeueer veenerme
DeeHeu³ee ceguee®es/cegueer®es ueive JneJes, metve efkebÀJee peeJeF& mejU vee ³ee®eer Kee$eer keÀj DeeefCe mJele:®³ee ueiveeuee JesUsJej GHeefmLele jene
JeUCee®ee efceUeJee Jeiewjs Jeiewjs. [e@. peeflebêmeg×e l³eeuee DeHeJeeo keÀmee cnCepes Peeueb.''
keÀe³e þjCeej? Deelee [e@keÌìj Peeuee cnCetve keÀe³e Peeues l³ee®³ee ``keÀe³e ®esäe keÀjlee nes!'' KeUKeUtve nmele peleerves HeÀesve
DeeF&uee JeeìCeej®e keÀer metveyeeF& ³eeJ³ee cnCetve. þsJeuee.
Deelee [e@keÌìjves [e@keÌìjCeerMeer®e ueive keÀjeJes DeMeer ÒeLee meO³ee l³ee®e je$eer vescekeÀer keÀeJ³e cewHeÀue nesleer. SkeÀentve SkeÀ Yeejer Demes
Deens, veJns lemee efve³ece®e Deens. l³eeletve [e@keÌìjves Dev³e J³ekeÌleerMeer 70-75 keÀJeer ne@ueceO³es je$eer DeeHeues keÀeJ³e meeoj keÀjC³eeme
ueive kesÀu³eeme lees efkebÀJee leer HeerS®ed.[er. cnCepes HegmlekeÀer [e@keÌìj GHeefmLele nesles. J³eemeHeerþeJej yemeuesuee Demeu³eeves ceuee meJe& keÀefJelee
Demeues®e Heeefnpes Demee cenÊJee®ee Heesìefve³ece DeHeJeeoemeeþer kesÀuesuee SsketÀve IesCes Yeeie®e nesles. ceO³es®e Gþtve ®eeuelee nesC³eeFlekeÀe ceer DeÐeeHe
Deens ns meJee¥vee þeTkeÀ®e Deens. [e@keÌìj peeflebêmeg×e ne efve³ece cees[t ceesþe Peeuees veJnlees, l³eecegUs Jne³e®es les®e Peeues, keÀeJ³ee®es yenj je$eer
MekeÀle veJnlee. leMeer l³ee®eer F®íener veJnleer. Demes nes! [e@keÌìj keÀmeues, Heneìs 3 Jeepelee mebHeues, Iejer ³esJetve PeesHee³euee 4 Jeepeues.
peeflebêuee Deecner meJe& efce$eceb[U peleer cnCelees yej keÀe. mekeÀeUer 8.30 uee yee³ekeÀesves nueJetve peeies kesÀues.
SkeÀ efoJeme peleer®es DeeF&-yeeyee ³esTve ueivee®eer Heef$ekeÀe osTve ``Denes peleer®³ee ueiveeuee pee³e®es Deens vee? ueive 10 Jeepelee
pesJeCee®es menkegÀìgbye Deeceb$eCe osTve iesues. efveceb$eCe yeefIeleues peleer®eer Deens. cegntle& ®egkeÀe³euee vekeÀes.''
yee³ekeÀes oeleeb®eer [e@keÌìj efveIeeueer. ``Kejb®e!'' yee³ekeÀes keÀOeer veJns les Kejb®e yeesuele nesleer. Jeeoe®ee
ueivee®³ee Deeou³ee efoJeMeer mebO³eekeÀeUer peleer®ee otjOJeveer cnCepes ÒeMve®e veJnlee, JesU ner veJnleer. ceer Gþtve le³eejeruee ueeieuees.
HeÀesve Deeuee. l³eevesner GÐee®eer DeeþJeCe kesÀueer Deeûen kesÀuee, lesJne ceer ceuee ®eneHeeCeer osTve ner ef®e. $eÝ<eer®eer DeeefCe mJele:®eer le³eejer
cepesves Godieejuees, ``Dejs peleer, ueiveeuee ceer SkeÀ JesU Deeuees veener keÀjle nesleer. ceePes keÀHe[s vesnceer®es®e, oe{er Jee{uesueer l³eecegUs
lejer ®eeuesue, HeCe let cee$e GHeefmLele DemeCes cenÊJee®es Deens. ®egketÀve DeebIeesU, Hetpee Jeiewjs keÀªve ceer PeìHeì le³eej Peeuees. HesHej ®eeUlee
50 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
®eeUlee meew. DeeefCe ef®ejbpeerJeeb®ee ieeWOeU yeIetve cepesle nmele neslees. [^sme Ieeuetve HeengC³eeb®³ee mJeeieleeuee le³eejerle GYeer nesleer. l³ee DeeOeer
DeKesjerme 10 Jeepee³euee 5 efceefveìs keÀceer Demeleevee l³eeb®eer SkeÀoe®eer efpevee mebHelee mebHelee®e SkeÀ [e@keÌìj Jepevee®ee keÀeìe IesTve GYee nesles.
le³eejer Peeueer, ceie efj#ee DeHeefjne³e& þªve l³ee efj#eele yemeu³eeJej `Jee íeve! cnCepes Yeespeveeyejesyej®e ceesHeÀle JewÐekeÀer³e
megmeeì efj#ee megìueer. ieej Jeeje [esȳeele PeeWyele neslee, ceer DeOe&Jeì leHeemeCeermeg×e nesCeej!' ceer ceveescele peleer®es keÀewlegkeÀ kesÀues.
PeesHesle ÒeJesMe kesÀuee. keÀener JesUele®e ne@ueJej ³esJetve Heesnes®euees. ``Òel³eskeÀeves Jepeve keÀªve®e Heg{s pee³e®es Deens. ®eej jebiee nesleerue
Lees[emee GMeerj Peeuee neslee, Hejbleg cebieueeäkesÀ cnCeCeeN³eeb®eer newme 45 efkeÀuees®³ee Deeleerue SkeÀ. 45 les 60 efkeÀuees ogmejer. 60 les
efHeÀìsHe³e¥le ueive ueebyeJee³e®es ne DeueerkeÀ[®ee cenÊJee®ee ÒeIeele neslee. 75 efkeÀuees Jepevee®eer eflemejer DeeefCe 75 efkeÀuees®³eeJej Jepeve
l³ee®ee HeÀe³eoe Deecneuee efceUeuee. Demeuesu³eeb®eer ®eJeLeer jebie Deens.'' efpev³eepeJeU®ee [e@keÌìj nmele
ojJeep³eeJej Dev³e efce$eebveer mJeeiele kesÀues. De#elee neleele efou³ee, cegKeeves cnCeeuee.
yeIelees lees keÀe³e les leebotU vemetve nesefceDeesHe@efLe®³ee íesìîee meeyegoeCee `Jee! megboj. cnCepes Heefnu³ee ueeF&veJeeu³eebvee SkeÀ iegueeyepeece
ieesȳee nesl³ee. Jee! ³eeuee cnCeeJes keÀuHekeÀlee. l³eeefMeJee³e [e@keÌìj®es Demesue lej ®eewL³ee jebiesleu³eebvee ®eej Demeleerue', ³eeuee cnCeleele
ueive Demeu³ee®eer Kee$eer keÀMeer HeìCeej! DeeojeefleL³e.
ne@ueceO³es ÒeJesMe kesÀuee, DeÐeeHener cebieueeäkesÀ ®eeuet®e nesleer. ``ceePes Jepeve 84 efkeÀuees! keÀeìîee®eer DeeJeM³ekeÀlee veener.'' ceer
yeejkeÀeF&ves SsketÀ ueeieuees lej leer mJe®íles®es, Deejesi³ej#eCee®es, JesUsJej Ssìerle peenerj kesÀues DeeefCe ®eJeL³ee jebiesle GYee jeefnuees. jebiee le³eej
[e@keÌìjebkeÀ[s peeC³ee®es cenÊJe meebieCeejer ieerles nesleer. ceOetve ceOetve peleer®es nesle®e nesl³ee. Òel³eskeÀ jebies®³ee Heg{îeele SkeÀ [e@keÌìjeb®eer pees[er GYeer
DeeefCe l³ee®³ee yee³ekeÀes®es veeJe iegbHeÀues nesles SJe{s®e. nesleer.
``Denes HeCe Deelee cegntle& nesTve iesuee.'' ceer SkeÀe [e@keÌìjuee ``oeleeb®ee keÀener $eeme Demesue lej meebiee.'' Òel³eskeÀ jebiesuee [e@keÌìj
efJe®eejues. nmele cegKeeves efJe®eejle nesles. Deelee cee$e ceer DeJeekeÀ Peeuees, yejesyej®e
``l³ee®es keÀe³e Deens nuueer meJe&®e ueiveele ner ÒeLee HeeUleele. nesles, peleer®eer yee³ekeÀes oeleeb®eer [e@keÌìjerCe, efle®es menkeÀejermeg×e
JesUsJej ueive cegntlee&Jej Peeues DeeefCe GÐee Heìues veener veJeje yee³ekeÀes®es HeengC³eebvee ceole keÀje³euee lelHej DemeCeej, oele Jeiewjs ogKele Demesue
lej? l³eeHes#ee GMeerje Peeues lej l³ee®es KeeHej cebieueeäkesÀ cnCeCeeN³ee lej l³eeuee JesoveeMeecekeÀ ieesȳee IesTve veblej pesJee³euee osCeej. Jee!
ceeCemeebJej lejer HeÀes[lee ³esles, Kejs keÀer veener?'' lees ®esäsves cnCeeuee. ke̳ee yeele nQ!
``nes nes Kejs®e keÀer!'' ceer Godieejuees. meew. ÒeefleYee®ee SkeÀ oele ogKele neslee. leermeg×e ceeP³ee®e Jepeve
meewYeei³eJeleer DeeefCe ef®e. $eÝ<eer yee³ekeÀeb®³ee IeesUke̳eele iesues nesles. ieìele nesleer. Deecner GYe³elee Deele iesuees. ef®e. $eÝ<eer l³ee®³ee
ceuee Deelee PeesHe DeveeJej Peeueer. ne@ue Leb[, yengOee JeeleevegketÀueerle Deel³eeyejesyej Heefnu³ee ieìele meeceerue Peeuee.
DemeeJee. ceePes [esUs ieHeeieHe efceìe³euee ueeieues. cebieuee<ìkesÀ ®eeuet®e ``keÀesCee®ee oele ogKelees³e?'' ceer ÒeefleYeekeÀ[s yeesì oeKeefJeues.
nesleer, ceer efOeìeF&ves MesJe쮳ee jebiesleu³ee Keg®eeaJej þsJeuesueer SkeÀe®eer ye@ie ``³ee, ³ee'' ne@ueceO³es yeIelees lees Hebiele Jeiewjs keÀener®e veJnleer. 7-
Keeueer þsJetve Keg®eeale yemetve iesuees. Jee! keÀe³e yejs Jeeìues! 8 ìsyeues, JewÐekeÀer³e mesJesmeeþer le³eej nesleer, ne keÀe³e IeesìeUe Deens.
õõõõõõõõ- ``veener cnCepes DeeHeCe keÀe³e keÀª Fef®ílee.'' ceer
SkeÀeSkeÀer ieuekeÀe Peeuee, ``®euee ®euee, ne@ueceO³es pesJee³euee ÒeefleYee®³eeJeleerves He=®íe kesÀueer.
®euee.'' ceer Gþtve IeesUke̳eele meeceerue Peeuees. pesJeCee®ee ne@ue Jej®³ee ``keÀener veener Deepe ogKeCeeje oele HeÀkeÌle keÀe{tve osCes Meke̳e Deens.
cepeu³eeJej neslee. meJee¥yejesyej efpevee ®e{t ueeieuees. ne@ueJej 3-4 lees keÀe{tve peleer®³ee ueivee®eer DeeþJeCe cnCetve yeeìueerle Ieeuetve
ojJeepes nesles. legcneuee Yesì osCeej, nes, HeÀer Jeiewjs keÀener veener.'' [e@keÌìjeves Kegueemee
Òel³eskeÀ ojJeep³eepeJeU SkeÀ [e@keÌìj-[e@keÌìjerCe pees[erves Heeb{je kesÀuee.

efkeÀjCe peesieUskeÀj : efJeefJeOe meeefnl³eke=ÀleeR®es ÒekeÀeMeve. yeeuemeeefnl³ee®es efJeMes<e uesKeve. J³eeK³eeves, keÀeJ³e Jee®eve,
keÀLee Jee®eve, ÒeJe®eve Deeoer peenerj keÀe³e&¬eÀce keÀjleele. meeefnl³e efJe®eej cebLeve®es DeO³e#e cnCetve keÀe³e&jle. efJeefJeOe
HegjmkeÀejebveer mevceeveerle.
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 51
``Denes HeCe pesJeCe Jeiewjs kegÀþs Deens.'' ceer meeJeOeHeCes efJe®eejues. efceUsue.''
``pesJeCe!'' lees [e@keÌìj Kees Kees keÀªve nmele cnCeeuee. ``Denes ``DeeefCe ®eewL³ee ieìe®es keÀe³e?'' ceer OeemleeJeuees.
oele keÀe{u³eeJej keÀmeues pesJeCe? DeeefCe SjJeermeg×e 75 ``l³eeb®es Òel³eskeÀer leerve yeeìu³ee jkeÌle keÀe{tve IesCeej. jkeÌleHes{eruee
efkeÀueesJej®³ee ®eewL³ee ieìeuee pesJeCe veener®e Deens. legce®ee keÀener lejer l³eeb®eer HeÀej®e iejpe Deens.'' [e@keÌìjves Kegueemee kesÀuee.
iewjmecepe Peeuesuee efomelees³e.'' ``DeeefCe Kee³euee keÀe³e osCeej?'' SJnevee ceer pesJeCe efJemeªve
``Denes [e@keÌìj, legce®ee®e iewjmecepe Peeuesuee Deens. Deecner iesuees neslees.
peleer®³ee ueiveeuee DeeefCe pesJee³euee Deeueesle.'' ceer Kegueemee ``ís, ís! l³eebvee KeeC³ee®eer iejpe®e veener, l³eebvee HeÀkeÌle DeeYeeje®es
keÀjC³ee®ee Òe³elve kesÀuee. ``legcner ®eewL³ee ieìeleu³ee ueeskeÀebveer pesJeCe He$e jkeÌleHes{erleHexÀ osCeej, efMeJee³e [sìe@ue®eer yeeìueer, yeB[S[ HeÆîee
IesCes Deejesi³eeuee efJeIeelekeÀ Deens.'' ogmeN³ee [e@keÌìjeves Kegueemee kesÀuee. Jeiewjs `pesJeCeeSsJepeer' osCeej.'' pesJeCeeSsJepeer Jej peesj osle [e@keÌìj
``ceie?'' ceer meeJeOeHeCes efJe®eejues. cnCeeues.
``Denes, pesJeCe HeÀkeÌle Heefnu³ee ieìeuee pes 45 efkeÀuees®³ee Deeleues ceer Ieeyeªve FkeÀ[s-eflekeÀ[s Heeefnues. meJe& ceeCemes l³ee ueneve
Deensle.'' ne@ueceO³es ³esTve ojJeepes yeensªve yebo kesÀues nesles. lejerner ceer
``DeeefCe yeeefkeÀ®³eebvee'' ceer ®eefkeÀle nesTve efJe®eejues. ojJeepee®³ee efoMesves cegmeb[er ceejC³ee®ee Òe³elve kesÀuee.
``ogmeN³ee ieìe®es SkeÀ yeeìueer jkeÌle Deecner keÀe{tve jkeÌleHes{eruee oesve OeÆîekeÀÆîe [e@keÌìjebveer ceeP³ee ob[euee Oejues DeeefCe
peleer®³ee ueivee®eer Yesì osCeej, l³ee yeou³eele l³eeb®eer ceesHeÀle JewÐekeÀer³e jkeÌleoevee®³ee ìsyeueekeÀ[s ®eeueefJeues.
leHeemeCeer keÀjCeej Deenesle.'' ``Denes, HeCe ns ®etkeÀ Deens, ner HeÀmeJeCetkeÀ Deens.'' ceer Deesj[uees.
``Denes HeCe l³eebvee pesJeCe?'' DeÐeeHe ceeP³ee [eske̳eeletve ueivee®es ``keÀesCeer jkeÌleoeveeuee mJes®ísves ³esle veener, l³eecegUs ³egkeÌleer keÀjeJeer
pesJeCe peele veJnles. ueeieueer.'' [e@keÌìjebveer Kegueemee kesÀuee.
``pesJeCe Jeiewjs keÀener veener, efve³eceeÒeceeCes l³eebvee ®eej iuegkeÀespe®eer Deelee efJeveesoe®eer JesU veJnleer. ``HeCe ceeP³ee mebceleerefMeJee³e ns
efyeefmkeÀìs DeeefCe keÀe@HeÀer efceUsue.'' yejesyej veener.'' ceer efvekeÀje®ee Òe³elve keÀªve nele PeìkeÀues.
``ceie eflemeN³ee ieìe®es keÀe³e'' meew. ÒeefleYeeves kegÀlegnueeves efJe®eejues. ``les yeensj iesu³eeJej, Heg{®es Heg{s yeIetve IesT.'' [e@keÌìj cnCeeues.
``eflemeN³ee ieìe®es Jepeve 60 les 75 efkeÀuees l³ee®es oesve yeeìu³ee oesIeebveer ceePes ob[ DeefOekeÀ®e IeÆ Oejues.
jkeÌle keÀe{tve IesCeej Deenesle.'' Deelee [e@keÌìjeb®ee ®esnje ³eceotleemeejKee ``peleer'' ceer efkebÀ®eeUuees, ``Dejs ner keÀe³e ®esäe Deens.'' nele
Yeemee³euee ueeieuee. peesjpeesjele nueJeerle ceer DeKesj®ee Òe³elve kesÀuee.
``DeeefCe l³eebvee lejer pesJeCe?'' ceer kesÀefJeueJeeCes®e efJe®eejues. õõõõõõõö
``ís nes! 60 efkeÀuees®³eeJej keÀesuesmì^e@ue peemle Demeles, Oee[keÀve Keg®eea keÀesmeUtve ceer Keeueer He[uees neslees. keÀmeuee DeeJeepe
yue[ÒesMejner Demeles. l³eebvee HeÀkeÌle keÀceer meeKejs®eer SkeÀ keÀHe keÀe@HeÀer ns yeIee³euee veJeje-veJejermen meejs HeengCes peceues. peleer®es yeeyee ob[
Oeªve ceuee GþJee³e®ee Òe³elve keÀjerle nesles.
``efkeÀjCejeJe, Denes pesJee³euee ®euee.'' les cnCele nesles.
ceer ®eìkeÀve YeeveeJej Deeuees. Kejs®e ne@ueJej pesJeCee®ee IeceIeceeì
megìuee neslee, Heefnueer Hebiele mebHetve, veJejosJee®eer ceevee®eer Hebiele megª
neefo&keÀ MegYes®íe! nesCeej nesleer cnCetve ceuee ob[ Oeªve GþefJeC³eele ³esle nesles.
ceer pesJetve IejekeÀ[s peeJet ueeieuees. ueebyetve peleer ceeP³eekeÀ[s Heentve
nmele yee³ekeÀesuee keÀenerlejer meebiele neslee.

SkeÀ efnleef®eblekeÀ
Jemeble YegJeve, Deeûee jes[,
®eesuee ceb[uece peJeU,
keÀu³eeCe (Heef½ece) - 421 301.
otjOJeveer : (0251) 2313727

52 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010


MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 53
efleefcej GpeUe³ee Deemecebleer®ee
efleefcej GpeUe³ee Deemecebleer®ee
efceCeefceCeleer ueeJeueer HeCeleer
Demees Jee vemees le³ee®eer
³ee veéej peieleer ieCeleer

ceePeer HeCeleer pejer efceCeefceCeleer


mJe³ebmHetÀleeaves ®esleefJeueer ceer leer
mvesnce³eer ns lesue Deesletveer
oerHeeJeueer ueeefJeueer ceer Òeerleer®eer Jeeleer
ueKKe ueKKe ÒekeÀeMee®ee
Deeuee meCe efoJeeUer®ee ÒekeÀeMe íe³ee Heefjmejeuee
Deevebo IesT ³ee meejs YeeTyeer p e keÀMeeme nJeer ve#e$e efceleer
efoJeeUer meCe Gunemee®ee...~~1~~ YeeTyeerpesuee js Deepe GpeUtveer Gþlee Deemeceble lees
cee³es®ee ne Hetj Deeuee ceveeme nesF& Deevebo efkeÀleer
Iejer-oejer jbiee®es efMeHebCe Deblejer®³ee DeekeÀeMeele
leve-ceve Peeues leJed jbieerve YeeJeleeje ®ecekeÀuee... Demet Ðee nes keÀesHeN³eele leer
ue#e oerHe p³eesleer oejer ceePeer mvesne®eer HeCeleer
GpeUues meejs-Iej DebieCe...~~2~~ ceve De[keÀueb ceePeb vekeÀe nes legcner efJePeJet
cee³es®³ee l³ee peeȳeeceO³es ÒekeÀeMe osF&ue legcnebme HeCe leer
ne efove GlkeÀ<ee&®ee jsMeceer les Jem$e Deepe
GìCes uesJetveer DeY³ebiemveevee®ee Menejues mce=leerceO³es... - DeefveuekegÀceej DeesPejkeÀj
veJe-Jem$e HejerOeeve ke˻veer `DeeMeerJee&o', ieuueer veb 10,
GOeUt Òesce ne meCe DeeHeguekeÀer®ee...~~3~~ oejer keÀe{tve jebieesUer vesnªveiej, osJeHetj,
Jeeì efkeÀleerkeÀ Heeefnueer OegUs - 424002.
DeekeÀeMekebÀoerue Deved ®ece®eceleer efoJes Gjer®³ee ³ee Ie[îeeUe®eer cees. : 98502 84448
DeeleMeyeepeerle HeÀìekesÀ veJesveJes efìkeÀ efìkeÀ ®eeueuesueer...
©®ekeÀj HeÀjeUe®eer Ie[Ce
F&éej-Hetpeve nesF& ceveesYeeJes...~~4~~ efvejebpeve... kegbÀkeÀJee®es....
leeìer-þsJetve megHeejer
ceebieu³ece³e meCe mece=×er®ee Jeeì Heenle ceer legPeer
GlkeÀ<ee&®ee meCe megÆer®ee kesÀJne®eer js GYeer oejer.
MegYes®íe legcne meJee¥vee
meCe ne oerHeeJeueer®ee yeefnCeer®³ee DebieCeele
- Oevejepe JeeIe ³esT os js YeeT Deepe
214/ meer-24, DebieejkeÀer new. mees., efÜleer³es®³ee efoJemee®eer
ieesjeF&-2, yeesjerJeueer (He.), ve ìUes DeMeer meebpe.
cegbyeF& -400092
Ye´ceCeOJeveer : 98693 09728 - efveefuecee ìWyes-Hebef[le
54 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
ve#eueer ÒeosMeele...
ve#eueer ÒeosMeele, otj pebieue-Hene[erle,
SkeÀe íesìîeeMee ieeJeele, Iejemeceesj-oejele,
ef®ecegj[er keÀe{les³e jebieesUer.
efoJ³eeb®eer Deejeme keÀjles³e,
DebOeejele-Iejele-oejele-ceveeb-ceveele.
DeekeÀeMekebÀoerue efceCeefceCelees³e,
eflevnermeebpe GpeUlees³e DebieCeele.
Mesleer®eer keÀeceb GjketÀve Deeveboele,
yeeHe HeÀes[lees³e HeÀìekesÀ Heesjebmen. Meg Y eef o JeeUer
Fleke̳eele... Deeueer efoJeeUer MegYe-MeketÀves IesTveer Deeueer efoJeeUer
þes-þes DeeJeepeele, mees-mees keÀjle meebieles Deens DebieCeeleerue ve#eeroej jbieeJeueer
SkeÀ ieesUer Lesì Iegmeueer yeeHee®³ee [eske̳eele, DeejHeej leesjCes-ceeueebveer veìueer Iejsoejs MegYe mekeÀeUer
oeoe®³ee keÀeUpeele, íesìîee®³ee Heesìele. ÒemeVeles®ee ÒekeÀeMe Hemejleerue HeCel³eeb®³ee ÒeYeeJeUer~~
ieievePesHe IesTefve ieieveoerHe DeefHe&leerue ÒeYeebpeueer
Deelee....
HegÀìleerue HeÀìekesÀ HeÀìeHeÀì iecesue ÞeJeCeer³e DeMeer OegceeUer
jkeÌlee®ee Heeì Hegmele neslee jebieesUer meewYeei³ee®eer
Kecebie Kegceejer KeJe³³eebvee peCet Heb®e-HekeÌJeeveeb®eer ceebefo³eeUer
peerJeIesC³ee DeeJeepeele Dee¬eÀesMe keÀjle nesleer DeeF&.
megKeeveboce³e efove DevegYeTefve nef<e&le nesF&ue meeveLeesj ceb[Uer
ceer cee$e... `MegYeoe megKeoe Deejesi³e OevemebHeoe' DeMeer ner Deeueer efoJeeUer
SkeÀe keÀesHeN³eele yemeueer nesleer efveHe®eerle-Yesojuesueer. DeeyeeueJe=×eb®eer leves ceves Deefle n<eexlHeÀuueerle Peeueer
keÀeUesKee®³ee efJeUK³eeletve megìC³eemeeþer, MegYes®íe oslees ³ee MegYeJesUer DeHet&veer ner keÀeJ³eebpeueer
Heenle nesles Jeeì, SkeÀe GieJel³ee met³ee&®eer... - Sce.Sve. cne$es
SkeÀe GieJel³ee met³ee&®eer... MegYeÞeer, Je[ieeJe, lee. HesCe efpe. je³eie[
SkeÀ efoJeeUer l³eeb®eer... otjOJeveer : 02143-255888
SkeÀ efoJeeUer Deece®eer...
- ceveer<e ceeuegmej ejs
93245 18905

DeekeÀeMekeb À oer u e
Iejeroejer DebieCeele Jee oMe&veer peeieer meJe&$e PeUkeÀlees
ve³evejc³e ceveceesnkeÀ lees leced otj keÀªveer Gpes[ oslees
jbieeryesjbieer keÀeieo [keÀJetve keÀe[îeebmebies ³esLes lees efoJee
ve#eeroej efJeefJeOe Deeke=Àl³eebceO³es ÒekeÀeMeceeve nesTve Keguelees
Peieceieeì lees meJe&$e HemejJelees, DeekeÀ<e&Ce pevemekeÀue yevelees.
- DeMeeskeÀ DeeskeÀ
Ye´ceCeOJeveer : 95954 63715
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 55
og j eJee
KetHe efoJemeeb®³ee HegjeJ³eeves DeeþJeCeermeg×e Hegmeì kesÀu³ee
DeesIeUCeeN³ee PeN³eemeejK³ee nUtnUt Jeenle iesu³ee
veJeer ceeCemeb veJeb DeekeÀeMe
veJe DeefmlelJe HegÀuele iesue
peie pegveb efJemeªve JeeN³eeyejesyej Peguele iesueb
HeCe De®eevekeÀ SkeÀe JeUCeeJej Hegvne Ëo³ee®eer leej ís[ueer
ªHe osKeCeb DeÞetmebies ogjeJ³ee®eer kebgÀHeCes meieUer cees[tve He[ueer
efnjJeerieej mee[er veener DeesþebJej ueeueer - Òescee ceeves
efpe®ee Heoj pejoejer lejer jbie iegueeyeer Ye´ceCeOJeveer : 98703 37361 / 9821 431063
l³ee Heojentveer Yeejer efle®³ee ieeueJejueer KeUer
efle®eb ªHe osKeCeb... keÀjer ªHe osKeCeb...

ceeL³eeJej ìerUe leer meespJeU veej Tceea


efle®ee ve#eeroej [esUe efle®ee meeOee Þegbieej efMeefMejeleueer je$e DebOeejer
l³ee [esȳeebveer kesÀueb veener efoKeeJ³ee®ee Yeej ueKKeb ®eeboC³eele efJeleUueer
efle®eb ªHe osKeCeb... keÀjer ªHe osKeCeb... Heneìs®³ee Meeble Òenjer
Meg¬eÀ ®eeboCeer veYeele nmeueer...
efle®³ee neleele efnjJee ®eg[e DeMeer meeQo³e&Jeleer
efle®ee meewYeei³eJeleer®ee ieUe veener ogmejer ³ee peieer oeì Oegke̳eele Jeens
meewYeei³ee®eb uesCeb efle®eer GpeU keÀebleer Heneìs®ee PegUPegU Jeeje
keÀjer ªHe osKeCeb... keÀjer ªHe osKeCeb... l³ee JeeN³ee®³ee mHeMee&ves,
DebieeJejer ³esF& Meneoe...
efle®³ee vepejs®eer Oeej peMeer HegveJes®eer ®eeboCeer
pemee ceovee®ee yeeCe ceovee®eer keÀeefceveer veYeelegveer efPejHele ³esleer
ís[er Ëo³ee®eer leej ceeokeÀ ceesefnveer Heneìs®eer keÀesJeUer efkeÀjCes
efle®eb ªHe osKeCeb... keÀjer ªHe osKeCeb... le=CeeJeªveer Deueieo efveleUleer,
- Deefcele vee®eCes oJeefyebotb®eer #eCewkeÀ mJeHves....
97026 62039
efMeefMejeleueer keÀesJeUer GvnW,
®eje®ejeuee HegÀueefJele ³esleer
JemegbOejs®³ee kegÀMeerle efMeªve,
veJeebkegÀjeuee `Tceea' osleer!...

- megefveue KeJejs
keÀeceieej veiej 1, 7/16,
v³et ÒeYeeosJeer jes[, ÒeYeeosJeer,
cegbyeF& - 400 025.
Ye´ceCeOJeveer : 96190 76488
56 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
meeLe
efleuee mJejebveer meeLe efoueer
Deved ceePee l³eebveer kesÀuee Ieele
DeeUJeerle yemelees Hegvne Hegvne ceer
Heefnues Hee{s mee[smeele ~~Oe=~~
mJeHvejbpeveer jcele meoe ceer
neleele Ieeuegveer nele ®eeueuees DeuHe megKeele®e iecele meoe ceer
nJes vekeÀes les KetHe yeesueuees efleuee ceePeer ceer cnCele jeefnuees
meoemeJe&oe oerHekeÀ yeveuees keÀUueer ve ceuee Deboj keÀer yeele ~~2~~
leMeer efoJ³eeleerue peUleer Jeele ~~1~~
YeeJeefJeJeMelee efle®eer Heenlee
efJejIeUuees ceer yeIelee yeIelee
mJelJe®e ceePes Hegmele jeefnuees
efleves keÀOeer ìekeÀueer ve keÀele ~~3~~
- Òee. Heer.Sme. keÀewueeHegjs
meK³ee efMejes[, JeWieguee&, efmebOegotie&
yejb Peeueb meK³ee otjOJeveer : 02366 - 227044
let Heg{s efveIetve iesueeme Ye´. : 97672 95829
efJejne®eb og:Ke leguee meesmeJeueb vemeleb;
ceeies jenCeb leguee PesHeueb vemeleb.
ueneve-meneve og:Keevebmeg×e
nleyeue let Jne³e®eeme;
ieHHe yemee³e®eeme HeCe,
ceve ceeskeÀUb veener keÀje³e®eeme.
DeepeejHeCeele ceeP³ee
HetCe& Ke®etve iesueeme
yejer Peeues ceer lejer;
nmee³e®eb efJemejueeme,
DeeHeCe veJnlees `ces[ HeÀe@j F®e Deoj'
ueJn Jne³e®es cnCetve®e DeeHeues efvejblej
Demeb Demeueb lejerner;
Òesce KetHe nesleb SkeÀceskeÀebJej
DeeþJeCeeR®³ee ¿ee efnboesȳeeJej
Peguele-Peguele peieCeb, leguee peceueb vemeleb.
cnCetve®e meK³ee Heg{s let iesueeme yejb Peeueb
ceeies jenCeb leguee PesHeueb vemeleb.
JewMeeueer jepeJee[s
otjOJeveer : 2432156
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 57
meceesj Demetvener...
meceesj Demetvener
let Demee njJeuesuee
mebMe³ee®³ee keÀeìîeebveer
let vesnceer®e Jes{uesuee
efÒeleer®³ee HegÀueebveer
Yejuesueer DeeWpeU ceePeer
megiebOee®es oeve IesC³eeme
`Heleb i eeme' ogyeUer DeeWpeU legPeer
pejer Iesleueerme PesHe- let Demee vesnceer®e
Tb®e GÊegbie DeekeÀeMeer~ HegÀueebHeemetve ogjeJeuesuee
legP³ee Dee³eg<³ee®eer oesjer meHlejbieer jbieele
Demes ogpeeef®e³ee neleer~~ jbieuesueer Dees{Ceer ceePeer
peje {erue oslee leguee jbieebvee HeejKeer
peeMeer #eCeer DeblejeUer~ Goeme vepej legPeer
nele
HeCe Kes®elee®e Lees[s let Demee vesnceer®e
nele nJesle efoueoej
³esMeer #eCeer DeblejeUer~ efHeÀke̳ee jbieele jbieuesuee
osCeejs
HeCe Kes®elee®e Lees[s Gb®e Yejejer IesCeejer
vekeÀesle uee®eej
³esMeer #eCeer Hee³eleUer~~ YeefJe<³ee®eer mJeHveb ceePeer ³ee®evesmeeþer Hemejuesues ~~1~~
³eesi³e leeCe osJee leguee JeemleJeeHeemetve otj nele nJesle
Oeeiee ogp³ee®ee keÀìlees~ HeUC³ee®eer Je=Êeer legPeer ÒeeLe&vesmeeþer pees[uesues
HeCe ceeskeÀeì mees[lee let Demee vesnceer®e vekeÀesle Giee®e®e
HeÊee legPeener keÀìlees~~ mJele:Heemetve njJeuesuee ogmeN³eeJej Gieejuesues ~~2~~
Dejs Helebiee Helebiee Òescee®³ee Je<ee&Jeele nele nJesle
legP³eemeejKeer®e ceerner~ keÀesj[e jeefnuesuee Flejebvee meeJejCeejs
ceeP³ee veefMeyee®eer oesjer meejb keÀener [esȳeebveer vekeÀesle ogmeN³eeuee
efve³eleer®³ee neleer Heener~~ cegkeÀHeCes yeesueCeeje $eeme osCeejs
efve³eleer®³ee leeueeJej nueke̳eeM³ee nem³eeletve ceeies Kes®eCeejs ~~3~~
ceePeer JeeJe[er vee®eles~ J³ekeÌle nesCeeje nele nJesle pees[Ceejs
keÀOeer Tb®e IesF& PesHe lejerner DemHeä, DeOegje vekeÀesle les lees[Ceejs
ogp³ee #eCeer KeeF& ieesles~~ Deeleu³eeDeele peUCeeje. nele nJesle Jelmeue
cegkeÌle PesHe IesC³ee®es vee - legUpee ®eJneCe keÀener lejer HegÀueJeCeejs
5/366, Jeerj meeJekeÀj ceeie&, peesHeemeCeejs ~~4~~
Yeei³e DeeHegu³ee keÀHeeUer~
oeoj, cegbyeF& - 400 028. nele nJesle efve<Ceele
oesIes DeeHeCe Helebiee
keÀener lejer efveefce&Ceejs
HejJeMeles®es yeUer~~
vekeÀesle ns megboj peie
- meew. efJeYee Jee. oeleej GodOJemle keÀjCeejs ~~5~~
HeeefjpeelekeÀ 2/204, ye´eïeCe DeUer, - efJeefvelee DeeieeMes
Deefueyeeie, je³eie[. 1/5 Heg<HekeÀ keÀes-Dee@He-meesmee.,
Ye´. : 94211 59009 YeemkeÀj keÀe@ueveer, veewHee[e, þeCes - 2
58 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
peje [eskeÀeJetve Deele
osJe oie[ele veener,
osJe veener cebefojele,
osJe legce®³ee Deblejele,
veebolees³e efove-jele osJe ®ewlev³e mHebove
osJe HeÀUeleerue iees[er, osJe oMeebietU Gjs
osJe HegÀuee megiebOeele osJe `efJeée' ns J³eeHetve
osJe Deens yeeuekeÀeb®³ee osJe veebolees Deblejer
efvejeieme nmeC³eele l³eeuee keÀesþs MeesOee³e®es
osJe leȳeele ceȳeele peje [eskeÀeJetve Deele
ieeCes osJeeb®es PeN³eele p³eeves l³eeves Heene³e®es
PegUPegUCeejs HeeCeer - oÊee$e³e peesMeer
osJe Deens efvemeiee&le 695 ye, meoeefMeJe Hesþ,
kegÀceþskeÀj jes[, ef®eleUsmeove meceesj,
osJe keÀesþs veener meebiee
HegCes - 30.

Oejleer
efnjJes efnjJes [eWiej ieeF&iegjb meJe& nbyejleer Jeenleer meefjlee YejYeªveer
peceues DeekeÀeMeele cesIe HeeTmeOeeje ìHeìHeleer peieeme peerJeve osC³eemeeþer
efnjJee Meeuet vesmetve veeie[er cegueb vee®e vee®eleer ÒeHegÀuue nesF& DeeHegueer OejCeer
Peeueer me=äer veìtve~ Deeveboeme ³esF& Yejleer! le=Hle keÀjC³ee ueskeÀjebmeeþer!
veoerveeu³eebvee Deeues Hetj efveȳee-efveȳee DeekeÀeMeeble - ÒeYeekeÀj Heeìerue
Mesleeceȳeeble efnjJee vetj cesIe meeJeUs OeeJeleer Jesieele 8/De, DeeMeeHegjer meesmee³eìer, Iees[emej,
ueleeJesueeRveer mepeueer HegÀues YesìC³ee l³ee He=LJeerceelesme Denceoeyeeo - 380050
DeekeÀeMeele SkeÀ®e met³e&HegÀue! Heevne HegÀìs efleuee l³eeJesUer~ otjOJeveer : 079 - 25324209

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 59


HeeCeer
kegÀCeer HeeCeer efHeleb Demee meeOee osJe HeeCeer
kegÀCeer HeeCeer Heepeleb meesHee Oe[e efMekeÀJeleb
kegÀCeer HeeC³eele Heenleb ceeskeÀȳee DeeYeeUele HeeCeer
kegÀCeer HeeC³eemeejKeb Jeenleb ieo& cesIe efHekeÀJeleb
kegÀCee®eb HeeC³eele Iej HeeC³eele DeeefCe Òesceele
kegÀCee®³ee Iejele HeeCeer vesceer®e He[eJeb
kegÀCee®es HeeCeeroej [esUs Deeueb®e pej oeìtve
kegÀCee®³ee [esȳeele HeeCeer Yej HeeJemeele j[eJeb
kegÀCeer HeeC³eele yeg[leb Demeb HeeCeer ceveele
kegÀCeer HeeC³eeJej lejbieleb veoerle Jeenle Demeleb
meeOeb YeesUb HeeCeer HeeCeer HeeJemee®eb ªHe
HeeC³eemeeþer peerJeveieerle kegÀþu³eener jbieeveb jbieleb peele-Heele Heenle vemeleb
`peerJevee'®eer ner HeeleUer DeMeer®e jent os~ kegÀCee®eb HeeC³ee®eb leeW[ kegÀCee®eb Keejb HeeCeer
yeeieebleerue HegÀueebJejer megiebOe veebot os ~~1~~ kegÀCee®³ee leeW[euee HeeCeer kegÀCee®eb iees[b HeeCeer
kegÀCee®eb ieUkebÀ Hee$e kegÀCeer cnCeleb mees[ HeeCeer
nUt®e leguee JeeHejC³ee®ee íbo DeeieUe~ kegÀCee®eer HeeC³eeJej je$e kegÀCeer cnCeleb lees[ HeeCeer
ûeer<ceeleerue HeeC³ee®ee mJeeo JesieUe ~~2~~ kegÀCeer HeeCeer De[Jeleb kegÀCee®³ee [esȳeeble
kegÀCeer HeeCeer efpejJeleb ceeJele veener Debyej
Je<ee&leerue meJe& efoJeme peue efceUt os~ Yeu³eeYeu³eebvee HeeCeer kegÀCee®³ee [esȳeebvee
`peerJevee'®eer ner HeeleUer DeMeer®e jent os ~~3~~ oener efoMee efHeÀjJeleb HeeC³ee®eb Pegbyej
- Deceesue yeeietue
`peerJevee'®eer ner HeeleUer DeMeer®e jent os~ Denceoveiej.
yeeieeleerue HegÀueeJejer megiebOe veebot os ~~4~~ ceePee peerJeveÒeJeen
- megOevJee HeeìCekeÀj Dee³eg<³e Deens SkeÀ efvejblej ÒeJeeme
ÒeYeeosJeer, cegbyeF&. Jeeìjmlee Deens HeÀej®e ogo&c³e
Ye´. : 93222 73622 megKeog:Keeb®³ee Jesoveebmeesyele
Jeeì ®eeuee³e®eer DeeHeueer DeeHeCe
ve HetCe& nesCeeN³ee F®íeb®es ÒeosMe leg[Jele
SkeÀìîeeves®e jene³e®es mJele:meeþer ®eeuele
mJeHveeb®³ee vekeÀueer ce=iepeUebceeies
DeeWpeUerle meeiej Oeje³e®³ee DeHes#esves
ceveeleu³ee Jesovee keÀeUpeele þsJetve
DeesþeJej megnem³e DeeCetve
DeÞet HeeHeC³eeDee[ ve³eveer ueHeJetve
keÀjeJeer Jeeì®eeue SkeÀìîeeves®e DeeHeCe~~
- jepeve leW[esuekeÀj
keÀeMeer efveJeeme, Hes[CeskeÀj Jee[er,
ieesjsieeJe (Het.), cegbyeF& - 400 063.
60 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
³ee cegbyeF&le ceeP³ee
³ee cegbyeF&le ceeP³ee
FLes ogef<ele Peeues ceemes
DeeefCe ceneie Peeu³ee Yeep³ee
YegceerHet$eebvee Je[eHeeJe, HejÒeebefle³eebvee efHePPee
Deecner Yejlees keÀj DeeefCe
GHejs ceejleele cepee
³ee cegbyeF&le ceeP³ee...
³ee `HegC³e' veiejerle ceeP³ee
`efmecyee@³eefmeme'®ee ieepeeJeepee
FLeueer SceyeerS®eer cegueb jkeÌ l eoeve
efHeleele oeª DeeefCe ieebpee jkeÌleoeve SkeÀ HegC³ekeÀce&
³ee HegC³e veiejerle ceeP³ee... Jee{le, efou³eeves keÀceer veener nesle
³ee `þeCes' veiejerle ceeP³ee peeCee nes jkeÌleoevee®ee ceesþb cece&~
iejerye ÒeefleYeeJeeve vemeleele. kesÀme Jee{leele Hegvne keÀeHeu³eeJej
Demes yejUueer `efiejerpee' veKes Hegvne Jee{leele íeìCeer kesÀu³eeJej
yeg×er cnCeeJeer ³eeuee keÀer me[uesuee Yespee? Jee{les HeeleUer efJeefnjer®³ee HeeC³ee®eer,
³ee þeCes veiejerle ceeP³ee... GHemee kesÀu³eeveblej
³ee vesnª veiejele ceeP³ee jkeÌleoeveeves ueeYe oeveer J³eefkeÌle®ee,
ie=nceb$³eebveer JeepeJeuee `Deeue Fpe Jesue'®ee yeepee cejCeÒee³e J³eefkeÌleuee peerJeoeve efou³ee®ee~
Heesueerme ³eb$eCes®ee FLes G[euee HeÀppee HeeCeer nesC³eeHetJeea DeeHeu³ee jkeÌlee®es,
efve<HeeHe, efvejeieme yeeefuekeÀebveer keÀMeer meebYeeUeJeer ueppee? jkeÌleoeve keÀªve peerJeve yeveJet ogmeN³ee®es~
³ee vesnª veiejele ceeP³ee...
HeeCeer veoer®es mecegêeuee efceUles
³ee yeejeceleerle ceeP³ee, ceerueveele HeeCeer Keejì®e nesles~
Deece®ee ke=À<eerceb$eer jepee,
ceejlees ceesþceesþîee iecepee Keejì nesC³eeHetJeea HeeCeer JeeHeª Mesleeruee
ef¬eÀkesÀ쮳ee veeJeeKeeueer uegìlees `megpeueeced megHeÀueeced' yeveJet Yeejle osMeeuee~
Dee³eHeerSue®eer cepee ue#eele þsJee
FLeu³ee MeslekeÀN³ee®³ee efpeJebleHeCeer jkeÌleoeve~
[eske̳eeJej keÀpee&®ee yeespee cejlee cejlee osnoeve
³ee yeejeceleerle ceeP³ee... DeeefCe...
³ee cenejeä^ele ceeP³ee cesu³eeveblej ves$eoeve!!
Ye´äe®eeN³eeb®ee melkeÀej DeeefCe ÒeeceeefCekeÀebvee mepee - Meebleejece HeeìkeÀj
FLes ceb$eer Peeues `iegìiegìerle' DeeefCe DeMekeÌle Peeueer Òepee ieesjsieeJe (Het.)
³ee cenejeä^ele ceeP³ee...
- efJeueeme meesveeJeCes
Ye´. : 98218 69489

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 61


FlejebHes#ee JesieUb Demeb
ceer keÀener®e kesÀueb veener
lees cepesle KesUle neslee, jcele neslee
ceeP³eekeÀ[s o³es®eer YeerkeÀ ceeiele veJnlee
ceuee®e JeeF&ì Jeeìueb, DeeefCe ceer #eCeele
l³eeuee o³ee osTve, l³ee®ee DeHeceeve kesÀuee
DeeefCe ceer keÀener®e kesÀueb veener
ceer keÀener®e kesÀueb veener l³ee®³eemeejKeer efkeÀl³eskeÀ cegueb Demeleele
ns þeTkeÀ Deens ceuee
Yee³eKeUe les þeCes peueo ueeskeÀue
ceer SkeÀìe®e keÀener keÀª MekeÀle veener
SkeÀe efmeiveueJej #eCeYej Leebyeueer
ns HeCe ceenerle Deens
ceer ì^sve®³ee oejele GYee
HeCe keÀesCeer keÀener®e kesÀueb veener
ceer menpe yeensj vepej ìekeÀueer
lej keÀOeer®e keÀener nesCeej veener
ceePeer vepej oesve ueneve [esȳeebveer HejleJeueer
DeeefCe keÀje³e®eer mebOeer efceUeueer
DeeefCe ceer keÀener®e kesÀueb veener
lesJne ceer keÀener®e kesÀueb veener
oesve ueneve [esUs, keÀesceue [esUs
ceuee l³ee®³eeSJe{er Yee®eer Deens
MegYe´, HeefJe$e, efvejeieme [esUs
SkeÀe ueneve ceguee®es iejerye [esUs leesner keÀesCee®ee Yee®ee Demesue
ceer keÀener lejer keÀª MekeÀuees Demelees
ceuee ceole ceeiele nesles
HeCe ceer keÀener®e kesÀueb veener
DeeefCe ceer keÀener®e kesÀues veener
lees yeepet®³ee efjkeÀec³ee ªUeJej yemeuee neslee ceePeer peMeer mJeHves Deensle
leMeer GÐee l³ee®eerner Demeleerue
oie[ebMeer KesUle neslee
DeeHeCe DeeHeueb Yeei³e IesTve ³eslees
DeeefCe DeeF& Yeepee GieJele nesleer
lees o³ee ceeiele veJnlee, HeCe ceer Yeei³eJeeve, DeeefCe lees veener
keÀjCeejs, meceepee®es efve³ece lees[tve keÀjleele
ceer l³eeuee HeÀkeÌle o³ee efoueer
HeCe ceer keÀener®e kesÀueb veener
DeeefCe ceer keÀener®e kesÀueb veener
ceeP³eeyejesyej Flejner ueeskebÀ nesleer ceuee keÀe³e Peeueb? keÀe³e yeoueueb?
ceer lej Demee veJnlees
l³eeb®eerner ceveb l³eebvee meebiele nesleer
jespe jespe ns®e yeIelees cnCetve
cegueeb®eer peeiee ªUeJej veener
l³eebveerHeCe ogue&#e kesÀueb, DeeefCe ceer HeCe ve yeefIeleu³eemeejKeb keÀjlees keÀe?
ceer FlekeÀe ¬etÀj, FlekeÀe keÀþesj
FlejebHes#ee ceer JesieUe Demeb cnCelees, HeCe
FlekeÀe oie[ keÀOeer Peeuees keÀer
ceer keÀener®e kesÀueb veener
ì^sve Hegvne megª Peeueer
Leebyeuesu³ee peieeyejesyej ceer Jesie IesT ueeieuees
yeekeÀer®³ee ueeskeÀebmeejKeb ceerner
keÀener Peeueb veener Demeb Jeeieuees
ceePeer®e ceuee ueepe Jeeìueer keÀer
ceer keÀener®e keÀmeb kesÀueb veener
- ce³egjsMe kegÀuekeÀCeea
Luanda, Angola
62 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 (Deeieeceer `MeesOe cevee®ee' ³ee HegmlekeÀeletve)
leer `leer'®ee neslee keÀì ceeP³ee ceveele yemeC³ee®ee
keÀeUesKee®³ee meeefVeO³eele yemeuees neslees o[tve ceeP³ee keÀesJeȳee ceveeuee Deved HegÀHeÌHegÀmeeuee [meC³ee®ee
vekeÀUle SkeÀ ®ecelkeÀej Dee³eg<³eele Deeuee Ie[tve ceoleerves efce$eeb®³ee ceer meeLe efle®eer mees[ueer
³eesiee³eesieeves keÀe nesF&vee, HeCe `leer' ceuee Yesìueer kesÀueer efJeueie DeesþebHeemetve Deved ceOetve®e `leer'uee lees[ueer
l³ee efveefceÊeeves Dee³eg<³ee®eer p³eesle Hegvne SkeÀoe Hesìueer leeJe[erle `leer'®³ee meeHe[u³eeJej leer Òel³eskeÀeme efieUles
les®e og:Ke, lees®e $eeme, ceWot iesuee me[tve Heevee®³ee ieeoerJej `leer' menpe oesve ªHe³eebvee efceUles.
`leer'®³ee meeefVeO³eele jentve ìsvMeve pee³e®eb G[tve ue#e osTve SskeÀe Deelee ner ieesä veener meeOeer
efle®³ee SkeÀìermeeþer ceer yejs®e efce$e lees[ues efmeieejsì mees[e³euee MesJeì®ee ®eevme cnCepes®e,
HeCe `efleuee' ceeP³ee Dee³eg<³eeletve keÀOeer®e veener mees[ues Heefnueer®e Dees{e³e®³ee DeeOeer
`leer' HeÀej JeeF&ì Deens ns meebietve efce$eceb[Uer oceueer - efoueerHe De#eskeÀj
HeCe ceer `efleuee' mees[lees³e keÀmeuee Deece®eer ieÆer íeve peceueer 4, HeesHeìueeue efyeu[eRie, ues[er peceMesopeer ceeie&,
ceie keÀener efoJemeebveer SkeÀ mel³e ceuee Gcepeues efJnkeÌìsefj³ee ®e®e&peJeU, ceeefnce (He.),
`leer'®es les keÀHeì keÀejmLeeve ueies®e ceuee mecepeues cegbyeF& - 400 016.

uees k eÀMeener
Ye´ä vesles Pees[C³eeuee ueepeles keÀe ueeskeÀMeener nkeÌkeÀ osC³ee oerve-oefuelee, cegkeÌle kesÀueer jepeMeener
j#eC³ee l³eebvee®e ³esLes peeieles keÀe ueeskeÀMeener YeerceHeeves cee$e Deelee HeÀe[les keÀe ueeskeÀMeener

®eesj Peeues meeJe ³esLes ceeve l³eebvee ceesþceesþs ceer efvejeUe, ceer®e ceesþe, ceer®e Deens meJe& keÀener
lesueieeruee ceÐeHeeCeer Heepeles keÀe ueeskeÀMeener yeoueC³ee ns jkeÌle¬eÀebleer ceeieles keÀe ueeskeÀMeener

meppeveeb®³ee keÀe³eÐeeuee Deepe keÀesCeer Yeerle veener jespe nesles `Keesìveerleer' jbpeuesu³ee ceeCemeebMeer
ob[ osC³ee ``l³ee iegªuee'' Yeeieles keÀe ueeskeÀMeener efJekeÀueebieer HeCe lejerner ieepeles keÀe ueeskeÀMeener
- jcesMe mejkeÀeìs,
keÀesCe DeHeÀpeue, keÀesCe Depeceue DeeJeUsvee HeÀeme l³eebvee mJeeefceveer DeHeeì&ceWì,
veJeue Jeeìs Deepe Ssmeer Jeeieles keÀe ueeskeÀMeener Meejoe veiej, YegmeeJeU.

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 63


ceer cejeþer
Hegvne Hegvne pevcesve ceer cenejeä^eHeesìer
otOe DeeF&®es Deesþer lemes ³eeJes yeesue cejeþer
ceer cejeþer, ceer cejeþer, cenejeä^emeeþer.
efJeoYe&, cejeþJee[e, Heef½ece
Oeej keÀeskeÀCeer efkeÀveejHeÆer
ceePeer cejeþer ³ee ceeleerle cetU Oejuesuee
ceePeer cejeþer cejeþer veepetkeÀ leCener Deens nÆer
peCet HeewefCe&cee ieesceìer meerceeJeemeer³eebMeer pevcee®eer veeU cejeþer
veYeer®eb Meejo ®eeboCeb cegbyeF& ceePeer uee[keÀer cenejeä^e®eer yesìer
pemeb KegueJeer me=äer ~~1~~ ceer cejeþer, ceer cejeþer cenejeä^emeeþer
ceePeer cejeþer cejeþer me¿eeêer®ee keÀeUe keÀeleU
pewmeer oerHeebceeefpe efoJeìer pemee efJeþt Deens JeerìsJej
efleefcejelegefve lespeekeÀ[s leer njçç njçç ceneosJe iepe&lees
JeUJeer DeHegueer ¢äer ~~2~~ ueeìebceOetveer Dejyeer meeiej
ceePeer cejeþer cejeþer ke=À<Ce, keÀes³evee, ieesoe½eb peue ueeieueb Deesþer
meeN³ee leerLee¥ceepeer keÀeMeer Yeei³eJeble Deecner Deeuees keÀeȳee ceeleerHeesìer
De%eevee®es HeelekeÀ OegJeer ceer cejeþer ceer cejeþer cenejeä^emeeþer
ceeie& %eevee®ee leer oeJeer ~~3~~
Mesleceȳeele FLeu³ee efHekeÀles
ceePeer cejeþer cejeþer DeYebieJeeCeermeJes ueeJeCeer
pewmeer ceewefkeÌlekeÀeb®eer veiejer peespeJeles yeeUeuee DeeF&
cegkegbÀo-%eevee-veecee-SkeÀe pe³e efMeJeepeer, pe³e YeJeeveer!
legkeÀe-oemee efn®³ee keÀefìJejer ~~4~~
cenejeä^ yeeHe ceePee, cee³e ceePeer cejeþer
ceePeer cejeþer cejeþer cee³eyeeHee®es cee³eyeeHe ®ebêYeeieskeÀeþer
Yeei³eJeble efn®eer ketÀme ceer cejeþer, ceer cejeþer, cenejeä^emeeþer
%eeveséejer les oemeyeesOe
Keyejoej pej ³ee YetceerJej
Heepeer yeesOeece=les Keeme ~~5~~
kegÀCeer keÀjsue JeekeÀ[er vepej
ceePeer cejeþer cejeþer Fefleneme mee#e Deens l³eeb®eer
Yee<eebceeefpe leer meeefpejer FLes®e yeebOeueer Deecner keÀyej
efn®³eemeceeve vemes ogpeer oslees l³eeuee oslees keÀemes®eer uebieesìerner
meeN³ee YetJejer keÀmlegjer ~~6~~ Ieslees l³ee®eer Ieslees ÒeeCee®eer yeesìer yeesìer
- Heg<Hee keÀesuns ceer cejeþer, ceer cejeþer, ceneje<ì^emeeþer
meer/30, leejejeCeer keÀes. new. meesmee., - Deefveue megjesMeeeer
Dee®ee³e& keÀe@uespemeceesj, vee.ie. Dee®ee³e& ceeie&, ceg.Hees. je³eles, lee. keÀu³eeCe,
®eWyetj (Het.), cegbyeF& - 400 071. efpe. þeCes.
ot. : 022- 25212141, Ye´. : 97731 52598 Ye´. : 97735 01292
64 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
cenelcee HegÀues!
MesCee oie[ele Peeues Deeefo ªHe keÀeboe cegUe Yeepeer oefueleeb®³ee keÀepee
HegÀues legPee ceUe m$eer cegefkeÌle®es ~~5~~ efJe®eejeb®eer leepeer Þeceueeme ~~14~~
ueeJegefve³ee ueUe kesÀuee cegUejbYe ¬eÀebleeruee meepeer þsJetve HeeTue
oefueleebvee ~~1~~ cegUe#ejs cetU ueeefJeueerme ~~10~~ Oecee¥Oee®³ee ceeLeer
legP³ee oejer HegÀues Jee{Jeues yeU keÀce&keÀeb[e®es ®eejueerme ceeleer
ceeCemee®es Pee[ m$eer-MekeÌleer®es ~~6~~ HeÀes[gefve³ee Yeeb[s keÀce&þebvee ~~15~~
cegkeÌlee kesÀuee Dee[ Heeb{N³ee keÀHeeUe obefYekeÀe®es leeb[s meceles®eer p³eesle
le=<eelee¥vee ~~2~~ jesKeuesme ~~11~~ HesìJeueer p³eesle
efoueeme let nele Oeªefve³ee neleer efJePet efJePet Heens
oerve-ogyeȳeeb®ee Peeuee Oece&l³eele HesìJetve ®et[ veeJe legPes peesefle JeeoUner Deens
leguee keÀUJeUe DeveeLeeb®ee ~~7~~ Dees{ues Deemet[ meeLe& Peeues ~~16~~ meveeleve ~~19~~
meceles®ee ceUe ogye&ueeuee yeU Heefj veener met[ efHeÀìlee efHeÀìsvee
ueeefJe³esuee ~~3~~ Iesleuesme ~~12~~ Oecee¥Oee®es Jeejs
veeoeje DeeOeej legPes ceesþs $eÝCe Deeues IeeWIeeJele
mel³ee®ee MeesOekeÀ Iesleueeme Yeej MeesOeleevee mel³e ner®e Deens KetCe peHee³eeuee p³eesle
oefueleeb®ee Jeeueer ieefjyeeb®ee ~~8~~ HeeUuesme HeL³e cenelc³ee®eer ~~17~~ veener keÀesCe! ~~20~~
Heefj legP³ee YeeUer veebieªve ceeleer veener keÀOeer Je´el³e DebOeeje®es DeeUs
íU Deeuee ~~4~~ Jeoueeme ~~13~~ - n.efMe. Kejele
keÀesUHeues leve efJe®eejeb®es Kele Ye´. 27627 67372
HegÀueefJeues DeeOeer keÀce&þeb®es leCe let®e yeUerjepee ueeefJeuesme Pee[
meeefJe$eer®es jesHe keÀe{uesme ~~9~~ keÀece keÀjer Òepee ÒekeÀeMee®es ~~18~~

e
Ò e e f l e Y ee MeesO
³egJee
efjceefPeceu³ee mejerJej mejer
efjceefPeceu³ee mejerJej mejer
Jeent ueeieu³ee cevee®³ee Ieeiejer
De[Jet efkeÀleer meebiee lejer DeesIeUt ueeieues LeWye osneJeªveer
efjceefPeceu³ee mejerJej mejer Debie Debie ceePes Deeletve Menejleer
PeeketÀ keÀMeer LejLej Deesueer
efYepet ueeieueer lebie ®eesUer efjceefPeceu³ee mejerJej mejer
Mejcesves ceer Peeues yeeJejer
ueHeJet keÀMeer ueepe meejer iesu³ee keÀMee yejmetve mejer
efjceefPeceu³ee mejerJej mejer osTve meK³ee®eer ³eeo penjer
ueHeJet efkeÀleer meebiee lejer
HeQpeCe ceePes leeueJej Jeepeleer efjceefPeceu³ee mejerJej mejer
keÀesmeUu³ee mejeRmeJes efkeÀCeefkeÀCe keÀjleer
LeebyeJet keÀMeer efkeÀueefkeÀue HeQpeCeer -kegÀ. $eÝlegpee Heeìerue, Sme.Jee³e.yeer.S.
efjceefPeceu³ee mejerJej mejer jeceveeje³eCe ©F&³ee keÀe@uespe, cegbyeF&.
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 65
efve:mJeeLeeaHeCee, efveYeea[HeCee, v³ee³e efveÿgj Je efve:He#eHeeleHeCee efJe®eefuele kesÀues Deens.'' DeLee&led l³ee®es ns mejU GÊej meeJekeÀejeuee
³ee iegCeeb®ee meceg®®e³e p³ee SkeÀe DeefOekeÀejer J³ekeÌleerceO³es SkeÀJeìuee Hemeble ve He[tve lees jeieeves l³eebvee cnCeeuee, ``Demeu³ee ieesäer HeÀkeÌle
neslee, DeMeer SkeÀ J³ekeÌleer HesMeJeeF&le nesTve iesueer. ³ee J³ekeÌleerves jCeieepeer Je efJeÜeve ueeskeÀebmeeþer®e Demeleele. ³ee legP³eemeejK³ee
DeeHeu³ee keÀle&J³eele ceesþe DeeefCe ueneve DeeHeuee Je HejkeÀe Demee efYekeÀej[îee cegueeuee keÀMee efceUleerue?''
DeeHeHej YeeJe keÀOeer®e kesÀuee veener. l³eecegUs®e Deepe FlekeÀer Je<ex Peeueer meeJekeÀeje®³ee ³ee Godieejeveblej jeceeves DeeHeu³ee Dee³eg<³eeleerue
lejer l³ee J³ekeÌleer®es veeJe G®®eeju³ee yejesyej ceve SkeÀoce YeejeJetve Heefnueer yeeCesoej JeeCeer G®®eejueer. lees cnCeeuee, ``legcner DeeHeu³ee
peeles Je ceeCetme velecemlekeÀ neslees. leer J³ekeÌleer cnCepes HesMeJ³eeb®es cegK³e Kees®ekeÀ Je yees®ekeÀ Meyoebveer ceuee ceeie& oeKeefJeuee Je l³eecegUs legcner
v³ee³eeOeerMe jeceMeem$eer ÒeYegCes! ceePes iegª Peeuee Deenele. neleer leueJeej OejCes ne keÀener ceePee Oece&
jeceMeem$eer ³eeb®³ee Jeef[ueeb®es veeJe efJeéeveeLeYeì Je DeeF&®es veeJe veener. ceePee Oece& cnCepes JesoefJeÐee Je Meem$es ³eeb®³ee DeY³eeme. ³ee
HeeJe&leeryeeF&. l³eeb®ee pevce 1720 ceO³es Peeuee. Je³ee®³ee Jeerme efJe<e³eele veeJeueewefkeÀkeÀ Je ceevecejeleye efceUJeerve lesJne®e jenerve.''
Je<ee&He³e¥le l³eebvee efJeÐes®ee iebOe veJnlee. les ÒeLece meceesj®³ee DeveieU ³eeÒeceeCes ueneve Je³eele®e jeceMeem$³eebveer DeeHeu³ee yeeCesoejHeCee®eer
meeJekeÀejekeÀ[s Meeieero& nesles. SkeÀoe ³ee meeJekeÀjekeÀ[s SkeÀe ®egCetkeÀ meJee¥vee oeKeJetve efoueer.
peJeeefnN³eeves oeieoeefieves leHeemeCeermeeþer DeeCeues nesles. l³ee®e JesUer Jejerue Òemebieeveblej jeceMeem$³eebveer ceeie& Oejuee lees cnCepes JesoefJeÐes®es
uenevei³ee jecee®es ue#e oeefiev³eeb®³ee lespeecegUs Deeke=Àä Peeues Je l³ee®³ee ceensjIej Demeuesu³ee keÀeMeer veiejer®ee. ³ee efþkeÀeCeer Deeu³eeveblej l³eebveer
neletve meeJekeÀeje®³ee Hee³eeJej HeeCeer veerì ve He[lee les yeepetuee He[t yeeUYeì Hee³eieg[s ³eeb®³ee HeeþMeeUsle efJeÐeeY³eeme keÀjC³eeme ÒeejbYe
ueeieues, cnCetve meeJekeÀejeves l³eeuee efJe®eejues, ``legPes keÀeceele ue#e keÀe keÀªve Je Del³eble Þece IesTve efJeÐee efceUefJeueer DeeefCe Lees[îee®e
veener?'' lesJne jeceeves GÊej efoues keÀer, ``³ee peJeeefnjebveer ceePes ue#e efoJemeele l³eeb®eer Oece&Meem$eer cnCetve K³eeleer Peeueer. cenejeä^ele les Hejle

Demes nesles yeeCesoej jeceMeem$eer ÒeYegCes!


uesKekeÀ - Òemeeo OeeceCekeÀj
v³ee³eoevee®es DeeHeues keÀece ®eesKeHeCes,
efveYeea[HeCes, efve:mJeeLeeaHeCes Je
efve:He#eHeeleerHeCes yepeeJele v³ee³eosJeles®ee
ne efveefmmece YekeÌle 21 Dee@keÌìesyej
1786 jespeer ce=l³et HeeJeuee. ³ee Þesÿ
v³ee³eOeerMeeyeÎue Heeef½eceeʳe
FeflenemekeÀej ûeB[ [keÀ cnCelees,
``v³ee³eeeOeerMeeb®eer peeiee efJeYegef<ele
keÀjCeeje Heefnuee ie=nmLe cnCepes
jeceMeem$eer. ³eeb®eer vesceCetkeÀ Heefnu³ee
ceeOeJejeJeeb®³ee keÀeUele Peeueer. ³ee
yeeCesoej v³ee³eeOeerMee®es ®eeefj$³e HeÀej®e
G®®e keÀesìer®es nesles. ceeOeJejeJeeb®³ee
He½eelemeg×e v³ee³ee®es keÀece ³eeves
DeefleMe³e Deye´goejHeCes Je ceeveeves kesÀues.
cnCetve®e l³ee®eer DeeþJeCe Del³eble Hetp³e
ceeveueer Deens.''
66 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
Deeues les ceneve Meem$eer cnCetve®e. 1751 veener. l³eebveer jesIeeyeeme mHeä yepeeJeues keÀer,
ceO³es l³eebveer veeveemeensye HesMeJes ³eeb®³ee ``veeje³eCejeJeeb®³ee KegveeyeÎue legcnebme osneble
keÀejefkeÀoeale Oece&Keel³eele veeskeÀjer Oejueer Je Òee³eef½eÊe Iesleues Heeefnpes.'' ³eeÒeceeCes jeskeÀ[e
veblej 1759 ceO³es les cegK³e v³ee³eeOeerMe peyeeye osTve Je FleHej HegC³eele jeneJe³ee®es
Peeues. l³eebvee ÒeLece jespecegje oer[ceener 40 veener, Demes þjJetve l³eebveer HegCes mees[ues Je
©He³es efceUkeÀle Demes Je ÞeeJeCe ceemee®eer JeeF&peJeU Heeb[JeJee[er cnCetve ieeJe Deens lesLes
oef#eCee 500 Je keÀeHe[ 551 ©He³es FlekesÀ Jeeme kesÀuee.
efceUle Demes. Heg{s l³eebvee HesMeJ³eebveer Iees[e veeje³eCejeJeeb®³ee nl³esveblej HegC³eele
ye#eerme efouee DeeefCe l³eeyeÎue 15 ©He³es yeejYeeF&®es jepekeÀejCe megª Peeues. DeMee JesUer
ojcene peemle Jee{efJeuee. jeceMeem$eer ³eeb®³eemeejK³ee v³ee³eefveHegCe
jeceMeem$³eeb®eer Òeefleÿe Leesjues ceeOeJejeJe J³ekeÌleer®eer HegC³eele Del³eble peªjer nesleer.
HesMeJes ³eeb®³ee keÀejefkeÀoeale Jee{ueer. cnCetve veevee HeÀ[CeJeermeebveer l³eebvee Hegvne
ceeOeJejeJeebveer l³eebvee v³ee³eeOeerMeeb®es keÀece HegC³eele DeeCeues Je l³eeb®eer HetJeea®eer cegK³e
meebefieleues Je HeeueKeer efoueer. HeeueKeer®³ee vesceCetkeÀeryeÎue l³eebvee 1 v³ee³eeOeerMeeb®eer peeiee l³eebvee efoueer. ³ee vesceCegkeÀeryeÎue SsefleneefmekeÀ
npeej ©He³es DeefOekeÀ efceUt ueeieues. ceeOeJejeJe mJele: keÀ[keÀ Je=Êeer®es HegjeJee GHeueyOe Demetve les meeue 1774 nesles. ne HegjeJee cnCepes veevee
nesles. lejermeg×e les Meem$eeryegJeebvee Je®eketÀve Demele Je l³eeb®³ee®e leb$eeves HeÀ[CeJeerme, meKeejeceyeeHet Je ceesjesyeeoeoe ³eebveer 4 peguew 1774 ³ee
Jeeiele Demele. SkesÀ efoJeMeer Meem$eeryegJee ceeOeJejeJeebvee YesìeJe³eeme jespeer efueefnuesues He$e. les ³eeÒeceeCes Deens :
mekeÀeUer iesues nesles. l³eeJesUer efMeHee³eeves meebefieleues keÀer, Þeerceble ceewve ``pee yeue meg~~ Keceme meyJewve''
Oeªve peHe keÀjerle Deensle. Demee ÒekeÀej SkeÀ oesve JesUe Peeuee. lesJne ~~ Þeer ~~
DeeHeues meJe& meeceeve IesTve les ÞeercebleekeÀ[s Deeues Je efvejesHe ceeiet ueeieues jepeÞeer veejer DeHHeepeer mJeeceer ieesmeeJeer ³eeme efJevebleer GHejer.
keÀer, ``keÀeMeerme peeC³eeme jpee ÐeeJeer'', lesJne HesMeJ³eebveer efJe®eejues, JesoMeem$emebHeVe jepeÞeer jeceMeem$eer HegC³eele Deeues Deensle. l³eepekeÀ[s
``Demes efJe®eejC³ee®es keÀejCe keÀe³e?'' l³eeJej Meem$eeryegJee GÊejues, v³ee³eeOeerMee®ee DeefOekeÀej Heefnu³eeHeemetve ®eeuele neslee. l³eeÒeceeCes
``ÒeYet peHeeme ueeieues lej Òepes®eer J³eJemLee efyeIe[sue. ³eekeÀefjlee ³esLes ®eeuelee keÀªve J³eepekeÀ[s ceeCemes Jeiewjs HetJe&JeleÒeceeCes vescetve osTve
þerkeÀ veener DeeefCe peeles mece³eer DeeHeCeeme FlekesÀ®e meebieCes Deens keÀer, legcnebHeemeer cevemegyeer®es keÀecekeÀepe He[sue les ojesyemle ³eeb®es neles Iesle
DeeHeCe ye´eïeCe Demetve #eef$e³e Oece& DebefiekeÀejuee Deens. lejer lees mees[tve peeCes, Heefnu³eeÒeceeCes IesCes peeefCepes. í. 24 meg~~ meve Keceme meyewve
osTve ye´eïeCee®ee Oece& I³eeJe³ee®ee Demesue lej ceePesyejesyej ®eueeJes. ce³ee Je GueHeÀ yengle keÀe³e efueefnCes, ns efJevebleer.''
DeeHeCe GYe³eblee iebies®es keÀeþer yemetve mveevemebO³ee keÀª, Hejbleg #eef$e³ee®ee ³ee vesceCegkeÀerveblej 1780 ceO³es l³eeb®³ee Heieejele Je
Je ye´eïeCee®ee ns oesve JeCe&Oece& keÀª cnCeeue, lej oesvner efyeIe[leerue. ceevecejeleyeeleHeCe Heg<keÀU®e Jee{ Peeuesueer Dee{Ules. keÀejCe l³eebvee
peMeer cepeea Demesue lemes keÀjeJes.'' ³eeJej Þeercebleebveer meebefieleues keÀer, ©He³es 2 npeej peeleerme leveKee, ©He³es 1 npeej HeeueKeer Ke®e&, efMeJee³e
``DeeHeCe peeC³ee®es keÀejCe veener, Deecner DeeHeueer mveevemebO³ee 1 npeej ©He³es ÞeeJeCe ceemee®eer oef#eCee Je omeN³ee®ee HeesMeeKe FlekesÀ
DeepeHeemetve mees[ueer.'' lesJne Meem$eeryegJee cnCeeues, ``DeeHeueer efceUle Demes.
mveevemebO³ee ner®e keÀer npeejes Òepesme oeo ÐeeJeer. l³ee®es ieeNneCes SskeÀeJes v³ee³eoevee®³ee keÀeceele jeceMeem$eer Del³eble keÀle&J³eo#e nesles.
ne®e DeeHeuee Oece& Deens.'' l³eecegUs l³eeb®³ee keÀeceele keÀesCeerner {JeUe{JeU kesÀuesueer l³eebvee Hemeble
1772 ceO³es Leesjues ceeOeJejeJe ce=l³et HeeJeues Je l³eeb®³eeveblej He[le vemes. veevee HeÀ[CeJeerme Je meKeejeceyeeHet ns oesIesner GÊej HesMeJeeF&le
veeje³eCejeJe ne ieeoerJej Deeuee. Hejbleg ®eguel³ee®³ee cnCepes meJee&efOekeÀejer nesles, lejer l³eebveer v³ee³ee®³ee keÀeceele keÀOeer®e nmle#esHe
jeIeesyeeoeoeb®³ee keÀejmLeeveecegUs l³ee®ee 1773 ceO³es Ketve Peeuee Je kesÀuee veener. l³ee®eÒeceeCes l³eebveer Meem$eeryegJeebvee uesKeer He$eeÜejs keÀUefJeues
cenejeä^ele SkeÀ®e KeUyeU G[eueer. ³ee ÒekeÀjCeele cegK³e DeejesHeer nesles. 26 meHìWyej 1774 ®es les He$e ³esCesÒeceeCes Deens -
neslee jeIeesyeeoeoe. Ketve keÀjCeejer J³ekeÌleer SJe{er ceesþer nesleer, lejer ``JesoMeem$emebHeVe jepeÞeer Meem$eeryegJee mJeeceer®es mesJesmeer -
jeceMeem$eer ³eebveer DeeHeu³ee v³ee³ee®³ee keÀeceele cegUer®e keÀmetj kesÀueer efJevebleer GHejer. meebÒele cevemegy³ee nesleele, ³eele DeeHeCeeme ®eewIeeb®ee
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 67
GHejesOe neslees. ³eepecegUs MesJeìeme peele veener. SsMeeme Deecner ³esCeeN³ee Òel³eskeÀ ye´eïeCee®eer Deieoer keÀmetve Hejer#ee Iesle.
DeeHeuesleHexÀves MeHeLeHetJe&keÀ ns He$e DeeHeCeeme efueefnues Deens. ³esefJemeer jeceMeem$eer ³eeb®eer jenCeer Del³eble meeOeer nesleer. l³eeb®eer Helveer
mebMe³e ve Oeefjlee DeeHeCener MeHeLeHetJe&keÀ F&éej mcejesve Deece®eer Deiej keÀeMeeryeeF& ³eemeg×e l³ee®eÒeceeCes Jeeiele Demele. [ece[ewuee®ee
ojyeejele ®³eej ceeleyej Deensle l³eeb®eer Yeer[ ve Oeefjlee v³ee³e keÀªve Meem$eeryegJeebvee efleìkeÀeje neslee. SkeÀoe HesMeJ³eeb®³ee Iejer nUoerkegbÀketÀ
efJeunsme ueeJeerle peeJes. ³ee GHej Deeueme keÀª ve³es. mee.í. 19 jpeye meceejbYe neslee. l³eeJesUer keÀeMeeryeeF& efleLes iesu³ee nesl³ee, HeCe l³ebe®³ee
ueesYe Demees efopes, ns efJevebleer.'' DebieeJej oeieoeefieves keÀener®e veJnles. cnCetve meceejbYe Peeu³eeJej
v³ee³eele keÀeìskeÀesjHeCee Demetvemeg×e keÀener JesUsuee Meem$eeryegJeebyeÎue HesMeJ³eeb®³ee Helveerves oeefiev³eebveer ce{Jetve Je HeeueKeerle yemeJetve l³eeb®eer
Lesì HesMeJ³eeb®³ee keÀeveeHe³e¥le ieJeieJee Peeuesuee Dee{Ulees. DeMee Òemebieer Iejer yeesueJeCe kesÀueer. Ieje®³ee ojJeep³eele l³ee efMejCeej Fleke̳eele
ojyeejeleerue ceglmegÐeebvee Meem$eeryegJeebJej He#eHeelee®ee efve<keÀejCe DeejesHe jeceMeem$eer ³eebveer l³eebvee efJe®eejues, ``yeeF& DeeHeCeeme keÀesCe Heeefnpes?
³esT ve³es cnCetve ceO³emLeer keÀjCes Yeeie He[ues. ³ee efJe<e³eer HegjeJee 2 DeeHeCe Iej ®egkeÀuee veenerle vee? ns Iej lej jeceMeem$³eeb®es Deens.''
Dee@iemì 1764 ®³ee SkeÀe He$eele meeHe[lees lees Demee - keÀeMeeryeeF& Del³eble DeesMeeUu³ee DeeefCe l³eebveer Meem$eeryegJeeb®es Hee³e
``Hew$eileer í 3 meHeÀj Oejues.
meg~~ mJeceme efmelewve JesoMeem$e Heejbiele Demetvemeg×e jeceMeem$eer ns Hegjesieeceer efJe®eejeb®es
mesJesmeer efJe%eeHevee. ceesjes Deveble Je ef®eceCeepeer yeueeue Keesle ceewpes nesles. HejMegjeceYeeT HeìJeOe&ve ³eeb®³ee keÀv³es®³ee HetveefJe&Jeeneme l³eebveer
JeeìoleHexÀ mesleJe[ megYee jepeeHetj ³ee®ee Je keÀJeþskeÀj ³ee®ee Keesleer®ee ceev³elee efoueer nesleer. pesJne efle®ee Heleer efveJe&leuee lesJne leer Deeþ
keÀefpe³ee Deens. l³eemeer Meem$eer He#e Oeªve cevemegHeÀer keÀefjleele. l³eeme Je<ee¥®eer cegueieer nesleer Je `ns DeYe&keÀ yeeue Deens. efnuee ogmeje veJeje
ogmeN³eekeÀ[s meebieeJeer cnCeesve. ceesjes Deveble Je ef®eceCeepeer yeuueeU ³eebvee keÀªve ÐeeJee Demes Deecneme Jeeìles', Demee efveCe&³e l³eebveer efouee
efJevebleer kesÀueer... Meem$eeryeeyee He#e Oeªve cevemeyeer keÀjCeej veenerle. l³ee®eÒeceeCes `HetveefJe&Jeene®³ee yeeyeleerle Heg©<eebveer le³eej kesÀuesues efve³ece
³eemleJe l³ee®ekeÀ[s®e keÀjeJe³ee®eer Dee%ee keÀjeJeer ns efJe%eeHevee.'' efm$e³eeb®es megKe-og:Kee®ee efJe®eej ve keÀjlee kesÀuesues Demeu³eecegUs
Meem$eeryegJee He#eHeeleerHeCee keÀjerle vemele, ³eeyeÎue DeeCeKeer SkeÀ HetJeea®³ee Je ®eeuet efve³eceeble efJemebieleer Dee{Ules'', Demee mHeä DeefYeÒee³e
ceveesjbpekeÀ ieesä GHeueyOe Deens. meJeeF& ceeOeJejeJeeb®³ee keÀejefkeÀoeale l³eebveer ogmeN³ee SkeÀe ÒekeÀjCeele efouesuee Dee{Ulees.
jeceMeem$eer ³eeb®³eekeÀ[s jceC³eele oef#eCee JeeìC³ee®ee DeefOekeÀej neslee. v³ee³eoevee®es DeeHeues keÀece ®eesKeHeCes, efveYeea[HeCes, efve:mJeeLeeaHeCes Je
SkeÀoe l³eeb®ee meKKee Je[erueYeeT oef#eCee IesC³eeme Deeuee. lesJne efve:He#eHeeleerHeCes yepeeJele v³ee³eosJeles®ee ne efveefmmece YekeÌle 21
peJeU yemeuesu³ee veeveebveer meebefieleues keÀer, ``Jeerme ©He³es ÐeeJes.'' ³eeJej Dee@keÌìesyej 1786 jespeer ce=l³et HeeJeuee. ³ee Þesÿ v³ee³eOeerMeeyeÎue
jeceMeem$eer cnCeeues, ``³eeme efJeÐee veener, lesJne meJee¥ÒeceeCes®e oesve ©He³es Heeef½eceeʳe FeflenemekeÀej ûeB[ [keÀ cnCelees, ``v³ee³eeeOeerMeeb®eer peeiee
ÐeeJes, keÀejCe ceuee He#eHeele kesÀu³ee®ee oes<e ueeiesue. ³eekeÀefjlee peemleer efJeYegef<ele keÀjCeeje Heefnuee ie=nmLe cnCepes jeceMeem$eer. ³eeb®eer vesceCetkeÀ
osCes efMejml³eebyeensj Deens. ceePes YeeT Deensle lej ceer®e keÀe³e les osF&ve, Heefnu³ee ceeOeJejeJeeb®³ee keÀeUele Peeueer. ³ee yeeCesoej v³ee³eeOeerMee®es
HeCe oef#eCes®³ee DeefOekeÀejele He#eHeele vemeeJee.'' ³ee oef#eCeeJeeìHeele les ®eeefj$³e HeÀej®e G®®e keÀesìer®es nesles. ceeOeJejeJeeb®³ee He½eelemeg×e
FlekesÀ keÀ[keÀ Je keÀeìskeÀesj nesles, keÀer l³eeyeÎue mebmke=ÀleceO³es SkeÀ v³ee³ee®es keÀece ³eeves DeefleMe³e Deye´goejHeCes Je ceeveeves kesÀues. cnCetve®e
MueeskeÀ j®eC³eele Deeuee. l³ee®eer DeeþJeCe Del³eble Hetp³e ceeveueer Deens. veevee HeÀ[CeJeermeeves p³ee
Je=ef<eefJevee Heb®ekeÀnes efJeef®e$eb, keÀener ®eebieu³ee ieesäer kesÀu³ee l³ee meJee¥®ee Giece jeceMeem$³eeb®³ee
mLeueÜ<es efleäefleles meJe& keÀeueb~ ÒeYeeJeele DeeefCe Deeojele Deens. uee®eueg®eHeleerves HeesKejuesu³ee
oeveebyeefcecee&OeJelee³e cebefojs, mejkeÀejele DeMeer J³ekeÌleer DemeCes ns l³ee J³ekeÌleerme Yet<eCeeJen Deens.
efJeÒem³eyee<Hew: Keueg jeceMeem$eerCeeced~~ cnCetve®e DeMeer SKeeoer J³ekeÌleer ogmeN³ee yeepeerjeJee®³ee keÀeUele
³ee®ee DeLe&, `HeeJemeeefMeJee³e ef®eKeue le³eej neslees, efkeÀleer Demeleer, lej efleves l³ee®es Je ojyeeje®es veweflekeÀ DeOe:Heleve efveef½ele
efJemce³ekeÀejkeÀ Ieìvee Deens ner. ne ef®eKeue yeejener ceefnves oesve efþkeÀeCeer LeebyeJeues Demeles, Demes Jeeìu³eeefMeJee³e jenle veener.''
Dee{Ulees. SkeÀ cnCepes Þeercebleeb®³ee Jee[îeele oef#eCesJej mees[uesu³ee OeeceCekeÀj efveJeeme, jeceJee[er, HesCe, efpe.
HeeC³eecegUs Je ogmejs cnCepes jeceMeem$³eeb®³ee Jee[îeele ye´eïeCeeb®³ee je³eie[, efHeve. 402 107
[esȳeeletve JeenCeeN³ee DeÞegbcegUs.' Meem$eeryegJee oef#eCee I³eeJe³eeme
68 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
yes[skeÀjer ÒeJeeme - ÒeJe®evekeÀej les GÐeespekeÀ
`GÐeesiee®es Iejer efjef×efme×er HeeCeer Yejer', ner cnCe meJe&Þegle Deens. J³eJemee³e ueneve cnìuee, lejer efJeMes<e: ueesCe®eer, cemeeues, efkeÀjeCee
ceeCemeeves GÐeesie kesÀuee, J³eJemee³e kesÀuee keÀer mece=×erner HeeþesHeeþ ³esles, ceeue DeMee Jemletb®³ee J³eJemee³eele keÀener JesUe ûeenkeÀeb®eer GOeejer
Demee DeLe& ³ee cnCeerletve OJeveerle neslees. GÐeesie DeeefCe mece=×er ³eeb®ee þsJeeJeer ueeieles, veblej leer Jemetue keÀjC³eemeeþer cegÎece Òe³elve keÀjeJes
mebyebOe `GÐeesefieveb Heg©<eefmebnced GHewefle ue#ceer:' ³ee megYeeef<eleelener ueeieleele ner SkeÀ keÀmeesìer®e Demeles. DeCCeemeensye yes[skeÀjebveer Oee[meeves
DeOeesjsefKele keÀjC³eele Deeuee Deens. keÀener GÐeesie-J³eJemee³e ns GOeejer yebo keÀªve Jemegueer®ee $eeme veenermee kesÀuee.
efHe{erpeele ®eeuele Deeuesues Deensle. Heg{erue efHe{îeebvee DeeHeu³ee yes[skeÀjebveer Heefnu³eeHeemetve ceeuee®³ee opee&uee cenÊJe efoues. cemeeues,
keÀle=&lJeeves l³eele Yej IeeueC³ee®es keÀece keÀjeJes ueeieles. HeeHe[, ueesCe®eer efJekeÀe³euee meg©Jeele kesÀu³eeJej Flej efkeÀjeCee Jemletner
³eboe J³eJemee³ee®eer Meleeyoer meepejer keÀjCeeN³ee megÒeefme× `yes[skeÀj ®eesKe Je meeHeÀ keÀªve efJekeÀu³eecegUs KeHe Jee{uee. veHe̳ee®es ÒeceeCener
cemeeu³eeb'®es GlHeeove keÀjCeeN³ee GÐeesiemecetne®³ee HetJe&megjeRvee cee$e Jee{ues. yeepeejeletve ceeuener jesKeerves DeeCeu³eecegUs efJeéeemeen&lee
OebÐeemeeþer DeeJeM³ekeÀ Demeuesueer keÀesCeleer®e Heeée&Yetceer veJnleer. megceejs Jee{ueer. SKeeÐee HeoeLee&®³ee efve³ee&leermeeþer keÀþesj efve³ece HeeUeJes
meele-Deeþ efHe{îeebHetJeea keÀeskeÀCeeleerue jepeeHetj leeuegke̳eeleerue ieesJeUer ueeieleele. meJe& keÀmeesìîeebvee Gleju³eeJej®e efve³ee&le keÀjlee ³esles. ns meJe&
ieeJeer yes[skeÀj IejeCes GÊece ÒeJe®evekeÀej cnCetve Òeefme× nesles. SkeÀ efve³ece ³ee kebÀHeveerves [esȳeele lesue Ieeuetve HeeUues, l³eecegUs ceeue meoes<e
ÒekeÀejs l³ee IejeC³eele YeeefkeÌleceeiee&®³ee efveJe=ÊeerHej efJe®eejeb®es cenÊJe Deens cnCetve HejosMeeletve Hejle ³esC³ee®eer, He³ee&³eeves Deeblejjeä^er³e
nesles. Hejbleg F®íe Demeueer keÀer Òeieleer®³ee veJeveJeerve Jeeìe meeHe[leele. yeepeejHesþ ieceeJeC³ee®eer veeceg<keÀer ³ee kebÀHeveerJej keÀOeer Deeueer veener.
meeiejer ceeiee&ves Yeelee®³ee-leebogUe®ee J³eeHeej megª keÀjC³ee®eer Deepe DecesefjkeÀe, Dee@mì^sefue³ee, ke@Àve[e ³ee Deejesi³eefJe<e³ekeÀ o#e
keÀuHevee met®eueer Je leer JemeblejeJe yes[skeÀjeb®³ee KeeHejHeCepeesyeebveer DemeCeeN³ee ®eesKeboU osMeeblener yes[skeÀjeb®eer GlHeeoves iegCeJeÊes®³ee
Deceueele DeeCeueer. keÀerle&vekeÀej yes[skeÀj GÐeespekeÀ Peeues. Heg{s cegbyeF&le keÀmeesìerJej Gleju³eecegUs ueeskeÀefÒe³e Deensle. Yeejle mejkeÀej ojJe<eea
cemeeues le³eej keÀªve efJekeÀC³ee®ee J³eJemee³e JeemegosJe yes[skeÀjebveer meve Yeejleeleerue efvejefvejeȳee Menjeble DeefKeue Yeejleer³e HeÀueeslHeeove
1910 Heemetve megª kesÀuee. `Jner.Heer. yes[skeÀj De@C[ mevme' ³ee ÒeoMe&ve Dee³eesefpele keÀjerle Demeles. yes[skeÀjeb®³ee ueesCe®³eebveer efouueer,
kebÀHeveer®ee HetJexefleneme neslekeÀª GÐeespekeÀebmeeþer mHetÀefle&oe³ekeÀ Deens, Fbotj, cegbyeF&, keÀesuekeÀelee Je Flej ÒeoMe&veeletve 1959 meeueeHeemetve
ÒesjCeeoe³eer Deens. keÀejCe GÐeesie megª kesÀu³eeJej DeveskeÀ le©Ce Heefnu³ee Je ogmeN³ee ¬eÀceebkeÀeves ieewjJeC³eele ³esle Deens.
GÐeespekeÀebvee ie©[Yejejer I³eeJeerMeer Jeeìles, Hejbleg l³eemeeþer HebKeele meeceeefpekeÀ Yeeve cenÊJee®es
Hegjsmes yeU efvecee&Ce keÀjC³eele les keÀener JesUe keÀceer He[leele. kesÀJeU Hewmee efceUJeC³eemeeþer J³eJemee³e keÀjCes, ns yes[skeÀjeb®es
³ee kebÀHeveer®³ee FeflenemeeJeªve DeeHeu³eeuee SkeÀ ue#eele ³esles keÀer, keÀOeer®e O³es³e veJnles. lej meceepee®es $eÝCe HesÀ[C³eemeeþer meeceeefpekeÀ
Òeieleermeeþer GÐeesiee®es mJeªHe cenÊJee®es vemeles, lej GÐeesie ueneve GHe¬eÀce jeyeJeCes, efMe#eCe mebmLeebvee ceole keÀjCes, les DeeHeueb keÀle&J³e
Demeuee lejer l³eeletve mJeÒe³elveeves, keÀuHekeÀlesves ceesþer PesHe Ieslee ³esles, mecepeleele. efiejieeJeele DeeHeu³ee mJele:®³ee Jeemlegle DeueerkeÀ[s®e megª
Deeblejjeä^er³e yeepeejHesþner keÀeyeerpe keÀjlee ³esles; DeLee&le l³eemeeþer kesÀuesu³ee `J³eemeHeerþ'Üejs les ojcene oesve keÀe³e&¬eÀce Dee³eesefpele
ìerkeÀekeÀejebkeÀ[s ogue&#e keÀªve DeeHeu³ee GÐeesieeJej ue#e keWÀêerle keÀjCes keÀjleele. lemes®e Je<ee&letve SkeÀoe `ceeie&Meer<e& ceneslmeJe' ne SkeÀ
iejpes®es Demeles. ne DevegYeJe DeCCeemeensye yes[skeÀjebvee DeejbYeer®³ee DeeþJe[îee®ee meebmke=ÀeflekeÀ keÀe³e&¬eÀcener les Dee³eesefpele keÀjleele. Òee.
keÀeUele Deeuee. cemeeuee kegÀìCes, ueesCe®eer IeeueCes ne keÀe³e Oeboe jece MesJeeUkeÀj, Jee.vee. GlHeele, efkeÀMeesjpeer J³eeme ³eemeejK³ee
Deens, DeMeer DeveskeÀebveer nsìeUCeer kesÀueer nesleer, Hejbleg l³eekeÀ[s l³eebveer DeveskeÀ efJeÜeveeb®eer J³eeK³eeves ³eele Peeueer Deensle.
ogue&#e kesÀues Je DeeHeu³ee GÐeesieekeÀ[s ue#e keWÀêerle kesÀues. Deepe ³ee ³ee meJee&le cenÊJee®es cnCepes yes[skeÀjebveer ûeenkeÀeb®ee efJeéeeme
GÐeesiee®ee efJemleej Heeefnu³eeJej, lemes®e ³ee®e #es$eele veJ³eeves megª efceUJeuee. ns $eÝCe keÀOeer®e efJemeª MekeÀle veener, Demes JemeblejeJe
Peeuesu³ee cemeeuee GÐeesieeb®es ³eMe Heeefnu³eeJej DeeHeu³ee OebÐeeleerue yes[skeÀj cnCeleele.
yes[skeÀjeb®ee efJeéeeme efkeÀleer meeLe& neslee, ns ue#eele ³esles. - ÒeefleefveOeer

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 69


Pee[e®³ee Jej®³ee [neUerJej
l³eeves Heefnuee KeesHee
(Iejìs) yeebOeuee DemeeJee,
keÀejCe l³ee®ee efnjJee jbie,
efHeÀkeÌkeÀì efHebieì Peeuee
neslee. ³ee KeesH³ee®es
efJeCekeÀece l³eeves DeOe&Jeì
mees[tve efoues nesles. ogmeje
KeesHee Jej®³ee KeesH³ee®³ee
Keeueer, Heefnu³ee KeesH³ee®³ee
[neUerHes#ee pee[ DeeefCe
cepeyetle HeÀeboeruee efJeCeCes
megª nesles.

- efMejer<ekegÀceej Heeìerue

ÞeeJeCemejeRveer Deepe mekeÀeUHeemetve®e yejmeCes megª kesÀues nesles. ueeietve®e Deece®ee Keepeieer jmlee Deens. jml³ee®³ee HeueerkeÀ[s 25-30
ner Ieìvee Deens 1993 meeue®³ee meHìWyej ceefnv³eeleerue. `ÞeeJeCeele ceeCemes yemet MekesÀue DeMeer yewþkeÀer®eer Keesueer Deens. yewþkeÀerle oesve ieeÐee
Ieve efveUe yejmeuee, efjceefPece jsMeerce Oeeje', Demes les l³ee®es yejmeCes Keeueer ìekeÀu³ee. l³eeJej lekeÀer³es DeeefCe uees[ þsJeuesues. ieeÐee meceesj
veJnles. `yejKee jeveer peje pecekesÀ yejmees, cesje meepeve pee ve Hee³es Fme ceesþer melejbpeer DebLejuesueer. yewþkeÀer®³ee meceesj keÀewueeª íHHej
lejne yejmees', Demes ns keÀesmeUCes nesles. DeekeÀeMeele keÀeȳee cesIeeb®es Demeuesu³ee, HeCe oesve yeepetbveer efYebleer vemeuesu³ee Yeeieeuee Deecner íHejer
HegbpekesÀ, keÀemesceO³es otOe pecee JneJes lemes meekeÀUle nesles. Heevne cnCelees. efle®es leeW[ MesleekeÀ[s Deens. íHejerceO³es efYebleeruee ueeietve ceesþe
oeìuesu³ee menñeeJeOeer mleveeûeeletve ogiOeOeeje HegÀìeJ³ee leMee ÞeeJeCeOeeje DeeefCe pe[ leerve HetÀì Gb®ee®ee lekeÌleHeesme, l³eeJej ieeoer DeeefCe lekeÀer³es,
OejleerJej yejmele nesl³ee. ceveeleerue ÞeeJeCeieeCeer Deueieo DeesþeJej l³ee®³eemeceesj SkeÀ ueekeÀ[er yeW®e. lekeÌleHeesmee®³ee [eJ³ee yeepetuee
³esTve Hegvne Hegvne ceveele®e iee³eueer peele nesleer. yewþkeÀer®³ee íHejerle peveeJejeb®ee ieesþe. l³ee®³ee Heeþerceeies iee³eJee[e Deens. íHejer®³ee meceesj
yemetve ceer peueOeejeb®³ee keÀLLekeÀ ve=l³ee®ee, ¢leue³eerleerue lejevee ceesþb DebieCe. DebieCee®³ee SkeÀe ìeskeÀeuee ceesþer efJenerj. efJeefnjeruee
DevegYeJele neslees. efJeefJeOe HeeveebJej ìHeìHeCeejs HeeJemee®es ìHeesj LeWye ueeietve®e HeeCeer meeþJeC³eekeÀefjlee Demeuesues 15 HetÀì ueebye, 10 HetÀì
leyeu³eemeejKeer meeLe mebiele keÀjerle nesles, Le[Le[CeeN³ee Jeerpes®³ee ªbo DeeefCe 5 HetÀì Gb®e Demes efmeceWì®es ìekesÀ. HetJeea efHeþe®³ee
efìHeN³ee®ee {ieeb®³ee veieeN³eeJej DeeoUtve nesCeeje IeveiebYeerj efveveeo meeje efiejCeerkeÀefjlee Je efJeefnjerletve HeeCeer keÀe{C³eekeÀefjlee pes ef[Pesue Fbefpeve
Deemeceble DeeefCe Oejleeruee neojJetve ìekeÀle neslee. ceb$ecegiOe nesJetve meejs nesles l³eeuee Leb[ keÀjC³eekeÀefjlee ³ee ìeke̳eeleerue HeeCeer FbefpeveceOetve
[esȳeele efve keÀeveele meeþJele neslees. efHeÀjJeu³ee peele nesles. meO³ee ns efve©He³eesieer nesles. DebieCee®³ee
iee[sieeJe ³esLeerue Deece®ee Jee[e Mesleeuee ueeietve®e Deens. Jee[îeeuee meYeesJeleeueer, meeJejer, veerueefiejer, jeceHeÀU, efmeleeHeÀU, keÀ[gefvebye,
70 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
[eefUbye, Hesª®eer Pee[s ueeJeuesueer. Heg{s one SkeÀje®es Mesle. Ieje®³ee megiejCe He#ee®³ee ÒepevevekeÀeUe®³ee ef¬eÀ³eekeÀueeHee®es peJeUtve efvejer#eCe
íHejerletve®e meejs Mesle ¢äerHeLeele ³esles. Mesleele ³ee Je<eea mebkeÀjerle pJeejer leLee HeÀesìes IesC³ee®eer mebOeer ®eeuetve Deeu³ee®es meebefieleues. [e@keÌìjebveer
DeeefCe F&jJee cnCetve yeepejer Hesjueer nesleer. keÀCemes efvemeJetve oeCes leeye[leesye mebceleer efoueer Je GÐeeHeemetve met#ceefvejer#eCeeuee meg©Jeele
Yeje³euee meg©Jeele Peeueer nesleer. Deepe®³ee HeeJemeeves JeeleeJejCe Oegmej keÀjeJe³ee®es þjues, lejer ner Deepe®ee efoJeme HegÀkeÀì IeeueJeC³ee®eer ceePeer
Peeues nesles. Keg®eeaJej yemeu³ee DeJemLesle kebÀìeUtve [esUs pe[ Peeues F®íe veJnleer. ogHeejer pesJeCe Peeu³eeJej ceer íHejeruee ³esJetve yemeuees.
nesles. Deepe HeeTme Leebyeuee neslee. efHebpeuesu³ee keÀeHemeemeejKes keÀener {ie
Fleke̳eele lees He#eer Meslee®³ee DeeefCe DebieCee®³ee meercesJej Demeuesu³ee met³ee&meesyele ueHeeíHeer®ee KesU KesUle nesles. keÀeue HeeTme He[tve
[eefUbyee®³ee Pee[e®³ee HeÀeboerJej ³esTve yemeuee. ceer SkeÀoce mepeie iesu³eecegUs OetueerkeÀCeebcegUs cegkeÌle Peeuesues DeekeÀeMe, mJe®í efveUsMeej
Peeuees. HeeC³eeves lees veKeefMeKeeble efYepeuee neslee. keÀener #eCeele®e lesLetve efomele nesles. YejHetj met³e&ÒekeÀeMeeves efJeefnjerleerue leervener KeesHes mHeä
lees G[euee DeeefCe íHejerpeJeU 20 HetÀìebJej Demeuesu³ee veerueefiejer®³ee efomele nesles, HeCe Depetvener lees vej megiejCe ceuee efomele veJnlee.
Pee[e®³ee Keeue®³ee [neUerJej ³esJetve yemeuee. ceeP³eeHeemetve peJeU®e Lees[îee Òeefle%esveblej ®ees®eerceO³es Oeeiee IesJetve lees Deeuee DeeefCe mejU
Demeu³eeves l³ee®es meceûe efvejer#eCe keÀjCes Meke̳e nesles. lees ef®eceCeer®³ee KeesH³eeJej peeJetve efJeCet ueeieuee. ceer íHejerletve yeensj Deeuees. l³ee
DeekeÀeje®e [eske̳eeJej DeeefCe HeesìeKeeueer efHeJeUepeo& jbie u³eeuesuee KeesH³ee®es peJeUtve efvejer#eCe keÀjlee ³eeJes cnCetve nUtnUt efJeefnjer®³ee
megiejCe vej (yee³ee) He#eer neslee. l³ee®³ee yeUkeÀì ®ees®eerceO³es efoMesves peeJet ueeieuees. JeermeskeÀ HetÀì iesu³eeJej ceer LeyekeÀuees, l³ee®es ue#e
keÀesCel³eelejer JevemHeleer®ee meesueuesuee Oeeiee neslee. vekeÌkeÀer®e lees Iejìs ceeP³eekeÀ[s iesues nesles, DeeCeuesuee Oeeiee l³eeves KeesH³eeuee efJeCeuee neslee.
(KeesHee) yeebOeerle DemeeJee! HeCe keÀesþs? ueJekeÀj®e l³ee®es GÊej ceuee DeeHeues HebKe ve=l³ecegêsle nueJele lees KeesH³eeJej FkeÀ[tve eflekeÀ[s,
efceUeues. veerueefiejer®³ee [neUerJeªve G[euee lees Lesì DebieCeeleu³ee eflekeÀ[tve FkeÀ[s, MeerU JeepeJele efHeÀjle neslee. ceer SkeÀ HeeTue Heg{s
efJeefnjer®³ee Deele GieJetve Deelee efJeefnjer®³ee one HetÀì Jej Deeuesu³ee ìekeÀlee®e, MeerU JeepeJele Je HebKe HeÀ[keÀeJeerle Meslee®³ee efoMesves lees
HesÀHeÀjer efkebÀJee HeeKej DeeefCe efHebHeUe®³ee SkeÀceskeÀele iegbleuesu³ee G[tve iesuee. keÀoeef®ele ceer l³ee®³ee megj#ee Jele&gUe®³ee Deele efMejuees
Pee[eJej peeJetve yemeuee. efJeefnjer®³ee Deele Demeuesu³ee HesÀHeÀjer®³ee Demesve. l³ee®es KeesHes HeenC³eekeÀefjlee ceer efJeefnjer®³ee keÀeþeHe³e¥le iesuees.
Pee[e®³ee HeÀebÐeeJej megiejCe (yee³ee) He#ee®es leerve KeesHes (Iejìs) ceuee KeesHes ceeP³ee vepejsHeemetve one HetÀìeb®³ee Deele nesles. Pee[e®³ee
efomeues. KeesHes efJeCeC³ee®eer vegkeÀleer®e meg©Jeele Peeueer nesleer. megiejCe Jej®³ee [neUerJej l³eeves Heefnuee KeesHee yeebOeuee DemeeJee, keÀejCe l³ee®ee
He#eeuee Deece®³eekeÀ[s `osJeef®eceCeer' cnCeleele. ³ee He#eeb®eer Iejìer efnjJee jbie, efHeÀkeÌkeÀì efHebieì Peeuee neslee. ³ee KeesH³ee®es efJeCekeÀece l³eeves
(KeesHes) veoer efkeÀveejer HeeC³eekeÀ[s PegkeÀuesu³ee Pee[eb®³ee HeÀebÐeeJej DeOe&Jeì mees[tve efoues nesles. ogmeje KeesHee Jej®³ee KeesH³ee®³ee Keeueer,
efJeCeuesueer Demeleele. l³ee®eÒeceeCes He[erkeÀ efkebÀJee ceesþîee efJeefnjer Heefnu³ee KeesH³ee®³ee [neUerHes#ee pee[ DeeefCe cepeyetle HeÀeboeruee efJeCeCes
p³eeb®³ee oj[erceO³es HesÀHeÀjer, efHebHeU, Deewogbyej ³eebmeejKeer Pee[s efveIeeueer megª nesles. ³ee KeesH³ee®es efJeCekeÀece megª Demeu³ee®es mebkesÀle l³ee®³ee
Demeleele, ³ee efþkeÀeCeer megjef#eleles®³ee ¢äerves ne DeeHeueer Iejìer efJeCelees. leep³ee efnjJ³ee jbieeb®³ee Oeei³eebJeªve efceUle nesles. ³ee®es efJeCekeÀece
³eecegUs meeHe, efMekeÀejer He#eer; lemes®e ceebmeenejer ÒeeC³eebHeemetve ³eeb®³ee DeO³ee&He³e¥le nesle Deeuesues nesles. eflemeje KeesHee efJeefnjer®³ee Deele Keesue
efHeuueebvee mebj#eCe efceUles. DeMee efþkeÀeCeer l³eeb®³ee peerJeve®e¬eÀe®es iesuesu³ee [neUerJej efJeCeCes megª nesles. cee$e ³ee efJeCekeÀeceele Heefnu³ee
efvejer#eCe keÀjCes Del³eble keÀþerCe Demeles, Hejbleg Deepe DeMeer ogefce&U mebOeer oesve KeesH³eeb®³ee efJeCekeÀecee®eer meHeÀeF& DeeefCe keÀuee efomele veJnleer. ³ee
Iejer®e ®eeuetve Deeueer nesleer. ³ee mebOeer®ee HeÀe³eoe IesC³ee®ee ceer cevemegyee KeesH³ee®es Demes Deesye[Oeesye[ efJeCekeÀece kegÀCeer kesÀues DemeeJes? ne ÒeMve
kesÀuee. ceveele ³esJetve iesuee. ceePes ÒeeLeefcekeÀ efvejer#eCe mebHeues nesles. lesLetve ceer
ogmeN³ee efoJeMeer mekeÀeUer ceePes efce$e [e@. ceveesnj KeeW[s ³eebvee mejU íHejerle ³esJetve DeejeceKeg®eeale efJemeeJeuees Je efvejer#eCeeb®³ee veeWoer
YesìC³eeme iesuees. l³eebvee keÀeue Ie[uesuee meJe& Ieìvee¬eÀce meebefieleuee Je [e³ejerle efuene³euee meg©Jeele kesÀueer.

efMejer<ekegÀceej Heeìerue - efJe%eeve MeeKesletve efMe#eCe. mJele:®ee FueskeÌì^erkeÀue Je FueskeÌì^e@efvekeÀ FbefpeefveDeefjbie®ee J³eJemee³e.
meO³ee ÒeeO³eeHekeÀ jece cesIes Fbefvmìì³etì Dee@HeÀ ìskeÌvee@uee@peer De@C[ efjme®e&ceO³es Dee@ef[Dees-efJnef[Dees ìsefkeÌveMeve cnCetve keÀe³e&jle.
efvemeie&, ÒeeCeer, He#eer Fl³eeefob®eer meg©JeeleerHeemetve DeeJe[. l³ee®emeesyele HeÀesìesûeeHeÀer ne íbo. ³eeletve l³eebveer He#eerefveefj#eCe keÀªve
uesKeve keÀjC³eeme meg©Jeele kesÀueer.
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 71
ogHeejer ®ene IesJetve vegkeÀlee®e ceer íHejerle ³esJetve yemeuees neslees. yemeuesues nesles. l³eeleerue oesve nUtnUt efJeefnjerkeÀ[s ³esle nesles. Meslee®³ee
Fleke̳eele Deece®es pegves DeeJeejer (Mesleer®es keÀece cepetjebkeÀ[tve keÀjJetve DeeefCe DebieCee®³ee meercesJejerue [eefUbyee®eb Pee[ l³eeb®es ÒeLece mLeevekeÀ
IesCeejs) jecejeJe keÀekeÀe ceìjs Deeues. l³eeb®eer cegues keÀceeJeleer Peeueer DemeeJes. lesLes ³esJetve les oesIes Deueie Deueie HeÀebÐeeJej efJemeeJeues. les
DeeefCe GleejJe³eeuee meg©Jeele Peeu³eeves keÀekeÀe Deelee keÀeceeJej ³esle oesIesner megiejCe He#eer®e nesles. ceuee Jeeìues vejemeesyele ceeoer Deeueer
veJnles, lejerner Deece®³ee Iejer l³eeb®eer efoJemeeletve SkeÀ HesÀjer DemeeJeer. HeCe veener! ogmejener vej®e neslee, Hejbleg ³ee®ee jbie OeesHeìtve
Demee³e®eer®e. ne ceesþe efyeueboj DeeefCe Oee[meer ceeCetme, kegÀmleer®³ee OeesHeìtve Oegleuesu³ee keÀeHe[emeejKee efHeÀkeÌkeÀì neslee. jbie DeeefCe
DeeKee[îee®ee MeewkeÀ kesÀuesuee neslee. ieeJeeuee Je Mesleeruee $eeme osCeeN³ee efkeÀjkeÀesue yeebOee ³eeJeªve lees vegkeÀlee®e lee©C³eele HeoeHe&Ce keÀjCeeje vej
peveeJejebvee ngmekeÀeJeC³eele l³ee®³ee le©CeHeCeeleerue keÀeUele lees HeìeF&le megiejCe neslee. Hee®e efceefveìele®e íesìe vej lesLetve G[euee DeeefCe
neslee. JeveJeemeer Demeu³eeves efvemeiee&®³ee DebieeKeebÐeeJej KesUuesuee ne efJeefnjer®³ee Deeleerue DeJ³eJeefmLele Je Deesye[Oeesye[ efJeCekeÀece kesÀuesu³ee
ceeCetme DeefMeef#ele Demetvener Del³eble met#ceefvejer#ekeÀ neslee. pebieueeb®es eflemeN³ee KeesH³eeJej peeJetve yemeuee. ceer ceveele cnìues, ``Demes Deens
lemes®e pebieueer ÒeeC³eeb®es l³eebveer kesÀuesues DeJeueeskeÀve Je efJemce³ekeÀejer lej!'' ne KeesHee l³ee veJele©Cee®ee neslee. keÀoeef®ele ne l³ee ceesþîee
DevegYeJe pesJne les meebiele lesJne DebieeJej jesceeb®e GYes jenle. veje®ee ÒeefMe#eCeeLeea GcesoJeej DemeeJee.
keÀekeÀebveer Heevee®eer ®eb®eer yeensj keÀe{ueer DeeefCe Heeve yeveJee³euee ³ee ueneve vejeHeeþesHeeþ, lees ceesþe vej DeeHeu³ee ogmeN³ee veJeerve
meg©Jeele keÀjleekeÀjlee ceuee cnCeeues, ``yeìe (yesìe), keÀe³e Heentve efJeCekeÀece megª Demeuesu³ee KeesH³eeJej peeJetve l³ee®³eeJej meHeÀeF&®ee
je¿eueejs eflekeÀ[s?'' nele efHeÀjJet ueeieuee. Lees[îee JesUele®e les oesIes SkeÀe HeeþesHeeþ
ceer cnCeeuees, ``keÀekeÀe, DeeHeueer efJenerj Deens vee, efle®³eeleu³ee KeesH³eeJeªve efveIetve iesues. DeOee& leeme Jeeì yeIetvener les oesIes Hejle ve
Pee[eJej osJeef®eceveer KeesHee keÀªve jenueer les Heenlees³e!'' Deeu³eeves ceer íHejerletve Jee[îeekeÀ[s efveIetve iesues.
keÀekeÀe ieeueeleu³ee ieeueele nmeuee Je cnCeeuee, ``Yeuueb efyeueboj efoJeme eflemeje... ogyeeaCe DeeefCe Hesve-[e³ejer IesJetve íHejerleerue
HeeKeª Deens les! He¿eues SkeÀ KeesHee keÀjles, yee³ekeÀes Oegb[tve Deeveles, Keg®eeaJej peeJetve yemeuees neslees. [esȳeebvee ogyeeaCe ueeJeueer Deved Meslee®³ee
ueeie keÀjles, ceeoer Deeb[îeeJej yemeueerjs yemeueer, keÀe ogmeje KeesHee ³ee ìeskeÀeHeemetve l³ee ìeskeÀeHe³e¥le vepej ìekeÀueer. Meslee®³ee MesJe쮳ee
yeebOeeues megª!'' meercesJejerue pJeejer DeeefCe yeepejer®eer keÀCemes Deieoer one HetÀìeJej
``keÀekeÀe, ogmeN³ee KeesH³eele lees jenlees keÀe³e?'' ceePee HeesjkeÀì Demeu³eeiele efomele nesleer. De®eevekeÀ He#eeb®ee SkeÀ LeJee ogefye&Ceer®³ee
ÒeMve. ìHH³eele Deeuee. vej DeeefCe ceeoer He#³eeb®ee lees meb³egkeÌle LeJee neslee. l³ee
keÀekeÀe ie[ie[eìemeejKee nmeuee DeeefCe cnCeeuee, ``Dejb ueskeÀe mecegnele HebOeje les Jeerme He#eer DemeeJesle. keÀoeef®ele DeeHeuee veJejosJe
cee¿ee, ogmeN³ee KeesH³eemeeþer ogmejer yee³ekeÀes Oetb{eues peeles lees, Deved megiejCe l³ee mJe³ebJejele veJejer efceUJeC³eekeÀefjlee meeceerue Peeuee
He¿eueermeeþer meJele IesJetve®e ³esles. cebie eflemeN³ee KeesH³ee®³ee le³eejeruee DemeeJee. Deelee lees SKeeoer ceeleer IesJetve KeesH³eeJej ³esF&ue, ³ee DeeMesves
ueeieles.'' ceer neleeuee LekeÀJee ³esF&He³e¥le ogyeeaCe l³ee LeJ³eeJej keWÀefêle keÀªve neslees.
``keÀekeÀe, l³eeuee eflemejer ceeoer efceUles keÀe³e?'' ceePee lees LeJee efJeKeje³euee ueeieuee. He#eer efJeefJeOe efoMeebveer Heebieues. ceePes nele
GlkebÀþeHetJe&keÀ ÒeMve. MeefkeÌleHeele Peeu³eeves DeeHeesDeeHe®e ogefye&Ceermeefnle Keeueer Deeues. vepej
keÀekeÀe efJe®eejHetJe&keÀ cnCeeuee, ``ceues Kejb®e ceenerle veener ieȳee cee$e LekeÀueer veJnleer, leer Depetvener l³ee®e efoMesves nesleer.
(ie[îee).'' otj DeblejeJeªve oesve He#eer DebieCee®³ee efoMesves ³esleevee efomeues.
jecejeJekeÀekeÀeves meebefieleuesueer ner ceeefnleer ceeP³eekeÀefjlee Deieoer keÀener #eCeele®e les [eUeRyee®³ee Pee[eJej ³esJetve yemeues. HeCe ne³e js
DeveHesef#ele DeeefCe veJeerve®e nesleer, Hejbleg Heg{erue keÀeUele Jee®euesu³ee ogozJe! les oesIesner vej nesles. ceesþe vej keÀener #eCeebmeeþer KeesH³eeJej iesuee,
He#³eebJejerue HegmlekeÀebJeªve keÀekeÀeves Kejs les®e meebefieleu³ee®eer Hegäer Deieoer IeeF& Demeu³eemeejKeer DeekeÀeMeele PesHe IesJetve ¢äerDee[ Peeuee.
Peeueer. jecejeJekeÀekeÀeves meebefieleuesu³ee Jev³eÒeeCeer, He#³eeb®ee yengleskeÀ íesìîee vejeves [eUeRyeeb®³ee Pee[eJeªve®e DeeHeues ÒemLeeve MesleekeÀ[s
keÀneC³ee Heg{erue 25-30 Je<ee&®³ee pebieueYe´ceCeele Je He#eerefveefj#eCeele kesÀues. ceer Ie[îeUeJej vepej ìekeÀueer Je JesUs®eer veeWo ceveele kesÀueer.
KeN³ee þju³ee. ogyeeaCe ceeb[erJej þsJetve l³eeb®³ee Deeiecevee®eer Òeleer#ee keÀjerle yemeuees.
ceePeer vepej MesleeJej otjJej efYejefYejle nesleer. pJeejerHes#ee Gb®e Fleke̳eele ceeP³ee Heeþerceeies neue®eeue peeCeJeueer. ceeies JeUtve yeIelees
Demeuesu³ee yeepejer®³ee keÀCemeebJej ef®eceCeer®³ee DeekeÀeje®es keÀener He#eer lej, meew. cebpet (Helveer) neleele ®ene®ee keÀHe IesJetve GYeer nesleer. ceuee
72 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
Dee½e³ee&®ee OekeÌkeÀe yemeuee. ÒeMveeLe&keÀ vepejsves ceer efle®³eekeÀ[s Heeefnues. mee[sDekeÀje Jne³euee Deeues nesles. [e@. Kees[s ³ee³e®eer JesU Peeueer
cebpet cnCeeueer, ``legcneuee ®ene®eer iejpe DemeeJeer cnCetve ®ene nesleer. cebpet Iejele efveIetve iesu³eeveblej, lees ceesþe megiejCe keÀmee efJeCekeÀece
DeeCeuee. ceuee yeIee³e®ee Deens lees KeesHee. yeefnCeeyeeF¥®eer keÀefJelee keÀjlees ³ee®es ogefye&Ceerletve yeejkeÀeF&ves efvejer#eCe kesÀues. efnjJee Oeeiee
Deecneuee MeeUsle nesleer. lesJneHeemetve®eer F®íe nesleer. legce®³ee l³ee DeeCeu³eeveblej l³eeves HesÀHeÀjer®³ee HeÀeboeruee p³ee efþkeÀeCeer KeesHee
osJeef®ecev³ee DeeefCe l³eeb®ee KeesHee HeenC³ee®eer.'' ueìkeÀJeC³ee®eer meg©Jeele nesles, l³ee efþkeÀeCeer DeeCeuesuee Oeeiee ueHesìuee.
ceer ceveele cnCeeuees, ``®euee efn®eer yeeueHeCee®eer F®íe HetCe& keÀª, JeejbJeej lees Oeeiee DeeCee³euee pee³e®ee DeeefCe HeÀeboerJej®eer KeesH³ee®eer ieeþ
DeeefCe ®ene®eer HejleHesÀ[ner keÀª'' efleuee yeepet®³ee Keg®eeaJej yemeJeues cepeyetle keÀje³e®ee, keÀejCe mejU nesles HeeTme, Jeeje JeeoUeves efkebÀJee
Je keÀener met®evee efou³ee. neleele ogyeeaCe efoueer. efleuee ogefye&Ceer®ee mejeJe Flej keÀesCel³eener keÀejCeeves leer HeÀeboer DeLeJee les DeKKes Pee[ pejer
neslee. Deecner oesIesner l³eeb®eer Jeeì Heent ueeieuees. lees ceesþe vej ®eeW®eerle neojues, lejer l³ee®eer ceeoer DeeefCe efHeueebmeefnle l³ee®ee KeesHee efJeefnjer®³ee
efnjJee Oeeiee IesJetve Deeuee. ceePeer vepej Ie[eȳeeJej iesueer. yejesyej HeeC³eele He[e³euee vekeÀes ³ee®eer lees keÀeUpeer Iesle neslee. lees eflelekeÀe
®eewoe efceefveìeveblej lees Deeuee neslee DeeefCe ogmeN³ee KeesH³eeJej yemetve efveef½ele®e yegef×ceeve neslee.
efJeCekeÀece keÀª ueeieuee. l³ee®³ee KeesH³ee®es yeebOekeÀece DeOex Peeues nesles. Deb[s GyeJeC³ee®ee
SkeÀ-oesve efceefveìele®e lees G[euee. yeeje efceefveìeble Hegvne IejìîeeJej keÀHHee THe&À yeeUbefleCeer®ee Keesueer le³eej Peeueer nesleer. efle®ee Keesueieì
Deeuee. eflemeN³ee HesÀjerle lees one efceefveìele®e ®eeW®eerle efnjJee Oeeiee IesJetve DeekeÀej ogefye&Ceerletve mHeä efomele neslee. ÒeJesMeÜej DeLeJee KeesH³ee®³ee
Deeuee. Deepe®³ee efvejer#eCeele Dee{Uues keÀer efnjJee Oeeiee Deele ³esC³ee-peeC³ee®ee yeesieoe le³eej keÀjC³ee®eer meg©Jeele Peeueer nesleer.
DeeCeu³eeveblej l³eeuee p³eemleerle peemle SkeÀ les oesve efceefveìs Je keÀceerle lees DeefJeÞeeble HesÀN³ee ceejerle neslee. l³ee®eer ®ees®e ieeueer®³ee efJeCeCeeN³ee
keÀceer HebOeje meskebÀo Oeeiee efJeCee³euee ueeieleele. l³ee®³ee leerve HesÀN³eebveblej keÀmeyeer keÀejeefieje®³ee neleemeejKeer mejeF&leHeCes efJeCekeÀece keÀjerle nesleer.
lees íesìe vej efnjJee Oeeiee IesJetve Deeuee. cnCepes®e Oeeiee DeeCeC³ee®ee neleeletve ogyeeaCe þsJetve keÀener #eCe [esUs efceìues. keÀeveele [e@keÌìjeb®³ee
íesìîee®ee JesU yeje®e keÀceer neslee. mketÀìj®ee DeeJeepe keÀeveer He[uee. Deeu³ee Deeu³ee [e@keÌìjebveer efJe®eejues,

With Best Compliments FFrrom

S.S. CONSULTANTS

Suresh Sawant

STAMP DUTY
&
REGISTRATION

Shop No. 9, Nishant Co-op. Hsg. Soc. Ltd.,


Opp. Seven Bungalows Bus Depot,
Andheri (W), Mumbai - 61.
: 6580 2890
Mob. : 9821520712 / 9223312094
Email. : sns_cons@yahoo.com
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 73
``mekeÀeUHeemetve keÀe³e keÀe³e efomeues?'' DemeeJesle kegÀCee®³ee lejer HeeJeueeb®³ee DeeJeepeeves ceePeer lebêer Yebieueer Je
ceer l³eebvee meefJemlej ceeefnleer efoueer. [e@keÌìj cnCeeues, ``DeeHeCe ³ee ceer [esUs GIe[ues. jecejeJekeÀekeÀebvee yewþkeÀer®³ee oejeletve Deele ³esleevee
Iejìîee®es, lemes®e He#ee®es Òel³eskeÀ mìspe®es HeÀesìes IesJet. Deieoer efHeuues ceer Heeefnues DeeefCe efJe®eejues, ``keÀekeÀe, lees osJeef®ecevee efnjJee Oeeiee
KeesH³eeletve yeensj ³esJetve G[tve peeF&He³e¥le.'' keÀesþtve DeeCelesiee?'' ceePeer Yee<ee Depetvener HetCe& Menjer Peeueer veJnleer.
keÀuHevee SkeÀoce cemle nesleer. HeCe SkeÀ ceesþer De[®eCe nesleer. ``yeìe, les HeeKeª ue³eb ngMeej ne³es. efMeboer®³ee ueneve Pee[eJej
[e@keÌìjeb®³ee ke@ÀcesN³eeuee ìsueer uesvme (ogªve HeÀesìes keÀe{C³ee®es efYebie) peeles, keÀesJe³ee Heeve®eesF& ues ®ees®eerve HeÀeUles, les®ee Oeeiee keÀe{tve KeesHee
veJnles. l³eekeÀefjlee [e@keÌìjebvee KeesH³ee®³ee peJeU peeJes ueeieCeej nesles, efJeveles. JeeJeje®³ee OegN³eeJej kesÀlekeÀer®eb Pee[ je¿eles, les®³eeHeemetve vejce
HeCe ceesþe megiejCe 25-30 HetÀìe®³ee Deele Deeu³eeyejesyej G[tve Oeeiee keÀe{tve KeesHee Deboªve efJeveles. ieJelee®es Oeeies, veoerleu³ee
peele neslee. ne ceuee Deeuesuee DevegYeJe ceer [e@keÌìjebvee meebefieleuee. ueJneUer®ee Oeeieener ¿ee Deeveles. c³ee meewlee vepejves Hee¿eue ne³es. Peeueb
[e@keÌìj cnCeeues, ``SkeÀ Dee³eef[³ee Deens, ceer efJeefnjerpeJeU®³ee lJeeue meceeOeeve!'' keÀekeÀe ceeP³eekeÀ[s Heenle cnCeeuee.
HeeC³ee®³ee ìeke̳eele ke@Àcesje IesJetve ueHetve yemelees. yewþkeÀerle DebLejuesueer ``keÀekeÀe ³ee osJeef®eceC³eebveer DeMee Jeo&Uer®³ee peeieer KeesHee keÀe
ceesþer melejbpeer let ìeke̳eeJeªve PeeketÀve ìekeÀ. HeÀesìes keÀe{tve Peeues keÀer kesÀuee Demesue?'' ceeP³ee ceveele ÒeMve efJe®eejuee. ``yeìe, ieesmì Demeer
ceer leguee DeeJeepe osF&ve lesJne melejbpeer keÀe{tve Ies.'' Deens, ³ee Je<eea ³ee JeeJejele peJeejer®³ee meesyele yeepeN³ee®ee F&jJee Deens.
ogefye&Ceerletve KeesH³ee®es efvejer#eCe megª kesÀues. DeO³ee& leemeele®e ceesþîee ³ee HeeKejeues yeepeN³ee®es oeCes ue³e DeeJe[les. ®ejemeeþer p³eemle otj pee
megiejCee®³ee ®eej HesÀN³ee nesTve iesu³ee nesl³ee. l³eeuee vekeÌkeÀer®e keÀMee®eer ueeiele veener, cnCetve ³ee F&njerle KeesHee kesÀuee.'' Demes cnCetve keÀekeÀeves
lejer IeeF& Peeueer nesleer. íesìe megiejCe cee$e oesveoe®e Oeeiee IesJetve Deeuee ceeP³ee neleele Heevee®ee efJe[e efouee Je yewþkeÀer®³ee yeensj He[uee.
neslee. Heg{erue SkeÀ leeme ³eeb®es peeCes-³esCes megª®e nesles. ns He#eer efnjJee neleele ogyeer&Ce IesJetve yeensj Deeuees. KeesH³eeJej vepej ìekeÀueer,
Oeeiee keÀMee®ee Je keÀesþtve DeeCeleele ne ÒeMve ceeP³ee ceveele efHebiee Ieeuet KeesH³ee®³ee Deele peeC³ee-³esC³ee®ee yeesieoe efkebÀJee ÒeJesMeÜej DeOee& HetÀì
ueeieuee. ³ee®es GÊej keÀmes MeesOeeJes ³ee®ee ceer efJe®eej keÀjerle neslees. ueebye Peeues nesles. ceesþîee vej metiejCee®³ee HesÀN³ee megª nesl³ee.
Heeþeruee keÀUe ³ee³euee ueeieu³eeves íHejerletve Gþtve yewþkeÀer®³ee Deeleerue ®eJeL³ee efoJeMeer [e@keÌìj mekeÀeUer 8 Jeepelee®e DeeHeuee ke@Àcesje
ieeoerJej [esUs yebo keÀªve ueesUuees. IesJetve ceeP³ee Iejer npej nesles. ceerner Deepe le³eejerle neslees.
lejerner [eske̳eele efnjJee Oeei³ee®ee ceoleerkeÀefjlee jecejeJekeÀekeÀeuee yeesueeJetve Iesleues nesles. [e@keÌìjebveer
efJe®eej megª®e neslee. HeeC³ee®³ee ìeke̳ee®es efvejer#eCe kesÀues. ìeke̳ee®es Deeleerue ieJele keÀekeÀeves
ogHeej®es 4 keÀeHetve yeensj keÀe{ues. ìeke̳eele Hee³ee®³ee IeesìîeeSJe{s HeeCeer mee®eues
Jeepeues nesles. les keÀe{C³ee®ee keÀener Fueepe veJnlee. ìeke̳eele ueekeÀ[er mìtue
þsJetve [e@keÌìj l³eeJej efJejepeceeve Peeues. [e@keÌìjebveer ke@Àcesje
efJeefnjerkeÀ[erue Yeeiee®³ee ìeke̳ee®³ee efYebleerJej þsJeuee Je DeeHeues leeW[
efJeefnjerkeÀ[s kesÀues. ceer DeeefCe jecejeJekeÀekeÀeves leer yewþkeÀerleerue melejbpeer
DeeCetve ìeke̳eeJej PeekeÀueer. Deecner Hejle íHejerle peeJetve yemeuees. ceesþe
vej Oeeiee IesJetve Deeuee neslee. #eCeYej lees efJeefnjerkeÀ[s iesuee Je
KeesH³eeJej ve peelee [eUeRyee®³ee Pee[eJej peeJetve yemeuee. lees melele
efJenerj Je [eUeRyee®³ee Pee[eojc³eeve ®ekeÀje ceejerle neslee. ³ee keÀeUele
íesìe vej KeesH³eeJej peeJetve Hejle G[tve iesuee neslee. 35 efceefveìs ®ekeÀje
ceeªve Peeu³eeveblej SkeÀoe®ee lees DeeCeuesuee Oeeiee IesJetve KeesH³eeJej
iesuee. met³e& yeje®e Jej Deeuee neslee, JeeleeJejCe iejce nesle ®eeueues nesles.
ceesþîee veje®³ee vesnceermeejK³ee Oeeiee DeeCeC³ee®³ee HesÀN³ee megª nesl³ee.
HesÀHeÀjer®³ee Pee[eJej one SkeÀ JesUe ke@Àceje®ee HeÌue@Me ®ecekeÀuesuee
efomeuee.
[e@keÌìjebvee ìeke̳eele yemetve SkeÀe leemeeHes#ee p³eemle JesU Peeuee.
74 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
þju³eeÒeceeCes [e@keÌìjebveer ceuee DeeJeepe efouee. Deecner ìeke̳eeJeªve Òe³elve kesÀuee. lesner mees[tve lees G[euee DeeefCe íesìîee veje®³ee KeesH³eeJej
melejbpeer keÀe{ueer. [e@keÌìjebkeÀ[s Deecner oesIesner Dee½e³ee&ves yeIele neslees. peeJetve l³ee®es Oeeies keÀe{tve mJele:®ee KeesHee efJeCet ueeieuee. l³eeuee KeesHee
les veKeefMeKeeble Ieeceeves efYepeues nesles. meJe& keÀHe[s Ieeceeves ef®ebye Deesues efJeCeC³ee®eer efJeue#eCe IeeF& Peeueer nesleer. keÀe³e keÀejCe DemeeJes yejs? ceer
Peeues nesles. [eske̳eeletve Je ®esnN³eeJeªve Ieecee®³ee Oeeje Jeenle nesl³ee. efJe®eej keÀjerle pesJee³euee efveIetve iesuees.
[e@keÌìjebvee DeeOeej osJetve ìeke̳eeletve yeensj keÀe{ues Je íHejerle vesues. ogHeejer 2 Jeepelee ceer Hegvne ogyeeaCe IesJetve efvejer#eCe megª kesÀues.
efuebyet, ceerþ HeeC³ee®³ee mejyeleeves [e@keÌìjebvee ìJeìJeer Deeueer. KeesHee HetCe& Jne³euee Deeuee neslee. l³ee®ee ÒeJesMeÜeje®³ee yeesieÐee®eer veUer
[e@keÌìj cnCeeues, ``efJeue#eCe DevegYeJe Iesleuee ceer. De#ejMe: Deboepes SkeÀ HetÀì FlekeÀer ueebye Peeueer nesleer. íesìe vej vemeleevee®e lees
mìefjuee³ePesMeve®³ee kegÀkeÀjceO³es Demeu³eemeejKes Jeeìle nesles. HebOeje l³ee®³ee KeesH³ee®es Oeeies keÀe{tve DeeHeu³ee KeesH³eeuee ueeJele neslee. l³eeves
efceefveìele®e þjJeues keÀer ³ee Heg{s ìeke̳eele yemeCeej veener. l³eecegUs DeeHeu³ee KeesH³eeJej ieesue ®eeuele peeJetve Òeoef#eCee Ieeleueer Je Meslee®³ee
peemleerle peemle HeÀesìes keÀe{tve Iesleues. ne yee³ee ueskeÀe®ee Deefpeyeele otj®³ee meerceskeÀ[s G[le efveIetve iesuee. yeje®e JesU Jeeì Heentvener l³ee®ee
efmLej jenle veJnlee l³eecegUs efkeÀleer HeÀesìes ®eebieues ³esleerue ³eele MebkeÀe HeÊee veJnlee cnCetve ceer [esUs efceìtve DeejeceKeg®eeaJej ueesìuees. HebOeje-
Deens. legPes efvejer#eCe ®eeuet þsJe Je ceuee meebie..'' Demes cnCetve [e@keÌìj Jeerme efceefveìeble®e megiejCe He#³eeb®³ee leeW[eletve efveIeeuesu³ee efJeefJeOe
efveIetve iesues. keÀener JesUeves jecejeJekeÀekeÀener efveIetve iesuee. DeeJeepeebveer (keÀe@ueme) ceePes ue#e JesOetve Iesleues. KeesH³eeJej vepej
íHejerle Deelee ceer SkeÀìe®e neslees. ogyeer&Ce [esȳeeuee ueeJetve l³ee®eer ìekeÀueer lej yeIelees, oesve megiejCe ceeÐee HesÀHejer®³ee [neUerJej yemetve
efMeJeCekeÀuee v³eeneUle neslees. l³ee KeesH³ee®es Depetve SkeÀ JewefMeäîe Deensle DeeefCe DeeHeues oesvner vej DeeHeDeeHeu³ee KeesH³eeJej yemetve HebKe
ceeP³ee ue#eele Deeues keÀer Oeei³ee®es ìeskeÀ lees Jej ³esJet osle veener. Deeuesues neueJele ve=l³e keÀjerle efJeefJeOe DeeJeepe keÀe{tve l³ee ceeÐeebvee DeeHeu³ee
efomeues lej peeCeerJeHetJe&keÀ Deele ìes®elees. De®eevekeÀ l³eeves ®ecelkeÀeefjkeÀ KeesH³eeJej yeesueeJeerle Deensle. yeje®e JesU l³eeb®eer efJeveJeCeer SsketÀve
neue®eeue kesÀueer. lees KeesH³eeJeªve G[tve l³ee®³ee efJeCeCes mees[tve l³eeleerue SkeÀ ceeoer, efkebÀef®ele iegueeyeer jbie u³eeuesueer, ef®ekeÀC³ee efHemeeb®eer
efouesu³ee KeesH³eeJej peeJetve yemeuee. l³ee KeesH³ee®es Oeeies keÀe{C³ee®ee iegyeiegyeerle, ke̳etì DeMeer leer megiejCe ceesþîee veje®³ee pegv³ee KeesH³eeJej

Þeer efme×erefJevee³ekeÀ efce$e ceb[U (ì^mì) oerHeeJeueer®³ee


ieCesMe cebefoj, yeeJeìs Jee[er, Þes³eme Jemeenle, ieesjsieeJe (Het.), cegbyeF& - 63.
neefo&keÀ MegYes®íe!
oerHeeJeueer®³ee neefo&keÀ MegYes®íe!
kesÀMeJeme=äer ³esLes le³eej nesCeejer `GÊeve
Jeveew<eOeer' Je `ieesmesJee Heefj<eos'®³ee
GlHeeoveeb®es
ieesjsieeJeeleerue SkeÀcesJe efJe¬eÀer keWÀê

meew. Deefvelee De. efoIes


mebHeke&À : MejCeced, meyeveermeJee[er, Deejs ceeie&,
efveMeeble mekeÀHeeU (yegJee) ieesjsieeJe (Het.) cegbyeF& - 400 063
otjOJeveer : 29275192 /9969175261

meef®eve ®eJneCe, meblees<e efMebos, ieCesMe efMebos, megjsMe yeeceCes,


megefveue meeJeble, ÒeoerHe mekeÀHeeU, efpeleWê ceesjs

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 75


ueeieuee. 10 les 15 JesUe ner ef¬eÀ³ee Ie[le nesleer. MesJeìer leer ceeoer
KeesH³ee®³ee Deele peeJetve yemeueer. ceesþe vej DeeHeu³ee KeesH³eeuee Depetve
J³eJeefmLele keÀª ueeieuee. HesÀHejer®³ee Mebs[îeeJej yemeuesueer ogmejer ceeoer
mejU l³ee Deesye[Oeesye[ KeesH³eeJej peeJetve yemeueer. oesve-®eej JesUe
efleves l³ee KeesH³ee®es efJeCekeÀece leHeemetve Heeefnues. efle®es efleuee®e ceenerle
oesve efceefveìele®e lees KeesHee mees[tve leer Meslee®³ee efoMesves G[tve iesueer.
efle®³ee HeeþesHeeþ lees íesìe vejner iesuee.
ceesþîee vejeves, íesìîee veje®³ee KeesH³eeuee megìCes megª kesÀues nesles.
lesLetve lees Oeeiee HeUJee³e®ee DeeefCe mJele:®³ee KeesH³eeuee ueeJee³e®ee
Lees[îee JesUele®e l³ee®³ee mJele:®³ee KeesH³ee®es ÒeJesMeÜej efJeCetve HetCe&
Peeues nesless. DebOeej He[e³euee ueeieuee neslee, cnCetve ceerner Deepe®es
efvejer#eCe DeeìesHeles Iesleues.
Hee®eJ³ee efoJemeeb®eer mekeÀeU GpeUueer leer ceveele GlmegkeÀlee
IesJetve®e. l³eecegUs PeìHeì le³eej nesJetve meeOeejCele: 9 Jeepelee ceer
íHejerle peeJetve yemeuees DeeefCe ogefye&Ceerves KeesH³eeb®es efvejer#eCe keÀª
ueeieuees. lesLes SkeÀner He#eer npej veJnlee. íesìîee veje®ee efJemkeÀìuesuee
KeesHee peMee®³ee lemee®e neslee. DeO³ee& leemeeveblej ceesþe vej DeeefCe
l³ee®eer ceeoer KeesH³eeJej Deeueer. vej ceeoermeesyele ÒeCe³e¬eÀer[e keÀª
ueeieuee. Lees[îee JesUele®e ceeoer KeesH³ee®³ee Deele iesueer. vej KeesHeeJej
yemeuee, ®eeW®eerves KeesHee leHeemeuee DeeefCe G[tve iesuee. Deepe íesìîee
veje®es oMe&ve Peeues veener. Jeerme efceefveìebveblej ceesþe vej ®ees®eerle Heeb{je
Oeeie IesJetve Deeuee Je KeesH³eeJej yemeuee. ceer ogefye&Ceerletve yeIele neslees.
ceuee l³ee®³ee ®ees®eerleuee Heeb{je ceguee³ece Oeeiee mHeä efomele neslee. lees
yengleskeÀ keÀeleerveer®³ee (keÀesUer, mHee³e[j) peeȳee®ee DemeeJee. ceeoer
Iejìîeeletve yeensj He[ueer Je MesleekeÀ[s G[tve iesueer. leer efveIetve peelee®e
vej KeesH³ee®³ee Deele iesuee. ogHeejer 1 JeepesHe³e¥le l³ee®es Heeb{je Oeeiee
³esJetve yemeueer. SkeÀ-oesve JesUe efleves l³ee KeesH³ee®es Oeeies ®ees®eerves Dees{tve DeeCeCes Je KeesHee®³ee Deele peeCes megª®e nesles.
Heeefnues. lesLetve leer l³ee®³ee HetCe& Peeuesu³ee KeesH³eeJej Deeueer. ³ee íesìe vej lemes®e keÀeue G[tve iesuesueer ceeoer DepetveHe³e¥le Deeueer
KeesH³ee®es efleves Deele peeJetve lemes®e yeensªve mebHetCe& KeesHee efHeÀªve veJnleer. yengleskeÀ l³eeves l³ee®³ee Deesye[Oeesye[ KeesH³ee®ee keÀe³ece®ee
®ees®eer®³ee meene³³eeves Hejer#eCe kesÀues. Lees[e JesU KeesH³eeJej Leebyeueer. l³eeie kesÀuee neslee.
lesLetve G[tve l³ee íesìîee metiejCee®³ee KeesH³eeJej iesueer. les l³ee®es ceuee ceeP³ee keÀeceeefveefceÊe keÀener DeeþJe[îeebkeÀefjlee Deepe®e
Deesye[Oeesye[ efJeCekeÀece Heentve keÀoeef®ele efle®eer efvejeMee Peeueer DemeeJeer. yeensjieeJeer pee³e®es Demeu³eeves le³eejer keÀjC³eekeÀefjlee Jee[îeele iesuees.
leeye[leesye lesLetve G[tve leer Hegvne HesÀHeÀje®³ee Pee[e®³ee MeW[îeeJej pesJeCe keÀªve DeeefCe ye@ie IesJetve ceer íHejerle Deeuees. meesyele cebpet nesleer.
peeJetve yemeueer. efleuee ³ee KeesH³eeJej ue#e þsJee³e®eer met®evee kesÀueer Je KeesH³eeJej vepej
ogmejer ceeoer Heefnu³ee ceeoer®es efvejer#eCe keÀjerle DemeeJeer. eflevesner ìekeÀueer. lees KeesH³eeJej yemeuee neslee l³ee®eer ceeoer Deele Deb[s osle
efle®e Òeef¬eÀ³ee efjHeerì kesÀueer. keÀener JesUeves Heefnueer ceeoer ceesþîee veje®³ee DemeeJeer. l³eeuee efkebÀJee ceuee Heg{s Ie[CeeN³ee DekeÀuHeveer³e Ieìveeb®eer
HetCe& Peeuesu³ee KeesH³eeJej ³esJetve yemeueer Je DeeHeues HebKe nueJet ueeieueer. peeCeerJe veJnleer. ye@ie IesJetve ceer yememLeevekeÀe®³ee efoMesves ®eeuet ueeieuees.
leeye[leesye lees ceesþe vej efle®³eeYeesJeleer efHebiee Ieeuet ueeieuee. ueies®e®e yeensjieeJeer peeJetve ceuee lesje-®eewoe efoJeme Peeues nesles. megiejCeer®³ee
mebOeer meeOetve efle®³eeJej Deeª{ nesJetve ueeieuee. ÒeCe³e¬eÀer[e keÀª KeesH³ee®eer DeeþJeCe ³esle nesleer. Deb[s GyeJetve efHeuues le³eej Peeueer
76 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
DemeeJeer Demee ceePee Deboepe neslee. keÀekeÀeves meebefieleu³eeÒeceeCes lees vej veJnles. [e@keÌìjebvee Ie[uesueer nkeÀeriele meebefieleueer. [e@keÌìj Goeme Peeues.
He#eer ogmeN³ee veJeerve KeesH³ee®³ee le³eejeruee ueeieuee DemeeJee. ceveele keÀmes lejer oesve Ieeme Heesìele {keÀuetve ceer efyeíev³eeJej Debie ìekeÀues.
F®íe nesleer keÀer KeesH³eeleerue megiejCeer®es efHeuues ceeP³eemeceesj DeekeÀeMeele megiejCeer®³ee KeesH³ee®ee meeje ef®e$eHeì ceePee [esȳeemeceesªve PejPej
G[eJeerle. mejkeÀle neslee. Hejbleg Pee[ lees[vet KeesHee veä keÀjC³ee®es ¢M³e cee$e
HegC³eentve ceer DecejeJeleeruee DeeefCe lesLetve Jeª[uee Heesnes®euees. [esȳeemeceesj ³esle veJnles. keÀoeef®ele ner Ieìvee ceeP³ee ceveeves
je$eer®es 8 Jeepetve iesues nesles. iee[sieeJe®eer MesJeì®eer yeme efveIetve iesu³eeves mJeerkeÀejueer vemeeJeer. je$eer keÀOeer PeesHe ueeieueer les keÀUues®e veener.
[e@. Kees[s meensyeebkeÀ[s cegkeÌkeÀece keÀjeJee cnCetve 9 Jeepelee mekeÀeUer 9 Jeepelee [e@keÌìjeb®³ee mketÀìjJej yemetve iee[sieeJeuee
jepetjeyeepeejuee Heesnes®euees. lesLetve ceer Iejer HeÀesve kesÀuee. cebpetves HeÀesve iesuees. ceuee ceeP³ee Iejemeceesj GlejJetve [e@keÌìj oJeeKeev³eekeÀ[s efveIetve
G®eueuee, oesve-leerve JesUe n@uees n@uees kesÀu³eeJej efle®³ee leeW[eJetve iesues. ceer Goeme ceveeves Iejele ÒeJesMe kesÀuee. meHejerceO³es ([^e@Fbie ªce)
nuekeÀemee n@uees®ee Ietmeceìuesuee DeeJeepe Deeuee. keÀener lejer vekeÌkeÀer®e cebpet efKeVe cegêsves GYeer nesleer. ceer DeyeesueHeCes yebieF&Jej (ueekeÀ[e®ee ceesþe
efyeIe[ues nesles. HeeUCee) peeJetve yemeuees. HeeCeer efHeJetve Lees[b Meeble Peeu³eeJej efleves
ceer, efJe®eejues, ``meJee¥®³ee leyyesleer þerkeÀ Deens vee?'' mJele:ntve keÀeue mekeÀeUer Ie[uesueer Ieìvee meebefieleueer. efJeefnjer®³ee
efleves nes³e cnCetve cnìues. DeeefCe DebieCee®³ee DeemeHeeme HeeJemeecegUs ieJele lemes®e jeveìer Peg[Hes
``ceie legPee DeeJeepe j[u³eemeejKee keÀe ³esle Deens? ìsefueHeÀesve efveIeeueer nesleer. melele®³ee HeeC³eeves leer KetHe®e Jee{ueer nesleer. l³ee
Kejeye Deens keÀe³e? efkebÀJee keÀener JeeF&ì yeeleceer Deens keÀe³e? GÐee mekeÀeUer ceeP³ee ueneve YeeJeeuee l³ee Peg[Hes DeeefCe ieJeleele SkeÀ meeHe
Iejer ³eslees Deelee ceer [e@keÌìjebkeÀ[s Deens.'' ceer. JeeJejleevee efomeuee. cnCetve megj#es®³ee ¢<ìerves l³eeves keÀeceeJejerue
``veener nes!'' efle®ee DeeJeepe DeeCeKeer®e j[keÀe Peeuee. ceeCemeebvee leeye[leesye Heefjmeje®eer meeHeÀmeHeÀeF& keÀjC³eeme meebefieleues.
``ceie keÀe³e Yeeveie[ Deens? ceuee ueJekeÀj meebie ceePee peerJe l³eebveer leer lelHejlesves kesÀueer. HeCe `le#ekeÀeues vece: mJeene. Fbêe³es vece:
ìebieCeeruee ueeieuee Deens.'' ceer keÀeUpeer®³ee mJejele cnCeeuees. mJeene' ³ee v³ee³eeves megiejCeer®eer KeesHes Demeuesueer efJeefnjerceOeerue
``Denes, DeeHeu³ee efJeefnjerleues megiejCeer®³ee KeesH³ee®es Pee[, Pee[smeg×e lees[C³eele Deeueer.
DeeHeu³ee keÀeceeJej®³ee ceeCemeebveer Deepe mekeÀeUer lees[tve ìeketÀve HesÀketÀve ceer ceveele efJe®eej kesÀuee. SkeÀ DeeþJeCe cnCetve lees KeesHee Iejer
efoues. ogHeejHeemetve ³esLes HeeTme megª Deens. l³eele Demeuesues efHeuues vesJet³ee. ceer KeesH³ee®eer HeÀeboer ìeke̳eeletve yeensj keÀe{ueer DeeefCe KeesHee
ceªve iesueer Demeleerue.'' leer HeÀesveJej®e mHetbÀot ueeieueer. ceuee og:Keo HeÀeboerHeemetve Deueie keÀjC³eeme meg©Jeele kesÀueer. ceeP³ee nelee®ee
OekeÌkeÀe yemeuee. ceer SkeÀoce megVe Peeuees. nuekeÀemee OekeÌkeÀe KeesH³eeuee ueieeuee, keÀe³e ®ecelkeÀej! keÀe³e Dee½e³e&!
keÀe³e keÀjeJes keÀener meg®esvee. ceeP³ee neleele keÀener®e keÀjC³eemeejKes KeesH³eeletve efHeueeb®ee ef®eJeef®eJeeì megª Peeuee. l³eeb®eer leer efkeÀueefyeue
neefo&keÀ MegYes®íe!

Me=bieejHegjs ie=nGÐeesie
ceeieCeervegmeej
- HegjCeHeesȳee, meebpes®³ee Heesȳee, iegUHeesȳee
- efMeje (iees[ Je efleKeì), GHecee (GHeerì), Heesns, yeìeìs Je[s, F[ueer
- YeepeCeer®eer LeeueerHeerþ, YeekeÀjer (pJeejer, yeepejer, vee®eCeer, leebotU)
mebHeke&À
- GHeJeemee®es HeoeLe& - meeyegoeCee efKe®eCeer, meeyegoeCee Je[s, Jejer®es HeoeLe& mebieerlee
- veejUer Yeele, kesÀmejer Yeele, cemeeues Yeele, HegueeJe 99695 80948
- ieepej nueJee, ogOeer nueJee, iegueeyepeebce, oner Je[s
- yeebmegoer, Keerj, uee[t (jJee, yesmeve, cetie, DeUerJe, cesLeer)
Jee{efoJeme, cegbpe, Hetpee, Heeìea, F. keÀe³e&¬eÀceeb®³ee Dee@[&j Iesleu³ee peeleele.
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 77
SsketÀve ceeP³ee Deeveboeuee HeejeJeej jeefnuee veJnlee. ceer ìeke̳eeJeªve HeefjCeece ceuee ceenerle nesles. [e@keÌìjeb®³ee mebkeÀìeletvener les Jee®eues nesles.
Glejleevee HeÀeboeruee ceesþe OekeÌkeÀe yemeuee. efHeuues SkeÀoce ef®e[er®etHe les KeesH³eeyeensj He[ues Demeles lej efveef½ele®e les cesues Demeles. l³ee
Peeueer. HeÀeboermenerle KeesHee IesJetve ceer íHejerle Deeuees. KeesHee peefceveerkeÀ[s KeesH³ee®³ee veUerletve l³eebvee Deele IeeueCes DeMeke̳e nesles.
ueìkeÀle jenerue DeMeejerleerves HeÀeboer lekeÌleHeesmeeJej þsJeueer Je HeÀeboerJej KeesH³eeyeensj®³ee efHeueebvee
Jepeve þsJeues. HeÀeboeruee FlekesÀ PeìkesÀ yemetvener efHeuues SkeÀoce ef®e[er®etHe DeeF&-yeeHeeves keÀOeer®e mJeerkeÀejues vemeles. les keÀener Demees efHeueeb®es
nesleer. ceer KeesH³eeuee nUt®e OekeÌkeÀe efouee. Hegvne DeeM®e³e&! efHeueeb®ee veMeerye yeueJeeve nesles. DeeleeHe³e¥le®ee Ieìvee¬eÀce Heenlee keÀener lejer ceeie&
ef®eJeef®eJeeì megª Peeuee. `Demmes Deens lej!' ceer ceveele cnCeeuees. ceuee efveIesue Demee efJeéeeme Jeeìt ueeieuee. ueJekeÀj®e l³ee®ee DevegYeJe Deeuee.
l³eeb®es mebkesÀle mecepee³euee ueeieues nesles. HeÀeboeruee PeìkesÀ cnCepes Me$et Meslee®³ee otj Jej íesìîee He#eeb®ee LeJee ceuee efomeuee. lemee®e ceer
Deeuee Deens. meeJeOe Jne DeeefCe ®etHe yemee. KeesH³eeuee nUt®e OekeÌkeÀe íHejerle peeJetve yemeuees. ogyeer&Ce neleele Iesleueer. lees LeJee megiejCeeb®ee®e
efkebÀJee mHeMe& cnCepes DeeF&-yeeyee pesJeCe IesJetve Deeues. Deelee l³eeb®eer neslee. l³eeleerue SkeÀ He#eer nUtnUt pJeejer®³ee SkeÀe keÀCemeeJeªve
ef®eJeef®eJe Leebyeueer nesleer. ogmeN³eeJej ³esle ³esle [eUeRyeepeJeU Demeuesu³ee jeceHeÀUe®³ee Pee[eJej
ceeCemeebveer ®eejuesu³ee DeVeeves ef®eceCeer®eer efHeuues cejleele ne Deece®ee ³esTve yemeuee. l³ee®³eele DeelceefJeéeemee®ee DeYeeJe neslee. lemee®e lees
DevegYeJe neslee. oesve Je<ee¥HetJeea, SkeÀe HeÀesìesÖesÀce®³ee ceeies ef®eceCeer®eer Yesojuesuee neslee. yeje®e JesU lees l³ee Pee[eJej®e Leebyeuee. lesLetve G[tve
efHeuueb nesleer. ef®eceCee-ef®eceCeer l³eeb®es mebieesHeve keÀjerle nesles. SkesÀ lees [eUeRyee®³ee SkeÀe HeÀeboerJej peeTve yemeuee. l³ee®eer vepej meejKeer
efoJeMeer ef®eceCeer yeensj iesueer leer Hejle Deeueer®e veener. ogmeN³ee efoJeMeer efYejefYejle nesleer. keÀoeef®ele keÀeue®ee DevegYeJe l³ee®³ee KeesueJej
ef®eceCee ner efHeuueb mees[tve efveIetve iesuee. YegkesÀves J³eekegÀU Peeuesueer efHeuueb keÀesjuee iesuee DemeeJee. Lees[îee JesUele®e lees l³ee®³ee KeesH³eeJej ³esTve
HeÀesìesÖesÀce®³eeJej ³esJetve Jeeì Heenle nesleer. ceuee l³eeb®eer leieceie Heenueer yemeuee. efHeueeb®ee ef®eJeef®eJeeì megª Peeu³ee®ee #eerCe DeeJeepe ceeP³ee
ve iesu³eeves HeesUer®es efYepeJeuesues íesìs legkeÀ[s, Yeelee®eer efMeles ef®eceìîeeves keÀeveer He[uee. keÀener meskebÀoele®e lees l³ee LeJ³eekeÀ[s efveIetve iesuee. lees
l³eebvee ®eejues. l³eebveerner les Keeuues. ef®eceC³eebvee pes Keeleebveer ceer Heeefnues KeesH³eele Deele ve peelee®e efveIetve iesu³ee®es Heentve ceer Del³eble efvejeMe
nesles les®e l³eebvee ceer YejJeues nesles. lejerner eflemeN³ee efoJeMeer leervener Peeuees. lejerner Oeerj Oeªve keÀener lejer Ie[C³ee®eer ceer Jeeì Heenle
efHeuueb l³eeb®³ee KeesH³eele ceªve iesueer nesleer. jeefnuees. mebefOeÒekeÀeMe nUtnUt keÀceer nesle neslee. DebOeejeves DeeHeues
³ee efHeueeb®³ee yeeyeleerle lemes keÀjCes ÒeeCeIeelekeÀ þª MekeÀues neleHee³e HemejCes megª kesÀues nesles.
Demeles. Deecner SkeÀ Òe³eesie keÀªve HeeneJe³ee®eb þjJeueb. lees KeesHee DekeÀmceele oesve He#eer ³esJetve jeceHeÀUe®³ee Pee[eJej yemeues. lesLetve
HeÀeboerHeemetve JesieUe kesÀuee. p³ee [eUeRyee®³ee Pee[eJej lees megiejCe He#eer les [eUeRyee®³ee Pee[eJej iesues, ogefye&Ceerletve Heeefnues lej leer vej-ceeoer®eer
yemee³e®ee l³ee®³ee SkeÀe HeÀeboeruee ne efHeuueb Demeuesuee KeesHee yeebOeuee. pees[er nesleer. yeeHeeves DeeHeu³ee ueskeÀjebkeÀjlee Hejeieboe Peeuesueer l³eeb®eer
Deecner þjJeueb keÀer ³ee efHeuueeb®es cee³eyeeHe ³esleele keÀe³e ³ee®eer efoJemeYej DeeF& MeesOetve DeeCeueer nesleer. vej Pee[eJej®e Leebyeuee, ceeoer KeesH³eele
Jeeì Heene³e®eer. pej les Deeues veenerle lej Deȳee, Deesu³ee yeepejer®es Deele iesueer Je leeye[leesye yeensj ³esTve G[tve iesueer. HeeþesHeeþ vejner
oeCes Demeb pesJeCe KeesH³eeuee efíê Hee[tve veespeHuee³ejves l³eebvee YejJee³e®es G[tve iesuee. keÀener efceefveìeble®e leer oesIesner efHeueebkeÀefjlee ®eeje IesTve
ceie keÀenerner nesJees. keÀejCe iesu³ee 30-32 leemeele les GHeeMeer®e nesles. Deeueer. IegHHe DebOeej nesF&He³e¥le l³eeb®es ®eeje IesTve ³esCes Je ®eeN³eeuee
veener lejer YegkesÀves les cejCeej®e nesles. mebpe³e, Deesu³ee yeepejer®eer keÀCemes peeCes megª®e nesles.
DeeCeC³eekeÀefjlee Mesleele efveIetve iesuee. DeOee& HeeTCe leeme Jeeì Heentve l³eeb®es efHeueebJej®es Òesce Heentve l³ee oesvner He#eebyeÎue Deeoj, mevceeve
Deecner Iejer efveIetve Deeuees. efvecee&Ce Peeuee. ceveesceve l³ee megiejCe He#³ee®³ee pees[H³eeuee DeefYeJeeove
ogHeej®es 4 Jeepeues nesles. Deesu³ee yeepejer®es oeCes DeeefCe kesÀues. Del³eble Deeveboeves Je ÒemeVe ceveeves ceerner ceeP³ee efHeueebvee DeeefCe
veespeHuee³ej IesJetve ceer íHejerle Deeuees Je Keg®eeale yemeuees. DepetveHe³e¥le l³eeb®³ee DeeF&uee HeenC³eeme ceeP³ee KeesH³eele efveIetve iesuees.
keÀesCeleener He#eer KeesH³eeJej Deeuee veJnlee. ceer efvejeMe Peeuees neslees. 19, `yeveeF&', Dee³e.ìer.Dee³e. keÀe@ueveer,
KeesH³eeHe³e¥le peeJetve l³ee®eer vepejsves®e leHeemeCeer kesÀueer. lees J³eJeefmLele keÀebleeveiej ke@ÀcHe, DecejeJeleer - 444602
neslee. ceie nUt®e l³eeuee OekeÌkeÀe efouee. efHeueeb®eer ef®eJeef®eJe megª Ye´. : 9421818695
Peeueer. efHeueb megjef#ele Je peerJeblener nesleer. ceeP³ee ceveele Oece&³eg× ®eeueueb
nesleb. efHeueebvee KeeJet IeeueeJes keÀer Lees[er Jeeì HeeneJeer. KeeJet IeeueC³ee®es
78 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
je$eer meeOeejCele: DekeÀje®³ee megceejeme jKecee efle®³ee Keesueerle PeesHeueer nesleer. SJe{îeele efleuee megveboeyeeF¥®³ee
Deesj[C³ee®ee DeeJeepe Deeuee. cnCetve leer HeìkeÀve Gþtve HeUeueer. DeeJeepe mJe³ebHeekeÀIeje®³ee efoMesves Deeuee
neslee. yeeF& kegÀCeeueelejer efJeveJele nesl³ee keÀer leguee nJes lesJe{s Hewmes osF&ve, HeCe ceuee ceeª vekeÀesme. jKeceeves
ns®e Meyo SskeÀues DeeefCe yeeF& Hegvne efkebÀ®eeUu³ee. jKecee Keesueer®³ee oejele Heesnes®eueer lesJne yeeF& jkeÌlee®³ee
Leejesȳeele He[u³ee nesl³ee. efleves SkeÀe Heg©<eeuee ceeie®³ee ceesjer®³ee ojJeepeeves HeUleevee Heeefnues. leer Hejle
yeeF¥®³ee peJeU Deeueer. HeCe leesHe³e¥le ÒeeCe iesuesuee neslee.

4 Dee@iemì 2005. njefkeÀMeve ueKeeveer Deeou³ee®e je$eer


DeeHeu³ee efyePevesme ìtjJeªve Yeejleele Hejleues nesles. SkeÀ je$e cegbyeF&le
keÀe{tve ogmeN³ee efoJeMeer mekeÀeUer®e l³eebveer DeeHeu³ee Keb[eȳee®³ee
yebieu³ee®ee jmlee Oejuee neslee. iee[er Heeke&À keÀjlesJesUer l³eebvee yebieu³eele

efyepeJeje®³ee Helveer®³ee Ketvee®eb ÒekeÀjCe


-n<e&ue JewÐe
peje peemle®e Jeo&U efomeueer. KeekeÀer Jeoealeerue ®eej-Hee®e nJeeueoej
efoJemeebveer efceUsue. legcner ke=ÀHe³ee Iejeleerue meJe& Jemletb®ee SkeÀoe efnMeesye
FLes-efleLes efHeÀjle nesles. keÀmeueer lejer ceespeceeHes Iesle nesles.
IesTve keÀener meeceeve ieneU Peeues Deens keÀe³e les
njefkeÀMeveYeeF& efJe®eej keÀjle®e iee[erletve Glejues DeeefCe l³eeb®eer
Yesì FvmHeskeÌìj leeJe[îeebMeer Peeueer. Heene. Deece®eer ³ee efþkeÀeCee®eer yejer®eMeer HeenCeer HetCe&
Peeueer Deens. ceer GÐee mebO³eekeÀeUer Hejle ³esF&ve.
``legcner Þeer. ueKeeveer keÀe?'' leeJe[îeebveer efJe®eejues.
lesJne ceuee efceefmebie ceeueceÊes®eer ³eeoer Ðee. keÀener
``nes. keÀe³e Yeeveie[ keÀe³e Deens FvmHeskeÌìj?''
``Dee³e S@ce SkeÌmì^erceueer mee@jer efce. ueKeeveer, peyeev³eemeg×e I³eeJ³ee ueeieleerue. ceer GÐee®e
leHeMeerueJeej meebiesve.'' leeJe[s Heb®eveecee
DeeHeu³ee Helveer Þeerceleer megveboe ³eeb®ee keÀeue je$eer Ketve
HetCe& ke˻ve efveIetve iesues.
Peeuee Deens.''
``Deesn vees!'' njefkeÀMeveYeeF& ceìkeÀve Keeueer®e njefkeÀMeve ueKeeveer ns cegbyeF&leerue
SkeÀ ye[s ÒemLe nesles. `ueKeeveer
yemeues. leeJe[îeebveer SkeÀeuee HeeCeer
GÐeesiemecetn' ns SkeÀ ÒeK³eele veeJe
DeeCeeJe³eeme HeeþJeues. veblej les
njefkeÀMeveYeeF¥vee meeJekeÀeMe Iejele IesTve nesles. njefkeÀMeveYeeF& l³ee®e
ueKeeveer kegÀìgbyeeleerue keÀefveÿ
iesues. ``ueKeeveerpeer, ceeHeÀ keÀje.
yebOet. pejer ÒecegKe DeefOekeÀejer ns
DeeHeu³eemeeþer ne SkeÀ HeÀej ceesþe
OekeÌkeÀe Deens, ns Deecner mecepet MekeÀlees. l³eeb®es p³esÿ yebOet,
mJeªHeefkeÀMeve ³eeb®³ee neleele
lejer iegv¿ee®ee leHeeme Meke̳elees Jesieeves
Demeues lejer njefkeÀMeveYeeF¥®³ee
JneJee cnCetve Deecneme keÀener ieesäer
keÀjCes Yeeie Deens. Deecner Meyoeueener GÐeesiemecetnele
ceesþe ceeve neslee. efJeMes<e
megveboeyeeF¥®es Òesle leey³eele Iesleues
keÀªve le³eej keÀHe[îeeb®³ee GÐeesiee®e
Deens. les legcneuee
MeJeefJe®ísoveeveblej meeOeejCe oesve keÀejYeej njefkeÀMeYeeF& SkeÀneleer meebYeeUle
Demele. ³eekeÀefjlee l³eeb®eer ceefnvee-oesve ceefnv³eele SKeeoer
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 79
HejosMeJeejer nesle®e Demes. efveMee oueeue ³ee veKeefMeKeeble efYepeuesu³ee
``efle®³ee ueiveeHeemetve®e. efle®³eele
njefkeÀMeveYeeF& meeOeejCele: HeVeeMeerleerue DeJemLesle GY³ee nesl³ee. l³ee DeefleMe³e
DeeefCe ceeP³ee ³epeceeveeb®³eele lemeb
ie=nmLe nesles. HeCe l³eeb®ee keÀecee®ee GjkeÀ Ieeyejuesu³ee DeeefCe ieeWOeUuesu³ee efomele nesl³ee.
yejb®e Deblej Deens. l³eecegUs efle®³ee
Heentve ueeskeÀ l³eebvee ®eeUerMeerleerue®e mecepele. oepeerves l³eebvee SkeÀ ìe@Jesue efouee DeeefCe pejeMeer
ueivee®eb ns®e yeIele nesles. l³ee
l³eeb®³ee meceepeeleerue ÒeLesÒeceeCes l³eeb®es ueive keÀe@HeÀer efoueer. osJeoÊeves l³eebvee yemee³euee
JesUsHeemetve®e efn®³eeyeÎue DeeefCe
Je³ee®³ee yeeJeermeeJ³ee Je<eea®e meebefieleues DeeefCe l³eeb®es ef®eÊe peje efmLej
njefkeÀMeve ueKeeveeRyeÎue keÀeneryeener
keÀueeJeleerosJeeRyejesyej Peeues. ®eesJeerme Je<ex Peeu³eeJej l³eebveer DeeHeueer kewÀefHeÀ³ele megª kesÀueer.
yeesueueb peeF&. Deecneueener efomele
mebmeej kesÀu³eeJej keÀueeJeleerosJeer meeO³eeMee HeCe Depetve ceer legcneuee ceePee DeeefCe cegK³e
nesleb. je$eer GMeerjeHe³e¥le keÀecee®³ee
Deepeeje®³ee efveefceÊeeves Jeeju³ee. Deew<eOeeb®eer cnCepes osJeoÊe®ee Heefj®e³e keÀªve®e efouesuee
veeJeeKeeueer Dee@efHeÀmeele LeebyeCeb,
DekeÀuHeveer³e efjDe@keÌMeve Demes efveoeve veener. osJeoÊe ne SkeÀ Keepeieer iegHlensj Deens.
Heeìîee&, ìtme&, meieUb ®eeuet®e nesleb.
[e@keÌìjebveer meebefieleues. Helveer®³ee efveOeveeveblej Keepeieer iegHlensj cnìu³eeJej peer Òeeflecee
lejer Deecner Lees[bmeb ogue&#e ke˻ve
Je<ee&®³ee Deele njefkeÀMeveYeeF¥veer megveboeyejesyej DeeHeu³ee [esȳeebmeceesj GYeer jenles l³ee®³ee
efn®³eemeeþer mLeU MeesOeueb. efkeÀMeesj
ueive kesÀues. megveboe l³eeJesUer DeÇeJeerme Je<ee¥®eer SkeÀoce Gueì J³eefkeÌleceÊJe. me[me[erle yeebOee.
veeJee®ee cegueiee neslee. ®eebieueer
nesleer DeeefCe ueKeeveer ûegHeceO³es®e Jeefjÿ Debieele meeOesmes keÀHe[s. KeebÐeeJej yejs®eoe
veeskeÀjer nesleer. SkeÀ cegbyeF&le DeeefCe
HeoeJej keÀe³e&jle nesleer. ueiveeveblej megveboe Meyevece. iegv¿ee®³ee efþkeÀeCeer leHeemeeme ueeieleerue
SkeÀ ieeJeekeÀ[s DeMeer oesve Iejb
veeskeÀjer mees[tve Iejer®e jent ueeieueer. DeMee DeveskeÀ ®ecelkeÀeefjkeÀ Jemlet l³ee
nesleer. meeKejHeg[ener þjuee neslee.
njefkeÀMeveYeeF¥vee keÀueeJeleerosJeeRHeemetve ves$ee MeyevececeO³es meeHe[leerue. veeWoJener, DeveskeÀ Hesveb,
Deeou³ee efoJeMeer Dee@efHeÀmeele iesuees
veeJee®eer SkeÀ cegueieer nesleer. DeeF&®³ee ce=l³eg®³ee efYebie, ke@Àcesje, HetÀìHeÆer, yeejerkeÀ oesje, megleUer®ee
leer Hejleueer®e veener.
JesUer ves$ee meleje Je<ee¥®eer nesleer. ves$eeuee iegb[e, ®eeketÀ, SKeeob HeÀU DeeefCe Keesìîee oe{er-
DeeHeueer meeJe$e DeeF& keÀOeer®e DeeJe[ueer veener. efceMeemeg×e. iegvnsieejeb®³ee ceeieeJej peeleevee cee$e
³ee ueiveeveblej®e njefkeÀMeveYeeF¥veer Keb[eȳee®eer Òee@Heìea Iesleueer nesleer. peje neue®eeueerme meesHes He[sue Demes {ieU Meì& HeBì DeeefCe
megveboeyeeF& yejs®eoe Keb[eu³eeme®e Demele. l³ee pesJne cegbyeF&me ³esle, ves$ee l³ee®³eepeJeU SkeÀ Del³eble DeeOegefvekeÀ Demeb efHemletuemeg×e Deens.
keÀekeÀebkeÀ[s jenC³eeme peele Demes. ves$eeves vegkeÀles®e efMe#eCe HetCe& keÀªve DeLee&le l³ee®ee JeeHej Peeuesuee ceuee HeÀejmee DeeþJele veener, HeCe l³eeuee
DeeHeu³ee®e GÐeesieele GcesoJeejer megª kesÀueer nesleer. lee³ekeÌJeeb[es GÊece ³esleb DeeefCe l³ee®eb HeÀej Ye³eevekeÀ Òeel³eef#ekeÀ ceer
megveboe ³ee ueiveeHetJeea DeeHeu³ee YeeJeeyejesyej yeesefjJeueerme jenle SkeÀ-oesveoe Heeefnueb Deens. HeCe l³ee®eb cegK³e Mem$e cnCepes l³ee®³ee meJe&
Demes. megveboe®ee YeeT cevemegKe oueeue SkeÀe meer.S. HeÀce&ceO³es keÀeceeme ieyeeUsHeCeeJej ceele keÀjerleue Demes l³ee®es les oesve YesokeÀ efnjJeì [esUs.
neslee. cevemegKe®eb íesìb DeeefCe megKeer kegÀìgbye nesleb. Helveer efveMee DeeefCe les pesJne jesKetve lees Heenlees lesJne keÀesCeerner l³ee®³eeMeer Keesìb yeesuet®e
cegueiee njerMe. megveboe®eb njefkeÀMeveYeeF¥Meer Peeuesueb ueive cevemegKeuee MekeÀle veener. HeCe keÀmes keÀesCe peeCes SKeeÐee mee#eeroejeMeer yeesueleevee
ceev³e veJnleb. l³eecegUs ueiveeveblej l³eeves megveboeMeer keÀmeueener mebyebOe les®e [esUs DeefleMe³e DeeéeemekeÀ YeeJe J³ekeÌle keÀjleevee ceer Heeefnues
þsJeuee veJnlee, HeCe mene ceefnv³eebHetJeea®e megveboeves mJele:®ee Jeerme Deensle.
ueeKee®ee efJecee GlejJeuee neslee p³ee®ee ueeYeeLeea efleves njerMeuee kesÀues osJeoÊe mJele: Meke̳elees keÀesCel³eener iegvnsieejeme HekeÀ[eJe³eeme peele
nesles. lemes efleves DeeHeu³ee YeeF&uee He$eeves keÀUJeues nesles. veener. l³ee®eer ³eb$eCee cepeyetle Deens. nJes les HegjeJes ieesUe keÀªve lees
³ee keÀLesuee Kejer meg©Jeele l³eeJesUer Peeueer, lesJne efveMee oueeue Heesefuemeebvee Keyeje oslees. mee#eerHegjeJes ieesUe keÀjCeb DeeefCe l³eeDeeOeejs
DeeHeu³ee veJeN³ee®eer kesÀme IesT ceePee efce$e osJeoÊe ³ee®³eekeÀ[s Deeueer. DeeefCe DeeHeu³ee leuueKe yegef×®ee JeeHej keÀªve iegvnsieejeHe³e¥le Heesnes®eCeb
5 Dee@iemì®eer mebO³eekeÀeU. Meg¬eÀJeej Demeu³eeves ceer vesnceerÒeceeCes ns l³ee®eb keÀece. Òel³e#e DeìkesÀ®eer peyeeyeoejer Heesefuemeeb®eer. cnCetve
osJeoÊekeÀ[s keÀe@HeÀer DeeefCe DeeþJe[îee®³ee ieHHee ³eemeeþer iesuees neslees. iegvnsieejer peieleele osJeoÊeuee `HeBLej' cnCetve DeesUKeueb peeleb.
ÞeeJeCeer HeeTme He[le neslee. ceer peeleevee Yepeer IesTve iesuees neslees. ceer [e@. megueeKes. met³e&keÀeble megueeKes. meO³ee pevejue efHeÀpeerefMe³eve
Deece®³ee ieHHee ®eeuet Demeleevee mebO³eekeÀeUer meeOeejCele: meele®³ee cnCetve keÀece yeIelees. HeCe HeÀe@jsefvmekeÀ mee³evme®eer HeÀej DeeJe[. G®®e
megceejeme yesue Jeepeueer. oepeerves (osJeÊe®ee veeskeÀj) oej GIe[ues. oejele efMe#eCeemeeþer ne®e efJe<e³ener Iesleuee neslee. keÀener Je<ex Heesefuemeele veeskeÀjer
80 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
kesÀueer. veblej Jew³eefkeÌlekeÀ keÀejCeebcegUs mees[eJeer ueeieueer, HeCe Depetvener nsjeb®eb peeUb efkeÀleer cepeyetle Deens. Lees[erner Keesìer ceeefnleer ceer ueies®e
lep%e cnCetve keÀener kesÀmesmemeeþer peelees. osJeoÊe®eer cew$eer lesJne®e SkeÀe HekeÀ[sve.
kesÀmecegUs pegUueer DeeefCe l³ee®³eemeejKee mJeleb$e Peeu³eeJej HekeÌkeÀer ``veener osJeoÊemeensye. keÀenerner efJe®eeje. ceuee ceenerle Deens les meJe&
Peeueer. meebiesve.''
lej ³ee keÀneCeer®eer meg©Jeele nesleer leer 5 Dee@iem쮳ee mebO³eekeÀeUer. ``lej 3 leejKes®³ee je$eer Þeer. oueeue kegÀþs nesles?''
Þeerceleer oueeue pesJne osJeoÊeuee Yesìe³euee Deeu³ee lesJne ceer efleLes®e ``HeÀej keÀþerCe ÒeMve Deens meensye. HeCe legcneuee cnCetve meebieles.
neslees. iegvne 3 leejKesme Ie[uee. l³ee mekeÀeUer cevemegKe oueeue ns SkeÀe meer.S. HeÀce&ceO³es keÀeceeuee Deensle. Deelee meer.S. cnìueb keÀer
DeeHeu³ee yeefnCeerme Yesìe³euee Keb[eȳeeme iesues nesles. efleLetve les 4 FbvkeÀce ì@keÌmeMeer mebyebOe Deeuee®e. keÌuee³ebìdme®³ee efJeefJeOe Yeeveie[er
leejKesme Iejer Hejleues. l³eeb®³ee cnCeC³eeÒeceeCes les ogHeejer efleLetve Demeleele. keÀOeer keÀOeer Òel³e#e peeJeb ueeieleb. lemes les Kejb lej kebÀHeveer®³ee
efveIeeues. HeCe je$eer l³eeb®ee efveJeeme kegÀþs neslee, ns meebieC³eeme l³eebveer keÀeceemeeþer ueesCeeJeȳeeme iesues nesles. oesveuee®e iesues nesles. leerve
vekeÀej efouee. meenefpekeÀ®e Heesefuemeebveer l³eeb®ee®e mebMe³e Iesleuee. l³eeb®es leejKesme peje JesU efceUeuee cnCetve megveboeuee peje mecepeJee³euee iesues
DeeOeer®e yeefnCeerMeer Heìle veJnles DeeefCe l³ee efoJeMeerner l³eeb®es Yeeb[Ce nesles keÀer Deecneuee legPes Hewmes vekeÀesle.
Peeu³ee®es veeskeÀjeves peyeeveerle meebefieleues nesles. efMeJee³e efJec³ee®es Hewmes Deelee ns keÀece Heesefuemeebvee meebefieleueb lej vemleer Yeeveie[ GYeer
nener cegÎe neslee®e. cevemegKeYeeF¥vee ueies®e DeìkeÀ Peeueer. jene³e®eer. HeCe ³eeb®³eeyejesyej kebÀHeveer®ee [^e³eJnj neslee. lees osF&ue
Þeerceleer oueeue Deieoer Ieeyeªve iesu³ee nesl³ee. osJeoÊeves l³eebvee mee#e.'' yeeF¥®³ee ®esnN³eeJej KejsHeCee efomele neslee.
Meeble kesÀues DeeefCe l³eeb®³eekeÀ[tve DeefOekeÀ ceeefnleer IesC³eeme meg©Jeele ``ceer efJeéeeme þsJelees yeeF& legce®³eeJej.''' osJeoÊe cnCeeuee.
kesÀueer. ``ns yeIee yeeF&, pej ceeP³ee ceoleer®eer DeHes#ee Demesue lej keÀener ``Deelee keÀener ÒeMveeb®eer GÊejb Ðee. Heefnueb cnCepes legce®³ee ³epeceeveebvee
ieesäer ceuee mHeäHeCes legcner meebefieleu³ee Heeefnpesle DeeefCe Keesìb DeìkeÀ kegÀþs Peeueer Deens?''
yeesueC³ee®ee GHe³eesie veener. megueeK³eebvee legcner efJe®eeª MekeÀlee keÀer ceePeb ``cegbyeF&uee Deece®³ee Iejer®e Deeues nesles Heesueerme. HeCe leHeemeemeeþer

With Best Compliments from

N-TECH COMPUTERS
Computer Hardware & Maintenance

Nilesh D. Alam

612, Shram Safalya Co-op. Hos. Soc., Teen Dongari,


Yashwant Nagar, Goregaon (W.), Mumbai - 400 062.

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 81


Keb[eȳeeme vesueb³e. ceer Yesìtve Deeues efleLes.'' efle®eb. l³eeJesUer Iejele jKecee DeeefCe megveboeyeeF& oesIeer®e nesl³ee. l³eeb®ee
osJeoÊeves ueies®e HeÀesve efHeÀjJeues DeeefCe leeJe[îeebMeer mebHeke&À meeOeuee. kesÀDejìskeÀj ieesJeb[s l³ee je$eer vescekeÀe efmevesceeuee iesuee neslee DeeefCe
``n@uees, ceer osJeoÊe yeesuelees³e. megveboe ueKeeveer kesÀmeJej ceer keÀece l³eeb®ee [^e³eJnj jpesJej neslee. Keb[eȳeeuee SJe{er®e veeskeÀj ceeCemeb
keÀjlees³e.'' leeJe[s megowJeeves DeesUKeer®es efveIeeues. ``leeJe[s, ceer DeeefCe Deensle.
[e@. megueeKes GÐee mekeÀeUer Keb[eu³eeuee Heesnes®et. ceie kesÀme je$eer meeOeejCele: DekeÀje®³ee megceejeme jKecee efle®³ee Keesueerle
leHeMeerueJeej ef[mkeÀj keÀª DeeefCe nes, yee@[er leey³eele efoueer keÀe? PeesHeueer nesleer. SJe{îeele efleuee megveboeyeeF¥®³ee Deesj[C³ee®ee DeeJeepe
veener? ieg[. ceie megueeKes SkeÀoe yeIeleerue. veblej®e Ðee. GÐee mekeÀeUer Deeuee. cnCetve leer HeìkeÀve Gþtve HeUeueer. DeeJeepe mJe³ebHeekeÀIeje®³ee
Yesìt®e.'' efoMesves Deeuee neslee. yeeF& kegÀCeeuee lejer efJeveJele nesl³ee keÀer leguee nJes
osJeoÊeves HeÀesve þsJeuee DeeefCe ceeP³eekeÀ[s yeefIeleues. ``let ³esMeerue vee lesJe{s Hewmes osF&ve HeCe ceuee ceeª vekeÀesme. jKeceeves ns®e Meyo SskeÀues
js met³ee&? ceer DeeHeuee legP³eeJeleerves yeesuetve ceeskeÀUe Peeuees.'' DeeefCe yeeF& Hegvne efkebÀ®eeUu³ee. jKecee Keesueer®³ee oejele Heesnes®eueer
``cnCepes keÀe³e? legcner vegmeleer Dee%ee keÀje. yeboe npej Deens lesJne yeeF& jkeÌlee®³ee Leejesȳeele He[u³ee nesl³ee. efleves SkeÀe Heg©<eeuee
DeeefCe KetHe efoJemeele Òesle HeÀe[e³eueener efceUeuesueb veener.'' ceeie®³ee ceesjer®³ee ojJeepeeves HeUleevee Heeefnues. leer Hejle yeeF¥®³ee
``Deelee meebiee yeeF&, legce®es megveboeyeeF¥Meer mebyebOe keÀOeerHeemetve peJeU Deeueer. HeCe leesHe³e¥le ÒeeCe iesuesuee neslee. one efceefveìele®e ieesJeb[s
HeÀeìuesues Deensle?'', osJeoÊe DeMee JesUer HeÀej®e PeìkeÀve cegÎîeeJej efleLes Heesn®euee. l³eeves kegbÀHeCeeJeªve SkeÀeuee G[er ceeªve peeleeve
³esF&. Heeefnues nesles. l³eeves®e Deecneuee keÀUJeues. oer[ Jeepelee Deecner efleLes
``efle®³ee ueiveeHeemetve®e. efle®³eele DeeefCe ceeP³ee ³epeceeveeb®³eele npej neslees.''
lemeb yejb®e Deblej Deens. l³eecegUs efle®³ee ueivee®eb ns®e yeIele nesles. l³ee ``ce=l³et®eer JesU DeeHeCe DekeÀje Oeª. keÀe³e met³ee&?'' osJeoÊe.
JesUsHeemetve®e efn®³eeyeÎue DeeefCe njefkeÀMeve ueKeeveeRyeÎue keÀeneryeener ``ceie yeejuee mebHeuesu³ee efmevesceeveblej ieesJeb[s one efceefveìele keÀmee
yeesueueb peeF&. Deecneueener efomele nesleb. je$eer GMeerjeHe³e¥le keÀecee®³ee Iejer Heesnes®euee?'' osJeoÊe.
veeJeeKeeueer Dee@efHeÀmeele LeebyeCeb, Heeìîee&, ìtme&, meieUb ®eeuet®e nesleb. lejer ``efmevescee efLeSìj peJeU®e Deens. Deecner eflekeÀì kebÀHeÀce& kesÀueb.
Deecner Lees[bmeb ogue&#e keÀªve efn®³eemeeþer mLeU MeesOeueb. efkeÀMeesj DeeefCe jKecee®eer JesUs®eer ³eeoer HekeÌkeÀer veJnleer. ce=l³et®eer JesU yeeje®³ee
veeJee®ee cegueiee neslee. ®eebieueer veeskeÀjer nesleer. SkeÀ cegbyeF&le DeeefCe SkeÀ peJeUHeememeg×e Demet MekesÀue.'' leeJe[s cnCeeues. osJeoÊe ³eeJej
ieeJeekeÀ[s DeMeer oesve Iejb nesleer. meeKejHeg[ener þjuee neslee. Deeou³ee keÀener®e yeesueuee veener.
efoJeMeer Dee@efHeÀmeele iesuees leer Hejleueer®e veener. veblej Lesì ueive þju³ee®eb ``DeeefCe nl³eej leeJe[s?''. DeeHeu³ee meceeOeerletve yeensj ³esle
keÀe[&. lesJneHeemetve Deecner efle®³eeMeer yeesuele®e veener DeeefCe ceie mene osJeoÊeves Hegvne efJe®eejues.
ceefnv³eebHetJeea les efJec³ee®eb He$e Deeueb. Deecneuee ve efJe®eejlee®e. Deece®³ee ``mJe³ebHeekeÀIejele JeeHejC³ee®eer megjer. Òeslee®³ee peJeU®e He[ueer
kegÀìgbyeeuee SkeÀ MeeHe®e nesleer. cesueer leermeg×e mJele:®³ee YeeJeeuee nesleer. HeCe l³ee Iejeleerue veJnleer. jKecee DeeefCe ieesJeb[s oesIeebveer ne®e
De[keÀJetve.'' peyeeye efouee. yeesìeb®es keÀesCelesner þmes veenerle. HeeJeueeb®es þmes efceUeues.
``yejb. legce®ee keÀesCeeJej mebMe³e?'' yee@[er He[uesu³ee efþkeÀeCeeHeemetve ceesjer®³ee oejeHe³e¥le oesve ÒekeÀeje®es
``njefkeÀMeve ueKeeveer. lees®e. DeeOeer megveboemeeþer DeeHeu³ee Heefnu³ee DeeefCe yeensj SkeÀe®e ÒekeÀej®es. HeÀkeÌle Deeleerue þmes jKecee®³ee Hee³eebMeer
yee³ekeÀesuee ceejueb. Deelee DeeCeKeer keÀesCeemeeþer efn®ee peerJe Iesleuee. pegUues. yeensjerue Heg©<ee®es DemeeJesle Demes yegìeb®³ee þsJeCeerJeªve Jeeìles.
³eeceeies l³ee®ee®e nele DemeCeej osJeoÊemeensye.'' jKecee®es GIe[îee leUJ³eeb®es ogmeN³ee þMeeb®³ee Jej Gceìues nesles.''
``yejb. ³ee Deelee legcner ceer GÐee Keb[eȳeeuee peeCeej®e Deens. ceer ``ieg[. DeeCeKeer keÀener?''
legcneuee veblej keÀUJeerve®e. yejb peeleevee Deece®³ee oepeeRkeÀ[s legce®ee ``SkeÀ uee@kesÀì efceUeueb. DeO³ee& Ëo³ee®eb. kegÀCee®eb Deens l³ee®ee
HeÊee DeeefCe otjOJeveer ¬eÀceebkeÀ osTve þsJee.'' leHeeme ueeieuee veener.''
mene leejKesuee ogHeejer Deecner leeJe[îeeb®³ee Iejer ®ene efHele yemeuees ``cevemegKe oueeueuee legcner HekeÀ[ueb®e Deens. keÀe³e Jeeìleb
neslees. ``Deelee meJe& iees<ìer leHeMeerueJeej meebiee leeJe[s.'' osJeoÊe l³ee®³eeyeÎue?''
cnCeeuee. ``Deepe legcner Ketvee®eer peeiee Heeefnueerle®e osJeoÊe. ``®eewkeÀMeermeeþer Oejueb³e. mees[tve osT. keÀener lejer l³ee®eb FLeb
IeìveemLeUer meJe&ÒeLece ueKeeveeR®eer ceesuekeÀjerCe Heesnes®eueer. jKecee veeJe ueHeÀ[b Deens. HeCe ³ee kesÀmeMeer l³ee®ee mebyebOe veener.''
82 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
``Kejb³e'', nmetve osJeoÊe cnCeeuee, ``HeCe ceer legcneuee DeefOekeÀ ceuee SkeÀner ÒeeCeIeelekeÀ Jeeìuee veener. ceeP³ee celes yeeF¥®ee ce=l³et ne
meebiet MekeÀle veener. yejb Flej keÀesCeer mebMeef³ele?'' DeefleefjkeÌle jkeÌlem$eeJeeves Peeuee.''
``efkeÀMeesj efJejeveer.'' leeJe[îeebveer SkeÀ HeÀesìes meceesj ìekeÀuee. ``cnCepes Ketveer veJeKee Deens met³ee&. yengOee m$eer. Heg©<ee®es IeeJe
``megveboeyeeF¥Meer ueive þjueb nesleb. veblej peceueb®e veener. keÀener peemle Keesue peeleerue. cnCepes ves$eeuee mees[tve ®eeueCeej veener. HeCe
ceefnv³eebHetJeea MesDejceekexÀìceO³es yeg[euee. veblej SkeÀ-oesveoe HeÀesve keÀªve jKecee®³ee celes yeeF& ueies®e cejCe HeeJeu³ee nesl³ee.'' osJeoÊe.
yeeF¥keÀ[s Hewmes ceeefieleues nesles. SkeÀoe ueKeeveeRveer l³eeuee iegb[ekeÀjJeer ``keÀoeef®ele yesMeg× Peeu³ee Demeleerue. veblej ieesJeb[s ³esF&He³e¥le peerJe
þeskeÀueener neslee. l³eeves Ketvee®eer OecekeÀer efoueer nesleer. cegbyeF&le Deens. iesuee Demesue.'' ceer.
Deece®eb ue#e Deens. Jeeìueb lej Oeª.'' ``Meke̳e Deens. HeCe Deelee DeeHeCe GÐee efJe®eej keÀª. GÐeeuee KetHe
``Depetve keÀesCeer?'' keÀeceb Deensle.''
``ves$ee ueKeeveer. yeeF¥®eer meeJe$e cegueieer. 3 Dee@iemì ogHeejer FLes ogmeN³ee efoJeMeer leeJe[s mekeÀeUer ®eneuee®e npej nesle. ``osJeoÊe,
Deeueer nesleer. yeeF¥Meer Yeeb[Ce Peeueb. efle®³ee efÒe³ekeÀjeJeªve. veblej Hejle v³etpe! efkeÀMeesj®³ee Ieje®eer Deecner Pe[leer I³ee³euee meebefieleues nesles. 3
iesueer. je$eer efle®³ee efÒe³ekeÀjemeesyele®e nesleer.'' leejKes®es efmebnie[ves HegC³eeuee iesu³ee®es SkeÀ efleefkeÀì meeHe[ues. Deecner
``DeeefCe leer Hewmesner ceeieCeej veener. jKeceeyeeF¥veer HewMee®ee mHeä ueJekeÀj®e l³eeuee Oeª.'' leeJe[s ®eebieues®e GÊesefpele Peeues nesles.
GuuesKe kesÀuee neslee.'' ceer cnìueb. ``GÊece leeJe[s. SkeÀ efoMee efceUeueer DeeefCe megueeK³eebkeÀ[smeg×e
``DeeefCe njefkeÀMeveYeeF¥®eb keÀe³e? l³eeb®³ee Heefnu³ee yee³ekeÀes®³ee legce®³eemeeþer v³etpe Deens. Ketve ne mejeF&le J³ekeÌleerves kesÀuesuee veener.
ce=l³etyeÎue yeN³ee®e JeeJe[îee Deensle.'' osJeoÊeves efJe®eejues. Ketveer J³ekeÌleer MeejerefjkeÀ¢äîee HeÀejMeer me#ece vemeeJeer. SKeeoer m$eer
``nes. HeCe l³eeb®³eeefJe©× HegjeJee ieesUe keÀjCeb keÀþerCe Deens. DemeC³ee®eer Meke̳elee peemle. efkeÀMeesj pej Ketveer Demesue lej keÀesCeer lejer
ceeie®³ee JesU®ee DevegYeJe Deens®e. HeCe ³eeJesUer lemes Jeeìle veener.
l³eebvee KejesKej®e OekeÌkeÀe yemeu³ee®eb peeCeJele nesleb.'' leeJe[îeebveer
l³eeb®eb cele efoueb.
``yejb ne ®eesjer-ojes[sKeesjer®ee ÒekeÀej DemeC³ee®eer Meke̳elee efkeÀleer?
keÀener Jemlet ieneU Deensle keÀe?'' osJeoÊe.
``yeeF¥®³ee ieȳeeleerue jlvenej mees[u³eeme keÀener®e veener.''
leeJe[s.
``cnCepes meO³ee efkeÀMeesj ne®e ÒecegKe mebMeef³ele Deens lej. HeCe Keje
Kegveer keÀesCe les MeesOeu³eeefMeJee³e cevemegKe oueeue Kegveer veener, ns
efveefJe&JeeoHeCes efme× nesle veener. l³eecegUs Kegveer MeesOeCeb ³ee osJeoÊeuee
Yeeie Deens.''
je$eer Deecner ne@ìsueceO³es ³ee®e ÒekeÀjCee®ee efJe®eej keÀjle neslees. ceer
MeJee®eer Hegvne leHeemeCeer kesÀueer nesleer. nl³eejner Heeefnueb nesleb. efjHeesì&dme
meJe& yejesyej nesles. lejerner ceuee keÀenerlejer KegHele nesleb. ceer
He[u³eeHe[u³ee®e ner yeeye osJeoÊeuee yeesuetve oeKeJeueer. ``cnCepes leguee
keÀener MebkeÀe Deensle?'', osJeoÊeves lee[keÀve Gþle efJe®eejueb.
``cnCepes keÀener HeÀej veenerle. Demeb yeIe. nl³eejeJej keÀener KegCee
veenerle. HeCe neleceespes JeeHeju³ee®eb ceuee Jeeìle veener. KegCee veblej
Hegmeuesu³ee Deensle. l³eemeeþer keÀener S@efmeìesvemeejKeb JeeHeju³eemeejKeb
Jeeìueb. cnCepes yeIe. megN³ee®eer cetþ Hue@efmìkeÀ®eer Deens. leer ceuee keÀener
efþkeÀeCeer Kejeye Peeu³eemeejKeer Jeeìueer. ns kesÀefcekeÀumecegUs nesleb ogmejb
DeefleMe³e cenÊJee®eb. MejerjeJej leerve Jeej Peeues. Heesìe®³ee Yeeieele. HeCe
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 83
m$eermeg×e menYeeieer Deens. efleuee MeesOelee Deeues lej yejer®e keÀes[er meebefieleueer. ner Yeeveie[ meeOeejCe oesve ceefnv³eebHetJeea GHeìueer nesleer.
megìleerue. yejb, SkeÀ Depetve keÀece keÀje ceePeb. peje jKecee DeeefCe ieesJeb[s efkeÀMeesjuee Oe[e efMekeÀJee³e®ee Òe³elve njefkeÀMeveYeeF¥veer kesÀuee neslee, HeCe
³ee oesIeeb®³eener ceeies SkeÀ nJeeueoej ueeJee. l³eeb®eer keÀe³e ueHeÀ[er les HejosMeer iesu³eeJej megveboeyeeF& efkeÀMeesjuee oesve-leerveoe Yesìu³ee nesl³ee.
Deensle keÀe³e l³ee®eer ceeefnleer I³ee. keÀe³e Deens, ³eeb®eer ceeefnleer peje l³eebveer l³eeuee keÀener Hewmesner efoues Demes ieesJeb[s®es cnCeCes nesles.
efceUeueer lej DeeHeu³eeuee KetveeefJe<e³eer Depetve ef[ìsume keÀUleerue.'' keÀener ceefnv³eebHetJeea keÀe keÀesCe peeCes yeeF¥vee GHejleer Peeueer nesleer.
``met³ee&, Deepe let yebieu³eeJej ³esCeej keÀe? keÀeue legPee efoJeme keÀoeef®ele njefkeÀMeveYeeF¥®³ee Jee{l³ee Je³eecegUs l³eeb®³eele efJelegä Deeues
MeJeeieejele®e iesuee. Deepe efleLes njefkeÀMeveoeme DeeefCe ves$ee oesIesner Demesue. l³eeb®es SKeeos ueHeÀ[s DemeC³ee®eerner Meke̳elee nesleer. ³ee
Demeleerue.'' meJee¥cegUs yeeF& pejeMee Jewleeieuesu³ee Demele. les efJec³ee®es ÒekeÀjCemeg×e
yebieu³ee®³ee oejeMeer®e ves$ee ueKeeveer Yesìu³ee. l³eebvee og:Ke ³eecegUs®e DemeeJes Demes ieesJeb[W®es cele nesles, HeCe efkeÀMeesj®³ee yeeyeleerle
Peeu³ee®eb Deefpeyeele efomele veJnleb. l³eeb®³eeMeer Deece®eb pegpeyeer keÀener JesieUe ÒekeÀej DemeeJee Demes l³eebvee Jeeìle nesles. efkeÀMeesj SkeÀoe
yeesueCeb®e Peeueb. leerve leejKesuee ogHeejer Deeu³ee®eb l³eebveer keÀyetue kesÀueb. Iejer Deeuee neslee lesJne l³eebveer DeO³ee& yeoecee®es uee@kesÀì
njefkeÀMeveYeeF¥Meer l³eeb®es keÀener keÀece nesles. ®eej leejKesuee l³ee Heeefnu³eemeejKesmeg×e l³eebvee Jeeìle nesles.
yeWieUtjeme peeCeej Demeu³eeves l³eebveer keÀener keÀeieoHe$es Keb[eȳeeme osJeoÊeves l³eebvee jKeceeyeÎuener efJe®eejueb. l³eeb®eb cele HeÀejmeb
ieesJeb[W®³ee nJeeueer keÀjeJeer Demee efJe®eej kesÀuee neslee. HeCe megveboeyeeF& ®eebieueb veJnleb. leer melele íesìîee-ceesþîee G®eu³ee keÀjerle Demes, Demee
Yesìu³ee DeeefCe Yeeb[Ce Peeueb. je$eer DebMegueyejesyej Demeu³ee®es l³eebveer l³eeb®ee mebMe³e neslee. efle®³ee keÀeceeefJe<e³eermeg×e les HeÀej KetMe veJnles.
ceev³e kesÀueb. keÀoeef®ele Jeef[ueebMeer meJe&®e yeeyeleerle mHeä yeesueCeb Peeueb HeCe ³ee ÒekeÀjCeeyeÎue mebMe³e IesC³eemeejKeb l³eebvee keÀener Jeeìle veJnleb.
DemeeJeb. l³eeb®³ee ceoleeryeÎue Hegvne SkeÀoe `efJeMes<e Oev³eJeeo' osTve osJeoÊeves
njefkeÀMeveYeeF¥Meer HeÀej keÀener yeesueC³eemeejKeb veJnleb. efkeÀMeesj®es l³eeb®eer yeesUJeCe kesÀueer.
HeÀesve meeOeejCe efkeÀleer ceefnv³eebHetJeea Deeues ns®e osJeoÊeves efJe®eejueb. ``DeeHeueb FLeueb keÀece mebHeueb³e.'' ieesJeb[s iesu³eeJej SkeÀoce
l³eeb®³ee DeeþJeCeerÒeceeCes ns meJe& ÒekeÀjCe meeOeejCele: oesve osJeoÊeves peenerj kesÀueb. ueieesueie l³eeves leeJe[îeebvee HeÀesve ueeJeuee.
ceefnv³eebHetJeea®eb nesleb. l³eeJesUer l³eeves Hee®e-meele JesUe HeÀesve keÀªve $eeme DeOee& leeme yeesueu³eeveblej Yesìtvener Deeuee. Deeu³eeDeeu³ee keÀener ve
efouee neslee. Heesueerme kebÀHueWì keÀªve peje efnmekeÀe oeKeJeu³eeJej ns yeesuelee meeceeve DeeJeje³euee Iesleueb. Deecner mebO³eekeÀeUer cegbyeF&®³ee
ÒekeÀej Leebyeues nesles. JeeìsJej neslees. peeleevee l³eeves Hegvne SkeÀoe leeJe[îeebvee HeÀesve kesÀuee.
veblej osJeoÊeves DeeHeu³ee MeyevececeOetve ìsHe keÀe{tve Deblejs ogmeN³ee efoJeMeer cegbyeF&me ³esC³ee®eb efveceb$eCe kesÀueb. ``³esleevee peje jKecee
ceespeC³eeme meg©Jeele kesÀueer. l³eeves mJe³ebHeekeÀIej les yes[ªce, veeskeÀjeb®³ee DeeefCe ieesJeb[Wvee DeeCee DeeefCe l³ee efkeÀMeesjueener yeesueeJeCeb Oee[e.''
Keesu³ee DeMee DeveskeÀ ®ekeÀje ceeju³ee. efYebie IesTve Kegveer p³ee oejeves Deeþ leejKesme mekeÀeUer®e Gþtve osJeoÊe yeBkesÀle iesuee. efleLetve
HeUeuee l³ee®eer HeenCeer kesÀueer. ®eebieues oesve leeme IeeueJeu³eeJej l³eeb®eb Heesueerme mìsMeveueener iesuee. mebO³eekeÀeU®³ee keÀe³e&¬eÀcee®eer peesjoej
meceeOeeve Peeueb. efveIeleevee l³eeuee De®eevekeÀ keÀe³e DeeþJeueb keÀe³e le³eejer ®eeueueer nesleer. ceer mebO³eekeÀeUer pejemee DeeOeer®e Heesnes®euees.
ceenerle. l³eeves SkeÀoce jKeceeuee yeesueeJeueb. ceeP³ee HeeþesHeeþ®e SkeÀ DeefleMe³e meeceev³e efomeCeeje Demee meeOeejCe
``jKecee, yeeF& vescekebÀ keÀe³e Deesj[le nesl³ee les Hegvne SkeÀoe ®eeUerme-yes®eeUerme Je<ee¥®ee ceeCetme Deele Deeuee. l³ee®es [esUs Keesue
meebieMeerue?'' iesues nesles DeeefCe [esȳeebKeeueerue keÀeUer Jele&gUmeg×e efomele nesleer. lees
``vekeÀes, vekeÀes. ceuee ceeª vekeÀesme. nJes lesJe{s Hewmes Ies HeCe ceuee efkeÀMeesj neslee ns ceer l³eeuee Heenlee®e DeesUKeueb. Lees[îee®e JesUele
mees[.'' Demeb cnCeeu³ee yeeF&meensye. leeJe[smeg×e Heesnes®eues.
``efkeÀleer JesUe?'' osJeoÊe ``Lees[e JesU Leebyee meJe&peCe. Deece®es keÌuee³ebì ³esT osle.''
``SkeÀoe®e DeeefCe ceie efkebÀkeÀeUer SsketÀ Deeueer.'' jKecee. osJeoÊeyeensj ³esle meJee¥vee cnCeeuee. Fleke̳eele Þeer. cevemegKe DeeefCe
``yejb pee legcner Deelee.'' osJeoÊe cnCeeuee DeeefCe keÀener ve yeesuelee efveMee oueeuener efleLes npej Peeues.
SkeÀoce efveIeeuee. pesJee³e®³ee JesUer Deecner uee@peJej Hejle Deeuees neslees. ``Deelee lejer meebiee osJeoÊe keÀesCeer Ketve kesÀuee les?'' leeJe[s
ogHeejer pesJeCeeveblej ieesJeb[s Deeues nesles. Leesne ceeue DeeefCe Lees[e OeekeÀ cnCeeues.
oeKeJeu³eeJej yeesuee³euee ueeieues. l³eebveer efkeÀMeesj®eer JesieUer®e ceeefnleer ``meebielees. HeCe l³eeHetJeea jKeceeyeeF& peje l³ee je$eer keÀe³e Ie[ueb les
84 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
Hegvne SkeÀoe leHeMeerueJeej meebiee yejb. lemeb ceer yepeekeÀ[tve ceenerle Heg©<e HeUtve peeleevee Heeefnuee, lees yepee neslee. jKecee®³ee Deelee®³ee
keÀªve Iesleueb³e. HeCe legcner meJee¥vee legce®³ee peyeeveerle meebiee.'' osJeoÊe. peyeeveerÒeceeCes Ketve Peeu³eeveblej yepee lemee ueies®e Heesn®euee neslee. meJe&
yepee®eb veeJe efveIelee®e jKecee®ee Oeerj megìuee. ``ceer iegvne keÀyetue j®evee þerkeÀ keÀje³euee l³eebvee DeOee& leeme ueeieuee DemeCeb Meke̳e
keÀjles meensye. yeeF¥®ee Ketve ceer®e kesÀuee.'' meJe&®epeCe DeJeekedÀ Peeues. Deens.''
``Demeb veener yeeF&. leHeMeerueJeej meebiee.'' osJeoÊeves HeÀcee&Jeueb. ``³ee Heg{®eb keÀece meesHeb nesleb. jKecee®³ee ceeies ceeCetme ueeJeuee®e
``yeeF¥®eb ³ee meensyeebmeesyele ueHeÀ[ nesleb meensye. yeeF¥veer ³eebvee Hewmesner neslee veblej yepeeceeiesner ueeJeuee. yepee SkeÀe Pesje@keÌme®³ee ogkeÀeveele
efoues nesles. SkeÀ-oesveoe ceer®e ns keÀece kesÀueb nesleb. ceie ceueener HewMee®eer keÀeceeuee neslee. efleLetve®e l³eeves ìesvej kesÀefcekeÀue efceUJeueb p³eeves
neJe megìueer. ceer yeeF¥keÀ[tve JesUesJesUer Hewwmes GkeÀUe³euee ueeieues. l³ee®e metjer®eer cetþ meeHeÀ keÀjC³eele Deeueer. Ketve Peeuee ®egketÀve, HeCe yepee HetCe&
megceejeme ceePeer yepeeMeer DeesUKe Peeueer. ceie Deecner SkeÀoe®e ceesþe le³eejerle neslee. Ketvee®eb keÀejCe keÀUCes DeeJeM³ekeÀ nesleb. ieesJeb[W®³ee
[uuee ceeje³e®eb þjJeueb. HeCe yeeF& jepeer nesle veJnl³ee. l³ee efoJeMeer mee#eerveblej ceer efkeÀMeesj®³ee ceeies ueeieuees. l³eeletve ceuee l³ee®es
Flej keÀesCeerner Iejer veJnleb. ieesJeb[Wveerner efmevescee®ee keÀe³e&¬eÀce DeeKeuee megbveoeyeeF¥Meer Demeuesues mebyebOe leHeMeerueJeej keÀUues. jKecee®ee mebyebOener
neslee. Deecner leer®e je$e þjJeueer. yepee DekeÀje Jeepelee ³esCeej neslee. ue#eele Deeuee. yeekeÀer jlvenej DeeefCe les DeO³ee& yeoecee®es uee@kesÀì
ceer l³eeHetJeea yeeF¥Meer Hegvne SkeÀoe yeesueues. l³eebveer vekeÀej efouee. ceer cnCepes efoMeeYetue keÀjC³ee®ee Òe³elve neslee. ceie keÀe³e yepeeuee HekeÀ[ueb
yepeeveb efouesueer megjer IesTve l³eebvee OeekeÀ oeKeJeC³ee®ee Òe³elve kesÀuee. DeeefCe Heg{s let Heeefnuebme®e. jlvenejner l³ee®³eekeÀ[s®e efceUeuee.''
HeCe l³ee yeOeu³ee veenerle. Meyoeves Meyo Jee{uee DeeefCe ceer l³eeb®³eeJej ``cnCepes osJeoÊe®³ee ³eeoerle Depetve SkeÀe kesÀme®eer Yej'', ceer
Jeej kesÀuee. lesJe{îeele yepee Heesn®euee. ceie l³eeves®e ne meJe& efoKeeJee cnìueb. ``JeeF&ì l³ee efkeÀMeesj®eb Jeeìleb. SkeÀoe njefkeÀMeveYeeF& DeeefCe
j®euee. les DeO³ee& Ëo³ee®eb uee@kesÀìner l³ee®eb®e.'' jKecee HetCe& legìueer Deelee jKeceecegUs megveboe l³eeuee ogjeJeueer DeeefCe oesvner JesUe Hewmee®e
nesleer. keÀejCe þjuee.''
``I³ee leeJe[s legce®ee iegvnsieej.'' osJeoÊe cnCeeuee. ``yepeeuee HegCes Ye´ceCeOJeveer : 97699 23922
Heesefuemeebveer DeeOeer®e leey³eele Iesleueb Deens.''
``keÀe³e efì^keÀ nesleer osJeoÊe?'' meJe&peCe iesu³eeJej ceer efJe®eejues. With Best Compliments From
``meieȳeele cenÊJee®ee keÌuet let®e lej efoueeme. Kegveer J³ekeÌleer m$eer
DemeeJeer, ns legPeb cele ceeP³eemeeþer HeÀej®e cenÊJee®eb þjueb. leguee
DeeþJeleb Heefnu³ee®e Yesìerle ceer leeJe[Wvee JesUeceOeerue ieeWOeUeyeÎue KAPIL
yeesueuees neslees. kegÀþu³eener keÀeceeuee ueeieCeeje JesU ne ³ee leHeemeele
cenÊJee®ee cegÎe þjuee.'' osJeoÊe. Art
``mecepeeJetve meebie peje. keÀener®e keÀUle veener.'' ceer Hegvne All Type of
efJe®eejueb. Embroidery Works
``Heefnu³ee ÒeLece ceer peer ieesä Heeefnueer leer cnCepes jKecee®eer Keesueer
DeeefCe mJe³ebHeekeÀIejeleerue Deblej. Heefnueer efkebÀkeÀeUer SskeÀu³eeyejesyej
jKecee ueies®e OeeJeueer. leer DeO³ee& efceefveìe®³ee Deele IeìveemLeUer Bhurabhai P. Dhandhliya
Heesn®eueer Heeefnpes, HeCe megveboeyeeF& SkeÀ ceesþb Jeeke̳e ceO³es yeesueu³ee. R.No.1, Saibaba Chl. Commiti,
veblej Depetve SkeÀoe efkebÀkeÀeUer®ee DeeJeepe DeeefCe ceie Ketve. ³ee B/h. Patanwala Comp.,
meJee&meeþer KetHe peemle JesU ueeielees. Ketv³ee®es SketÀCe leerve Jeej kesÀues Devipada Western
³ee®eener efJe®eej keÀj.'' Ex. Highwaym Borivli (E),
Mumbai - 400 066.
``³ee®ee DeLe& jKecee®eer peyeeveer Keesìer nesleer.'' Tel. : 022-28867955
``yejesyej met³ee&. Heg{®eer ieesä cnCepes ce=l³et®eb keÀejCe. pej 022-28463743
DeeflejkeÌleñeeJe ns keÀejCe Demesue lej lees ieesJeb[s ³esC³ee®³ee DeeOeer one
efceefveìs Meke̳e veener. efkeÀceeve mee[sDekeÀjeuee Ketve Peeuee. ieesJeb[sveer SkeÀ
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 85
uesKekeÀ - Òe.yee. Iee³eueeso
keÀeUemeeJeUe, mee[sHee®e HetÀì Gb®eer,
cepeyetle yeebOee, KeebÐeeJej ueesUCeejs
keÀeUsYeesj kesÀme, leeW[eJej MeWotj HeÀemetve
Keesìe cegKeJeìe HeÀemeuesuee, keÀHeeUeJej
©He³ee®³ee DeekeÀeje®ee kegbÀkeÀJee®ee
efìUe. Demee ne Heeslejepe...
ceeskeÀȳee Hee³eebvee Jeªve Gvne®es Je
Keeuetve peefceveer®es ®eìkesÀ yemele nesles.
Hee³eeuee ceesþeues HeÀes[ Deeues nesles.
l³ee®³ee GpeJ³ee neleeceO³es ®eeyetkeÀ
neslee. Yeeve efJemeªve, meJe& menve
keÀjerle, cejerDeeF&®ee ne Hegpeejer DeMeener
HeefjefmLeleerle OejleerceelesJej vee®ele
neslee...

ieg©peeR®eer Jeeì Heenle. l³ee pegv³ee DeeþJeCeerle njJetve iesu³ee.


jceekeÀeketÀ Je ieg©peeR®³ee ueiveeuee Heb®eJeerme Je<ex HetCe& Peeueer nesleer. lees
Òemebie l³eebvee DeeþJeuee. ueiveeuee Heb®eJeerme Je<ex HetCe& Peeueer cnCetve
DeeF&-yeeyee DeeefCe oeoener Deeues nesles. ieg©peeR®es Je[erue ueneveHeCeer®e
Jeejues nessles. meemetyeeF& LekeÀu³ee nesl³ee l³ee ieeJeekeÀ[s®e YeeTpeeRyejesyej
jenle nesl³ee. l³ee DeeHeu³ee yeefnCeeruee IesTve ieeJeekeÀ[tve Deeu³ee
nesl³ee. ®eej efoJeme Deieoer nmele KesUle iesues. nesce-nJevee®ee
keÀe³e&¬eÀce Peeuee. jceekeÀeketÀ Je ieg©peeRveer DeeHeu³eeuee DeHel³e veener
cnCetve keÀOeer veejepeer J³ekeÌle kesÀueer veener. MeeUsleerue cegueb®e DeeHeueer
ogHeej®eer JesU nesleer. Gvn [eske̳eeJeªve Heg{b mejkeÀueer nesleer. cegueb, Demeb les Jeeiele Demele. ieg©peeRveer Je keÀeketbÀveer ³ee efveefceÊeeves
Gvne®³ee le[eK³eecegUs jml³eeJejerue Jeo&U keÀceer efomele nesleer. ®eej- Meeuesleerue iejerye Heb®eJeerme efJeÐeeL³ee¥vee pesJeCe efoues. ieg©peer mJele:
mene Heesjb Pee[eKeeueer KesUle nesleer. ieg©peer mekeÀeUer veTHe³e¥le Hetpee Jee{eJe³eeme GYes jeefnues nesles. meieUb Deieoer efMemleye×jerleerves Heej
DeeìesHetve MeeUskeÀ[s efveIele Demele. MeeUs®es veJeerve yeebOekeÀece yeIetve He[ueb nesleb. oeoe peeleevee cnCeeuee jceeyeeF& legPee veJeje cnCepes
ogHeejer yeejeHe³e¥le ieg©peer Iejer Hejlele Demele. Deepe mee[syeeje Peeues `jsuJes®eb ìeF&ceìsyeue Deens.'' yejb keÀe! meJe& ieesäeR®eer DeeþJeCe nesTve
lejer ieg©peer Hejleues veJnles. MeeUs®es veJeerve yeebOekeÀece ®eeuet jceekeÀeketÀ ceveeleu³ee ceveele nmeu³ee. ns meJe& pejer Kejb Demeues lejer
kesÀu³eeHeemetve ieg©peeR®ee keÀecee®ee leeCe Jee{uee neslee. ÒeeceeefCekeÀ Je Deepe ieg©peeR®eer iee[er uesì Peeueer nesleer ns cee$e Kejb!
efveÿsves keÀece keÀjCeejs cegK³eeO³eeHekeÀ cnCetve ieg©peeR®ee ueewefkeÀkeÀ neslee. ieg©peeR®eb Iej DeeefCe MeeUe lemeb HebOeje-Jeerme efceefveìeb®³ee DeblejeJej
MeeUsle iejerye Je ceO³eceJeieea³e cegueeb®eer mebK³ee DeefOekeÀ nesleer. nesleb. ieg©peer MeeUsletve JesUsJej efveIeeues nesles. MeeUsletve efveIeeu³eeJej
Ie[îeeUe®ee SkeÀ®ee þeskeÀe keÀeveer He[lee®e jceekeÀeketbÀ®eer ef®eblee Jee{ueer. GpeJeerkeÀ[erue JeUCeeJej yeebOekeÀece Keel³ee®eer Jemeenle nesleer. l³eeHeg{s
oejele GY³ee jentve kebÀìeUuesu³ee jceekeÀeketÀ Deelee Deele-yeensj keÀª veJeerve HeesueermeueeF&ve nesleer. l³eeHeg{s keÀesìe&leerue keÀce&®eeN³eeb®eer Iejs nesleer.
ueeieu³ee. Lees[îee JesUeveblej DemJemLe nesTve l³ee PeesHeeȳeeJej peeTve l³ee®³ee peJeU®e cee©leer®eb SkeÀ cebefoj Je ceeskeÀUer peeiee nesleer. Heg{s
yemeu³ee. ueeietve ÒeeO³eeHekeÀeb®eer Iejs nesleer. ieg©peeR®eb Iej efleLeb®e nesleb.
86 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
ieg©peeRvee Deepe cee©leer cebefojepeJeU ceesþer ieoea efomeueer. meJe& ueeJeuesueb HeeleU efomele nesleb. efle®eb Mejerj LekeÀuesueb efomele nesleb.
ueeskeÀ ieesueekeÀej GYes nesles. ceOeu³ee peeiesletve iegyetçç iegyetçç iegyetçç, ®esnje YekeÀeme efomele neslee. [esUs KeesueJej iesuesues nesles. ieeueHeÀe[
Demee {esuekeÀer®ee DeeJeepe ³esle neslee. keÀe³e Deens les HeeneJes cnCetve Deele iesuesueer nesleer. efle®es oesvner nele ef®eHee[emeejKes efomele nesles.
ieg©peer lesLes Leebyeues. ieoea®³ee ceOeesceOe Heeslejepe oesvner Hee³eebJej ue³eye× efle®³eemeceesj Hej[er nesleer. Hej[erceO³es cejerDeeF&®eer mene-meele Fb®ee®eer
vee®ele GYee neslee. yeN³ee®e Je<ee¥veblej Heeslejepee®eb ªHe HeeneJe³eeme efHeleUer cetleea nesleer. cetleeameceesj oesve ìekeÀ Hej[erceO³es þsJeuesues efomele
efceUeues cnCetve ieg©peer Leebyeues. les Heeslejepeemeceesj ³esTve GYes jeefnues. nesles. cetleea DeeefCe oesvner ìekeÀeHeg{s kegbÀketÀ-nUo Hemejuesueer nesleer.
Heeslejepe le©Ce, HeesjmeJeoe efomele neslee. jbieeves keÀeUemeeJeUe neslee. DeeMeeUYetle vepejsveb leer meJe&$e Heenle Demeuesueb peeCeJele nesleb. ieg©peer
mee[sHee®e HetÀì Gb®eer®ee l³ee®ee yeebOee cepeyetle neslee. [eske̳eeJej DeeHeu³ee vepejsle ns meJe& meeþJele nesles. ner yeeF& keÀesCe DemeeJeer yejb?
keÀeUsYeesj kesÀme KeebÐeeHe³e¥le ueeye nesles. kesÀmeebvee YejHetj lesue ueeJeuesues ieg©peeRveer mJele:uee®e efJe®eejueb.
nesles Je ceOetve Yeebie Hee[uee neslee. leeW[euee lesue ueeJetve MeWotj HeÀemeuee lesJe{îeele `cejerDeeF&®eb ®eebieYeueb!' `cejerDeeF&®eb ®eebieYeueb!'®ee
neslee. l³eecegUs l³ee®es Kejs ªHe efomele veJnles. keÀHeeUeJej ueeue DeeJeepe Heeslejepee®³ee leeW[tve efveIeeuee Je lees mJele:YeesJeleer efHeÀª
kegbÀkeÀJee®ee ©Hee³ee®³ee DeekeÀeje®ee efìUe ueeJeuesuee efomele neslee. ueeieuee. efHeÀjlee efHeÀjlee l³eeves DebieeJej ®eeyekeÀe®es HeÀìkesÀ ceeªve
ieȳeele ®eej-Hee®e keÀeȳee oesje®es ieb[s yeebOeues nesles. GpeJ³ee ob[eJej I³eeJe³eeme meg©Jeele kesÀueer. meHe! meHe! ®eeyekeÀe®³ee keÀe[! keÀe[!
keÀJe[îee®eer ceeU IeÆ DeeJeUtve yeebOeuesueer nesleer. oesvner neleele HeÀìke̳eeb®ee DeeJeepe meJe&$e Iegcet ueeieuee. GY³ee Demeuesu³ee cegueeb®³ee
ceveieìeJej ceesþeues efHeleUer kebÀ[s nesles. KeCe-HeeleUe®³ee Hee®e-meele leeW[tve DeeF& ieb! yeeHe js! ®es DeeJeepe efveIeeues. keÀener cegueebveer leeW[eJej
Heoje®³ee Ie[îee SkeÀe Jej SkeÀ ÖeÀe@keÀmeejK³ee efMeJeuesu³ee l³eeves nele þsJeuee lej keÀeneRveer [esUs PeeketÀve Iesleues nesles. SkeÀ í$eerOeejer
keÀcejsuee IeÆ yeebOeuesu³ee nesl³ee. l³ee®eer ueebyeer mkeÀì&meejKeer GYee Demeuesuee ceeCetme Godieejuee keÀener veener nes, Giee®e DeeJeepe
ieg[I³eeHe³e¥le nesleer. l³ee®³ee Hee³eele efHeleUer lees[s nesles. ³eeefMeJee³e keÀe{leele ueskeÀe®e, Debieeuee keÀener ueeiele veener l³eeb®³ee.
Heeslejepee®eb mebHetCe& Mejerj GIe[b-yees[kebÀ efomele nesleb. Debiee-KeebÐeeJej [eske̳eeuee ©ceeue yeebOetve GYee Demeuesu³eeves jer Dees{ueer, `Denes
Gvne®ee le[eKee yemele neslee. l³ee®³ee HeeþerJej, íeleerJej oesvner Hewmee efceUefJeC³ee®ee Oeboe Deens ³eeb®ee.' eflemeje kegÀCeeuee lejer meebiele
neleeJej Ieecee®³ee Oeeje Jeenle nesl³ee. ceeskeÀȳee Hee³eebvee Jeªve Gvne®es neslee, `Denes ns KesU keÀjleele DeeefCe ieoeale ³eeb®eer®e ceeCemeb HeeefkeÀìb
Je Keeuetve peefceveer®es ®eìkesÀ yemele nesles. Hee³eeJej ceesþeues HeÀes[ Deeuesues ceeje³euee GYeer Demeleele. yeIee keÀmee OeÆekeÀÆe Deens lees.' ieg©peer meJe&
efomele nesles. l³ee®³ee GpeJ³ee neleeceO³es ®eeyetkeÀ neslee. Yeeve efJemeªve, keÀener Heenle nesles, SskeÀle nesles. yeeje-®eewoe Je<ee¥®eer efvejeieme cegueb ne
meJe& menve keÀjerle. cejerDeeF&®ee ne Hegpeejer DeMee efmLeleerlener Oejleer KesU HeenC³eeme GYeer nesleer. Heeslejepe l³eeb®ee keÀesCeerner veJnlee.
ceelesJej vee®ele neslee. cejerDeeF&®eer MekeÌleer®e l³ee®³ee HeeþerMeer GYeer lejerosKeerue l³ee®³ee DebieeJej yemeCeeN³ee ®eeyekeÀe®³ee HeÀìke̳eeves ner meJe&
jenle DemeeJeer, Demeb ieg©peeRvee Jeeìueb. cegueb J³eefLele Peeueer nesleer. Heeslejepee®eb GIe[îee DebieeJej ®eeyekeÀeves
ieg©peeRveer yeN³ee®e Je<ee¥veer efomeCeejs Heeslejepee®es ns keÀeUsmeeJeUs ªHe ceeªve IesCeb cegueebvee DemJemLe keÀjerle nesleb. ceveg<³ee®eer ¢älee, keÀþesjlee
[esUs Yeªve v³eeneUues. ueeskeÀeb®eer ieoea Jee{ueer nesleer. keÀener peCe í$eer Heentve ieg©peeRvee JeeF&ì Jeeìueb. ns meJe& ®eeuet Demeleevee®e leer yeeF& Gþtve
IesTve GYes nesles. keÀener peCeebveer Tve ueeiet ve³es cnCetve [eske̳eeJej HesHej meJee¥meceesj Hej[er efHeÀjJeerle nele pees[tve efHeÀjle nesleer. ieoeaceO³es [esUs
HekeÀ[uee neslee. lej keÀener [eske̳eeuee ©ceeue yeebOetve GYes nesles. DeefOekeÀ efomele nesles, Hejbleg Hej[erkeÀ[s nele cee$e HeÀej®e keÀceer ueeskeÀeb®es
Òel³eskeÀpeCe DeeHeu³eeuee meebYeeUle neslee. Heeslejepe lesJe{e cegkeÌle neslee. JeUle nesles. Heeslejepeeves Hegvne SkeÀoe `cejerDeeF&®eb ®eebieYeueb!'®eer
l³eeuee keÀMee®ee®e DeeOeej veJnlee. cejerDeeF&®eb l³ee®eer DeeF& DemeeJeer. DeejesUer þeskeÀueer DeeefCe lees Hegvne mJele:YeesJeleer efHeÀª ueeieuee.
leer®e l³eeuee meebYeeUle DemeeJeer. Heeslejepe ceO³es®e Leebyeuee lemee ®eeyekeÀeb®³ee HeÀìke̳eeb®³ee
Heeslejepeemeceesj SkeÀ Je=× m$eer yemeueer nesleer. efle®eb mebHetCe& [eskebÀ DeeJeepeeuee meg©Jeele Peeueer. SkeÀ-oesve-leerve-®eej HeÀìke̳eeb®ee HeeTme
Heeb{N³ee peeȳeebveer efJeCeu³eemeejKeb efomele nesleb. DebieeJej ef{ieUb l³eeb®³ee MejerjeJej He[le neslee. Heeslejepee®³ee MejerjeJej He[CeeN³ee
Òe. yee. Iee³eueeso - 1995 ceO³es ÒeeosefMekeÀ HeefjJenve DeefOekeÀejer cnCetve efveJe=Êe. yeeuemeeefnl³e, keÀLee, Oeeefce&keÀ
Je efJeOeer efJe<e³ekeÀ HegmlekeÀeb®es uesKeve. meve 2003 meeueer `mebmkeÀejoerHe' ³ee HegmlekeÀeme yeeuemeeefnl³eeceOeerue
jep³emlejer³e HegjmkeÀej ÒeeHle.

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 87


®eeyekeÀe®³ee HeÀìke̳eeb®³ee mebK³esJej Hej[erle He[CeeN³ee neleeb®eer mebK³ee leer yeesuet ueeieueer, ``ieg©peer ³ee®ee yeeHe Heeslejepe neslee. oesve Jejerme
DeJeuebyetve DemeeJeer Demee efJeef®e$e efJe®eej ieg©peeR®³ee ceveele ®eceketÀve Peeueb lees cesuee. yeeje-HebOeje Jejerme ceer l³ee®³ee mebie efHeÀjues. nelee-
iesuee. Hee³eeJej l³ee®³ee ieesUs Deeues nesles. Heeþ ®eeyekeÀe®³ee HeÀìke̳eebveer
Heeslejepee®ee, ceveeuee DemJemLe keÀjCeeje ÒekeÀej, cejerDeeF&®eer cetleea iegjeJeeveer Peeueer nesleer. Heesì Heeþeruee ueeieueb nesleb. Gmev³ee yeUebveer lees
Hej[erle þsJetve uee®eej ceveeves efHeÀjCeejer m$eer DeeefCe yeI³ee ceeCemeeb®es vee®ele neslee. ieg©peer ³ee®ee yeeHe Deelee cesuee, ceer lej l³ee®³ee mebie jespe
HeeslejepeeyeÎue®es ceveeuee ìes®eCeejs Meyo ³ee meJe&®e ieesäeRveer ieg©peeR®³ee cejle neslees. ³ee®ee yeeHe Demeleeveener ceer jespe cesues, Deelee ³ee Heesjemebie
cevee®eer Ieeuecesue Jee{ueer. lesJe{îeele ieoeaceO³es SkeÀ®e ieeWOeU G[euee, HeCe ceer jespe DeMeer®e cejle Deens ieg©peer. ceuee ³eeletve mees[Jee nes.
ieg©peeRveer Heeefnues Heeslejepeeves DeeHeuee ®eeyetkeÀ ìeketÀve efouee neslee. lees Deelee ns meejb yeIeJele veener nes ieg©peer ceuee. Deecneuee ³eeletve mees[Jee
GpeJ³ee neleeves [eJee ob[ oeyetve Oejle Keeueer yemele neslee. ®eeyekeÀe®ee veener lej SkeÀ efome ceer ³eeuee IesTve peerJe osTve ceeskeÀUer nesF&ve.''
HeÀìkeÀe l³eeuee Jeceea yemeuee neslee. leer yeeF& Hej[er IesTve Jesieeves OeeJele Demes cnCele l³ee m$eerveb nbyej[e HeÀes[uee Je ieg©peeR®³ee Hee³eeJej [eskebÀ
l³ee®³eepeJeU Deeueer. efleveb ef®ecetìYej nUo Hej[erletve IesTve l³eeb®³ee ìskeÀueb.
ob[eJej Yejueer. DeeHeu³ee HeÀeìke̳ee uegie[îee®eer ef®ebOeer efleveb IeÆ l³ee m$eer®eb ns yeesueCeb ieg©peeRvee DeveHesef#ele nesleb. ieg©peer ieeWOeUtve
DeeJeUtve l³ee®³ee ob[eJej yeebOeueer. iesues. l³ee m$eer®eb yeesueCeb ieg©peeR®³ee Ëo³eele Iegmeueb nesleb. efle®es yeesue
ne ÒekeÀej ®eeuet Demeleevee yeI³eeb®eer ieoea Heebieueer nesleer. l³eeb®es keÀece ieg©peeR®³ee efpeJnejer ueeieues nesles. SkeÀ keÀìt mel³e l³ee ceeTueer®³ee
mebHeues nesles. pees lees DeeHeu³ee keÀeceeuee efveIetve peele neslee. keÀener leeW[eJeeìs yeensj He[ues nesles. ceeCemeeves ceeCemee®eer keÀe³e oMee kesÀueer
legjUkeÀ ceeCemeb peJeU ³esle nesleer. Hej[erle ®eej-Deeþ DeeCes ìeketÀve Deens ³ee®ee Òel³e³e ieg©peeRvee ³esle neslee. ieg©peeRveer DeeHeues Hee³e ceeies
Heg{s mejkeÀle nesleer. ieg©peeRveer efKeMeele nele Ieeleuee. neleeuee Hee®e Dees{ues. keÀenerner ve yeesuelee ieg©peeRveer Ieje®eer Jeeì Oejueer. l³eeb®es Hee³e
©He³eeb®eer veesì ueeieueer. l³eebveer JeeketÀve l³ee ceeTueer®³ee Hej[erle leer veesì pe[ Peeues nesles. ieg©peer Iejer Heesnes®eues. l³eeb®ee ®esnje Heentve
þsJeueer. Hej[erle He[uesueer Hee®e ©He³eeb®eer veesì Heentve Heeslejepeeves Jej jceekeÀeketbÀveer l³eebvee keÀener efJe®eejueb veener. ieg©peeRveer ìesHeer Je keÀesì
Heeefnues. ieg©peer Hejle efveIeeues nesles. Heeslejepeeves ieg©peeRvee DeesUKeues. keÀe{tve KegbìerJej De[keÀeJeuee. Deele peeTve l³eebveer neleHee³e Oegleues,
``ieg©peer!'' cnCetve l³eeves nekeÀ ceejueer. ieg©peer nekeÀ SsketÀve ®eHeeHeues. osJeeuee vecemkeÀej kesÀuee Je les HeeìeJej yemeues.
keÀesCe cnCetve l³eebveer ceeies JeUtve Heeefnues. ieg©peer, ceer efYekeÀepeer kegbÀYeej! l³eeb®es pesJeCeele ue#e veJnleb. jceekeÀeketbÀ®³ee ue#eele ns Deeueb nesleb.
efYekeÀe DeeHeu³ee MeeUs®ee efJeÐeeLeea. Demes efYekeÀepeer let...'' DeMeeJesUer jceekeÀeketÀ ieg©peeRvee ÒeMve keÀjC³ee®eb ìeUerle Demeleb.
efYekeÀepeer meebiet ueeieuee. ieg©peer, MeeUsveblej Je<e&-oer[ Je<e&s ieg©peeRvee Deens l³ee efJe®eejele þsJeC³eekeÀ[s l³eeb®es keÀue Demes. l³eeb®³ee
veeskeÀjer®³ee MeesOeele efHeÀjle neslees. veeskeÀjer kegÀCeer osle veJnleb. ®egjcegjs ¢äerves ne HeefJe$ee ³eesi³e Deens DeMeer l³eeb®eer Þe×e nesleer. ieg©peeRveer pesJeCe
HegÀìeCes KeeTve efoJeme peele nesles. ceePeb þerkeÀ, HeCe DeeF&keÀ[s HeeneJeleb DeeìesHeues Je les PeesHeeȳeeJej ³esTve yemeues. PeesHeeUe efJe®eejebvee Jesie
veJnleb. leer efoJeme efoJemeYej YetkesÀves J³eeketÀU nesTve He[tve jenle nesleer. osle neslee. efYekeÀepeer®³ee DeeF&®es Meyo l³eeb®³ee [eske̳eeletve peele veJnles.
DeMeener HeefjefmLeleerle DeeF& cnCee³e®eer efYeketÀ Jes[bJeekeÀ[b keÀesCelebner keÀece l³ee efm$e®³ee leeW[eletve yeensj He[Ceejs mel³e veekeÀejC³eeme l³eeb®es ceve
keÀªve Hewmes efceUJet vekeÀes. ceefjDeeF& pes osF&ue les KeeT yeeyee. SkeÀ le³eej veJnles. [esȳeemeceesj Ie[CeeN³ee Ieìves®eb mel³e veekeÀejC³ee®ee
efoJeme þjJeueb, ceePee yeeHe Heeslejepe neslee. l³eeuee peeTve oesve Je<e& DeefOekeÀej l³ee ueeskeÀebvee kegÀCeer efouee neslee. Heeslejepee®³ee HeeþerJej
Peeueer nesleer. DeeF&veb l³ee meeN³ee Jemlet Je Hej[er keÀeHe[ele yeebOetve Gceìuesues ®eeyekeÀe®es JeCe, Hee³eeJejerue ceesþeues HeÀes[, GIe[îee yees[ke̳ee
þsJeu³ee nesl³ee. l³ee keÀeHe[eleerue meeN³ee Jemlet ceer yeensj keÀe{u³ee, MejerjeJeªve JeenCeeN³ee Ieecee®³ee Oeeje ns meJe& ³ee ueeskeÀeb®³ee vepejsuee
DebieeJej ®e{Jeu³ee DeeefCe DeeF& meceesj ³esTve GYee jeefnuees. DeeF& keÀe efomet ve³es? ns meJe& Keesìb lej veJnleb. ojjespe DeeHeu³ee Heleer®³ee
ceveeletve ®ecekeÀueer nesleer. efleveb Lees[e JesU ceuee [esUs Yeªve yeefIeleueb DeeefCe veblej ceguee®³ee efoJemeYeje®³ee KesUeves leer m$eer jespe nesjHeUtve
DeeefCe efle®³ee [esȳeeletve IeUeIeUe HeeCeer Jeent ueeieueb. efveIele nesleer. cejCe³eelevee Yeesiele nesleer. iegjemeejKee nbyej[e HeÀes[tve
keÀener efoJeme ceer peJeUHeeme ieuueerle Heeslejepe cnCetve efHeÀjuees efleveb keÀìt mel³e DeeHeu³ee Heg{s ceeb[ueb nesleb. ns meJe& ³ee ueeskeÀeb®³ee
DeeefCe veblej yeensj He[uees. ner ceePeer DeeF& Deens ieg©peer, Demeb cnCetve o=äeruee Je keÀeveeuee keÀe efomet ve³es. osJee®es ÒeeflekeÀ cnCetve Demeuesueer
efYekeÀepeerveb l³ee Je=× m$eer®³ee KeebÐeeJej nele þsJeuee. l³ee m$eerveb ieCeHeleer®eer cetleea otOe efHeT ueeieueer cnìu³eeyejesyej ³ee®e ceb[UeRveer
efYekeÀepeeruee Heg{b keÀener yeesuet efoueb veener. efleveb oesvner nele pees[ues Je Jeeìer, keÀHe, iueemeceO³es otOe Yeªve osJeUemeceesj ceesþeu³ee jebiee
88 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
ueeJeu³ee nesl³ee. osJeeuee Ieece HetÀìuee Demes SskeÀu³eeJej Heb{jer®³ee neslee, peCet keÀe³e Ie[Ceej Deens, ³ee®eer l³eebvee DeeOeer®e DeesUKe Peeueer
osJeUemeceesj ner®e ceb[Uer Ieece HetÀìsHe³e¥le GYeer nesleer. osJe-osJelee DemeeJeer. ieg©peer MeeUsle Deeues l³eebveer meJe& efMe#ekeÀebvee yeesueeJetve Iesleues.
keÀenerner ceeiele vemeleevee oner-otOee®³ee DeefYe<eskeÀekeÀefjlee MeskeÀ[eW®eer ieg©peeR®³ee De®eevekeÀ yeesueJeC³eecegUs meJe&®epeCe mebYe´ceele nesles.
jebie ueeJeCeeN³ee YekeÌleieCeeb®eer ieg©peeRvee DeeþJeCe Peeueer. oner-otOe ieg©peeRveer ogHeej®eer efYekeÀepeer®eer nkeÀeriele meJe& efMe#ekeÀebvee meebefieleueer.
IesTve osJeUele peeleevee osJeUeyeensj yemeuesu³ee DeebOeȳee-Heebieȳee, efYekeÀepeerves MeeUsuee keÀyye[erle jep³emlejer³e Heeefjleesef<ekeÀ efceUJetve
jesieebveer Heíe[uesues DemebK³e nele JeeìerYej oner-otOe ceeiele Demeleevee efouesues nesles. efpeu¿eeletve `yesmì ke@À[sì' cnCetve l³eeves MeeUs®ee ceeve
l³eeb®³ee Jeeìerle keÀenerner He[le veJnleb. Je=#ee®eer Jee{ nesle Demeleevee Jee{efJeuee neslee. meJe& efMe#ekeÀebvee ³ee®eer peeCeerJe nesleer. DeeHeu³ee
Pee[e®³ee Kees[euee keÀener DeekeÀej efceUeuee lej lesLes keÀesCeeuee efHeb[ MeeUs®ee ne efJeÐeeLeea MeeUspeJeU Heeslejepe cnCetve peerJeve peiele Deens,
efomet ueeieles lej keÀesCeeuee ieCeHeleer lej keÀesCeeuee mee#eele MebkeÀje®ee meesyele l³ee®eer Je=× DeeF& oejesoj efHeÀjle Demeu³ee®eb meebieleebvee ieg©peeR®ee
DeJeleej efomet ueeielees. yeIelee yeIelee MeskeÀ[es veejU lesLes HeÀes[ues kebÀþ oeìtve Deeuee. DeeHeu³ee veJeerve MeeUsle l³eeuee veeskeÀjerJej
peeleele. GoyeÊeer®ee Oetj efveIet ueeielees. Hejceséeje®eb ÒeeflekeÀ DemeCeejb meeceeJetve I³ee³e®ee ÒemleeJe ceer DeeHeu³eemeceesj ceeb[le Deens. l³ee®ee
Hejceséeje®eb ªHe ³ee ceb[UeRvee ceev³e nesleb, Hejbleg Hejceséejke=ÀHesves ÒeeHle efveCe&³e legcner®e I³eeJee, Demes cnCetve ieg©peeRveer veekeÀeJej®ee ®e<cee keÀe{tve
Peeuesuee ceveg<³e osn ³ee ceb[Uer®³ee ceveeuee keÀe efMeJele vemeeJee? DeeHeues [esUs ©ceeueeves efìHeues.
³eeuee®e YekeÌleeb®eer HejceséejeJejerue Þe×e mecepee³e®es keÀe³e! Lees[e JesU meJe&$e Meeblelee Hemejueer. ÒemleeJe IesTve meJe&peCe yeensj
HeeslejepeekeÀ[s ueeskeÀ l³ee®ee KesU HeenC³eemeeþer ³esle Demeleele. He[ues. l³eebveer yeje®e JesU ®e®ee& kesÀueer. meJe&peCe ÒemleeJe IesTve
l³eebvee l³eeletve Deevebo nJee Demelees. ceveg<³ee®ee Deevebo ogmeN³eeMeer ieg©peeRkeÀ[s Deeues. ieg©peer [esUs yebo keÀªve yemeues nesles. meJee¥®³ee
SkeÀªHe nesC³eele Deens cnCeleele, DeeHeu³ee YeeJeveebMeer mecejme nesCeeje ³esC³eeves ieg©peeRveer [esUs GIe[ues meJee¥veer ÒemleeJe l³eeb®³eemeceesj þsJeuee.
keÀesCeer®e vemesue lej... Deepe efYekeÀepeer®³ee DeeF&ves nbyej[e HeÀes[tve SkeÀceleeves meJee¥veer ÒemleeJeeme ceev³elee efoueer nesleer. Yejuesu³ee
DeeHeu³ee Hee³eeJej [eskesÀ þsJeues les keÀMeeHee³eer? [esȳeebveer ieg©peeRveer meJee¥vee nele pees[ues. mebO³eekeÀeU®eer JesU nesleer.
Ie[îeeUeleerue ®eej®³ee þeske̳eebveer ieg©peeR®eer efJe®eejMe=bKeuee jceekeÀeketbÀveer Ieje®eer Pee[ueesì kesÀueer. osJeepeJeU meceF& ueeJeueer meejb
Leebyeueer. ieg©peer ueieyeieerveb Gþues l³eebveer Debieele keÀesì ®e{efJeuee, Iej ÒekeÀeMeeveb GpeUu³eemeejKeb Jeeìle nesleb. oejele ieg©peer GYes nesles.
[eske̳eeJej ìesHeer Ieeleueer DeeefCe Helveer jceeuee Deecner MeeUsle peeTve - 163/3, jsuJes ueeF&ve,
³eslees cnCetve les yeensj He[ues. jceekeÀeketÀ yeje®e JesU l³eeb®³ee J³ebkeÀìsMe DeHeeì&ceWì, meesueeHetj 413001
peeC³eekeÀ[s [esUs ueeJetve GY³ee nesl³ee. l³eeb®³ee [esȳeele efJeéeeme otjOJeveer : 2316316

F®euekeÀjbpeer mee[er meWìj


F®euekeÀjbpeer ³esLeerue mee[îee Je [^sme ceìsefj³eue efceUC³ee®es
ieesjsieeJeeleerue SkeÀcesJe efþkeÀeCe.
mebHeke&À : HeuueJeer meesJeveer
³eesiee³eesie, pe³eÒekeÀeMe veiej, meesveeJeeuee jmlee ¬eÀ. 2,
ieesjsieeJe (HetJe&), cegbyeF& - 400 063.
otjOJeveer - 26860552

IejIebìer
meJe& ÒekeÀej®eer Oeev³es oUtve efceUleerue.
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 89
uesKekeÀ - Deefpele Jele&keÀ

DecesefjkesÀuee peeC³ee®ee 1996 meeueeHeemetve


megª Peeuesuee ne ÒeJeeme... Deepe
DecesefjkesÀle veeskeÀjer®ee Heefnuee efoJeme mebHetJeve
ceer DecesefjkesÀ®³ee `ÖeÀer Jes'Jeªve (ne³eJes)
®eeuele ne@ìsueJej ³esTve mebHeJele neslees.

meve 1996 Heemetve JesieJesieUs kebÀvmeuìbì Heeþer ueeieues nesles HejosMe oewje DecesefjkesÀle ve neslee, ueb[veuee Peeuee. Heg{s 2000 meeueer
keÀer yebieUgª veener lej [e³ejskeÌì DecesefjkesÀuee pee@ye oslees. keÀe@uespeceOeues SkeÀ Je<e&Yej l³ee®e DemeeFvceWìmeeþer ueb[veuee jenCes Peeues. ueb[veceO³es
DeOexDeefOekeÀ efce$e l³ee®e ceeiee&Jej nesles, HeCe ®ekeÌkeÀ DecesefjkesÀle peeTve JeemleJ³e Demeleevee mkeÀe@ìueb[, Fbiueb[ceOeerue keÀener Yeeie, ³egjesHeceOeerue
pee@ye keÀje³e®ee FlekesÀ ceuee DecesefjkesÀ®es DeekeÀ<e&Ce veJnles. keÀoeef®ele keÀener osMe efHeÀjCes Peeues. meeOeejCele: Je<e&-oer[ Je<ee¥®ee keÀeU
eflelekeÀe Glmeen, efpeÎ efkebÀJee Oee[mener veJnles. keÀe{u³eecegUs ³egkesÀ Je ³egjesHe®³ee ueeskeÀeb®es ®eeueCes, yeesueCes, jenCeerceeve,
`veskeÀuees' kebÀHeveer yeg[er®³ee ceeiee&Jej Demeu³eecegUs 1998 meeueer l³eeb®³ee mecem³ee ³eeb®es DeekeÀueve Peeues. efleLes Demeleevee DecesefjkesÀleu³ee
`Sue.ìer.ìer.Sue.' ner kebÀHeveer pee@Fve kesÀueer. efleLesmeg× keÀc³egefvekesÀMeve efce$eebMeer yeN³ee®eoe ieHHee Jne³e®³ee. l³eele Demes ue#eele ³ee³e®es keÀer
ûegHeuee ueeskeÀ Gþmetþ HeÀe@jsveuee®e peele Demele. Hee®e-mene ceefnv³eebveer DecesefjkeÀe keÀener lejer JesieUs ÒekeÀjCe Deens.
ceerner DecesefjkesÀuee keÀece keÀjC³eemeeþer De@efHuekesÀMeve efoues. keÀece Yeejleele Hejle Deeu³eeJej SkeÀ-oesve Je<e& kegÀþs HejosMeele pee³e®es
keÀjC³ee®eer HejJeeveieer efceUeueerner, HeCe ceuee efceUCeeje ÒeespeskeÌì yengOee veener, Demes meebietve ìekeÀues nesles, HeCe ceveele SkeÀ efJe®eej ³ee³e®ee keÀer
Dee@HeÀ MeesDej cnCepes Yeejleele ®eeueCeeje®e neslee. 1999 meeueer DecesefjkesÀuee pee³e®ee ®eevme efceUeuee Heeefnpes cnCepes l³ee SskeÀerJe ieesäer
`Sue.ìer.'ves keÀnj®e kesÀuee. DecesefjkesÀ®³ee DeeMee oeKeJetve DevegYeJelee ³esleerue.
yebieUgªceOeerue `ceesìesjesuee' kebÀHeveerle keÀeceeuee Oee[ues. yebieUgªceO³es ceuee DecesefjkesÀuee pee³e®es Deens ns Deece®³ee meermeer ®eerHeÀuee ceenerle
SkeÀ-oesve ceefnves keÀece keÀe{u³eeJej Hegvne FbìjJnt Ðee³euee meg©Jeele nesles. cnCetve efleves SkeÀoe yeesueeJeues; DeMeer DeMeer DemeeFvceWì Deens,
kesÀueer DeeefCe ueies®e®e `Sce.yeer.ìer.'®eer Dee@HeÀj efceUeueer. yebieUgª®³ee ``yeì ³et n@Jn ìt yeer efJeLe efye´HeÀkesÀme. peeMeerue keÀe?'' Lees[ke̳eele
oesve ceefnv³eeb®³ee JeemleJ³eele keÀener veener lej oef#eCeskeÀ[erue cnwmetj, kegÀìgbyeeyejesyej peelee ³esCeej veener. ueies®e vekeÀej efouee.
Gìer, efle©Heleer DeMeer Òes#eCeer³e Je leerLe&mLeUs yeIetve Iesleueer. ceePes kebÀHeveerle keÀvHeÀcexMeve Peeues. þju³eeÒeceeCes ÒeceesMeve efceUeJes
`Sce.yeer.ìer.'ceO³es Heefnues oesve-leerve ceefnves keÀener®e keÀece veJnles, cnCetve ®ebêMesKej, [e@. efÜJesoer DeMeebMeer yeje®e Yeeb[uees. ÒeceesMeve®eer
HeCe De®eevekeÀ 1999 ®³ee Dee@iemì ceefnv³eele ueb[veuee leerve ef®evns efomele nesleer. ®ebêMesKej cnCeeuee SkeÀ keÀece keÀª³ee, let
ceefnv³eeb®³ee DemeeFvceWìJej peeC³ee®ee ³eesie Deeuee. Lees[ke̳eele Heefnuee DecesefjkesÀle peeTve oesve ceefnves Òees[keÌì ì^sefvebie IesTve ³es DeeefCe FLes
90 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
Deeu³eeJej Heg{®³ee ye@®esmevee ì^sefvebie os, cnCepes ceie legPes ÒeceesMeveHeCe efJnmee veener. cnCepes keÌueeFbìuee efouesu³ee MeyoeÒeceeCes efJnmeerì nesCeej
peefmìHeÀeF[ jenerue. efJe®eej kesÀuee oesvner ieesäer meeO³e nesle Deensle veener. ogmejerkeÀ[s meleerMeves ceuee efJnmee De@efHuekesÀMeve Yeje³euee
DecesefjkeÀe yeIeCes HeCe nesF&ue DeeefCe ÒeceesMeveHeCe! lejer SkeÀoe meebefieleues. Heefnu³ee DeeþJe[îeele DecesefjkeÀeefmLele keÀesCeerner ceeCetme
DeOee¥efieveer®eer HejJeeveieer Iesleueer DeeefCe oesve efoJemeele Dee@efHeÀmeuee neskeÀej keÌueeFbìuee Yesìsue DeeefCe ceie Deeþ-HebOeje efoJemeebveer efJnmee Deeu³eeJej
keÀUJeuee. ³ee DemeeFvceWìuee ceePeer efveJe[ nesC³eeHetJeea leerve-®eej peCe Deefpele peeF&ue, Demee lees[ieener keÀe{uee DeeefCe Heefnuee keÌueeFbì keÀe@ue
keÌueeFbì FìjJ¿etceO³es HesÀue Peeues nesles, l³eecegUs melele leerve efoJeme 14 cesuee vekeÌkeÀer Peeuee. 14 uee ceer ceeP³ee le³eejerefveMeer meleerMekeÀ[s
megefveue Deeveboves melele leerve efoJeme Deece®eer FbìjJnt®eer le³eejer keÀªve iesuees. yeIelees lej keÀe³e, ìsefuekeÀe@ve ûegHeceOeerue DeeCeKeer SkeÀ cegueiee
Iesleueer. le³eejer veener efjnme&ue®e cnCee! Òel³e#e FbìjJ¿etmeg×e ®eebieuee Deeuesuee. keÌueeFbì le³eej vemesue lej ceeP³eeSsJepeer l³eeuee HeeþJee³e®es,
Peeuee. vescekeÀe l³ee®e efoJeMeer ceeP³eeyejesyej DeeCeKeer oesve cegueeR®ee Demes kebÀHeveer®³ee ìe@He yee@mesmeves efveCe&³e Iesleues nesles. ceuee Deieoer
FbìjJ¿et Peeuee DeeefCe Deecner meieUs®e peCe l³eebvee DeeJe[uees. l³eebveer ceveeHeemetve Jeeìt ueeieues keÀer yengOee DecesefjkeÀe DeeHeu³ee veefMeyeele®e
keÀesCeeuee HeeþJee³e®es ne efveCe&³e kebÀHeveerJej meesHeJeuee. kebÀHeveerves lees ®eevme veener. meleerMe cee$e ³ee celeeJej þece neslee keÀer ceer®e ns ÒeespeskeÌì
efÒe³ee megleej ³ee cegueeruee Ðee³e®es þjJeues DeeefCe Deece®³ee leeW[®ee yeIee³e®es. l³eeves keÌueeFbìuee HeìJeues keÀer Deeþ-HebOeje efoJemeebveer Deefpele
Deeuesuee Ieeme HeUJeuee. DecesefjkeÀe oewje veener lej ÒeceesMeve lejer Deeuee lej Gueì ®eebieues, keÀejCe lees HetCe& le³eejerefveMeer ³esF&ue. osJe
Heojele He[ues. SkeÀerkeÀ[s ÒeceesMeve, HeCe ogmejerkeÀ[s ÒeceesMeve veener, HeeJelees lemee keÌueeFbì HeeJeuee DeeefCe l³eebveer meleerMe®³ee cnCeC³eeJej
cnCetve SkesÀ efoJeMeer DejefJebo Heeb[Wveer ceuee yeesueeJeues DeeefCe Heg{erue mene efMekeÌkeÀeceesle&ye kesÀuee. Lees[ke̳eele DecesefjkeÀeJeejerJej Deeuesues keÀeUs {ie
ceefnves let `ke@Àvee@ve' ÒeepeskeÌìJej keÀece keÀje³e®es DeMeer Dee@[&j keÀe{ueer. otj Peeues DeeefCe Hegvne DecesefjkesÀ®es DeeYeeU efomet ueeieues.
DecesefjkeÀe oewje Fleke̳eele lejer DeeHeu³ee veefMeyeele veener Demes Jeeìt efoveebkeÀ 9 jespeer efJnmee FbìjJ¿et®eer [sì efveef½ele Peeueer. 9 leejerKe
ueeieues. Heeefnpes lesJne efceUeues lej mì^ieue keÀe³e keÀjCeej? `ke@Àvee@ve' ueebye nesleer, HeCe nUtnUt veJeerve yetì, peervme DeMee SkeÀ-SkeÀ ieesäer
ÒeespeskeÌìJej peJeUpeJeU one ceefnves mejues. ceer mebpe³euee ceO³es ceO³es yeIee³euee meg©Jeele kesÀueer. cet[ yeve jne Lee~ SkeÀ ìscHees Lee~ HeCe
efnbì osle neslees keÀer ceeP³eemeeþer keÀener yeIee. HeCe keÀener nesF&ue DeMeer ley³esle Lees[er meeLe osle veJnleer. ceeveogKeer DeeefCe ³egjerve FvHesÀkeÌMeve,
ef®evn veJnleer. 11 cesuee ceer keÀe@cH³egìj yebo keÀªve Iejer efveIeeuees l³eele veJeerve ÒeespeskeÌìcegUs keÀecee®eener leeCe Jee{le neslee. DecesefjkesÀ®ee
Fleke̳eele mebpe³eves ceuee yeesueeJeues, ueefueLeeueener (yebieUgªuee ceer efJnmee keÀOeer veekeÀejuee peeF&ue ns meebielee ³esle veener. osnevesner
peemle keÀeU jeefnuees Demelees lej ceerner DeefpeLe Peeuees Demelees) meÊJeHejer#ee yeIee³e®es þjJeues keÀer keÀe³e? vescekeÀer je$eer Deepeer He[ueer
yeesueeJeues DeeefCe cnCeeuee, ``Deefpele, GÐeeHeemetve leguee ogmejs ÒeespeskeÌì DeeefCe Hee³ee®es ne[ cees[ues. [e@keÌìjebveer Dee@HejsMeveefMeJee³e iel³eblej veener
Heene³e®es Deens; DeLee&le®e l³eecegUs let legPes keÀece efn®³eekeÀ[s Demes®e efveoeve kesÀues. Deepeer®es Je³ener FlekesÀ nesles keÀer ueies®e efveCe&³e IesCes
n@C[DeesJnj keÀj. SkeÀ Dee½e³e& Jeeìues keÀer De®eevekeÀ keÀe³e Peeues, HeCe Meke̳e veJnles. efveCe&³e nesle veJnlee. Deel³ee, keÀekeÀe, keÀeketÀ meieUs
Lees[er keÀUerHeCe Kegueueer, keÀejCe mebpe³e DeeefCe ke@Àvee@ve oesIeeb®³ee Deeues. DeKesj Dee@HejsMeve keÀje³e®es þjues. osJee®³ee ke=ÀHesves Dee@HejsMeve
®e¬eÀJ³egneletve megìkeÀe nesCeej nesleer. 12 cesuee Deece®es ef[efueJnjer ns[ ³eMemJeer Peeues.
meleerMe jeJe ³eebvee Yesìuees DeeefCe ÒeespeskeÌì keÀe³e Deens ns mecepetve Iesleues. efo. 9 uee FbìjJ¿et cnCetve 8 uee Dee@efHeÀmeceO³es DeOee& DeefOekeÀ
efleLetve efveIelee efveIelee l³eeves yee@cye ìekeÀuee, Dejs legPee DecesefjkesÀ®ee JesU l³ee®³ee®e le³eejerle iesuee. pevceeHeemetve les DeeleeHe³e¥le®eer meieUer
efJnpee Deens vee? Heefnues oesve DeeþJe[s keÌueeFbì efJnefmeì Deens. efJnmee keÀeieoHe$es ieesUe keÀje³e®eer nesleer. Òel³e#e 9 uee mekeÀeUer 8.30 ®eer
veener cnìu³eeJej leesner efJe®eejele He[uee. leele[erves HesHej meyeceerì keÀj DeHee@FvìceWì nesleer. yejesyej 8.15 uee DecesefjkeÀve ScyemeerceO³es
Demes meebefieleues. ogmeN³ee efoJeMeer ceer ÒeespeskeÌì efkeÀkeÀ-Dee@HeÀ®es ÒesPeWìsMeve Heesnes®euees. 8.30-8.40 He³e¥le ìeskeÀve efceUeues DeeefCe 8.50 uee
efoues. Hegvne efkeÀkeÀ-Dee@HeÀceO³es ÒeMve efvecee&Ce Peeuee keÀer Deefpele®ee efJeb[es ¬eÀ. 3 Jej ceuee FbìjJ¿etmeeþer yeesueeJeues.

Deefpele Jele&keÀ - mee@HeÌìJesDej kebÀHeveerle veeskeÀjer. HeÀesìesûeeHeÀer, efJnef[DeesMetefìbie ³ee®eer DeeJe[. mebmkeÀej Yeejleer,
je.mJe.mebIee®³ee keÀeceele menYeeie. uesKevee®eer, ÒeJeemee®eer DeeJe[.

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 91


``ieg[ ceeefve¥ie'' nesles. HeÀesìesûeeHeÀer®eer DeeJe[ Demeu³eecegUs efJeceeveleUeJej keÀener HeÀesìes
``ieg[ cee@efve¥ie, neT Deej ³et?'' keÀe{ues.
``Dee³e Sce HeÀeF&ve, LeBkeÌme.'' 11.30 uee He@jerme Deìueebìe®³ee keÀveskeÌìeRie HeÌueeFìceO³es
``Jne³e ef[[ ³et ì^@Jnsue ³eg.Sme. HeÀmì& ìeFce?'' efMejuees. yeesF¥ie 777 efJeceeve nesles. MespeeN³eeves efJe®eejues ``Deej ³et
``Dee³e ef[[vì ì^@Jnsue DekeÌ®egueer. Dee³e pemì n@[ ne³e mìB[s[.'' ÖeÀe@ce Fbef[³ee?'' ``³esme.'' nUtnUt ieHHee Jee{t ueeieu³ee. yesefmekeÀueer
``efJn®e Fpe ³egDej keÌueeFbì?'' lees DecesefjkesÀle efMekeÀle neslee. DecesefjkesÀle efmeìerPeveMeerHe efceUJeC³ee®³ee
``jsef[Sbì SmeSceSme n@C[dme'' ceeies neslee lees. l³ee®³eeMeer ieHHee ceejlee ceejlee JesU íeve iesuee.
``[t ³et n@Jn efyePevesme keÀe[&?'' lesJe{îeele Hes³eHeevee®eer JesU Peeueer. l³eeves `ìe@cesìes mHeeF&meer' ceeefieleues.
``efnDej ³et iees...'' ceer yeIele®e yemeuees. ìe@cesìes metHe ceenerle nesles, HeCe p³etme veJeerve®e nesles.
``LeBkeÌme efce. Jele&keÀ, ³egDej efJnmee efJeue yeer ke@Àefj[ ìt mes[ ceer DeeHeues De@Heue p³etme Iesleues. Lees[îee JesUeves nJeeF&megbojer iueeme
De@[^sme.'' G®euee³euee Deeueer. yeefIeleues lej Mespeej®³ee jJeer®es `mHeeF&meer ìe@cesìes'
ne! megìkesÀ®ee efveéeeme ìekeÀuee. kesÀJeU ceespeke̳ee leerve-®eej nueuesner veJnles. efleves efJe®eejues, ``[t ³et Jee@vì SefveefLebie Sume?''
ÒeMveele efJnmee efceUeuee, efJeéeeme®e yemele veJnlee. ueies®e kebÀHeveerle SJe{e ÒeesDe@keÌìerJnHeCee yeIetve ceer LekeÌkeÀ®e Peeuees.
Deeuees. meercee Je meleerMe ³eebvee meebefieleues keÀer efJnmee®es keÀece Peeues -----
Deens. Deelee þju³eeÒeceeCes 11 uee G·eCe keÀjlees. Deepe DecesefjkesÀleerue Heefnuee efoJeme... keÌueeFbì efJnefmeì keÀMeer
cesueJeerveuee DeeOeer®e efJeveJeCeer keÀªve þsJeu³eecegUs (ÖeÀer) jenerue ³ee®eer GlkebÀþe nesleer. ne@ìsue ce@vespejuee meebietve ì@keÌmeer yegkeÀ
keÀjvmeerHeCe l³ee®e efoJeMeer efceUeueer. Heefnu³eeboe ³eg.Sme. [e@uej neleele kesÀueer. 9.30 SsJepeer 10 uee Dee@efHeÀmeuee Heesnes®euees. efmeke̳egefjìer
He[ues. Deelee HeÀkeÌle HeemeHeesì& DeeefCe eflekeÀerì yeekeÀer, ceer DecesefjkesÀuee iee[&keÀ[s keÀe[& efoues DeeefCe keÀe@efueve Mees[juee Yesìe³e®es Deens. lees
vekeÌkeÀer ³eslees Deens, Demes efce$eebvee keÀUJeues DeeefCe efJekeWÀ[uee kegÀþs cnCeeuee Leebye ceer l³eeuee IesTve ³eslees. Lees[îee JesUeves SkeÀ mee[smene
efHeÀje³e®es ³ee®eer ®e¬eÀ megª Peeueer. HetÀìer ceeCetme ì^e@ueer Dees{le Deeuee. ceuee keÀUsvee ne keÀesCe? l³eeves®e
efo. 9 Je 10 IeeF&ie[ye[erle iesues. SDejHeesì&uee pee³e®es cnCetve `ne³e Deefpele!' kesÀu³eeJej ue#eele Deeues ne keÀe@efueve DemeeJee. l³ee®eer
iee[er®eer [eie[gpeer keÀªve oevee-Heeveer (Hesì^esue) Yeªve þsJeues. ceePee JesMeYeg<ee kegÀþu³eener DeBieueves Jeeìues veener keÀer ne keÀe@efueve Deens.
efce$e vejWê mees[e³euee ³esCeej neslee 10 leejKesuee je$eer 10 Jeepelee. keÀe@vHeÀjvme ªceceO³es ceeP³ee keÀe@cH³egìj®eer mees³e kesÀueer nesleer. cegbyeF&
ceO³eje$eer 1.55 ®es HeÌueeFì nesles. 1.30 Peeuee lejer meske̳egefjìer Dee@efHeÀmeuee keÀUJeues. ogHeejer ueb®eceO³es Jnspe keÀener vemeu³eecegUs
®eskeÀ Fvemeeþer yeesueeJeues veener. ceer®e kebÀìeUtve meske̳egefjìer ®eskeÀ keÀªve Mespeej®³ee ne@ìsueceO³es peeTve Jnspe me@C[efJe®e Keeuues. 4.30
Iesleues. yemeuees lej Mespeej®ee ceeCetme efJe®eeª ueeieuee ``kegÀþs Jeepelee keÀe@efueve efveIetve iesuee. Fleke̳ee ueJekeÀj peeTve keÀe³e keÀjCeej
peeCeej?'' cnCetve ceer Òees[keÌì Fvmìe@uesMeve mìsHme cesue kesÀu³ee. mekeÀeUer ì@keÌmeerves
cnìues ``De@ìuebìe.'' ³esleevee meeOeejCe jmlee Heeefnuee Demeu³eecegUs ®eeuele peeC³ee®ee Hueeve
``Jeen íeve! veeskeÀjer keÀe?'' kesÀuee.
``nes. legcner keÀMeemeeþer?'' DecesefjkesÀuee peeC³ee®ee 1996 meeueeHeemetve megª Peeuesuee ne
``ceePee Jee³eefjbie®ee J³eJemee³e Deens.'' ÒeJeeme... Deepe DecesefjkesÀle veeskeÀjer®ee Heefnuee efoJeme mebHetJeve ceer
keÀener Je<ee¥HetJeea ceer ³eg.Sme.®³ee HeÀkeÌle mesefveceejuee iesuees neslees DecesefjkesÀ®³ee `ÖeÀer Jes'Jeªve (ne³eJes) ®eeuele ne@ìsueJej ³esTve mebHeJele
DeeefCe efleLes SkeÀeves Heeì&vejMeerHe®eer Dee@HeÀj efoueer nesleer. Kejb®e Yeejleer³e neslees.
peiee®³ee keÀeveekeÀesHeN³eele Heesnes®eueer Deensle. l³ee®³eeyejesyej ieHHee pe³eme meesmee³eìer, pe³eÒekeÀeMe veiej,
ceejC³eele yeje®e JesU iesuee SJe{îeele [suìe®eer DeveeTbmeceWì Peeueer keÀer ieesjsieeJe (Het.) cegbyeF& - 400 063
efJeceeve Lees[s GefMeje Deeu³eecegUs efoueefiejer J³ekeÌle keÀjle Deenesle. Ye´ceCeOJeveer :99678 99049
[suìeceO³es KeeC³ee®eer mejyejeF&®e nesleer. cegbyeF& les He@jerme mee[sveT
leemeeb®es Deblej nesles. efJeceeve He@jerme®³ee `®eeueme[er ieesuHeÀ'
efJeceeveleUeJej Glejues. He@jermentve DecesefjkesÀuee peeCeejs yejs®e ÒeJeemeer
92 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
- DejefJebo peesMeer

meeefnl³e, ueefuele DeeefCe jbieceb®eeJejerue G®®e opee&®³ee `mebmkeÀej Yeejleer'®ee cegK³e GÎsMe keÀues®³ee ceeO³eceeletve meceepeeleerue
DeefYeª®eermeHeVe Demeuesu³ee keÀueeb®³ee meeojerkeÀjCee®³ee ceeO³eceeletve J³ekeÌleer J³ekeÌleer mebmkeÀejerle keÀjCes, mebmkeÀej#ece J³ekeÌleeR®ee
mebHetCe& meceepe mebIeefìle keÀjC³ee®es DeeefCe mebIeefìle meceepe mebmkeÀejerle ®eeefj$³emebHeVe meceepe Ie[JeCes Je l³eeletve MeefkeÌleMeeueer, JewYeJemebHeVe jeä^
keÀjC³ee®es keÀece `mebmkeÀej Yeejleer' keÀjle Deens. `mebmkeÀej Yeejleer' Ie[JeCes.
keÀuee #es$eele keÀece keÀjCeejer, keÀueekeÀejeb®es mebIeìve keÀjCeejer, `mebmkeÀej Yeejleer'®eer mLeeHevee 11 peevesJeejer 1981 jespeer
keÀewìgbefyekeÀ YeeJevee Demeuesueer jeä^J³eeHeer mebIeìvee Deens. mebHetCe& osMeele ueKeveT ³esLes Peeueer. He¨eÞeer [e@. njerYeeT JeekeÀCekeÀj (peieodefJeK³eele
jep³ee-jep³eeble `mebmkeÀej Yeejleer'®es mebIeìveelcekeÀ keÀece ceesþîee HegjeleÊJe%e, veeCekeÀMeem$e%e, HegjeefYeuesKe lep%e DeeefCe keÀuee efMe#ekeÀ)
ÒeceeCeele ³eMemJeerjerl³ee megª Deens. ³eebveer mebmLeeHekeÀ ceneceb$eer cnCetve keÀece Heeefnues. `mee keÀuee ³ee
meceepeeleerue p³esÿ, Þesÿ, J³eeJemeeef³ekeÀ, DeJ³eJemeeef³ekeÀ veJeesefole efJecegkeÌle³es' ns `mebmkeÀej Yeejleer'®es yeesOeJeeke̳e Deens DeeefCe lesjeJ³ee
keÀueekeÀejebvee SkeÀ$e DeeCetve, l³ee l³ee keÀueekeÀejeb®³ee keÀues®³ee MelekeÀele yeebOeu³ee iesuesu³ee Òeefme× keÀesCeeke&À®³ee met³e&cebefojeleerue jLee®es
meeojerkeÀjCeeletve; keÀues®³ee ceeO³eceeletve meceepeceveeJej mebmkeÀej ®eekeÀ ns yeesOeef®evn Deens. meJe& keÀueeb®eer osJelee cnCetve p³eeuee ceeveleele,
Ie[JeC³ee®es keÀece DeeefCe l³eeletve Leesj ceeveJeer cetu³eeb®es mebJeOe&ve keÀjCeeje lees veìjepe `mebmkeÀej Yeejleer'®es DeejeO³e owJele, lej DeeÐe
meceepe Ie[JeC³ee®es keÀece `mebmkeÀej Yeejleer' keÀjle Deens. `mebmkeÀej veeìîeMeem$ekeÀej Yejlecegveer ³eebvee iegªmLeeveer ceeveues Deens.
Yeejleer' keÀueeb®es efMe#eCe osCeejer efMe#eCe mebmLee veener. lemes®e `mebmkeÀej Yeejleer'®es jebieesUer jsKeeìve (Yet-DeuebkeÀjCe) ns ceveeuee
ceveesjbpevee®es keÀe³e&¬eÀce keÀªve DeLeexlHeeove keÀjCeejer mebmLeener veener. YeeJeCeejs, ÒemeVe keÀjCeejs meeojerkeÀjCe Deens. DeveskeÀebveer SkeÀ$e ³esTve
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 93
J³eemeHeerþeJej Yee<eCe keÀjleevee Heb. pe³ejepe

³eespeveeHetJe&keÀ jebieesUer keÀe{u³eeves SkeÀ ìerceJeke&À GYes jenles. H DeeHeu³ee meefceleer #es$eeleerue J³eeJemeeef³ekeÀ Je veJeesefole
jebieesUermeesyele ef®e$ekeÀuee, meeefnl³e, mebieerle, ve=l³e, veeìîe ³ee keÀuee keÀueekeÀejeb®ee MeesOe IesTve l³eebvee SkeÀe J³eemeHeerþeJej DeeCeCes.
efJe<e³eeb®³ee ceeO³eceeletve, meceepeeleerue meJe& Jeiee&leerue ueeskeÀebJej efJe<e³eJeej met®eer le³eej keÀjCes.
ueeskeÀefMe#eCeeÜejs efvejefvejeȳee ueefuele keÀueeb®³ee ceeO³eceeletve mebmkeÀej H ef®e$e ÒeoMe&ve, mueeF&[ Mees DeeefCe mHeOee&lcekeÀ keÀe³e&¬eÀceeb®es
keÀªve jeä^er³e YeeJeves®eer peeie=leer DeeefCe jeä^er³e YeeJeelcekeÀ SkeÀlee Dee³eespeve keÀjCes.
Jee{erme ueeieles. ³ee GefÎäHetleeameeþer efJeefJeOe GHe¬eÀce neleer Iesleues H J³eeK³eeveceeuee, keÀerle&ve, Yepeve, keÀLeekeÀLevee®es keÀe³e&¬eÀce
peeleele. les KeeueerueÒeceeCes : Ie[Jetve DeeCeCes.

ieesjsieeJe meefceleer
efoveebkeÀ 7 les 9 veesJnWyej 1997 ³ee keÀeUele mebYeepeer veiej Je cegK³e cnCepes efJeefJeOe jbieeb®³ee YeJ³e jebieesȳee ns l³ee keÀe³e&¬eÀcee®es
³esLes `mebmkeÀej Yeejleer-cenejeä^ Òeeblee'®ee le=leer³e `keÀuee meeOekeÀ DeekeÀ<e&Ce nesles. ns meJe& Heentve SsketÀve ieesjsieeJeeletve GHeefmLele
mebiece' mebHeVe Peeuee. jeefnuesu³ee keÀueekeÀejebveer DeeHeCener ieesjsieeJeele `mebmkeÀej Yeejleer'®es
ieesjsieeJeeleerue keÀener keÀece megª keÀje³e®es Demes efveef½ele kesÀues. Yejlecegveer pe³ebleer®³ee
keÀueekeÀej Je jefmekeÀ ³ee efoJeMeer, 21 HesÀye´gJeejer 1998 jespeer mebJeeefoveerJeeokeÀ Heb[erle
mebieceeuee iesues nesles. `keÀuee ef®eceesìs ³eeb®³ee nmles oerHeÒepJeueve Je veìjepeHetpeveeves `mebmkeÀej
meeOekeÀ mebiece'®³ee ceb®eeJej Yeejleer-ieesjsieeJe meefceleer'®eer DeewHe®eeefjkeÀ mLeeHevee Peeueer.
DeefYeª®eer mebHeVe mebieerle, Heeb[gjbieJee[er cemegjeÞece ³esLes 24 ces 1998 jespeer Heefnuee
ve=l³e, veeìîe, iee³eve, jebieesUer ÒeefMe#eCe Jeie& mebHeVe Peeuee. ieesjsieeJe meefceleerves Dee³eesefpele
ef®e$ekeÀuee ³eeb®es meeojerkeÀjCe kesÀuesu³ee ³ee Heefnu³ee efMeefyejele 75 ceefnuee Je Hee®e Heg©<e menYeeieer
94 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
meebmke=ÀeflekeÀ keÀueeb®es meejjerkeÀjCe keÀjleevee HetJee¥®eueeleerue yeebOeJe

H ueeskeÀefMe#eCeeLe& ueeskeÀkeÀueeb®eer keÀe³e&MeeUe Dee³eesefpele keÀjCes. H keÀuee meeojerkeÀjCee®³ee efveefceÊeeves SkeÀe®e J³eemeHeerþeJej
H ceneefJeÐeeue³eerve efJeÐeeL³ee¥vee mebIeefìle keÀªve meceepeeleerue meJe& Lejeleerue peeleer, HebLe, Oece& YesoYeeJe otj þsJetve
meceepeÒeyeesOeveemeeþer HeLeveeìîeeb®es Dee³eespeve keÀjCes. DeeHeCe ³ee meceepee®es IeìkeÀ Deenesle, osMee®es veeiejerkeÀ Deenesle,
H p³esÿ keÀueekeÀejebkeÀ[tve veJeesefole jeä^e®es Hee³eerkeÀ Deenesle, ner jeä^er³e YeeJevee peeie=le
keÀueekeÀejebvee l³ee l³ee keÀuesefJe<e³eer keÀjCes Je osMee®eer YeeJeelcekeÀ SkeÀlee Jee{erme
ceeie&oMe&veHej DeY³eemeJeiee¥®es Dee³eespeve ueeJeCes.
keÀjCes. DeMee DeveskeÀ GHe¬eÀceebletve `mebmkeÀej Yeejleer'
H keÀuee #es$eeleerue efJemkeÀUerleHeCee, meceepeceveeJej meceepemebIeìves®ee mebmkeÀej Ie[JeC³ee®ee
DeeHeHej YeeJe otj keÀªve efvekeÀesHe meelel³eeves Òe³elve keÀjle Demeles.
Deeveboe®es meeOeve cnCetve ueeskeÀebveer HeeneJes (uesKekeÀ yejs®e Je<e& `mebmkeÀej Yeejleer-ieesjsieeJe
³eemeeþer Òe³elve keÀjCes. meefceleer'®es keÀe³e&Jeen nesles Je meO³ee Heef½ece cegbyeF&
H HeejbHeeefjkeÀ DeeefCe DeeOegefvekeÀ keÀueeb®es efJeYeeiee®es ÒecegKe Deensle.)
mebMeesOeve-mebJeOe&veelcekeÀ DeY³eeme keÀjCes Je 99691 96626
Òemeej keÀjCes.

Peeues. ³ee efMeefyejeveblej meefvce$e ceb[U efJeÐeecebefoj ³esLes meeHleeefnkeÀ ie.efo. cee[iegUkeÀjjef®ele mebHetCe& `ieerlejecee³eCee'®es meeojerkeÀjCe,
jebieesUer ÒeefMe#eCe Jeie& efve³eefceleHeCes megª Peeues Je DeepeHe³e¥le megª mJe. megOeerj HeÀ[kesÀ ³eebvee Deeojebpeueer JeenCeeje `p³eesleerves lespee®eer
Deensle. DeepeHe³e¥le ³ee Jeiee¥letve 1 npeejntve DeefOekeÀ ceefnueebveer Je Deejleer' ne keÀe³e&¬eÀce, Heg.ue. osMeHeeb[W®³ee `JeeN³eeJej®eer Jejele'
Heg©<eebveer jebieesUer jsKeeìvee®eer keÀuee Deelcemeele kesÀueer Deens. ³ee lemes®e `veeje³eCe'®es meeojerkeÀjCe, jbiekeÀceea ÒeYeekeÀj HeCeMeerkeÀj ³eeb®eer
Jeiee¥cegUs DeveskeÀ keÀe³e&keÀles& `mebmkeÀej Yeejleer'Meer pees[ues iesues Je ÒekeÀì cegueeKele, mJee. meeJejkeÀjefueefKele `1857 ®es
l³eeb®³ee peesjeJej meefceleerves DeveskeÀ ueneve-ceesþs GHe¬eÀce-keÀe³e&¬eÀce mJeeleb$³emecej'®es veeìîeªHeeblej, `mJejÒeYeele Heneì jeie' Demes
iesu³ee keÀener Je<ee¥le ³eMemJeerHeCes jeyeJeues Deensle. DeveskeÀ Òeemebefiele, lemes®e ceeefmekeÀ keÀe³e&¬eÀce Deensle. efMeJee³e
`mebmkeÀej Yeejleer-ieesjsieeJe meefceleer'ves ceesþs keÀe³e&¬eÀce kesÀues jeceveJeceer, ieg©HeewefCe&cee, ke=À<Ce pevceeäceer, efoJeeUer HeefjJeej cesUeJee,
l³eele ÒeecegK³eeves GuuesKe keÀjeJee Demes keÀe³e&¬eÀce cnCepes, `Jeso ÒepeemeÊeekeÀ efove Je Yejle cegveer pe³ebleer ns mene DeefveJee³e& keÀe³e&¬eÀce
ceb$eentve Jeboveer³e Jebos ceelejced' ne jeä^YekeÌleerHej ieerleeb®ee keÀe³e&¬eÀce, Iesleues peeleele.
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 95
cespeJeeveer
- JeerCee ÒeYeg

keÀefuebie[e®es uee[t ([sPeì&)


meeefnl³e - 1 legkeÀ[e keÀefuebie[, HeeJe efkeÀuees Heveerj, 100
ûe@ce efHeþermeeKej, 4 mHeeF&me HeeJe, 1 ceesþe ®ece®ee otOe
ke=Àleer - Heveerj efkeÀmetve IesCes. l³eele keÀceer-peemle ÒeceeCeele
®eJeervegmeej efHeþermeeKej IeeueCes. l³eele HeeJee®³ee keÀ[e keÀe{tve
otOeele efYepeJetve Heveerj Je efHeþermeeKejsceO³es ìekeÀCes. ns efceÞeCe
®eebieues ceUtve IesCes. les neleeJej LeeHetve l³eele keÀefuebie[e®ee
uee[g®³ee DeekeÀeje®ee ieesue legkeÀ[e þsJeCes Je uee[t DeekeÀejele
JeUtve efÖeÀpeceO³es þsJeCes. [sPeì& cnCetve ne DeefleMe³e ®eebieuee
Je keÀje³euee meesHee Demee DeveesUKeer HeoeLe& Deens. ³eele
keÀefuebie[eefMeJee³e Flej keÀesCelesner HeÀU JeeHeªve uee[t yeveJet
MekeÀlee. ³ee meecegûeerHeemetve 15-16 uee[t yeveleele. ieJne®³ee efHeþe®eer ke@À[yejer
meeefnl³e - 3 Jeeìîee ieJne®es Heerþ, 1 Jeeìer keÀeskeÀ HeeJe[j, 3
Jeeìîee meeKej, 1 Jeeìer ueesCeer, DeOee& Jeeìer keÀepet-efHemlee-yesoeCes,
1 keÀHe efceukeÀ HeeJe[j
ke=Àleer - ieJne®es Heerþ, keÀeskeÀ HeeJe[j Je efceukeÀ
HeeJe[j SkeÀ$e ®eeUtve IesCes. SkeÀe keÀ{F&le DeOee&
keÀHe HeeCeer IesTve l³eele meeKej Ieeuetve ie@meJej
þsJeCes. SkeÀ GkeÀUer ³esTve meeKej efJejIeUu³eeveblej
l³eele ueesCeer IeeueCes Je l³eeueener SkeÀ GkeÀUer
keÀe{Ces. ³eele keÀepet, efHemlee, yeoece, yesoeCes,
®eeUuesues Heerþ nUtnUt SkeÀ$e keÀjCes. l³ee®ee IeÆ
ieesUe nesle Deeuee keÀer ke@À[yejer®³ee mee®³eele letHe
ueeJetve l³eele ns efceÞeCe DeesleCes. ®eebieues 5-6 leeme
Peeues keÀer [y³eele þsJetve nJes lesJne ®eJeerves KeeCes. Leb[
vemeuesueer, HeCe HeewefäkeÀ DeMeer ner ke@À[yejer cegueebvee
Ðee³euee ceeleebvee HeÀej DeeJe[sue.

JeerCee ÒeYet : Keemeieer efMekeÀJeC³eeb®ee J³eJemee³e. HeekeÀkeÀuesyeeyele DeveskeÀ mHeOee¥le Heeefjleesef<ekeÀ efJepesl³ee. p³eele
`cenejeä^e®eer megiejCe', `ceefuuekeÀe-S-efkeÀ®eve', `HetÀ[ HesÀefmìJeue' ³eeb®ee meceeJesMe Deens. efMeJee³e `Peer cejeþer', `F&-
cejeþer', `mìej ceePee', `ceer cejeþer' Je `otjoMe&ve'Jej DeveskeÀ HeekeÀefJe<e³ekeÀ keÀe³e&¬eÀceeble menYeeieer.
96 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
yeesje®es Iejiegleer ®ee@keÀuesìdme
meeefnl³e - DeOee& efkeÀuees peUieeJe®eer ceesþer yeesjs, oer[ Jeeìer meeKej, DeOee& Jeeìer ®ee@keÀuesì efkebÀJee keÀeskeÀes HeeJe[j, DeOee& Jeeer efceukeÀ HeeJe[j,
HeeJe Jeeìer ueesCeer, keÀepet, yeoece, efHemlee, Jesue®eer HeeJe[j.
ke=Àleer - ÒeLece yeesjs mJe®í OegJetve I³ee. l³ee®ee efkeÀme keÀªve lees keÀ[keÀ[erle Gvnele JeeUJee. cnCepes lees kegÀjkegÀjerle Peeuee Heeefnpes. efkeÀmee®es
efcekeÌmejJej yeejerkeÀ kegÀì keÀje. ®eeUCeerves ®eeUtve
I³ee. DeOeea Jeeìer yeesjkegÀì SkeÀe keÀ{F&le IesTve
l³eele meeKej, keÀeskeÀes HeeJe[j, efceukeÀ HeeJe[j,
ueesCeer efcemeUtve ie@meJej þsJee. meg©Jeeleeruee ie@me
ceesþe þsJee. efceÞeCeeuee Lees[s HeeCeer megìe³euee
ueeieues keÀer ie@me keÀceer-peemle keÀje³euee njkeÀle
veener. efceÞeCe meejKes nueJele jene. efceÞeCe Lees[s
IeÆ Peeues keÀer l³eele keÀepet, yeoece, efHemlee,
Jesue®eer HeeJe[j Ieeuetve meejKes keÀªve SkeÀe
Hemejì íesìîee leeìele Je ®ee@keÀuesì ceesu[ceO³es
legHee®ee nele efHeÀjJetve iejce Demeleevee®e Deeslee
DeeefCe HemejeJee. Lej ceO³ece Demet Ðee. ceefÞeCe
Lees[s keÀesceì Peeu³eeJej efÖeÀpeceO³es leemeYej þsJee
Je Kee³euee Ðee.

kesÀUHegÀuee®ee cesotJe[e
meeefnl³e - 1 Jeeìer G[ero [eU, 1 Jeeìer efMepeJeuesueer kesÀUHegÀuee®eer Yeepeer, efcej®eer, Deeue, uemetCe, keÀesefLebyeerj, keÀef[HeÊee
1 ceesþe ®ece®ee, DeOee& ®ece®ee iejce cemeeuee HeeJe[j, nUo, efleKeì, ®eJeervegmeej ceerþ, leUe³euee lesue, KeesyeN³ee®es yeejerkeÀ
legkeÀ[s.
ke=Àleer - G[ero [eU ®eej leeme efYepeJetve
þsJeCes. veblej les yeejerkeÀ Je[îee®³ee
HeerþemeejKes Jeeìtve IesCes. l³eele efMepeJeuesueer
kesÀUHegÀuee®eer Yeepeer, yeejerkeÀ efcej®eer,
keÀesefLebyeerj, KeesyeN³ee®es yeejerkeÀ legkeÀ[s, iejce
cemeeuee, efcej®eer HeeJe[j, nUo meieUs
efceÞeCe keÀªve cesotJe[îee®ee DeekeÀej osTve
leUtve IesCes Je KeesyeN³ee®eer ®eìCeer Je meebyej
yejesyej meJn& keÀjCes.
efìHme - kesÀUHegÀuee®ee JeeHej jespe®³ee
KeeC³eele keÀceer Demelees. Je[îee®³ee
efveefceÊeeves kesÀUHegÀuee®eer ®eJe ®eeKeueer
peeF&ue.
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 97
yeebie[e He@ìerme
meeefnl³e - yeejerkeÀ ef®ejuesueer keÀesefLebyeerj, 1 ®ece®ee efcej®eer, 1 ceesþe
®ece®ee Deeues-uemetCe Hesmì, 1 Deb[s, 2 yeejerkeÀ ef®ejuesues keÀebos, 100
ûe@ce ye´s[îegcHe HeeJe[j, ef®ecegìYej ceerþ, OegJetve mJe®í kesÀuesues oesve yeebie[s
ceemes.
ke=Àleer - ÒeLece ie@meJej oesve keÀHe HeeCeer þsJetve l³eele OegJetve mJe®í kesÀuesuee
yeebie[e IeeueeJee. 5 efceefveìs GkeÀUt ÐeeJes. l³eeveblej HeeCeer keÀe{tve ìeketÀve
yeebie[e ceem³ee®es keÀeìs meeHeÀ keÀªve I³eeJes. l³eele keÀeHeuesueer efcej®eer,
keÀesefLebyeerj, Deeues-uemetCe Hesmì, yeejerkeÀ ef®ejuesuee keÀeboe, nUo, ceerþ
Ieeuetve ®eebieues ceUtve I³eeJes. l³eeuee He@ìerme®ee DeekeÀej osTve Deb[îee®³ee
yeuekeÀeceO³es yeg[Jetve keÀe{eJes Je ye´s[îegcHe HeeJe[j ueeJetve leJ³eeJej Me@uees ÖeÀe³e keÀjeJes. iejcee-iejce ®eìCeermeesyele KeeJe³eeme ÐeeJes.
ìerHme - yeebie[e cnìues keÀer veekeÀ cegj[CeeN³ee cegueebmeeþer ne SkeÀ Jesieȳee ÒekeÀej®ee HeoeLe& yevet MekeÀlees. KetHe Ke®e& keÀªve JeeìeCee efkebÀJee efKecee
He@ìerme keÀjC³eeHes#ee keÀceer Ke®ee&le Iej®³eeIejer He@ìerme yeveJetve ueeskeÀeb®eer Jeen Jee efceUJelee ³esles.
ceMeªce-keÀe@ve& efHekeÀue (ueesCe®es)
meeefnl³e - 200 ûe@ce ceMeªce, 100 ûe@ce keÀe@ve&, ®eej efnjJ³ee efcej®³ee,
keÀesefLebyeerj, 2 ®ece®es Deeues Je uemeCee®es ueneve ueneve legkeÀ[s, DeOee& ®ece®ee
efcej®eer HeeJe[j, DeOee& ®ece®ee nUo, 1 ceesþe ®ece®ee lesue, ®eJeervegmeej ceerþ,
2 ceesþs ®ece®es efuebyee®ee jme.
ke=Àleer - ceke̳ee®es oeCes JeeHeÀJetve I³eeJesle. ceMeªce®es ceO³ece legkeÀ[s keÀªve
ef®eªve I³eeJesle. keÀ{F&le lesue JeeHeÀJetve IesCes Je l³eele Deeues, uemetCe, efnjJ³ee
efcej®³eeb®es legkeÀ[s, keÀesefLebyeerj ns meJe& efceÞeCe iegueeyeer jbieele Hejletve IesCes. l³eele
ceMeªce, ceke̳ee®es oeCes Ieeuetve SkeÀ JeeHeÀ keÀe{tve IesCes. l³eele efcej®eer HeeJe[j, nUo, ceerþ Ieeuetve Hejletve I³eeJes. MesJeìer efuebyee®ee jme IeeueeJee.
le³eej Peeues ®ece®eceerle ueesCe®es.
ìerHme - ns ueesCe®es 8 les 10 efoJeme menpe efìkeÀles. Iejer®e veJns lej ÒeJeemeelemeg×e GHe³eesieer ³esles.
v³egì^erefMeDeme OATS mees³ee LeeueerHeerþ
meeefnl³e - OATS 200 ûe@ce, 100 ûe@ce mees³eeHeerþ, 100 ûe@ce
vee®eCeer Heerþ, 50 ûe@ce YeepeCeer Heerþ, 100 ûe@ce cees[ Deeuesueer ceìkeÀer
Je cetie, 1 ceesþe ef®ejuesuee keÀeboe lemes®e yeejerkeÀ ef®ejuesueer efcej®eer,
keÀesefLebyeerj, ceerþ, Me@uees ÖeÀe³e keÀjC³eele lesue.
ke=Àleer - ÒeLece cetie-ceìkeÀer SkeÀ JeeHeÀ keÀe{tve I³eeJes. Jejerue Flej meeefnl³e
Je JeeHeÀ keÀe{uesueer cetie Je ceìkeÀer SkeÀ$e keÀªve vee@ve efmìkeÀ®³ee leJ³eeJej
keÀceer lesueele LeeueerHeerþ LeeHeeJes. ner LeeueerHeerþs DeesJnveceO³esmeg×e ®eebieueer
nesleele.
ìerHme - DeefleMe³e v³egì^erMeme Je [e³esìsyeue LeeueerHeerþ Deens. ³eele yeerì, ieepej JeeHeªve cegueebvee [yee cnCetve osT MekeÀlee. lemes®e [e³esìmeeþerner
GHe³egkeÌle Deens.
98 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
J³ebieef®e$es
- ©®ee legUmekeÀj

mebHeke&À : 98195 11794


MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 99
uesKekeÀ - cegkegÀvo mejeHeÀ ``meensye, peje iee[er yeepetuee Ieslee keÀe? ceuee iee[er
keÀe{e³e®eer Deens.''
DeveskeÀ Je<ee¥HetJeea SskeÀuesu³ee DeesUKeer®³ee DeeJeepeecegUs ceer
®eceketÀve ceeies Heeefnues. ceePee mJele:®³ee [esȳeebJej efJeéeeme yemesvee.
#eereflepee®ee Heuuee ¢efäHeLeelener vemeleevee
peJeUpeJeU Heb®eJeerme Je<ee¥veer Deece®eer Yesì nesle nesleer. leerner De®eevekeÀ
efve³eleerves peìe³egmeejKes HebKe keÀeHetvener l³eeve
DeeefCe DeveHesef#eleHeCes. De®eevekeÀ keÀMeeves kebÀHeveer yebo He[u³eeves DeeefCe
ieª[PesHe Iesleueer. cnCeleele vee DeekeÀeMeele Iej®³ee HeefjefmLeleercegUs ieeJeer Hejle peeJes ueeieu³eecegUs meoe mejJeos®eer
JeeoUe®eer ®eentue ueeieueer keÀer ef®eceCeer, keÀeJeUs Hejle keÀOeer Yesì nesF&ue, Demes keÀOeer®e Jeeìues veJnles. DeveHesef#ele DeMee
DeeHeeHeu³ee Ieje®ee Deemeje Iesleele, HeCe He#eerjepe keÀejCeeves keÀer Fleke̳ee Je<ee¥veer lees DeMee ªyeeyeele Yesìsue, DeMeer keÀOeer
ieª[ cee$e DeeHeues HebKe HewÀueeJetve met³ee&Jejmeg×e mJeHveelener keÀuHevee kesÀueer veJnleer. keÀoeef®ele l³eevesner keÀOeer kesÀueer
meeJeueer Oeje³e®ee Òe³elve keÀjlees. meoe mejJeosves vemesue. l³eecegUs®e SkeÀceskeÀebvee Yesìu³eeJej Deecner oesIesner FlekesÀ
³eeHes#ee JesieUs keÀe³e kesÀues? JesieUs kesÀues®e Dee½e³e&®eefkeÀle Peeuees keÀer Heefnu³eeboe keÀesCeer, keÀesCeeMeer, keÀmeb DeeefCe
Demesue lej FlekebÀ®e DeekeÀeMeele PesHeeJetvener vekeÌkeÀer keÀe³e yeesuee³e®eb. cnCetve®e SkeÀceskeÀebvee Yesìu³eeJej Deecne
peefceveerJej®eer vepej keÀe{ueer veener. efHeÀefvekeÌme oesIeebveener met®ele veJnleb.
He#³eeÒeceeCes jeKesletve Hetvepe&vce IesTvener l³ee®e ``mej, DeeHeCe meceesj®³ee ne@ìsueele ®ene IesT³ee keÀe? Hueerpe veener
jeKes®ee Debieeje keÀªve lees jbpeu³eeieebpeu³eeb®³ee cnCetve vekeÀe.''
keÀHeeUer ueeJeuee. ``Dejs Jes[e Deensme keÀe? ceer veener keÀMeeuee cnCesve? HeCe SkeÀe

100 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010


DeìerJej, yeerue ceer osCeej.'' Je[erue Deece®eer íesìerMeer Mesleer nmelecegKeeves meceesj npej Jne³e®ee peCet
``meensye, lees veblej®ee ÒeMve meebYeeUtve Jewjeie®³ee keÀener l³eeves efMekeÀuesu³ee ®eej yegkeÀele Deejece
Deens. DeeOeer ®euee lej!'' meeKejkeÀejKeev³eele ieUerHee®³ee DeeefCe DeeUme ns Meyo®e efueefnuesues veJnles.
HetJeea FlekebÀ®e yeesueCeeje meoe nbieeceele keÀecener keÀje³e®es. HeCe ``nb yeesuee meoeYeeT'' ceer cnCeeuees.
®eeueleeveener Deblej þsJetve®e ceeP³ee DeeHeueer kebÀHeveer yebo He[e³euee DeeefCe ``meensye ke=ÀHee keÀªve ceuee Denespeenes
HeeþesHeeþ ne@ìsueele efMejuee. SkeÀe Je[erue pee³euee SkeÀ®e ieeþ He[ueer. keÀª vekeÀe. ceuee DeJeIe[u³eemeejKeb nesleb.
íesìîee ìsyeueepeJeU Deecner legce®³eemeejK³eebvee ueies®e ogmejer legce®³eemeeþer HetJeea®ee meoe®e jent os.''
meceesjemeceesj yemeuees. pejener JesU veeskeÀjer efceUeueer DemeCeej®e. ceuee HetJeea®³ee kebÀHeveerceOeuee Heeb{N³ee
ve IeeueJelee DeeefCe cegK³e cnCepes ceenerle Deens keÀoeef®ele legcner ceuee ³egefveHeÀe@ce&ceOeuee meoe DeeefCe Deelee
ceuee ve efJe®eejlee DeeefCe HejJeeveieer legce®³ee veJ³ee kebÀHeveerle veeskeÀjeruee þsJetve ceeP³eemeceesj Heeb{N³ee meHeÀejerceOeuee meoe
ie=nerle Oeªve®e Jesìjuee l³eeves Iesleueb Demeleb, HeCe ceePeer DeeF& ³eeb®³eeceO³es efleUcee$e HeÀjkeÀ veJnlee. veener
mHesMeue ®ene DeeefCe keÀeboe ieeJeekeÀ[®eer `keÀeUer DeeF&' mees[e³euee cnCee³euee mee³ekeÀue®³ee peeieer keÀej leerner
Yep³eeb®eer Dee@[&j efoueer. keÀener kesÀu³ee le³eej nesF&vee. Je[erue Je Heeb{jer-mJe®í®e! meoe peCet ceuee met®eJele
``yeesue meoe, Dejs ns PekeÀHekeÀ veeskeÀjer oesvner ieceeJeues. cnCeleele vee neslee keÀer osMe DeeefCe Jes<e yeoueuee lejer
keÀHe[s, iee[er, keÀener meebieMeerue keÀer keÀer mebkeÀìb ³esleele lesJne nele OegJetve®e mJeYeeJe yeouele veener.
veener?'' Fleke̳ee JesUeveblej ceeP³ee ³esleele. HeCe l³eener HeefjefmLeleerle peje ``meensye legce®³ee ue#eele Demesue®e keÀer
®esnN³eeJej®es Dee½e³e& peje keÀceer ceve DeeefCe [eskebÀ Meeble þsJetve efJe®eej DeeHeu³ee kebÀHeveerle ueeieuees lesJne ceer
Peeueb Demeueb lejer GlmegkeÀlee kesÀuee keÀer mebkeÀìekeÀ[s pej mebOeer cnCetve SkeÀìe®e HegC³eele jenle neslees. DeeF&, Je[erue
leMeer®e nesleer. Fleke̳ee Je<ee¥veblej Heeefnueb lej? keÀesCeer meebieeJeb yeeMeer&uee nesles. Je[erue Deece®eer íesìerMeer Mesleer
meoe mejJeCesceOeuee Decegueeûe Heeb[gjbiee®³ee ceveele keÀener JesieUb vemesue meebYeeUtve Jewjeie®³ee meeKejkeÀejKeev³eele
yeoue ceer Depetvener mecepeeJetve keÀMeeJeªve?'' ieUerHee®³ee nbieeceele keÀecener keÀje³e®es. HeCe
IesC³ee®ee Òe³elve keÀjle neslees. DeeHeueer kebÀHeveer yebo He[e³euee DeeefCe Je[erue
``meebielees meensye, cnCetve lej $eeme efouee legcneuee LeebyeC³ee®ee.'' pee³euee SkeÀ®e ieeþ He[ueer. legce®³eemeejK³eebvee ueies®e ogmejer veeskeÀjer
``Dejs $eeme keÀmeuee l³eele? yeesue ueJekeÀj.'' efceUeueer DemeCeej®e. ceuee ceenerle Deens keÀoeef®ele legcner ceuee legce®³ee
``meensye legcneuee DeeþJele®e Demesue keÀer DeeHeueer kebÀHeveer yebo veJ³ee kebÀHeveerle veeskeÀjeruee þsJetve Iesleueb Demeleb, HeCe ceePeer DeeF&
He[ueer lesJne legce®³eele neleeKeeueer legce®eer meieUer keÀeceb keÀjle neslees. ieeJeekeÀ[®eer `keÀeUer DeeF&' mees[e³euee keÀener kesÀu³ee le³eej nesF&vee.
Deieoer legce®eb kesÀefyeve veerìvesìkebÀ þsJeC³eeHeemetve les oj one leejKesuee Je[erue Je veeskeÀjer oesvner ieceeJeues. cnCeleele vee keÀer mebkeÀìb ³esleele lesJne
yeBkesÀceOetve legce®ee Heieej keÀe{tve DeeCeC³eeHe³e¥le. Heieej keÀe{tve DeeCeuee nele OegJetve®e ³esleele. HeCe l³eener HeefjefmLeleerle peje ceve DeeefCe [eskebÀ
js DeeCeuee keÀer DeeHeu³ee ef[Heeì&ceWìmeeþer oj ceefnv³eeuee ve ®egkeÀlee Meeble þsJetve efJe®eej kesÀuee keÀer mebkeÀìekeÀ[s pej mebOeer cnCetve Heeefnueb
legcner mHesMeue ®ene DeeefCe iejce iejce Yepeer ceeieJele nesleele. leer lej? keÀesCeer meebieeJeb Heeb[gjbiee®³ee ceveele keÀener JesieUb vemesue
Dee@[&j®eer ceer®e Ðee³e®ees.'' keÀMeeJeªve?''
Deelee ceeP³ee ue#eele Deeueb keÀer meoeves FlekeÀer PeìHeì DeeefCe ceer meoekeÀ[s LekeÌkeÀ nesTve Heenle neslees. l³eeJesU®ee Heb®eJeerMeerleuee
yejesyej Dee@[&j keÀMeer efoueer les. meoe mejJeos l³eeJesUer veeskeÀjer®³ee meoe peerJeveeyeÎue FlekebÀ meeOe leÊJe%eeve keÀesþs yejb efMekeÀuee Demesue?
MeesOeele meesueeHetjpeJeU®³ee yeeMeeantve Lesì HegC³eeuee Deeuee. efMe#eCe ceuee Jeeìleb ieefjyeer®eb ceeCemeeuee Ie[JeC³ee®eb keÀece keÀjles.
pescelesce Hee®eJeer-meneJeerHe³e¥le Peeueb Demesue-vemesue. HeCe JeeieC³ee- ``meoe, Heg{s keÀe³e Peeueb les meebieMeerue keÀe?'' meenefpekeÀ®e ceePeer
yeesueC³eele DeefleMe³e Deoye DeeefCe vece´lee nesleer. Heeb{je mJe®í ueWiee GlmetkeÀlee Deelee DeeCeKeerve®e Jee{ueer nesleer.
DeeefCe Meì& [eske̳eeJej Heeb{jer ìesHeer DeMee Deieoer meeO³ee HeesMeeKeeletvener ``meensye DeeHeCe Yepeer DeeefCe ®ene Hejle ceeieJet³ee keÀe?''
l³ee®eer mJe®ílee DeeefCe ìeHeìerHeHeCee peeCeJele neslee. kesÀJnener DeeefCe ``þerkeÀ Deens.''
keÀenerner keÀece meebiee PeìHeì DeeefMe J³eJeefmLeleHeCes keÀªve Hegvne ``lej ceer keÀe³e meebiele neslees? oesve-®eej Je<e¥ keÀMeeryeMeer þerkeÀ
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 101
iesueer, HeCe lesJe{îeele DeeF&®³ee DeeûeneKeelej ceie keÀe³e efJe®eejlee? ne@ìsuee®eener Hemeeje
ueive keÀjeJeb ueeieueb DeeefCe Heg{®³ee oesve-®eej nUtnUt Jee{e³euee ueeieuee. yee³ekeÀe-ceguebner
Je<ee¥le KeeCeejer DeeCeKeer oesve leeW[b Jee{ueer. ceie ne@ìsuekeÀ[s yeIee³euee ueeieueer. ceIeeMeer
ceie keÀe³e meebiet meensye? DeeOeer®e meesueeHetj legcneuee meebefieleueb lemeb osJee®³ee ceveele
og<keÀeUer efpeune ceeP³ee ceieogjeÒeceeCes Mesleerle keÀenerlejer JesieUb®e nesleb SJe{b vekeÌkeÀer! cnCetve
Lees[erHeÀej megOeejCee keÀjle®e neslees. l³eeceO³es lej l³ee ®ees®e osCeeN³eeves ®eeN³ee®eerner mees³e
ieeþerMeer Hewmes mebHele Deeues. nUtnUt keÀpee&®ee keÀªve þsJeuesueer nesleer.'' Demeb cnCetve meoeves
yeespeener Jee{le ®eeueuee DeeefCe Je³e³eg×e keÀceeF& yemeu³ee peeieer®e [esUs efceìtve Heb{jHetj®³ee efoMesves
®eej DeeCes DeeefCe Ke®ee&®ee yeboe ©He³ee. vecemkeÀej kesÀuee. lees efJeþgje³eeuee vekeÌkeÀer®e
veeskeÀjer®es oesj DeHegN³ee efMe#eCeeves Je Jee{l³ee Heesnes®euee DemeCeej, keÀejCe MesJeìer `YeeJe lesLes
Je³eeves kesÀJne®e keÀeHeues iesues nesles. Deelee Oe[ osJe!'
vee Mesleer vee veeskeÀjer. vees leȳeele vee ceȳeele. ``Dejs HeCe iee[er Jeiewjs®eb keÀe³e?'' ceer
keÀener megOejsvee yeIee. efJe®eejueb.
DeMeele®e nleeMe nesTve MesleeJeªve ``l³ee®eb keÀe³e Peeueb meensye, ceer veener cnìueb
IejekeÀ[s ³ee³euee efveIeeuees. HeÀej LekeÀJee Deeuee lejer keÀceeF& Jee{le nesleer. HeCe Deecner efHe{erpeele
cnCetve IeesìYej ®ene I³eeJee cnìueb lej ceeUkeÀjer Deved ìeUkeÀjer. l³eecegUs megHeejer®³ee
peJeUHeeme ³eskeÀHeCe ìHejer efomesvee. lesJe{îeele Keeb[e®ebner J³emeve veener. pesJeCeKeeCe cnCeeue
meesueeHetj-yeeMeea megHejHeÀemì Smìer yeepetve lej meeOeb®e, Deieoer meCeemegoeruee iees[ Peeueb
efveIetve iesueer DeeefCe meensye efJeÇuee®eer MeHHeLe lej®e! l³eecegUs Hewmeener yeN³eeHewkeÀer ieeþeruee
meebielees jCejCel³ee JewMeeKee®³ee Gvnelener meeþle iesuee, yejb YeekeÀjeruee keÀe³e cees[euee
[eske̳eele Jeerpe ®eceketÀve iesueer. eflekeÀ[tve leeW[ DeeefCe ³esCeeN³ee HewMeeuee keÀe³e pee³euee one Jeeìe -
cnìueb DeeHeu³ee vescekeÀe Heeefnpes lesJne keÀHeYej ®ene efceUsvee DeeefCe jeJeCee®³ee leeW[emeejK³ee. meeþJeuesuee Hewmee keÀeHejemeejKee kesÀJne
FLeb lej efoJemeekeÀeþer HeVeeme SkeÀ Smìîee, MeskeÀ[îeebveer yewueiee[îee G[tve peeF&ue l³ee®ee vesce veener. l³eeletve ne@ìsue®³ee pees[eruee cnCetve
DeeefCe Hee³eer ®eeueCeejer ceeCemeb peeleele. l³eebvee pej ®ene H³eeJeemee ke@Àìefjbie megª kesÀueb, HegC³eekeÀ[®es Je meesueeHetjceOeues oesve-®eej ne@uener
Jeeìuee lej keÀe³e keÀjle Demeleerue? meensye, ®ekeÌkeÀ ogmeN³ee efoJeMeer yeebOetve Iesleues. ne@ìsue Je ke@ÀìefjbieceO³es efceUtve MebYejskeÀ ceeCemeb Heesìeuee
IejekeÀ[tve ®ene®³ee ìHejermeeþer ueeieCeejb meeceeve-megceeve DeeCeueb. ueeieueer. KeN³ee DeLee&ves `DeVeoelee' Peeuees.''
ceeTueer®³ee HeÀesìesuee nej Ieeleuee DeeefCe kesÀueer keÀer megjJeele. jespe®³ee ns meebieleevee meoe l³ee®³ee meesvesjer ®e<c³eeletve DeefleMe³e efvejeiemeHeCes
megjJeeleer®³ee HeVeeme keÀHeeb®es yeIelee-yeIelee MebYej-oer[Mes keÀHe Peeues. nmeuee.
cnCeleelevee ®ene®eer JesU Peeueer keÀer ceeCemeeuee HeÀkeÌle ®ene®e ueeielees, ``ceie keÀe³e HewMee®³ee ogLe[er Yeªve JeenCeeN³ee ®ebêYeeiesJej OejCe
ogmejb keÀenerner ®eeuele veener. Deieoer Dece=lemeg×e. cnCetve®e keÀoeef®ele yeebOee³e®eb þjJeueb, Lees[e peceerve-pegceuee Iesleuee, yee³ekeÀe-cegueeb®³ee
®eneuee He=LJeerJej®eb Dece=le cnCele vemeleerue?'' meoe pemepemee yeesuele veeJeeves oesve-®eej jene³e®³ee peeiee Iesleu³ee. DeeefLe&keÀ mLew³ee&®³ee
neslee lemeleMeer l³ee®eer keÀneCeer DeeCeKeerve®e DewkeÀeJeerMeer Jeeìle nesleer. HeeþesHeeþ megyeÊee Deeueer. ceie cegueeb®³ee Jee{l³ee mebmeeje®eerner ef®eblee
``ceie keÀe³e ®eneyejesyej efieNneF&keÀebvee KeeC³eemeeþer keÀener yeener jeefnueer veener.
þsJee³euee, meg©Jeeleeruee yeìj, ceie yeìeìs Je[s, Je[eHeeJe; ®ene®³ee HeCe FlekebÀ meieU nesTvener SkeÀ Meu³e ceveeuee mJemLe yemet
ìHejer®eb íesìb ne@ìsue Peeueb. cee©leerje³ee®³ee MesHeìemeejKee Hemeeje osF&vee.''
Jee{e³euee ueeieuee DeeefCe efieNneF&keÀmeg×e. HeCe cejeþer Demetvener DeeHeCe ``Deelee keÀe³e?'' ceueener jeneJesvee.
SkeÀ ieesä þjJeueer. efieNneF&keÀ pees[e³e®eer, lees[e³e®eb veener. l³eemeeþer ``DeOe&Jeì efMe#eCeecegUs Deece®³ee veefMeyeele Kegj[Ceb Deeueb.
efpeYesJej meeKej þsJee³e®eer DeeefCe [eske̳eeJej yeHe&À. yeekeÀer efJeÇuee®³ee legce®³eemeejK³ee osJeeceeCemeeb®³eecegUs les megme¿e Peeueb les þerkeÀ. JesU®³ee
neleer! JesUer mJele:uee meeJeju³eecegUs cegueebveener efMekeÀJelee Deeueb DeeefCe leerner
102 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
OebÐeele Deeueer, HeCe veblej ue#eele Deeueb keÀer Deepener DeeHeu³eekeÀ[s ieª[ cee$e DeeHeues HebKe HewÀueeJetve met³ee&Jejmeg×e meeJeueer Oeje³e®ee
DeMeer efkeÀleerlejer ogozJeer cegueb Deensle keÀer peer ngMeej Demetvener kesÀJeU Òe³elve keÀjlees. meoe mejJeosves ³eeHes#ee JesieUs keÀe³e kesÀues? JesieUs
Iej®³ee HeefjefmLeleercegUs `legner ³eÊee kebÀ®eer?' Demee ÒeMve efJe®eeje³e®eer kesÀues®e Demesue lej FlekebÀ®e DeekeÀeMeele PesHeeJetvener peefceveerJej®eer vepej
JesU l³eeb®³ee yeeyeleerue Depetvener ³esles. ceie ceeP³ee ceveele efJe®eej Deeuee keÀe{ueer veener. efHeÀefvekeÌme He#³eeÒeceeCes jeKesletve Hetvepe&vce IesTvener l³ee®e
keÀer DeeHeCe GHeeMeer jentve ogmeN³eeuee pesJee³euee IeeueC³eeFlekesÀ jeKes®ee Debieeje keÀªve lees jbpeu³eeieebpeu³eeb®³ee keÀHeeUer ueeJeuee. HeCe
keÀoeef®ele DeeHeCe ceesþs vemet, HeCe DeeHeu³ee leeìeleueb ®eej Ieeme `ceuee meeOet cnCetve DeesUKee' Demee DeÆeneme mees[e®e, meeOee Deeûen
ogmeN³eemeeþer keÀe{tve þsJeC³eeFlekeÀer leekeÀo, kegÀJele DeeefCe oevele osJeeves efkebÀJee DeHes#eener kesÀueer veener. mJele:®ee efJekeÀeme keÀjleevee meceepee®esner
vekeÌkeÀer DeeHeu³eeuee efoueer Deens.'' meoe®³ee leÊJe%eeveeves ceer YeejeJetve $eÝCe HesÀ[ues. SkeÀe DeOe&efMeef#ele ceeCemee®eer efMe#eCemebmLee
iesuees. GYeejC³eeHe³e¥le cepeue iesueer DeeefCe `HejesHeosMes Heebef[l³eele' meceeOeeve
``cnCetve þjJeueb keÀer DeMee cegueebvee efMekeÀJee³e®eb. megjJeeleeruee ceeveCeeN³ee HegmlekeÀer Hebef[leebvee keÀenerner ve yeesuelee Òel³e#e ke=Àleerves l³eeves
ceeP³ee ne@ìsueele keÀece keÀjCeeN³ee cegueebvee mJeKe®ee&ves MeeUsle HeeþJeueb DeeHeueer peeiee oeKeJetve efoueer.
ceie nUtnUt íesìerMeer MeeUe megª kesÀueer. iejpee Jee{le Jee{lee Deecner ne@ìsueeletve yeensj He[uees. Yejjml³eele keÀenerner ve yeesuelee
MeeUsmeeþer keÀe@uespe keÀe{ueb. yeIelee yeIelee efMe#eCemebmLee GYeer meoeves ceeP³ee Hee³eebvee nele ueeJeuee DeeefCe PeìkeÀve ceePee nele
jeefnueer. Deelee lej FlekebÀ meceeOeeve Jeeìleb³e keÀer meebiee³euee Je les efKeMeeleu³ee ªceueekeÀ[s kesÀJne iesuee les ceePeb ceuee®e keÀUueb veener.
keÀªve IesCeeN³ee `Heb{jerefveJeemee'®es DeeYeej ceevee³euee Meyo®e veenerle.'' DeefvekesÀle menefveJeeme,
FlekeÀe JesU DeKeb[ yeesueCeeje meoe ieefnJejuee DeeefCe nUtnUt efJeuesHeeuex (Het.) cegbyeF& - 400 057
Meeblener Peeuee. efKeMeeletve HejerìIe[er®ee ªceeue keÀe{uee Je ®e<cee Ye´ceCeOJeveer : 99672 75375
keÀe{tve l³eeves DeeveboeÞetbvee Jeeì keÀªve efoueer.
ceerner l³ee®³ee HeeþerJeªve nele efHeÀjJele cnCeeuees, ``Dejs
neefo&keÀ MegYes®íe !
%eeveoevee®³ee HeefJe$e keÀe³ee&uee legpee neleYeej ueeieuee. oeveemeeþer
OeveeHes#ee cevee®eer Þeercebleer ueeieles. legP³eekeÀ[s lej oesvnerner Deens. ceuee
legP³ee Yeei³ee®ee nsJee Jeeìlees.'' Deecneb Iejer Oeve
meoe®eer keÀLee SsketÀve ceePes ceve Hejle Heb®eJeerme Je<ex ceeies iesues. Meyoeb®eer®e jlves~
l³eeJesU®³ee Je Deelee®³ee meoeceO³es peceerve-Demceeve®ee HeÀjkeÀ neslee.
DeieefCele mebkeÀìs SkeÀeceeieesceeie Deeueer cnCetve ieg[I³eele ceeve Ieeuetve
veefMeyeeuee oes<e osle j[le DeeefCe kegÀ{le yemeuee veener. HeefjefmLeleeruee
nleyeue nesTve MejCe peeC³eeSsJepeer mJele:®³ee meeceL³ee&ves HeefjefmLeleer®ee
ÒeJeen®e yeoueuee. ceuee kegÀmegceeûepeeb®³ee `keÀesuebyeme®es ieJe&ieerle'ceOeerue De#ej J³eJemLeeHeve
DeesU DeeþJeueer, `Deveble Deeceg®eer O³es³eemekeÌleer Deveble Deved DeMee,
efkeÀveeje leguee Heecejeuee' KejesKej®e peJeUpeJeU Je<e&Yej
KeJeUuesu³ee mecegêeMeer Pegbpe osTvener ³eMe ve Deeu³eeves keÀesuebyemeves meJe&ÒekeÀej®eer [er. ìer.Heer ®eer keÀeces lemes®e ÒetHeÀ
DecesefjkesÀ®ee MeesOe LeebyeJeuee Demelee lej keÀesCeer l³eeuee oes<e efouee jeref[bie kesÀues peeF&ue
vemelee, HeCe ceie l³ee®es veeJener peiee®³ee Feflenemeele Depejecej Peeues
vemeles. mebHeke&À
efMeHee³eeHeemetve les KeN³ee DeLee&ves efMe#eCecen<eer& nesCes cnCepes efMeJeeveer DeeskeÀ
DeekeÀeMeeuee ieJemeCeer IeeueC³eemeejKes®e nesles. #eereflepee®ee Heuuee 22, efnjkeÀCeer meesmee³eìer, Heeb[gjbie Jee[er, ieesjsieeJe (HetJe&),
¢efäHeLeelener vemeleevee efve³eleerves peìe³egmeejKes HebKe keÀeHetvener l³eeve cegbyeF& - 400 063 Ye´ceCeOJeveer - 9223443672
ieª[PesHe Iesleueer. cnCeleele vee DeekeÀeMeele JeeoUe®eer ®eentue ueeieueer shivaniok@gmail.com

keÀer ef®eceCeer, keÀeJeUs DeeHeeHeu³ee Ieje®ee Deemeje Iesleele, HeCe He#eerjepe


MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 103
³egJee ÒeefleYee MeesOe
uesKekeÀ oes efoue efceue jns nw...
- éeslee meeJeble / efvelesMe jeJe ceiej ®egHekesÀ ®egHekesÀ....

Meen©Ke Keeve®³ee leeW[er ns megboj ieeCeb, ceefncee ®eewOejer®eer Meeueerve


HeÀlesnHetj efme¬eÀer. HeÀlesn DeLee&le efJepe³ee®eb Deoe, efHeÀuce Hejosme®eb ns ieerle. DeeþJeueb vee? SkeÀoce jesceBefìkeÀ
Menj! HeÀlesnHetj efme¬eÀerle efnbot-cegmueerce cet[ceO³es vesCeej; SkeÀe Jesieȳee®e ogefve³esle IesTve peeCeejb. ³ee ieeC³ee®eb
DeeCeKeerve SkeÀ JewefMeäîe cnCepes les efpeLeb Megì kesÀueb³e les efþkeÀeCe
mLeeHel³ekeÀuee SkeÀ$e veeboleele. FLeueer Òel³eskeÀ
HeÀlesnHetj efme¬eÀer! ueeue oie[eleu³ee YeJ³e Fceejleer DeeefCe ceneue,
Jeemlet, Òel³eskeÀ Fceejle efn®eb mJele:®eb ve#eeroej keÀceeveer, peeUeroej efKe[ke̳ee efYebleerJej®eer ueepeJeeye
JesieUsHeCe DeeefCe meeQo³e& Deens. `efoJeeCe-S- ef®e$emebHeoe, meeO³ee-megboj ceefMeoer, éesleJeCeea oiee& DeeefCe Pee[eb®eer
Keeme' Heentve lej Òes#ekeÀ mlebefYele nesleele. DeOetveceOetve efomeCeejer efnjJeeF&! Hejosmeb®e ns ieeCeb efnì nesC³eele ³ee
yeensªve ogcepeueer efomeCeejer ner Jeemlet Deeletve
SkeÀcepeueer®e Deens. ³ee®e `efoJeeCe-S-
Keeme'ceOeerue ieesueekeÀej Jesoer DeeefCe YeJ³e,
HeCe Del³eble kegÀMeue keÀueekegÀmej Demeuesuee
mlebYe [esȳeeb®eb HeejCeb HesÀ[leele.

104 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010


HeÀlesnHetj efme¬eÀer®ee, FLeu³ee peeotF& Heefjmeje®eener ceesuee®ee Jeeìe Deens.
leepeceneuee®³ee leguevesle ogue&ef#ele jeefnuesu³ee ³ee Menje®eb JeCe&ve
keÀjleevee DeveskeÀpeCe l³eeuee `peieeleerue meieȳeele DeueewefkeÀkeÀ Yegefle³ee
Jee[e' (Ghost citiy), `Deesmee[yeeie' Demeb JeCe&ve keÀjleele. Demeb
efye©o ueeJeleele. Deeûee leeuegke̳eeleueb ns íesìbmeb ieeJe, Deepener HeÀejmeb
iepeyepeuesueb veener. Deeûeentve 37 efkeÀceer otj Heef½ece efoMesuee, 400
Je<ee¥HetJeea JemeJeuesueb ns Menj. eflemeje ceesieue yeeoMene ceesncceo
peueeuegÎerve DekeÀyej ³eeves efme¬eÀer®³ee Deesmee[ ceeUjeveeJej SkeÀ
mebHetCe&HeCes veJeerve efJe®eej DeeefCe Dee³eece Demeuesueb Menj JemeJeC³ee®ee
cenÊJeekeÀeb#eer ÒekeÀuHe neleer Iesleuee. lesJne GYeejueb iesueb les HeÀlesnHetj
efme¬eÀer-HeÀlesn DeLee&le efJepe³ee®eb Menj! ns Menj Heenleevee legcneuee
l³eeb®³ee meeQo³e&ûenCeemeeþer [esȳeeb®ee peemle ÒeceeCeele JeeHej keÀjeJee
ueeielees.
efme¬eÀer®ee Fefleneme-DekeÀyeje®³ee HetJeea®ee
HeÀlesnHetj efme¬eÀer®eer efveefce&leer pejer DekeÀyejeves kesÀueer lejerner efme¬eÀer®ee l³eeves GYeejuesueb SJe{b ceesþb meece´ep³e mJele:veblej meebYeeUC³eemeeþer
Fefleneme DekeÀyeje®³ee Deieesoj®ee Deens. efme¬eÀer ns yeejeJ³ee l³eeuee cegueb DeeefCe ieeoeruee Jeejme veJnlee. DeveskeÀ HeefJe$e Oeeceebvee,
MelekeÀeHeemetve `efmekeÀjJeej jepeHegleeb®³ee' DeefOeHel³eeKeeueer nesleb DeeefCe leerLe&#es$eebvee Yesìer osTve, oeveb osTve Peeueb, DeveskeÀ meeOet-meble, ceewueJeer
efmekeÀjJeejebJeªve ³ee efþkeÀeCeeuee efme¬eÀer ns veeJe He[ueb. veblej Deeuesu³ee ³eeb®es DeeMeerJee&o Peeues, HeCe keÀener iegCe Deeuee veener. MesJeìer Demeb®e
legkeÀea DeeefCe ceesieue yeeoMenebvee DeeefCe mejoejebvee efme¬eÀer®eb ns Heþej efme¬eÀer®³ee MesKe meueerceGÎerve ef®emleer, ³ee megHeÀer mebleeb®eer keÀerleea DekeÀyej
ceesefnces®³ee DeeOeer mewv³e ieesUe keÀjCeN³eebmeeþer DeeefCe l³eeb®³ee yeeoMeneuee efme¬eÀerHe³e¥le jCejCel³ee Gvneletve, leHle JeeUJebìeletve
íeJeC³eebmeeþer ³eesi³e Jeeìueb. DeveJeeCeer Kes®etve IesTve Deeueer.
lemeb®e DekeÀyej keÀener Heefnuee ceesieue yeeoMene veJns, p³ee®eb ue#e MesKe meueerceGÎerve ef®emleer ³eebveer DekeÀyejeuee DeeMeerJee&o efouee keÀer
efme¬eÀerkeÀ[s iesueb. ceesieue meece´ep³ee®ee mebmLeeHekeÀ yeeyej ³eevesoKeerue leguee leerve cegueb nesleerue DeeefCe keÀener ceefnv³eele®e ns YeekeÀerle Kejb
mewv³eemeeþer®e efme¬eÀeruee nsªve þsJeueb nesleb, efMeJee³e yeeyejeves þjueb. DekeÀyeje®eer Heefnueer yee³ekeÀes peesOeeyeeF& efnves SkeÀe cegueeuee pevce
peJeU®³ee®e SkeÀe veoer®³ee ÒeJeeneJej yeebOe IeeueC³ee®eb keÀece megª efouee DeeefCe MesKe ef®emleeR®ee DeeMeerJee&o Keje þjuee. cnCetve ³ee
keÀjC³ee®es DeeosMe efoues. pesCes keÀªve efleLes SkeÀ leUb efvecee&Ce nesF&ue veJepeele ceguee®eb veeJe þsJeueb iesueb meueerce! (ne®e Heg{s penebieerj cnCetve
DeeefCe efme¬eÀer®eer HeeCeerHegjJeþîee®eer iejpe Yeeiesue. GleejebJej yeieer®esner DeesUKeuee iesuee) Heg{s DeeCeKeer keÀener ceefnv³eeble®e DekeÀyeje®³ee Depetve
ueeJeC³ee®eer mees³e kesÀueer. ns meieUb ceveg<³eJemleermeeþer efme¬eÀer DeefOekeÀ oesIee yee³ekeÀebveer iees[ yeeleceer efoueer DeeefCe oesIeeRveener cegueies Peeues.
mees³eer®eer þjeJeer cnCetve yeeyej®ee ne otjoMeeaHeCee Heg{s Jejoeve þjuee. Heg$eeb®³ee pevcee®³ee Deeveboele njKetve iesuesu³ee yeeoMene DekeÀyejeves
keÀneCeer peesOee-DekeÀyej®eer efve½e³e kesÀuee keÀer efme¬eÀer®e nesF&ue l³ee®³ee meece´ep³ee®eer veJeer jepeOeeveer!
1568 He³e¥le DekeÀyej Yeejleeleerue meJee¥le ceesþe mece´eì yeveuee cee$e FeflenemekeÀejeb®³ee celes, Jeejme efceUC³ee®ee Deevebo ns HeÀlesnHetj
neslee DeeefCe l³ee®eer keÀerleea DeeefCe oyeoyee meJe&otj Hemejuee neslee; cee$e JemeJeC³eeceeie®eb SkeÀcesJe keÀejCe vemeeJeb, lej ner veJeer jepeOeeveer ceesieue

éeslee meeJeble - yeer.S. (Fefleneme)


meO³ee cegbyeF& efJeÐeeHeerþele Sce.S. (Fefleneme) ®³ee Heefnu³ee Je<ee&le efMekeÀle
Deens. ieesojspe kebÀHeveerle DeekeÀe&F&Jn efJeYeeieele keÀe³e&jle.
efvelesMe jeJe - yeer.S. (Fefleneme)
meO³ee cegbyeF& efJeÐeeHeerþele Sce.S. (Fefleneme) ®³ee Heefnu³ee Je<ee&le efMekeÀle
Deens. Keemeieer keÌueemesmeceO³es efMe#ekeÀ.
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 105
meece´ep³ee®eb jepeveweflekeÀ, meebmke=ÀeflekeÀ DeeefCe DeeO³eeeflcekeÀ keWÀê yevet meuueerceGÎerve ef®emleeR®ee oiee& ner SkeÀcesJe éesleJeCeea mebiecejJejer
MekeÀueb Demeleb, keÀejCe HeÀlesnHetj efme¬eÀer DeMee efþkeÀeCeer nesleb keÀer les oie[eleerue Jeemlet Deens. penebieerj yeeoMene®eb ³ee Jeemleguee Kejer MeesYee
ceesieueeb®eer jepekeÀer³e jepeOeeveer Deeûee DeeefCe keÀewìgbefyekeÀ Þe×emLeeve DeeCeueer Deens. leer ®eejer yeepetuee cenerjHeer mebiecejJejer peeUercegUs
Demeuesueb Depecesj (ceesF&vegÎerve ef®emleer ³eeb®ee oiee&) ³ee oesIeeble ogJee meeOet otjotjntve ueeskeÀ oi³ee&le ³esleele. oi³ee&®³ee mebiecejJejer peeȳeebvee ueeue
MekeÀueb Demeleb. meJee&le cenÊJee®eb cnCepes SkeÀ veJeb Menj, veJeer YeieJes Oeeies yeebOeleele, DeMee ¢{ Þe×sves keÀer meueerceGÎerve ef®emleeR®³ee
jepeOeeveer yeeoMene®eer meÊee keWÀêerle keÀjC³ee®³ee ¢äerkeÀesveeletve DeeMeerJee&oeves lesosKeerue efveHegef$ekeÀ, jenCeej veenerle. oi³ee&leerue Debleie&le
cenÊJee®eer þª MekeÀueer Demeleer. ve#eerkeÀece, mebiecejJejer peeȳee; mlebYe ns kesÀJeU DeÒeeflece! mebiecejJejer
cetefle&ceble DeueewefkeÀkeÀ JeemlegefMeuHekeÀuee peeȳeebcegUs ÒekeÀeMee®es nesCeejs HejeJele&ve Heentve [esȳeeb®es HeejCes
HeÀlesnHetj efme¬eÀerle efnbot-cegmueerce mLeeHeʳekeÀuee SkeÀ$e veeboleele. efHeÀìles.
HeÀlesnHetj efme¬eÀerle efnbot-cegmueerce JeemlegkeÀuee mecejme nesTve iesu³ee peecee ceefMeoer®eb yeebOekeÀece HetCe& Peeu³eeJej keÀener Je<ee¥veer®e yeeoMene
Deensle. HeÀlesnHetj efme¬eÀer®eb veeJe keÀe{ueb keÀer [esȳeebmeceesj meJe&ÒeLece DekeÀyejeves jCeLebyeesj®ee cenekeÀe³e ie[ keÀeyeerpe kesÀuee DeeefCe ³ee
³esLeb les peecee ceMeero, MesKe meueerceGÎerve ef®emleer®ee oiee& DeeefCe yeguebo efJepe³ee®ee ÒeeflekeÀ cnCetve HeÀlesnHetj efme¬eÀeruee `yeguebo ojJeepee'
ojJeepee. yeebOeuee. yeguebo ojJeepee peCet DekeÀyeje®eb ÒeefleoMe&ve Ie[efJelees.
HeÀlesnHetj efme¬eÀerle meJe&ÒeLece kegÀþueer Fceejle yeebOeueer iesueer Demesue, peJeUpeJeU 50 HetÀì ©bo DeeefCe 100 HetÀì Gb®e ne ojJeepee SkeÀe
lej leer cnCepes peecee ceMeero. HetJexkeÀ[tve yeeoMeener ojJeepeeletve Deele cepeyetle DeeefCe YeJ³e Hee³eL³eeJej GYeejuee³e, pees peefceveerHeemetve 42
Deeu³eeJej ceO³eYeeieer YeJ³e ceeskeÀUe Heefjmej DeeefCe ®eejner yeepetbveer HetÀì Gb®eerJej Deens. ojJeepeeJej yemeJeuesu³ee mebiecejJejeJej
ceeskeÀȳee Keesu³ee. keÀceeveer Deensle. efpeLes ef®emleer DeeHeu³ee Deveg³ee³eeRvee kegÀjeCeeleerue DeveskeÀ keÀueceb keÀesjueer Deensle. ojJeepee®³ee ®eewkeÀìerJej
efMekeÀJele Demele. ceOeu³ee ceeskeÀȳee Heefjmejele®e MesKe meueerceGÎerve DeeHeu³eeuee leebye[îee DeeefCe Heeb{N³ee jbiee®³ee mebiecejJej oie[e®es efceÞe
ef®emleer ³eeb®ee oiee& DeeefCe veJeeye Fmueece Keeve ³eeb®eer keÀyej Deens. yeebOekeÀece efomesue! ³ee Jeemleg®es cegK³e JewefMeäîe cnCepes ³ee Jeemlegb®eer
mebHetCe&HeCes ueeue oie[ele GYeejuesu³ee HeÀlesnHetjceO³es MesKe ÒeceeCeye×lee Je [ewueoejHeCee Demee ne YeJ³eefoJ³e `yeguebo ojJeepee'
cewueesved cewue otjosKeerue DekeÀyej yeeoMene®³ee yeguebo meece´ep³ee®eb ÒeeflekeÀ
yevetve ®ecekeÀle jenlees.
Kejb meebiee³e®eb lej FLeueer Òel³eskeÀ Jeemlet, Òel³eskeÀ Fceejle efn®eb
mJele:®eb JesieUsHeCe DeeefCe meeQo³e& Deens. `efoJeeCe-S-Keeme' Heentve lej
Òes#ekeÀ mlebefYele nesleele. yeensªve ogcepeueer efomeCeejer ner Jeemlet Deeletve

106 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010


keÀejCeb efoueer peeleele, HeCe Kejb keÀe³e les Feflenemeeuee®e þeTkeÀ.
®ebês®³ee keÀuesÒeceeCes HeÀlesnHetj efme¬eÀer®³ee JewYeJeeves HeewefCe&cee ieeþueer.
HeCe l³ee®e ®ebês®³ee keÀuesÒeceeCes ³ee®e efme¬eÀer®³ee JewYeJeeuee Deesnesìer
ueeietve DeceeJem³ee ieeþueer. Deepe cee$e efleLeues meesvesjer ve#eerkeÀece
Deesmejueb, jbieerle ef®e$e Oegmej Peeueer Deensle. FceejleeR®eer He[Pe[ Peeueer,
leueeJe Deeìuee³e, iegueeyeb, megkeÀueer Deensle DeeefCe ceeies jeefnueb³e leer
DekeÀyeje®eer Deewì IeìkesÀ®eer jepeOeeveer HeÀkeÌle ueeue oie[eleueb ef®ejWyeoer
HeCe SkeÀekeÀer JewYeJe!
-éeslee efJevee³ekeÀ meeJeble (B.A. in History)
meer-702, meesveer He@je[eF&pe keÀes-Dee@He., ìer.Jner.Sme.-III
Jeefpeje veekeÀe, yeesefjJeueer (He.), cegbyeF& - 400 091.
Ye´. 99694 93873

- efvelesMe efovesMe jeJe (B.A. in History)


Deejs keÀe@ueveer, ³egefveì veb 31,
ceeUer veiej, ieesjsieeJe (Het.), cegbyeF& - 400 065
Ye´. : 99670 83129

Sheetal Sawant’s
SkeÀcepeueer®e Deens. `efoJeeCe-S-Keeme'ceOeerue ceO³eYeeieer GYee SHREE BEAUTY PARLOR
Demeuesuee Keebye meg©Jeeleeruee ®eewkeÀesve, ceO³eYeeieer DeäkeÀesve Je Jej
yenejoej efMeuHeke=Àleerves Yejuesuee Demetve l³ee®³ee Jej Demeuesu³ee
yewþkeÀeruee Hesuetve Oejlees. l³ee yewþkeÀerHe³e¥le peeC³eemeeþer leerve yeepetbveer
HeÀjmeyeboer Demeuesues keÀþ[s Deensle. FeflenemekeÀej cnCeleele l³ee®ee
GHe³eesie DekeÀyej meuueecemeuele keÀjC³eemeeþer keÀjle Demes. lej keÀener
FeflenemekeÀejeb®³ee celes efleLes lees DeeHeuee Keefpevee þsJele Demes. FLeu³ee
`efoJeeCe-S-Keeme'ceOeerue ieesueekeÀej Jesoer DeeefCe YeJ³e, HeCe Del³eble
kegÀMeue keÀueekegÀmej Demeuesuee mlebYe [esȳeeb®eb HeejCeb HesÀ[leele.
Speciality
HeÀlesnHetj efme¬eÀer®ee Demle!
SJe{b DeueewefkeÀkeÀ Menj, SJe{s keÀä keÀªve yeebOeuesueb DeceeHe Hewmee Aroma Treatment, Spa Treatment,
Ke®e& keÀªve GYeejuesuee, HeCe GYeeju³eeJej HebOeje Je<ee¥le®e mebHetCe& Hair cut, Facials, Mehendi, Make-up etc.
ojyeej, meJe& ceeCemeb, meejs J³eeHeej-Oebos, meieȳeebveer ieeMee iegb[eUuee
We Take Wedding Orders.
DeeefCe efveIetve iesues.
We give Door to Door Service.
kegÀCeer cnCeleb leUb Deeìueb DeeefCe HeeC³ee®eer keÀcelejlee Yeemet
ueeieueer cnCetve; lej kegÀCeer cnCeleb Deeûee DeeefCe efme¬eÀer FLes oesvnerkeÀ[s : Contact :
J³eJenej meebYeeUCeb keÀþerCe iesueb cnCetve; lej kegÀCeer cnCeleb GÊejskeÀ[tve
Tel. : 26865173. Mob. : 9967240887
nesCeejer Dee¬eÀceCeb jesKeC³eekeÀefjlee yeeoMeneves leU nueJeuee. DeveskeÀ
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 107
³egJee ÒeefleYee MeesOe
uesKekeÀ cegbyeF&ceO³es DeveskeÀ efþkeÀeCeer
- Òee®eer efvecyekeÀj jml³ee®ee ke@ÀveJneme keÀªve
ef®e$e keÀe{Ceejs DeeefCe l³eeJej
DeeHeuee GojefveJee&n keÀjCeejs
DeveskeÀ keÀueekeÀej HeenC³eele
³esleele. ®eewHeeìerJej JeeUt®es
efvejefvejeUs cegKeJeìs
yeveJeCeejs nsner Demes®e
keÀueekeÀej. ³ee ogue&ef#eleebkeÀ[s
meceepeeves DeeefCe MeemekeÀer³e
³eb$eCesves mJele:®es keÀle&J³e
cnCetve HeenC³ee®eer peªjer
Deens.

jml³eeves ®eeueues nesles. HetÀìHeeLe®³ee SkeÀe keÀesHeN³eeJej SkeÀ mecem³ee Demeleerue? Demes SkeÀ vee DeveskeÀ ÒeMve ceeP³ee ceveeceO³es
iejerye Demee efomeCeeje meJe&meeceev³e ceeCetme ef®e$e keÀe{C³eele ceive efvecee&Ce Peeues.
efomeuee. l³ee®³ee Deepetyeepetuee íesìer íesìer megboj ef®e$eb nesleer. l³ee®e ³ee ÒeMveebveer ceeP³ee ceveeuee DemJemLe kesÀues DeeefCe l³ee
ÒekeÀej®eb SkeÀ veJeerve ef®e$e lees jbieJele neslee. leer ef®e$es FlekeÀer DeekeÀ<e&keÀ ef®e$ekeÀejebmebyebOeer DeefOekeÀ ceeefnleer peeCetve IesC³ee®eer DeefveJeej F®íe
nesleer keÀer l³eeb®³eeJeªve ceePeer vepej nìsvee. ceer Heenle®e jeefnues DeeefCe Peeueer. l³ee®³ee keÀeceeceO³es De[LeUe DeeCeC³ee®eer KejesKej F®íe
Heenlee Heenlee YeesJeleeue®eer HeefjefmLeleer DeeefCe mJelJener efJemejues. l³ee nesF&vee, Hejbleg l³ee®³eemebyebOeer DeefOekeÀ ceeefnleer IesC³ee®eer F®íener ceuee
ef®e$eeves peCet ceuee ³ee peieeletve Deueie keÀªve SkeÀe veJeerve megboj mJemLe yemet osF&vee DeeefCe DeKesj l³eeuee yeesueles kesÀues®e.
megKeeJen Deevebooe³eer DeMee peieele vesues. ef®e$eeves pees keÀener Deevebo HetÀìHeeLeJej®³ee l³ee keÀesHeN³eeJej yemetve DeMeer megboj ef®e$es
efouee, lees®e mJeieea³e Deevebo Demes Jeeìues. keÀejCe mJeie& cnCepes pesLes jbieJeC³ee®es keÀece iesueer megceejs Deeþ Je<ex keÀjle Demeu³ee®es l³eeves
megKe®e megKe Demeles DeMeer DeeHeueer keÀuHevee DeeefCe vescekesÀ les®e megKe ³ee meebefieleues. l³ee®³ee keÀues®ee Òel³eskeÀ efoJeme veJeerve Demelees. Òel³eskeÀ
ef®e$eeves efoues. ceer keÀesþsner ve peelee l³ee ef®e$eeves ceeP³ee keÀjlee l³ee efoJeMeer ceveeceO³es efvejeUb efvecee&Ce nesCeejb ef®e$e lees keÀeieoeJej GlejJele
HetÀìHeeLeJej®e peCet mJeie& efvecee&Ce kesÀuee. Demelees. mebHetCe& efvemeie& ns®e l³ee®es efJe<e³e. efvemeiee&leerue p³ee ¢M³eeves
leer ef®e$eb Heentve ceeP³ee ceveele DeveskeÀ ÒeMve efvecee&Ce Peeues. ner SJe{er cevee®ee þeJe Iesleuee lees efJe<e³e ef®e$ee®³ee mJeªHeele Gceìlees.
megboj ef®e$es keÀe{Ceeje ne keÀueekeÀej Demes HetÀìHeeLeJej yemetve ef®e$e keÀe ceeP³eepeJeU yeesuele Demeleevee®e l³ee®eb ef®e$e keÀe{C³ee®eb keÀece
keÀe{le yemeuee Deens? SJe{er megboj efveefce&leer keÀjCeeje ne ef®e$ekeÀej ®eeuet nesleb DeeefCe Lees[îee®e JesUele l³ee®³ee kegbÀ®eu³eeves les ef®e$e HetCe&ner
Fleke̳ee iejerye DeJemLesle keÀe efomele Deens? ³ee®³eeHeg{s keÀesCel³ee kesÀueb. ef®e$eb HetCe& Peeu³eeyejesyej l³ee®es ceeP³eepeJeU yeesueCeb Leebyeueb
108 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
DeeefCe l³ee®eer keÀueekeÀej vepej l³ee efpeleWê meeOeejCe efleMeerleuee.
ef®e$eeJej efHeÀª ueeieueer. l³ee®³ee ef®e$ekeÀues®eer ef[ûeer Iesleuesuee. HeCe ³eesi³e
®esnN³eeJej Deevebo Gceìuee. l³ee Deeveboele J³eemeHeerþ ve efceUeu³eeves jbiee®ee mebmeej
ceePeb DeefmlelJener efJemejuee. HetÀìHeeLeJej ceeb[uesuee. keÀuesyeÎue®ee
SJe{e ceesþe keÀueekeÀej DeefleMe³e meeOes mJeeefYeceeve l³ee®³ee yeesueC³eeletve peeCeJele
keÀHe[s Ieeuetve Demee HetÀìHeeLeJej keÀe neslee. ³eesi³e J³eemeHeerþ efceUeueb veener,
yemeeJee ne ceePee ÒeMve neslee. cnCetve lejerner Demes neslekeÀª keÀueekeÀj mJele:®³ee
l³eeuee®e efJe®eejues, jml³eeJeªve efHeÀjCeejs keÀuesceO³es DeeefCe mJele:ceO³es®e ceive DeeefCe
ueeskeÀ ns®e l³ee®eb efieNneF&keÀ. l³eeceO³es cnCetve®e meceepeeHeemetve Lees[s Deueie
jefmekeÀlee Demeuesues HeÀej Lees[s. keÀues®eer jeefnuesues, ns l³ee®³ee yeesueC³eeletve peeCeJele
peeCe DeeefCe keÀoj keÀjCeejs l³ee®es nesleb. keÀueekeÀej®ee cet[erHeCee nsner SkeÀ
efieNneF&keÀ. ³eeceO³es osMeer ueeskeÀeb®eer mebK³ee efpeleWê jeþes[ keÀejCe Demet MekesÀue. efpeleWꮳee keÀueekeÀej
Del³euHe, veJns... l³eeb®es ³ee ieesäerkeÀ[s ceveeuee Demeb DeeJepet&ve Jeeìleb keÀer,
ogue&#e®e. cee$e HejosMeer ÒeJeemeer l³ee®³ee ef®e$ekeÀejeves jsKeeìuesu³ee ef®e$eeleerue
keÀues®ee DeemJeeo Iesleele. keÀoj keÀjleele DeeefCe keÀuesletve efceUCeeN³ee YeeJeveeb®ee efJe®eej keÀªve DeeefCe l³ee Òeleer DemeCeeN³ee DeemLescegUs
DeeveboekeÀjlee Hewmeener Ke®e& keÀjC³eeme le³eej Demeleele. cnCetve®e ueeskeÀebveer ef®e$e Kejsoer keÀjeJeb. efveJJeU Hewmee Deens cnCetve Kejsoer keÀª
HejosMeer ÒeJeeMeeb®ee Jeo&Uer®ee HetÀìHeeLe®ee keÀesHeje l³eeves DeeHeu³ee ve³es DeeefCe jefmekeÀebveer DeeHeueer Òeefleef¬eÀ³ee peeCeJetve ÐeeJeer.
keÀueskeÀjlee efveJe[uee. yeepetuee®e Demeuesu³ee `Deeì& HueePee' ³ee mebmLes®es MesCee@³emej
HejosMeer ÒeJeeMeeb®eer Jeo&U ner Deefveef½ele Demeu³eeves l³ee ³eeb®³ee cevemJeer menkeÀe³e& DeeefCe ceeie&oMe&ve efceUeu³eeyeÎue efpeleWê
ef®e$ekeÀeje®eer efceUkeÀlener Deefveef½ele®e. ceuee nener ÒeMve neslee keÀer MesCee@³emejeb®es MeleMe: DeeYeej ceevelees.
HejosMeer peeCekeÀejner l³ee®³ee keÀues®eer oKeue Iesleele, lej DeeHeu³ee efpeleWêmeejK³ee keÀueekeÀej®eer ceer Òel³e#e Heeefnuesueer keÀneCeer, HeCe
ueeskeÀebveer l³ee keÀueekeÀeje®eer oKeue IesTve l³ee®³ee keÀuesuee DeefOekeÀ cegbyeF&ceO³es DeveskeÀ efþkeÀeCeer jml³ee®ee ke@ÀveJneme keÀªve ef®e$e keÀe{Ceejs
JeeJe osTve mJele: DeefOekeÀ Deevebo keÀe efceUJet ve³es? l³ee ef®e$ekeÀeje®³ee DeeefCe l³eeJej DeeHeuee GojefveJee&n keÀjCeejs DeveskeÀ keÀueekeÀej
DevegYeJeeÒeceeCes DeeHeu³ee meceepeeceO³es keÀueekeÀej®eer DeesUKe l³ee®³ee HeenC³eele ³esleele. ®eewHeeìerJej JeeUt®es efvejefvejeUs cegKeJeìs yeveJeCeejs
keÀuesJeªve nesle veener, lej l³ee®³ee ÞeercebleercegUs nesles. cnCepes®e meceepe nsner Demes®e keÀueekeÀej. ³ee ogue&ef#eleebkeÀ[s meceepeeves DeeefCe MeemekeÀer³e
keÀues®eer keÀoj ve keÀjlee HewMee®eer keÀoj keÀjlees. keÀueekeÀeje®³ee ³eb$eCesves mJele:®es keÀle&J³e cnCetve HeenC³ee®eer peªjer Deens.
iejeryeercegUs l³eeuee ³eesi³e J³eemeHeerþ efceUle veener DeeefCe ³eesi³e meceepeeves ogue&ef#ele kesÀuesues DeeCeKeerner keÀueekeÀej Deensle les
J³eemeHeerþ vemeu³eeves l³ee®eer iejeryeer nìle veener. ³eecegUs®e keÀuee DeeefCe cnCepes JeeI³ee-cegjUer, peesMeer, JeemegosJe, Heeslejepe, ieeWOeUer, Yeje[er,
iejeryeer ³eebveer SkeÀceskeÀebvee IeÆ HekeÀ[tve þsJeueb Deens. ³ee ogye&ue MekegÀveer, Yeeueoej, ®eesHeoej, yengªHeer, Meenerj, leceemeieerj ³ee meJee¥veer
HeefjefmLeleerletve l³ee keÀuesuee Jej DeeCeC³ee®es keÀece HeÀkeÌle meceepeeleerue ceveesjbpeveeyejesyej®e meceepeeuee meoe®eejeves Oe[s efoues.
megKeJemlet DeeefCe OeefvekeÀ ueeskeÀ®e keÀª MekeÀleerue. l³eebveer ³eekeÀ[s ue#e keÀeueceeveevegmeej keÀjceCegkeÀer®eer meeOeves DeeefCe ÒekeÀej yeoueues.
osTve DeMee keÀueekeÀejebvee ceole kesÀu³eeme l³ee keÀueekeÀeje®³ee keÀuesletve HeefjCeeceer ns keÀueekeÀej DeeefLe&keÀ DeeefCe meeceeefpekeÀ¢<ìîee ceeies He[ues.
l³ee OeefvekeÀeueener mJeieea³e Deevebo efceUsue. ³ee keÀueekeÀejeb®eer keÀuee DeefmlelJeele jenCes, nermeg×e iejpe Deens. ns
efpeleWê jeþes[ves cnCepes®e ³ee keÀueekeÀejeves efveJe[uesueer meJe& keÀueekeÀej DemebIeìerle Demetve meJe&$e efJeKegjuesues Deensle. ³ee meJee¥®es
keÀueemeeOevee®eer peeiee cnCepes cegbyeF& c³egefPeDece®³ee yeepe®³ee HetÀìHeeLe®ee mebj#eCe, efMe#eCe, mece=×er peleve keÀjC³ee®eer peªjer Deens. ns keÀe³e&
SkeÀ keÀesHeje. cegbyeF&®ee `keÀeUe Iees[e' Heefjmej. l³ee®³eeÒeceeCes®e keÀesCeener SkeÀe ceeCemee®³ee meeceL³ee&ves nesCeej veener DeeefCe cnCetve
l³ee®³ee Deepetyeepetuee HetÀìHeeLeJej Demes®e keÀueekeÀej DeeHeu³ee meeOevesle mejkeÀejer ³eb$eCesves ³ee®eer peyeeyeoejer G®eueCes DeeJeM³ekeÀ Deens.
ieke&À nesles. SkeÀ ef®e$ekeÀej SkeÀe HejosMeer He³e&ìkeÀ megbojeruee meceesj Ye´. : 97694 55349
yemeJetve efle®eb ef®e$e jsKeeìle neslee. F&cesue : prn_india89@rediffmail.com
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 109
³egJee ÒeefleYee MeesOe
®eewoe mee[s®eewoe leeme YeÆerHeg{b keÀece keÀªve peerJe Deieoer
uesKekeÀ
HeskeÀeUtve pee³e®ee. l³eele pesJee³euee jespe efMepeJeuesuee yeìeìe
- Deceesue keÀoce
Deved Heeb{N³eeHeÀkeÀì jesìîee. jespejespe les®e KeeTve Jewleeie
³ee³e®ee, HeCe keÀener Ie[le vemeu³eemeejKeb lees lemee®e peiele
jene³e®ee. l³eeuee meejKeer efoJeemJeHve He[e³e®eer, ceePee YeeT
jKejKeerle Tve He[ueb Jnleb. Debieeleveb efMeketÀve ceesþe DeefOekeÀejer Peeuee³e. l³ee®eb meieUb Þes³e ceuee
Ieecee®³ee Oeeje JeeneJ³ee FlekeÀe Òe®eb[ GkeÀe[e Deved oslees³e, ®eej ueeskeÀele Deesj[tve meebielees³e keÀer ceeP³ee YeeJeecegUb
jKejKe l³ee Gvne®ee Jnlee. leMeele®e leeJeeleeJeeveb ceer SJe{e ceesþe DeefOekeÀejer Peeuees³e. yeefnCeer®ee ogJee,
GHeeMeerHeesìer HeeþerJej oHlej ìeketÀve mee³ekeÀue®ee Dee³eyeeHee®es DeeMeerJee&o Deved l³eeb®eb meceeOeeve mJeHveele Heentve
Hee³eb[e neCele oecet IejekeÀ[b efveIeeuee Jnlee. Heesìele jeye jeye jeyee³e®ee. efoJemeeleveb leerve JesUe keÀHe[er Jeuueerieej
YetkeÀ leeJele Jnleer. Ieje®eer Dees{ ueeieueer Jnleer. Jne³e®eer Ieeceeveb. MeejerefjkeÀ Jee{ Kegbìueer, Gb®eer HeeJeCesHee®e HetÀì
Debieele Deefpeyeele $eeCe jeefnueb veJnleb. ®eej leer keÀe³ece lesJe{er®e Nne³eueer.

110 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010


ceefnv³ee®³ee DeepeejHeCeeleveb vegkeÀlee®e Gþu³eemeejKee ®esnje DeMekeÌle ueeJetve efþJeueer Jnleer. ceecee meesv³ee®eeboer®ee ceesþe ogkeÀeveoej Jnlee.
efomele Jnlee. mee³ekeÀueer®³ee ìe³ejeKeeueveb OegjUe G[le Jnlee. leneve ®eej ieeJeele l³es®eb veeJe Jnleb. meoeMesþ l³es®eb veeJeb. veeJeeHejceeve l³esveb
ueeieueer Jnleer. yejesyej®³ee meJebie[îee®³ee mee³ekeÀueer®ee OegjUe G[tve meoevkeÀoe þHeuee ueeJeuee Jnlee. efvekeÀeue ueeiemleesj l³es®eb leerve efomeele
[esȳeele peele Jnlee. [esUb vegmeleb ®ej& keÀjle Jnleb. Deþje HeÀesve FJetve iesueb Jnleb. l³esuee ceenerle Jnleb, oec³ee keÀe³e ®eebieueb
®eebieueb ®eej-Hee®e efkeÀceer Deblej keÀeHetj iesu³eeJej meesveejefme×e®e ceeke&À Hee[e³e®ee vne³e Deved DeeHeCe l³eeuee vnîee³e®eb Deved
osTU Deeueb. osJeUeleveb osJee®³ee Hee³ee He[tve HeeCeer efHeTve Hegvne ogkeÀeveoejer®³ee OebÐeeuee ueeJee³e®eb.
IejekeÀ[b mee³ekeÀueerJej yemetve ner ìesUer efveIeeueer. vegmeleer ®e®ee& ®eeuet ceeceeuee efvekeÀeue keÀUuee. oec³eeuee ieyeeU Yeªve le³eej Nne³euee
Jnleer. meejer peCe Deelee yeejeJeer®³ee Jeiee&le peeCeej Jnleer. yeejeJeerveblej meebefieleueb. DeeleeHeeletj efMekeÀu³eeu³ee HegmlekeÀe®eb, %eevee®eb ieþtUb
keÀeceOebÐee®ee F®eej ®eeuet Jnlee. HeCe [esȳeeHeg{b efomele Jnleb, HeÀkeÌle ieeJeeMespeej®³ee Je{îeele ìeketÀve l³ee®eb Fmepe&ve keÀje³e®ee veeceer GHee³eyeer
He[ÐeeDee[®eb KejbKegjb JeemleJe Deved Heesìele ieesUe Gþle Jnlee. Heg{b ceeceeveb®e megef®eJeuee.
keÀe³e Jee{tve efþJeue³eb kegÀCeeme þeTkeÀ, HeCe Òel³eskeÀ #eCe Deeveboele oec³ee F®eej keÀjle yemeuee Jnlee. meceesj Ie[Ceejb Ye³eeCe JeemleJe
keÀe{eJee FlekeÀe®e F®eej keÀªve ®eeuet Ie[eruee ®eebieueb ceevetve meejb l³ee®eb [esȳeeHeg{veb lejUtve peele Jnleb. leeW[ oeyetve yegkeÌke̳eeb®ee ceej Keele
peieCeb ®eeuet Jnleb. peieCeeje oec³ee kegÀCeeHeg{b keÀe³e yeesueCeej? efome keÀmeeyemee ceeJeUe.
Oe[He[ keÀªve lees FLeHeletj efMekeÀuee Jnlee. oneJeerHeletj ieeJeeleu³ee Òel³eskeÀ #eCe ieesþu³eemeejKee Jeeìle Jnlee. l³ee®³eeHeg{b oesve ceeie& Jnleb.
ne³emketÀueele Deved efleLeveb Heg{b DeeìHee[er®³ee `Þeerjece keÀe@uespee'ceOeer SkeÀlej YejHetj MeeUe efMekeÀe³e®eer, jeleYej peeietve DeY³eeme keÀje³e®ee.
DekeÀjeJeeruee. l³eele l³eeveb mee³evme MeeKee efveJe[ueer Jnleer. mekeÀeU®³ee Deved DeeHeueb GppJeue YeefJeleJ³e Ie[Jee³e®eb, Dee³eyeeHeeuee megKeer
Heejer mee[smeneuee Gþtve Lees[er HeÀej keÀmejle keÀªve meele®³ee ojc³eeve keÀje³e®eb, yeefnCeeruee meejb keÀener HegjJee³e®eb, HeCe meejb nesF&Heletj [esUb
keÀe@uespekeÀ[b pee³ee®eb, Hegvne ogHeejer leerve®³ee Gvnele Hejle Iejer ³ee³e®eb. Heeb{jb JnCeej! HeCe Fueepe veJnlee. oeefjêîee®³ee Gvneleveb
Heesìeuee mekeÀeU®³ee Heejer keÀe³e efceUeueb lej efceUeueb! vne³e lej iesu³eeefMeJee³e megKee®eer Tye efceUCeb keÀþerCe Jnleb. Demeb peieCeb cnbpeer
efvemel³ee ®ene®³ee HeeC³eeJej efome keÀe{e³e®ee, Demeb jneìiee[ieb [eWyeeN³ee®³ee KesUeleueer leejbJej®eer keÀmejle Demeleer³ee, HeCe meejb
jespe®³eeuee ®eeueueb Jnleb. meesmeu³eefMeJee³e ®eebieueb efome efomeCeej veJnleb. Demee ¿ees yeb[Keesj
oecet Iejer Deeuee l³eeveb HeeþerJej®eer HegmlekeÀe®eer PeesUer keÀe{tve keÀªve efpeÎerveb meeN³eeb®³ee F®íe ceeªve efMekeÀe³e®ee SkeÀ ceeie&.
HeeþerJej®eb JePeb neuekebÀ kesÀueb. DekeÀjeJeer®ee efvekeÀeue leerve efomeeJej ogmejb cnCepes yeeHee®³ee neleveb Deelee keÀece nesle vne³e. Dee³eveb
Deeuee Jnlee. Iejer Deeu³eeDeeu³ee®e ceecee®ee HeÀesve ³esTve iesu³ee®eb FkeÀìerveb Hewmee DeeCee³e®ee kegÀþveb? Iejele ®eej-Hee®e KeeCeejer leeW[.
keÀUueb. ceecee®³ee cnCeC³eevegmeej DekeÀjeJeeruee meÊej ìkeÌkesÀ ceeke&À nelee-leeW[e®eer efceUJeCeer keÀMeer keÀjCeej? yeefnCeer®eb ueive keÀje³e®eb
He[ueb lej MeeUe efMekeÀJee. vne³e lej ceie ceer ueeJelet l³eeuee OebÐeeuee. keÀmeb? OeekeÀìîee YeeJeeuee efMekeÀJee³e®eb keÀmeb? ³ee meeN³eeJej GHee³e
yeIelee yeIelee leerve efome efveIetve iesueb. SkeÀoe oecet leerve Jeepelee lemee®e cnCetve ceie ogkeÀeveoejermeejK³ee Jesþefyeieejer®³ee OebÐeele He[tve mJele:®³ee
Gvneleevnele Iejer Deeuee lees efvekeÀeuee®³ee keÀeieoe®ee legkeÀ[e neleele Dee³eg<³ee®eer jeKe keÀªve Dee³eyeeHeeuee megKeer keÀje³e®eb. YeeJeeuee
IesTve®e. yeeHeeveb ueies®e F®eejueb, `efkeÀleer ceeke&À Hee[ueerme jb yeeyee?' efMekeÀJee³e®eb Deved yeefnCeer®eb ueieerve keÀje³e®eb. ¿eele peerJe peeCeej
Gvneveb jeHeu³eeuee, F®eejeveb keÀeUJeb{u³eeuee ®esnje yeeHee®³ee meJeeueeveb ceeefnleer Demetvemeg×e veeF&ueepeeveb Deeieerle Hee³e ìekeÀe³e®ee, l³ee®eb ®eìkebÀ
Deved ceekeÀe&®³ee OeekeÀeveb keÀeUeefìkeÌkeÀj He[uee. lJeeb[ GIe[le veJnleb. meesmee³e®eb Deved DeeHeueb F&efHmele meeO³e keÀje³e®eb, l³eeefyeiej ceeIeej
yeeHepeeÐeeHeg{b yeesueC³ee®eer ìeHe veJnleer. vegmelee meebyeemeejKee I³ee³e®eer vne³e.
Jee{u³eeuee oec³ee yeeHee®³ee meJeeueeuee keÀe³e GÊej osCeej? vegmelee oesve Jeeìe SkeÀe®e efþkeÀeCeeuee Hees®eCeeN³ee, HeCe oesvnerle kesÀJe{er
ef{cce JngYee Nne³euee, Keeueer ceeve Ieeuetve. efnkeÀþ ceeceeveb pegUCeer ceesþer ojer? oesvner Jeeìe, GefÎä SkeÀ®e, HeCe efoMee cee$e Jesieȳee.

Deceesue keÀoce : - cetU jefnJeeMeer meebieueer. ÒeLece Je<e& FbefpeefveDeefjbie®ee efJeÐeeLeea. uesKeve, Jee®eve DeeefCe ÒeJeemee®eer
DeeJe[. keÀes[er mees[JeCes Je le³eej keÀjCes ne íbo.

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 111


keÀä, mebkeÀìb oesvnerkeÀ[b meejKeer®e. ceeCeosMeer ceeleerleuee SkeÀ Heg$e yeefueoeve efyeveleejCee®ee Deved efyeveYeeb[Jeuee®ee Oeboe
Dee³eyeeHeeuee megKeer keÀje³e®eb®e oesvner ceeie&. osle neslee. DeelcemeceHe&Ce keÀjle neslee. Peeuee³e. l³eele®e legPeer keÀeUpeer ne³e leer
cee$e SkeÀele mJele:®³ee Dee³eg<³ee®eer keÀ®®³ee meesv³eeHeemetve efHeJeUbOecekeÀ Ye³eveer®eer. SkeÀefJemeeJ³ee MelekeÀele Heesjermveer
jeKejebieesUer keÀjeJeer ueeieCeej Jnleer, lej yeveJeC³eemeeþer. osMeeleu³ee ceelee- KetHe ceeieCeer ne³e. efle®³ee ueivee®eer ef®eblee
ogmeN³eele Dee³eyeeHee®eer Dee%ee cees[tve l³eeuee®e YeefieveeR®³ee DebieeJej les MeesYetve efomeeJeb keÀª vekeÀes. kegÀCeeryeer Deepe efMekeÀuesuee
pejemee lejeme meesmee³euee ueeJetve Lees[er HeÀej cnCetve OeieOeiel³ee Deeieermeceesj efyevengb[îee®eb ueieerve keÀje³ee le³eej nglees,
yeb[Keesjer keÀªve Dee³eg<³e ÒekeÀeMeceeve peeC³ee®eb efoJ³e keÀjC³eemeeþer l³eeveb HeCe peieC³ee®³ee mebIe<ee&®eer Yeerleer yeeUietve
keÀje³e®eb. ieyeeUb yeebOeueb Deved efveIeeuee. peiee®³ee jCeebieCeeJejveb mebkeÀìevee Heeþ
Heg{ueb leerve efome oecet vegmelee F®eeje®³ee peeC³eeDeeOeer SkeÀ efoJeme l³ee®³eeleuee oeKeJetve HeUCeb ³eesi³e vne³e. jbi³ee®eer ner
nsuekeÀeJ³eeveb, YeefJe<³ee®³ee ef®eblesveb, ceeCetme peeiee nesTve ceeUeJej®³ee vesnceer®eer yeesueC³ee®eer He×le. pemee keÀe³e
efyeveDeeOeeje®³ee Deved meleeJeCeeN³ee OeeW[îeepeJeU j[uee. ieeJebojer®³ee efnjerle efMekeÀeieesuee peeTve Deeu³eeuee
YeeJeveeb®³ee efnboesȳeeJej ueeWyekeÀUle Jnlee. G[îee ceeªve ceeªve cevemeeskeÌle efJeJeskeÀevebo®e mecepee³e®ee mJele:uee.
l³eeuee ceenerle Jnleb keÀer, peieele efkeÀleerner Dee³eg<³eeleuee MesJeì®ee efoJeme peieuee. oec³ee®eb ceve yeesUJeCe keÀªve keÀmebyemeb
ceesþe Òeue³e Deeuee, YetkebÀHe Peeuee, cee³eYetceer ceeCeosMeeuee. ceeCeosMee®³ee JeUJeueb.
pJeeueecegKeer®ee Ye[keÀe G[euee efkebÀJee ceeleeruee mees[tve peeleevee yeejke̳ee oec³ee cevee®³ee Gb®eerJej peeTve
³eeHewkeÀer keÀener Peeues veener lejer l³ee®³eeJej HeesjemeejKee nceMeernceMeer j[uee. Hees®euee. l³eeuee Jeeìt ueeieueb, keÀe³eyeer
DeeYeeU keÀesmeUCeej®e nesleb. l³eeuee ceveeJej ceeCeosMeeleu³ee oie[euee þsTve keÀjerve, HeCe meeUe efMekeÀerve. yeBkesÀkeÀ[tve
¿ee®eermeg×e Kee$eer Jnleb keÀer, lees ogmeje ceeie&®e keÀe³ece®ee ®eeuelee Peeuee. keÀpe& keÀe{erve. l³eemeeþveb Jeeìbue leer
HelkeÀjCeej Deved mJele:®eb Dee³eg<³e ÒekeÀeMeceeve Oe[He[ keÀje³ee ceeiebHeg{b yeIeCeej vne³e.
keÀjC³eeSsJepeer YeefJe<³ee®³ee DebOeejkeÀesþ[erle He[sue les keÀä keÀjerve. jele-efome SkeÀ
mJele:uee PeesketÀve osCeej. l³eeuee keÀejCebmeg×e leMeer®e Jnleer. DeepeHe³e¥le keÀªve DeY³eeme keÀjerve DeeefCe meeUe efMekeÀve. Iej®³eeb®eb Yeueb keÀjerve.
lees iejerye ieeF&meejKeb®e peiele Deeuee. ®egketÀvemeg×e kegÀCee®³ee JeeUu³ee ceeceeuee DeeleeHegjlee Lees[e efJejesOe kesÀuee cnCetve kegÀþb efyeIe[ueb? ceecee
Hee®eesȳeeJejner HeeTue He[t ve osCeeje, mJele:®³ee megKee®ee F®eej ve keÀe³e DeeHeu³eeuee peueceeHeletj HegjCeej ne³e? keÀener keÀeU veejepe
keÀjlee meceesj®³eeuee Deeveboele HeenC³eemeeþer mJele:®³ee F®íe ceejCeeje je¿eueb. Heg{s iees[er ³esF&ue®e keÀer!
Deved cenÊJee®eb cnCepes kegÀCeeueener mJele:®³ee ceveeleueer meue yeesuetve ve oec³ee Iejer Deeuee. ceesþîee DeeMesves DeeHeu³ee Dee³epeJeU iesuee.
oeKeJeC³ee®ee l³ee®ee mJeYeeJe. meeOee mebIe<e&ner l³ee®³ee ceveele veJnlee. DeeHeuee cevemetyee meebiee³ee l³eeuee efle®ee®e lesJe{e DeeOeej Jeeìuee.
cee$e l³ee®ee peerJeueie oesmle jbi³ee l³eeuee mJele:®ee efJe®eej keÀjC³eeme yeeHeeuee meebietve yeeHe SskeÀCeej veJnlee. lees SskeÀC³ee®³ee Heu³ee[ iesuee
Ye[keÀJele Jnlee. keÀMeevebner Deeie ueeJeueer lejer HeeCeer HesìCeej vne³e, Jnlee. ceecee®³ee yeesueC³eeuee lees keÀJee®e SkeÀªHe Peeuee Jnlee. ®egueles
lemee lees HeeC³eemeejKee Leb[ieej. cee$e HeeC³eevemeg×e oie[ keÀeHelee ³eslees, lej keÀeKee Jej keÀªve keÀJee®e ceeskeÀUs Peeues Jnles. l³esveuee HegleC³ee®³ee
ns oeKeJeCeeje jbi³eener keÀener keÀceer veJnlee. l³eeveb Deefpeyeele ceeIeej keÀu³eeCeeHejeme l³ee®³ee letlee&®³ee keÀceeF&Jej [esUe Jnlee. l³eebveer
I³ee³e®eer vne³e Demeb þjJeueb Jnleb. oec³eeuee HesìJee³e®eb Deved l³eeuee keÀOeer®e ieefCele yeebOetve þsJeueer Jnleer. kegÀþ lejer keÀeceeOebÐeeuee ueeieuee
l³ee®³ee O³es³eeHelegj Hees®eJee³e®eb®e. lej Je<ee&keÀeþer efveoeve Heb®eJeerme npeej DeeCeerue. Deved meeU®ee Ke®e&
l³ee®³ee Yeu³eemeeþer®e jbi³eeveb leerve efome oec³ee®eer Heeþ mees[ueer Jee®eue. l³eeHes#ee cenÊJee®eb cnCepes meceepeekeÀ[tve HegleC³eeuee
vne³e. l³ee®eb celeHeefjJele&ve keÀjC³eeme jbi³eeuee DeKesj ³eMe Deeueb. jbi³ee efMekeÀJeC³eemeeþer ceole keÀje, DeMeer megveeJeCeer SskeÀeJeer ueeieCeej veener.
oec³eeuee melele mecepeeJele Jnlee. Deved DeKesj oec³ee Hesìuee! jbi³ee®eb ceesþîee FmJeemeeveb lees efle®³eeHeeMeer iesuee, Deved cnCeeuee,
Yee©[ melele ®eeuet Jnleb, MeeUe efMekeÀu³eeJej ceeCemeeuee peieC³ee®eb `Dee³³e, SkeÀ yeesueJeb Jeeìle³ee.'
%eeve ³esleb. efMeJee³e efMe#eCe ns HewMeeJee®etve De[Ceejer ieesä vne³e. `keÀe³e jb ueskeÀje?'
efMekeÀC³ee®eer F®íe Demeueer keÀer kegÀCeeryeer ceole keÀjle³ee. vne³e lej `mecepe ceer pej ceeceemebie ogkeÀeveeuee vne³e iesuet lej keÀe³e JnF&ue?
DeeHeueb mejkeÀej efMekeÀC³eemeeþer keÀpe&yeer osle³ee. efMekeÀMeCe cnCepes, `Deejb, oecet DeeHeu³eeuee kegÀCee®ee DeeOeej ne³e, legPee yeeHe neleeveb
112 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
DeeOet ne³e, yeefnCeer®eb ueieerve keÀje³e®e³e Deved OeekeÀìîeeuee MeeUe ceeUeJej®³ee OeeW[îeepeJeU j[uee. ieeJebojer®³ee efnjerle G[îee ceeªve
efMekeÀJee³e®eer ne³e.' ceeªve cevemeeskeÌle Dee³eg<³eeleuee MesJeì®ee efoJeme peieuee. cee³eYetceer
oecet ieHHe Peeuee. Heg{b yejb®e keÀener yeesueCeej Jnlee, HeCe ceveeleueb ceeCeosMeeuee. ceeCeosMee®³ee ceeleeruee mees[tve peeleevee yeejke̳ee
F®eeje®eb JeeoU Leebyele veJnleb. peyejomle F®íeMekeÌleer Jnleer. HeesjemeejKee nceMeernceMeer j[uee. ceveeJej ceeCeosMeeleu³ee oie[euee
efMekeÀC³ee®eerHeCe Yeerleer Deved Jeef[ueOeeN³eeb®ee Deeoj, meceesj®³ee þsTve keÀe³ece®ee ®eeuelee Peeuee.
mecem³eebvee keÀJeìeUCeb ³eecegUb F®íe J³ekeÌle nesle veJnleer. jbi³ee®³ee efHeHejerletve efveIeeuee l³ee efMekeÀuesu³ee MeeUskeÀ[s yeIetve ngbokeÀe oeìtve
meuu³eeveb Deved Iejeleu³eebmeceesj ve yeesueC³ee®³ee Y³eeveb cevee®ee Deeuee. meJebie[îee®eer DeeþJeCe Peeueer. jbi³eeuee Yesìe³euee ceve OepeJele
keÀeW[ceeje keÀªve Iesleuee Jnlee. ceveele efJe®eeje®eb keÀentj ceepeueb Jnleb. veJnleb, HeCe l³eeuee Yesìu³eeefMeJee³e cnesjb peeJeeJeb Demeb Jeeìlener
SkeÀoe keÀe ceeCetme cevee®eer keÀeW[er HeÀes[t MekeÀuee vne³e, lej l³eeuee veJnleb. MesJeìer jbi³ee®eb l³eeuee ³esTve Yesìuee Je cnCeeuee,
Dee³eg<³eYej lemeb keÀjC³eemeeþer Peie[eJeb ueeieleb. l³eele ³eMemJeer nesCeb `ueeKeceesuee®eb Dee³eg<³e ceeleerle IeeueJetve efveIeeuee³e, HeCe Lees[b Yeeve
peje DeJeIe[®e. ceve ceevee³euee le³eej veJnleb keÀer DeeHeCe Meeuee mees[tve efþJetve Jeeie. ogkeÀeveoejer keÀj, HeCe J³emeve keÀª vekeÀesme. legP³ee
ogkeÀeveoejer keÀjeJeer. cevee®ee keÀue meieUe efMekeÀMeveekeÀ[b®e Jnlee. YeeJeyeefnCeerkeÀ[b Deved Dee³eyeeHeekeÀ[b ceer O³eeve efþTve jenlees.' jbi³eeveb
Dee³e®eb yeesueCeb SskeÀueb Deved SkeÀJesU efJe®eej kesÀuee. ceveele SkeÀ pes keÀener yeesuetve oeKeJeueb l³eecegUs oec³ee®³ee ceveeleueer MebkeÀe efHeÀìueer.
þece efveCe&³e Peeuee. meJe& F®íeMekeÌleeRvee cevee®³ee efJe©× yeUpeyejerveb lees jbi³eeuee les®e meebieCeej neslee, pes jbi³eeveb Deelee yeesuetve oeKeJeueb.
cetþceeleer efoueer. Deece®³ee MeyoeHeg{b oec³ee efJejIeUuee, vejceuee, mJele:®³ee Dee³eyeeHeekeÀ[b yeIeC³eemeeþer jbi³eeuee efJeveJeveej neslee, HeCe
Jejceuee, nleyeue Peeuee. MesJeìer meieȳee mebIe<ee&®³ee efJe®eejebvee l³eeveb osJeUeceeie®eb osJe HeeJeuee. jbi³ee mJele:ntve keÀyetue Peeuee.
cetþceeleer efoueer Deved l³eeveb SkeÀ efveCe&³e Iesleuee. l³ee®³ee keÀeUpeele ieeJe mees[ueb lees Deelee veJ³ee efJeéeele menYeeieer nesCeej Jnlee.
Oemme Peeueb. #eCeYej Ëo³e yebo Peeueb. éeeme ®egkeÀuee Deved jkeÌleÒeJeen efHeHejerleveb lees DeeìHee[eruee iesuee. efleLeb ceecee®ee nmlekeÀ JngYee Jnlee.
Leebyeuee keÀer keÀe³e Demeb l³eeuee Jeeìueb, HeCe efveCe&³e yeoueuee vne³e. lees l³eeuee efIeTve IejefvebkeÀer efHeHejerkeÀ[b efveIeeuee. DeeleeHeletj lees
Hee³eeKeeue®eer peceerve neoju³eemeejKeb Peeueb. ìketÀN³eeJej®eb í$e G[tve
iesu³eemeejKeb Jeeìueb. DeeOeej legìuee HeCe mJele:®e meieȳee kegÀìgbyee®ee neefo&keÀ MegYes®íe!
DeeOeej yeveC³eemeeþer Dee³eg<³ee®³ee meerceejs<eJej GYee jentve efpekeÀ[b meeJejkeÀj leÊJe%eeve Òemeej keWÀê, HegCes MeeKee
ÒekeÀeMeceeve peerJevee®ee DeeMes®ee efkeÀjCe efomele neslee, eflekeÀ[b Heeþ
efHeÀjJeueer Deved mJele:uee mJele:®³ee F®íeMekeÌleeruee, YeeJeveebvee IesTve,
Dee³eg<³eeuee IesTve keÀe³ecemJeªHeer DebOeejele J³eeketÀU ceveeveb nleyeuelesveb
cnCee keÀer efve©Hee³eeveb mJele:®³ee megKee®ee l³eeie keÀªve Flejeb®³ee
Yeu³eemeeþer mJele:®³ee Mejerje®eer p³eesle efJePeJetve ÒeoerIe& DebOeejele G[er
ceejueer Hejle Hejletve ve ³esC³eemeeþer®e.
l³eeveb neleeveb mJele:uee Jebef®ele yeveJeueb, ceveeleu³ee meieȳee F®íe
ceeªve ìekeÀu³ee. DebOeejele Oe[He[uee DeLeJee cesuee lejer ceeIeej
I³ee³e®eer vne³e, Demeb þjJetve ceeleerceesue Dee³eg<³eeuee efleueebpeueer osTve
efyevecevee®ee, efyeveYeeJevee®ee HegleUe yevetve ogkeÀeveoejer®³ee OebÐeeuee mJeeleb$³eJeerj meeJejkeÀj ³eeb®³ee jepeveerleer®ee Òe®eej Je Òemeej keÀª
nmelecegKeeveb keÀJeìeUueb. Fef®íCeeN³eebveer DeeHeues veeJe Je HeÊee efueefnuesu³ee Heesmìe®³ee
l³eeveb le³eejer megª kesÀueer. ceeCeosMeer ceeleerleuee SkeÀ Heg$e yeefueoeve HeeefkeÀìemen Keeueerue efþkeÀeCeer DeeHeueer Lees[ke̳eele ceeefnleer
osle neslee. DeelcemeceHe&Ce keÀjle neslee. keÀ®®³ee meesv³eeHeemetve HeeþJeeJeer.
efHeJeUbOecekeÀ yeveJeC³eemeeþer. osMeeleu³ee ceelee-YeefieveeR®³ee DebieeJej les
MeesYetve efomeeJeb cnCetve OeieOeiel³ee Deeieermeceesj peeC³ee®eb efoJ³e mebHeke&À : ÞeerkeÀeble leecnvekeÀj
keÀjC³eemeeþer l³eeveb ieyeeUb yeebOeueb Deved efveIeeuee. `keÀewcegoer', 43, DeJebleer meesmee³eìer, He¨eeJeleerpeJeU,
menkeÀej veiej ¬eÀ. 1, HegCes - 411 009
peeC³eeDeeOeer SkeÀ efoJeme l³ee®³eeleuee ceeCetme peeiee nesTve
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 113
efkeÀl³eskeÀ JesUe IejefvebkeÀeruee iesuee Jnlee, HeCe Deepe®ee DevegYeJe oec³ee Demene³³elesveb Gþuee. Deepeer®eb [esUb HeeC³eeveb Yejueb. yeeyee kegÀþb
JesieUe®e Jnlee. keÀejCe ¿ee®³ee Deogiej Òel³eskeÀ peeC³eeuee ceecee®eb lejer iesueb Jnleb l³eecegUb l³eeb®eer ieeþ He[Ceb cenekeÀþerCe. oec³ee Gþuee,
ieeJe, ceUe, Mesle meejb keÀener [esȳeeHeg{b ³ee³e®eb. Deepeesyeemebie, cnCepes Dee³eg<³ee®³ee mebmeeje®eb ieþtUb HeeþerJej ìeketÀve ceeceemebie efveIeeuee.
yeeyeemebie yewueiee[erleveb MesleekeÀ[b pee³e®ee DevegYeJe keÀener Deewj®e Hegvne DeeìHee[eruee Deeuee. meesyele ceecee Jnlee. ceeceeveb uekeÌPejer®eb
Demee³e®ee. Deepeer®³ee nele®ee cee³eeUtHeCee®ee mHeMe& ³ee®eer GlmegkeÀlee eflekeÀerì keÀe{tve efþJeueb Jnleb. uekeÌPejerle yemetve ceeCeosMee®ee JeejkeÀjer
DevegYeJeC³eemeeþer ceve Deieoer Jes[eJetve pee³e®eb. ceecee®eb ieeJe keÀOeer iegpejele®³ee JeejerJej efveIeeuee. keÀMeer Demeueb efleLeueer Yee<ee? keÀe³e
³esleb³e Demeb Jne³e®eb. Òel³eskeÀ JesUer Sme.ìer.veb vne³e lej Je[eHeeveb efleLeb iesuees lej DeeHeueb ceve jceue keÀe? DeeHeu³eeuee keÀeceeleueb HeìkeÀve
ceecee®³ee ieeJeekeÀ[b lees pee³ee®ee. meesyele Dee³e Demee³e®eer. efMekeÀlee ³esF&ue keÀe? Demee mebefoiOe keÀªve ìekeÀCeeje SkeÀ efJe®eejner
Deelee lees ceecee®³ee ceeuekeÀer®³ee iee[erJej yemetve efveIeeuee Jnlee, ceveele ³esle veJnlee. ³eeGueì keÀmeueer pej Yee<ee Demeueer lej leer
HeCe l³eele DeefYeceevee®ee ueJeuesMener veJnlee. Deepe keÀener JesieUb®e efMekeÀe³e®eer, vne³e pejer jceueb ceve lej Hejle efHeÀje³e®eb vne³e. Deved
Jeeìle Jnleb. pemeb keÀener l³eeuee IejefvebkeÀer®eer DeesUKe®e veJnleer. ceveeuee FlekebÀ keÀþesj yeveJee³e®eb keÀer ceve jceC³ee ve jceC³eeHeueerkeÀ[b
Heefnu³eeboe peeJeeJeb, lemee GoemeHeCeeveb efveIeeuee Jnlee. Deefpeyeele Dees{ iesueb Heeefnpes. keÀece efkeÀleerner DeJeIe[ Deved efkeÀleerner keÀþesj Demeueb, lejer
veJnleer. Deepeerveb cee³es®ee nele efHeÀjJeueener Demelee keÀoeef®ele, HeCe l³ee keÀmeu³eener HeefjefmLeleerle efMekeÀe³e®eb. l³ee®³eeefyeiej iel³eblej vne³e. FLeb
mHeMee&®eer Gye lesJe{er DeeHeguekeÀer®eer Jeeìueer vemeleer. yeeyeemebie Mesleele pej DeeHeìer Keeuueer lej Dee³eg<³eele keÀe³e efMeuuekeÀ cnCetve vne³e
pee³ee®eb veeJe®e veJnleb. HeÀkeÌle DeeHeu³ee MekegÀveerceeceemeejK³ee ceecee®ee jenCeej. YeeJeeuee efMekeÀJetve ceesþb keÀje³e®eb, DeeHeueb mJeHve Yebiet Ðee³e®eb
OeekeÀ DemeCeej Jnlee. Heefnu³eemeejKee ceecee uee[eveb KeebÐeeJej yemeJetve vne³e. DeeHeCe Ke®euees lej ceeie®³eebvee Oeerj kegÀCeer Ðee³e®ee? pescelesce
ieeJeYej efHeÀjJeCeej veJnlee. lemeb ceecee®³ee KeebÐeeJej yemetve efHeÀjC³ee®eb melejeJ³ee Je<ee&keÀ[b PegkeÀuesuee peerJe, le©CeeF&®eer ceewpecemleer mees[tve
Je³ener efveIetve iesueb Jnleb. Deelee lees meesUe Je<e& Deved meele ceefnv³ee®ee HeeskeÌle Òeew{emeejKee efJe®eej keÀjle Jnlee. YeeJeemeeþer, Iejemeeþer,
DekeÀeueer Òeew{ Peeuee Jnlee. vesnceer keÀJelegkeÀ keÀjle Demeuesu³ee He³ee&³eeveb meceepeemeeþer mJele:®³ee Dee®ejCeeletve SkeÀ efMekeÀJeCe
iegpejelesle mJele: peeTve yeIeCeej Jnlee. meJebie[îeele DeefYeceeveeveb ceePeb meceepeeuee osle Jnlee. mJele: efPepetve ogmeN³eeuee ÒekeÀeMe osC³eemeeþer
ceecee iegpejeleuee ne³eleb. ³esleevee ceuee ns IesTve ³esCeej ne³eleb, les IesTve Peie[le jenCeb keÀOeerner ®eebieueb Deens. ogmeN³ee®³ee ®eejercegb[îee ®eerle
³esCeej ne³eleb, Demee ye[speeJe ceeje³e®ee. l³ee iegpejele®eer Jeejer Deepe keÀªve mJele:meeþer peieC³eeHes#ee.
keÀjCeej Jnlee. iee[erveb cnmeJe[, HeÀueìCe Deesueeb[ueb. ceeCeosMeeuee ³ee Jeerjeveb
efJe®eej ®eeuet Demeleevee®e ceecee®eb ieeJe Deeueb. ceecee Jeeì yeIele®e SkeÀJesU meueeceer efoueer. ceeCeosMee®eb DeefmlelJe [esȳeele meeþJele
oejele JngYee Jnlee. ceemee ieUeuee ueeieu³ee®eer l³eeuee HetCe& Kee$eer vegkeÀl³ee®e ceeJeUuesu³ee efomee®³ee ieesȳeemeesyele He[CeeN³ee DebOeejeuee
Peeueer Jnleer cnCetve leeW[eJej efmcelenem³e keÀer keÀe³e cnCeleele, leMee mee#eer þsTve peerJevee®³ee DebOekeÀejce³e ÒeosMeele ÒeJesMe kesÀuee. lemeb
íìe Gceìu³ee. HeCe les efmcelenem³e veJnleb. mJele:®³ee Yee®³ee®³ee Heeefnueb lej DebOeejner neslee Deved GppJeue YeefJeleJ³ener; pes lees Hejerme
peerJeveeMeer kesÀuesueb Ieelenem³e Jnleb. oec³eeveb ceecee®³ee leeW[ekeÀ[b nesTve Flejebmeeþer GYeejCeej neslee. iee[er YejOeeJe Jesieeveb HegC³eekeÀ[b
{gbketÀvener Heeefnueb veJnleb. HeCe megjleuee iesu³eeJej jespe l³ee®eer®e megjle efveIeeueer nesleer.
cnCepes Leesyee[ yeIeC³ee®eer DeeHeÊeer l³ee®³eeJej Dees{JeCeej Jnleer. GÐeeHeemeveb lees SkeÀ ieueeF& yeebOeJe nesCeej Jnlee. ceeCeosMeeleu³ee
DeepeerpeJeU iesuee, Deepeerner ceveeletve efKeVe Jnleer. efleuee Hees쮳ee Òel³eskeÀ ogmeN³ee Iejeleuee SKeeoe lejer ceeCetme meesv³ee®eeboer®ee keÀejeieerj
Heesjeveb Hees쮳ee Heesjer®³ee mebmeejele ceerþ keÀeueJeu³ee®eb mJele:®³ee Demelees. yeeje ceefnveb og<keÀeU, Goeme, Gpee[, JewjeCe ceeUjeveb,
[esȳeeveb yeIeeJeb ueeieleb Jnleb. mJele:®³ee ueskeÀer®³ee Heesjeuee Demee keÀesj[îee þCeþCeerle efJeefnjer, one peCeele oesve SkeÀj peefceveer®eer
GHeje Peeu³eeuee efleuee HeenJele veJnleb, HeCe efle®ee®e GHee³e ®eeuele JeeìCeer, oeefjêîe, HeeC³eemeeþer®eer JeCeJeCe, efMekeÀC³ee®ee JeveJeeme,
veJnlee lej leer lejer keÀe³e keÀjCeej efye®eejer? Heesj®e Iej®eer ceeuekeÀ keÀpee&®ee yeespee ³ee meeN³ee HeefjefmLeleeruee kebÀìeUuesuee ceeCeosMeer ceeCetme
Peeueer Jnleer l³eecegUs efleuee Deelee meÊee ®eeueJelee ³esle veJnleer. SkeÀe ueskeÀjb one-yeeje Je<ee¥®eer Peeueer keÀer mJele:®³ee cee³esuee lees[tve
GHeN³eeveb ogmeN³ee GHeN³ee®³ee DeeOeejeuee peeJeb leMeer iele Peeueer Jnleer. osMeesOe[eruee ueeJelees. Deved meebiele jenlees keÀer, ``yeeyee FLeb ceeleerle
ceespetve one efceefveìb Peeueer Demeleerue-vemeleerue SJe{îeele cejC³eeefyeiej keÀe³e vne³e. pee lekeÀ[b®e keÀmeeyeer peie, ceeieu³ee®eer ef®eblee
meoeceeceeveb nekeÀ ceejueer. `oec³ee GjkeÀ ueJekeÀj GMeerj Jnlet³ee.' keÀª veiemeb Deved peceueb lej oesve ©He³ee®ee neleYeejner ueeJe
114 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
Iejemeeþer.'' ceeCeosMeer ceeleer Kebyeerj cevee®³ee, keÀOeerner veeGceso ve keÀJeìeUle neslee. l³eeuee Jeeìueb DeeHeuee ceecee DeeHeu³eeuee keÀece
nesCeeN³ee, Oe[He[îee-KeìHeìîee ceeCemeeuee pevce osles. efkeÀl³eskeÀ efMekeÀJesue. Yee®ee ne³e cnCetve efJeéeemeeveb SKeeoer peyeeyeoejer DebieeJej
veJejlveebvee GYeb jenC³eemeeþer l³ee®³ee Hee³eeKeeue®ee DeeOeej yeveles. ìekeÀueb. l³eeleu³ee l³eele keÀeceeleueb ®eebieu³eeleueb ®eebieueb keÀmeye
l³eeuee mJeeefYeceeveer yeveJeles. Dev³ee³eeefJe©× ceveele ®eer[ GlHeVe keÀjles efMekeÀefJeueb. l³ee®ee Òel³eskeÀ Deboepe HeÀesue þjle ®eeueuee Jnlee. meieUb
Deved osMee®³ee pe[CeIe[Ceerle IejeIejeletve SkeÀ ceeCetme GYee keÀjles. HeCe DeHes#esHes#ee JesieUb Ie[le ®eeueueb Jnleb. meieUb keÀener veJeerve Jnleb.
³ee iegCemebHeVe ceeleerJej efvemeiee&®eer ke=ÀHee keÀOeer®e Peeueer vne³e. lees FLeb DeveHesef#ele nesleb. HeCe l³ee®eb ceve FlekebÀ efve{exkeÀ yeveueb Jnleb, cegoe&[
keÀOeer®e YejYeªve iejpeuee vne³e keÀer yejmeuee vne³e. leesner ³ee ceeleerJej yeveueb Jnleb keÀer l³ee®³ee ceveeuee keÀesCeleer®e DeveHesef#ele Ie[Ceejer ieesä
Demee keÀþesj nesle DemeeJee FLeu³ee ceeleermeejKee®e. FLeu³ee Jeeìle veJnleer.
ceeleermeejKee®e l³ee®eener mJeeefYeceeve ceie peeie=le nesle DemeeJee. Oeveiej, ceece®eb ogkeÀeve jepekeÀesìceOeerue SkeÀ lespeerle ®eeueCeejb ogkeÀeve Jnleb.
efMebHeer, cenej, ceebie, ®eebYeej, kegÀCeyeer, jeceesMeer DeMee DeþjeHeie[ Òel³eskeÀ efoJemeeuee MebYej-oesveMes efkeÀuees ®eeboer ieeUtve vesCeejer ®eebieueer
peeleer®eer ceeCemeb FLeb iegC³eeieesefJeboeveb veeboleele. ceeCegmekeÀer®ee DeesueeJee ®eej-Hee®e efieNneF&kebÀ Jnleer. HeCe ceecee®eb ue#e OebÐeele veJnleb keÀer
jCejCel³ee og<keÀeUelener efìketÀve ne³e FLeb. osMee®³ee kegÀþu³eeyeer ogkeÀeveoejerle l³eeuee neleele ³esCeeje Hewmee mJele:®ee iegueece yeveJele
Yeeieeleuee ceeCetme keÀOeer Jeeì ®egketÀve FLeb Deeuee lej l³eeuee GHeeMeerHeesìer ®eeueuee Jnlee. ceecee HewMee®³ee Deenejer iesuee Jnlee. DeeþJe[îeeuee
PeesHeeJeb ueeieCeej vne³e. l³ee®eer Yee<ee pejer kegÀCeeuee keÀUCeejer vemeueer, npeej ©He³ee®eer ye´B[s[ oeª l³eeuee Hegjle veJnleer. ogkeÀeveele keÀece
lejer l³ee®³ee Deelc³ee®eer YetkeÀ FLeu³ee Òel³eskeÀ keÀäkeÀN³eeuee keÀUles. keÀjC³eemeeþer ceecee®ee SkeÀ nmlekeÀ Jnlee. ogkeÀeveoejerle HewMee®eer
ceie oeb[ieeJ³eeveb DeOeea®e YeekeÀjer Demeueer lej leer l³eeuee Kee³euee ®eueleer Jnleer. MebYej efkeÀueesleueer DeOee& efkeÀuees ®eeboer DeeþJe[îeeuee
ueeJeu³eeefyeiej FLeu³ee ceeCemee®³ee peerJeeuee ®ewve He[le vne³e. ceejueer lej HebOeje-Jeerme npeeje®ee Oeboe nesle Jnlee. nmlekeÀ HeCe Hewmee
DeMee ceeCeosMeeleuee Heg$e Deelee meewjeä^ele efveIeeuee Jnlee. ceeCeosMeer jeKetve Jnlee, Deved ceecee®ee efKemeener Yejle Jnlee.
ceeCetme meesv³ee®eeboer®ee keÀejeieerj cnCetve osMee®³ee Òel³eskeÀ Yeeieele peeTve Deelee nmlekeÀ oec³eeuee keÀece efMekeÀJeCeej Jnlee. oec³ee®eer Deved
Deeuee³e. GÊej Yeejleeleu³ee Hebpeeye, ueKeveT, keÀeveHetj, efyenej lej nmlekeÀe®eer Yesì Peeueer. YeÆerHeg{s oec³ee IeeceeIetce nesTve GYee Jnlee.
Jee³eJ³e Yeejleeleu³ee jepemLeeve®³ee JeeUJebìele, iegpejele®³ee DeeKeeleer nmlekeÀeveb cegme neleele Oeje³euee meebefieleueer. oec³eeveb ueìHeìl³ee neleeveb
Yeeieele, Heef½ece yebieeue, PeejKeb[®³ee pebieueele, keÀuekeÀÊee, ngieUer, HeÀ[ke̳eeveb cegme Oejueer. YeÆerle leeHeJeueer Deved ®eeboer®eb ieeUCeb keÀe{Ceb
je³eHetj, YegJeveséej, keÀìkeÀceO³es kegÀCeer lej kegÀCeer DeebOe´ ÒeosMe®³ee ®eeuet Peeueb. oec³ee®³ee Dee³eg<³eeleueer leer DeefiveHejer#ee Jnleer. ceecee®ee
nwojeyeeo, keÀvee&ìkeÀ®³ee yesUieeJe, cnwmetj, yebieUtj, lej nmlekeÀ Lees[er pejer ®etkeÀ Peeueer lejer iepeeveb ceeje³euee keÀceer keÀjle
leeefceUvee[t®³ee mesuece, ®esVeF& Deved kesÀjU®³ee ef$eJeWêced ³ee Òel³eskeÀ vemee³e®ee. lemee lees cegoe&[ Peeuee Jnlee. l³ee®³ee ceeveefmekeÀ peerJeveele
Yeeieele ceeCeosMeer ceeCetme meesv³eeuee PeUeUer Deved ®eeboeruee ®ekeÀekeÀer mLew³e& veJnleb. melele®eer ef®e[ef®e[ keÀjle jene³e®ee. neleeKeeue®³ee
osC³ee®eb keÀece keÀjlees³e l³eele veJeerve Demeb keÀener®e vne³e. Heesjebvee ceeje³e®ee.
HeCe oec³eeveb MeeUe efMeketÀvener l³ee®e OebÐeele He[C³ee®ee efveCe&³e l³eeveb oec³eeuee yeN³eeHewkeÀer ®eebieue cnCelee ³esF&ue Demeb keÀece
Iesleuee les peje KeìkeÀC³eemeejKeb®e nesleb. Heneì Peeueer, oec³ee efMekeÀJeueb. HeCe nele®ee jeKetve þsJeuee. leerve ceefnv³eele oec³ee keÀece
HegC³ee®³ee jsuJes mìsMeveJej jsuJesle yemeuesuee lees megjleceO³es ³esTve efMekeÀuee. leesHe³e¥le ÞeeJeCe ceefnvee mebHetve iesuee. j#eeyebOeve efveIetve iesueb.
Hees®euee neslee. SkeÀ veJeer Heneì l³ee®³ee peerJeveele Deeueer ceie oec³eeuee DeeCeKeer SkeÀ efoJ³e keÀje³euee ueeieueb. ceeceeveb oec³eeuee
ceeCeosMeeyeensj®eer. efpeu¿ee®eer meercee Deesueeb[tve ve iesuesuee oec³ee ®ekeÌkeÀ ®eeboer®³ee keÀejKeev³eele keÀeceeuee ueeJeueb. nmlekeÀeuee ogkeÀeve
jep³ee®eer meercee Deesueeb[tve iesuee. megjleceOetve ceeceemeesyele jepekeÀesìuee ®eeueJee³euee efoueb. Deved nmlekeÀeMeer keÀjej keÀªve ieeJeeuee ³esTve
iesuee. efleLeb ceecee®eb meesv³ee-®eeboer®eb ogkeÀeve nesleb. je¿euee. keÀejKeeveoejerle keÀecee®eb ìeF&ceìsyeue HeÀej JesieUb Jnleb. keÀece
efleLeb iesu³eeiesu³ee l³ee®ee Ye´ceefvejeme Peeuee. Heefnuee Deboepe Fjmeeue Jnleb. ceefnvee mee[sHee®e npeej Heieej Deved l³eeletve pesJeCee®es
®egkeÀuee, l³eeuee Jeeìueb lemeb DeeìHee[er®³ee Hesþsleueb pJesueme& veJnleb SkeÀ npeej keÀeHetve mee[s®eej npeej ©He³es Demee Heieej. keÀece mekeÀeUer
ceecee®eb ogkeÀeve. leer lej meesveb Deved efJeMes<e keÀªve ®eeboer ieeUe³e®eer YeÆer Deeþ les De[er®e Deved ogHeejer mee[sleerve Jeepeu³eeHeemetve je$eer mee[sDekeÀje
nesleer. Heefnuee Deboepe ®egkeÀu³eeJej ceie Heg{®es meieUs Deboepe ®egkeÀle®e JeepesHe³e¥le. ®eewoe mee[s®eewoe leeme YeÆerHeg{b keÀece keÀªve peerJe Deieoer
iesues. lejer lees mJele:uee meeJejle neslee. ³esF&ue l³ee HeefjefmLeleeruee HeskeÀeUtve pee³e®ee. l³eele pesJee³euee jespe efMepeJeuesuee yeìeìe Deved
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 115
Heeb{N³eeHeÀkeÀì jesìîee. jespe jespe les®e KeeTve Jewleeie ³ee³e®ee, HeCe l³eeb®³ee ®esnN³eeJej Deevebo HegÀuesue. ®eebieueer keÀeHe[b Ieeuetve Keesìbveeìb
keÀener Ie[le vemeu³eemeejKeb lees lemee®e peiele jene³e®ee. l³eeuee meejKeer YeeJe GlHeVe keÀªve IejekeÀ[b Deeuee. HeCe ke=Àef$eceHeCeeveb HeeJeCesHee®e
efoJeemJeHveb He[e³e®eer. ceePee YeeT efMeketÀve ceesþe DeefOekeÀejer Peeuee³e. HetÀìe®eer Gb®eer keÀMeer Jee{Ceej? jeyetve jeyetve ke=ÀMe Peeuesueer Mejerj³eäer
l³ee®eb meieUb Þes³e ceuee oslees³e, ®eej ueeskeÀele Deesj[tve meebielees³e keÀer keÀMeer megOeejCeej? keÀele[b ne[euee ef®ekeÀìueb Jnleb les keÀmeb yeUkeÀì
ceeP³ee YeeJeecegUb ceer SJe{e ceesþe DeefOekeÀejer Peeuees³e. yeefnCeer®ee ogJee, keÀjCeej? ¿ee ÒeMvee®eer GÊejs l³ee®³eekeÀ[s nesleer keÀe? peªj nesleer,
Dee³eyeeHee®es DeeMeerJee&o Deved l³eeb®eb meceeOeeve mJeHveele Heentve jeye jeye keÀejCe l³eeveb ceveele meejer DeeKeCeer keÀªve þsJeueer Jnleer.
jeyee³e®ee. efoJemeeleveb leerve JesUe keÀHe[er Jeuueerieej Jne³e®eer Ieeceeveb. lemee Òel³eskeÀ ieueeF& yeebOeJe Demeb®e peerCeb peielees. ieeJeekeÀ[b
MeejerefjkeÀ Jee{ Kegbìueer. Gb®eer HeeJeCesHee®e HetÀì leer keÀe³ece lesJe{er®e Deeu³eeJej HeÀkeÌle ìeHeìerHe Deved ogkeÀeveoejerle osn efPepeJele jenlees.
Nne³eueer. l³eeuee jespe®ee efome meejKee®e ®eeueuee neslee. efoJeeUer l³ee®eb og:Ke Gb®e Fceejleerle jenCeeN³ee Deved HebK³ee®³ee nJesKeeueer yemetve
Peeueer, cekeÀjmeb¬eÀeble Peeueer, efMeceiee Peeuee, ieg{erHee{Jee HeCe Peeuee ceie meesv³ee-®eeboer®es oeefieves IeeueCeeN³eeuee keÀe³e ceenerle DemeCeej? leer
j#eeyebOevee®³ee DeeOeer®³ee HebOeje efoJemeele lees ieeJeekeÀ[b Deeuee. ceb[Uer HeÀkeÌle ®eej®eewIeele MeesYetve efomeeJeb cnCetve ®e{îee YeeJeeveb meesveb
l³ee keÀejKeev³eele keÀece keÀjCeeje Òel³eskeÀpeCe DeieeflekeÀ nesTve Kejsoer keÀjCeej, HeCe meesv³eeuee SJe{er efkebÀcele ÒeeHle keÀªve osCeeN³eeuee
efleLeb Deeuee Jnlee. kegÀCee®³ee yeeHeeveb keÀpe& keÀe{ueb Jnleb, kegÀCeer meesv³eemeejK³ee peerJee®eer jeKe keÀjC³eeuee keÀJe{erceesue ceesyeouee
mJele:®e keÀpe& keÀe{tve yeefnCeer®eb ueive kesÀueb nesleb, lej kegÀCeer mJele:®³ee efceUlees. ns Peeueb He[ÐeeDee[®eb mel³e. mel³e yeensj ³esCeej keÀmeb? Deved
yeeHeeuee cejCee®³ee oe{sletve ceeIeejer DeeCeC³eemeeþer G®eueuesues Hewmes meieȳee pevelesuee He[ÐeeDee[®eer YetefcekeÀe keÀUCeej keÀMeer ns ve
HesÀ[C³eekeÀefjlee HeefjefmLeleerHeg{b nleyeue nesTve efleLeb Deeueb Jnleb. Gueie[Ceejb keÀes[b Deens.
jespeieej efceUle vne³e cnCetve l³ee keÀejKeev³eele DeepeJej kegÀCeer Deeueb Leesjuee YeeT Deeu³ee®eb OeekeÀìîeeveb ogªve®e Heeefnueb. l³ee®eb ªHe
vee³e. l³ee keÀeceele vejkeÀ³eelevee Jnl³ee, og:Kee®eb, keÀäe®eb meejb cece& yeIetve ne yeeJe®eUuee. ¿eeveb F&®eej kesÀuee, ogkeÀeveoejerle SJe{er ®eebieueer
l³eele iegbleueb Jnleb. keÀejKeev³eele Hee®e ceefnveb keÀeceemeeþer efìkeÀCeeje keÀeHe[b Ieeuee³euee efceUleele, ieeJeesieeJe efHeÀje³euee efceUleb, ceie
`efkebÀie' cnCetve DeesUKeuee pee³e®ee. keÀejCe Hee®e ceefnveb keÀece keÀjCeb, ceemleje®ee ceej Keele FLeb yeUpeyejerveb DeY³eeme keÀjle peieC³eeHes#ee
lej mees[e®e HeCe Heefnuee Heieej Jne³e®³ee Deele mees[tve peeC³eeFlekebÀ ®eebieueer keÀeHe[b Ieeuetve ieeJeesieeJe efHeÀjle jeneJeb Deved ogkeÀeveoejer
JeeF&ì keÀece Jnleb. leeHeuesu³ee YeÆerHeg{b ®eewoe leeme keÀece keÀªve oesve keÀjeJeer. HeCe l³eeuee kegÀþb ceenerle nesleb keÀer, ogkeÀeveoejer cnCepes
JesU®³ee pesJeCeeuee efMepeJeuesuee yeìeìe Deved Heeb{N³eeHeÀkeÀì jesìîee ieesȳee-efyeefmkeÀìe®³ee, efkeÀjeCee ceeuee®³ee, DeeþJe[er yeepeeje®³ee
KeeTve SkeÀ efome keÀe{Ceb cnCepes ceneYe³eevekeÀ. HeCe oec³ee efleLeuee ogkeÀeveoejer FlekeÀer meesHeer vemeles. ieeJeesieeJe efHeÀjC³eeSsJepeer SkeÀe®e peeieer
`megHejefkebÀie' Peeuee. l³eeveb efleLeb mee[sDekeÀje ceefnveb keÀece kesÀueb [ebyetve IesTve ®eewoe leeme keÀece keÀjeJeb ueeieleb. ®eebieu³ee
Depetvener keÀjle®e jenCeej Jnlee. meesUe ceefnveb Dee³eyeeHe, yeefnCe-YeeT keÀHe[îee®³eeSsJepeer HeÀeìkeÀer, ceUkeÀer keÀeHe[b efoJemeeleveb leerve JesUe
³eeb®ee®e F&®eej keÀjlee keÀä keÀjle jeefnuee. ceve Deefpeyeele Ke®eueb efYepeleele les.
veJnleb. Gueì jespe veJ³ee Gcesoerveb keÀece keÀje³e®ee. Deved Iejeleu³eeb®³ee oec³eeveb Jesieȳee keÀejCeeveb Keesìb ªHe OeejCe kesÀueb. pesCeskeÀªve
megKeemeeþer Oe[He[e³e®ee, HeCe ceve oceueb vemeueb lejer Mejerj oceeCeej®e. Iej®³eebvee ®eebieueb JeeìeJeb. HeCe ¿ee®e ieesäer®ee OeekeÀìîee YeeJeeveb efkeÀleer
³eb$eJele keÀece kesÀueb cnCetve keÀe³e Peeueb, keÀeceeveb þCekeÀCeejer ne[b ®eebieuee DeeoMe& Iesleuee? OeekeÀìe Heefnu³eeHeemetve cnCepes oec³ee
þCekeÀe³e®eer yebo nesCeej veJnleer. iesu³eeHeemetve MeeUbJej®eb ceve keÀe{tve Heesjele efnb[C³eele obie Demee³e®ee.
lees Deeuee, ieeJeeleueb meejb keÀener yeoueueb Jnleb. yeeHeeuee veesìeb®eer l³ee®eer MeeUe efMekeÀC³ee®eer F®íe efveIetve iesueer Jnleer. l³eevebner
neJe megìueer Jnleer. YeeJeeuee MeeUe efMekeÀC³ee®eer iees[er jeefnueer veJnleer. oec³eekeÀ[b Heentve MeeUsefJe<e³eer®ee eflejmkeÀej peemle®e ie[o kesÀuee.
Dee³e keÀä keÀjle Jnleer. yeefnCeerveb efMekeÀMeCeele yeepeer ceejueer Jnleer. oec³eeveb l³ee®³eekeÀ[veb efkeÀleer ceesþer DeHes#ee kesÀueer nesleer Deved meceesj
efle®³ee ueivee®eer IeeF& veJnleer. Je<e&Yej Ieece ieeUtve keÀceeJeuesu³ee keÀe³e Jee{tve þsJeueb³e ³ee®eer leerUcee$e keÀuHeveener oec³eeuee veJnleer.
HewMeeleuee íoecener ®eebieu³ee keÀeceemeeþer GHe³eesieer ³esCeej veJnlee. efkeÀleer oec³ee Hejle Deeu³eeHeemetve OeekeÀìe SkeÀ efoJemener MeeUsle iesuee
Keble Jeeìueer Demesue peerJeeuee l³ee®³ee? vne³e. oec³eeveb l³ee®³ee YejHetj efJeCeJeC³ee kesÀu³ee, HeCe lees veceuee
iegpejelesletve efveIeleevee ®eebieues oesve [^sme Iesleues mJele:meeþer vne³e. Gueì ceeceeuee meebietve ceuee ogkeÀeveoejeruee v³ee cnCetve nÆ Oeªve
pesCeskeÀªve Iej®³eebvee keÀuHevee ³ee³e®eer veener DeeHeu³ee keÀecee®eer. yemeuee. l³eele®e yeeHeeuee PeìHeì veesìe nJ³ee nesl³ee. l³eecegUs yeeHeeveb
116 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
OeekeÀìîee®eb®e keÀeve Yeªve mees[ueb Jnleb. OeekeÀìîee®³ee Je=Êeeruee jespe®³ee DevegYeJeeveb le³eej Peeuesueer oec³ee®eer YeeJeveener keÀceer cenÊJee®eer
KeleHeeCeer®e efceUeueb. vne³e. lees cnCelees, ``ogkeÀeveoejerle keÀmeeyeer peieC³eeHes#ee mJeiee&Hes#ee
SkeÀ efoMeer jbi³ee Deeuee. lees kegÀþb lejer FbefpeefveDeefjbie efMekeÀle Jnlee. ®eebieu³ee ceeCeosMeer ceeleerle cejCeb ®eebieueb.''
l³eeuee oec³ee Deeu³ee®eb keÀUueb. oec³ee®³ee Dees{erveb lees l³eeuee peeTve mJele:®³ee meieȳee mJeHveeb®ee ®ekeÌkeÀe®etj Peeuesuee oec³ee,
Yesìuee. jbi³eeueener oec³ee®³ee OeekeÀìîee YeeJee®eb keÀJeeflekeÀ mecepeueb. OeekeÀìîee YeeJeeefJe<e³eer Heeefnuesu³ee mJeHveeb®esner YeiveeJeMes<e Heenle neslee.
OeekeÀìe pescelesce ®eewoe Je<ee¥®ee Jnlee. jbi³eeveb Deveb oec³eeveb mebIeveceleeveb lees l³ee DebOeej keÀesþ[erle iesuee lees ogmeN³ee®³ee peerJeveele Gpes[ ³eeJee
SkeÀ efveCe&³e Iesleuee. keÀenerner nesJees DeekeÀeMe-HeeleeU SkeÀ Peeueb lejer cnCetve, HeCe lesner peceueb vee³e. Deelee lees kesÀJeU SkeÀe®e DeeMesJej
®eeuesue HeCe ceeceeuee, yeeHeeuee efJejesOe keÀje³e®ee Deved OeekeÀìîeeuee peielees³e. HeÀkeÌle SkeÀe®e DeeMesJej... efHeJeȳee OecekeÀ meesv³eeveb
MeeUe efMekeÀe³euee ueeJee³e®eer. megKeeJeuesueer ceeCeosMeer veejer, ceelee, Yeefieveer Heentve... l³eeb®³ee
MesJeìer OeekeÀìîeeuee MeeUsleveb keÀe{t vekeÀe cnCetve oec³eeveb yeeHeeuee DeeMeerJee&oe®³ee peerJeeJej... l³eeb®³ee®e ogJ³eeJej... Deved l³eeb®³ee
Deved ceeceeuee meebefieleueb. ®esnN³eeJej®³ee meceeOeeveeJej... peerJe ieneCe ìeketÀve keÀece keÀjlees³e...
``ceeP³ee peerJeveeMeer pees Ye³eevekeÀ KesU KesUuee iesuee³e lees efveoeve HeÀkeÌle meceeOeeveemeeþer... HeÀkeÌle DeeefCe HeÀkeÌle meceeOeeveemeeþer... SkeÀ
ceeP³ee YeeJee®³ee Jeeìîeeuee lejer ³esT osT vekeÀe. ceer peªj yeefueoeve... efpel³eeHeCeer®e... mJele:®eer Debl³e³ee$ee DevegYeJelees³e...
`megHejefkebÀie' Demeuees lejer, ceuee ceeP³ee ³ee OebÐeele Flej kegÀCeeueener He[t kesÀJeU Demene³elesveb...!
Ðee³e®eb vne³e. ceie ne ceePee mJeeLe& cnCee efkebÀJee keÀener cnCee. ceer S.meer. Heeìerue keÀe@uespe Dee@HeÀ Fbefpeefve³ejeRie,
legce®³ee cnCeC³eeuee YeerkeÀ IeeueCeej vne³e.'' oec³eeveb meieUb SkeÀe (ÒeLece Je<e&, yeer.F&)
oceele meebefieleueb Deved keÀesCel³eener efveCe&³ee®eer Jeeì ve Heenlee le[keÀ KeejIej, veJeer cegbyeF&.
Gþuee Deved OeekeÀìîeeuee IesTve MeeUskeÀ[s ®eeuet ueeieuee. efveJeeme : 13/220, lespeme veiej,
OeekeÀìener ceeªve cegmeueceeve nesCeeje veJnlee, keÀejCe leesner ³ee jsvee@u[med jes[, Je[eUe (HetJe&) cegbyeF& - 400 037.
ceeCeceeleerleuee mJeeefYeceeveer cejeþe Jnlee. lesJe{îeeHegjlee meeUble iesuee. cees. : 9767002958 / 9503806980
Deved oec³ee Hegvne iegpejeleuee iesu³eeveblej l³ee®es Heefnues Hee{s Heb®eeJeVe
megª Peeues. MeeUe efMekeÀC³eemeeþer Oe[He[ keÀjCeeje oec³ee kegÀþs? àdrU g§H$[mi
jbi³ee kegÀþs? Deved MeeUe mees[C³eemeeþer peerJee®eb jeve keÀjCeeje oec³ee®ee AmoU
OeekeÀìe YeeT kegÀþs?
DeepeHe³e¥le efJejIeUtve peeCeeje oec³ee SJe{e keÀmee Oe[eOe[e ìhr.Eg. oH«$EeÝgV\}$
yeesueuee? yeeHeeMeer Deved ceeceeMeer mJele:®³ee JesUer ieHeiegceeve Xr[mdbrÀ`m hmoX©H$ ew^{ÀN>m
ieuueerleu³ee kegÀ$³eeHejceeCe efveIetve iesuee. HeCe l³ee®eer HegvejeJe=Êeer l³eeuee
Hegvne Ie[t Ðee³e®eer veJnleer. DeeHeu³ee YeeJeemeeþer cnCetve veesìebmeeþer
®eìeJeuesu³ee DeeHeu³ee yeeHeeHeg{s Deved ceeceeHeg{s leeW[ GIe[tve Ie[eIe[e
yeesueuee. ner SkeÀ ¬eÀebleer Jnleer. ®eUJeU Jnleer. HeefjJele&ve
Ie[JeC³eemeeþer kesÀuesueer. SkeÀ Iej pees[leevee oec³eeuee mJele:®³ee
peerJee®eb oece ceespeeJeb ueeieueb.
ceeCeosMeer oec³ee®eb yeefueoeve J³eLe& iesueb Jnleb. mJele:®³ee YeeJeeuee
efMekeÀJeC³eemeeþer ieeUuesuee Ieece ceesleer nesC³eeSsJepeer oie[ Peeuee
Jnlee. mJele:®e efMe#eCe DeOe&Jeì mees[tve YeeJeemeeþer HejcegueKeele peeTve
Peie[uee Jnlee, Peie[le Jnlee DeeefCe Heg{s Peie[le jenC³eeJee®etve He³ee&³e
veJnlee. YeeT efMekeÀCeej vne³e, ceesþe DeefOekeÀejer nesCeej vne³e.
og<keÀeUeveb, veeHeerkeÀ peefceveeRcegUb, jepekeÀejC³eeb®³ee veeHeekeÀ FjeÐeebcegUb Mobile : 9892533510 / 9768389733
9702833679 / 9619233992
peer ceeCeosMeer ceeCemee®eer YeeJevee Peeueer³e leer ®egkeÀer®eer vne³e. HeCe E-mail : vs.creations@rediffmail.com
vs.creations@yahoo.com

MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 117


³egJee ÒeefleYee MeesOe
uesKekeÀ
- DeesJeleer veeF&keÀ ceePeer cenÊJekeÀeb#ee
`let Heg{s keÀesCe nesCeej?', Demee mJeeYeeefJekeÀ ÒeMve ceeP³ee MeeUsleerue oeceuesyeeF¥meeþer lej ojjespe HeeC³ee®ee leeby³ee Yeªve þsJeCes,
Je³ee®³ee meJe&®e cegueebvee efJe®eejuee peelees. ceuee keÀesCee®es DevegkeÀjCe Ke[t®³ee Hesìerle Ke[t þsJeCes, HeÀUe mJe®í keÀjCes, ìsyeue-Ket®eer&uee
keÀªve, HeeJeueeJej HeeTue þsJetve, ieg©efMe<³elJe HelkeÀªve keÀener HeÀ[keÀe ceejCes, ³eebmeejK³ee peyeeyeoeN³ee Heej Hee[C³eele ceuee
nesC³ee®eer F&®íe veener, keÀejCe ceePeer cenÊJeekeÀeb#ee JesieUer Deens. ceeP³ee DeefYeceeve Jeeìlees. ueieyeieerves MeeUsle 20-25 efceefveìs ueJekeÀj
mJele:peJeU®³ee veelesJeeF&keÀebyeÎue Demeuesueer ceePeer keÀle&J³es HetCe& ³esleevee peer OeeJeHeU ceer keÀjles, l³eeceeies yeeF¥®eer MeeyeemekeÀer
keÀjlee-keÀjlee ceeP³ee DeJeleerYeJeleer®³ee meceepeele JeeJejle Demeuesu³ee efceUJeC³ee®ee Deevebo Demelees.
oerveogyeȳeebvee DeeOeej ÐeeJee, l³eebvee meceepeele ceeveeves GYes ³ee yeeueJe³eele®e ceer ceeP³ee DeekeÀeb#eeHetleer&®ee ÞeerieCesMee Ieeuet
jenC³eemeeþer leve-ceve-Oeve Jes®eC³ee®eer ceePeer cenÊJeekeÀeb#ee Deens. Fef®íles. J³emeveeOeerve kegÀìgbyeeleerue cegues DeeefLe&keÀ De[®eCeeRcegUs
`HejesHekeÀej pesLes Òeef®eleer, lesLes keÀj ceePes pegUleer', `pes keÀe jbpeues efMe#eCeeHeemetve Jebef®ele nesleele. Deece®³ee ieeJeele Demeuesu³ee DeeoerJeemeer
ieebpeues, l³eemeer cnCes pees DeeHegues~ leesef®e meeOet DeesUKeeJee, osJe lesLesef®e Hee[îeele ceer mebO³eekeÀeUer peeles. lesLeerue cegueebyejesyej yeeie[C³ee®es
peeCeeJee~~' ³ee GkeÌleeR®ee ceeP³eeJej ÒeYeeJe Deens. cnCetve®e ceePeer ngyesntye meeWie GYes keÀjles. cee$e l³eeb®³eeMeer mebJeeo meeOeleevee ve
DeeÐekeÀle&J³es meebYeeUle ceuee ³ee GkeÌleeR®ee DevegYeJe I³ee³e®ee Deens. nb! efMekeÀC³ee®es og:Ke l³eeb®³ee ceveeJej efyebyeJeles. cnCetve®e keÀer keÀe³e
meeOet-meble vekeÌkeÀer®e Jne³e®eb veener, keÀejCe l³eemeeþer ueeieCeejer jec³ee®³ee DeeF&ves jec³ee®ee nÆ HetCe& keÀjle mejkeÀejer MeeUsle l³ee®es veeJe
meceepee®eer Dees{, Òe³elveeb®ee [eWiej ceer efvecee&Ce keÀª MekesÀve Jee veener Ieeleues. yeejke̳eeueemeg×e MeeUsle peeJesmes Jeeìt ueeieues Deens, lej íesìer
³eeyeeyele Deepe lejer ceer meeMebkeÀ Deens. veener cnìueb lejer meO³ee ³eceer ceeP³eeyejesyej Hee[îee®³ee Heefjmejele®³ee mJe®íles®³ee keÀeceele
keÀefue³egie Deens. keÀesCelesner ke=Àl³e keÀjleevee meeJeOelee yeeUieeJeer ueeieles. ceole keÀª ueeieueer Deens. HeeJe&leeryeeF&ves lej ceer meebefieleues cnCetve efJe[er
Deepe®³ee OeeJeHeUer®³ee ³egieele meJee¥vee®e kegÀCee®eer lejer ceole I³eeJeer H³ee³e®eer yebo kesÀueer Deens.
ueeieles®e. DeMee ÒemebieevegªHe ceoleer®³ee nekesÀuee Dees ÐeeJeer, Demes ceuee ³ee Je³eele ceeP³ee Ieje®³ee ojJeep³eeJej SkeÀ íesìer Heeìer ueeJee³e®eer
ceveeHeemetve Jeeìles. l³eemeeþer keÀesCel³eener opee&®es keÀece keÀjC³ee®eer ceer Demes ceer þjJeues Deens. l³eeJej ceer efueefnCeej Deens keÀer `ceer
le³eejer þsJeCeej Deens. ceeP³ee ceveeves ne ®ebie®e yeebOeuee Deens. ceuee DeeHeCeemeeþer ®eesJeerme leeme ceeskeÀUer Deens.' keÀoeef®ele ceePee ne Òe³elve
þeTkeÀ Deens, efve½e³ee®ee cenecesª DeJeIe[ keÀece efJeveemee³eeme megueYe ieª[PesHesSsJepeer yes[gkeÀG[er Demet MekesÀue, keÀejCe yes[tkeÀ ne ÒeeCeer
keÀjlees. cnCeleele vee, 'If there is a will, there is a way'. p³eeuee DeeJe[les DeMeer J³ekeÌleer ogefce&U®e.
ceeP³ee MespeeN³eebHeemetve ceePes Òe³elve megª Peeues Deensle. cnCetve lej Hejceséejeves ceuee Oew³e& ÐeeJes, ceeP³ee neletve meceepekeÀe³e& JneJes,
ceeP³ee Mespeej®³ee DeeHeìskeÀeketbÀvee ceer nJeernJeerMeer Jeeìles. HeueerkeÀ[®³ee MesJeìHe³e¥le ceer meceepee®eer®e jenerve. ogmeN³eebmeeþer peieC³ee®³ee ceeP³ee
yebieu³eele jenCeejs ceePes ÒeYeekeÀjDeepeesyee DeeefCe veeveer ³eeb®³ee Iejer cenÊJeekeÀe#es®ee Hejcees®®e Deevebo ceuee efceUsue. DeeHeCeeuee keÀe³e Jeeìles
ogmejs keÀesCeer®e veener. l³eeb®³ee neskesÀmeeþer ceer Deemegmeuesueer Demeles. ceuee ³eMe efceUsue keÀe?
l³eeb®eer yeejerkeÀ-meejerkeÀ keÀeces keÀjleevee ceuee meceeOeeve efceUles. ceeP³ee Ye´ : 99220 17555 / 98508 43036

DeesJeleer veeF&keÀ : - JemeF& ³esLes v³et FbefiueMe mketÀue efJeÐeeue³eele F³eÊee veJeJeerle efMekeÀle Deens. DeeblejMeeues³e
JekeÌle=lJe Je efveyebOe mHeOexle Heeefjleesef<ekeÀ ÒeeHle. ³ebiemìj mHeOexlener Heeefjleesef<ekeÀ ÒeeHle.

118 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010


jeä^er³e meewj efoveoefMe&keÀe
- [e@. ceveesnj ceesIes
DeeHeu³ee peerJeveeleerue SKeeoer pegveer Ieìvee DeeHeu³eeuee DeeþJeles. Lees[îee-HeÀej HeÀjkeÀeves efoJemee®³ee ³ee®e keÀeueceeHeveebvee ceev³elee efoueer
l³ee Ieìvesme efkeÀleer ceefnves DeLeJee Je<ex Peeueer, ns DeeHeu³ee ue#eele ³esles. nesleer. efoJeme-je$e ns JeemleJe Deens Je l³ee®es Yeeie ns l³ee®es mebkesÀle
oesve IeìveebceOeerue Deblej cnCepes keÀeueefceleer. Deepe IejesIejer Deensle. DeLee&le l³ee keÀeUele kesÀJeU efoJemee®es Yeeie nesles Demes veener
keÀeueefceleermeeþer efoveoefMe&keÀe DeeefCe Ie[îeeUs Deensle. lej ®ebê DeeefCe met³ee&YeesJeleer efHeÀjC³ee®³ee ieleer®ee efJe®eej nesTve He#e,
keÀeueceeHeve ns He=LJeer®³ee mJele:YeesJeleer HeefjYe´ceCeeJej DeJeuebyetve (MegkeÌue DeeefCe ke=À<Ce) ceeme, Je<e&, GÊeje³eCe, oef#eCee³eve ner
lej keÀeueieCeve ns He=LJeer®³ee met³ee&YeesJeleer®³ee DeeefCe ®ebêe®³ee keÀeueceevee®eer ceesþer SkeÀkesÀ l³eebvee %eele nesleer. ³eeHes#eener ceesþer SkeÀkesÀ
He=LJeerYeesJeleer®³ee Òeoef#eCeekeÀeueeJej DeeOeejuesues Deens. efoJeme, mJeerkeÀejueer nesleer. ke=Àle³egie, $ewlee³egie, ÜeHeej³egie, keÀefue³egie ³ee keÀuHevee
®ebêceeme DeeefCe meewjJe<e& ³ee ieesäer He=LJeer, ®ebê DeeefCe met³e& ³eeb®³ee Je l³eeb®eer keÀesäkesÀner ceeb[ueer nesleer. ner ³egies osJeJe<ee¥veer ceespeueer peeleele.
neue®eeueer DeeefCe ieleer ³eeJej DeJeuebyetve Deens. HeCe efoJemee®es leeme, ceveg<³ee®es SkeÀ Je<e& cnCepes osJee®ee Denesje$e SkeÀ efoJeme. l³eevegmeej
efceefveì, meskebÀo Hee[ues peeleele ns mebkesÀle Deensle. l³eeb®³ee He=LJeer®³ee ³egies DeeefCe ye´ïeosJee®ee SkeÀ Denesje$e efoJeme cnCepes ceeJevee®eer Deeþ
HeefjYe´ceCeeMeer keÀener mebyebOe veener. SkeÀ efoJeme ns SkeÀkeÀ. He=LJeer®³ee Deype ®eewmeÿ keÀesìer Je<ex. ³ee meJe& SkeÀkeÀeb®eer keÀesäkesÀ Deensle.
SkeÀe HeefjYe´ceCeeMeer efveie[erle Deens. l³eecegUs DeeHeCe l³eele keÀener yeoue SJe{îee ceesþîee mebK³es®es ceespeceeHe nesT MekeÀles les efJeMes<e. ne meJe&
keÀª MekeÀle veener, HeCe SkeÀe efoJemee®es efkeÀleer Yeeie Hee[e³e®es ns mebkesÀle Yeejleele MeesOe ueeieuesu³ee Metv³ee®ee ÒeleeHe. ³ee keÀeueceeHeveeJej Heeves®³ee
Deens. Òee®eerve Yeejleeves ieefCele DeeefCe ieCevesmeeþer oMeceeveHe×leer Heeves efueefnlee ³esleerue.
MeesOeueer, HeCe leer owefvekeÀ keÀeueceeHeveemeeþer JeeHejueer veener. Dev³eLee DeeOegefvekeÀ meewj keÀeueieCevee
100 meskebÀoe®es SkeÀ efceefveì, 100 efceefveìeb®ee 1 leeme Je 10 Yeejle lemee yengYeeef<ekeÀ, yengHeejbHeeefjkeÀ, yengOeeefce&keÀ osMe
leemeeb®ee efoJeme Demes cnìues Demeles. efceefveì, meskebÀo ner SkeÀkesÀ vemeueer Demeu³eecegUs FLeu³ee keÀeueieCeveener efJeefJeOe ÒekeÀej®³ee Deensle DeeefCe
lejer met#ce keÀeueceeHeves l³ee keÀeUerner nesleer. keÀewefìu³eeves meJee&le met#ce Je<ee&jbYener efJeefJeOe efoJeMeer ³esleele. Je<e&ieCeveener efJeefJeOe Deensle.
ceeHe cnìues Deens les le=ìer. [esȳee®eer HeeHeCeer efceìtve Hegvne GIe[e³euee Yeejleele nuueer meJee&efOekeÀ JeeHejele Demeuesueer ûesiejer³eve keÀeueieCevee.
pees JesU ueeielees l³eeme le=ìer cnìues Deens. oesve le=ìer cnCepes SkeÀ ueJe, l³eevegmeej SkeÀ peevesJeejeruee Je<e& megª nesles. l³ee JesUsme DeJekeÀeMeele
oesve ueJe cnCepes SkeÀ efveces<e. ³ee Heg{sner ceesþer ceeHeves cnCepes keÀeäe, ®ebê, met³ee&®³ee He=LJeermeboYee&leerue keÀener efJeMes<e Ieìvee Ie[le veener.
keÀuee, vee[er, cegntle& Jeiewjs. SkeÀ cegntle& cnCepes SkeÀ efoJeme. cevetvesner ceefnv³ee®es efoJeme 28, 30, 31 efkeÀleerner Demet MekeÀleele, l³eeuee
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 119
efve³ece veener. meewj Je<e& 365 efoJeme mene 31 efoJeme Demeleele.
leemeeb®es Demeu³eecegUs oj ®eej Je<ee¥veer Je<ee&®ee met³e& oef#eCes®³ee cekeÀj Je=ÊeekeÀ[tve
SkeÀ efoJeme Jee{Jee³e®ee cnCepes l³ee Je<eea keÀke&ÀJe=ÊeekeÀ[s mejkeÀle Demelees ne
HesÀye´gJeejer ceefnv³ee®es 29 efoJeme. ³ee efoJeMeerner GÊeje³eCekeÀeU. ³ee keÀeUele lees p³ee efoJeMeer
DeJekeÀeMeele kegÀþueerner Ie[ecees[ keÀejCe veener, yejesyej efJe<egJe=ÊeeJej ³eslees lees Jemeble mebHeele
HeCe ns meejs meewj Je<e&! efove. ³ee®ee Heg{®ee efoJeme jeä^er³e ®ew$e 1 ne
efnbot keÀeueieCeveHe×leervegmeej ®eebêceeme jeä^er³e Je<ee&jbYe efove. met³e& keÀke&ÀJe=ÊeeJej DeeefCe
ceevelees Je Je<e& cee$e meewj Je<e& ceevelees. l³eecegUs Hegvne oef#eCeskeÀ[s mejketÀ ueeielees ³eeme
lees cesU yemeJeC³eemeeþer oj ®eej Je<ee¥veer SkeÀ oef#eCee³eve cnCeleele. ³ee oef#eCee³eve keÀeUele
DeefOekeÀ ceeme ueeielees. l³eeefMeJee³e GÊejsuee lees Hegvne efJe<egJe=ÊeeJej ³eslees lees Mejo mebHeele
ceefnvee HeewefCe&ceeble Deens, lej oef#eCesuee Deceevle. efove. ³ee®ee Heg{®ee efoJeme jeä^er³e Deeféeve. ³ee
cnCepes DeeHeu³eekeÀ[s MegkeÌue ÒeefleHeosuee veJeerve uebyeJeleg&UekeÀej ieleercegUs He=LJeer®³ee
ceefnvee megª neslees, lej GÊejsuee ke=À<Ce met³ee&YeesJeleer efHeÀjC³ee®ee jespe®ee Jesiener meceeve
ÒeefleHeosuee. l³eecegUs oesvnerkeÀ[s ®eebêceeme vemelees. Jemeble mebHeele les Mejo mebHeele ne
Demetvener ceefnv³eele HebOeje efoJemeeb®ee HeÀjkeÀ, l³eeefMeJee³e Je<e&keÀeueieCevee keÀeU 185 efoJemeeb®ee Demelees. lej Mejo mebHeele les Jemeble mebHeele ne
cnCepes MeeefueJeenve MekeÀ, efJe¬eÀce mebJele, pewve mebJele DeMee keÀeU 180 efoJemeeb®ee Demelees. cnCetve Yeejleer³e meewj Je<ee&le JewMeeKe
keÀeueieCeveener efJeefJeOe Deensle. Je<ee&jbYener JesieUs Deensle. DeeHeuee les YeeêHeo 31 efoJemeeb®es ceefnves Deensle, lej Dev³e ceefnves 30
veJeJe<e& efove ®ew$e MegkeÌue ÒeefleHeoe ³ee efoJeMeer MekesÀ 1932 megª Peeues, efoJemeeb®es kesÀues Deensle.
lej pewve mebJele 2537 DeeefCe efJe¬eÀce mebJele 2067 ns keÀeefle&keÀ He=LJeerJeªve efomeCeejer met³ee&®eer ner Yeemeceeve Jeeì®eeue melele ®eeuet
MegkeÌue ÒeefleHeosuee. DeMeer keÀeueieCeveeb®eer efJeefJeOelee Heentve jeä^er³e Demeles DeeefCe ns veJes jeä^er³e keÀeueceeHeve met³ee&®³ee He=LJeermeboYee&leerue
HeeleUerJej keÀener SkeÀ He×le DemeeJeer, Demee efJe®eej efJe®eejJebleeble megª efmLeleervegmeej Demeles cnCetve ns `jeä^er³e meewj Je<e&'. ner keÀeueieCevee
Peeuee. Yeejle mejkeÀejves ceev³e kesÀueer DeeefCe meewj 1 ®ew$e MekesÀ 1679 (22
Yeejlee®es Heefnues HebleÒeOeeve peJeenjueeue vesnª ³eebveer 1956 cee®e& 1957) Heemetve jeä^er³e meewj keÀeueieCevee cnCetve Deceueele
meeueer ceev³eJej Meem$e%e [e@. cesIeveeo mene ³eeb®³ee DeO³e#elesKeeueer SkeÀ DeeCeueer.
meefceleer vescetve meewj keÀeueieCevee yeveJetve Iesleueer DeeefCe F.me. 1957 nuueer DeeHeu³ee HeejbHeeefjkeÀ meJe& efoveoefMe&keÀebceO³es Fbûepeer
Heemetve leer meeJe&peefvekeÀjerl³ee Òemeejele DeeCeueer. leejKesyejesyej meewj efoveebkeÀ oeKeJeues peeleele. DeekeÀeMeJeeCeerJej ns meewj
³ee keÀeueieCeves®eer JewefMeäîes cnCepes ³eele ®eebêceeme cnCepes efoveebkeÀ meebefieleues peeleele. Yeejleer³e efjPeJn& yeBkesÀvesner meewj efoveebkeÀerle
He=LJeer®³ee meboYee&le ®ebêe®eer efmLeleer Deefpeyeele efJe®eejele Iesleueer peele OeveeosMe JewOe ceeveC³ee®es DeeosMe meJe& yeBkeÀebvee efoues Deensle. lejer
veener. l³eecegUs met³e&efmLeleerJej®e ceefnvee DeeefCe Je<e& DeJeuebyetve peesHe³e¥le MeemekeÀer³e DeLeJee Keemeieer HeeleUerJej meJe& J³eJenej meewj
Demeu³eeves meewj efove, meewj ceeme DeeefCe meewj Je<e& cnìues peeles. meewj keÀeueieCevesvegmeej nesle veenerle, ceeefmekeÀ Heieej, lemes®e jsuJes®es, yeme®es,
keÀeueieCevee mecepetve IesC³eemeeþer He=LJeer®³ee meboYee&le met³ee&®es mLeeve, veeìkeÀ-efmevescee®es Deej#eCe DeeefCe DeeefLe&keÀ leeUsyebo ³ee
met³ee&®eer Yeemeceeve ieleer DeeefCe He=LJeer met³ee&YeesJeleer uebyeJeleg&UekeÀej js<esle keÀeueieCevesvegmeej nesle veenerle, leesHe³e¥le ner jeä^er³e keÀeueieCevee
efHeÀjles DeeefCe leer Lees[er keÀueuesueer Deens, ³ee ieesäer ue#eele Iesleu³ee J³eJenejele ³esCeej veener. KeieesueMeem$eeJej DeeOeejerle DeMeer ner
Heeefnpesle. DeJekeÀeMeele He=LJeer met³ee&YeesJeleer SkeÀe uebyeJeleg&UekeÀej keÀ#esle Meem$eer³e Hee³ee Demeuesueer keÀeueieCevee Deens DeeefCe ner keÀeueieCevee
efHeÀjle Demeles. He=LJeer®³ee ³ee uebyeJeleg&UekeÀej keÀ#escegUs met³e& ³ee Yeejle mejkeÀejves ceev³e kesÀuesueer Deens. ³ee keÀejCeemleJe ner jeä^er³e meewj
keÀ#es®³ee keWÀêmLeeveer vemetve Lees[e yeepeguee Demelees. l³eecegUs ®ew$e- keÀeueieCevee DeeHeCe meJee¥veer JeeHejueer Heeefnpes DeeefCe Flejebveener leer
Dee<ee{-Deeféeve ³ee keÀeUele He=LJeer met³ee&Heemetve otj Demeu³eecegUs efle®ee JeeHejC³ee®ee Deeûen kesÀuee Heeefnpes.
Jesie keÀceer Deens cnCetve JewMeeKe les YeeêHeo ³ee ceefnv³eeb®es efoJeme 31. mebHeke&À : 022 - 2927 5389
Flej ceefnv³eeb®es 30, Huetle Je<eea cnCepes oj ®eej Je<ee¥veer ®ew$ee®esner
120 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
J³ebieef®e$es
- ©®ee legUmekeÀj

mebHeke&À : 98195 11794


MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 121
uesKekeÀ - jeceke=À<Ce efnuexkeÀj

l³ee efoJeMeer o³ee&Hetjntve efce$ee®eb He$e Deeueb. l³ee®³ee cegueer®eb cnCepes l³ee®³ee DeeefCe ceeP³ee Je³eele peJeUpeJeU Jeerme Je<ee¥®eb Deblej.
ueive þjueb nesleb. l³eeves ueiveeuee Deeûeneves yeesueeJeueb nesleb. HegC³eeuee lejermeg×e l³ee®eer DeeefCe ceePeer oeì cew$eer nesleer. keÀejCe lees HeÀej
Deeu³eeHeemetve eflekeÀ[s efJeoYee&le peeC³ee®ee ³eesie®e ³esle veJnlee. ieesäerJesuneU neslee. ®eesje®eer ieesä keÀe{e, lees l³ee®³ee ueneveHeCee®³ee
DecejeJeleeruee yejs®e Je<ex neslees. efce$eeb®eer DeeþJeCe ³ee³e®eer. meg©Jeeleeruee [eketbÀ®³ee ef®eÊeLejejkeÀ ieesäer meebies. veeìkeÀe®eer ieesä keÀe{ueer keÀer lees
He$eJ³eJenej ®eeuee³e®ee, veblej nUtnUt leesner Leebyeuee. ceeOeJeves cee$e veeìkeÀele Ie[uesues efkeÀleer lejer ieceleeroej Òemebie meebiele Demes. JeeIee®³ee
keÀe³ece He$eJ³eJenej ®eeuet þsJeuee. l³ee®eb®e l³ee efoJeMeer He$e Deeueb ieesäer®³ee JesUer ieeJeeleu³ee ueeskeÀebveer keÀeþîeebveer JeeIeeuee keÀmeb þej kesÀueb
nesleb. les meebiesue. l³ee®eer meebieC³ee®eer He×le DeefleMe³e DeekeÀ<e&keÀ Demee³e®eer.
ceer ueiveeuee peeC³ee®eb Deieoer vekeÌkeÀer þjJetve ìekeÀueb nesleb. DeeOeer SskeÀleevee JesUs®e Yeeve®e vemee³e®eb. je$eer DekeÀje-DekeÀjeHe³e¥le Deece®³ee
DecejeJeleeruee peeTve Flejeb®eer Yesì Peeueer veener lejer ®eeuesue, HeCe ieesäer ®eeuee³e®³ee, lejerner l³ee mebHet ve³esle Demeb Deecneuee Jeeìe³e®eb.
vecegv³eele peeTve jeIeesyeeuee Yesìe³e®eb DeeefCe ieebOeer ®eewkeÀeletve o³ee&Hetj®eer l³ee®³ee ³ee ieessäer ceeP³ee KetHe GHe³eesieer He[e³e®³ee. l³ee®³ee KeN³ee
yeme HekeÀ[e³e®eer Demeb þjJeueb. ieesäeRle keÀeuHeefvekeÀ ieesäer efcemeUtve ceer ceeefmekeÀebmeeþer keÀLee le³eej
jeIeesyee DeeefCe ceePeer Deieoer íeve cew$eer nesleer. Kejb cnCepes ceer keÀje³e®ees. cnCetve®e keÀLee efuene³e®eer Demeueer keÀer ceePeer HeeJeues
veeskeÀjoej DeeefCe jeIeesyee yeebie[îee efJekeÀCeeje keÀemeej. ogmejer ieesä DeeHeesDeeHe jeIeesyee®³ee ogkeÀeveekeÀ[s JeUe³e®eer.
122 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
vecegv³ee®³ee ieuueerle lees yeebie[îee efJekeÀe³e®ee. SkeÀe Ieje®³ee jeIeesyeeves DebOeejeletve otjJej vepej ìekeÀueer. l³eeuee iebYeerj Demeb
efYebleeruee ìskeÀJetve þsJeuesuee l³ee®³ee yeebie[îeebb®ee mìB[ Demee³e®ee. lees keÀener meebiee³e®eb Demeueb keÀer lees Demee®e otjJej Heene³e®ee.
SkeÀe ueekeÀ[er mìgueJej yemee³e®ee. meceesj efieNneF&keÀebmeeþer oesve-leerve ``ceeP³ee Dee³eg<³eeleerue®e Òemebie Deens ne.'' ceePeer GlmegkeÀlee
ueekeÀ[er KeeskesÀ Demee³e®es. yemeb, ns®e les ogkeÀeve! l³ee®³ee ye[ye[îee Jee{Jele ceeP³eekeÀ[s ve yeIelee lees cnCeeuee.
mJeYeeJeecegUs l³ee®³ee ogkeÀeveele yee³ekeÀeb®eer yejer®e ieoea Demee³e®eer. ``legP³ee Dee³eg<³eeleuee? ceie DeJeM³e meebie'', ceer cnìueb.
keÀe@uespeuee peeCeeN³ee cegueermeg×e ueekeÀ[er Keeske̳eeJej yemetve l³eeves DebOeejele DeeHeueer vepej KeesueJej ªleJeueer. peCet keÀener
l³ee®³eekeÀ[tve yeebie[îee Yeªve Iesle. l³ee®³ee `³ee' ogkeÀeveele ueeF&ì DebOeejele l³eeuee keÀener efomele nesleb. [eske̳eeJej®eer DeeHeueer keÀeUer ìesHeer
vemeu³eecegUs DebOeej He[sHe³e¥le efieNneF&keÀer ®eeuee³e®eer. DebOeej He[uee keÀer efkebÀ®eerle ceeietve Jej G®euetve l³eeves J³eJeefmLele [eske̳eeJej þsJeueer DeeefCe
ceie lees DeeHeuee ÒeYeekeÀj kebÀoerue HesìJee³e®ee. lees HesìJetve Peeuee keÀer ceie meebieC³eeme meg©Jeele kesÀueer.
efKeMeeleueb efye[er®eb yeb[ue keÀe{tve yeer[er HesìJee³e®ee. yee³ekeÀeb®³ee ``ieg©Jeej®ee efoJeme neslee. JeueieeJe®³ee yeepeejemeeþer ceer ueJekeÀj
ieoeacegUs yeer[er®eer leueHeÀ Deeueer lejer leer l³eeuee yeepetuee þsJeeJeer ueeies. efveIetve iesuees neslees. JeìHeewefCe&cee Meg¬eÀJeej®eer Demeu³eeves Heg<keÀU yeebie[îee
jeIeesyee kebÀoerue ueeJetve yemee³e®ee lees Deece®³eemeejK³ee yejesyej Iesleu³ee nesl³ee. mebO³eekeÀeUHe³e¥le efJe¬eÀer ®eebieueer Peeueer. DebOeej
ìesUYewjJeebmeeþer. Iejer peeC³ee®eer l³eeuee keÀOeer®e IeeF& vemes. Deece®³ee He[u³eeJej ceer yeepeejeletve ceesìj mìB[Jej Deeuees. mìB[Jej KetHe®e ieoea
ieHHee-ieesäer megª Demeleevee SkeÀ-oesveoe ®ene lej keÀOeer keÀOeer YepeerHeCe nesleer. yeepeejele Gjuesu³ee Yeep³eeb®eer lemes®e keÀHe[îeeb®eer Je Flej
Demee³e®eer. ieg©Jeejer JeueieeJe®ee DeeefCe Meg¬eÀJeejer ye[vesN³ee®es yeepeej meeceeveeb®eer ieeþes[er IesTve ogkeÀeveoej ceb[Uer yeme®eer Jeeì yeIele nesleer.
Demeu³eeves oesve efoJeme l³ee®eb `ogkeÀeve' yebo Demee³e®eb. ³ee oesve efoJeMeer De®eueHetj, HejleJee[e, ®eebogj yeepeej ³ee ieeJeentve ³esCeeN³ee iee[îee
lees mekeÀeUHeemetve®e yeebie[îee efJekeÀe³euee yeepeejele pee³e®ee. Leebyeu³ee keÀer Pegbye[ G[e³e®eer. SkeÀ-oesIeebvee iee[er IesTve iee[er efveIetve
meeleeN³eentve ceuee jsuJes®eb efjPeJexMeve ve efceUeu³eeves meeleeje les HegCes pee³e®eer. yemetve yemetve ceer kebÀìeUuees. ueJekeÀj yeme efceUC³ee®eer
³e HegC³eentve DecejeJeleerHe³e¥le yemeves peeJeb ueeieueb. yemeceOetve Meke̳elee veJnleer. je$eer®es veT Jeepetve iesues nesles. lejerHeCe mìB[Jej®eer
Gleju³eeJej ®ene-veeäîee®³ee Yeeveie[erle ve Helee pesTve Iesleueb DeeefCe ieoea keÀceer nesC³ee®eb ue#eCe efomesvee. MesJeìer Hee³eer®e DecejeJeleeruee
mejU vecegv³eele Deeuees. jeIeesyeeuee YesìC³ee®eer F®íe Deieoer efMeiesuee ³esC³ee®ee efJe®eej kesÀuee.''
Heesnes®eueer nesleer. DebOeej Peeuee Demeu³eeves Deelee lees kebÀoerue ueeJetve ``meele-Deeþ cewue Hee³eer? DeeefCe lesner je$eer?'' ceer Dee½e³ee&ves
yemeuee Demesue DeeefCe keÀoeef®ele l³ee®³ee YeesJeleer ieesäerJesuneUeb®eb efJe®eejueb.
ìesUkebÀ yemeueb Demesue, Demeb Jeeìle nesleb. pegv³ee efce$eebHewkeÀer keÀesCe keÀesCe jeIeesyee nmeuee. [esUs yeejerkeÀ keÀªve ceeP³eekeÀ[s DeeefCe meceesj®³ee
lesLes Yesìleb ³ee®eerHeCe GlmegkeÀlee nesleer®e. DebOeejekeÀ[s Heentve l³eeves cnìueb, ``Dejs jeceYeeT, ceer one-yeeje
Deepe Deieoer HeesìYej yeesuee³e®eb cnCetve ceer PeHeePeHe HeeJeueb ìekeÀerle Je<ee¥®ee neslees lesJneHeemetve Jeef[ueebyejesyej yeebie[îeeb®eb ìesHeueb [eske̳eeJej
l³ee®³ee `ogkeÀevee'keÀ[s efveIeeuees. vesnceer®ee ÒeYeekeÀj kebÀoerue veJnlee, IesTve ieeJeYej efnb[le neslees. Demes cewue ceespele yemeuees Demelees lej
lejerner ®ebêe®³ee DemHeä ÒekeÀeMeele keÀeUer ìesHeer Ieeleuesuee jeIeesyee ceuee ojjespe®es efkeÀleer lejer Peeues Demeles. l³ee JesUer ceer lej....''
l³ee®³ee mìgueeJej yemeuesuee efomeuee. Fleke̳ee efoJemeebveer l³eeves ceuee ``cnCepes l³ee efoJeMeer legcner je$eer JeueieeJentve efveIeeues veener
yejesyej DeesUKeueb. yeebie[îeeb®ee vesnceer®ee mìB[ peJeU ve efomeu³eeves ceer keÀe?'' jeIeesyeeuee cetU ieesäerkeÀ[s JeUJeC³eemeeþer ceer efJe®eejueb.
GlmegkeÀlesves l³eeuee l³eeyeÎue efJe®eejueb. lesJne l³eeves oesve Je<ee¥HetJeea®e ``nes. DebOeej efJeMes<e veJnlee, HeCe jml³eeJeªve SkeÀìb pee³euee
Oeboe yebo kesÀu³ee®eb meebefieleueb. ceer DeeCeKeer keÀener efJe®eeje³e®³ee Deele®e Lees[er Yeerleer Jeeìle nesleer. jml³ee®³ee oesvner yeepetuee keÀ[gefuebyee®eer Gb®e®e
l³eeves efJe®eejueb, ``Deepe keÀeue keÀener efueefnleesme keÀer veener?'' Gb®e Pee[b. leer nueu³eeveblej Heeveeletve ³esCeeN³ee ®ebêe®³ee ÒekeÀeMeeletve ceer
``efueefnlees ceOetve ceOetve.'' ceer Kejb les®e meebefieleueb. Heg{s Heg{s peele neslees. ceOetve®e ³esCeeN³ee yemecegUs peje yejs Jeeìle nesles.
``Hee®e Je<ee¥veblej Yesìuee Deensme lesJne SkeÀ Ie[uesueer Ieìvee®e Lees[îee Lees[îee JesUeves ceer ceeietve kegÀCeer ³esle Deens keÀe ns yeIele neslees.
leguee Deepe meebielees. keÀoeef®ele efoJeeUer DebkeÀemeeþer legP³ee keÀeceer ceeP³eemeejKee®e SKeeoe kebÀìeUuesuee ®eCes-HegÀìeCesJeeuee DeeHeuee [yee
³esF&ue.'' lees nmele cnCeeuee. l³ee®es yejs®emes oele He[u³eeves l³ee®es keÀeKesle De[keÀJetve ³esle DemeeJee Demes Jeeìle nesles. kegÀCeer Deeueb Demeleb
nmeCes ceuee ÒemeVe keÀjCeejs Jeeìues veener. lej ³eslee Deeueb Demeleb, HeCe ceeP³ee ogozJeeves ceeietve kegÀCeer®e ³esle veJnleb.
``Jee! DeJeM³e meebie!'' ceer le³eejerves yemele cnìues. ueebyetve ³esC³eeHes#ee Lees[b Deblej keÀceer Peeueb lej yejb nesF&ue cnCetve
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 123
Deeþ Jeepeu³eeHeemetve legce®eer Jeeì Heenle yemeueer Deens.' DeeHeueer yeesìs
SkeÀceskeÀeble iegbHeÀle, Hejle JesieUer keÀjle leer nmele cnCeeueer.
``jeceYeeT, DeveskeÀ Je<ee¥Heemetve efkeÀleer lejer yee³ekeÀeb®³ee neleele ceer
yeebie[îee Yejle Deeuees Deens. efkeÀleer lejer ueebye me[keÀ yeesìs ceer Heeefnueer
Deensle, HeCe l³ee yeeF&®eer yeesìs HeÀej®e íeve nesleer.'' jeIeesyee cnCeeuee.
l³ee®³ee ieesäerle Keb[ He[t ve³es cnCetve ceer HeÀkeÌle `nb' cnìueb DeeefCe
Heg{s lees keÀe³e meebielees les SsketÀ ueeieuees.
``Yejeveb ueJekeÀj yeebie[îee. DeeOeer®e GMeerj Peeuee.'' leer nele
ueebye keÀjle cnCeeueer.
``keÀesCel³ee jbiee®³ee Yeª?'' ceer efJe®eejueb.
``ceeP³eekeÀ[s yeIetve legcneuee keÀesCel³ee jbiee®³ee YejeJ³eeMee
Jeeìleele?'' efleves ceuee®e ÒeMve kesÀuee.
efle®eb efnjJeb uegie[b yeIetve ceer efnjJ³ee jbiee®³ee yeebie[îee keÀe{u³ee.
``¿ee®e Yeª vee?'', ceer efJe®eejueb.
``neb! ¿ee®e Yeje.'' leer Heg{s mejkeÀle cnCeeueer.
ceer efle®ee nele neleele Iesleuee. nJescegUs nele ®eebieuee®e ieej Jeeìle
ceer mejU ve ³eslee keÀe@uespe jes[ves JeUuees. HeCe keÀener Deblej iesu³eeJej neslee.
Jeeìe³euee ueeieueb keÀer Gieer®e®e ³ee jml³eeves Deeuees. keÀejCe ³ee jml³eeves ceer yeebie[îee Yejlee Yejlee efJe®eejueb, ``FkeÀ[s kegÀþs jenlee
jnoejer Deieoer®e keÀceer Demeles. keÀ[gefuebyee®eer Pee[b nJescegUs Ye³eevekeÀ legcner?''
DeeJeepe keÀjle nesleer. ceer PeHeePeHe HeeJeues ìekeÀle Heg{s peele neslees. ``les HeueerkeÀ[s Mesle Deens vee! l³ee Mesleeleueer leer PeesHe[er efomeles
``S YeeT.'' vee? l³ee®e PeesHe[erle jenles'', leer cnCeeueer.
yeepet®³ee efuebyee®³ee Pee[eKeeuetve ceuee Deieoer mHeä DeeJeepe ``ceer yeebie[îee Yejle®e neslees. SkeÀe ceeietve SkeÀ yeebie[îee YejCeb
Deeuee. ceeP³ee íeleerle Oemme Peeueb. Ëo³e Fleke̳ee peesjeves Oe[Oe[t megª®e nesleb. one-HebOeje-Jeerme.... ceer pemepemee efle®³ee neleele
ueeieueb keÀer l³ee®³ee mHeä DeeJeepe ceuee SsketÀ ³esT ueeieuee, HeCe yeebie[îee Yejle neslees, lemelemee efle®ee nele ueebye nesle neslee.
leMeener HeefjefmLeleerle ceer Pee[eKeeueer Heeefnueb. Lees[er neue®eeue Peeueer. MesJeìer efle®ee nele FlekeÀe ueebye Peeuee.''
yeebie[îeeb®ee DeeJeepe ceeP³ee keÀeveeJej Deeuee. Fleke̳ee je$eer ner SkeÀìer ceer jeIeesyeekeÀ[s Heeefnueb. l³ee®ee nele Hee®e HetÀì ueebye neslee. ceer
yeeF&? keÀoeef®ele Yetle-efyele lej vemesue? DeeefCe ³ee keÀuHevesves ceer efkebÀkeÀeUer ceeªve yesMeg× Peeuees. Meg×erJej Deeuees lesJne ceeP³ee YeesJeleer
SkeÀoce Ieeyejuees. ceeies ve Heenlee YejYej ®eeuet ueeieuees. yejs®e ueeskeÀ pecee nesles. l³eebvee ceer efJe®eejueb, ``jeIeesyee kegÀþs Deens?''
``S YeeT Ieeyeª vekeÀes. ceer Yetle-efyele keÀesCeer vne³e. HeueerkeÀ[®³ee ``keÀesCe jeIeesyee?'', SkeÀeves ceuee efJe®eejueb.
Mesleeleu³ee PeesHe[erle jenCeejer Deens.'' leer cnCeeueer. ``lees yeebie[erJeeuee'', cnìueb.
ceer efle®³eepeJeU iesuees. Deelee Oe[Oe[ Lees[er keÀceer Peeueer nesleer. ``Denes lees oesve Je<ee¥HetJeea®e Jeejuee.''
keÀ[gefuebyee®³ee Pee[eKeeueerue ceg©cee®³ee ef{ieeJej leer yemeueer nesleer. - 204, n<e& new. mees³ee³eìer, ieesketÀU efyeefu[biepeJeU,
leerme-yeÊeerme Je<ee¥®eer yeeF& efnjJes uegie[s DeeefCe efnjJeer ®eesUer vesmeueer cen<eea keÀJex jes[, [eWefyeJeueer (He.) - 421 202
nesleer. ieewj MejerjeJej He[uesu³ee ®ebêÒekeÀeMeecegUs leer efJeue#eCe megboj Ye´ceCeOJeveer : 99303 68370
efomele nesleer. Fleke̳ee je$eer ner ³esLes keÀMeer keÀe³e yemeueer DemeeJeer? ceuee
keÀener®e keÀUsvee. MesJeìer ceer efleuee cnìues, `yeeF& Deelee DebOeej yeje®e
Peeuee Deens. ³esLes keÀMeemeeþer yemeu³ee?'
³eeJej leer nmetve cnCeeueer, `YeeT legce®eer®e Jeeì yeIele yemeueer
nesleer. GÐee JeìHeewefCe&cee Deens vee? ceuee yeebie[îee Yeje³e®³ee nesl³ee.
124 MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010
MeyoebefkeÀle ÒeefleYee „ efoJeeUer 2010 125