You are on page 1of 9

Případová studie

Říjen 2007

Lukáš Mohelskýi

Jak určit národnost automobilové značky?

Je Škodovka české auto ?

„The important thing is not to stop asking.“

Albert Einstein

Na počátku dvacátého prvního století se do značné míry rozmazala kritéria, na jejichž základě bylo
dříve možné určit zemi původu konkrétních druhů zboží, případně služeb. Světový obchod
dlouhodobě roste, když jen od začátku tohoto tisíciletí se zvýšil o 67 % (export + import), v ČR pak
zaznamenal prudký růst o 112 %. Při porovnání s rokem
1992 se světový objem exportu a importu takřka
ztrojnásobil, český přeshraniční obchod dokonce vzrostl
více než šestkrát.1 Určení národnosti výrobku
v podmínkách současné
Růst světového obchodu neznamená pouze vzrůstající globalizované ekonomiky
exportní orientaci, ale přináší sebou, zcela logicky, také ztrácí smysl. Přesto
rostoucí závislost jednotlivých podniků na dodávkách k takovým nálepkám
surovin, polotovarů a dalších výrobních faktorů ze zahraničí. dochází.
Díky tomuto fenoménu ztrácí určení národnosti výrobku
v podmínkách současné globalizované ekonomiky do značné míry svůj původní smysl. Přesto
k takovýmto nálepkám dochází.

Automobilový průmysl je odvětvím, kde národnost značky zůstává ze záhadného důvodu důležitou
charakteristikou daného vozu / značky a v očích mnohých motoristů je, či může, být země původu
pověstným rozhodujícím jazýčkem na vahách. Při zběžném průletu skrz jakoukoli internetovou diskuzi
týkající se automobilového průmyslu nelze přehlednout radikální postoje počínající jednoznačným
odsouzením a končící nekritickým opěvováním automobilů dle země jejich původu.2 Pokud člověk

1
WTO, International Trade Statistics
2
Například „Já osobně už Korejce nikdy.“ Uživatel Leo na
http://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=5565&sid=29605ca9cdafe6eebbeb65e1706a8976,
„Jedině německá auta jsou ta dobrá….kdo má trochu peníze, tak si koupí jedině německou káru.“ Uživatel David
Loggins na http://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=5565&sid=29605ca9cdafe6eebbeb65e1706a8976
„Naše rodina dává přednost japonským vozům z Japonska – kvalita bez kompromisů.“ uživatel JANOVA na
http://spooon.bloguje.cz/447759-honda-civic-type-r-ek9.php
nebo vše v jednom od uživatele Mátoha na
http://auto.idnes.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A070521_115534_auto_testy_fdv
„Italský a francouzský a španělský auta jsou srajdy...Německý auta jsou předražený…Japonci už to začali taky
šidit, takže nemá cenu od nich nic kupovat. Korejci šidili odjakživa, takže taky nedoporučuju.“

není jasnozřiví do stejné míry jako internetoví uživatelé v poznámce uvedené pod čarou. hlavních částí – finančních. Sestavení indexu Index se skládá za tří hlavních částí – finančních. Jednotlivé dílčí ukazatele jsou hodnoceny na základě výrobních a ostatních dostupných dat. V úvodní části je vysvětleno sestavení vlastního národnostního indexu a způsob hodnocení jednotlivých kritérií. Jako národnost pak teoreticky lze označit zemi s nejvyšším procentuálním podílem. je-li to možné (například vlastnická struktura ukazatelů. musí si zákonitě klást řadu otázek : Jak je to s národností automobilů a automobilových značek ? Je Škoda česká značka ? Patří Kia Cee´d mezi Korejce. Do první skupiny patří daňová povinnost. nebo odvod daně). vyjmenovat rozhodující faktory pro určení původu automobilky či její produkce a napovědět. Práce je rozčleněna do dvou oddělených částí. prostoru či pod jiným úhlem pohledu. Celkovým výsledkem po přidělení jednotlivých vah je pak procentuální podíl jednotlivých států. sporná je nicméně vypovídající hodnota takového označení. zaměstnanecké struktura a umístění výzkumu a vývoje. váhy i zastoupení jednotlivých kritérií se mohou měnit v čase. Národnostní index Národnostní index byl sestaven autorem na základě jeho osobních názorů a zkušeností. výrobních a ostatních ukazatelů. Poslední kategorie pak obsahuje vliv historie značky a její vnímání v očích veřejnosti. Počet. Součet těchto vah dává na každé úrovni 100 %. V opačném případě je váha subjektivně zhodnocena autorem na základě získaných informací (například výzkum a vývoj nebo historie značky). vlastnická struktura a hlavní odbytiště. Mezi výrobní ukazatele je zařazena charakteristika dodavatelské sítě. když je vyráběna ve střední Evropě a je Porsche Cayenne precizně zpracovaný. . luxusní německý výrobek. Druhá část je pak věnována aplikaci tohoto indexu na automobilku Škoda Auto. Nelze ho tedy pokládat za všeobjímající. zda-li má ještě smysl vůbec se takovouto charakteristikou zabývat. když sjíždí z linek v Bratislavě ? Cílem následující studie je představit možný způsob hodnocení národnosti automobilky. Jednotlivé kategorie indexu mají vždy přiřazenu procentuální Index se skládá ze tří váhu. úplný nebo konečný.

směřování a vývoji. V krátkém období může společnost cíleně dosahovat ztrát (například z důvodu vysokých investic3). jejíž splnění je nezbytnou podmínkou existence jakékoli firmy. je v současné době do značné míry překonána (nebo minimálně napadána). že jedinou společenskou odpovědností firmy je maximalizace zisku. Složení vlastníků také rozhoduje o managementu firmy. potažmo tedy její strategii. nepříliš oblíbenou povinností.Národnostní index – model Obrázek 1 : Diagram modelu národnostního indexu s procentuálními vahami Popis kategorií Finanční ukazatele Vlastnická struktura Složení vlastníků firmy je z finančního hlediska důležité především v dlouhodobém horizontu. zájmem majitelů nicméně zůstává tvorba zisku a jeho následné rozdělení. Daňová povinnost Odvod daní je každoroční. Z vytvořeného zisku je odváděna 3 Případ společnosti Škoda Auto po spojení s koncernem Volkswagen. Přestože Friedmanova teorie o tom. . patří tvorba zisku k zásadním pilířům existence firmy.

zpravidla označuje jako domácí. Logickým základem tohoto úsudku může být fakt. . Odbytiště Všechny klíčové automobilové skupiny světa4 se snaží dosáhnout maximálních podílů na co největším počtu trhů. přesto je velmi vysoký. získává vítanou kreditní položku. Dle různých studií se podíl nákladů na lidské zdroje při výrobě automobilů pohybuje mezi 21 – 75 %5. jeden z největších výrobců autodílů na světě. Helmut : High noon in the automotive industry na straně 43 jako podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v celém automobilovém řetězci. Růst zaměstnanosti.“6 4 V roce 2004 se jednalo o (v abecedním pořadí) BMW.asp?c=A071015_211320_ekonomika_ost . jejíž velikost je rostoucí funkcí dosaženého profitu. Kritériem pro hodnocení této kategorie není absolutní počet prodaných vozů na jednotlivých trzích. Výrobní areál s sebou ve většině případů přináší značné investice do infrastruktury. rozvoje lidských zdrojů nebo kultivace podnikatelského prostředí. V dostizích o získání významné zahraniční investice mnohé státy nabízí daňové prázdniny. Země. 6 O české vývojáře je zájem. Honda. 2007 na http://ekonomika. Výzkum a vývoj „Japonská firma Denso. Fiat. IWK presentation jako přímé náklady na pracovní sílu. Vyšší údaj pak dle Becker. PSA.cz/o-ceske-vyvojare-je-zajem-0hf-ekonomika. že rostoucí penetrace trhu je spojena s bezplatnou reklamou (logo i název jsou jednoduše vidět „všude“) a zpravidla také s dobrou zkušeností řidičů a jejích následným dalším doporučením.daň.idnes. spotřeba zaměstnanců v dalších sektorech.Je to díky dobrým zkušenostem. Přesto se trh. podnikové vzdělávání. otevře v Liberci vývojové centrum pro klimatizace. Ford. ale jejich relativní tržní podíl. 5 Nižší z hodnot dle Automobile Engineering Parters. GM. které jsme tu udělali. Hyundai/Kia. Podíl přímých mezd pracovníků je pochopitelně blíže nižší z uvedených hodnot. kde automobilka dlouhodobě prodává relativně největší počet svých výrobků.‘ řekl viceprezident Denso Manufacturing Czech Hiršige Šinbo. Zapojení zdejších firem do dodavatelského řetězce tak dává vzniknout řadě dalších pracovních míst v navazujících odvětvích. Zaměstnanecké struktura V současné světové ekonomice je rozmístění výrobních závodů do vysoké míry ovlivněno jednoduchými nákladově-ziskovými funkcemi jednotlivých lokalit. DaimlerChrysler. 15. pravidelné pracovní návyky a další faktory jsou nezpochybnitelnými plusy zaměstnávání domácích pracovníků. ty se ale zpravidla týkají pouze několika úvodních let působení firmy. Na druhou stranu hraje umístění těchto závodů důležitou roli při rozvoji jednotlivých oblastí či celých států. 10. Výrobní ukazatele Dodavatelé Vytvoření domácí dodavatelské sítě nebo zapojení domácích firem do existujícího dodavatelského řetězce vytváří mimo jiné nové příležitosti pro růst domácích firem či zvyšuje nároky na kvalitu produkce a tím i na technologickou vyspělost domácího průmyslu. Renault/Nissan. do jejíž kasy společnost daň odvádí. Toyota a VW. napomáhá růstu celé ekonomiky a díky těsné spolupráci s automobilkou také pozitivně ovlivňuje kvalitu produkce a podporuje inovativní procesy uvnitř dodavatelských firem.

Přemístění vývojových a výzkumných Umístění vývojového centra pracovníků je ale podstatně složitější a v mnohých je důkazem víry ve případech nemožné bez citelných ztrát tacitních znalostí. z kterých je nutno vycházet a které je třeba chápat jako nesmazatelnou součást image značky. národnost zakladatele či prvotní úspěchy pod vlajkou státu jsou nezbytnými charakteristikami každé automobilky. schopnosti místních lidských zdrojů. Přestože tento faktor nemá objektivní faktické opodstatnění.Umístění výzkumného a vývojového oddělení je dokladem dlouhodobého zájmu společnosti o působení v dané zemi a je zároveň důkazem víry ve schopnosti místních lidských zdrojů. hraje v rozhodování o nákup automobilu značnou roli. Jeho ovlivnění. případně zásadní změna ale vyžaduje vysoké nároky na čas i značné finanční investice. Montážní závod bez jakéhokoli výzkumného zázemí může být v relativně krátkém horizontu přesunut na nákladově výhodnější místo. Ostatní Vnímaní veřejnosti Vnímaní automobilky veřejností je v ryze subjektivním faktorem. Historie značky Místo původu. .

dále Velká Británie (38 801. 14. jiné 5 %12 Výrobní závody ve vlastnictví Škoda Auto se nachází na území ČR (Mladá Boleslav.9 % Dolní Sasko a 9. 11 Výroční zpráva Škoda Auto za rok 2006. z nichž drtivá většina působila na území ČR. 14 Rozdělení dodavatelů na ryze české. 13 Nemuselo se nezbytně jednat o české státní příslušníky.11 Zaměstnanecká struktura 95 % ČR. přesto v tomto kritériu boduji ČR pouze 40 % a SR 20 %. . Důvodem je fakt. Výzkum a vývoj 70 % Německo.6 %.9 % (16 892). Odbytiště 40 % ČR. 7 Akcionáři společnosti Volkswagen AG sice nejsou ryze německé národnosti (32. německé nebo polské je prakticky nemožné a bylo by nutné dále sledovat vlastnickou strukturu jednotlivých firem. když celková investice Škoda Auto dosahuje 390 miliónů Kč a umožňuje vzdělávání až osmi stovkám studentů. Daňová povinnost 100 % ČR Škoda Auto odvádí veškeré daně na území ČR. 30 % ČR Škoda Auto významně investuje do vybudování vlastního vzdělávacího zázemí v areálu Na Karmeli15 a do rozvoje výzkumného centra v oblasti Česany. Vrchlabí. 9 Jednoznačně nejvyšší tržní podíl si Škoda Auto udržuje na českém a slovenském trhu. relativní tržní podíl) je velmi diskutabilní. přičemž má dlouhodobě klesající tendenci. neboť drtivá většina na mzdách vyplacených peněz cirkuluje uvnitř české ekonomiky. na Slovensku 36 % (21 380). Strukturu zaměstnanců ale není dle mého názoru nutné dále blíže zkoumat.na českém trhu10 činil v roce 2006 52. 20 % jiné14 Podíl tuzemských dodavatelů činil v roce 2006 62. Tyto investice jistě zvýší podíl českého výzkumu a vývoje na celkových vědeckých aktivitách koncernu Volkswagen. 27. jejich další štěpení by ale analýzu příliš zkomplikovalo.4 % (65 171 prodaných vozů). Kvasiny) a Indie (Aurangabad).7 % soukromí vlastníci. tržní podíl 3 %). v Polsku 12 % (28 783) a v Maďarsku 8. 20 % SR. ale prodává tam podstatně více vozů. 30. Největším trhem pro mladoboleslavské vozy je nicméně Německo (103 931 vozů.7 %) a Španělsko (24 869. přestože by bylo logicky správné.4 % drží zahraniční finanční instituce. i když není vyplacena českým zaměstnancům. 12 Vlastní odhad.9 % společnost Porsche. 20 % Německo. že na jiných trzích (například v Německu) Škoda auto sice nemá tak vysoký tržní podíl jako v ČR. Srovnání těchto dvou veličin (absolutní prodej vs. Pro potřeby indexu se lze spokojit se zaokrouhleným údajem uvedeným ve výroční zprávě Škoda Auto za rok 2006. 10 Jedná se o dodávky zákazníkům.7 %).7 % německé finanční instituce). 1.40 % jiné9 Největší tržní podíl si Škoda Auto udržuje ve střední Evropě . 1.Škoda Auto – případová studie Finanční ukazatele Vlastnická struktura 100 % Německo Škoda Auto je stoprocentně vlastněna německou společností Volkswagen AG7. Daňová povinnost za rok 2006 činila 3 136 miliónů českých korun8. obojí na území Mladé Boleslavi.13 Dodavatelé 60 % ČR. Kmenový personál činil ke konci loňského roku 23 034 osoby. 15 Jedná se o největší firemní vzdělávací instituci v ČR. 8 Výroční zpráva Škoda Auto za rok 2006.

zaměstnanecká struktura. odbytiště. struktura zaměstnanců a jejich platů dle národností se v čase rychle mění. Plně ve vlastnictví německého koncernu Volkswagen a v podmínkách globalizované světové ekonomiky je nejen nemožné. vnímání automobilky a jejího původu je odlišné na různých trzích. jejichž výsledky jsou dále využity v automobilech Škoda. objektivní posouzení vlivu českých vývojářů na celkový výrobek je velmi obtížné. Hlavní přínosy společnosti Škoda pro českou ekonomiku nicméně lze v modelu zřetelně identifikovat : odvod daní. I přes enormní snahu zachovat co nejvyšší objektivitu a vycházet z co největšího množství dostupných dat zůstává v případě prezentovaného národnostního indexu sedm (z celkového počtu devíti kritérií) buď zcela subjektivních (vnímání značky. že většina těchto prací s vysokou přidanou hodnotou. domácí dodavatelé nejsou v drtivé většině případů v rukou ryze českých subjektů. Nikdy ve více než stoleté historii firmy nebyla výroba v Mladé Boleslavi dlouhodobě zastavena či zrušena. Historie značky 100 % ČR Škoda Auto patří k nejstarším automobilkám světa a od počátku svého působení je její jméno spjato s městem Mladá Boleslav a s Českou republikou. Tabulka 1 : Výsledné podíly národnostního indexu Stát Procentuální podíl Česká republika 58 % Německo 36 % Ostatní 6% Podobný výsledek byl autorem očekáván. dodavatelé. jež tvoří „základ“ automobilu. ale její montážní závody jsou i jinde ve světě. kde má Škoda nejvyšší tržní podíl. Stačí přidat či do větších detailů rozvézt několik bodů a celá studie se stává takřka neřešitelně složitou – Škoda Auto nevyrábí jen v ČR.Přesto se domnívám. tato míra ale trvale klesá. zůstává Škoda Auto v tomto směru jednoznačně českou značkou. trvat na stoprocentním puncu české ryzosti. zaměstnávání více než dvaceti tisíc pracovníků s průměrným měsíčním platem 16 Například sdílené platformy. vlastnickou strukturu Volkswagenu lze dále rozebírat. ale také nesmyslné. Stejně nesmyslné se ale ukazuje trvat na označování výrobků národnostními adjektivy. pochází v současnosti z Německa. výzkum a vývoj). jak určit důležitost trhu s nejvíce prodanými Škodovkami ve srovnání s trhem. Na základě zběžného průzkumu českých médií si nicméně lze udělat obrázek o názorech veřejnosti v ČR. ne-li nemožné.16 Vnímání veřejnosti 80 % ČR. V současné době je totiž jednoduše nemožné rozklíčovat národnost výrobků. historie značky) nebo na základě objektivních kritérií prakticky nepřiřaditelných k národnosti (vlastnictví. . 20 % Německo Jediným průkazným materiálem pro tento ukazatel by bylo provedení průzkumu veřejného mínění. Škoda Auto v roce 2007 zůstává do jisté míry českou automobilkou. Výsledek a jeho interpretace Po rozpočítání jednotlivých vah a sečtení hodnot pro konkrétní státy dostáváme následující výsledek. přestože nejsou ve vlastnictví mateřské automobilky. Bohužel toto není momentálně možné z osobních důvodu autora. Přestože v roce 1999 došlo k otevření nového závodu v indickém Aurangabadu.

za následující deset let to bude v souvislosti s předpokládaným růstem této automobilky. jež jsou každý měsíc vyplaceny na mzdách) nebo zapojení širokého spektra domácích dodavatelů (viz obrázek 2). Obrázek 2 : Národnostní indexy ČR a Německa pro společnost Škoda Auto a procentuální vliv jednotlivých kritérií Škodovka tedy ještě pořád může být do určité míry pokládána za české auto. Je-li v současnosti velmi obtížné identifikovat národnost společnosti Škoda Auto. Tento nacionální přívlastek ale stojí na značně hliněných nohách. .přesahujícím dvacet tisíc korun (jen zcela hrubým násobením 20.000 dostáváme částku 400 miliónů.000 * 20. zakládáním závodů po celém světě nebo rozšiřováním dodavatelské sítě úplně nemožné.

. Automobilový průmysl patří dlouhodobě mezi jeho zájmy.i Lukáš Mohelský je studentem pátého ročníku Vysoké školy ekonomické v Praze. kde měl možnost se seznámit s nákupními procesy uvnitř koncernu VW. Jeho hlavní specializací je mezinárodní obchod. Bakalářskou práci na téma „Změny v rozmístění automobilové průmyslu v nových členských zemích EU“ úspěšně obhájil v červnu roku 2006. V roce 2006 pracoval v nákupním oddělení Škoda Auto.