You are on page 1of 4

16. Telekomunikacioni forum TELFOR 2008 Srbija, Beograd, novembar 25.-27., 2008.

Multiagentna komunikacija u kontekstu
inteligentnih transportnih sistema
Danka Miladinović, dr Milorad K. Banjanin, Aleksandra Dimitrijević, Goran Drakulić

efikasnu komunikaciju agenata sve više strukturiraju
Sadržaj — U kontekstu ovog rada agent je računarski kontekstno svesni softverski sistemi.
sistem, sposoban za fleksibilne, autonomne akcije u Koncept inteligentnih transportnih sistema (engl.
dinamičnim i nepredvidivim multiagentnim domenima. U
Intelligent Transportation Systems - ITS) se zasniva na
brzim promenama okolnosti i sa dramatično povećanom
količinom informacija, dinamički i otvoreni transportni primeni savremenih informaciono-komunikacionih
sistemi moraju da interaguju i funkcionišu efektivno tehnologija (engl. Information Communication
prelazeći organizacione granice. Karakteristika tih sistema Technology - ICT). ITS imaju ulogu da pruže podršku
je da zahtevaju korišćenje multiagentnih sistema i ICT. tradicionalnim transportnim sistemima u smanjivanju
Potreba za autonomijom u transportnim sistemima koja pritiska izazvanog rastućim brojem i kompleksnošću
omogućava komponentama da dinamički reaguju u
zahteva za putovanjem i prevozom robe, a pored toga
izmenjenim okolnostima, predstavlja osnovu inteligentnih
transportnih sistema. smanjuju i emisiju štetnih gasova i prekomernu potrošnju
goriva u uslovima zastoja ili funkcionalnog otkazivanja.
Ključne reči — agent, ICT, inteligentni transportni Primenom ICT unapreñuju se eksploatacione performanse
sistem, multiagentni sistem, ontologija. transportnog sistema kroz smanjenje zagušenja
transportnih tokova, povećanje bezbednosti transportnih
sredstava i transportnog sadržaja, smanjenje negativnih
I. UVOD uticaja sistema na okruženje i obrnuto, i povećavaju
U opštem značenju „agent je svaki entitet u svetu koji energetske performanse i produktivnost transporta.
komuncira u odreñenom kontekstu“ [4]. Prema kaonskoj
definiciji „agent je koncept koji se eksplicitno posmatra II. MULTIAGENTNI SISTEMI
kao strukturirani ili pozicionirani entitet“, dok prema Prema [7] agentna tehnologija se može posmatrati iz tri
najnovijim metodološkim smernicama softverskog perspektive: agenti kao metafora dizajna, agenti kao
inženjerstva „agenti su opšta paradigma za razvoj tehnologija i agenti kao simulacija. Agenti kao metafora
kontekstno-svesnih, prilagodljivih i samoorganizujućih dizajna obezbeñuju novi način razvoja kompleksnih
softverskih aplikacija“ [11]. računarskih sistema, naročito u otvorenim i dinamičkim
Agenti kao entiteti mogu biti pozicionirani kao okruženjima. Agenti kao tehnologija obuhvataju
pojedinačni ili u sistemima, a istraživački rad u oblasti specifične tehnike i algoritme za balansiranje reakcija i
multiagentnih sistema (engl. Multi-Agent System - MAS) razmatranje u arhitekturama individualnih agenata,
razvija se u pravcu identifikovanja novih pristupa dizajnu učenje od i o drugim agentima u okruženju, pronalaženje
i stvaranja koordinisanih aplikacija koje se smeštaju u načina za pregovore i saradnju sa drugim agentima i
otvorene, dinamičke i globalne scenarije. Meñutim, ova razvoj odgovarajućih načina formiranja i upravljanja
istraživanja su orijentisana na pronalaženje mogućnosti koalicijom (i drugim organizacijama). Agenti kao
po kojoj agenti poseduju inteligenciju u otvorenim simulacija predstavljaju snažne modele kompleksnih i
dinamičkim okruženjima gde, kao “pojedinačni”, stupaju dinamičnih realnih okruženja koji obezbeñuju odgovore
u interakciju sa drugim agentima da bi postigli globalne na kompleksne fizičke ili socijalne probleme u uslovima
ciljeve. Treba istaći da je još uvek, u nekim slučajevima, visokog nivoa kompleksnosti.
potcenjena dimezija “svesti o kontekstu”. Kontekst, kao Prema opštoj definiciji, MAS su sistemi u kojima se
mikrookruženje komunikacije, koje obezbeñuje efektivnu i upotrebljava više agenata radi zajedničkog izvršenja
zadatka ili rešavanja problema. Konceptualnu osnovu
Danka Miladinović, dipl. ing., Fakultet Tehničkih Nauka, Trg Dositeja MAS nalazimo u teoriji kompleksnih sistema, koja
Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija; Stipendista Ministarstva nauke
Republike Srbije (e-mail: danka@nspoint.net)
izučava sisteme čija pravila funkcionisanja nisu
Prof. Dr Milorad K. Banjanin, Fakultet Tehničkih Nauka, Trg Dositeja eksplicitno definisana, niti postoji centralizovani element
Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija (e-mail: mkb252633@eunet.rs) koji upravlja globalnom dinamikom [3]. U takvim
Aleksandra Dimitrijević, dipl. ing., Fakultet Tehničkih Nauka, Trg
Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija; Stipendista Ministarstva sistemima, upravljanje procesom se deli na više agenata
nauke Republike Srbije (e-mail: aleksadim@yahoo.com) koji prema svojim specijalnostima preuzimaju nadležnost
Goran Drakulić, dil. ing., Fakultet Tehničkih Nauka, Trg Dositeja
Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija; Stipendista Ministarstva nauke
nad kontrolom složenog procesa. Na taj način se povećava
Republike Srbije (e-mail: drakulic@hotmail.com) bezbednost sistema u situacijama otkazivanja jednog od

37

spostvenom koordinacijom upravljaju direktno.agenata. kontrole procesa. izmeñu agenata. ACL) proizilazi iz zahteva za saradnjom MAS. [8]. po kojoj se ontologija sastoji od koncepata sa predstavljaju osnovu za donošenje trenutnih operativnih definicijama. U telo poruke loših strategija ili implementiranje i unapreñivanje je uključen sadržaj poruke koji specifikuje teme održivih strategija. proceduralni jezici i deklarativni jezici [6]. Ontološki sistem funkcioniše upravo kao agent se definiše kao program koji stremi ciljevima i to sa preduslov za buduću višekratnu upotrebu sistema. i analiza domena znanja. kao ključne karakteristike softverskih agenata. elektronske trgovine. ACL usvojen od strane FIPA (engl. sakupljanja i filtriranja informacija i interakciju s drugim agentima ili ljudima s ciljem upravljanja tokovima informacija. Ontologija obezbeñuje formalnu i eksplicitnu Opservacija transportnih procesa u realnom vremenu 38 . kroz upravljanje od tela i zaglavlja poruke. Istovremeno. Uvoñenje termina jezik agentne integraciju i interakciju višestrukih izvora znanja. MAS dosledno za specifičan domen predstavljanja u MAS. odnosa odluka s ciljem unapreñenja transportnih procesa. za razliku od deklarisana kao zahtev ili informacija koji izražavaju trenutnih modela koji primarno razmatraju preñene osnovnu nameru zbog koje pošiljalac želi da komunicira kilometre vozila i vremena realizacije transportnih sa primaocem. minimalnim uputama. koji garantuje održivu stabilnost koji prima poruku je potrebna i informacija i ukupni transportnog sistema. Generalno sistemi logističkog planiranja i sistemi za simulacije i posmatrano. koristeći pri tome inteligenciju ili Prednosti korišćenja ontologija su [9]: zajedničko heurističku tehniku. smanjenjem kašnjenja i emisije štetnih gasova. predstavlja obezbeñivanje sadržaj poruke. MULTIAGENTNE KOMUNIKACIJE U KONTEKSTU (svaka grupacija ima svog koordinatora) koji INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMA komuniciraju i sa drugim koordinatorima. dok se posredna komunikacija agenata odvija preko koordinatora IV. Stoga. ovi modeli menadžment i metainformaciju o sadržaju poruke (npr. izmeñu njih i aksioma kojima se formalizuju definicije i ilustruje povezanost procesa monitoringa i donošenja odnosi. U zaglavlju su polja transportnim tokovima u realnom vremenu. Multiagentni sistemi koji se agentne tehnologije koji moraju da sarañuju. i upravo je njena glavna namena da Makro-dinamika MAS nije definisana eksplicitno već omogući prenošenje i razmenu znanja. i oni podržavaju i donošenje odluka i direktna i posredna [11]. omogućavaju razvoj sledeće generacije modela za procenu Foundation for Intelligent Physical Agents). poseduju potencijal za tačno i pravovremeno korigovanje ontologiju korišćenu za definisanje poruke). što znači telekomunikacionih sistema. korišćenje razumljivih struktura izmeñu ljudi i/ili Pored inteligencije. komunikacija izmeñu agenata može biti modelovanje. agentu Ključni zahtev ITS. ali i upravljanja da agent po potrebi mora da bude sposoban da stupi u transportom. MULTIAGENTNA KOMUNIKACIJA Primena multiagentne komunikacije se vezuje za Potreba za uvoñenjem opšteg jezika agentne oblasti upravljanja poslovnim procesima. Sadržaj poruke je kodovan terminima informacija u realnom vremenu koje su od velikog ontologije koji su definisni za specifični domen. Inteligenti domenom. Agent Communication Language . meteorologije. odluka u ITS. obezbeñuje podatke za komunikacioni procesa nakon njihovog izvršavanja. Pristupi zasnovani na rešavanja odreñenog problema ili pomaganja u njihovim MAS su veoma pogodni za domene koji zahtevaju aktivnostima. Aktuelne slede i samu definiciju sistema: skup elemenata u metodologije za dizajniranje domena ontologija su meñusobnoj interakciji [3]. Da bi korektno pristupio poruci. što sam kompjuter čini pametnim. Glavna Cilj uvoñenja koncepta ITS je unapreñivanje analitičkih karakteristika te komunikacije je asinhrona razmena sposobnosti za korektno procenjivanje uticaja poslovnih poruka koja je karakteristična za distribuirane i slabo strategija na efikasnost transporta što rezultuje spregnute sisteme. je sastavljen efektivnosti transportnih procesa. predpostavki. njihove hijerarhijske organizacije. konverzacije [11]. dokazivanje tačnosti domena okruženjem. odvajanje domena znanja od operativnog znanja. transpotra i logistike su sistemi za podršku odlučivanju. Uključivanje ontologija u dizajn poruke polazi od Na ovaj način se omogućavaju kompleksne analize koje definicije. Postojeće se razvija spontano iz interakcija agenata. tako da čitav sistem može biti automatski specifikaciju koja olakšava komunikaciju i deljenje znanja rekonstruisan ili zaustavljen na kontrolisan način. III. komunikacije ima za cilj da istakne neophodnost jasne i razdvajanje konfliktnih interesa i ciljeva ili vremenski precizne komunikacije izmeñu različitih proizvoñača ograničenu obradu podataka. a entiteti koji sarañuju u izgrañene kako bi opisale sve u vezi sa specifičnim takvim sistemima jesu inteligentni agenti. značaja za kontrolu i upravljanje tranportnim procesima. Pri tome. omogućavanje ponovnog korišćenja inteligentnih agenata se izdvajaju: interakcija sa domena znanja. U direktnoj komunikaciji agenti planiranje. komunikacije (engl. Slika 1. uglavnom koriste za rešavanje tipičnih problema u oblasti postoje dve kategorije jezika agentne komunikacije. autonomnost i fleksibilnost agenata. ITS FIPA-ACL. odnosno iz metodologije za dizajniranje domena ontologija se koriste dinamike na mikro nivou. ali i Dva najčešće korišćena ACL-a u MAS su KQML i povećanjem kvaliteta transportnih procesa.

i dr. drugim ICT. ekspertiza i interakcija sa drugim organizacijama [12]. saobraćajne infrastrukture. preuzimaju odgovornost. u ITS koristi se scenario autonomnih transportnih tokova Agenti upravljanja kreiraju operativne ciljeve u korist za inteligentne kontejnere koji se povezuju MAS-om za ljudskih učesnika ili drugih upravljačkih agenata sa koordinaciju transporta. realnom vremenu i upravljanje od strane agenata.omogućava sprovoñenje adekvatnih korektivnih akcija sa komunikaciju agenata i generisanje ispravnog toka ciljem obezbeñivanja pouzdanosti sistema u slučaju relevantnih informacija iz transportnog procesa. Upravljanje transportnim procesom Agentima upravljanja su potrebne informacije o cilju koji automatski pokreće reakcije na štetne (rušilačke) dogañaje se izvršava. definisanim ulogama. dok agenti komunikacije omogućavaju konzistentnu Za praktičnu demonstraciju multiagentne komunikacije opservaciju celokupnog transportnog procesa. Scenario pokazuje primenu odreñenim stepenom autonomnosti. ITS su izgrañeni ispunjavanje organizacionih ciljeva. Multiagentna zahtevi komunikacije podataka. sposobnostima. RFID sistemi. GPS-om. logističko U ITS multiagentni sistemi preuzimaju odgovornost za planiranje. PRIMENA AGENATA U INTELIGENTNIM TRANSPORTNI koriste multiagentne simulacije za modelovanje SISTEMIMA transportnih procesa. su potrebne. Za njihove akcije su ograničene informacijama obezbeñenim automatsko nadgledanje transportnog procesa se koriste od strane agenata komunikacije i kreiranim modelima. transportu i logistici. oni inteligentnog kontejnera u transportnom sistemu na koji upotrebljavaju znanje ili predstavljaju korisničke ciljeve deluju štetni (rušilački) dogañaji. modelima njihovog i prosleñuje korektivne instrukcije. MAS uključuje ulogu. planiranje transportnih ruta i posredovanje u njegovih podagenata i poseduje sposobnosti za izgradnju pružanju transportnih usluga. VI. Ovi dogañaji zahtevaju monitoring u kreiraju model svog okruženja. Pored toga. Inteligentni agenti predstavljaju organizacije unutar logističkog domena i modele njihovih logističkih funkcija. agentna tehnologija je pogodan izbor za modelovanje organizacija u logističkom domenu [12]. Agenti upravljanja proaktivno upravljaju preopterećenost transportnih ruta i povećanje temparature ciljevima. donose odluke i unutar kontejnera. Usled sličnosti u karakteristikama izmeñu inteligentnih agenata i organizacija. koisti metode za rešavanje konflikata izmeñu o saobraćaju. okruženja. kao i sekundarne operacije kao što su informacije problema. Povezanost monitoringa i procesa donošenja drugi predstavljaju transportna sredstva ili elemente odluka u ITS. 1. MODEL PRIMENE MULTIAGENTNE KOMUNIKACIJE U komunikaciona infrastruktura mora da ima velike INTELIGENTNIM TRANSPORTNIM SISTEMIMA propusne opsege radi podrške monitoringa transportnog Tehnologije inteligentnih agenata i MAS predstavljaju sistema i transmisije informacija o merenjima i nisku jedan od najperspektivnijih pravaca za razvoj sistema latentnost radi podrške kontrole i zaštite transportnih zasnovanih na Web-u i sistema zasnovanih na znanju u procesa u realnom vremenu. transportne jedinice i skladišne način. primenjuje različite strategije u rešavanju objekte. i poštujući okruženje i svoj definisani prostor delovanja. Proces nadgledanja kvaliteta transportnog procesa je realizovan u formi mobilnog agenta koji prati 39 . izvršava na ugrañenoj platformi unutar transportnog Agenti komunikacije omogućavaju meñusobnu sredstva. Iako deluju autonomno. GIS-om. podršku u odlučivanju. planiranje transporta i drugo. Sl. Tako radeći. Da bi se podržali ovi performansi transportnog sistema. S obzirom da u Entiteti i operacije koji su uključeni u ovaj scenario transportnim procesima kordinacija akcija igra značajnu predstavljaju se pomoću agenata. ITS za rešavanje složenih transportnih problema V. Ove sposobnosti se moraju zasnivati na konceptu multiagentne komunikacije. Oni javljanja odreñenih štetnih (rušilačkih) dogañaja. Obimna moraju da poseduju sposobnost rasuñivanja radi akvizicija i transmisija informacija u realnom vremenu razumevanja svih informacija ili akcija u transportnom predstavljaju osnovu za optimizaciju i kontrolu procesu. komunikaciona komunikacija se zasniva na sistemu otvorene arhitekture arhitekura i tehnologije koje se koriste u ITS moraju biti koja dozvoljava postojećim modelima da interreaguju i sposobni za isporučivanje operativnih podataka i komuniciraju u distribuiranim mrežama okruženja za dinamičnih informacija onima kojima su potrebne i kada evaluaciju i razvoj transportnog sistema u ITS. kao što su ili želje. agent upravljanja treba da: deluje na saradnički transportna sredstva. a pri tome se na osnovu naprednog koncepta multiagentne razlikuju dva opšta tipa agenata: agenti upravljanja i komunikacije koja omogućava integraciju sa agenti komunikacije. Senzorski monitoring koji ciljeva i modela koji će biti korišteni od strane je povezan sa specifičnim transportnim jedinicama se podagenata. procesa. Neki agenti simuliraju korisnike uključene u saobraćaj. Agenti upravljanja teže ciljevima nestandardnim bazama podataka. kao i ciljeva agenata upravljanja u generisanju funkcionisanja transportnog sistema.

Žujović.edu.“ Journal of Enterprise Information Systems. Fakultet organizacionih nauka. The basis of agenata u zajedničku viziju i poslovnu strategiju. International Conference on Computer Systems and Primarni zadatak svakog transportnog sistema je Technologies . Banjanin. P. September 2005. H. Transportation. „Dinamika komunikacije – interkulturni poslovni kontekst.A Roadmap for Agent Based autonomnom transportnom procesu i njihove interakcije. 2005. a osnovni princip koji se koristi je organizational boundaries. [7] M. „Ontološka biblioteka VII. Prvo. Dakle. “Agent Sl. Banjanin. [4] M. Luck. Agent domains.lib. 2007. Petrović. Computing”. McBurney.“ Megatrend. uticaje. O. Novi Sad. [6] M. Novi Sad.bg procesa.tw/ [2] C. forthcoming [3] D. Wallace . jezik koji Aleksandra Dimitrijević. Univerzitet u Novom Sadu. which provide dynamical nature inteligentnim sistemima omogućava brzo i efikasno to component reactions in changed circumstances. planiranje. novembar 21.pdf [8] M. 2005. Lee. koji omogućava automatsku system which is capable of realizing flexible and detekciju i korekciju ovakvih dogañaja. L. Available: http://dspace. Agenti (u formi krugova) koji učestvuju u Technology: Computing as Interaction .ecs. 2. M. Available: http://www. Springer. 2006. A. L. ostvariti model pomoću koga bi se postigla [11] T. odnosno Tokom transportnog procesa ITS se suočava sa osiguravanje identifikacije pozicije agenata u sistemu u različitim štetnim (rušilačkim) dogañajima.-24. agentni jezik koji bi obezbedio njihovu meñusobnu [12] V. Goran Drakulić se koristi u komunikaciji treba da bude jednostavan i fleksibilan. SYSTEMS Sama realizacija procesa multiagentne komunikacije u Danka Miladinović.agentlink. Saobraćajno tehnički fakultet Doboj.-23. XIII telekomunikacioni forum TELFOR 2005. privremeno odlažući robu u Integration Model for Supply Chain Management and Intelligent stacionarna.. Graudina. 40 . Neki od ovih svakom trenutku. intelligent transportation systems is need for autonomy in efektivna i konzistentna multiagentna komunikacija u transportation systems. dinamički rutirajući System“. Banjanin. Radić. „Multiagentne simulacije u telekomunikacijama“. intervenisanje u slučaju pojavljivanja rušilačkog dogañaja.transportnu jedinicu duž puta u transportnom procesu. Within rapidly changing circumstances organizovanje. 2008. Ovo se može ABSTRACT postići adekvatnom primenom modela multiagentne In the context of this paper agent is computational komunikacije u ITS. Grundspenkis. System Architectures for Transportation and Logistics Support: An Overview”. Banjanin. Shehory and S. ZAKLJUČAK telekomunikacionih i Web servisa“. Willmott. hladna skladišta gde se vrši pretovar. i ostali “Transport Scenario for the Intelligent interakcije sa okruženjem. Mićanović. kadrovske aktivnosti i kontrole u and with dramatically increasing quantities of ITS. optimalnog transportnog rešenja u ITS je neophodno da Magistarska teza. varijacija tokom transporta od one koja je preporučena. interoperabilnost izmeñu različitih vrsta agenata u ITS. J.acad. Na ovaj način se ostvaruju saradničke interakcije i information dinamic and open transportation systems. pa je stoga od velike važnosti detektovanje promena kvaliteta u realnom vremenu. energije i kreativnosti ITS is that they demand use of MAS and ICT. 2007. M. „Metodologija inženjeringa – inženjerske analize i mreže znanja“. Available: održavanje željenog kvaliteta transportnog sadržaja i http://ecet. CompSysTech’ 2005. [10] R. Banjanin.. Berlin. Multiagentna autonomous actions in dynamic and unpredictable Multi- komunikacija povezuje procese. Komunikacioni inženjering..selektujući alternativne komunikacione [1] C. kako bi omogućio interoperabilnost izmeñu agenata i korišćenje u različitim uslovima i sistemima. Beograd. S tim u vezi je potrebno container”. „Modeli komunikacije za multi-agentne sisteme“. Dr Milorad K. Jedermann. Liu. Treći problem je vezan za dogañaja mogu biti: pad mobilne komunikacione mreže. Fakultet Tehničkih nauka. „An Industrial Network Flow Information transportna sredstva. Drugi problem se odnosi na imenovanje agenata. novembar 22.fcu. XIV telekomunikacioni forum U cilju razmene iskustva ili dijaloga i kreiranja TELFOR 2006. ITS prepoznaje ove probleme i postupa sa njima LITERATURA automatski . Beograd. čime se omogućava preopterećenje transportnih tokova ili smanjivanje planiranje akcija i upravljanje resursima celokupnog kvaliteta transportnog sadržaja usled temperaturnih sistema. Beograd. 2003. sa ciljem korigovanja transportnog procesa koje će MULTI-AGENT COMMUNICATIONS IN obezbediti unapreñivanje trenutnih performansi i CONTEXT OF INTELLIGENT TRANSPORTATION dostizanje očekivanih ishoda. Beograd. zadovoljavajuće ponašanje različitih elemenata must interact and operate effectively spanning inteligentnog sistema. [5] M. „Technologies and Multi-Agent komunikaciju predstavlja ključni zahtev tog modela. 2006. a Diplomski-master rad.ru. Milanović. Hsu and A. Fakultet Tehničkih nauka. Univerzitet u Novom Sadu.org/roadmap/al3rm. „Using ontology in desinging a Multi-Agent putanje i transportna sredstva. i dr. Marić. „Modeliranje pravila semantičkog Web-a“. [9] M. Characteristic of those systems integracija individualnih ideja. Univerzitet u agenti poseduju sposobnost meñusobne komunikacije i Beogradu.. standardizaciju komunikacije. ITS zahteva rešavanje nekoliko problema.