You are on page 1of 1

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.11.30
Dziennik Ustaw Nr 225 — 15566 — 13:24:32 +01'00' Poz. 1461

1461
USTA WA

l
z dnia 24 września 2010 r.

v.p
o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po- nych, zajętych przez podmioty udzielające tych
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, świadczeń — 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
poz. 613 i Nr 96, poz. 620) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. d wej,”.
otrzymuje brzmienie:
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
„d) związanych z prowadzeniem działalności gospo- 2011 r.
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

.go
rcl
w.
ww