You are on page 1of 40

แนวคิดเรื่อง

การจัดกลุมสินทรัพยเสีย่ งที่เหมาะสม
Optimal Risky Portfolios

จุดประสงคของการเรียนวันนี้
z ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงของกลุมสินทรัพยเสี่ยง
z ศึกษาวิธก
ี ารสราง Optimal Risky Portfolio

แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการกระจายความเสีย่ ง
z ถาตอนนี้นักศึกษามีหุนของบริษทั ผลิตรม
z ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนที่จะไดจากหุนตัวนี้ คืออะไร
z กรรมการบริษทั มีนโยบายทําการตลาดรุกกลุมวัยทํางานในกรุงเทพใหพก
รม รุนมินิ ติดตัวในชวงหนาฝน
z นักสิ่งแวดลอมชี้ปนี้หนารอนจะยาวนานกวาทุกป และมีโอกาสเกิดฝนแลง
z เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา

ถาเลือก ถือหุน 2 ตัวจะเกิดอะไรขึ้น....
z ใหนักศึกษาแบงเงินออม ครึ่งหนึ่งมาถือหุน บริษัทผลิตครีมกันแดด
z กรรมการบริษัท กระตุนยอดขาด โดยให เปย ปานแดง มาโฆษณาผลิตภัณฑครีมกันแดด
ในชวงซัมเมอร
z นักสิ่งแวดลอมชี้ปนี้หนารอนจะยาวนานกวาทุกป และมีโอกาสเกิดฝนแลง
z เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา

จะเห็นไดวา หากนักศึกษาเลือกถือทั้งหุนบริษัทรมและหุนบริษัทครีมกันแดด
หากเกิดปญหาหนารอนยาวนานมากขึ้น ผลตอบแทนทีจ่ ะไดจากหุนบริษัทรมจะลดลงทันที
ในขณะทีบ่ ริษัทครีมกันแดดมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการไดกําไรจากการขาย ซึ่งหมายถึง
ผลตอบแทนที่มากขึ้น
The two effects are offsetting and stabilize portfolio return

and portfolio volatility should continue to fall z However!. we can not avoid the common risk—the common macroeconomic factors. business cycle risk .Why end diversification at only two stocks? z Ifwe diversify into many more securities. we continue to spread out our exposure to firm-specific factor. For example.

z The reduction of risk to very low levels in the case of independent risk sources is sometimes called “the insurance principle” z The risk that remains even after extensive diversification is called “market risk” / systematic risk / nondiversifiable risk z The risk that can be eliminated by diversification is called unique risk. or diversifiable risk . nonsystematic risk. firm-specific risk.

Risk Reduction with Diversification St. Deviation Unique Risk Market Risk Number of Securities .

Portfolio Diversification .

ทบทวน คณิตศาสตรและสถิติ z ผลตอบแทนของสินทรัพย j ณ เวลา s rjs = (Ws – W0) / W0 z ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดจากสินทรัพย j E(rj) = ∑sαsrjs z ความแปรปรวนของผลตอบแทนของสินทรัพย j σ2j = ∑sαs[rjs.E(rj)]2 z คาความคาดเคลื่อนของผลตอบแทนของสินทรัพย j σj = √σ2j .

ทบทวน คณิตศาสตรและสถิติ (ตอ) z คาความแปรปรวนรวม (Covariance) ระหวางผลตอบแทนสินทรัพย i และ j Cov(ri.E(rj))] =∑sαs[ris.E(ri)] [rjs.E(ri)) (rjs.E(rj)] z คาสหสัมพันธ (Correlation) ระหวางผลตอบแทนสินทรัพย i และ j (บอกระดับ ความสัมพันธแบบเสนตรง) ρij = Cov(ri. rj)= E[(ris. rj) / (σiσj) -1 ≤ ρij ≤ 1 โดยถา คาสหสัมพันธ ρij = 1 => ผลตอบแทนสินทรัพย i และ j มีความสัมพันธกัน อยางเต็มที่ ในแบบเสนตรง ρij = -1 => I ผลตอบแทนสินทรัพย i และ j มีความสัมพันธกันอยางเต็มที่ ใน แบบเสนตรง แตเปนความสัมพันธแบบผกผัน .

E(rj)]2 = 60%(50%-22%)2 + 40%(-20%-22%)2 = 11.76% Standard Deviation: σj = √σ2j = √11.293% .76% = 34.000 Good State: rgood = 50% $10.ตัวอยางที่ 1: สินทรัพย j 60% $150.000 Bad State: rbad = -20% Expected Return: E(rj) = ∑sαsrjs = 60%(50%) + 40%(-20%) = 22% Variance: σ2j = ∑sαs[rjs.000 40% $80.

0 .2 30 20 .4 25 0 . โดม ปจจุบัน ราคาของหลักทรัพย ตอนตนป คือ 25 บาท ตอ 1 หุน โดยมีการวิเคราะหวา ราคาของหลักทรัพยนี้หลังสิ้นป มีโอกาสเปนไปตามตารางตอไปนี้ ความนาจะเปน (Pi) ราคา ณ สิ้นป ผลตอบแทน (Ri) .ตัวอยางที่ 2: หลักทรัพย บ.1 20 -20 .2 22.5 -10 .1 40 60 1.

ทบทวนคณิตศาสตรและสถิติ (ตอ) z คุณสมบัติ 4 ประการ ของ Mean และ Var กําหนดให ũ เปนตัวแปรเชิงสุม (random variable) a คือ 1) E(ũ+a) = a + E(ũ) 2) E(aũ) = aE(ũ) 3) Var(ũ+a) = Var(ũ) 4) Var(aũ) = a2Var(ũ) .

E[ry])] = a2 σ2x + b2 σ2y + 2abCov(rx.E[rx])(ry . ry) = a2 σ2x + b2 σ2y + 2abCov(rx.bE[bry])]2 = E[a2(rx . ry) σ2p = a2 σ2x + b2 σ2y + 2abσxσyρxy σp = √(a2 σ2x + b2 σ2y + 2abσxσyρxy) . σ2y) z คุณยังสามารถคํานวณหา คาความแปรปรวนของผลตอบแทนของกลุม หลักทรัพย (Portfolio Variance) ไดดังนี้: σ2p = E[rp .aE[rx])+(bry .E(rp)]2 = E[(arx + bry)-E[arx + bry]]2 = E[(arx .E[ry])2 + 2ab(rx .z rx ~ N(E(rx). σ2x) & ry ~ N(E(ry).E[rx])2 + b2(ry .

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมหลักทรัพย คือ σp = √(a2 σ2x + b2 σ2y + 2abσxσyρxy) จากสมการขางตน จะเห็นไดวา ถา σp มีคาบวก และเพิ่มขึ้น ρxy ก็จะเพิ่มตามไปดวย นัย: หากเรามีกลุม สินทรัพยที่ประกอบดวยสินทรัพย a และ b ยิ่งคาสหสัมพันธ (Correlation) ระหวาง a และ b มีคาทีน่ อยเทาไร คาความแปรปรวนของ กลุม สินทรัพยนี้ยิ่งจะมีคานอยลงเทานั้น การกระจายกลุมสินทรัพย (Diversification) : ดังนั้น หากคุณตองการ จะรักษาระดับผลตอบแทนคาดหมายไวทรี่ ะดับผลตอบแทนของสินทรัพย X แตตองการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของผลตอบแทนสินทรัพย X คุณสามารถทําไดโดยพยายามเลือกสินทรัพยอีกประเภทหนึ่ง (Y) โดย สินทรัพย Y ตองใหผลตอบแทนคาดหมายเหมือนกันกับ X แตทงั้ นี้ สินทรัพย X และสินทรัพย Y ตองมีความสัมพันธเชิงเสนตรงไปในทิศทาง ตรงกันขามใหมากที่สุด (highly negatively correlated) .

σp < a σx + b σy . σp = a σx + b σy If < 1 (less than perfectly correlated) then. Proof: If ρxy = 1 (perfectly positively correlated) then.หลักการกระจายความเสี่ยง (Diversification) Proposition: portfolio of less than perfectly correlated assets always offer better risk-return opportunities than the individual component assets on their own.

พิจารณาสินทรัพย 2 ประเภท—A และ B z กําหนดให มีสินทรัพยทางการเงิน 2 ประเภท คือ A และ B z โดยกําหนดให X A = สัดสวนของเงินลงทุนในสินทรัพย A X B = สัดสวนของเงินลงทุนในสินทรัพย B RA = คาคาดหมายของผลตอบแทนใน A RB = คาคาดหมายของผลตอบแทนใน B RP = คาคาดหมายของผลตอบแทนใน กลุม หลักทรัพย .

XA + XB =1 or X B = 1 − X A ดังนั้น เราจะไดวา E ( RP ) = ? จากสูตรคํานวณสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมหลักทรัพย 1 σ P = ( X A2σ A2 + X B2σ B2 + 2 X A X Bσ AB ) 2 σ AB = ρ ABσ Aσ B ( ) 1 ∴σ P = X σ + (1 − X A ) σ B2 + 2 X A (1 − X A ) ρ ABσ Aσ B 2 2 2 2 A A .

Varying the portion on X & Y Suppose: E(rp) rA ~ N(13%. (12%)2) E(rp) = E[arA+ brB]=aE(rA)+ bE(rB) 13% %8 a 0% 100% . (20%)2) & rB ~ N(8%.

Varying the portion on Suppose: X & Y rA ~ N(13%. (20%)2) & rB ~ N(8%.3 12% a 0% 100% . (12%)2) σp σp = √(a2 σ2A + b2 σ2B + 2abσAσBρAB) 20% ρxy=1 ρxy=-1 ρxy=0.

Min-Variance opportunity set with the 2 risky assets opportunity set with the 2 risky assets E(rp) 13% ρ = -1 Perfect Hedging ρ = .3 %8 ρ = -1 ρ=1 σp 12% 20% .

นักลงทุนแตละคนจะเลือก Optimal portfolio ณ จุดไหน จาก Opportunity Set ขึ้นอยูกับลักษณะฟงกชัน อรรถประโยชนของแตละราย z กลาวคือ นักลงทุนที่มีลักษณะกลัวความเสี่ยง (หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง) มาก จะชอบกลุมสินทรัพยเสี่ยงที่ใหผลตอบแทนของ portfolioต่ําและความเสี่ยงต่ํา (กลุม portfolio ทางดานซายของ Opportunity Set) ในทางตรงกันขาม กลุม นักลงทุนที่กลัวความ เสี่ยงนอย ก็มักจะนิยมเลือก กลุมสินทรัพยเสี่ยงที่ใหผลตอบแทน สูง แตความเสี่ยงก็สูงตามไปดวย ซึ่งไดแกกลุม Portfolio ทาง ดานขวาของ Opportunity Set) .

the greater the risk reduction potential.0 < ρ < +1.Correlation Effects z The relationship depends on correlation coefficient. . z If ρ = +1. no risk reduction is possible. z -1.0.0 z The smaller the correlation.

Figure:The Opportunity Set of the Debt and Equity Funds and Two Feasible CALs .

Figure: The Opportunity Set of the Debt and Equity Funds with the Optimal CAL and the Optimal Risky Portfolio .

Asset Allocation with Stocks. Bonds and Bills ƒเนื่องจากเราตองการเลือก กลุมหลักทรัพยเสี่ยง ณ จุดที่ทําใหความชันของ เสน CAL สูงที่สุด ในรูปคือ จุด P ดังนั้น ƒเปาหมายคือ ตองการหาสัดสวนเงินลงทุนใน Risky Assets ระหวาง สินทรัพยเสี่ยงตัวที่ 1 (หุนสามัญ) wE และ สินทรัพยเสี่ยงตัวที่ 2 (หุนกู) wD ที่ ทําใหคา reward-to-variability ratio [Sp] มีคามากสุด E ( rp ) − r f Sp = σp .

r B) 2 wA = [E(rA) −rf ]σ +[E(rB) −rf ]σ −[E(rA) −rf + E(rB) −rf ]cov(rA. Bonds and Bills (Cont. rB ) ⎤⎦ Subject to ∑ wi = 1 ในกรณีที่ มีสินทรัพยเสี่ยง 2 ประเภท สัดสวนการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อใหไดกลุมสินทรัพยเสี่ยงที่จุด P คือ [E(rA) −rf ]σB −[E(rB) −rf ]cov(rA.Asset Allocation with Stocks.) ƒ ดังนั้น เราสามารถเขียนปญหาการหาคาเหมาะสมสุดแบบมีเงื่อนไข ได คือ E (rp ) − rf wA E (rA ) + (1 − wA ) E (rB ) − rf MaxS p = = σp ⎡⎣ wA 2σ A2 + wBσ B2 + 2 wA wB cov ( rA .rB) 2 B 2 A wE = 1 − wD .

Example: z An investor with a coefficient of risk aversion A=4 z Take a position in risky portfolio ? z Consists of Bonds and Stock? .

Figure: Determination of the Optimal Overall Portfolio .

Figure: The Proportions of the Optimal Overall Portfolio .

ทําการคํานวณหาคุณสมบัติของกลุมหลักทรัพยเสี่ยงที่เหมาะสม Pที่ สรางขึ้น (expected returns. สรางกลุมหลักทรัพยเสี่ยง (the risky portfolio) . covariances) [2]. ทําการคํานวณจัดสรรเงินลงทุน ระหวางกลุมสินทรัพยเสี่ยง (Risky portfolio) และสินทรัพยปราศจากความเสี่ยง โดยในขั้นตอนนี้ตองอาศัย ขอมูลฟงกชันอรรถประโยชนของนักลงทุนแตละรายเขามาประกอบ . ทําการคํานวณหากลุมหลักทรัพยเสี่ยงที่เหมาะสม P /กลุมที่ทําให Slope ของเสน CAL มีคามากสุด (the optimal risky portfolio) . ทําการคํานวณหา พฤติกรรมของผลตอบแทนในสินทรัพยเสี่ยงแตละ ประเภท (expected returns. variances) [3].สรุปขั้นตอนในการสราง (the complete portfolio) [1]. variances.

Capital Allocation and the Separation Property ƒ จากขั้นตอนในหนาที่แลว เราจะเห็นไดวาในการสรางเสน CAL ขึ้นมานั้น ไมจําเปนตองอาศัยขอมูลฟงกชันอรรถประโยชนของนักลงทุน (สะทอน ระดับความกลัวความเสี่ยง/ Degree of Risk Aversion) เขามารวมในการ สราง ƒ ซึ่งผลดังกลาวนี้ เราเรียกวา separation property สะทอนแนวคิดใน การแกปญหาการเลือกกลุมสินทรัพย (the portfolio choice problem) วาสามารถกระทําการแกปญหาแยกกันอยางเปนอิสระได 2 สวน คือ ƒ สวนแรก ทําการกําหนดกลุมสินทรัพยเสี่ยงที่เหมาะสมและสรางเสน CAL ƒ สวนที่สอง คือ เลือกการจัดสรรเงินลงทุนระหวางสินทรัพยปราศจากความ เสี่ยงและกลุม สินทรัพยเสี่ยงที่เหมาะสม .

เพิม่ เติมคุณสมบัติของเสน opportunity set E(rp) E(rp) σp σp Concave Function: สอดคลองคุณสมบัติที่วา Convex Function: ขัดแยงคุณสมบัติที่วา กลุมสินทรัพยเสี่ยงไมสามารถที่จะมีความเสีย่ ง กลุมสินทรัพยเสี่ยงไมสามารถที่จะมีความเสีย่ ง เกินไปกวากรณีความเสียงกลุมสินทรัพยที่คา เกินไปกวากรณีความเสียงกลุมสินทรัพยที่คา Correlation = 1 Correlation = 1 .

The Efficient Frontier z กรณีทเี่ รามีสินทรัพยเสี่ยงจํานวน N ประเภท ในทางทฤษฎี! เรา สามารถทําการสรางกลุมสินทรัพยเสี่ยงไดทกุ รูปแบบ z เหตุที่กลาววา ในทางทฤษฎี เนือ ่ งจากวามันมีความเปนไปได จํานวนนับไมถวนที่จะสราง Portfolio จากสินทรัพยเสี่ยง N ตัว โดยกระจายน้ําหนักเงินลงทุนทีเ่ ปนไปไดทงั้ หมด (All possible percentage composition) z สมมติวา Portfolio ที่สรางไดทงั้ หมดเปนไปตาม กราฟตอไปนี้ .

Risk and Return Possibilities for Various Assets and Portfolios Expected Return B F E A C D Risk .

. ใหความเสี่ยงที่นอยกวา ณ ระดับผลตอบแทนที่เทากัน . ใหผลตอบแทนที่มากกวา ณ ระดับความเสี่ยงเดียวกัน 2....จากรูป อาศัยแนวคิดที่เรียนมา ทีว่ านักลงเปนคน ละโมบ (Prefer more return than less) และ กลัวความ เสี่ยง (prefer less risk to more) ดังนั้น เราจะหา เซตของกลุมสินทรัพยเสี่ยงที่ 1.

Figure: The Minimum-Variance Frontier of Risky Assets .

Figure The Efficient Frontier of Risky Assets with the Optimal CAL .

The Efficient Portfolio Set .

21-27 . 18-23 z บทที่ 8 ขอ 1-8 .การบานครั้งที่ 2 z เอกสารหมายเลข 6 /หนังสือ BKM z บทที่ 7 ขอ 13-17.