You are on page 1of 1

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.11.30
Dziennik Ustaw Nr 225 — 15568 — 13:25:25 +01'00' Poz. 1463

1463
USTA WA

l
z dnia 22 października 2010 r.

v.p
o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad- 2) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego „1b. Miesięczny zasiłek chorobowy za okres poby-
w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. tu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do
Nr 77, poz. 512) w art. 11: pracy w roku kalendarzowym w przypadku
pracownika, który ukończył 50 rok życia, wy-
1) ust. 1a otrzymuje brzmienie: nosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku.”.
„1a. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrze-
żeniem ust. 1b i 2, za okres pobytu w szpi- Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
talu wynosi 70 % podstawy wymiaru zasił- 2011 r.

.go
ku.”;
rcl Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
w.
ww