You are on page 1of 11

c

úĦĪēöŦĂĝúĘĦĎ 2 ëö ĈĕùĖøĪē .úĦĪēĂĒ úèē 1 ċťĈú .úĦĪēöēĆ öēĂëĎû .ÿĄĕâëĖĦĀšēĞõèüŠúĆđĝĎĖăõ 2 ëö .ýĒâëĖìĎă âĄđĝøĖăĂċĒ û èē öēĂëĎû .ìĎċÿĄĕâ(ĉĄĖĄēëē) 2 ċťĈú .úĪēâĄđĝøĖăĂõĎèĂēğãĆâĠČŦĆđĝĎĖăõ ĠċťÿĄĕâëĖĦĀšēĞõèĞĆđĝöŦēČĚŦăĖĦğãĆâĄĈĂâĒ úĠČŦĆđĝĎĖăõ .ĝöŦēČĚŦăĖĦëúĕõĞõè 4 ëĕĦú .úĦĪēöēĆøĄēă 2 ëö .úĦĪēċŦĂċēăëĚ 6 ëö .ĂđúēĈ öēĂëĎû .èēãēĈåĒ ĥĈĝČĆĘĎèûęÿÿĎĞöâ 1/2 ëö .ìėĎĕħĈ .ýĒâëĖČĒĥúþĎă 1 ëö .ĝâĆĘĎüŠú 1 ëë . ================ úĦĪēéĕĦĂċęâĖĦĞûûøĖ1 ĥ ċťĈúýċĂ .ĠċťúĦĪēċŦĂċēăëĚ úĦĪēöēĆøĄēă ĝâĆĘĎüŠú ĞĆđúĦĪēìęü åúĠČŦĝãŦēâĒ ú ĠċťýĒâëĖ èēãēĈåúĠČŦøĒĥĈ úĦĪēéĕĦĂċęâĖĦĞûû2 ċťĈúýċĂ .âĄđĝøĖăĂõĎèČĒ ĥúûēèģ 2 ëö .

ìĖĎĕħĈãēĈ 1/4 ÷ŦĈă .ĈĕùĖøĪē .âĄđĝøĖăĂõĎè 2 ëŦĎúğöŧđ .úĦĪēĂđúēĈ 1 ëŦĎúëē .ìĖĎĕĦĈîĖĥüęŠú 2 ëŦĎúğöŧđ .úĦĪēìęü ½ ÷ŦĈă ĈĕùĖøĪē úĪēĝöŦēČĚŦăĖĦ ÿĄŦĎĂúĦĪēĂēğãĆââĒûâĄđĝøĖăĂõĎè ĝöĕĂúĦĪēâĄđĝøĖăĂõĎèĆèġü úĦĪēĂđúēĈ úĦĪēĂĒ úèēČĄĘĎúĦĪēĂĒ úÿĘë 1 ëŦĎúğöŧđ úĦĪēöēĆøĄēă ýċĂĠČŦĝãŦēâĒ ú ğĄăõŦĈăýĒâëĖČĒĥúþĎă ÿĄĕâãĖĦČúĚğãĆâ ĞĆŦĈĝöĕĂúĦĪēìęüĎęťú ģ åĄėèĥ ÷ŦĈă åúĠČŦĝãŦēâĒ ú ----------- úĦĪēéĕĦĂċęâĖĦĞûû 4 ċťĈúýċĂ .ýċĂ 1-6 ĝãŦēõŦĈăâĒ ú ċĚöĄúĖĦéđåťĎúãŦēèĝýĤõéēâìĎċÿĄĕâ ĞöťĠČŦĄċëēöĕõĖåĆŦēăĄŦēúĎēČēĄĝĆăúđ -------- úĦĪēéĕĦĂċęâĖĦĞûû 3 ċťĈúýċĂ .úĦĪēâĄđĝøĖăĂõĎè 2 ëŦĎúğöŧđ .ĝöŦēČĚŦăĖĦ 1 âŦĎú .úĦĪēöēĆøĄēă 1 ëŦĎúëē .úĦĪēĂĒ úèēČĄĘĎúĦĪēĂĒ úÿĘë 1 ëŦĎúğöŧđ .ÿĄĕâãĖĦČúĚğãĆâ 2 ëŦĎúëē .ýĒâëĖČĒĥúþĎă 2 ëŦĎúğöŧđ .

úĦĪēìęü 2 ëŦĎúğöŧđ ĈĕùĖøĪē ìĖĎĕħĈãēĈ ýċĂâĒ ûìĖĎĕħĈîĖĥüęŠú úĦĪēĂĒ úÿĄĕâ úĦĪēĂĒ úèē âĄđĝøĖăĂċĒû ãĕèĞâťċĒû úĦĪēċŦĂċēăëĚ úĦĪēìęü ýċĂċťĈúýċĂøĒĦèČĂõĠČŦĝãŦēâĒ ú ÷ŦēëĎûČĈēúĎēéĝöĕĂúĦĪēĝëĘĎ ĥ ĂġõŦöēĂëĎûĎĖâúĕõČúťĎă ĞĆŦĈğĄăõŦĈăýĒâëĖċĒû ċĚöĄúĦĪēéĕĦĂċęâĖĦ ĝĎĤĂĝå Ğûû1 ċťĈúýċĂ 1 øĖĥ .ìĎċÿĄĕâĉĄĖĄēëē (ĄċĝýĤõâĆēè) 5 ëö .úĦĪēĂĒ úèē 1ëö ĝĎēċťĈúýċĂøĒĦèČĂõöĒĦèġĀ ăâĝĈŦú èēãēĈåĒ ĥĈâĒ ûúĦĪēĂĒ úèē åúĠČŦĝãŦēâĒ ú ăâĆè ĠċťúĦĪēĂĒ úèē ĞĆđèēãēĈåĒ ĥĈ öēĂõŦĈăýĒâëĖČĒĥúğĄăČúŦē ĠċťâĄđĝøĖăĂċĒ û ÿĄĕâãĖĦČúĚ ĂđúēĈ öēĂëĎû ------- ċĚöĄúĦĪēéĕĦĂċęâĖĦ MK Ğûû 2 ..èēãēĈåĒ ĥĈ 1/2 ëö .úĦĪēöēĆøĄēă 1 ëö .ÿĄĕâ 3 ëŦĎúğöŧđ .úĦĪēĂĒ úČĎă 2 ëë .úĦĪēċŦĂċēăëĚ 1 ëŦĎúğöŧđ .ìĎċÿĄĕâ ĞûûġĂťĝýĤõ üâöĕĠëŦăĖĥČŦĎĝõĤâċĂûĚĄôũåťđ 5 ċťĈú .ãĕèĞâťċĒû 1 ëŦĎúğöŧđ .úĦĪēüĆē 2ëö .âĄđĝøĖăĂċĒ û 2 ëŦĎúğöŧđ .úĦĪēĂĒ úèē 1 ëŦĎúğöŧđ .

ìĎċĂđĝãĘĎĝøĉ 2 ċťĈú .öŦĎèĝĎēìĎċøĖý ĥ ċĂĞĆŦĈġüöĒĦèġĀĠČŦĝõĘĎõ éēâúĒĦúâĤċĒûâĄđĝøĖăĂĠċť ČĄĘĎĝĎēġüĠċťĝåĄĘĎ ĥ èüūŮú ÿĎĆđĝĎĖăõâĤĠċťýĒâëĖåťđ ýĒâëĖċĪēåĒîĂēâĝÿĄēđĝüŭúöĒ ĈøĖĥøĪēĠČŦĄċëēõĝČĂĘĎúãĎèĝĎĤĂĝååťđ .âĄđĝøĖăĂċĒ û 1 ċťĈú .âĄđĝøĖăĂõĎè 1 ċťĈú (ġĂťĠċťâġĤ õŦ) .úĦĪēĂĒ úČĎă 1 ċťĈú .) 5 âŦĎú .èēãēĈ 200 âĄĒĂ .ċĒõċťĈúøĖĥĠČŦĞûûåĄťēĈģúđåđ ĆĎèëĕĂõĚâťĎúĠČŦĂĖĄċČĈēúĝåĤĂĝýĤõ öĎúúĖĦĄċëēõĂĒ úăĒ èġĂťĝČĂĘĎúúđåđ .ĝċĄĤéĞĆŦĈâĤĠċťèēåĒ ĥĈ øĖĥöŦĎèĠČŦċĒõċťĈúĝüŭúċťĈúģ ĝÿĄēđãėĦúĎăĚâ ť ĒûĈťēéđøĪēøēúâĒ úâĖåúåťđ öŦĎèâđĝĎē .éĄĕèģãėĦúĎăĚâ ť Ē ûĝĄēĈťēëĎûĄċĞûûġČú ÷ŦēëĎûČĈēúĂēââĤĠċťìĎċĂđĝãĘĎĝøĉĂēâ ÷ŦēëĎûĝýĤõâĤĠċťìĎċÿĄĕâĂēâČúťĎă ċĚöĄúĦĪēéĕĦĂċęâĖĦ MK Ğûû 3 ċťĈúýċĂ .öĒĦèâĄđøđ ġĂťöŦĎèĠċťúĦĪēĂĒ ú ĝĎēèēĆèġüåĒ ĥĈ ġĀĎăťēĞĄè ČĂĒ ĥúåúûťĎă ģ .ìĎċÿĄĕâĉĄĖĄēëē (ĝýĤõĂēâ) ãĈõĠČîť 1 ãĈõ .ĝâĆĘĎ 1 ëŦĎúëē ĈĕùĖøĪē .èēåĒ ĥĈ ĈĕùĖøĪē .ýĒâëĖċĒû .úĦĪēöēĆüŞâ (ĞûûâĆĂ ģ ĝċŦúýťēĉĚúăũâĆēèüĄđĂēô 6 ìĂ..úĦĪēĂĒ úèēúĕõČúťĎăåťđ ĂēâġüâĤĝČĂĤúġõŦ .

éēâúĒĦúâĤĝöĄĖăĂúĦĪēĂđúēĈ.úĦĪēĂđúēĈ ċĪēČĄĒ ûüĄęèĄċ .ÿĄĕâãĖĦČúĚċĒûĆđĝĎĖăõ öēĂĠéëĎû ĈĕùĖøĪē .úĦĪēĂĒ úèē 1/4 ċťĈú .èēãēĈåĒ ĥĈĞĆŦĈ ÿĎüĄđĂēô .ĝÿĄēđĝõĖĨăĈéđġČĂŦ ĄĎéúĝĂĤõèēĝĄĕĥĂĂĖúĦĪēĂĒ úĝåĆĘĎû ĞĆđČĎĂ âĤöĒâãėĦúÿĒ âġĈŦ .öĒĦèâĄđøđġĀâĆēèģ ĠċťúĦĪēĂĒ úèē ĠċťìĎċĉĄĖĄēëēĞĆđìĎċúĦĪēĂĒ úČĎă úĦĪēüĆēüĄęèĄċ ĠċťúĦĪēìęü åúĠČŦĝãŦēâĒ ú åúûťĎăģ ĞĆŦĈĠċťèēøĖĥåĒĥĈ . ÿĄĕâãĖĦČúĚċĒû.úĦĪēüĆē 1/4 ċťĈú . ġċŦâĄĎâĎăťēèĎĘĥúġõŦĎĖâ --------- ċĚöĄúĦĪēéĕĦĂċęâĖĦ MK Ğûû 4 ċťĈúýċĂ .âĄđĝøĖăĂċõċĒ ûĆđĝĎĖăõ öēĂĠéëĎû .ĠċťìĎċĉĄĖĄēëēĠČŦČĂõãĈõĝĆăåĄĒ û ĄĎéúĝõĘĎõüęõ ģ úĕõČúťĎă âĤĠċťúĦĪēöēĆüŞ âĆèġü åúéúúĦĪēöēĆĞĆđìĎċĝãŦēâĒúõĖĞĆŦĈ õĚĈē ť ċťĈúýċĂãŦúĝČúĖăĈúĕõ ģ ĝåĆĘĎûüĆēăöđČĆĕĈĝüŭúĠëŦġõŦ âĤ ĠċťèēøĖå ĥ Ē ĥĈĞĆŦĈ ĄĈĂøĒĦèĝâĆĘĎ ĆèġüĠČŦČĂõĝĆă .ýĒâëĖċĒû 1/4 ċťĈú .ìĎċÿĄĕâĉĄĖĄēëēĝýĤõâĆēè 1-2 ċťĈú .ìĎċúĦĪēĂĒ úČĎă 1 ċťĈú .úĦĪēìęü ċĪēČĄĒ ûĝéĘĎĠČŦìĎċĠċ . âĄđĝøĖăĂċĒ û ġĈŦüĄęèĝÿĕĥĂĄċöēĂĠéöĒ ĈĝĎè ÷ŦĈăĠåĄ÷ŦĈăĂĒ ú úĦĪēéĕĦĂøĖĝĥ ČĆĘĎâĤĝâĤûġĈŦĠúöĚĝŦ ăĤúġõŦČĆēăĈĒ ú ĞĆđċēĂē÷úĪēġüéĕĦĂĆĚâëĕĦú.

php? .éēâúĒĦúâĤĝöĄĖăĂúĦĪēĂđúēĈ.co.metrosafety.3 ëŦĎúğöŧđ öĒâċťĈúýċĂøĖğĥ ãĆâĝċĄĤéĞĆŦĈ ĠċťâĒûċťĈúýċĂĝöŦēČĚŦăĖĦøö Ėĥ ŦĂġĈŦ ĝöĕĂúĦĪēĂđúēĈ 2 - 3 ëŦĎúğöŧđ åúĠČŦĝãŦēâĒ ú  ğãĆâĝöŦēČĚŦăĖĦċĖĞõè 6 âŦĎúâĒ ûĝúĘĦĎâĄđĝøĖăĂõĎèìĎăûēè ģ 1/4 ÷ŦĈă ĠČŦĆđĝĎĖăõ ĠċťúĦĪēĂĒ úèē 3 ëŦĎúğöŧđĆèĠúâĄđøđ öĒĦèġĀĠČŦĄŦĎú ĠċťĝåĄĘĎ ĥ èøĖğĥ ãĆâĆèýĒ õĠČŦČĎĂ öĒâãėĦú ĞĆŦĈýċĂĝåĄĘĎ ĥ èøĖý ĥ Ē õĞĆŦĈâĒ ûúĦĪēâĄđĝøĖăĂõĎè 1/4 ÷ŦĈă ĝöĕĂúĦĪēĂđúēēĈ 1/2 ÷ŦĈă ÿĄĕâãĖĦČúĚìĎăČĄĘĎğãĆâĆđĝĎĖăõöēĂëĎû åúĠČŦĝãŦēâĒ ú  ìĖĎĕĦĈãēè 1/4 ÷ŦĈăýċĂâĒ ûìĖĎĕĦĈîĖĥüęŠú 2 ëŦĎúğöŧđ úĦĪēĂĒ úÿĄĕâ 3 ëŦĎúğöŧđ úĦĪēĂĒ úèē1 ëŦĎúğöŧđ âĄđĝøĖăĂċĒû 2 ëŦĎúğöŧđ ãĕèĞâťċĒû 1 ëŦĎúğöŧđ úĦĪēċŦĂċēăëĚ 1 ëŦĎúğöŧđ úĦĪēìęü 2 ëŦĎúğöŧđ ýċĂøĒĦèČĂõúĖĦĝãŦēõŦĈăâĒ ú ÷ŦēëĎûČĈēúĝöĕĂúĦĪēĝëĘĎ ĥ ĂġõŦ ĞĆŦĈğĄăýĒâëĖċĒûĆèġü copy Ăēéēâ http://www.. âĄđĝøĖăĂċĒ û ġĈŦüĄęèĝÿĕĥĂĄċöēĂĠéöĒ ĈĝĎè ÷ŦĈăĠåĄ÷ŦĈăĂĒ ú úĦĪēéĕĦĂøĖĝĥ ČĆĘĎâĤĝâĤûġĈŦĠúöĚŦĝăĤúġõŦČĆēăĈĒ ú ĞĆđċēĂē÷úĪēġüéĕĦĂĆĚâëĕĦú.ĝöŦēČĚŦăĖĦċĖĞõè 2 âŦĎú ĞĆđúĦĪēĝöŦēČĚŦăĖĦ 1/4 ÷ŦĈă ăĖĝãŦēõŦĈăâĒ ú úĪēġüöĒĦèġĀĝöĕĂúĦĪēâĄđĝøĖăĂõĎè 1/4 ÷ŦĈă âĒ ûúĦĪēöēĆøĄēă 1 ëŦĎúğöŧđ öŦĂĠČŦĝõĘĎõĞĆŦĈăâĆè éēâúĒĦúğãĆââĄđĝøĖăĂ 7 âĆĖûĠČîťâĒûĝúĘĦĎâĄđĝøĖăĂõĎè 1/4 ÷ŦĈă ĠČŦĞČĆâ ĠċťÿĄĕâãĖĦČúĚĝõĤõâŦēúğãĆâýċĂĆèüĄđĂēô 1 . ġċŦâĄĎâĎăťēèĎĘĥúġõŦĎĖâ c   . ÿĄĕâãĖĦČúĚċĒû.th/food/TH_Dip.

ČĒ ĈČĎĂ 3 ČĒ Ĉ . ãŦēĈĝûĘĎ** ìĒâúĕõČúťĎă öĪēĠČŦĆđĝĎĖăõ(ġĂťĂĖâĤġĂťĝüŭúġĄåťđ öĎúøĪēâĤĆĘĂĠċťĝČĂĘĎúâĒ ú ĎĕĎ)ĕ 6. ġâť ČĄĘĎġâťèĈè éđöĕõâĄđõĚâČĄĘĎġĂťöĕõâĤöēĂĠéúđåđ ČĒ ĥúëĕĦúÿĎåĪē ĈĒ úúĖĦĝéĖħăûĠëťġâťèĈèåťđ üĄđĂēô åĄėĥèğĆ öēĂĠéĈťēéđøĪēĂēúŦĎăĞåťġČúúđåđ 2.. öđġåĄŦ ìĒâ 2 öŦú 2. ýĒââēõãēĈ 1 ČĒ Ĉ ĄėöēĂċđõĈâåťē 8. ýĒâëĖĆēĈ åťđ ìĒâ 1 âĪē öŦúČĎĂ 4-5 öŦú ĄėöēĂëĎû *** 5. ìęâĕúĖ 1 ČĒ Ĉ (ĝĄĖăâČĒ ĈüŠēĈČĈťē) 9.úĦĪēüĆē ĝâĆĘĎ 3. ĠûĂđâĄĚõúĕõČúťĎă ìĒâ 4-5 Ġû ĝÿĘĎ ĥ åĈēĂČĎĂ (ġĂťĠċťâĤġõŦ) 4. ĝČĤõĞëĂüŜ îĎè öēĂëĎûåťē ĞĆđĎĘĥúģ ĝøťēøĖĥČēġõŦúđåđ ĝéĖħăûĂĖĞåť 3 Ďăťēè ĎĕĎĕ ! öēĂøĖĥûĎâġĈŦãŦēèûúøĖĝĥ ĎēĂēéēâĝĈûúđåđ ĝëťúöĪēĆėè ĂđĝãĘĎ ĂđĄđ ûĈû ÷Ē ĥĈ ëđÿĆĚ ĀūâøĎè õĎâĞå ýĒâČĈēú ÷ŦēČēġõŦ åèéđĝüŭúĎēČēĄċęãāēÿċęõģ ĎăĚú ť ĖĥĂĖĞöťĎăťēèĎĘĥú **ãŦēĈĝûĘĎ åĘĎãŦēĈĝČúĖăĈõĕû øĖĝĥ ĎēġüĞëťúĦĪē ġĈŦüĄđĂēô 30 úēøĖ ĄėĂēââĈťēúĒĦú *** ýĒâëĖĆēĈĝúĖă ĥ ċĪēåĒîåťđ  1.ĞâèĎťĎĂġâť ĝåĄĘĎ ĥ èüĄęè 1. ĠûĞĂèĆĒâ ÷ŦēĂĖ âĤĠċťġüõŦĈăúđåđ ĎĒ úúĖĦâø Ĥ ĪēĠČŦČĎĂĎĄťĎă ĞöťĈťēĝéĖħăûČēġĂťġõŦ âĤãŦēĂġüĞĆŦĈâĒ ú 7.

âĄđĝøĖăĂ ġĂťöŦĎèĂēâ ĝéĖħăûĠċťġü 2 âĆĖûĠČîť ĝöĄĖăĂãĎèĠČŦÿĄŦĎĂ . âđüŜ ìĒâåĄėèĥ ëŦĎúâĕúãŦēĈ ĄėĂēâúŦĎăöēĂëĎû 5. ÿĄĕâĞČŦè ĞĆŦĈĞöťĈťēëĎûĝýĤõĂēâúŦĎăĞåťġČú öĎúøĪēĝéĖħăûĠċť ĝâĘĎû 1 âĪē 4.3.

c .

c! !"c## .

c$$%c" &c## &"'.

( ) * öēĂëĎûĞĆŦĈâĒ ú ĎĕĎĕ ġĂťĎăēâãĒõĠéâĒ ú  c c## #" .

!.

 #+ .'.

"$ "!&-'.

" # )# '.

" - *** #-.' * '.

.."/"c# ĄđûēăĎēĄĂôũġüĝĆăâĒ ûâēĄöĪēĝúĖă ĥ ĎĕĎĕ ĞöťĝéĖħăûġĂťâĆŦēöĪēĂēâĝõĖĨăĈãŦēèûŦēúéđåĕõĈťēûŦēúúĖĦĂĒúöĎâĎđġĄĈđûťĎăģ 555 ĝâĄèéēăăăăăĝåŦē ĎĕĎĕ ...åĄâĝéĖħăûâĤĝĆĤâĞûûãĎèĝõĤâĝĆťúĝĆă öĪēġĂťċđĠéĝĆă ĝĆăġĂťĝĎēĄĚüĂēĠČŦõĚ ĞöťĝČĤúĄĚüöťĎġüĄĚŦĞúťĈťēĝĄēöĪēġĂťĆđĝĎĖăõ ĎĕĎĕ ġĂťĂĖĝåĄĘĎ ĥ èøęťúĞĄèĞûûċēâġĀĀšē úťēċèċēĄöĒ ĈĝĎè ĞĆŦĈĝĎē .

ĞĆŦĈâĤĝĎēĝČĤõĠċť ĞĆŦĈâĤĠċťýĒâĎăťēèĎĘĥúĆèġü ĞĆŦĈåúģ ĠČŦýĒâċęâ ĞöťăĒèĝãĖăĈċĈăĎăĚťúđåđ ĎăťēġĈŦúēú ĝõĖĨăĈýĒâéđĝĆđåťđ ëĕĂĄċ ĎťĎúĝåĤĂġüâĤĝöĕĂúĦĪēüĆē ĝâĆĘĎĆèġüġõŦåťđöēĂĠéüēâĝĆă "c.........."'c"#c## / / 0  c ' - ' -)"! ĄĈúġâťĠČŦċęâ + ĠċťúĦĪēüĆē ĝâĆĘĎġüúđåđ ĠúČĂŦĎúĒ ĥúĆťđåťđ .

 !% !' - cc)c1 '.

... ýĒâĝúĖă ĥ ĠċťâĕúĝêÿēđĂĘĦĎúđåđ ......" üŜõġĀ öĒâĠċť÷ŦĈăâĕúġõŦĝĆăåťđ ĞâèĎťĎĂġĂťöŦĎèĠċťúĦĪēĝăĎđúđåđ ĞöťĠåĄëĎûúĦĪēĝăĎđČúťĎăâĤĠċťĝăĎđúĕõúėèġõŦ ĞöťĎăťēĂēâġü .

÷ŦēéđâĕúĂĘĦĎöťĎġüâĤĎęťúĞâè ĞĆŦĈĝĎēýĒâĠċťĝÿĕĥĂýĒâéđġõŦġĂťĝĆđåťđ ĝċĄĤéĞĆŦĈ øēúġõŦĝĆăåťē .

c.

'.

ČĂĚöęŨú.ċĪēČĄĒ ûĝúĘĦĎČĂĚċĈ ť úċđğÿâ ċĒ úúĎâ ãē ÷ŦēĝĄēéđĝĎēĂēüĄđâĎûĎēČēĄøĒ ĥĈġü ĝëťú ýĒõ øĎõ úĒĦú ĈĕùĖøĪēĠČŦČĂĚúęťĂåĘĎ ĠúãĒĦúöĎúâēĄČĂĒâČĂĚ ĠČŦĠċťúĦĪēċĒ ûüđĄõċĒâ 1 ëŦĎúğöŧđĆèġüõŦĈă úĦĪēċĒ ûüđĄõéđëťĈăĠČŦĝúĘĦĎČĂĚăă ęť ãėĦú úĕĥĂĆè ČĂĒâġĈŦċĒâëĒ ĥĈğĂèúėèâĤĝÿĖăèÿĎĞĆŦĈåťđ ."c ČĂĚĝüŭúĎđġĄøĖĥåúċťĈúĠČîťúĕăĂĄĒ ûüĄđøēúâĒ úĂēâ ģ ğõăĝêÿēđĠúüĄđĝøĉġøăĝĄē ČĂĚċēĂēĄ÷úĪēĂēøĪēĎēČēĄġõŦĎăťēèČĆēâČĆēăġĂťĈťēéđøĪēČĂĚøĎõ. ČĂĚăťēè. ČĂĚýĒõ. ČĂĚûēĄũûĖåĕĈ ĞĆđĎĘú ĥ ģ ĎĖâĂēâĂēă ĞöťĝĄēéđøĪēĎăťēèġĄĆťđ ĝÿĘĎ ĥ ĠČŦČĂĚúĂ ęť úťēĄĒ ûüĄđøēú ĎăťēèČĂĚăťēè ĝĈĆēĝĄēġüìĘĦĎøĖĝĥ ãēãēă ûēèĝéŦēâĤúęťĂúťēâĕúéĄĕè ģ ĞöťûēèĝéŦēâĤĞãĤèĝČúĖăĈĂēâ ģ âēĄøĖé ĥ đøĪēČĂĚĠČŦúęťĂúĒĦú ġĂťéĪēĝüŭúöŦĎèĠëŦĝêÿēđĝúĘĦĎċĒ úĠúĎăťēèĝõĖăĈ ĝúĘĦĎċťĈúĎĘĥú ģ âĤċēĂēĄ÷úĪēĂēĠëŦüĄđâĎûĎēČēĄĞĆđøĪēĠČŦúęťĂġõŦ ĝĄēĂĖĝåĆĤõĆĒ ûõĖ ģ ĂēþēâõĒ èúĖĦåťđ . ČĂĚĎû.ċĪēČĄĒ ûĝúĘĦĎČĂĚøé Ėĥ đøĪēċĝöŧâúĒĦú úĎâéēâéđĠċťúĦĪēċĒûüđĄõĞĆŦĈ ĝúĘĦĎèéēâČĂĚċĝöŧâúĒĦúĝüŭúČĂĚëĕĦúĝõĖăĈøĖå ĥ Ď ť úãŦēèČúē ĝÿĄēđêđúĒĦúâťĎúøĖé ĥ đøĪēĂēøĎõĠČŦĠëŦçŦĎúċĪēČĄĒ ûøęûĝúĘĦĎøęû ģ âťĎúåťđ ĝúĘĦĎéđúęťĂúťēøēúĂēâ ĠëŦĝĈĆēúēúĂēââĈťēéđČĂĒâČĂĚġõŦúęťĂĆĕĦúĝČĂĘĎúâĒ ûĄŦēúĄēõČúŦēëĘĎ ĥ õĒ è ČĄĘĎĞĂŦĞöťĄēõČúŦēČúŦēüēâìĎăûŦēúĎĄťĎăĂēâ (ĝüŭúĝéŦēĝõĖăĈâĒ ûøĪēýĒ õâĄđĝÿĄēøđĝĆġõŦĎĄťĎăøĖċ ĥ ęõĠúğĆâ) ĝĂĘĎ ĥ âťĎúăĖċ ĥ ĕûûēø ĠČŦČĂĚĝÿĖăû ĞĂťëĎûĠČŦĝõĕúġüìĘĦĎĝĈĆēĎăĚû ť Ŧēú ĝãēĠČŦČĂĚëĕĦúĠČîťĂēâģ ĞĆťġĂťČúēĝåĖĦăĈĞĆŦĈúęťĂģ ĝöĤĂüēâĝöĤĂåĪē .

ČĂĒâõŦĈăċĒ ûüđĄõ 4. ČĂĒâõŦĈăúĂ 3. ĝċĄĕëũČēċĚöĄöēĂĝúĤöĆĎèøĪēöēĂČĆēăģ ċĚöĄéúüĄđăęâöũĝĎēĞûûĂĒ ĥĈģ üĄđĝõĤúøĖø ĥ ĪēĠČŦČĂĚúęťĂâĤåĘĎ ĞüšèĂĒ ú ċťĈúğìõēġûåēĄũûĎĝúöČĄĘĎýèĀĚĂĖċťĈúĝĆĤâúŦĎăĠČŦĂĒúĝüşŮĎăģ !2 + ԛ ČĒ ĥúĝúĘĦĎČĂĚĝüŭúëĕĦúûēèģ ĠČîťČúťĎăéđġõŦúťēâĕú ČĂĚüĄđĂēô 3-4 ãĖõĠċťýèĀĚČĄĘĎğìõēġûåēĄũûĎĝúöüĄđĂēô 1 ëŦĎúğöŧđ ĎăťēĠċťĂēâéđøĪēĠČŦĄċĝþşŮĎú ÿĎĠċťýèĀĚâĤĠëŦĂĘĎåĆęâĝåĆŦēĠČŦĝãŦē ԛ ğãĆâĄēâýĒâëĖâĄđĝøĖăĂÿĄĕâġøĠċťìĎċČĎăúēèĄĂ ìĖĎĕħĈãēĈ ýèüĄęèĄċ (ĎĒ úúĖĦöēĂëĎû) ĠċťĞüšèĂĒ úüĄđĂēô 2-3 ëŦĎúğöŧđ åĆęâĠČŦĝãŦēâĒ ú ĝâĤûĠċťøĒÿĝĀĎĄũĞĈĄũĞëťĠúëťĎèùĄĄĂõēċĒâ 3-4 ëĒ ĥĈğĂèâĤĝĎēĂēøĪēâĒ ûãŦēĈġõŦ ԛ ÷ŦēëĎûâĆĕĥúúĦĪēĂĒ úèēâĤĠċťĆèġüċĒâ 1 ëŦĎúğöŧđ éđøĪēĠČŦČĎĂĂēâģ ԛ ċťĈúĠČîťõēĈéđČĂĒâĝĎēġĈŦöĕõûŦēú ĝĎēġĈŦøĪēĄēõČúŦē ČĂĚýĒõÿĄĕâČăĈâ ĠċťċęâĖĦ ýĒõìĖĎĕħĈ ČĂĚýĒõâĄđĝŶøĖăĂÿĄĕâġø ČĄĘĎéđøĪēăĪēČĂĚúęťĂâĤġõŦåđ ČĂĒâČĂĚăĒèġèĠČŦĎĄťĎă 1. ČĂĒâõŦĈăġãť ČĄĘĎ ġãťýċĂĞüšè 2. ČĂĒâõŦĈăĝûĖăĄũ ČĄĘĎ ġĈúũ ČĂĒâõŦĈăġãťĞĆđúĂéđĠČŦýĆåĆŦēăģâĒ ú åĘĎ ĝúĘĦĎČĂĚéđúęťĂĞĆđõĚëęťĂëĘĦú ĝČĂēđâĒ ûČĂĒâĝúĘĦĎĠúċťĈúøĖĥġĂťĂĖġãĂĒ ú ČĄĘĎ ĂĖĂĒúúŦĎă ĝëťú ĝúĘĦĎċĒ ú ČĂĒâõŦĈăċĒûüđĄõĞĆđĝûĖăĄũéđĠČŦýĆåĆŦēăâĒú åĘĎ ĝúĘĦĎéđúęťĂĞûûĎťĎúúęťĂĞöťĝúĘĦĎøĖĥġõŦéđĞČŦèâĈťēČĂĒâõŦĈăġãťČĄĘĎúĂ ĝČĂēđéđČĂĒââĒ ûĝúĘĦĎċťĈúøĖĥĂĖĝċŦúĠăĂēâģ (ċťĈúøĖé ĥ đĝúĘĦĎĞúťúĞĆđĞãĤè) ĞöťÿĎéđĂĖĂĒúüúĎăĚťûŦēè ĝëťú ĝúĘĦĎċđğÿâ âēĄČĂĒâČĂĚĞöťĆđĞûûãėĦúĎăĚâ ť Ē ûüĄđĝāøãĎèĎēČēĄøĖö ĥ ŦĎèâēĄüĄęè .

ĞĆđĝúĘĦĎċťĈúøĖĥĠëŦ ĞĆđĎēééđĂĖâĆĕĥúČĄĘĎĄċãĎèċĕèĥ øĖĥĠëŦČĂĒâĎăĚé ť ēèģ âēĄČĂĒâČĂĚøĪēĄēõČúŦē úĕăĂĠëŦČĂĒâõŦĈăġãť ČĄĘĎ ġãťýċĂĞüšè ĝÿĄēđĝĈĆēøĖĥúĪēġüøĪēúĦĪēĄēõČúŦēéđĂĖåĈēĂãŦúãĎèúĦĪēğõăġĂťöŦĎèĝöĕĂĞüš èĂēâúĒâ âēĄČĂĒâČĂĚøĪēâŨĈăĝöĖĨăĈ éđĠëŦČĂĒââĒ ûċĒ ûüđĄõġõŦ ĝÿĄēđĝĈĆēĝöĕĂĝåĄĘĎ ĥ èüĄęè âĆĕĥúĞĆđĄċéđġĂťğõõéēâĂđúēĈ ČĄĘĎúĦĪēċŦĂ ċťĈúČĂĒâČĂĚøĪēğéŧâ ĠëŦĞåťĄēâýĒâëĖ ÿĄĕâġø âĄđĝøĖăĂ âĤġõŦ ĝÿĄēđČĂĚûõĂēĞĆŦĈ Ğöť÷ŦēöŦĎèâēĄġĂťĠČŦĞČŦèĂēâ ĠëŦúĂâĤġõŦåťđ .