You are on page 1of 22

MINISTERUL TURISMULUI

DIRECŢIA GESTIONARE FONDURI COMUNITARE PENTRU
TURISM
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, BUCUREŞTI
Tel. 021.20.25.500 Fax. 021.20.25.501 web: www.turism.gov.ro

Informaţii

privind documentele de programare strategică şi financiară pentru
accesarea fondurilor europene şi principalele programe operaţionale
cu posibilităţi de finanţare a activităţilor din turism, în perioada
2007 – 2013

- IUNIE 2009 -

CUPRINS

A. Cadrul instituţional

1. Organizare

1.1 Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale
1.2 Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea de Certificare şi Plată
1.3 Ministerul Turismului – Organism Intermediar pentru Programul
Operaţional Regional
1.4 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei – Autoritatea de Management
pentru Programul Operaţional Regional;

2. Autorităţile de Management ale Programelor Operaţionale
2.1 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei– Autoritatea de Management
pentru Programul Operaţional Regional;
2.2 Ministerul Economiei - Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”;
2.3 Ministerul Mediului - Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial Mediu;
2.4 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale- Autoritatea de Management
pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2.5 Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea de
Management pentru Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală.

B. Documentele programatice - prezentare

1. Cadru Naţional Strategic de Referinţă;
2. Programele Operaţionale Sectoriale - scurte consideraţii;
3. Documentele Cadru de Implementare;

C. Cadru legislativ, Instrumente structurale, Regula n+2/n+3

1. Legislaţie comunitară – Reglementarile UE privind Fondurile Structurale 2007-
2013
2. Instrumentele structurale
3. Legislaţie naţională
4. Scurte consideraţii privind Regula n+2/n+3

2

Familiei şi Protecţiei Sociale MTI Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii MAPDR Ministerul Agriculturii. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale AM Autoritate de Management OI Organism Intermediar CNSR Cadru Naţional Strategic de Referinţă POS Program Operaţional Sectorial DCI Document Cadru de Implementare CE Comisia Europeană ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ACP Autoritate de Certificare şi Plata POS CCE Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” POR Program Operaţional Regional FEDER Fondul European pentru Dezvoltare Regionala FSE Fondul Social European FC Fondul de Coeziune FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEP Fondul European pentru Pescuit FS Fonduri Structurale 3 .ABREVIERI ME Ministerul Economiei MFP Ministerul Finanţelor Publice MT Ministerul Turismului MM Ministerul Mediului MMFPS Ministerul Municii.

ghidul reprezinta un indrumar pentru completarea corecta a unei cereri de solicitantului finantare de catre solicitantii de finantare nerambursabila in cadrul programelor operationale. infrastructură. precum şi autorităţi de management pentru iniţiativa comunitară INTERREG autoritate de organism care elaborează şi înaintează cererile de plată şi primeşte de la plată Comisia Europeană sumele aferente fondurilor structurale şi Fondului de coeziune beneficiarul organismul sau societatea comercială cu capital public ori privat. cu respectarea prevederilor comunitare în materie.GLOSAR DE TERMENI adiţionalitatea reprezintă nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru al Uniunii Europene îl realizează din surse proprii. in cadrul caruia se pot de interventie finanta diferite operatiuni cu obiective similare. Se constituie o autoritate de management pentru cadrul de sprijin comunitar şi câte o autoritate de management pentru fiecare program operaţional. Se constituie un comitet de monitorizare pentru Cadrul de Sprijin Comunitar şi câte un comitet de monitorizare pentru fiecare program operaţional. luate în ansamblu structurale organismele instituţiile desemnate de autorităţile de management şi care. pentru pescuit care sprijină măsuri pentru creşterea competitivităţii sectorului piscicol. educaţie. care sprijină european măsuri de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltare a resurselor umane fondul european fondul structural destinat politicii agricole comune a Uniunii Europene. precum şi pentru Fondul de coeziune fondul de instrumentul financiar care sprijină investiţii în domeniul infrastructurii de coeziune transport şi mediu fondul european fondul structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate. final responsabil/responsabilă cu execuţia proiectelor sau a măsurilor finanţate domeniul major reprezinta sfera de activitate dintr-o axa prioritara. pentru aceleaşi tipuri de măsuri finanţate din fondurile structurale autoritate de organism public care asigură gestionarea asistenţei financiare din management instrumentele structurale. incluzand informatii referitoare la conditiile de finantare. prin delegare intermediare de atribuţii de la acestea şi/sau de la autorităţile de plată. în scopul realizării coeziunii economice şi sociale fondul european fondul structural destinat politicii comunitare din domeniul pescuitului. procedurile de evaluare si selectie a proiectelor si reglementarea unor aspecte detaliate privind implementarea proiectelor. implementează 4 . agricol pentru care sprijină măsuri pentru modernizarea agriculturii şi dezvoltarea rurală dezvoltare rurala fondurile instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru structurale eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni. pe parcursul perioadei de programare. în condiţiile asigurării unui echilibru durabil între resurse şi capacitatea de exploat instrumentele denumesc fondurile structurale şi fondul de coeziune. comitet de organism care asigură coordonarea instrumentelor structurale. dezvoltare sănătate. modul de utilizare şi impactul acesteia. dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii regională fondul social fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene. precum şi monitorizare urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei comunitare. prin pentru finanţarea de investiţii în sectorul productiv.

Sector 3.2 MFP– Autoritate de certificare şi plată (ACP) Structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Fondul social european şi Fondul de coeziune şi asigurarea transferului acestora către 5 . Fax 021/302 52 64 E-mail: fonduri. 1083/2006 art.ue@mfinante. responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul european de dezvoltare regională.1 MFP .44. precum şi proiectele finanţate din Fondul de coeziune. 021/302 52 00. ACIS are atribuţii şi responsabilităţi atât în ceea ce priveşte asistenţa financiară de pre-aderare.Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) Ministerul Finanţelor Publice este coordonatorul naţional al sistemului instituţional. CADRUL INSTITUŢIONAL 1.ro Director general Ştefan CIOBANU 1. Bucureşti Tel.C. Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice îndeplineşte rolul de coordonator naţional al asistenţei în relaţia cu UE. nr. Delegarea de atribuţii către organismul intermediar şi reglementarea mecanismelor de coordonare şi control ale acestuia de către autoritatea care deleagă se fac pe bază contractuală. legislativ şi procedural de programare şi implementare a fondurilor primite de la Uniunea Europeană. int. ACIS este responsabilă de coordonarea programelor şi fondurilor.60. măsurile din programele operaţionale. Autorităţile de management şi/sau autorităţile de plată rămân responsabile pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale programe documente aprobate de Comisia Europeană pentru implementarea acelor operaţionale priorităţi sectoriale şi/sau regionale din Planul Naţional de Dezvoltare care sunt aprobate spre finanţare prin Cadrul de Sprijin Comunitar documentul documentul elaborat de autoritatea de management pentru detalierea cadru de implementării măsurilor programului operaţional sectorial sau regional implementare A. cât şi în ceea ce priveşte coordonarea gestionării fondurilor structurale şi de coeziune. Bl M17. Coordonate ACIS: MINISTERUL FINANŢELOR Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale . Organizare 1. În calitate de coordonator naţional al asistenţei nerambursabile acordate de Uniunea Europeană. precum şi pentru managementul efectiv şi eficient al Cadrului de Sprijin Comunitar potrivit Regulamentului CE nr.ACIS B-dul Mircea Vodă.

ro şi www. 1719 din 30/12/2008 cu modificările şi completările ulterioare şi este este organul de specialitate al administratiei publice centrale.501 6 . BUCUREŞTI Mezanin.ro. prin preluarea activitatii in domeniul turismului de la acesta. Mai multe informaţii se pot găsi accesând site-urile www.Organism Intermediar în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) Ministerul Turismului (MT) este organizat şi functioneazã potrivit dispoziţiilor HG nr. aflat in subordinea Guvernului. pentru îndeplinirea funcţiei de Autoritate de Plată pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala şi Fondul european pentru pescuit.20.500 Fax. îndeplineşte funcţia de promovare. prin Directia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism (DFCT). în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007. 1.25. 38. 021. MT. care realizeaza politica Guvernului in domeniul turismului si care se infiinteaza prin reorganizarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii. Aripa Dinicu Golescu Tel. FSE si pentru FC.apdrp. MT îndeplineşte atribuţiile de Organism Intermediar în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) Ca urmare. Se desemnează MADR.beneficiari.3 Ministerul Turismului . DFTC îndeplineşte atribuţiile care i-au fost delegate de către AM POR prin semnarea Acordului cadru privind implementarea domeniului de intervenţie “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare. Comert. care se desfiinteaza. prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. în calitate de Organism Intermediar Coordonate DFCT: Ministerul Turismului Directia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Bulevardul Dinicu Golescu nr.mfinante. Turism si Profesii Liberale. precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat Se desemnează MFP pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate de certificare şi plată pentru: FEDR. în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional şi Ministerul Turismului. implementare şi urmărire a folosirii fondurilor acordate de UE în domeniul turismului.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare. sector 1. cu personalitate juridica.25. 021. în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.2013 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (MDRL). pentru asigurarea implementării operaţiunilor specifice din POR în cadrul ministerului a fost infiinţată Directia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism care implementează doar Domeniul Major de Intervenţie 5.20.

Ministerul Muncii.2008 în care sunt menţionate funcţiile şi atribuţiile pentru realizarea managementului POR 2007-2013 îndeplinite de către structurile menţionate 2.ro Director Gabriela BOSTĂNESCU e-mail gabriela. 2. 60. sunt cuprinse în Ordinul Ministrului.5 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional.3 Programul Operaţional Sectorial Mediu . cu celelalte ministere precum şi cu parteneri sociali urmărind maximizarea valorii şi impactului proiectelor care contribuie la realizarea Programului Operaţional Regional şi atingerea ţintelor propuse. 457/ 2008 privind cadrul instituţional şi de coordonare a instrumentelor structurale.5 Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală .2 Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice - Ministerul Economiei. având responsabilitatea managementului. Conform Hotărârii de Guvern nr.bostanescu@mturism. 7 . în structura ministerului îşi desfăşoară activitatea Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AMPOR). 2. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării. Familiei şi Protecţiei Sociale.gov. şi Hotărârii de Guvern nr.1 Programul Operaţional Regional . Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. Prin Hotărârea de Guvern nr.ro 1. 2. MDLPL a fost desemnat ca autoritate de management pentru Programul Operaţional Regional. AMPOR îşi va coordona activitatea cu celelalte Autorităţi de Management. Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. Acţiunile AMPOR se vor desfăşura în conformitate cu legislaţia actuală din România şi UE şi cu politicile guvernamentale. şi anume: 2.Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 2. Dezvoltării.10.Ministerul Mediului.turism.4 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane . Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. gestionarea şi monitorizarea tehnică şi financiară a Programului Operaţional Regional. având obiectiv principal elaborarea.Web: www. Functiile Autoritătii de Management prevăzute în Regulamentul 1083/2006 art. AM-urile sunt ministerele care răspund de politica naţională din domeniul respectiv.1332/16. gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate acestui program. responsabile cu administrarea Programelor Operaţionale (PO). Autorităţile de Management ale Programelor Operaţionale AM sunt autorităţi desemnate de România.

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. În cadrul acestei axe prioritare au fost identificate trei domenii majore de intervenţie: 5. .gov. .1.ro.adrse. precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe 5.mmssf. http://amposcce. .minind. Agenţiile de Dezvoltare Regionale (cele 8 ADR-uri) care implementează domeniile majore de intervenţie 5.Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est. 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.Agenţia de Dezvoltare Regională Centru.ro/.ro.ro. www. .ro Principalele programe operaţionale cu posibilităţi de finanţare a activităţilor din turism: 2.AM-urile sunt responsabile cu asigurarea unui management şi a unei implementări eficiente şi corecte a programelor finanţate din Fondurile Structurale.adroltenia. Crearea.3.ro/.2. www.ro. Această axă prioritară vizează în principal valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic.2 şi.adrnordest. http://www. Organisme Intermediare în cadrul acestui program sunt: . http://www. Coordonatele acestora sunt: . dezvoltării economiilor locale şi creării de noi locuri de muncă.inforegio. Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare.Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest http://www. http://www. www. Mai multe informaţii se pot găsi pe site-urile ministerelor: www. .mt. dezvoltarea.ro/.mdrl.ro.ro.adrbi. modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice 5.ro/.Ministerul Turismului – Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism http://www.mai.adrcentru.ro/.nord-vest.mmediu. 8 . http://www. axa dedicată turismului este axa prioritară nr. Pentru Programul Operaţional Regional Autoritate de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei www. www.ro.adr5vest.1 şi 5. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. http://www.mdrl. precum şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de cazare şi agrement. în vederea creşterii atractivităţii regiunilor. în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. www. http://www.ro/. În cadrul Programului Operaţional Regional (POR).Agenţia de Dezvoltare Regională Bucuresti Ilfov. pentru a aduce beneficii economice maxime domeniilor vizate – în concordanţă cu politicile guvernamentale orizontale.madr.Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est. .Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Vest-Oltenia.ro/ www.3. Ghidurile Solicitantului pentru domeniile mai sus menţionate se află pe site-ul www. Directia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism din Ministerul Turismului care implementează doar domeniul major de intervenţie 5.Agenţia de Dezvoltare Regională Vest. .gov.ro/.ro/. http://www.inforegio.1 Programul Operaţional Regional . .Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. www.mfinante.ro.adrmuntenia.turism.ro/.ro. .

protecţia şi conservarea patrimoniului cultural naţional1 şi modernizarea infrastructurii conexe. în conformitate cu lista întocmită de Ministerul Culturii şi Cultelor (Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe are următoarele operaţiuni: • Restaurarea. • Restaurarea.Unităţi administrativ-teritoriale (Autorităţi ale administraţiei publice locale) .monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice) 2 Grupa B .Organizaţii neguvernamentale (Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) . protecţia şi consecvarea patrimoniului cultural mondial şi modernizarea infrastructurii conexe. anexa A. • Restaurarea. 493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial .monumentele istorice de valoare naţională şi universală. Pe domenii de intervenţie situaţia se prezintă astfel: Domeniul de intervenţie 5. sau .Unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) leader al unui parteneriat cu : • unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) • autoritate a administraţiei publice centrale • unităţi de cult • persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.Autoritate a administraţiei publice centrale leader al unui parteneriat cu : • unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) • unităţi de cult Se vor finanţa următoarele activităţi eligibile orientative: Activităţile eligibile orientative în cadrul proiectului pot fi: 1 Grupa A . protecţia şi conservarea patrimoniului cultural din mediul urban2.Autoritate a administraţiei publice centrale . Beneficiari eligibili . atât din mediul urban cât şi rural • patrimoniul cultural naţional din mediul urban şi rural • patrimoniul cultural local din mediul urban. cu potenţial turistic important în vederea introducerii lor în circuite turistice. POR va finanţa obiectivele cu potenţial turistic care sunt incluse în: • patrimoniul UNESCO3.2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice) 3 Lista patrimoniului mondial UNESCO din România în conformitate cu Hotărârea nr. în conformitate cu lista întocmită de Ministerul Culturii şi Cultelor (Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr.Unităţi de cult . cu modificările şi completările ulterioare 9 .

 Construcţia / reabilitarea / amenajarea căii de acces către obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat. siguranţă la foc. protecţia şi conservarea clădirilor de patrimoniu.  Restaurarea.3.000. modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice are urmatoarele operatiuni:  Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic  Valorificarea potenţialului turistic montan   Dezvoltarea turismului balnear  Modernizarea şi extinderea structurilor de cazare precum şi a utilităţilor conexe 10 .  Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior. puncte de informare. aceste activităţi sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivului de patrimoniu restaurat este afectată de infrastructura de acces deficitară.2 Crearea.  Restaurarea. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiţii optime a proiectului. frescelor. conservarea şi realizarea picturilor interioare.  Construcţia utilităţilor anexe (parcaje. În acest sens. reclame şi indicatoare). alimentare cu apă. picturilor murale exterioare. protecţia. echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare.  Dotări interioare (instalaţii.000 lei Domeniul de intervenţie 5.700. dezvoltarea.  Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor. Scopul şi realizarea activităţilor propuse în proiect trebuie să contribuie la punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu.  Modernizarea utilităţilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie electrică. consolidarea.  Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil  Amenajarea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul). canalizare). Atenţie! Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi. a iluminatului de siguranţă precum şi a celui decorativ. Lista activităţilor eligibile de mai sus este orientativă.  Amenajări peisagistice pentru evidenţierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat.3.000 lei şi maxim 85.  Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate. grupuri sanitare. recomandăm consultarea Listei cheltuielilor eligibile de la capitolul II. antiefracţie). Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 1.

 Dezvoltarea turismului balnear Activităţile orientative pentru această operaţiune pot fi: . climatice şi balneo – climatice. climatice şi balneo-climatice (indiferent dacă sunt localizate în mediul rural sau urban). vulcani noroioşi.000 euro.500. . lacuri) prin: instalaţii de iluminat.  Crearea. ventilaţie. • staţiunile turistice balneare. reabilitarea / modernizarea infrastructurii rutiere. inclusiv a utilităţilor aferente POR va finanţa obiectivele cu potenţial turistic care sunt incluse în: • localităţile din mediul urban. • localităţile din mediul rural în care sunt implementate proiecte cu o valoare mai mare de 1.amenajarea posturilor Salvamont. inclusiv utilităţile din corpul drumului în staţiuni turistice balneare. crearea / reabilitarea parcurilor balneare. saline. . Se vor finanţa următoarele activităţi eligibile orientative: • Pentru infrastructura de turism de utilitate publică (care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat):  Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic Activităţile orientative pentru această operaţiune pot fi: . mine. reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement. crearea punctelor de colectare a gunoiului menajer . amenajarea în scop turistic a obiectivelor turistice naturale (formaţiuni geologice. parcuri – grădină • Pentru infrastructura de turism de utilitate publică/privată (care intră sub incidenţa ajutorului de stat):  Dezvoltarea turismului balnear - Activităţile orientative pentru această operaţiune pot fi: 11 .construirea / modernizarea refugiilor montane. construirea/ modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale (aceste activităţi sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivului turistic este afectată de infrastructura de acces deficitară)  Valorificarea potenţialului turistic montan  Activităţile orientative pentru această operaţiune pot fi: . crearea / modernizarea grupurilor sanitare. peşteri.construirea / modernizarea punctelor (foişoare) de observare / filmare / fotografiere. . încălzire.

crearea. o modernizare căi ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal şi de munte. ştranduri. iluminat. lacuri şi nămoluri terapeutice. o construirea de piscine. modernizarea. bazine de kinetoterapie. factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor) din staţiuni turistice balneare. puncte de colectare a gunoiului menajer). o construirea/dezvoltarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă o amenajări specifice sporturilor nautice. climatice şi balneo – climatice . o creare porturi turistice. o construire terenuri de sport. inclusiv a utilităţilor aferente o crearea/ modernizarea traseelor de cură pe teren. reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement. dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament din staţiunile turistice balneare.modernizarea şi extinderea structurilor de cazare şi a utilităţilor conexe  Crearea. Atenţie! Pentru a fi eligibile activităţile orientative trebuie să se încadreze în cel puţin una dintre operaţiunile acestui domeniu major de intervenţie. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiţii optime a proiectului. 12 . apă curentă. a locurilor de recreere şi popas. dotarea cu echipamente pentru întreţinerea pârtiilor de schi). . gaze terapeutice. inclusiv a utilităţilor specifice (grupuri sanitare. climatice şi balneo - climaterice. o construire pârtii de schi (inclusiv construirea de instalaţii de transport pe cablu pentru persoane. instalarea de echipamente pentru producerea zăpezii artificiale. o construire piste pentru cicloturism Activităţile enumerate mai sus sunt orientative. o crearea şi extinderea infrastructurii de agrement. dezvoltarea reţelelor de captare şi /sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale. a facilităţilor de utilizare a izvoarelor minerale. inclusiv a utilităţilor aferente Activităţile orientative pentru această operaţiune pot fi: o crearea şi dotarea platformelor de campare. inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement. instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi. inclusiv a salinelor terapeutice  Modernizarea şi extinderea structurilor de cazare precum şi a utilităţilor conexe Activităţile orientative pentru această operaţiune pot fi: .

inforegio.ro . APL) A2 Parteneriate constituite între unităţi B2 Parteneriate constituite între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) administraţiei publice locale) A3 Asociaţii de dezvoltare intercomunitară B3 Asociaţii de dezvoltare intercomunitară (ADI) (ADI) B4 Intreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi). Pentru activităţile de mai sus. 037 211 16 30 • Web: www.1 Unitatea administrativ – teritorială. 13 .ro • Director general Gabriel FRIPTU Domeniul de intervenţie 5.B5. ca destinaţie turistică.mdrl. www.1 Întreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi) din domeniul turismului şi/ sau activităţi conexe . lider al parteneriatului cu un ONG . în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică are urmatoarele operatiuni:  Crearea unei imagini pozitive a României.2 ONG.B5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare. APL) ale administraţiei publice locale.B4. Atenţie! Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi.B4. şi mijlocii din domeniul turismului şi/ sau activităţi conexe .2 Întreprinderi mijlocii din domeniul turismului şi/ sau activităţi conexe B5 Parteneriate constituite între unităţi administrativ – teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) şi ONG-uri din domeniul turismului şi/ sau activităţi conexe . prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional. tipurile de solicitanţi pot fi: Pentru infrastructura de turism de utilitate Pentru infrastructura de turism de utilitate publică (care nu intră sub incidenţa ajutorului publică/ privată (care intră sub incidenţa de stat) ajutorului de stat) SOLICITANT A SOLICITANT B A1 Unitatăţi administrativ-teritoriale (autorităţi B1 Unitatăţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale. 037 211 14 12 Fax. • Direcţia Generală Autoritatea de Management a POR “Regio” • Tel. în calitate de partener al unui parteneriat cu o unitate administrativ - teritorială Coordonatele Autorităţii de Management a POR “Regio”.

pliante. scrisori personalizate (în cutii poştale. pe pietele tinta.  participarea la târguri şi alte expoziţii de turism în ţară. diverse tiparituri.  Crearea Centrelor de Informare şi Promovare Turistică (CIPT) şi dotarea acestora. beneficiarul eligibil este Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Turismului. de tipul: distribuţie fluturaşi publicitari.  Achiziţionarea de echipamente şi software. pentru dotarea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică.  Rebrenduire şi promovare.  Promovare brand turistic naţional şi studiu privind rebrenduirea.media interna. difuzare clipuri TV. publicatii de specialitate. precum şi parteneriate între aceste categorii de solicitanţi. autorităţi ale administraţiei publice locale. publicitate outdoor în ţară (afisaje.  activitati de promovare prin intermediul posturilor de televiziune care realizează emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact în creşterea circulaţiei turistice în România. etc). albume. la domiciliu/sediu pe liste de destinatari). ghiduri turistice. brosuri. etc. realizarea de cataloage.  organizare de evenimente şi misiuni cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică. • Pentru operaţiunea Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor turistice specifice şi a activităţilor de marketing specifice beneficiari eligibili sunt. casete. materiale audio – video. necesare Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică Alocarea financiară este de aproximativ 150 Meuro. creşterea notorietăţii destinaţiilor turistice româneşti sau conştientizarea importanţei turismului românesc. diapozitive.  Construirea/ modernizarea/ consolidarea /extinderea clădirilor în care vor funcţiona Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică. conform statutului. postere si foi volante. ghiduri si harti turistice. pentru colectarea şi diseminarea informaţiilor turistice. carti cu specific de turism.  Crearea bazelor de date cu informaţii turistice. prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional. cataloage. zone de trafic intens. CD-uri si DVD-uri turistice. in metrou. în ţară. pagini web. gari. filme cu specific de turism. ONG-uri care desfaşoară. cu acces on-line. bannere.  activităţi de marketing direct. zone de trafic intens.  Realizarea unui sistem naţional integrat. aeroporturi. 14 .  marketing prin internet şi prin alte mijloace electronice (CD/DVD) precum şi alte activităţi de promovare on-line. panouri.  acţiuni generale de publicitate şi reclamă a destinaţiilor turistice româneşti şi a produselor turistice româneşti: insertii publicitare în presa. Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice. publicitatea destinatiei si a produselor turistice romanesti in mass. Se vor finanţa următoarele activităţi eligibile orientative:  Creare şi promovare brand turistic naţional. fotografii. iar beneficiari eligibili sunt • Pentru operaţiunea Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică. activităţi în domeniul turismului şi care au cel puţin 6 luni vechime la data depunerii cererii de finanţare. etc.

25.20. C a r a g ia le N a id a s B o z o v i c i P ie p ta n i R O V IN A RI P IT E S T I Ro h m a n So c o l 5 7 B A ILE H E RC U LA N E 67B 65C 1 D G IU R G E N I 2 2 A C a u g a g ia G r a d is t e a 6 4 72 71 1 A P e s t e a n a . Sector 1. H O R E ZU 64 72 A 2 B C i li b i a H o ria R u n c u J iu 67 Bu d a u C o s te s ti 2 2 D 22 A 2 2 6 B e n g e s t iM a l d a r e s t i B A ILE E5 7 4 1 B 5 7 B A N IN A O C N E LE 1 P L O IE S T I 2 C E5 7 7 C im p u M a re G O VO RA M ARI 7C M IZIL E8 7 O R A V ITA 5 7 B 67 E8 1 TIR G O V IS TE C iu c u r o v a 67D 67D Sc o a rta Ba b e n i 73 A lb e s t i P o g o a n e le In s u r a t e i To p o lo g 2 2 D BA BA D A G 67 72 Ia b la n i t a B A IA D E A R A M A T IR G U J IU TIR G U C A R B UN E S TI D r a g o m i r e s t i I.25.ro Director.bostanescu@mturism. Tel.20. Gabriela BOSTĂNESCU e-mail gabriela. • Pentru operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.turism. Bucureşti.J iu D o b ro t e a s a 7 E8 5 G r iv it a 2 1 A H IRS O V A 5 7 A P o je ja n a To p l e t a 6 7 B Ve d e a E6 0 Sc ra iu F l o r e s t i M O TR U 9 C e rb u M ih a i B ro s te n i E7 H u re z a n i 6 7 B G iu le s t i C O STE S TI E 7 0 G A E S TI C rin g a s i U R ZIC E N I 2 C TA N D A R E I V it e a z u M O LD O V A N O U A O R SO VA 67 E6 0 E7 66 65A TITU E6 0 A m a ra 3B E6 0 0 D R O B E TA 67A D RAG A SA N I E5 7 4 M a lu 2 A E8 7 Be r z e a s c a Re d e a 1 2 Fa c a e n i B U F TE A E7 7 1 T U R N U S E V E R IN Ti n t a re n i B a lc e s t i B il d a n a 7 O TO P E N I E8 5 S L O B O Z IA 2 A 57 S im i a n 6 2 1 2 2 S TR EH A IA 65 P a s a re a 3 Le h li u Un g h e n i B ra n e s ti F u n d u le a D r a g a li n a F E TE S TI A1 Le h liu 3A 3 A A 2 M ih a i l 56B F IL IA S I 65C C r e v e d ia M a r e G a ra D r a jn a Ko g a l n ic e a n u G a n e a sa S LA TIN A B U C U R E S TI Ste fa n V o d a 2 2 B C a p u l M i d ia E7 0 C ERN AVO D A V IN J U M A RE E7 9 B A LS B r in c o v e n i C l e ja n i 6 BUCUREŞTI A d u n a t i 4i- Bu d e s ti V la d Te p e s 3 C u za Vo d a 2 1 2 2 C O v i d iu N A V O D A RI C O N S T A N TA C R A IO V A 65A 61 Co p a c e ni 3B B a s a ra b i M in a s t ir e a A g ig e a 56A 64 G h im p a t i 31 C A LA R A S I C o r v in Le u C A R A C A L Da n e a sa R O SIO R II D r a g a n e s t i V la s c a 5 B E 7 0 C a lu g a r e n i G r e a c a O LTE N ITA O s tro v 3 P ie t r e n i C o b a d in CONSTANŢA 39 E F O R IE N O R D E7 0 D E V ED E Ba n e a s a E F O R IE S U D 6 E6 7 5 56 Ro d o v a n Sto e n e s t i 41 C O S TIN E S TI C e ta te E7 9 6 5 Am za c e a 6 D a ia 38 E 8 7 JNUPE PITE TU N R 55 A LE X A N D R IA E8 5 N e g ru v o d a V EN US M a g l a v it 54 65A G IU R G IU SA TU RN E7 9 C A LA FA T Ra s t 52 Sm ir d i o a s a M A N G A LIA 55A C O RA B IA T U R N U M A G U R E L E D a b u le n i 51 5C Va m a V e c h e Be c h e t 5 4 A E7 0 E8 7 Centre naţionale de informare 54 51 A ZIM N IC EA E8 5 şi promovare turistică (locaţii indicative) Coordonatele Organismului Intermediar pentru Turism Ministerul Turismului–Directia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism: Directia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare pentru Turism Dinicu Golescu. 021. B R A IL A S m ir d a n 2 2 Sa c e n i O b i r s i a Lo t r u lu i 7 E5 7 4 SIN A IA U n g u r e n i La c u E7 0 BO C SA U R IC A N I 6 6 A P o ie n a ri M o v ila M A C IN ISA C C E A 7A C IM P U LUN G 71 C iu t a 1 0 M ir e s i i S a r a t E7 0 M O R A V IT A R E S ITA M a la ia C O M A R N IC RÎMNICU C im p u B R E ZO I 7 C D o m n e s ti C is la u Tra ia n E8 7 lu i N e a g E7 9 67A 7 3 C M o ro e n i V A LEN II TU L C E A C a ra s o v a R IM N IC U S c h it u Ve rn e s ti Ia n c a 2 2 D B UZA U C e r n a N a lb a n t C a t a lo i E7 0 57 G r a d i n a ri 5 8 66 N O V A C IP o lo v r a c i V IL C E A C U R TE A 7 3 C D E ARG ES G o le s t i F IE N I C IM P IN A D E M UN TE F A UREI 2 B 2 1 TULCEA VÎLCEA B u m b e s t i. beneficiarii eligibili sunt Consiliile Judeţene/Consiliul Local Sighişoara din localităţile cuprinse în Anexa 8 a Programului Operaţional Regional 2007-2013. 38.C R IS 79A A rie s e n i TU R D A B u ru NAPOCA C IM P IA TU RZII T IR G U M URES 1 3 A P r a id S in d o m in i c 1 2 A M O IN E S TI2 G Sc o r t e n i BAC AU S ir b i C ra s n a 24A IN EU VA SC A U N UC E T A lb a c E8 1 E6 0 C o ru n d S a n d u le n i 1 5 C O M A N E S TI 76 Lu p s a 75 Ie rn u t S in g e o rg i u 1 3A E8 5 B a la u s e r i V LA H ITA D a rm a n e s ti E5 7 4 E5 8 1 Lu p e n i M IE R C UR E A C IU C TIR G U F a lc i u E6 7 1 M ir a s la u 1 3 Zo r le n i C IM P E N I TIR N A V E N I O C NA B IR LA D 79A V ir f u r il e A IU D O D O R H E IU S in m a r t in 24A E6 8 Tu r n u G u ra h o n t A B R UD 1 4A S IG H IS O A R A S E C U IE SC C o zm e n i S LA N IC 1 2 B O N E S TI P o d u Tu r c u 1 1 A M u rg e n i SIGHIŞOARA N A D LA C M O LD O V A E7 9 74 Bu c iu m B la je l O itu z 2 6 7 Te iu s 1 4 D U M BR A V E N I 1 1 A Ce na d P a u li s B RA D Bu c e s 1 4B B A ILE TU S N A D A L B A IU L IA 1 1 B 1 1 A D JUD 0 ARAD E6 8 1 B LA J M E D IA S E6 S IN N IC O LA U 69 C a p ru t a C r i s c io r 74 1 4B C O P S A M IC A E5 8 1 LIP O V A Bre t c u ARAD M A RE 6 ZLA T N A R U P E A TIR G U E 8 5 Lo v r in V in g a Ax e n te Se v e r S E C UIE S C G a r a Be r h e c i Sa v irs in 76 H o g h iz 1 2 Le p s a O a nc e a 59C O rtis o a r a 2 D 7 IL IA 1 4 V id r a M A R A S E S TI 24 B ile d S o im u s 7 13 S F IN TU E8 1 G H E O RG H E E5 7 4 E6 7 1 Fa g e t SE BE S TE C UC I J IM B O LIA E6 8 F A G A RA S Se rc a i a C a rp in is E6 7 3 S IM E R IA Co sa va D EV A 57C V o ila 1 1 1 Re c i 2 D F o lt e s t i 59A E7 0 68A 68B O R A S T IE S IB IU C h ic h i s E6 8 S in c a E6 8 P r e jm e r IN TO R S A TU RA 2 6 T IM IS O A R A Su g a g 1 Ve c h e C O D LE A FO C SAN I H U N E D O A RA C A LA N 1 /7 A v r ig C irtis o a ra Ha n u C o n a c h i 73A BRA SO V 1 0 B U ZA U LU I LUG O J Ta l m a c iu 2 5 59B 66 S A C E LE Tu l u c e s t i 59 V E S TE M B il e a La c R IS N O V H A TE G E8 1 G A L A T I 58A Sir i u In d e p e n d e n t a 2 B 6 O T E LU R O S U C ir n e s t i 73A 2 V o ite g E7 9 Pu i 7 3 B ra n P RE D E A L C h e ia 68 D ETA B e r z o v ia S a r m is e g e t u z a 1 A N e h o iu Se n d re n i 58B 66 R IM N IC U S A R A T G a rv a n 58 C A R A N SE BE S Ru c a r E6 0 2 2 B a lt a A lb a 2 B P E TR O S A N I 7A Vo in e a s a M a n e c iu . 021. nr.500 Fax.501 Web: www. ANEXA 8 din POR – CENTRE NAŢIONALE DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ Reţeaua indicativă a centrelor naţionale de promovare şi informare turistică Ra d a u t i P ru t D A R A BA N I 2 9A E 8 1 /E 5 8 Ta r n a E8 5 G e o r g e E n e s c uM a n o l e a s a M a re 2 9 H A LM E U Sa p i n t a 2 9C D O RO H O I SA V EN I S IR E T 1 C 1 9 S IG H E TU V ic o v u Ra l o s Un g u re n i Liv a d a Va r f u l 2 9 B Sta n c a Pe te a M A R M A TIE I 1 8 d e Su s R A D A UTI C i m p u lu i St e fa n e s ti E8 1 C V a m a O AS F e re s t i B O TO S A N I D o r o lf 1 S e in i 1 8 S u c e v i t a M a r g in e a 2 2 9C 29D 2 9A S A TU M A R E M a ra V ISE U D E S U S U r z ic e n i E 6 7 1 1 C B A IA M A R E M o is e i 1 7A 2 9 R u t a n i Va tr a E5 8 B A IA S P RIE Bo rs a M o ld o v it e i Ili s e s t i SUCEAVA E5 8 1 9 C A REI A rd u d E5 Sa c e l SUC E A V A BAIA MARE 8 Va m a N ic o la e B a l c e s c u 1 F 1 9A Sa tu lu n g C i r li b a b a 17 E6 7 1 Ro m u li E8 5 2 8B V a le a l u i M ih a i E8 1 1 7D 1 8 6 C IM P ULU N GG U R A H U M O R U LUI So m c u l M a re 7 TU S N A D S u p u ru d e jo s Ro d n a E 5 M O LD O V E N E S C F A LTIC E N I H IR LA U 1 C 1 7C Ia c o b e n i S C U LE N I C h i r il P ra x ia 1 9 B M A R G H ITA Sa rm a s a g Ra s t o c i Co sb uc S IN G E O RZ.B A I 1 7B E5 8 3 /E 5 8 1 H N A S A UD V A TR A Sa c u e n i S IM LE U 1 F E5 8 D O RN EI M o to c Ru g in o a s a P o d u Ilo a ie Ei 5 8 17 1 9 Su p ia c u J IB O U Br o s te n i 1 5C E 5 8 3 S ILV A N IE I 1 H S u rd u c G i lg a u 1 7D 2 8 A V in a t o ri d e Ba c a u 1 C P A SC A N I 2 8 E5 8 1 7C T IR G U E5 7 6 N u s fa la u Tih a u 1 5B S t r u n g a TIR G U F R UM O S E6 0 Bo rc a C ra c a o a n i N E A M T 1 7 B ih a r ia ZA LA U IA S I ORADEA 1 H 1 P r u n d u B ir g a u lu i M ic l a u s e n i E8 P o ia n a B U C IU M 17 BO RS O RADEA D EJ B IS T R IT A La r g u l u i 2 8 1 Ro m a n a s i S in m i h a i u A lm a s u l u i G H E R LA 1 5 D o b re n i S a b a o a n i 2 4 B a il e F e lix A LE S D E 6 0 28 Le s De d a BO RSEC 1 5C 1 5D 7 6 D ra g e s ti Zim b a r E5 7 6 1 5 P IA T R A N E A M T RO M AN E5 8 1 1 1 G A B IC A Z 1 5D In a n a Ra s c ru c i 15 1 5 TO P LITA 1 2C Ta r c a u E7 9 1 2 E6 7 1 1 F N E G R E S TI V u lt u r e s t i A L B ITA H U ED IN A p a h id a C a m a ra s u D it ra u 1 5 2 4B S A LO N TA 1 6 La c u R o s u 1 5D Co p a c e ni 1 6 R E G H IN C LU J N A P O C A D im b u CLUJ P o c o la J o s e n i G H E O RG H IE N I V A S LU I H USI 79 E6 0 B U H US I 2 F B E IU S 1 3B 1 2 S e c u ie n i D r a g o m i r e s t i 2 4B V A RS A N D 1 5 S O V A TA G h im e s .F a g e t 79A Na d a b C H ISIN E U.gov. L.ro 15 .

52. . Prin Programului Operaţional Sectorial de Mediu. a speciilor de floră şi faună sălbatică.2 Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice - Ministerul Economiei.52. .Operaţiunea 1 “Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor “.3 Programul Operaţional Sectorial Mediu .Operaţiunea 2 “Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri”.Ministerul Mediului. Prin Programul Operational Sectorial Creşterea competitivităţii economice fonduri europene pentru turism se pot obţine prin: Axa prioritară 1 “Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie” Domeniul Major de Intervenţie D1.1 ”Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei”.1 “Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor.: 021/ 202. . în special a IMM”. Aceasta include dezvoltarea infrastructurii (inclusiv întreţinere) pentru ariile 16 .3 “Dezvoltarea e-economiei” . Scopul acestei axe prioritare este de a sprijini conservarea biodiversităţii şi a naturii prin acţiuni de dezvoltare a cadrului de management pentru ariile protejate.2. .74 fax: 021/202. . .Operaţiunea 3 “Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea reţelelor publice de broadband si a punctelor de acces public la internet în bandă largă (PAPI) în zonele de eşec al pieţei (zone rurale şi mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului)” – de urmarit ghidul solicitantuluil pentru definirea retelei publice.minind.ro Director general Cătălina MELIŢĂ 2. inclusiv pentru siturile Natura 2000. precum şi asigurarea managementului eficient al ariilor protejate.Operaţiunea b “Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor” Axa prioritară 3 “Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru sectorul public şi privat” Domeniul Major de Intervenţie D3. Domeniul Major de Intervenţie D3.71/ 021 202. a habitatelor naturale. care are ca obiective conservarea diversităţii biologice. .3 “Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil" . Coordonatele AM POS Cresterea Competitivităţii Economice tel.Operaţiunea b “Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale”.Operaţiunea c “Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare”. Domeniul Major de Intervenţie D1. activităţile din domeniul turismului vor putea fi finanţate în cadrul Axei prioritare 4 “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”.52.75 Web: http://amposcce.Operaţiunea 1 “Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe”.

3 „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” alături de alte activităţi care vizează impulsionarea activităţilor economice din spaţiul rural. Coordonarea operaţiunilor va fi asigurată şi cu POR în ceea ce priveşte măsurile ce trebuie luate pentru dezvoltarea turismului şi a mediului de afaceri.2 miliarde Euro din care. Alocarea financiară propusă pentru întreaga axă fiind de aproximativ de aproximativ 2. dezvoltarea unui stoc competitiv de cadre didactice.mmediu. Sec. având ca scop creşterea gradului de conştientizare în ceea ce priveşte protecţia mediului şi comportamentul prietenos pentru mediu – ca bază pentru dezvoltarea durabilă.Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.protejate. 3 „ Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” si 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”. Coordonate AM POS DRU Direcţia Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Tel. activităţile de operare şi monitorizare. asigurarea coerenţei între diferite contexte şi forme de educaţie şi formare.ro/ 2. Bucuresti. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) va fi finanţat prin intermediul Fondului Social European şi va viza formarea şi dezvoltarea resurselor umane. Operatorii din domeniul turismului vor putea implementa proiecte în cadrul Axelor prioritare 2 „Conectarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”. 5.Ministerul Muncii. asigurarea calităţii.4 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane .fseromania. Astfel sistemele de educaţie şi formare profesională vor fi abordate la nivel naţional. dezvoltarea ofertelor de educaţie şi formare. Familiei şi Protecţiei Sociale. Prin intermediul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală vor fi alocate fonduri pentru turism rural şi agroturism. din care aproximativ 2 miliarde Euro provin de la UE. Acestea vor fi disponibile în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Coordonate AM POS Mediu Adresa: Bd. Programul este gestionat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltăriin Rurale. Romania Telefon:021/3160215 Website: http://www. în ceea ce priveşte dezvoltarea de standarde şi instrumente specifice la nivel de sistem şi de furnizor de educaţie şi formare. crearea condiţiilor de dezvoltare a unor rute flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii. 12. Libertatii nr. atunci când sunt avute în vedere ariile protejate. În cadrul acestei axe măsurile care vizează activităţile de turism sunt: 17 . 021/315 02 08 Web: www. în cadrul Axei nr. formatori şi cercetători care să vină în sprijinul competitivităţii şi creşterii economice. 021/315 02 09. In acest program beneficiari vor fi formatorii publici si privati certificati.5 Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală .ro 2.

sector 3.ro. au fost elaborate 7 Programe Operaţionale (PO) . Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere. ONG-uri).86. 5 Conform Legii 215/2001. cu partenerii sociali şi economici şi societatea civilă.06 Web: www. Programe Operaţionale Sectoriale (POS) si Regional (POR) Pentru implementarea obiectivelor strategice din CSNR. Statutul de microîntreprindere poate viza un beneficiar care deţine cel puţin statutul de persoană fizică autorizată. reprezinta documentul de referinta pentru programarea instrumentelor structurale.. 24. PREZENTARE DOCUMENTE PROGRAMATICE Cadrul Naţional Strategic de Referinţă şi Programele Operaţionale sunt documente de planificare strategică şi financiară ale fiecărui stat membru al UE.ro B. asigurand conformitatea interventiilor acestor fonduri cu orientarile strategice comunitare privind coeziunea si prioritatile nationale de dezvoltare. OI-uri. impreună cu AM-uri. instituţiile guvernamentale relevante. . Tel. de drept privat şi de utilitate publică. înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale (în cazul de faţă doar între comune) pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice.85. Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare. Coordonate AM Programul Naţional de Dezvoltare Rurală Directia Generala Dezoltare Rurala-MADR Bucuresti B-dul Carol I nr. fax. Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR) 2007 .Încurajarea activităţilor turistice. 4 Aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr.021/307.2013 Cadrul strategic national de referinta 2007-2013. Ghidurile Solicitantului pentru măsurile 312 si 313 se află postate pe site-ul www.madr. Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro- întreprindere. elaborate pentru o perioadă de 7 ani. Aceste documente programatice au fost elaborate de MFP. 18 . 1. 361/2003 şi în legislaţia naţională în vigoare Legea 346/2004 (având mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2 milioane Euro). asociaţii de dezvoltare intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică. precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară5 realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare.madr. denumit in continuare CSNR. Măsura 313 . Măsura 312 . (Beneficiari : Micro- întreprinderile4. precum si legatura dintre prioritatile la nivel comunitar si Programul national de reforma 2.Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- întreprinderi (beneficiari: Micro-întreprinderile.65. în calitate de coordonator naţional.021/307.

inovarea. Astfel.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/feder/ce_10 80(2006)_en. acest regulament defineşte un proces de programare înnoit.pdf c) Regulamentul nr. pe documentele derivate precum şi pe standardele comune privind managementul financiar. în cadrul grupurilor de lucru inter-instituţionale şi parteneriale. progresul economic. 1083/2006 din 11 iulie 2006 (abrogă Regulamentul nr. adoptate de Consiliul UE şi de Parlamentul European în iulie 2006. protecţia mediului şi prevenirea riscurilor. baza legală a instrumentelor care vor susţine realizarea acestor obiective este reprezentată de un pachet de cinci regulamente.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/general/ce_ 1083(2006)_en.pdf b) Regulamentul nr. 1260/1999) conţine prevederile generale aplicabile FEDR. CADRU LEGISLATIV.europa. sub coordonarea Autorităţilor de Management responsabile (ministerele de linie) şi a ACIS. 1080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 (abrogă Regulamentul 1783/1999) conţine prevederile referitoare la FEDR. Detalii: http://ec. FEDR va susţine programe care vizează dezvoltarea regională. INSTRUMENTELE STRUCTURALE. FSE şi FC. bazat pe Liniile Directoare Strategice Comunitare privind Coeziunea. Documentele Cadru de Implementare (DCI) Documentele Cadru de Implementare pot fi accesate pe site-urile Autorităţilor de Management (AM) ale fiecărui program operational sectorial. controlul şi evaluarea. creşterea competitivităţii şi cooperarea teritorială. 3. dar şi investiţiile în infrastructură (in regiunile cel mai putin dezvoltate). DCI reprezinta documentul elaborat de autoritatea de management si aprobat prin ordin comun al ministrului economiei si finantelor si al ministrului coordonator al autoritatii de management. Legislaţie comunitară – Reglementarile privind Fondurile Structurale 2007-2013 Pentru perioada 2007-2013. prin care sunt stabilite detalii de implementare a programului operational.europa. Priorităţile de finanţare includ cercetarea. 19 . Fundamentat pe principiul gestiunii comune a Uniunii si a statelor membre şi regiunilor. 1784/1999) conţine prevederile referitoare la Fondul Social European (FSE). Detalii: http://ec. a) Regulamentul Consiliului nr. REGULA n+2 si n+3 1. precum promovarea investiţiilor publice şi private care contribuie la reducerea disparităţilor regionale în cadrul Uniunii.Regulamentul FEDR defineşte rolul FEDR şi domeniile de intervenţie. 1081/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006(abrogă Regulamentul nr. C.Proiectele tuturor celor 7 PO au fost realizate.

 Legea nr.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/gect/ce_108 2(2006)_en.1200/2004 pentru constituirea. Detalii: http://ec. 315/2004 a dezvoltării regionale în România. 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare.Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă. constituie baza legală a infiinţării unei Grupări Europene pentru Cooperare Teritoriala (EGTC).europa.  HG nr.Cooperare teritorială Europeană. 1084/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 iulie 2006(abrogă Regulamentul nr. şi anume: • Obiectivul 1 . din 5 iulie 2006. 2. Legislaţie naţională Cadrul legislativ actual care reglementează politica de coeziune şi instrumentele structurale în România este alcătuit din următoarele acte normative:  HG nr.pdf Obiectivele prioritare. îmbunătăţirea nivelului de incluziune socială prin combaterea discriminării şi facilitarea accesului pe piata muncii a persoanelor dezavantajate.europa. Detalii: http://ec.  Legea nr. FC susţine măsurile din domeniul protecţiei mediului şi al reţelelor pan-europene de transport.  HG nr. 1083/2006. precum şi promovarea parteneriatului pentru reforma în domeniile ocupării şi ale incluziunii. • Obiectivul 3 .europa. • Obiectivul 2 . 1164/94) conţine prevederile referitoare la Fondul de Coeziune(FC). îmbunătăţirea accesului la ocupare şi participare pe piaţa muncii.pdf d) Regulamentul Consiliului nr. 500/2002 a finanţelor publice.pdf e) Regulamentul nr. 1082/2006 al Parlamentului European si al Consiliului.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/cohesion/ce _1084(2006)_en. În cei 7 ani care vor urma.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/fse/ ce_1081(2006)_en. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale. organizarea şi funcţionarea Comitetului naţional de coordonare a procesului de pregătire pentru gestionarea instrumentelor structurale. Detalii: http://ec. pentru perioada 2007-2013. FC va susţine alături de FEDR programe multi-anuale de investiţii gestionate în mod descentralizat şi nu proiecte individuale care necesita aprobarea Comisiei. 20 .Convergenţă.FSE va fi implementat în conformitate cu Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Muncă şi se va concentra pe patru domenii principale: creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor. ale Fondurilor Structurale sunt reglementate prin Regulamentul Consiliului (EC) Nr.

cum ar fi construcţia culoarelor transeuropene de transport şi investiţii la scară largă în sectorul protecţiei mediului. FSE(Fondul Social European) sprijină o gamă largă de investiţii în dezvoltarea resurselor umane şi formare în conformitate cu Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Muncă.sprijinirea întreprinzătorilor şi măsuri de îmbunătăţire a cunoştinţelor şi productivităţii persoanelor angajate. iniţiative de transfer tehnologic. 45/2003 privind finanţele publice locale. 84/2003 pentru modificarea şi completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală (art. In terminologia Uniunii Europene. Legea nr. lit. 200.investiţii de tip sprijin financiar şi consultanţă pentru IMM-uri . regenerare urbană. 108/2004 pentru aprobarea OUG nr. prin formare profesională şi diverse măsuri privind piaţa de muncă. 6/2002. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. utilizate necorespunzător. . FC este disponibil pentru statele membre care au PIB-ul mai mic de 90% din nivelul mediu al Uniunii Europene. cunoscute şi sub denumirea de "Fonduri structurale". 672/2002 privind auditul public intern. 21 .  Legea nr.acţiuni de incluziune socială pentru persoane din grupurile marginalizate. c). cu modificările şi completările ulterioare. îmbunătăţirea calităţii mediului. întărirea capacităţii instituţionale la nivel local etc. .  Legea nr. inclusiv cel profesional. . 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare. 3. Fondul Social European (FSE). . modificată şi completată prin OG nr. unităţi de învăţământ. FEDR(Fondul European pentru Dezvoltare Regionala) sprijină investiţiile care pot fi împărţite în două categorii generale: . destinat politicilor europene. cercetare şi dezvoltare. alocat din bugetul Uniunii Europene. şi Fondul de Coeziune (FC). Instrumentele structurale Politica de Coeziune a Uniunii Europene este finanţată prin instrumentele structurale. precum şi dezvoltarea reţelelor locale şi regionale de transport şi a mijloacelor de transport în comun etc. În termeni financiari.investiţii în diferite tipuri de infrastructură.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.imbunătăţirea sistemelor de învăţământ. 63/1999 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile alocate României şi a fondurilor de co-finanţare aferente. cu accent pe: .  OUG nr.  OUG nr.  OG nr.integrarea în muncă pentru şomeri. dezvoltarea turismului. FC(Fondul de Coeziune) contribuie la proiecte de infrastructură foarte mari. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv. "Instrumentele structurale" cuprind: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDER). precum şi a fondurilor de co-finanţare aferente. premize pentru noi afaceri.  OG nr. unităţi medicale. aceste instrumente reprezintă al doilea procent ca mărime .

22 . angajamentele de plată. dezvoltarea mediului rural şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale prin promovarea diversităţii activităţilor economice. Regula n+2 si n+3 a fost introdusă atât pentru a întări controlul financiar asupra fondurilor comunitare şi a accelera utilizarea lor cât şi pentru realizarea impactului pe care aceste fonduri le au în dezvoltarea economică şi socială. Începând din 2010 se aplică regula n+2. Pentru România. Pentru Statele care nu respectă regula. 4. FEADR(Fondul European Agricol si pentru Dezvoltare Rurala) are ca scop creşterea competitivităţii în sectorul agricol. construcţiei de locuinţe. pentru un program. FEP sprijină implementarea strategiilor pentru dezvoltare durabilă a zonelor de coastă. în sectorul aparării sau în dezvoltarea sectorului comercial cu amănuntul. cunoscută sub numele de LEADER. până în 2009.astfel. Scurte consideraţii privind Regula n+2 si n+3/ Regula n+3 si n+2 este o regulă pentru cheltuirea fondurilor comunitare. în modernizarea ambarcaţiunilor de pescuit şi îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor piscicole. FEP(Fondul European pentru Pescuit) investeşte în dezvoltarea resurselor acvatice vii.Instrumentele structurale europene nu pot să cofinanţeze investiţiile în domeniul generării de energie nucleară. De asemenea. FAEDR finanţează implementarea strategiilor de dezvoltare ale grupurilor locale de acţiune din zonele rurale. pe care trebuie să o respecte toate statele membre. fondurile pentru anul următor se reduc cu acea sumă care a fost angajată şi necheltuită. asumate în anul n. se va aplica regula n+3 (cheltuielile trebuie făcute până la sfârşitul celui de-al treilea an). trebuie efectuate efectiv până la sfârşitul celui de-al doilea an (n+2). Printr-o linie bugetară specială. precum şi abordări experimentale şi pilot privind dezvoltarea rurală.