You are on page 1of 25

VVVY

V V 


+, VV

 V

 
VV› 
VVY

 Y V V

VV V !" 

V$V# 

& V%V

()" V'Y V%V

VV* VY "!-%!
VVVY

VV 
V 
VV› VVY V V 


+, VV
ΕΎϤψϨϣϭ ΕΎόϣΎΟϭ ΕΎδγΆϣϭ ΕΎϛήη Ϧϣ ΔϧϮϜϤϟ΍ )ΕΎϜΒθϟ΍ ϑϻ΁ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϲϫ ΖϧήΘϧϹ΍
 V
ΎϬϟ ΢ϤδΗ ΔϘϳήτΑ ΔϴϋΎϨτλ΍ έΎϤϗ΃ϭ ϒΗΎϫ ρϮτΧϭ ΕϼΑΎϛ ϖϳήσ Ϧϋ ΎϬπόΒΑ ΔϠμΘϣ ( ΔϔϠΘΨϣ
ιΎΨϟ΍ ˯ΰΠϟ΍ ΔϧΎϴμΑ ΖϧήΘϧϻ΍ ϰϠϋ ΔϜΒη Ϟϛ ϞϤόΗϭ ϪϠϛ ϢϟΎόϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ΕΎϣϮϠόϤϟΎΑ ΔϛέΎθϤϟΎΑ
VVY
. ΎϬΑ
 Y V V

VV V !" 

V$V# 

& V%V

()" V'Y V%V

VV* VY "!-%!
VVVY

VVY Y
V V Vå V V 


+, VV
ϭ΃ έΎδϣ ϝϼΧ ϞϘϨΗ ³ ϡΰΣ ³ ϰϤδΗ Γήϴϐλ ϡΎδϗ΃ ϰϟ· ΔϜΒθϟ΍ ϝϼΧ ΔϠγήϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϢϴδϘΗ ϢΘϳ
 V
ΔϴϠϤϋ ϢψϨϳ ϱάϟ΍ ΔϜΒθϟ΍ ϝϮϛϮΗϭήΑ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϲϘϠΘϤϟ΍ ϑήτϟ΍ ΪϨϋ ΎϬόϴϤΠΗ ϢΘϳϭ ΔϔϠΘΨϣ Ε΍έΎδϣ
. ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϞϘϧ ΔϴϠϤϋ ϢϴψϨΗϭ ΔΒϗ΍ήϣϭ ϝΎΒϘΘγϻ΍ϭ ϝΎγέϻ΍
VVY


V ! Y V V

ΎϬπόΑ Ϧϋ Ύϴϓ΍ήϐΟ ΓΪϋΎΒΘϤϟ΍ ΕΎϜΒθϟ΍ ξόΑ ςΑέ νήϐΑ ΐΘϛ ΞϣΎϧήΑ VV V !" 

V$V# 

?V & V%V

. ΎϬϟ ϦϴόΑΎΘϟ΍ϭ ΎϬϴϔχϮϤϟ ΔϣΪΨϟ΍ ϩάϫ ΓήϴΒϜϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ϭ ΕΎϛήθϟ΍ ξόΑ ήϓϮΗ ()" V'Y V%V
ϦϜϤϳϭ , ΎϧΎΠϣ Ϧϴϳέ΍Ωϻ΍ Ώϼτϟ΍ϭ ϦϴϤϠόϤϠϟ ΔϣΪΨϟ΍ ϩάϫ ΕΎόϣΎΠϟ΍ ϡΪϘΗ ΎϤϛ
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ωϮϧ ΐδΣ ΩΪΤϳ ήόγ ϞΑΎϘϣ ΔλΎΧ ΕΎϛήη Ϧϣ ΔϣΪΨϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ VV* VY "!
. ΓΪϤϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣ 
-%!
. ΓΩΪΤϣ ΕΎϋΎγ ΩΪόΑ ΖϧήΘϧ΍ ΔϗΎτΑ ˯΍ήη ϦϜϤϳ ΎϴϟΎΣϭ
VVVY


V & V V 


+, VV
ϝΎμΗϻ΍ Ε΍ϮϨϘΑ ϝΎμΗ΍ ΎϬϟ ϲΘϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϭ΃ ΕΎϛήθϟ΍ ϲϫ
 V
ΎϬπόΒΑ ΕΎϜΒθϟ΍ ςΑήΗ ϲΘϟ΍ ΓήηΎΒϤϟ΍
VVY
V )*+Vu
V(V'V#
V V!YV VÜ 
 Y V V
VV 
V
V '
Y!V$'
VV V !" 

V$V# 

& V%V

› V$
%Vu"#
 ()" V'Y V%V

VV* VY "!


V*0"1V%/V.,(V € 
-%!
VVVY

› V ,Y- V V 
+, VV

Ϧϋ ΚΤΒϠϟ ΖϧήΘϧϹ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ : ϲϨόΗ V

ΎϬϨϣ ΓΩΎϔΘγϹ΍ϭ ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ϭ ΎϬΘΤλ Ϧϣ Ϊϛ΄Θϟ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ VVY


V. ΔΤϴΤμϟ΍ ΔϘϳήτϟΎΑ Y V V

VV V !" 

V$V# 

& V%V

()" V'Y V%V

VV* VY "!-%!
VVVY

./
V› V V V 


+, VV

V VVVV2)%3 V* V € V

VVY
:ΓΪϋ ΏΎΒγϷ ˬ Ϣόϧ€
 Y V V

.ϡϮϴϟ΍ ΔϴϨϘΗ Ϧϣ ˯ΰΟ ΎϬϧϷ € VV V !" 

V$V# 
ϱέΎΠΘϟ΍ ϞϣΎόΘϠϟ έΪμϣϭ ˬΕΎϣϮϠόϣ ΔΒΘϜϣ ήΒϛ΃ ΎϬϧ· €
& V%V

.ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ ()" V'Y V%V

.ΎϬΘτγ΍ϮΑ ϥϼϋϹ΍ϭ ήθϨϟ΍ ΔϟϮϬγ € VV* VY "!-%!
VVVY

0*'
V,V›  V V 


+, VV

V* V"87V()" V V7V Y!6 V0V45V € V

VVY= V;<)V:Y 8V9 VVY

 Y V V

. ΖϧήΘϧϻ΍ ϝΎΧΩ· Ϧϣ ϑΪϬϟ΍€ VV V !" 

V$V# 
. ΖϧήΘϧϹ΍ ϊϗ΍Ϯϣ ϰϠϋ ϑ΍ήηϹ΍€
& V%V

. ΖϧήΘϧϹ΍ ϲϣΪΨΘδϣ ΪϳΪΤΗ€ ()" V'Y V%V

. ΞϬϨϤϟ΍ ϦϤο ΎϬϨϴϤπΗ € VV* VY "!. ΐϳέΪΘϟ΍ϭ ΔϧΎϴμϟ΍ € -%!
VVVY
12 '
V V V 


.ϊϗϮϤϟ΍ ϰϟ· ϝϮΧΪϟ΍ ΔϟϮϬγ € +, VV

.ϊϗϮϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϣ € V

. ΎϫέΪμϣ R VVY

 Y V V


. ΓΪόϤϟ΍ ΔϬΠϟ΍ ϭ΃ ΐΗΎϜϟ΍ Ϣγ΍ 2
VV V !" 

. ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ωϮϧ 3 V$V# 

. ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϝϮϤη 4 & V%V

()" V'Y V%V


. ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΔϤ΋ϼϣ 5
VV* VY "!
. ϊϗϮϤϟ΍ ϞϜη 6 
-%!
. ΔΠϴΘϨϟ΍ ϦϳϭΪΗ 7
VVVY

› VY/3 V V 


+, VV
ϥ΍ϮϨϋ ΩΪΤϳ ϝϮϜΗήΒϟ΍ Ϧϣ ˯ΰΟ :IP ίΎϬΠϟ΍ ϥ΍ϮϨϋ
 V
Ϫϴϟ·ϭ ϪϨϣ ϞγήϤϟ΍ ίΎϬΠϟ΍
VVY
ϊϗϮϤϟ΍ Ϣγ΍ :Domain ϕΎτϨϟ΍
 Y V V

VV V !" 
:c ϥ΍ϮϨόϟ΍ €
V$V# 

http:// www . ksu . edu . sa & V%V

ΔϴϤϴϠόΗ ΔϤψϨϣ ()" V'Y V%V

VV* VY "!


ΔϜΒη ` ΔϴϤϴϠόΗ ΔϤψϨϣ ` 

ΔϴϤϟΎϋ ΔϤψϨϣ
 ϱέΎΠΗ ϊϗϮϣ 
-%!
ΔϴΤΑέ ήϴϏ ΔϤψϨϣ  ΔϴϣϮϜΣ ΔϬΟ 
› VY/3 VVVY

V V 


+, VV
. ϊϗϮϤϟ΍ € V

.¹ ΔΤϔμϟ΍ € VVY

 Y V V


. ΔϠλϭ €
VV V !" 

:c ϥ΍ϮϨόϟ΍ € V$V# 

http:// www . ksu . edu . sa & V%V

()" V'Y V%V

VV* VY "!-%!
VVVY

› V(VÄ
 V V 


+, VV

:ΚΤΒϟ΍ ΕΎϛήΤϣ ΐϴϟΎγ΃ V

VVY
.ΕϮΑ ΕϮϫ ϙήΤϣ.... ϞϜϟ΍ ϖΑΎσ
 Y V V

. ΎΘδϴϓΎΘϟ΍ ϙήΤϣ .... ϱ΃ ϖΑΎσ VV V !" 

V$V# 

& V%V

()" V'Y V%V

VV* VY "!-%!
VVVY

› V$
%V 
 V V 


+, VV

 V

VVY

 Y V V


] ] VV V !" 

V$V# 
 ?VV>(Y1 49V@! A6
& V%V

ϞϴϐθΘϟ΍ Ξϣ΍ήΑ € ()" V'Y V%V

VV* VY "!


   
Ë · ΍ι Υ΍ r Ex l r r l

-%!
VVVY

VÄ
V4Y#( V V 


+, VV
. ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ωϮϧ ΪϳΪΤΗ—
 V
. ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ έΪμϣ ΪϳΪΤΗ —
VVY
. ΚΤΒϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ΍ϮΒΘϛ Ϧϴϓϭήόϣ ιΎΨη΃ ˯ΎϤγ΃ ΪϳΪΤΗ —
 Y V V
. Δϳήγ Ζδϴϟ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϥ΃ Ϧϣ Ϊϛ΄Θϟ΍ — VV V !" 

. ΚΤΒϟ΍ ΕΎϛήΤϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ Δϓήόϣ Ϧϣ Ϊϛ΄Θϟ΍ — V$V# 

.( ΍Ϊϋ Ύϣ , ϭ΃,ϭ ) ΓΪϋΎδϤϟ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ — & V%V

. ΚΤΒϟ΍ Δϐϟ ΪϳΪΤΗ — ()" V'Y V%V

. ΚΤΒϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ϡΪΨΘδΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍ ΪϳΪΤΗ — VV* VY "!. ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϙήΤϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϡ΍ΪΨΘγ΍ — -%!
VVVY

*
V5Y#'
VV›  V V 


+, VV

 V

VVY

YB¶¶AV€ Y V V

VV V !" 

V$V# 

& V%V

()" V'Y V%V

VV* VY "!-%!
VVVY

› V?V6 , V V 


VCY V*8VYY V 6Y€ +, VV

V Y Y8V4Y V2DVY VA,(%V Y()€ V

V) V 6Y€ VVY

 Y V V


VY 1V* V Y V$Vm €
VV V !" 
VY9 V€
V$V# 
VF% 7V"0 VA"E(€
& V%V
VV"8V*$V €
()" V'Y V%V
VE V G(€ VV* VY "!

VâY VH€ 


-%!
VVB6Y %VY0" Y8V57€