You are on page 1of 9

2sK

K 29

30K

«H Boom eivat

o xoptxpaio; Onf401'Pcmx6~ ()eOft6~, !dow '(00 onoiou avtmpooamaletas 0 Aa6~ aui '(wv (Sookuuwo" (orto T11V 10TOoeMBo T11C: BOUAJ1C:, nou xoonoe ... 1 ,1 eKOT. eupci:l)

pWTOmlya OTT] BOUAtl, 0Tl<; 4 Maiou, Ilia !!Epa rrptv am) 111V tjn1- <plOT] roo 1lY11lloviou. To KAilla tl'rav 10lain:pa reruuevo, ~OUAEU,[E<;, UTIOM11AOl Kat aOWVOlllKOi cvnouxouoav Iltlnw<; Ol OlaO"Am£<; eonuvuvrov KAOlO Kal E10EpxOYTaV 0'[0 KUpIO. T11V mOIlEV11 !!Epa, Ka,[(l111 OUlpKEla TOU OUMaA11TI1piou, Ol rroprec KAE10allnapWfu]KavKat Ol EnlOO~Ol El~OAEi<; anw8tlfu]Kav IlE XllIlIKU aEpia. ~111 O\lY£xEla ouYEpyEia TOU 0tlIlOU tlPSavKat KAUoE\jJav 'nc IlOUP1E<; OTT] BaOlAioOT]<; ~o<pia<;. «dla'[avtl anoTOv<ppoupapxo, ytaA6you<; uoqxiAEia<;», IlE EV11!!EpWOav may pW111oa. H011 0IlW<; orro rtc apxE<; roo KaAOKatP10U, TO KAilla EiXE aAAU~1 alofu]'[u Kal 11 11PEllia EiXE maYEASEI.

Mia rlaUXTI anYllrl Ilnpoani atO ATM.

01 anapait11't&~ &~l1v1ia&I~. 0 pouA&un1~ novo~ Kallllfvo~ auQ'ltoll& KOlvOPOUA&UtIKOU~ auvtoKt&~.

32K

TaEl.ln6l5la

AnEuSuvS11Ka apxlKu 0'[0 ypa<pEio Tortou TOU npoeopou Kat 0TIl O\lY£xEla O'[OVyEYlKO ypalllla'rEa Tl1<; BOUAtl<;, eUVO Ilorrouodvvoo. ZtlTl1- oa va 1l0U ETIl,[PE\jJOUV va napaKoAou8tlow, ouvooEia <p(Jl'[oypu<pou, KUnOlE<; IllKPE<; ouy~ 111<; KOlVO~OUAEUUKtl<; opaOTT]pl0111Ta<; aAAO xm va IlE <pEPOUV OE Ena<PtlllE TOU<; ETIlKE<paAtl<; OP1- OIlEvWV dIEUSUVOEWV, npoKE1~OU va aYTAtlOW xdrrotn ETIlIlEPOU<; O'[OlxEia. A no Tl1V aPXtl rrpoonuS11oav va 1l0U opSwoouv Ellnoola. «<flWTOypu<po<; ormvopeoeun orro TOV KaVOYlOIlO va EPSEllla~i one, Sa one OWOOUIlE EllEi<; <pWTOypU<pO, Ol ~OUAEuT£<; OEY ETIlSUIlOUVva <pw'[oypa<pi~OYTal 0Tl<; npOOWTIlKE<; '[OU<; OUYIlE<;», 1l0U ~KaSuploav. ZtlTl10a va uoo UTIOOEi~ouv OE rroto upSpo TOU KaVOYlOIlOU ava<pEpETal11 anayopEUOT]. «Oxt o KaVOYlOIl0<;, xdrroin OM11 OIUTa~ TO anayoPEUE1», '[a vUPloav. OmE 0IlW<;Tl1 olu'[a~ urropeouv ,[EA1KU va ~poUY, IlE anOTEAEolla va ~E)(Uooovrc rrepi crrcvopeoonc,

KaSuO'[EP11oav UTIEP~OA1KU va 1l0U owoouv ru O'[OlXEla rrou ~tlTl1oa, a<Ptlvov'[Q<; IlUA10Ta xdrrotu EpWTtllla'[a uvurrdvrnm, ornoc yta rruPuoE1Ylla rrooot Aall~uvouV ~OUAEUTlKtl ooYTa~ Kat rroooi orro auTOU<; rrupuuevouv ~OUAEU,[E<;, ElonpUTIOYTa<; rmrrojpovu Kat Tl1 ~OUAEUUKtl anO~11lliwOT].

«OU,[E ~EPW OU,[E SEAW va ~EPW», 1l0U erne OXETlKU 0 YEV1KO<; ypalllla'[Ea<;. AvanUYTllTO EIlE1VE Kat '[0 EpWTl1lla rrooot orro TOU<; 0111l0- OlOypU<pOU<; rrou anaOXOAEl 0 Tl1AEOmlKO<; OTaSIlO<; Tl1<; BOUAtl<; (IlE OUVOA1KO npOOWTIlKO rrepirrou 100 droua) KaAUmouv'[au'[oxpova TOV KOlVO~OUAEUTlKO EAEVXO Yla Aoyaplaollo OMwv MME. Eivrn xapaKTl1P10TlKO OU '[0 KO- 0'[0<; TOU '[11AEomIKou O'[QSIlOU '[11<; BOUAtl<; nA11Olu~El Yla '[0 2010 '[Q 6 EKa'[. EUpW, EVW 11 Tl1AESEaotl roo EiVatIlOA1<; 0,3 %.

Flepiuevn errf OEKanmE !!EPE<; va ouvavTtlow rov OIEUSUvTtl A vSPWnlVOU duvalllKOU, Kwom ~Talla'[onouAo (01 oqnorduevot '[OU OEY Su- 1l0UYTaVKaAU av EAE1TrE 0'[0 E~(Jl'[EP1KO yta TO yu- 110 Tl1<; KOP11<; roo tl yta Tl1V orropofrnon roo vtoo TOU). Omv EnnEAOU<; EnEO'[pE\jJE Kat TOV OUVUvmoo, uoo EOWOE TO XEPI TOU nEplxaptl<; xcn uou efrre On Sa errperre va rov OUVXapw ytau EiXE 1l0- Al<; ~YEI OE rrpocopn oUYTa~ Kat KaTU OUVEnEla Sa EnpEnE va anEUSuvSw orov aYT1KaTamUTl1 TOU. Omoc Kat EKava, xwpi<; 0IlW<; anOTEAEOlla, a<pou wA1KU xnt EKEivo<; IlE napEnell\jJE nlOW orov YEYlKO ypalllla'[Ea.

To Aouatpo

To KUP10 rrou O'[EyU~El TO OT]IlEP1VO KOlVO~OUA10 Ka'[aOKEUUOTT]KE '[0 1840 W<; uvdxropo TOU Baocpoo npiyKlTIa Ofkovu, TOV orrofo Eixav ETIl~QAEI W<; ~aOlAlu Ol ,[OTE «npoordnoec Sovduetc». IIapaKoAouSwYTa<; xdrrotu OA1YOAETlTll ~UY11OT] Ilafu]'[wv, rrou anOTEAEi ilia Kafu]IlEplvtl «aTpa~ov» Kat npooSE,[EI xdrrotn ~WYTUYla 0'[0 xwpo, nA11P0<p0Ptlfu]Ka On 0 xwpo<; rrou qnAO~EYEi otlllEpa U<; OUYEOP1UOE1<; Tl1<; OAOIlEAEluc tlTaV naAatO,[Epa 11 aiSouoa xopOU Kat natyvlwv ... AEUKolluPllapo rrovroo, aKOIl11 Kat 0'[0 ~

o EJ

1. H K£VtPII<1l daoSoe; tile; BouAIle;·

2. To ayaAl.la lOU EA. Bevl~Aou eno npoauAlo.

3. KaelenlK6.

4. KevtPIKJ1 daoSoe; tile; aleouaae;

tile; OAol.IfA&lae;. 5.nivaKae;

eno Sld8pOl.lo.

6. H I!II!Alo8!lKl1

tile; BouAlle;· 7.Aleouaa Kwvenavtlvou 1111.11t1l. OAol 01 npwl1v

npweunoupyol txouv aleouaa 1.1& TO 6vol.ld TOUe;.

8. Eva an6Ta KQnvlcn:J1PIQ·

H tIlA&6paGl'l na~1 aneuedae; TIe; Ol.liA£&e; an6 TO KQvdAl tile; BouAIle;·

9. noAutAaloe; navw an6 til aKdAa nou evwV&1 TOV 10 1.1& TOV 20 6pocpo.

10. Yn6yeloyKQpd~

11. H K£VtPIKJ1 elaoSoe; nou ccl!Atnel" GtTlv maTda IUvtaYl.laTOe;.

K 33

lIpoaUA10, OlIOU OTaSIlEUOUV 01 KU~EPVT]UKE~ Al- 1l0U~IVE~, ~AO K01 oEPlla, XElpOlIOlrrra XaAui K01 lIoAAol mVaKE~ ~Wvpa<plKtl~, lIOU aVOp0<ITllKaV OE lIAE1<ITllplaOIlOU~'[a ,[EAEu'[Qla XPOVla, EYOOW ~OUAla~E 11 lIpaVllaUKtl otxovouia Tl']~ xwpa~.

nivonac; Kacpt ...

H IlEvaAu'[EP11 KIVT]Ol'] IlEOa OTO 1('[IP10 rrupurnpefrct OTO Ka<pEVElO, 10IahEpa OTl']V uiBouoa KaTIVl~OVTWV, K01lllIPOOTO urro TO ATM OTO onoxcrdornuc '[11~ ESV1K~~ TpolIE~a~, OlIOU OX'1lla,[I~OVT01IlOVllla OUpE~. KOlI01a xtVT]TlKOTl']'[a UlIOPXEl <ITIlV apm K01 <ITIlV OAOIlEAEla, Via '[Q 1l0Tla TOU KOOIlOU, OlIW~ K01 0Tl~ OUVEOP100E1~ '[WV aIlEl~oIlEVWV ElIlTPOlIWV (246 EUpW avo ouveopfcon). LUVTolla OIlW~ 01 alSouoE~ aOElo~oUV Spcucrucd, EVW aAAElIOAA11AE~ ~Op01E~ OTEVOVP0<pwv ouvEXI~ouv va EvaAAOOOOVT01 OTa Eopava. AAAo K01 01 EAOXlO,[Ol lIOU lIaplOTaVT01 Via KOlIOlO 010- ornpn xcrd xavovu OEV lIapaKOAOUSOUV TOV

OlltA11~ K01 lIEP10PI~OVT01 OE 0111l00lE~ OXEOE1~ xdvovruc ucretdxtu ~ OUVOIlIAOUV IlEOW K1VT]TOU Tl']AE<PWVOU Via OAAE~ UlIOSEOE1~, rrfvovmc TOV Ka<pE TOU~. IIap' OAE~ OE rtc <p01VOIlEV1KO aVE<pupw,[E~ alIoljJE1~ IlE'[a~u rrov StuqiopenKWV OUVlOTWOWV '[OU lIOAlTlKOU <poolla'[o~, Sa OEI KaVEl~ OTOU~ OlaopOIlOU~ lIW~ OA01 OXE06v xaplEvTI~OVT01IlETO~U TOU~. AAAWOTE, TO lIOAlTlKO xouucrc OEV lIA~TIOV,[01 OlKOVOIlIKO orro Tl']V KPIOl'], OlIW~ alIOOElXTl']KE K01IlE,[O Tl']V rrpooqxrrn KU~EPVT]TlKtl crroecon Via au~Ol'] Ka'[o 30% Tl']~ E~OIa~ KpaTlK~~ ETIlXOp~Y11~~ TOU~, 11 OlIO io, orro '[a 37 EKa'[. EUpW lIOU ElXE lIEP10P1OTEl Sa <p,[OOEI ,[EA1KO '[02010 OTa 49 EKa'[. EUpW. LUVOA1KO '[a lIOAlT1KO KOlllla'[a XPWOTOUV 36 EKa'[. EUpW OTO EAA11V1KO d111l0- 010 K01245 EKa'[. EUpW OTI~ ,[pOlIE~E~.

AnoAaptc; Kal npovolJla

To 2010 01300 Tl']~ BOUA~~ Sa 1l00paOTOUv TO lIOOO '[WV 42,5 EKa'[. EUpW. Luvrnw~ 0 IlEOO~

OpO~'[WV Il11VlaIWV alIoooxwvTOU~ aVEpxET01 OE 10.000 EUpW. To 50% Tl'J~ ~OUAEUUKtl~ alIo~l1- IlIWOl']~ <P0POAOVEh01 aU,[OTEAw~ K01IlOVO '[0 unOA01lIO 50% lIPOonSE,[01 0'[Q wxovOAAaElooo~lla'[Q. Flepfrrou 35 EKa'[. EUpW Sa uotpuOTOUV !lioa OTO 201 0 olOuVTa/;loUx01 ~OUAEUTE~ ~ 01 OU~UV01 Kal 01 ovallE~ SuvaTipE~ Bovovuov ~OUAEU,[WV. AAAo Eva KOVOUAI4,3 EKa'[. EUpW lIpOopl~E'[al VIa rtc OUVTO~El~ rov lIPW11v lIPWSUlIOUPVWV. L11IlE1WVET010U VIa Tl']V Ka'[oxUpwon ~OUAEUTlK~~ oUVTa~~ alIalTOUVT01IlOA1~ 4 XPoVla, EYW 0001 £xouv lIPWTOEKAEyEl rrptv orro '[0 1993 oUVTa/;loooTOuVTalOlIo '[a 55 TOU~XPOvtn, 0 lIp60<paTO~ oupomxocvouocvui '[0 uotpaA10TlKO OEV OYVl~E OTO EAOX1OTO '[OU~ rnaYYEAportec Tl']~ lIOAlTlKtl~·

EmITAEOV, OTOU~lIPW11vlIpwSunoupvou~ aAAO K01 OTOU~ lIPW11V lIpOEOpOU~ Tl'J~ BOUA~~ rmpaxWpOUVT01 vpa<pEla IlEOa OTO KOlVO~OUA10, aKoll11 K01 OTl'Jv rreofrrreon lIOU OEY £xouv rnaVEKAEyEl ~OUAEUTE~, OlIW~ ElV0111 rreptrrnoon roo

34K

KOOOla :ErUliTIJ. Tov TIlO EUPUxWPO Kat TJAlOAOUOlOXoopO OlOV OEmEpO OpO<pO, IJE E~atPEUKJ1 SEa OlOV ESvtKo Krrrro, ~ao<pw..loE rrpooqxrm 0 Kooorne KapallavA~<;.

OOOl ~OUAEUTE<; eivut OVW TWV 65 Xpovwv Aall~ovouV TauToxpova xat ~OUAEUTtK~ urro~TJlliwOTJ Kal ~OUAEUTtK~ oUVTa~. Oi oUVTa~lOUxOl ~OUAEUTE<; eivut oiuovcouco! EMTJVE<; rrou ExoUV TIJ OUVaTOTIJm va Aall~ovouV napOMTJAa Kat OEUTEPTJ OUVTa~ urro TO ETIOYYEAlla rrou aOKOUV ~ uoxoiiouv, E<pOOOV OEV EPYO~OVTat OlO dTJllomO, ~ Kat TpiTIJ OTIJV rrepfrrroon rrou ~Tav OUVOlKaAlOlE<;, npooTJv O~llapxOl ~ npooTJv VOIlOPXE<; (XOPTJylE<;). Meou OTIJV rpteric 201 0- 2012 UnOAOyl~ETat urro TO fEVlKO AOyt~plO TOU KpOTOU<; OTt urropei va ooSOUV OlOU<; OUVTa~lOUxOU<; ~OUAEUTE<; QMa rrepfrrou 80 EKaT. EUpoo rtou OlEKOlKOUV uvcfipojnxd, AOYW TWV avaopolllKooV au~oEwv rrou rrnpav rrpooqxrm Ol olKaOlE<; (ExouvnopEl ~OTJ TO 25%, EVoo TO UnOAOlTIO 75% Sa KaTa~ATJSEi TO Mow TOU

2011), orav Ol TEAEumiOl au~oav TOU<; IlloSou<; TOU<; KaTo rreptrrou 80%. AnoTEAEi noyta IlESOOO TJ OlEKOiKTJOTJ EK IlEPOU<; TWV OUVTa~oUxwv ~OUAEUTooV TWV au~oEwv rrou Aall~ovouv Ol uverrepo; Sncuorncoi, Ol orroiec !lETO TIJV TEAlK~ OlKaiw~ TOU<; EnEKTEivoVTal xm OlOU<; EV EVEPyEia ~OUAEUTE<;.

Oi ~OUAEUTE<; OlKatOUVTat Eva KlVT]TOTIJAE<PWVO (IlExPl200 EUpoo IlTJvlaiw<;), OKToo oreSEPE<; ypallllE<; TIJAE<pwvia<; (IlExPl 12.000 EUpoo), aUTOKiVT]TO (TO Ill0SooVEl TJ BOUA~ IlE Ai~lVYK), OWPEOV olallo~ OE KEVTPlKO ~EVOOOxEio Yla TOU<; ~OUAEUTE<; TIJ<; Enapxia<; (70 EUpoo TJIlEPTJoiw<;), ypa<pEio EKTO<; BOUA~<; Kat ypa<plKJ1 UATJ, mxuopolllK~ aTEAEla, aTEAEla one IlEmKl~oEl<; IlE AEw<popEia, mOTJpOOpOIlO Kat aKTOnAoia, KaSoo<; Kat 52 ceporropucd eiomipte IlET' ETIlOlpO<p~<; yta TO VOIlO TOU<;, E<pOOOV coree anExEl rreptooorepc uno 200 XtAlollETpa urro rnv AS~va. Exouv ETIioTJ<; TIJ Sovcrorrrrc A~\jJTJ<; OTOKWV oavEiwv urro m BOUA~ Kat xa-

IlTJAOTOKWV orro Tt<; TponE~E<;. Kat ~E~ata, KOSE ~OUAEU~<; ExEl OTIJv uTITJpEOia TOU TEOOEPl<; OTJIlOoiou<; unaAA~Aou<; orroorroouevooc Kat IJETaKATJTOU<; KaSoo<; xm evo» ETIlOTIJIlOVlKO ouVEPYOTIJ, 0 orroioc nATJPoovETal crro rn BOUA~.

4£v IP"tQVOUV 01 KaptKAEC; ...

EKTo<; orro TOU<; 1.200 urroonuouevooc OTJuoofooc UnaM~AOU<; Kat TOU<; ETIlOTIJIlOVlKOU<; OUVEPYOTE<; TWV ~OUAEUTooV, QMOl 1.340, rrou ExOUV npOoATJ<PSEi xwpi<; olaywVlollo, nvtpcoov OlO 1l0Vlll0 npOOWTIlKOTIJ<; BOUA~<;. «To SElla OEY efvm av Sa Ila<; TIEPlKO\jJOUVTOU<; Ill08ou<;Toopa, aUTO Sa TO aVTE~ouIlE. To SElla efvut, oruv ~yw Eyoo OE nEVTE XPoVla OTIJ oUVTa/;r], Sa ornipXEl TOTE KOTt;» eivm TO eporrnuu EVO<; naAatoU UnaM~AOU Olovy.y., KaTo TIJ OlopKEla Illa<;nEpl~YTJOTJ<;nou uou EKaVE 0 TEAEumio<; orovrrpoiTO opoqio. TTJvTEAEumia nEVTaETia, 0 aplSllo<; TWV 1l0VlllWV UnaM~AWV OlTIAamOOTIJKE IJE StuKOllllaTtKJ1 oUVaiVEOTJ. Ot rrepiooorepot etvm ~

K 35

O\JYYEVEi~TIOAlTlK<llV, ~O\JAE\JT<OV, \J\jJT]AO~aSuorv OlKa01:tKWV Kat aOL\JVOIlIKWV, EVW roc \lTIGAATJAOl Ex0\JVnpOOATJ<pSel aKOIlTJ Kat npwTJV nOAlTlKOi, orrmc 0 npWTJv E\Jpoo~O\JAE\Ju1~ T1']~ N.d. MavWATJ~ Mcopoudrnc.

AnOTEAel KOlVO Il\JOLIKO moe OEV rrpooEPxoVTal OAOl Ol \JmiMTJAOl OTIlV Epyaoia TO\J~, Sion, av EPxoVTav OAOl, Sa EOTJIlIO\JPverro TO aOlaxWpTJTO. TIEPIIlEvoVTa~ OTOV npOSaAallO TO\J y.y., dxa T1']V euxmpiu va OlaTIlOLWOoo nPOOooTIlKa rroic OEV <pTaVO\JV ol KapEKAE~. MOA1~ E~yatvE xdrroiocvic TOlyapo, allEooo~ T1'] SE011 TO\J, rrdvra rrioto urro 1l1a oSOVTJ KOIlTIlOlhEp aKIVTJTOnOlTJ~ OLO Facebook, KaTaMIl~aVE evcc aMO~.

01 1.340 Sa OLOlXioo\JV TO 2010 OLO EAATJVIKO dTJIlOOlO 54 EKaT. E\JpW. Efvm EVOE1- KTIKO OTl 0 vEonpooAall~aVOIlEYO~ 0TIl BO\JA~ nO\J EXEl TEAEIWOEl T1']V \JnoxpEoonK~ EK-

OUO IlTJVlaio\J~ 1l10S0U~ yta KaSE ETO~ ao<pMlO11~ (100.000 -150.000E\JpwoKaStva~).lliPIEPYoo~, TO T A YB Kapnwvcrat TIlV EKlli08oo- 011 TooVK\JAIKelooV, TO\J eoncropfoo Kal rorvqnAO~EYOUIlEVooV \JTITJPEOlWV (E8vl~ TpanE(a K.An.), EYW ExEl Kat TO OlKatWllaTO T1']~ nvcncuKAoo011~ TO\J xapuou.

Eni011~, orro T1'] BO\JA~ 1l10S000TOUVTat Kat 74 EIOIKOi qipoupof (ayvooOLO rroo \JTITJpETOUV), EYW KaTa~aMETat KatllTJvlaio ernoOlla OE OAO\J~ TO\J~ aOT\JvoIlIKOU~ nO\J <ppo\Jpouv TO KOlVO~OUAIO.

XaJ,lOJ,l Kal Aomon

Ornv OTJIlIO\Jp~8T)KE OMO~ IlE T1'] OTJIlOOlonoiTJ011 rtov rrpovouforv rtov \JnaM~Aoov T1']~ BO\JA~~, ol TEAE\JTaiOl ra E~aAaV IlE TO\J~ rrdvto orro 70 OTJIlOOloypa<po\J~ nO\J KaAumO\JVTO KOlVo~o\JAE\JnKo PEnOpTa(, KaTOY-

naiOE\J011 (n.x. npOOooTIlKO KaSapIOT1']TO~) Aall~aVEl 1.900 E\JpW KaSapaIlTJVlaioo~. :E\JVOAIKa, TO 2010, ol \JnaAATJAOl T1']~ BO\JA~~ (1l0VIIl0l, IlETaKATJTOi, E~ooTEPIKOi O\JVEpyaTE~) Sa KOOLioo\Jv OTO EAATJVIKO dTJIl0010 106 EKaT. E\JpW.

TIEpa urro TO\J~ ouo ETIlnAEOV 1l10S0U~ (150 Kat 160), nO\J TEAE\JTaia EYOoollaTWSTJxov IlE T1'] 1l0p<p~ £TIl06llaTO~ 0TIl ~aOl~ urro(TJllioo011, ol \JnGAATJAOl T1']~ BO\JA~~ anoAall~avo\Jv uur oeipd urro GAAa rrpovoutc. Eivat xapaKT1']plOUKO on T1']V TEAE\JTOia K\JPIOAEKTIKa ouYIl~ E~atPE8T)Kav orro TIlV \JnOXPEOOn~ \Jnayoo~ TO\J~ OLOV KAaOO Kupla~ oUVTa- 9W TO\J IKA-ET AM aKolla Kat OOOlSa rrpoOATJ<PSOUV urro TO 2011 xciuerd, :E\JVTa~ooOTOuVTal errerm urro 28,5 XPoVla \JTITJPEoia~ Kal Aall~aVO\JV urro TO rcuefo apoo~~ \JnaAA~AooVT1']~ BO\JA~~ (T A YB) tva E<pana~ ioo IlE

36K

YEAAOVTa~ on TO\J~ EXEl napaxooPTJSel rrpoooornKo~xwpO~ OLaSIlE\J011~ OLO orroveio yKapa( T1']~ BO\JA~~ Kat aKOIlTJ on OE KaSE EKAOyt~ aVaIlETpTJ011 Aall~aVO\JV OooPEaV urro T1'] BO\JA~ xorvoopvto npOOooTIlKO <pOpTJTO orroAOYloul. «A~onIlE TIPOEOPE, cord TO Atovrdpta OEV lKavonOl~8T)Kav orav TO\J~ OW pioure 0TJIl001a rrepioooto, Xapi(OVTa~ TO\J~ npOOWTIlKO <PPO\JPOUIlEYO xwpo OLaSIlE\J011~, OEY lKavonOl~8T)Kav orcvroocjupfocre rrpoOWTIlKa Mmon, IlE xp~llaTa TO\J OKATJpa 00- Kllla(oll£Vo\J urro ra OlKOVOIlIKallETpa EMTJva <p0POAOYOUIl£VO\J», ypa<pEl OE uvoucrri £TIlOLOA~ npoc TOV <PlA1TITlO TIETOMVlKO 0 O\JVSocouoc «Epya(oIlEvOl EV OpaOE1».

Kat, ~E~ata, Ol olarnOLE\J~Ol O\JVTaKTE~ TO\J KOlVo~o\JAE\JnKou perroprdi, prropouvvn OLEAvo\JvTa natOla TO\J~ OLOV E~atP£UKO natOlKO OLaSllo nO\J AEno\Jpyei OLO \lTIOyelO npoc

T1'] IlEPla TO\J ESVIKOU Krprou (rnElo~ EXO\JV a\J~Sd Ol aVaYKE~, 0TJIlIO\JPYEhat Kl aMO~ OE KUPIO nO\J napaXWpTJoE 0TIl BO\JA~ TO \lTIo\JpyelO TIoAlTlOIlOU OTIlv TIMKa) aMa Kat va YUIlVa(OVTat OTO dpno E~onAIOIlEVO yuIlVaoulPIO (OlaSETElIlExPl Kat Xallall) IlE EYveu y\JllvaOLE~ OLO 1010KT1']TO nATJv TO\J 100- yeiO\J KUPIO TIl~ ooou MTJTpOnOAEw~ 1 Kal <PlAEM~VWV, Ila(i IlE TO\J~ ~O\JAE\JTE~, TO\J~ ETIlOTIlIlOVlKOU~ TO\J~ O\JVEpyaTE~ Kat TO\J~ \lTIaAA~AO\J~ T1']~ BO\JA~~.

A'tIJ,lwpnara

H napa~ia011 TO\J O\JVTaYllaTO~ Kat TO\J xcvovicpoo T1']~ BO\JA~~ anoTEAEi KaSTJIlEP1- vo qxnvopevo. Efvrn xapaKT1']pIOLIKO on TO IlVTJIlOVlO oulPl~~ \jJT]q>iOTllKE W~ VOIlOOXESio, nO\J urrurrei 151 ~O\JAE\JTE~, Kat0Xl w~ OlE~~ oUll~a011, nO\J urmrrei 180. Kat oxoIlTJ rno xapaKT1']plOUKO rroic T1']v rnOIlEVTJ T1']~ 1jJ~<PIO~~ TO\J IjJTJq>iOTllKE rporroxovtc-rrooO~KTJ, ~aOEl T1']~ orrotoc Ol 0\J1l~aOE1~ Sovet- 0IlOU loxUO\JV orro T1'] OL1YIl~ T1']~ orrovpoqnic TO\J~, xwpi~ T1']v rrpobrrosecn T1']~ KUpW~~ TO\J~ urro TO KOlVO~OUAIO, EVW TO OUVTaYlla npO~AEnEl moe Kallia npo08~KTJ ~ TponOAOvia OEV etodveroi yta 0\J(~T1']011 av OEY OXcri(cratllE TO KUPIO aVUKelllEYO TO\J VOIlOOXEoiO\J nO\J \jJT]<pi(crat. TIpo~AtnEl £TIi011~ OT1, av evcc ~o\JAE\Ju1~ crroootdoer a01KatOAOYTJTO OE rrepiooorepec orro rrevre 0\JVEOPlaOE1~ TO Il~va, rrcpuxpcrefmt \JnOXPEWTIKa yta KaSE urrouoia TO 1/30 T1']~ IlTJVlaia~ ano(TJlliw~~ TO\J. :ET1']vnpa1;r] OIlW~, EYWTa VOlloOXEolaO\J(TJTOUVTal xm \jJT]<pi(oVTal OE aOEla Eopava, OUTE tva E\JpW OEY ExEl napaKpaT1']Sel orro xcvevc ~o\JAE\Ju1. «dEY Ex0\JV yiVEl \JnEp~aOE1~ one orrooofec», IlE ola~E~aiwoE KaT1']yopTJllanKa 0 YEVlKO~ ypallllaTEa~.

TTJv iOla ouYIl~ OEvyivcrat KavEva~ orroMTW~ EAevxO~ OLO «noSEv EOXE~» Kat OLO\J~ TpanE(lKOU~ AoyaplaollOU~ TWV ~O\JAE\JTWV, EVW OlIlETOXE~, ETOl Kl aMIW~, OEV urropocv va mrxSouv Olon efvm avwV\JIlE~.

To nMov npOKATJnKO efvci on ru aOlK~llaTO TWV orroopvorv rrcpcvpdqiovrur IlE olaolKaoiE~ E9tPE~ Kat Ol ~O\JAE\JTE~napaIlEVO\JV anllWpTJTOl Yla oAa TO ccrtxd Kat nOlVIKa a01K~llaTa nO\J Sturtpdrrouv, ETIlKaAOUIlEVOl T1']V aO\JAia TO\J~. 0 nEpIopIOIlO~ T1']~ ~O\JAE\JTlK~~ aO\JAia~, nO\J elXE rrpouvaYYelAEl OTOV VEO Kuvoviouo T1']~ BO\JA~~ o <PlAlTIno~ TIETOMvIKO~, EIlEIVE OTOV aEpa, a<pou TEAIKa Kat nMl «Sa EPE\JVaTat» av TO aoiKTJlla yta TO orroio KaT1']yoPelTOl 0 ~0\JAE\Ju1~ ouvoeerui ue T1']v nOAlTlK~ TO\J SpuOTIlPIOT1']TO, onw~ OTJAaO~ \JnouSETOlon ytVOTOV IlExPl ~IlEpa ...

EVOEIKTIKO efvot On nOAiT1']~ nO\J 1l~V\JOE ~o\JAE\Ju1 Yla EK~laollo OOTJ~STJKE TEAIKa 0 iOlO~ 0TIl <p\JAa~ EnEna urro avull~V\J011 nO\J TO\J EKavE 0 ~o\JAE\Ju1~, 0 orroioc, AOyW T1']~ aO\JAia~, o\JorumE OlKaOTllKE. •

nikosvafiadis. wordpress.com