You are on page 1of 1

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.11.30
Dziennik Ustaw Nr 225 — 15587 — 13:30:12 +01'00' Poz. 1470

1470
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

l
z dnia 18 listopada 2010 r.

v.p
zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury

Na podstawie art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycz- aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratu-
nia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokura- ry (Dz. U. Nr 99, poz. 833) § 2 otrzymuje brzmienie:
tury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm.1)) zarządza się,
co następuje: „§ 2. Stypendium aplikanta aplikacji ogólnej wynosi
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 3 300 zł.”.
z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie stypendium dla
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 1 grudnia 2010 r.
z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223,

.go
poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski
rcl
w.
ww