You are on page 1of 351

<J>6 <JÞ6 6J9>DK>HJ6A

9:EGD9J88>â 9:EGD9J88>âC EGD9J8I>DC
6J9>DK>HJ6A 6J9>DK>HJ6A <J>9:

8DBJI>A>IO6G 8âBDJI>A>O6G =DLIDJH:
6FJ:HIE9; :HI:E9; I=>HE9;

6fjZhiE9;eZgbZicVkZ\Vg :hiZE9;eZgb^iZcVkZ\Vg I]^hE9;Vaadlhndj
eZahY^kZghdhVeVgiVihYZ edgadhY^hi^cidhVeVgiVYdh hjgÒc\i]ZXdciZcihd[i]Z
aV\j^VVeVgi^gYZaɆcYZm YZaV\j†VVeVgi^gYZa†cY^XZ \j^YZ[gdbi]ZbV^c^cYZm
\ZcZgVa^YZah†cYZmhYZ \ZcZgVanYZadh†cY^XZhYZ VcY[gdbZVX]X]VeiZgÉh
XVYVhXjcYZahXVe†idah# XVYVXVe†ijad# hjbbVgn#

<J>6 <JÞ6 6J9>DK>HJ6A
9:EGD9J88>â 9:EGD9J88>âC EGD9J8I>DC
6J9>DK>HJ6A 6J9>DK>HJ6A <J>9:

9>G:88>â$9>G:88>âC$9>G:8IDGÉHD;;>8:
EVaVjYZaVK^ggZ^cV
AVGVbWaV!..
%-%%'7VgXZadcVHeV^c
IZa#/ ().((&+&%)'$;Vm/ ().((&+&%&%

D;>8>C69É6I:C8>â6AEå7A>8
D;>8>C69:6I:C8>âC6AEå7A>8D
EJ7A>86II:CI>DCD;;>8:
BVaadgXV!'%.!egVa#&V
%-%(+7VgXZadcVHeV^c
IZa#/ ().()*)-%++$;Vm/ ().(('(-%)-
^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb
lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb

<J>69:EGD9J88>â6J9>DK>HJ6A76G8:ADC6"86I6AJCN6;>AB8DBB>HH>DC
<JÞ69:EGD9J88>âC6J9>DK>HJ6A76G8:ADC6"86I6AJCN6;>AB8DBB>HH>DC
76G8:ADC6"86I6AJCN6;>AB8DBB>HH>DC6J9>DK>HJ6AEGD9J8I>DC<J>9:

JC6EJ7A>868>â9:$JC6EJ7A>868>âC EgdYjXX^‹$EgdYjXX^‹c$EgdYjXi^dc BdaiZh\g|X^ZhVidihZahfjZ]Zj[Ziedhh^WaZ
9:$EJ7A>H=:97N EVgVaaZa)% VfjZhiV\j^V$BjX]Vh\gVX^VhVidYdhadhfjZ
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ]VW‚^h]ZX]dedh^WaZZhiV\j†V$I]Vc`hidVaa
6_jciVbZciYZ7VgXZadcV" Dg\Vc^ioVX^‹YZahXdci^c\jih$Dg\Vc^oVX^‹c d[ndjl]dbVYZi]^h\j^YZedhh^WaZ
>chi^ijiYZ8jaijgVYZ7VgXZadcV>8J7 YZXdciZc^Ydh$8dciZcihdg\Vc^hVi^dc ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ
6njciVb^ZcidYZ7VgXZadcV" AV^V6jW^V!8VgadiV<jZggZgd >bVi\Z^EgdYjXX^‹:Y^idg^VaYZaÉ6_jciVbZci
>chi^ijidYZ8jaijgVYZ7VgXZadcV>8J7 YZ7VgXZadcV!BjhZjYÉ=^hiŒg^VYZ7VgXZadcV!
7VgXZadcV8^in8djcX^a" 8ddgY^cVX^‹EVgVaaZa)%$8ddgY^cVX^‹c Ijg^hbZYZ7VgXZadcV!Ijg^hbZYZ8ViVajcnV!
7VgXZadcV8jaijgVa>chi^ijiZ>8J7 EVgVaaZa)%$8ddgY^cVi^dcEVgVaaZa)% EVigdcViYZIjg^hbZ8dhiV7gVkV<^gdcV!
AV^V6jW^V 6WVY^VYZBdcihZggVi!EVgXCVijgVaYZa9ZaiV
9ZaZ\ViYZ8jaijgV$9ZaZ\VYdYZ8jaijgV$ YZaÉ:WgZ!EVgXCVX^dcVaYÉ6^\“ZhidgiZh
9ZaZ\ViZ[dg8jaijgZ GZYVXX^‹$GZYVXX^‹c$:Y^idgh ^:hiVcnYZHVciBVjg^X^!>chi^ijiBjc^X^eVaYZ
?dgY^BVgi†^<gVj BVg^VBVgidh!BVgXH^X†a^V! EVgXh^?VgY^chYZ7VgXZadcV!9^gZXX^‹<ZcZgVa
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ BVgK^a|!?a^VK^aVeg^cn‹ YZEdgih!6Zgdedgih^8dhiZhYZaV<ZcZgVa^iVi!
<ZcZgVa^iViYZ8ViVajcnV">chi^iji8ViVa| ;ZggVc<ji^‚ggZoHZgkZ^8ViVa|YZIg|ch^i!
YZaZh>cYhig^Zh8jaijgVah>8>8 8dggZXX^‹^igVYjXX^‹$8dggZXX^‹c MVk^Zg9jgVc6\ƒcX^V8ViVaVcVYZaÉ6^\jV!
<ZcZgVa^iViYZ8ViVajŠV">chi^ijid8ViVa{c nigVYjXX^‹c$8dggZXi^dcVcYigVchaVi^dc 8dc[ZYZgVX^‹=^Ygd\g|ÒXVYZaIZg!BVg^VK^kZh
YZaVh>cYjhig^Vh8jaijgVaZh>8>8 8VeaaZigVHA :cYZhV!6JI:B6!68:H6!GVbdc:he^cVX]
<dkZgcbZcid[8ViVadc^V"8ViVaVc>chi^ijiZ ^HZg\^K^aVbVaV9^ejiVX^‹YZ7VgXZadcV!
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ
[dgi]Z8jaijgVa>cYjhig^Zh>8>8 HZgkZ^BZiZdgdaŒ\^XYZ8ViVajcnV!Bdhhdh
9^hhZcn^bVfjZiVX^‹$9^hZŠdnbVfjZiV"
YÉ:hfjVYgV!7dbWZghYZaV<ZcZgVa^iViYZ
X^‹c$9Zh^\cVcYaVndji
8dchZaaZgYZ8jaijgV^B^i_Vch 8ViVajcnV!6:C6!IgZhdgZg^V<ZcZgVaYZaV
<dcZaa8dbjc^XVX^‹
YZ8dbjc^XVX^‹$8dchZ_ZgdYZ8jaijgV HZ\jgZiViHdX^Va!:aZcVHjW^g|!C^_VYn7VaVciV!
nBZY^dhYZ8dbjc^XVX^‹c$B^c^hiZg I^cVH{cX]ZoEVig^bdc^YZaÉ6_jciVbZciYZ
>begƒhV$>begZhdZc$Eg^ciZYWn
d[8jaijgZVcYi]ZBZY^V 7VgXZadcV!>\cVh^B^a|DÒX^cVYÉ>c[dgbVX^‹
AVIgVbV
?dVcBVcjZaIgZhhZggVh^<V_j ^Ig|b^ihYZaV<j|gY^VJgWVcVYZ7VgXZadcV!
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ 9Vk^Y<VgX^V>8J7!6jgdgVBdgZcd!MVk^Zg
76G8:ADC6"86I6AJCN6 ;didhXdWZgiV$;didhXjW^ZgiV$E]didhXdkZg EVgVX]Z!BVgXA‹eZo!7aVcXVE^jaVih^AV^V
;>AB8DBB>HH>DC ?d!ZaYZhXdcZ\ji!?dVcBVaaVgVX]'%%, HVcV]j_V>8>8!¿aZmCVkVggd^BVgE‚gZo
9^gZXX^‹$9^gZXX^‹c$9^gZXidg BVcjVaZYÉVbdgZ'#8Ve^ida^hjXXZhh^k^! JcVcjZB:9>66ciZcV8ViVajcnV!LddYn
?ja^V<dni^hdad <^dkVcc^KZgdcZh^'%%+ 6aaZc!GV“aEZgVaZh!?dh‚8dgWVX]d!6aZ_VcYgd
AVBVg^'!G^XVgY;^\jZgVh'%%- <dco{aZo>Š{gg^ij!BVgXGZX]V!6cidc^d
8ddgY^cVX^‹8ViVajcnV$8ddgY^cVX^‹c ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ 8]VkVgg†Vh!=ZaZcGdW^c9jbV^cZEgdYjXi^dch!
8ViVajŠV$8ddgY^cVidg8ViVadc^V IdihZahYgZihgZhZgkVih$IdYdhadhYZgZX]dh BZY^Vegd!6aiVGZVa^iVi!;^abVm:ciZgiV^cbZci!
8VgadiV<jZggZgd gZhZgkVYdh$6aag^\]ihgZhZgkZY BdYEgdYjXX^dcZh!EVgVaaVbeh8dbeVcn^V
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ >chi^ijiYZ8jaijgVYZ7VgXZadcV 8^cZbVid\g|ÒXV!DWZgdc8^cZbVid\g{ÒXV!
AZhYVYZhYÉVfjZhiV\j^VhÉVXijVa^ioZc >H7C/.,-"-)".-*%"&),"+ 7ZgcVi:a†Vh!:YbdcGdX]!6cimdc<‹bZo!
eZg^ŒY^XVbZciV$AdhYVidhYZZhiV\j†VhZ 9Vk^YBViVbdgdh!:kVIVWdVYV!?dhZe6bdg‹h#
VXijVa^oVceZg^‹Y^XVbZciZZc$I]ZYZiV^ah^c 9^eŒh^iAZ\Va$9Ze‹h^idAZ\Va$ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ
i]^h\j^YZVgZgZ\jaVganjeYViZYVi GZ\^hignCjbWZg
lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb 7"&',."'%%.
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

AVhZ\dcV<j^VYZEgdYjXX^‹6jY^d" AVhZ\jcYV<j†VYZEgdYjXX^‹c I]^hhZXdcY6jY^dk^hjVaEgdYjXi^dc
?dVcBVcjZaIgZhhZggVh^<V_j k^hjVaejWa^XVYVeZgaV7VgXZadcV" 6jY^dk^hjVaejWa^XVYVedgaV7VgXZ" <j^YZ!ejWa^h]ZYWni]Z7VgXZadcV"
8ViVajcnV;^ab8dbb^hh^dc‚hjcV adcV"8ViVajcnV;^ab8dbb^hh^dc 8ViVajcnV;^ab8dbb^hh^dc!^hVc
8dchZaaZgYZ8jaijgV Z^cVZhhZcX^VaeZg[VX^a^iVgaViVhXV Xdchi^ijnZjcV]ZggVb^ZciVZhZcX^Va ZhhZci^Vaiddaid[VX^a^iViZi]ZVXi^k^"
^B^i_VchYZ8dbjc^XVX^‹
YZahegd[Zhh^dcVahYZaÉVjY^dk^hjVa YZhi^cVYVV[VX^a^iVgaVaVWdgYZadh i^Zhd[VjY^dk^hjVa^cYjhignegd[Zh"
YZaV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajcnV
8dchZ_ZgdYZ8jaijgV
fjZigZWVaaZcVacdhigZiZgg^idg^# egd[Zh^dcVaZhYZaVjY^dk^hjVafjZ h^dcVahldg`^c\^c8ViVadc^V#
nBZY^dhYZ8dbjc^XVX^‹c igVWV_VcZccjZhigdiZgg^idg^d#
YZaV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajŠV AV7VgXZadcV"8ViVajcnV;^ab8db" I]Z7VgXZadcV"8ViVajcnV;^ab8db"
B^c^hiZgd[8jaijgZVcYi]ZBZY^V! b^hh^dc‚hjcV^c^X^Vi^kVXdc_jciVYZ AV7VgXZadcV"8ViVajcnV;^ab8db" b^hh^dc!l]^X]lVhhZije^cV_d^ci
<dkZgcbZcid[8ViVadc^V aÉ6_jciVbZciYZ7VgXZadcV^aV<ZcZ" b^hh^dcZhjcV^c^X^Vi^kVXdc_jciV ^c^i^Vi^kZWn7VgXZadcV8^in8djcX^a
gVa^iViYZ8ViVajcnVfjZXdc[dgbV YZa6njciVb^ZcidYZ7VgXZadcVnaV VcYi]Z<dkZgcbZcid[8ViVadc^V!cdl
VXijVabZcijcVmVgmVXdchda^YVYV <ZcZgVa^iViYZ8ViVajŠVfjZVXijVa" Xdbeg^hZhV]^\]anXdchda^YViZYcZi"
?dgY^BVgi†^<gVj VbWb‚hYZhZiVciVbZbWgZh bZciZXdc[dgbVjcVgZYXdchda^YVYV ldg`l^i]bdgZi]VchZkZcinVXi^kZ
VXi^jh#JcVZhigjXijgVZcXdchiVci Xdcb{hYZhZiZciVb^ZbWgdh bZbWZgh#I]^hXdchiVcian\gdl^c\
9ZaZ\ViYZ8jaijgV
YZaÉ6_jciVbZciYZ7VgXZadcV
XgZ^mZbZcifjZgZjcZ^maV^c[dgbVX^‹ VXi^kdh#JcVZhigjXijgVZcXdchiVciZ higjXijgZ^hgZVYnidegdk^YZVaai]Z
>chi^ijiYZ8jaijgVYZ7VgXZadcV cZXZhh|g^VeZggdYVgZcjciZgg^idg^ XgZX^b^ZcidfjZgZcZaV^c[dgbVX^‹c ^c[dgbVi^dccZZYZYidhiVgiÒab^c\^c
9ZaZ\VYdYZ8jaijgV VbW\gVckVg^ZiViYZadXVa^ioVX^dch! cZXZhVg^VeVgVgdYVgZcjciZgg^idg^d VcVgZVl]^X]WdVhihV]j\ZY^kZgh^in
YZa6njciVb^ZcidYZ7VgXZadcV ZmXZaÕaZcihegd[Zhh^dcVah!aViZXcdad" fjZY^hedcZYZ\gVckVg^ZYVYYZadXV" d[adXVi^dch!VhlZaaVhZmXZaaZci
>chi^ijidYZ8jaijgVYZ7VgXZadcV \^Vb‚hVkVcVYV^aZh[VX^a^iVihYÉjcV a^oVX^dcZh!ZmXZaZciZhegd[Zh^dcVaZh! egd[Zhh^dcVah!i]ZbdhiVYkVcXZY
9ZaZ\ViZ[dg8jaijgZ! iZggVVXdaa^YdgV^]dhe^iVa|g^V# aViZXcdad\†Vb{hVkVcoVYVnaVh iZX]cdad\nVcYVaai]Z[VX^a^i^ZhVcY
7VgXZadcV8^in8djcX^a [VX^a^YVYZhYZjcVi^ZggVVXd\ZYdgVn VbZc^i^Zhegdk^YZYWnVlZaXdb^c\!
7VgXZadcV>chi^ijiZd[8jaijgZ
6^m†YdcXh!jhYdcZbaVWZck^c\jYV^ ]dhe^iVaVg^V# ]dhe^iVWaZeZdeaZ#
jhd[Zg^bVfjZhiV\j^VeZgfjƒXdcZ"
\jZjZaigZWVaafjZ!iVciV7VgXZadcV DhYVbdh!ejZh!aVW^ZckZc^YVndh >i^h!i]ZgZ[dgZ!djgeaZVhjgZidlZa"
XdbVaVgZhiVYZX^jiVih^edWaZhYZ d[gZXZbdhZhiV\j†VeVgVfjZXdcdo" XdbZndjVcYidd[[Zgndji]^h\j^YZ
8ViVajcnV![ZbXdc_jciVbZcieZgiVa X{^hZaigVWV_dfjZ!iVcidZc7VgXZ" hdi]VindjXVcY^hXdkZgl]VilZVaa
YZ[VX^a^iVgaVkdhigV[Z^cV# adcVXdbdZcZagZhidYZX^jYVYZh Yd!Wdi]^c7VgXZadcVVcY^cX^i^Zh
nejZWadhYZ8ViVajŠV!gZVa^oVbdh VcYidlchVaadkZg8ViVadc^V!idbV`Z
Xdc_jciVbZciZeVgV[VX^a^iVgkjZhigd ndjgldg`VhZVhn!eaZVhVciVcYhjX"
igVWV_d# XZhh[jaVhedhh^WaZ#

ÞC9:M ÞC9>8: 8DCI:CIH
% % %

& ßD:;N%ßD:?9;%9EDJ;DJI

DJI ÞC9:M ÞC9>8: 8DCI:CIH % % % »BÉZcXVciV7VgXZadcV!hdWgZidiVfjZhiVWVggZ_VVeVhh^dcVciYZX^jiViVci^\V^X^jiVi bdYZgcV#EdihigdWVgVgfj^iZXijgVbdYZgcVVab^\YZahZjXZcigZ]^hiŒg^X#whjcVX^jiVi bdaibZY^iZgg|c^V^VbWjcVhZch^W^a^iViidiVabZciY^[ZgZciYZaVcdgY"VbZg^XVcV¼ »BZZcXVciV7VgXZadcV!eVgi^XjaVgbZciZhjVeVh^dcVciZbZoXaVYZX^jYVYVci^\jVnX^jYVY bdYZgcV#EjZYZhZcXdcigVgVgfj^iZXijgVbdYZgcVZcbZY^dYZhjXZcigd]^hi‹g^Xd#:hjcV X^jYVYbjnbZY^iZgg{cZVnXdcjcVhZch^W^a^YVYidiVabZciZY^hi^ciVYZaVcdgiZVbZg^XVcV¼ »>adkZ7VgXZadcV!eVgi^XjaVgan^ih[VhX^cVi^c\b^mijgZd[daYVcYbdYZgcX^in#NdjXVcÒcY bdYZgcVgX]^iZXijgZ^ci]Zb^YYaZd[V]^hidg^XfjVgiZg#>iÉhVkZgnBZY^iZggVcZVcX^inl^i] VXdbeaZiZanY^[[ZgZcibZciVa^in[gdbl]VindjÒcY^cCdgi]6bZg^XV¼ LddYn6aaZc 9^gZXidg K^X`n8g^hi^cV7VgXZadcV!'%%.%9EDJ. & ßD:. .N%ßD:?9.

'$)$.^ab8dbb^hh^dcH.^ab8dbb^hh^dcH.^abhIK8. '$)$7K:?EL?IK7BEH=7D?I7J?EDI 7K:?EL?IK7BI797J7BKDO7 7K:?EL?IK7B.6E6: EgdYjXZg6hhdX^Vi^dch.L]VilZYd '% AZhcdhigZhXdcY^X^dch '% CjZhigVhXdcY^X^dcZh '% DjgXdcY^i^dch '' EZgfjƒkVaaVeZcVgdYVgV8ViVajcnV4 '' ´Edgfj‚bZgZXZaVeZcVgdYVg '' L]n^h^ihjX]V\ddY^YZVidÒab Zc8ViVajŠV4 ^c8ViVadc^V4 )* '$($B.IK )& 688&â8DE86Ä8>9:B )& 688&â8DE86Ä8>9:B )& 688&â8DE86Ä8>9:B )& 8>K>. >chi^ijid8ViVa{cYZaVh>cYjhig^Vh (. Fj‚]VXZbdh &.7K:?EL?IK7B?D:KIJHO ÞC9>8: Õ Õ 8DCI:CIH '. >chi^iji8ViVa|YZaZh>cYhig^Zh (.6E6: gZh6jY^dk^hjVaZh:heVŠdaZh.I.^ab8dbb^hh^dcCZildg` () :jgdeZVc.8C :J. Egd\gVbVB:9>6B:9>66ciZcV (.' ÞC9:M '$B7?D:æIJH?77K:?EL?IK7B '$B7?D:KIJH?77K:?EL?IK7B '$J>.HEH=7D?I7J?EDI ?7IIE9?79?EDI O7IE9?79?ED.IK )% 8ViVaVc. 8ViVaVc>chi^ijiZ[dgi]Z8jaijgVa 8jaijgVah>8>8 8jaijgVaZh>8>8 >cYjhig^Zh>8>8 (.DJ?J7JI??DIJ?JK9?EDI ). '$'$87H9.I.8 ).^ab8dbb^hh^dcZgh >ciZgcVi^dcVa6. '$'$87H9.?DIJ?JK9?ED. '$+$7BJH. '$'$87H9.I *) '$*$7K:?EL?IK7BEH=7D?I7J?EDI 7K:?EL?IK7BI7. '$+$EJ>.I 7D:7IIE9?7J?EDI .Zhi^kVaZhYZ8ViVajŠV )& 8>K>.I. Fjƒ[Zb &.^abhIK8. '$+$EJH7I.8> >ciZgcVi^dcVa6.IK )% 8ViVaVc.Zhi^kVahYZ8ViVajcnV )& 8>K>.D.I.D97J7BKy7 7D:7IIE9?7J?EDI?D97J7BED?7 ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ (+ AZhVhhdX^VX^dchYZegdYjXidgh (+ AVhVhdX^VX^dcZhYZegdYjXidgZh (+ 6hhdX^Vi^dchd[egdYjXZgh (.8> >ciZgcVi^dcVa6.8 () HeV^c. ÞC9:M$ÞC9>8:$8DCI:CIH .DJ?:7:.I<?BC9ECC?II?EDI )* '$($B7I<?BC9ECC?II?EDI )* '$($<?BC9ECC?II?EDI ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ () 6hhdX^Vi^dcd[.^ab8dbb^hh^dcCZildg` () :jgdeZVc.DJ?J7JI *.8C () HeV^c.8> () :jgdeZVc.ZYZgVX^‹cYZ6hdX^VX^‹cYZEgdYjXid" )( . Egd\gVbVB:9>6B:9>66ciZcV (.8 () HeV^c.6E6: )( >chi^ijiYZaV8^cZbVid\gVÒV^YZaZh )( >chi^ijidYZaV8^cZbVid\gV[†VnYZaVh )( >chi^ijiZd[8^cZbVid\gVe]nVcYi]Z 6gih6jY^dk^hjVah>866 6giZh6jY^dk^hjVaZh>866 6jY^dk^hjVa6gih>866 )) >chi^iji:heVcndaYZ8dbZg:miZg^dg )) >chi^ijid:heVŠdaYZ8dbZgX^d:miZg^dg )) HeVc^h]>chi^ijiZ[dg.dgZ^\cIgVYZ>8:M >8:M >8:M )* 6jY^dk^hjVaEgdYjXZghÉG^\]ih )* :ci^iViYZ<Zhi^‹YZ9gZihYZah )* :ci^YVYYZ<Zhi^‹cYZ9ZgZX]dhYZadh BVcV\ZbZci6hhdX^Vi^dc:<:96 EgdYjXidgh6jY^dk^hjVah:<:96 EgdYjXidgZh6jY^dk^hjVaZh:<:96 *.BED7#97J7BKDO7 '.8C :J.DJ?:7:.DJ?:7:.BED7#97J7BKDO7 <?BC9ECC?II?ED <?BC9ECC?II?ED <?BC9ECC?II?ED ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &+ Fj^hdb &+ Fj^‚cZhhdbdh &+ L]dlZVgZ &.BED7#97J7BKDO7 '.^ab8dbb^hh^dcH. B:9>6Egd\gVbbZB:9>66ciZcV 8ViVajcnV 8ViVajcnV 8ViVajcnV )% 8ViVaVc.^abhIK8.ZYZgVi^dcd[HeVc^h]6jY^dk^hjVa 6jY^dk^hjVah:heVcndah.^ab8dbb^hh^dcZgh () 6hhdX^Vi^dcd[.I ).I *.ZYZgVX^‹YÉ6hhdX^VX^dchYZEgdYjXidgh )( .IF7DO7 7K:?EL?IK7B.^ab8dbb^hh^dcCZildg` :J. '$)$.I.?DIJ?JK9?ED.DJ?J7JI??DIJ?JK9?EDI *) '$*$.Zhi^kVahd[8ViVadc^V *) '$*$.^ab8dbb^hh^dcZgh () 6hhdX^Vi^dcd[.IF7y7 7D:7IIE9?7J?EDI?DIF7?D ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ )( .

* 6<J>A6G9:H:<6GG6 . 6A:AA6 . ($'$9?J?. A:HB6H>:H9:KDAIG:<¿ . 6A:AA6 . H6769:AA &&.& DigdhhZgk^X^dh . AAJv6CÝH &%& B6CAA:J &%& B6CAA:J &%& B6CAA:J &%( B6CG:H6 &%( B6CG:H6 &%( B6CG:H6 &%* B6I6Gâ &%* B6I6Gâ &%* B6I6Gâ &%.AJK>6A9:AAAD7G:<6I &&( E6G8. BJG6 &%. BJG6 &&& E6>H6I<:H9:AI:G &&& E6>H6I<:H9:AI:G &&& E6>H6I<:H9:AI:G &&( E6G8..* AÉ=DHE>I6A:I9:AAD7G:<6I .* 6<J>A6G9:H:<6GG6 . 6G:CNH9:BJCI -& 86A9:H9É:HIG68 -& 86A9:H9É:HIG68 -& 86A9:H9É:HIG68 -( 86HI:AA9:.AJK>6A9:AAAD7G:<6I &&( E6G8. 6G:CNH9:BJCI .( AÉ6AI7:G<J:9¿ . ($C7DK7B:.* AÉ=DHE>I6A:I9:AAD7G:<6I .. G6?69:AA &&..BICKD?9?F?I +. BJG6 &%.. :AEG6I9:AAD7G:<6I -.. BDCI<6I &%.. +.* AÉ=DHE>I6A:I9:AAD7G:<6I . AAJv6CÝH .& <G6CDAA:GH . BDCI<6I &%. G6?69:AA &&.:AH -( 86HI:AA9:.I7D:JEMDI ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ +% EGDKÞC8>69:76G8:ADC6 +% EGDK>C8>69:76G8:ADC6 +% 76G8:ADC6EGDK>C8: ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ +% 76G8:ADC6 +% 76G8:ADC6 +% 76G8:ADC6 +% :heV^hdc‚h\gVj‰iÒabVg +% :heVX^dhYdcYZZh\gVij^idÒabVg +% .AJK>6A9:AAAD7G:<6I &&* EDGI:H9:ABDCIH:CN &&* EDGI:H9:ABDCIH:CN &&* EDGI:H9:ABDCIH:CN &&. AAJv6CÝH . ($'$BEICKD?9?F?EI +..& <G6CDAA:GH . H6769:AA &&..& <G6CDAA:GH .* 6<J>A6G9:H:<6GG6 .. 6A:AA6 . :AB6HCDJ -.HE:7@. BDCI<6I &%. :AB6HCDJ -..& Di]ZghZgk^XZh . :AEG6I9:AAD7G:<6I -. G6?69:AA &&. 6G:CNH9:BJCI . A:HB6H>:H9:KDAIG:<¿ . ($'$.gZZadXVi^dch +) :heV^hVbWXdcY^X^dchZheZX^Vah +) :heVX^dhXdcXdcY^X^dcZhZheZX^VaZh +) H^iZhl]ZgZheZX^VaXdcY^i^dchVeean . :AEG6I9:AAD7G:<6I .:AH -( 86HI:AA9:.. ($<?BCI>EEJ?D==K?:. :AB6HCDJ -. H6769:AA &'& H6CI6C9G:J9:AA6K6C:G:H &'& H6CI6C9G:J9:AA6K6C:G:H &'& H6CI6C9G:J9:AA6K6C:G:H &'( H6CI7D>9:AAD7G:<6I &'( H6CI7D>9:AAD7G:<6I &'( H6CI7D>9:AAD7G:<6I - .( AÉ6AI7:G<J:9¿ .( AÉ6AI7:G<J:9¿ .:AH -* 8:CI:AA:H -* 8:CI:AA:H -* 8:CI:AA:H -.& ($C7DK7B:.& 6aigZhhZgkZ^h .HE:7J=. A:HB6H>:H9:KDAIG:<¿ ..

A6ED7A69:H:<JG &. H>I<:H &(& I6A6B6C86 &(& I6A6B6C86 &(& I6A6B6C86 &(( I:GG6HH6 &(( I:GG6HH6 &(( I:GG6HH6 &(* K6AA9:H6J8DAAH6867G6 &(* K6AA9:H6J8DAAH6867G6 &(* K6AA9:H6J8DAAH6867G6 &(.& &'* H6CI8J<6I9:AK6AAÝH &'* H6CI8J<6I9:AK6AAÝH &'* H6CI8J<6I9:AK6AAÝH &'. EGDKÞC8>69:I6GG6<DC6 &. AA:>96 &+& 6AI6G>76<DGv6 &+& 6AI6G>76<DGv6 &+& 6AI6G>76<DGv6 &+( 76>ME6AA6GH &+( 76>ME6AA6GH &+( 76>ME6AA6GH &+* 86HI:AA9:BJG &+* 86HI:AA9:BJG &+* 86HI:AA9:BJG &+. EGDK>C8>69:I6GG6<DC6 &. AADG:I9:B6G &). K6AA9:86BEGD9DC &*.. EGDKÞC8>69:AA:>96 &*. H6CIFJ>GO:9:AK6AAÝH &'. I6GG6<DC6 &. EGDK>C8>69:AA:>96 &*.. AA:>96 &*. AÉ6AIJG<:AA &+.* K6AA9:7DÞ &. K6AA9:86BEGD9DC &*. K6AAH9É¿C:J &. H>I<:H &'. K>A69:86CH &(.. K>8 &(. K6AAH9É¿C:J ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &. K6AAH9É¿C:J &. K6AA9:86BEGD9DC ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &*. AÉ:H86A6 &). I6GG6<DC6 &-& AÉ6B:IAA69:B6G &-& AÉ6B:IAA69:B6G &-& AÉ6B:IAA69:B6G &-( G:JH &-( G:JH &-( G:JH &-* IDGIDH6 &-* IDGIDH6 &-* IDGIDH6 . AADG:I9:B6G &*& DADI &*& DADI &*& DADI &*( GDH:H &*( GDH:H &*( GDH:H &** IDGGD:AA69:BDCI<GÞ &** IDGGD:AA69:BDCI<GÞ &** IDGGD:AA69:BDCI<GÞ &*. AÉ:H86A6 &)..* K6AA9:7DÞ &. A6ED7A69:H:<JG &+.& HDAHDC6 &.* K6AA9:7DÞ &.( HDGI &. AA:>96EGDK>C8: ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &*. K>8 &(. AÉ6AIJG<:AA &+.. AADG:I9:B6G &). AÉ:H86A6 &). K>A69:86CH &(.& HDAHDC6 &. AA:>96 &*. K>8 &(. I6GG6<DC6 &.( HDGI &. AÉ6AIJG<:AA &+... H6CIFJ>GO:9:AK6AAÝH &'. K>A69:86CH ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &)& EGDKÞC8>69:<>GDC6 &)& EGDK>C8>69:<>GDC6 &)& <>GDC6EGDK>C8: ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &)& <>GDC6 &)& <>GDC6 &)& <>GDC6 &)( 8696FJwH &)( 8696FJwH &)( 8696FJwH &)* =DHI6AG>8 &)* =DHI6AG>8 &)* =DHI6AG>8 &).. A6ED7A69:H:<JG &+.& HDAHDC6 &.( HDGI &. ÞC9:M$ÞC9>8:$8DCI:CIH . H>I<:H &'. H6CIFJ>GO:9:AK6AAÝH &'.. I6GG6<DC6EGDK>C8: ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &.

ID.^ab^c\l^i]Zmeadh^kZh '%' GdYVi\ZhVbWjc^[dgbZhdÒX^Vah '%' GdYV_ZhXdcjc^[dgbZhdÒX^VaZh '%' .NJH7D@.C.& '.9..97D?ICEI:. BjhZjh &.($($7BJH. :aa^idgVaXViVa| &-.& IgZch^ZhiVX^dchYZigZc &.^ab^c\l^i]Vc^bVah '%& GdYVi\ZhVbWZmeadh^jh '%& GdYV_ZhXdcZmeadh^kdh '%& . 8ZcigdheZc^iZcX^Vg^dh &.9?7B9ED:?J?EDI ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &-. EZc^iZci^Vg^Zh &..IF.DJI ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ '%% HdWgZkdaVgX^jiVih '%% HdWgZkdaVgX^jYVYZh '%% DkZgÓn^c\X^i^Zh '%% GdYVi\ZhVbWVc^bVah '%% GdYV_ZhXdcVc^bVaZh '%% .=?IB79?ã )$DEHC7J?L7"B..) EVgXhcVijgVah &.9?7B..) CVijgVaeVg`h &.IF.I (&& ($)$EJ>..H.& IgV^chVcYgV^alVnhiVi^dch &.=?IB79?ãD )$HKB.I ('& )$($FHE:K99?ED.EdgihVcYV^gedgih &.=KB7J?EDI"B.Edgih^VZgdedgih &-.IF7?I '.9?7BI .I.9?7B .' 6jide^hiZh!XVggZiZgZh!eZVi\Zh &. )$'$C...($($EJ>.' 6jide^hiVh!XVggZiZgVh!eZV_Zh &.I.($($EJHEI.97D?IC.I M?J>IF.. BjhZdh &.& IgZcZhnZhiVX^dcZhYZigZc &.=?I# ?:H..I:. 8ZcigZheZc^iZcX^Vg^h &.JI7K:?EL?IK7BI O:.+ 9VbhVcYgZhZgkd^gh &.I H.IF.IF79?EI '. :aa^idgVaXViVa{c &-.I 9ED:?9?EDI.IKFEHJ (&.H7I ('& )$($<EH.+ 8ZcigdhgZa^\^dhdh &. BjhZjbh (&& ($)$7BJH. I]Z8ViVaVcXdVhia^cZ &-.I.7K:?EL?IK7B?D:KIJHO ('& )$($FHE:K99?EDI..+ :bWVhhVbZcih &..9?7BI 9ED:?9?ED.II?J7JI (&& ($)$EJH7ID.HIF.EjZgidhnVZgdejZgidh &-.9.:hiVX^dchYZWdbWZgh &.IF.I7D:H.I9ED IKFH7CKD?9?F7BI?J.IJH7D=.?=DFHE:K9J?EDI ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ '&% DÒX^cViZbedgVa '&% DÒX^cViZbedgVa '&% IZbedgVgnd[ÒXZ '&% DÒX^cVÒa^Va '&% DÒX^cVÒa^Va '&% 7gVcX]d[ÒXZ '&& 6hhdX^VX^‹VbWjcVegdYjXidgVadXVa '&& 6hdX^VX^‹cXdcjcVegdYjXidgVadXVa '&& 6hhdX^Vi^dcl^i]VadXVaXdbeVcn &% .9>EI7K:?EL?IK7B..:hiVX^dcZhYZWdbWZgdh &.^ab^c\l^i]d[ÒX^Vajc^[dgbh )$DEHC7J?L7"B.H.I B7J?ED7D:7K:?EL?IK7BH?=>JI (&. )$'$IKFFEHJC.+ 8ZcigZhgZa^\^dhdh &.+ :bWVahZh &.GK?H. )$'$C..^gZhiVi^dch &.7FEOE (&.9?7B.+ GZa^\^djhXZcigZh &.I?:7:.H IKFH7CKD?9?F7BI7C8 IKFH7CKD?9?F7B.' BdidglVnh!gdVYh!idaah &.9>7D?ICI 7B7?D:æIJH?77K:?EL?IK7B 7B7?D:KIJH?77K:?EL?IK7B <EHJ>.) EVgfjZhcVijgVaZh &.

$J7NB7M ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ''% >bedhihdWgZ6Xi^k^iVih ''% >bejZhidhdWgZ6Xi^k^YVYZh ''% :Xdcdb^X6Xi^k^i^ZhIVm>6: :XdcŒb^fjZh>6: :Xdc‹b^XVh>6: ''& KVajZ6YYZYIVmK6I ''& >bedhihdWgZZaKVadg6[Z\^i>K6 ''& >bejZhidhdWgZZaKVadg6ŠVY^Yd>K6 ''' >cXdbZIVm>GE.B.9JK7B FHEF?.I ('( )$)$JH7DIFEHJ. HZ\jgZiVihdX^Va '&.:.8dcigVXiVX^‹YZeZghdcVacdXdbjc^iVg^ '&.H.=?IB79?ãB78EH7B ('.)$+$B.9>EI ((/ )$/$EJ>.=?IJ.=?IB79?ãD<?I97B ((& )$.B7 ((.$H.I ('+ )$*$I. 9ZgZX]dhYZaegdYjXidg ''. 9gZiYZaVegde^ZiVi^cYjhig^Va ''.9JK7B FHEF?. EZghdcVh.IO7:K7D7I ('( )$)$JH7DIFEHJ7D:9KIJECI ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ '&' IgVchedgiYZbViZg^VaYZgdYVi\Z '&' IgVchedgiZYZbViZg^VaYZgdYV_Z '&' IgVchedgid[ÒabegdYjXi^dcbViZg^Va '&( IgVchedgiYZeZaÕa†XjaV '&( IgVchedgiZYZeZa†XjaV '&( IgVchedgid[Òab '&) IgVchedgiYÉVc^bVah '&) IgVchedgiZYZVc^bVaZh '&) IgVchedgid[Vc^bVah ('+ )$*$7II.B7E8H77K:?EL?IK7B JE7K:?EL?IK7BMEHAI ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ''( 9gZihYÉVjidg ''( 9ZgZX]dhYZVjidg ''( 6ji]dgÉhg^\]ih ''+ 9gZihYZah^ciƒgegZih ''+ 9ZgZX]dhYZadh^ci‚gegZiZh ''+ EZg[dgbZghÉg^\]ih ''. EgdYjXZghÉg^\]ih  ((.& ('( )$)$JH7DIFEHJI?:K7D.BÊE8H77K:?EL?IK7B :. 9ZgZX]dYZaVegde^ZYVY^cYjhig^Va ''. HVaji^hZ\jgZiViVahgdYVi\Zh '&.8dcigViVX^‹cYZeZghdcVaXdbjc^iVg^d '&.†h^fjZh>GE.†h^XVh>GE.$J>.H.=^g^c\:Jldg`Zgh '&.$B. ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ '&* GZhedchVW^a^iViX^k^a '&* GZhedchVW^a^YVYX^k^a '&* 8^k^aa^VW^a^in '&+ BViZg^VaZcgZ\^higVidcZ\Vi^j^VaigZh '&+ BViZg^Va\gVWVYddcZ\Vi^kdndigdh '&+ GZXdgYZYdgcZ\Vi^kZbViZg^Va VcYdi]Zgh ('.)$+$.?DJ.BÖB.)$+$B.=^g^c\cdc":Jldg`Zgh '&. HdX^VahZXjg^in '&. =^g^c\b^cdgh ((& )$.CFBEOC. )$.:7:?DJ. HZ\jg^YVYhdX^Va '&.=?IB79?ãDB78EH7B ('. )$.=KHEI ('+ )$*$?DIKH7D9.=KH7D9.HH?=>JI ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ''.I:H. =ZVai]VcYhV[Zindch]ddih '&. 8dcigViVX^‹cYZbZcdgZhYZZYVY '&.=?IB79?ã<?I97B ((& )$. 8dcigVXiVX^‹YZbZcdghYÉZYVi '&.8dcigVXiVX^‹YZeZghdcVaXdbjc^iVg^ '&. ''' >bedhihdWgZaVGZcYV ''' >bejZhidhdWgZaVGZciVYZaVh YZaZhEZghdcZh.$B. HVajYnhZ\jg^YVYZcadhgdYV_Zh '&.8dcigViVX^‹cYZeZghdcVacdXdbjc^iVg^d '&.J7J?DJ.HJOH?=>JIH. )$. >cYjhig^VaegdeZging^\]ih '(% 9gZihYÉ^bVi\Z '(% 9ZgZX]dhYZ^bV\Zc '(% >bV\Zg^\]ih && ÞC9:M$ÞC9>8:$8DCI:CIH .B7 ((.9>EI (() )$-$H?=>JI :.DJB7M ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ '&.H ((/ )$/$7BJH. (() )$-$:H.=?IJH.BB.$H.=?IJHE:.JI ((/ )$/$EJHEI:. 9gZihYZaegdYjXidg  ''.JI (() )$-$:.9JK7B FHEF.

N>?8?9?ãD )(+ *$.DJ7H?EI (.ICxI<H.G{. HZ\cVXi^k^YVY '.*$'$9ECF7DO?.I ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ '+* 9VYZhYZXdciVXiZ '+* 9VidhYZXdciVXid '+* 8dciVXiYZiV^ah '-' HZ\dchVXi^k^iVi '-' HZ\cVXi^k^YVY '-' 7nVXi^k^in (..=KDJ.:GK. 7nVXi^k^in )&) *$*$FEIJFHE:K99?ã )&) *$*$FEIFHE:K99?ãD )&) *$*$FEIJFHE:K9J?ED ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ (%( 9VYZhYZXdciVXiZ (%( 9VidhYZXdciVXid (%( 8dciVXiYZiV^ah (&.HL?9.9K.HL?9?EIF7H7B7FHE:K99?ãD (.=KDJ.=KDJ7ICÜI<H.H7B7FHE:K99?ã (. 8dciVXiYZiV^ah (() HZ\dchVXi^k^iVi (() HZ\cVXi^k^YVY (() 7nVXi^k^in +$FH.HZ\cVXi^k^YVY ('. HZ\cVXi^k^YVY '*.ICxI<H.HL. 8dciVXiYZiV^ah '.I ().$.*$'$FHE:K9J?ED9ECF7D?.I ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ '(.I:.9JEH?I *$:?H./ *$)$I.C.7nVXi^k^in )(/ *$-$<EHC79?ã )(/ *$-$<EHC79?ãD )(/ *$-$JH7?D?D= ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ('.=KDJ7ICÜI<H.IJ?EDI )*& +$FH.9JEH?EI *$:?H.FHE:K99?ã ().+ *$($I./ *$)$I.HL?9?EI9ECFB.DJI +$FH. 7nVXi^k^in (.I ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ '-.DJBO7IA. 9VYZhYZXdciVXiZ '(. 9VYZhYZXdciVXiZ '-.HZ\dchVXi^k^iVi ('.*$'$9ECF7yß7I:.DJI )*& +$FH.FHE:K99?ãD ()..$. 8dciVXiYZiV^ah '*.C.& *$:?H. HZ\dchVXi^k^iVi '.N>?8?J?ED ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ('* 9VYZhYZXdciVXiZ ('* 9VidhYZXdciVXid ('* 8dciVXiYZiV^ah ('.N>?8?9?ã )(+ *$. 9VidhYZXdciVXid '(. HZ\dchVXi^k^iVi '*.?I9ECFB. 9VidhYZXdciVXid ('.C./ *$)$9ECFB.?IF.G{.+ *$($FHE:K9J?EDI.9JEH?.+ *$($I. 7nVXi^k^in )(' *$+$:?IJH?8K9?ã )(' *$+$:?IJH?8K9?ãD )(' *$+$:?IJH?8KJ?ED ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ('& 9VYZhYZXdciVXiZ ('& 9VidhYZXdciVXid ('& 8dciVXiYZiV^ah (') HZ\dchVXi^k^iVi (') HZ\cVXi^k^YVY (') 7nVXi^k^in )(+ *$. 9VidhYZXdciVXid '-. HZ\cVXi^k^YVY (&.DJ.DJ7HOI.HL. 9VYZhYZXdciVXiZ ('.IJ?EDI &' .:GK.I +$<H.DJ7H?I (..I )*& +$<H.9K.DJBO7IA.HL?9.GK. HZ\dchVXi^k^iVi (&.$.GK.DJ.

?D:KIJHO .A6>C9åHIG>6 A6>C9JHIG>6 I=:6J9>DK>HJ6A 6J9>DK>HJ6A 6J9>DK>HJ6A >C9JHIGN & & & ' B7?D:æIJH?7%B7?D:KIJH?7%J>.

?D:KIJHO A6>C9åHIG>6 A6>C9JHIG>6 I=:6J9>DK>HJ6A 6J9>DK>HJ6A 6J9>DK>HJ6A >C9JHIGN & & & »7VgXZadcVÄ8ViVajcnV.^ab8dbb^hh^dcZchkVV_jYVgVXdckZgi^gZaEVgXCVX^dcVa YÉ6^\“ZhidgiZhZcZaÒdgYcdgjZXYZ<Z^gVc\Zg!Xdch^YZgVieVig^bdc^bjcY^VaeZgaVJC:H8D# 9dhZheV^hcVijgVahZheZXiVXjaVghVb^aZghYZfj^aŒbZigZhYZY^hi|cX^V#AVY^[ZgƒcX^V/ZchkV cZkVgb‚hV8ViVajcnV!VaEVgXYÉ6^\“ZhidgiZh!fjZcdeVhVCdgjZ\V¼ »7VgXZadcVÄ8ViVajcnV.^ab8dbb^hh^dc]ZaeZYjhidijgc6^\“ZhidgiZhCVi^dcVaEVg` ^cidi]Z<Z^gVc\Zg[_dgY^cCdglVn!l]^X]^hXViVad\jZYVhLdgaY=Zg^iV\ZWnJC:H8D# IldheZXiVXjaVgcVijgVaWZVjinhedih!i]djhVcYhd[b^aZh[gdbZVX]di]Zg#I]ZY^[[ZgZcXZ/ lZ\dibdgZhcdl^c8ViVadc^V!^ci]Z6^\“ZhidgiZhCVi^dcVaEVg`!i]Vc^cCdglVn¼ GV“aEZgVaZh EgdYjXidgZmZXji^j$EgdYjXidgZ_ZXji^kd$:mZXji^kZEgdYjXZg I]Z.^ab8dbb^hh^dccdhVnjY‹VXdckZgi^gZaEVgfjZCVX^dcVa YZ6^\“ZhidgiZhZcZaÒdgYdcdgjZ\dYZ<Z^gVc\Zg!Xdch^YZgVYdeVig^bdc^dbjcY^Vaedg aVJC:H8D#9dhZheVX^dhcVijgVaZhZheZXiVXjaVgZhVb^aZhYZ`^a‹bZigdhYZY^hiVcX^V# AVY^[ZgZcX^V/cdhcZk‹b{hZc8ViVajŠV!ZcZaEVgfjZYZ6^\“ZhidgiZh!fjZZcCdgjZ\V¼ »I]Z7VgXZadcVÄ8ViVajcnV. ' B7?D:æIJH?7%B7?D:KIJH?7%J>.gdhi!'%%- .

8> >ciZgcVi^dcVa6.Fj‚]VXZbdh &.DJ?J7JI *.I.^ab8dbb^hh^dcZgh () 6hhdX^Vi^dcd[.^abhIK8.^ab8dbb^hh^dcZgh >ciZgcVi^dcVa6.8C :J.I<?BC9ECC?II?EDI )* '$($B7I<?BC9ECC?II?EDI )* '$($<?BC9ECC?II?EDI ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ () 6hhdX^Vi^dcd[. Egd\gVbVB:9>6B:9>66ciZcV (.^ab8dbb^hh^dcCZildg` () :jgdeZVc.8 () HeV^c.^abhIK8. '$+$7BJH.IK )% 8ViVaVc.' A6>C9åHIG>66J9>DK>HJ6A A6>C9JHIG>66J9>DK>HJ6A '.DJ?:7:.IK )& 688&â8DE86Ä8>9:B )& 688&â8DE86Ä8>9:B )& 688&â8DE86Ä8>9:B )& 8>K>.?DIJ?JK9?ED.^ab8dbb^hh^dcH.I *) '$*$7K:?EL?IK7BEH=7D?I7J?EDI 7K:?EL?IK7BI7.I ). '$'$89D#97J<?BC9ECC?II?ED '.HEH=7D?I7J?EDI ?7IIE9?79?EDI O7IE9?79?ED.DJ?:7:.I.Zhi^kVaZhYZ8ViVajŠV )& 8>K>.8 () HeV^c.D.I.IK )% 8ViVaVc. 8ViVaVc>chi^ijiZ[dgi]Z8jaijgVa 8jaijgVah>8>8 8jaijgVaZh>8>8 >cYjhig^Zh>8>8 Õ8ZcigZYZ9ZhZckdajeVbZci Õ8ZcigdYZ9ZhVggdaad Õ8ZcigZ[dg6jY^dk^hjVa 6jY^dk^hjVa896 6jY^dk^hjVa896 9ZkZadebZci896 (.8 ).IF7y7 7D:7IIE9?7J?EDI?DIF7?D ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ )( .DJ?J7JI??DIJ?JK9?EDI *) '$*$.ZYZgVX^‹cYZ6hdX^VX^dcZhYZEgdYjX )( .I.ZYZgVi^dcd[HeVc^h]6jY^dk^hjVa 6jY^dk^hjVah:heVcndah.?DIJ?JK9?ED.D97J7BKy7 7D:7IIE9?7J?EDI?D97J7BED?7 ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ (+ AZhVhhdX^VX^dchYZegdYjXidgh (+ AVhVhdX^VX^dcZhYZegdYjXidgZh (+ 6hhdX^Vi^dchd[egdYjXZgh (.ZYZgVX^‹YÉ6hhdX^VX^dchYZEgdYjXidgh )( .I 7D:7IIE9?7J?EDI &* A6>C9åHIG>66J9>DK>HJ6A$A6>C9JHIG>66J9>DK>HJ6A$I=:6J9>DK>HJ6A>C9JHIGN .Fjƒ[Zb &. >chi^ijid8ViVa{cYZaVh>cYjhig^Vh (.DJ?:7:.6E6: )( >chi^ijiYZaV8^cZbVid\gVÒV^aZh6gih )( >chi^ijidYZaV8^cZbVid\gV[†VnYZaVh )( >chi^ijiZd[8^cZbVid\gVe]nVcYi]Z 6jY^dk^hjVah>866 6giZh6jY^dk^hjVaZh>866 6jY^dk^hjVa6gih>866 )) >chi^iji:heVcndaYZ8dbZg:miZg^dg )) >chi^ijid:heVŠdaYZ8dbZgX^d:miZg^dg )) HeVc^h]>chi^ijiZ[dg. '$'$89D#97J<?BC9ECC?II?ED I=:6J9>DK>HJ6A>C9JHIGN ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &+ Fj^hdb &+ Fj^‚cZhhdbdh &+ L]dlZVgZ &. '$+$EJ>. B:9>6Egd\gVbbZB:9>66ciZcV 8ViVajcnV 8ViVajcnV 8ViVajcnV )% 8ViVaVc. '$)$.8> >ciZgcVi^dcVa6.^ab8dbb^hh^dcCZildg` () :jgdeZVc.I *.^ab8dbb^hh^dcH.8> () :jgdeZVc.IF7DO7 7K:?EL?IK7B.^ab8dbb^hh^dcZgh () 6hhdX^Vi^dcd[. Egd\gVbVB:9>6B:9>66ciZcV (.8C () HeV^c.L]VilZYd '% AZhcdhigZhXdcY^X^dch '% CjZhigVhXdcY^X^dcZh '% DjgXdcY^i^dch '' EZgfjƒkVaaVeZcVgdYVgV8ViVajcnV4 '' ´Edgfj‚bZgZXZaVeZcVgdYVg '' L]n^h^ihjX]V\ddY^YZVidÒab Zc8ViVajŠV4 ^c8ViVadc^V4 )* '$($B.dgZ^\cIgVYZ >8:M >8:M >8:M )* :ci^iViYZ<Zhi^‹YZ9gZihYZah )* :ci^YVYYZ<Zhi^‹cYZ9ZgZX]dhYZadh )* 6jY^dk^hjVaEgdYjXZghÉG^\]ih EgdYjXidgh6jY^dk^hjVah:<:96 EgdYjXidgZh6jY^dk^hjVaZh:<:96 BVcV\ZbZci6hhdX^Vi^dc:<:96 *.^ab8dbb^hh^dcH. '$)$7K:?EL?IK7BEH=7D?I7J?EDI 7K:?EL?IK7BI797J7BKDO7 7K:?EL?IK7B.DJ?J7JI??DIJ?JK9?EDI ). >chi^iji8ViVa|YZaZh>cYhig^Zh (. '$'$89D#97J<?BC9ECC?II?ED '.^ab8dbb^hh^dcCZildg` :J.I.Zhi^kVahYZ8ViVajcnV )& 8>K>.Zhi^kVahd[8ViVadc^V *) '$*$.^abhIK8.6E6: idgZh6jY^dk^hjVaZh:heVŠdaZh.6E6: EgdYjXZg6hhdX^Vi^dch. '$)$.8C :J. '$+$EJH7I.

(('(-%).IIECEI M>EM.^ab8db" AV7VgXZadcV"8ViVajcnV.>AB8DBB>HH>DC ÖEdhVVY^hedh^X^‹YZahegdYjXidgh ÖEdcZVY^hedh^X^‹cYZadhegdYjX" ÖEgdk^Y^c\adXVaVcY^ciZgcVi^dcVa adXVah^^ciZgcVX^dcVah^c[dgbVX^‹^ idgZhadXVaZhZ^ciZgcVX^dcVaZh egdYjXZghl^i]^c[dgbVi^dcVcY IZa#/ ().^ab8db" 76G8:ADC6"86I6AJCN6.8^hVYYgZhhZYVi ZcigZhY^gZXX^dch/ igZhY^gZXX^dcZh/ i]gZZiVg\Zi\gdjeh/ 68VeVahZXidg/ 6=VX^VZahZXidg/ 6I]Z^cYjhign/ 76G8:ADC6"86I6AJCN6 .>AB8DBB>HH>DC AV7VgXZadcV"8ViVajcnV.8^hVejWa^XhZgk^XZ aÉ6_jciVbZciYZ7VgXZadcV>chi^ijiYZ YZa6njciVb^ZcidYZ7VgXZadcV>ch" ZhiVWa^h]ZYWn7VgXZadcV8^in8djcX^a 8jaijgVYZ7VgXZadcV^YZaV<ZcZ" i^ijidYZ8jaijgVYZ7VgXZadcVnYZaV 7VgXZadcV>chi^ijiZd[8jaijgZVcY gVa^iViYZ8ViVajcnV>chi^iji8ViVa| <ZcZgVa^iViYZ8ViVajŠV>chi^ijid8V" i]Z<dkZgcbZcid[8ViVadc^V8ViVaVc YZaZh>cYhig^Zh8jaijgVahfjZZhi| iVa{cYZaVh>cYjhig^Vh8jaijgVaZhfjZ >chi^ijiZ[dgi]Z8jaijgVa>cYjhig^Zh VaVY^hedh^X^‹YZahZXidgVjY^dk^hjVa Zhi{VY^hedh^X^‹cYZahZXidgVjY^d" idhZgkZi]ZVjY^dk^hjVa^cYjhign! VbWaVkdajciViYZegdbdjgZ^[VX^a^" k^hjVaXdcaVkdajciVYYZegdbdkZgn egdbdi^c\VcY[VX^a^iVi^c\Òabh]ddih iVgZahgdYVi\ZhVidi8ViVajcnV^ [VX^a^iVgadhgdYV_ZhZcidYV8ViVajŠV i]gdj\]dji8ViVadc^VVcYhi^bjaVi^c\ YÉZhi^bjaVg^Xdchda^YVgaV^cYhig^V nZhi^bjaVgnXdchda^YVgaV^cYjhig^V i]Z\gdli]VcYXdchda^YVi^dcd[i]Z X^cZbVid\g|ÒXV^VjY^dk^hjVaXViVaVcV X^cZbVid\g{ÒXVnVjY^dk^hjVaXViVaV" 8ViVaVcÒabVcYVjY^dk^hjVa^cYjhign ^ZahhZgkZ^hfjZhZÉcYZg^kZcVidiZa cVnadhhZgk^X^dhfjZhZYZg^kVcYZaV VcYVhhdX^ViZYhZgk^XZhi]gdj\]dji iZgg^idg^# b^hbVZcidYdZaiZgg^idg^d# i]ZiZgg^idgn# 6bWVfjZhiVÒcVa^iVi!aV78.>AB8DBB>HH>DC GK?IEC GK?xD.8igZWVaaV 8dcZhiVÒcVa^YVY!aV78.^ab8db" I]Z7VgXZadcV"8ViVajcnV.'$' 76G8:ADC6"86I6AJCN6.()*)-%++ .Vm/ ().8igVWV_VZc Idi]^hZcY!i]Z78.7H.8‚hjchZgkZ^eWa^XYZ b^hh^dc78.>AB8DBB>HH>DC b^hh^dc78. 76G8:ADC6"86I6AJCN6. VhhZhhdgVbZcihdWgZadXVa^ioVX^dch! ^c[dgbVX^‹cnVhZhdgVb^ZcidhdWgZ VYk^XZVWdjiadXVi^dch!XdbeVc^Zh! ^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb ZbegZhZh!egd[Zhh^dcVah!cdgbVi^kZh adXVa^oVX^dcZh!ZbegZhVh!egd[Zh^d" egd[Zhh^dcVah!gZ\jaVi^dch\dkZgc^c\ lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb YZgdYVi\Z^fjVahZkdaVaigVf“Zhi^‹ cVaZh!cdgbVi^kVhYZgdYV_Zn Òab^c\VcYVcndi]Zg^hhjZgZaViZYid gZaVi^kVVaiZgg^idg^^aV^cYhig^VVj" XjVafj^ZgdigVXjZhi^‹cgZaVi^kVVa 8ViVadc^VVcYi]Z8ViVaVcVjY^dk^hjVa Y^dk^hjVaXViVaVcV!YZbVcZgVfjZ iZgg^idg^dnaV^cYjhig^VVjY^dk^hjVa ^cYjhign![VX^a^iVi^c\i]ZiVh`d[Òab^c\ gdYVgZcfjVahZkda^cYgZiYZ8ViVajcnV XViVaVcV!YZbVcZgVfjZgdYVgZc ViadXVi^dchVaadkZgi]ZiZgg^idgn# h^\j^jcViVhXVb‚h[|X^a# XjVafj^Zgaj\VgYZ8ViVajŠVhZVjcV Ö8ddgY^cVi^c\Òabh]ddihVcYVggVc\" Ö8ddgY^cVZahgdYVi\Zh^\Zhi^dcVZah iVgZVb{h[{X^a# ^c\Òabh]ddieZgb^ih^ci]ZX^ind[ eZgb^hdhYZÒabVX^‹VaVX^jiViYZ Ö8ddgY^cVadhgdYV_Zhn\Zhi^dcVadh 7VgXZadcV!VhlZaaVhegdk^Y^c\egd" 7VgXZadcV!^[VX^a^iVVahegdYjXidghaZh eZgb^hdhYZÒabVX^‹cZcaVX^jYVYYZ YjXZghl^i]XdciVXiYZiV^ah[dgÒab YVYZhYZXdciVXiZYZahZgkZ^YÉViZcX^‹ 7VgXZadcV!n[VX^a^iVVadhegdYjXidgZh d[ÒXZhbVcV\ZYWni]ZY^[[ZgZciadXVa VahgdYVi\ZhVahY^kZghdhbjc^X^e^h adhYVidhYZXdciVXidYZahZgk^X^dYZ Vji]dg^i^Zh^c8ViVadc^V# XViVaVch# ViZcX^‹cVadhgdYV_ZhZcadhY^[ZgZc" ÖEgdbdi^c\8ViVadc^VVhVcVijgVa ÖEgdbdX^dcV8ViVajcnVXdbVZheV^ iZhbjc^X^e^dhXViVaVcZh# ÒabhZiViVaai]ZaZVY^c\bZZi^c\hd[ cVijgVaeZgVgdYVi\ZhVaZheg^cX^eVah ÖEgdbdX^dcV8ViVajŠVXdbdZheVX^d Wdi]i]ZHeVc^h]VcYi]Z^ciZgcVi^dcVa X^iZhYZaV^cYhig^VX^cZbVid\g|ÒXV cVijgVaeVgVgdYV_ZhZcaVheg^cX^eV" Òab^cYjhig^Zh# ZhiViVa^^ciZgcVX^dcVa# aZhX^iVhYZaV^cYjhig^VX^cZbVid\g{" ÒXVZhiViVaZ^ciZgcVX^dcVa# &+ .8ZhjchZgk^X^deWa^Xd b^hh^dc78.

'$'

?D!:A9:H8DC:<JI!?dVcBVaaVgVX]'%%,

78VeVahbjc^X^e^h^YZeVgiVbZcih 7=VX^Vadhbjc^X^e^dhnYZeVgiV" 7AdXVaVji]dg^i^ZhVcYadXVaVji]d"
bjc^X^eVah/ bZcidhbjc^X^eVaZh/ g^inYZeVgibZcih/
Ö8dchigjZ^mjcVmVgmVYÉdÒX^cZh Ö8dchigjnZjcVgZYYZdÒX^cVhYZ Ö7j^aY^c\jeVcZildg`d[Òabd[ÒXZh
YÉViZcX^‹VahgdYVi\ZhVggZjYZaiZgg^" ViZcX^‹cVadhgdYV_ZhZcidYdZaiZgg^" VaadkZg8ViVadc^V#I]^hcZildg`!
idg^XViVa|fjZhÉVbea^VXVYVY^V^fjZ idg^dXViVa{cfjZhZVbea†VY†VVY†V l]^X]^hXdchiVcian\gdl^c\!]Vhcdl
_Vi‚b‚hYZ,%bZbWgZhbjc^X^e^h nfjZnVi^ZcZb{hYZ,%b^ZbWgdh bdgZi]Vc,%bZbWZgh^cXajY^c\
^Zci^iVihhjegVbjc^X^eVahfjZZh bjc^X^e^dhnZci^YVYZhhjegVbjc^" Wdi]adXVaVji]dg^i^ZhVcYhjegVbjc^X"
edhZcVahZgkZ^YZaZhegdYjXX^dch X^eVaZhfjZhZedcZcVahZgk^X^dYZ ^eVaV\ZcX^ZhVcY^hVii]ZY^hedhVa
VjY^dk^hjVaheZg[VX^a^iVgZahgdYVi\Zh aVhegdYjXX^dcZhVjY^dk^hjVaZheVgV d[VjY^dk^hjVaegdYjXZghid[VX^a^iViZ
VahhZjhZheV^h# [VX^a^iVgadhgdYV_ZhZchjhZheVX^dh# h]ddi^c\hVibZbWZghÉh^iZh#
Ö8ddgY^cV^VXijVXdbV^ciZgadXj" Ö8ddgY^cVnVXiVXdbd^ciZgadXjidg Ö8ddgY^cVi^c\VcYVXi^c\VhVc^ciZg"
idgVbWZahY^kZghdhYZeVgiVbZcih XdcadhY^[ZgZciZhYZeVgiVbZcidh adXjidgWZ[dgZi]ZY^[[ZgZcibjc^X^eVa
bjc^X^eVahVaVX^jiViYZ7VgXZadcV bjc^X^eVaZhZcaVX^jYVYYZ7VgXZadcV YZeVgibZcih^c7VgXZadcV!bV`^c\
eZgfjƒaV\Zhi^‹YZaheZgb^hdhYZ eVgVfjZaV\Zhi^‹cYZadheZgb^hdh i]ZÒabh]ddieZgb^iVeea^XVi^dcegd"
gdYVi\Zh^\j^b‚h|\^a# YZgdYV_ZhZVb{h{\^a# XZhhfj^X`ZgVcYZVh^Zg#

88VeVahX^jiVYVch/ 8=VX^VadhX^jYVYVcdh/ 8I]ZejWa^X/
ÖKZiaaVeZgfjƒaÉVXi^k^iViX^cZbVid" ÖKZaVedgfjZaVVXi^k^YVYX^cZbV" Ö:chjg^c\i]ViÒab^c\VXi^k^i^Zh
\g|ÒXVXdck^hfj^VbWaÉVXi^k^iViX^j" id\g{ÒXVXdck^kVXdcaVVXi^k^YVY ^ciZg[ZgZVha^iiaZVhedhh^WaZl^i]
iVYVcVY^|g^VYZahWVgg^h^aZhX^jiVih X^jYVYVcVY^Vg^VYZadhWVgg^dhnaVh X^i^oZchÉZkZgnYVnVXi^k^i^Zh^c8ViVaVc
XViVaVcZh# X^jYVYZhXViVaVcVh# cZ^\]Wdjg]ddYh!X^i^ZhVcYidlch#

&, 76G8:ADC6"86I6AJCN6;>AB8DBB>HH>DC

'$'
GKÞ<;C GKx>79;CEI M>7JM;:E
AV78;8i‚fjVigZa†c^ZhYÉVXijVX^‹ AV78;8i^ZcZXjVigda†cZVhYZVXijV" I]Z78;8ejghjZh[djgWVh^Xa^cZh
eg^cX^eVah/ X^‹ceg^cX^eVaZh/ d[VXi^k^in/

68ddgY^cVX^‹YZgdYVi\ZhV7VgXZ" 68ddgY^cVX^‹cYZgdYV_ZhZc7VgXZ" 6;^abh]ddibVcV\ZbZci^ci]ZX^in
adcVX^jiVi!XdhVfjZ^bea^XV/ adcVX^jYVY!adfjZ^bea^XV/ d[7VgXZadcV!ZciV^a^c\i]Z[daadl^c\
Ö<Zhi^dcVgeZgb^hdhYZgdYVi\ZVah Ö<Zhi^dcVgeZgb^hdhYZgdYV_ZZcadh hZgk^XZh/
ZheV^heWa^Xh![ZciYZedciZcigZ ZheVX^dheWa^Xdh!VXijVcYdXdbd Ö6ggVc\ZbZcid[Òabh]ddieZgb^ih
aZhZbegZhZhegdYjXidgZh^aÉDÒX^cV XdcZm^‹cZcigZaVhZbegZhVhegdYjX" [dgejWa^XheVXZh!VXi^c\VhVc^ciZg"
YÉ>c[dgbVX^‹^Ig|b^ihYZaV<j|gY^V idgVhnaVDÒX^cVYZ>c[dgbVX^‹c bZY^VgnWZilZZcegdYjXi^dcXdb"
JgWVcV!Vb‚hYZXdciVXiVg!h^XVa! nIg{b^iZhYZaV<jVgY^VJgWVcV! eVc^ZhVcYi]Z8^inEda^XZD[ÒXZd[
VbWVaigZhZci^iVih^i^ijaVghYZadXV" VYZb{hYZXdciVXiVg!ZchjXVhd!Xdc >c[dgbVi^dcVcY6eea^XVi^dch!VhlZaa
a^ioVX^dch# digVhZci^YVYZhni^ijaVgZhYZadXVa^" VhXdciVXi^c\di]ZgWdY^ZhVcYh^iZ
ÖB^i_VcVgZcigZaZhegdYjXX^dch^Zah oVX^dcZh# dlcZgh!VhVeegdeg^ViZ#
Y^[ZgZcihYZeVgiVbZcihbjc^X^eVah^ ÖBZY^VgZcigZaVhegdYjXX^dcZhnadh ÖA^V^h^c\WZilZZcegdYjXi^dcXdb"
Zci^iVihi^ijaVghYÉZheV^heZgVXdchZ" Y^[ZgZciZhYZeVgiVbZcidhbjc^X^eV" eVc^ZhVcYi]ZY^[[ZgZcibjc^X^eVa
\j^gXdcY^X^dchZheZX^VahfjZ[VX^a^i^c aZhnZci^YVYZhi^ijaVgZhYZZheVX^dh YZeVgibZcihVcYh^iZdlcZghid
ZahgdYVi\Zh# eVgVXdchZ\j^gXdcY^X^dcZhZheZX^V" dWiV^cheZX^VaXdcY^i^dchid[VX^a^iViZ
ÖHdaÕa^X^iVgaÉZmZbeX^‹daVgZYjXX^‹ aZhfjZ[VX^a^iZcadhgdYV_Zh# Òab^c\#
YZiVmZheZgVegdYjXX^dchYZXV^gZ ÖHda^X^iVgaVZmZcX^‹cdaVgZYjXX^‹c ÖGZfjZhi^c\ZmZbei^dc[gdbdg
XjaijgVaaaVg\bZigVi\Zh!YdXjbZc" YZiVhVheVgVegdYjXX^dcZhYZi^ed gZYjXi^dch^ci]ZgViZhX]Vg\ZY[dg
iVah!XjgibZigVi\Zh###^iVbW‚eZgVah XjaijgVaaVg\dbZigV_Zh!YdXjbZciV" Òab^c\egdYjXi^dchd[VXjaijgVacV"
ZhijY^Vcih!ZcZheV^hYZi^ijaVg^iVi aZh!XdgidbZigV_Zh###niVbW^‚ceVgV ijgZ[ZVijgZÒabh!YdXjbZciVg^Zh!
bjc^X^eVa# adhZhijY^VciZh!ZcZheVX^dhYZi^ijaV" h]dgih###VcY[dghijYZcih!ViadXV"
Ö;VX^a^iVg^c[dgbVX^‹VaZhegdYjX" g^YVYbjc^X^eVa# i^dchdlcZYWni]ZX^inXdjcX^a#
idgZhVbWgZaVX^‹VadXVa^ioVX^dch! Ö;VX^a^iVg^c[dgbVX^‹cVaVhegdYjX" ÖEgdk^Y^c\egdYjXZghl^i][jaa^c[dg"
hZgkZ^heZgVaVegdYjXX^‹^idii^ejh idgVhXdcgZaVX^‹cVadXVa^oVX^dcZh! bVi^dcVWdjiadXVi^dch!egdYjXi^dc
YZYVYZhk^cXjaVYZhVbWaVegdYjXX^‹ hZgk^X^dheVgVaVegdYjXX^‹cnidYd hZgk^XZhVcYVjY^dk^hjVaegdYjXi^dc
VjY^dk^hjVa# i^edYZYVidhk^cXjaVYdhXdcaVegd" ^c\ZcZgVa#
YjXX^‹cVjY^dk^hjVa#
78dchigjXX^‹^XddgY^cVX^‹YÉjcV 77j^aY^c\jeVcYXddgY^cVi^c\
mVgmVYZbjc^X^e^hVggZjYZ8ViVajc" 78dchigjXX^‹cnXddgY^cVX^‹cYZ VcZildg`d[idlch]^ehVaadkZg
A6B6G>'!G^XVgY;^\jZgVh'%%-

nV!XdhVfjZ^bea^XV/ jcVgZYYZbjc^X^e^dhZcidYV8ViV" 8ViVadc^V#I]^h^ckdakZh/
Ö;VX^a^iVg^c[dgbVX^‹VaZhegdYjX" ajŠV!adfjZ^bea^XV/ ÖEgdk^Y^c\egdYjXi^dcXdbeVc^Zh
idgZhhdWgZXdbgdYVgZcfjVahZkda Ö;VX^a^iVg^c[dgbVX^‹cVaVhegdYjX" l^i]^c[dgbVi^dcdc]dlidh]ddiVc"
ejciYZaV\Zd\gVÒVXViVaVcV^d[Zg^g idgVhhdWgZX‹bdgdYVgZcXjVafj^Zg nl]ZgZ^c8ViVadc^V!d[[Zg^c\VYk^XZ
VhhZhhdgVbZciZcbViƒg^VYZadXVa^i" ejcidYZaV\Zd\gV[†VXViVaVcVn l^i]gZ\VgYidadXVi^dch
oVX^dch^hZgkZ^heZgVaVegdYjXX^‹ d[gZXZgVhZhdgVb^ZcidZcbViZg^VYZ VcYegdYjXi^dchZgk^XZhVaadkZg
VggZjYZaiZgg^idg^# adXVa^oVX^dcZhnhZgk^X^dheVgVaVegd" i]ZiZgg^idgn#
YjXX^‹cZcidYdZaiZgg^idg^d#

&-

'$'
ÖD[Zg^gVhhZhhdgVbZci^^bejahVg ÖD[gZXZgVhZhdgVb^ZcidZ^bejahVg Ö<^k^c\VYk^XZVcYegdbdi^c\igV^c"
^c^X^Vi^kZh[dgbVi^kZhfjZ[VX^a^i^cVah ^c^X^Vi^kVh[dgbVi^kVhfjZ[VX^a^iZcV ^c\^c^i^Vi^kZhid]ZaeadXVaVji]dg^i^Zh
bjc^X^e^hbZbWgZhYZaVmVgmV^Vah adhbjc^X^e^dhb^ZbWgdhYZaVgZYn Wdi]bZbWZghd[i]ZcZildg`VcY
^ciZgZhhVihVhZg"]daZhZ^cZhcZXZh" Vadh^ciZgZhVYdhZchZgadadhbZY^dh i]dhZ^ciZgZhiZY^cWZXdb^c\bZb"
h|g^ZheZgXddgY^cVggdYVi\ZhVaZh cZXZhVg^dheVgVXddgY^cVggdYV_ZhZc WZghVcYegdk^YZi]Zbl^i]i]Z
hZkZhadXVa^iVih^egdbdjgZZahZjiZg" hjhadXVa^YVYZhnegdbdkZghjiZgg^" cZXZhhVgniddahidXddgY^cViZÒab
g^idg^XdbVZhXZcVg^YZÒabVX^dch# idg^dXdbdZhXZcVg^dYZÒabVX^dcZh# h]ddihVii]Z^gh^iZh!VcYidegdbdiZ
ÖEgdbdjgZZaigZWVaaZcmVgmVZcigZ ÖEgdbdkZgZaigVWV_dZcgZYZcigZadh i]Z^gbjc^X^eVaVgZVhVhadXVi^dch[dg
Zahbjc^X^e^hbZbWgZhegdedgX^d" bjc^X^e^dhb^ZbWgdhegdedgX^dcVc" Òab^c\#
cVcibVgXhYZY^|aZ\^[VX^a^iVcifjZ YdbVgXdhYZY^{ad\dn[VX^a^iVcYdZa ÖEgdbdi^c\i]ZcZildg`Vbdc\hi
hÉ^ciZgXVck^‰cZmeZg^ƒcX^Zh# ^ciZgXVbW^dYZZmeZg^ZcX^Vh# adXVaVji]dg^inbZbWZghVcYegdk^Y"
^c\[gVbZldg`h[dgY^Vad\jZVcYZm"
8<Zhi^‹YÉjcVdÒX^cVk^gijVafjZVX" 8<Zhi^‹cYZjcVdÒX^cVk^gijVa X]Vc\Zhd[ZmeZg^ZcXZ#
ijVXdbaVeg^cX^eVaÒcZhigVdWZgiVVa fjZVXiVXdbdaVeg^cX^eVakZciVcV
b‹ceZgegdbdX^dcVgZacdhigZiZgg^" VW^ZgiVVabjcYdeVgVegdbdX^dcVg 8Gjcc^c\Vk^gijVad[ÒXZi]VihiVcYh
idg^!aV^cYhig^VVjY^dk^hjVaXViVaVcV cjZhigdiZgg^idg^d!aV^cYjhig^VVjY^d" Vhi]ZbV^cl^cYdldeZcidi]ZldgaY
^ZahZXidgYZahhZgkZ^hfjZ]^]VVaV k^hjVaXViVaVcVnZahZXidgYZadhhZg" [dgegdbdi^c\djgiZgg^idgn!i]Z8ViV"
Y^hedh^X^‹YZaZhegdYjXX^dch# k^X^dhfjZZhi{cVY^hedh^X^‹cYZaVh aVcVjY^dk^hjVa^cYjhignVcYi]ZhZg"
AÉdÒX^cVk^gijVa!VigVk‚hYZalZW egdYjXX^dcZh#AVdÒX^cVk^gijVa! k^XZhZXidgXdbeVc^ZhgZVYnidbZZi
lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb! VigVk‚hYZaVlZW i]ZcZZYhd[egdYjXi^dcXdbeVc^Zh#
eZgbZiYjgViZgbZYZbVcZgVgZbd" lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb I]gdj\]i]ZlZWh^iZ
iVidiZhaZh\Zhi^dch^XdchjaiZhfjZ eZgb^iZaaZkVgVXVWdYZbVcZgVgZ" lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb!
d[ZgZ^maV;^ab8dbb^hh^dc#whjcV bdiVidYVhaVh\Zhi^dcZhnXdchjaiVh i]^hk^gijVad[ÒXZZcVWaZhjhZghid
Z^cV|\^a^deZgVi^kVfjZ^cXadjjc fjZd[gZXZaV;^ab8dbb^hh^dc#:h XVggndjiVaa[dgbVa^i^ZhVcYdWiV^c
Y^gZXidg^YZadXVa^ioVX^dch!ZbegZhZh jcbZY^d{\^andeZgVi^kdfjZ^cXaj" Vaa^c[dgbVi^dcegdk^YZYWni]Z;^ab
^egd[Zhh^dcVahYZahZXidgVjY^dk^hjVa nZjcY^gZXidg^dYZadXVa^oVX^dcZh! 8dbb^hh^dc[gdbVcnl]ZgZ^ci]Z
^hZgkZ^hVjm^a^VghYZ8ViVajcnV!YZ ZbegZhVhnegd[Zh^dcVaZhYZahZXidg ldgaY#I]ZhZgk^XZhi]^h^ckVajVWaZ!
XdchjaiV\gVij‰iV# VjY^dk^hjVanhZgk^X^dhVjm^a^VgZhYZ jhZg"[g^ZcYaniddaegdk^YZh^cXajYZV
8ViVajŠV!YZXdchjaiV\gVij^iV# [gZZY^gZXidgnd[adXVi^dch!XdbeVc^Zh
9EgdbdX^‹^ciZgcVX^dcVaZc[Zhi^" VcYegd[Zhh^dcVah^ci]ZVjY^dk^hjVa
kVah^bZgXVih#AÉZfj^eYZaV;^ab 9EgdbdX^‹c^ciZgcVX^dcVa VcYVhhdX^ViZYhZgk^XZ^cYjhig^Zh^c
8dbb^hh^dcVhh^hiZ^m!egZhZcX^Va" Zc[Zhi^kVaZhnbZgXVYdh#:aZfj^ed 8ViVadc^V#
bZcidVigVk‚hYZaZh^chi^ijX^dch YZaV;^ab8dbb^hh^dcVh^hiZ!egZ"
VjY^dk^hjVahXViVaVcZh^$dYZaZh hZcX^VabZciZdVigVk‚hYZaVh^chi^ij" 9>ciZgcVi^dcVaegdbdi^dc
VhhdX^VX^dchYZÒabXdbb^hh^dchYZ X^dcZhVjY^dk^hjVaZhXViVaVcVhn$dYZ Vi[Zhi^kVahVcYbVg`Zih#I]Z;^ab
aZhfjVah[dgbVeVgi!VaZheg^cX^eVah aVhVhdX^VX^dcZhYZÒabXdbb^hh^dch 8dbb^hh^dc^hgZegZhZciZYÅZ^i]Zg
X^iZhcVX^dcVah^^ciZgcVX^dcVahYZa YZaVhfjZ[dgbVeVgiZ!VaVheg^cX^" i]gdj\]^ihdlciZVbdgi]gdj\]
hZXidg/YZhYZaÉ:jgdeZVc;^abBVg" eVaZhX^iVhcVX^dcVaZhZ^ciZgcVX^d" i]Z8ViVaVcVjY^dk^hjVaWdY^ZhVcY$
`Zi:;B!V7Zga†c!ÒchVaBVgX]‚ cVaZhYZahZXidg/YZhYZZa:jgdeZVc dgÒabXdbb^hh^dcVhhdX^Vi^dchd[
>ciZgcVi^dcVaYj;^abB>;V8VccZh! ;^abBVg`Zi:;B!Zc7Zga†c!]VhiV l]^X]^i^hVbZbWZgÅViVaai]ZaZVY^c\

&. 76G8:ADC6"86I6AJCN6;>AB8DBB>HH>DC

'$'
dZaAdXVi^dchIgVYZH]dlVHVciV ZaBVgX]‚>ciZgcVi^dcVaYj;^abB>;! cVi^dcVaVcY^ciZgcVi^dcVabZZi^c\h
Bdc^XVAdh6c\ZaZh# Zc8VccZh!dZaAdXVi^dchIgVYZH]dl ^ci]ZhZXidg/[gdbi]Z:jgdeZVc;^ab
ZcHVciVBdc^XVAdh6c\ZaZh# BVg`Zi:;B^c7Zga^cidi]ZBVgX]‚
B;IDEIJH;I9ED:?9?EDI >ciZgcVi^dcVaYj;^abB>;Vi8VccZh
IdiZhaZhegdYjXX^dchfjZ]V\^cgZWji DK;IJH7I9ED:?9?ED;I VcYi]ZAdXVi^dchIgVYZH]dl^cHVciV
aVXdaÕaVWdgVX^‹YZaV;^ab8dbb^h" IdYVhaVhegdYjXX^dcZhfjZ]VnVc Bdc^XVAdh6c\ZaZh#
h^dc]VcYÉ^cXadjgZZcZahi†idahYZ gZX^W^YdaVXdaVWdgVX^‹cYZaV;^ab
XgƒY^iZacdbYZaV7VgXZadcV"8ViV" 8dbb^hh^dcYZWZg{c^cXaj^gZcadh DJG8DC9>I>DCH
ajcnV;^ab8dbb^hh^dc!XdbiVbW‚ i†ijadhYZXg‚Y^idZacdbWgZYZaV7Vg" I]Zi^iaZXgZY^ih[dgVaaegdYjXi^dch
ZaYZaZhZci^iViheWa^fjZhdeg^kVYZh XZadcV"8ViVajcnV;^ab8dbb^hh^dc! i]VigZXZ^kZXddeZgVi^dc[gdbi]Z
fjZ]V\^cXdaÕaVWdgViZcZagdYVi\Z# Vh†XdbdZaYZaVhZci^YVYZheWa^XVh ;^ab8dbb^hh^dcbjhi[ZVijgZi]Z
IVbW‚YZbVcZbVaZhegdYjXid" deg^kVYVhfjZ]VnVcXdaVWdgVYd cVbZd[i]Z7VgXZadcV"8ViVajcnV
gZhfjZ!jcXdeVXVWVYVaVcdhigV ZcZagdYV_Z#IVbW^‚ceZY^bdhVaVh ;^ab8dbb^hh^dcVcYd[Vcndi]Zg
XdaÕaVWdgVX^‹!ZchgZidgc^cdbeaZgi egdYjXidgVhfjZ!jcVkZoÒcVa^oVYV ejWa^Xdgeg^kViZdg\Vc^hVi^dcXddeZg"
jcf“Zhi^dcVg^ZcfjƒedYZckVadgVg cjZhigVXdaVWdgVX^‹c!cdhYZkjZakVc Vi^c\l^i]i]Zh]ddi#LZVahdgZfjZhi
aVcdhigViVhXV^[ZgaZhdWhZgkVX^dch Xjbea^bZciVYdjcXjZhi^dcVg^dZcZa egdYjXi^dcXdbeVc^Zh!dcXZdjgldg`
fjZXgZ\j^ccZXZhh|g^Zh!hZbegZ fjZejZYZckVadgVgcjZhigVaVWdgn id\Zi]Zg]VhZcYZY!idÒaa^cVfjZh"
VbWaVkdajciViYZb^aadgVgZahZgkZ^# [dgbjaVgaVhdWhZgkVX^dcZhfjZXdc" i^dccV^gZgVi^c\djgldg`VcYbV`^c\
h^YZgZccZXZhVg^Vh!h^ZbegZXdcaV VcndWhZgkVi^dchi]ZnXdch^YZgeZg"
kdajciVYYZbZ_dgVgcjZhigdhZgk^X^d# i^cZci!l^i]i]ZV^bd[^begdk^c\i]Z
hZgk^XZhlZegdk^YZ#

IgdWVgZjVfjZhif“Zhi^dcVg^ValZW EjZYZZcXdcigVghZ NdjXVcYdlcadVYi]^hfjZhi^dccV^gZ[gdb
lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb ZhiZXjZhi^dcVg^dZcaVlZW lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb
HZXX^‹ÆDe^c^‹"Egd[Zhh^dcVaÇ lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb hZXi^dcÆDe^c^dc"Egd[Zhh^dcVaÇ
dVaVcdhigVdÒX^cVVaiZaƒ[dc HZXX^‹cÆDe^c^‹c"Egd[Zh^dcVaÇ dggZfjZhiVXden[gdbdjgd[ÒXZWne]dcZdc
().()*)-%++# dZccjZhigVdÒX^cVZcZaiZa‚[dcd ().()*)-%++#
().()*)-%++#

'%

'$'

'&
A:H9:GC>:GH?DJGH9JBDC9:!6gcVjYAVgg^Zj?ZVc"BVg^ZAVgg^Zj'%%-

76G8:ADC6"86I6AJCN6;>AB8DBB>HH>DC

'$'
F;HGKÞL7BB7F;D7HE:7H µFEHGKxC;H;9;B7F;D7 M>O?I?JIK9>7=EE:?:;7JE
797J7BKDO75 HE:7H;D97J7BKy75 <?BC?D97J7BED?75

&#E:GFJÝI:C>BJC67DC6 &#EDGFJ:I:C:BDHJC6 7:86JH:L:=6K:6HDA>9!
>C9åHIG>6 7J:C6>C9JHIG>6# 7DDB>C<>C9JHIGN
AV^cYhig^VVjY^dk^hjVaXViVaVcVd[Z" AV^cYjhig^VVjY^dk^hjVaXViVaVcV I]Z8ViVaVcVjY^dk^hjVa^cYjhign
gZ^mVahegd[Zhh^dcVah^ZbegZhZh/ d[gZXZVadhegd[Zh^dcVaZhnZbegZhVh/ d[[Zghegd[Zhh^dcVahVcYXdbeVc^Zh
i]Z[daadl^c\VYkVciV\Zh/
6JcXZcigZYZegdYjXX^‹YÉ|bW^i 6JcXZcigdYZegdYjXX^‹cYZ{bW^id
ZhiViVa^ZjgdeZj/ ZhiViVanZjgdeZd/ 66egdYjXi^dcXZcigZd[i]Z
ÖAÉVcn'%%,ZhkVcegdYj^gdXdegd" Ö:cZaVŠd'%%,hZegdYj_ZgdcdXd" ]^\]ZhihiVcY^c\^cHeV^cVcY:jgdeZ
Yj^gV8ViVajcnV,*aaVg\bZigVi\Zh egdYj_ZgdcZc8ViVajŠV,*aVg\dbZ" VhVl]daZ/
X^cZbVid\g|ÒXh!(%iZaZÒabhIK igV_ZhX^cZbVid\g{ÒXdh!(%iZaZÒabZh Ö>c'%%,!,*[ZVijgZÒabh!(%IK
bdk^Zh^b‚hYZ)%YdXjbZciVaheZg IKbdk^Zhnb{hYZ)%YdXjbZc" bdk^ZhVcYbdgZi]Vc)%YdXjbZc"
ViZaZk^h^‹!jcVm^[gVbdaih^b^aVgV iVaZheVgViZaZk^h^‹c!jcVX^[gVbjn iVg^Zh[dgiZaZk^h^dclZgZegdYjXZY
aVegdYjXX^‹gZVa^ioVYVaÉVcn'%%+# h^b^aVgVaVegdYjXX^‹cgZVa^oVYV dgXd"egdYjXZY^c8ViVadc^V!VÒ\jgZ
6b‚h!aZhZbegZhZhXViVaVcZhkVc YjgVciZ'%%+#6YZb{h!aVhZbegZhVh kZgnh^b^aVgidi]ZegZk^djhnZVg#
eVgi^X^eVgZcaVegdYjXX^‹YZa)( XViVaVcVheVgi^X^eVgdcZcaVegdYjX" BdgZdkZg!8ViVaVcXdbeVc^Zh]VYV
YZaX^cZbVegdYj‰iV:heVcnV^YZa X^‹cYZa)(YZaX^cZegdYjX^YdZc h]VgZ^c)(d[i]ZÒabhegdYjXZY^c
-YZaX^cZbVegdYj‰iV:jgdeV# :heVŠVnYZa-YZaX^cZegdYjX^Yd HeV^cVcY-d[i]dhZegdYjXZY
Ö68ViVajcnV!]^]Vb‚hYZ.% Zc:jgdeV# ^c:jgdeZ#
egdYjXidgZhYZaaVg\bZigVi\ZhZh" Ö:c8ViVajŠVZm^hiZcb{hYZ.% ÖI]ZgZVgZbdgZi]Vc.%[ZVijgZÒab
iVWaZgiZh^VXi^kZh!^egdeYZ'#%%% egdYjXidgVhYZaVg\dbZigV_ZhZh" egdYjXi^dcXdbeVc^ZhZhiVWa^h]ZY
ZbegZhZhk^cXjaVYZhVahZXidgVj" iVWaZX^YVhnZcVXi^kd!nXZgXVYZ VcYVXi^kZ^c8ViVadc^V!VcYcZVgan
Y^dk^hjVa!^cXadZci"]^egdYjXidgZh! '#%%%ZbegZhVhk^cXjaVYVhVahZXidg '!%%%XdbeVc^Zha^c`ZYidi]ZVjY^d"
ZbegZhZhYZedhiegdYjXX^‹!eaVi‹h! VjY^dk^hjVa!^cXajnZcYdegdYjXidgVh! k^hjVa^cYjhign!^cXajY^c\egdYjXi^dc
hZgkZ^heZgVaVegdYjXX^‹!Y^hig^Wj‰" ZbegZhVhYZedhegdYjXX^‹c!eaVi‹h! VcYedhiegdYjXi^dcXdbeVc^Zh!
YdgZh^hZgkZ^hVjm^a^Vgh# hZgk^X^dheVgVaVegdYjXX^‹c!Y^hig^" hijY^dh!egdYjXi^dchZgk^XZhVcY
ÖAÉZXdh^hiZbVVjY^dk^hjVaXViVa|eZg" Wj^YdgVhnhZgk^X^dhVjm^a^VgZh# Y^hig^Wji^dcXdbeVc^Zh!VcYVjm^a^Vgn
bZijcVbea^VXX‚hVXVe^iVaÒcVcXZg Ö:aZXdh^hiZbVVjY^dk^hjVaXViVa{c hZgk^XZXdbeVc^Zh#
VigVk‚hYZahV_jiheWa^Xh!ZahXdckZ" eZgb^iZjcVbea^dVXXZhdVaXVe^iVa ÖI]Z8ViVaVcVjY^dk^hjVaÆZXdhnh"
c^hVbWaÉ>chi^iji8ViVa|YZ;^cVcXZh ÒcVcX^ZgdVigVk‚hYZaVhVnjYVhe" iZbÇeZgb^ihVbeaZVXXZhhidXVe^iVa
^Za[dchYÉ^ckZgh^‹B‚h;^abh!jcZXd" Wa^XVh!adhXdckZc^dhXdcZa>chi^ijid ÒcVcXZi]gdj\]ejWa^X\gVcih!V\gZZ"
h^hiZbVegde^fjZhZhjbVVaÉZhiViVa 8ViVa{cYZ;^cVcoVhnZa[dcYdYZ bZcihl^i]i]Z8ViVaVc;^cVcXZ>ch"
^fjZ!eZgiVci!egdedgX^dcVVaZh ^ckZgh^‹cB‚h;^abh!jcZXdh^hiZbV i^ijiZVcYi]ZB‚h;^abh^ckZhibZci
ZbegZhZhjcVkVciVi\ZXdbeZi^i^jZc egde^dfjZhZhjbVVaZhiViVanfjZ! [jcY#I]^h^hVadXVaÆZXdhnhiZbÇ
iZgbZhÒcVcXZgh# edgZaad!egdedgX^dcVVaVhZbegZhVh l]^X]!VYYZYidi]Viegdk^YZYWni]Z
jcVkZciV_VXdbeZi^i^kVZci‚gb^cdh HeVc^h]HiViZ!\^kZhXdbeVc^ZhV
ÒcVcX^Zgdh# XdbeZi^i^kZVYkVciV\Z^cÒcVcX^Va
iZgbh#

''

'$'
6a\jcZhYZaZheg^cX^eVahbZhjgZhh‹c/ 6a\jcVhYZaVhbZY^YVheg^cX^eVaZhhdc/ =ZgZVgZhdbZÒ\jgZhid^aajhigViZ
Ö'%b^a^dchYÉZjgdhYZaÉ>chi^iji8ViVa| Ö'%b^aadcZhYZZjgdhYZa>chi^ijid i]^hed^ci/
YZaZh>cYhig^Zh8jaijgVahYZhi^cVih 8ViVa{cYZaVh>cYjhig^Vh8jaijgVaZh Ö'%b^aa^dcZjgdh^chjeedgiid^cYjh"
VV_jihVaV^cYhig^V# YZhi^cVYdhVVnjYVhVaV^cYjhig^V# ignegdk^YZYWni]Z8ViVaVc>chi^ijiZ
Ö&-b^a^dchYÉZjgdhYZIZaZk^h^‹YZ8V" Ö&-b^aadcZhYZZjgdhYZIZaZk^h^‹cYZ [dgi]Z8jaijgVa>cYjhig^Zh#
iVajcnVYZY^XVihVaVXdegdYjXX^‹ 8ViVajŠVYZY^XVYdhVaVXdegdYjXX^‹c Ö&-b^aa^dcZjgdhYZkdiZYWnIZaZk^h^‹
^VaVXdbegVYZYgZih# nVaVXdbegVYZYZgZX]dh# YZ8ViVajcnVidXd"egdYjXi^dcVcY
ÖJcXdckZc^VbWaÉ>chi^iji8ViVa|YZ;^" ÖJcXdckZc^dXdcZa>chi^ijid8ViVa{c g^\]ihejgX]VhZh#
cVcXZheZgedhVgVY^hedh^X^‹YZaZh YZ;^cVcoVheVgVedcZgVY^hedh^X^‹c Ö6cV\gZZbZcil^i]i]Z8ViVaVc;^"
egdYjXidgZhXViVaVcZhXgƒY^iheZgjc YZaVhegdYjXidgVhXViVaVcVhXg‚Y^idh cVcXZ>chi^ijiZidejiVii]ZY^hedhVa
idiVaYZ*%b^a^dchYÉZjgdh$Vcn# edgjcidiVaYZ*%b^aadcZhYZZjgdh$VŠd# d[i]Z8ViVaVcVjY^dk^hjVaXdbeVc^Zh
adVch[dgVidiVaVbdjcid[*%b^aa^dc
7JcejciYZigdWVYVYZiVaZcih 7JcejcidYZZcXjZcigdYZiVaZcidh Zjgdh$nZVg#
^egd[Zhh^dcVah/ negd[Zh^dcVaZh/
Ö8ViVajcnVi‚b‚hYZ'%#%%%egd[Zh" Ö8ViVajŠVi^ZcZb{hYZ'%#%%%egd" 76bZZi^c\ed^ci[dgiVaZciVcYegd"
h^dcVahfjVa^ÒXVih^ZheZX^Va^ioVih! [Zh^dcVaZhXjVa^ÒXVYdhnZheZX^Va^oV" [Zhh^dcVah/
bdaihYZahfjVah[dgbVihZcaZh Ydh!bjX]dhYZZaadh[dgbVYdhZcaVh ÖI]ZgZVgZ^c8ViVadc^VbdgZi]Vc
bai^eaZhZhXdaZhYZX^cZbV^VjY^d" bai^eaZhZhXjZaVhYZX^cZnVjY^dk^" '%!%%%]^\]an"fjVa^ÒZY!heZX^Va^oZY
k^hjVahZm^hiZcihVaiZgg^idg^!fjZ]Vc hjVaZhZm^hiZciZhZcZaiZgg^idg^d!fjZ egd[Zhh^dcVah!bVcnd[i]ZbigV^cZY
ZhiVieZXZhXaVjZcegd_ZXiZhXdb ]Vch^Yde^ZoVhXaVkZZcegdnZXidh VidcZd[i]ZhZkZgVa8ViVaVcÒabVcY
:aAVWZg^cidYZa;VjcdYZ<j^aaZgbd Xdbd:aAVWZg^cidYZa;VjcdYZ<j^" VjY^dk^hjVahX]ddah!VcYl]deaVnZY
YZaIdgddÛ\dgV!YÉ6aZ_VcYgd6bZ" aaZgbdYZaIdgddÛ\dgV!YZ6aZ_VcYgd V`ZngdaZ^chjX]egd_ZXihVhEVcÉh
c{WVg#IdihVXdbeVcnVihYÉjcVmVgmV 6bZc{WVg#6XdbeVŠVYdhidYdhZaadh AVWng^ci]!Y^gZXiZYWn<j^aaZgbdYZa
YÉZbegZhZhVbWXVeVX^iViiVciYZ edgjcVgZYYZZbegZhVhXdcXVeV" IdgdVcY6aZ_VcYgd6bZc{WVgÉhÒab
eVgi^X^eVgZc\gVchegdYjXX^dchXdb X^YVYeVgVeVgi^X^eVgZc\gVcYZh Û\dgV#6aai]^h!XdbeaZbZciZYWnV
EZg[jbdK^X`n8g^hi^cV7VgXZadcV!YZ egdYjXX^dcZhXdbdEZg[jbZdK^X`n cZildg`d[XdbeVc^Zh[jaanZfj^eeZY
egdYj^gi†idahYZ\gVcƒm^icVX^dcVa^ 8g^hi^cV7VgXZadcV!eVgVegdYjX^g idldg`dcaVg\ZegdYjXi^dchhjX]Vh
^ciZgcVX^dcVaXdbGZXd:aDg[VcVid! i†ijadhYZ\gVc‚m^idcVX^dcVaZ^ciZg" EZg[jbZdgK^X`n8g^hi^cV7VgXZadcV!
YÉVedhiVgeZaX^cZbVYÉVjidggZXd" cVX^dcVaXdbdGZXd:aDg[VcVid!eVgV idegdYjXZhjX]cVi^dcVaanVcY^ciZg"
cZ\jiV[Zhi^kVah^ciZgcVX^dcVahVbW VedhiVgedgZaX^cZYZVjidggZXdcd" cVi^dcVaanhjXXZhh[jaÒabha^`ZGZX
dWgZhXdb:aXVciYZahdXZaahdEVj^ X^YdZc[Zhi^kVaZh^ciZgcVX^dcVaZhXdc VcYI]ZDge]VcV\Z!idiV`ZeVgi^c
H:GG6AADC<6!:hiZkZGdk^gV'%%,

ZahZj\Zgb|!dYÉZhYZkZc^gXZcigZh dWgVhXdbd:aXVcidYZadhe{_Vgdhd ^ciZgcVi^dcVaanVlVgYZYVjiZjgÒabh
ZjgdeZjhYZedhiegdYjXX^‹# EVjnhj]ZgbVcd!dXdckZgi^ghZZc hjX]Vh7^gYhdc\dgEVjVcY]^hWgdi]"
XZcigdhZjgdeZdhYZedhegdYjXX^‹c# Zg!VhlZaaVhd[[Zg^c\i]Z^ghZgk^XZh
8JcbZgXViX^cZbVid\g|ÒX^bedgiVci/ Vh^bedgiVci:jgdeZVcedhiegdYjX"
ÖAV^cYhig^VVjY^dk^hjVaXViVaVcV 8JcbZgXVYdX^cZbVid\g{ÒXd^b" i^dcXZcigZh#
‚hjcVYZaZhb‚hediZcihYZaÉ:hiVi edgiVciZ/
ZheVcnda^!YÉVXdgYVbWaZhYVYZh ÖAV^cYjhig^VVjY^dk^hjVaXViVaVcVZh 86c^bedgiVciÒabbVg`Zi/
YZaÉ:jgdeZVc6jY^dk^hjVaDWhZgkV" jcVYZaVhb{hediZciZhYZa:hiVYd ÖI]Z8ViVaVcVjY^dk^hjVa^cYjhign^h
idgn!Zah^hƒbZgXViX^cZbVid\g|ÒX ZheVŠdan!YZVXjZgYdXdcadhYVidh Vbdc\hii]Zbdhi^bedgiVci^cHeV^c

'( 76G8:ADC6"86I6AJCN6;>AB8DBB>HH>DC

'$' ZjgdeZjZcVhh^hiƒcX^V\adWVa YZa:jgdeZVc6jY^dk^hjVaDWhZgkV" VcY!VXXdgY^c\idÒ\jgZhejWa^h]ZYWn YÉZheZXiVYdgh!eZgYVkVciYZeV‰hdh idgn!ZahZmidbZgXVYdX^cZbVid\g{" i]Z:jgdeZVc6jY^dk^hjVaDWhZgkV" XdbZahEV‰hdh7V^mdh!9^cVbVgXV ÒXdZjgdeZdZcVh^hiZcX^V\adWVaYZ idgn!^hi]Zh^mi]aVg\ZhiX^cZbV dHjƒX^V# ZheZXiVYdgZh!edgYZaVciZYZeV†hZh bVg`Zi^c:jgdeZ^ciZgbhd[dkZgVaa Ö8ViVajcnVgZegZhZciVZa'(YZaV XdbdadhEV†hZh7V_dh!9^cVbVgXV VjY^ZcXZÒ\jgZh!V]ZVYd[Xdjcig^Zh gZXVeiVX^‹idiVaYZabZgXViX^cZbVid" dHjZX^V# hjX]Vhi]ZCZi]ZgaVcYh!9ZcbVg` \g|ÒXV:heVcnV# Ö8ViVajŠVgZegZhZciVZa'(YZaV VcYHlZYZc# Ö6aaaVg\YZa'%%..!b‚hYZYdhb^a^dch gZXVjYVX^‹cidiVaYZabZgXVYdX^cZ" Ö8ViVadc^VVXXdjcih[dg'(d[idiVa YÉZheZXiVYdghkVck^h^iVgaZhhVaZhYZ bVid\g{ÒXdZc:heVŠV# X^cZbVWdmd[ÒXZiV`^c\h^cHeV^c# X^cZbVeZgkZjgZegdYjXX^dchXViV" Ö6adaVg\dYZaVŠd'%%.AD86I>DCH 9>K:GH>I6I9:AD86A>IO68>DCH '#EDGFJ::AI:GG>IDG>D L^i]VcVgZVd[('!%%%`b'!8ViVadc^V :c('#%%%`b'!8ViVajcnVd[ZgZ^m/ D.:GH D.!b{hYZYdh Ö8ViVaVc[ZVijgZh^c8ViVadc^V]VYV aVcZh# b^aadcZhYZZheZXiVYdgZhk^h^iVgdc i]ZVigZVjY^ZcXZd[dkZgildb^a^dc ÖAZhhZjhYZaVbV_dgeVgiYZaZh aVhhVaVhYZX^cZeVgVkZgegdYjXX^d" eZdeaZ^c'%%.# eg^cX^eVahY^hig^Wj‰YdgZh^cYZeZcYZcih cZhXViVaVcVh# ÖBdhiHeVc^h]^cYZeZcYZciY^hig^Wj" ZheVcndaZhh‹cV8ViVajcnV# ÖAVhhZYZhYZaVbVndgeVgiZYZaVh idghVgZZhiVWa^h]ZY^c8ViVadc^V# eg^cX^eVaZhY^hig^Wj^YdgVh^cYZeZc" '#E:GFJÝ:AI:GG>IDG> Y^ZciZhZheVŠdaVhZhi{cZc8ViVajŠV# '#7:86JH:I=:8DJCIGND.:G:>MJC6:CDGB: 6K6HI9>K:GH>IND.G:8:JC6:CDGB:9>K:GH>969 [ZVijgZh/ Ö*-%`bYZXdhiVVbWeaVi\Zh!edgih 9:AD86A>O68>DC:H Ö*-%`bd[XdVhi!l^i]WZVX]Zh! ^adXVa^iVihYZigVY^X^‹bVg^cZgV# :c('#%%%`b'!8ViVajŠVd[gZXZ/ edgihVcYigVY^i^dcVaÒh]^c\idlch ÖJcVhZggVaVYV!ZahE^g^cZjh!VbW Ö*-%`bYZXdhiVXdceaVnVh!ejZgidh VcYk^aaV\Zh# '(%`bYZbjciVcnZhYZÒchV nadXVa^YVYZhYZigVY^X^‹cbVg^cZgV Ö6bdjciV^cgVc\Z!i]ZEngZcZZh! (#%%%bYÉVaVYV# ÖJcVh^ZggV!adhE^g^cZdh!Xdc'(%`b l^i]'(%`bd[eZV`hg^h^c\id(!%%% ÖB‚hYZ'*eVgXhcVijgVah!iVciV YZbdciVŠVhYZ]VhiV(#%%%bYZVaijgV# bZigZhVWdkZhZVaZkZa# aÉ^ciZg^dgXdbVaa^idgVa# ÖB{hYZ'*eVgfjZhcVijgVaZh!iVcid ÖBdgZi]Vc'*cVijgVaeVg`h!Wdi] Ö:mZbeaZhVgfj^iZXiŒc^XhfjZgZXdg" ZcZa^ciZg^dgXdbdZcZaa^idgVa# ^caVcYVcYdci]ZXdVhi# gZcb^aZghYÉVcnhYÉ]^hiŒg^V/YZhYZ Ö:_ZbeadhVgfj^iZXi‹c^XdhfjZgZXd" ÖDjihiVcY^c\VgX]^iZXijgVah^iZh XdchigjXX^dchegZ]^hiŒg^fjZh^gj‰" ggZcb^aZhYZVŠdhYZ]^hidg^V/YZhYZ \d^c\WVX`dkZgi]djhVcYhd[nZVgh cZh\gZ\jZh^gdbVcZh!ÒchVZh\a‚" XdchigjXX^dcZhegZ]^hi‹g^XVhngj^cVh d[]^hidgn/[gdbegZ]^hidg^XXdchigjX" h^Zh^XVhiZaahbZY^ZkVah!WVggdXh \g^Z\VhngdbVcVh!]VhiV^\aZh^Vh i^dchVcY<gZZ`VcYGdbVcgj^ch!id ^gZcV^mZci^hiZh!dZmZbeaZhYZ nXVhi^aadhbZY^ZkVaZh!WVggdXdhn bZY^ZkVa!WVgdfjZVcYGZcV^hhVcXZ aÉVgfj^iZXijgVbdYZgcV^XdciZbed" gZcVXZci^hiVh!dZ_ZbeadhYZaVVgfj^" X]jgX]ZhVcYXVhiaZhVcYbdYZgc g|c^Vc^XhVab‹c# iZXijgVbdYZgcVnXdciZbedg{cZV VcYXdciZbedgVgnldg`hi]ViVgZ Ö<gVchcjXa^hjgWVch!X^jiVihb^i_VcZh c^XdhZcZabjcYd# jc^fjZ^ci]ZldgaY# ^cYjhig^Vah^$dgZh^YZcX^Vah^eZi^ih Ö<gVcYZhcXaZdhjgWVcdh!X^jYVYZh ÖAVg\ZVcYbZY^jb"h^oZY^cYjhig^Va edWaZhe^cidgZhXdh^odcZhgjgVah^c" bZY^VcVh^cYjhig^VaZhn$dgZh^YZcX^V" VcY$dggZh^YZci^VaX^i^ZhVcYidlch! iVXiZhVbWZaeVhYZaiZbeh# aZhneZfjZŠdhejZWadhe^cidgZhXdh e^XijgZhfjZa^iiaZk^aaV\ZhVcYgjgVa nodcVhgjgVaZh^ciVXiVhXdcZaeVhd VgZVhjched^aiWni]ZeVhh^c\d[i^bZ# YZai^Zbed# ') .

¿8>A EDC:.8IÉ=D (#EDGFJ:A678.8ZcaVlZW "7V\| "Bdci\Vi YZAaVkVcZgZh "=dhiVag^X ":aEdci "GZjh lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb "7Zg\V "BjgV "AÉ:hXVaV "IdgidhV "HVci7d^ YZHjZgi hZXX^‹cÆGdYVgZc8ViVajŠVÇ "7dggZY| "EV^hVi\ZhYZaIZg/ YZAadWgZ\Vi "AadgZiYZBVg "K^aVaaZg 8]ZX`i]ZjeYViZYa^hid[bZbWZgh "<jVgY^daV "AZhBVh^Zh "HVci8j\Vi "Dadi "7V^mEVaaVgh d[i]Z78.8B6@:H>I EDH6.8igZWVaaVeZgfjƒgdYVgVidiZa AV78.'$' (#E:GFJÝA678.8cZildg`/ hZ\“Zcihbjc^X^e^h/ eVgiZYZaVgZYYZaV78.%bZbWgZh!ZahfjVahkZiaaZceZg nVY^hedcZYZb{hYZ.8/ 76G8:ADC6 "AÉ=dhe^iVaZi "EVgX.8igVWV_VeVgVfjZgdYVgZc I]Z78.8ValZW ":aBVhcdj "HVci7d^ "IdcV YZIZg YÉ¿cZj lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb ":aEgVi YZAajVcƒh "K^aVYgVj hZXX^‹ÆGdYVgV8ViVajcnVÇ YZAadWgZ\Vi "BVcaaZj "GV_VYZaa <>GDC6 AA:>96 I6GG6<DC6 "<gVcdaaZgh "BVcgZhV "HVWVYZaa "<^gdcV "AaZ^YV "IVggV\dcV 8dchjaiZZaa^hiVYdVXijVa^oVYdYZ "AÉ6ai7Zg\jZY|/ "BViVg‹ "HVci6cYgZj "8VYVfj‚h "6aiVG^WV\dgV "AÉ6bZiaaVYZBVg adhb^ZbWgdhYZaV78.ajk^Va "H^i\Zh "KVaa "AVEdWaVYZHZ\jg "7VgXZadcV YZAadWgZ\Vi YZaAadWgZ\Vi/ "IVaVbVcXV YZ8VbegdYdc "HdahdcV "6\j^aVg "AZhBVh^Zh "<^gdcZaaV "IZggVhhV "8VbegdYdc "Hdgi YZHZ\VggV YZKdaigZ\| "Ej^\"gZ^\ "KVaaYZHVj "AaVcVgh "KVaaYZ7d† "6aZaaV "AajVcƒh/ "EdgiZh 8daahVXVWgV "Bdaa‹ "KVaahYÉ¿cZj/ "6gZcnhYZBjci "6aeZch YZaBdcihZcn/ "K^aVcdkV "HVciEVj "6ai¿cZj "8VaYZhYÉ:higVX "Aaj| ":a7gjaa YZHVj YZHZ\g^Zh ":hedi "8VhiZaaYZ[Zah "EgVih "HVciV:ja|a^V "K^X "HZiXVhZh ":hiZgg^YÉ¿cZj "8ZciZaaZh YZAajVcƒh YZG^jeg^bZg "K^aVYZXVch "K^aVaadc\V "AV<j^c\jZiV 8dchjaiZjaVaa^hiVVXijVa^ioVYVYZah bZbWgZhYZaV78.^ab^c\^c8ViVadc^VÇ YZA^aaZi YZaKVaaƒh YZBdci\g† "AVHZjYÉJg\Zaa '* 76G8:ADC6"86I6AJCN6.8dci]ZlZWh^iZ YZ7Zg\jZY| YZGdYV YZaKVaaƒh "GdhZh "8VhiZaaYZBjg lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb "AVEdWaV "GdYVYZIZg "HVciFj^goZ "IdggdZaaV "AÉ6aiJg\Zaa hZXi^dcÆ.%bZbWZgh!Vaad[ YZ.DGNDJ AV78.8I:AD (#7:86JH:I=:78.>AB8DBB>HH>DC .Û8>A :6H>:G.8Zah ZhiV\j†V!ZhiVhedWaVX^dcZh[dgbVc bZbWZghd[i]Z78.%b^ZbWgdh! l]dbiV`Zi]ZcZXZhhVgnbZVhjgZh V\^a^oVgaV\Zhi^‹YZeZgb^hdhYZgd" fjZkZaVceVgVV\^a^oVgaV\Zhi^‹cYZ idbV`Z^ifj^X`VcYZVhniddWiV^c YVi\ZVahhZjhbjc^X^e^h eZgb^hdhYZgdYV_ZZchjhbjc^X^" Òabh]ddieZgb^ih^ci]Z^gbjc^X^" ^egdedgX^dcVgVidiZhaZhegdYjXidgZh e^dhneVgVegdedgX^dcVgVidYVhaVh eVaVgZVhVcYidegdk^YZegdYjXi^dc ^ciZgZhhVYZhZab|m^bYZhZgkZ^h^ egdYjXidgVh^ciZgZhVYVhZab{m^bd XdbeVc^Zhl^i]Vaaedhh^WaZhZgk^XZh [VX^a^iVihad\†hi^fjZhedhh^WaZh#:cZa YZhZgk^X^dhn[VX^a^YVYZhad\†hi^XVh VcYad\^hi^X[VX^a^i^Zh#6ii^bZd[\d^c\ bdbZciYZejWa^XVgVfjZhiV\j^V[dg" edh^WaZh#:cZabdbZcidYZejWa^XVg idegZhh!i]Z[daadl^c\idlchlZgZ bZceVgiYZaVmVgmVYZaV78.8ldg`hidbV`ZÒab^c\Vaa iZgg^idg^h^\j^XVYVkZ\VYVb‚h[|X^a# XjVafj^Zgaj\VgYZaiZgg^idg^dhZVXVYV dkZg8ViVadc^VZVh^ZgVcYZVh^Zg#Id 6bWVfjZhidW_ZXi^j!Zhi|Xdchigj^ci kZob{h[{X^a#8dcZhiZdW_Zi^kdhZ i]^hZcY!lZVgZWj^aY^c\jeV\gdl^c\ jcVmVgmVYZbjc^X^e^hZcXdchiVci Zhi{XdchigjnZcYdjcVgZYYZbjc^" cZildg`d[idlchl]^X]VagZVYn XgZ^mZbZci^fjZ_VY^hedhVYZb‚h X^e^dhZcXgZX^b^ZcidXdchiVciZnfjZ ]VhbdgZi]Vc.

djg^ciZgcVi^dcVaV^gedgihdcZjc" edgiYÉVk^VX^‹ZmZXji^kV# jcdYZZaadhZcXdchigjXX^‹cnjc YZgXdchigjXi^dcVcYdcZZmZXji^kZ ÖJcedgiVbWa†c^VgZ\jaVgYZeVhhVi" VZgdejZgidYZVk^VX^‹cZ_ZXji^kV# Vk^Vi^dcV^gedgi# \Zgh^YdhedgihVbWa†c^VXdbZgX^Va ÖJcejZgidXdca†cZVgZ\jaVgYZ Ö6edgil^i]gZ\jaVgeVhhZc\Zga^cZh YZbZgXVYZg^Zh# eVhV_ZgdhnYdhejZgidhXdca†cZVXd" VcYildedgihl^i]XdbbZgX^Va Ö&'#%%%`bYZXVggZiZgZh!YZahfjVah bZgX^VaYZbZgXVcX†Vh# XVg\da^cZh# egdeYZb^ah‹cYÉVjide^hiV# Ö&'#%%%`bYZXVggZiZgVh!YZadhfjZ Ö6&'!%%%`bgdVYcZildg`!^cXajY^c\ ÖJcVa†c^V[Zggdk^|g^VYÉVaiVkZadX^iVi VagZYZYdgYZb^ahdcYZVjide^hiV# cZVgan&!%%%`bd[bdidglVn# fjZaVXdbjc^XVVbWaVgZhiVYZ ÖJcVa†cZV[Zggdk^Vg^VYZVaiVkZadX^" Ö6]^\]heZZYgV^alVna^cZXdbbjc^" aÉ:hiVi# YVYfjZaVXdbjc^XVXdcZagZhid XVi^c\l^i]i]ZgZhid[HeV^c# ÖJcVmVgmVYZigVchedgieWa^XjgW| YZa:hiVYd# Ö8^inVcY^ciZgX^inejWa^XWjh!XdVX] ^^ciZgjgW|VbWVjidWjhdh^igZcheZg ÖJcVgZYYZigVchedgiZeWa^XdjgWV" VcYgV^acZildg`hhZgk^c\i]Zl]daZ idiZaiZgg^idg^!^bZigd^igVbk^ZhVaV cdZ^ciZgjgWVcdXdcVjidWjhZh XdjcignVcY!^ci]ZXVe^iVa!7VgXZadcV XVe^iVa!7VgXZadcV# nigZcZhedgidYdZaiZgg^idg^d!VYZ" jcYZg\gdjcYVcYigVbhZgk^XZh# b{hYZbZigdnigVck†VhZcaVXVe^iVa! 7VgXZadcV# 9>:I6B:9>I:GGÛC:6!?dVfj^bDg^higZaa'%%- '+ .'$' )#E:GFJÝ86I6AJCN6wHJCE6ÞH )#EDGFJ:86I6AJx6:HJCE6ÞH )#7:86JH:86I6ADC>6>H:M8:A" 7:C8DBJC>86I 7>:C8DBJC>869D A:CIAN8DBBJC>86I:9 AV[VkdgVWaZjW^XVX^‹YZ8ViVajcnV^ AV[VkdgVWaZjW^XVX^‹cYZ8ViVajŠV! 8ViVadc^VÉhhjeZgWadXVi^dcVcY^ih jcVXdbeaZiVmVgmVYZXdbjc^XVX^dch _jcidXdchjXdbeaZiVgZYYZXdbj" XdbeaZiZ!XdchiVcian\gdl^c\cZi" ZcXgZ^mZbZciXdchiVci[VcfjZh^\j^ c^XVX^dcZhZcXdchiVciZXgZX^b^Zcid! ldg`d[Xdbbjc^XVi^dchbV`Zh^i [|X^abdjgZÉheZgidiZaiZgg^idg^^VXXZ" [VX^a^iVaVbdk^a^YVYedgidYdZaiZ" ZkZgfj^X`ZgidbdkZVgdjcYi]Z Y^gVidiVggZj!jcVXdcY^X^‹XaVjYZh gg^idg^dnZaVXXZhdVidYVheVgiZh! l]daZXdjcignVcYidhiVn^cZVhn YZaejciYZk^hiVad\†hi^XZcZaXVhYZ XdcY^X^‹cXaVkZYZhYZZaejcidYZ idjX]l^i]i]Zl]daZldgaY!VXgjX^Va aZhegdYjXX^dchVjY^dk^hjVah#8ViV" k^hiVad\†hi^XdZcZaXVhdYZaVhegd" ad\^hi^XVaXdch^YZgVi^dc[dgVjY^dk^hjVa ajcnVY^hedhVYZ/ YjXX^dcZhVjY^dk^hjVaZh#8ViVajŠV egdYjXi^dc#8dbbjc^XVi^dch^c[gVh" ÖFjVigZVZgdedgih^ciZgcVX^dcVahjc Y^hedcZYZ/ igjXijgZ^c8ViVadc^V^cXajYZh/ YZahfjVahZcXdchigjXX^‹^jcVZgd" Ö8jVigdVZgdejZgidh^ciZgcVX^dcVaZh Ö.

76G8:ADC6"86I6AJCN6.>AB8DBB>HH>DC .'$' M6GM69:IG6CHEDGIH>6:GDEDGIH G:99:IG6CHEDGI:HN6:GDEJ:GIDH IG6CHEDGIHC:ILDG@6C96>GEDGIH 86I6AJCN6 H6769:AA <>GDC6"8DHI67G6K6 6ZgŒYgdb 6ZgdejZgid 6Zg‹Ygdbd 6ZgdejZgid 6ZgdYgdb 6^gedgi AA:>96 6ZgdedgiZcXdchigjXX^‹ 6ZgdejZgidZcXdchigjXX^‹c 6^gedgijcYZgXdchigjXi^dc 76G8:ADC6 6Zgdedgi$6ZgdejZgid$6^gedgi 86GG:I:G:H 86GG:I:G6H GD69H G:JHI6GG6<DC6 IG:C6aiVkZadX^iVi 6Zgdedgi$6ZgdejZgid$6^gedgi IG:C6aiVkZadX^YVY IG6>C=^\]heZZY '.

#&.ZWgZgd .#%-"&. :AHDA . &-#'-"&. &."&.#&% HZiZbWgZ HZei^ZbWgZ HZeiZbWZg *#&-"*#). &+#')"&+#*- 9ZhZbWgZ 9^X^ZbWgZ 9ZXZbWZg +#*."*#&.#(% 6\dhi 6\dhid 6j\jhi )#).#(% ?ja^da ?ja^d ?jan )#'(")#)+ &.'$' *#E:GFJÝI:C>BJC8A>B6B:9>" *#EDGFJ:I>:C:JC8A>B6 *#7:86JH:L:=6K:6B:9>I:GG6" I:GG6C>>BDAI:H=DG:H9:AAJB B:9>I:GGÛC:D8DCBJ8=6H=D" C:6C8A>B6I:6C9B6CNHJCH=>" 8ViVajcnV\VjYZ^mYÉjcXa^bVbZY^iZg" G6H9:AJO C:=DJGH gVc^VbW/ 8ViVajŠV\doVYZjcXa^bVbZY^iZgg{" 8ViVadc^VZc_dnhVBZY^iZggVcZVc ÖB‚hYZ(%%Y^ZhYZhdaVaÉVcn# cZdXdc/ Xa^bViZl^i]/ Ö&%]dgZhY^|g^ZhYZaajbVaÉ]^kZgc^ ÖB{hYZ(%%Y†VhYZhdaVaVŠd# ÖBdgZi]Vc(%%hjch]^cZYVnh ÒchV&*VaÉZhi^j# Ö&%]dgVhY^Vg^VhYZajoZc^ck^Zgcdn eZgnZVg# ÖJcViZbeZgVijgVi†e^XVYZaXa^bV ]VhiV&*ZckZgVcd# Ö&%]djghd[a^\]ieZgYVn^cl^ciZg bZY^iZggVc^!idi^fjZZhegdYjZ^mZc ÖJcViZbeZgVijgVi†e^XVYZaXa^bV VcYjeid&*^chjbbZg# \gVchkVg^VX^dchhZ\dchaVodcV\Zd" bZY^iZgg{cZd!VeZhVgYZaVh^bedg" ÖIne^XVaanBZY^iZggVcZVciZbeZgV" \g|ÒXV# iVciZhkVg^VX^dcZhfjZhZegdYjXZc ijgZh!i]dj\]i]ZhZkVgn\gZVianYZ" ÖJcVeajk^dbZig^VZfj^a^WgVYVVbW hZ\caVodcV\Zd\g{ÒXV# eZcY^c\dci]Z\Zd\gVe]^XodcZ# egZX^e^iVX^dchegZYdb^cVcibZciZc ÖJcVeajk^dbZig†VZfj^a^WgVYV!Xdc Ö7VaVcXZYgV^c[Vaa!l^i]egZX^e^iVi^dc ZahbZhdhYÉVWg^a^bV^\!^eaj\Zhb^i" egZX^e^iVX^dcZhegZYdb^cVciZbZciZ egZYdb^cVcian^c6eg^aVcYBVn!l^i] _VcZhVcjVahbdYZgVYZhYÉZcigZ(*% ZcadhbZhZhYZVWg^anbVnd!naajk^Vh VbdYZgViZVccjVaVkZgV\ZgV^c[Vaa ^.#%.ZWgZg .#)' BVg BVgod BVgX] *#(-"+#'."&-#)- DXijWgZ DXijWgZ DXidWZg *#)."&-#)."&."+#'' &+#).#&&"&. ?jcn ?jc^d ?jcZ )#&.#&. &+#()"&. &+#')"&+#(( '- . 6Wg^a BV^\ BVnd BVn )#''"*#*& &-#*%"&. &-#&.")#'' &.ZWgjVgn +#(%".#&.#)("&-#&+ I=:HJC 6Wg^a 6eg^a )#*'"*#(.#&.#%* &.%%ba# HDGI>96 EDHI6 H6A>96 EJ:HI6 HJCG>H: HJCH:I :AHDA <ZcZg :cZgd ?VcjVgn .%%ba# bZY^VhVcjVaZhbdYZgVYVhZcigZ (*%".%%ba# (*%n.#%+". &.#(.".#'' CdkZbWgZ Cdk^ZbWgZ CdkZbWZg +#')"+#*.

!.BB 6K:G6<:G6>C..!( '.!. +(!) ''!% +'!* +!) +!' )#AVFjVg &'!% ('!+ &')!+ +%!' &)!+ )!.#AVEdWaVYZHZ\jg (!' &(!. +*!* %!* '&!+ %!% -(!. *%!( &. %!% %!+ &%)!% &%!' &-+!) &!% &-!+ '#9dhg^jh .8# EVgVjcV^c[dgbVX^‹cXdbeaZiVXdchjaiVgZa]^hi‹g^XdYZhYZ'%%*ZcaVlZWlll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#XdbhZXX^‹c»GdYVgV8ViVajŠV¼3»BZiZdgdad\†V¼ . +#DaZhVYZBdcihZggVi  &%)!% (.!. *&!) '. (!' &*#8aVg^VcVYZ8VgYZcZg -!% &*!.%!. )!. %!% ).#HVciEZgZYZG^WZh '!+ (*!' '+!' -(!' (*!.#HiVi^dchZaZXi^dcWn78. &--!.#HZaZXX^‹YÉZhiVX^dchVX|ggZXYZaV78. ((!) %!% *. &%&!' &+!' *-!+ '-!% &!+ )'!% &-!% %!% &-#AVHZjYÉJg\Zaa &%!+ '%!.!+ '!& -(!. *'!) &!% %!+ &%*!* '. . )&!) )*!' +!% &!. .)!) +.6AA'%%.:7G:G 6<DHID B6G8= B6GOD ?JA>DA <:C:G :C:GD 6<DHI ?JC>D 67G>A 67G>A 6EG>A B6Gv ?JA>D B6ND ?JC: ?JCN B6>< ?JAN B6N &#7VgXZadcV )!.&!& &'!% &!. )!) *&!) )!% (&!) ')#AÉ6bZiaaVYZBVg &%!% '(!.)!' &&#IdggdZaaVYZBdci\g† .!.!+ '+!. '*!. '!% &!. .!) &.!' &+!% *!' &+!. &+)!.)!+ +)!.:7G:GD ?6CJ6GN 6J<JHI .#Dadi (!% '. &+!% ). '+!+ &%!. &%)!* *. &%!' '!) '%!) EZgVjcV^c[dgbVX^‹XdbeaZiVXdchjaiZjaÉ]^hiŒg^XYZhYZa'%%*ValZWlll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#XdbhZXX^‹»GdYVgV8ViVajcnV¼3»BZiZdgdad\^V¼ . &'!+ '+!' &)+!' ++!( &%!& )!* )*!' '&!+ (*!( &+!* &!( &)#8ZgkZgV &%!) &+!) '.!+ &'.!.!% *&!* '%!) &!% &. &+. 76G8:ADC6"86I6AJCN6. . '!' &!. -!' -*!. +%!% '&#6bedhiV '+!* (%!& '+!+ .-!( &!.!% '!' (*!' -#9Vh '!% ')!' .!% (. . (%!% '(!. +%!% &.BB EG:8>E>I68>âCB:9>6'%%. *!. &)&!.-!+ '*!+ &%!% %!% (!.!% .%!' '%!' *+!) +'!. . (.BB H:EI>:B7G: H:EI:B7:G CDK>:B7G: CDK:B7G: CDK:B7:G 9>8>:B7G: 9:H:B7G: 9:8:B7:G H:I:B7G: . '. .8# '.!. (&!) *!+ --!% &)!+ *-!- &'#K^adW†YÉDcnVg +!' ++!) ')!.-!) -+!.dg[jgi]Zg^c[dgbVi^dcX]ZX`i]Z]^hidg^XVagZXdgY[gdb'%%*dci]ZlZWh^iZlll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#XdbhZXi^dc»H]ddi^c\^c8ViVadc^V¼3»BZiZdgdad\n¼ HdjgXZ/BZiZdgdad\^XVaHZgk^XZd[8ViVadc^V1lll#bZiZdXVi#Xdb3"8a^bVi^XWjaaZi^ch'%%*"'%%. )(!+ &('!) (.gVcXda† +!) '+!% '(!+ &.!+ %!.jZciZ/HZgk^X^dBZiZdgda‹\^XdYZ8ViVajŠV1lll#bZiZdXVi#Xdb3"7daZi^cZhXa^b{i^Xdh'%%*"'%%.'!) &.!.!. +(!.'!% +!' '*!' &%#GdhZh (!+ ).!% '. '*!) )(!' %!) &')!- '*#G^WVggd_V +!' . &!+ -!' &(!) ''!& &%!' '!+ '%#K^Za]V . ''#8dchiVci† . '. '.:7GJ6GN D8IJ7G: D8IJ7G: D8ID7:G . (+!% .#AaZ^YV7dgYZiV &. -!. %!+ '(!. (+!' &. +&!. *'!& (&!.!. '!.'$' EG:8>E>I68>âB>I?6C6'%%.!.!( &(#8VbVgVhV$DhYZ7VaV\jZg +!.!' +-!+ '!.!% &)&!+ ')!' '!+ (-!.!% &(!) &&!% +'!.>AB8DBB>HH>DC .!.!) &)!.!) '*!) .!+ ))!+ &&&!' .(!% *(!.!% '%!+ '!% *#BVa\gViYZBVg '!% )%!' '. &%. -!+ +.!+ &%%!& &!% ''!- (#<jgW &&!% '%!% '%!% &((!* . &'+!& &%%!+  &-!.!) &-!) &!. (!* (&!( &%(!. -%!' (%!+ (.8# .!+ '(!+ )+!+ '(!% %!' &+#:hedi  +*!.!) ('!' &+!' (!- .-!) -!) *. &&. .!.!.!.'!% &%+!% (*!) &'!% &(%!+ '-!.dci/HZgkZ^BZiZdgdaŒ\^XYZ8ViVajcnV1lll#bZiZdXVi#Xdb3"7jiaaZi^chXa^b|i^Xh'%%*"'%%. '(#AÉ:heaj\VYZ. &.!' . *+!) .!.!+ &!' *. &.#HZaZXX^‹cYZZhiVX^dcZhVXVg\dYZaV78.!% &%!) .!) +(!.!.-!) *.

'&!* &.'$' I:BE:G6IJG6B>I?6C6°8 I:BE:G6IJG6B:9>6°8 6K:G6<:I:BE:G6IJG:°8 H:EI>:B7G: H:EI:B7:G CDK>:B7G: CDK:B7G: CDK:B7:G 9>8>:B7G: 9:H:B7G: 9:8:B7:G H:I:B7G: .!) &%!) &'!& &*!% &.!+ -!) &'!+ &+!' '&!. '(!.!) &'!. )!+ &%!' &&!. &(!) &+!.8# .:7GJ6GN D8IJ7G: D8IJ7G: D8ID7:G . &-!* ''!' '(!+ ''!. '%!. &&!( . &%!' .!+ -!+ &'!) &+!' '(!% ''!% &-!. &*!. &. '(!' &. &&#IdggdZaaVYZBdci\g† -!% . &'!& &*!& &-!+ '&!.!% &+!* &'!& . &(!& *!.!. &*!.dci/HZgkZ^BZiZdgdaŒ\^XYZ8ViVajcnV1lll#bZiZdXVi#Xdb3"7jiaaZi^chXa^b|i^Xh'%%*"'%%.!* &(!* &+!* '%!( ''!' '%!. &(!.!% &&!& &*!' &-!+ '&!.!) &%!+ &)!% &+!.!( &'!) &*!.!. '%!( &-!& &)!' .!) *!& &(#8VbVgVhV$DhYZ7VaV\jZg (!. ''!) '%!' &+!& &%!) .!& &&!+ &'!+ &*!% &. &. &'!% &'!.!& '!+ %!- '&#6bedhiV .!.!.8# EVgVjcV^c[dgbVX^‹cXdbeaZiVXdchjaiVgZa]^hi‹g^XdYZhYZ'%%*ZcaVlZWlll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#XdbhZXX^‹c»GdYVgV8ViVajŠV¼3»BZiZdgdad\†V¼ . ''!& &.!) . &.!' ''!' '(!. &(!+ &+!& '%!( '&!. &. &-!& &(!( +!. .!* '%!.!. +!' &*#8aVg^VcVYZ8VgYZcZg *!+ . ")!& %!* (!' +!.!* &*!* &%!) -!& '#9dhg^jh -!* .8# (% .!) &)!' *!) )!( '%#K^Za]V (!( )!.!% &*!( &%!' . +!% )!% &+#:hedi "%!* "&!.!& ''!% '%!. &'!( &%!( '(#AÉ:heaj\VYZ.!% (!* %!& .!+ &&!+ &)!. '%!) '&!.!) &%!* &&!& &)!) &.!' -#9Vh (!+ )!' *!% . +#DaZhVYZBdcihZggVi .!' (#<jgW (!.!& (!% %!' "(!' &. &&!.jZciZ/HZgk^X^dBZiZdgda‹\^XdYZ8ViVajŠV1lll#bZiZdXVi#Xdb3"7daZi^cZhXa^b{i^Xdh'%%*"'%%. '%!+ &+!.!* &.!.!+ &+!* &&!( *!.dg[jgi]Zg^c[dgbVi^dcX]ZX`i]Z]^hidg^XVagZXdgY[gdb'%%*dci]ZlZWh^iZlll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#XdbhZXi^dc»H]ddi^c\^c8ViVadc^V¼3»BZiZdgdad\n¼ HdjgXZ/BZiZdgdad\^XVaHZgk^XZd[8ViVadc^V1lll#bZiZdXVi#Xdb3"8a^bVi^XWjaaZi^ch'%%*"'%%. &)!' &. &.:7G:GD ?6CJ6GN 6J<JHI .#AVEdWaVYZHZ\jg '!( +!) -!.!% &(!* .!. '&!% &-!. &)!.!% &&!. . +!.!.!& &%!% &'!.!) . '%!+ &.!* ''#8dchiVci† .#HiVi^dchZaZXi^dcWn78. '&!) &-!+ &)!& .!& &(!( *!' &!' &-#AVHZjYÉJg\Zaa )!( +!% .!) *!( . &*!( &.gVcXda† . &)!.!+ &(!) &+!& &. '(!.!' . &&!.!+ '(!( '*!* '*!% ''!* &%!( . . '(!( '(!% '%!+ &+!. &%!.!.!) &'#K^adW†YÉDcnVg *!.!& '%!+ ''!. &&!+ &'!' &)!' &-!* '&!+ '(!) '(!) '&!& &. . &-!& &. &. &-!. '!. (!) &)#8ZgkZgV )!' . &&!( *!& '!- *#BVa\gViYZBVg -!+ &%!( &%!.!( '&!' ''!( '&!+ &. &&!. &%!' -!- ')#AÉ6bZiaaVYZBVg +!. .!( '%!+ ''!. ''!+ ')!( ')!% '&!.#Dadi +!( -!+ . .!% &&!.!& &)!( -!% *!.!) . -!% -!.!.:7G:G 6<DHID B6G8= B6GOD ?JA>DA <:C:G :C:GD 6<DHI ?JC>D 67G>A 67G>A 6EG>A B6Gv ?JA>D B6ND ?JC: ?JCN B6>< ?JAN B6N &#7VgXZadcV . '*#G^WVggd_V . ''!* &.#HZaZXX^‹cYZZhiVX^dcZhVXVg\dYZaV78.!+ EZgVjcV^c[dgbVX^‹XdbeaZiVXdchjaiZjaÉ]^hiŒg^XYZhYZa'%%*ValZWlll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#XdbhZXX^‹»GdYVgV8ViVajcnV¼3»BZiZdgdad\^V¼ . &. &-!& '&!. )!( &%#GdhZh . &(!& *!* (!% )#AVFjVg *!% +!& .#HZaZXX^‹YÉZhiVX^dchVX|ggZXYZaV78.#HVciEZgZYZG^WZh . -!.!' &*!+ &'!.!' -!* &'!( &+!% '%!% ''!* '&!& &.!+ &&!.#AaZ^YV7dgYZiV )!' -!( &%!) &(!. '&!% &+!. &*!+ &.

'$' :HI68>DCHB:I:DGDAä<>FJ:H>B:B7G:H9:A678.8B:B7:GH 76G8:ADC6 )#A6FJ6G .#A6ED7A6 '.8EGDE:GH :HI68>DC:HB:I:DGDAâ<>86HNB>:B7GDH9:A678. .#H6CIE:G: 9:86G9:C:G ''#8DCHI6CIÞ (* ÖEgVih 9:G>7:H Ö6\j^aVg ÖGZjh YZAajVcƒh Ö8VhiZaaYZ[Zah YZHZ\VggV ÖIVggV\dcV ÖGdYVYZIZg ÖH^i\Zh ÖBVcgZhV (' '(#AÉ:HEAJ<6 ÖHVci7d^ ÖEj^\"GZ^\ <>GDC6 9:.#AA:>96 '/ ( ÖHVci6cYgZj ÖBVcgZhV &'#K>AD7Þ9ÉDCN6G 7DG9:I6 YZAaVkVcZgZh ÖBjgV Ö<^gdcV ÖHVWVYZaa '%#K>:A=6 ' (#<JG7 ÖHVci8j\Vi AA:>96 ÖAVKVaaYZ7d^ () Ö8ZciZaaZh - YZaKVaaƒh ÖK^aVaaZg Ö:a7gjaa &(#86B6G6H6$DH ÖHVciFj^goZ ÖAZhBVh^Zh 9:76A6<J:G I6GG6<DC6 (+ YZaKVaaƒh (( YZGdYV ÖIVaVbVcXV &)#8:GK:G6 '&#6BEDHI6 ÖAZhBVh^Zh ÖIZggVhhV ÖIdgidhV YZKdaigZ\| &*#8A6G>6C6 ÖBVcaaZj .8EGâM>BDH L:6I=:GHI6I>DCH6C98ADH:G78.#DADI ÖAV<j^c\jZiV Ö6aeZch Ö8VbegdYdc YÉ¿cZj &#76G8:ADC6 Ö7Zg\V ÖAaVcVgh ÖAVKVaaYZ7d^ Ö:aBVhcdj Ö7dggZY| ÖBdaa‹ ÖHdgi (& Ö:aEgVi Ö<^gdcZaaV ÖDadi YZAadWgZ\Vi &.G6C8DAÞ YZAajVcƒh ÖGV_VYZaa ÖHVciV:ja|a^V -#96H ÖHdahdcV ')#AÉ6B:IAA6 YZG^jeg^bZg Ö7V\| 9:B6G &+#:HEDI ÖIdcV Ö<jVgY^daV ÖAÉ6bZiaaVYZBVg Ö6ai¿cZj ÖK^X YZ7Zg\jZY| Ö:hedi '*#G>76GGD?6 Bjc^X^e^hegdeZghVb‚hYjcVZhiVX^‹bZiZdgdaŒ\^XV ÖK^aVYgVj ÖAVEdWaVYZA^aaZi Ö:hiZgg^YÉ¿cZj Bjc^X^e^dheg‹m^bdhVb{hYZjcVZhiVX^‹cbZiZdgda‹\^XV ÖK^aVcdkVYZHVj IdlchXadhZidbdgZi]VcdcZlZVi]ZghiVi^dc (& 76G8:ADC6"86I6AJCN6. &. ÖAaj| ÖHVciEVj ÖAÉ=dhe^iVaZi 9:H:<JG ÖEgVih YZHZ\g^Zh YZAadWgZ\Vi YZAajVcƒh ÖHZiXVhZh Ö7V^mEVaaVgh '& ÖBdci\Vi Ö8VhiZaaYZBjg '. ÖEj^\"GZ^\ ÖK^aVaadc\VYZIZg ÖHVci7d^ Ö:aEdciYZHjZgi ÖHVci7d^ / YZAadWgZ\Vi YZAajVcƒh &%#GDH:H ÖAVEdWaV '- ÖK^aVYZXVch Ö8VYVfj‚h YZHZ\jg '' *#B6A<G6I ÖGdhZh ÖHdgi '#9DHG>JH * ) 9:B6G Ö6aZaaV &&#IDGGD:AA6 &-#A6H:J '( Ö=dhiVag^X '+ Ö6gZcnhYZBjci 9:BDCI<GÞ 9ÉJG<:AA ') ÖAadgZiYZBVg Ö8VaYZhYÉ:higVX ÖAÉ:hXVaV ÖAVHZjYÉJg\Zaa + Ö<gVcdaaZgh +#DA:H69: ÖIdggdZaaV ÖHdgi ÖBViVg‹ BDCIH:GG6I YZBdci\g† '* .>AB8DBB>HH>DC .

:GÝC8>:H=DG¿G>:H Adh6c\ZaZh ".. ". ?d]VccZhWjg\ % 9>. ?ZgjhVaZb % CZlNdg` "+ CV^gdW^ & I>B:9>.:G:C8:H "+ CZl9Za]^ ) AV=VkVcV G^dYZ?VcZ^gd ") 7Z^_^c\ + AdcYdc "& Id`nd ..:G:C8>6H=DG6G>6H BZm^Xd9.()-). EVg^h % HnYcZn - LVghVl % GZ[ZgƒcX^V7VgXZadcV$GZ[ZgZcX^V7VgXZadcV$GZ[Zg^c\id7VgXZadcV +#E:GFJÝwHJCEA6:G6AADI?6G" +#EDGFJ::HJCEA68:G +#7:86JH:>I>H6EA:6HJG:ID IJG>HB:9:86I6AJCN6 H:>B:C?6G686I6AJCN6 6AD?6GH:N8DB:G:C86I6AJx6 HI6N6C9:6I>C86I6ADC>6 IZa#/ ().%% lll#XViVajcnVijg^hbZ#Xdb ÖB‚hYZ*%%#%%%eaVXZhYÉVaadi_VbZci ÖB{hYZ*%%#%%%eaVoVhYZVad_Vb^Zcid ÖBdgZi]Vc*%%!%%%WZYhVi]diZah! gZeVgi^YZhZcigZ]diZah!eZch^dch! gZeVgi^YVhZcigZ]diZaZh!eZch^dcZh! \jZhi]djhZh!VeVgibZcih!gjgVa VeVgiVbZcih!Vaadi_VbZcihgjgVah! VeVgiVbZcidh!Vad_Vb^ZcidhgjgVaZh! ]djhZh!XVbeh^iZh!]dhiZah### X|be^c\h!VaWZg\h### XVbe^c\h!VaWZg\jZh### ÖBdgZi]Vc&+!%%%gZhiVjgVciZhiVW" ÖB‚hYZ&+#%%%ZhiVWa^bZcihYZgZh" ÖB{hYZ&+#%%%ZhiVWaZX^b^ZcidhYZ a^h]bZcih# iVjgVX^‹# gZhiVjgVX^‹c# (' .'$' =DG:H =DG:H =DG6H =DG6H =DJGH =DJGH 9>.

gVc`6eegZYZg^h'%%- 76G8:ADC6"86I6AJCN6.>AB8DBB>HH>DC . '$' (( 6=!8É:I6>Iv6A6K>:!.

8C IZa#/ ().'$( A:H.>AB8DBB>HH>DCH AV78.^ab8dbb^hh^dcCZildg`nZhiViVa CZildg`VcYhiViZl^YZaZkZaHeV^c b^hh^dc#AÉdW_ZXi^jYÉVfjZhiZh HeV^c.8Zhb^ZbWgdYZaVheg^c" I]Z78.>AB8DBB>HH>DC HE6>C.>AB8DBB>HH>DC:GH>C" :JGDE:6C.8 I:GC6I>DC6A6.>AB8DBB>HH>DCH.8^hVbZbWZgd[i]ZaZVY^c\ A6H.^ab8dbb^hh^dc#I]ZV^bd[i]ZhZ VhhdX^VX^dch‚hhZbegZXgZVgZhigV" YZZhiVhVhdX^VX^dcZhZhh^ZbegZ VhhdX^Vi^dch^hValVnhidXgZViZ_d^ci iƒ\^ZhYÉVXX^‹XdbjcZh!egdbdjgZaV XgZVgZhigViZ\^VhYZVXX^‹cXdbjcZh! VXi^dchigViZ\^Zh!egdbdi^c\cZildg` gZXZgXVZcmVgmVYZadXVa^ioVX^dch! egdbdkZgaVWhfjZYVZcgZYYZadXV" hZVgX]d[adXVi^dch!XdbeVc^Zh ZbegZhZh^hZgkZ^heZgYdcVgjcVh" a^oVX^dcZh!ZbegZhVhnhZgk^X^dheVgV VcYhZgk^XZhidegdk^YZegdYjXZgh hZhhdgVbZciVYZfjViVahegdYjXidgh YVgjcVhZhdgVb^ZcidVYZXjVYdVadh l^i][jaa^c[dgbVi^dcVcYVYk^XZVcY ^egdedgX^dcVggZXjghdh[dgbVi^jhVah egdYjXidgZhnegdedgX^dcVggZXjghdh egdk^Y^c\bZbWZghl^i]igV^c^c\ hZjhVhhdX^Vih# [dgbVi^kdhVhjhVhdX^VYdh# gZhdjgXZh# 6HHD8>6I>DCD..>AB8DBB>HH>DCH VhhdX^VX^dchYZÒabXdbb^hh^dchZc X^eVaZhVhdX^VX^dcZhYZÒabXdb" VhhdX^Vi^dchd[ÒabXdbb^hh^dchVi .^ab8dbb^hh^dc >ciZgcVi^dcVa!ZjgdeZd:jgdeZVc gdeZVc:jgdeZVc.))'' ^c[d5Zj[Xc#cZi .^ab8db" .>AB8DBB>HH>DCH aÉ|bW^i^ciZgcVX^dcVa6hhdX^Vi^dcd[ b^hh^dchZcZa{bW^id^ciZgcVX^dcVa ^ciZgcVi^dcVa6hhdX^Vi^dcd[.+(.^ab .^ab8dbb^hh^dc CZildg`^ZhiViVaHeV^c.^ab8dbb^hh^dcZgh>ciZgcVi^dcVa! 6hhdX^Vi^dcd[.) ^c[d5V[X^#dg\ lll#Zj[Xc#cZi ^c[d5heV^cÒabXdbb^hh^dc#dg\ lll#V[X^#dg\ lll#heV^cÒabXdbb^hh^dc#dg\ '*@>A6I:H!EVim^6b‚oXjV'%%- () .&*'''&'.^ab8dbb^hh^dc#:adW_Zi^kd .8‚hbZbWgZYZaZheg^cX^eVah AV78.Vm/ (). IZa#/ &(%.^ab8dbb^hh^dcZgh 8dbb^hh^dcZgh>ciZgcVi^dcVa!:j" ZjgdeZj:jgdeZVc.8> C:ILDG@:J.&*'&*&.

Vm/ ()...&*&-+*+) H:<DK>6.%%*)-% bgjVcd5V"eVabV#Zh .*)''(-.>AB8DBB>HH>DC 7>A76D.Vm/ ().'.%%-% XdggZd5bVYg^YÒabXdbb^hh^dc#Xdb IZa#/ ()..%- ÒabXdbb^hh^dc5bZcdgXV#Zh IZa#/ ().Vm/ ().&(+%&+.>ABD.>AB8DBB>HH>DC IZa#/ ().>AB8DBB>HH>DC <6A>8>6.Vm/ ().Vm/ ().Vm# ().&(+-+.)()-&. I:C:G>.>AB8DBB>HH>DC IZa#/ ()..%%*)-& lll#eVabVk^gijVa#Zh gjWZc#\jcY^c5ZmigZbVYjgV[X#dg\ lll#ZmigZbVYjgV[X#dg\ (* A:H.Vm/ ().>AB8DBB>HH>DC 8DBB>HH>DC IZa#/ ().-.>8: lll#iZcZg^[ZÒab#Xdb IZa#/ ().')%- .-&*)*-).'&)+%(*) ijg^hbd5XVgbdcV#dg\ lll#bVYg^YÒabXdbb^hh^dc#Xdb . lll#X^jYVYYZaVajo#Zh hZk^aaV"Òab"d[ÒXZ5hZk^aaV#dg\ B:CDG86.>AB IZa#/ ().*)*%&))) ÒabXdbb^hh^dc5X^jYVYYZaVajo#Zh lll#bVaV\VÒabd[ÒXZ#Xdb .'-(+.'&)++.')%. H:K>AA6.-&*)*%.Vm/ ().&*&-+*'' IZa#/ ().%.Vm/ ().>AB IZa#/ ().(. fjZgda5VcYVajX^VÒab#Xdb ^c[d5\Va^X^V[X#dg\ .Vm/ ().'-(+.'('...-.>AB8DBB>HH>DC E6G86J9>DK>HJ6A9:86I6AJCN6 IZa#/ ()..*..(.>ABD. IZa#/ ().>AB8DBB>HH>DC IZa#/ (). IZa/ ().Vm/ ().8B:B7:GH/ 6C96AJ8>6.Vm/ ().>8: .>ABD.Vm/ ().>AB <G6C86C6G>6.%-%. H6A6B6C86.-&.-&*-%).>AB8DBB>HH>DCH . ^c[d5W^ÒX#Xdb lll#^aaZhWVaZVghÒab#Xdb .-.&''*.Vm/ ().>AB8DBB>HH>DCH$A6H.>AB8DBB>HH>DC .*)&..% .8$B>:B7GDH9:A6H.Vm/ ().&&(.&-'$ (). .>ABD.%- lll#ijg^hbd#XVgbdcV#dg\ ^c[d5hZ\dk^VÒabd[ÒXZ#Xdb BÛA6<6.)()-&++.Vm/ ().:.&+& 8DBB>HH>DC . lll#^aaZhWVaZVghÒab#Xdb ...*'+%(+.>8: .&''*.+*.& ^c[d5bVaV\VÒabd[ÒXZ#Xdb IZa#/ ().(+ IZa#/ ().*)+&)%%.** .-&**)&'- lll#W^ÒX#Xdb hX[X5hVci^V\dijg^hbd#Xdb B69G>9.Vm/ ().'''(.>8: .*.+*.))')-+.>ABD.( IZa#/ (). ^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb lll#\gVcXVcVg^V#Xdb h[X5hVaVbVcXVÒabXdbb^hh^dc#Xdb lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb lll#hVaVbVcXVÒabXdbb^hh^dc#Xdb >AA:H76A:6GH.'('.>ABD.*)&.'$( B:B7G:H9:A6H.Vm/ ().>AB8DBB>HH>DC IZa#/ ().'''(..-..Vm/ ().- .Vm/ ().' ÒabXdbb^hh^dc5Ydcdhi^V#dg\ Òab5lZWiZcZg^[Z#Xdb lll#hVchZWVhi^VcÒabXdbb^hh^dc#Xdb E6AB69:B6AADG86..%-%.>8: IZa#/ ()..-+ :MIG:B69JG6.>AB8DBB>HH>DCH$..>AB8DBB>HH>DC lll#hZk^aaV"Òab"d[ÒXZ#dg\ 9DCDHI>6"H6CH:76HI>ÛC.)) lll#VcYVajX^VÒab#Xdb lll#\Va^X^V[X#dg\ eZgZ#XaVkZg^V5eVgXVjY^dk^hjVa#XVi lll#eVgXVjY^dk^hjVa#XVi 76G8:ADC6"86I6AJCN6. Òab5\gVcXVcVg^V#Xdb .*'+%&.8$H.'.>AB8DBB>HH>DC lll#XdbedhiZaVÒab#Xdb 86GBDC6.*.()*)-%++ ...(('(-%).- 8DBB>HH>DC .*.&&(.*)+&)'(+ .& .(%% IZa#/ ().>8: lll#hZ\dk^VÒabd[ÒXZ#Xdb 8>J9699:A6AJO.))')*+') ^c[d5WVaZVgZhÒab#Xdb IZa#/ ().&.&+' H6CI>6<D9:8DBEDHI:A6.

HI 6J9>DK>HJ6AH686I6AJCN6 FHE:K9JEHI FHE:K9JEH. B7I7IE9?79?ED.ZYZgViZY6jY^dk^hjVaEgdYjXZgh! V\gjeVYZhZcjcVc^XV[ZYZgVX^‹ :hiVhigZhVhdX^VX^dcZhhZZc" dgEGD6"EgdYjXidgh6jY^dk^hjVah EGD6"EgdYjXidgh6jY^dk^hjVah.I:.I I]ZgZVgZ^c8ViVadc^Vi]gZZbV^c :CI>969:H:>CHI>IJ8>DC:H 68ViVajcnV]^]VigZhVhhdX^VX^dch :c8ViVajŠVZm^hiZcigZhVhdX^VX^dcZh VhhdX^Vi^dchd[egdYjXZgh!ZhiVW" 6J9>DK>HJ6A:H:C86I6AJx6 eg^cX^eVahYZegdYjXidgh!XgZVYZh eg^cX^eVaZhYZegdYjXidgZh!XgZVYVh a^h]ZYl^i]i]ZV^bd[gZegZhZci^c\ 6J9>DK>HJ6ADG<6C>H6I>DCH VbWaÉdW_ZXi^jYZgZegZhZciVg^YZ[Zc" XdcZadW_Zi^kdYZgZegZhZciVgnYZ" VcYYZ[ZcY^c\bZbWZghÉ^cY^k^YjVa 6C96HHD8>6I>DCH>C86I6ADC>6 hVgZah^ciZgZhhdhegd[Zhh^dcVah!aV" [ZcYZgadh^ciZgZhZhegd[Zh^dcVaZh! VcYXdaaZXi^kZegd[Zhh^dcVa!Zbeadn" WdgVah!ZXdcŒb^Xh!hdX^Vah^XjaijgVah aVWdgVaZh!ZXdc‹b^Xdh!hdX^VaZhn bZci!hdX^VaVcYXjaijgVag^\]ih! YZahhZjhVÒa^Vih!iVci^cY^k^YjVahXdb XjaijgVaZhYZhjhVÒa^VYdh!iVcid VcYi]dhZd[i]Z8ViVaVcVjY^dk^hjVa XdaÕaZXi^jh!^YZaÉVjY^dk^hjVaXViVa|Zc ^cY^k^YjVaZhXdbdXdaZXi^kdh!nYZa ^cYjhign^c\ZcZgVa#.. 9:86I6AJCN6 IZa#/ ().('%.dXjh^c\dci]Z \ZcZgVa!VeVgi^gYZaZhcZXZhh^iVih VjY^dk^hjVaXViVa{cZc\ZcZgVa!V heZX^ÒXcZZYhd[i]ZÒabVcYVjY^dk^h" ZheZX†ÒfjZhYZaVegdYjXX^‹X^cZ" eVgi^gYZaVhcZXZh^YVYZhZheZX†ÒXVh jVa^cYjhign!i]ZhZVhhdX^Vi^dchVahd bVid\g|ÒXV^VjY^dk^hjVa#:cVfjZhi YZaVegdYjXX^‹cX^cZbVid\g{ÒXV egdbdiZi]Z^gbZbWZghÉ^ciZgZhih hZci^i!aZhVhhdX^VX^dchYZegdYjXidgh nVjY^dk^hjVa#:cZhiZhZci^Yd!aVh i]gdj\]i]Z^geVgi^X^eVi^dc^cdg\Vc^" VXijZcXdbVegdbdidghYZahhZjh VhdX^VX^dcZhYZegdYjXidgZhVXiVc hVi^dchVcY^chi^iji^dch^ci]ZhZXidg! bZbWgZhVigVk‚hYZaVhZkVegZhƒc" XdbdegdbdidgZhYZhjhb^ZbWgdh VhlZaaVhWnViiZcY^c\cVi^dcVaVcY X^VZcdg\Vc^ioVX^dch^^chi^ijX^dch VigVk‚hYZhjegZhZcX^VZcdg\Vc^" ^ciZgcVi^dcVabVg`Zih# YZahZXidg!V^m†XdbZcbZgXVihcVX^d" oVX^dcZhZ^chi^ijX^dcZhYZahZXidg! I]Zi]gZZVhhdX^Vi^dchVgZ\gdjeZY cVah^^ciZgcVX^dcVah# Vh†XdbdZcbZgXVYdhcVX^dcVaZhZ jcYZgVh^c\aZjbWgZaaV[ZYZgVi^dc 6fjZhiZhigZhVhhdX^VX^dchZhiVc ^ciZgcVX^dcVaZh# .'.I7IIE9?79?EDI:.( IZa#/ ().'$) :CI>I6IH>>CHI>IJ8>DCH B.('%..('%&%).ZYZgVYdhfjZVX" cZ\di^Vi^dchl^i]i]ZVYb^c^higVi^dc! aÉ]dgVYZcZ\dX^VgVbWaZhVYb^c^h" iVXdbd^ciZgadXjidgVc^XVYZaVh hZZ`^c\id_d^cVcY^cÓjZcXZi]ZYZWViZ igVX^dch^YÉ^cX^Y^gZcZaYZWVihdWgZ egdYjXidgVhXViVaVcVhVaV]dgVYZ VWdjii]ZVjY^dk^hjVa^cYjhignViWdi] aV^cYhig^VVjY^dk^hjVaZcaÉ|bW^i cZ\dX^VgXdcaVhVYb^c^higVX^dcZhn HeVc^h]VcY:jgdeZVcaZkZa# ZhiViVa^Xdbjc^iVg^# YZ^cX^Y^gZcZaYZWViZhdWgZaV^cYjh" ig^VVjY^dk^hjVaZcZa{bW^idZhiViVan Xdbjc^iVg^d# EGD6 6E>8 76 E68 EGD9J8IDGH6J9>DK>HJ6AH 6HHD8>68>â9:EGD9J8IDGH 76G8:ADC66J9>DK>HJ6A EGD9J8IDGH6J9>DK>HJ6AH .:9:G6IH >C9:E:C9:CIH9:86I6AJCN6 IZa#/ ().ZYZgVihl]^X]VXihVhi]ZhdaZ^c" YZgVihfjZVXijVXdbV^ciZgadXjidgV [ZYZgVX^‹cEGD6ÄEgdYjXidgZh iZgadXjidg[dg8ViVaVcegdYjXZgh^c c^XVYZaZhegdYjXidgZhXViVaVcZhV 6jY^dk^hjVaZh..'. 7IIE9?7J?EDIE<FHE:K9.Z" XjZcigVcV\gjeVYVhZcjcVc^XV .(*&&-(-( ^c[d5Ve^X#XVi lll#WXcVjY^dk^hjVa#XVi eVX5eVX#XVi lll#Ve^X#XVi lll#eVX#XVi (+ .( WXcVjY^dk^hjVa5WXcVjY^dk^hjVa#XVi IZa#/ ().

^ab6gX]^kZ# 6_jihYZaÉ>8>8VaV^cYhig^VVjY^dk^" hjVaXViVaVcV 6njYVhYZa>8>8VaV^cYjhig^VVjY^d" >8>8V^Yidi]Z8ViVaVcVjY^dk^hjVa 6aVe|\^cVlZWYZa9ZeVgiVbZci k^hjVaXViVaVcV ^cYjhign YZ8jaijgVYZaV<ZcZgVa^iViZhedi :caVe{\^cVlZWYZa9ZeVgiVbZcid I]ZlZWh^iZd[i]Z<dkZgcbZcid[ igdWVgaVYZhXg^eX^‹YZidihZahV_jih YZ8jaijgVYZaV<ZcZgVa^iVihZZc" 8ViVadc^V9ZeVgibZcid[8jaijgZXdc" YZhi^cVihVa[dbZciYZaV^cYhig^V XjZcigVaVYZhXg^eX^‹cYZidYVhaVh iV^chYZhXg^ei^dchd[VaaV^Yegdk^YZY VjY^dk^hjVa#6Xdci^cjVX^‹!Zc[Zb VnjYVhYZhi^cVYVhVa[dbZcidYZaV idegdbdiZi]ZVjY^dk^hjVa^cYjhign# jcVZcjbZgVX^‹# ^cYjhig^VVjY^dk^hjVa#6Xdci^cjVX^‹c! 7Zadl^hVa^hid[i]ZhZbZVhjgZh# EdYZjXdchjaiVgaZhWVhZh^ZaiZmi hZ]VXZjcVgZaVX^‹cYZaVhb^hbVh# HZZlll#\ZcXVi#XVi$XjaijgV$^X^X XdbeaZiYZaZhXdckdXViŒg^ZhV EjZYZcXdchjaiVghZaVhWVhZhnZa [dg[jaaiZmiVcYgjaZhVcYgZ\jaVi^dch lll#\ZcXVi#XVi$XjaijgV$^X^X# iZmidXdbeaZidYZaVhXdckdXVidg^Vh \dkZgc^c\XVaah[dgegdedhVah# Zclll#\ZcXVi#XVi$XjaijgV$^X^X# (. ?D:æIJH?.%% YZahhZXidghXjaijgVah^bea^XVih!Yjj i^X^eVX^‹cYZadhhZXidgZhXjaijgVaZh i]ZBZY^V!^cXddeZgVi^dcl^i]i]Z [dbZciVk5\ZcXVi#XVi ViZgbZaZheda†i^fjZhYZhjedgiVaZh ^bea^XVYdh!aaZkVVXVWdaVheda†i^XVh XjaijgVa^cYjhig^Zh^ckdakZY!^beaZ" VjY^dk^hjVa#^X^X5\ZcXVi#XVi lll#\ZcXVi#XVi$XjaijgV$^X^X ZbegZhZhXjaijgVahYZhi^cVYZhVgZ" YZVedndVaVhZbegZhVhXjaijgVaZh bZciheda^X^Zhd[hjeedgi[dgXjaijgVa [dgVgZaiZ^m^i^cYjhig^VaYZ8ViVajcnV YZhi^cVYVhVgZ[dgoVgZaiZ_^Yd^cYjh" XdbeVc^Zh!V^bZYVihigZc\i]Zc^c\ ZcVfjZhi|bW^i# ig^VaYZ8ViVajŠVZcZhiZ{bW^id# i]Z8ViVaVc^cYjhig^Va[VWg^X^ci]^h AÉ¿gZVYZaÉ6jY^dk^hjVaYZaÉ>8>8Y‹cV :aÛgZVYZa6jY^dk^hjVaYZa>8>8YV he]ZgZd[VXi^k^in# hjedgi^ciZ\gVaVahZXidgVjY^dk^hjVa Vednd^ciZ\gVaVahZXidgVjY^dk^hjVa I]Z>8>8Éh6jY^dk^hjVa9ZeVgibZci XViVa|^cX^Y^ciZcidiZhaZh[VhZhYZ XViVa{c^cX^Y^ZcYdZcidYVhaVh[VhZh egdk^YZh[jaahjeedgiidi]Z8ViVaVc aVXVYZcVYZkVadg/aVXdcXZeX^‹YZah YZaVXVYZcVYZkVadg/aVXdcXZeX^‹c VjY^dk^hjVa^cYjhign!VXi^c\dcVaa egdYjXiZh!aÉVhhZhhdgVbZciZcaV YZadhegdYjXidh!ZaVhZhdgVb^Zcid hiV\Zh^ci]ZkVajZX]V^c/egdYjXi XZgXVYZa†c^ZhYZÒcVcVbZci!Za[d" ZcaVWhfjZYVYZa†cZVhYZÒcVcX^V" XdcXZei!Vhh^hiVcXZ^chZZ`^c\a^cZh bZciYZaVegdYjXX^‹!aVY^hig^WjX^‹^ X^‹c!Za[dbZcidYZaVegdYjXX^‹c!aV d[ÒcVcXZ!egdbdi^c\egdYjXi^dc! aÉZm]^W^X^‹!aVXdbZgX^Va^ioVX^‹ZhiViVa Y^hig^WjX^‹cnaVZm]^W^X^‹c!aVXdbZg" Y^hig^Wji^dcVcYZm]^W^i^dc!bVg`Zi" ^^ciZgcVX^dcVaYZahegdYjXiZhVjY^d" X^Va^oVX^‹cZhiViVaZ^ciZgcVX^dcVaYZ ^c\8ViVaVcVjY^dk^hjVaegdYjXih k^hjVahegde^h!ZahjedgiYZaZhVXi^k^" adhegdYjXidhVjY^dk^hjVaZhegde^dh! Wdi]cVi^dcVaanVcY^ciZgcVi^dcVaan! iVihYZY^[jh^‹^Vc^bVX^‹YZaVXjaijgV ZaVedndVaVhVXi^k^YVYZhYZY^[jh^‹c hjeedgi^c\egdbdi^dcVaVXi^k^i^ZhVcY X^cZbVid\g|ÒXV^aVXdchZgkVX^‹YZa nVc^bVX^‹cYZaVXjaijgVX^cZbVid" [dhiZg^c\X^cZbVid\gVe]^XXjaijgZ eVig^bdc^[†ab^XVigVk‚hYZaV.^abd" \g{ÒXVnaVXdchZgkVX^‹cYZaeVig^bd" VcYi]ZXdchZgkVi^dcd[Òab]Zg^iV\Z iZXVYZ8ViVajcnV# c^d[†ab^XdVigVk‚hYZaV.B.B7I 97J7B7D?DIJ?JKJ.I?9?9 AÉ>chi^iji8ViVa|YZaZh>cYhig^Zh8ja" :a>chi^ijid8ViVa{cYZaVh>cYjhig^Vh I]Z8ViVaVc>chi^ijiZ[dgi]Z8jaijgVa ijgVah>8>8‚haÉdg\Vc^hbZeZgb^i_| 8jaijgVaZh>8>8ZhZadg\Vc^hbdV >cYjhig^Zh>chi^iji8ViVa|YZaZh>c" YZafjVaZa9ZeVgiVbZciYZ8jaijgV^ igVk‚hYZaXjVaZa9ZeVgiVbZcidYZ Yhig^Zh8jaijgVah!>8>8^hi]ZWdYn B^i_VchYZ8dbjc^XVX^‹YZaV<ZcZgV" 8jaijgVnBZY^dhYZ8dbjc^XVX^‹cYZ i]gdj\]l]^X]i]Z<dkZgcbZcid[ >8>8 a^iViYZ8ViVajcnV!VbWaVeVgi^X^eVX^‹ aV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajŠV!XdcaVeVg" 8ViVadc^V9ZeVgibZcid[8jaijgZVcY IZa#/ (). :CI>I6IH>>CHI>IJ8>DCH6J9>DK>HJ6AH686I6AJCN6$:CI>969:H:>CHI>IJ8>DC:H6J9>DK>HJ6A:H:C86I6AJx6$6J9>DK>HJ6ADG<6C>H6I>DCH6C96HHD8>6I>DCH>C86I6ADC>6 .I ?DIJ?JKJE97J7BÜD:.((&+'.<EHJ>.'$) ?DIJ?JKJ97J7BÀ:.^abdiZXVYZ8ViVajcnV 8ViVajŠV# 8ViVaVc.^abdiZXVYZ i]gdj\]i]Z.I9KBJKH7BI?9?9 ?D:KIJH?7I9KBJKH7B.I?9?9 9KBJKH7B?D:KIJH?.

'$) 6_jihVaX^cZbV^aViZaZk^h^‹ 6njYVhVaX^cZnaViZaZk^h^‹c 6^YidX^cZbVVcYiZaZk^h^dc Hjedgi\Zcƒg^X 6ednd\Zc‚g^Xd <ZcZgVahjeedgi Ö:meadiVX^‹^Y^[jh^‹YZaaVg\bZigVi\Zh Ö:meadiVX^‹cnY^[jh^‹cYZaVg\dbZigV" ÖId]ZaebVg`ZiVcYegdbdiZ[ZVijgZ X^cZbVid\g|ÒXh^YZegdYjXX^dchYZ _ZhX^cZbVid\g{ÒXdhnYZegdYjXX^d" ÒabhVcYaVg\ZegdYjXi^dch# \gVc[dgbVi# cZhYZ\gVc[dgbVid# ÖIdegdYjXZ[ZVijgZÒabhVcYaVg\Z ÖEgdYjXX^‹YZaaVg\bZigVi\ZhX^cZ" ÖEgdYjXX^‹cYZaVg\dbZigV_ZhX^cZ" egdYjXi^dch# bVid\g|ÒXh^egdYjXX^dchYZ\gVc bVid\g{ÒXdhnegdYjXX^dcZhYZ\gVc ÖIdegdYjXZ[ZVijgZÒabh[dgiZaZk^" [dgbVi# [dgbVid# h^dc# ÖEgdYjXX^‹YZaaVg\bZigVi\ZhYZÒXX^‹ ÖEgdYjXX^‹cYZaVg\dbZigV_ZhYZÒX" ÖIdegdYjXZYdXjbZciVg^Zh eZgVaViZaZk^h^‹# X^‹ceVgVaViZaZk^h^‹c# [dgiZaZk^h^dc# ÖEgdYjXX^‹YZYdXjbZciVaheZgVaV ÖEgdYjXX^‹cYZYdXjbZciVaZheVgVaV iZaZk^h^‹# iZaZk^h^‹c# HZaZXi^kZhjeedgi ÖIdegdbdiZgZlg^iZhd[VcY^begdkZ" HjedgihZaZXi^j 6edndhZaZXi^kd bZcihidVjY^dk^hjVahXg^eih# ÖGZZhXg^eijgV^b^aadgVYZ\j^dch ÖGZZhXg^ijgVnbZ_dgVYZ\j^dcZh ÖIdegdYjXZX^cZbV[ZVijgZÒabhd[ VjY^dk^hjVah# VjY^dk^hjVaZh# Vgi^hi^XVcYXjaijgVabZg^i# ÖEgdYjXX^‹YZaaVg\bZigVi\ZhX^cZbV" ÖEgdYjXX^‹cYZaVg\dbZigV_ZhX^cZ" ÖIdegdYjXZX^cZbVh]dgiÒabh# id\g|ÒXhYZiZcidghYZbƒg^ihVgi†h" bVid\g{ÒXdhYZiZcidgZhYZb‚g^idh ÖIdegdbdiZhXgZZc^c\hd[XdciZbed" i^Xh^XjaijgVah# Vgi†hi^XdhnXjaijgVaZh# gVgnVjiZjgÒabhViX^cZbVh# ÖEgdYjXX^‹YZXjgibZigVi\ZhX^cZbV" ÖEgdYjXX^‹cYZXdgidbZigV_ZhX^cZbV" ÖIdegdYjXZVc^bVi^dchZg^ZhVcY id\g|ÒXh# id\g{ÒXdh# [ZVijgZÒabh[dgiZaZk^h^dc# Ö9^[jh^‹YZaX^cZbVYÉVjidgXdciZbed" Ö9^[jh^‹cYZaX^cZYZVjidgXdciZbed" ÖIddg\Vc^hZVjY^dk^hjVaZkZcih^c gVc^ZchVaZhYÉZm]^W^X^‹# g{cZdZchVaVhYZZm]^W^X^‹c# 8ViVadc^V# ÖEgdYjXX^‹YZhƒg^Zh^aaVg\bZigVi\Zh ÖEgdYjXX^‹cYZhZg^ZhnaVg\dbZigV_Zh YÉVc^bVX^‹eZgVaViZaZk^h^‹# YZVc^bVX^‹ceVgVaViZaZk^h^‹c# ÖDg\Vc^ioVX^‹V8ViVajcnV ÖDg\Vc^oVX^‹cZc8ViVajŠVYZZkZcidh YÉZhYZkZc^bZcihVjY^dk^hjVah# VjY^dk^hjVaZh# '*@>A6I:H!EVim^6b‚oXjV'%%- (- .

DJH.DJHE:.'$) 9.I7HHEBBE 9.:?77DJ.L.D797J7BKDO7 C.:.DJH.DJ9:7 :a8ZcigZYZ9ZhZckdajeVbZci6jY^d" :a8ZcigdYZ9ZhVggdaad6jY^dk^hjVa I]Z8ZcigZ[dg6jY^dk^hjVa9ZkZade" k^hjVa896‚hjcV^c^X^Vi^kVYZaÉ>8>8 896ZhjcV^c^X^Vi^kVYZa>8>8fjZ bZci8ZcigZYZ9ZhZckdajeVbZci fjZY‹cVhjedgiVaYZhZckdajeVbZci d[gZXZhjVedndVaYZhVggdaadYZegd" 6jY^dk^hjVa!896^hi]Z[gj^id[Vc YZegd_ZXiZhVjY^dk^hjVah!eg^cX^eVa" nZXidhVjY^dk^hjVaZh!eg^cX^eVabZciZ ^c^i^Vi^kZaVjcX]ZYWni]Z>8>8idegd" 896 bZciX^cZbVid\g|ÒXh!VigVk‚hYÉjcV X^cZbVid\g{ÒXdh!VigVk‚hYZjcV k^YZhjeedgi[dgi]ZYZkZadebZcid[ IZa#/ ().).^abhIK# nZa8dchdgX^d8ViVaVc.DJ 9.D797J7BKDO7 IZa#/ ().:?77DJ. .&*( a†c^VegŒe^VYZhjWkZcX^‹^YÉjchZgkZ^ a†cZVegde^VYZhjWkZcX^‹cnYZjc VjY^dk^hjVaegd_ZXih!bV^canÒabh[dg .:?7 C.:?77DJ.*( B:9>6‚hZaegd\gVbVYZhjedgiV B:9>6ZhZaegd\gVbVYZVedndVa B:9>6^hi]Z:Jhjeedgiegd\gVbbZ bZY^VTVciZcV#XjaijgV5\ZcXVi#XVi aÉVjY^dk^hjVaYZaVJc^‹:jgdeZV#6 VjY^dk^hjVaYZaVJc^‹c:jgdeZV#6 [dgi]Z:jgdeZVcVjY^dk^hjVa^cYjhign# lll#VciZcVbZY^VXVi#Zj igVk‚hYZaZhY^kZghZha†c^ZhYÉV_ji igVk‚hYZaVhY^[ZgZciZha†cZVhYZ I]gdj\]^ihkVg^djha^cZhd[hjeedgi VaV[dgbVX^‹YZahegd[Zhh^dcVah^Va VnjYVVaV[dgbVX^‹cYZadhegd[Zh^d" [dgigV^c^c\egd[Zhh^dcVahVcYYZkZade" YZhZckdajeVbZci!aVY^hig^WjX^‹^aV cVaZhnVaYZhVggdaad!Y^hig^WjX^‹cn ^c\!Y^hig^Wji^c\VcYegdbdi^c\ egdbdX^‹YZaZhdWgZhVjY^dk^hjVah egdbdX^‹cYZaVhdWgVhVjY^dk^hjVaZh :jgdeZVcVjY^dk^hjValdg`h!B:9>6 ZjgdeZZh!B:9>6[dbZciVaVXdb" ZjgdeZVh!B:9>6[dbZciVaVXdbeZ" [dhiZghi]ZXdbeZi^i^kZcZhhd[i]Z eZi^i^k^iViYZaV^cYhig^VZjgdeZV i^i^k^YVYYZaV^cYjhig^VZjgdeZViVcid :jgdeZVc^cYjhign!^cWdi]i]Z:jgd" iVciZcZabZgXViZjgdeZjXdbZc ZcZabZgXVYdZjgdeZdXdbdZa^ciZg" eZVcVcY^ciZgcVi^dcVabVg`Zih!]Zae" aÉ^ciZgcVX^dcVa!V[VkdgZ^maVX^gXjaVX^‹ cVX^dcVa![VkdgZXZaVX^gXjaVX^‹cYZ ^c\ldg`hidX^gXjaViZVcYegdbdi^c\ YZaZhhZkZhdWgZh^egdbdjaVY^kZg" hjhdWgVhnegdbjZkZaVY^kZgh^YVY aVc\jV\ZVcYXjaijgVaY^kZgh^in# h^iVia^c\“†hi^XV^XjaijgVa# a^c\“†hi^XVnXjaijgVa# (.(**'.<EH7K:?EL?IK7B 7K:?EL?IK7B9:7 7K:?EL?IK7B9:7 :.I.:?7FHE=H7CC.(**').^abhIK# IK8dchdgi^jb# FHE=H7C7C.D797J7BKDO7 C.(**').:.Vm/ ().^abh ^Za8dchdgX^8ViVaVc.DLEBKF7C. B:9>66CI:C686I6AJCN6 C.&+) YÉVhhZhhdgVbZcieZghdcVa^ioViVaegd" hZgk^X^dYZVhZhdgVb^ZcideZghdcVa^" i]ZX^cZbV!i]gdj\]VheZX^ÒXa^cZd[ XYV#^X^X5\ZcXVi#XVi lll#\ZcXVi#XVi$XjaijgV$^X^X$XYV YjXidg#7VhVci"hZZcZaeg^cX^e^YZ oVYdVaegdYjXidg# hjWh^Y^ZhVcYVcVYk^hdgnhZgk^XZ[dg XdggZhedchVW^a^iViVbWaÉZbegZhV 7Vh{cYdhZZcZaeg^cX^e^dYZXd" egdYjXZgh# egdYjXidgV!Za896ediXdÒcVcVg ggZhedchVW^a^YVYXdcaVZbegZhV 7VhZYdci]Zeg^cX^eaZd[Xd"gZhedc" Va\jcZheVgihYZaYZhZckdajeVbZci egdYjXidgV!Za896ejZYZXdÒcVcX^Vg h^W^a^inl^i]i]ZegdYjXi^dcXdbeVcn! YZaegd_ZXiZ!ZheZX^VabZciaZhfjZ[Vc Va\jcVheVgiZhYZaYZhVggdaadYZaegd" i]Z896bVnXd"ÒcVcXZeVgihd[i]Z gZ[ZgƒcX^VVa\j^‹^VaeaVYZb|gfjZ" nZXid!ZheZX^VabZciZaVhfjZhZgZÒZ" egd_ZXi!eVgi^XjaVgani]dhZXdcXZgc^c\ i^c\YZaegdYjXiZ# gZcVa\j^‹cnVaeaVcYZbVg`Zi^c\YZa i]ZhXg^eiVcYi]ZbVg`Zi^c\eaVc[dg egdYjXid# i]ZegdYjXi# AÉ¿gZVYZaÉ6jY^dk^hjVaYZaÉ>8>8 :aÛgZVYZ6jY^dk^hjVaYZa>8>8iVbW^‚c I]Z>8>8Éh6jY^dk^hjVa9ZeVgibZci iVbW‚ZhegZdXjeVYZaVegdbdX^‹ hZegZdXjeVYZaVegdbdX^‹cYZadh VahdegdbdiZhVjY^dk^hjVaegd_ZXih YZahegd_ZXiZhVjY^dk^hjVah^YZaZh egdnZXidhVjY^dk^hjVaZhnYZaVhZb" VcYXdbeVc^Zhi]gdj\]ildWdY^Zh/ ZbegZhZhVigVk‚hYZYjZhZci^iVih/ egZhVhVigVk‚hYZYdhZci^YVYZh/aV i]Z8ViVaVcVciZccVd[i]ZB:9>6 aÉVciZcVXViVaVcVYZaEgd\gVbVB:9>6 VciZcVXViVaVcVYZaEgd\gVbVB:9>6 Egd\gVbbZVcYi]Z8ViVaVc.BEFC.Vm/ ().:. :CI>I6IH>>CHI>IJ8>DCH6J9>DK>HJ6AH686I6AJCN6$:CI>969:H:>CHI>IJ8>DC:H6J9>DK>HJ6A:H:C86I6AJx6$6J9>DK>HJ6ADG<6C>H6I>DCH6C96HHD8>6I>DCH>C86I6ADC>6 .(**'.:?7 FHE=H7C7C.

IKZhjcXdc" 9ZhYZa'%%+!8.IK‚hjcXdchdgX^ hdgX^d^ciZ\gVYdedgZa>chi^ijid8ViV" H^cXZ'%%+!8.IK^hi]ZeaVi[dgb[dgi]Z .(**').Vm/ ().)% 8.>ABHIK8.IK :aXdchdgX^8ViVaVc.IK‚haVeaViV[dgbVYZY^[jh^‹ 8.IKZhaVeaViV[dgbVYZY^[jh^‹c IK8.*( XViVaVcÒabhik5\ZcXVi#XVi ^ciZgcVX^dcVaYZaÉVjY^dk^hjVaXViVa|# ^ciZgcVX^dcVaYZaVjY^dk^hjVaXViVa{c# ^ciZgcVi^dcVaegdbdi^dcd[8ViVaVc lll#XViVaVcÒabh#XVi I‚XdbVdW_ZXi^jegdbdjgZaV^c" HjdW_Zi^kdZhegdbdkZgaV^cYjhig^V VjY^dk^hjValdg`h#>ihb^hh^dc^hid Yhig^VVjY^dk^hjVaXViVaVcV^ZahZj VjY^dk^hjVaXViVaVcVnhjXdciZc^Yd egdbdiZi]Z8ViVaVcVjY^dk^hjVa^c" Xdci^c\jiVigVk‚hYÉ^c^X^Vi^kZhfjZ VigVk‚hYZ^c^X^Vi^kVhfjZ[VkdgZoXVc/ YjhignVcY^ihXdciZcii]gdj\]^c^i^V" V[VkdgZ^m^c/ ÖAVY^hig^WjX^‹cnXdbZgX^Va^oVX^‹c i^kZhV^bZYViegdbdi^c\/ ÖAVY^hig^WjX^‹^XdbZgX^Va^ioVX^‹YZ YZaVd[ZgiVegZhZcX^VZcbZgXVYdh ÖI]ZY^hig^Wji^dcVcYbVg`Zi^c\d[ aÉd[ZgiVegZhƒcX^VZcbZgXVih^ÒgZh n[Zg^Vh^ciZgcVX^dcVaZh# egdYjXihegZhZcXZVi^ciZgcVi^dcVa ^ciZgcVX^dcVah# ÖAVXdegdYjXX^‹cXdcZbegZhVh bVg`ZihVcYh]dlh# ÖAVXdegdYjXX^‹VbWZbegZhZh ^ciZgcVX^dcVaZhdg\Vc^oVX^‹cYZZc" Ö8d"egdYjXi^dchl^i]^ciZgcVi^dcVa ^ciZgcVX^dcVahdg\Vc^ioVX^‹YZigdWV" XjZcigdhYZXdegdYjXX^‹c# XdbeVc^Zhdg\Vc^h^c\Xd"egdYjXi^dc YZhYZXdegdYjXX^‹# ÖAVY^[jh^‹cnegdbdX^‹cYZaVh bZZi^c\h# ÖAVY^[jh^‹^egdbdX^‹YZaZhdWgZh dWgVhVjY^dk^hjVaZhXViVaVcVh^chZg" ÖBVg`Zi^c\VcYegdbdi^c\8ViVaVc VjY^dk^hjVahXViVaVcZh^chZgX^dch X^dcZhejWa^X^iVg^Vh!eVigdX^c^dh#### VjY^dk^hjValdg`hVYkZgi^h^c\^c" ejWa^X^i|g^Zh!eVigdX^c^h#### hZgih!hedchdgh]^e!ZiX 9ZhYZZaVŠd'%%+!8.'$) AÉVciZcVYZB:9>6V8ViVajcnVi‚aV AVVciZcVYZB:9>6Zc8ViVajŠV I]Zb^hh^dcd[i]ZB:9>66ciZccV^c b^hh^‹YÉ^c[dgbVghdWgZaZhedhh^W^a^" i^ZcZaVb^h^‹cYZ^c[dgbVghdWgZaVh 8ViVadc^V^hid^c[dgbVWdjii]Zedh" iVihfjZd[ZgZ^mZaegd\gVbV^[VX^a^iVg edh^W^a^YVYZhfjZd[gZXZZaegd\gVbV h^W^a^i^Zhd[[ZggZYWni]Zegd\gVbbZ Vhh^hiƒcX^VV[dgbVYdgh!egdYjXidgh! n[VX^a^iVgaVVh^hiZcX^VV[dgbVYdgZh! VcYidegdk^YZhjeedgi[dgigV^cZgh! Y^hig^Wj‰Ydgh!bZgXVih![Zhi^kVah!Zm" egdYjXidgZh!Y^hig^Wj^YdgZh!bZgXV" egdYjXZgh!Y^hig^Wjidgh!bVg`Zih! ]^W^Ydgh###!eZgVaVegZhZciVX^‹YZah Ydh![Zhi^kVaZh!Zm]^W^YdgZh###!ZcaV [Zhi^kVah!Zm]^W^idgh###ZcVWa^c\i]Zb hZjhegd_ZXiZhZcaZhY^[ZgZciha†c^Zh egZhZciVX^‹cYZhjhegdnZXidhVaVh idhjWb^ii]Z^gegd_ZXih[dgi]ZY^[[Zg" YÉV_jifjZZhejWa^fjZcVcjVabZci Y^hi^ciVha†cZVhYZVnjYVfjZhZej" Zcia^cZhd[hjeedgiejWa^h]ZYVccjVaan YZhYZ7gjhhZaÕaZh# Wa^XVcVcjVabZciZYZhYZ7gjhZaVh# ^c7gjhhZah# 6^m†bViZ^m!B:9>66ciZcV8ViVajcnV 6h^b^hbd!B:9>66ciZcV8ViVajcnV BdgZdkZg!B:9>66ciZcV8ViVajcnV d[ZgZ^mVahegd[Zhh^dcVahYZahZXidg d[gZXZVadhegd[Zh^dcVaZhYZahZXidg d[[Zghegd[Zhh^dcVahVYk^XZVWdji VhhZhhdgVbZcihdWgZVaigZhegd" VhZhdgVb^ZcidhdWgZdigdhegd\gV" di]Zg^ciZgcVi^dcVaegd\gVbbZhd[ \gVbZh^ciZgcVX^dcVahYZhjedgiV bVh^ciZgcVX^dcVaZhYZVedndVa hjeedgi[dgi]ZVjY^dk^hjVa^cYjhign! aÉVjY^dk^hjVa!Xdb:JG>B6<:HZc VjY^dk^hjVa!Xdbd:JG>B6<:HZcZa hjX]Vh:JG>B6<:H^c:jgdeZVcY aÉ|bW^iZjgdeZj^>7:GB:9>6Zc {bW^idZjgdeZdZ>7:GB:9>6ZcZa >7:GB:9>6^cAVi^c6bZg^XV!VhlZaa aÉ|bW^i>WZgdVbZg^X|!V^m†XdbaÉVXX^‹ {bW^id>WZgdVbZg^XVcd!Vh†XdbdaV Vhi]ZegZeVgVidgnVXi^dcB:9>6>c" egZeVgViŒg^VB:9>6>ciZgcVX^dcVa VXX^‹cegZeVgVidg^VB:9>6>ciZgcV" iZgcVi^dcVaVildgaYaZkZa# YÉVWVhibjcY^Va# X^dcVaYZVaXVcXZbjcY^Va# 97J7B7D<?BCIJL9<JL 97J7B7D<?BCIJL9<JL 97J7B7D<?BCIJL9<JL 86I6A6C.^abhIK :aXdchdgX^d8ViVaVc.IK]VhWZZcVXdchdg" ^ciZ\gVieZgaÉ>chi^iji8ViVa|YZaZh a{cYZaVh>cYjhig^Vh8jaijgVaZh>8>8! i^jb[dgbZYWni]Z8ViVaVc>chi^ijiZ[dg )% .(**').^abh IZa#/ ().^abhIK I]Z8dchdgi^jb8ViVaVc.

%'+'..Zhi^kVaZhYZ8ViVajŠV 8>K>.IJ?L7BIE<97J7BED?7 8>K> AV8>K>.97J7BKDO7 9?L?<.Zhi^kVahd[8ViVadc^V8ViVaVc X^k^5[Zhi^kVahXViVajcnV#Xdb lll#[Zhi^kVahXViVajcnV#Xdb 8ddgY^cVYdgVYZ.Zhi^kVahYZ8ViVajcnV AV8>K>.I:.Zhi^kVaZhnBjZh" .C 799'ã9EF97#9?:.IJ?L7BI:.IJ?L7B.'$) >cYhig^Zh8jaijgVah>8>8!IZaZk^h^‹ IZaZk^h^‹YZ8ViVajcnVIK8! i]Z8jaijgVa>cYjhig^Zh>8>80IZaZk^" YZ8ViVajcnVIK8!aÉ:ci^iViYZ<Zhi^‹ aV:ci^YVYYZ<Zhi^‹cYZ9ZgZX]dh h^‹YZ8ViVajcnV8ViVaVcWgdVYXVh" YZ9gZihYZahEgdYjXidgh6jY^dk^hjVah YZadhEgdYjXidgZh6jY^dk^hjVaZh i^c\XdbeVcn!IK80i]Z6jY^dk^hjVa :<:96!Za8dchdgX^YZEgdbdX^‹ :<:96!Za8dchdgX^dYZEgdbdX^‹c EgdYjXZghÉG^\]ihBVcV\ZbZci 8dbZgX^VaYZ8ViVajcnV8DE86^aZh 8dbZgX^VaYZ8ViVajŠV8DE86naVh 6hhdX^Vi^dc:<:960i]Z8dchdgi^jb VhhdX^VX^dchXViVaVcZhYZegdYjXidgh VhdX^VX^dcZhXViVaVcVhYZegdYjXid" [dg8dbbZgX^VaEgdbdi^dcd[8ViV" VjY^dk^hjVah/7VgXZadcV6jY^dk^hjVa gZhVjY^dk^hjVaZh/7VgXZadcV6jY^dk^" adc^V8DE860VcYi]Z8ViVaVcVh" 76!EgdYjXidgh6jY^dk^hjVahYZ hjVa76!EgdYjXidgZh6jY^dk^hjVaZh hdX^Vi^dchd[VjY^dk^hjVaegdYjXZgh/ 8ViVajcnVE68^6hhdX^VX^‹YZEgd" YZ8ViVajŠVE68n6hdX^VX^‹cYZ 7VgXZadcV6jY^dk^hjVa76!6jY^d" YjXidgh>cYZeZcYZcihYZ8ViVajcnV EgdYjXidgZh>cYZeZcY^ZciZhYZ8ViV" k^hjVaEgdYjXZghd[8ViVadc^VE68 6E>8# ajŠV6E>8# VcYi]Z6hhdX^Vi^dcd[>cYZeZcYZci EgdYjXZghd[8ViVadc^V6E>8# 799'ã9EF97#9?:.Zhi^kVah^BdhigZh 8ddgY^cVYdgVYZ.97J7BKy7 9?L?<.-- lll#VXX&%#XVi YZ8ViVajcnVXgZVYVVeVgi^gYZaV YZ8ViVajŠVXgZVYVVgV†oYZaV^ciZ" Wni]Z<dkZgcbZcid[8ViVadc^VWn ^c[d5VXX&%#XVi ^ciZ\gVX^‹YZa8dchdgX^YZEgdbdX^‹ \gVX^‹cYZa8dchdgX^dYZEgdbdX^‹c _d^c^c\id\Zi]Zgi]Z8dchdgi^jb[dg 8dbZgX^VaYZ8ViVajcnV8DE86^ 8dbZgX^VaYZ8ViVajŠV8DE86nYZa 8dbbZgX^VaEgdbdi^dcd[8ViVadc^V YZa8ZcigZYÉ>ccdkVX^‹^9ZhZckdaj" 8ZcigdYZ>ccdkVX^‹cn9ZhVggdaad 8DE86VcY8ZcigZ[dg>ccdkVi^dc eVbZci:begZhVg^Va8>9:BeZg :begZhVg^Va8>9:BeVgVegdbdkZg VcY7jh^cZhh9ZkZadebZci8>9:B egdbdjgZaV^ciZgcVX^dcVa^ioVX^‹^aV aV^ciZgcVX^dcVa^oVX^‹cnaV^ccdkVX^‹c idegdbdiZ^ciZgcVi^dcVa^hVi^dcVcY ^ccdkVX^‹iZXcdaŒ\^XVYZaZhZbegZ" iZXcda‹\^XVYZaVhZbegZhVhXViVaVcVh iZX]cdad\^XVa^ccdkVi^dcVi8ViVaVc hZhXViVaVcZh^aVhZkVVYVeiVX^‹VaZh nhjVYVeiVX^‹cVaVhcjZkVheVjiVh XdbeVc^Zh!VcYid]Zaei]ZhZVYVei cdkZheVjiZhYZaÉZXdcdb^VbjcY^Va# YZaVZXdcdb†VbjcY^Va#8dcZhiZ idcZlYZkZadebZcih^ci]ZldgaY 6bWVfjZhidW_ZXi^j!688&âedhVVaV dW_Zi^kd!688&âedcZVY^hedh^X^‹cYZ ZXdcdbn#Idi]^hZcY!688&âegdk^YZh Y^hedh^X^‹YZaZhZbegZhZhXViVaVcZh aVhZbegZhVhXViVaVcVh^c[dgbVX^‹c! 8ViVaVcXdbeVc^Zhl^i]^c[dgbVi^dc! ^c[dgbVX^‹![dgbVX^‹!VhhZhhdgVbZci [dgbVX^‹c!VhZhdgVb^ZcidZ^cXZc" igV^c^c\!VYk^XZVcY^cXZci^kZhid ^^cXZci^jheZgVYVeiVgZahZjcZ\dX^ i^kdheVgVVYVeiVghjcZ\dX^dVaVh VYVeii]Z^gWjh^cZhhidi]Zdeedgij" VaZhdedgijc^iVihfjZ\ZcZgVZacdj dedgijc^YVYZhfjZ\ZcZgVZacjZkd c^i^Zh\ZcZgViZYWni]ZcZl\adWVa ZcidgcYZaV\adWVa^ioVX^‹# ZcidgcdYZaV\adWVa^oVX^‹c# Zck^gdcbZci# 9?L?<.^abVcYK^YZd.C 799'ã9EF97#9?:.Zhi^kVaVcYH]dl" YZ8^cZbV^K†YZdYZ8ViVajcnVY‹cV igVhYZ8^cZnK†YZdYZ8ViVajŠV XVhZ8ddgY^cVidg^hi]ZVhhdX^Vi^dc hjedgiVah[Zhi^kVah^bdhigZhYZ d[gZXZVedndV[Zhi^kVaZhnbjZhigVh ZhiVWa^h]ZYidegdk^YZhjeedgi[dg X^cZbV^k†YZdVaEg^cX^eVi#6XijVa" YZX^cZnk†YZdZcZaEg^cX^eVYd#6X" ÒabVcYk^YZd[Zhi^kVahVcYh]dlh^c bZciVeaZ\V'(XZgi|bZchVggZjYZa ijVabZciZ!VWVgXV'(XZgi{bZcZhZc 8ViVadc^V#6iegZhZci!i]Zdg\Vc^hV" iZgg^idg^XViVa|#:cigZZahY^kZghdh idYdZaiZgg^idg^dXViVa{c#:cigZadh i^dchjeedgih'(hjX]ZkZcihVaadkZg dW_ZXi^jhYZaV8>K>]^]VZa[dbZci Y^[ZgZciZhdW_Zi^kdhYZaV8>K>Zhi{ i]ZXdjcign#8>K>Éhb^hh^dc^cXajYZh )& :CI>I6IH>>CHI>IJ8>DCH6J9>DK>HJ6AH686I6AJCN6$:CI>969:H:>CHI>IJ8>DC:H6J9>DK>HJ6A:H:C86I6AJx6$6J9>DK>HJ6ADG<6C>H6I>DCH6C96HHD8>6I>DCH>C86I6ADC>6 .C 688&â 688&â‚haÉV\ƒcX^VYZaV<ZcZgVa^iVi 688&âZhaVV\ZcX^VYZaV<ZcZgVa^iVi 688&â^hVcV\ZcXnZhiVWa^h]ZY IZa#/ ().

Zhi^kVa>ciZgcVX^dcVaYZ i]ZH^i\Zh>ciZgcVi^dcVa.:HI>K6A>CI:GC68>DC6A YZ8ViVajcnVVH^i\ZhfjZ!YZheg‚h 8^cZYZ8ViVajŠVZcH^i\Zh!fjZ!igVh L^i])%nZVghÉhiVcY^c\!i]^h[Zhi^kVa 9:8>C:B69:86I6AJCN6 YZfjVgVciVVcnhYZigV_ZXiŒg^V!]V XjVgZciVVŠdhYZigVnZXidg^V!hZ]V igVchXZcYh^ihheZX^ÒX[VciVhnVcY [Zhi^kVa5X^cZbVh^i\Zh#Xdb ZhYZk^c\jijcVX^iVYZgZ[ZgƒcX^VZc XdckZgi^YdZcX^iVYZgZ[ZgZcX^VZcZa ]dggdg\ZcgZidWZXdbZV`ZngZ[Zg" lll#X^cZbVh^i\Zh#Xdb aÉ|bW^i^ciZgcVX^dcVa^ZhiViVa!iVci {bW^id^ciZgcVX^dcVanZhiViVa!cdh‹ad ZcXZcVi^dcVaanVcY^ciZgcVi^dcVaan! eZgVahZheZXiVYdghXdbeZgVahZXidg eVgVadhZheZXiVYdgZhh^cdiVbW^‚c [dgWdi]heZXiVidghVcYi]ZVjY^dk^h" VjY^dk^hjVa!b‚hZcaa|YZaViZb|i^XV eVgVZahZXidgVjY^dk^hjVa!b{hVaa{ jVa^cYjhign# ZheZX†ÒXVfjZZah^c\jaVg^ioV!ZaX^cZ" YZaViZb{i^XVZheZX†ÒXVfjZadh^c" bV[Vci|hi^X^YZiZggdg# \jaVg^oV!ZaX^cZ[Vci{hi^XdnYZiZggdg# ?D!:A9:H8DC:<JI!?dVcBVaaVgVX]'%%.Zhi^kVa>ciZgcVX^dcVaYZ8^cZbV VŠdhZhZa.Zhi^kVa# .'$) YZaVXddeZgVX^‹^aVgZÓZm^‹ZcigZ Za[dbZcidYZaVXddeZgVX^‹cnaVgZ" egdbdi^c\XddeZgVi^dcVcYgZÓZXi^dc ZahbZbWgZhVhhdX^Vih!aÉ^bejah ÓZm^‹cZcigZadhb^ZbWgdhVhdX^VYdh! Vbdc\hibZbWZgh!ZcXdjgV\^c\_d^ci YÉVXX^dch^a†c^ZhYÉVXijVX^‹XdbjcZh^ Za^bejahdYZVXX^dcZhna†cZVhYZ ^c^i^Vi^kZhVcYa^cZhd[VXi^dcVcY aV^ciZgadXjX^‹YVkVciaZh^chi^ijX^dch VXijVX^‹cXdbjcZhnaV^ciZgadXjX^‹c VXi^c\VhVgZegZhZciVi^kZWZ[dgZi]Z eWa^fjZh# VciZaVh^chi^ijX^dcZheWa^XVh# ejWa^X^chi^iji^dch# :aXZgiVbZcb‚hYZhiVXViYZahfjZ :aXZgiVbZcb{hYZhiVXVYdYZadh I]ZbdhidjihiVcY^c\ZkZcii]Vi hZXZaZWgZcV8ViVajcnVXVYVVcn‚h fjZhZXZaZWgVcZc8ViVajŠVidYdhadh iV`ZheaVXZ^c8ViVadc^VZkZgnnZVg^h H>I<:H Za.^ab. )' .

&*&'&++% 6gih6jY^dk^hjVah>866‚hjcdg\V" :a>chi^ijidYZaV8^cZbVid\gV[†VnYZ I]Z>chi^ijiZd[8^cZbVid\gVe]nVcY .6E6: AÉ>chi^ijiYZaV8^cZbVid\gVÒV^aZh ?977 7D:J>.6E6:hZZ`hidgZegZhZciVcY X^‹VjY^dk^hjVa!V^m†XdbYZegdbdjgZ YjXX^‹cVjY^dk^hjVa!Vh†XdbdYZegd" YZ[ZcYi]Zegd[Zhh^dcVaVcYWjh^cZhh aV^ckZhi^\VX^‹^ZaYZhZckdajeVbZci bdkZgaV^ckZhi^\VX^‹cnZaYZhVggdaad ^ciZgZhihd[i]Z^cYjhign!VhlZaaVh YZahZXidgVigVk‚hYZaÉZaVWdgVX^‹ YZahZXidgVigVk‚hYZaVZaVWdgVX^‹c egdbdi^c\gZhZVgX]VcYYZkZadebZci YÉZhijY^h^Vc|a^h^hYZbZgXVi# YZZhijY^dhnVc{a^h^hYZbZgXVYd# VcYXdbe^a^c\bVg`ZihijY^Zh VcYVcVanhZh# ?DIJ?JKJ:.)%& ^aÉVjY^dk^hjVaZc\ZcZgVa#AÉ>866YZ" eaVc^ÒXVX^‹cYZeda†i^XVhYZVedndVa gZ\VgYidbVcV\ZbZci!deZgVi^dc! ^c[d#X^cZ5bXj#Zh hZckdajeVaZhhZkZhVXi^k^iVihVigV" hZXidgX^cZbVid\g{ÒXd!nYZaVjY^d" aZ\^haVi^dc!V^YVcYeaVcc^c\eda^X^Zh lll#bXj#Zh$X^cZ k‚hYÉjcVhƒg^ZYZa†c^ZhYÉVXijVX^‹/ k^hjVaZc\ZcZgVa#:a>866YZhVggdaaV V^bZYVihjeedgi^c\i]ZÒab^cYjhign Ö. F7yEB.6E6:hÉdXjeVYZgZegZhZciVg^YZ" aV.7K:?EL?IK7B7HJI?977 IZa#/ (). 7IIE9?7J?EDI<7F7.H7J?EDE<IF7D?I> 6J9>DK>HJ6AH6:HE6CN6 FHE:K9JEHI7K:?EL?IK7BI.7IE9?79?ED.C7JE=H7<?7? ?DIJ?JKJE:.C7JE=H7<ß7 B.H :CI>969:H:>CHI>IJ8>DC:H F7DOEBI<7F7. 6J9>DK>HJ6A:H:C:HE6x6 AV.:.H79?ã:Ê7IIE9?79?EDI:.%&.ZYZgVX^‹YÉ6hhdX^VX^dchYZ AV.dbZci!egdbdX^‹^dgYZcVX^‹YZ hjhVXi^k^YVYZhVigVk‚hYZjcVhZg^Z VcYi]ZVjY^dk^hjVahZXidg^c\ZcZgVa# aZhVXi^k^iVihX^cZbVid\g|ÒfjZh^ YZa†cZVhYZVXijVX^‹c/ I]Z>866ejghjZhi]ZhZV^bhi]gdj\] VjY^dk^hjVahZcbViƒg^VYZegdYjXX^‹! Ö.I:.ZYZgVX^‹cYZ6hdX^VX^dcZhYZ I]Z.I7HJI7K:?EL?IK7BI?977 O:.I# FHE:K9JEH.H79?ãD:.I7K:?EL?IK7B.E<9?D.:.I<7F7.dgbVYVVXijVabZcieZgjcZh eVŠV#.I. <.&*&'%&)- c^hbZVjiŒcdbfjZYZeƒcYZaB^c^h" aVh6giZh6jY^dk^hjVaZh>866Zhjc i]Z6jY^dk^hjVa6gih>chi^ijidYZaV lZW5[VeVZ#Zh lll#[VeVZ#Zh iZg^YZ8jaijgV!YZY^XViVaX^cZbV^Va dg\Vc^hbdVji‹cdbdYZeZcY^ZciZYZa 8^cZbVid\gV[†VnYZaVh6giZh6j" b‹cVjY^dk^hjVaV:heVcnV!ZcbV" B^c^hiZg^dYZ8jaijgVfjZhZYZY^XV Y^dk^hjVaZh!>866^hVcVjidcdbdjh iƒg^VYZ\Zhi^‹![jcX^dcVbZci!aZ\^haV" VabjcYdYZaX^cZnYZaVjY^dk^hjVa WdYnViiVX]ZYidi]ZHeVc^h]8jaijgZ >866 X^‹!V_jYZh^eaVc^ÒXVX^‹YZeda†i^fjZh Zc:heVŠV!ZcadgZ[ZgZciZV\Zhi^‹c! B^c^hign#>i^hYZkdiZYidi]ZHeVc^h] IZa#/ ().dbZcid!egdbdX^‹cndgYZcVX^‹c kVg^djha^cZhd[VXi^dc/ Y^hig^WjX^‹^Zm]^W^X^‹b^i_VcVciaV YZaVhVXi^k^YVYZhX^cZbVid\g{" Ö:cXdjgV\^c\!egdbdi^c\VcYdg\Vc^h" XdcXZhh^‹YÉV_jihVahY^[ZgZcihhZXidgh# ÒXVhZcbViZg^VYZegdYjXX^‹c! ^c\i]ZegdYjXi^dc!Y^hig^Wji^dcVcY Y^hig^WjX^‹cnZm]^W^X^‹cbZY^VciZaV Zm]^W^i^dcd[X^cZbVid\gVe]^XVcY XdcXZh^‹cYZVnjYVhVadhY^[ZgZciZh VjY^dk^hjValdg`hWnegdk^Y^c\V^Yid hZXidgZh# Y^[[ZgZcihZXidgh# )( :CI>I6IH>>CHI>IJ8>DCH6J9>DK>HJ6AH6:HE6CN6$:CI>969:H:>CHI>IJ8>DC:H6J9>DK>HJ6A:H:C:HE6x6$6J9>DK>HJ6ADG<6C>H6I>DCH6C96HHD8>6I>DCH>CHE6>C .ZYZgVX^‹c 6C96HHD8>6I>DCH>CHE6>C .Vm/ ().%&.C7JE=H7F>O .6E6: YZaZhZbegZhZhYZegdYjXX^‹YZ YVYYZaVhZbegZhVhYZegdYjXX^‹c ^hVcdi"[dg"egdÒijbWgZaaVdg\Vc^" X^cZbV!iZaZk^h^‹^ejWa^X^iViV:heV" YZX^cZ!iZaZk^h^‹cnejWa^X^YVYZc:h" hVi^dci]VigZegZhZcihegVXi^XVaanVaa cnV#.I ?DIJ?JKJ.Vm/ ().:.%%% YZhjedgiVahZXidgX^cZbVid\g|ÒX! [jcX^dcVb^Zcid!aZ\^haVX^‹c!VnjYVhn X^cZbVVcYVjY^dk^hjVa^cYjhignl^i] .B79?D.I7K:?EL?IK7B.ZYZgVi^dcd[HeVc^h]6jY^dk^hjVa 6J9>DK>HJ6ADG<6C>H6I>DCH EgdYjXidgh6jY^dk^hjVah:heVcndah EgdYjXidgZh6jY^dk^hjVaZh:heVŠdaZh EgdYjXZgh6hhdX^Vi^dch.B79?D.6E6:hZdXjeVYZgZegZhZciVgn L^i]cZVgani]gZZ]jcYgZYbZbWZgh [ZchVgZah^ciZgZhhdhegd[Zhh^dcVah^ YZ[ZcYZgadh^ciZgZhZhegd[Zh^dcVaZh Vbdc\hiHeVc^h]egdYjXi^dcXdbeV" ZbegZhVg^VahYZahZXidgYZaVegdYjX" nZbegZhVg^VaZhYZahZXidgYZaVegd" c^Zh!.B7I7HJ.&.6E6:‚hjcVZci^iVihZchZ|c^bYZ .6E6:ZhjcVZci^YVYh^c{c^bdYZ YZ6hdX^VX^dcZhYZEgdYjXidgZh ajXgZfjZ^ciZ\gVaVeg|Xi^XVidiVa^iVi ajXgdfjZ^ciZ\gVVaVeg{Xi^XVidiVa^" 6jY^dk^hjVaZh:heVcndaZh!.dgbVYVVXijVabZciZedgjcVh i]ZÒab!iZaZk^h^dcVcYVYkZgi^h^c\ igZh"XZciZhZbegZhZhegdYjXidgZh! igZhX^ZciVhZbegZhVhegdYjXidgVh! egdYjXi^dcXdbeVc^Zh^cHeV^c# aV.'$* :CI>I6IH>>CHI>IJ8>DCH <. <.&.I# 7K:?EL?IK7BFHE:K9.

NJ.dhiZg^c\egd_ZXih[dgi]Z^ciZgcV" AÉ>8:MYjjViZgbZaVhZkVVXi^k^iVi :a>8:MaaZkVVXVWdhjVXi^k^YVYZcZa i^dcVa^hVi^dcd[HeVc^h]XdbeVc^Zh# VaÉZmiZg^dgVigVk‚hYZaVMVgmV ZmiZg^dgVigVk‚hYZaVGZYYZDÒX^cVh YÉDÒX^cZh:XdcŒb^fjZh^8dbZgX^Vah :Xdc‹b^XVhn8dbZgX^VaZhYZaVh >8:MXVgg^Zhdjii]ZhZVXi^k^i^Zh YZaZh6bWV^mVYZhYÉ:heVcnV^!V :bWV_VYVhYZ:heVŠVn!ZcZa:hiVYd i]gdj\]i]ZCZildg`d[:Xdcdb^X aÉ:hiViZheVcnda!VXijVVigVk‚hYZaZh ZheVŠda!VXiVVigVk‚hYZaVhY^gZX" VcYIgVYZD[ÒXZhd[i]ZHeVc^h]:b" Y^gZXX^dchgZ\^dcVah^iZgg^idg^Vah X^dcZhgZ\^dcVaZhniZgg^idg^VaZhYZ WVhh^ZhVcY!^cHeV^c^ihZa[!i]gdj\] YZ8dbZg# 8dbZgX^d# gZ\^dcVaVcYiZgg^idg^VaigVYZY^gZX" idgViZh# )) .9EC.H?EH?9.N JH7:.IF7yEB:.N >8:M AÉ>chi^iji:heVcndaYZ8dbZg:miZg^dg :a>chi^ijid:heVŠdaYZ8dbZgX^d I]ZHeVc^h]>chi^ijiZ[dg.IF7DOEB:.Hw ?DIJ?JKJE.<EH<EH.H?EH?9.H9?E IF7D?I>?DIJ?JKJ.%'().'$* ÖHjedgiVaVY^[jh^‹^gZegZhZciVX^‹ Ö6edndVaVY^[jh^‹cngZegZhZciVX^‹c ÖHjeedgi[dgi]Zegdbdi^dcVcY YZaVX^cZbVid\gVÒVZheVcndaVZc YZaVX^cZbVid\gV[†VZheVŠdaVZcZa gZegZhZciVi^dcd[i]ZHeVc^h]Òab^c" aÉ|bW^iZhiViVa^^ciZgcVX^dcVa# {bW^idZhiViVaZ^ciZgcVX^dcVa# YjhigncVi^dcVaanVcY^ciZgcVi^dcVaan# ÖGZXjeZgVX^‹!gZhiVjgVX^‹!XdchZg" ÖGZXjeZgVX^‹c!gZhiVjgVX^‹c!Xdc" ÖGZXjeZgVi^c\!gZhidg^c\!XdchZgk^c\ kVX^‹^Y^[jh^‹YZaeVig^bdc^X^cZbV" hZgkVX^‹cnY^[jh^‹cYZaeVig^bdc^d VcYegdbdi^c\Òab]Zg^iV\Z# id\g|ÒX# X^cZbVid\g{ÒXd# ÖCVi^dcVaVcY^ciZgcVi^dcVaXddeZgV" Ö8ddeZgVX^‹cVX^dcVa^^ciZgcVX^dcVa Ö8ddeZgVX^‹ccVX^dcVaZ^ciZgcV" i^dci]gdj\]a^c`hl^i]^ciZgcVi^dcVa VigVk‚hYZaVgZaVX^‹VbWdg\Vc^hbZh X^dcVaVigVk‚hYZaVgZaVX^‹cXdc WdY^ZhVcY^chi^iji^dch^ci]ZVjidcd" ^ciZgcVX^dcVah^VbW^chi^ijX^dchYZ dg\Vc^hbdh^ciZgcVX^dcVaZhZ^chi^" bdjhXdbbjc^i^Zh# aZhXdbjc^iVihVjiŒcdbZh# ijX^dcZhYZaVhXdbjc^YVYZhVji‹" cdbVh# ?DIJ?JKJ.%%% lll#^XZm#Zh >8:Md[ZgZ^mZahhZjhhZgkZ^hVaZh :miZg^dg>8:Md[gZXZhjhhZgk^X^dhV IgVYZ>chi^ijid:heVŠdaYZ8dbZgX^d ZbegZhZhZheVcndaZhVbWaVÒcVa^iVi aVhZbegZhVhZheVŠdaVhXdcaVÒcVa^" :miZg^dg!>8:Md[[Zgh^ihhZgk^XZhid YÉ^bejahVg"cZ^[VX^a^iVg"cZaVegd_ZX" YVYYZ^bejahVgn[VX^a^iVghjegdnZX" HeVc^h]XdbeVc^Zh^cdgYZgidegd" X^‹^ciZgcVX^dcVa#AÉ>8:MY^hedhVYZah X^‹c^ciZgcVX^dcVa#:a>8:MY^hedcZ bdiZVcY[VX^a^iViZi]Z^g^ciZgcVi^dcVa hZjhegde^hgZXjghdhÒcVcXZgh!bV" YZhjhegde^dhgZXjghdhÒcVcX^Zgdh! egd_ZXi^dc#>8:M^hegdk^YZYl^i]^ih iZg^Vah^]jbVcheZg/ bViZg^VaZhn]jbVcdheVgV/ dlcÒcVcX^Va!bViZg^VaVcY]jbVc Ö9^hhZcnVg^ZmZXjiVgegd\gVbZh Ö9^hZŠVgnZ_ZXjiVgegd\gVbVhYZ gZhdjgXZhidXVggndjii]Z[daadl^c\ YZegdbdX^‹XdbZgX^VaZcbZgXVih egdbdX^‹cXdbZgX^VaZcbZgXVYdh a^cZhd[VXi^dc/ ZmiZg^dgh# ZmiZg^dgZh# Ö9Zh^\c^c\VcY^beaZbZci^c\Xdb" Ö:aVWdgVg^Y^[dcYgZ^c[dgbVX^‹hdWgZ Ö:aVWdgVgnY^[jcY^g^c[dgbVX^‹chd" bZgX^Vaegdbdi^dcegd\gVbbZh^c aÉd[ZgiVYZegdYjXiZhZheVcndah^hdWgZ WgZaVd[ZgiVYZegdYjXidhZheVŠdaZh [dgZ^\cbVg`Zih# bZgXVih^ciZgcVX^dcVah# nhdWgZbZgXVYdh^ciZgcVX^dcVaZh# Ö8dbe^a^c\VcYegdbdi^c\^c[dg" ÖEgdbdjgZ^c^X^Vi^kZhYZ[dgbVX^‹# ÖEgdbdkZg^c^X^Vi^kVhYZ[dgbVX^‹c# bVi^dcVWdjiHeVc^h]egdYjXihVcY Ö>bejahVgegd_ZXiZhYÉ^ciZgcVX^dcV" Ö>bejahVgegdnZXidhYZ^ciZgcVX^dcV" ^ciZgcVi^dcVabVg`Zih# a^ioVX^‹YZaZhZbegZhZhZheVcndaZh# a^oVX^‹cYZaVhZbegZhVhZheVŠdaVh# ÖEgdbdi^c\igV^c^c\^c^i^Vi^kZh# Ö.?=D .N .dgZ^\c IZa#/ ().9EC.NJ.?9.

DJ7IIE9?7J?ED .&*&'&+&% aÉZci^iVihZchZ|c^bYZajXgZVjid" :<:96ZhaVZci^YVYh^c{c^bdYZ <Zhi^‹cYZ9ZgZX]dhYZadhEgdYjXid" .BIFHE:K9JEHI7K:?EL?IK7BI :.Vm/ ().DJ?:7::.I C7D7=.:7 .=.:H.JI .=.:7 AÉ:ci^iViYZ<Zhi^‹YZ9gZihYZah AV:ci^YVYYZ<Zhi^‹cYZ9ZgZX]dh I]Z6jY^dk^hjVaEgdYjXZghÉG^\]ih :<:96 EgdYjXidgh6jY^dk^hjVah:<:96‚h YZadhEgdYjXidgZh6jY^dk^hjVaZh BVcV\ZbZci6hhdX^Vi^dc:ci^YVYYZ IZa#/ ().IJ?ã:.9>EI:.H.=.=.&*&'&+&.HIÊH?=>JI :.:7 7K:?EL?IK7B.DJ?J7J:.'$* .C.IJ?ãD:.I.jcYVbZciVaan!:<:96bVcV\Zhi]Z eg^kVYV# Xde^Veg^kVYV# [daadl^c\g^\]ih/ Ö6a\jcZhbdYVa^iVihYZaYgZiYZXdbj" Ö6a\jcVhbdYVa^YVYZhYZaYZgZX]d ÖI]Zg^\]iidgdnVai^Zhdceg^kViZ c^XVX^‹eWa^XVZccdb^eZgXdbeiZ YZXdbjc^XVX^‹ceWa^XVZccdbWgZn Xde^Zh# YZaegdYjXidgVjY^dk^hjVa# edgXjZciVYZaegdYjXidgVjY^dk^hjVa# Ö8ZgiV^cineZhd[ejWa^XeZg[dgbVcXZ Ö:ahYgZihYZahegdYjXidghXdbVi^" ÖAdhYZgZX]dhYZadhegdYjXidgZh g^\]ih!dcWZ]Va[d[VjY^dk^hjVaegd" ijaVghYZahYgZihYÉVjidgdYÉVgi^hiV# Xdbdi^ijaVgZhYZadhYZgZX]dhYZVj" YjXZgh# ÖAÉZb^hh^‹YZhZf“ƒcX^ZhYÉdWgZh idgdYZVgi^hiV# ÖEgdYjXZghÉg^\]ihidgdnVai^Zhdc VjY^dk^hjVah# ÖAVZb^h^‹cYZhZXjZcX^VhYZdWgVh Xdeng^\]i# ÖAVedhVYVVY^hedh^X^‹YÉdWgZhVj" VjY^dk^hjVaZh# Ö7gdVYXVhihd[ZmXZgeihiV`Zc[gdb Y^dk^hjVah# ÖAVejZhiVVY^hedh^X^‹cYZdWgVh VjY^dk^hjValdg`h# VjY^dk^hjVaZh# Ö9^hig^Wji^dcd[VjY^dk^hjValdg`h# EdYZchZghdX^hYÉ:<:96Zahegd" YjXidghYÉdWgZhdZcgZ\^higVbZcih EjZYZchZghdX^dhYZ:<:96adhegd" CVi^dcVadg[dgZ^\cegdYjXZghd[ VjY^dk^hjVahcVX^dcVahdZhigVc\Zgh! YjXidgZhYZdWgVhd\gVWVX^dcZhVj" VjY^dk^hjValdg`hVcYgZXdgY^c\h! h^\j^ceZghdcZh[†h^fjZhd_jg†Y^fjZh! Y^dk^hjVaZhcVX^dcVaZhdZmigVc_Zgdh! l]Zi]ZgcVijgVadgaZ\VaeZghdch!Vc i^ijaVghdg^\^cVg^hdYZg^kVihYÉVa\jch nVhZVceZghdcVh[†h^XVhd_jg†Y^XVh! dg^\^cVadlcZgdgVeZghdcZci^iaZY YZahYgZihdW_ZXiZYZ\Zhi^‹!gZegZhZc" i^ijaVgZhdg^\^cVg^dhdYZg^kVYdhYZ Wnk^gijZd[Vcnd[i]Zg^\]ihi]ViVgZ iVX^‹^YZ[ZchVYZaÉZci^iVi# Va\jcdhYZadhYZgZX]dhdW_ZidYZ bVcV\ZY!gZegZhZciZYdgYZ[ZcYZY \Zhi^‹c!gZegZhZciVX^‹cnYZ[ZchVYZ Wn:<:96bVn_d^ci]ZVhhdX^Vi^dc# aVZci^YVY# )* :CI>I6IH>>CHI>IJ8>DCH6J9>DK>HJ6AH6:HE6CN6$:CI>969:H:>CHI>IJ8>DC:H6J9>DK>HJ6A:H:C:HE6x6$6J9>DK>HJ6ADG<6C>H6I>DCH6C96HHD8>6I>DCH>CHE6>C . g^ioVYVeZaB^c^hiZg^YZ8jaijgVfjZ ajXgdVjidg^oVYVedgZaB^c^hiZg^dYZ gZh6jY^dk^hjVaZh!:<:96^hi]Zcdi" lll#Z\ZYV#Zh gZegZhZciV^YZ[ZchVVaÉ:hiViZheV" 8jaijgVfjZgZegZhZciVnYZÒZcYZZc [dg"egdÒidg\Vc^hVi^dcVji]dg^hZY cndaZah^ciZgZhhdhYZahegdYjXidgh Za:hiVYdZheVŠdaadh^ciZgZhZhYZadh Wni]Z8jaijgZB^c^hignidgZegZhZci VjY^dk^hjVahYZg^kVihYZahYgZihfjZ egdYjXidgZhVjY^dk^hjVaZhYZg^kVYdh VcYYZ[ZcY!^cHeV^c!i]Z^ciZgZhihd[ gZXdcZ^m^egdiZ\Z^maVAaZ^YZegde^Z" YZadhYZgZX]dhfjZgZXdcdXZnegd" VjY^dk^hjVaegdYjXZghYZg^k^c\[gdb iVi^ciZaÕaZXijVa# iZ\ZaVAZnYZEgde^ZYVY>ciZaZXijVa# i]Zg^\]ihgZXd\c^hZYVcYegdiZXiZY jcYZg^ciZaaZXijVaegdeZginaVl# :<:96\Zhi^dcV[dcVbZciVabZci/ :<:96\Zhi^dcV[jcYVbZciVabZciZ/ Ö:aYgZiYZgZbjcZgVX^‹eZgXŒe^V Ö:aYZgZX]dYZgZbjcZgVX^‹cedg .=. 7K:?EL?IK7BFHE:K9.BEIFHE:K9JEH.

) ÒabdiZXV#XjaijgV5\ZcXVi#XVi Y^gZXidgh5\cV#Zh 7VgXZadcV lll#\ZcXVi#XVi$XjaijgV$^X^X$ÒabdiZXV ^c[d5XeVX#XVi$lll#XeVX#XVi 8DAÕA:<>9:E:G>D9>HI:H9:86I6AJCN6 BJH:J9:A8>C:B6 I# ().('+-'..-%$.# ().>8>6AH DIG6H:CI>969:HN6HD8>68>DC:H :CI>969:HEå7A>86HNDG<6C>HBDHD.('+-&.# ()..((&.(' 86I6A6C69É:C<>CN:GH 9:B>I?6CH6J9>DK>HJ6AH"88B6 7VgXZadcV 9:I:A:8DBJC>868>â"8D:I8 I# ().'' 7VgXZadcV 7VgXZadcV ^c[d5XdaejWa^ge#Xdb$lll#XdaejWa^ge#Xdb mVa5mVa#XVi$lll#mVa#XVi B:?DGFJ:CJC86!9dadgZhEVn{h'%%..())))-%%$.'%%($.('+*-&.('+*-&..(''.$.'$+ 6AIG:H:CI>I6IH>6HHD8>68>DCH :CI>I6IHEå7A>FJ:H>DG<6C>HB:HD.# ().(''. I# ().-( I#.')&(%).'%$. )+ . <^gdcV lll#eZg^dY^hiZh#dg\ 7VgXZadcV bjhZjTX^cZbV5V_\^gdcV#dg\ VjY^dk^hjVa5\ZcXVi#cZi lll#bjhZjYZaX^cZbV#dg\ 8DAÕA:<>9:EJ7A>8>I6G>H>G:A68>DCH lll#VjY^dk^hjVaXVi#cZi Eå7A>FJ:H9:86I6AJCN6 M6GM66J9>DK>HJ6AAD86A"M6A I# ().>8>6A6HHD8>68>â 8DGEDG68>â86I6A6C6 I# ().+$.((+(').# ().%'*%$.-(-+ 8DCH:AA9:AÉ6J9>DK>HJ6A 8DAÕA:88>âIDB¿HB6AADA 7VgXZadcV 9:86I6AJCN6"868 I# ()...'%)' 7VgXZadcV lll#VXVYZb^VYZaX^cZbV#XVi 7VgXZadcV Y^gZXX^d5XXbV#XVi$lll#XXbV#XVi ^c[d5XdZiX#dg\$lll#iZaZXdh#XVi 8DAÕA:<>9:9>G:8IDGH9:8>C:B6 .&.>8>6A:H DI=:GDG<6C>H6I>DCH6C96HHD8>6I>DCH EJ7A>86C9D..(' AÉ6J9>DK>HJ6A9:86I6AJCN6 7VgXZadcV 7VgXZadcV I# ().((+('*'*$.# ()..# ().+$.)$.((&+'.((&.# ().('+-'.())))-') VXVYZb^V5VXVYZb^VYZaX^cZbV#XVi I# ().# ().>8>6ADG<6C>H6I>DCH 6869ÝB>69:A8>C:B686I6A¿ 8DAÕA:<>D.')&'.()&&-.('+-&.((&+'.(*%. XdaÕaZ\^5eZg^dY^hiZh#dg\ I# ().()*&(%+.# ().:HH>DC6A9: I# ().>ABDI:869:86I6AJCN6 9:86I6AJCN6 8DAÕA:<>EGD.#.

.-*%$.('&*+&*. 6HHD8>68>â>CI:GC68>DC6A9: BVYg^Y 7VgXZadcV EGD9J8IDGH6J9>DK>HJ6AH>C9:E:C" VYeXZ5VhdX"VYeXZ#Zh Wjhi^V5VVYeX#Xdb$lll#VVYeX#XVi 9:CIH9:A6B:9>I:GG¿C>6"6E>B:9 lll#VhdX^VX^dcVeeV#Zh I# ().()&)%.'$+ 6AIG:H6HHD8>68>DCH>:CI>I6IH9:AH:8IDG6J9>DK>HJ6A DIG6H6HD8>68>DC:HN:CI>969:H9:AH:8IDG6J9>DK>HJ6A DI=:G6J9>DK>HJ6A6HHD8>6I>DCH6C9DG<6C>H6I>DCH &%%#%%%G:I>C6H 6HHD8>68>â86I6A6C69:8GÞI>8H 6HHD8>68>â9:BD9:AH>6<ÝC8>:H I# ().()-.('%*'.# ().(('(+)'+$.('(&&)-)$.:HI>K6A>CI:GC68>DC6A ^c[d5VhZYZb#dg\$lll#VhZYZb#dg\ lll#VbZ"dca^cZ#dg\ 9:76G8:ADC6 I# ().('&+%%*%$.. 6AIG:H:CI>I6IH>6HHD8>68>DCH$DIG6H:CI>969:HN6HD8>68>DC:H$DI=:GDG<6C>H6I>DCH6C96HHD8>6I>DCH .('(&')).(*&&('*) >:H8G>EIDGH8>C:B6ID<G¿.(('(. >EGD9J8IDGH6J9>DK>HJ6AH ^c[d5VXZX#Zh$lll#VXZX#Zh 7VgXZadcV 9:<>GDC6"6GE6<> VXZk^e5VXZk^e#Xdb$lll#VXZk^e#Xdb I# ().(')).# ()..(((&').&%-)$.(').&*&''.((&.%--+ 6HD8>68>âC9:9>G:8IDG:H <^gdcV 9:EGD9J88>âC8>C:B6ID<GÛ.# ().>86 6HHD8>68>â9É68IDGH>9>G:8IDGH ^c[d5VgeV\^#dg\$lll#VgeV\^#dg\ 9::HE6x6 EGD..&*'(.&*&'%&).%&+* 6HHD8>68>â9É6<ÝC8>:H9:BD9:AH 7VgXZadcV 6HD8>68>âC:HE6xDA69::BEG:H6H 9É:HE6CN6"6B: ^c[d5Ve^bZY#dg\$lll#bZY^bZY#dg\ BJAI>B:9>6"6H:9:B I# ().+%(-$.:HH>DC6AH9:86I6AJCN6"669E8 I# ().('%'(&&+ I# ()+%+%&%-(( X^cZbVgZhXVi5X^cZbVgZhXVi#Xdb 7VgXZadcV 7VgXZadcV lll#X^cZbVgZhXVi#Xdb ^c[d5Ve^V#Zh$lll#Ve^V#Zh ^c[dgbVX^dc5Ò\jgVciZhXVi#dg\ lll#Ò\jgVciZhXVi#dg\ ).()&)%*.(*&&('*'$.# ().('&*(*&.&+-% gZi^cVh5gZi^cVh#dg\$lll#gZi^cVh#dg\ 7VgXZadcV 7VgXZadcV YgVX5YgVXbV\^X#Xdb bdYZadh5VbVZdca^cZ#Xdb ¿G:686I6A6C6:M=>7>8>â lll#VbVZdca^cZ#Xdb 8>C:B6ID<G¿.%--+$.>86Ä68:8 6HHD8>68>â86I6A6C69É:BEG:H:H I# ().%%$.# ().$.:HI>K6A9D8JEDA>H 7VgXZadcV VbZ5VbZ"dca^cZ#dg\ .* 7VgXZadcV 8:CIG:8JAIJG6.# ().& BVYg^Y 7VgXZadcV 8>C:B6G:H86I"6HHD8>68>â86I6A6C6 VeXe5VeXe#Zh$lll#VeXe#Zh ^c[d5VVkX#cZi$lll#VVkX#cZi E:G6A6G:8:G86>A6G:8JE:G68>â 9:AE6IG>BDC>8>C:B6ID<G¿.''( 6J9>DK>HJ6AH"68:K>E 6HHD8>68>â9:G:6A>IO69DGH 7VgXZadcV I# ()++)(&''*%$.# ().# ().((%&-'*& 6HD8>68>âC9:EGD9J8IDG6H 6HHD8>68>â9É6GI>HI:HK>HJ6AH 7VgXZadcV 9:8>C:EJ7A>8>I6G>D"6E8E 9:86I6AJCN6"66K8 ^c[d5YdXjeda^h#dg\$lll#YdXjeda^h#dg\ I# ().&%-&$.((%+)&%%$.* I# ().((('('+'$.# ().'&. I# ().# (). I# ().# ().()-.+& I# ().# ()..# ().('+-(+.&- >C9:E:C9>:CI:H9:6C>B68>âCÄ6E>6 9:86I6AJCN6 BViVg‹ I# ().('%.>8 6HD8>68>âC9:EGD9J8IDG:H 6HHD8>68>â9:.# ().'&.><JG6CIH I# ()..# ().+&$.&*'(.>8H 9É:HE6CN6"6B6: 7VgXZadcV I# ().

)&)*'($.# (). I# ().-(-+ 7VgXZadcV I# ().8 I# (). )- . 7VgXZadcV \gZb^X^cZh5^c[dcZ\dX^d#Xdb :A<G:8D!>Vcc^hHbVgV\Y^h'%%.&(*$.('&*(*&.)&)).# ().((&.DGB69:.%*+'$.# ().+.¿7G>869:8>C:B6 EA6I6.('.('-.(.(.:HI>K6AH 7VgXZadcV 6AI:GC6I>J"A.%* A6. ^c[d5ZaX^cZhZXgZid#dg\ I# ().('&*(*&.# ().%*+( AD86I>DC78C I# ().('&+%%%)$.((&.86 I# ().()&'&&&&$..('-.-(' 7VgXZadcV [XX5[ZYZgVX^dXViVaVcVX^cZXajWh#cZi 7VgXZadcV je^[X5bZciV#cZi$lll#je^h^cY^#XVi lll#[ZYZgVX^dXViVaVcVX^cZXajWh#cZi idc^5adXVi^dcWXc#Xdb lll#adXVi^dcWXc#Xdb <G:B>9É:BEG:H6G>H 9:8>C:B:H9:86I6AJCN6 I# ().((%+)&%% 7VgXZadcV lll#ZaX^cZhZXgZid#dg\ 7VgXZadcV YgVX5YgVXbV\^X#XVi [VWg^XV5XXXW#dg\$VaiZgcVi^kV#XXXW#dg\ .()--(*%.# ()...# ().'$+ 9G68B¿<>8"8DDE:G6I>K6 <J>DC>HI:H6HHD8>6IH BDK>:"B:C6HD8>68>âC9:Iw8C>8DH EGDBDIDG69:B>I?6CH6J9>DK>HJ6AH 9:86I6AJCN6"<68 :C>AJB>C68>âCNB6FJ>C>HI6H I# ().+ 7VgXZadcV 7VgXZadcV 6g\ZcidcV YgVX5YgVXbV\^X#XVi$lll#YgVXbV\^X#XVi XddgY^cVX^d5\j^dc^hiZhXVi#dg\ ^c[d5bdk^Z"bZc#Xdb lll#\j^dc^hiZhXVi#dg\ lll#bdk^Z"bZc#Xdb :A8>C:H:8G:ID I# ().-$.# ().&(* I# ().()*&.('&+%%%)$.:9:G68>â86I6A6C69:8>C:8AJ7H H>C9>86I9:A6>B6I<:"JE>.((&.()--&+.

((%'&.H EGD.&.)-$.((&--.# ().DIä<G6.$.# (). 6AIG:H:CI>I6IH>6HHD8>68>DCH$DIG6H:CI>969:HN6HD8>68>DC:H$DI=:GDG<6C>H6I>DCH6C96HHD8>6I>DCH .(')(%%).((*)+)(%$.()&-)*'*$.69 I# ().>86H :CAA:C<J686I6A6C6 9:86I6AJCN6 8>C:B6ID<GÛ.# ().((&.((%&&+.# ().>86H"6:8 I# ().DGB68>â:8DCäB>86 >>AÕAJH>DC>HI:HEGD.()''-+'+ 69<.:HH>DC6AH"69E I# ().('-.DID<GÛ.(')(%%(.()&'&&&&$.-'-$.())(.# ().( 7VgXZadcV 7VgXZadcV 7VgXZadcV Vb_b5Vb_b#dg\$lll#Vb_b#dg\ VXXX5[Xg#Zh$lll#VXXXcZi#cZi ZhXg^eidgh5VZaX#Zh$lll#ZhXg^eidgh#XVi 6HHD8>68>â9:E:G>D9>HI:H 6HHD8>68>â86I6A6C69:B6<H 6HHD8>68>â9:8DBE6CN>:H9:I:6IG: 9É>C.:HH>DC6A9:86I6AJCN6"8>6IG: 9:86I6AJCN6"6E>:8 I# (). 7VgXZadcV 7VgXZadcV 7VgXZadcV ^c[d5VeXX#XVi$lll#VeXX#XVi hZXgZiVg^V5VXZX"lZW#dg\ VYe5VYe"WVgXZadcV#Xdb lll#VXZX"lZW#dg\ lll#VYe"WVgXZadcV#Xdb ). I# ().>86"6888 :CAA:C<J686I6A6C6"6:A8 I# ().('++%(.+%.('+-'&(* I# ().()''-+'+$.((%*)+%+$.((%'.'%$..('+-&'*.# ().()&-))(* I# ().&.$.''( 7VgXZadcV 7VgXZadcV 7VgXZadcV ^c[d5ZY^idghZcXViVaV#dg\ VYeX5VYeX#XVi$lll#VYeX#XVi ^c[d5VZXY^g[di#dg\$lll#VZXY^g[di#dg\ lll#ZY^idghZcXViVaV#dg\ 6HHD8>68>â9:.((%&&.'* I# ().:HH>DC6AH9É:HE6CN6 9:8DBEDH>IDGH 9:86I6AJCN6"69É:8 I# (). I# ().# ().()&'*-.((&. 7VgXZadcV XajWXadlch5XajWXadlch#Xdb 7VgXZadcV X^eW5eZg^dY^hiZh#dg\$lll#eZg^dY^hiZh#dg\ lll#XajWXadlch#Xdb aVjh5VY\"[VY#dg\$lll#VY\"[VY#dg\ 6HHD8>68>â9:EGD..(+$.('&**'.('+-).((&.# ().H 6HHD8>68>â86I6A6C6 6HHD8>68>â9É:H8:Cä<G6..-(-+ I# ().&.>8H>>AJHIG69DGH :JGDE:JH686I6AJCN6 I# (). I# ().( I# ().('+-(.# ().# ().&$.# ()..&.(('.((&.-(-+ 7VgXZadcV I# ().'$+ 6HHD8>68>DCH>:CI>I6IH9É6AIG:HH:8IDGHG:A68>DC6IH 6HD8>68>DC:HN:CI>969:H9:DIGDHH:8IDG:HG:A68>DC69DH DI=:GG:A6I:96HHD8>6I>DCH6C9DG<6C>H6I>DCH 6HD8>68>âC:HE6xDA69:6JIDG:H 6HHD8>68>â9É:9>IDGH 6HHD8>68>â9:9DC:HE:G>D9>HI:H 9:D7G6H.'%$.% 7VgXZadcV 7VgXZadcV 7VgXZadcV hZXgZiVg^V5V[e"dca^cZ#dg\ VXX5VXXdbedh^idgh#Xdb ^c[d5ZhXZcd\gVÒV#dg\$ lll#V[e"dca^cZ#dg\ lll#VXXdbedh^idgh#Xdb lll#ZhXZcd\gVÒV#dg\ 6HHD8>68>â9:BåH>8H9:?6OO 6HHD8>68>â86I6A6C69:8DBJC>868>â 6HHD8>68>â9É:H8G>EIDGH >BåH>86BD9:GC69:86I6AJCN6 8>:CIÞ.((*%(%%% I# ().'. I# ().# ().:HH>DC6AH 6HHD8>68>â8DAÕA:<>6A9É:H8G>EIDGH 6HHD8>68>â9:9>HH:CN69DGH 9:8>G89:86I6AJCN6"6E88 9:86I6AJCN6"68:8 EGD.((&.-(-+ 7VgXZadcV 7VgXZadcV 7VgXZadcV VgbVc_jg^h5^XVW#Xdb X^VigZ5X^VigZ#Xdb$lll#X^VigZ#Xdb XdaÕaZ\^5eZg^dY^hiZh#dg\$lll#eZg^dY^hiZh#dg\ 6HHD8>68>â8AJ79:8ADLCH 6HHD8>68>â9:9>G:8IDGH9É6GI!9>H" 6HHD8>68>â9:E:G>D9>HI:H 8JAIJG6A H:CN69DGH<G¿.((%-()*-$.# ().((&(.# ().# ().:HH>DC6AH EGD.*'%$.('&**%.

DGB69DGH [VY5[VYlZW#dg\$lll#[VYlZW#dg\ 9:EG:BH6!G¿9>D>I:A:K>H>â 6HHD8>68>â9:IG69J8IDGH I# ().&&.+%..()(.# ().()&'.*.((&.# (). \Zhi^Xdb5iZggV#Zh$lll#\Zhi^Xdb#dg\ 7VgXZadcV 6HHD8>68>â9:IG69J8IDGH VgXViVajcnV5VgXViVajcnV#Xdb .# ().()--&.# ().((&.('&*.()&*&*-( 9:EJ7A>8>I6I 7VgXZadcV I# ().# ().$. 9:G:EG:H:CI6CIH!EGDBDIDGH I# ().%).# ().()(&.)' 7VgXZadcV VeeZX5VeeZX#XVi$lll#VeeZX#XVi 7VgXZadcV \Zhi^Xdb5iZggV#Zh k^YZdbZY^XVc5k^YZdbZY^XVc#Xdb 6HHD8>68>â9:G:<>9DG>69: 8DCH:AAHJE:G>DG9:8DBJC>868>â AÉ:HE:8I68A:9:86I6AJCN6"6G:8 6HHD8>68>âEGD..69 I# ().($.()(.&'(%$.(.().:HH>DC6A >G:A68>DCHEå7A>FJ:H I# ()++.-(-+ I#.'$+ 6HHD8>68>â9:EGD.+)*%%$. 7VgXZadcV 6HHD8>68>âEGD.# ().# ().(''&&%** XdggZd5VeZ^egik#Xdb$lll#VeZ^egik#Xdb I# ().(''&&%**$.%')$.:HH>DC6AH 6HHD8>68>â:BEG:H6G>6A 8:CIG:>CI:GC68>DC6A9:EG:BH6 9:96CH69:86I6AJCN6"6E98 9É6<ÝC8>:H9:EG:BH6>6GM>JH I# ().(*-* I# ().((&.((%'.# ().# ().('+-').# ().()(. 7VgXZadcV 7VgXZadcV ^c[d5Vi^_X#Xdb$lll#Vi^_X#Xdb 6HHD8>68>âEGD.# (). 7VgXZadcV 7VgXZadcV I# ().((&-&.DID<G¿.)*%*$.:HH>DC6A ^c[d5iVXdca^cZ#cZi$lll#iVXdca^cZ#cZi 9É>AÕAJHIG69DGH9:86I6AJCN6 6HHD8>68>â:BEG:H6G>6A I# ().DB:CI9:A:H6GIH >>CIÝGEG:IH9:86I6AJCN6"6I>8 lll#VgXViVajcnV#XVi >9:A9>HH:CN".(*-*$.+.('+-%+-% .()'&.# ().)*%+ 7VgXZadcV >B6C6<:GH9:86I6AJCN6"6G8 7VgXZadcV VgZXgZ\^Ydg^V5\bV^a#Xdb$lll#VgZX#XVi I# ().# ().# ().()&+%(+)$.('&*%'&' ^c[d5Ve^X#Zh$lll#Ve^X#Zh 7VgXZadcV ^c[d5VhhdX^VX^dejWa^X^iVi#Xdb lll#VhhdX^VX^dejWa^X^iVi#Xdb *% .('&-%&(( I:A::HE:8I69DGH6HHD8>6IH >>CIÝGEG:IH?JG6IH9:86I6AJCN6 7VgXZadcV 9:86I6AJCN6"I68 I# ().:HH>DC6A 7VgXZadcV ^c[d5Vi^X#XX$lll#Vi^X#XX :HE6CNDA69É>C.()&'&&&&$.()&'&)(+ 9:KÞ9:D8>GJG<>6 I# ().+++$.)$.())(.().)*%* 7VgXZadcV I# ().>8H"6:6E6.+)*(' X^eW5eZg^dY^hiZh#dg\$lll#eZg^dY^hiZh#dg\ ^c[d5YVchVXVi#dg\$lll#YVchVXVi#dg\ 7VgXZadcV VZVeV[5VZVeV[#dg\$lll#VZVeV[#dg\ 8DC.()+.*'%$.()(..)*%*$.+'-$.:9:G68>â>7:GD6B:G>86C6 6HHD8>68>â9:EJ7A>868>DCH 9:8DBJC>868>â>G:A68>DCH E:G>ä9>FJ:H:C86I6A¿Ä6EE:8 6HHD8>68>â:JGDE:6 Eå7A>FJ:H"8>GE I# ().(('.()&+&).

%I>EEJ?D==K?:.HE:7@.B6CJ6A B6CJ6A H=DDI>C< 9:GD96I<: 9:GD96?: <J>9: ' ' ' ( C7DK7B:. .%C7DK7B:.HE:7J=.

HE:7@. ( C7DK7B:.HE:7J=. B6CJ6A B6CJ6A H=DDI>C< 9:GD96I<: 9:GD96?: <J>9: ' ' ' »AVad\†hi^XVYÉjcgdYVi\Z‚hiVch^beaZXdbfjZhÉ]VYZiVaaVgjcXVggZg!hÉ]VcYZYZbVcVg jcheZgb^hdh^hÉ]VcYZ[ZgjcZhXdhZiZh###eZgŒYZheg‚hYÉ]VkZggdYVijcVhZf“ƒcX^V VAÉ=dhe^iVaZi!VBVcgZhV!VHVWVYZaa!VH^i\Zh!VK^aVcdkV!VAVHZjYÉJg\ZaadVAaZ^YV!VaaŒ fjZYVeZgVidiVaVk^YV#?dXgZXfjZ‚hXdbh^jcY^V]V\j‚hk^c\jiKZa{ofjZo!9Va† dBdY^\a^Vc^!bdYƒhi^VVeVgi!^]V\j‚hY^i/Æ6gVe^ciVg‚jceV^hVi\ZYÉVfjZhiedWaZǼ »AVad\†hi^XVYZjcgdYV_ZZhiVch^beaZXdbdfjZhZi^ZcZfjZXdgiVgjcVXVaaZ!hZi^ZcZc fjZeZY^gjcdheZgb^hdhnhZi^ZcZcfjZ]VXZgdigVhXdh^aaVh###eZgdYZhej‚hYZgdYVgjcV hZXjZcX^VZcAÉ=dhe^iVaZi!ZcBVcgZhV!ZcHVWVYZaa!ZcH^i\Zh!ZcK^aVcdkV!ZcAVHZjYÉJg\Zaa dZcAaZ^YV!fjZYVeVgVidYVaVk^YV#NdXgZdfjZZhXdbdh^jcY†V]jW^ZhZkZc^YdKZa{ofjZo! 9Va†dBdY^\a^Vc^!bdYZhi^VVeVgiZ!n]jW^ZgVY^X]d/ÆKdnVe^ciVgjceV^hV_ZYZZhiZejZWadǼ ».^abh]ddiad\^hi^XhVgZh^beaZ/ndj_jhiXadhZVhigZZi!Veean[dgV[ZleZgb^ih!YdV[Zl di]Zga^iiaZi]^c\h###WjiV[iZgndjÒabVhZfjZcXZ^cAÉ=dhe^iVaZi!^cBVcgZhV!^cHVWVYZaa! ^cH^i\Zh!^cK^aVcdkV!^cAVHZjYÉJg\Zaadg^cAaZ^YV!^iÉhi]ZgZ[dga^[Z#CdiidWadlbndlc igjbeZi!Wji>i]^c`^i^hVh^[KZa{ofjZo!9Va†dgBdY^\a^Vc^XVbZVadc\VcYhV^Y/ Æ>Éb\d^c\ideV^ciVe^XijgZd[i]^hk^aaV\ZǼ ?dh‚8dgWVX]d 9^gZXidg 8dWVgYZh!'%%.%I>EEJ?D==K?:.%C7DK7B:. .

* AÉ=DHE>I6A:I9:AAD7G:<6I . BDCI<6I *( B6CJ6A9:GD96I<:$B6CJ6A9:GD96?:$..:AH -* 8:CI:AA:H -* 8:CI:AA:H -* 8:CI:AA:H -.BICKD?9?F?I +.* AÉ=DHE>I6A:I9:AAD7G:<6I . :AB6HCDJ -..( B6CJ6A9:GD96I<: B6CJ6A9:GD96?: . :AB6HCDJ -. A:HB6H>:H9:KDAIG:<¿ . :AEG6I9:AAD7G:<6I . AAJv6CÝH . A:HB6H>:H9:KDAIG:<¿ . AAJv6CÝH .& 6aigZhhZgkZ^h . :AEG6I9:AAD7G:<6I -. BDCI<6I &%... :AB6HCDJ -.. A:HB6H>:H9:KDAIG:<¿ .( AÉ6AI7:G<J:9¿ . ($'$BEICKD?9?F?EI +.* 6<J>A6G9:H:<6GG6 . 6G:CNH9:BJCI . ($'$9?J?. BDCI<6I &%..>ABH=DDI>C<<J>9: .& DigdhhZgk^X^dh .gZZAdXVi^dch ÕK^VeWa^XV ÕK†VeWa^XV ÕI]ZejWa^XlVn ÕEVgXh^_VgY^ch ÕEVgfjZhn_VgY^cZh ÕEVg`hVcY\VgYZch Õ>chiVaÕaVX^dchbjc^X^eVah Õ>chiVaVX^dcZhbjc^X^eVaZh ÕBjc^X^eVaWj^aY^c\h +) :heV^hVbWXdcY^X^dchZheZX^Vah +) :heVX^dhXdcXdcY^X^dcZhZheZX^VaZh +) H^iZhl]ZgZheZX^VaXdcY^i^dchVeean ÕEaVi\Zh ÕEaVnVh Õ7ZVX]Zh ÕEdgiYZ7VgXZadcV ÕEjZgidYZ7VgXZadcV ÕEdgid[7VgXZadcV ÕIgVchedgihBZigdeda^iVch ÕIgVchedgiZhBZigdeda^iVcdh Õ7VgXZadcVBZigdeda^iVcIgVchedgi YZ7VgXZadcVIB7 YZ7VgXZadcVIB7 IB7 ÕIgZch^ZhiVX^dchYZigZc ÕIgZcZhnZhiVX^dcZhYZigZc ÕIgV^chVcYgV^alVnhiVi^dch Õ8ZcigZhgZa^\^dhdh Õ8ZcigdhgZa^\^dhdh ÕGZa^\^djhXZcigZh Õ:heV^h<VjY† Õ:heVX^dh<VjY† Õ<VjY†h^iZh .:AH -( 86HI:AA9:.& Di]ZghZgk^XZh Õ6eVgXVbZciYZkZ]^XaZh Õ:hiVX^dcVb^ZcidYZkZ]†Xjadh ÕKZ]^XaZeVg`^c\ ÕHZgkZ^hjgWVch^bVciZc^bZci ÕHZgk^X^dhjgWVcdhnbVciZc^b^Zcid Õ8^inhZgk^XZhVcYbV^ciZcVcXZ Õ8ViZg^c\ Õ8ViZg^c\ Õ8ViZg^c\ .. :AEG6I9:AAD7G:<6I -.. 6A:AA6 .. 6G:CNH9:BJCI . 6G:CNH9:BJCI -& 86A9:H9É:HIG68 -& 86A9:H9É:HIG68 -& 86A9:H9É:HIG68 -( 86HI:AA9:.. 6A:AA6 .( AÉ6AI7:G<J:9¿ .:AH -( 86HI:AA9:.* AÉ=DHE>I6A:I9:AAD7G:<6I ..>ABH=DDI>C<<J>9: +. ($'$..& <G6CDAA:GH .* 6<J>A6G9:H:<6GG6 .& <G6CDAA:GH . 6A:AA6 .( AÉ6AI7:G<J:9¿ .* 6<J>A6G9:H:<6GG6 . AAJv6CÝH &%& B6CAA:J &%& B6CAA:J &%& B6CAA:J &%( B6CG:H6 &%( B6CG:H6 &%( B6CG:H6 &%* B6I6Gâ &%* B6I6Gâ &%* B6I6Gâ &%.I7D:JEMDI ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ +% EGDKÞC8>69:76G8:ADC6 +% EGDK>C8>69:76G8:ADC6 +% 76G8:ADC6EGDK>C8: ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ +% 76G8:ADC6 +% 76G8:ADC6 +% 76G8:ADC6 +% :heV^hdc‚h\gVij‰iÒabVg +% :heVX^dhYdcYZZh\gVij^idÒabVg +% .& <G6CDAA:GH .

& HDAHDC6 &. K6AA9:86BEGD9DC ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &*. AÉ:H86A6 &).* K6AA9:7DÞ &. AÉ6AIJG<:AA &+. AÉ:H86A6 &). BJG6 &&& E6>H6I<:H9:AI:G &&& E6>H6I<:H9:AI:G &&& E6>H6I<:H9:AI:G &&( E6G8. K6AA9:86BEGD9DC &*. K6AAH9É¿C:J &.( HDGI &. AÉ6AIJG<:AA &+. A6ED7A69:H:<JG &. K>A69:86CH &(. H6769:AA &&. K>A69:86CH ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &)& EGDKÞC8>69:<>GDC6 &)& EGDK>C8>69:<>GDC6 &)& <>GDC6EGDK>C8: ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &)& <>GDC6 &)& <>GDC6 &)& <>GDC6 &)( 8696FJwH &)( 8696FJwH &)( 8696FJwH &)* =DHI6AG>8 &)* =DHI6AG>8 &)* =DHI6AG>8 &).( HDGI &. K>8 &(.AJK>6A9:AAAD7G:<6I &&( E6G8. AADG:I9:B6G &). K>A69:86CH &(. A6ED7A69:H:<JG &+. K>8 &(.( &%.& HDAHDC6 &.. G6?69:AA &&. G6?69:AA &&. H6CIFJ>GO:9:AK6AAÝH &'. H6769:AA &&. H>I<:H &'. H>I<:H &'. AA:>96 &*. K>8 &(. H6CIFJ>GO:9:AK6AAÝH &'. H>I<:H &(& I6A6B6C86 &(& I6A6B6C86 &(& I6A6B6C86 &(( I:GG6HH6 &(( I:GG6HH6 &(( I:GG6HH6 &(* K6AA9:H6J8DAAH6867G6 &(* K6AA9:H6J8DAAH6867G6 &(* K6AA9:H6J8DAAH6867G6 &(. EGDKÞC8>69:AA:>96 &*.* K6AA9:7DÞ &.( HDGI &. AA:>96 &+& 6AI6G>76<DGv6 &+& 6AI6G>76<DGv6 &+& 6AI6G>76<DGv6 &+( 76>ME6AA6GH &+( 76>ME6AA6GH &+( 76>ME6AA6GH &+* 86HI:AA9:BJG &+* 86HI:AA9:BJG &+* 86HI:AA9:BJG &+. AA:>96EGDK>C8: ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &*. AA:>96 &*. AADG:I9:B6G &). BJG6 &%. H6CIFJ>GO:9:AK6AAÝH &'. BJG6 &%. K6AAH9É¿C:J &. AADG:I9:B6G &*& DADI &*& DADI &*& DADI &*( GDH:H &*( GDH:H &*( GDH:H &** IDGGD:AA69:BDCI<GÞ &** IDGGD:AA69:BDCI<GÞ &** IDGGD:AA69:BDCI<GÞ &*.& HDAHDC6 &. AÉ6AIJG<:AA &+.AJK>6A9:AAAD7G:<6I &&( E6G8. K6AA9:86BEGD9DC &*.. EGDK>C8>69:AA:>96 &*.* K6AA9:7DÞ &. A6ED7A69:H:<JG &+. K6AAH9É¿C:J *) . G6?69:AA &&.AJK>6A9:AAAD7G:<6I &&* EDGI:H9:ABDCIH:CN &&* EDGI:H9:ABDCIH:CN &&* EDGI:H9:ABDCIH:CN &&.. AÉ:H86A6 &). H6769:AA &'& H6CI6C9G:J9:AA6K6C:G:H &'& H6CI6C9G:J9:AA6K6C:G:H &'& H6CI6C9G:J9:AA6K6C:G:H &'( H6CI7D>9:AAD7G:<6I &'( H6CI7D>9:AAD7G:<6I &'( H6CI7D>9:AAD7G:<6I &'* H6CI8J<6I9:AK6AAÝH &'* H6CI8J<6I9:AK6AAÝH &'* H6CI8J<6I9:AK6AAÝH &'.

...& IG:CH>:HI68>DCH9:IG:C &. I=:86I6A6C8D6HIA>C: &-.I (&& ($)$EJ>.9?7BI ..>AB>C<L>I=6C>B6AH '%& GD96I<:H6B7:MEADH>JH '%& GD96?:H8DC:MEADH>KDH '%& . :AA>IDG6A86I6A¿ &-. EGDK>C8>69:I6GG6<DC6 &...($($7BJH.($($EJHEI. :AA>IDG6A86I6AÛC &-.HIF..I..EDGIH6C96>GEDGIH ÕEdgih ÕEjZgidh ÕEdgih Õ6Zgdedgih Õ6ZgdejZgidh Õ6^gedgih &.) E6GFJ:HC6IJG6A:H &.HIKFH7CKD?9?F7B IKFH7CKD?9?F7BI IKFH7CKD?9?F7B.:HI68>DC:H9:7DB7:GDH &.IF.ID.IF79?EI '. E:C>I:CI>6G>:H &....I I?J.+ 96BH6C9G:H:GKD>GH &.9?7B . EGDKÞC8>69:I6GG6<DC6 &.IM?J> 7C89ED:?9?EDI.I H.& IG6>CH6C9G6>AL6NHI6I>DCH &.:HI68>DCH9:7DB7:GH &.($($EJ>.9.) C6IJG6AE6G@H &.>AB>C<L>I=D.DJI ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ '%% HD7G:KDA6G8>JI6IH '%% HD7G:KDA6G8>J969:H '%% DK:G.9?7B.IF.9?7B.DGB:HD.II?J7JI (&& ($)$EJH7ID. BJH:DH &.I.. BJH:JH &.+ G:A><>DJH8:CIG:H &.>G:HI6I>DCH &.. 8:CIG:HE:C>I:C8>6G>H &. I6GG6<DC6EGDK>C8: ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &.+ 8:CIG:HG:A><>DHDH &.IF.EJ:GIDHN6:GDEJ:GIDH &-.>8>6AJC>. I6GG6<DC6 &-& AÉ6B:IAA69:B6G &-& AÉ6B:IAA69:B6G &-& AÉ6B:IAA69:B6G &-( G:JH &-( G:JH &-( G:JH &-* IDGIDH6 &-* IDGIDH6 &-* IDGIDH6 '.C. BJH:JBH (&& ($)$7BJH.I IF..IF.>8>6A:H '%' .>AB>C<L>I=:MEADH>K:H '%' GD96I<:H6B7JC>. I6GG6<DC6 &.9..+ :B76HH6B:CIH &.AN>C<8>I>:H '%% GD96I<:H6B76C>B6AH '%% GD96?:H8DC6C>B6A:H '%% .IF7?I '.9?7BI 9ED9ED:?9?ED.. I6GG6<DC6 &.+ :B76AH:H &.' BDIDGL6NH!GD69H!IDAAH Õ6jide^hiZh^eZVi\Zh Õ6jide^hiVhneZV_Zh ÕBdidglVnhVcYidaah Õ8VggZiZgZh Õ8VggZiZgVh ÕGdVYh &..' 6JIDE>HI:H!86GG:I:G:H!E:6I<:H &.>8>6AH '%' GD96?:H8DCJC>. 8:CIGDHE:C>I:C8>6G>DH &.' 6JIDE>HI6H!86GG:I:G6H!E:6?:H &.>ABH=DDI>C<<J>9: .) E6G8HC6IJG6AH &.DGBH ** B6CJ6A9:GD96I<:$B6CJ6A9:GD96?:$..EDGIH>6:GDEDGIH &-.DGB:HD.9?7B9ED:?J?EDI ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &-.& IG:C:HN:HI68>DC:H9:IG:C &.+ 8:CIGDHG:A><>DHDH &.( ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ &.GK?H..I?:7:..

8cZildg`!]VcYa^c\Òabh]ddi ÖAVedhh^W^a^iViYÉZhiVWa^gjceg^bZg YZXjVafj^ZgXdchjaiVZcbViZg^VYZ eZgb^i[dgbVa^i^ZhVcYVchlZg^c\Vaa XdciVXiZVbWidihZahbjc^X^e^hd gdYV_Zh# fjZg^ZhVWdjiÒab^c\^c8ViVadc^V# ZheV^hZcZahfjVahZaegdYjXidgkja\j^ ÖAVedh^W^a^YVYYZZhiVWaZXZgjceg^" ÖEdhh^W^a^ind[ZhiVWa^h]^c\^c^i^VaXdc" gdYVg^fjZZcXVgVcd[dgb^ceVgiYZ bZgXdciVXidXdcidYdhadhbjc^X^e^dh iVXil^i]Vaai]Zidlch]^ehdgh^iZh^c aVmVgmV# dZheVX^dhZcadhfjZZaegdYjXidg l]^X]i]ZegdYjXZgl^h]ZhidÒabWji YZhZZgdYVgnfjZidYVk†Vcd[dgbZc l]^X]YdcdiVhnZi[dgbeVgid[i]Z eVgiZYZaVgZY# 78.>ABH=DDI>C<<J>9: idgVZhedh^ZcXdciVXiZY^gZXiVbZci WZg{edcZghZZcXdciVXidY^gZXiVbZc" Z^i]Zgi]ZadXVaVji]dg^in^ci]ZX^in VbWaÉV_jciVbZciYZaVadXVa^iVidcZh iZXdcZaVnjciVb^ZcidYZaVadXVa^YVY dgidlcX]dhZcVhi]ZadXVi^dcdgi]Z kja\j^gdYVgdW‚VbWaÉVYb^c^higVX^‹ YdcYZhZYZhZZgdYVg!dW^ZcXdcaV dg\Vc^hVi^dcdgXdbeVcngZhedch^WaZ dZci^iVigZhedchVWaZYZaÉZheV^!fjZ VYb^c^higVX^‹cdZci^YVYgZhedchVWaZ [dgi]Zh^iZ#I]ZhZVji]dg^i^ZhVgZ h‹cZahfjZYZX^YZ^mZcZaegdXZY^bZci! YZaZheVX^d!fjZhdcfj^ZcZhYZX^YZc i]dhZi]ViYZX^YZi]ZegdXZYjgZh ZhiVWaZ^mZcaZhcdgbVi^kZh^aZhiVmZh ZaegdXZY^b^Zcid!ZhiVWaZXZcaVh VcYZhiVWa^h]i]ZgjaZh\dkZgc^c\ eZgVXVYVi^ejhYZÒabVX^‹^ZheV^^! cdgbVi^kVhnaVhiVhVheVgVXVYVi^ed Òabh]ddihVcYi]ZgViZhX]Vg\ZY[dg ÒcVabZci!XdcXZYZ^mZcdYZhZhi^bZc YZÒabVX^‹cnZheVX^dn!ÒcVabZciZ! ZVX]Y^[[ZgZciineZd[Òabh]ddiVcY aÉVjidg^ioVX^‹eZgi^cZci# XdcXZYZcdYZhZhi^bVcaVVjidg^oVX^‹c adXVi^dc!YZX^Y^c\l]Zi]Zgid\gVcidg eZgi^cZciZ# gZ[jhZeZgb^hh^dcidÒab# :caÉ|bW^iYZidiZaiZgg^idg^XViVa|!aV 7VgXZadcV"8ViVajcnV.^ab8dbb^hh^dc78.8d[gZXZVaegdYjXidg/ d[[ZghegdYjXi^dcXdbeVc^Zhi]Z ZcigZidihZahhZjhbZbWgZh# ÖAVWhfjZYVYZadXVa^oVX^dcZhZcgZY [daadl^c\hZgk^XZh/ ÖAV^c[dgbVX^‹W|h^XVhdWgZaZhXdcY^" ZcigZidYdhhjhb^ZbWgdh# ÖAdXVi^dchZVgX]i]gdj\]djii]Z78.^ab^c\^c8ViVadc^V¼ *+ .^ab8db" 8ViVajcnV.8bZbWZgh bZbWgZhYZaV78.^ab8dbb^hh^dc :cZa{bW^idYZidYdZaiZgg^idg^dXViV" I]gdj\]dji8ViVadc^V!i]Z7VgXZadcV" 78.8ZcaVlZW dci]ZlZWh^iZ lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb hZXX^‹»GdYVgV8ViVajcnV¼ hZXX^‹c»GdYVgZc8ViVajŠV¼ hZXi^dc».8ValZW b^ZbWgdhYZaV78.8 ÖAVgZXZgXVYZadXVa^ioVX^dchZcmVgmV b^hh^dc78.8d[ZgZ^mVaegdYjXidg/ a{c!aV7VgXZadcV"8ViVajcnV.($& B6CJ6A9:GD96I<: EZgÒabVgZcfjVahZkdaZheV^YZaV EVgVÒabVgZcXjVafj^ZgZheVX^dYZaV >cdgYZgidÒabVcnl]ZgZ^c8ViVadc^V! B6CJ6A9:GD96?: \Zd\gVÒVXViVaVcVXVafjZaVegdYjX" \Zd\gV[†VXViVaVcV!aVegdYjXidgVYZ" egdYjXZghh]djaYXdciVXiY^gZXian .8 X^dchYZgdYVi\Z^aZhYVYZhYZXdciVX" ÖAV^c[dgbVX^‹cW{h^XVhdWgZaVh cZildg`d[bZbWZgh# iZYZidihZahbjc^X^e^hfjZ^ciZ\gZcaV XdcY^X^dcZhYZgdYV_ZnadhYVidhYZ Ö7Vh^X^c[dgbVi^dcVWdjiXdcY^i^dch hZkVmVgmVeZgVaV\Zhi^‹YZeZgb^hdh XdciVXidYZidYdhadhbjc^X^e^dhfjZ [dgÒab^c\VcYXdciVXiYZiV^ah[dgVaa YZÒabVX^‹^aVgZVa^ioVX^‹YZfjVahZkda ^ciZ\gVchjgZYeVgVaV\Zhi^‹cYZ i]ZX^i^ZhVcYidlch[dgb^c\eVgid[ XdchjaiVZcbViƒg^VYZgdYVi\Zh# eZgb^hdhYZÒabVX^‹cnaVgZVa^oVX^‹c i]Z78.8cZildg`# 8dchjaiZjaVaa^hiVVXijVa^ioVYVYZah 8dchjaiVgZaa^hiVYdVXijVa^oVYdYZadh 8]ZX`i]ZjeYViZYa^hid[78.

8# ZcaVlZW/ b^ih¼dg[djcYVii]Z78.8 d[ZgZ^m!Vb‚hYZahhZjhhZgkZ^h\Z" d[gZXZ!VYZb{hYZhjhhZgk^X^dh\ZcZ" d[[Zgh!WZh^YZh^ih\ZcZgVa^c[dgbV" cZgVahYÉ^c[dgbVX^‹^VhhZhhdgVbZci! gVaZhYZ^c[dgbVX^‹cnVhZhdgVb^Zcid! i^dcVcYVYk^XZhZgk^XZh!VÒabh]ddi ZahZgkZ^YZigVb^iVX^‹YZeZgb^hdhYZ ZahZgk^X^dYZigVb^iVX^‹cYZeZgb^hdh eZgb^iVeea^XVi^dc]VcYa^c\hZgk^XZ#Id gdYVi\Z#EZgdWiZc^gVjidg^ioVX^dcheZg YZgdYV_Z#EVgVdWiZcZgVjidg^oVX^dcZh dWiV^ceZgb^hh^dcidÒab^ci]ZX^ind[ gdYVgVaVX^jiViYZ7VgXZadcVVigVk‚h eVgVgdYVgZcaVX^jYVYYZ7VgXZadcV 7VgXZadcVi]gdj\]i]Z.8 :caVX^jYVYYZ7VgXZadcV!aV78. B6CJ6A9:GD96I<:$B6CJ6A9:GD96?:$.^ab8dbb^hh^dc‚haV Zcai^bdi‚gb^cd!ZhXdcXZY^YVedgaV dlcZgd[i]Zh^iZ!^[eg^kViZ#I]Z.^ab8dbb^hh^dcZhaVgZhedchVWaZYZ bVcV\ZVcYXaVg^[nVcni]^c\VWdjii]Z YÉjcZheV^# aVVegdWVX^‹cdYZcZ\VX^‹cYZjceZg" h]ddi^c\^cVh^iZ# b^hdYZgdYV_Z#HjaVWdghZX^gXjchXg^" WZV^c[dgbVg!XddgY^cVg!\Zhi^dcVgn VXaVgVgidYdadgZ[ZgZciZVaVÒabVX^‹c YZjcZheVX^d# *.^ab gZhedchVWaZYÉVegdkVgdYZcZ\Vgjc VYb^c^higVX^‹cdedgZaXdggZhedcY^Zc" 8dbb^hh^dc^h^ccdXVhZgZhedch^WaZ eZgb†hYZgdYVi\Z#AVhZkViVhXV‚h iZi^ijaVgYZaZheVX^dhda^X^iVYd!nVhZV [dg\gVci^c\dggZ[jh^c\Òabh]ddieZg" ^c[dgbVg!XddgY^cVg!\Zhi^dcVg^VXaVg^g eWa^Xddeg^kVYd#:cc^c\cXVhdaV b^ih#>ihiVh`^hid^c[dgb!XddgY^cViZ! idiVaaŒfjZ[VgZ[ZgƒcX^VVaVÒabVX^‹ .8D[ÒXZ# lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb 8VaiZc^gegZhZcifjZaÉVjidg^ioVX^‹!Zc ZcaVhZXX^‹c»CdgbVi^kVneZgb^" EgdYjXZghh]djaYgZbZbWZgi]Vi!^c YVggZgiZgbZ!aVY‹cVaÉVYb^c^higVX^‹ hdh¼nZcaVDÒX^cVYZaV78.>ABH=DDI>C<<J>9: .^ab8dbb^hh^dc!XVadbea^g/ VigVk‚hYZaV.^ab8dbb^hh^dc!]Vn h^dc!i]Z[daadl^c\[dgbhVgZgZfj^gZY/ ÖJcgZ\^higZYZegdYjXX^‹!VbWaZhYV" fjZgZaaZcVg/ Ö6EgdYjXi^dcGZ\^hiZg!XdciV^c^c\Vaa YZheg^cX^eVahhdWgZaVegdYjXX^‹# ÖJcgZ\^higdYZegdYjXX^‹c!fjZ i]ZbV^cYZiV^ahVWdjii]ZegdYjXi^dc# ÖJcVhdaÕa^X^ijYYÉZheV^eZgVXVYV XdciZc\Vadheg^cX^eVaZhYVidhhdWgZaV Ö6AdXVi^dc6eea^XVi^dc[dgZVX] adXVa^ioVX^‹fjZZhkja\j^ji^a^ioVg# egdYjXX^‹c# adXVi^dc# ÖJcVhda^X^ijYYZZheVX^deVgVXVYV 6fjZhih[dgbjaVg^hZhedYZcigdWVg jcVYZaVhadXVa^oVX^dcZhfjZhZfj^Z" I]ZhZ[dgbhXVcWZYdlcadVYZY[gdb ValZW/ gVcji^a^oVg# i]ZlZWh^iZ/ lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb VaVhZXX^‹»CdgbVi^kV^eZgb^hdh¼ :hidh[dgbjaVg^dhejZYZcZcXdcigVghZ ^ci]ZhZXi^dc»GZ\jaVi^dchVcYEZg" ^VaÉDÒX^cVYZaV78.($& A:H9:GC>:GH?DJGH9J BDC9:!6gcVjY?ZVc" BVg^ZAVgg^Zj'%%- 6aVX^jiViYZ7VgXZadcV!aV78.8# i]ZÒcVa^chiVcXZ!eZgb^hh^dcl^aaWZ dZai^ijaVgXdggZhedcZciYZaÉZheV^ \gVciZY!^[Veegdeg^ViZ!Wni]ZVji]dg^in hdaÕa^X^iVi!_Vh^\j^eWa^Xdeg^kVi#:c Cd]VnfjZdak^YVgfjZaVVjidg^oVX^‹c! gZhedch^WaZ[dgi]Zh^iZ!^[ejWa^X!dgi]Z XVeXVhaV.8 >ci]ZX^ind[7VgXZadcV!i]Z78.^ab8dbb^h" YZaV.

%edWaVX^dchYZidiZaiZgg^idg^ YZ.#HVci8j\Vi )%#Dadi )+#7V^mEVaaVgh YZ7Zg\jZY| "AZhBVh^Zh YZaKVaaƒh )&#GdhZh ).^ab8dbb^hh^dcZhi|[dgbVYVeZg 8dbb^hh^dcZhi{[dgbVYVedgb{h cZildg`]VYbdgZi]Vc.#BjgV '+#HVci7d^ (-#AÉ:hXVaV YZHjZgi *+#GZjh "7dggZY| '%#EV^hVi\Zh YZAadWgZ\Vi (.#BViVg‹ '*#HVci6cYgZj (+#8VYVfj‚h )*#6aiVG^WV\dgV *)#IVggV\dcV "7V\| &-#Bdci\Vi YZAaVkVcZgZh (.#H^i\Zh )(#KVaa ).^ab8dbb^hh^dc 8>I>:H6C9IDLCH .#8VhiZaaYZBjg "AVEdWaV YZGdYV '-#HVciFj^goZ )'#IdggdZaaV )-#AÉ6aiJg\Zaa YZA^aaZi "GdYVYZIZg YZaKVaaƒh YZBdci\g† "AVHZjYÉJg\Zaa *- .^ab adcVÄ8ViVajcnV.($' :AHBJC>8>E>H :cZabdbZciYZiVcXVgVfjZhiV\j^V! :cZabdbZcidYZXZggVgZhiV\j†V!aV 6ii^bZd[\d^c\idegZhh!i]Z7VgXZ" ADHBJC>8>E>DH aVmVgmVYZaV7VgXZadcVÄ8ViVajcnV gZYYZaV7VgXZadcVÄ8ViVajcnV.%X^i^ZhVcY b‚hYZ.#IdgidhV "<jVgY^daV YZaIZg/ '.#AVEdWaV %&#7VgXZadcV YZAadWgZ\Vi YZaAadWgZ\Vi/ (%#IVaVbVcXV YZ8VbegdYdc YZHZ\jg %'#6\j^aVg &(#AZhBVh^Zh "<^gdcZaaV (&#IZggVhhV "8VbegdYdc *%#HdahdcV YZHZ\VggV YZKdaigZ\| "Ej^\"gZ^\ ('#KVaaYZHVj "AaVcVgh *&#Hdgi %(#6aZaaV &)#AajVcƒh/ ''#EdgiZh 8daahVXVWgV "Bdaa‹ *'#KVaaYZ7d† %)#6gZcnhYZBjci "6aeZch YZaBdcihZcn/ "K^aVcdkV "HVciEVj *(#KVaahYÉ¿cZj/ %*#8VaYZhYÉ:higVX "Aaj| ":a7gjaa YZHVj YZHZ\g^Zh "6ai¿cZj %+#8VhiZaaYZ[Zah "EgVih "HVciV:ja|a^V ((#K^X "HZiXVhZh ":hedi %.%edWaVX^dcZhYZidYdZaiZgg^idg^d idlchVaadkZgi]Z8ViVaVciZgg^idgn XViVa|fjZedhZcVaVY^hedh^X^‹YZah XViVa{cfjZedcZcVY^hedh^X^‹cYZadh i]Viegdk^YZVjY^dk^hjVaegdYjXZgh egdYjXidghVjY^dk^hjVahidihZahhZg" egdYjXidgZhVjY^dk^hjVaZhidYdhadh l^i]Vaai]ZcZXZhhVgnhZgk^XZhidbV`Z kZ^hcZXZhhVg^heZgVfjƒZagdYVi\Z hZgk^X^dhcZXZhVg^dheVgVfjZgdYVgZc h]ddi^c\h^ci]Z^gadXVi^dchZVhnVcY VahZjbjc^X^e^h^\j^[|X^a^XŒbdYZ# hjbjc^X^e^dhZV[{X^anX‹bdYd#:hiZ Xdb[dgiVWaZ#I]^hX]VeiZg^cXajYZh 6fjZhiXVe†ida^cXadj^c[dgbVX^‹YZiV" XVe†ijad^cXajnZ^c[dgbVX^‹cYZiVaaVYV ^c[dgbVi^dcVWdjih]ddi^c\egdXZYj" aaVYVhdWgZXdbgdYVgVahY^kZghdhZh" hdWgZX‹bdgdYVgZcadhY^hi^cidh gZh^cY^[[ZgZcih^iZhd[7VgXZadcVX^in eV^hYZaVX^jiVi7VgXZadcV^aZhYVYZh ZheVX^dhYZaVX^jYVYYZ7VgXZadcV VcYXdciVXiYZiV^ahidVh`[dgÒab^c\ YZXdciVXiZeZghdaÕa^X^iVgeZgb^hdhYZ nadhYVidhYZXdciVXideVgVhda^X^iVg eZgb^ih^cVaai]ZX^i^ZhVcYidlch gdYVi\ZVidihZahbjc^X^e^hbZbWgZh! eZgb^hdhYZgdYV_ZZcidYdhadhbj" bZbWZghd[i]ZcZildg`!VhlZaaVh V^m†XdbZcVaigZhZheV^hhjegVbjc^X^" c^X^e^dhb^ZbWgdh!Vh†XdbdZcdigdh ^cdi]ZghjegVbjc^X^eVaadXVi^dchVaa eVahYZidiZaiZgg^idg^# ZheVX^dhhjegVbjc^X^eVaZhYZidYdZa VgdjcYi]ZiZgg^idgn# iZgg^idg^d# 76G8:ADC6 &'#AÉ=dhe^iVaZi '&#EVgX.#8ZciZaaZh YZAajVcƒh YZG^jeg^bZg ()#K^aVYZXVch "K^aVaadc\V ":hiZgg^YÉ¿cZj %-#:aBVhcdj "HVci7d^ "IdcV YZIZg "AV<j^c\jZiV %.#:aEgVi YZAajVcƒh "K^aVYgVj YÉ¿cZj YZAadWgZ\Vi &*#BVcaaZj '(#GV_VYZaa <>GDC6 AA:>96 &%#<gVcdaaZgh &+#BVcgZhV ')#HVWVYZaa (*#<^gdcV ))#AaZ^YV I6GG6<DC6 &&#AÉ6ai7Zg\jZY|/ &.#=dhiVag^X ":aEdci **#AÉ6bZiaaVYZBVg "7Zg\V &.#AadgZiYZBVg "K^aVaaZg *.ajk^Va '.

*+ *. :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .+ ) . / '( (/ .>AB8DBB>HH>DCC:ILDG@ +) +( +' *) ). ' (. '' *& ). *' *.($' A6M6GM69:A676G8:ADC6"86I6AJCN6. ).>AB8DBB>HH>DC A6G:99:A676G8:ADC6"86I6AJCN6.>AB8DBB>HH>DC 76G8:ADC6"86I6AJCN6.'. )/ () '/ ( '& * )' (. )& . )* +. */ ') *( '* )+ (& '+ *. (' )( )) +& (( '. +* ++ +- 8dchjaiZjZahcdbhYZahbjc^X^e^h bZbWgZhVaVe|\^cVVciZg^dg# 8dchjaiVadhcdbWgZhYZadhbjc^X^" e^dhb^ZbWgdhZcaVe{\^cVVciZg^dg# 8]ZX`i]ZcVbZhd[i]ZbZbWZgh dci]ZegZk^djheV\Z# *. '. (+ ** (* (.

>AB6G 86C.€eZg_dgcVYVd[gVXX^‹^YZ eVgVZagdYV_ZZcaVk†VeWa^XVZhYZ eVgii]ZgZd[!VcY(&-!-.&*&+& edYZchdaÕa^X^iVgjceZgb†h\ZcZgVa b{m^bdYZY^ZoeZghdcVhnjcZfj^ed eZgb^iZcVWa^c\i]ZXgZlidbdkZVcY \jTd^i5WXc#XVi fjZ[Vedhh^WaZfjZaÉZfj^eZhYZheaVX^ YZX{bVgVa^\ZgdejZYZchda^X^iVgjc Òab[gZZanVgdjcYVaai]ZhigZZihVcY aa^jgZbZcieZgidihZahXVggZgh^eaVXZh eZgb^hd\ZcZgVafjZeZgb^iZVaZfj^ed hfjVgZh^ci]ZX^in[gdb-Vbid&%eb# YZaVX^jiVi!YZhYZaZhkj^iYZabVi†Òch YZheaVoVghZa^WgZbZciZedgidYVhaVh VaZhYZjYZaVc^i# XVaaZhneaVoVhYZaVX^jYVY!YZhYZaVh dX]dYZaVbVŠVcV]VhiVaVhY^ZoYZ aVcdX]Z# +% .8ViiZbeihidZchjgZi]Vi \VjYZ^m^cYZaÉZmZbeX^‹YZiVmZheZg YjXX^dcZhYZXVg{XiZgcdejWa^X^iVg^d cdc"XdbbZgX^VaegdYjXi^dchZc_dn gdYVgVahXVggZgh^eaVXZhYZ7VgXZadcV# Y^h[gjiZcYZZmZcX^‹cYZiVhVheVgVZa ZmZbei^dc[gdb[ZZh[dgÒab^c\^ci]Z 6fjZhiVbZhjgVcd‚hVea^XVWaZVaZh gdYV_ZZcaVhXVaaZhneaVoVhYZ7VgXZ" higZZihVcYhfjVgZhd[7VgXZadcV#I]^h ÒabVX^dchYÉVcjcX^hYZejWa^X^iVi#:c adcV#:hiVbZY^YVcdZhVea^XVWaZVaVh ZmZbei^dcYdZhcdiVeeanidVYkZgi^h^c\ VfjZhihXVhdh!aÉ^bedgiYZaViVmVeZg ÒabVX^dcZhYZVcjcX^dhYZejWa^X^YVY# h]ddih![dgl]^X]i]Z[ZZ[dgÒab^c\^c VagdYVi\ZVaVk^VeWa^XV‚hYZ :cZhdhXVhdh!Za^bedgiZYZaViVhV i]ZejWa^XlVn^h*+.8 Veea^XVi^dch[dgh]ddihd[Vaa`^cYh!^c gdYVi\Zh!ZcZaXVhYZegdYjXX^dch VXZeiVhda^X^ijYZheVgVidYdi^edYZ i]ZXVhZd[VYkZgi^h^c\h]ddihegdYj" ejWa^X^i|g^Zh!ZhgZXdbVcVVYgZVg"hZ gdYV_Zh!ZcZaXVhdYZaVhegdYjXX^dcZh XZghVgZVYk^hZYidXdciVXii]Z<j|gY^V Y^gZXiVbZciVaÉDÒX^cVYÉ>c[dgbVX^‹^ ejWa^X^iVg^Vh!hZgZXdb^ZcYVY^g^\^ghZ JgWVcVadXVaeda^XZ>c[dgbVi^dcVcY <J¿G9>6JG76C6 Ig|b^ihYZaV<j|gY^VJgWVcV# Y^gZXiVbZciZVaVDÒX^cVYZ>c[dgbV" 6eea^XVi^dchD[ÒXZY^gZXian# DÒX^cVYÉ>c[dgbVX^‹^Ig|b^ih X^‹cnIg{b^iZhYZaV<jVgY^VJgWVcV# 8#YZaV<j|gY^VJgWVcV!("* AZhegdYjXX^dchYZeZi^iZhY^bZch^dch HbVaaZgegdYjXi^dch^ckdak^c\VbVm^" %-%%)7VgXZadcV fjZYj\j^cViZgbZYZjeZghdcZhXdb AVhegdYjXX^dcZhYZeZfjZŠVh bjbd[iZceZdeaZVcYa^\]iXVbZgV IZa#/ ().($' Fhel‡dY_WZ[8WhY[bedW Fhel_dY_WZ[8WhY[bedW 8WhY[bedWFhel_dY[ 87H9.€edg_dgcVYVd[gVXX^‹cnYZ VYkZgi^hZbZcie]didh]ddihdjglZW" 8#BVaadgXV!'%.&*%'($'.('.8 BdgZdkZg!Vai]dj\]i]Z78.€eZg_dgcVYVYZ[did\gVÒVej" *+.Vm/ ().!%.8VXXZeih ^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb VXXZeiVhdaÕa^X^ijYhYZidii^ejhYZ :cZhiZhZci^Yd!VjcfjZaV78.('.!egVa#&V Wa^X^i|g^VZahegZjhYZXVYVVcnZhiVc (&-!-.G::D.Vm/ ().8=6G<: 6K^VeWa^XV AV78.()*)-%++ VcjVabZciZZccjZhigVlZW# .(('(-%)- :cVfjZhihZci^i!idi^fjZaV78.€eZgYVndg 76G8:ADC6"86I6AJCN6 *+.!%.!%. Vb|m^b^jcZfj^eYZX|bZgVaaZj\Zg Y^bZch^dcZhaaZkVYVhVXVWdedgjc Zfj^ebZcibVnVeean[dgV\ZcZgVa .€edg_dgcVYVYZ[did\gV[†V h^iZegdk^YZhYZiV^ahdcgViZh!l]^X] %-%(+7VgXZadcV VXijVa^ioVihVacdhigZlZW# ejWa^X^iVg^VaVhiVg^[VhhZVXijVa^oVc VgZjeYViZYZkZgnnZVg# IZa#/ ().8kZiaaVeZgVfjƒidiZhaZh 6K†VeWa^XV 6I]ZejWa^XlVn egdYjXX^dchYZXVg|XiZgcdejWa^X^iVg^ AV78.>AB.>AB8DBB>HH>DC (&-!-.€eZgYVn[dg .BED7 &#:HE6>HDCwH<G6IJàI.8kZaVedgfjZidYVhaVhegd" I]Z78.>AB6G &#:HE68>DH9DC9::H &#AD86I>DCHL=:G:EGD9J8:GH <G6IJ>ID.

8dh^c[dgbVg{YZiVaaVYVbZciZZc h^iZlll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb aVlZWlll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb +& :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .!aÉ6_jciVbZciYZ7Vg" 6adaVg\dYZaVŠd'%%.($' :ahiZgb^c^heZgVaVeZi^X^‹YZeZgb^" AdheaVodheVgVaVeZi^X^‹cYZeZg" 6eea^XVi^dch[dgeZgb^ihidÒab^ci]Z hdhYZÒabVX^‹VaVk^VeWa^XVh‹cYZ b^hdhYZÒabVX^‹cZcaVk†VeWa^XV ejWa^XlVnh]djaYWZhjWb^iiZYild YdhY^Zh]|W^ahZcZaXVhYZgdYVi\Zh hdcYZYdhY†Vh]{W^aZhZcZaXVhdYZ ldg`^c\YVnh^cVYkVcXZ^ci]ZXVhZd[ hZco^aaheZgb^hdh\ZcZgVah^YZ gdYV_ZhhZcX^aadheZgb^hdh\ZcZgVaZh bdgZh^beaZh]ddih\ZcZgVaeZgb^ih X^cXVkj^iY^Zh]|W^aheZgVgdYVi\Zh nYZX^cXdVdX]dY†Vh]{W^aZheVgV VcYÒkZidZ^\]ildg`^c\YVnh^cVYkVc" XdbeaZmdh# gdYV_ZhXdbeaZ_dh# XZ^cXVhZd[bdgZXdbeaZmh]ddih# 6aaaVg\YZa'%%.!^cdgYZgidh^bea^[nVcY!^c XZadcVedhVg|Zc[jcX^dcVbZcijcV b^ZcidYZ7VgXZadcVedcYg{Zc hdbZXVhZh!ZkZcVjidbViZi]ZegdXZhh cdkVVea^XVX^‹^c[dgb|i^XVfjZXZc" [jcX^dcVb^ZcidjcVcjZkVVea^XVX^‹c d[Veean^c\[dgÒabh]ddieZgb^ih^c igVa^ioVg|idiVaV^c[dgbVX^‹hdWgZaZh ^c[dgb{i^XVfjZXZcigVa^oVg{idYVaV i]ZX^in!7VgXZadcV8^in8djcX^al^aa VXi^k^iVihVaVk^VeWa^XVYZ7VgXZadcV ^c[dgbVX^‹chdWgZaVhVXi^k^YVYZhZc aVjcX]VcZlXdbejiZgVeea^XVi^dc eZgV\^a^iVg!^ZcVa\jchXVhdhÒch^idi aVk†VeWa^XVYZ7VgXZadcVXdcZaÒc i]Vil^aaXZcigVa^hZVaa^c[dgbVi^dc VjidbVi^ioVg!aVeZi^X^‹YZeZgb^hdhYZ YZV\^a^oVg!nZcVa\jcdhXVhdh^cXajhd VWdjiVXi^k^i^Zh^ci]ZejWa^XlVn^c gdYVi\ZVaVX^jiVi# VjidbVi^oVg!aVeZi^X^‹cYZeZgb^hdh 7VgXZadcV# FjVcZacdjh^hiZbVh^\j^deZgVi^j!aV YZgdYV_ZZcaVX^jYVY# 6hhddcVhi]ZcZlhnhiZb^hdc!i]Z 78.8jhcÉ^c[dgbVg|YZiVaaVYVbZciVa 8jVcYdZacjZkdh^hiZbVZhi‚deZgVi^kd! 78.!Za6njciV" >c'%%.8l^aa^c[dgbndj^cYZiV^aVii]ZlZW" lZWlll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb aV78.

8kZiaaVeZgVfjƒidiZhaZh AV78.#%.&*'.!%.^ab^c\^c8ViVadc^V %-%&'7VgXZadcV IZa#/ ().&)%(& eVgXh^_VgY^ch5WXc#XVi lll#WXc#Zh$eVgXh^_VgY^ch +' .€eZgYVn [did\g{ÒXVh# [dgÒabh]ddihVcY(&-#-.€ bZgX^Vae]did\gVe]nh]ddih!i]ZgViZh eZgVhZhh^dch[did\g|ÒfjZh# eVgVgdYV_Zhn(&-!-.Vm/ ().€ WaZX^YVhedg_dgcVYVhdcYZ*+.'$-+ .8ViiZbeihidZchjgZi]Vi egdYjXX^dchYZXVg|XiZgcdejWa^X^iVg^ YjXX^dcZhYZXVg{XiZgcdejWa^X^iVg^d cdc"XdbbZgX^VaegdYjXi^dchZc_dn \VjYZ^m^cYZaÉZmZbeX^‹YZiVmZheZg Y^h[gjiZcYZaVZmZcX^‹cYZiVhVheVgV ZmZbei^dc[gdb[ZZh[dgÒab^c\^ci]Z gdYVgVaheVgXh^_VgY^chYZaVX^jiVi# gdYVgZcadheVgfjZhn_VgY^cZhYZaV X^inÉheVg`hVcY\VgYZch#I]ZV\ZcXn AÉdg\Vc^hbZZcXVggZ\ViYÉVidg\Vg X^jYVY#:adg\Vc^hbdZcXVg\VYdYZ gZhedch^WaZ[dg^hhj^c\Òabh]ddieZg" ZaeZgb†hYZÒabVX^‹‚haV\ZgƒcX^V didg\VgZaeZgb^hdYZÒabVX^‹cZh b^ih^ci]ZhZh^iZh^hi]Z:ck^gdcbZci YZBZY^6bW^ZciYZaÉ6_jciVbZciYZ aV\ZgZcX^VYZBZY^d6bW^ZciZYZa 9ZeVgibZcid[i]Z7VgXZadcV8^in 7VgXZadcV!fjZhZbegZaa^jgVjcYdXj" 6njciVb^ZcidYZ7VgXZadcV!fjZZc 8djcX^aBZY^6bW^ZciYZaÉ6_jciVbZci bZciZhXg^iVbWaZhXdcY^X^dcheZgVah idYdhadhXVhdhZcigZ\VjcYdXjbZcid YZ7VgXZadcV!l]^X]ValVnhegdk^YZhV gdYVi\ZhfjZVjidg^ioV# ZhXg^idXdcaVhXdcY^X^dcZheVgVadh lg^iiZcYdXjbZciYZiV^a^c\i]ZXdcY^" gdYV_ZhfjZVjidg^oV# i^dch[dgVji]dg^hZYh]ddih# 9ÉVXdgYVbWaVXdbeaZm^iViYZaV egdYjXX^‹!aV\ZgƒcX^Vbjc^X^eVaYZ 9VYVaVXdbeaZ_^YVYYZaVegdYjXX^‹c! 9ZeZcY^c\dci]ZXdbeaZm^ind[i]Z BZY^6bW^ZciedihdaÕa^X^iVgVaVegd" aV\ZgZcX^Vbjc^X^eVaYZBZY^d6b" egdYjXi^dc!i]ZBjc^X^eVa:ck^gdcbZci YjXidgVjcY^eŒh^iYÉjcb†c^bYZ+%%€! W^ZciZejZYZhda^X^iVgVaVegdYjXidgV 9ZeVgibZcibVngZfj^gZi]ZegdYjXi^dc fjVci^iVifjZedikVg^VghZ\dchaV jcYZe‹h^idb†c^bdYZ+%%€!XVci^YVY XdbeVcnideVnVYZedh^i# bV\c^ijYYZaVegdYjXX^‹^ZaeVgXfjZ fjZejZYZkVg^VghZ\caVbV\c^ijY I]Zb^c^bjbYZedh^i^h+%%€!i]dj\] hZhdaÕa^X^i^# YZaVegdYjXX^‹cnZaeVgfjZfjZhZ i]ZVbdjcigZfj^gZYkVg^ZhVXXdgY^c\ hda^X^iZ# idi]ZhXVaZd[i]ZegdYjXi^dcVcYi]Z EZgVegdYjXX^dchejWa^X^i|g^ZhdeZg eVg`idWZjhZYVhi]ZadXVi^dc# V[did\gVÒZhXdbZgX^Vah!]^]VjcZh EVgVegdYjXX^dcZhejWa^X^iVg^VhdeVgV iVmZhZhiVWaZgiZheZg_dgcVYVYZ [did\gV[†VhXdbZgX^VaZh!aVhiVhVhZhiV" .($' 7EVgXh^_VgY^ch 7EVgfjZhn_VgY^cZh 7EVg`hVcY\VgYZch AV78.€eVgVhZh^dcZh ZhiVWa^h]ZYVgZ/*+.dgVYkZgi^h^c\Òabh]ddihVcYXdb" *+.('.8kZaVedgfjZidYVhaVhegd" I]Z78.!%.€eZgVgdYVi\Zh^YZ(&-!-.€[dge]did" \gVe]^XhZhh^dch# B:9>6B7>:CI 8dchjaiZjZahegZjhVXijVa^ioVihValZW 8dchjaiVgiVg^[VhVXijVa^oVYVhZcaVlZW 8]ZX`jeYViZYeg^XZhdci]ZlZWh^iZ 6?JCI6B:CI9:76G8:ADC6 lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb 8#YZaIdggZciYZaÉDaaV!'&-"''%!)i hZXX^‹»GdYVgV7VgXZadcV¼ hZXX^‹c»GdYVgZc7VgXZadcV¼ hZXi^dcdc.('.

8kZiaaVeZgVfjƒaZhÒabVX^dch adhZheVX^dh!aV78.8ViiZbeihid aV78.8kZaVeVgVfjZaVh ZchjgZi]Vicdc"VYkZgi^h^c\egdYjX" YZXVg|XiZgcdejWa^X^iVg^\VjYZ^m^c ÒabVX^dcZhYZXVg{XiZgcdejWa^X^iVg^d i^dchZc_dnZ^i]ZgZmZbei^dcdgV YÉjcVgZYjXX^‹idiVadeVgX^VaYZaZh Y^h[gjiZcYZjcVgZYjXX^‹cidiVad gZYjXi^dc^cgViZh[dgÒab^c\^chjX] iVmZhYÉdXjeVX^‹eZggdYVgZcZY^ÒX^h eVgX^VaYZaVhiVhVhYZdXjeVX^‹ceVgV ejWa^XWj^aY^c\hVhbjhZjbh!hX]ddah! eWa^Xh!XdbVgVbjhZjh!ZhXdaZh! gdYVgZcZY^ÒX^dheWa^Xdh!Xdbdbj" hedgih[VX^a^i^Zh!X^k^XXZcigZhVcY ^chiVaÕaVX^dchZhedgi^kZh!XZcigZh hZdh!XdaZ\^dh!^chiVaVX^dcZhYZedgi^kVh! Y^hig^XiVji]dg^inWj^aY^c\h# X†k^XhdhZjhYZY^hig^XiZ# XZcigdhX†k^XdhdhZYZhYZY^hig^id# 9jZidi]ZY^kZgh^ind[h^iZh^ci]^hXVi" AVY^kZgh^iViYÉZheV^hfjZhÉVXjaaZc AVY^kZgh^YVYYZZheVX^dhfjZhZ Z\dgn!VcYi]Z]j\ZkVg^Zind[ineZhd[ VVfjZhiVXViZ\dg^V^aV\gVckVg^Z" XjZciVcZcZhiVXViZ\dg†VnaV\gVc h]ddi!^i^hcZXZhhVgnidbV`ZVXVhZ" iViYZi^ejhYZgdYVi\Zhedhh^WaZh kVg^ZYVYYZi^edhYZgdYV_Zhedh^WaZh Wn"XVhZhijYnd[ZVX]Veea^XVi^dc! dWa^\jZcV[ZgjcZhijY^fjZVcVa^io^ dWa^\VcVaVgZVa^oVX^‹cYZZhijY^dhfjZ aZVY^c\idYZX^h^dchi]ViVgZcdi ^cY^k^YjVa^ioVYVbZciXVYVhdaÕa^X^ijY! VcVa^XZc^cY^k^YjVa^oVYVbZciZXVYV ValVnh^YZci^XVa#=dlZkZg!^cVaaXVhZh! aVfjVaXdhVY‹cVaadXVgZhdajX^dchcd jcVYZaVhhda^X^ijYZh!adfjZYVaj\VgV XdbbZgX^Vah]ddihVgZhjW_ZXiidgViZh hZbegZ^Yƒci^fjZh#AZhegdYjXX^dch gZhdajX^dcZhcdh^ZbegZ^Y‚ci^XVh#AVh [dgdXXjen^c\bjc^X^eVaWj^aY^c\h# ejWa^X^i|g^Zh]VcYÉVWdcVgaZhiVmZh egdYjXX^dcZhejWa^X^iVg^Vhk^ZcZcdWa^" XdggZhedcZcihVaÉdXjeVX^‹YZahZheV^h \VYVhVVWdcVgaVhiVhVhXdggZhedc" 8dbeVc^ZhVgZgZhedch^WaZ[dgVaa bjc^X^eVahZcidihZahXVhdh# Y^ZciZhedgaVdXjeVX^‹cYZZheVX^dh XdhihYZg^k^c\[gdbÒab^c\VcYdXXj" bjc^X^eVaZhZcidYdhadhXVhdh# eVi^dcd[Wj^aY^c\h!hjX]VhXaZVc^c\! AZhYZheZhZhYZg^kVYZhYZaVÒabVX^‹ hjgkZ^aaVcXZVcYVcngZeV^ghdgYVbV\Z# ^aÉdXjeVX^‹YZahZheV^h!XdbedYZc Adh\VhidhYZg^kVYdhYZaVÒabVX^‹c >[edhh^WaZ!i]ZWdYngZhedch^WaZ[dg hZgZahZgkZ^YZcZiZ_V!k^\^a|cX^Vd naVdXjeVX^‹cYZZheVX^dh!Xdbd i]ZWj^aY^c\l^aaYgVljeVcZhi^bViZ edhh^WaZhgZeVgVX^dch^$dYZheZg[ZX" edgZ_ZbeadZahZgk^X^dYZa^be^ZoV! d[ZmeZXiZYXdhih^cVYkVcXZ#=dlZkZg! iZh!h‹cVX|ggZXYZaVegdYjXidgV#H^ k^\^aVcX^Vdedh^WaZhgZeVgVX^dcZhn$d l]ZgZhjX]XdhihXVccdiWZZhi^bViZY ‚hedhh^WaZ!Zai^ijaVgYZaÉZheV^[Vg| YZheZg[ZXidh!XdggZcVXVg\dYZaV WZ[dgZ]VcY!VYZedh^ibVnWZgZfj^gZY! jcegZhhjedhiVbWaVkVadgVX^‹YZaZh egdYjXidgV#H^Zhedh^WaZ!Zai^ijaVgYZa idWZgZijgcZYdcXZÒab^c\ZcYh# YZheZhZhegZk^hiZh#:cXVhfjZVfjZh" ZheVX^dXdc[ZXX^dcVg{jcegZhjejZhid iZhcdh^\j^cegƒk^VbZciVkVajVWaZh! ZcZafjZhZkVadgZcadh\VhidhegZk^h" ZhegZkZjYZbVcVgjcY^eŒh^i!fjZZh idh#:cXVhdYZfjZ‚hidhcdhZVc gZidgcVg|ZcÒcVa^ioVgaVÒabVX^‹# egZk^VbZciZZkVajVWaZh!Zhi{egZk^hiV aVhda^X^ijYYZjcYZe‹h^idfjZhZgZhi^" ij^g{VaÒcVa^oVgaVÒabVX^‹c# +( :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .($' 8>chiVaÕaVX^dchbjc^X^eVah 8>chiVaVX^dcZhbjc^X^eVaZh 8Bjc^X^eVaWj^aY^c\h^c7VgXZadcV YZ7VgXZadcV YZ7VgXZadcV GViZhdgejWa^X[ZZh!l]^X]kVgn EZgVaɐhYÉZY^ÒX^hbjc^X^eVah]^]V EVgVZajhdYZZY^ÒX^dhbjc^X^eV" VXXdgY^c\idineZd[[VX^a^inVcYi]Z ÒmVYZhjcZhiVmZhdegZjheWa^Xh! aZh!Zhi{cZhiVWaZX^YVhjcVhiVhVhd ejWa^XV\ZcXni]VibVcV\Zh^i!Veean fjZkVg^ZchZ\dchZai^ejhYÉZheV^ egZX^dheWa^XdhfjZkVg†VchZ\cZa idi]ZjhZd[bjc^X^eVaWj^aY^c\h#6h ^aÉZci^iVifjZZa\Zhi^dcV#HZbegZ i^edYZZheVX^dnaVZci^YVY\ZhidgV# adc\Vhi]ZcVijgZd[i]ZÒabh]ddi fjZaZhXVgVXiZg†hi^fjZhYZagdYVi\Z H^ZbegZfjZaVhXVgVXiZg†hi^XVhYZa ^hVeegdeg^ViZ[dgi]ZXdcY^i^dch^c hÉVYVei^cVaZhXdcY^X^dchYZahZheV^h! gdYV_ZhZVYVeiZcVaVhXdcY^X^dcZhYZ hjX]Wj^aY^c\h!i]Z78.

($'
'#:HE6>H6B78DC9>8>DCH '#:HE68>DH8DC8DC9>8>DC:H '#H>I:HL=:G:HE:8>6A
:HE:8>6AH :HE:8>6A:H 8DC9>I>DCH6EEAN
=^]VY^kZghdhZheV^heWa^XhfjZ :m^hiZcY^kZghdhZheVX^dheWa^XdhfjZ HZkZgVaejWa^Xh^iZhVgZhjW_ZXiid
iZcZcjcZhXdcY^X^dchZheZX^VahV i^ZcZcjcVhXdcY^X^dcZhZheZX^VaZhV heZX^VaXdcY^i^dchl^i]gZ\VgYid
aÉ]dgVYZYZbVcVgeZgb†heZggdYVg" aV]dgVYZeZY^geZgb^hdeVgVgdYVg Veea^XVi^dch[dgÒabh]ddih#>cVaa
]^#:cidihZahXVhdh!aV78;8edi[Zg ZcZaadh#:cidYdhadhXVhdh!aV78;8 hjX]XVhZh!i]Z78;8XVcVXiVhi]Z
YÉ^ciZgadXjidg^c^X^VaeZgVaVigVb^iVX^‹ ejZYZVXijVgXdbd^ciZgadXjidg^c^X^Va ^c^i^Va^ciZgadXjidg[dg]VcYa^c\eZgb^i
YZaeZgb†h!eZgŒhdk^ciXVaiVbW‚ eVgVaVigVb^iVX^‹cYZaeZgb^hd!eZgd [dgbVa^i^Zh!Wji^i^hd[iZccZXZhhVgn
VYgZVg"hZY^gZXiVbZciVVfjZhih bjX]VhkZXZh]VWg{fjZY^g^\^ghZ idXdciVXii]dhZgZhedch^WaZ[dghjX]
ZheV^heZgXdbeaZiVgaV\Zhi^‹# iVbW^‚cY^gZXiVbZciZVZhdhZheVX^dh h^iZh^cdgYZgidXdbeaZiZi]ZegdXZhh#
  eVgVXdbeaZiVgaV\Zhi^‹c#  
6EaVi\Zh  67ZVX]Zh
9ZhYZaÉ&YZcdkZbWgZYZ'%%,!aV 6EaVnVh H^cXZ&hiCdkZbWZg'%%,!i]Z<dkZgc"
<ZcZgVa^iViYZ8ViVajcnV!VigVk‚hYZ 9ZhYZZa&YZcdk^ZbWgZYZ'%%,!aV bZcid[8ViVadc^V!i]gdj\]i]Z<ZcZgVa
aV9^gZXX^‹<ZcZgVaYZEdgih!6Zgdedgih <ZcZgVa^iViYZ8ViVajŠV!VigVk‚hYZaV 9^gZXidgViZ[dgEdgih!6^gedgihVcY
^8dhiZhYZa9ZeVgiVbZciYZEda†i^XV 9^gZXX^‹c<ZcZgVaYZEjZgidh!6Zgd" 8dVhih!ViiVX]ZYidi]Z9ZeVgibZci
IZgg^idg^Va^DWgZhEWa^fjZh!‚h ejZgidhn8dhiVhYZa9ZeVgiVbZcidYZ d[IdlcVcY8djcignEaVcc^c\VcY
aÉZcXVggZ\VYVYZ\Zhi^dcVgZaheZgb^" Eda†i^XVIZgg^idg^VanDWgVhEWa^XVh!Zh EjWa^XLdg`h!]VhWZZcgZhedch^WaZ[dg
hdhYZÒabVX^‹Vaa^idgVaXViVa|# aVZcXVg\VYVYZ\Zhi^dcVgadheZgb^hdh egdXZhh^c\Veea^XVi^dchidÒabdci]Z
YZÒabVX^‹cZcZaa^idgVaXViVa{c# 8ViVaVcXdVhia^cZ#

B:9>6B7>:CI
6?JCI6B:CI9:76G8:ADC6
8#YZaIdggZciYZaÉDaaV!'&-"''%!)i
%-%&'7VgXZadcV
IZa#/ ().('.&*'.'$-+
;Vm/ ().('.&)%(&
eVgXh^_VgY^ch5WXc#XVi
lll#WXc#Zh$eVgXh^_VgY^ch

+)

($'

EZggdYVgVaZheaVi\ZhYZaVX^jiVi EVgVgdYVgZcaVheaVnVhYZaVX^jYVY IdÒabdcWZVX]Zh^ci]ZX^ind[7Vg"
YZ7VgXZadcV!XVaVYgZVg"hZVBZY^ YZ7VgXZadcV!ZhcZXZhVg^dY^g^\^ghZV XZadcV!^i^hcZXZhhVgnidXdciVXii]Z
6bW^ZciYZaÉ6_jciVbZciYZ7VgXZadcV BZY^d6bW^ZciZYZa6njciVb^ZcidYZ i]Z:ck^gdcbZci9ZeVgibZcid[i]Z
Zci^iVifjZ!VigVk‚hYÉjcXdckZc^VbW 7VgXZadcV!Zci^YVYfjZ!VigVk‚hYZjc 7VgXZadcV8^in8djcX^aBZY^6bW^Zci
aV<ZcZgVa^iVi!\Zhi^dcVZaheZgb^hdh XdckZc^dXdcaV<ZcZgVa^iVi!\Zhi^dcV YZaÉ6_jciVbZciYZ7VgXZadcVl]^X]!
YZÒabVX^‹VaZheaVi\ZhYZabjc^X^e^# adheZgb^hdhYZÒabVX^‹cZcaVheaVnVh i]gdj\]VcV\gZZbZcil^i]i]Z8ViVaVc
AV78;8ZhediZcXVggZ\VgYZaV\Zhi^‹ YZabjc^X^e^d#AV78;8ejZYZZcXVg" <dkZgcbZci!^hhjZhÒabh]ddieZgb^ih
YZaeZgb†h# \VghZYZaV\Zhi^‹cYZY^X]deZgb^hd# [dgWZVX]adXVi^dch^c7VgXZadcV#I]Z
78;8XVc]VcYaZVeea^XVi^dc[dgbV"
:caVhdaÕa^X^ijY]^]VYZXdchiVgZa :caVhda^X^ijYYZWZg{XdchiVgZa a^i^Zh#
cbZgdYÉ^YZci^ÒXVX^‹ÒhXVaYZaV cbZgdYZ^YZci^ÒXVX^‹cÒhXVaYZaV
egdYjXidgV!Za9C>YZagZhedchVWaZ egdYjXidgV!Za9C>YZagZhedchVWaZYZa I]ZVeea^XVi^dc[dgbh]djaYhiViZi]Z
YZagdYVi\Z^ZahbZigZhYÉdXjeVX^‹ gdYV_ZnadhbZigdhYZdXjeVX^‹chda^" egdYjXi^dcXdbeVcnÉhiVmcjbWZg!
hdaÕa^X^iVih#JcXdeXdcXZY^iZaeZgb†h! X^iVYdh#JcVkZoXdcXZY^YdZaeZgb^hd! i]Z>9cjbWZgd[i]ZeZghdcgZhedc"
ZaB^c^hiZg^YZBZY^6bW^Zci!VigVk‚h ZaB^c^hiZg^dYZBZY^d6bW^ZciZ!V h^WaZ[dgi]Zh]ddiVcYi]ZcjbWZg
YZaHZgkZ^YZ8dhiZhYZaV<ZcZgVa^iVi! igVk‚hYZaHZgk^X^dYZ8dhiVhYZaV<Z" d[hfjVgZbZigZhl]^X]l^aacZZYid
YZiZgb^cVjcViVmVkVg^VWaZhZ\dchZah cZgVa^iVi!YZiZgb^cVjcViVhVkVg^VWaZ WZdXXje^ZY[dgi]Zh]ddi#DcXZi]Z
Y^ZhYZgdYVi\Z^aÉZheV^fjZhÉji^a^ioV! hZ\cadhY†VhYZgdYV_ZnZaZheVX^d eZgb^i]VhWZZc^hhjZY!i]ZHeVc^h]
fjZZcZaXVhYZ7VgXZadcV!^YÉVXdgY ji^a^oVYd!fjZZcZaXVhdYZ7VgXZad" :ck^gdcbZciB^c^hign!l^aaX]Vg\ZV
VbWaZhdgYZcVcXZhbjc^X^eVah! cV!nYZVXjZgYdXdcaVhdgYZcVcoVh gViZeVnVWaZi]gdj\]i]ZgZ\^dcVa
cdb‚hhÉVea^XVVaZhegdYjXX^dch bjc^X^eVaZh!h‹adZhVea^XVWaZVaVh V\ZcXngZhedch^WaZ[dgi]ZXdVhi
ejWa^X^i|g^Zh# egdYjXX^dcZhejWa^X^iVg^Vh# HZgkZ^YZ8dhiZhYZaV<ZcZgVa^iVi!
VXXdgY^c\idi]ZcjbWZgd[YVnhi]Z
8VaiZc^gegZhZcifjZ!Vegdm^bVYV" 8VWZgZXdgYVgfjZ!Vegdm^bVYVbZciZ! h]ddil^aaaVhiVcYi]ZVgZVdXXje^ZY#
bZci!YZhYZabZhYZ_jcnÒchVÒcVah YZhYZZabZhYZ_jc^d]VhiVÒcVaZhYZ >ci]ZX^ind[7VgXZadcV!VXXdgY^c\id
YZhZiZbWgZ!ZmXZeiZZcXVhdh^]dgV" hZei^ZbWgZ!ZmXZeidZcXVhdhn]dgV" bjc^X^eVadgY^cVcXZh!i]^hgViZdcan
g^hbdaiZheZX†ÒXh!cdZhXdcXZYZ^mZc g^dhbjnZheZX†ÒXdh!cdhZXdcXZYZc Veea^ZhidVYkZgi^h^c\h]ddih#
eZgb^hdhYZgdYVi\ZVaZheaVi\ZhYZ eZgb^hdhYZgdYV_ZZcaVheaVnVhYZ
7VgXZadcV# 7VgXZadcV# LZgZb^cYegdYjXi^dcXdbeVc^Zh
i]Vi!ZmXZei[dgkZgnheZX^ÒXXVhZhVcY
]djgh!cdÒabh]ddieZgb^ihl^aaWZ
^hhjZY[dgi]ZWZVX]Zhd[7VgXZadcV
[gdb?jcZidi]ZZcYd[HZeiZbWZg#

+* :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH

($'
7EdgiYZ7VgXZadcV 7EjZgidYZ7VgXZadcV 7Edgid[7VgXZadcV
:aedgiYZ7VgXZadcV‚hZheV^YZXdc" :aejZgidYZ7VgXZadcVZhZheVX^dYZ HZkZgVaVji]dg^i^ZhVgZ^ckdakZY^c
ÓjƒcX^VYZY^kZghZhZci^iVih/ XdcÓjZcX^VYZkVg^VhZci^YVYZh/ deZgVi^c\VcYbVcV\^c\i]ZEdgid[
7VgXZadcV/
EDGI'%%%‚haÉdg\Vc^hbZfjZ\Zhi^d" EDGI'%%%ZhZadg\Vc^hbdfjZ\Zh"
EDGI'%%%
8#YZ?dhZe6chZab8aVk‚!
cVZaEdgiKZaa#:aheZgb^hdhZhedYZc i^dcVZaEdgiKZaa#AdheZgb^hdhejZYZc EDGI'%%%^hi]Zdg\Vc^hVi^dci]Vi
',!eg^cX^eVa igVb^iVgb^i_VcVciZalZWYÉVfjZhiV igVb^iVghZVigVk‚hYZaVlZWYZZhiV bVcV\Zhi]ZDaYEdgi!dgEdgiKZaa#
%-%%'7VgXZadcV dg\Vc^ioVX^‹deZgXdggZjZaZXigŒc^X# dg\Vc^oVX^‹cdedgXdggZdZaZXig‹c^Xd# EZgb^iVeea^XVi^dchXVcWZhZcik^Vi]Z
IZa#/ ().((&,+&(* H^aVhdaÕa^X^ijY‚hVegdkVYV!ZhgZidgcV H^aVhda^X^ijYZhVegdWVYV!hZYZkjZakZ Edgi'%%%lZWh^iZdgWnZbV^a#>[i]Z
;Vm/ ().((&,)&)- VbWjchZ\ZaafjZ[jcX^dcVXdbV XdcjchZaadfjZ[jcX^dcVXdbd Veea^XVi^dc^hVeegdkZY!i]Z[dgb^hgZ"
^c[d5edgikZaaWXc#Xdb Vjidg^ioVX^‹#:hY‹cVeZgb†h\gVij‰iV" Vjidg^oVX^‹c#HZYVeZgb^hd\gVij^" ijgcZYhiVbeZYl^i]VhZVai]VihZgkZh
lll#edgikZaaWXc#Xdb bZcieZgVahgdYVi\ZhYZXV^gZXjaijgVa iVbZciZeVgVadhgdYV_ZhYZXVg{XiZg VhVji]dg^hVi^dc#EZgb^ihVgZ^hhjZY
fjZhjedhZcjcVdXjeVX^‹b†c^bV#AV XjaijgVafjZhjedcZcjcVdXjeVX^‹c [gZZd[X]Vg\Z[dgÒabh]ddihd[V
ÒXX^‹^aVejWa^X^iViZhiVchdibZhZhV b†c^bV#AVÒXX^‹cnaVejWa^X^YVYZhi{c XjaijgVacVijgZ^ckdak^c\b^c^bVadXXj"
jcZhiVmZhYZ&#%,%€eZgY^V^YZ+'*€ hdbZi^YVhVjcVhiVhVhYZ&#%,%€ eVi^dc#;^Xi^dcVcYVYkZgi^h^c\h]ddih
eZgjcV[gVXX^‹YZfjVigZ]dgZh# edgY†VnYZ+'*€edgjcV[gVXX^‹cYZ VgZhjW_ZXiidV[ZZd[&!%,%€eZgYVn
XjVigd]dgVh# VcY+'*€[dg[djg"]djg[gVXi^dch#
ED76H6‚haÉZcXVggZ\VYVYZXdcigdaVg
ED76H6
aVodcVYZahbdaahYZaEdgiDa†be^X# ED76H6hZZcXVg\VYZXdcigdaVgaVod" ED76H6^hi]Zdg\Vc^hVi^dci]Vi
EdgiDa†be^X":Y^ÒX^8Ve^iVc^V
%-%%*7VgXZadcV
8VaZck^VgaVhdaÕa^X^ijYYZeZgb†heZg cVYZadhbjZaaZhYZaEjZgidDa†be^Xd# Xdcigdahi]ZfjVnh^ci]ZDanbe^XEdgi#
IZa#/ ().(''*.''% XdggZjZaZXigŒc^X^cXadZci"]^ZaC>; =VnfjZZck^VgaVhda^X^ijYYZeZgb^hd ;^abh]ddiVeea^XVi^dc[dgbhWZVg^c\
;Vm/ ().(''*.''& YZaVegdYjXidgVhdaÕa^X^iVci#ED76H6 edgXdggZdZaZXig‹c^Xd!^cXajnZcYd i]ZiVmXdYZcjbWZgd[i]ZegdYjX"
edgida^be^X5edWVhV#Zh XdcXZYZ^maÉZmZbeX^‹YZiVmZheZgV ZcaVb^hbVZaC>;YZaVegdYjXidgV i^dcXdbeVcnbV`^c\i]ZVeea^XVi^dc
lll#edWVhV#Zh aZhegdYjXX^dchYZXVg|XiZgXjaijgVa^ hda^X^iVciZ#ED76H6XdcXZYZaVZmZc" h]djaYWZhZciWnZbV^a#ED76H6
gZYj‰YZh!eZgŒVXdhijbVVVea^XVgjcV X^‹cYZiVhVheVgVaVhegdYjXX^dcZh ^hhjZheZgb^ih[gZZd[X]Vg\Z[dgÒab
iVmVÅfjZZhXdch^YZgV^hÉZhijY^V YZXVg{XiZgXjaijgVangZYjX^YVh!eZgd h]ddihd[VXjaijgVacVijgZl^i]b^c^"
XVheZgXVhÅVegdYjXX^dchYZÒXX^‹ VXdhijbWgVVVea^XVgjcViVhVÅfjZ bVadXXjeVi^dc!Wji\ZcZgVaanX]Vg\Zh
fjZZm^\Z^mZcjcVdXjeVX^‹^bedgiVci! hZXdch^YZgVnhZZhijY^VXVhdedg V[ZZÅZhiVWa^h]ZYdcVXVhZ"Wn"XVhZ
V^m†XdbVaZhegdYjXX^dchYZXVg|XiZg XVhdÅVegdYjXX^dcZhYZÒXX^‹cfjZ WVh^hÅ[dgÒXi^dcÒabh]ddihgZfj^g^c\
ejWa^X^iVg^# Zm^\ZcjcVdXjeVX^‹c^bedgiVciZ!Vh† bdgZXdch^YZgVWaZdXXjeVi^dcd[
XdbdVaVhegdYjXX^dcZhYZXVg{XiZg heVXZ!VhlZaaVh[dgVYkZgi^h^c\
;^cVabZci!YZeZcZcYZaÉ6jidg^iViEdg" ejWa^X^iVg^d# egdYjXi^dch#
EDGI6JIäCDB
ij|g^VaZhodcZhfjZkVcYZhYZabdaa
6JIDG>I6IEDGIJ¿G>6
Ea#YZaEdgiVaYZaVEVj!+
YZaV7VgXZadcZiVÒchVaÉZhXjaaZgV! ;^cVabZciZ!YZeZcYZcYZaV6jidg^YVY ;^cVaan!i]ZEdgi6ji]dg^in^hgZhedch^"
%-%(+7VgXZadcV aVOdcV;gVcXVedgiYZbZgXVYZg^Zh EdgijVg^VaVhodcVhfjZkVcYZhYZZa WaZ[dgi]ZVgZV[gdbi]Z7VgXZadcZiV
IZa#/ ().((%+--%% ^aZhiZgb^cVah#:cVfjZhiai^bXVh BdaaYZaV7VgXZadcZiV]VhiVZagdb" FjVnidi]ZE^Zg!i]ZOdcV;gVcXV
;Vm/ ().((%+--&& iVbW‚XVafjZZahdaÕa^X^iVciZhY^g^\Z^m^ eZdaVh!aVOdcV;gVcXVejZgidYZ XVg\dedgiVcYi]ZiZgb^cVah#>ci]^h
VaÉZci^iVieg^kVYVfjZi‚aVXdcXZh" bZgXVcX†VhnaVhiZgb^cVaZh#:cZhiZ XVhZ!egdYjXZghh]djaYVahdVeeanid
h^‹YZXVYVhXjcVYZaZhiZgb^cVah# ai^bdXVhd!Zahda^X^iVciZYZWZg{Y^g^" i]Zeg^kViZdg\Vc^hVi^dci]Vi]daYhi]Z
AÉ6jidg^iViEdgij|g^Vi‚jc9ZeVgiVbZci \^ghZiVbW^‚cVaVZci^YVYeg^kVYVfjZ XdcXZhh^dcidbVcV\ZZVX]d[i]Z

++

($'
YZEgZbhVfjZ\Zhi^dcVidiZhaZh dhiZciVaVXdcXZh^‹cYZXVYVjcVYZ iZgb^cVah#I]ZEdgi6ji]dg^in]VhV
egdYjXX^dchYZXV^gZgZYj‰i#AVgZhiV aVhiZgb^cVaZh#AV6jidg^YVYEdgijVg^V EgZhh9ZeVgibZcii]VibVcV\Zh
YZigVb^iVX^dchaZhdg\Vc^ioVZa9ZeVg" i^ZcZjc9ZeVgiVbZcidYZEgZchVfjZ VaahbVaa"hXVaZÒabh]ddih#Di]Zg
iVbZciYZEVhh^h^EZgb^hdh!fjZ \Zhi^dcVidYVhaVhegdYjXX^dcZhYZ Veea^XVi^dchVgZ]VcYaZYWni]ZEVhhZh
hZbegZVea^XVjcViVmV#AZhiVmZhZhi^" XVg{XiZggZYjX^Yd#:agZhidYZigVb^" VcYEZgb^ih9ZeVgibZci!l]^X]
ejaVYZhh‹c/++(!),€eZgVÒabVX^dch iVX^dcZhhdcdg\Vc^oVYVhedgZa9ZeVg" ValVnhX]Vg\ZhV[ZZ#GViZhVgZVh
YZk†YZd^XjgibZigVi\Zh!--)!+'€ iVbZcidYZEVhZhnEZgb^hdh!fjZZc [daadlh/++(#),€[dgk^YZdVcYh]dgi
eZgVaaVg\bZigVi\Zh!(&&!'.€eZgV idYdhadhXVhdhVea^XVjcViVhV# Òabh]ddih0--)#+'€[dg[ZVijgZÒabh0
gZedgiVi\Zh[did\g|ÒXh!,*&!.'€eZgV AVhiVhVhZhi^ejaVYVhhdc/++(!),€ (&&#'.€[dge]didgZedgih0,*&#.'€[dg
ÒabVX^dchejWa^X^i|g^Zh^))'!()€eZg eVgVÒabVX^dcZhYZk†YZdnXdgidbZ" VYkZgi^h^c\Òabh]ddih0VcY))'#()€
V[did\gVÒVXdbZgX^Va# igV_Zh0--)!+'€eVgVaVg\dbZigV_Zh0 [dgXdbbZgX^Vae]did\gVe]n#
(&&!'.€eVgVgZedgiV_Zh[did\g{ÒXdh0
,*&!.'€eVgVÒabVX^dcZhejWa^X^iVg^Vh!
n))'!()€eVgV[did\gV[†VXdbZgX^Va#

8dchjaiZjZahegZjhVXijVa^ioVihValZW 8dchjaiVgiVg^[VhVXijVa^oVYVhZcaVlZW 8]ZX`jeYViZYeg^XZhdci]ZlZWh^iZ
lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb
hZXX^‹»GdYVgV7VgXZadcV¼ hZXX^‹c»GdYVgZc7VgXZadcV¼ hZXi^dcdc;^ab^c\^c8ViVadc^V

+, :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH

($'
8IgVchedgihBZigdeda^iVch 8IgVchedgiZhBZigdeda^iVcdh 87VgXZadcVBZigdeda^iVcIgVchedgi
YZ7VgXZadcVIB7 YZ7VgXZadcVIB7 IgVchedgihBZigdeda^iVch
IgVchedgihBZigdeda^iVchYZ7VgXZad" IgVchedgiZhBZigdeda^iVcdhYZ7VgXZ" YZ7VgXZadcV!IB7
cVIB7‚haÉZci^iVifjZ\Zhi^dcVZah adcVIB7ZhaVZci^YVYfjZ\Zhi^dcV IgVchedgihBZigdeda^iVchYZ7VgXZadcV
gdYVi\ZheZgVabZigdYZ7VgXZadcV! adhgdYV_ZheVgVZaBZigdYZ7VgXZad" IB7^hi]ZXdbeVcni]VibVcV\Zh
VjidWjhdhjgWVch!7jhIjg†hi^X!;jc^" cV!VjidWjhZhjgWVcdh!7jhIjg†hi^Xd! Òabh]ddihdci]Z7VgXZadcVBZigd!
XjaVg^IgVbk^V7aVj# ;jc^XjaVgnIgVck†V6oja# X^inWjhZh!i]Z7jhIjg†hi^Xidjg^hiWjh!
i]Z;jc^XjaVggV^alVnVcYIgVbk^V7aVj
IB7ZhiVWaZ^mfjZhÉ]VcYZhdaÕa^X^iVg IB7ZhiVWaZXZaVcZXZh^YVYYZ igVb#
ZaheZgb^hdhYZgdYVi\ZVbWYZj hda^X^iVgadheZgb^hdhYZgdYV_ZXdc
Y^ZhYÉVciZaVX^‹#:cZaXVhYZabZigd! Y^ZoY†VhYZVciZaVX^‹c#:cZaXVhdYZa IB7gZfj^gZhi]ViÒabh]ddiVeea^XV"
ZhgZXdbVcVdeiVgeZgZhiVX^dchedX BZigd!hZgZXdb^ZcYVdeiVgedgZhiV" i^dchh]djaYWZhjWb^iiZYiZcYVnh^c
igVch^iVYZh^]dgVg^hYZedXVVÓjƒcX^V X^dcZhedXdigVch^iVYVhn]dgVg^dhYZ VYkVcXZ#>ci]ZXVhZd[i]ZBZigd!egd"
YÉjhjVg^h#:cZaXVhYZaZhegdYjXX^dch edXVVÓjZcX^VYZjhjVg^dh#:cZaXVhd YjXZghVgZVYk^hZYidhZaZXiaZhhWjhn
egd[Zhh^dcVah!ZaYZeVgiVbZciXdbZg" YZaVhegdYjXX^dcZhegd[Zh^dcVaZh!Za hiVi^dchVcYi^bZh#;dgegd[Zhh^dcVa
X^VaYZIB7‚haÉZcXVggZ\ViYÉVcVa^ioVg YZeVgiVbZcidXdbZgX^VaYZIB7ZhZa egdYjXi^dch!i]ZIB78dbbZgX^Va9Z"
IG6CHEDGIHB:IGDEDA>I6CH aZhhdaÕa^X^ijYh#6fjZhiYZeVgiVbZci ZcXVg\VYdYZVcVa^oVgaVhhda^X^ijYZh# eVgibZci^hgZhedch^WaZ[dgegdXZhh^c\
9:76G8:ADC6IB7 hZbegZXdWgViVmZhYZgdYVi\Z!fjZ :hiZYZeVgiVbZcidZm^\ZZcidYdhadh Veea^XVi^dch#I]^hYZeVgibZciValVnh
8#+%!'&"'(#OdcV;gVcXV hÉZhiVWaZ^mZchZ\dchaZhXVgVXiZg†hi^" XVhdhiVhVhYZgdYV_Z!fjZhZZhiVWaZ" X]Vg\ZhV[ZZ[dgÒabh]ddih!i]ZgViZ
%-%)%7VgXZadcV fjZhYZXVYVÒabVX^‹#FjVcZhigVXiV XZcZc[jcX^‹cYZaVhXVgVXiZg†hi^XVh kVgn^c\VXXdgY^c\idi]ZcVijgZd[i]Z
IZa#/ ().('.-,%%% YZegdYjXX^dch^c[dgbVi^kZheZgV YZXVYVÒabVX^‹c#8jVcYdhZigViV h]ddi#;dgiZaZk^h^dccZlhegdYjXi^dch!
;Vm/ ().('.-,(%%
iZaZk^h^‹!XVaY^g^\^g"hZVa<VW^cZiYZ YZegdYjXX^dcZh^c[dgbVi^kVheVgV XdciVXii]ZIB7EgZhhD[ÒXZ#6XVYZ"
EgZbhVYZIB7#AZhegdYjXX^dch iZaZk^h^‹c!]VnfjZY^g^\^ghZVa<VW^cZiZ b^XegdYjXi^dchVgZZmZbei[gdb[ZZh#
VXVYƒb^fjZhZhiVcZmZbeiZhYZa YZEgZchVYZIB7#AVhegdYjXX^dcZh
eV\VbZciYZiVmZh# VXVY‚b^XVhZhi{cZmZciVhYZaeV\d 9IgV^chVcYgV^alVnhiVi^dch
YZiVhVh# I]Z78;8XVc]VcYaZVeea^XVi^dch[dg
9IgZch^ZhiVX^dchYZigZc Òabh]ddihdcigV^chVcYVihiVi^dch
AV78;8ediigVb^iVgZaheZgb^hdhYZ 9IgZcZhnZhiVX^dcZhYZigZc deZgViZYWnG:C;:VcY;ZggdXVgg^ah
gdYVi\ZZcigZch^ZhiVX^dchYZigZcYZ AV78;8ejZYZigVb^iVgadheZgb^hdh YZaV<ZcZgVa^iVi;<8#>cWdi]XVhZh!
G:C;:^YZ;ZggdXVgg^ahYZaV<ZcZgVa^" YZgdYV_ZZcigZcZhnZhiVX^dcZhYZ gViZhVgZZhiVWa^h]ZYVXXdgY^c\id
iVi;<8#:cidihYdhXVhdh!aZhiVmZh igZcYZG:C;:nYZ;ZggdXVgg^aZhYZaV ineZd[hiVi^dc!dXXjeVi^dci^bZVcY
ZhÒmZchZ\dchZai^ejhYÉZhiVX^‹!Za <ZcZgVa^iVi;<8#:cVbWdhXVhdh!aVh i]ZXdbeaZm^ind[i]Zh]ddi#EZgb^ih
iZbehYÉdXjeVX^‹^aVXdbeaZm^iViYZa iVhVhhZÒ_VchZ\cZai^edYZZhiVX^‹c! VgZ^hhjZYY^gZXianWni]ZXdbeZiZci
gdYVi\Z#:aheZgb^hdhZahYdcZcY^gZX" Zai^ZbedYZdXjeVX^‹cnaVXdbeaZ_^YVY Vji]dg^in#EgdYjXi^dcXdbeVc^ZhVgZ
iVbZciZahdg\Vc^hbZhXdbeZiZcih# YZagdYV_Z#AdheZgb^hdhhdcdidg\V" gZb^cYZYi]Vi![dggZVhdchd[^bV\Z
8VaiZc^gegZhZcifjZ!eZgbdi^jhYZ YdhY^gZXiVbZciZedgadhdg\Vc^hbdh g^\]ih!^ccdXVhZ^h^iVaadlZYidÒab
YgZihYÉ^bVi\Z!ZcXVeXVhcdZhedi XdbeZiZciZh#Cd]VnfjZdak^YVgfjZ! ÒXi^dcdcigV^chl^i]eVhhZc\Zgh#
gdYVgÒXX^‹ZcigZchVbWeVhhVi\Zgh# edgbdi^kdhYZYZgZX]dhYZ^bV\Zc!
Zcc^c\cXVhdZhi{eZgb^i^YdgdYVg
ÒXX^‹cZcigZcZhXdceVhV_Zgdh#

+-

($'
EZgji^a^ioVgZahigZch^aZhZhiVX^dchYZ EVgVji^a^oVgadhigZcZhnaVhZhiVX^dcZh >cdgYZgidjhZ;<8igV^chVcYgV^alVn
;:GGD86GG>AH igZcYZ;<8XdbVeaVi‹YZgdYVi\Z! YZigZcYZ;<8XdbdhZiYZgdYV_Z!]Vn hiVi^dch[dgÒabh]ddih!Veea^XVi^dch
9:A6<:C:G6A>I6I;<8 XVaedhVg"hZZcXdciVXiZVbWZa<VW^" fjZY^g^\^ghZVa<VW^cZiZYZGZaVX^dcZh h]djaYWZhZciY^gZXianidi]Z;<8
6k#EVj8VhVah!')!-ƒ cZiYZGZaVX^dch>chi^ijX^dcVah# >chi^ijX^dcVaZh# >chi^iji^dcVaGZaVi^dchD[ÒXZ#
%-%'&7VgXZadcV
IZa#/ ().((++(&.' EZafjZ[VaVmVgmVYZigZchYZG:C;:! :cXjVcidVaVgZYYZigZcZhYZ GZ\VgY^c\i]ZG:C;:gV^alVncZildg`!
;Vm/ ().((++((*%
XVaiZc^gZcXdbeiZfjZZceg^cX^e^ G:C;:!]VnfjZiZcZgZcXjZciVfjZ! egdYjXZghh]djaYgZbZbWZgi]Vi!^c
69>;‚haÉZbegZhVfjZXdcigdaVaZh Zceg^cX^e^d!69>;ZhaVZbegZhV eg^cX^eaZ!69>;^hi]ZXdbeVcni]Vi
ZhiVX^dchYZigZc^fjZG:C;:hÉZcXV" fjZXdcigdaVaVhZhiVX^dcZhYZigZc deZgViZhhiVi^dchVcYi]ViG:C;:
ggZ\VYZahgdYVi\ZhVah^ciZg^dghYZah nG:C;:hZZcXVg\VYZadhgdYV_Zh ]VcYaZhdcanÒab^c\^ch^YZigV^ch#
G:C;:$69>; igZch#CddWhiVciV^mŒ!VaVX^jiViYZ Zcadh^ciZg^dgZhYZadhigZcZh#H^c =dlZkZg!^ci]ZX^ind[7VgXZadcV!69>;
Ea#YZahEV‰hdh8ViVaVch!' 7VgXZadcV69>;cdb‚hXdcXZYZ^m ZbWVg\d!ZcaVX^jYVYYZ7VgXZadcV! XVcdcan^hhjZÒabh]ddieZgb^ih[dg
%-%&)7VgXZadcV eZgb^hdhVaZhZhiVX^dchYZ;gVcV! 69>;c^XVbZciZXdcXZYZeZgb^hdh i]Z[daadl^c\hiVi^dch/;gVcV!HVcih
IZa#/G:C;: ().().+((,%
HVcih^EVhhZ^\YZ<g|X^V!bZcigZ ZcaVhZhiVX^dcZhYZ;gVcX^V!HVcihn VcYEVhhZ^\YZ<g|X^V!l]^ahiG:C;:
IZa#/69>; ().().*+(*,
;Vm/ ().().*+((&
fjZG:C;:XdcigdaVidiVaVgZhiV EVhZdYZ<gVX^V!b^ZcigVhfjZG:C;: XdcigdahVaadi]Zg^c[gVhigjXijgZ#
YÉ^c[gVZhigjXijgZh# XdcigdaVZagZhidYZ^c[gVZhigjXijgVh#

:8ZcigZhgZa^\^dhdh :8ZcigdhgZa^\^dhdh :GZa^\^djhXZcigZh
EZggdYVgVaVXViZYgVaYZ7VgXZadcVd EVgVgdYVgZcaVXViZYgVaYZ7VgXZadcV IdÒab^c7VgXZadcV8Vi]ZYgVadgVcn
ZcfjVahZkdaZh\a‚h^VdXZcigZgZa^\^‹h dZcXjVafj^Zg^\aZh^VdXZcigdgZa^\^dhd X]jgX]dggZa^\^djhXZcigZh^ci]ZX^in!
YZaVX^jiVi!‚hcZXZhhVg^Zak^hi^eaVjYZ YZaVX^jYVY!ZhcZXZhVg^dZak^hidWjZ" eZgb^hh^dcbjhiÒghiWZdWiV^cZY
aÉ6gfjZW^hWViYZ7VgXZadcV#EZgdW" cdYZa6godW^heVYdYZ7VgXZadcV#EVgV [gdbi]Zd[ÒXZd[i]Z6gX]W^h]ded[
iZc^gVfjZhieZgb†h!hÉ]VYÉZck^VgjcV dWiZcZgZhZeZgb^hd!hZgZfj^ZgZaV 7VgXZadcV#IddWiV^ci]^heZgb^i!V
h^cdeh^YZa\j^‹^YZaÉZhXZcVfjZhÉ]^ gZb^h^‹cYZjcVh^cdeh^hYZa\j^‹cnYZ hncdeh^hd[i]ZhXg^eiVcYi]ZhXZcZ
kdagdYVgVaYZeVgiVbZciYZegZbhV aVZhXZcVfjZhZYZhZVgdYVgVaYZeVg" idWZÒabZYbjhiWZhZciidi]Z
6GFJ:7>H76I9:76G8:ADC6 YÉVfjZhiVZci^iVi#:cVa\jchXVhdh!aZh iVbZcidYZegZchVYZY^X]VZci^YVY# 6gX]Y^dXZhZEgZhhD[ÒXZ#>chdbZ
8#YZa7^hWZ!* hdaÕa^X^ijYhZhedYZcigVb^iVgY^gZXiV" :cVa\jcdhXVhdh!aVhhda^X^ijYZhhZ XVhZh!Veea^XVi^dchXVcWZ]VcYaZY
%-%%'7VgXZadcV bZciVbWZagZXidgYZXVYVZh\a‚h^V! ejZYZcigVb^iVgY^gZXiVbZciZXdcZa Y^gZXiani]gdj\]i]ZgZXidg#I]^h^hi]Z
IZa#/ ().(',%&%&%
XdbVgVVaZheVggŒfj^ZhYZHVci?jhi! e{ggdXdYZXVYV^\aZh^V!XdbddXjggZ XVhZd[i]ZX]jgX]Zhd[HVci?jhi!
;Vm/ ().(',%&(%(
egZbhV5VgfWXc#dg\
aVYÉ6WgV]VbdaVYZHVciVBVg^VYZa XdcaVheVggdfj^VhYZHVci?jhi!aVYZ 6WgV]VbVcYHVciVBVg^VYZaBVg#
lll#VgfWXc#dg\ BVg#AV78;8d[ZgZ^mVhhZhhdgVbZci 6WgV]VbdaVYZHVciVBVg^VYZaBVg# I]Z78;8XVcegdk^YZVYk^XZVXXdgY"
hZ\dchXVYVi^ejhYZcZXZhh^iVi# AV78;8d[gZXZVhZhdgVb^ZcidYZ ^c\idY^[[ZgZcicZZYh#
VXjZgYdXdcXVYVi^edYZcZXZh^YVYZh#

+. :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH

($'
;:heV^h<VjY† ;:heVX^dh<VjY† ;<VjY†h^iZh
6WVcYVYZaEVg`<“Zaa\Zhi^dcVieZg 6eVgiZYZaEVg`<“Zaa\Zhi^dcVYdedg 6eVgi[gdbEVg`<“ZaabVcV\ZYWni]Z
BZY^6bW^ZciYZaÉ6_jciVbZciYZ BZY^d6bW^ZciZYZa6njciVb^ZcidYZ Bjc^X^eVa:ck^gdcbZci9ZeVgibZci!
7VgXZadcV!‚h[dgVXdbea^XViedYZg 7VgXZadcV!gZhjaiVbjnXdbea^XVYd ^i^hWncdbZVchVh^beaZbViiZgid
ÒabVgVahZheV^h<VjY†!hdWgZidieZg edYZgÒabVgZcadhZheVX^dh<VjY†! dWiV^ceZgb^ihidÒabVi<VjY†h^iZh!
VaZhegdYjXX^dchYZÒXX^‹# hdWgZidYdeVgVaVhegdYjXX^dcZhYZ eVgi^XjaVgan[dgÒXi^dcegdYjXi^dch#
ÒXX^‹c#
AVHV\gVYV;Vb†a^V^aVEZYgZgV 8jaijgVaÒabh]ddiha^c`ZYidBdYZg"
VXXZeiZcÒabVX^dch\gVij‰iVbZci AVHV\gVYV;Vb^a^VnaVEZYgZgVVXZe" c^hbZ6giCdjkZVjdgi]Za^[ZVcY
hZbegZfjZZhigVXi^YZegdYjXX^dch iVcÒabVX^dcZh\gVij^iVbZciZh^ZbegZ ldg`d[6cidc^<VjY†VgZeZgb^iiZY
XjaijgVahk^cXjaVYZhVabdYZgc^hbZd fjZhZigViZYZegdYjXX^dcZhXjaij" [gZZd[X]Vg\ZVii]Z8]jgX]d[
W‚ZcidgcYZaVÒ\jgVYÉ6cidc^<VjY†# gVaZhk^cXjaVYVhVabdYZgc^hbddZc AVHV\gVYV;Vb†a^VVcYAVEZYgZgV#
Idi^V^mŒ!jcVXdcY^X^‹^cY^heZchVWaZ idgcdVaVÒ\jgVYZ6cidc^<VjY†#8dc CZkZgi]ZaZhh!^i^hZhhZci^Va[dgeZg"
‚hfjZaÉZfj^eh^\j^bdaigZYj‰i^fjZZh idYd!ZhXdcY^X^‹c^cY^heZchVWaZfjZ b^hh^dci]ViWdi]i]ZiZVbVcYi]Z
YZbVc^cedfjZh]dgZhYZgdYVi\Z# hZigViZYZjcZfj^edbjngZYjX^Ydn i^bZgZfj^gZY[dgÒab^c\h]djaYWZ
:cZaXVhYZaIZbeaZYZaVHV\gVYV;V" fjZhZhda^X^iZcedXVh]dgVhYZgdYV_Z# b^c^bVa#>ci]ZXVhZd[i]Z8]jgX]d[
b†a^V!XVahdaÕa^X^iVgZaeZgb†hVigVk‚h :cZaXVhdYZaIZbeadYZaVHV\gVYV AVHV\gVYV;Vb†a^V!egdYjXZghh]djaY
YZaV78;8VaV?jciV8dchigjXidgV ;Vb^a^V!]VnfjZ\Zhi^dcVgZaeZgb^" Veean[dgeZgb^hh^dci]gdj\]i]Z
YZaEVigdcViYZaIZbeaZ:me^Vidg^YZ hdVigVk‚hYZaV78;8XdcaV?jciV 78;8!l]^X]l^aa[dglVgYi]ZVeea^XV"
aVHV\gVYV;Vb†a^V#:ahgZhedchVWaZh 8dchigjXidgVYZaEVigdcVidYZaIZbead i^dcidi]Z7j^aY^c\8dbb^iiZZd[i]Z
ZhijY^ZcXVYVeZi^X^‹!idi^fjZcd]^ :me^Vidg^dYZaVHV\gVYV;Vb^a^V#Adh IgjhiZZhd[i]Z:me^Vidgn8]jgX]d[
Vjidg^ioZcgdYVi\ZhYZÒXX^‹#Cd]^]V gZhedchVWaZhZhijY^VcXVYVeZi^X^‹c!h^ AVHV\gVYV;Vb†a^V#I]ZXdbb^iiZZ
jcViVmVÒmVeZggdYVgZcVfjZhiZh" W^ZccdhZYVVjidg^oVX^‹ceVgVgdYV_Zh hijY^ZhVaaVeea^XVi^dchdcVXVhZ"Wn"
eV^!eZgŒh†fjZZhYZbVcVjcYdcVi^j# YZÒXX^‹c#Cd]VnjcViVhVÒ_VeVgV XVhZWVh^h!WjiYdZhcdiVaadlÒXi^dc
gdYVgZcZhZZheVX^d!eZgdh†hZe^YZ Òab^c\#I]ZgZ^hcdhZi[ZZ[dgÒab^c\
9ÉVaigVWVcYV!aV8VhV7Viaa‹cdb‚h jcYdcVi^kd# dci]^hh^iZ!WjiVYdcVi^dc^hgZfjZhiZY#
VXXZeiVgdYVi\ZhVbWjcXaVg^ciZgƒh
XjaijgVa!ZheZX^VabZcih^igVXiZchdWgZ EdgdigVeVgiZ!aV8VhV7Viaa‹h‹ad ;^cVaan!dcanÒabh]ddihl^i]VXjaijgVa
ZabdYZgc^hbZ^$daVÒ\jgVYZ<VjY†# VXZeiVgdYV_ZhXdcjcbVgXVYd^ciZg‚h [dXjh!heZX^Vaan^[WVhZYdcBdYZgc^h"
HZbegZVea^XVjcZhiVg^[ZhZhiVWaZgiZh# XjaijgVa!ZheZX^VabZciZh^VWdgYVcZa bZ6giCdjkZVjVcY$dgi]Za^[ZVcY
iZbVYZabdYZgc^hbdn$daVÒ\jgVYZ ldg`d[6cidc^<VjY†VgZeZgb^iiZY
<VjY†#:cidYdhadhXVhdhVea^XVjcVh Vii]Z8VhV7Viaa‹!l]ZgZVhZigViZ^h
iVg^[VhZhiVWaZX^YVh# ValVnhX]Vg\ZY[dgÒab^c\#

,%

($' (#6AIG:HH:GK:>H (#DIGDHH:GK>8>DH (#DI=:GH:GK>8:H     66eVgXVbZciYZkZ]^XaZh 6:hiVX^dcVb^ZcidYZkZ]†Xjadh 6KZ]^XaZeVg`^c\ AV<j|gY^VJgWVcVYZ7VgXZadcV AV<jVgY^VJgWVcVYZ7VgXZadcVhZ I]Z7VgXZadcVAdXVaEda^XZ<j|gY^V hÉZcXVggZ\VYZkVadgVgaZhcZXZhh^" ZcXVg\VYZkVadgVgaVhcZXZh^YVYZhYZ JgWVcVl^aaVhhZhhkZ]^XaZeVg`^c\ iVihYÉVeVgXVbZciYZkZ]^XaZheZg ZhiVX^dcVb^ZcidYZkZ]†XjadheVgVZa cZZYh[dgi]Zh]ddi#Egdk^YZYi]Vii]Z VagdYVi\Z#HZbegZfjZaV<j|gY^V gdYV_Z#H^ZbegZfjZaV<jVgY^VJgWVcV eda^XZVji]dg^hZkZ]^XaZeVg`^c\[dgV JgWVcVVjidg^io^fjZ]^]V\^kZ]^XaZh Vjidg^XZZaZhiVX^dcVb^ZcidYZkZ]†" Òabh]ddi!i]ZegdYjXi^dcXdbeVcn^c fjZZhiVX^dc^ceZgVjcVÒabVX^‹!aV XjadheVgVjcVÒabVX^‹c!aVegdYjX" X]Vg\Z^hgZhedch^WaZ[dgijgc^c\jeVi egdYjXidgVZcXVggZ\VYVYZagdYVi\Z idgVfjZaaZkVVXVWdZagdYV_ZhZg{aV i]ZadXVi^dcVcYgZhZgk^c\i]ZeVg`^c\ hZg|aVgZhedchVWaZYZegZhZciVg"hZVa gZhedchVWaZYZegZhZciVghZZcZaaj\Vg heVXZhWnjh^c\hjX]ZaZbZcihVh aadXXdggZhedcZci^[ZgaVgZhZgkVYZah XdggZhedcY^ZciZngZhZgkVgadhZheVX^dh [ZcXZh!XdcZhdggdVYh^\ciVeZ# ZheV^hVbWZaZbZcihXdbVgViVcfjZh! XdcZaZbZcidhXdbdkVaaVh!Xdcdhd XdchdX^ciZhYZhZ\jgZiVi# X^ciVhYZhZ\jg^YVY# I]ZeVgi^XjaVgX]VgVXiZg^hi^Xhd[XZg" iV^cVgZVhd[i]ZX^in8^jiViKZaaVVcY AZheVgi^XjaVghXVgVXiZg†hi^fjZh AVheVgi^XjaVgZhXVgVXiZg†hi^XVhYZ <g|X^VY^hig^Xih!Vbdc\hidi]ZghVcY YÉVa\jcZhodcZhYZaVX^jiViZahY^h" Va\jcVhodcVhYZaVX^jYVYadhY^hig^idh igV[ÒXXdcY^i^dchViXZgiV^ci^bZhd[ ig^XiZhYZ8^jiViKZaaVd<g|X^V!ZcigZ YZ8^jiViKZaaVd<g|X^V!ZcigZdigdh nZVg8]g^hibVh![ZhiVbV_dg[Zhi^k^" YÉVaigZh^aZhX^gXjbhi|cX^ZhYZig|ch^i naVhX^gXjchiVcX^VhYZig{ÒXdZc i^Zh!8Vgc^kVa!ZiX#bV`Z^icZXZhhVgn ZcYZiZgb^cVYZhƒedfjZhYZaÉVcn YZiZgb^cVYVh‚edXVhYZaVŠdCVk^YVY! idgZhig^XiWdi]i]ZcjbWZgVcYi]Z CVYVa![ZhiZhbV_dgh!8VgcZhidaiZh### ÒZhiVhbVndgZh!8VgcVkVa###dWa^\VcV ineZd[kZ]^XaZhjhZY^cÒab^c\#6h dWa^\jZcVgZhig^c\^gZcZahgdYVi\Zh gZhig^c\^gZcadhgdYV_ZhiVcidaVXVci^" gZ\VgYhcjbWZg!+ &\ZcZgVidg iVciaVfjVci^iViYZkZ]^XaZhXdbaV YVYYZkZ]†XjadhXdbdaVi^edad\†VVaV kZ]^XaZhVgZeZgb^iiZY!l^i]i]ZZmXZe" i^edad\^VVaVfjVaeZgiVcnZc#EZafjZ[V fjZeZgiZcZXZc#:cXjVcidVacbZgd i^dcd[8^jiViKZaaV!l]ZgZi]ZYZ[Vjai VcdbWgZYZkZ]^XaZhVjidg^ioVWaZhh‹c YZkZ]†XjadhVjidg^oVWaZh!hdc+ & cjbWZgeZgb^iiZY^h( &\ZcZgVidg# + &\gjeZaZXigd\Zc!ZmXZeiZV8^jiVi \gjedZaZXig‹\Zcd!ZmXZeidZc8^jiVi 6hV\ZcZgVagjaZ!i]Z8^ind[7VgXZadcV KZaaV!dceZgYZ[ZXiZZaeZgb†h‚hYZ( KZaaV!YdcYZedgYZ[ZXidZaeZgb^hdZh Vji]dg^i^ZhgZXdbbZcYgZYjX^c\Xdc" &\gjeZaZXigd\Zc# YZ( &\gjedZaZXig‹\Zcd# \Zhi^dcdcejWa^Xi]dgdj\][VgZhVcY :ceg^cX^e^!aVX^jiViYZ7VgXZadcV :ceg^cX^e^d!aVX^jYVYYZ7VgXZadcV b^c^b^h^c\i]ZegZhZcXZd[Òabjc^i gZXdbVcVYZhXdc\Zhi^dcVgaVk^Ve" gZXdb^ZcYVYZhXdc\Zhi^dcVgaVk†Ve" kZ]^XaZhWnXdbb^hh^dc^c\hZgk^XZh Wa^XVb^c^b^ioVciaVegZhƒcX^VYZeVgX Wa^XVb^c^b^oVcYdaVegZhZcX^VYZeVg" gZfj^gZY[dgh]ddi^c\[gdbh]dehVcY bŒW^aYZgdYVi\ZgZXdggZciVadXVah^ fjZb‹k^aYZgdYV_ZbZY^VciZZajhdYZ di]ZgZhiVWa^h]bZcih^ci]ZVgZV#I]^h ZhiVWa^bZcihXdbZgX^VahYZaVodcVfjZ adXVaZhnZhiVWaZX^b^ZcidhXdbZgX^VaZh gZXdbbZcYVi^dcVeea^ZheVgi^XjaVgan eZgbZi^chVi^h[ZgaZhcZXZhh^iVihYZaZh YZaVodcVfjZeZgb^iVchVi^h[VXZgaVh idXViZg^c\!bV`ZjeVcYlVgYgdWZ!Vh ÒabVX^dch!ZheZX^VabZcifjVcZhigVXiV cZXZh^YVYZhYZaVhÒabVX^dcZh!ZheZ" lZaaVh[dgVXidggZhiVgZVh# YÉZheV^heZgVahZgkZ^YÉ|eVihXViZg^c\! X^VabZciZXjVcYdhZigViVYZZheVX^dh bVfj^aaVi\Z^kZhijVg^!V^m†XdbeZafjZ eVgVZahZgk^X^dYZXdb^YVhXViZg^c\! [VVodcZhYZYZhXVcheZgVahVXidgh# bVfj^aaV_ZnkZhijVg^d!Vh†XdbdaVh odcVhYZYZhXVchdeVgVadhVXidgZh# .& :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .

($'
:cZaXVhYZ\gVchegdYjXX^dchfjZ :cZaXVhdYZ\gVcYZhegdYjXX^dcZh >ci]ZXVhZd[aVg\ZegdYjXi^dch
gZfjZgZ^m^cjceVgXbŒW^aYZ\gVc fjZgZfj^ZgZcjceVgfjZb‹k^aYZ\gVc gZfj^g^c\VXdch^YZgVWaZcjbWZgd[
kdajb!ZhgZXdbVcV^chiVaÕaVgXVbeV" kdajbZc!hZgZXdb^ZcYVaV^chiVaVX^‹c kZ]^XaZh!ÒabXdbeVc^ZhVgZVYk^hZY
bZcihWVhZZc|gZZhYZ\gVcZmiZch^‹ YZXVbeVbZcidhWVhZZc{gZVhYZ\gVc idhZijeWVhZXVbeh^caVg\ZVgZVhVh
h^ijVYZhZab‚hVegdeedhh^WaZYZah ZmiZch^‹ch^ijVYVhadb{hXZgXVedh^WaZ cZVgVhedhh^WaZidi]ZÒabh]ddiadXV"
ejcihYZÒabVX^‹!dWZcXdbjc^XVYZhV YZadhejcidhYZÒabVX^‹c!dW^Zc i^dcdglZaaXdbbjc^XViZYl^i]i]Zb
igVk‚hYZkZ]^XaZhaaVcVYdgVfjZedYZc Xdbjc^XVYVhVigVk‚hYZkZ]†XjadhaVc" Wnh]jiiaZkZ]^XaZhi]ViXVcigVchedgi
YZheaVVgaÉZfj^e^ZabViZg^VaÒchVahZi oVYZgVfjZejZYZcYZheaVoVgZaZfj^ed ]jbVcVcYbViZg^VagZhdjgXZhidVcY
YZgdYVi\Z# nZabViZg^Va]VhiVZahZiYZgdYV_Z# [gdbi]Zhedi#

7HZgkZ^hjgWVch^bVciZc^bZci 7HZgk^X^dhjgWVcdhnbVciZc^b^Zcid 78^inhZgk^XZhVcYbV^ciZcVcXZ
AZhegdYjXidgZhiZcZcaÉdWa^\VX^‹YZ AVhegdYjXidgVhi^ZcZcaVdWa^\VX^‹cYZ EgdYjXi^dcXdbeVc^ZhVgZgZfj^gZY
eV\VgaZhYZheZhZhYZhZgkZ^h<j|gY^V eV\Vgadh\VhidhYZhZgk^X^dh<jVgY^V ideVnVaai]ZXdhihd[hZgk^XZh8^in
JgWVcV!cZiZ_V###^YZhjWb^c^higV" JgWVcV!a^be^ZoV###nYZhjb^c^higdh Eda^XZ!XaZVc^c\!ZiX#VcYhjeea^Zh
bZcihV^\jV!aajb!\Vh###fjZZh V\jV!ajo!\Vh###fjZhZYZg^kVcYZadh lViZg!ZaZXig^X^in!\Vh!ZiX#\ZcZgViZY
YZg^kZcYZahgdYVi\Zh[ZihVahXVggZgh gdYV_ZhgZVa^oVYdhZcaVhXVaaZhd^c[gV" WnÒab^c\^ci]ZX^inhigZZihdgViadXVa
dZc^c[gVZhigjXijgZhYZaÉ6_jciVbZci# ZhigjXijgVhYZa6njciVb^Zcid#H^]Vn Vji]dg^in[VX^a^i^Zh#>[higZZih]VkZid
:cZaXVhfjZhÉ]V\^cYZiVcXVgXVggZgh fjZXZggVgXVaaZhd^beZY^gZaVXXZhd WZXadhZYdgeZYZhig^Vch`Zeidjid[
dfjZhÉ^beZYZ^m^aÉVXX‚hYZk^VcVcih YZeZVidcZhVXjVafj^Zgaj\VgYZaVk†V VcneVgid[i]ZejWa^Xi]dgdj\][VgZ!
VfjVahZkda^cYgZiYZaVk^VeWa^XV!‚h eWa^XV!]VnfjZhda^X^iVgadhhZgk^X^dh XdbeVc^ZhbjhigZfjZhii]ZhZgk^XZh
cZXZhhVg^hdaÕa^X^iVgZahhZgkZ^hYZaV YZaV<jVgY^VJgWVcV# d[i]Z8^inEda^XZ#
<j|gY^VJgWVcV#

,'

($'
:ahegZjheWa^XhYZahY^[ZgZcihhZgkZ^h AdhegZX^dheWa^XdhYZadhY^[ZgZciZh I]ZgViZh[dgi]ZY^[[ZgZcihZgk^XZhVgZ
ZhejWa^fjZcVcjVabZciVaZhdgYZcVc" hZgk^X^dhhZejWa^XVcVcjVabZciZZc ejWa^h]ZYVccjVaan^ci]Z8djcX^aiVm
XZhÒhXVahYZaÉ6_jciVbZci# aVhdgYZcVcoVhÒhXVaZhYZa6njciV" dgY^cVcXZh#
:cigZZahhZgkZ^hb‚hhdaÕa^X^iViheZg b^Zcid# =ZgZndjXVcÒcYhdbZd[i]ZhZgk^XZh
aZhegdYjXidgZh]^]V/ :cigZadhhZgk^X^dhb{hhda^X^iVYdhedg bdhigZfj^gZYWnegdYjXi^dcXdbeVc^Zh/
Ö;dcih^hVcZ_VbZci[dcih!WdfjZh aVhegdYjXidgVhhZZcXjZcigVc/ Ö;djciV^chVcYhVc^iVi^dc[djciV^ch!
YÉV^\jV# Ö;jZciZhnhVcZVb^Zcid[jZciZh! ÒgZ]nYgVcih
Ö:caajbZcVieWa^X[VcVah! WdXVhYZV\jV# ÖEjWa^Xa^\]i^c\higZZiaVbeh!a^\]i^c\
^aÕajb^cVX^‹YÉVa\jchbdcjbZcih#### Ö>ajb^cVX^‹ceWa^XV[VgdaVh!^ajb^cV" d[hdbZbdcjbZcih###
Ö78CZiVeVeZgZgZh!XdciZc^Ydgh! X^‹cYZVa\jcdhbdcjbZcidh#### Ö78CZiVlVhiZW^ch!XdciV^cZgh!
e^ciVYZhVaZh[VVcZh!XVb^dch Ö78CZiVeVeZaZgVh!XdciZcZYdgZh! \gV[Òi^!gZ[jhZXdaaZXi^dcigjX`h!higZZi
YÉZhXdbWgVg^Zh!cZiZ_VYZahXVggZgh e^ciVYVhZc[VX]VYVh!XVb^dcZhYZ XaZVc^c\WZ[dgZVcYV[iZgÒab^c\###
VWVchdYZheg‚hYZagdYVi\Z#### WVhjgV!a^be^ZoVYZaVhXVaaZhVciZhd ÖHZlZgh
Ö8aVkZ\jZgVb# YZhej‚hYZagdYV_Z#### ÖGdVYh^\chigV[ÒXh^\cV\Z!Wdi]kZg"
ÖHZcnVa^ioVX^‹k^|g^VhZcnVahYZig|c" Ö6aXVciVg^aaVYd# i^XVah^\chVcYgdVYbVg`^c\h!igV[ÒX
h^i!iVciVaeVk^bZciXdbkZgi^XVah!V^m† ÖHZŠVa^oVX^‹ck^Vg^VhZŠVaZhYZig{Ò" a^\]ih###
XdbhZb|[dgh# Xd!iVcidZceVk^bZcidXdbdkZgi^XV" ÖJgWVc[ZVijgZhWjhh]ZaiZgh!W^aa"
Ö:aZbZcihjgWVchbVgfjZh^cZh aZh!Vh†XdbdhZb{[dgdh# WdVgYh!WZcX]Zh!a^iiZgW^ch###
YÉVjidWjhdh!iVcfjZhejWa^X^i|g^Zh! Ö:aZbZcidhjgWVcdhbVgfjZh^cVhYZ
WVcXh!eVeZgZgZh#### VjidWjhZh!kVaaVhejWa^X^iVg^Vh!WVcXdh!
eVeZaZgVh####

88ViZg^c\ 88ViZg^c\ 88ViZg^c\
:hi|egd]^W^idg\Vc^ioVgjcXViZg^c\ :hi{egd]^W^Yddg\Vc^oVgjcXViZg^c\ >i^h[dgW^YYZciddg\Vc^hZVcdjiYddg
VaÉV^gZaa^jgZVahXVggZgh^VaZheaVXZh VaV^gZa^WgZZcaVhXVaaZhneaVoVhYZ XViZg^c\hZgk^XZ^ci]ZhigZZihVcY
YZ7VgXZadcV#8VaiZc^gbdaiegZhZci 7VgXZadcV#=VnfjZiZcZgbjnegZhZc" hfjVgZhd[7VgXZadcV#EgdYjXZgh
VfjZhiVcdgbVVaÉ]dgVYZeaVciZ_VgZa iZZhiVcdgbVVaV]dgVYZeaVciZVgZa h]djaYWZVgi]^hgZ\jaVi^dckZgnbjX]
gdYVi\Z!_VfjZhÉ]VYZWjhXVghZbegZ gdYV_Z!nVfjZhZg{cZXZhVg^dWjhXVg ^cb^cYl]ZceaVcc^c\i]Zh]ddi!
jcZheV^iVcXViegŒm^bVaVodcVYZ h^ZbegZjcZheVX^dXZggVYdeg‹m^bd Vhi]Znl^aa]VkZidÒcYVcZcXadhZY
gdYVi\Z!dcaÉZfj^eiƒXc^X!ZahVXidgh VaVodcVYZgdYV_Z!YdcYZZaZfj^ed heVXZcZVgi]ZÒabadXVi^dcidegdk^YZ
^ZahÒ\jgVcihej\j^c\VjY^gYÉVfjZhi i‚Xc^Xd!adhVXidgZhnadhÒ\jgVciZh i]ZXgZl!i]ZVXidghVcYi]ZZmigVh
hZgkZ^#67VgXZadcV]^]VY^kZghZh ejZYVcY^h[gjiVgYZZhiZhZgk^X^d#:c l^i]XViZg^c\#I]ZgZVgZVcjbWZgd[
ZbegZhZhZheZX^Va^ioVYZhZcVfjZhi 7VgXZadcVZm^hiZckVg^VhZbegZhVh XdbeVc^Zh^c7VgXZadcVheZX^Va^hZY^c
|bW^ikZ\ZjZaXVe†ida»9^gZXidg^h¼# ZheZX^Va^oVYVhZcY^X]d{bW^id egdk^Y^c\i]^hineZd[hZgk^XZhZZi]Z
kZgZaXVe†ijad»9^gZXidg^dh¼# X]VeiZgÆ9^gZXidg^ZhÇ#

,( :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH

($'

,)

($'
7=K?B7H:;I;=7HH7

6\j^aVgYZHZ\VggV‚hjceZi^ibjc^X^e^ 6\j^aVgYZHZ\VggVZhjceZfjZŠd 6\j^aVgYZHZ\VggV^hVhbVaaidlch]^e
h^ijViVedcZciYZaVXdbVgXVYZa bjc^X^e^dh^ijVYdVadZhiZYZaVXd" adXViZY^ci]ZlZhiZgcgZVX]Zhd[
7V\Zh!idXVciVaÉ6cd^V!V-%fj^aŒbZ" bVgXVYZa7V\Zh!bjnXZgXVYZa6cd^V! 7V\Zh8djcin!cZVgi]ZWdjcYVgnl^i]
igZhYZ7VgXZadcV^WZcXdbjc^XViiVci V-%`^a‹bZigdhYZ7VgXZadcVnW^Zc AÉ6cd^V!-%`^adbZigZh[gdb7VgXZadcV#
eZgXVggZiZgVXdbeZga†c^V[Zggdk^|g^V# Xdbjc^XVYd!iVcidedgXVggZiZgVXdbd I]Zidlc^hlZaaXdbbjc^XViZYWn
:aiZggZcn‚higZcXVi^bjciVcn‹h! edga†cZV[Zggdk^Vg^V#:aiZggZcdZh Wdi]gdVYVcYgV^a#I]ZiZggV^c]ZgZ
hdaXVieZghZggZhVbWbV\c†ÒfjZh ZhXVgeVYdnbdciVŠdhd!hjgXVYdedg ^hgj\\ZYVcYbdjciV^cdjh!XgdhhZY
eVcdg|b^fjZhfjZ[dgbZc[Vci|h" h^ZggVhXdcbV\c†ÒXVheVcdg{b^XVh WnbdjciV^cgVc\Zhi]ViXdbbVcY
i^fjZhkVaah#whjc^cYgZiYZedXV fjZ[dgbVckVaaZhZheZXiVXjaVgZh#:h bV\c^ÒXZcik^Zlh!XVgk^c\dji[VciVh"
ZmiZch^‹\Zd\g|ÒXVeZgŒVbWjcV\gVc jcZcXaVkZedXdZmiZchd\Zd\g{ÒXV" i^XkVaaZnh#HbVaa^c\Zd\gVe]^XiZgbh!
Y^kZgh^iViYÉZheV^hfjZ^cXadjZcYZh bZciZ!eZgdXdc\gVcY^kZgh^YVYYZZh" i]Zbjc^X^eVa^incdcZi]ZaZhh[ZVijgZh
YZXVhiZaah!bVh^Zh^Zh\a‚h^Zh!iVci eVX^dhfjZ^cXajnZcXVhi^aadh!bVh†VhZ V]j\ZY^kZgh^ind[h^iZh!gVc\^c\[gdb
YÉdg^\Zcgdb|c^XXdb\Œi^X!ÒchVjcV ^\aZh^Vhgdb{c^XVhn\‹i^XVh!Vh†Xdbd XVhiaZh!igVY^i^dcVa[Vgb]djhZhVcY
ZhiVX^‹YZ[ZggdXVgg^a!k^cnZh^XVbeh jcVZhiVX^‹cYZ[ZggdXVgg^a!k^ŠZYdhn X]jgX]ZhWdi]GdbVcZhfjZVcY
YZXdcgZj!gdjgZYZh^WdhXdhYÉVao^cZh# XVbedhYZXjai^kd!gdWaZYdhnWdhfjZh <di]^X^cdg^\^cidVgV^alVnhiVi^dc!
JcaadX^YZVaeZghZgZaeaVi‹YZahfjZ YZZcX^cVh#Jcaj\Vg^YZVaeVgVXdckZg" k^cZnVgYhVcYXgdeÒZaYh!]dabdV`
WjhfjZcaVcVijgVXdbVegdiV\dc^hiV^ i^ghZZcZaeaVi‹YZadhfjZWjhXVcaV VcYdV`lddYh!ZiX#>ch]dgi!6\j^aVg
aVk^YVgjgVaYZ[dch# cVijgVaZoVXdbdegdiV\dc^hiVnaVk^YV YZHZ\VggV^hVc^YZVaeaVXZ[dgi]dhZ
gjgVaXdbd[dcYd# hZZ`^c\idÒabV\V^chicVijgVaWVX`"
Ygdehdgid[ZVijgZgjgVaa^[Z^ci]Z^g
egdYjXi^dch#

6?JCI6B:CI9É6<J>A6G
9:H:<6GG6
BVcZa8VaYZg‹
8#YZaGVkVa!h$c
%-'*+6\j^aVgYZHZ\VggV
IZa#/ ().(-(++%-%
;Vm/ ().(-(++%-%
V\j^aVg5Y^WV#XVi

,* :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH

($'

6?JCI6B:CI9É6<J>A6G
9:H:<6GG6
BVcZa8VaYZg‹
8#YZaGVkVa!h$c
%-'*+6\j^aVgYZHZ\VggV
IZa#/ ().(-(++%-%
;Vm/ ().(-(++%-%
V\j^aVg5Y^WV#XVi

FjVahZkdaegdYjXidgVfjZi^c\j^ AVhegdYjXidgVhfjZZhi‚c^ciZgZhVYVh 6jY^dk^hjVaXdbeVc^Zh^ciZgZhiZY^c
^ciZgƒhVgdYVgV6\j^aVgYZHZ\Vg" ZcgdYVgZc6\j^aVgYZHZ\VggVcZXZh^" Òab^c\^c6\j^aVgYZHZ\VggVgZfj^gZV
gVcZXZhh^iVjcVVjidg^ioVX^‹#EZg iVg{cjcVVjidg^oVX^‹c#EVgVdWiZcZgaV! Òabh]ddieZgb^i#IddWiV^cVji]dg^hV"
dWiZc^g"aVXVaedhVg"hZZcXdciVXiZ iZcYg{cfjZedcZghZZcXdciVXidXdc i^dc!eaZVhZXdciVXi6\j^aVgYZHZ\VggV
VbWaÉ6_jciVbZci# Za6njciVb^Zcid# adXVaVji]dg^in#

,+

($'
7B;BB7

6?JCI6B:CI9É6A:AA6 6iVchdah&*fj^aŒbZigZhVacdgYYZ 6iVch‹ad&*`^a‹bZigdhVacdgiZ 6aZaaV^hVhbVaaidlc_jhi&*`^adbZ"
6D9A"EGDBD8>â:8DCäB>86
7VgXZadcVZhigdWV6aZaaV!jceZi^ibj" YZ7VgXZadcVhZZcXjZcigV6aZaaV! igZhidi]Zcdgi]d[7VgXZadcVl^i]V
>IJG>HB:
E^aVg8Vcd
c^X^e^ZckdaiViYZcVijgV^igVcfj^aÕa^iVi! jceZfjZŠdbjc^X^e^dgdYZVYdYZ adc\]^hidgna^c`ZYidi]ZldgaYd[l^cZ#
Ea#YZaÉ6_jciVbZci!& VbWjcVaaVg\V]^hiŒg^Vk^cXjaVYVVa cVijgVaZoVnigVcfj^a^YVY!XdcjcV I]Zidlc^hhjggdjcYZYWncVijgZ!
%-('-6aZaaV b‹cYZak^!fjZ]VY^Wj^mViaVhZkV\Zd" aVg\V]^hidg^Vk^cXjaVYVVabjcYdYZa ZckZadeZY^ceZVXZVcYfj^Zi!^ih\Z"
IZa#/ ().(***'((. \gVÒV!XVgVXiZg^ioVYVYZhYZhZbegZ k^cdfjZ]VYZiZgb^cVYdhj\Zd\gV[†V! d\gVe]nVcYaVcYhXVeZhigdc\anbVg`ZY
;Vm/ ().(*)%%('- eZaheV^hVi\ZhYZk^cnV# XVgVXiZg^oVYVedgeV^hV_ZhYZk^ŠZYdh# Wn^ihl^cZbV`^c\igVY^i^dch#
XVcdge5VaZaaV#XVi
lll#V_VaZaaV#dg\

,, :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH

($'
:acjXa^Vci^XfjZYVZcfjVYgViZcigZ :acXaZdVci^\jdhZZcXjVYgVZcigZ I]ZdaYidlc!l]^X]a^ZhWZilZZcild
YjZhg^ZgZh!aV8dbV;dhXV^aV8dbV YdhgVbWaVh!aV8dbV;dhXVnaV8dbV g^kZgh!i]Z8dbV;dhXVVcYi]Z8dbV
8aVgV!^idi^fjZ‚hgZhjaiViYÉjceaVcZ" 8aVgV!nVjcfjZZhZagZhjaiVYdYZjc 8aVgV!lVhh]VeZYWn&.i]"XZcijgn
6?JCI6B:CI9É6A:AA6 _VbZciYZahZ\aZM>M!ZcXVgVXdchZgkV eaVcZVb^ZcidYZah^\adM>M!idYVk†V idlceaVcc^c\egVXi^XZ!Vai]dj\]V
6D9A"EGDBD8>â:8DCäB>86 jcXVggZgYZahZ\aZMK>># XdchZgkVjcVXVaaZYZah^\adMK>># higZZi\d^c\WVX`Vh[VgVhi]Z&,i]
>IJG>HB: XZcijgn^hVahdXdchZgkZY#
E^aVg8Vcd AVegdm^b^iViVbW7VgXZadcV!aVXVabV Hjegdm^b^YVYXdc7VgXZadcV!aVXVabV
Ea#YZaÉ6_jciVbZci!& ^ZakVadgYZaeV^hVi\ZkVcVigVjgZV nZakVadgYZaeV^hV_ZVigV_ZgdcnVV >ci]Z&.i]XZcijgn!lZVai]n[Vb^a^Zh
%-('-6aZaaV
eVgi^gYZahZ\aZM>M[Vb†a^ZhWZcZh" eVgi^gYZah^\adM>MVbjX]Vh[Vb^a^Vh WZ\VcidWj^aYi]Z^ghjbbZggZh^YZcXZh
IZa#/ ().(***'((.
;Vm/ ().(*)%%('-
iVcih!fjZkVcXdchigj^g"]^aZhhZkZh VXdbdYVYVhfjZXdchigjnZgdcVaa†hjh ]ZgZ!ViigVXiZYWni]Zidlch]^eÉh
XVcdge5VaZaaV#XVi hZ\dcZhgZh^YƒcX^Zh#wheZgV^mŒfjZ! hZ\jcYVhgZh^YZcX^Vh#:hVZhaVgVo‹c egdm^b^inid7VgXZadcV!eZVXZ[jacZhh
lll#V_VaZaaV#dg\ _jciVbZciVbWaZhXVhZheV^gVah^ edgaVfjZ!_jcidVaVhXVhVhhdaVg^Z\Vh VcYVYb^gVWaZaVcYhXVeZh#I]Vi^hl]n!
aZhbVh^Zh!egŒe^ZhYZodcZhgjgVah naVhbVh†Vhegde^VhYZodcVhgjgVaZh WZh^YZhi]ZigVY^i^dcVa[Vb^an]dbZh
YZY^XVYZhVigZWVaaVgaViZggV!igdWZb YZY^XVYVhVXjai^kVgaVi^ZggV!hZZc" VcY[Vgb]djhZhine^XVad[gjgVa[Vgb"
jchZ\j^iYZXVhZhhZcndg^VahVbWgZ" XjZcigVccjbZgdhVhXVhVhhZŠdg^VaZh ^c\Xdbbjc^i^Zh!lZVahdÒcY^cVcY
bdYZaVX^dchYZX^bdcŒc^fjZhYÉZhi^ah XdcgZbdYZaVX^dcZhYZX^bdc‹c^XVh VgdjcY6aZaaVhZkZgVacdWaZbVch^dch!
bdYZgc^hiZh!]^hidg^X^hiZh^ZXaƒXi^Xh# YZZhi^adhbdYZgc^hiVh!]^hidg^X^hiVhn VaiZgZY^ci]Z&.i]XZcijgnVXXdgY^c\
ZXa‚Xi^Xdh# idi]ZBdYZgc^hiV!]^hidg^X^hiVcY
AÉZmeZg^ƒcX^VZcgdYVi\ZhYZabjc^X^e^! ZXaZXi^XhinaZh#
eZgbZiVaÉ6_jciVbZciYÉ6aZaaVedhVg" AVZmeZg^ZcX^VZcgdYV_ZhYZabj"
hZVY^hedh^X^‹YZaZhegdYjXidgZh^ c^X^e^deZgb^iZVa6njciVb^ZcidYZ I]Vc`hid^ihg^X]ZmeZg^ZcXZd[Òab
d[Zg^g"adhjchZgkZ^VbW\VgVci^ZhYZ 6aZaaVedcZghZVY^hedh^X^‹cYZaVh h]ddih^ci]Zidlch]^e!6aZaaVAdXVa
fjVa^iVi#:cigZaZhÒabVX^dchgZVa^ioV" egdYjXidgVhnd[gZXZgaZhjchZgk^X^d 6ji]dg^inXVcegdk^YZegdYjXZgh
YZhYZhiVfjZcZahaaVg\bZigVi\ZhAV Xdc\VgVci†VhYZXVa^YVY#:cigZaVh l^i]i]Z]^\]ZhifjVa^inhZgk^XZ#I]Z
bVaVZYjXVX^‹c!YZEZYgd6abdY‹kVg ÒabVX^dcZhgZVa^oVYVh!YZhiVXVcadh VjY^dk^hjValdg`hbVYZ]ZgZ^cXajYZ
'%%)!:mXjhZh!YZ?dZa?dVc'%%(!^ aVg\dbZigV_ZhAVbVaVZYjXVX^‹c!YZ EZYgd6abdY‹kVgÉh[ZVijgZÒab7VY
aVhƒg^ZeZgVIK(BVgYZ[dch'%%+# EZYgd6abdY‹kVg'%%)!:mXjhVh!YZ :YjXVi^dc'%%)!?dZa?dVcÉh:mXjhZh
?dZa?dVc'%%(!naVhZg^ZeVgVIK( '%%(!VcYi]ZIK(hZg^ZhBVgYZ[dch
EZggdYVgV6aZaaV!XVafjZjhedhZj BVgYZ[dch'%%+# '%%+#
ZcXdciVXiZVbWaÉ¿gZVYZEgdbdX^‹
:XdcŒb^XV^Ijg^hbZYZaÉ6_jciVbZci# EVgVgdYVgZc6aZaaVZhcZXZhVg^d I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^c6aZaaV
edcZghZZcXdciVXidXdcZaÛgZVYZ h]djaYXdciVXii]ZadXVaVji]dg^inÉh
EgdbdX^‹c:Xdc‹b^XVnIjg^hbdYZa :Xdcdb^XEgdbdi^dcVcYIdjg^hb
6njciVb^Zcid# 9ZeVgibZci#

,-

. :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .*%+(% CVijgVaYZaBdcihZcn#:aiZgbZbjc^" nYZaEVgfjZCVijgVaYZaBdcihZcn#:a BdcihZcnCVijgVaEVg`#I]Zidlc^h bjcihiV5Y^WV#XVi X^eVaZhi|WZcXdbjc^XVieZgXVggZiZgV i‚gb^cdbjc^X^eVaZhi{W^ZcXdbjc^XV" lZaaXdbbjc^XViZYWngdVYVcYbd" lll#VgZcnhYZbjci#XVi ^Vjide^hiV^egZhZciVjcgZaaZjbdai YdedgXVggZiZgVnVjide^hiV#EgZhZciV idglVn!l]^ahii]ZVgZV^ihZa[^h]^\]an bjciVcn‹h!ZcfjƒegZYdb^cVaVkZ\Z" jcgZa^ZkZbjnbdciVŠdhd!ZcZafjZ bdjciV^cdjh!i]ZkZ\ZiVi^dcine^XVaan iVX^‹i†e^XVbZY^iZgg|c^VYZe^cZYZh^ egZYdb^cVaVkZ\ZiVX^‹ci†e^XVbZY^" BZY^iZggVcZVc!l^i]e^cZVcY]dabdV` Vao^cVgh#9^chYZabjc^X^e^igdWZbZah iZgg{cZVYZe^cVgZhnZcX^cVgZh#:cZa lddYh#I]Zbjc^X^eVaVgZV^cXajYZh eZi^ihWVgg^hV\gZ\VihYZIdggZciWŒ ^ciZg^dgYZabjc^X^e^d!hZZcXjZcigVc ildhbVaacZ^\]Wdjg]ddYh!IdggZciWŒ ^YZHdW^gVch!V^m†XdbcdbWgdhZh adheZfjZŠdhWVgg^dhV\gZ\VYdhYZ VcYHdW^gVch!VcYbVcnhXViiZgZYdaY bVh^ZhZhXVbeVYZh!Vb‚hYZX^cX IdggZciWŒnYZHdW^gVch!Vh†Xdbdcj" [Vgb]djhZh!VhlZaaVhÒkZgZh^YZci^Va jgWVc^ioVX^dch# bZgdhVhbVh†VhY^hZb^cVYVh!VYZb{h VgZVh# YZX^cXdjgWVc^oVX^dcZh# . %-(*-6gZcnhYZBjci XZadcV!V)*fj^aŒbZigZhYZaVXVe^iVa^ YZ7VgXZadcV!V)*`^a‹bZigdhYZaV )*`^adbZigZh[gdbi]ZXVe^iVaVcY IZa#/ ()..(..gVcXZhXBVX^|!*.Vm/ ().(.-* VedXVY^hi|cX^VYZaVXdhiV^YZaEVgX XVe^iVanVedXVY^hiVcX^VYZaVXdhiV VhidcZÉhi]gdl[gdbi]ZXdVhiVcY .DOI:..(.CKDJ 6?JCI6B:CI9É6G:CNH9:BJCI 6gZcnhYZBjciZhi|h^ijViVaÉZmigZb 6gZcnhYZBjcihZZcXjZcigVZcZa 6gZcnhYZBjci^hVidlc^ci]Zcdgi]" 6a†X^VBjch^IZggVih cdgY"dg^ZciVaYZaVegdk†cX^VYZ7Vg" ZmigZbdcdgdXX^YZciVaYZaVegdk^cX^V ZVhid[7VgXZadcVEgdk^cXZ!hdbZ GWaV#YZ.($' 7H.

-* .($' AVG^ZgVXdchi^ijZ^maVXdajbcV AVG^ZgVXdchi^ijnZaVXdajbcVkZgiZ" AVG^ZgV^hi]ZegdbZcVYZi]Vigjch kZgiZWgVaYZacjXa^jgW|!ZcZafjVa WgVaYZacXaZdjgWVcd!YdcYZXdck^kZc i]gdj\]i]ZZci^gZjgWVcXZcigZ!^c Xdck^jZcXVhZhYZedWaZi†e^fjZhYZa XVhVhYZejZWadi†e^XVhYZaBVgZhbZ l]^X]lZÒcYine^XVaBVgZhbZ]djhZh BVgZhbZVbWidggZiZhbdYZgc^hiZh^ XdceZfjZŠdhX]Va‚hbdYZgc^hiVhZ Vadc\h^YZBdYZgc^hiVVcY]^hidg^X^hi ]^hidg^X^hiZh!\gVchbVh^ZhVbWhZ\aZh ]^hidg^X^hiVh!\gVcYZh]VX^ZcYVhXdc hinaZ]djhZh!aVg\Z[Vgb]djhZhVcY 6?JCI6B:CI9É6G:CNH9:BJCI YÉ]^hiŒg^V^XVhZhhZcndg^VahYZXdch" h^\adhYZ]^hidg^VnXVhVhhZŠdg^VaZhYZ bdgZgZXZcibVch^dch#I]ZdjihiVcY" 6a†X^VBjch^IZggVih igjXX^‹b‚hgZXZci#9ZhiVfjZciVbW‚ XdchigjXX^‹cb{hgZX^ZciZ#9ZhiVXVc ^c\h^iZh^c6gZcnhVahd^cXajYZi]Z GWaV#YZ.(.(.gVcXZhXBVX^|!*.(%h# bjcihiV5Y^WV#XVi lll#VgZcnhYZbjci#XVi EZggdYVgV6gZcnhYZBjci!XVaedhVg" EVgVgdYVgZc6gZcnhYZBjciZh I]dhZl^h]^c\idÒab^c6gZcnhYZ hZZcXdciVXiZVbWaÉ6_jciVbZci# cZXZhVg^dedcZghZZcXdciVXidXdcZa Bjcih]djaYXdciVXii]ZadXVaVji]dg^in# 6njciVb^Zcid# -% ..Vm/ ()..*%+(% ZcZahVcnhigZciV# cdbWgZ!Xdchigj^YdZcadhVŠdhigZ^ciV# &. aÉZh\a‚h^VYZHVciBVgi†!YÉZhi^a\Œi^X!^ iVbW^‚caV^\aZh^VYZHVciBVgi†!YZ <di]^X8]jgX]d[HVciBVgi†!VcYi]Z %-(*-6gZcnhYZBjci aÉZhXdaVVbWZabViZ^mcdb!Xdchigj‰YV Zhi^ad\‹i^Xd!nZaXdaZ\^dYZab^hbd hX]ddad[i]ZhVbZcVbZ!Wj^ai^ci]Z IZa#/ ().(..

IJH79 :aiZgbZbjc^X^eVaYZ8VaYZhYÉ:higVX! :ai‚gb^cdbjc^X^eVaYZ8VaYZh I]Zbjc^X^eVa^ind[8VaYZhYÉ:higVX! XdcZ\jiiVbW‚XdbV8VaYZiZh!‚h YÉ:higVX!XdcdX^YdiVbW^‚cXdcZa Vahd`cdlcVh8VaYZiZh!^hdcZd[i]Z jcYZahb‚hgZYj‰ihYZaeV†h#IgZh cdbWgZYZ8VaYZiZh!ZhjcdYZadhb{h hbVaaZhi^c8ViVadc^V#I]gZZ^bedg" ^bedgiVcihk^ZhYZXdbjc^XVX^‹ÅaV gZYjX^YdhYZaeV†h#IgZh^bedgiVciZh iVciXdbbjc^XVi^dca^cZhÅi]ZC">> XVggZiZgVC">>!aÉVjide^hiV8"('^ZaigZc k†VhYZXdbjc^XVX^‹cÅaVXVggZiZgV cVi^dcVagdVY!i]Z8"('bdidglVnVcY YZ7VgXZadcVV<^gdcVeZgaVXdhiVÅ C">>!aVVjide^hiV8"('nZaigZcYZ i]ZgV^alVna^cZVadc\i]ZXdVhi[gdb igVkZhhZcZabjc^X^e^!h^ijViVigZciV 7VgXZadcVV<^gdcVedgaVXdhiVÅ 7VgXZadcVid<^gdcVÅXgdhhi]gdj\] b^cjihZcXdimZYZhYZ7VgXZadcV#:a XgjoVcZabjc^X^e^d!h^ijVYdVigZ^ciV i]Zidlch]^e!l]^X]^h_jhii]^ginb^" edWaZZhi|egdiZ\^ieZgaVHZggVaVYV b^cjidhZcXdX]ZYZhYZ7VgXZadcV# cjiZhÉYg^kZ[gdb7VgXZadcV#8VaYZiZh A^idgVa!fjZY^hXdggZeVgVaÕaZaVVaV :hiVedWaVX^‹chZZcXjZcigVegdiZ\^YV ^hh]ZaiZgZYWni]ZHZggVaVYVA^idgVa XdhiV#<VjYZ^mYÉjcXa^bVZckZ_VWaZ! edgaVHZggVaVYVA^idgVa!fjZY^hXjggZ bdjciV^ch!l]^X]gjceVgVaaZaidi]Z VbWeg^bVkZgZhVkVcVYZh^]^kZgch eVgVaZaVVaVXdhiV#<doVYZjcXa^bV XdVhi!VcYZc_dnhVhjeZgWXa^bViZ! ^Zhi^jhhjVjh!XdcY^X^dch^YŒc^ZheZg Zck^Y^VWaZ!Xdceg^bVkZgVhVYZaVciV" l^i]ZVganheg^c\hVcYb^aYhjbbZgh! VXdaa^g"]^ÒabVX^dchYjgVciidiaÉVcn# YVhnXdc^ck^ZgcdhnkZgVcdhhjVkZh! bV`^c\i]ZVgZV^YZVa[dgÒab^c\ XdcY^X^dcZh^Y‹cZVheVgVVXd\Zg i]gdj\]djii]ZnZVg# ÒabVX^dcZhYjgVciZidYdZaVŠd# 6?JCI6B:CI 9:86A9:H9É:HIG68 8Vgadh6#8{a^o Ea#YZaVK^aV!h$c %-(.(.&%*%( XXVa^o5XVaYZiZh#XVi lll#XVaYZiZh#XVi -& :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .&%%%* ..($' 97B:.(8VaYZhYÉ:higVX IZa#/ ().Vm/ ().I:Ê.(..

i]XZcijgn!i]ZheVigVY^i^dcbVYZ kVXdckZgi^gZcXZcigZYÉZhi^jZ^\YZ Xdck^gi^‹ZcXZcigdYZkZgVcZdYZaV 8VaYZiZhV[Vkdjg^iZhjbbZggZhdgi aVWjg\Zh^VVY^cZgVYVYZ7VgXZadcV! Wjg\jZh†VVY^cZgVYVYZ7VgXZadcV! [dgi]ZlZVai]nb^YYaZXaVhhZhd[7Vg" fjZedhiZg^dgbZci]^kVXdchigj^gaZh fjZXdchigj^g†VVaa†hjhgZh^YZcX^VhYZ XZadcV!l]dWj^aii]Z^g]djhZh]ZgZ^c hZkZhgZh^YƒcX^ZhYÉZhi^abdYZgc^hiV Zhi^adbdYZgc^hiVncdkZXZci^hiV#:a BdYZgc^hiVVcYCdjXZci^hiVhinaZ#I]Z ^cdjXZci^hiV#AÉVci^X8Vh^cd8da‹c!Za Vci^\jd8Vh^cd8da‹c!ZaEVhhZ^\YZah [dgbZg8Vh^cd8da‹chdX^VaXajW!i]Z EVhhZ^\YZah6c\aZhdhdaZhaaVg\jZh 6c\aZhdhdaVhaVg\VheaVnVhfjZd[gZXZ egdbZcVYZEVhhZ^\YZah6c\aZhdhVcY eaVi\ZhfjZd[ZgZ^mh‹cVa\jchYZah hdcVa\jcdhYZadhVigVXi^kdhfjZ]Vc i]Zadc\WZVX]ZhVgZ_jhihdbZd[i]Z VigVXi^jhfjZ]VcXdckZgi^i8VaYZiZhZc XdckZgi^Yd8VaYZiZhZcjcVadXVa^YVY ViigVXi^dchi]Vi]VkZ]ZaeZYidbV`Z jcedWaZYZXdhiVhZcndg^Va!fjZZhkV YZXdhiVhZŠdg^VafjZaaZ\‹VYZcdb^" 8VaYZiZhVeg^cXZVbdc\hiXdVhiVagZ" Vgg^WVgVVcdbZcVgaVC^VXViVaVcV# cVghZaVC^oVXViVaVcV# hdgih!ZVgc^c\i]Zidlci]Zc^X`cVbZ d[i]ZÆ8ViVaVcC^XZÇ# EZggdYVgV8VaYZiZh!XVaedhVg"hZZc EVgVgdYVgZc8VaYZiZhZhcZXZhVg^d XdciVXiZVbWaÉ6_jciVbZci# edcZghZZcXdciVXidXdcZa6njciV" I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^c8VaYZiZh b^Zcid# h]djaYXdciVXii]ZadXVaVji]dg^in# -' .(.(8VaYZhYÉ:higVX IZa#/ ().&%*%( XXVa^o5XVaYZiZh#XVi lll#XVaYZiZh#XVi :ahWVcnhiZgbVah]VcZhiViVaaaVg\ AdhWVŠdhiZgbVaZh]Vch^Yd!VadaVg\d I]gdj\]dji^ih]^hidgn!i]ZidlcÉh YZaV]^hiŒg^VZaeg^cX^eVaVigVXi^jYZ YZaV]^hidg^V!Zaeg^cX^eVaVigVXi^kdYZ bV^cViigVXi^dc]VhValVnhWZZc^ih aVk^aV#9jgVciaVhZ\dcVbZ^iViYZa ZhVadXVa^YVY#:caVhZ\jcYVb^iVY heVWVi]h#>ci]ZhZXdcY]Va[d[i]Z hZ\aZM>MVfjZhiVigVY^X^‹iZgbVaaV YZah^\adM>M!ZhVigVY^X^‹ciZgbVaaV &..($' 6?JCI6B:CI 9:86A9:H9É:HIG68 8Vgadh6#8{a^o Ea#YZaVK^aV!h$c %-(..(.&%%%* .Vm/ ().

:AH 8VhiZaaYZ[ZahZhi|h^ijViVahjYYZ 8VhiZaaYZ[ZahhZZcXjZcigVVahjgYZ 8VhiZaaYZ[Zaha^Zhhdji]d[7VgXZadcV! ¿G:69:IJG>HB: 7VgXZadcV!ZcigZYdhZheV^hYZ\gVc 7VgXZadcV!ZcigZYdhZheVX^dhYZ\gVc WZilZZcildVgZVhd[\gZVicVijgVa BZg^imZaaHZgkZid6odg†c Ea#YZaÉ:h\a‚h^V!& ^ciZgƒhcVijgVa/ZaYZaiVYZaAadWgZ\Vi^ ^ciZg‚hcVijgVa/ZaYZaiVYZaAadWgZ\Vi ^ciZgZhi/i]ZAadWgZ\Vi9ZaiVVcYi]Z %--+%8VhiZaaYZ[Zah ZabVhh†hYZa<VggV[#whjcVX^jiViVbW nZabVX^odYZa<VggV[#:hjcVX^jYVY <VggV[bVhh^[#I]Z\gdl^c\idlccdi IZa#/ ().BB:.($' 97IJ.<.(++)'(+& jcV\gVcegd_ZXX^‹YZ[jijg!eZgŒfjZ XdcjcV\gVcegdnZXX^‹cYZ[jijgd! dcan]VhVWg^\]i[jijgZWZ[dgZ^i!Wji IZa#/ ().( Va]dgVhÉVhhZciVhdWgZjcV]^hiŒg^V eZgdfjZVhjkZohZVh^ZciVhdWgZjcV Vahdadd`hWVX`dcVi]djhVcY"nZVg bZg^imZaa#hZgkZid5XVhiZaaYZ[Zah#dg\ b^aÕaZc|g^VfjZi‚XdbVZY^ÒX^b‚h ]^hidg^Vb^aZcVg^V!XjndZY^ÒX^db{h ]^hidgngZegZhZciZYeVgi^XjaVganWni]Z lll#XVhiZaaYZ[Zah#dg\ ZbWaZb|i^XZaXVhiZaa!YÉdg^\ZcbZY^Z" ZbWaZb{i^XdZhZaXVhi^aadYZdg^\Zc bdhidjihiVcY^c\adXVaWj^aY^c\!i]Z kVa!fjZY‹cVcdbVaVX^jiVi# bZY^ZkVafjZYVcdbWgZVaVX^jYVY# bZY^ZkVaXVhiaZ!l]^X]\^kZh8VhiZaaYZ" [Zah^ihcVbZ# 6fjZhibjc^X^e^‚hjc\gVcXZcigZ :hiZbjc^X^e^dZhjc\gVcXZcigdijg†h" ijg†hi^XYZa7V^mAadWgZ\VifjZd[ZgZ^m i^XdYZa7V^mAadWgZ\VifjZd[gZXZXVh^ 6c^bedgiVciidjg^higZhdgi^c7V^mAad" \V^gZW‚+fj^aŒbZigZhYZeaVi_VWZc +`^a‹bZigdhYZeaVnVW^ZcZfj^eVYV! WgZ\Vi8djcin!8VhiZaaYZ[Zah^hVidlc Zfj^eVYVfjZ[VcfjZaVX^jiVik^hfj^ edgadfjZaVX^jYVYk^kZYZXVgVVa l]dhZa^[ZXZcigZhkZgnbjX]dc^ih YZXVgVVabVg#6b‚h!aVeaVi_VZhi| bVg#6h^b^hbd!VadaVg\dYZaVeaVnV cZVgan+`^adbZigZhd[WZVX]Zh!l]^X] kdgZ_VYVeZaEVhhZ^\BVg†i^b!VbW hZZmi^ZcYZZaEVhhZ^\BVg†i^b!Xdc VgZZfj^eeZYl^i]ZmXZaaZcihZgk^XZh# ZheV^hYÉZhWVg_dh^c\jaVghXdbVgVZa ZheVX^dhYZgZXgZdh^c\jaVgZh!Xdbd BdgZdkZg!gjcc^c\Vadc\i]ZWZVX] eVgXYZAZh9jcZh!dchÉ]VgZXjeZgVi ZaeVgfjZYZAZh9jcZh!YdcYZhZ]V ^hi]ZEVhhZ^\BVg†i^b!VegdbZcVYZ aÉVheZXiZeg^b^\Zc^YZaZheaVi\ZhbZ" gZXjeZgVYdZaVheZXideg^b^\Zc^dYZ Vadc\l]^X]VgZhjX]^bedgiVciaZ^hjgZ Y^iZgg|c^Zh!ZaeVgXYZaBVgdaVeaVV aVheaVnVhbZY^iZgg{cZVh!ZaeVgfjZ [VX^a^i^ZhVhAZh9jcZhEVg`!l]ZgZi]Z YZAZhEVabZgZh# YZaBVgdaVeaVoVYZAZhEVabZgZh# dg^\^cVaVeeZVgVcXZd[i]ZhZBZY^iZggV" cZVcWZVX]Zh]VhWZZcgZhidgZY!BVg EVg`VcYVÒcZhfjVgZ!EaVVYZaZh EVabZgZh# -( :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .(++*&&*%Zmi#&'.BI  6?JCI6B:CI9:86HI:AA9:.

:AH ¿G:69:IJG>HB: BZg^imZaaHZgkZid6odg†c Ea#YZaÉ:h\a‚h^V!& %--+%8VhiZaaYZ[Zah IZa#/ ().(++)'(+& IZa#/ ().( bZg^imZaa#hZgkZid5XVhiZaaYZ[Zah#dg\ lll#XVhiZaaYZ[Zah#dg\ -) .(++*&&*%Zmi#&'.($' 8VhiZaaYZ[Zah‚hegdiV\dc^hiVYZbda" 8VhiZaaYZ[ZahZhegdiV\dc^hiVYZcjbZ" 8VhiZaaYZ[Zah]Vhegdk^YZYi]ZhXZcZ iZhÒabVX^dch!ZheZX^VabZciYÉVcjcX^h gdhVhÒabVX^dcZh!ZheZX^VabZciZYZ [dgXdjciaZhhÒabh]ddih!eVgi^XjaVgan ejWa^X^iVg^h!eZgbai^eaZh[VXidgh/eZg VcjcX^dhejWa^X^iVg^dh!edgbai^eaZh VYkZgi^h^c\![dgbVcngZVhdch/[dg^ih aZhadXVa^ioVX^dchfjZd[ZgZ^m!eZgfjƒ [VXidgZh/edgaVhadXVa^oVX^dcZhfjZ ZmXZaaZciadXVi^dch!WZXVjhZ^i^hZVhn ‚h[|X^aVgg^WVg"]^Å_VfjZaZh^c[gV" d[gZXZ!edgfjZZhYZ[{X^aVXXZhdÅnV id\Zi]ZgZZmXZaaZciXdbbjc^XVi^dch ZhigjXijgZhh^ijZcZabjc^X^e^VYZj fjZaVh^c[gVZhigjXijgVhh^iVcVabj" bZVci]Zidlc^h_jhiiZcb^cjiZh b^cjihYZ7VgXZadcV^VbZcnhiZbeh c^X^e^dVY^Zob^cjidhYZ7VgXZadcVn [gdb7VgXZadcVVcYZkZcXadhZgid ZcXVgVYZaÉ6ZgdedgiYZ7VgXZadcV":a VbZcdhi^ZbedVcYZaVZgdejZgidYZ 7VgXZadcV":aEgVi6^gedgiVcYVahd EgViÅ!^iVbW‚eZgfjƒY^hedhVYÉjcV 7VgXZadcV":aEgViÅ!niVbW^‚cedgfjZ YjZidi]ZidlcÉhhjeZgW]diZahVcY WdcVmVgmV]diZaZgV^\VhigdcŒb^XV! Y^hedcZYZjcVWjZcgZY]diZaZgV gZhiVjgVcih!l]^X]XVcVXXdbbdYViZ XVeVYZgZWgZZahZfj^ehYZgdYVi\Z n\Vhigdc‹b^XV!XVeVoYZgZX^W^gV ÒabiZVbh^ci]ZÒcZhihinaZ# ZcaZhb^aadghXdcY^X^dch# adhZfj^edhYZgdYV_ZZcaVhbZ_dgZh XdcY^X^dcZh# EgdYjXi^dcXdbeVc^Zh^ciZgZhiZY EZggdYVg"]^!XVaedhVg"hZZc ^cÒab^c\^c8VhiZaaYZ[Zahh]djaY XdciVXiZVbWaÉ¿gZVYZIjg^hbZYZ EVgVgdYVgZcZhVadXVa^YVYZhegZX^hd XdciVXii]ZadXVaVji]dg^inIdjg^hb aÉ6_jciVbZci# edcZghZZcXdciVXidXdcZaÛgZVYZ 9ZeVgibZci# Ijg^hbdYZa6njciVb^Zcid# 6?JCI6B:CI9:86HI:AA9:.

I :abjc^X^e^YZ8ZciZaaZh!VX^cfjVciV :abjc^X^e^dYZ8ZciZaaZh!VX^cXjZciV I]Zidlcd[8ZciZaaZh!_jhiVÒ[in" b^cjihZcXdimZYZhYZ7VgXZadcV! b^cjidhZcXdX]ZYZhYZ7VgXZadcV! b^cjiZYg^kZ[gdb7VgXZadcV!WdVhih \VjYZ^mYÉjcbV\c†ÒXeVig^bdc^]^h" \doVYZjcbV\c†ÒXdeVig^bdc^d djihiVcY^c\]^hidg^X!Vgi^hi^XVcY iŒg^X!Vgi†hi^X^XjaijgVa!^YÉjcXdc_jci ]^hi‹g^Xd!Vgi†hi^XdnXjaijgVa!nYZjc XjaijgVa]Zg^iV\Z!VhlZaaVhbVcnlZaa" YZigVY^X^dch^YZ[ZhiZhWZcXdchZg" Xdc_jcidYZigVY^X^dcZhnÒZhiVhW^Zc egZhZgkZYigVY^i^dchVcY[Zhi^k^i^Zh# kVYZh#EZgidieaZ\ViXdchi^ijZ^mjc XdchZgkVYVh#EdgidYdZaad!Xdchi^ijnZ 6aai]^hbV`Zh8ZciZaaZh^YZVa[dgÒab Zcidgc^YZVaeZgVaZhÒabVX^dchfjZ jcZcidgcd^YZVaeVgVaVhÒabVX^dcZh h]ddihgZfj^g^c\VgjgVaZck^gdcbZci! Wjhfj^cjcZheV^gjgVa!VbWbai^eaZh fjZWjhfjZcjcZheVX^dgjgVa!Xdc [dg]ZgZVgZbVcngZa^\^djhVcYX^k^a XdchigjXX^dchYViVYZhYZahZ\aZM>M! bai^eaZhXdchigjXX^dcZhfjZYViVc VgX]^iZXijgValdg`hYVi^c\idi]Z&. %-*)%8ZciZaaZh IZa#/ ().* .DJ.Vm/ ().($' 9.BB.) XZciZaaZh5Y^WV#XVi _eVgZTVgZ\Vaa5]dibV^a#Xdb lll#XZciZaaZh#XVi -* :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .(--&%(.(--&'%.i] gZa^\^dhZh^X^k^ah!fjZZcXVgVXdchZg" YZah^\adM>M!gZa^\^dhVhnX^k^aZh!fjZh^" XZcijgn!VcYl]^X]hi^aaXdchZgkZi]Z^g kZcZahZjVheZXiZdg^\^cVa# \jZcbVciZc^ZcYdhjVheZXiddg^\^cVa# dg^\^cVaVeeZVgVcXZ# 6?JCI6B:CI9:8:CI:AA:H ?dhZeEVg‚!BVg^V9dadgh6gZ\Vaa 8#Cdj!&.

 %-*)%8ZciZaaZh IZa#/ ().) XZciZaaZh5Y^WV#XVi _eVgZTVgZ\Vaa5]dibV^a#Xdb lll#XZciZaaZh#XVi :ahZjZcidgcYZXVbehYZXdcgZj HjeV^hV_ZYZXVbedhYZXjai^kdn 6aVcYhXVeZd[ÒZaYhVcYaZV[nlddYh! ^WdhXdh[gdcYdhdh!VbWaVh^ajZiV [gdcYdhdhWdhfjZh!XdcaVh^ajZiV[Vc" l^i]i]Ze]VciVhbV\dg^XVah^a]djZiiZ [VciVhbV\Œg^XVYZaZhgjcZhYZaXVhiZaa iVhbV\‹g^XVYZaVhgj^cVhYZaXVhi^aad d[i]ZXVhiaZgj^chXgdlc^c\VcZVgWn XdgdcVcijcijg‹!igVchbZijcVhZc" XdgdcVcYdjcVXda^cV!igVchb^iZjcV ]^aa!XdckZnhVhZchZd[XVabVcY^hd" hVX^‹YZXVabV^V‰aaVbZcifjZeZgbZi hZchVX^‹cYZXVabVnV^haVb^ZcidfjZ aVi^dci]ViiV`Zhi]Zk^ZlZgWVX`idVc VaegdYjXidgigVchedgiVg"hZVjcVVaigV eZgb^iZVaegdYjXidgigVchedgiVghZV ZVga^Zgi^bZl^i]djii]ZcZZY[dg]j\Z ƒedXVhZchZcZXZhh^iViYZYjgViZgbZ digV‚edXVh^ccZXZh^YVYYZaaZkVgV igVch[dgbVi^dch# \gVchigVch[dgbVX^dchYZaÉZcidgc# XVWd\gVcYZhigVch[dgbVX^dcZhYZa Zcidgcd# 8ZciZaaZhadXVaVji]dg^inl^aaVhh^hiVaa 8ZciZaaZhZhedhVVY^hedh^X^‹YZaZh egdYjXi^dcXdbeVc^Zh^ciZgZhiZY^c egdYjXidgZhfjZi^c\j^c^ciZgƒhV 8ZciZaaZhhZedcZVY^hedh^X^‹cYZaVh ldg`^c\^ci]Zidlc!]Zae^c\i]Zbid igZWVaaVg"]^eZg[VX^a^iVg"adhidiZhaZh egdYjXidgVh^ciZgZhVYVhZcigVWV_Vg bV`ZVaaVggVc\ZbZcihVcYegdk^Y^c\ \Zhi^dch^idiVaV^c[dgbVX^‹hdWgZaZh ZchjiZgg^idg^d!eVgV[VX^a^iVgaZh [jaa^c[dgbVi^dcVWdjii]ZadXVi^dch adXVa^ioVX^dchfjZWjhfj^c^ZahhZgkZ^h XjVafj^Zg\Zhi^‹cnidYVaV^c[dgbVX^‹c i]ZnhZZ`VcYi]ZhZgk^XZhi]Zn fjZcZXZhh^i^c# hdWgZadXVa^oVX^dcZhfjZYZhZZcnadh gZfj^gZ# hZgk^X^dhfjZcZXZh^iZc# -+ .Vm/ ().(--&'%.($' 6?JCI6B:CI9:8:CI:AA:H ?dhZeEVg‚!BVg^V9dadgh6gZ\Vaa 8#Cdj!&.* .(--&%(.

(+ whjcbjc^X^e^VbWjc^bedgiVcieV" :hjcbjc^X^e^dXdcjc^bedgiVciZ I]ZidlcWdVhihXdch^YZgVWaZVgX]^" .BC7IDEK 6?JCI6B:CI9:AB6HCDJ :aBVhcdj!cdb‚hVfj^coZb^cjih :aBVhcdj!Vh‹adfj^cXZb^cjidh :aBVhcdj!l]^X]a^Zh_jhiÒ[iZZcb^" ¿G:69:8DBJC>868>â YZhYZ7VgXZadcViVcieZgXVggZiZgV YZhYZ7VgXZadcViVcidedgXVggZiZgV cjiZhcdgi]d[7VgXZadcVWdi]WngdVY HŒc^V=Zgc{cYZo!B^gZ^V8jmVgi E\#YZEgViYZaVG^WV!& XdbeZg[ZggdXVgg^a!d[ZgZ^mb‚hYZ Xdbdedg[ZggdXVgg^a!d[gZXZb{hYZ VcYgV^a!WdVhihbdgZi]Vc(`^adbZ" %-('%:aBVhcdj (fj^aŒbZigZhYZeaVi_V# (`^a‹bZigdhYZeaVnV# igZhd[WZVX]Zh# IZa#/ (). ig^bdc^Vgfj^iZXiŒc^X^XjaijgVa!\g|X^Zh eVig^bdc^dVgfj^iZXi‹c^XdnXjaijgVa! iZXijgVaVcYXjaijgVa]Zg^iV\Z^c Xdbjc^XVX^d5ZabVhcdj#XVi VaZhXVhZh^ZahZY^ÒX^hbdYZgc^hiZh^ \gVX^VhVaVhXVhVhnadhZY^ÒX^dh i]Z[dgbd[]djhZhVcYWj^aY^c\h^c lll#ZabVhcdj#XVi cdjXZci^hiZhYZah^cY^VchÅZahXVe^" bdYZgc^hiVhncdkZXZci^hiVhYZadh BdYZgc^hiVVcYCdjXZci^hiVhinaZWj^ai iVch^cVkZ\VcihfjZkVc[Zg[dgijcVV ^cY^VcdhÅadhXVe^iVcZhncVkZ\VciZh Wni]Z>cY^VcdhÅhZVXVeiV^chVcY aZh6bƒg^fjZh#IVbW‚ZcYZhiVfjZc fjZ]^X^Zgdc[dgijcVZcaVh6b‚g^XVh# cVk^\Vidghl]dbVYZi]Z^g[dgijcZ aZhodcZhkZgYZh!eVgXh^_VgY^ch!^aV IVbW^‚cYZhiVXVcaVhodcVhkZgYZh! ^c6bZg^XV#=ZgZ!idd!VgZbVcn XdchigjXX^‹YÉjceVhhZ^\fjZeZgbZi eVgfjZhn_VgY^cZh!naVXdchigjXX^‹c eVg`hVcY\VgYZch!VcYVegdbZcVYZ XVb^cVgYZhYZabVgÒchVaeVgXKVaa" YZjceVhZdfjZeZgb^iZXVb^cVg ZcVWa^c\k^h^idghidlVa`Vaai]ZlVn bdgV!fjZXdccZXiVVbWaVhZggVaVYV YZhYZZabVg]VhiVZaeVgfjZKVaabdgV! [gdbi]ZhZVidKVaabdgVEVg`!l]^X] YZBVg^cV#6^m†bViZ^m!\g|X^ZhVa fjZXdcZXiVXdcaVh^ZggVYZBVg^cV# XdccZXihl^i]i]ZHZggVaVYVYZBVg^cV XgZ^mZbZciYZabjc^X^e^ZcZahYVggZgh 6h^b^hbd!\gVX^VhVaXgZX^b^Zcid bdjciV^ch#BdgZdkZg!\gdli]^ci]Z Vcnh!VaBVhcdj]^]VZY^ÒX^hYZcdkV YZabjc^X^e^dZcadhai^bdhVŠdh! idlcdkZggZXZcinZVgh]VhVahd XdchigjXX^‹^XVhZhjc^[Vb^a^VghZc Zc:aBVhcdj]VnZY^ÒX^dhYZcjZkV Zfj^eeZY:aBVhcdjl^i]bVcncZl WVgg^higVcfj^ah^YZedXVX^gXjaVX^‹YZ XdchigjXX^‹cnXVhVhjc^[Vb^a^VgZhZc Wj^aY^c\hVcY[Vb^an]dbZh^ceZVXZ[ja kZ]^XaZh# WVgg^dhigVcfj^adhnXdcedXVX^gXjaV" gZh^YZci^VaVgZVhl^i]a^iiaZigV[ÒX# X^‹cYZkZ]†Xjadh# -.Vm/ ().(*)').).&-'.(*)'). :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .&& ()++.($' .

Vm/ ().(+ EgZb^|# I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^c:aBVh" .&& BVhcdj^EgZb^|# EZhXVYdgZhYZBdci\Vi!:aBVhcdjn ()++.(*)'). EZggdYVgVaBVhcdj!XVaedhVg"hZZc cdjh]djaYXdciVXii]ZadXVaVji]dg^in Xdbjc^XVX^d5ZabVhcdj#XVi lll#ZabVhcdj#XVi XdciVXiZVbWaÉ¿gZVYZ8dbjc^XVX^‹ EVgVgdYVgZc:aBVhcdjZhcZXZhVg^d 8dbbjc^XVi^dc9ZeVgibZci# YZaÉ6_jciVbZci# edcZghZZcXdciVXidXdcZaÛgZVYZ 8dbjc^XVX^‹cYZa6njciVb^Zcid# -- .(*)').).($' AVk^aVbVci‚ZcXVgVZahk^cXaZhVbW AVadXVa^YVYh^\jZbVciZc^ZcYdhjh I]ZidlcbV^ciV^ch^iha^c`hl^i]i]Z ZabVgVigVk‚hYZeZi^iZh^cYhig^Zh k†cXjadhXdcZabVgVigVk‚hYZeZfjZ" hZVi]gdj\]hbVaaWjh^cZhhZhZc\V\ZY 6?JCI6B:CI9:AB6HCDJ aa^\VYZhVbWaÉVXi^k^iVicVkVa!b^i" ŠVh^cYjhig^Vha^\VYVhVaVVXi^k^YVY ^ci]Zh]^ee^c\^cYjhign!i]gdj\]^ih ¿G:69:8DBJC>868>â _VcVciZaedgiZhedgi^j!ZaXajWc|ji^X cVkVa!bZY^VciZZaejZgidYZedgi^kd!Za bVg^cV!^ihnVX]iVcYhV^a^c\XajW!VcY HŒc^V=Zgc{cYZo!B^gZ^V8jmVgi ^ZaXajWYZkZaV!^\g|X^ZhVaVeZhXV! XajWc{ji^XdnZaXajWYZkZaV!niVbW^‚c i]Vc`hidÒh]^c\!hi^aaegVXi^XZYWni]Z E\#YZEgViYZaVG^WV!& ZcXVgVegVXi^XVYVeZaheZhXVYdghYZaV \gVX^VhVaVeZhXV!idYVk†VegVXi^XVYV Òh]ZgbZcÉh\j^aYh^cBdci\Vi!BVhcdj %-('%:aBVhcdj 8dc[gVg^VYZEZhXVYdghYZBdci\Vi!Za edgadheZhXVYdgZhYZaV8d[gVY†VYZ VcYEgZb^|# IZa#/ ().&-'.

BFH7J:.(.%%*% .BBE8H.+' eZgZoY5ZaegVi#XVi VhZch^db5ZaegVi#XVi lll#ZaegVi#XVi -.((.($' . :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .=7J :aEgVihÉZhi‚ceZgaVeaVcVYZaiV^XVYZa :aEgVihZZmi^ZcYZedgaVaaVcjgV :aEgVihigZiX]ZhdkZgi]ZeaV^chd[i]Z g^jAadWgZ\Vi#:ag^j!ZabVg!aVeaVi_V! YZaiV^XVYZag†dAadWgZ\Vi#:ag†d!Za AadWgZ\Vi9ZaiV#I]Zg^kZg!i]ZhZV!i]Z aVe^cZYV!ZahZhiVcnh^aZhodcZh]j" bVg!aVeaVnV!Zae^cVg!adhZhiVcfjZh WZVX]!i]Ze^cZlddY!i]ZedcYhVcY b^YZh!VbWaVg^fjZhVYZ[VjcV^ÓdgV naVhodcVh]bZYVh!XdcaVg^fjZoV i]ZlZiaVcYh!l^i]i]ZlZVai]d[ÓdgV fjZVfjZhiVY^kZgh^iViXdbedgiV!Xdc" YZ[VjcVnÓdgVfjZ^bea^XVidYVZhV VcY[VjcV\ZcZgViZYWni]^haVcYhXVeZ k^jZcVbWaZhigVch[dgbVX^dchhdX^Vah Y^kZgh^YVY!Xdck^kZcXdcaVhigVch[dg" Y^kZgh^in!]VkZWZZcegZhZgkZYi]gdj\] ^jgWVc†hi^fjZhfjZ]VZmeZg^bZciVi bVX^dcZhhdX^VaZhnjgWVc†hi^XVhfjZ i]ZhdX^VaVcYjgWVcigVch[dgbVi^dch Zabjc^X^e^VaaaVg\YZahVcnh#6XijVa" ]VZmeZg^bZciVYdZabjc^X^e^dVad i]Vii]Zbjc^X^eVa^in]VhjcYZg\dcZ bZci!:aEgVi‚hjcVX^jiVibdYZgcV! aVg\dYZadhVŠdh#6XijVabZciZ!:aEgVi dkZgi]ZnZVgh#IdYVn!:aEgVi^hV Zfj^a^WgVYV^VXdaa^YdgV# ZhjcVX^jYVYbdYZgcV!Zfj^a^WgVYVn WVaVcXZY!bdYZgc!]dhe^iVWaZX^in# VXd\ZYdgV# 6?JCI6B:CI9:AEG6I 9:AAD7G:<6I"9:E6GI6B:CI 9:EG:BH6>8DBJC>868>â 9dadghE‚gZo!:aZcV6hZch^d Ea#YZaVK^aV!& %--'%:aEgViYZAadWgZ\Vi IZa#/ ()..Vm/ ().((..

% .(.Vm/ ().((.((.+' VbZg^X|7gVY6cYZghdc#:aEgViiVbW‚ iV!YZacdgiZVbZg^XVcd7gVY6cYZghdc# jhZYgZ\jaVganWne]did\gVe]Zgh!VcY eZgZoY5ZaegVi#XVi ]VZhYZk^c\ji[gZf“ZcibZciZhXZcVg^ :aEgViiVbW^‚chZ]VXdckZgi^Yd [dgVYkZgi^h^c\h]ddih!bjh^Xk^YZdh### VhZch^db5ZaegVi#XVi eZgV[diŒ\gV[h!VcjcX^hYZejWa^X^iVi! bjX]VhkZXZhZcZhXZcVg^deVgV lll#ZaegVi#XVi k^YZdXa^eh### [di‹\gV[dh!VcjcX^dhYZejWa^X^YVY! I]ZX^in!lZaaXdccZXiZYWngdVY!gV^a! k^YZdXa^eh### hZVVcYV^gl^i]7VgXZadcVÄ:aEgVi AVX^jiVi!VaVfjVa‚h[|X^aVXXZY^g 6^gedgi_jhiV[Zlb^cjiZhVlVn! eZgXVggZiZgV!igZc!bVg^V^gZVbW AVX^jYVY!VaVfjZZh[{X^aVXXZYZg d[[Zghi]ZÒcZhi[VX^a^i^Zh[dgÒab aÉ6ZgdedgiYZ7VgXZadcV":aEgViVedXh edgXVggZiZgV!igZc!bVgnV^gZXdc h]ddihd[Vaa`^cYh/Vadc\a^hid[ejWa^X b^cjih!d[ZgZ^mZahb^aadghVkVciVi\Zh Za6ZgdejZgidYZ7VgXZadcV":aEgVi VcYeg^kViZkZcjZh!ZVhneZgb^iVeea^" eZgVfjVahZkdagdYVi\Z/jcVbea^XV" VedXdhb^cjidh!d[gZXZaVhbZ_dgZh XVi^dcegdXZYjgZh!i]Zedhh^W^a^ind[ i|aZ\YÉZheV^heWa^Xh^eg^kVih!V\^a^iVi kZciV_VheVgVXjVafj^ZggdYV_Z/jc eda^XZhZgk^XZh[dgÒab^c\VcYidhide VaÉ]dgVYZigVb^iVgeZgb^hdh!aVedhh^" Vbea^dXVi{ad\dYZZheVX^dheWa^Xdhn igV[ÒX^[cZXZhhVgn!VcYadXVaVji]dg^in W^a^iVifjZZ[ZXi^jheda^X^VahXdaÕaVWdg^c eg^kVYdh!V\^a^YVYVaV]dgVYZigVb^iVg eZghdccZagZVYnidldg`XadhZanl^i] ZcZagdYVi\Z^h^XVaiVaa^cZaig|ch^i!^ eZgb^hdh!aVedh^W^a^YVYYZfjZZ[ZXi^" VjY^dk^hjVa^cYjhignegd[Zhh^dcVah! ZaeZghdcVaYZaÉ6_jciVbZciY^hedhVi kdheda^X^VaZhXdaVWdgZcZcZagdYV_Z egdk^Y^c\i]Zbl^i]Vaai]Z]ZaeVcY VXdaÕaVWdgVgZhigZiVbZciVbWZah nXdgiZcZaig{ÒXdh^ZhcZXZhVg^d!nZa Vhh^hiVcXZi]ZngZfj^gZ# egd[Zhh^dcVahYZab‹cVjY^dk^hjVaeZg eZghdcVaYZa6njciVb^ZcidY^hejZhidV d[Zg^g"adhaÉVhh^hiƒcX^VfjZcZXZhh^i^c# XdaVWdgVgZhigZX]VbZciZXdcadhegd" I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^c:aEgVi [Zh^dcVaZhYZabjcYdVjY^dk^hjVaeVgV YZAadWgZ\Vih]djaYXdciVXii]ZadXVa EZggdYVgVaEgVi!XVaedhVg"hZZcXdc" d[gZXZgaZhaVVh^hiZcX^VfjZcZXZh^iZc# Vji]dg^inEgZhhVcY8dbbjc^XVi^dc iVXiZVbWZa9ZeVgiVbZciYZEgZbhV 9ZeVgibZci# ^8dbjc^XVX^‹YZaÉ6_jciVbZci# EVgVgdYVgZc:aEgViZhegZX^hd edcZghZZcXdciVXidXdcZa9ZeVgiV" bZcidYZEgZchVn8dbjc^XVX^‹cYZa 6njciVb^Zcid# ..($' 9ZhfjZKZcijgVEdchkVgdYVgVaV 9ZhYZfjZKZcijgVEdchgdY‹ZcZhV H^cXZKZcijgVEdchÒabZY6c^iVIV`Zh 6?JCI6B:CI9:AEG6I X^jiVi6c^iVcdeZgYZaigZc!:aEgVi adXVa^YVY6c^iVcde^ZgYZZaigZc!:a V8]VcXZ]ZgZ!:aEgVi]VhWZXdbZ 9:AAD7G:<6I"9:E6GI6B:CI 9:EG:BH6>8DBJC>868>â hÉ]VXdckZgi^iZcjcZhXZcVg^egde^X^ EgVihZ]VXdckZgi^YdZcjcZhXZcVg^d i]Z^YZVaadXVi^dc[dghjX]Y^[[ZgZci 9dadghE‚gZo!:aZcV6hZch^d eZggdYVg"]^eZaÕa†XjaZhYZiZb|i^XV egde^X^deVgVZagdYV_ZYZeZa†XjaVhYZ egdYjXi^dchVhI]Z=djghd[i]Z9Vn! Ea#YZaVK^aV!& ^ZhXZcVg^iVcY^kZghdhXdbVgVAVh iZb{i^XVhnZhXZcVg^dhiVcY^kZghdh Wn8ViVaVcY^gZXidg?V^bZGdhVaZh!VcY %--'%:aEgViYZAadWgZ\Vi ]dgVhYZaY†V!YZaY^gZXidgXViVa|?V^bZ XdbdAVh]dgVhYZaY†V!YZaY^gZXidg I]ZBVX]^c^hi!WnJHY^gZXidg7gVY IZa#/ ()..%%*% GdhVaZh!d:abVfj^c^hiV!YZacdgY" XViVa{c?V^bZGdhVaZh!d:abVfj^c^h" 6cYZghdc#AdXVi^dch^c:aEgViVgZVahd .

& :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH . .'..HI  6cdb‚h(%fj^aŒbZigZhYZ7VgXZadcV! 6iVch‹ad(%`^a‹bZigdhYZ7VgXZadcV! An^c\_jhi(%`^adbZigZh[gdb7Vg" <gVcdaaZgh\VjYZ^mYÉjcVZmXZaÕaZcih^" <gVcdaaZgh\doVYZjcVZmXZaZciZh^" XZadcV!<gVcdaaZghZc_dnhVhjeZgW ijVX^‹\Zd\g|ÒXV^YZWdcZhXdbjc^XV" ijVX^‹c\Zd\g{ÒXVnYZWjZcVhXdbj" \Zd\gVe]^XadXVi^dcVcYZmXZaaZci X^dchVbW.{Wg^XVYZaVh6giZh!n ^cidi]Z[jijgZ6gih.(-+%).*% Xdbjc^XVX^d5[VWg^XVYZaZhVgih#XVi lll#[VWg^XVYZaZhVgih#XVi .|Wg^XVYZ Zc[VhZYZigVch[dgbVX^‹ceVgVhZg XjggZcianjcYZg\d^c\ldg`idijgc^i aZh6gih!fjZZcXVgVi‚cVjh^XVggZgh ZcZa[jijgdaV.>8>C69:8DDG9>C68>âGD86 JB7:GI".($' =H7DEBB.Vm/ ().¿7G>869:A:H6GIH 8#BVgZYZ9‚jYZBdcihZggVi!(+ %-)%&<gVcdaaZgh IZa#/ ().>8: D.gVcV^VbWaZhXdbVgfjZh c^XVX^dcZhXdc.|Wg^XV ZcaÉZhiVidg^\^cVaYZaeg^cX^e^YZahZ\aZ fjZidYVk†VXdchZgkVcVkZhnXVaaZh YZaZh6gih#I]Zh^iZhi^aaXdchZgkZh^ih MM!fjZedYZchZgadXVa^ioVX^‹YZaZh ZchjZhiVYddg^\^cVaYZeg^cX^e^dhYZa dg^\^cVaZVgan"'%i]"XZcijgn^cYjhig^Va ÒabVX^dchb‚hkVg^VYZh# h^\adMM!^Y‹cZdheVgV[jcX^dcVgXdbd jc^ihVcYhigZZih^ci]Z^gdg^\^cVahiViZ! adXVa^oVX^dcZheVgVaVhÒabVX^dcZh bV`^c\^iVc^YZVaadXVi^dc[dgVl^YZ b{hkVg^VYVh# gVc\Zd[Òabh]ddi^c\ejgedhZh# <G6CDAA:GH.(-+%).gVcXZVcYi]Z YZaÉ^ciZg^dgYZ8ViVajcnV#AVX^jiVi‚h YZa^ciZg^dgYZ8ViVajŠV#AVX^jYVYZh ^caVcYXdjci^Zhd[8ViVadc^V!VcY^h jcXZcigZZXdcŒb^X^^cYjhig^Va# jcXZcigdZXdc‹b^XdZ^cYjhig^Va# Vc^bedgiVciZXdcdb^XVcY^cYjhig^Va ]jW# <gVcdaaZgh]VZhYZk^c\jieaVi‹eZgV <gVcdaaZgh]Vh^YdeaVi‹eVgVgdYV_Zh gdYVi\ZhYZidii^ejh/aaVg\bZigVi\Zh! YZidYdi^ed/aVg\dbZigV_Zh!hZg^Zh <gVcdaaZgh^h[gZfjZcianjhZY[dgÒab hƒg^ZhYZiZaZk^h^‹!k^YZdXa^eh!VcjcX^h YZiZaZk^h^‹c!k^YZdXa^eh!VcjcX^dh h]ddihd[Vaa`^cYh/[ZVijgZÒabh!IK ejWa^X^iVg^h###AÉZheV^fjZ]VVXdaa^i ejWa^X^iVg^dh###:aZheVX^dfjZb{h hZg^Zh!bjh^Xk^YZdh!XdbbZgX^Vah! b‚hÒabVX^dch‚haÉVci^\V[|Wg^XV ÒabVX^dcZh]VVXd\^YdZhaVVci^\jV ZiX#I]ZbdhiedejaVgadXVaÒabadXV" GdXVJbWZgi!VXijVabZciZc[VhZYZ [{Wg^XVGdXVJbWZgi!VXijVabZciZ i^dc^hi]ZdaYGdXVJbWZgi[VXidgn! igVch[dgbVg"hZZcaV[jijgV.gVcX^VnaVhXdbVgXVh Xdbbjc^XVi^dchl^i].>ABD.VXidgn!dg.

' .(-+%).($' 9ZahZhXZcVg^hYÉVfjZhigZX^ciZYZhiV" :cigZadhZhXZcVg^dhYZZhiZgZX^cid 6eVgi^XjaVgan^ciZgZhi^c\adXVi^dc XVAVIƒgb^XV!jcZY^ÒX^eaZYZXVaYZ" YZhiVXVAVI‚gb^XV!jcZY^ÒX^d dci]^hh^iZ^hAVIƒgb^XV!VWj^aY^c\ gZh!ijgW^cZh!bdidgh!XdcYZchVYdgh aaZcdYZXVaYZgVh!ijgW^cVh!bdidgZh! [jaad[daY^cYjhig^VaWd^aZgh!ijgW^cZh! ^ijWhfjZZhi|ZcbdaiWdcZhiViYZ XdcYZchVYdgZhnijWdhZcbjnWjZc Zc\^cZh!XdcYZchZghVcYe^eZh!Vaa XdchZgkVX^‹#<gVcdaaZghiVbW‚Y^hedhV ZhiVYdYZXdchZgkVX^‹c#<gVcdaaZgh ^c\ddYhiViZ#<gVcdaaZghVahdd[[Zgh YÉVaigZhZheV^h^\jVabZci^ciZgZhhVcih Y^hedcZiVbW^‚cYZdigdhZheVX^dh bVcndi]ZgdjihiVcY^c\h^iZh!hjX]Vh eZgaVhZkVh^c\jaVg^iVi!XdbVgVaV ^\jVabZciZ^ciZgZhVciZhedghj AVEdgmVYV!V]^hidg^XbVg`ZiWj^aY^c\! EdgmVYV!dW‚gVXdchYZaVk^aVbZY^Z" h^c\jaVg^YVY!XdbdAVEdgmVYV!dW^Zc VcYdi]Zg[ZVijgZh^cWdi]i]ZbZY^Z" kVa^iVbW‚YZaVX^jiVibdYZgcV# g^cXdcZhYZaVk^aaVbZY^ZkVa!Vh†Xdbd kVaVcYbdYZgcidlch# YZaVX^jYVYbdYZgcV# FjVahZkdaegdYjXidgV^ciZgZhhVYV I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^c<gVcd" VgdYVgV<gVcdaaZgh]VYÉZbeaZcVg AVhegdYjXidgVh^ciZgZhVYVhZcgdYVg aaZghh]djaYÒaa^ci]ZVeea^XVi^dc[dgb! Za[dgbjaVg^YZhdaÕa^X^ijYfjZZhedi Zc<gVcdaaZghYZWZg{cXjbea^bZciVg l]^X]XVcWZYdlcadVYZY[gdbi]Z WV^mVgYZalZW^gZidgcVg"adeZgXdggZj Za[dgbjaVg^dYZhda^X^ijYfjZejZYZ lZWh^iZVcYgZijgc^iWnZ"bV^a# ZaZXigŒc^X# YZhXVg\VghZYZhYZaVlZWnYZkdakZgad edgXdggZdZaZXig‹c^Xd# <G6CDAA:GH.>8>C69:8DDG9>C68>âGD86 JB7:GI".*% Xdbjc^XVX^d5[VWg^XVYZaZhVgih#XVi lll#[VWg^XVYZaZhVgih#XVi .(-+%).. .>8: D.Vm/ ().¿7G>869:A:H6GIH 8#BVgZYZ9‚jYZBdcihZggVi!(+ %-)%&<gVcdaaZgh IZa#/ ().>ABD.'.

+ %-+%%7Zg\V IZa#/ ().H=K.(-''&*%% . ^c[d5VaiWZg\jZYV#Xdb lll#VaiWZg\jZYV#XVi .Vm/ ().:À  AÉ6ai7Zg\jZY|Zhi|h^ijViVacdgY AÉ6ai7Zg\jZY|hZZcXjZcigVZcZa AÉ6ai7Zg\jZY|^hVXdjcin^ccdgi]Zgc YZ8ViVajcnV!Zcb^\YZaVhZggVaVYV cdgiZYZ8ViVajŠV!ZcZaXdgVo‹cYZadh 8ViVadc^V!cZhia^c\^ci]ZEngZcZZh! YZahE^g^cZjh!VjcVb^XVb‚hYZ&%% E^g^cZdh!VedXdb{hYZX^Zc`^a‹bZ" _jhidkZg&%%`^adbZigZhWngdVY[gdb fj^aŒbZigZheZgXVggZiZgVYZhYZ7Vg" igdhedgXVggZiZgVYZhYZ7VgXZadcV#:h 7VgXZadcV#I]^h^hVaVcYd[XdcigVhih XZadcV#whjciZgg^idg^YZXdcigVhidh jciZgg^idg^dYZXdcigVhiZh!ZcZafjZ XdbW^c^c\heZXiVXjaVgcVijgVaWZVjin ZcZafjVaZhXdbW^cVjcZheZXiVXjaVg hZXdbW^cVjcZheZXiVXjaVgZcidgcd l^i]i]Z]Zg^iV\ZaZ[iWnigVch]jbVci ZcidgccVijgVaVbWaÉ]ZgƒcX^VYZah cVijgVaXdcaV]ZgZcX^VYZadheVhidgZh h]Ze]ZgYhVcYi]ZdaYb^c^c\^cYjhign# eVhidghigVch]jbVcih^ZaiZhi^bdc^ igVh]jbVciZhnZaiZhi^bdc^dYZadh YZaigZWVaaVaZhb^cZh# igVWV_dhYZb^cZg†V# 8DCHDG8>9:IJG>HB: 9:AÉ6AI7:G<J:9¿ GdhVBVg^V8dadbZgDg‹ 8igV#8"&+!`b.( :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .(-'&'-*.($' BÊ7BJ8.

(-''&*%% hZggVaVYVYZAÉ6ai7Zg\jZY|#6^m†!Za h^ZggVYZAÉ6ai7Zg\jZY|#6h†!ZaegZ" gVaVYVYZAÉ6ai7Zg\jZY|bdjciV^ch# .+ eZgbZigZfjZZhed\j‚hVXXZY^g!VbW fjZejY^ZgVVXXZYZghZ!XdcX^ZgiV AadWgZ\ViKVaaZneZgb^iiZYgZVhdcVWan %-+%%7Zg\V jcVXZgiV[VX^a^iVi!ÒchVaXdgYZaV [VX^a^YVY!]VhiVZab^hbdXZcigdYZaV ZVhnVXXZhhidi]ZkZgn]ZVgid[i]ZHZg" IZa#/ ().(-'&'-*. ^c[d5VaiWZg\jZYV#Xdb egZhZcid[ZgZ^mjcVeZXja^VgWVggZ_V hZciZd[gZXZjcVeZXja^VgbZoXaVYZ 6hVgZhjai!i]ZaVcYhXVeZlZhZZ lll#VaiWZg\jZYV#XVi ZcigZbjciVcnV!eZi^ihcjXa^hgjgVah! bdciVŠV!eZfjZŠdhcXaZdhgjgVaZh! idYVn^h[dgbZYWnVcjcjhjVaWaZcY bdhigZhYZeVig^bdc^Vgfj^iZXiŒc^X bjZhigVhYZeVig^bdc^dVgfj^iZXi‹c^Xd d[bdjciV^ch!hbVaagjgVaidlch]^eh! bZY^ZkVa^eVhhVi^cYjhig^Va# bZY^ZkVaneVhVYd^cYjhig^Va# bZY^ZkVa]Zg^iV\ZVcYgZbV^ch[gdb i]Z^cYjhig^VaeVhi# :cVfjZhiV|gZVYZahE^g^cZjh‚h :cZhiV{gZVYZadhE^g^cZdhhZejZYZ edhh^WaZVXXZY^gVaZhVci^\jZhb^cZh VXXZYZgVaVhVci^\jVhb^cVhYZXVg" >ci]^hVgZVd[i]ZEngZcZZh!^i^hhi^aa YZXVgW‹^YZeZigda^!V^m†Xdb\VjY^g W‹cnYZeZig‹aZd!Vh†XdbdY^h[gjiVg edhh^WaZidk^h^ii]ZdaYXdVaVcYd^a YZahY^aViVih^aajb^cdhdh]dg^iodch YZadhY^aViVYdhnajb^cdhdh]dg^odciZh b^cZh!VhlZaaVhidZc_dnk^ZlhdkZg fjZd[ZgZ^mZcZaEZYgV[dgXV^Za8VY†# fjZd[gZXZcZaEZYgV[dgXVnZa8VY†#:a i]Za^\]i"ÒaaZY]dg^odchigZiX]^c\ AVkVaaYZaAadWgZ\Vi‚hjciZgg^idg^YZ kVaaZYZaAadWgZ\ViZhjciZgg^idg^dYZ VlVn^cidi]ZY^hiVcXZ[gdbhjX] X^bhVai^jh!YZcZj^[gZYVaÉ]^kZgc!YZ X^bVhVai^kVh!YZc^ZkZn[g†dZc^ck^Zg" \gZVieZV`hVhEZYgV[dgXVVcY8VY†# iVgYdghVXdadg^YZh!YÉZhi^jhVhhdaZaaVih cd!YZdidŠdhXdadg^Ydh!YZkZgVcdh I]ZAadWgZ\ViKVaaZn^hVaVcYd[]^\] ^YZeg^bVkZgZh[ZXjcYZh# hdaZVYdhnYZeg^bVkZgVh[ZXjcYVh# bdjciV^ch!d[XdaYVcYhcdl^cl^ciZg! d[lVgbVjijbch!d[hjccnhjbbZgh FjVahZkdaegdYjXidgV^ciZgZhhVYVV AVhegdYjXidgVh^ciZgZhVYVhZcgdYVg VcYd[[gj^i[jaheg^c\hZVhdch# gdYVgZcVa\jcYZahbjc^X^e^hYÉVfjZhi ZcVa\jcdYZadhbjc^X^e^dhYZZhiZiZ" iZgg^idg^hÉ]VYZedhVgZcXdciVXiZ gg^idg^d!YZWZg{cedcZghZZcXdciVXid EgdYjXi^dcXdbeVc^Zh^ciZgZhiZY^c VbWZa8dchdgX^YZIjg^hbZYZAÉ6ai XdcZa8dchdgX^dYZIjg^hbdYZAÉ6ai Òab^c\^ci]^hXdjcinh]djaYXdciVXi 7Zg\jZY|!fjZVXijVXdbV^ciZgad" 7Zg\jZY|!fjZVXiVXdbd^ciZgadXj" i]ZAÉ6ai7Zg\jZY|Idjg^hi7dVgY! XjidgVbWaZhVYb^c^higVX^dchadXVah^ idgXdcaVhVYb^c^higVX^dcZhadXVaZhn l]^X]VXihVhVa^V^hdcWZ[dgZi]ZadXVa d[ZgZ^mVahegd[Zhh^dcVahYZahZXidgVj" d[gZXZVadhegd[Zh^dcVaZhYZahZXidg Vji]dg^i^ZhVcYXVcegdk^YZVjY^dk^hjVa Y^dk^hjVaidii^ejhYÉ^c[dgbVX^‹hdWgZ VjY^dk^hjVaidYdi^edYZ^c[dgbVX^‹c ^cYjhignegd[Zhh^dcVahl^i][jaa^c[dg" adXVa^ioVX^dch^hZgkZ^hXdbeaZbZciV" hdWgZadXVa^oVX^dcZhnhZgk^X^dhXdb" bVi^dcVWdjiadXVi^dchVcYVYY^i^dcVa g^hVaVegdYjXX^‹!XdbVgVVaadi_VbZci! eaZbZciVg^dhVaVegdYjXX^‹c!Xdbd hZgk^XZh[dgegdYjXi^dc!hjX]VhVX" gZhiVjgVX^‹^igVchedgi# Vad_Vb^Zcid!gZhiVjgVX^‹cnigVchedgiZ# XdbbdYVi^dc!XViZg^c\VcYigVchedgi# .($' AZhhZkZhkVaah!iZggZh]^hiŒg^fjZh HjhkVaaZh!i^ZggVh]^hi‹g^XVhYZVgfj^" I]ZhZkVaaZnh!]^hidg^XVah^iZhd[ YÉVgfj^iZXijgVgdb|c^XV!kVchZg iZXijgVgdb{c^XV![jZgdcZhXZcVg^d igVch]jbVcXZVcYGdbVcZhfjZVgX]^" 8DCHDG8>9:IJG>HB: ZhXZcVg^YZaegdX‚h^cYjhig^Va^ioVYdg YZaegdXZhd^cYjhig^Va^oVYdgYZaeV†h# iZXijgZ!lZgZVahdl]ZgZi]Z^cYjh" 9:AÉ6AI7:G<J:9¿ YZaeV†h#6Y^[ZgƒcX^VYÉVaigZh^cYgZih 6Y^[ZgZcX^VYZdigdhZcXaVkZhYZadh ig^Va^hVi^dcegdXZhhWZ\Vc^c8ViVadc^V# GdhVBVg^V8dadbZgDg‹ YZahE^g^cZjh!aVkVaaYZaAadWgZ\VikV E^g^cZdh!ZakVaaZYZaAadWgZ\VieZgb^i^‹ Jca^`Zdi]ZgEngZcZVch^iZh!]ZgZ!i]Z 8igV#8"&+!`b.Vm/ ().) .

+%+ XjaijgV#[dbZci5a"]#XVi lll#a"]#XVi .%&AÉ=dhe^iVaZiYZAadWgZ\Vi IZa#/ ().J:.=7J  9^chYZaÉ|gZVbZigdeda^iVcVYZ7Vg" 9ZcigdYZa{gZVbZigdeda^iVcVYZ H^ijViZYl^i]^c7VgXZadcVBZigdeda^iVc XZadcV!Vb^\XVb†ZcigZaÉ6ZgdedgiYZ 7VgXZadcV!VbZY^dXVb^cdZcigZZa 6gZV!]Va[lVnWZilZZc7VgXZadcV":a 7VgXZadcV":aEgVi^aV8^jiVi8dbiVa! 6ZgdejZgidYZ7VgXZadcV":aEgVinaV EgVi6^gedgiVcYi]Z8ViVaVcXVe^iVa! ZaiZgbZbjc^X^eVaYZAÉ=dhe^iVaZi 8^jYVY8dcYVa!Zai‚gb^cdbjc^X^eVaYZ AÉ=dhe^iVaZiYZAadWgZ\Vi^hVX^ini]Vi YZAadWgZ\Vi\VjYZ^mYÉjcVh^ijVX^‹ AÉ=dhe^iVaZiYZAadWgZ\Vi\doVYZjcV Zc_dnhVhjeZgW\Zd\gVe]^XadXVi^dc! \Zd\g|ÒXVeg^k^aZ\^VYVfjZZaXdckZg" h^ijVX^‹c\Zd\g{ÒXVeg^k^aZ\^VYVfjZad bV`^c\^iVeg^bZhZgk^XZ]jW# iZ^mZcjcXZcigZYZhZgkZ^hYZeg^bZg Xdck^ZgiZZcjcXZcigdYZhZgk^X^dhYZ dgYgZ# eg^bZgdgYZc# AÉ=dhe^iVaZiWdVhihVXdbeaZiZ cZildg`d[ZYjXVi^dcVa!gZXgZVi^dcVa! AVX^jiViY^hedhVYÉjcVXdbeaZiVmVgmV AVX^jYVYY^hedcZYZjcVXdbeaZiVgZY XjaijgVa!hdX^VaVcYhedgih[VX^a^i^Zh! YÉZfj^eVbZcihYdXZcih!gZXgZVi^jh! YZZfj^eVb^ZcidhYdXZciZh!gZXgZVi^" egdk^Y^c\cdidcanV[jaaheZXigjbd[ XjaijgVah!hdX^Vah^Zhedgi^jh!fjZcd kdh!XjaijgVaZh!hdX^VaZhnYZedgi^kdh hZgk^XZh!WjiVahdVY^kZghZgVc\Zd[ iVchdahd[ZgZ^mZcjcV\gVcY^kZgh^iVi fjZd[gZXZccdh‹adjcV\gVcY^kZgh^" VZhi]Zi^Xedhh^W^a^i^ZhidbZZiVaaineZh YZhZgkZ^h!h^c‹fjZXdc[dgbZcjc YVYYZhZgk^X^dh!h^cdfjZXdc[dgbVc d[YZbVcY[dgadXVi^dch# \gVckZciVaaYZedhh^W^a^iVihZhiƒi^fjZh jcVbea^dVWVc^XdYZedh^W^a^YVYZh fjZedYZchVi^h[ZgaZhcZXZhh^iVihYZ Zhi‚i^XVhXVeVXZhYZhVi^h[VXZgaVh adXVa^ioVX^dchb‚hY^kZghZh# cZXZh^YVYZhYZadXVa^oVX^dcZhb{h Y^kZghVh# 6?JCI6B:CI9:AÉ=DHE>I6A:I ¿G:69:8JAIJG6 GdhVBVg^VBj\V 8#YZ<^gdcV!&%!'Vea# %-.Vm/ ().+.()%'.* :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .) .()%'.($' BÊ>EIF?J7B.BBE8H.

%&AÉ=dhe^iVaZiYZAadWgZ\Vi IZa#/ ().()%'.) .($' :abjc^X^e^i‚Vkj^b‚hYÉjcb^a^‹YZ :abjc^X^e^di^ZcZ]dnb{hYZjc I]Zbjc^X^eVa^inVahdXdciV^chbdgZ bZigZhfjVYgVihYZodcZhkZgYZh! b^aa‹cYZbZigdhXjVYgVYdhYZodcVh i]Vc&!%%%!%%%hfjVgZbZigZhd[\gZZc eVgXh^_VgY^chYÉVbW^ZciVX^dch^XV" kZgYZh!eVgfjZhn_VgY^cZhYZVbW^Zc" heVXZh!eVg`hVcY\VgYZch!d[[Zg^c\V gVXiZg†hi^fjZhY^kZghZh/gdb|ci^Xh!YZ iVX^dcZhnXVgVXiZg†hi^XVhY^kZghVh/gd" ]j\ZY^kZgh^ind[ineZVcY[ZVijgZh!^c" \gVcZmiZch^‹^XVg|XiZgbZigdeda^i|!d b{ci^Xdh!YZ\gVcZmiZch^‹cnXVg{XiZg XajY^c\gdbVci^X\VgYZch!]j\ZjgWVc eVgXhfjZhÉ]VcXdchigj‰iZciZggZcnh bZigdeda^iVcd!deVgfjZhXdchigj^Ydh eVg`hVcYeVg`hWj^aidcVWVcYdcZY ZcYZhh# ZciZggZcdhZcYZhjhd# adih# 6b‚h!Zacdj9^hig^XiZ:XdcŒb^X!aV 6YZb{h!ZacjZkd9^hig^id:Xdc‹b^Xd! BdgZdkZg!V\gdl^c\cjbWZgd[ eg^cX^eVa|gZVYZYZhZckdajeVbZci aVeg^cX^eVa{gZVYZYZhVggdaadZXdc‹" hZgk^XZhVcYXdbeVc^Zh]VkZZhiVW" ZXdcŒb^XYZAÉ=dhe^iVaZi!i‚Zaeg^k^aZ\^ b^XdYZAÉ=dhe^iVaZi!i^ZcZZaeg^k^aZ\^d a^h]ZYi]Z^g]ZVYfjVgiZgh^ci]ZcZl YÉVXdaa^gVa\jchYZahhZgkZ^h^ZbegZ" YZVXd\ZgVa\jcdhYZadhhZgk^X^dhn :Xdcdb^X9^hig^Xi!i]ZbV^cYg^k^c\ hZhfjZhÉ]^]Vc^chiVaÕaVi!ZcZY^ÒX^h ZbegZhVhfjZhZ]Vc^chiVaVYdZcZaaV! [dgXZWZ]^cYZXdcdb^XYZkZadebZci^c egd_ZXiViheZgYZhiVXVihZmedcZcihYZ ZcZY^ÒX^dhegdnZXiVYdhedgYZhiV" AÉ=dhe^iVaZi!l^i]Wj^aY^c\hYZh^\cZY aÉVgfj^iZXijgVVXijVaXdbVgVG^X]VgY XVYdhZmedcZciZhYZaVVgfj^iZXijgV WnhjX]djihiVcY^c\bdYZgcVgX]^iZXih Gd\Zgh!Idnd>id!?ZVcCdjkZa^9Vk^Y VXijVa!XdbdG^X]VgYGd\Zgh!Idnd>id! VhG^X]VgYGd\Zgh!Idnd>id!?ZVc 8]^eeZgÒZaY# ?ZVcCdjkZan9Vk^Y8]^eeZgÒZaY# CdjkZaVcY9Vk^Y8]^eeZgÒZaY# AÉ6_jciVbZciYZAÉ=dhe^iVaZiYZAad" :a6njciVb^ZcidYZAÉ=dhe^iVaZiYZ I]gdj\]^ih8jaijgZ9ZeVgibZci! WgZ\Vi!VigVk‚hYZaÉ¿gZVYZ8jaijgV! AadWgZ\Vi!VigVk‚hYZaÛgZVYZ8jaij" AÉ=dhe^iVaZiYZAadWgZ\Vid[[Zgh edhVVaVY^hedh^X^‹YZaZhegdYjXidgZh gV!edcZVY^hedh^X^‹cYZaVhegdYjX" egdYjXZghheZX^Va^hZYhZgk^XZh[dgÒab jchZgkZ^ZheZX^Va^ioViYÉViZcX^‹Vah idgVhjchZgk^X^dZheZX^Va^oVYdYZ h]ddihi]ViXdkZgVaa[dgbVa^i^ZhcZZYZY gdYVi\ZhfjZhÉZcXVggZ\VYZ[VX^a^iVg ViZcX^‹cVadhgdYV_ZhfjZhZZcXVg\V idegdYjXZVcVjY^dk^hjVaegd_ZXi^c idiZhaZh\Zhi^dchcZXZhh|g^ZheZg YZ[VX^a^iVgidYVhaVh\Zhi^dcZhcZXZ" i]ZX^in# YZhZckdajeVgjcegd_ZXiZVjY^dk^hjVa hVg^VheVgVYZhVggdaaVgjcegdnZXid Vabjc^X^e^# VjY^dk^hjVaZcZabjc^X^e^d# 6?JCI6B:CI9:AÉ=DHE>I6A:I ¿G:69:8JAIJG6 GdhVBVg^VBj\V 8#YZ<^gdcV!&%!'Vea# %-.+ .+.Vm/ ().+%+ XjaijgV#[dbZci5a"]#XVi lll#a"]#XVi .()%'.

(-*.%(*) bdgZiVgb5Y^WV#XVi ..LEBJH. %-*%-AZhBVh^ZhYZKdaigZ\| IZa#/ ().IC7I?.($' B.=À H^ijViVaV8ViVajcnVXZcigVa!ZcigZ H^ijVYdZcaV8ViVajŠVXZcigVa!ZcigZ H^ijViZY^cXZcigVa8ViVadc^V!WZilZZc K^X^G^edaa!AZhBVh^ZhYZKdaigZ\|Zh K^XnG^edaa!AZhBVh^ZhYZKdaigZ\|hZ K^XVcYG^edaa!AZhBVh^ZhYZKdaigZ" egZhZciVXdbjc^cYgZiZcb^\YZaV egZhZciVXdbdjcZcXaVkZgdYZVYdYZ \|^hVidlccZhia^c\^ci]Z]ZVgid[ cVijgV#:ahZjeV^hVi\ZZaYZiZgb^cZc cVijgVaZoV#HjeV^hV_ZZhi{YZiZgb^cV" cVijgZ#>ihaVcYhXVeZ^hh]VeZYWni]Z ZahbZVcYgZh^aZh^aaZhYZag^jIZgZc YdedgadhbZVcYgdhnaVh^haVhYZag†d bZVcYZghVcY^haVcYhd[i]ZG^kZgIZg eVhhVgeZabjc^X^e^# IZgfjZeVhVcedgZabjc^X^e^d# Vh^iheVhhZhi]gdj\]i]Zbjc^X^eVa^in# 6?JCI6B:CI 9:A:HB6H>:H9:KDAIG:<¿ BVgiVBdgZiV 6k#9Zhej_da!.Vm/ ()..(-*%'%+' . :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .I:.

Vm/ ()..($' :aiZgg^idg^bjc^X^eVaZhgZeVgiZ^m :aiZgg^idg^dbjc^X^eVahZgZeVgiZZcigZ I]Zbjc^X^eVaiZgg^idgn^hY^k^YZY^cid ZcigZZahY^kZghdhXZcigZhjgWVchfjZ adhY^hi^cidhXZcigdhjgWVcdhfjZad kVg^djhjgWVcXZcigZh/K^cndaZh!AV aÉ^ciZ\gZc/K^cndaZh!aV<aZkV^VaigZh ^ciZ\gVc/K^cndaZh!AV<aZkVndigdh <aZkVVcYdi]Zg[Vhi"\gdl^c\k^aaV\Zh# cjXa^hfjZY^VVY^VkVcVYfj^g^cib‚h cXaZdhfjZ!Y†VVY†V!kVcVYfj^g^ZcYd ^bedgi|cX^V# b{h^bedgiVcX^V# I]ZdjihiVcY^c\h^iZh]ZgZ^cXajYZ! eVgi^XjaVgan!i]ZHVcXijVgnd[<aZkV! :cigZZah^cYgZihb‚hZbWaZb|i^Xh :cigZadhaj\VgZhb{hZbWaZb{i^Xdh! l]ZgZedZi"eg^Zhi8^cidKZgYV\jZg YZhiVfjZcZahVcijVg^YZaV<aZkV! YZhiVXVcZahVcijVg^dYZAV<aZkV! a^kZY!i]Z8]VeZad[HVciBVgi†M^X! dcgZh^Y†bdhhƒc8^cidKZgYV\jZg! YdcYZgZh^Y^‹Bdhhƒc8^cidKZgYV" i]Zgj^chd[KdaigZ\|8VhiaZVcYi]Z aÉZgb^iVYZHVciBVgi†M^X!aZhgj‰cZh \jZg!aVZgb^iVYZHVciBVgi†M^X!aVh GdbVcZhfjZ8]jgX]d[K^cndaZh! YZaXVhiZaaYZKdaigZ\|^aÉZh\a‚h^V gj^cVhYZaXVhi^aadYZKdaigZ\|naV l]ZgZKZgYV\jZgÒghiidd`jei]Zedhi gdb|c^XVYZK^cndaZh!dcKZgYV\jZgkV ^\aZh^Vgdb{c^XVYZK^cndaZh!YdcYZ d[k^XVg# ZmZgX^geZgeg^bZgVkZ\VYVYZk^XVg^# KZgYV\jZgZ_ZgX^‹edgeg^bZgVkZo Xdbdk^XVg^d# AZhBVh^ZhYZKdaigZ\|8djcX^ad[[Zgh AÉ6_jciVbZciYZaZhBVh^ZhYZKdaigZ" egdYjXi^dcXdbeVc^Zh[jaahZgk^XZhid \|edhVVaVY^hedh^X^‹YZaZhegdYjX" :a6njciVb^ZcidYZAZhBVh^ZhYZ [VX^a^iViZÒabh]ddih^ci]Zbjc^X^eVa^in! idgZhjchZgkZ^YÉViZcX^‹VagdYVi\Zh KdaigZ\|edcZVY^hedh^X^‹cYZaVh ^cXajY^c\Vhh^hiVcXZl^i]VaaVggVc\Z" fjZ[VX^a^iVg|idiZhaZh\Zhi^dcheZg egdYjXidgVhjchZgk^X^dYZViZcX^‹cVa bZcihVcY[dgbVa^i^ZhidZchjgZi]Z edYZgYZhZckdajeVgfjVahZkdaegd_ZXiZ gdYV_ZXdcZaÒcYZ[VX^a^iVgidYVhaVh hjXXZhhd[VaaVjY^dk^hjVaegd_ZXih^c VjY^dk^hjVaVabjc^X^e^# \Zhi^dcZhcZXZhVg^VheVgVYZhVggdaaVg i]Zidlch]^e# XjVafj^ZgegdnZXidVjY^dk^hjVaZcZa bjc^X^e^d# 6?JCI6B:CI 9:A:HB6H>:H9:KDAIG:<¿ BVgiVBdgZiV 6k#9Zhej_da!. %-*%-AZhBVh^ZhYZKdaigZ\| IZa#/ ().(-*%'%+' .%(*) bdgZiVgb5Y^WV#XVi .(-*.- .

(---%%*% .Vm/ ().(---%)*+ ijg^hbZ#XdchdgX^5aajXVcZh#XVi lll#aajXVcZh#XVi .. :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .($' BBKw7DÞI :aAajVcƒh‚hjcVodcVh^ijVYVhdiVZa :aAajVcƒhZhjcVodcVh^ijVYVWV_dZa I]ZAajVcƒhgZ\^dca^ZhWZadli]Z EgZe^g^cZj!ZcigZZaAadWgZ\Vi^ZaIZg! EgZe^g^cZd!ZcigZZaAadWgZ\VinZaIZg! EgZ"EngZcZVcbdjciV^ch!WZilZZc VaVkZhhVcicdgY"dXX^YZciVaYÉDhdcV# ZcaVkZgi^ZciZcdgdXX^YZciVaYZDhdcV# i]ZAadWgZ\ViVcYIZgg^kZgh!^ci]Z 6edXb‚hYÉjcV]dgVeZgXVggZiZgV 6edXdb{hYZjcV]dgVedgXVggZiZgV cdgi]lZhid[DhdcV8djcin#I]ZbV^c YZhYZ7VgXZadcV!i‚XdbVeg^cX^eVah YZhYZ7VgXZadcV!i^ZcZXdbdeg^cX^eV" ViigVXi^dch^ci]^hVgZV!l]^X]a^Zh VigVXi^jhaÉZcidgcegZhZgkVi^jcXVg|X" aZhVigVXi^kdhhjZcidgcdegZhZgkVYd a^iiaZbdgZi]VcVc]djgWngdVY[gdb iZgZb^cZcibZcigjgVa#=^egZYdb^cZc njcXVg{XiZgZb^cZciZbZciZgjgVa# 7VgXZadcV!VgZ^ihlZaa"egZhZgkZY ZahXVbehYZXdcgZj^aZhXdggZhed" EgZYdb^cVcadhXVbedhYZXjai^kdnaVh Zck^gdcbZciVa]Zg^iV\ZVcY^ihgjgVa cZcihVXi^k^iVihV\g|g^Zh!k^h^WaZhZcidi XdggZhedcY^ZciZhVXi^k^YVYZhV\gVg^Vh! X]VgVXiZg#I]ZaVcYhXVeZ^hYdb^" ZaiZgg^idg^# k^h^WaZhZcidYdZaiZgg^idg^d# cViZY]ZgZWnÒZaYhVcYV\g^XjaijgVa VXi^k^in![ZVijgZhhZZci]gdj\]djii]^h iZgg^idgn# 8DCHDG8>9:AAAJv6CÝH Mƒc^VG^W‹ 8#KZaa!( %-*&*HVciV8gZjYZ?ji\aVg IZa#/ ().

(---%)*+ ijg^hbZ#XdchdgX^5aajXVcZh#XVi lll#aajXVcZh#XVi 9ÉVaigVWVcYV!aÉ]ZgƒcX^VYZaÉVXi^k^iVi EdgdigVeVgiZ!aV]ZgZcX^VYZaV BdgZdkZg!i]ZaZ\VXnaZ[iWni]ZadXVa gVbVYZgVZhbViZg^Va^ioVZcZaXdc_jci VXi^k^YVY\VcVYZgVhZbViZg^Va^oV hidX`WgZZY^c\VXi^k^iniV`Zhi]Zh]VeZ YZXVb^cheZgVaVigVch]jb|cX^V ZcZaXdc_jcidYZXVb^cdheVgVaV d[VcZildg`d[igVch]jbVcXZeVi]h Zcb^\YZ[gdcYdhZhVgWgZYZhfjZZch igVh]jbVcX^VfjZ!ZcigZ[gdcYdhVh i]gdj\]aZV[nlddYh!aZVY^c\idVg" VegdeZcVZaZbZcihVgfj^iZXiŒc^Xh^ VgWdaZYVh!cdhVXZgXVcVZaZbZcidh X]^iZXijgVaVcY]Zg^iV\Zh^iZhd[\gZVi eVig^bdc^VahYZ\gVckVadg]^hiŒg^X^ Vgfj^iZXi‹c^XdhneVig^bdc^VaZhYZ ]^hidg^XVcYXjaijgVakVajZ#6hVgZhjai! XjaijgVa#6^m†!ZaAajVcƒhd[ZgZ^mVah \gVckVadg]^hi‹g^XdnXjaijgVa#6h†! i]ZAajVcƒhgZ\^dcd[[ZghegdYjXi^dc egdYjXidghYZhYZbVh^Zh!bda^ch! ZaAajVcƒhd[gZXZVadhegdYjXidgZh XdbeVc^ZhVgVc\Zd[ViigVXi^dch! eVaa^hhZh^iZjaZg^Zh!ÒchVcjXa^hVbW YZhYZbVh†Vh!bda^cdh!eV_VgZhniZ" [gdbigVY^i^dcVa[Vgb]djhZh!b^aah! aÉV^gZYZ[VhZ\aZhÅcÉ]^]VYÉ]VW^iVih _Zg†Vh!]VhiVcXaZdhfjZXdchZgkVcaV WVgchVcYi^aZldg`hidk^aaV\ZhhdbZ ^YÉVWVcYdcVihÅeVhhVcieZgXdc_jcih Vib‹h[ZgVYZh^\adheVhVYdhÅVa\j" ^c]VW^iZY!hdbZVWVcYdcZY^bWjZY bdcjbZciVahYZY^kZghZhƒedfjZh! cdh]VW^iVYdhndigdhVWVcYdcVYdhÅ! l^i]i]ZV^gd[Wn\dcZXZcijg^Zh!Vh YZaVbZY^ZkVa!YZaVgZcV^mZci^hiV^ eVhVcYdedgXdc_jcidhbdcjbZciV" lZaaVhbdcjbZciVah^iZh[gdbY^[[Zg" Òch^idiYZaVWVggdXV#6idiV^mŒ!hÉ]^ aZhYZY^[ZgZciZh‚edXVh/bZY^ZkVa! ZcieZg^dYhÅbZY^ZkVa!GZcV^hhVcXZ! V[Z\Z^mZcaZhgZhiZhYÉVgfj^iZXijgV gZcVXZci^hiVZ^cXajhdWVggdXV#6 VcYZkZcWVgdfjZ#IdVaai]^hbjhiWZ ^cYjhig^VafjZZcXVgVZhedYZcigdWVg idYdZaad]VnfjZVŠVY^gadhgZhidhYZ VYYZYi]ZgZbV^chd[^cYjhig^VaVgX]^" ZcbdaihYZahhZjhedWaZh# Vgfj^iZXijgV^cYjhig^VafjZidYVk†V iZXijgZi]ViXVchi^aaWZ[djcY^cbVcn ejZYZcZcXdcigVghZZcbjX]dhYZ eaVXZh]ZgZ# IdihZahegdYjXidgh^ciZgZhhVihV hjhejZWadh# gdYVgVahbjc^X^e^hYZaVodcVhÉ]Vc 6aaegdYjXi^dcXdbeVc^Zh^ciZgZhiZY^c YZedhVgZcXdciVXiZVbWZa8dchdg" AdhegdYjXidgZh^ciZgZhVYdhZcgdYVg Òab^c\^ci]ZAajVcƒhgZ\^dch]djaY X^YZaAajVcƒh!fjZVXijVg|XdbV Zcadhbjc^X^e^dhYZaVodcVYZWZg{c XdciVXii]ZAajVcƒh8dchdgi^jb! ^ciZgadXjidgVbWaZhVYb^c^higVX^dch edcZghZZcXdciVXidXdcZa8dchdg" l]^X]l^aaVXihVhVa^V^hdcWZ[dgZi]Z adXVahXdggZhedcZciheZg\Zhi^dcVg X^dYZaAajVcƒh!fjZVXijVg{Xdbd XdbeZiZciVji]dg^i^Zhl^i]gZ\VgYid ZaheZgb^hdh^fjZedhVVaÉVWVhiYZa ^ciZgadXjidgXdcaVhVYb^c^higVX^dcZh eZgb^i[dgbVa^i^Zh!VcYl]^X]XVcVahd hZXidg^c[dgbVX^‹hdWgZadXVa^ioVX^dch! adXVaZhXdggZhedcY^ZciZheVgV\Zhi^d" egdk^YZVjY^dk^hjVa^cYjhignegd[Zhh^d" Vaadi_VbZci^igVchedgi# cVgadheZgb^hdhnfjZegdedgX^dcVVa cVahl^i]^c[dgbVi^dcVWdjiadXVi^dch! hZXidg^c[dgbVX^‹chdWgZadXVa^oVX^d" VXXdbbdYVi^dcVcYigVchedgi# cZh!Vad_Vb^ZcidnigVchedgiZ# &%% .(---%%*% .Vm/ ().($' 8DCHDG8>9:AAAJv6CÝH Mƒc^VG^W‹ 8#KZaa!( %-*&*HVciV8gZjYZ?ji\aVg IZa#/ ().

(-*&'.+ .(* ijg^hbZ5b^ibVcaaZj#dg\ lll#bVcaaZj#dg\ &%& :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .>8>C69:IJG>HB:9:B6CAA:J <Zdg\^cVE‚gZo :Y^ÒX^B>I"8VcHVc\aVh E\#YZaIZg!h$c %-*+%BVcaaZj IZa#/ ().Vm/ ().(-*&*&.K BVcaaZj]VXgZhXjiVaVg^WVYZag^jIZg! BVcaaZjhZ]VYZhVggdaaVYdVdg^aaVh BVcaaZja^Zhdci]ZWVc`hd[i]ZG^kZg VaVeVgiXZcigVaYZaVXdbVgXVYÉDhdcV# YZag†dIZg!ZcaVeVgiZXZcigVaYZaV IZg!^cXZcigVaDhdcV8djcin!l]ZgZ 6-%fj^aŒbZigZhiVciYZ7VgXZadcVXdb XdbVgXVYZDhdcV#6-%`^a‹bZigdh ^ilVh[djcYZYVi]djhVcYnZVghV\d# YZ<^gdcV!VfjZhiVX^jiVib^aÕaZc|g^V YZ7VgXZadcVnYZ<^gdcV!ZhiVX^jYVY An^c\_jhi-%`^adbZigZh[gdbWdi]7Vg" VbW^YZci^iViegŒe^V^VbWjceVhhVi b^aZcVg^VXdc^YZci^YVYegde^Vnjc XZadcVVcY<^gdcV!i]Zidlc]Vh^ihdlc ^cYjhig^Vad[ZgZ^mVaegdYjXidgaVhZkV eVhVYd^cYjhig^Vad[gZXZVaegdYjXidghj Y^hi^cXi^kZeZghdcVa^inVhVYncVb^X! ]^hiŒg^V^aVhZkVVXijVa^iVik^kV ]^hidg^VnhjVXijVa^YVYk^kVnY^c{b^XV# k^iVaXZcigZl]^X]VahdWdVhihXdch^Y" ^Y^c|b^XV# ZgVWaZ^cYjhig^Va]Zg^iV\Z!Vg^X]]^hidgn VcYVbdYZgch^YZ# D.($' C7DBB.

($' AZhkdgZgZhYZag^j]VcZhiViaÉZhXZcVg^ AVhg^WZgVhYZag†d]Vch^YdZhXZcV" I]Zg^kZgWVc`h]VkZl^icZhhZYi]Z YZaVigVch[dgbVX^‹jgWVc†hi^XV^hdX^Va g^dYZaVigVch[dgbVX^‹cjgWVc†hi^XV jgWVcVcYhdX^VaigVch[dgbVi^dcd[i]^h YZabjc^X^e^#BdhigZhYZaeVig^bdc^^c" nhdX^VaYZabjc^X^e^d#BjZhigVhYZa bjc^X^eVa^in#HjX]]Zg^iV\Z^cYjhig^Va Yjhig^VaXdbaV8daŒc^VGjh^Šda!aVkZaaV eVig^bdc^d^cYjhig^VahdcaV8dadc^V h^iZhVhi]Z8daŒc^VGjh^Šda!i]ZdaY ÒaVijgVXdidcZgVYZ8VcHVc\aVhÅfjZ Gjh^Šda!aVVci^\jV]^aVijgVVa\dYdcZgV 8VcHVc\aVhXdiidc[VXidgnÅl]^X]cdl VgVVXjaaaVhZjYZaBjhZj>cYjhig^Va YZ8VcHVc\aVhÅfjZ]dnVXd\ZaVhZYZ ]djhZhi]ZIZg>cYjhig^VaBjhZjbÅ YZaIZgÅdZaXVggZgYZah[VWg^XVcih YZaBjhZd>cYjhig^VaYZaIZgÅdaVXVaaZ VcYi]Z^begZhh^kZbVch^dchd[i]Z[VX" ÅVbWaZhidggZhYZaZh\gVch[Vb†a^Zh YZadh[VWg^XVciZhÅXdcaVhk^aaVhYZ idgndlcZghÉ[Vb^a^ZhhiVcYh^YZ"Wn"h^YZ egde^Zi|g^ZhYZaZh[|Wg^fjZhÅXdc" aVh\gVcYZh[Vb^a^Vhegde^ZiVg^VhYZaVh l^i]i]ZcZlEVhhZ^\YZaIZg!BVcaaZjÉh k^jZcVbWZacdjEVhhZ^\YZaIZgÅZa [{Wg^XVhÅ!fjZXdck^kZcXdcZacjZkd a^kZa^ZhideZc"V^gaZ^hjgZXZcigZ!VcY XZcigZYÉdX^^YZaaZjgZVXZadWZgib‚h EVhhZ^\YZaIZgÅZaXZcigdYZdX^dn cZlbjc^X^eVa[VX^a^i^Zh!hjX]Vh8Vc k^jYZBVcaaZjÅ^cdjhZfj^eVbZcih i^Zbeda^WgZVX^ZadVW^Zgidb{hk^kdYZ Ej\ZiVcYi]Z.(* FjVahZkdaegdYjXidgV^ciZgZhhVYVVgd" I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^ci]Zidlc ijg^hbZ5b^ibVcaaZj#dg\ lll#bVcaaZj#dg\ YVgVBVcaaZjhÉ]VYZedhVgZcXdciVXiZ AVhegdYjXidgVh^ciZgZhVYVhZcgdYVg h]djaYXdciVXiBVcaaZjIdjg^hi>c[dg" VbWaÉDÒX^cVYZIjg^hbZ# ZcBVcaaZjYZWZg{cedcZghZZcXdciVX" bVi^dcD[ÒXZ# idXdcaVDÒX^cVYZIjg^hbd# &%' .+ b^gVYdgZhYZaVEaVcVYZK^X# .gZYZg^XVBdcihZcn# 6cdi]ZgdjihiVcY^c\h^iZ]ZgZ^hi]Z JcVaigZYZahZheV^hb‚hZbWaZb|i^Xh CdjXZci^hiV"hinaZEaVVYZ.gZYZg^XVBdcihZcn# c^X^eVaZh!Xdbd8VcEj\ZidZa8Zcigd 8†k^Xd.gV7ZgcVgY†!egZh^Y^YVYZhYZ9VaiK^aV i]Z8]jgX]d[HVciVBVg^V!V*'"bZigZ" :Y^ÒX^B>I"8VcHVc\aVh iVaV^Vk^h^iVWaZYZ*'bZigZhYÉVaVYV! edgZaXVbeVcVg^dYZHVciVBVg^V!jcV ]^\]idlZgdeZcidi]ZejWa^X!VcYdcZ E\#YZaIZg!h$c fjZZhYZk‚jcYZahb^aadghb^gVYdghYZ ViVaVnVk^h^iVWaZYZ*'bZigdhYZVaijgV d[i]ZÒcZhik^Zled^cihdkZgi]ZK^X %-*+%BVcaaZj aVeaVcVYZK^X# fjZXdchi^ijnZjcdYZadhbZ_dgZh EaV^c# IZa#/ ().gV7ZgcVY†! YZaVX^jiVi‚haVeaVVcdjXZci^hiVYZ DigdYZadhZheVX^dhZbWaZb{i^XdhYZ VhfjVgZdkZgl]^X]addbh![gdbi]Z D.Vm/ ().(-*&'.(-*&*&.gZYZg^XVBdcihZcn8^k^X bjc^X^eVah!Xdb8VcEj\ZidZa8ZcigZ BVcaaZjÅncjZkdhZfj^eVb^Zcidhbj" 8ZcigZ# 8†k^X.>8>C69:IJG>HB:9:B6CAA:J .gV7ZgcVY†!egZh^Y^YVYZhYZa9Vai aVX^jYVYZhaVeaVoVcdkZXZci^hiVYZ jeeZgidlc!dg9VaiK^aV!i]ZWZaaidlZgd[ <Zdg\^cVE‚gZo K^aVeZaXVbeVcVgYZHVciVBVg^V!jcV .

-)&*+ XjaijgV5V_bVcgZhV#XVi :ahZjXa^bV!bZY^iZggVc^VbWiZcYƒc" HjXa^bV!bZY^iZgg{cZdXdciZcYZcX^V >ihXa^bViZ!BZY^iZggVcZVcl^i] lll#V_bVcgZhV#XVi X^VXdci^cZciVa![VYZaVX^jiVijcZheV^ VXdci^cZciVa!]VXZfjZaVX^jYVYhZV Xdci^cZciVa^cÓjZcXZ!bV`Zhi]ZX^in VigVXi^jeZgVfj^]^kja\j^gdYVg!_V jcZheVX^dVigVXi^kdeVgVfj^ZcYZhZZ eVgi^XjaVganViigVXi^kZidegdYjXi^dc fjZd[ZgZ^mZhi^jh^]^kZgchhZXh!^aV gdYVgZcZaaV!nVfjZd[gZXZkZgVcdh XdbeVc^ZhhZZ`^c\ÒabadXVi^dch!Vh bV_dg^VYZaZhegZX^e^iVX^dchXdcXZc" Z^ck^ZgcdhhZXdh!naVbVndg†VYZaVh Wdi]hjbbZghVcYl^ciZghVgZYgn!l^i] igVYZhZcaVeg^bVkZgV^aViVgYdg# egZX^e^iVX^dcZhhZXdcXZcigVcZcaV bdhigV^c[VaaXdcXZcigViZY^cheg^c\ eg^bVkZgVnZadidŠd# VcYVjijbc# &%( :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .(-.I7 6?JCI6B:CI9:B6CG:H6 AVX^jiViYZBVcgZhVZhigdWVh^ijVYV AVX^jYVYYZBVcgZhVhZZcXjZcigV I]ZX^ind[BVcgZhVa^Zh^ci]Z\Zd" G:<>9DG>69:8JAIJG6>IJG>HB: VaXZcigZ\Zd\g|ÒXYZ8ViVajcnV!VaV h^ijVYVZcZaXZcigd\Zd\g{ÒXdYZ8V" \gVe]^XXZcigZd[8ViVadc^V!WZilZZc NdaVcYV:hiZkZ :a8Vh^cd kdgVYZag^j8VgYZcZg^YZaVbV_Zh" iVajŠV!Vdg^aaVhYZag†d8VgYZcZgnYZ i]ZWVc`hd[i]ZG^kZg8VgYZcZgVcY E\#YZEZgZ>>>!'.Vm/ ().*()'( IgVchkZghVa# nZa:_ZIgVchkZghVa# IgVchkZghVagdVYh# .($' C7DH. ijdhVbjciVcnVYZBdcihZggVi!ZcaV aVbV_ZhijdhVbdciVŠVYZBdcihZggVi! bV_Zhi^XBdjciBdcihZggVi!Vii]ZXdc" %-')&BVcgZhV XdcÓjƒcX^VYZaÉ:^mYZaAadWgZ\Vi^aÉ:^m ZcaVXdcÓjZcX^VYZa:_ZYZaAadWgZ\Vi ÓjZcXZd[i]Z:^mYZaAadWgZ\ViVcY:^m IZa#/ ().(-.

 ZcXVggZgh^bdcjbZcihaÉZbegZbiV bdcjbZcidhaV]jZaaVYZjcV]^hidg^V higZZihVcYbdcjbZcihbVg`ZYeVg" %-')&BVcgZhV YÉjcV]^hiŒg^VbVgXVYVeZgigZh bVgXVYVedgigZhbdbZcidh{a\^Ydh/ i^XjaVganWni]gZZ^bedgiVci]^hidg^XVa IZa#/ ().jgi]ZgbdgZ!BVcgZhVd[[ZghXjaijgVa hÉ]^hjbZcZaXdc_jciYÉZfj^eVbZcih hZhjbVZaXdc_jcidYZZfj^eVb^Zc" [VX^a^i^ZhdjihiVcY^c\ani]Z@jghVVa XjaijgVahVbWZaiZVigZ@jghVVaVa idhXjaijgVaZhXdcZaiZVigd@jghVVa i]ZVigZ!hZgk^XZhVcY^cYjhig^Vah^iZh XVeYVkVci^ZaiZ^m^i^cYjhig^Va^YZ Va[gZciZnZaiZ_^Yd^cYjhig^VanYZ l]^X]ZcVWaZi]ZX^inidd[[Zgi]Z hZgkZ^h!fjZ[VcYZBVcgZhVjcVX^jiVi hZgk^X^dhfjZ]VXZcYZBVcgZhVjcV ]^\]Zhi\jVgVciZZhd[fjVa^inl]Zc^i egZeVgVYVeZgd[Zg^g!VbW\VgVci^ZhYZ X^jYVYegZeVgVYVeVgVd[gZXZg!Xdc XdbZhidaZcY^c\^ihbVcnVcYkVg^ZY fjVa^iVi!ZahhZjhZhXZcVg^hVahegdYjX" \VgVci†VhYZXVa^YVY!hjhZhXZcVg^dhV adXVi^dchidVjY^dk^hjVaegdYjXi^dc idghVjY^dk^hjVah# adhegdYjXidgZhVjY^dk^hjVaZh# XdbeVc^Zh# EZggdYVgVBVcgZhV!XVaedhVg"hZZc EVgVgdYVgZcBVcgZhVZhegZX^hd I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^cBVcgZhV XdciVXiZVbWaVGZ\^Ydg^VYZ8jaijgV edcZghZZcXdciVXidXdcaV8dcXZ_Va†V h]djaYXdciVXii]ZadXVaVji]dg^in9Z" ^Ijg^hbZ# YZ8jaijgVnIjg^hbd# eVgibZcid[8jaijgZVcYIdjg^hb# &%) .($' 6WVcYVYZaZhhZkZh[VX^a^iVihad\†hi^" 6eVgiZYZhjh[VX^a^YVYZhad\†hi^XVh! 6eVgi[gdb^ihad\^hi^X[VX^a^i^Zh!BVc" 6?JCI6B:CI9:B6CG:H6 fjZh!BVcgZhVd[ZgZ^mVahegdYjXidgh BVcgZhVd[gZXZVadhegdYjXidgZhjcV gZhVVahdd[[ZghegdYjXi^dcXdbeVc^Zh G:<>9DG>69:8JAIJG6>IJG>HB: NdaVcYV:hiZkZ jcV\gVcY^kZgh^iViYZadXVa^ioVX^dch# \gVcY^kZgh^YVYYZadXVa^oVX^dcZh#:hiV V]j\ZY^kZgh^ind[adXVi^dch#I]^h :a8Vh^cd 6fjZhiVX^jiVib^aÕaZc|g^VXdchZgkV X^jYVYb^aZcVg^VXdchZgkVZcXVaaZhn i]djhVcY"nZVg"daYX^inXdchZgkZh E\#YZEZgZ>>>!'.Vm/ ().(-.-)&*+ aÉZh\a‚h^VYZaVHZj!aÉZbWaZb|i^X HZj!ZaZbWaZb{i^XdEdciKZaa!aV\gVc l^i]i]Z8]jgX]d[AVHZj!i]ZZbWaZb" XjaijgV5V_bVcgZhV#XVi EdciKZaa!aV\gVcdWgVYZaVHƒfj^V^ dWgVYZaVHƒfj^VnaVhXVaaZhYZaWVgg^d Vi^XEdciKZaa!i]ZkVhildg`i]Vi^h lll#V_bVcgZhV#XVi ZahXVggZghYZaWVgg^Vci^XÅ0aVX^jiVi Vci^\jdÅ0aVX^jYVYWVggdXVÅXdchjh AVHƒfj^VXVcVa!VcYi]ZhigZZihd[i]Z WVggdXVÅVbWZahi†e^XhXVhVah^aV i†e^XVhXVhdcVhnaV[VbdhVXjZkVYZ daYidlc0i]ZWVgdfjZX^in!l^i]ine^XVa [VbdhVXdkVYZHVci>\cVh^Å0^aV HVci>\cVh^Å!naVX^jYVY^cYjhig^Va bVch^dchVcYi]Z[Vbdjh8VkZd[HVci X^jiVi^cYjhig^VaÅaajb^cdhV^ZaZ\Vci! Åajb^cdhVnZaZ\VciZ!ZhigjXijgVYV >\cVh^0VcYi]Z^cYjhig^VaX^in!a^\]i! ZhigjXijgVYVVakdaiVciYZaeVhhZ^\ VagZYZYdgYZaeVhZdnidYVaVodcV V^gnVcYZaZ\Vci!higjXijgZYVgdjcYi]Z ^idiVaVodcVXdbZgX^Va!VbWjcV XdbZgX^Va!XdcjcVZmiZchVnZhea‚cY^" XZcigVaegdbZcVYZVcYi]Zh]dee^c\ ZmiZchV^ZheaƒcY^YVbdhigVYÉZY^ÒX^h YVbjZhigVYZZY^ÒX^dhbdYZgc^hiVh! VgZV![ZVijg^c\XdjciaZhhbV\c^ÒXZci bdYZgc^hiZh!XdbVgVZa8Vh^cd!aV XdbdZa8Vh^cd!aVXVhVAajk^|daV BdYZgc^hiVWj^aY^c\h!hjX]Vh:a8Vh^" XVhVAajk^|daV7jgZhV# 7jgZhV# cd!i]Z8VhVAajk^|VcYAV7jgZhV# 6idiZhVfjZhiZhbdhigZheVig^bdc^Vah! 6idYVhZhVhbjZhigVheVig^bdc^VaZh .(-.*()'( bdbZcih|a\^Yh/aVX^jiVi\Œi^XVÅVbW aVX^jYVY\‹i^XVÅXdcaV^\aZh^VYZaV eZg^dYh!ZbWdY^ZY^ci]Z<di]^XX^in! .

(.*-'&(+ _hVadb5V_bViVgd#XVi &%* :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .($' C7J7Hã BViVg‹‚hjcVX^jiViXdchda^YVYV^WZc BViVg‹ZhjcVX^jYVYXdchda^YVYVn BViVg‹^hVÓdjg^h]^c\idlc!lZaaXdb" Xdbjc^XVYVVbWaÉZcidgcbZigded" W^ZcXdbjc^XVYVXdcZaZcidgcdbZ" bjc^XViZYl^i]7VgXZadcVBZigdeda^" a^i|^VbWaVgZhiVYZXdbVgfjZhYZ igdeda^iVcdnXdcaVhYZb{hXdbVgXVh iVc6gZVVcYi]ZgZhid[8ViVadc^V#I]Z 8ViVajcnV#AVmVgmVYZXdbjc^XVX^dch YZ8ViVajŠV#AVgZYYZXdbjc^XVX^dcZh ZmXZaaZcigdVYcZildg`bV`ZhVXXZhh [VfjZVXXZY^g"]^h^\j^[|X^a!iVciVbW ]VXZ[{X^aZaVXXZhdVZhVadXVa^YVY! idi]ZVgZVeVgi^XjaVganZVhn!l]Zi]Zg igVchedgieWa^XXdbVbWigVchedgi iVcidZcigVchedgiZeWa^XdXdbd WnejWa^XigVchedgidgWnXVg#I]Z eVgi^XjaVg#AVhZkVeg^k^aZ\^VYVh^ijVX^‹ eVgi^XjaVg#Hjeg^k^aZ\^VYVh^ijVX^‹c idlcÉhhjeZgW\Zd\gVe]^Xh^ijVi^dcÅ \Zd\g|ÒXVÅeZgjcXdhiVii‚ZabVg!^ \Zd\g{ÒXVÅedgjcaVYd!Zhi{ZabVg0 dcdcZh^YZi]ZhZV!dci]Zdi]Zgi]Z eZgaÉVaigZ!aVHZggVaVYVA^idgVaÅ[VfjZ edgZadigd!aVHZggVaVYVA^idgVaÅ]VXZ HZggVaVYVA^idgVabdjciV^chÅ\ZcZgViZh aZhXdcY^X^dchXa^b|i^fjZhYZBViVg‹ fjZaVhXdcY^X^dcZhXa^b{i^XVhYZBViVg‹ ZmXZaaZciXa^bVi^XXdcY^i^dch!bV`^c\V h^\j^c^YŒc^ZheZg\VjY^gYZaVX^jiVi# hZVc^Y‹cZVheVgVY^h[gjiVgYZaVX^jYVY# hiVn]ZgZVkZg^iVWaZeaZVhjgZ# >CHI>IJIBJC>8>E6A 9É688>â8JAIJG6A9:B6I6Gâ ?dVcHVadb 8#HVci?dhZe!.*-'(+& .(. %-(%'BViVg‹ IZa#/ ().Vm/ ().

($' EVhhZ_VgeZahXVggZghYZaXZcigZYZ EVhZVgedgaVhXVaaZhYZaXZcigdYZ IdhigdaaVgdjcYi]ZhigZZih^cBViVg‹ BViVg‹‚h[ZgjcgZXdggZ\jieZgaV BViVg‹h^\c^ÒXVgZXdggZghj]^hidg^V/ XZcigZ^hid_djgcZnWVX`i]gdj\]i]Z hZkV]^hiŒg^V/YZhYZaÉVci^\V>ajgd YZhYZaVVci^\jV>ajgdgdbVcV!eV" idlcÉh]^hidgn/[gdbVcX^ZciGdbVc gdbVcV!eVhhVcieZgaÉVgfj^iZXijgV hVcYdedgaVVgfj^iZXijgVWVggdXV!aVh >ajgdidWVgdfjZVgX]^iZXijgZ!Xdadc^Va WVggdXV!Zah]VW^iVi\ZhYÉZhi^aXdadc^Va k^k^ZcYVhYZZhi^adXdadc^VanadhZ_Zb" YlZaa^c\hVcYBdYZgc^hiVWj^aY^c\h ^ZahZmZbeaZhbdYZgc^hiZhYZabViV" eadhbdYZgc^hiVhYZabViVgdcZchZ YZh^\cZYWnV\gZViadXVaVgX]^iZXi! gdc†?dhZeEj^\^8VYV[VaX]#AVX^jiVi ?dhZeEj^\^8VYV[VaX]#AVX^jYVYY^h" ?dhZeEj^\^8VYV[VaX]#BViVg‹Vahd Y^hedhViVbW‚YÉjcedgiZhedgi^j^ edcZiVbW^‚cYZjcejZgidYZedgi^kd WdVhihVbVg^cVVcYVÒh]^c\edgi!Vh eZhfjZg!V^m†XdbYZgZhiVjgVcih! neZhfjZgd!Vh†XdbdYZgZhiVjgVciZh! lZaaVhgZhiVjgVcih!eVkZbZciXV[‚h! iZggVhhZh!odcZhkZgYZh^eaVi\Zh!^ iZggVoVh!odcVhkZgYZhneaVnVh!nYZ eVg`hVcY\VgYZchVcYWZVX]Zh!VcY YÉjc\gVckZciVaaYÉd[ZgiVXdbZgX^Va! jcVbea^dVWVc^XdYZd[ZgiVXdbZgX^Va! VkVhicjbWZgd[h]dehVcYWjh^cZhh! VbWZahigVY^X^dcVahbZgXVihegde^h ^cXajnZcYdadhigVY^X^dcVaZhbZgXVYdh ^cXajY^c\i]ZbVg`ZihhdigVY^i^dcVa^c YZaBZY^iZggVc^# egde^dhYZaBZY^iZgg{cZd# i]ZBZY^iZggVcZVcgZ\^dc# 6idiZhVfjZhiZhedhh^W^a^iVih!hÉ]^ 6idYVhZhVhedh^W^a^YVYZh]VnfjZ 6]j\ZgVc\Zd[hZgk^XZhVcYVkVg^ZY V[Z\Z^mZcjcV|bea^V\VbbVYZ VŠVY^gjcVVbea^V\VbVYZhZgk^X^dh egd\gVbbZd[VXi^k^i^ZhVcYZkZcih hZgkZ^h^jcVkVg^VYVd[ZgiVYÉVXi^k^iVih njcVkVg^VYVd[ZgiVYZVXi^k^YVYZhn bV`ZBViVg‹VYncVb^Xidlcl^i]Vaa ^ZhYZkZc^bZcihfjZ[VcYZaVX^jiVijc VXdciZX^b^ZcidhfjZ]VXZcYZaVX^j" cZXZhhVgnad\^hi^X[VX^a^i^Zh[dgVjY^d" ^cYgZiY^c|b^XVbWbdaiZh[VX^a^iVih YVYjcZcXaVkZY^c{b^XdXdc\gVcYZh k^hjVa^cYjhignegd[Zhh^dcVahidWVhZ >CHI>IJIBJC>8>E6A ad\†hi^fjZheZgd[Zg^gVahegd[Zhh^d" [VX^a^YVYZhad\†hi^XVheVgVd[gZXZgVadh i]Z^gÒabegd_ZXih]ZgZ# 9É688>â8JAIJG6A9:B6I6Gâ cVahfjZYZX^YZ^m^cgdYVg"]^ZahhZjh egd[Zh^dcVaZhfjZYZX^YVcgdYVgVaa† ?dVcHVadb egd_ZXiZh# hjhegdnZXidh# I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^cBViVg‹ 8#HVci?dhZe!.(.Vm/ (). h]djaYXdciVXii]ZX^inÉhBjc^X^eVa %-(%'BViVg‹ AZhegdYjXidgZh^ciZgZhhVYZhVgdYVg AVhegdYjXidgVh^ciZgZhVYVhZcgdYVg >chi^ijiZ[dg8jaijgVa6Xi^dc# IZa#/ ().*-'&(+ VaVX^jiViYZBViVg‹hÉ]VcYZY^g^\^g ZcaVX^jYVYYZBViVg‹YZWZg{cY^g^" _hVadb5V_bViVgd#XVi VaÉ>chi^ijiBjc^X^eVaYÉ6XX^‹8jaijgVa \^ghZVa>chi^ijidBjc^X^eVaYZ6XX^‹c YZaVX^jiVi# 8jaijgVaYZaVX^jYVY# &%+ .*-'(+& .(.

.($' CEDJ=7J 6?JCI6B:CI9:BDCI<6I Bdci\Vi!h^ijViV&)fj^aŒbZigZhVa Bdci\Vi!h^ijVYdV&)`^a‹bZigdhVa H^ijViZY&)`^adbZigZhcdgi]d[7VgXZ" EGDBD8>â:8DCäB>86 6ccV<^b‚cZo^7ZVKdaiZh cdgYYZ7VgXZadcV!‚hjcedWaZXdhiV" cdgiZYZ7VgXZadcV!ZhjcejZWadXdh" adcV!Bdci\Vi^hVXdVhiVaidlcl^i]V 8#YZEVgZ8aVgZi!h$c cZgVbWjcVXjgiV]^hiŒg^VÒchVaÉVcn iZgdXdcjcVXdgiV]^hidg^V]VhiV&.%.(.(( h]dgi]^hidgn^ilVhbZgZanVY^hig^Xid[ %-(.((# IZa#/ ().%Bdci\Vi &.((cdZgVb‚hfjZjcWVgg^YZI^VcV# cdZgVb{hfjZjcWVgg^dYZI^VcV# I^VcVjci^a&.)%*% :cZabVgXYZaYZhZckdajeVbZci^cYjh" :cZabVgXdYZaYZhVggdaad^cYjhig^Va I]ZidlcWZ\Vcid\gdlYjg^c\i]Z egdbZXdbdci\Vi5Y^WV#XVi ig^VafjZkVk^jgZ8ViVajcnV!Bdci\VikV k^k^Ydedg8ViVajŠV!Bdci\ViXgZX^‹n eZg^dYd[^cYjhig^VaYZkZadebZci^c lll#bdci\Vi#XVi Xg‚^mZg^kVYZheaZ\VgaVhZkVediƒcX^V YZhVggdaa‹hjediZcX^V^cYjhig^VaZcZa 8ViVadc^V!l]Zci]Z^bedgiVci^cYjh" ^cYjhig^VaVaWVgg^YZaZhBVaadgfj^cZh# WVgg^dYZAVhBVaadgfj^cVh#6ZaadhZ ig^VaVgZVd[AZhBVaadgfj^cZhhegVc\ 6VfjZhiVX^gXjbhi|cX^V!hÉ]^kVV[Z\^g hjb‹aVXgZVX^‹cYZaV8dadc^V6g\Zc" je#I]^hZmeVch^dc!Vadc\l^i]i]Z aVXgZVX^‹YZaV8daŒc^V6g\Zci^cV! i^cV!aVZm^hiZcX^VYZjcVeVggdfj^Vn ZhiVWa^h]bZcid[i]Z8daŒc^V6g\Zci^cV aÉZm^hiƒcX^VYÉjcVeVggŒfj^V^XZbZci^g^ jcXZbZciZg^degde^dh!nfjZaVk^YV ZhiViZVcYi]Z[VXii]ViBdci\Vi]VY^ih egde^h!^ZaYZhZckdajeVbZciYÉjcV XjaijgVanX†k^XVhZYZhVggdaaVWVVa dlceVg^h]X]jgX]VcYXZbZiZgnVcY k^YVXjaijgVa^X†k^XVVabVg\ZYZI^VcV! bVg\ZcYZI^VcV!X^gXjchiVcX^VhfjZ VXjaijgVaVcYX^k^Xa^[ZhZeVgViZ[gdb XdhVfjZkVYdcVgXdbVgZhjaiVifjZ YZiZgb^cVgdcaVXdchi^ijX^‹cYZacjZkd I^VcV!ÒcVaanaZYidi]ZXdchi^iji^dcd[ ‚hXdchi^ij†hZacdj6_jciVbZciYZ 6njciVb^ZcidYZBdci\Vi# i]ZcZlBdci\ViadXVaVji]dg^in# Bdci\Vi# AVXdchigjXX^‹cYZaVa†cZVYZ[Zggd" I]ZXdchigjXi^dcd[i]ZgV^alVna^cZ AVXdchigjXX^‹YZaVa†c^VYZ[ZggdXVgg^a XVgg^aYZ7VgXZadcVVBViVg‹Zc&-)- [gdb7VgXZadcVidBViVg‹^c&-)- YZ7VgXZadcVVBViVg‹Za&-)-^YZ nYZaVVjide^hiVYZaBVgZhbZ!ZcaV VcYd[i]ZBVgZhbZbdidglVn^c aÉVjide^hiVYZaBVgZhbZ!ZcaVhZ\dcV hZ\jcYVb^iVYYZah^\adMM!]VcXdc" i]ZhZXdcY]Va[d[i]Z'%i]XZcijgn bZ^iViYZahZ\aZMM!]VcXdcY^X^dcVi Y^X^dcVYdegd[jcYVbZciZaVgZVa^YVY egd[djcYanVaiZgZYi]Ze]nh^XVaVcY egd[jcYVbZciaVgZVa^iVi]jbVcV^ ]jbVcVn[†h^XVYZBdci\Vi!egdedg" ]jbVcX^gXjbhiVcXZhd[i]Zidlc! [†h^XVYZBdci\Vi^]VcegdedgX^dcViVa X^dcVcYdVabjc^X^e^djcVÒhdcdb†V h]Ve^c\VaVcYhXVeZd[XdcigVhihl^i] bjc^X^e^jcVÒhdcdb^VYZXdcigVhidh YZXdcigVhiZhfjZadXdck^ZgiZZcjc hjeZgWhZii^c\h[dgÒabh]ddih#=ZgZ! fjZZaXdckZgiZ^mZcjcZhXZcVg^^YZVa ZhXZcVg^d^YZVaeVgVadhgdYV_Zh#6h†! Vadc\h^YZWZVX]ZhVcYdaYhigZZih eZggdYVg"]^#6^m†!aZheaVi\Zh^ZahVc" aVheaVnVhnaVhVci^\jVhXVaaZh!Xdc a^cZYWnadl!l]^iZ]djhZh!^hXdch^Y" i^XhXVggZgh!VbWXVhZhWV^mZh^WaVc" XVhVhWV_VhnWaVcXVh!Xdck^kZcXdc ZgVWaZ^cYjhig^Va]Zg^iV\Z#BdgZdkZg! fjZh!Xdck^jZcVbWZaZbZcih^odcZh ZaZbZcidhnodcVh^cYjhig^VaZh0naVgZY i]ZgZXZcianXdchigjXiZYcZildg`d[ ^cYjhig^Vah0^aVmVgmVYÉZfj^eVbZcih YZZfj^eVb^Zcidhbjc^X^eVaZhnodcVh bjc^X^eVahZgk^XZhVcY\gZZcodcZh bjc^X^eVah^odcZhkZgYZhYZXdch" kZgYZhYZXdchigjXX^‹cb{hgZX^ZciZ egdk^YZVhZg^Zhd[h^iZh^YZVaVh igjXX^‹b‚hgZXZciegdedgX^dcZcjcV egdedgX^dcVcjcVhZg^ZYZZheVX^dh adXVi^dch[dgVjY^dk^hjValdg`hd[Vaa hƒg^ZYÉZheV^h^Ydc^heZgYjg"]^ViZgbZ ^Y‹cZdheVgVaaZkVgVXVWdidYdi^edYZ `^cYh!VhlZaaVh[VX^a^i^ZhidbZZiVaa idii^ejhYZgdYVi\ZhdeZghVi^h[ZgaZh gdYV_ZhdhVi^h[VXZgaVhcZXZh^YVYZh VYY^i^dcVaegdYjXi^dccZZYhXVhi^c\! cZXZhh^iVihXdbeaZbZci|g^ZhYZaV XdbeaZbZciVg^VhYZaVegdYjXX^‹c XViZg^c\!gZ]ZVghVah!ZiX## egdYjXX^‹X|hi^c\!XViZg^c\!VhhV_dh#### XVhi^c\!XViZg^c\!ZchVndh!ZiX## &%.()+.()+.Vm/ (). :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .

($'
EZgYjgViZgbZjcgdYVi\ZVabjc^X^e^! EVgVaaZkVgVXVWdgdYV_ZhZcZabjc^" I]dhZhZZ`^c\idÒab^ci]ZidlcVgZ
jh]ZjYZedhVgZcXdciVXiZVbW X^e^d!ZhegZX^hdedcZghZZcXdciVXid gZfj^gZYidXdciVXiBdci\ViAdXVa
aÉ|gZVYZEgdbdX^‹:XdcŒb^XVYZ XdcZa{gZVYZEgdbdX^‹c:Xdc‹b^XV 6ji]dg^in:Xdcdb^XEgdbdi^dc9Z"
aÉ6_jciVbZciYZBdci\Vi# YZa6njciVb^ZcidYZBdci\Vi# eVgibZci#

6?JCI6B:CI9:BDCI<6I
EGDBD8>â:8DCäB>86
6ccV<^b‚cZo^7ZVKdaiZh
8#YZEVgZ8aVgZi!h$c
%-(.%Bdci\Vi
IZa#/ ().()+.%,(,
;Vm/ ().()+.)%*%
egdbZXdbdci\Vi5Y^WV#XVi
lll#bdci\Vi#XVi

&%-

($'
CKH7

BjgV‚hjcedWaZYZbjciVcnVeZi^i BjgVZhjcVeZfjZŠVadXVa^YVY BjgV^hVi^cn!e^XijgZhfjZbdjciV^c
^e^cidgZhXfjZXdchZgkVidiZahZj bdciVŠZhVne^cidgZhXVfjZXdchZgkV k^aaV\Zi]ViXdchZgkZhVaa^ihbZY^Z"
ZcXVcibZY^ZkVa!VbWXVhZhYZeZYgV! idYdhjZcXVcidbZY^ZkVa!XdcXVhVh kVaX]Vgb!l^i]hidcZ"Wj^ai]djhZh!
XVggZgh^eaVXZhfjZhÉdg\Vc^ioZcVa YZe^ZYgV!XVaaZhneaVoVhdg\Vc^oVYVh higZZihVcYhfjVgZh]jYYa^c\VgdjcY
kdaiVciYZaÉZh\a‚h^Vgdb|c^XVYZHVci VagZYZYdgYZaV^\aZh^Vgdb{c^XVYZ i]ZGdbVcZhfjZ8]jgX]d[HVciBVgi†!
BVgi†^fjZgZhhZ\jZ^mZcZaXdbea^XVi HVciBVgi†nfjZgZh^\jZcZaXdbea^" VYVei^c\idi]ZhiZZeiZggV^cdcl]^X]
gZaaZjhdWgZZafjVahÉV^mZXVaVk^aV# XVYdgZa^ZkZhdWgZZafjZhZVaoVaV ^ieZgX]Zh#
edWaVX^‹c#

6?JCI6B:CI9:BJG6
:j\Zc^:hide|8VakZi
8#YZEj^\"\^a^!h$c
%-',-BjgV
IZa#/ ().(-(&,''+ 
()+.%.+&&)+
;Vm/ ().(-(&+%&%
Zj\Zc^ZhideV5\bV^a#Xdb
lll#bjgV#Y^WV#Zh

Ijg^hbZYZaZhKVaahYZaBdciXVj
IZa#/ ().(-(&-(,*

&%. :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH

($'

6?JCI6B:CI9:BJG6
:j\Zc^:hide|8VakZi
8#YZEj^\"\^a^!h$c
%-',-BjgV
IZa#/ ().(-(&,''+ 
()+.%.+&&)+
;Vm/ ().(-(&+%&%
Zj\Zc^ZhideV5\bV^a#Xdb
lll#bjgV#Y^WV#Zh

Ijg^hbZYZaZhKVaahYZaBdciXVj
IZa#/ ().(-(&-(,*

H^ijViVX^cfjVciVb^cjihYZ7VgXZ" H^ijVYdVX^cXjZciVb^cjidhYZ H^ijViZYÒ[inb^cjiZh[gdb7VgXZadcV
adcV^VbZcnhYZb^i_V]dgVYZaEVgX 7VgXZadcV!nVbZcdhYZbZY^V]dgV VcYaZhhi]Vc]Va[Vc]djg[gdbi]Z
6jY^dk^hjVaYZ8ViVajcnVVIZggVhhV! YZaEVgX6jY^dk^hjVaYZ8ViVajcnV EVgX6jY^dk^hjVaYZ8ViVajcnV^c
[dgbVeVgiYZaEVgXCVijgVaYZHVci ZcIZggVhhV![dgbVeVgiZYZaEVgfjZ IZggVhhV!BjgVa^Zh^ch^YZi]ZHVci
AadgZcYZBjci^aÉDWVX!^d[ZgZ^mjc CVijgVaYZHVciAadgZcYZBjcin AadgZcYZBjci^aÉDWVXCVijgVaEVg`!
ZcidgceaZYZXVgZcZh!idggZcih!XdkZh! AÉDWVX!d[gZX^ZcYdjcZcidgcdYZ i]ZhjggdjcY^c\VgZVg^X]^cbdjciV^c
[dcih^WVabZh# XjbWgZh!idggZciZh!XjZkVh![jZciZh XgZhih!higZVbh!XVkZh![djciV^chVcY
n\gjiVh# gdX`h]ZaiZgh#
6bWjcVaaVg\VigV_ZXiŒg^VXdbV
ZhXZcVg^YZY^kZghZhegdYjXX^dch 8dcjcVaVg\VigVnZXidg^VXdbd BjgV]VhVadc\]^hidgnVhVedejaVg
VjY^dk^hjVah!BjgV‚hjcZmXZaÕaZci ZhXZcVg^dYZY^[ZgZciZhegdYjXX^dcZh adXVi^dc[dgÒabh]ddihd[Vaa`^cYh!
eaVi‹cVijgVaVbWjcVWdcVd[ZgiVYZ VjY^dk^hjVaZh!BjgVZhjcZmXZaZciZ XdbW^c^c\^ihcVijgVaWZVjinVcY
hZgkZ^h^^c[gVZhigjXijgZh#FjVahZkda eaVi‹cVijgVaXdcjcVWjZcVd[ZgiV ^ciZgZhil^i]VcZmXZaaZcid[[Zgd[
egdYjXidgVfjZkja\j^gdYVg"]^!hÉ]VYZ YZhZgk^X^dhZ^c[gVZhigjXijgVh#AVh hZgk^XZhVcY^c[gVhigjXijgZ#I]dhZ
edhVgZcXdciVXiZVbWaÉ6_jciVbZci egdYjXidgVhfjZYZhZZcgdYVgZcZhV ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^cBjgVh]djaY
YZBjgV# adXVa^YVY!ZhegZX^hdfjZhZedc\VcZc XdciVXii]ZadXVaVji]dg^in#
XdciVXidXdcZa6njciVb^ZcidYZBjgV#

&&%

($'
F7?I7J=;I:;BJ;H

H^ijViVDhdcV!ZceaZcV8ViVajcnV JW^XVYdZcDhdcV!ZceaZcV8ViVajŠV H^ijViZY^cDhdcV8djcin!^ci]Z]ZVgi
^ciZg^dg!V-%fj^aŒbZigZhYZhYZ ^ciZg^dg!Zhi{V-%`^a‹bZigdhYZhYZ d[^caVcY8ViVadc^V!-%`^adbZigZh[gdb
7VgXZadcV^<^gdcV^WZcXdbjc^XVieZg 7VgXZadcVn<^gdcVnW^ZcXdbjc^XVYd Wdi]7VgXZadcVVcY<^gdcVVcYlZaa
XVggZiZgV^[ZggdXVgg^a!VfjZhiiZgg^idg^ edgXVggZiZgVn[ZggdXVgg^a#:hiZiZgg^" Xdbbjc^XViZYWngdVYVcYgV^a!i]Z
YZjWdcVeVgiYZaVhZkV]^hiŒg^V^Za idg^dYZWZWjZcVeVgiZYZhj]^hidg^V ]^hidg^XVcYhdX^d"ZXdcdb^XYZkZade"
hZjYZhZckdajeVbZcihdX^dZXdcŒb^X nhjYZhVggdaadhdX^dZXdc‹b^XdVag†d bZcid[i]^hVgZV^hYjZaVg\Zanid
Vag^jIZgfjZ!ZceVhhVgeZgVfjZhiZh IZg!fjZVaeVhVgedgZhiVgZ\^‹c!]V i]ZegZhZcXZi]ZG^kZgIZg#Gjcc^c\
XdcigVYZh!]VY^Wj^mVijcZhXZcVg^Zc igVoVYdjcZhXZcVg^dZcZafjZaV]jZaaV i]gdj\]i]ZgZ\^dc!i]Zg^kZg]Vhh]VeZY
fjƒaÉZbegZbiVYZab‹c^cYjhig^Va YZabjcYd^cYjhig^VahZbVc^ÒZhiV VaVcYhXVeZ^cl]^X]i]ZgZ^hXaZVg
fjZYVeVaZhVVaZhkdgZh^dcZcXVgVZh ZcaVhg^WZgVh!YdcYZidYVk†VejZYZc Zk^YZcXZd[^cYjhig^VaYZkZadebZci^c
edYZcXdciZbeaVgaZhfjZkVchZgZcZa XdciZbeaVghZaVhfjZZchjY†V[jZgdc ^ihWVc`h!l]ZgZk^h^idghXVchi^aahZZ
hZjbdbZciaZh»[|Wg^fjZhYZag^j¼# aVh»[{Wg^XVhYZag†d¼# i]Zh^iZhd[l]VilZgZdcXZ`cdlcVh
i]ZÆg^kZg[VXidg^ZhÇ#

8DCHDG8>9:IJG>HB:E6>H6I<:H
9:AI:G9ÉDHDC6
Cg^VHZggVaadc\V
8#YÉ:cg^XEgViYZaVG^WV!&,
%-*,%IdgZaa‹
IZa#/ ().(-*%).&*
;Vm/ ().(-*%*%%(
hZggVaadc\Vbc5Y^WV#XVi
lll#eV^hVi\ZhYZaiZg#Xdb

&&& :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH

($'
:aiZgg^idg^Zhi|bVgXVieZgej^\h^ :hiZiZgg^idg^di^ZcZXdbdXVgVXiZg†h" I]ZaVcYhXVeZ]ZgZ^hYdiiZYl^i]
ijgdchYZaVi†e^XVbVg\VYÉDhdcV!fjZ i^XVhaVhXjbWgZhnaVhXda^cVhYZaV eZV`hVcY]^aah!i]Zhd^ag^X]^ci]Z
[dgbZchZggZh^hZggVihfjZgZXd" i†e^XVbVg\VYZDhdcV!fjZ[dgbVc ine^XVaDhdcVbVga![dgb^c\gVc\Zh
WgZ^mZc[gdcYdhdhWdhXdhYZbjciVcnV h^ZggVhnadbVhXjW^ZgidhYZ[gdcYdhdh XdkZgZY^caZV[nbdjciV^c[dgZhi/
b^i_VcV[dgbViheZg[V^\h!gdjgZh! WdhfjZhYZbdciZbZY^d[dgbVYdh WZZX]!dV`!]dabdV`VcYbV_Zhi^X
Vao^cZh^eZahbV_ZhijdhdhedaaVc" edg]VnVh!gdWaZh!ZcX^cVhnbV_Zhijd" edeaVghi]Via^cZi]Zg^kZgVh^ieVhhZh
XgZhfjZVXdbeVcnZcZaeVhYZag^j! hdhX]dedhfjZVXdbeVŠVcZaeVhd i]gdj\]!bdcjbZciVaigZZhhdVg^c\
VgWgZhbdcjbZciVahfjZegZh^YZ^mZc YZag†d!{gWdaZhbdcjbZciVaZhfjZ dkZgWZVjinhedihd[ZcdgbdjhcVijgVa
Va\jch^cYgZihYZ\gVckVadgcVijgVa^ egZh^YZcVa\jcdhaj\VgZhYZ\gVckVadg kVajZ#
eV^hVi\†hi^X# cVijgVaneV^hV_†hi^Xd#
EVgi^XjaVgan^ciZgZhi^c\VgZi]Z
:heZX^VabZci^ciZgZhhVcihh‹cZah :heZX^VabZciZ^ciZgZhVciZhhdcadh bZVcYZghd[i]ZG^kZgIZg!c^cZiZZc
bZVcYgZhYZag^jIZg!Y^cdjZcZa bZVcYgdhYZag†dIZg!Y^ZX^cjZkZV ^ca^iiaZdkZg'*`^adbZigZh^cDhdcV
Xdc_jciYÉDhdcVZcedXb‚hYZ'*fj^" adaVg\dYZidYdZaXdc_jcidYZDhdcV 8djcin#I]^he]ZcdbZcdc!h]Ve^c\
aŒbZigZh#6fjZhi[ZcdbZcÓjk^Va!fjZ ZcedXdb{hYZ'*`^a‹bZigdh#:hiZ i]Zh]VgeWZcYhVcYijgchd[i]Zg^kZg
YZÒcZ^maZhXdgWZhdh^cjdh^iVihbdai [Zc‹bZcdÓjk^Va!fjZYZÒcZaVhegd" ]VhXgZViZY!^cijgc!Vjc^fjZ!]^\]an
egdcjcX^VYZhYÉjcXdggZciÓjk^Va!]V cjcX^VYVhXjgkVhdh^cjdh^YVYZhYZaV X]VgVXiZg^hi^XaVcYhXVeZ#
eZgÒaVijceV^hVi\Zc^X^XVgVXiZg†hi^X# Xdgg^ZciZ!]VeZgÒaVYdjceV^hV_Zc^Xd
nXVgVXiZg†hi^Xd# 6aaegdYjXi^dcXdbeVc^Zh^ciZgZhiZY
FjVahZkdaegdYjXidgV^ciZgZhhVYV ^cÒab^c\^ci]^hgZ\^dch]djaYXdciVXi
VgdYVgZcVa\jcYZahbjc^X^e^h AVhegdYjXidgVh^ciZgZhVYVhZcgdYVg i]ZEV^hVi\ZhYZaIZgYÉDhdcVIdjg^hi
YÉVfjZhiiZgg^idg^!hÉ]VYZedhVgZc ZcVa\jcdYZadhbjc^X^e^dhYZZhiZiZ" 7dVgY!l]^X]VXihVhVa^V^hdcWZ[dgZ
8DCHDG8>9:IJG>HB:E6>H6I<:H XdciVXiZVbWZa8dchdgX^YZIjg^hbZ gg^idg^d!YZWZg{cedcZghZZcXdciVXid i]ZadXVaVji]dg^i^ZhVcYegdk^YZh
9:AI:G9ÉDHDC6 EV^hVi\ZhYZaIZgYÉDhdcV!fjZVXijV XdcZa8dchdgX^dYZIjg^hbdEV^hVi\Zh VjY^dk^hjVa^cYjhignegd[Zhh^dcVahl^i]
Cg^VHZggVaadc\V XdbV^ciZgadXjidgVbWaZhVYb^c^h" YZaIZgYÉDhdcV!fjZVXiVXdbd [jaa^c[dgbVi^dcVWdjiadXVi^dchVcY
8#YÉ:cg^XEgViYZaVG^WV!&, igVX^dchadXVah^d[ZgZ^mVahegd[Zhh^d" ^ciZgadXjidgXdcaVhVYb^c^higVX^dcZh hZgk^XZhidhVi^h[nVYY^i^dcVaegdYjX"
%-*,%IdgZaa‹ cVahYZahZXidgVjY^dk^hjVaidii^ejh adXVaZhnd[gZXZVadhegd[Zh^dcVaZhYZa i^dccZZYhVXXdbbdYVi^dc!XViZg^c\
IZa#/ ().(-*%).&*
YÉ^c[dgbVX^‹hdWgZadXVa^ioVX^dch^ hZXidgVjY^dk^hjVaidYdi^edYZ^c[dg" VcYigVchedgi#
;Vm/ ().(-*%*%%(
hZggVaadc\Vbc5Y^WV#XVi
hZgkZ^hXdbeaZbZciVg^hVaVegdYjXX^‹ bVX^‹chdWgZadXVa^oVX^dcZhnhZgk^X^dh
lll#eV^hVi\ZhYZaiZg#Xdb Vaadi_VbZci!gZhiVjgVX^‹^igVchedgi# XdbeaZbZciVg^dhVaVegdYjXX^‹cVad"
_Vb^Zcid!gZhiVjgVX^‹cnigVchedgiZ#

&&'

($'
F7H9<BKL?7B:;BBBE8H;=7J

:aiZgg^idg^fjZXdbegƒcZaEVgX;ajk^Va :aiZgg^idg^dfjZXdbegZcYZZaEVgX I]ZVgZVZbWgVXZYWni]ZEVgX;ajk^Va
YZaAadWgZ\Vi^cXadjY^kj^iXdaŒc^Zhiƒm" ;ajk^VaYZaAadWgZ\Vi^cXajnZY^ZX^dX]d YZaAadWgZ\Vi^cXajYZhZ^\]iZZciZmi^aZ
i^ahh^ijVYZhVidXVgYZag^jfjZa^Y‹cV Xdadc^VhiZmi^aZhjW^XVYVh_jcidVag†d ZhiViZh!adXViZYdci]ZWVc`hd[i]Z
cdb!VahZjeVheZa7V^m7Zg\jZY|!V YZafjZidbVhjcdbWgZ!VhjeVhdedg G^kZgAadWgZ\ViVh^ieVhhZhi]gdj\]
jcV]dgVYZ7VgXZadcVeZgXVggZiZgV# Za7V^m7Zg\jZY|!VjcV]dgVYZ7Vg" 7V^m7Zg\jZY|8djcin!Vc]djg[gdb
6fjZhiZh[|Wg^fjZh!^ZaheZi^ihedWaZh XZadcVedgXVggZiZgV#:hiVh[{Wg^XVh! 7VgXZadcVWngdVY#I]ZhZ[VXidg^ZhVcY
fjZaZhVXdbeVcnVkZc!ZhXdbZcVgZc naVheZfjZŠVhedWaVX^dcZhfjZaZh i]Zi^cnk^aaV\Zhi]Vi\gZljeVgdjcY
VXdchigj^gYjgVciaVhZ\dcVbZ^iViYZa VXdbeVŠVc!XdbZcoVgdcVXdchigj^ghZ i]Zb!WZ\VcidWZWj^ai^ci]Zb^Y"&.i]
hZ\aZM>M^kVcZhiVgZc[jcX^dcVbZci ZcaVhZ\jcYVb^iVYYZah^\adM>MnhZ XZcijgnVcYdeZgViZYjci^ai]ZiZmi^aZ
ÒchVaVXg^h^YZahZXidgiƒmi^a^ZaiVc" bVcijk^ZgdcVXi^kVh]VhiVaVXg^h^hYZa ^cYjhignXg^h^haZYidi]ZXadhjgZd[
XVbZciYZaVbV_dg^VYZaZh^cYhig^Zh hZXidgiZmi^anZaX^ZggZYZaVbVndg†V bdhi^ci]Z&.-%hVcY.%h#
VahVcnhkj^iVciV^cdgVciVYZahZ\aZMM# YZaVh^cYjhig^VhZcadhVŠdhdX]ZciVn 
 cdkZciVYZah^\adMM#

8DCHDG8>9:AE6G8
;AJK>6A9:AAAD7G:<6I
IdggZYZaÉ6bdYZK^aVYdb^jCdj
%-+-%<^gdcZaaV
IZa#$;Vm/ ().(-'*%+-.
^c[d5eVgXÓjk^Va#dg\
lll#eVgXÓjk^Va#XVi

&&( :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH

($'

8DCHDG8>9:AE6G8
;AJK>6A9:AAAD7G:<6I
IdggZYZaÉ6bdYZK^aVYdb^jCdj
%-+-%<^gdcZaaV
IZa#$;Vm/ ().(-'*%+-.
^c[d5eVgXÓjk^Va#dg\
lll#eVgXÓjk^Va#XVi

6XijVabZci!ZcVfjZhiZcidgc]^]V 6XijVabZciZ!ZcZhiZZcidgcdeZg" I]Zldg`ZghÉ]djhZh!cdldXXje^ZY
ZcXVgVZah]VW^iVi\ZhYZahigZWVaaV" bVcZXZcZce^ZaVhk^k^ZcYVhYZadh WnadXVaeZdeaZ!VgZhi^aahiVcY^c\^c
Ydgh!VgVdXjeViheZgkZ‰chYZaVodcV! igVWV_VYdgZh!dXjeVYVh]dnedgkZX^" i]^hVgZV!l]^ahihZkZgVa[VXidg^ZhVgZ
Va\jcZh^cYhig^ZhZc[jcX^dcVbZci^! cdhYZaVodcV!Va\jcVh^cYjhig^VhZc hi^aaldg`^c\VcYdi]ZghVgZXdchZgkZY
ZcVa\jchXVhdh!aZh[|Wg^fjZhiVaXdb [jcX^dcVb^Zcidn!ZcVa\jcdhXVhdh! ZmVXianVhi]ZnlZgZl]Zci]Z^gegd"
kVcfjZYVgfjVckVcYZ^mVgYZegdYj^g# [{Wg^XVhiVaXdbdfjZYVgdcXjVcYd YjXi^kZa^[ZXVbZidVcZcY#
YZ_VgdcYZegdYjX^g#
6aÉVgfj^iZXijgV^cYjhig^VaXVgVXiZg†hi^" 7Zh^YZhi]ZX]VgVXiZg^hi^X^cYjhig^Va
XVYZaVodcV!hÉ]^hjbZcZaheV^hVi\Zh 6aVVgfj^iZXijgV^cYjhig^VaXVgVXiZg†h" VgX]^iZXijgZ[djcY^ci]^hVgZV!i]Z
XgZViheZag^jAadWgZ\ViVahZjeVheZg i^XVYZaVodcV!hZhjbVcadheV^hV_Zh G^kZgAadWgZ\Vi]VhVahdh]VeZYine^XVa
aZhXdaŒc^Zhiƒmi^ah# XgZVYdhedgZag†dAadWgZ\ViVhjeVhd VcY^ciZgZhi^c\aVcYhXVeZhVh^iÓdlh
edgaVhXdadc^VhiZmi^aZh# eVhii]ZiZmi^aZZhiViZh#
:a8dchdgX^YZaEVgX;ajk^VaYZaAadWgZ"
\ViigZWVaaVeZgegZhZgkVgZaeVig^bdc^ :a8dchdgX^dYZaEVgX;ajk^VaYZa I]ZEVgX;ajk^VaYZaAadWgZ\Vi8dchdg"
XjaijgVa^cVijgVaYÉVfjZhiiZgg^idg^!^ AadWgZ\ViigVWV_VedgaVXdchZgkVX^‹c i^jbldg`hidXdchZgkZi]ZcVijgVa
Va]dgV^ciZciV[dbZciVg"cZZaYZhZc" YZaeVig^bdc^dXjaijgVancVijgVaYZ VcYXjaijgVa]Zg^iV\Z^ci]^hVgZV!
kdajeVbZciZXdcŒb^X^ijg†hi^X^VXijV ZhZiZgg^idg^d!VaVkZofjZ^ciZciV l]^ahiVahdegdbdi^c\^ihZXdcdb^XVcY
XdbV^ciZgadXjidgeZgVahegdYjXidgh [dbZciVghjYZhVggdaadZXdc‹b^Xdn idjg^hiYZkZadebZci#I]Z8dchdgi^jb
^ciZgZhhVihVgdYVgZcaVhZkV|gZV ijg†hi^Xd!nVXiVXdbd^ciZgadXjidgYZ VahdVXihVhVa^V^hdc[dgegdYjXi^dc
YÉ^cÓjƒcX^V# adhegdYjXidgZh^ciZgZhVYdhZcgdYVg XdbeVc^Zh^ciZgZhiZY^cÒab^c\^c^ih
Zchj{gZVYZ^cÓjZcX^V# VgZVd[^cÓjZcXZ#

&&)

BCEDJI.DO 8DCHDG8>9:IJG>HB: AVodcVYZaÉ6ai8dc\dhi^aVEaVcVYZ AVodcVYZa6ai8dc\dhinaVEaVcVYZ I]Z6ai8dc\dhiVcYEaVcVYZK^X EDGI:H9:ABDCIH:CN BZaX^dg.%`^a‹bZigdhYZ 8djcin!hdbZ.($' FEHJ.i]XZcijgn# &&* :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .I:.%`^adbZigZh[gdb XVhZiVYZ[jhiV 7VgXZadcV!VbWjceV^hVi\ZcVijgVa 7VgXZadcV!XdcjceV^hV_ZcVijgVafjZ 7VgXZadcV!Vb^YVcVijgVaaVcYhXVeZ %-**&IdcV fjZi‚aÉV^\jVXdbVegdiV\dc^hiV^Za i^ZcZZaV\jVXdbdegdiV\dc^hiVnZa ^cl]^X]lViZg^hVaZVY^c\[ZVijgZ IZa#/ ().VWg‚^K^aV K^XZhi|h^ijVYVVahjYYZaVXdbVgXV K^XZhi{h^ijVYVVahjgYZaVXdbVgXV gZ\^dc^hadXViZY^ci]Zhdji]d[DhdcV ¿gZVYZaZh)XVggZiZgZh YÉDhdcV!Vjch.&' EVgXYZaBdcihZcnXdbVZbWaZbV# EVgfjZYZaBdcihZcnXdbdZbWaZbV# VcYl]dhZbdhidjihiVcY^c\h^iZ^h ijg#aVeaVcV5Y^WV#XVi AVegdm^b^iViVahXZcigZhjgWVch!aV AVegdm^b^YVYVadhXZcigdhjgWVcdh! i]ZBdcihZcnCVijgVaEVg`#I]Vc`h lll#edgiZhYZabdcihZcn#Xdb WdcVcVXa^bVidaŒ\^XV^aÉZhiVWa^bZci aVWdcVcoVXa^bVida‹\^XVnZaZhiVWaZ" idi]Zegdm^b^ind[i]ZX^in!i]ZhjeZgW YZWVacZVg^hXdckZgi^gZcVa\jchYZah X^b^ZcidYZWVacZVg^dhXdck^gi^Zgdc! Xa^bViZVcYi]ZheV]diZahZhiVWa^h]ZY hZjhbjc^X^e^hZcaadXhYÉZhi^jZ^\YZ Va\jcdhYZhjhbjc^X^e^dhZcXZcigdh ]ZgZ!bVcnd[i]Zidlch^ci]^hVgZV aVWjg\Zh^VXViVaVcVYZhYZaVYVggZg^V YZkZgVcZdYZaVWjg\jZh†VXViVaVcV WZXVbZedejaVghjbbZggZhdgih[dg YZahZ\aZM>M# YZhYZÒcVaZhYZah^\adM>M# i]Z8ViVaVcWdjg\Zd^h^Z^ci]ZaViZ" &.(-&'*.%fj^aŒbZigZhYZ YZDhdcV!Vjcdh.

VWg‚^K^aV iZgg^idg^!hÉ]VYZedhVgZcXdciVXiZ XdcZa8dchdgX^dYZIjg^hbdEdgiZh EdgiZhYZaBdcihZcnIdjg^hi7dVgY! ¿gZVYZaZh)XVggZiZgZh VbWZa8dchdgX^YZIjg^hbZEdgiZhYZa YZaBdcihZcn!fjZVXiVXdbd^ciZgad" l]^X]VXihVhVa^V^hdcWZ[dgZi]ZadXVa XVhZiVYZ[jhiV BdcihZcn!fjZVXijVXdbV^ciZgadXj" XjidgXdcaVhVYb^c^higVX^dcZhadXVaZh Vji]dg^i^ZhVcYegdk^YZhVjY^dk^hjVa %-**&IdcV idgVbWaZhVYb^c^higVX^dchadXVah^ nd[gZXZVadhegd[Zh^dcVaZhYZahZXidg ^cYjhignegd[Zhh^dcVahl^i][jaa^c[dg" IZa#/ ().($' AV]^hiŒg^V]VYZ^mVihdWgZZabVhh†h AV]^hidg^V]VYZ_VYdhdWgZZabVX^od BdgZdkZg!adXVa]^hidgn]VhVahdaZ[ii]Z aÉZbegZbiVYÉjceVhhViVXi^j^kVg^Vi# aV]jZaaVYZjceVhVYdVXi^kdnkVg^VYd# igVXZhd[Vg^X]eVhiVaadkZgi]ZhZ]^aah# 6^m†!hÉ]^edYZcigdWVggZhiZh^WZgZh! 6h†!ejZYZc]VaaVghZgZhidh†WZgdh!cj" I]ZdjihiVcY^c\aVcYbVg`h^ci]ZVgZV cdbWgdhZhZh\a‚h^Zhgdb|c^fjZh bZgdhVh^\aZh^Vhgdb{c^XVhnXVhi^aadh! ^cXajYZ>WZg^VcgZbV^ch!GdbVcZhfjZ ^XVhiZaah^!Òch^idi!eZi^ih^cYgZih Z^cXajhdeZfjZŠdhaj\VgZhYdcYZhZ X]jgX]Zh!VcYXVhiaZh!VhlZaaVh fjZhZgk^gZcYÉVbV\ViVaaViZbjih ZhXdcY^ZgdciZb^YdhWVcYdaZgdh# hZXajYZYhedihjhZYVh]^YZdjihWn WVcYdaZgh# bVgVjY^c\WVcY^ih# AVhegdYjXidgVh^ciZgZhVYVhZcgdYVg 8DCHDG8>9:IJG>HB: FjVahZkdaegdYjXidgV^ciZgZhhVYVV ZcVa\jcdYZadhbjc^X^e^dhYZZhiZ EgdYjXi^dcXdbeVc^Zh^ciZgZhiZY^c EDGI:H9:ABDCIH:CN gdYVgZcVa\jcYZahbjc^X^e^hYÉVfjZhi iZgg^idg^d!YZWZg{cedcZghZZcXdciVXid Òab^c\^ci]ZVgZVh]djaYXdciVXii]Z BZaX^dg.&' ijg#aVeaVcV5Y^WV#XVi d[ZgZ^mVahegd[Zhh^dcVahYZahZXidgVj" VjY^dk^hjVaidYdi^edYZ^c[dgbVX^‹c bVi^dcVWdjiadXVi^dchVcYhZgk^XZhid lll#edgiZhYZabdcihZcn#Xdb Y^dk^hjVaidii^ejhYÉ^c[dgbVX^‹hdWgZ hdWgZadXVa^oVX^dcZhnhZgk^X^dhXdb" bZZiVYY^i^dcVaegdYjXi^dccZZYhVX" adXVa^ioVX^dch^hZgkZ^hXdbeaZbZciVg^h eaZbZciVg^dhVaVegdYjXX^‹c!Xdbd XdbbdYVi^dc!XViZg^c\VcYigVchedgi# VaVegdYjXX^‹!XdbVgVaÉVaadi_VbZci!aV ZaVad_Vb^Zcid!aVgZhiVjgVX^‹cnZa gZhiVjgVX^‹^ZaigVchedgi# igVchedgiZ# &&+ .(-&'*.

BB :abjc^X^e^YZGV_VYZaaZhi|h^ijVi :abjc^X^e^dYZGV_VYZaaZhi{ZcaV I]Zidlcd[GV_VYZaa^hh^ijViZY^ci]Z VaVeVgidg^ZciVaYZaVXdbVgXVYZa eVgiZdg^ZciVaYZaVXdbVgXVYZa7V\Zh! ZVhid[7V\Zh8djcin^cXZcigVa8ViV" 7V\Zh!VaXZcigZYZ8ViVajcnV#:ahZj ZcZaXZcigdYZ8ViVajŠV#Hji‚gb^cd adc^V#I]Zbjc^X^eVaVgZV^h)*hfjVgZ iZgbZbjc^X^eVa‚hYZ)*fj^aŒbZigZh bjc^X^eVai^ZcZ)*`^a‹bZigdhXjVYgV" `^adbZigZhVcY]VhVedejaVi^dcd[ fjVYgVih^VXjaaVakdaiVciYZfjVigZ" YdhnVXd\ZXZgXVYZXjVigdX^Zcidh hdbZ[djg]jcYgZYeZdeaZ!Y^hig^WjiZY XZcih]VW^iVcihgZeVgi^ihZch^hcjXa^h ]VW^iVciZhgZeVgi^YdhZchZ^hcXaZdh ^ch^m]VbaZihVcYVcjbWZgd[igVY^" YZedWaVX^‹^ZcjcXdc_jciYZbVh^Zh YZedWaVX^‹cnZckVg^VhbVh†Vh i^dcVa[Vgb]djhZhhXViiZgZYVaadkZg Y^hhZb^cVYZhfjZXdcÒ\jgZcjcV\gVc Y^hZb^cVYVhfjZXdcÒ\jgVcjcV\gVc i]ZVgZV!l]^X]^h[jaad[hjgeg^h^c\ Y^kZgh^iViYZgVXdchhdgegZcZciheZgVa Y^kZgh^YVYYZg^cXdcZhhdgegZcYZciZh cdd`hVcYXgVcc^ZhXZgiV^cidYZa^\]i egdYjXidgVjY^dk^hjVa# eVgVZaegdYjXidgVjY^dk^hjVa# VjY^dk^hjVaegdYjXZgh# 6iVchdahjcV]dgVYZaVX^jiViYZ 6iVch‹adjcV]dgVYZaVX^jYVYYZ ?jhiVc]djg[gdbi]ZX^ind[7VgXZ" 7VgXZadcV!ZaiZgbZbjc^X^eVaYZGV_V" 7VgXZadcV!Zai‚gb^cdbjc^X^eVaYZ adcV!GV_VYZaa^hVidlcl]^X]Zc_dnh YZaa\VjYZ^mYZWdcZhXdbjc^XVX^dch! GV_VYZaa\doVYZWjZcVhXdbjc^XVX^d" ZmXZaaZciXdbbjc^XVi^dchi]Vc`hid^ih \g|X^ZhVaÉZhiVX^‹YZ[ZggdXVgg^a^V cZh!\gVX^VhVaVZhiVX^‹cYZ[ZggdXVgg^a gV^alVnhiVi^dcVcYi]Zegdm^b^ind[i]Z aÉ:^mIgVchkZghVa8"'*# nVa:_ZIgVchkZghVa8"'*# 8"'*gdVY:^mIgVchkZghVa# 6?JCI6B:CI9:G6?69:AA 8#BV_dg!( %-'*+GV_VYZaa IZa#/ ().Vm/ (). :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .($' H7@7:.(-(+-%'+ .(-(+-%'+ gV_VYZaa5Y^WV#XVi lll#gV_VYZaa#dg\ &&.

Vg[gdbi]ZbVYY^c\XgdlY!GV_VYZaa YZhegƒcjcV^gZbZY^ZkVa#9ZhYZYVai X^e^dYZhegZcYZjcV^gZbZY^ZkVa# ^h^bWjZYl^i]VbZY^ZkVaV^g#EZgX]ZY YÉjcijg‹!aVbVhh^hhVZY^ÒXVX^‹\Œi^XV 9ZhYZadVaidYZjcVXda^cV!aVbVX^oV dcV]^aa!i]Z\gZVi<di]^XXVhiaZ YZaXVhiZaahZcndgZ_VZacjXa^Vci^X!VbW ZY^ÒXVX^‹c\‹i^XVYZaXVhi^aadYdb^cV idlZghdkZgi]ZdaYidlcl^i]^iheVkZY ZahXVggZghZbeZYgVih!aV^bedcZci ZacXaZdVci^\jd!XdchjhXVaaZhZb" higZZih!i]Z^begZhh^kZ8]jgX]d[ Zh\a‚h^VYZHVci>hXaZ^HVciVK^XiŒg^V^ eZYgVYVh!aV^bedcZciZ^\aZh^VYZHVci HVci>hXaZVcYHVciVK^XiŒg^VVcYi]Z aVE^cVXdiZXV"BjhZj#AVg^ZgVYZGV_V" >hXaZnHVciVK^XiŒg^VnaVE^cVXdiZXV" BjhZjbVcY6gi<VaaZgn#I]ZGV_VYZaa YZaaigVkZhhVZaiZgbZYÉdZhiVZhi^Zch BjhZd#:aidggZciZYZGV_VYZaaXgjoV g^kZgXgdhhZhi]Zbjc^X^eVa^in[gdb bdhigVjcV\Zd\gVÒVVXX^YZciVYVVbW Zai‚gb^cdYZdZhiZVZhiZ!VadaVg\d lZhiidZVhi!i]gdj\]VgdX`naVcYhXVeZ eV^hVi\ZhgZeaZihYZ[dcih!hZggZiZh! YZjcV\Zd\gV[†VVXX^YZciVYVXdc YdiiZYl^i]heg^c\h!XgZhih!]^aahVcY ijgdch!^eaVcZaah!VbWcdbWgdhdh eV^hV_ZhgZeaZidhYZ[jZciZh!bdciZh! ÓViaVcYh!l]ZgZXdjciaZhheVi]hVlV^i XVb^cheZgYZhXdWg^g# Xda^cVhnaaVcjgVh!XdccjbZgdhdh idWZY^hXdkZgZY# XVb^cdhedgYZhXjWg^g# GV_VYZaaedhVidiZhaZhhZkZhadXVa^ioV" GV_VYZaad[[Zgh^ihbVcnadXVi^dchidVaa X^dchVaVY^hedh^X^‹YZfj^kja\j^ GV_VYZaaedcZidYVhhjhadXVa^oVX^dcZh i]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\]ZgZ#Egd" gdYVg"]^^d[ZgZ^mjchZgkZ^eZghdcVa^i" VaVY^hedh^X^‹cYZfj^ZcYZhZZaaZkVg YjXi^dcXdbeVc^ZhVgZ^ck^iZYidXdc" oViVigVk‚hYZaeZghdcVaYZaÉ6_jc" VXVWdVaa†hjhgdYV_Zh!d[gZX^ZcYdjc iVXii]ZadXVaVji]dg^inWniZaZe]dcZ iVbZci!VbWZafjVaZhediXdciVXiVg hZgk^X^deZghdcVa^oVYdVigVk‚hYZa dgZbV^aidgZXZ^kZeZghdcVaViiZci^dc iZaZ[Œc^XVbZcidVigVk‚hYZaXdggZj eZghdcVaYZa6njciVb^Zcid!XdcZafjZ [gdbXdjcX^aeZghdccZa# ZaZXigŒc^X# ejZYZZhiVWaZXZghZXdciVXidiZaZ[‹c^Xd dVigVk‚hYZaXdggZdZaZXig‹c^Xd# 6?JCI6B:CI9:G6?69:AA 8#BV_dg!( %-'*+GV_VYZaa IZa#/ ().(-(+-%'+ .($' 6aajcnViYZbjai^ijYh!Zabjc^X^e^ AZ_dhYZaVhbjai^ijYZh!ZhiZbjc^" .(-(+-%'+ gV_VYZaa5Y^WV#XVi lll#gV_VYZaa#dg\ &&- .Vm/ ().

)*(&** .BB H^ijViV'%fj^aŒbZigZhYZ7VgXZadcV! H^ijVYdV'%`^a‹bZigdhYZ7VgXZadcV! H^ijViZY'%`^adbZigZhcdgi]d[ HVWVYZaa‚hjcVci^XcjXa^^cYjhig^Va HVWVYZaaZhjcVci^\jdcXaZd^cYjh" 7VgXZadcV!HVWVYZaa^hV[dgbZgiZmi^aZ iƒmi^aVXijVabZcigZXdckZgi^iZcjc ig^VaiZmi^aVXijVabZciZgZXdckZgi^Yd idlccdligVch[dgbZY^cidVYncVb^X XZcigZVXi^jYZhZgkZ^hVbWjcV^ciZc" ZcXZcigdVXi^kdYZhZgk^X^dhXdcjcV hZgk^XZhZXidgXZcigZl^i]Vc^ciZchZ hVk^YVXjaijgVa^jcV^bedgiVcid[ZgiV ^ciZchVk^YVXjaijgVanjcV^bedgiVciZ XjaijgVaa^[ZVcYV[jaagVc\Zd[Wjh^" XdbZgX^Va# d[ZgiVXdbZgX^Va# cZhh[VX^a^i^Zh# 6?JCI6B:CI9:H6769:AA BdcihZHVjfjZi Ea#YZHVciGdX!& %-'%&HVWVYZaa IZa#/ ().)*(&'% bhVjfjZi5V_hVWVYZaa#XVi lll#hVWVYZaa#XVi &&. :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .(.(.($' I787:.Vm/ ().

(.)*(&** .($' :ckdaiVYVYZhZggZh^WdhXdh!^VbW GdYZVYVYZh^ZggVhnWdhfjZh!nXdc HjggdjcYZYWnbdjciV^chVcY[dgZhih! iZbeZgVijgZh^egZX^e^iVX^dchhjVjh iZbeZgVijgVhnegZX^e^iVX^dcZhhjVkZh HVWVYZaaZc_dnhVXa^bViZd[b^aYiZb" YjgVciidiaÉVcn!aVX^jiViXdchZgkV YjgVciZidYdZaVŠd!aVX^jYVYXdchZgkV eZgVijgZhVcYadlgV^c[Vaai]gdj\]dji bdhigZhYZeVig^bdc^]^hiŒg^X^XjaijgVa Z_ZbeadhYZeVig^bdc^d]^hi‹g^Xdn i]ZnZVg#I]ZX^inXdchZgkZh^bedgiVci ]ZgZiVYZhiVciYZaeVhhVi^cYjhig^Va XjaijgVa]ZgZYVYdhYZaeVhVYd^cYjh" ]^hidg^XVcYXjaijgVa]Zg^iV\Z!\ZcZgVi" iƒmi^aXdbegdXZYZcihYZaɃedXVYZa ig^VaiZmi^anegdXZYZciZhYZaV‚edXV ZYWnWdi]^ihiZmi^aZ^cYjhigneVhiVcY bdYZgc^hbZ#6b‚hYÉVfjZhiXVi|aZ\ YZabdYZgc^hbd#6YZb{hYZZhiZ i]Z8ViVaVc6giCdjkZVjBdYZgc^hbZ YÉZheV^heVig^bdc^Vah!HVWVYZaa XVi{ad\dYZZheVX^dheVig^bdc^VaZh! eZg^dY#7Zh^YZhhjX]djihiVcY^c\]Zg" Y^hedhVYÉjcXdc_jciYZodcZhkZgYZh! HVWVYZaaY^hedcZYZjcXdc_jcidYZ ^iV\Zh^iZh!HVWVYZaaVahdWdVhihbVcn YZgZX^ciZhZhedgi^jh^YÉjcVZgdedgi! odcVhkZgYZh!gZX^cidhYZedgi^kdhnjc eVg`hVcY\VgYZch!hedgih[VX^a^i^Zh YZbVcZgVfjZZhXdcÒ\jgVXdbjc VZgdejZgid!adfjZaVXdcÒ\jgVXdbd VcYVcV^gedgi!Vaad[l]^X]XdbW^cZh ^bb^aadgVWaZeaVi‹X^cZbVid\g|ÒX^ jc^cbZ_dgVWaZeaVi‹X^cZbVid\g{ÒXd idbV`Zi]^hX^inVbViX]aZhhX^cZbV iZaZk^h^j# niZaZk^h^kd# VcYiZaZk^h^dcÒabadXVi^dc# HVWVYZaaedhVZahhZjhZheV^hV HVWVYZaaedcZhjhZheVX^dhVY^hedh^" HVWVYZaad[[ZghÒabegdYjXi^dcXdb" Y^hedh^X^‹YZaZhegdYjXidgZhVjY^d" X^‹cYZaVhegdYjXidgVhVjY^dk^hjVaZh eVc^ZhV[jaagVc\Zd[[VX^a^i^ZhVcYi]Z k^hjVahVbWidiZhaZh[VX^a^iVih^aV XdcidYVhaVh[VX^a^YVYZhnaVb{m^bV ]^\]ZhifjVa^ind[hZgk^XZ#EgdYjXi^dc b|m^bVfjVa^iViZcZahZgkZ^#FjVa" XVa^YVYZcZahZgk^X^d#AVhegdYjXidgVh XdbeVc^Zh^ciZgZhiZY^ch]ddi^c\^c hZkdaegdYjXidgVfjZi^c\j^^ciZgƒhV ^ciZgZhVYVhZcgdYVgZcZhZZcXaVkZ HVWVYZaagZfj^gZVeZgb^i#IddWiV^c gdYVg"]^cZXZhh^iVjcVVjidg^ioVX^‹# cZXZh^iVcjcVVjidg^oVX^‹c#EVgV ^i!eaZVhZVeeanidi]ZadXVaVji]dg^in EZgVXdchZ\j^g"aV!XVafjZZhedh^Zc XdchZ\j^gaVZhegZX^hdXdciVXiVgXdcZa WnZbV^a# XdciVXiZVbWaÉ6_jciVbZcieZgXdggZj 6njciVb^ZcidedgXdggZdZaZXig‹c^Xd# ZaZXigŒc^X# 6?JCI6B:CI9:H6769:AA BdcihZHVjfjZi Ea#YZHVciGdX!& %-'%&HVWVYZaa IZa#/ ().)*(&'% bhVjfjZi5V_hVWVYZaa#XVi lll#hVWVYZaa#XVi &'% .Vm/ ().(.

(.H.($' I7DJ7D:H.&-(&+( YZeZhXVYdghYZaXVggZgYZ8VcHVc! XVhVhYZeZhXVYdgZhYZaVXVaaZ8Vc Òh]ZgbZcÉh]djhZhVadc\8VggZgYZ .BB7L7D.'HVci6cYgZjYZAaVkVcZgZh IZa#/ ().K:.%'(+)) AÉVci^XWVgg^bVg†i^b!VbWaZhXVhZh :aVci^\jdWVgg^dbVg†i^bd!XdcaVh I]ZdaYÒh]^c\k^aaV\Z!l^i]i]Z ()++.(.*'+(% XdcigVhiVVbWaZhodcZh[dgZhiVahYZa HVc!XdcigVhiVXdcaVhodcVh[dgZhiV" 8VcHVc!XdcigVhihl^i]i]ZaVcYhXVeZ \WViVnZ5aaVkVcZgZh#Zh ijg‹YZaÉDg^daV^aZhhZkZhgZhiZhcZd" aZhYZaVXda^cVYZaDg^daVnhjhgZhidh VcYi]Z[dgZhiVgZVhdcDg^daV=^aa! lll#hVciVcYgZjYZaaVkVcZgZh#XVi a†i^fjZh!daÉZgb^iVYZAadg^iV!h^ijVYVV cZda†i^Xdh!daVZgb^iVYZAadg^iV!ZcaV l^i]>gdc6\ZgZbV^ch!VcYi]Z8]VeZa aVHZggVaVYVA^idgVa# HZggVaVYVA^idgVa# d[Aadg^iV^ci]ZHZggVaVYVA^idgVa bdjciV^ch# &'& :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .Vm/ ().I 6?JCI6B:CI9:H6CI6C9G:J H^ijViZcigZZabVg^aVbjciVcnV!^V H^ijVYdZcigZZabVgnaVbdciVŠV!nV H^ijViZYWZilZZci]ZhZVVcYi]Z 9:AA6K6C:G:H cdb‚h(*fj^aŒbZigZhYZ7VgXZadcV! h‹ad(*`^a‹bZigdhYZ7VgXZadcV!HVci bdjciV^ch!_jhi(*`^adbZigZhcdgi]d[ ¿G:69:EGDBD8>â:8DCäB>86! 8DB:Gv>IJG>HB: HVci6cYgZjYZAaVkVcZgZh‚hjc 6cYgZjYZAaVkVcZgZhZhjcVYZaVh 7VgXZadcV!HVci6cYgZjYZAaVkVcZgZh <ZbbV7ViVn‚ YZahedWaZhb‚higVcfj^ahYZaVXdhiV edWaVX^dcZhb{higVcfj^aVhYZaVXdhiV ^hdcZd[i]ZbdhieZVXZ[jaidlchdc Ea#YZaVK^aV!& bVgZhbZcXV# YZaBVgZhbZ# i]ZBVgZhbZXdVhi# D-(..

&-(&+( .(..($' 6?JCI6B:CI9:H6CI6C9G:J 9:AA6K6C:G:H ¿G:69:EGDBD8>â:8DCäB>86! 8DB:Gv>IJG>HB: <ZbbV7ViVn‚ Ea#YZaVK^aV!& D-(.Vm/ ().'HVci6cYgZjYZAaVkVcZgZh IZa#/ ().(.%'(+)) ()++.*'+(% \WViVnZ5aaVkVcZgZh#Zh lll#hVciVcYgZjYZaaVkVcZgZh#XVi 6VfjZhiVY^kZgh^iVieV^hVi\†hi^XV! 6ZhVY^kZgh^YVYeV^hV_†hi^XVhZhjbV I]ZBdYZgc^hiVhjbbZgk^aaVhWj^aiWn hÉ]^V[Z\Z^mZaXdc_jciVgfj^iZXiŒc^X ZaXdc_jcidVgfj^iZXi‹c^XdbdYZgc^hiV i]Z7VgXZadcVWdjg\Zd^h^Z^ci]ZZVgan" bdYZgc^hiVXdcÒ\jgViVeVgi^gYZaV XdcÒ\jgVYdVeVgi^gYZaVXdchigjXX^‹c '%i]XZcijgn!VhlZaaVhi]Zhedgih XdchigjXX^‹YZidggZhYÉZhi^jZ^\YZaV YZidggZhYZkZgVcZdYZaVWjg\jZh†V [VX^a^i^Zh!l]^X]^cXajYZi]ZbVg^cV!i]Z Wjg\Zh^VWVgXZadc^cVVXdbZcVbZci WVgXZadcZhVV^c^X^dhYZah^\adMM!Vh† \da[XdjghZVcYhZkZgVag^Y^c\XZcigZh! YZahZ\aZMM!V^m†XdbaVY^kZgh^iVi XdbdaVY^kZgh^YVYYZ^chiVaVX^dcZh XdbeaZiZi]ZY^kZghZaVcYhXVeZd[i]Z YÉ^chiVaÕaVX^dchZhedgi^kZhbdYZgcZh! YZedgi^kVhbdYZgcVh!ZcigZaVhfjZ idlc# ZcigZaZhfjVahYZhiVfjZcZaedgi YZhiVXVcZaejZgidYZedgi^kd!ZaXVbed Zhedgi^j!ZaXVbeYZ\da[^Y^kZghdh YZ\da[nkVg^dhXZcigdhYdcYZegVXi^" I]ZBZY^iZggVcZVcXa^bViZ!g^X]adXVa XZcigZheZgegVXi^XVgaÉ]†e^XV# XVgaV]†e^XV# XjaijgZVcYigVY^i^dchVcYZmXZaaZci Xdbbjc^XVi^dch^c[gVhigjXijgZa^c`^c\ :aXa^bVbZY^iZggVc^!aVXjaijgV!aZh :aXa^bVbZY^iZgg{cZd!aVXjaijgV!aVh i]Zidlcid7VgXZadcVbV`ZHVci igVY^X^dch^aZhWdcZh^c[gVZhigjXijgZh igVY^X^dcZhnaVhWjZcVh^c[gVZhigjX" 6cYgZjYZAaVkVcZgZhVbV\c^ÒXZci YZXdbjc^XVX^‹VbWaVXVe^iVaXViVaVcV ijgVhYZXdbjc^XVX^‹cXdcaVXVe^iVa cVijgVaÒabhZi# XdckZgiZ^mZcHVci6cYgZjYZAaVkVcZ" XViVaVcVXdck^ZgiZcVHVci6cYgZj gZhZcjcbV\c†ÒXeaVi‹cVijgVa# YZAaVkVcZgZhZcjcbV\c†ÒXdeaVi‹ I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^cHVci cVijgVa# 6cYgZjYZAaVkVcZgZhVgZ^ck^iZYid :ahegdYjXidgh^ciZgZhhVihVgdYVg"]^ XdciVXii]ZadXVaVji]dg^in9ZeVgibZci hÉ]VcYZedhVgZcXdciVXiZVbWaÉ¿gZV AdhegdYjXidgZh^ciZgZhVYdhZcgdYVg d[:Xdcdb^XEgdbdi^dc!8dbbZgXZ YZEgdbdX^‹:XdcŒb^XV!8dbZg^ Vaa†YZWZg{cedcZghZZcXdciVXidXdc VcYIdjg^hb# Ijg^hbZYZaÉ6_jciVbZci# ZaÛgZVYZEgdbdX^‹c:Xdc‹b^XV! 8dbZgX^dnIjg^hbdYZa6njciVb^Zcid# &'' .

(+*'.BBE8H.Vm/ ().($' I7DJ8E?:.=7J H^ijViVa7V^mAadWgZ\Vi!V&%fj^aŒbZ" H^ijVYdZcZa7V^mAadWgZ\Vi!V&%`^a‹" AdXViZY^c7V^mAadWgZ\Vi8djcin!&% igZhYZ7VgXZadcV!HVci7d^Y^hedhVYZ bZigdhYZ7VgXZadcV!HVci7d^d[gZXZ `^adbZigZh[gdb7VgXZadcV!HVci7d^ bdaihZheV^heZgd[Zg^gVaZhegdYjX" bjX]dhZheVX^dhY^hedc^WaZheVgVaVh d[[ZghbVcnViigVXi^kZh^iZh^YZVa[dg 6?JCI6B:CI X^dchVjY^dk^hjVah#6HVci7d^!Zah egdYjXX^dcZhVjY^dk^hjVaZh#:cHVci Òab^c\VjY^dk^hjVaegdYjXi^dch#>cHVci 9:H6CI7D>9:AAD7G:<6I Y^kZghdhZfj^eVbZcih^^c[gVZhigjXij" 7d^!adhZfj^eVb^ZcidhnaVh^c[gVZh" 7d^!i]ZhZgk^XZhVcY^c[gVhigjXijgZ ¿G:69:EGDBD8>â9:A68>JI6I gZhegŒe^ZhYÉjcV\gVcX^jiVibZigded" igjXijgVhegde^VhYZjcV\gVcX^jYVY cdgbVaanVhhdX^ViZYl^i]VaVg\ZbZigd" :hi]Zg9VabVj a^iVcVXdck^jZcVbWjcXZcigZ]^hiŒg^X bZigdeda^iVcVXdck^kZcXdcjcXZcigd eda^iVcX^inVgZ[djcYh^YZ"Wn"h^YZl^i] 8#YZEVj8aVg^h!&) YZXVggZghYZigVVibZY^ZkVafjZ ]^hi‹g^XdYZXVaaZhYZigVoVYdbZY^ZkVa V]^hidg^XidlcXZcigZl^i]VbZY^ZkVa %--(%HVci7d^YZAadWgZ\Vi ^cXadjjcZhkVajdhZhiZgbZhgdbVcZh! fjZ^cXajnZkVa^dhVhiZgbVhgdbVcVh!aV higZZiaVndji!hjeZgWGdbVcWVi]h!i]Z IZa#/ ().-(%Zmi#&+( aVbVh^VdckVk^jgZZahYVggZghVcnh bVh†VYdcYZk^k^‹hjhai^bdhVŠdhYZ [Vgb]djhZl]ZgZi]Z8ViVaVc]ZgdGV" .(+(%)%-% YZaVhZkVk^YVaÉ]Zgd^XViVa|GV[VZa k^YVZa]‚gdZXViVa{cGV[VZa8VhVcdkVd [VZa8VhVcdkVheZci]^haVhinZVghVcY ZYVabVj5hVciWd^#XVi lll#hVciWd^#XVi 8VhVcdkVdaÉVgfj^iZXijgVWVggdXVYZ aVVgfj^iZXijgVWVggdXVYZaV^\aZh^VYZ i]ZWVgdfjZVgX]^iZXijgZd[i]Z8]jgX] aÉZh\a‚h^VYZHVci7VaY^g^# HVci7VaY^g^# d[HVci7VaY^g^# &'( :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .

Vm/ ().-(%Zmi#&+( dW_ZXi^j!jcgZhedchVWaZbjc^X^eVa dW_Zi^kd!jcgZhedchVWaZbjc^X^eVahZg{ ]VhVeed^ciZYVcd[ÒX^VaheZX^ÒXVaan .(+(%)%-% hZg|aɐc^X^ciZgadXjidgVbWaVegd" Zac^Xd^ciZgadXjidgXdcaVegdYjXidgV id]VcYaZVaahjX][dgbVa^i^Zh!ZcVWa^c\ ZYVabVj5hVciWd^#XVi lll#hVciWd^#XVi YjXidgV^hÉZcXVggZ\Vg|YZidiZhaZh nhZZcXVg\Vg{YZidYVhaVh\Zhi^dcZh ÒabXdbeVc^ZhidXdbeaZiZi]Z^g \Zhi^dchcZXZhh|g^Zh# fjZhZVccZXZhVg^Vh# VggVc\ZbZcihi]gdj\]dcZh^c\aZ d[ÒXZ# &') .(+*'.ajk^Va^ZaEVgX ejab‹ckZgYZYZabjc^X^e^d#:aEVgfjZ d[HVci7d^!^hi]ZidlcÉh\gZZcÆajc\Ç! 6\gVg^XdbeaZbZciZcaÉVcZaaVkZgYVYZ .($' HVci7d^\VjYZ^miVbW‚YÉjcZcidgc HVci7d^\doViVbW^‚cYZjcZcidgcd HVci7d^VahdWdVhihbV\c^ÒXZcicV" cVijgVaeg^k^aZ\^Vi!VbWb‚hYZaVbZ^" cVijgVaeg^k^aZ\^VYd!Xdcb{hYZaV ijgVahjggdjcY^c\h0^cYZZY!bdgZi]Vc iViYZaiZgbZbjc^X^eVaYZY^XViVodcV b^iVYYZai‚gb^cdbjc^X^eVaYZY^XVYdV ]Va[i]Zbjc^X^eVaWdgdj\]^hdXXje^ZY V\g†XdaV^[dgZhiVa#AVbjciVcnVYZ odcVV\g†XdaVn[dgZhiVa#AVbdciVŠVYZ Wn[dgZhiVcY[Vgb^c\aVcY#Bdjci HVciGVbdcd[ZgZ^mjcV\gVcY^kZgh^iVi HVciGVbdcd[gZXZjcV\gVcY^kZgh^YVY HVciGVbdc^h]dbZidVY^kZgh^ind[ YZeV^hVi\Zh^jcVbV\c†ÒXVeVcdg|" YZeV^hV_ZhnjcVbV\c†ÒXVeVcdg{b^XV aVcYhXVeZh!VhlZaaVhXdbbVcY^c\ b^XVYZaYZaiVYZaAadWgZ\Vi^YZaV YZaYZaiVYZaAadWgZ\VinYZaVX^jYVY bV\c^ÒXZcieVcdgVb^Xk^ZlhdkZgi]Z X^jiViYZ7VgXZadcVYZhYZaÉZheaVcVYV YZ7VgXZadcVYZhYZaVZmeaVcVYVYZaV AadWgZ\Vi9ZaiVVcYi]ZX^ind[7VgXZadcV YZaÉZgb^iV#:aeVgXYZAVBjciVcnZiV! Zgb^iV#:aeVgfjZYZAVBjciVcnZiV! [gdbi]ZX]VeZaZheaVcVYZ#BdgZdkZg! VaWZaab^\YZaVk^aV!‚hZaejab‹kZgY ZceaZcdXZcigdYZaVedWaVX^‹c!ZhZa AVBjciVcnZiVEVg`!^ci]ZkZgnXZcigZ YZabjc^X^e^#:aEVgX.ajk^VanZaEVgfjZ6\gVg^dXdbeaZbZc" l]^ahii]ZG^kZgEVg`VcYi]Z6\gVg^Vc 6?JCI6B:CI aVX^jiVi# iVcZaVc^aadkZgYZYZaVX^jYVY# EVg`XdbeaZiZi]ZadXVa\gZZcWZai# 9:H6CI7D>9:AAD7G:<6I ¿G:69:EGDBD8>â9:A68>JI6I FjVahZkdaegdYjXidgfjZi^c\j^^ciZgƒh AdhegdYjXidgZh^ciZgZhVYdhZcgdYVg 6aaegdYjXi^dcXdbeVc^Zh^ciZgZhiZY :hi]Zg9VabVj VgdYVgVHVci7d^igdWVg|aVXdbea^" ZcHVci7d^ZcXdcigVg{caVXdbea^X^" ^cÒab^c\^cHVci7d^l^aagZXZ^kZ[jaa 8#YZEVj8aVg^h!&) X^iVi!Zahjedgi^aÉVhhZhhdgVbZciYZa YVY!ZaVedndnZaVhZhdgVb^ZcidYZa hjeedgi!Vhh^hiVcXZ!^c[dgbVi^dcVcY %--(%HVci7d^YZAadWgZ\Vi eZghdcVaYZaÉ6_jciVbZci#6bWVfjZhi eZghdcVaYZa6njciVb^Zcid#8dcZhiZ VYk^XZ[gdbi]ZadXVaVji]dg^in!l]^X] IZa#/ ().

>8>C69É6I:C8>â 8>JI696C6D68 6ccV.($' I7DJ9K=7J:.d_ Ea#YZaVK^aV!& %-&.%%% .(*+*.BL7BBÞI HVci8j\ViYZaKVaaƒh!h^ijViV&*fj^" HVci8j\ViYZaKVaaƒh!h^ijVYdV&* HVci8j\ViYZaKVaaƒh^hVÓdjg^h]^c\ aŒbZigZhYZ7VgXZadcV!‚hjcVX^jiVi `^a‹bZigdhYZ7VgXZadcV!ZhjcV bdYZgcidlc_jhi&*`^adbZigZh bdYZgcV^XVeYVkVciZgVVbWjcg^X X^jYVYbdYZgcVnejciZgV!Xdcjc [gdb7VgXZadcVl]^X]XdbW^cZhVaa eVig^bdc^]^hiŒg^X^jcZcidgccVijgVa g^XdeVig^bdc^d]^hi‹g^XdnjcZcidgcd i]ZViigVXi^dchd[VbdYZgcX^inl^i] eg^k^aZ\^ViVakdaiVciYZaeVgXYZ8daahZ" cVijgVaeg^k^aZ\^VYd_jcidVaeVgfjZYZ g^X]]^hidg^X]Zg^iV\ZVcYi]ZhjeZgW gdaV#:hXVgVXiZg^ioVeZgjcjgWVc^hbZ 8daahZgdaV#HZXVgVXiZg^oVedgjcjgWV" cVijgVahjggdjcY^c\hegdk^YZYWn8daa" Zfj^a^WgVi!VbWjcV\gVcfjVci^iVi c^hbdZfj^a^WgVYd!Xdc\gVcXVci^YVY hZgdaVEVg`#I]Zidlc^begZhhZhYjZ YZodcZhkZgYZh^eVgXhjgWVch!^jc YZodcVhkZgYZhneVgfjZhjgWVcdh!n id^ihWVaVcXZYjgWVcYZkZadebZci!^ih XZcigZ]^hiŒg^XgZbdYZaVigZhZgkVieZg jcXZcigd]^hi‹g^XdgZbdYZaVYdgZhZg" bVcnjgWVceVg`hVcY\VgYZch!VcY Vak^VcVci# kVYdVaeZVi‹c# ^ihgZ\ZcZgViZYdaYidlc!cdlbdhian eZYZhig^Vc# D.Vm/ ().**)%+ VccV[d_5hVciXj\Vi#XVi ViZcX^dX^jiVYVcV5hVciXj\Vi#XVi lll#hVciXj\Vi#XVi &'* :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .(+.'HVci8j\ViYZaKVaaƒh IZa#/ ().

i]"XZcijgnbdcVhiZgn!^h jcYZahXdc_jcihVgfj^iZXiŒc^Xhb‚h njcdYZadhXdc_jcidhVgfj^iZXi‹c^Xdh VahddcZd[i]Zbdhi^bedgiVcibZ" ^bedgiVcihYZaV8ViVajcnVbZY^ZkVa# b{h^bedgiVciZhYZaV8ViVajŠVbZ" Y^ZkVaVgX]^iZXijgVah^iZh^c8ViVadc^V# HVci8j\ViiVbW‚Y^hedhVYZbdYZg" Y^ZkVa#HVci8j\ViY^hedcZiVbW^‚cYZ HVci8j\ViVahdWdVhihV[jaagVc\Zd[ cZh^c[gVZhigjXijgZh^Zfj^eVbZcih!^ bdYZgcVh^c[gVZhigjXijgVhnZfj^eV" bdYZgc^c[gVhigjXijgZVcY[VX^a^i^Zh! Zhi|bdaiWZcXdbjc^XVYV![ZifjZ]V b^Zcidh!nZhi{bjnW^ZcXdbjc^XVYV! VcY^hkZgnlZaa"Xdbbjc^XViZY!V[VXi V[Vkdg^ifjZhÉ]^^beaVci^c^bedgiVcih adfjZ]V[VkdgZX^YdaV^beaVciVX^‹cYZ l]^X]]VhZcVWaZYi]ZidlcidViigVXi ZbegZhZhYZhZgkZ^h!Vb‚hYZXdchd" ^bedgiVciZhZbegZhVhYZhZgk^X^dh! bVcnhZgk^XZXdbeVc^ZhidadXViZ]ZgZ! a^YVgjcXdbZgadXVaYZbdaiVfjVa^iVi# VYZb{hYZXdchda^YVgjcXdbZgX^d VhlZaaVhZcXdjgV\^c\i]ZZhiVWa^h]" adXVaYZ\gVcXVa^YVY# bZcid[V]^\]fjVa^inWjh^cZhh[VWg^X# IdieaZ\Vi[VYZHVci8j\VijceaVi‹X^" D.(+.d_ fjZ[VX^a^iVVaZhegdYjXidgZhaÉZhiVYV^ d[gZXZ\gVckVg^ZYVYYZadXVa^oVX^d" kVhigVc\Zd[adXVi^dchVhlZaaVh[jaa Ea#YZaVK^aV!& aVgZVa^ioVX^‹YZgdYVi\Zh^\gVkVX^dch# cZhnfjZ[VX^a^iVVaVhegdYjXidgVhaV [VX^a^i^Zh[dgVeZg[ZXihiVnVcYVcZVhn %-&.**)%+ 8j\ViedhZj"kdhZcXdciVXiZVbW >[ndjVgZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^cHVci VccV[d_5hVciXj\Vi#XVi ViZcX^dX^jiVYVcV5hVciXj\Vi#XVi aÉ6_jciVbZci!VigVk‚hYZaÉ6ccV.>8>C69É6I:C8>â cZbVid\g|ÒX^bb^aadgVWaZfjZd[ZgZ^m IdYdZaad]VXZYZHVci8j\VijceaVi‹ 6aai]^hbV`ZhHVci8j\ViVbViX]aZhh 8>JI696C6D68 jcV\gVckVg^ZiViYZadXVa^ioVX^dch^ X^cZbVid\g{ÒXd^cbZ_dgVWaZ!fjZ cVijgVahijY^d[dgÒabh]ddih!l^i]V 6ccV.Vm/ ().%%% H^iZc^j^ciZgƒhVgdYVgVHVci \gVWVX^dcZh# .'HVci8j\ViYZaKVaaƒh ZhiVcX^VnaVgZVa^oVX^‹cYZgdYV_Zhn h]ddi^ci]Zidlc# IZa#/ ().d_!dW^Zc XdciVXii]ZEjWa^X>c[dgbVi^dcD[ÒXZ VigVk‚hYZaVDÒX^cVYZ6iZcX^‹c DÒX^cVYÉ6iZcX^‹8^jiVYVcV!D68# 8^jYVYVcVD68# &'+ .(*+*.d_Vi lll#hVciXj\Vi#XVi IVbW‚edYZj[Zg"]dVigVk‚hYZ edcZghZZcXdciVXidXdcZa6njciV" i]ZHVci8j\Vi8djcX^a#6aiZgcVi^kZan! aÉDÒX^cVYÉ6iZcX^‹8^jiVYVcVD68# b^Zcid!VigVk‚hYZ6ccV.d_# EVgVgdYVgZcHVci8j\ViZhcZXZhVg^d 8j\Vi!eaZVhZXdciVXi6ccV.($' :abdcZhi^g!Xdchigj‰iVahZ\aZ>M!‚h HjbdcVhiZg^d!Xdchigj^YdZcZah^\ad I]ZidlcÉhbdhidjihiVcY^c\bdcj" ZahZjbdcjbZcib‚hZbWaZb|i^X^ >M!ZhZabdcjbZcidb{hZbWaZb{i^Xd bZci!i]Z.

:.($' I7DJGK?HP..>8: B¯8gjo7aVcXd Ea#YZaVK^aV!+ %-&.'HVciFj^goZYZaKVaaƒh IZa#/ ().BL7BBÞI H^ijViVjchk^cib^cjihYZaVX^jiViYZ 6jcdhkZ^ciZb^cjidhYZaVX^jYVYYZ H^ijViZYVgdjcYilZcinb^cjiZh[gdb 7VgXZadcV^bdaiVegdeYZaZhX^jiVih 7VgXZadcVnbjnXZgXVYZaVhX^jYVYZh i]ZX^ind[7VgXZadcVVcYkZgnXadhZid YZIZggVhhV^HVWVYZaa!HVciFj^goZYZa YZIZggVhhVnHVWVYZaa!HVciFj^goZ IZggVhhVVcYHVWVYZaa!HVciFj^goZYZa KVaaƒh‚hjc^cYgZieg^k^aZ\^VifjVciV YZaKVaaƒhZhjcaj\Vgeg^k^aZ\^VYdZc KVaaƒh^hVXZcigZd[ZXdcdb^XVXi^k^in aÉVXi^k^iViZXdcŒb^XV^aZhedhh^W^a^iVih XjVcidVaVVXi^k^YVYZXdc‹b^XVnaVh l^i]ZVhnVXXZhhidad\^hi^X[VX^a^i^Zh# YZhZgkZ^h# edh^W^a^YVYZhYZhZgk^X^dh# HVciFj^goZ^h!bdgZdkZg!kZgnlZaa HVciFj^goZ‚hjcbjc^X^e^WZcXdbj" HVciFj^goZZhjcbjc^X^e^dW^Zc Xdbbjc^XViZY/gV^alVnhiVi^dc!Y^gZXi c^XVi/Y^hedhVYÉZhiVX^‹YZ[ZggdXVgg^ah! Xdbjc^XVYd/Y^hedcZYZZhiVX^‹cYZ bdidglVnVXXZhhWdi]idlVgYh7VgXZ" VXX‚hY^gZXiZVaÉVjide^hiV!iVciZc [ZggdXVgg^a!VXXZhdY^gZXidVaVVjid" adcVVcYIZggVhhV!VcYfj^X`a^c`hid Y^gZXX^‹V7VgXZadcVXdbZcY^gZXX^‹ e^hiV!iVcidZcY^gZXX^‹cV7VgXZadcV di]ZgXdbbjc^XVi^dchcZildg`h# VIZggVhhV!^ZcaaVV[|X^abZciVbW XdbdZcY^gZXX^‹cVIZggVhhV!nZcaVoV VaigZhZ^mdhYZXdbjc^XVX^‹# [{X^abZciZXdcdigdhZ_ZhYZXdbjc^" XVX^‹c# 6?JCI6B:CI9:H6CIFJ>GO: 9:AK6AAÝH H6CIFJ>GO:.(. :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .>ABD.'&+-%% Òabd[ÒXZ5hfkVaaZh#dg\ lll#hfkVaaZh#XVi &'.

'&+-%% Òabd[ÒXZ5hfkVaaZh#dg\ lll#hfkVaaZh#XVi AÉZhigjXijgVjgWVcV‚h[dcVbZciVa" AVZhigjXijgVjgWVcVZh[jcYVbZciVa" I]ZjgWVchigjXijgZ^haVg\Zan]dg^" bZci]dg^iodciVa^\VjYZ^mYÉjc bZciZ]dg^odciVa!Xdcjc^bedgiVciZ odciVa^ch]VeZ!l]^ahii]ZVgZVWdVhih ^bedgiVcieVig^bdc^cVijgVa!fjZi‚ eVig^bdc^dcVijgVafjZi^ZcZhjb{m^" Xdch^YZgVWaZcVijgVa]Zg^iV\Z!bdhi ZahZjb|m^bZmedcZciZcaVHZggVYZ bdZmedcZciZZcaVHZggVYZ<Vaa^cZgh# djihiVcY^c\ani]Z]^aahd[i]ZHZggVYZ <Vaa^cZgh# <Vaa^cZgh# :cZai‚gb^cdbjc^X^eVa![jZgVYZa :cZaiZgbZbjc^X^eVa!b‚hZcaa|YZa XZcigdjgWVcd!]VnjgWVc^oVX^dcZhYZ 6lVn[gdbi]ZidlcXZcigZ!i]Z XZcigZYZaVk^aV!]^]VjgWVc^ioVX^dch XVhVhjc^[Vb^a^VgZh!jcVodcVcjZkVYZ bjc^X^eVaWdgdj\]^hX]VgVXiZg^hZY YZXVhZhjc^[Vb^a^Vgh!jcVodcVcdkV ZY^ÒX^dhYZk^k^ZcYVhYZigZhVaijgVh Wn^ihgZh^YZci^VaYZkZadebZcihl^i] YÉZY^ÒX^hYÉ]VW^iVi\ZhYZigZhVaVYZh XdcjcVVgfj^iZXijgVYZh^c\jaVg h^c\aZ"[Vb^an]dbZh!VcZlVgZVl^i] VbWjcVVgfj^iZXijgVYÉjcVigVXi^j VigVXi^kdnkVg^dheVgfjZhZbegZhV" ^ciZgZhi^c\VcYViigVXi^kZi]gZZ"hidgZn h^c\jaVg^Y^kZghdheVgXhZbegZhVg^Vah# g^VaZh#6h^b^hbd!Zabjc^X^e^dVXd\Z VeVgibZciWadX`hVcYhZkZgVaWjh^cZhh 6^m†bViZ^mZabjc^X^e^VXjaabVh^Zh bVh†VhXdchZgkVYVhYZhYZadhi^Zbedh eVg`h#=ZgZ!idd!VgZbVcnigVY^i^dcVa XdchZgkVYZhYZahiZbehV\g†XdaZh^ V\g†XdaVhnVbea^VhodcVhkZgYZhfjZ [Vgb]djhZh!XdchZgkZY[gdbZVga^Zg |bea^ZhodcZhkZgYZhfjZ^ciZ\gZc ^ciZ\gVcaVhY^kZghVh{gZVheVgVYVg i^bZh!VhlZaaVhaVg\Z\gZZcVgZVh! aZhY^kZghZh|gZZheZgYdcVg[dgbVVa [dgbVVaXdc_jcidYZaVX^jYVY# eVg`hVcY\VgYZchi]Vi]Zaeid\^kZ Xdc_jciYZaVX^jiVi# HVciFj^goZ^ihY^hi^cXi^kZh]VeZVcY AdhegdYjXidgZhfjZYZhZZcgdYVg bV`Zje# :ahegdYjXidghfjZkja\j^cgdYVgV ZcHVciFj^goZYZWZg{cedcZghZZc HVciFj^goZhÉ]VcYZedhVgZcXdc" XdciVXidXdcZahZgk^X^dYZViZcX^‹c I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^ci]Zidlc iVXiZVbWZahZjhZgkZ^YÉViZcX^‹Vah VadhgdYV_Zh# h]djaYXdciVXii]ZHVciFj^goZ.^ab gdYVi\Zh# D[ÒXZ# &'- ..'HVciFj^goZYZaKVaaƒh IZa#/ ().(.>ABD.($' 6?JCI6B:CI9:H6CIFJ>GO: 9:AK6AAÝH H6CIFJ>GO:.>8: B¯8gjo7aVcXd Ea#YZaVK^aV!+ %-&.

%H^i\Zh IZa#/ (). :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .Vm/ ().I 6(%fj^aŒbZigZhVahjYYZ7VgXZadcV! 6(%`^a‹bZigdhVahjgYZ7VgXZadcV! An^c\_jhi(%`^adbZigZhhdji]d[ H^i\Zh]VZhiViYZhZbegZjc\gVc H^i\Zh]Vh^YdYZhYZh^ZbegZjc\gVc 7VgXZadcV!H^i\Zh]VhValVnhWZZcV eaVi‹eZgVgdYVi\ZhYZejWa^X^iVi!X^cZ" eaVi‹eVgVgdYV_ZhYZejWa^X^YVY!X^cZn edejaVghZi[dgh]ddi^c\XdbbZgX^Vah! bV^iZaZk^h^‹!\g|X^ZhVaZhbai^eaZh^ iZaZk^h^‹c!\gVX^VhVaVhbai^eaZhnY^" ÒabhVcYIKegd\gVbbZh!i]Vc`hid Y^[ZgZcihadXVa^ioVX^dch!jcb^XgdXa^bV [ZgZciZhadXVa^oVX^dcZh!jcb^XgdXa^bV ^ihbVcnVcYkVg^ZYadXVi^dch!^ihbV\" bdai[VkdgVWaZ!aÉVZgdedgiYZ7VgXZadcV bjn[VkdgVWaZ!ZaVZgdejZgidYZ7VgXZ" c^ÒXZcib^XgdXa^bViZVcYi]Z[VXii]Vi Vfj^coZb^cjih!^aÉVXX‚heZgigZc! adcVVfj^cXZb^cjidh!nZaVXXZhdedg VXXZhh^hZVhnWnigV^c!bdidglVnVcY Vjide^hiV^]Za^XŒeiZg# igZc!Vjide^hiVn]Za^X‹eiZgd# ]Za^XdeiZg!l]^ahi7VgXZadcV6^gedgi^h _jhiÒ[iZZcb^cjiZhVlVn# H>I<:H.($' I?J=.(-&&)('- ^c[d5h^i\ZhÒabd[ÒXZ#XVi lll#h^i\ZhÒabd[ÒXZ#XVi &'.>8: 8#H†c^VBdgZgV!& %--.>ABD..(-&&)(*- .

(-&&)('.($' H^i\Zh‚hjcVk^aVXdhiVcZgVfjZ]V H^i\ZhZhjcVedWaVX^‹cXdhiZgVfjZ H^i\Zh^hVXdVhiVagZhdgii]Vi]Vh \jVgYViZahhZjhkVadghXjaijgVah^ ]VegZhZgkVYdhjhkVadgZhXjaijgVaZh XdchZgkZY^ihXjaijgVaVcYVgi^hi^X H>I<:H. kVg^ZiViYÉZhXZcVg^hYZhiVfjZcZah kVg^ZYVYYZZhXZcVg^dhYZhiVXVcadh gVc\Zd[adXVi^dch]ZgZVgZi]ZcVijgVa ^c[d5h^i\ZhÒabd[ÒXZ#XVi ZheV^hcVijgVahYZaEVgXCVijgVaYZa ZheVX^dhcVijgVaZhYZaEVgfjZCVijgVa aVcYhXVeZhd[i]Z<VggV[CVijgVaEVg`! lll#h^i\ZhÒabd[ÒXZ#XVi <VggV[!jcVhZggVYZgdXVXVaX|g^VfjZ YZa<VggV[!jcVh^ZggVYZgdXVXVaX{gZV Va^bZhidcZbVhh^[l^i]VcVgZVd[(&' dXjeVjcVhjeZg[†X^ZYZ(&'fj^aŒbZ" fjZdXjeVjcVhjeZgÒX^ZYZ(&'`^a‹" hfjVgZ`^adbZigZh# igZhfjVYgVih# bZigdhXjVYgVYdh# BdgZdkZg!H^i\Zhhi^aaXdchZgkZhi]Z 6H^i\ZhZcXVgVZhgZhe^gVaÉVbW^Zci :cH^i\ZhidYVk†VhZgZhe^gVZaVbW^Zc" 7d]Zb^VcV^gWgdj\]i]ZgZWni]Z Wd]Zb^]ZgZiViYZaeda^[VXƒi^XVgi^hiV iZWd]Zb^d]ZgZYVYdYZaeda^[VX‚i^Xd bjai^"[VXZiZYVgi^hiHVci^V\dGjh^Šda! HVci^V\dGjh^Šda!fjZkVXdckZgi^gaV Vgi^hiVHVci^V\dGjh^Šda!fjZXdck^gi^‹ l]deaVXZYi]ZidlcVii]Z]ZVgid[i]Z edWaVX^‹ZcZaXdgYZabdYZgc^hbZ#=^ aVedWaVX^‹cZcZaXdgVo‹cYZabdYZg" 8ViVaVc6giCdjkZVjBdYZgc^hbZ igdWVgZjZh\a‚h^Zh^Zgb^iZh!XVggZgh c^hbd#EdYg{cZcXdcigVg^\aZh^Vhn bdkZbZci#=ZgZVgZX]jgX]ZhVcY bdYZgc^hiZh!ZY^ÒX^h!eVaVjh^eaVXZh Zgb^iVh!XVaaZhbdYZgc^hiVh!ZY^ÒX^dh! X]VeZah!BdYZgc^hiVhigZZihVcYWj^aY" fjZXdc[dgbZcjcedWaZ[jcYVieZgaZh eVaVX^dhneaVoVhfjZXdc[dgbVcjc ^c\h!eVaVXZhVcYhfjVgZhi]ViXVccdi ig^Wjh^WZgZhdcZahgdbVchi^c\jZgZc ejZWad[jcYVYdedgaVhig^Wjh^WZgVh [V^aidYZa^\]i# jcVegZhƒcX^Vbdai^bedgiVci# ZcZafjZadhgdbVcdhijk^ZgdcjcV egZhZcX^Vbjn^bedgiVciZ# I]ZH^i\Zh. Y^kZgh^iViVgfj^iZXiŒc^XV#9ZaV\gVc Y^kZgh^YVYVgfj^iZXi‹c^XV#9ZaV\gVc kZgh^in#DjihiVcY^c\Vbdc\hii]ZkVhi .^abD[ÒXZhZ]VXgZVYdeVgV eVc^Zhl^i]Vaai]Zide"fjVa^in!egd[Zh" VjY^dk^hjVahZahgdYVi\ZhVaiZgbZ [VX^a^iVgVaVhegdYjXidgVhVjY^dk^hjV" h^dcVahZgk^XZhVcY[VX^a^i^Zhi]ZncZZY bjc^X^eVaYZH^i\Zh!hZbegZVbWaV aZhadhgdYV_ZhZcZai‚gb^cdbjc^X^eVa idXdbeaZiZi]Z^gh]ddi^c\egd_ZXih^c b|m^bVegd[Zhh^dcVa^iVi^V\^a^iVi^VbW YZH^i\Zh!h^ZbegZXdcaVb{m^bV H^i\Zh!]Zae^c\i]ZbidbV`Zi]ZkZgn aÉdW_ZXi^jfjZVegdÒi^cVab|m^bZah egd[Zh^dcVa^YVYnV\^a^YVYnXdcZa bdhid[i]Z^ggZhdjgXZh# hZjhgZXjghdh# dW_Zi^kdYZfjZVegdkZX]ZcVab{m^bd hjhgZXjghdh# &(% .%H^i\Zh edWaVX^‹fjZXdcZ^mZb!VbWaVhZkV aVedWaVX^‹cfjZXdcdXZbdh!Xdchj hZZidYVn!l^i]Vaa^ihVgX]^iZXijgVaY^" IZa#/ ().^abD[ÒXZlVhZhiVWa^h]ZY AVH^i\Zh.(-&&)(*.^abD[ÒXZ]VZhiViXgZV" idegdk^YZVjY^dk^hjVaegdYjXi^dcXdb" YVeZg[VX^a^iVgVaZhegdYjXidgZh AVH^i\Zh.Vm/ ().>8: Vgi†hi^XhWVggZ_VihVbWZaaaZ\ViYZah nVgi†hi^XdhbZoXaVYdhXdcZaaZ\VYd ]Zg^iV\Z!Zcg^X]ZYWni]ZaZ\VXnd[i]Z 8#H†c^VBdgZgV!& ^cY^VchfjZkVcXdckZgi^g"aVZcaV YZadh^cY^VcdhfjZaVXdck^gi^ZgdcZc >cY^Vcdhi]VibVYZH^i\Zhi]ZidlclZ %--..>ABD.

+&&)+ .%`^a‹bZigdhYZ7VgXZadcV# `^adbZigZh[gdb7VgXZadcV# 6?JCI6B:CI9:I6A6B6C86 :j\Zc^:hide|8VakZi Ea#YZaÉ:h\a‚h^V!& %-'.(-(&-(.-IVaVbVcXV IZa#/ ().(-'.%.% fj^aŒbZigZhYZhYZ7VgXZadcV# Vjcdh.Vm/ ().(-'.* &(& :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .% b^cjidhYZIZggVhhVnYZBVcgZhVn Wdi]IZggVhhVVcYBVcgZhV!VcY.($' J7B7C7D97 IVaVbVcXV‚hjceZi^icjXa^YZ IVaVbVcXVZhjceZfjZŠdcXaZd IVaVbVcXV^hVhbVaak^aaV\Zd[hidcZ XVggZgdchZbeZYgVihfjZhÉZhi^gVVa YZXVaaZhZbeZYgVYVhjW^XVYdZcaV eVkZYhigZZiheZgX]ZYdci]ZHZggVYZ aaVg\YZaVhZggVYZGdhh^cnda!hdWgZ h^ZggVYZGdhh^cnda!edgZcX^bVYZaV Gdhh^cndadkZgadd`^c\i]ZgdVY[gdb aVXVggZiZgVYZIZggVhhVVCVkVgXaZh# XVggZiZgVYZIZggVhhVVCVkVgXaZh#6 IZggVhhVidCVkVgXaZh#6ii]Z\ViZlVn 6aZhedgiZhYZaEVgXCVijgVaYZHVci aVhejZgiVhYZaEVgfjZCVijgVaYZHVci idi]ZHVciAadgZcYZaBjci^aÉDWVX AadgZcYZaBjci^aÉDWVX^VXVkVaa AadgZcYZaBjcinDWVX!nVXVWVaad CVijgVaEVg`VcY]Va[lVnWZilZZc YZaKVaaƒhDXX^YZciVa^Za7V\Zh!Zh ZcigZZaKVaaƒhDXX^YZciVanZa7V\Zh! KVaaƒhDXX^YZciVaVcY7V\Zh8djcin! igdWVVedXb‚hYZk^cib^cjihiVciYZ hZZcXjZcigVVedXdb{hYZkZ^ciZ i]Zidlc^h_jhiilZcinb^cjiZh[gdb IZggVhhVXdbYZBVcgZhV^Vjch.%%)' Zj\Zc^ZhideV5\bV^a#Xdb lll#iVaVbVcXV#Y^WV#Zh Ijg^hbZYZaZhKVaahYZaBdciXVj IZa#/ ().%%(+ ()+.

jZgVYZa i]dj\]!IVaVbVcXVVahdWdVhihbVcn IVaVbVcXVd[ZgZ^mcdbWgdhZhbVh^Zh cXaZdjgWVcd!IVaVbVcXVd[gZXZ igVY^i^dcVa[Vgb]djhZh^cY^[[ZgZci ZcY^[ZgZciZhiViYZXdchZgkVX^‹^ cjbZgdhVhbVh†VhZcY^[ZgZciZh hiViZhd[XdchZgkVi^dc!VhlZaaVh aÉZheZXiVXjaVgeVig^bdc^YZaZhi^cZh ZhiVYdhYZXdchZgkVX^‹cnZaZheZX" i]ZheZXiVXjaVg]Zg^iV\Zd[i]ZkVih Zcb^\YZaVk^cnV!c^XV8ViVajcnV# iVXjaVgeVig^bdc^dYZaVhi^cVhZcZa Vb^Yi]Zk^cZnVgYh!Vjc^fjZh^\]i AVegZhƒcX^V]jbVcVZcZaeV^hVi\Z ^ciZg^dgYZak^ŠZYd!c^XdZc8ViVajŠV# ^c8ViVadc^V#I]Z]jbVcegZhZcXZ iVbW‚‚hegZhZciZcY^[ZgZcihh†c^Zh AVegZhZcX^V]jbVcVZcZaeV^hV_ZZhi{ ^ci]ZaVcYhXVeZ^hVahdcdiZY^ci]Z VakdaiVciYZaZhg^ZgZh^ZahidggZcih! iVbW^‚cegZhZciZZcaVhcdg^VhfjZhZ bVcnlViZgl]ZZahWZh^YZg^kZghVcY [dgchYZXVadiZjaZg^Zh# ZcXjZcigVcZcaVh^cbZY^VX^dcZhYZaVh higZVbh!VhlZaaVha^bZ`^achVcYi^aZ g^ZgVhnadhidggZciZh!Zcadh]dgcdhYZ ldg`h# EZggdYVgVIVaVbVcXV!XVaedhVg"hZ XVadZcaVhiZ_Zg†Vh# ZcXdciVXiZVbWaÉ6_jciVbZci# I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^cIVaVbVc" EVgVgZVa^oVggdYV_ZhZcIVaVbVcXV XVh]djaYXdciVXii]ZadXVaVji]dg^in# ZhegZX^hdedcZghZZcXdciVXidXdcZa 6njciVb^Zcid# 6?JCI6B:CI9:I6A6B6C86 :j\Zc^:hide|8VakZi Ea#YZaÉ:h\a‚h^V!& %-'.* &(' .($' whjcedWaZYÉdg^\ZcbZY^ZkVadcZah :hjcVedWaVX^‹cYZdg^\ZcbZY^ZkVa! I]ZbZY^ZkVak^aaV\Z!l^i]^iheVkZY XVggZghZbeZYgVihVbWedgiVahVYd" YdcYZaVhXVaaZhZbeZYgVYVhXdcedg" higZZih!VgX]ZhVcYhidcZa^ciZah!\gZl kZaaVih^aa^cYZhYZeZYgV]VcXgZhXji iVaZhVYdkZaVYdhnY^ciZaZhYZe^ZYgV jeVgdjcYi]ZXVhiaZVcYi]Z8]jgX] VaÉZcidgcYZaXVhiZaa^aÉZh\a‚h^VYZ hZ[jZgdc[dgbVcYdZcidgcdVaXVhi^aad d[HVciVBVg^V#Djih^YZi]ZdaYXZcigZ! HVciVBVg^V#B‚hZcaa|YZacjXa^jgW|! naV^\aZh^VYZHVciVBVg^V#.%%(+ ()+.%.+&&)+ .(-'.(-(&-(.-IVaVbVcXV IZa#/ ().%%)' Zj\Zc^ZhideV5\bV^a#Xdb lll#iVaVbVcXV#Y^WV#Zh Ijg^hbZYZaZhKVaahYZaBdciXVj IZa#/ ().(-'.Vm/ ().

.>8: AadgZcYZaBjci^Vk^cib^cjiheZg HVciAadgZcYZaBjcinVkZ^ciZb^" AadgZcYZaBjciCVijgVaEVg`!_jhi EZgZ8aVkZg^V 8igV#7K&'.*.>ABD.*.Vm/ ().($' J.(.-. VbWjcg^XeVig^bdc^bZY^ZkVa!bdYZg" ^cYjhig^Va!Xdcjcg^XdeVig^bdc^dbZ" ^cYjhig^VaX^inl^i]g^X]bZY^ZkVaVcY .HH7II7 E6G86J9>DK>HJ6A H^ijVYVVaeZjYZaEVgXCVijgVaYZHVci H^ijVYVVae^ZYZaEVgfjZCVijgVaYZ HiVcY^c\Vii]Z\ViZlVnidHVci 9:86I6AJCN6.*.)!`b& Vjide^hiVYZhYZ7VgXZadcV!IZggVhhV cjidhedgVjide^hiVYZhYZ7VgXZadcV! ilZcinb^cjiZhWnbdidglVn[gdb %-''*IZggVhhV ‚hjcVX^jiVijc^kZgh^i|g^V^^cYjhig^Va! IZggVhhVZhjcVX^jYVYjc^kZgh^iVg^VZ 7VgXZadcV!IZggVhhV^hVjc^kZgh^inVcY IZa#/ ().)) c^hiV^bdaibVgXVYVeZahZjeVhhVi Y^ZkVa!bdYZgc^hiVnbjnbVgXVYVedg BdYZgc^hiV]Zg^iV\Z!VX^inhigdc\an eZgZ#XaVkZg^V5eVgXVjY^dk^hjVa#XVi iƒmi^a!fjZkVYZ^mVgjcVZbegZbiV hjeVhVYdiZmi^a!fjZYZ_‹jcV]jZaaV bVg`ZYWnViZmi^aZeVhil]^X]idYVn lll#eVgXVjY^dk^hjVa#XVi bdaieVgi^XjaVgZcZaeVig^bdc^# bjneVgi^XjaVgZcZaeVig^bdc^d# Xdchi^ijiZhXdch^YZgVWaZ^cYjhig^Va ]Zg^iV\Z# &(( :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .-.(.

..>8: EZgZ8aVkZg^V 8igV#7K&'.)) eZgZ#XaVkZg^V5eVgXVjY^dk^hjVa#XVi lll#eVgXVjY^dk^hjVa#XVi &() .*.^abD[ÒXZ^h XddgY^cVaZh\Zhi^dchcZXZhh|g^Zh^ fjZVhZhdgVVadh^ciZgZhVYdhZcgdYVg i]ZhdaZa^V^hdc[dgVaai]dhZ^ciZgZhiZY [VX^a^iVZahhZgkZ^heZgVidii^ejhYZ ZchjiZgg^idg^d!XddgY^cVaVh\Zhi^dcZh ^ci]ZX^in!VggVc\^c\i]ZcZXZhhVgn egdYjXX^dch# cZXZhVg^Vhn[VX^a^iVadhhZgk^X^dhVidYd [dgbVa^i^ZhVcYegdk^Y^c\VaaineZhd[ i^edYZigVYjXX^dcZh# egdYjXi^dchl^i]VaahZgk^XZhgZfj^gZY# E6G86J9>DK>HJ6A 9:86I6AJCN6.-.>ABD.^abD[ÒXZZhaVkZciVc^aaVc^XV 6jY^dk^hjVaYZ8ViVajcnV.-.*.Vm/ ().(.^abD[ÒXZ‚haVÒcZhigZiVc^XVfjZ VjY^dk^hjVa#EVgX6jY^dk^hjVaYZ8ViV" idi]ZVjY^dk^hjVa^cYjhign#I]ZEVgX VhhZhhdgVZah^ciZgZhhVihVgdYVg"]^! ajcnV.)!`b& %-''*IZggVhhV IZa#/ ().(.($' IZggVhhV‚hXdcZ\jYVigVY^X^dcVabZci IZggVhhVZhXdcdX^YVigVY^X^dcVabZciZ IZggVhhV^hlZaa`cdlcVhi]Z XdbaVX^jiViYZa_Voo!XdbaVXVe^iVa XdbdaVX^jYVYYZa_Voo!XdbdaVXVe^iVa ]dbZd[_Voo!V\gVhh]dX`ZnXVe^iVa YZaÉ]dfjZ^hdWgZ]ZgWV!XdbjcV YZa]dX`ZnhdWgZ]^ZgWV!XdbdjcV VcYVc^bedgiVciXZcigZ[dgXVhiZaah! ^bedgiVcieaVVXVhiZaaZgV###HÉ]VXdc" ^bedgiVciZeaVoVXVhiZaaZgV###HZ]V igVY^i^dcVa]jbVcengVb^Yhdg kZgi^iZcjcVX^jiVibdYZgcVfjZi‚YZ XdckZgi^YdZcjcVX^jYVYbdYZgcVVaV ÆXVhiZaahÇ###7ji^i^hVahdVbdYZgc idi/YZhYZ\gVchVk^c\jYZhVXVggZgh fjZcdaZ[VaiVYZcVYV/YZhYZ\gVcYZh X^inl^i]WgdVYVkZcjZhl^i]VXZgiV^c VbWjcXZgiZcXVci]^hiŒg^X!cVjh VkZc^YVh]VhiVXVaaZhXdcjcX^Zgid ]^hidg^XX]Vgb!^cYjhig^Vajc^ihVcY ^cYjhig^Vah^kVedgh!jc^kZgh^iVih!eVgXh ZcXVcid]^hi‹g^Xd!cVkZh^cYjhig^VaZh [VXidg^Zh!jc^kZgh^i^Zh!eVg`hVcY ^_VgY^ch!bdaiZh[VX^a^iVihZcXdbjc^" nkVedgZh!jc^kZgh^YVYZh!eVgfjZh \VgYZch!Xdbbjc^XVi^dchVcYVkVhi XVX^dch^hZgkZ^h!^\gVchZheV^heZgV n_VgY^cZh!bjX]Vh[VX^a^YVYZhZc gVc\Zd[hZgk^XZh!^cXajY^c\[jaa[VX^a^" aVegdYjXX^‹!XdbZaEVgX6jY^dk^hjVa! Xdbjc^XVX^dcZhnhZgk^X^dh!n\gVcYZh i^Zh[dgegdYjXi^dc!hjX]Vhi]ZEVgX fjZY^hedhVYZYdhYZaheaVi‹hb‚h ZheVX^dheVgVaVegdYjXX^‹c!XdbdZa 6jY^dk^hjVa!l]^X]]djhZhildd[i]Z \gVchYZ8ViVajcnV# EVgX6jY^dk^hjVa!fjZY^hedcZYZYdh aVg\ZhihdjcYhiV\Zh^c8ViVadc^V# YZadhbVndgZheaVi‹hYZ8ViVajŠV# 6bWjcVaaVg\VigV_ZXiŒg^VYÉVXdaa^ggd" L^i]Vadc\igVY^i^dcVhVadXVi^dc[dg YVi\Zh!jcVWdcVd[ZgiVYZhZgkZ^heZg 8dcjcVaVg\VigVnZXidg^VVXd\^ZcYd Òabh]ddihd[Vaa`^cYhVcYVXdbeaZiZ VaVegdYjXX^‹^XZcigZhYZ[dgbVX^‹! gdYV_Zh!jcVWjZcVd[ZgiVYZhZgk^X^dh gVc\Zd[hZgk^XZh[dgegdYjXi^dc! IZggVhhVVedhiVeZahZXidgVjY^dk^" eVgVaVegdYjXX^‹cnXZcigdhYZ[dgbV" VhlZaaVhhZkZgVaÒabVcY^bV\Z hjVa#EVgX6jY^dk^hjVaYZ8ViVajcnV X^‹c!IZggVhhVVejZhiVedgZahZXidg hX]ddah!IZggVhhV^hVX^inXdbb^iiZY .*.

 .(-*''-)% hVjXdaahVXVWgV5Y^WV#XVi lll#hVjXdaahVXVWgV#XVi lll#k^aVcdkVYZhVj#Y^WV#Zh &(* :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .Vm/ ().($' L7BB:.I7K9EBBI7978H7 AVKVaaYZHVj8daahVXVWgV!Vb^\ AVKVaaYZHVj8daahVXVWgV!VbZY^dXV" An^c\]Va[lVnWZilZZcBdcihZcnVcY XVb†ZcigZZaBdcihZcn^ZahE^g^cZjh! b^cdZcigZZaBdcihZcnnadhE^g^cZdh! i]ZEngZcZZh!*%`^adbZigZh[gdbi]Z Xdc[dgbVjcVai^ea|h^c\jaVgh^ijViV Xdc[dgbVjcVbZhZiVh^c\jaVgjW^XVYV BZY^iZggVcZVcXdVhi!i]ZKVaaYZHVj *%fj^aŒbZigZhYZaa^idgVabZY^iZggVc^! V*%`^a‹bZigdhYZaa^idgVabZY^iZgg{" 8daahVXVWgV^hVhig^`^c\]^\]bdjc" dcigdWZbeV^hVi\ZhcVijgVahfjZ]Vc cZd!YdcYZhZZcXjZcigVceV^hV_Zh iV^ceaViZVjl^i]cVijgVaaVcYhXVeZh gZhiVi^cVaiZgVihYjgVcihZ\aZh^ZhXZ" cVijgVaZhfjZ]VceZgbVcZX^Yd i]Vi]VkZgZbV^cZYjcX]Vc\ZY[dg cVg^hgjgVahfjZXdchZgkZcaVXVabV ^cVaiZgVYdhYjgVciZh^\adhnZhXZcVg^dh XZcijg^Zh!VhlZaaVhgjgVak^aaV\Zhi]Vi Vci^\VYZahXVggZghZbeZYgVih!aZh gjgVaZhfjZXdchZgkVcaVXVabVVci^\jV gZiV^ci]ZeZVXZVcYfj^Zid[Wn\dcZ Zh\a‚h^Zhgdb|c^fjZh^bVh^Zh^XVhZh YZaVhXVaaZhZbeZYgVYVh!aVh^\aZh^Vh i^bZh!l^i]i]Z^ghidcZeVkZYhigZZih! eV^gVahYÉ]^hiŒg^VVci^\V# gdb{c^XVhnaVhbVh†Vhn]VX^ZcYVh GdbVcZhfjZX]jgX]ZhVcYigVY^i^dcVa VcXZhigVaZh# [Vgb]djhZh# 8DCHDG8>E:G6A6EGDBD8>â IJGÞHI>869:A6K6AA9:H6J 8DAAH6867G6 Ea#BV_dg!+!'Vea# %-*+.(-*''-(.Gje^i^Egj^i IZa#/ ().

`^adbZigZhadc\ ^(YÉVbeaVYVb|m^bV^jcedWaZhjW" b{m^bV!njcejZWadhjbZg\^YdYZa VcY(VXgdhhVi^ihl^YZhied^ci!l^i] bZg\^i!YZafjVacdb‚hhdWgZhjgiZa fjZiVch‹adhdWgZhVaZZaXVbeVcVg^d Vhjc`Zcidlc!dcank^h^WaZi]Vc`h XVbeVcVggdb|c^X!XdckZgi^iZc^cY^" gdb{c^Xd!XdckZgi^YdZc^cY^XVYdged" idVGdbVcZhfjZWZaaidlZgi]Vi]Vh XVYdgedejaVgYZac^kZaaYZaÉV^\jV#AZh ejaVgYZac^kZaYZaV\jV#AVhVgWdaZYVh WZXdbZVedejaVg^cY^XVidgd[i]Z VgWgZYZh^ZaYZchWdhXVi\ZVbV\jZc nZaYZchdWdhXV_ZZhXdcYZciVbW^‚c lViZgaZkZa^ci]ZgZhZgkd^g#BdgZdkZg! iVbW‚jcXdc_jciYZg^ZgZh^g^Zgdah jcXdc_jcidYZidggZciZhnVggdndhfjZ i]ZlddYhVcYi]^X`Wgjh]]ZgZVgZ fjZ[dgbZcVahZjeVhZheaƒcY^Yh [dgbVcVhjeVhdZhea‚cY^YdhhVaidh! Xg^hh"XgdhhZYWng^kZghVcYhigZVbh hVaih!\dg\h^bZVcYgZhXdbW^cVih edoVhnbZVcYgdhXdbW^cVYdhXdc i]Vi[dgbbV\c^ÒXZci[Vaah!\dg\ZhVcY VbWgj‰cZhYÉVci^Xhbda^ch# gj^cVhYZVci^\jdhbda^cdh# bZVcYZghl]ZgZlZÒcYi]Zgj^chd[ daYb^aah# :a8dchdgX^eZgVaVEgdbdX^‹Ij" :a8dchdgX^deVgVaVEgdbdX^‹c g†hi^XVYZaVKVaaYZHVj8daahVXVWgV Ijg†hi^XVYZKVaaYZHVj8daahVXVWgV I]ZKVaaYZHVj8daahVXVWgVIdjg^hi VXijVXdbV^ciZgadXjidgeZgVidihZah VXiVXdbd^ciZgadXjidgeVgVidYdh 7dVgYVXihVhVa^V^hdc[dgVaaegdYjX" egdYjXidgh^ciZgZhhVihVgdYVgZcZa VfjZaadhegdYjXidgZh^ciZgZhVYdhZc i^dcXdbeVc^Zh^ciZgZhiZY^cÒab^c\^c hZjiZgg^idg^/ZahegdedgX^dcVVhhZh" gdYVgZchjiZgg^idg^d/aZhegdedgX^dcV i]^hVgZV!d[[Zg^c\VYk^XZVWdjiadXV" hdgVbZciZcadXVa^ioVX^dch!Zaeg^bZg VhZhdgVb^ZcidZcadXVa^oVX^dcZh!Za i^dch!bV`^c\^c^i^VaXdciVXil^i]i]Z XdciVXiZVbWZabjc^X^e^^Zahd[ZgZ^m eg^bZgXdciVXidXdcZabjc^X^e^dnaZh adXVaVji]dg^inVcYegdk^Y^c\^c[dgbV" ^c[dgbVX^‹hdWgZidihZahhZgkZ^had\†h" d[gZXZ^c[dgbVX^‹chdWgZidYdi^ed i^dcVWdjiVaai]Zad\^hi^XhZgk^XZhi]Vi i^XhcZXZhhVg^hYÉVaadi_VbZci!igVchedgi YZhZgk^X^dhad\†hi^XdhcZXZhVg^dh!Zc bVnWZgZfj^gZY!hjX]VhVXXdbbdYV" ^gZhiVjgVX^‹# XjVcidVaVad_Vb^Zcid!ZaigVchedgiZ i^dc!igVchedgiVcYXViZg^c\# naVgZhiVjgVX^‹c# &(+ .($' 8DCHDG8>E:G6A6EGDBD8>â IJGÞHI>869:A6K6AA9:H6J 8DAAH6867G6 Ea#BV_dg!+!'Vea# %-*+.Gje^i^Egj^i IZa#/ ().(-*''-)% hVjXdaahVXVWgV5Y^WV#XVi lll#hVjXdaahVXVWgV#XVi lll#k^aVcdkVYZhVj#Y^WV#Zh 6aZhX^c\aZgZhfjZZbbVgfjZcaVkVaa^ 6aVhX^bVhfjZgdYZVcZakVaaZnadh 7Zh^YZhi]Zadc\Xa^[[hi]VihjggdjcY ZahWdhXdh[gdcYdhdhYZaZh<j^aaZg^Zh! [gdcYdhdhWdhfjZhYZAZh<j^aaZg^Zh!hZ i]ZkVaaZnVcYi]ZaZV[n[dgZhihd[ hÉ]^V[Z\Z^mZccdbWgdhdhgZXjghdh hjbVccjbZgdhdhgZXjghdh]^Ygd\g{" AZh<j^aaZg^Zh!i]ZVgZV^h]dbZid ]^Ygd\g|ÒXh!XdbaÉZbWVhhVbZciYZ ÒXdh!XdbdZaZbWVahZYZHVj!Xdc&. . ^bedgiVcilViZgWdY^Zh!hjX]Vhi]Z HVj!VbW&.fj^aŒbZigZhYZaaVg\VYV `^a‹bZigdhYZadc\^ijYn(YZVcX]jgV HVjgZhZgkd^g!&.(-*''-(.Vm/ ().

Vm/ ().($' L?9 H^ijVYVZcjcejcieg^k^aZ\^Vi!VjcV H^ijVYVZcjcejcideg^k^aZ\^VYd!VjcV HjeZgWanh^ijViZY!Vc]djg[gdbi]Z ]dgVYZaV8dhiV7gVkV^VjcV]dgV ]dgVYZaV8dhiV7gVkVnVjcV]dgVYZ 8dhiV7gVkVVcYi]ZhVbZY^hiVcXZ YZahE^g^cZjh!aVX^jiViYZK^XXdchi^" adhE^g^cZdh!aVX^jYVYYZK^XXdchi^ijnZ [gdbi]ZEngZcZZh!i]ZX^ind[K^X^hVc ijZ^mjcXZcigZVXi^j^Y^c|b^X!egdkZ‰i jcXZcigdVXi^kdnY^c{b^Xd!egdk^hid VXi^kZ!YncVb^XjgWVcXZcigZWdVhi^c\ YÉjcVWdcVmVgmVYZXdbjc^XVX^dch^ YZjcVWjZcVgZYYZXdbjc^XVX^dcZhn ZmXZaaZciXdbbjc^XVi^dchcZildg`h Zfj^eViVbW^c[gVZhigjXijgZh^hZgkZ^h Zfj^eVYdXdc^c[gVZhigjXijgVhnhZgk^" VcYV[jaagVc\Zd[^c[gVhigjXijgZVcY YZidii^ejh# X^dhYZidYdi^ed# hZgk^XZhd[Vaa`^cYh# K^XY^hedhVYÉjcV\gVckVg^ZiVi K^XY^hedcZYZjcV\gVckVg^ZYVYYZ K^Xd[[ZghV]j\ZkVg^Zind[eaVXZhi]Vi YÉZheV^h^YZVaheZgXdckZgi^g"hZZc ZheVX^dh^YZVaZheVgVXdckZgi^ghZZc XVcegdk^YZ^YZVaÒabadXVi^dch#>ci]Z eaVi‹X^cZbVid\g|ÒX#:aXZcigZ]^hiŒg^X eaVi‹X^cZbVid\g{ÒXd#HjXZcigd]^hi‹" daYbZY^ZkVaXZcigZ!ZckZadeZYWni]Z YZaɃedXVbZY^ZkVaÅZckdaiVieZgaZh g^Xd!YZaV‚edXVbZY^ZkVaÄgdYZVYdYZ X^inlVaah!VgZhjX]djihiVcY^c\Wj^aY" bjgVaaZhÅVXjaaZY^ÒX^h^ZheV^hZb" bjgVaaVhÄ!VXd\ZZY^ÒX^dhnZheVX^dh ^c\hVcYh^iZhhjX]VhEaVVBV_dg! WaZb|i^XhXdbaVEaVVBV_dg!Zaedci ZbWaZb{i^XdhXdbdaVEaVVBV_dg! i]ZGdbVcZhfjZWg^Y\Z!i]ZXVi]ZYgVa gdb|c^X!aVXViZYgVadZaiZbeaZgdb|# ZaejZciZgdb{c^Xd!aVXViZYgVadZa VcYi]ZGdbVciZbeaZ#BdgZdkZg! 6aVkZ\VYV!ZahWVgg^hYZXdchigjXX^‹ iZbeadgdbVcd#6hjkZo!adhWVgg^dh i]ZbdYZgcVgZVhd[i]ZX^in!i]ZcZl b‚hgZXZci!ZahcdjhZfj^eVbZcihbj" YZXdchigjXX^‹cb{hgZX^ZciZ!adh ejWa^XWj^aY^c\hVcYhZgk^XZhVcYi]Z c^X^eVahdaZh^chiVaÕaVX^dchbdYZgcZh! cjZkdhZfj^eVb^Zcidhbjc^X^eVaZhd bdYZgc[VX^a^i^Zh!hjX]Vhi]ZigVYZ XdbZagZX^ciZÒgVa!egdedgX^dcZcVaV aVh^chiVaVX^dcZhbdYZgcVh!XdbdZa [V^g!egdk^YZi]ZX^inl^i]VhjeZgW X^jiVijc\gVckZciVaaYZadXVa^ioVX^dch gZX^cid[Zg^Va!egdedgX^dcVcVaVX^jYVY hidX`d[i^bZaZhhadXVi^dch# b‚h^ciZbedgVah# jcVbea^dVWVc^XdYZadXVa^oVX^dcZh b{h^ciZbedgVaZh# >CHI>IJIBJC>8>E6A9:EGDBD" 8>â>:8DCDB>69:K>8>BE:K>8 6ccVBdaVh!:j\ƒc^V9di :Y^ÒX^:aHjXgZ 8#YZaÉ=^hidg^VYdgGVbdcYÉ6WVYVa^ YZK^cnVah!* %-*%%K^X IZa#/ (). :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .(--('+'+ Xdbjc^XVX^d5k^X#XVi lll#k^Xijg^hbZ#XVi &(.(--((&%% .

+VcYHZggVaadc\V lll#k^Xijg^hbZ#XVi hÉ]VcgdYViVaVX^jiVi# hdcVa\jcdhYZadhaVg\dbZigV_ZhfjZ '%%-# hZ]VcgdYVYdZcaVX^jYVY# FjVahZkdaegdYjXidgVfjZi^c\j^ I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^cK^XgZ" ^ciZgƒhVgdYVgVK^XcZXZhh^iVjcV AVhegdYjXidgVh^ciZgZhVYVhZc fj^gZVji]dg^hVi^dc#IdVeean[dgVÒab Vjidg^ioVX^‹#EZgVXdchZ\j^g"aV!XVa gZVa^oVggdYV_ZhZcK^XcZXZh^iVcjcV h]ddieZgb^i!Òaa^ci]Z[dgbi]ViXVc fjZZbeaZc^jc[dgbjaVg^YZhdaÕa^X^ijY Vjidg^oVX^‹c#EVgVXdchZ\j^gaV!Zh WZdWiV^cZY[gdb>beZK^X# fjZhÉ]VYZYZbVcVgVaÉ>beZK^X# egZX^hdXjbea^bZciVgjc[dgbjaVg^dYZ hda^X^ijYfjZhZhda^X^iVg{Zc>beZK^X# &(- .-+! VhAVjgV!VaVX^jiViYZahhVcih&.(--((&%% ..VXjaiVYYZ:begZhVn8dbjc^XVX^‹c! Jc^kZgh^ind[K^XVahdegdk^YZegdYjX" :Y^ÒX^:aHjXgZ b‚h!jcVWVhZZbegZhVg^Va^egd[Zhh^d" ^bea^XVcVYZb{hjcVWVhZZbegZhVg^Va i^dcXdbeVc^Zhl^i]VjhZ[jaWjh^cZhh 8#YZaÉ=^hidg^VYdgGVbdcYÉ6WVYVa^ cVafjZZaegdYjXidgediVegdÒiVg# negd[Zh^dcVaeZg[ZXiVbZciZVegdkZ" VcYegd[Zhh^dcVaWVhZ# YZK^cnVah!* X]VWaZeVgVZaegdYjXidg# %-*%%K^X AVjgV!VaVX^jiViYZahhVcih&.+dHZggVaadc\V'%%- A^WZgiVg^Vh&.-+! Xdbjc^XVX^d5k^X#XVi h‹cVa\jcZhYZaZheZaÕa†XjaZhfjZ A^WZgiVg^Vh&.(--('+'+ A^WZgiVg^Vh&.($' AZh^chiVaÕaVX^dch^ZahhZgkZ^hVjY^dk^" AVh^chiVaVX^dcZhnadhhZgk^X^dh BdgZdkZg!i]ZVjY^dk^hjVa[VX^a^i^Zh >CHI>IJIBJC>8>E6A9:EGDBD" hjVahfjZ]VegdedgX^dcViaVJc^kZgh^" VjY^dk^hjVaZhfjZ]VegdedgX^dcVYd VcYhZgk^XZhd[[ZgZYWni]Z.^abhh]di^cK^X^cXajYZhjX]ldg`h IZa#/ ().-+! ..Vm/ ().VXjaind[ 8>â>:8DCDB>69:K>8>BE:K>8 iViYZK^XVigVk‚hYZaVhZkV.+dHZggVaadc\V'%%- AVjgV!VaVX^jiViYZahhVcih&.VXjaiVi aVJc^kZgh^YVYYZK^X!VigVk‚hYZhj 7jh^cZhhVcY8dbbjc^XVi^dcVii]Z 6ccVBdaVh!:j\ƒc^V9di YÉ:begZhV^8dbjc^XVX^‹^bea^fjZc!V ..

'* .(+(*&.VWgV!( IdggZGd_V %--)%K^aVYZXVch IZa#/ ().(+*--&&) aVaVcYZh5Vig^jbk^aVYZXVch#Xdb lll#k^aVYZXVch#XVi &(.($' L?B7:. :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .Vm/ ().97DI K^aVYZXVch‚hjcbjc^X^e^YZa7V^m K^aVYZXVchZhjcbjc^X^e^dYZa7V^m K^aVYZXVch^hVidlc^c7V^mAadWgZ\Vi AadWgZ\Vi!V&'fj^aŒbZigZhVahjY AadWgZ\Vi!V&'`^a‹bZigdhVahjgYZ 8djcin!&'`^adbZigZhhdji]d[7VgXZ" YZ7VgXZadcV^V'fj^aŒbZigZhYZ 7VgXZadcVnV'`^a‹bZigdhYZa6Zgd" adcVVcY'`^adbZigZh[gdb7VgXZadcV" aÉ6ZgdedgiYZ7VgXZadcV":aEgVi# ejZgidYZ7VgXZadcV":aEgVi# :aEgVi6^gedgi# :mXZaÕaZcibZciXdbjc^XVi!Zabjc^X^e^ :mXZaZciZbZciZXdbjc^XVYd!Za 7dVhi^c\ZmXZaaZciXdbbjc^XVi^dch! edhVVY^hedh^X^‹YZidiZhaZhegdYjX" bjc^X^e^dedcZVY^hedh^X^‹cYZidYVh i]Zidlcd[[ZghVjY^dk^hjVaegdYjXi^dc idgZhVjY^dk^hjVahjcV\gVckVg^ZiVi aVhegdYjXidgVhVjY^dk^hjVaZhjcV\gVc XdbeVc^ZhV]j\ZkVg^Zind[adXVi^dch! YZadXVa^ioVX^dch!fjZkVcYZhYÉZheV^h kVg^ZYVYYZadXVa^oVX^dcZh!fjZkVc [gdbjc^fjZcVijgVaheVXZhidVgX]^" cVijgVahc^XhÒchVXdchigjXX^dch YZhYZZheVX^dhcVijgVaZhc^Xdh]VhiV iZXijgVaXdchigjXi^dch[gdbY^[[ZgZci Vgfj^iZXiŒc^fjZhYZY^[ZgZcihƒedfjZh XdchigjXX^dcZhVgfj^iZXi‹c^XVhYZ eZg^dYhVcYhinaZh# ^Zhi^ah# Y^hi^ciVh‚edXVhnZhi^adh# 6?JCI6B:CI9:K>A69:86CH ¿G:69:EGDBD8>â9:A68>JI6I AjX†V6aVcYZh 8#YZEdbeZj.

(+(*&.($' AZhegdYjXX^dchVjY^dk^hjVahedYgVc AVhegdYjXX^dcZhVjY^dk^hjVaZhZcXdc" 6bdc\hibVcndi]ZgViigVXi^dch! 6?JCI6B:CI9:K>A69:86CH igdWVgVK^aVYZXVchjccjXa^Vci^XVbW igVg{cZcK^aVYZXVchjccXaZdVci^\jd VjY^dk^hjVaegdYjXZghl^aaÒcY^cK^" ¿G:69:EGDBD8>â9:A68>JI6I ZY^ÒX^hYZahZ\aZM>M!ZheV^hbjc^X^" XdcZY^ÒX^dhYZah^\adM>M!ZheVX^dh aVYZXVchVcdaYidlcl^i]&.Vm/ ().'* YÉV^\jV^eda†\dch^cYjhig^Vah!Vb‚h ^chiVaVX^dcZhYZV\jVneda†\dcdh^c" \gZZcVgZVh![djciV^chVcYaV`Zh!VcY .i]"XZcijgn AjX†V6aVcYZh 8#YZEdbeZj.VWgV!( eVahXjaijgVah^Zhedgi^jhVgfj^iZXiŒc^" bjc^X^eVaZhXjaijgVaZhnYZedgi^kdhVg" Wj^aY^c\h!VgX]^iZXijgVaandjihiVcY^c\ IdggZGd_V XVbZcih^c\jaVgh!eVgXhjgWVchVbW fj^iZXi‹c^XVbZciZh^c\jaVgZh!eVgfjZh bjc^X^eVaXjaijgVaXZcigZhVcYhedgih %--)%K^aVYZXVch |bea^ZhodcZhkZgYZh^^chiVaÕaVX^dch jgWVcdhXdcVbea^VhodcVhkZgYZhZ [VX^a^i^Zh!jgWVceVg`hl^i]VbeaZ IZa#/ ().(+*--&&) YZodcZh[dgZhiVah^V\g†XdaZh!V^m†Xdb Yjhig^VaZh!VYZb{hYZodcVh[dgZhiVaZh ^cYjhig^VaZhiViZh!VhlZaaVh[dgZhign aVaVcYZh5Vig^jbk^aVYZXVch#Xdb jcV[gdcYdhVe^cZYVVaXdhiViYÉjcV nV\g†XdaVh!Vh†Xdbdjc[gdcYdhde^cVg VcY[Vgb^c\aVcYVcYajh]e^cZlddYh lll#k^aVYZXVch#XVi eaVi_VcVijgVaYZ'!+fj^aŒbZigZhYZ _jcidVjcVeaVnVcVijgVaYZ'!+`^a‹bZ" h`^gi^c\VcVijgVaWZVX]!'#+`^adbZ" adc\^ijY!c^XVVaVodcV#IdiV^mŒ! igdhYZadc\^ijY!c^XVZcaVodcV#IdYd igZhadc\VcYVWhdajiZanjc^fjZ^ci]Z VXdbeVcnViYÉjcVWdcVd[ZgiV]diZaZgV Zaad!VXdbeVŠVYdYZjcVWjZcVd[ZgiV VgZV#EgdYjXi^dciZVbhl^aaÒcYVaa VabViZ^mbjc^X^e^VY^hedh^X^‹YZah ]diZaZgVZcZab^hbdbjc^X^e^dVY^h" i]^h^cVcYVgdjcYK^aVYZXVch!VhlZaa Zfj^ehYZegdYjXX^‹# edh^X^‹cYZadhZfj^edhYZegdYjXX^‹c# VhZmXZaaZci]diZa[VX^a^i^Zh^ci]Zidlc ^ihZa[# FjVahZkdaegdYjXidg^ciZgZhhViV AdhegdYjXidgZh^ciZgZhVYdhZcji^a^oVg ji^a^ioVgZabjc^X^e^XdbVeaVi‹YZ Zabjc^X^e^dXdbdeaVi‹YZgdYV_Z EgdYjXi^dcXdbeVc^Zh^ciZgZhiZY^c gdYVi\ZhÉ]VYZedhVgZcXdciVXiZVbW YZWZg{cedcZghZZcXdciVXidXdcZa Òab^c\^cK^aVYZXVchh]djaYXdciVXi aÉ¿gZVYZEgdbdX^‹YZaV8^jiViYZ ÛgZVYZEgdbdX^‹cYZaV8^jYVYYZa i]ZadXVaVji]dg^in8^inEgdbdi^dc aÉ6_jciVbZciYZK^aVYZXVch# 6njciVb^ZcidYZK^aVYZXVch# 9ZeVgibZci# &)% .

Vm/ ().)%& :ahZjZmiZchcjXa^Vci^X!VbWZhiVWa^" gV[VZa#XVbeh5V_\^gdcV#dg\ bZcihXdbZgX^VahigVY^X^dcVahfjZ]Vc :chjZmiZchdcXaZdVci^\jd!Xdc I]ZaVg\Z]^hidg^XXZcigZ!l^i]^ih lll#V_\^gdcV#dg\$XjaijgV gZh^hi^iZaeVhYZaiZbeh!^jcaaZ\ViVg" ZhiVWaZX^b^ZcidhXdbZgX^VaZhigVY^" igVY^i^dcVaXdbbZgX^VaZhiVWa^h]bZcih! fj^iZXiŒc^Xgdb|!bZY^ZkVa^_jZj!VbW X^dcVaZhfjZ]VcgZh^hi^YdZaeVhdYZa ]VhgZh^hiZYi]ZeVhh^c\d[i^bZ! eVi^heVgi^XjaVgh^_VgY^ch^XaVjhigZh i^Zbed!njcaZ\VYdVgfj^iZXi‹c^Xd XdchZgk^c\hjeZgW]Zg^iV\Z^ci]Z ]ZgƒcX^VYÉVfjZhieVhhVi!XdckZgiZ^mZc gdbVcd!bZY^ZkVan_jY†d!XdceVi^dh [dgbd[GdbVc!bZY^ZkVaVcY?Zl^h] VfjZhiWVgg^kZaaZcjcZheV^^YZVa eVgi^XjaVgZh!_VgY^cZhnXaVjhigdh VgX]^iZXijgZ!]djhZhl^i]XdjginVgYh eZgVaegdYjXidgVjY^dk^hjVa!fjZedi ]ZgZcX^VYZZhZeVhVYd!Xdck^ZgiZcZa VcY\VgYZch!Xad^hiZghVcYbjX]bdgZ! igdWVg"]^YZhYZgVXdchZmXZaÕaZcibZci WVgg^dVci^\jdZcjcZheVX^d^YZVaeVgV bV`^c\i]ZdaYidlcVc^YZVah^iZ[dg gZhiVjgVihÒchVZheV^hYZXVYZcihYZ ZaegdYjXidgVjY^dk^hjVa!YdcYZejZYZc VjY^dk^hjVaegdYjXZgh!l]dl^aaÒcY b|\^V^ggZh^hi^WaZ# ZcXdcigVghZYZhYZg^cXdcZheZg[ZX" VkVhigVc\Zd[adXVi^dchVkV^aVWaZ! iVbZciZgZhiVjgVYdh]VhiVZheVX^dh [gdbZmXZaaZcigZhidgZYWj^aY^c\hid YZXVYZciZhYZbV\^V^ggZh^hi^WaZ# YZXVYZcih^iZh^bWjZYl^i]^ggZh^hi^WaZ bV\^X# &)& :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .')&.%%)<^gdcV ‚hjcVX^jiViZmXZeX^dcVaXdbVeaVi‹# egde^d!ZhjcVX^jYVYZmXZeX^dcVa bdidglVn[gdb7VgXZadcV!]Vh^ihdlc IZa#/ ().')&.%%.. XdbdeaVi‹# ^ciZgcVi^dcVaV^gedgi# ..($' Fhel‡dY_WZ[=_hedW Fhel_dY_WZ[=_hedW =_hedWFhel_dY[ =?HED7 6?JCI6B:CI9:<>GDC6 <^gdcV!aVXVe^iVacdgYYZ8ViVajcnV!V <^gdcV!aVXVe^iVacdgiZYZ8ViVajŠV! <^gdcV!XVe^iVad[cdgi]Zgc8ViVadc^V!^h ¿G:69:8JAIJG6 jcV]dgVeZgVjide^hiVYZhYZ7VgXZad" VjcV]dgVedgVjide^hiVYZhYZ7Vg" VcZmXZei^dcVaadXVi^dc[dgÒabh]ddih# GV[VZa8Vbeh cV^VbWVZgdedgi^ciZgcVX^dcVaegde^! XZadcVnXdcVZgdejZgid^ciZgcVX^dcVa I]ZX^in!h^ijViZY_jhidcZ]djgWn Ea#YZaK^!& &.

%%)<^gdcV IZa#/ ().')&.($' 8^jiVib^i_VcVYÉVbea^VX^‹gZXZci! 8^jYVYbZY^VcVYZVbea^VX^‹cgZX^Zc" 6bZY^jb"h^oZYX^ini]VigZXZcianZm" <^gdcViVbW‚d[ZgZ^maVedhh^W^a^iVi iZ!<^gdcVd[gZXZiVbW^‚caVedh^W^a^YVY eVcYZYXdch^YZgVWan!<^gdcVVahdd[[Zgh YÉZhXZcVg^hb‚hbdYZgch!WVgg^hVbW YZZhXZcVg^dhb{hbdYZgcdh!WVgg^dh V\ddYbVcnbdgZbdYZgcadXVi^dch/ Y^[ZgZcihVgfj^iZXijgZh!ZhigjXijgZh XdcY^hi^ciVhVgfj^iZXijgVh!ZhigjXij" Y^hig^Xihl^i]Y^[[ZgZciVgX]^iZXijgVa hdX^Vah^jgWVc†hi^fjZh!^bdaihgVXdch gVhhdX^VaZhnjgWVc†hi^XVhnbjX]dh hinaZh!hdX^VaVcYjgWVchigjXijgZh!VcY YZk^YVfjdi^Y^VcVXdbbZgXVih^ g^cXdcZhYZk^YVXdi^Y^VcV!Xdbd bVcnh^iZhl]ZgZZkZgnYVna^[ZiV`Zh^ih eaVXZh^Y^kZghdhXVggZghXdbZgX^Vah# bZgXVYdh!eaVoVhnXVaaZhXdbZgX^VaZh# XdjghZ!hjX]VhbVg`Zih!hfjVgZhVcY 6a]dgV!jc\gVceVgXXZcigVa!ZaYZ 6ab^hbdi^Zbed!jc\gVceVgfjZXZc" h]dee^c\higZZih#BdgZdkZg!VaVg\Z aV9ZkZhV!^ZahY^[ZgZcihijgdchfjZ igVa!ZaYZaV9ZkZhV!naVhXda^cVhfjZ XZcigVaeVg`!EVgXYZaV9ZkZhV!VcY ZcXZgXaZcaVX^jiVi!Vbea^ZcZakZciVaa X^gXjcYVcaVX^jYVY!Vbea†VcZaVWVc^Xd i]ZkVg^djh]^aahi]ViZcX^gXaZi]ZX^in! YZedhh^W^a^iVihZhXZcd\g|ÒfjZh# YZedh^W^a^YVYZhZhXZcd\g{ÒXVh# [jgi]Zg^cXgZVhZi]ZgVc\Zd[edhh^WaZ adXVi^dch[dgÒabh]ddih# IdiV^mŒ[VfjZ<^gdcVh^\j^hdk^cieaVi‹ IdYdZaadXdck^ZgiZXdc[gZXjZcX^VV YÉZhedihejWa^X^iVg^h!YZhƒg^ZhiZaZk^h^" <^gdcVZcjceaVi‹YZVcjcX^dhejWa^X^" 6aai]^hZmeaV^chl]n<^gdcV^hi]Z kZh^YZÒabVX^dchYZbZigVi\ZY^kZgh# iVg^dh!hZg^ZhiZaZk^h^kVhnÒabVX^dcZh gZ\jaVghXZcZd[Òabh]ddih[dgXdb" 6b‚h!aVegdm^b^iViYÉjciZgg^idg^gjgVa YZY^kZghdbZigV_Z#6YZb{h!Za]ZX]d bZgX^Vah!iZaZk^h^dchZg^ZhVcY[ZVijgZ ^bVg†i^bYZgZXdcZ\jYVWZaaZhV^[|X^a YZiZcZgXZgXVjciZgg^idg^dgjgVan VcYh]dgiÒabhVcYYdXjbZciVg^Zh# VXX‚h[VYZabjc^X^e^jcZheV^^YZVaeZg bVg†i^bdYZgZXdcdX^YVWZaaZoVnYZ BdgZdkZg!i]Zegdm^b^ind[lZaa`cdlc hVi^h[ZgiVciaZhcZXZhh^iVihZhiƒi^fjZh [{X^aVXXZhd]VXZYZZhZbjc^X^e^djc gjgVaVcYXdVhiVaaVcYhXVeZh[Vbdjh YZaZhegdYjXX^dchfjZWjhfj^cjc ZheVX^d^YZVaeVgVhVi^h[VXZgaVhcZXZ" [dgi]Z^gWZVjin!bV`Z<^gdcVi]Z ZhXZcVg^jgW|XdbeaZbZciVg^!Xdb h^YVYZhZhi‚i^XVhYZaVhegdYjXX^dcZh ^YZVahediidhVi^h[nWdi]i]ZVZhi]Zi^X aZhad\†hi^fjZhYZaZhfjZXZgfj^cZc fjZWjhfjZcjcZhXZcVg^djgWVcd gZfj^gZbZcihd[egdYjXi^dchhZZ`^c\ jcVX^jiViZahhZgkZ^hcZXZhhVg^heZg XdbeaZbZciVg^d!Vh†XdbdaVhad\†hi^" VcjgWVcWVX`\gdjcY!VcYi]Zad\^hi^X ^chiVaÕaVg"]^ZaXVbeVbZciWVhZ# XVhYZfj^ZcZhWjhfjZcZcjcVX^jYVY cZZYhd[i]dhZhZZ`^c\VX^inl^i]Vaa adhhZgk^X^dhcZXZhVg^dheVgV^chiVaVg i]ZcZXZhhVgnhZgk^XZhidhZijei]Z^g EZggdYVgV<^gdcVXVaedhVg"hZZc hjXVbeVbZcidWVhZ# WVhZXVbe# XdciVXiZVbWaÉ¿gZVYZ8jaijgVYZ aÉ6_jciVbZci# EVgVgdYVgZc<^gdcV]VnfjZedcZghZ I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^c<^gdcV ZcXdciVXidXdcZaÛgZVYZ8jaijgVYZa h]djaYXdciVXii]Z8^in8djcX^a8jaijgZ 6?JCI6B:CI9:<>GDC6 6njciVb^Zcid# 9ZeVgibZci# ¿G:69:8JAIJG6 GV[VZa8Vbeh Ea#YZaK^!& &. .)%& gV[VZa#XVbeh5V_\^gdcV#dg\ lll#V_\^gdcV#dg\$XjaijgV &)' .%%..')&.Vm/ ()..

% XViVaVcV# h^c\jaVgZhYZaVXdhiVXViVaVcV# Òh]^c\k^aaV\Zhdci]Z8ViVaVcXdVhi# eVig^X^V5XVYVfjZh#XVi lll#XVYVfjZh#XVi &)( :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH ..)--8VYVfj‚h IZa#/ ().''*-).Vm/ ()..($' 97:7GKxI 6?JCI6B:CI9:8696FJwH 8VYVfj‚h!h^ijViVaXdgYZaVeZc†chjaV 8VYVfj‚h!h^ijVYdZcZaXdgVo‹cYZ 8VYVfj‚h!h^ijViZYVii]Z]ZVgid[i]Z EVig†X^VA^cVgZh YZaXVeYZ8gZjh!VaÉZmigZbcdgY" aVeZc†chjaVYZaXVWdYZ8gZjh!ZcZa 8VeZ8gZjheZc^chjaV!^ci]Zbdhi 8#YZH^ak^GV]daV!' ZhiYZ8ViVajcnV!‚hjcYZahedWaZh ZmigZbdcdgYZhiZYZ8ViVajŠV!ZhjcV cdgi]ZVhiZganed^ci^c8ViVadc^V!^hdcZ &.''*-'%% eZhXVYdghb‚hh^c\jaVghYZaVXdhiV YZaVhedWaVX^dcZheZhXVYdgVhb{h d[i]ZbdhidjihiVcY^c\VcYjcjhjVa .

.% WV^mZh^WaVcfjZhZcÒaVYZhhdWgZjc YZXVhVhWV_VhnWaVcXVh!ZcXVgVbVYVh ]jYYa^c\VgdjcYV]^aaXgdlcZYWni]Z eVig^X^V5XVYVfjZh#XVi ijg‹^XdgdcVYZheZgjcVZh\a‚h^V#AV ZcjcVXda^cVnXdgdcVYVhedgjcV X]jgX]#GVY^Vi^c\a^\]iVcYhZgZc^in! lll#XVYVfjZh#XVi aajb^cdh^iVi^aVhZgZcdgfjZ^ggVY^V ^\aZh^V#AVajb^cdh^YVYnhZgZc^YVYfjZ 8VYVfj‚h^hi]Z^YZVaadXVi^dc[dgÒab 8VYVfj‚hZaXdckZgiZ^mZcZcjcZheV^ ^ggVY^V8VYVfj‚haVXdck^ZgiZcZcjc egdYjXi^dchhZZ`^c\i]ZVji]Zci^X^in ^YZVaeZgVgdYVi\ZhfjZWjhfj^c ZheVX^d^YZVaeVgVgdYV_ZhfjZWjhfjZc d[VhZV"[Vg^c\eVhiVcYi]Z^che^g^c\ aÉVjiZci^X^iViYÉjceVhhVibVg^cZg^aV aVVjiZci^X^YVYYZjceVhVYdbVg^cZgd bV\^Xd[VejgZanBZY^iZggVcZVc b|\^VYÉjceVgVi\Z^che^gVYdgVab‚h naVbV\^VYZjceVgV_Z^che^gVYdgVa aVcYhXVeZ# ejgZhi^abZY^iZggVc^# b{hejgdZhi^adbZY^iZgg{cZd# I]ZdjihiVcY^c\WZVjinVcYgZbVg`V" AVh^c\jaVg^iViYÉVfjZhiVk^aV!fjZbVc" AVh^c\jaVg^YVYYZZhiZZcXaVkZ!fjZ WaZ[ZVijgZhd[i]Zidlc!l]^X]Xdc" i‚k^kZhaVXjaijgVegŒe^V^aZhigVY^X^dch bVci^ZcZk^kVhaVXjaijgVegde^Vn hZgkZh^ihV\Z"daYXjaijgZVcYedejaVg edejaVgh!]VVigZiiVbW‚^ciZaÕaZXijVah aVhigVY^X^dcZhedejaVgZh!]VVigV†Yd igVY^i^dch!]VhVahdViigVXiZY^ciZaaZX" ^Vgi^hiZhfjZ]VcXdcig^Wj‰iVXdckZgi^g iVbW^‚cV^ciZaZXijVaZhnVgi^hiVh!fjZ ijVahVcYVgi^hih!]Zae^c\idbV`Zi]^hV 8VYVfj‚hZcjcaadXYÉVkVci\jVgYV^ ]VcXdcig^Wj^YdVXdckZgi^gV8VYVfj‚h bdYZgcidlc!VhlZaaVhVc^che^gVi^dc ^che^gVX^‹YZe^cidghYZgZcdb^ciZgcV" Zcjcaj\VgYZkVc\jVgY^VZ^che^gVX^‹c idhjX][VbZYVgi^hihVhHVakVYdg9Va†! X^dcVaXdbHVakVYdg9Va†!fjZkVigdWVg YZe^cidgZhYZgZcdbWgZ^ciZgcVX^dcVa! l]d[djcY^cEdgiaa^\ViWZVX]i]Z^YZVa ZcaVeaVi_VYZEdgiaa^\ViaÉZheV^^Ydc^ XdbdHVakVYdg9Va†!fjZZcXdcig‹Zc hZii^c\[dg]^h]dbZ!^cV]djhZcdl eZg[Zg"hÉ]^jcVXVhV!Vkj^XdckZgi^YV aVeaVnVYZEdgiaa^\ViZaZheVX^d^Y‹cZd XdckZgiZY^cidVbjhZjb# ZcbjhZj# eVgVXdchigj^ghjXVhV!]dnXdckZgi^YV ZcbjhZd# I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^c8VYVfj‚h FjVahZkdaegdYjXidgVfjZi^c\j^^ciZgƒh h]djaYXdciVXii]ZadXVaVji]dg^in# VgdYVgV8VYVfj‚hhÉ]VYZedhVgZc AVhegdYjXidgVh^ciZgZhVYVhZcgdYVg XdciVXiZVbWaÉ6_jciVbZci# Zc8VYVfj‚hYZWZg{cegZk^VbZciZed" cZghZZcXdciVXidXdcZa6njciVb^Zcid# &)) ..''*-).Vm/ ().)--8VYVfj‚h hZjhXVggZghZbeZYgVihXdcYjZ^mZc XVWdYZ8gZjh#HjhXVaaZhZbeZYgVYVh eVkZYhigZZihd[8VYVfj‚haZVYk^h^idgh IZa#/ ().($' 68VYVfj‚hZhXdbW^cZcaÉVgfj^iZXijgV :c8VYVfj‚hhZXdbW^cVcaVVgfj^" I]ZidlcXdbW^cZhine^XVaBZY^iZggV" 6?JCI6B:CI9:8696FJwH i†e^XVbZY^iZgg|c^VVbWaVcVijgVhVa" iZXijgVi†e^XVbZY^iZgg{cZVXdcaV cZVcVgX]^iZXijgZl^i]i]Zl^aYVcYe^X" EVig†X^VA^cVgZh 8#YZH^ak^GV]daV!' kVi\Z^e^cidgZhXVYZaXVeYZ8gZjh#:ah cVijgVaZoVhVakV_Zne^cidgZhXVYZa ijgZhfjZaVcYhXVeZd[8VeZ8gZjh#I]Z &.''*-'%% Zak^h^iVcieZgjcaVWZg^ciYZXVhZh XdcYjXZcVak^h^iVciZedgjcaVWZg^cid i]gdj\]VbVoZd[adl!l]^iZ]djhZh! .

)*%=dhiVag^X IZa#/ ().($' >EIJ7BH?9 =dhiVag^X‚hjcVk^aVbZY^ZkVaZbbj" =dhiVag^XZhjcVedWaVX^‹cbZY^ZkVa =dhiVag^X^hVlVaaZYbZY^ZkVaidlc gVaaVYVfjZhÉV^mZXVhdWgZaVkVaaYZag^j VbjgVaaVYVfjZhZVaoVhdWgZZakVaaZ eZgX]ZYdci]ZbdjciV^cdkZgadd`^c\ IdgYZgV#:cZaeVhZcigZZahE^g^cZjh YZag†dIdgYZgV#:cZaeVhdZcigZadhE^" i]ZIdgYZgVKVaaZn#An^c\dci]ZeVhh ^aZhXdbVgfjZhbZg^Y^dcVahYZ8ViV" g^cZdhnaVhXdbVgXVhbZg^Y^dcVaZhYZ WZilZZci]ZEngZcZZhVcYhdji]Zgc ajcnV!=dhiVag^Xi‚Xdbjc^XVX^‹Y^gZXiV 8ViVajŠV!=dhiVag^Xi^ZcZXdbjc^XVX^‹c 8ViVadc^V!=dhiVag^X^hY^gZXianXdccZXi" eZgXVggZiZgV!Vjide^hiV^[ZggdXVgg^a! edgXVggZiZgV!Vjide^hiVn[ZggdXVgg^a ZYWngdVY!bdidglVnVcYgV^aid<^gd" VbW<^gdcV!VigZciVb^cjih!^VbW Xdc<^gdcV!VigZ^ciVb^cjidh!nXdc cV!i]^ginb^cjiZhVlVn!VcY7VgXZadcV! 7VgXZadcV!VigZhfjVgihYÉ]dgV# 7VgXZadcV!VigZhXjVgidhYZ]dgV# i]gZZfjVgiZghd[Vc]djgY^hiVci# 6?JCI6B:CI9É=DHI6AG>8 BdcihZK^VYZg 8#YZaGVkVa!)* &.'-+)%&& ..'-+*'..+ eVig^bdc^5]dhiVag^X#XVi ]dhiVag^X5]dhiVag^X#XVi lll#]dhiVag^X#XVi &)* :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .Vm/ ().

.gVgZhÅVgVbjhZj^b^gVYdgÅd aV^bedcZciZidggZYZ:ah.%h# YƒXVYVYZahhZiVciV# eVgi^gYZaVY‚XVYVYZadhhZiZciV# I]ZdaYidlc[ZVijgZhhZkZgVadji" 6?JCI6B:CI9É=DHI6AG>8 6acjXa^Vci^XZhediVYb^gVgjcYZah :cZacXaZdVci^\jdhZejZYZVYb^gVg hiVcY^c\h^iZhYVi^c\WVX`idbZY^ZkVa BdcihZK^VYZg aaZ\VihVgfj^iZXiŒc^Xhb‚hYZhiVXVihYZ jcdYZadhaZ\VYdhVgfj^iZXi‹c^Xdhb{h i^bZh!l]Zc=dhiVag^XlVhdcZd[i]Z 8#YZaGVkVa!)* aɃedXVbZY^ZkVa!Zcfjƒ=dhiVag^XkV YZhiVXVYdhYZaV‚edXVbZY^ZkVa!Zc g^X]ZhijgWVcXZcigZh^c8ViVadc^V# &...gVgZhIdlZgcdlVbjhZjbVcY YZah.'-+*'.)*%=dhiVag^X ZhYZkZc^gjcYZaheg^cX^eVahXZcigZhYZ fjZ=dhiVag^XhZXdck^gi^‹ZcjcdYZadh I]Zbdhi^bedgiVci^cXajYZi]ZVgZV IZa#/ ().gVgZhdaV k^Zled^ciVcYi]ZGZaa^\jZg8VkZ# aVXdkVYZaGZaa^\jZgh‹cVa\jchYZah XjZkVYZaGZaa^\jZghdcVa\jcdhYZadh ZheV^hb‚hYZhiVXVih# ZheVX^dhb{hYZhiVXVYdh# =dhiVag^XadXVaVji]dg^inXVcegdk^YZVaa ^ciZgZhiZYegdYjXi^dcXdbeVc^Zhl^i] AÉ6_jciVbZciYÉ=dhiVag^XedhVV :a6njciVb^ZcidYZ=dhiVag^XedcZ ^ihhZgk^XZh[dgdWiV^c^c\Òabh]ddi Y^hedh^X^‹YZaZhegdYjXidgZhZah VY^hedh^X^‹cYZaVhegdYjXidgVhhjh eZgb^ih!VhlZaaVh^c[dgbVi^dcVcYVY" hZjhhZgkZ^hYZ\Zhi^‹YZeZgb^hdh! hZgk^X^dhYZ\Zhi^‹cYZeZgb^hdh! k^XZidZchjgZi]ViÒab^c\^ci]Zidlc ^c[dgbVX^‹^VhhZhhdgVbZcieZgiVaYZ ^c[dgbVX^‹cnVhZhdgVb^ZcidXdcZaÒc gjchVhhbddi]anVhedhh^WaZ# [VX^a^iVgVab|m^bedhh^WaZZahgdYVi\Zh YZ[VX^a^iVgVab{m^bdadhgdYV_ZhZcZa Vabjc^X^e^# bjc^X^e^d# &)+ .'-+)%&& g^fjZhVXViVaVch#:agZX^ciZZbbjgVaaVi YZadheg^cX^eVaZhXZcigdhYZg^fjZoV l^i]^ci]ZlVaahd[l]^X]hdbZ+%% .Vm/ ().+ ÅYZafjVaZhXdchZgkZcjch+%%bZ" XViVaVcZh#:agZX^cidVbjgVaaVYdÅYZa bZigZhVgZXdchZgkZY!Vadc\l^i]Z^\]i eVig^bdc^5]dhiVag^X#XVi igZhYZeVcnYZbjgVaaV^kj^iidggZhÅ! fjZhZXdchZgkVcjcdh+%%bZigdhYZ idlZgh!i]Z6gVg|IdlZg!i]Z^bedh^c\ ]dhiVag^X5]dhiVag^X#XVi lll#]dhiVag^X#XVi aVidggZYÉ6gVg|!aV^bedcZciidggZ bjgdndX]didggZhÅ!aVidggZYZ6gVg|! .($' AÉVheZXiZ[†h^XYZaedWaZegZhZciV :aVheZXid[†h^XdYZaejZWadegZhZciV >ciZgbhd[e]nh^XVaVeeZVgVcXZ!i]Z YjZh|gZZhWZcY^[ZgZcX^VYZh#9ÉjcV Ydh{gZVhW^ZcY^[ZgZcX^VYVh#Edgjc idlcegZhZcihildXaZVganY^[[ZgZci^ViZY WVcYV]^]VZacjXa^Vci^X!aaVg\^ZhigZi! aVYd!Zhi{ZacXaZdVci^\jd!aVg\dn VgZVh/i]ZdaYidlc!adc\VcYcVggdl! XdgdcVieZgaÉZbWaZb|i^XXVhiZaa!^YZ ZhigZX]d!XdgdcVYdedgZaZbWaZb{i^" XgdlcZYWni]ZbV\c^ÒXZciXVhiaZ0 aÉVaigV]^]VaVeVgicdkV!VcdbZcVYV XdXVhi^aad0nedgdigV!aVeVgiZcjZkV! VcYi]ZcZlVgZV!`cdlcVhAV8dccV! aV8dccV!YZhZckdajeVYVVeVgi^gYZaV YZcdb^cVYVaV8dccV!YZhVggdaaVYVV l]^X]WZ\Vcid\gdlje^ci]Z&.

'.I97B7 H^ijViVahjYYZa\da[YZGdhZh!Zabjc^" H^ijVYVVahjgYZa\da[dYZGdhZh!Za An^c\^ci]Zhdji]d[i]Z7Vnd[GdhZh! X^e^YZAÉ:hXVaV\VjYZ^mYÉjcV\gVcg^" bjc^X^e^dYZAÉ:hXVaV\doVYZjcV i]Zidlch]^ed[AÉ:hXVaVWdVhihVkVg" fjZhV^kVg^ZiViYÉZhXZcVg^h^eV^hVi\Zh/ \gVcg^fjZoVnkVg^ZYVYYZZhXZcVg^dhn ^ZYlZVai]d[aVcYhXVeZVcYhXZcZgn/ XVaZhkZg\Zh^eaVi\ZhjgWVcZh0X^jiVi eV^hV_Zh/XVaVhk†g\ZcZhneaVnVhjgWV" jched^aiXdkZhVcYjgWVcWZVX]Zh0 bdYZgcV^WVgg^kZaa0edWaZbZY^ZkVa^ cVh0X^jYVYbdYZgcVnWVgg^dVci^\jd0 VbdYZgcgZhdgiVcYVcdaYidlc0V eZi^ihaad\VgZihgjgVah^[dgi^ÒXVih# edWaVX^‹cbZY^ZkVaneZfjZŠVhVaYZVh bZY^ZkVak^aaV\ZVcYi^cn[dgi^ÒZYgjgVa gjgVaZh[dgi^ÒXVYVh# h^iZh# AÉ:H86A6D.((-* bWjmd5aZhXVaV#XVi lll#aZhXVaV#XVi &).Vm/ ()...'.($' BÊ. :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .%+%( .&(%AÉ:hXVaV IZa#/ ()..>8>C69:GD96I<:H BVg^V7jm‹ Ea#YZaZh:hXdaZh!& &..

'.^ab Y^hedh^X^‹YZahegd[Zhh^dcVahY^kZghdh edcZVY^hedh^X^‹cYZadhegd[Zh^dcVaZh D[ÒXZegdk^YZhVjY^dk^hjVaegd[Zhh^d" hZgkZ^hVbWaVÒcVa^iViYZ[VX^a^iVgaZh Y^kZghdhhZgk^X^dhXdcaVÒcVa^YVYYZ cVahl^i]VgVc\Zd[hZgk^XZhYZh^\cZY egdYjXX^dchVjY^dk^hjVah/VXijVXdbV [VX^a^iVgaVhegdYjXX^dcZhVjY^dk^hjV" idbV`Zi]Z^gldg`ZVh^Zg/XZcigVa^h^c\ ÒcZhigVc^XVeZgXddgY^cVgidiZhaZh aZh/VXiVXdbdkZciVcVc^XVeVgV VaacZXZhhVg^an[dgbVa^i^Zh^ciddcZ |gZZhbjc^X^eVahfjZiZcZc^bea^XVX^‹ XddgY^cVgidYVhaVh{gZVhbjc^X^eVaZh d[ÒXZVcYXddgY^cVi^c\Vaai]ZY^[[ZgZci ZcZahgdYVi\Zh!hjWb^c^higVVahegd" ^bea^XVYVhZcadhgdYV_Zh!hjb^c^higV adXVaVji]dg^inYZeVgibZcih^ckdakZY YjXidgh^c[dgbVX^‹hdWgZadXVa^ioVX^dch VadhegdYjXidgZh^c[dgbVX^‹chdWgZ l^i]Òabh]ddih0egdk^Y^c\egdYjXi^dc ^XdciVXiZhYZXVg|XiZgad\†hi^X!Y^[dc adXVa^oVX^dcZhnXdciVXidhYZXVg{XiZg XdbeVc^Zhl^i]^c[dgbVi^dcVWdji XdckdXViŒg^ZhYZgZXZgfjZhYÉZmigZh!^ ad\†hi^Xd!Y^[jcYZXdckdXVidg^VheVgV adXVi^dchVcYXdciVXih[dgad\^hi^XhZgk" [VYÉ^ciZgbZY^|g^VVbWZaheVgi^XjaVgh WjhXVgZmigVhnVXiVXdbd^ciZgbZ" ^XZh0VYkZgi^h^c\hZVgX]Zh[dgZmigVh0 eZg[VX^a^iVgZaWdcYZhZckdajeVbZci Y^Vg^VXdcadheVgi^XjaVgZheVgV[VX^a^iVg VcYVXi^c\VhVc^ciZgbZY^Vgnl^i] YZahgdYVi\Zh# ZaWjZcYZhVggdaadYZadhgdYV_Zh# eg^kViZdlcZghidZchjgZi]ViÒab^c\ gjchhbddi]an# AZhegdYjXidgZhfjZi^c\j^c^ciZgƒhV AVhegdYjXidgVh^ciZgZhVYVhZcgZV" gdYVgVaiZgbZbjc^X^eVaYZAÉ:hXVaV a^oVggdYV_ZhZcZai‚gb^cdbjc^X^eVa EgdYjXi^dcXdbeVc^Zh^ciZgZhiZY^c cZXZhh^iZcjcVVjidg^ioVX^‹fjZedYZc YZAÉ:hXVaVcZXZh^iVcjcVVjidg^oVX^‹c Òab^c\^cAÉ:hXVaVcZZYVh]ddieZgb^i! dWiZc^gedhVci"hZZcXdciVXiZVbW fjZejZYZcdWiZcZgedc^‚cYdhZZc l]^X]XVcWZdWiV^cZYWnXdciVXi^c\ aÉDÒX^cV!XdbVb†c^bhZiY^ZhVWVch XdciVXidXdcaVDÒX^cV!Xdbdb†c^bd i]Z..((-* bWjmd5aZhXVaV#XVi lll#aZhXVaV#XVi &)- .%+%( .&(%AÉ:hXVaV IZa#/ ().Vm/ ().'.>8>C69:GD96I<:H BVg^V7jm‹ Ea#YZaZh:hXdaZh!& &.^abD[ÒXZViaZVhihZkZcYVnh YÉ^c^X^VgZagdYVi\Z# h^ZiZY†VhVciZhYZ^c^X^VgZagdYV_Z# WZ[dgZÒab^c\^hYjZidWZ\^c# AÉ:H86A6D..($' AV\Zd\gVÒVeg^k^aZ\^VYVYZabjc^X^e^ AV\Zd\gV[†Veg^k^aZ\^VYVYZabjc^" I]ZbV\c^ÒXZciaVcYhXVeZ^ci]ZVgZV aÉ]VXdckZgi^iZcZhXZcVg^]VW^ijVaYZ X^e^daV]VXdckZgi^YdZcZhXZcVg^d ]VhbVYZAÉ:hXVaVVedejaVgkZcjZ egdYjXX^dchejWa^X^i|g^Zh!iZaZk^h^kZh! ]VW^ijVaYZegdYjXX^dcZhejWa^X^iVg^Vh! [dgVYkZgi^h^c\!iZaZk^h^dc!ÒabVcY YZX^cZbV^YZ[did\gVÒV#:cgZhedhiV iZaZk^h^kVh!YZX^cZnYZ[did\gV[†V#:c e]did\gVe]^XegdYjXi^dch#>cgZhedchZ VVfjZhiVYZbVcYV!aÉDÒX^cVedhVV gZhejZhiVVZhVYZbVcYV!aVDÒX^cV idi]Z\gZViYZbVcY!AÉ:hXVaV...

.(&%AadgZiYZBVg IZa#/ ().>ABD.Vm/ ()..'(+*.-- .C7H H^ijViZceaZcV8dhiV7gVkV!AadgZiYZ H^ijVYdZceaZcV8dhiV7gVkV!AadgZiYZ H^ijViZY^ci]Z]ZVgid[i]Z8dhiV BVgXdc[dgbVjcZheV^^YZVaXdbV BVgXdchi^ijnZjcZheVX^d^YZVaXdbd 7gVkV!AadgZiYZBVgegdk^YZhi]Z eaVi‹X^cZbVid\g|ÒX^iZaZk^h^j\g|X^Zh eaVi‹X^cZbVid\g{ÒXdniZaZk^h^kd\gV" eZg[ZXiÒabVcYiZaZk^h^dchZii]Vc`hid VaZhadXVa^ioVX^dchiVckVg^VYZh^WZaaZh X^VhVaVhadXVa^oVX^dcZhiVckVg^VYVhn i]ZkVg^ZinVcYWZVjind[^ihadXVi^dch fjZd[ZgZ^mÅVbWeaVi\Zh^XVaZheVgV" WZaaVhfjZd[gZXZÅXdceaVnVhnXVaVh l^i]^Ynaa^XWZVX]ZhVcYeVgVY^h^VXVa Y^h†VfjZhÅ!^iVbW‚\g|X^ZhVjcXa^bV eVgVY^h†VXVhÅ!niVbW^‚c\gVX^VhVjc XdkZh!VcYVahdidi]ZidlcÉhhjeZgW bdaihjVj!VaZhWdcZhXdbjc^XVX^dch Xa^bVbjnhjVkZ!VaVhWjZcVhXdbjc^" Xa^bViZ!Xdbbjc^XVi^dch!hZgk^XZhVcY ^VahhZgkZ^h^aZh^c[gVZhigjXijgZhYZa XVX^dcZhnVadhhZgk^X^dhZ^c[gVZhigjX" ^c[gVhigjXijgZ# bjc^X^e^# ijgVhYZabjc^X^e^d# AADG:I. :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .J:.*% aadgZiÒabd[ÒXZ5aadgZi#dg\ lll#aadgZiYZbVg#dg\ hZXX^‹»>c[dgbVX^‹egd[Zhh^dcVa¼ hZXX^‹c»>c[dgbVX^‹cegd[Zhh^dcVa¼ hZXi^dc»Egd[Zhh^dcVa^c[dgbVi^dc¼ &)..'(+.>8: 6k#YZaZh6aZ\g^Zh!( &..($' BBEH.

'(+.($' AadgZiYZBVgi‚jcVaaVg\VigV_ZXiŒg^V AadgZiYZBVgi^ZcZjcVaVg\VigVnZXid" AadgZiYZBVgWdVhihVadc\]^hidgn^c Y^chYZab‹cYZaX^cZbVV8ViVajcnV^ g^VZcZabjcYdYZaX^cZZc8ViVajŠV! i]Z8ViVaVcÒab^cYjhign!VcY^hd[iZc ‚hhdk^ciZhXZcVg^YZgdYVi\ZhYÉZhedih h^ZcYdVbZcjYdZhXZcVg^dYZgdYV_Zh jhZY[dgÒab^c\VYkZgi^h^c\hedihWn ejWa^X^iVg^hYZbVgfjZhYZegZhi^\^ YZVcjcX^dhejWa^X^iVg^dhYZbVgXVhYZ i]ZldgaYÉhaZVY^c\WgVcYh# bjcY^Va# egZhi^\^dbjcY^Va# 7Zh^YZhWZ^c\VbV\c^ÒXZcicVijgVa 6WVcYVYZhZgjceaVi‹cVijgVa 6YZb{hYZjceaVi‹cVijgVaZmXZaZciZ! ÒabhZi^c^ihZa[!i]ZidlcVahdd[[Zgh ZmXZaÕaZci!AadgZiYZBVgedhVVY^hed" AadgZiYZBVgedcZVY^hedh^X^‹cYZaVh VjY^dk^hjVaegdYjXi^dcXdbeVc^Zhi]Z h^X^‹YZaZhegdYjXidgZhVjY^dk^hjVah egdYjXidgVhVjY^dk^hjVaZhaVVh^hiZcX^V hZgk^XZhd[i]ZAadgZi..(&%AadgZiYZBVg IZa#/ ().^abD[ÒXZ!l]^X] aÉVhh^hiƒcX^VYZaVAadgZi.^abD[ÒXZ!V YZaVAadgZi.'(+*.-- ..Vm/ ()..>8: 6k#YZaZh6aZ\g^Zh!( &..^abD[ÒXZ!eVgVd[gZXZg" egdk^YZhV[jaagVc\Zd[[VX^a^i^ZhVcY ÒYÉd[Zg^g"adhidiVjcVhƒg^ZYZ[VX^a^iVih aZhidYVjcVhZg^ZYZ[VX^a^YVYZhnaV ide"fjVa^inVhh^hiVcXZ# ^aVb|m^bVfjVa^iViZcZahhZgkZ^hfjZ b{m^bVXVa^YVYZcadhhZgk^X^dhfjZhZ ZhYZbVc^c# hda^X^iZc# EgdYjXi^dcXdbeVc^Zh^ciZgZhiZY^c Òab^c\^cAadgZiYZBVgcZZYÒghiid FjVahZkdaegdYjXidgVfjZi^c\j^^ciZgƒh AVhegdYjXidgVhfjZiZc\Vc^ciZg‚hZc dWiV^cVeZgb^i#IdVeean[dg^i!_jhiÒaa VgdYVgVAadgZiYZBVgcZXZhh^iVjcV gdYVgZcAadgZiYZBVgcZXZh^iVcjcV ^ci]Z[dgb!l]^X]ndjXVcYdlcadVY Vjidg^ioVX^‹#EZgVXdchZ\j^g"aVXVa Vjidg^oVX^‹c!fjZejZYZXdchZ\j^ghZ [gdbi]ZlZWh^iZ!VcYhZcY^iWnZbV^a# ZbeaZcVgZa[dgbjaVg^YZhdaÕa^X^ijY! Xjbea^bZciVcYdZa[dgbjaVg^dYZhda^" fjZZhediWV^mVgYZalZW!^gZidgcVg"ad X^ijYYZhXVg\VWaZYZhYZaVlZW!nfjZ eZgXdggZjZaZXigŒc^X# YZWZZck^VghZedgZ"bV^a# AADG:I.>ABD.*% aadgZiÒabd[ÒXZ5aadgZi#dg\ lll#aadgZiYZbVg#dg\ hZXX^‹»>c[dgbVX^‹egd[Zhh^dcVa¼ hZXX^‹c»>c[dgbVX^‹cegd[Zhh^dcVa¼ hZXi^dc»Egd[Zhh^dcVa^c[dgbVi^dc¼ &*% .

%% jcVX^jiViZcigZkdaXVch!jcYZahfjVah! YVYZcigZkdaXVcZh!jcdYZadhXjVaZh! kdaXVcdZh!dcZd[l]^X]!BdcihVXdeV! ckVakZgYZ5dadi#XVi ZaBdcihVXdeV!ZhYZk‚jcViVaV^VVaWZaa ZaBdcihVXdeV!ZhjcVViVaVnVZcZa ^hVadd`djiidlZghdVg^c\je^ci]Z lll#dadi#XVi b^\YZaVedWaVX^‹# XZcigdYZaVedWaVX^‹c# idlcXZcigZ# AÉVgfj^iZXijgVbdYZgc^hiV!ZaheVh" AVVgfj^iZXijgVbdYZgc^hiV!adheVhZdh >cDadi!BdYZgc^hiVVgX]^iZXijgZ!igZZ" hZ_dhVgWgVih!Zah_VgY^chjgWVch^aZh VgWdaVYdh!adh_VgY^cZhjgWVcdhn a^cZYlVa`h!jgWVceVg`hVcY\VgYZch [dcihVci^\jZhXdck^jZcVbWXdchigjX" aVh[jZciZhVci^\jVhXdck^kZcXdc VcYVcX^Zci[djciV^chVgZ[djcYh^YZ" X^dchYÉVaigZhZhi^ahXdbZaXaVjhigZYZa XdchigjXX^dcZhYZdigdhZhi^adh!Xdbd Wn"h^YZl^i]Wj^aY^c\h^cdi]ZghinaZh! 8VgbZhZ\aZMK>>daÉZh\a‚h^VYZHVci ZaXaVjhigdYZa8VgbZh^\adMK>>daV hjX]Vhi]Z8ad^hiZgd[:a8VgbZ&...&.''.($' EBEJ D.>8>C69:IJG>HB: H^ijVYVY^chZaEVgXCVijgVaYZaVOdcV H^ijVYVZcZaEVgfjZCVijgVaYZaVodcV HiVcY^c\l^i]^cAV<VggdimVKdaXVc^X Cg^VKVakZgYZ KdaX|c^XVYZaV<VggdimV!VacdgY"Zhi kdaX{c^XVYZAV<VggdimV!VacdgYZhiZ OdcZCVijgVaEVg`^ccdgi]ZVhi8ViVad" 8#YZaÉ=dhe^X^!- &.-%%Dadi YZ8ViVajcnV!V*%fj^aŒbZigZhYZ YZ8ViVajŠV!V*%`^a‹bZigdhYZ<^gdcV c^V!*%`^adbZigZh[gdb<^gdcVVcY&%% IZa#/ ().''+%(** <^gdcV^V&&%YZ7VgXZadcV!Dadi‚h nV&&%YZ7VgXZadcV!DadiZhjcVX^j" [gdb7VgXZadcV!Dadi^hVX^inWj^aidc .Vm/ ().i] :hiZkZhZ\aZMK>>># ^\aZh^VYZHVci:hiZkZh^\adMK>>># XZcijgnVcYi]Z8]jgX]d[HVci:hiZkZ &-i]XZcijgn# &*& :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .

>8>C69:IJG>HB: Cg^VKVakZgYZ 8#YZaÉ=dhe^X^!- &.&.-%%Dadi IZa#/ ().''..($' AÉZcidgceV^hVi\†hi^XegdedgX^dcVieZa :aZcidgcdeV^hV_†hi^XdegdedgX^dcVYd I]ZaVcYhXVeZd[i]ZCVijgVaEVg` EVgXCVijgVaXdcÒ\jgVjcZhXZcVg^ edgZaEVgfjZCVijgVaXdcÒ\jgVjc egdk^YZhVbViX]aZhhhZii^c\[dgÒab ^c^\jVaVWaZeZgVaZhÒabVX^dchVbW ZhXZcVg^d^c^\jVaVWaZeVgVaVhÒabVX^d" egdYjXi^dchhZZ`^c\cVijgVaadXVi^dch adXVa^ioVX^dchcVijgVahXdbZahfjVigZ cZhXdcadXVa^oVX^dcZhcVijgVaZh!Xdbd hjX]Vhi]Z[djgkdaXVcdZhVgdjcYi]Z kdaXVchfjZaÉZckdaiZc!aVmVgmVYZhZc" adhXjVigdkdaXVcZhfjZadgdYZVc!aV idlc!i]Z>i^cZg|cc^VcZildg`d[eVi]h! YZgh>i^cZg|cc^V!aZhk^ZhkZgYZh!ZaeVgX gZYYZhZcYZgdh>i^cZg|cc^V!aVhk†Vh i]Z\gZZclVnh!i]ZEZYgVIdhXVEVg` YZEZYgVIdhXV^aVodcVYÉV^\jVbd^mdh kZgYZh!ZaeVgfjZYZEZYgVIdhXVnaV VcYAVBd^m^cVbVgh]Zh# YZAVBd^m^cV# odcVYZbVg_VaZhYZAVBd^m^cV# 6aaegdYjXZgh^ciZgZhiZY^cÒab^c\^c FjVahZkdaegdYjXidgV^ciZgZhhVYVV AVhegdYjXidgVh^ciZgZhVYVhZcgdYVg Dadih]djaYXdciVXii]ZIdjg^hi>c[dg" gdYVgVDadihÉ]VYZedhVgZcXdciVXiZ ZcDadii^ZcZcfjZedcZghZZcXdciVXid bVi^dcD[ÒXZ!l]^X]l^aaVXiVhVa^V^hdc VbWaÉDÒX^cVYZIjg^hbZ!fjZVXijVg| XdcaVDÒX^cVYZIjg^hbd!fjZVXijVg{ [dg]VcYa^c\eZgb^iegdXZhhZhVcYl^aa XdbV^ciZgadXjidgeZg\Zhi^dcVg Xdbd^ciZgadXjidgeVgV\Zhi^dcVg egdk^YZ[jaa^c[dgbVi^dcVcYVYk^XZ eZgb^hdh^fjZegdedgX^dcVg|idii^ejh eZgb^hdhnfjZegdedgX^dcVg{idYdi^ed VWdjiadXVi^dchVcYVjm^a^VgnhZgk^XZh YÉ^c[dgbVX^‹^VhhZhhdgVbZcihdWgZ YZ^c[dgbVX^‹cnVhZhdgVb^ZcidhdWgZ [dgegdYjXi^dc# adXVa^ioVX^dch^hZgkZ^hXdbeaZbZciVg^h adXVa^oVX^dcZhnhZgk^X^dhXdbeaZbZc" VaVegdYjXX^‹# iVg^dhVaVegdYjXX^‹c# D.Vm/ ()..%% ckVakZgYZ5dadi#XVi lll#dadi#XVi &*' .''+%(** .

VaXdcZgVdadh i]ZWjc`ZghViEjciV.VaXdcZgVdZagZ[j\^h ]VhiVZagZX^cidYZaV8^jiVYZaaV!aVodcV bZc]^ghidi]ZX^iVYZa!dg8^jiVYZaaV! Vci^VZg^hYZaV<jZggV8^k^a# YZWc`ZgYZEjciV.I K^aVbVg^cZgVYZbVgXVYVigVY^X^‹ AdXVa^YVYbVg^cZgVYZbVgXVYV GdhZh^hVhZV[Vg^c\idlcl^i]adc\ ijg†hi^XVVaÉZmigZbcdgYYZaV8dhiV igVY^X^‹cijg†hi^XV!ZcZaZmigZbdcdgiZ hiVcY^c\VhVc^bedgiVciidjg^higZhdgi# 7gVkV!GdhZhZhi|ZckdaiVYVeZaEVgX YZaV8dhiV7gVkV!GdhZhhZZcXjZcigV An^c\Vii]Zcdgi]ZgcZcYd[i]Z8dhiV CVijgVaYZa8VeYZ8gZjh^eZaEVgX gdYZVYVedgZaEVgfjZCVijgVaYZ8Ve 7gVkV!GdhZh^hhjggdjcYZYWni]Z8Ve CVijgVaYZah6^\jVbdaahYZaÉ:bedgY|# YZ8gZjhnedgZaEVgfjZCVijgVaYZ:ah YZ8gZjhVcY6^\jVbdaahYZaÉ:bedgY| 6^\jVbdaahYZaÉ:bedgY|# cVijgVaeVg`h# 8VYVgVX‹YZGdhZhediZhYZkZc^gjc ZhXZcVg^X^cZbVid\g|ÒX/aVhZkV\gVc 8VYVg^cX‹cYZGdhZhejZYZXdckZg" :kZgncdd`VcYXgVccn^cGdhZh^h eaVi_VYZhdggVÒcVXdcigVhiVVbW i^ghZZcjcZhXZcVg^dX^cZbVid\g{ÒXd/ ldgi]nd[hZgk^c\VhVÒabadXVi^dc/^ih aZheZi^iZhWVY^ZhVXdaa^YdgZhVgZXZg hj\gVceaVnVYZVgZcVÒcVXdcigVhiV adc\!ÒcZhVcYnWZVX]XdcigVhihl^i] YZahkZcih^aZhXVaZiZhgdXVaadhZh! XdcaVhVXd\ZYdgVheZfjZŠVhWV]†Vh i]ZX]Vgb^c\a^iiaZWVnhi]Vih]ZaiZg ZcaaVVYZheZahXVb^chYZgdcYV^fjZ gZh\jVgYVYVhYZadhk^ZcidhnaVhXVaZ" [gdbi]Zl^cY!VcYi]ZgdX`nXdkZh! hÉ^ciZgXVaZcVbWeZcnV"hZ\Vih# iVhgdXdhVh!jc^YVhedgadhXVb^cdhYZ YdiiZYa^`ZeZVgahVadc\i]ZXdVhiVa GDH:H.".((& Y^kZghZhƒedfjZh^Zhi^ah!YZhYZah XjaijgVaYZeg^bZgdgYZcXdciZhi^bd" ]Zg^iV\Z^ci]Zh]VeZd[iZhi^bdc^Zh .. GdhZhi‚!Vb‚h!jceVig^bdc^XjaijgVa &.'&*&&*% YŒabZch^bZc]^ghegZ]^hiŒg^XhÒchVa c^dhYZY^kZghVh‚edXVhnZhi^adh!YZhYZ [gdbbVcnY^[[ZgZcieZg^dYhVcY ijg^hbZ5gdhZh#XVi gZX^ciZYZaV8^jiVYZaaV!aVodcVYZWc" adhY‹abZcZhnbZc]^gZhegZ]^hi‹g^Xdh hinaZh![gdbegZ]^hidg^XYdabZchVcY lll#gdhZh#XVi fjZghYZEjciV.)-%GdhZh YZeg^bZgdgYgZVbWiZhi^bdc^hYZ GdhZhi^ZcZ!VYZb{h!jceVig^bdc^d GdhZhVahdWdVhihXdch^YZgVWaZXjaijgVa IZa#/ ().Vm/ ().>ABD.''*.($' HEI....>8: gdcYVZ^ciZgXVaVYdhXdcVXVci^aVYdh# eVi]h!WZilZZci]Z\gZViXa^[[h# 6k#YZG]dYZ!..VaXdcZgVVcYi]Z gZ[j\^dhVci^V‚gZdhYZaV<jZggV8^k^a# 8^k^aLVgV^ggV^Yh]ZaiZgh# &*( :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .

^abD[ÒXZZhaVdÒX^cVfjZ GdhZh.^abD[ÒXZ‚haÉdÒX^cVfjZ edhVVY^hedh^X^‹YZaegdYjXidgidiV GdhZh.%hVcYi]Z^hdaViZYigVY^i^dcVa ^hdaVYZhZceaZEVgXCVijgVa# ZcXdcigVhiZXdcaVhbVh†VhV^haVYVh [Vgb]djhZhhXViiZgZYVgdjcYi]Z ZceaZcdEVgfjZCVijgVa# CVijgVaEVg`# GdhZh..^abD[ÒXZXVcegdk^YZegd" aV^c[dgbVX^‹^[VX^a^iVihcZXZhh|g^Zh edcZVY^hedh^X^‹cYZaegdYjXidgidYV YjXZghl^i]Vaai]Z^c[dgbVi^dci]Zn eZgfjƒYZhZckdaje^aVhZkVegdYjXX^‹V aV^c[dgbVX^‹cn[VX^a^YVYZhcZXZhVg^Vh cZZY[dgegd_ZXih^ckdak^c\Òabh]ddi aZhadXVa^ioVX^dchYZabjc^X^e^# eVgVYZhVggdaaVghjegdYjXX^‹cZcaVh adXVi^dch^cVcYVgdjcYi]ZidlcVcY adXVa^oVX^dcZhYZabjc^X^e^d# Vaadi]ZghZgk^XZhi]ZngZfj^gZ# &*) .)-%GdhZh IZa#/ ()...($' GDH:H.Vm/ ().>ABD.>8: 6k#YZG]dYZ!. &.''*..((& ."..'&*&&*% ijg^hbZ5gdhZh#XVi lll#gdhZh#XVi AVegZhƒcX^VYÉjcXdc_jciYÉ^c[gV" AVegZhZcX^VYZjcXdc_jcidYZ I]Zidlc^hVahdlZaaegdk^YZYl^i] ZhigjXijgZh^Zfj^eVbZcihYÉ^ciZgƒh ^c[gVZhigjXijgVhnZfj^eVb^ZcidhYZ ^c[gVhigjXijgZVcY[VX^a^i^Zhd[VgX]^" Vgfj^iZXiŒc^X!XdbZaIZVigZBjc^X^eVa! ^ciZg‚hVgfj^iZXi‹c^Xd!XdbdZaIZVigd iZXijgVa^ciZgZhi!hjX]Vhi]ZBjc^X^eVa Zahedgih!aVW^Wa^diZXVdZaXZbZci^g^! Bjc^X^eVa!adhejZgidh!aVW^Wa^diZXVd I]ZVigZ!i]Zedgih!i]Za^WgVgnVcYi]Z ZhXdbeaZbZciVVbWjceV^hVi\ZjgW| ZaXZbZciZg^d!hZXdbeaZbZciVXdcjc XZbZiZgn!XdbeaZbZciZYWnVcjgWVc eaZYZXdcigVhidh!VbW\gVchVk^c\j" eV^hV_ZjgWVcdaaZcdYZXdcigVhiZh!Xdc aVcYhXVeZ[jaad[XdcigVhih!hjX]Vhi]Vi YZhbdYZgcZhXdbVXdcigVejciYZah \gVcYZhVkZc^YVhbdYZgcVhXdbdXdc" WZilZZci]Z\gZVibdYZgcVkZcjZhVcY XVggZgdchZhigZihYZaWVgg^kZaagdh^cX igVejcidYZaVhZhigZX]VhXVaaZ_jZaVh i]ZcVggdla^iiaZhigZZih^ci]ZdaYidlc ^VbWZae^cidgZhXWVgg^YZeZhXVYdgh! YZaWVgg^dVci^\jdnXdcZae^cidgZhXd VcYi]Ze^XijgZhfjZÒh]^c\cZ^\]Wdjg" ^XdchigjXX^dchViVeZ‰YZhYZahVcnh WVgg^dYZeZhXVYdgZh!naVhXdchigjX" ]ddY!dgWZilZZci]ZXgdlYZY]djh^c\ hZiVciV!ZcXdcigVhiVbWaZhbVh^Zh X^dcZhVWVggdiVYVhYZadhVŠdhhZiZciV! d[i]Z.

.**&-% .Vm/ ().IdggdZaaVYZBdci\g† IZa#/ ().($' JEHHE.CEDJ=Hß H^ijVYVV(%fj^aŒbZigZhYZhYZ<^gdcV H^ijVYVV(%`^a‹bZigdhYZhYZ<^gdcV H^ijViZY(%`^adbZigZh[gdb<^gdcVVcY ^V&(%YZhYZ7VgXZadcV!IdggdZaaVYZ n&(%YZhYZ7VgXZadcV!IdggdZaaVYZ &(%[gdb7VgXZadcV!IdggdZaaVYZBdci" Bdci\g†Zhi|[dgbVYVeZgYdhcjXa^h Bdci\g†Zhi{[dgbVYVedgYdhcXaZdh \g†^hVidlch]^e[dgbZYWnildjgWVc ]VW^iVihÅIdggdZaaV^AÉ:hiVgi^iÅ^eZg ]VW^iVYdhÅIdggdZaaVnAÉ:hiVgi^iÅn XZcigZhÅIdggdZaaVVcYAÉ:hiVgi^iÅVcY jcXdc_jci^chjaVgfjZd[ZgZ^mjcVYZ edgjcXdc_jcid^chjaVgfjZd[gZXZjcV WnV\gdjed[^haVcYhi]Viegdk^YZhV aZhgZhZgkZhYZÓdgV^[VjcVbVg^cV YZaVhgZhZgkVhYZÓdgVn[VjcVbVg^cV ]VW^iVi[dgdcZd[i]Zbdhi^bedgiVci b‚h^bedgiVcihYZaVBZY^iZgg|c^V b{h^bedgiVciZhYZaBZY^iZgg{cZd ÓdgVVcY[VjcVgZhZgkZh^ci]ZlZhiZgc dXX^YZciVa!aZh^aaZhBZYZh# dXX^YZciVa!aVh^haVhBZYZh# BZY^iZggVcZVc/i]ZBZYZh>haVcYh# 6?JCI6B:CI9: IDGGD:AA69:BDCI<GÞ ¿G:69:EGDBD8>â:8DCäB>86 IDGGD:AA69:BDCI<GÞ .'.'..>AB8DBB>HH>DC BdcihZGdXV 8#YÉJaa|!(& &.BB7:.**&-' bgdXV5idggdZaaV#dg\ lll#idggdZaaV#dg\ &** :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .'*.

**&-' AÉ:hiVgi^i!ZcXVck^!d[ZgZ^mVahZfj^eh AÉ:hiVgi^i!ZcXVbW^d!d[gZXZVadhZfj^" ..**&-% ..'.^ab8db" .dg^iheVgi!AÉ:hiVgi^il^aa^ciZgZhi bgdXV5idggdZaaV#dg\ YZgdYVi\ZjcVbW^ZcibVg^cZg# edhYZgdYV_ZjcVbW^ZciZbVg^cZgd# egdYjXi^dcXdbeVc^ZhhZZ`^c\hZVh^YZ lll#idggdZaaV#dg\ :fj^eViVbWjcVWdcV^c[gVZhigjXijgV :fj^eVYdXdcjcVWjZcV^c[gVZhigjXij" adXVi^dch#:fj^eeZYl^i]ZmXZaaZci]diZa ]diZaZgV^YZgZhiVjgVX^‹!VfjZhihZ\dc gV]diZaZgVnYZgZhiVjgVX^‹c!ZhiZhZ" VcYgZhiVjgVci[VX^a^i^Zh!i]^hhZXdcY cjXa^XdbW^cVaÉVgfj^iZXijgVeZhXVYdgV \jcYdcXaZdXdbW^cVaVVgfj^iZXijgV idlcXdbW^cZhWj^aY^c\hXdccZXiZY ^aZhbVh^Zh[dgi^ÒXVYZh!VbWaVWZaaZhV eZhXVYdgVnaVhbVh†Vh[dgi^ÒXVYVhXdc idi]ZÒh]ZgbVcÉha^[ZVcYigVYZl^i] YZb‚hYZ&%fj^aŒbZigZhYZeZcnV" aVWZaaZoVYZb{hYZ&%`^a‹bZigdhYZ igVY^i^dcVa[dgi^ÒZY[Vgb]djhZhVcY hZ\Vih!eZi^iZhXVaZh^XdkZhbVg^cZh VXVci^aVYdh!eZfjZŠVhXVaVhngZX‹cY^" i]ZWZVjind[ViZc"`^adbZigZhigZiX]d[ VbV\VYZh#:aeVhhZ^\bVg†i^b^ZahYdh iVhXjZkVhbVg^cVh#:aeVhZdbVg†i^bd Xa^[[hYdiiZYl^i]hbVaaWVnhVcY]^YYZc edgih!jcYZeZhfjZg^jcYÉZhedgi^j! nadhYdhejZgidh!jcdeZhfjZgdnZa XdkZh#I]ZhZVh^YZegdbZcVYZVcYi]Z ZhXdbeaZbZciZcVbWaÉZcidgccVijgVa digdYZedgi^kd!hZXdbeaZbZciVcXdc ildedgihVÒh]^c\edgiVcYVbVg^cV eg^k^aZ\^ViYZaZh^aaZhBZYZh# ZaZcidgcdcVijgVaeg^k^aZ\^VYdYZaVh VgZXdbeaZbZciZYWni]ZcVijgVaWZVj" ^haVhBZYZh# ind[i]ZBZYZh>haVcYh# AVigVY^X^‹ZcaÉViZcX^‹VahgdYVi\Zh VigVk‚hYZaVIdggdZaaVYZBdci\g† AVigVY^X^‹cZcaVViZcX^‹cVadhgdYV_Zh I]ZIdggdZaaVYZBdci\g†.i]Wj^aY^c\hVcYi]Z .^ab8dbb^hh^dc[VX^a^iVaV[Z^cV VigVk‚hYZaVIdggdZaaVYZBdci\g† b^hh^dc]Vh\Vi]ZgZYXdch^YZgVWaZ VahegdYjXidghVigVk‚hYÉjchZgkZ^ .Vm/ ().'*.($' 6IdggdZaaV]^]VYZhYZahkZhi^\^hYZ :cIdggdZaaVhZZcXjZcigVcYZhYZadh I]Zbdhi^bedgiVci]^hidg^XVah^iZh aVk^aVZbbjgVaaVYV!ZaedgiVaYZHVciV kZhi^\^dhYZaVk^aaVVbjgVaaVYV!Zaedg" XdchZgkZY^cIdggdZaaV^cXajYZeVgihd[ 6?JCI6B:CI9: 8ViZg^cV!aÉZh\a‚h^V\Œi^XVYZHVci iVaYZHVciV8ViZg^cV!aV^\aZh^V\‹i^XV i]ZdaYlVaaZYidlc!i]Z<ViZd[HVciV IDGGD:AA69:BDCI<GÞ <Zc†h^ZaXVhiZaaYZBdci\g†!YZahZ\aZ YZHVc<Zc†hnZaXVhi^aadYZBdci\g†! 8ViZg^cV!i]Z<di]^X8]jgX]d[HVci ¿G:69:EGDBD8>â:8DCäB>86 M>>>0ÒchVaZhY^kZghZhZY^ÒXVX^dchYZah YZah^\adM>>>0]VhiVaVhY^kZghVhZY^ÒXV" <Zc†hVcY&(i]"XZcijgnBdci\g†8VhiaZ! IDGGD:AA69:BDCI<GÞ hZ\aZhMK>"MK>>^aZhXVhZhXdadc^Vah X^dcZhYZadhh^\adhMK>"MK>>naVhXVhVh kVg^djh&+i]"&.^ab8dbb^hh^dc[VX^a^iVaVaVWdgVadh ZmeZg^ZcXZdkZgi]ZnZVgh^c]Zae^c\ YÉVhhZhhdgVbZci^ViZcX^‹VahgdYVi\Zh egdYjXidgZh\gVX^VhVhjhZgk^X^dYZ egdYjXi^dcXdbeVc^Zh^ci]Z^gldg`! Xdchda^YViVaaaVg\YZahVcnh# VhZhdgVb^ZcidnViZcX^‹cVadhgdYV_Zh egdk^Y^c\^c[dgbVi^dcVcYVYk^XZVWdji Xdchda^YVYdVadaVg\dYZadhVŠdh# adXVi^dchVcYhZgk^XZh# &*+ .>AB8DBB>HH>DC Xdchigj‰YZheZah^cY^Vch!ZahXViVaVch Xdadc^VaZhXdchigj^YVhedgadh^cY^Vcdh! 8dadc^Va"hinaZ]djhZhWj^aiWni]Z>cY^V" BdcihZGdXV fjZYZheg‚hYZ[Zg[dgijcVV6bƒg^XV adhXViVaVcZhfjZYZhej‚hYZ]VXZg cdh!8ViVaVchl]dgZijgcZY]dbZV[iZg 8#YÉJaa|!(& &.'.IdggdZaaVYZBdci\g† idgcVgZcVXVhV# [dgijcVZc6b‚g^XVkdak^ZgdcVXVhV# bV`^c\i]Z^g[dgijcZ^c6bZg^XV# IZa#/ ().

-+. :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .97CFHE:ED AVKVaaYZ8VbegdYdc!h^ijVYVVaV KVaaYZ8VbegdYdc!aVgZ\^‹ch^ijV" KVaaYZ8VbegdYdc!VkVaaZn^cG^edaaƒh XdbVgXVYZaG^edaaƒh!VahE^g^cZjh YVZcaVXdbVgXVYZaG^edaaƒh!ZcZa Xdjcin^ci]Z:VhiZgcEngZcZZh! Dg^ZciVah![V[gdciZgVVacdgYVbW E^g^cZdDg^ZciVa!a^b^iVVacdgiZXdc WdgYZghdc.(+ .gVcV!^VaÉZhiVbWaVXdbVgXVYZaV ..Vm/ ().'.gVcXZidi]Zcdgi]VcYdc ..'&(%(*.($' L7BB:.)%.gVcX^VnVaZhiZXdcaVXdbVgXVYZAV AV<VggdimVXdjcinidi]ZZVhi#:Vh^an <VggdimV#9Z[|X^aVXX‚heZgXVggZiZgV! <VggdimV#9Z[{X^aVXXZhdedgXVggZiZgV! VXXZhh^WaZWngdVY!i]ZVgZVa^Zh&'% ‚hV&'%fj^aŒbZigZhYZ7VgXZadcV Zhi{V&'%`^a‹bZigdhYZ7VgXZadcVnV `^adbZigZh[gdb7VgXZadcVVcY.%YZ<^gdcV#KVaaYZ8VbegdYdcZc" <^gdcV#KVaaYZ8VbegdYdc^h[dgbZY Zc\adWVh^hbjc^X^e^h/8VbegdYdc! \adWVhZ^hbjc^X^e^dh/8VbegdYdc! Wnh^mbjc^X^eVa^i^Zh/8VbegdYdc!HVci HVciEVjYZHZ\g^Zh!AaVcVgh!K^aVaadc" HVciEVjYZHZ\jg^Zh!AaVcVgh!K^aaVadc" EVjYZHZ\g^Zh!AaVcVgh!K^aVaadc\VYZ \VYZIZg!HZiXVhZh^Bdaa‹# \VYZIZg!HZiXVhZhnBdaa‹# IZg!HZiXVhZhVcYBdaa‹# B6C8DBJC>I6I9: A6K6AA9:86BEGD9DC Ea#YÉ:heVcnV!& &. ijg^hbZ5kVaaYZXVbegdYdc#dg\ lll#kVaaYZXVbegdYdc#dg\ &*.%[gdb ^V.%YZ<^gdcV#AVKVaaYZ8VbegdYdc .8VbegdYdc IZa#/ ().

(+ fjVci^iViYZeV^hVi\ZhdcaÉVgfj^iZXijgV YZZhfj†!d[gZXZjcV\gVcXVci^YVY hXVeZh^cl]^X]GdbVcZhfjZVgX]^iZX" .'&(%(*.)%.($' AVKVaaYZ8VbegdYdcZhi|bVgXVYV AVgZ\^‹cYZKVaaYZ8VbegdYdchZ <Zd\gVe]^XVaan!KVaaYZ8VbegdYdc^hV eZgjcgZaaZjbjciVcn‹h^eZgedWaZh XVgVXiZg^oVedghjgZa^ZkZbdciVŠdhd bdjciV^cdjhVgZVYdiiZYl^i]i]Zbdhi bdaihe^cidgZhXh#:ckdaiVYVYÉjcV nhjhejZWadhe^cidgZhXdh#GdYZVYV e^XijgZhfjZk^aaV\Zh#I]^hbdhiWZVj" B6C8DBJC>I6I9: cVijgVZmjWZgVci!VbWX^bhYZ\V^gZW‚ YZjcVcVijgVaZoVZmjWZgVciZ!Xdc i^[jacVijgVahZii^c\!l^i]eZV`hjeid A6K6AA9:86BEGD9DC (#%%%bZigZhYÉVaVYV^aZhXdggZhed" X^bVhYZ]VhiVXVh^(#%%%bZigdhYZ (!%%%bZigZhVcYhZkZgVaZmXZaaZcih`^ Ea#YÉ:heVcnV!& &.-+.8VbegdYdc cZcihe^hiZhYÉZhfj†!d[ZgZ^mjcV\gVc VaijgVXdchjhXdggZhedcY^ZciZhe^hiVh gZhdgih!d[[ZghVkVhiY^kZgh^ind[aVcY" IZa#/ ()...Vm/ ().'. gdb|c^XV!aZheZi^iZhk^aZhVbWXVhZh YZeV^hV_ZhZcadhfjZaVVgfj^iZXijgV ijgZ!hbVaaidlchd[hidcZ]djhZhVcY ijg^hbZ5kVaaYZXVbegdYdc#dg\ [ZiZhYZeZYgV^e^hhVggV^aZhXVhZh gdb{c^XV!aVheZfjZŠVhedWaVX^dcZhYZ haViZgdd[hVcYi]ZCdjXZci^hiV]djhZh lll#kVaaYZXVbegdYdc#dg\ cdjXZci^hiZhYZ8VbegdYdcXdck^jZc ZY^ÒXVX^dcZh]ZX]VhVWVhZYZe^ZYgV d[8VbegdYdcVgZ]Vgbdc^djhan^ciZ" ]VgbŒc^XVbZciVbWZabZY^VbW^Zci# ne^oVggVnaVhXVhVhcdkZXZci^hiVhYZ \gViZY^cidi]ZZck^gdcbZci# 8VbegdYdcXdck^kZcVgb‹c^XVbZciZ :hXdaa^YVYZhYZ[Vb‚hYZXZciVcnh XdcZabZY^dVbW^ZciZ# BVYZedejaVgbdgZi]VcVXZcijgnV\d eZgZmXjgh^dc^hiZh^eZghdcVa^iVihYZaV Vbdc\hi]^`ZghVcYaZVY^c\eZghdc" Wjg\Zh^VWVgXZadc^cV!aVk^aVYZ8Vb" :hXd\^YVYZhYZ]VXZb{hYZX^ZcVŠdh Va^i^Zhd[i]Z7VgXZadcVWdjg\Zd^h^Z! egdYdc]VZhYZk^c\jiVkj^ZcY^Vjc edgZmXjgh^dc^hiVhneZghdcVa^YVYZh i]Zidlcd[8VbegdYdcÅi]ZkVaaZnÉh XZcigZ^ciZgcVX^dcVaYÉZhi^jZ^\!^‚hZa YZaVWjg\jZh†VWVgXZadcZhV!aVk^aaVYZ bdYZgcXdbbZgX^VaXZcigZÅ^hidYVnV XZcigZbdYZgc^XdbZgX^VaYZaVkVaa# 8VbegdYdchZ]VXdckZgi^YdZccjZh" ]da^YVngZhdgid[^ciZgcVi^dcVahiVcY^c\# igdhY†VhZcjcXZcigd^ciZgcVX^dcVaYZ AVgZ\^‹Y^hedhVYÉjcV|bea^Vd[ZgiV kZgVcZd!VYZb{hYZXdchi^ij^gZaXZcigd I]ZgZ\^dcWdVhihVaVg\ZgVc\Zd[ ]diZaZgV!YZgZhiVjgVcih^ZbegZhZh bdYZgcdnXdbZgX^VaYZidYdZakVaaZ# ]diZaVcYgZhiVjgVci[VX^a^i^Zh!aVg\Z YZhZgkZ^h!\gVchodcZhYÉVeVgXVbZci! eVg`^c\VgZVhVcYXdbeVc^ZhZc\V\ZY ^iVbW‚ZbegZhZhYZaad\jZgYZ AVgZ\^‹cY^hedcZYZjcVVbea^Vd[ZgiV ^cVXi^k^i^ZhhjX]Vh]dghZVcYeZg^dY XVkVaah!XVggjVi\ZhYɃedXV!Zhedgih ]diZaZgV!YZgZhiVjgVciZhnZbegZ" XVgg^V\Z]^gZ!VYkZcijgZhedgih!XViZg" YÉVkZcijgV!XViZg^c\^Òch^idihZgkZ^h hVhYZhZgk^X^dh!\gVcYZhodcVhYZ ^c\VcYZkZcVjY^dk^hjVahZgk^XZh!Vaa VjY^dk^hjVah!idiZhVeaZ\VYZhVbdai VeVgXVb^Zcid!Vh†XdbdZbegZhVh l^i]^cVh]dgigVY^jh# edXVY^hi|cX^V# YZVafj^aZgYZXVWVaadh!XVggjV_ZhYZ ‚edXV!YZedgiZhYZVkZcijgV!XViZg^c\ IddWiV^cVeZgb^iidh]ddi^cKVaaYZ EZgdWiZc^gjceZgb†hYZgdYVi\ZVaV Z^cXajhdhZgk^X^dhVjY^dk^hjVaZh!idYdh 8VbegdYdc!XdciVXiKVaaYZ8Vbegd" KVaaYZ8VbegdYdc!XVaedhVg"hZZc ZaadhZcjcgZYjX^YdgVY^d# Ydc6hhdX^Vi^dcd[Bjc^X^eVa^i^Zh# XdciVXiZVbWaVBVcXdbjc^iViYZaV KVaaYZ8VbegdYdc# EVgVdWiZcZgjceZgb^hdYZgdYV_ZZc KVaaYZ8VbegdYdc!]VnfjZedcZghZZc XdciVXidXdcaVBVcXdbjc^YVYYZKVaa YZ8VbegdYdc# &*- .

. :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .(.%%)(' cbVghVa5eVZg^V#XVi ijg^hbZ#eVZg^V#Zh &*..) .(.Vm/ ().?:7 AaZ^YV!aVXVe^iVab‚hdXX^YZciVaYZ AaZ^YV!aVXVe^iVab{hdXX^YZciVaYZ AaZ^YV!i]ZbdhilZhiZgcXVe^iVa^c 8ViVajcnV!‚hjcVX^jiVibdYZgcV!WZc 8ViVajŠV!ZhjcVX^jYVYbdYZgcV!W^Zc 8ViVadc^V!^hVbdYZgc!lZaa"Xdbbjc^" Xdbjc^XVYV^h^ijVYVZcjcZcidgc Xdbjc^XVYVnh^ijVYVZcjcZcidg" XViZYX^inh^ijViZY^cVjc^fjZcVijgVa cVijgVac^X#7VhVaVhZkVZXdcdb^VZc cdcVijgVac^Xd#HjZXdcdb†VZhi{ hZii^c\#I]ZX^inÉhZXdcdbn^hWVhZYdc ZahZXidgV\gdVa^bZciVg^^ZchZgkZ^hYZ WVhVYVZcZahZXidgV\gdVa^bZciVg^d i]ZV\g^"[ddY^cYjhignVcYhZgk^XZhd[ idiVbZcV!aVfjVaXdhV]VXdcY^X^dcVi nYZhZgk^X^dhYZidYdi^ed!adfjZ]V Vaa`^cYh!VXi^k^i^Zhl]^X]]VkZ]ZaeZY aVhZkV[Zhdb^V^aZhedhh^W^a^iVihad\†h" XdcY^X^dcVYdhjÒhdcdb†VnaVhedh^" idh]VeZ^ie]nh^XVaanVcYl]^X]bZVc i^fjZhfjZd[ZgZ^mVfj^kja\j^gdYVg"]^# W^a^YVYZhad\†hi^XVhfjZd[gZXZVfj^Zc i]ViegdYjXi^dcXdbeVc^ZhÒab^c\]ZgZ YZhZZgdYVgZchjiZgg^idg^d# l^aaÒcYVaai]Z[VX^a^i^Zhi]ZngZfj^gZ# 6?JCI6B:CI9:AA:>96 >CHI>IJIBJC>8>E6A9É688>â BJC>8>E6A>B68 Cg^VBVghVa 6k#YZ7adcYZa!+) '*%%'AaZ^YV IZa#/ ().(.%%(.($' Fhel‡dY_WZ[Bb[_ZW Fhel_dY_WZ[Bb[_ZW Bb[_ZWFhel_dY[ BB..( ().%%(.

($' AVX^jiViY^hedhVYÉjcV\gVckVg^ZiVi AVX^jYVYY^hedcZYZjcV\gVckVg^Z" I]ZX^inWdVhihV[jaagVc\Zd[bjc^X^eVa YÉ^chiVaÕaVX^dch^Zfj^eVbZcihbjc^" YVYYZ^chiVaVX^dcZhnZfj^eVb^Zcidh Wj^aY^c\hVcYkZcjZh!^cXajY^c\i]ZcZl X^eVahÅZacdjXVbejhjc^kZgh^iVg^! bjc^X^eVaZhÅZacjZkdXVbejhjc^kZg" jc^kZgh^inXVbejh!hZkZgVabjhZjbh ZahY^kZghdhbjhZjh^XZcigZhYÉVgi! h^iVg^d!adhbjhZdhnXZcigdhYZVgiZ! VcYVgiXZcigZh!bjai^"ejgedhZ]Vaah! aZhhVaZheda^kVaZcih!ZahiZVigZh^ aVhhVaVheda^kVaZciZh!adhiZVigdhnZa i]ZVigZhVcYVcVjY^idg^jb#I]ZhZ[V" aÉVjY^idg^ÅfjZcdiVchdah]Vc^beja" VjY^idg^dÅfjZcdh‹ad]Vc^bejahVYd X^a^i^ZhcdidcanZcg^X]i]ZadXVaXjaijgVa hViaVk^YVXjaijgVaYZaVk^aV!h^c‹fjZ aVk^YVXjaijgVaYZaVedWaVX^‹c!h^cd a^[Z!WjiVahdegdk^YZeZg[ZXian"Zfj^eeZY iVbW‚Xdchi^ijZ^mZcZhXZcVg^heZg" fjZiVbW^‚cXdchi^ijnZcZhXZcVg^dh h^iZh[dgÒabh]ddih#EVgi^XjaVgandji" [ZXiVbZciZfj^eViheZgYjg"]^ViZgbZ eZg[ZXiVbZciZZfj^eVYdheVgVaaZkVg hiVcY^c\^hi]ZbdcjbZciVa<VgYZcn! egdYjXX^dchVjY^dk^hjVah#=^YZhiVXVZa VXVWdegdYjXX^dcZhVjY^dk^hjVaZh# VbZY^ZkVah^iZVcYb^a^iVgnWVggVX`h Xdc_jcibdcjbZciVaYZa<VgYZcn!jc 9ZhiVXVZaXdc_jcidbdcjbZciVaYZa i]Vi!VlV^i^c\i]ZXdbeaZi^dcd[i]Z gZX^ciZYÉdg^\ZcbZY^ZkVa^jcVXVhZgcV <VgYZcn!jcgZX^cidYZdg^\ZcbZY^ZkVa HX^ZcXZVcYIZX]cdad\nEVg`!egZh" b^a^iVgfjZ!ZcZheZgVYÉVXdaa^gZaEVgX njcXjVgiZab^a^iVgfjZ!VaVZheZgVYZ Zcianegdk^YZhegdYjXi^dcXdbeVc^Zh 8^Zci†ÒX^IZXcdaŒ\^XYZaVX^jiVi!Zh VXd\ZgZaEVgfjZ8^Zci†ÒXdnIZXcd" l^i]VcZcdgbdjh!]^\]anVYVeiVWaZ edhVVgVVY^hedh^X^‹YZaZhegdYjXid" a‹\^XdYZaVX^jYVY!hZedcZV]dgVV ZmiZgcVaÒabhijY^d# gZhXdbjcZcdgbZeaVi‹ZmiZg^dgYZ Y^hedh^X^‹cYZaVhegdYjXidgVhXdbd cVijgVaZhVXVbVaZŒc^XV# jcZcdgbZeaVi‹ZmiZg^dgYZcVijgVaZoV BdgZdkZg!AaZ^YV^hVahdi]Zh^iZd[hjX] 6?JCI6B:CI9:AA:>96 XVbVaZ‹c^XV# ^bedgiVcicVijgVaVgZVhVhi]ZB^i_VcV >CHI>IJIBJC>8>E6A9É688>â AaZ^YVVXjaaZcZahZjigVViZheV^hcV" CVijgVaEVg`!i]ZG^kZgHZ\gZEVg`VcY BJC>8>E6A>B68 ijgVahiVc^bedgiVcihXdbZaEVgXCV" AaZ^YVVXd\Z!ZchjigVoVYd!ZheVX^dh i]Z8Vbeh:a^h^h!VhlZaaVhi]Z=dgiV! Cg^VBVghVa ijgVaYZaVB^i_VcV!ZaeVgXYZag^jHZ\gZ cVijgVaZhiVc^bedgiVciZhXdbdZaEVg" dg\gZZcWZaiVgdjcYi]ZX^in# 6k#YZ7adcYZa!+) dZah8Vbeh:a^h^h!V^m†XdbaÉ=dgiV!Za fjZCVijgVaYZAVB^i_VcV!ZaeVgfjZ '*%%'AaZ^YV X^cijg‹kZgYfjZZckdaiVaVX^jiVi# YZag†dHZ\gZd:ah8Vbeh:a^h^h!Vh† I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^ci]ZX^in IZa#/ ().(..) ..( XdbdAÉ=dgiV!ZaX^cijg‹ckZgYZfjZ h]djaYXdciVXiAaZ^YVBjc^X^eVa>chi^" ().Vm/ ().%%(.%%(.(.%%)(' IdihZahegdYjXidgh^ciZgZhhVihVgdYVg gdYZVaVX^jYVY# ijiZd[8jaijgVa6Xi^dc# cbVghVa5eVZg^V#XVi VaVX^jiVi]VcYZedhVg"hZZcXdciVXiZ ijg^hbZ#eVZg^V#Zh VbWaÉ>chi^ijiBjc^X^eVaYÉ6XX^‹8jaij" AdhegdYjXidgZh^ciZgZhVYdhZcgdYVg gVaYZAaZ^YV# ZcaVX^jYVYYZWZg{cedcZghZZc XdciVXidXdcZa>chi^ijidBjc^X^eVaYZ 6XX^‹c8jaijgVaYZAaZ^YV# &+% ..(.

.Vm/ ().* eijg^hbZ5XXVg#YYa#cZi lll#VaiVg^WV\dgXV#XVi &+& :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .(+.(+.%)%' ()..%'&%&*&+ .($' 7BJ7H?87=EHw7 AÉ6aiVG^WV\dgV!h^ijVYVVaE^g^cZjYZ AV6aiVG^WV\dgV!h^ijVYVZcZaE^g^cZd An^c\^ci]ZEngZcZZhd[AaZ^YV^c AaZ^YV!VacdgY"dZhiYZaEg^cX^eVi!‚h YZAaZ^YV!VacdgdZhiZYZaEg^cX^eVYd! cdgi]lZhi8ViVadc^V!6aiVG^WV\dgV aVXdbVgXVb‚heZi^iVYZ8ViVajcnV# ZhaVXdbVgXVb{heZfjZŠVYZ8ViV" ^hi]ZhbVaaZhi8ViVaVcXdjcin#>ih AVhZkVh^ijVX^‹ZhigViƒ\^XV[VX^a^iVaV ajŠV#Hjh^ijVX^‹cZhigVi‚\^XV[VX^a^iV higViZ\^Xh^ijVi^dcVcYZmXZaaZcigdVY egdm^b^iViVejcih^bedgiVcihYZaV aVXdcZm^‹cVejcidh^bedgiVciZhYZ cZildg`[VX^a^iViZhVXXZhh[gdbi]^h \Zd\gVÒVbjciVcnZcXV\g|X^ZhVjc aV\Zd\gV[†VbdciVŠZhV\gVX^VhVjc VgZVidi]ZbdhidjihiVcY^c\VcY WdcVXX‚heZgXVggZiZgV# WjZcVXXZhdedgXVggZiZgV# ^bedgiVcibdjciV^ch^iZh# E6IGDC6I8DB6G86A 9:IJG>HB:9:AÉ6AI6G>76<DGv6 8g^hi^cV7gdhH^b‹ 6k#YZK^Xidg^VcdBjŠdo!)- '**'%:aEdciYZHjZgi IZa#/ ().%*.

%'&%&*&+ bdhigZhYÉVgfj^iZXijgVgdb|c^XV^bZ" [{X^aVXXZhd!fjZXdchZgkVcbjZhigVh ZVh^anVXXZhh^WaZ!l]ZgZZmVbeaZhd[ ..Vm/ ().(+.%*.($' 6bWjcgZaaZjVWgjeiZ^WZaa†hh^bZhod" 8dcjcgZa^ZkZVWgjeidnWZaa†h^bVhod" 6gj\\ZY!bdjciV^cdjhVgZVZbWZa" cZhaVXjhigZh!‚hjciZgg^idg^^YZVaeZg cVhaVXjhigZh!ZhjciZgg^idg^d^YZVaedg a^h]ZYWnhjeZgWaV`Zh!6aiVG^WV\dgV aVkVg^ZiViYZaZhhZkZhadXVa^ioVX^dch#6 aVkVg^ZYVYYZhjhadXVa^oVX^dcZh#6YZ" ^h^YZVaiZgg^idgn[dgÒabh]ddihYjZ E6IGDC6I8DB6G86A WVcYVYZaVg^fjZhVcVijgVaYZaÉZcidgc! b{hYZaVg^fjZoVcVijgVaYZaZcidgcd!n idi]ZkVg^Zind[^ihedhh^WaZadXVi^dch# 9:IJG>HB:9:AÉ6AI6G>76<DGv6 ^YZaZhhZkZhedWaVX^dcheg^cX^eVah!:a YZhjhedWaVX^dcZheg^cX^eVaZh!:aEdci 7Zh^YZhi]ZcVijgVaWZVjinidWZ 8g^hi^cV7gdhH^b‹ EdciYZHjZgi^K^aVaaZg!VaÉ6aiVG^WV\dg" YZHjZginK^aVaaZg!ZcaV6aiVG^WV\dgV [djcY]ZgZ!VcYi]Z^ciZgZhi^c\bV^c 6k#YZK^Xidg^VcdBjŠdo!)- VZhigdWZcjcWdccdbWgZYZeZi^ih hZZcXjZcigVjcWjZccbZgdYZeZ" idlch!:aEdciYZHjZgiVcYK^aVaaZg! '**'%:aEdciYZHjZgi cjXa^hYZedWaVX^‹!Va\jchYZh]VW^iVih fjZŠdhcXaZdhYZedWaVX^‹c!Va\jcdh 6aiVG^WV\dgVVahdXdciV^chbVcn IZa#/ ().(+.%)%' eZgŒidihYZ[|X^aVXX‚h!fjZXdchZgkZc YZZaadhYZh]VW^iVYdheZgdidYdhYZ hbVaak^aaV\Zh!hdbZVWVcYdcZYWjiVaa ()..* eijg^hbZ5XXVg#YYa#cZi Y^ZkVa!]VW^iVi\Zh^XdchigjXX^dchfjZ YZVgfj^iZXijgVgdb{c^XVnbZY^ZkVa! GdbVcZhfjZVcYbZY^ZkVaVgX]^iZX" lll#VaiVg^WV\dgXV#XVi ]Vcgdb|h^ciVXiZhZc[gdciYZaeVhYZa k^k^ZcYVhnXdchigjXX^dcZhfjZ]Vc ijgZXVcWZ[djcY!VhlZaaVh]djhZh iZbeh!^WdchZmZbeaZhYÉVgfj^iZXijgV eZgbVcZX^Yd^ciVXiVhXdcZaeVhdYZa VcYdi]ZgWj^aY^c\hi]Vi]VkZl^i]hiddY YZbjciVcnVVXijVa#6^m†bViZ^m!aV i^Zbed!nWjZcdhZ_ZbeadhYZVgfj^" i]ZeVhh^c\d[i^bZVcYÒcZZmVbeaZh XdbVgXVi‚cdbWgdhZhXZcigVah]^Ygd" iZXijgVYZbdciVŠVVXijVa#6h^b^hbd! d[XdciZbedgVgnbdjciV^cXdchigjX" ZaƒXig^fjZh# aVXdbVgXVXjZciVXdccjbZgdhVh i^dchinaZh#I]ZgZVgZVahdbVcn]nYgd XZcigVaZh]^YgdZa‚Xig^XVh# edlZg[VX^a^i^Zh^ci]^hVgZV# IdihZahegdYjXidgh^ciZgZhhVihVgdYVg" ]^!hÉ]VcYZedhVgZcXdciVXiZVbWZa IdYdhadhegdYjXidgZh^ciZgZhVYdh I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^c6aiV EVigdcVi8dbVgXVaYZIjg^hbZYZaÉ6aiV ZcgZVa^oVggdYV_ZhZcZhiZiZgg^idg^d G^WV\dgVh]djaYXdciVXii]Z6aiVG^" G^WV\dgV!fjZVXijVg|XdbV^ciZgad" YZWZg{cedcZghZZcXdciVXidXdcZaEV" WV\dgV8djcinIdjg^hb7dVgY!l]^X] XjidgVbWaZhVYb^c^higVX^dchadXVah igdcVid8dbVgXVaYZIjg^hbdYZaV6aiV l^aaVXiVhVa^V^hdcWZ[dgZi]ZadXVa YZahbjc^X^e^hfjZZc[dgbZceVgi# G^WV\dgV!fjZVXijVg{Xdbd^ciZgadXj" Vji]dg^i^Zh^c^ihgZ\^dcidlch]^eh# idgXdcaVhVYb^c^higVX^dcZhadXVaZhYZ adhbjc^X^e^dhfjZad^ciZ\gVc# &+' .

Vm/ ().(++'&-( XdchdgX^\Zgg^5\bV^a#Xdb &+( :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH ..%<Zgg^YZaVHVa IZa#/ ().(++'%)% .($' 87?NF7BB7HI :abjc^X^e^YZ7V^mEVaaVgh!VaV[VaYV :abjc^X^e^dYZ7V^mEVaaVgh!ZcaV[VaYV I]Zbjc^X^eVa^ind[7V^mEVaaVgh!l]^X] YZahE^g^cZjh!XdchiVYZk^ci"^"kj^i YZadhE^g^cZdh!XdchiVYZkZ^ci^dX]d a^ZhVii]Z[ddid[i]ZEngZcZZh!^h cjXa^hV\gZ\Vih!YZafjVahXVidgoZh‹c cXaZdhV\gZ\VYdh#9ZZaadh!XVidgXZ [dgbZYWnilZcin"Z^\]ihbVaaXZcigZh ]VW^iVihidiaÉVcn!X^cXhÉ]VcXdckZgi^i Zhi{c]VW^iVYdhidYdZaVŠd!X^cXd d[edejaVi^dc!d[l]^X][djgiZZcVgZ ZcedWaZhYZhZ\dcVgZh^YƒcX^V^cdj hZ]VcXdckZgi^YdZcedWaVX^dcZhYZ ^c]VW^iZYVaanZVggdjcY!ÒkZ]VkZWZ" ZhiVcidiVabZciYZh]VW^iVih#whjcV hZ\jcYVgZh^YZcX^VncjZkZeZgbVcZ" XdbZk^aaV\Zhd[hZXdcYgZh^YZcXZVcY odcVYZeV^hVi\ZhcVijgVah!VbWWdch XZcidiVabZciZYZh]VW^iVYdh#:hjcV c^cZVgZXdbeaZiZanVWVcYdcZY#I]^h^h VXXZhhdh^ZcfjƒegZYdb^cZcaZh odcVYZeV^hV_ZhcVijgVaZh!XdcWjZcdh VcVgZVd[hjeZgWcVijgVaaVcYhXVeZh! VXi^k^iVihV\g|g^Zh#:aXa^bVYZ7V^m VXXZhdhnZcadhfjZegZYdb^cVcaVh l^i]\ddYVXXZhh!^cl]^X][Vgb^c\^h EVaaVgh!Zc\ZcZgVa!ZhXVgVXiZg^ioVeZg VXi^k^YVYZhV\gVg^Vh#:aXa^bVYZ7V^m i]ZbV^chdjgXZd[^cXdbZ#<ZcZgVaan jch]^kZgch[gZYhb‚hdbZcnhaaVg\h! EVaaVgh!Zc\ZcZgVa!hZXVgVXiZg^oV heZV`^c\!i]ZXa^bViZ^c7V^mEVaaVgh^h hZchZhZg\ƒa^Yh!^jchZhi^jhX|a^Yh! edgjcdh^ck^Zgcdh[g†dhb{hdbZcdh X]VgVXiZg^hZYWnadc\!XdaY!Wjicdi^Xn VbWjcVaajb^cdh^iVi^YŒc^VeZgVaZh aVg\dh!h^chZg\‚a^Ydh!njcdhkZgVcdh l^ciZghVcY]dihjbbZgh!l^i]^YZVa ÒabVX^dch# XVajgdhdh!XdcjcVajb^cdh^YVY^Y‹cZV a^\]i[dgÒabegdYjXi^dc# eVgVaVhÒabVX^dcZh# whjcZcidgc^YZVaeZgYjg"]^ViZgbZ I]^h^hVc^YZVahedi[dgegd_ZXihgZfj^g" egd_ZXiZhfjZcZXZhh^i^cadXVa^ioVX^dch :hjcZcidgcd^YZVaeVgVgZVa^oVgegd" ^c\gjgVaadXVi^dch!l]ZgZegdYjXZgh YZXV^gZgjgVa!ZcZafjZ]^]VYZhYÉjc nZXidhfjZgZfj^ZgVcadXVa^oVX^dcZhYZ l^aaVahdÒcYVl^YZgVc\Zd[h^iZh![gdb YZhedWaViXdc_jciigd\adY†i^X!eVhhVci XVg{XiZggjgVa#:c‚a!ejZYZcZcXdc" VegZ]^hidg^XhZiiaZbZci!k^aaV\Zhl^i] eZgedWaZhVbWZhigjXijgVbZY^ZkVa! igVghZYZhYZjcYZhedWaVYdXdc_jcid bZY^ZkVaaVndjiVcYbVcnZmVbeaZhd[ ÒchVaaVXhYÉdg^\ZcX|ghi^X^hVa^ch igd\adY†i^Xd!eVhVcYdedgadXVa^YVYZh GdbVcZhfjZVgX]^iZXijgZidaV`Zhd[ YÉ^ciZg^dg!idiVXdbeVcnViYZbdhigZh YZZhigjXijgVbZY^ZkVa!]VhiVaV\dhYZ `Vghidg^\^cVcY^caVcYhVaildg`h# YÉVgfj^iZXijgVgdb|c^XV# dg^\ZcX{ghi^XdnhVa^cdhYZ^ciZg^dg! idYdZaadVXdbeVŠVYdYZbjZhigVhYZ Vgfj^iZXijgVgdb{c^XV# 8DCHDG8>9:<:GG>9:A6H6A 6gdVNV\“ZBZY^cV 8#YZHVciHZWVhi^|!& '**..

Vm/ ().($' 8DCHDG8>9:<:GG>9:A6H6A IdihZahegdYjXidgh^ciZgZhhVihVgdYVg AdhegdYjXidgZh^ciZgZhVYdhZcgdYVg EgdYjXi^dcXdbeVc^Zh^ciZgZhiZY^c 6gdVNV\“ZBZY^cV ZcfjVahZkdaYZahk^ci"^"kj^icjXa^h ZcXjVafj^ZgVYZadhkZ^ci^dX]dcXaZdh Òab^c\Vcnd[i]ZilZcin"Z^\]ik^aaV\Zh 8#YZHVciHZWVhi^|!& V\gZ\VihVabjc^X^e^YZ7V^mEVaaVgh! V\gZ\VYdhVabjc^X^e^dYZ7V^mEVaaVgh i]Vi[dgbi]Zbjc^X^eVa^ind[7V^mEV" '**.(++'&-( YZaÉ6_jciVbZciYZ7V^mEVaaVghfjZ YZa6njciVb^ZcidYZ7V^mEVaaVghfjZ Wa^h]ZYWn7V^mEVaaVgh8djcX^aidVXi XdchdgX^\Zgg^5\bV^a#Xdb VXijVg|XdbV^ciZgadXjidgVbWaZh VXijVg{Xdbd^ciZgadXjidgXdcaVh VhVa^V^hdcWZ[dgZi]ZXdggZhedcY^c\ VYb^c^higVX^dchadXVahXdggZhedcZcih VYb^c^higVX^dcZhadXVaZhXdggZhedc" adXVaVji]dg^i^ZhidVggVc\ZeZgb^ih eZg\Zhi^dcVgZaheZgb^hdh^fjZedhV Y^ZciZheVgV\Zhi^dcVgadheZgb^hdh VcYidegdk^YZ^c[dgbVi^dcVcYVYk^XZ VaÉVWVhiYZahZXidg^c[dgbVX^‹hdWgZ nfjZ[VX^a^iVVahZXidg^c[dgbVX^‹c idVjY^dk^hjVa^cYjhignegd[Zhh^dcVah adXVa^ioVX^dch!Vaadi_VbZcih^igVchedgi# hdWgZadXVa^oVX^dcZh!Vad_Vb^Zcidhn VWdjiadXVi^dch!VXXdbbdYVi^dchVcY igVchedgiZ# igVchedgi# &+) .(++'%)% 8dchdgX^YZ<Zgg^YZaVHVa!aÉZch 8dchdgX^dYZ<Zgg^YZaVHVa!ZaZciZ 8dchdgi^jb!l]^X]^hi]ZV\ZcXnZhiV" ..%<Zgg^YZaVHVa hÉ]VcYZedhVgZcXdciVXiZVbWZa YZWZg{cedcZghZZcXdciVXidXdcZa aaVghh]djaYXdciVXii]Z<Zgg^YZaVHVa IZa#/ ()..

BB:. ccjh5eVaaVgh_jhhV#cZi &+* :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .(+*&..* V_jciVbZci5XVhiZaaYZbjg#XVi 8DCH:AA8DB6G86A 9:AE6AA6GH?JHH¿ CdZb†Cjh IZa#/ ().CKH H^ijViZceaZEgZe^g^cZj!Zabjc^X^e^ H^ijVYdZceaZcdEgZe^g^cZd!ZhiZ H^ijViZY^ci]Z]ZVgid[i]ZEgZ"EngZ" gZeZacdbYÉjcYZaheg^cX^eVahXVhiZaah bjc^X^e^dgZX^WZhjcdbWgZYZjcdYZ cZVcgZ\^dc!i]^hbjc^X^eVa^iniV`Zh^ih gdb|c^XhZm^hiZcihVXijVabZciV8ViV" adheg^cX^eVaZhXVhi^aadhgdb{c^XdhfjZ cVbZ[gdbdcZd[i]ZbdhidjihiVcY^c\ ajcnV/ZaXdc_jciVgfj^iZXiŒc^XYZahZ\aZ Zm^hiZcVXijVabZciZZc8ViVajŠV/Za GdbVcZhfjZXVhiaZhXdchZgkZYidYVn M>fjZ[dgbZcaVXVcŒc^XVYZHVciV Xdc_jcidVgfj^iZXi‹c^XdYZah^\adM>fjZ ^c8ViVadc^V/Vc&&i]"XZcijgnVgX]^iZX" BVg^V^ZaXVhiZaaYZBjg#:aXVhiZaa! [dgbVcaVXVc‹c^XVYZHVciVBVg^VnZa ijgVah^iZXdciV^c^c\Bjg8VhiaZVcYi]Z h^ijViYVaiYÉjcX^b!d[ZgZ^mjcZhbV\" XVhi^aadYZBjg#:aXVhi^aad!h^ijVYdZcad 8Vcdc^XVa8]jgX]d[HVciVBVg^V#I]Z c†ÒfjZhk^hiZhVaVXdbVgXVYZaEVaaVgh VaidYZaVX^bV!d[gZXZjcVhbV\c†Ò" XVhiaZ!eZgX]ZYdcV]^aaide!XdbbVcYh ?jhh|!ZcZheZX^VaVaÉZheZXiVXjaVg XVhk^hiVhYZaVXdbVgXVYZaEVaaVgh bV\c^ÒXZcik^ZlhdkZgEVaaVgh?jhh| hZggVYZaBdcihZX^VaÉZbWVhhVbZci ?jhh|!ZcZheZX^VaYZaVZheZXiVXjaVg 8djcin!eVgi^XjaVgani]ZheZXiVXjaVg YZIZggVYZih# h^ZggVYZaBdcihZXnYZaZbWVahZYZ HZggVYZaBdcihZXbdjciV^chVcYi]Z IZggVYZih# IZggVYZihgZhZgkd^g# 6?JCI6B:CI9:86HI:AA9:BJG ?Vk^ZgBdgVaZh 8#YZa8VgbZ!)+ '*+(*!<j|gY^VYZCd\jZgV IZa#/ ()...($' 97IJ.(+*%&-.

($' 6egdehZj!ZaBZ“aa!8daabdgiZg! :caVh^cbZY^VX^dcZh!ZaBZ“aa!8daa" CZVgWn!:aBZ“aa!8daabdgiZg!HVc" HVciVAaX^V!Ej^\bVVcV!<j|gY^VYZ bdgiZg!HVciVAaX^V!Ej^\bVVcV! iVAaX^V!Ej^\bVVcV!<j|gY^VYZ Cd\jZgVdK^aVbdaViYZBjgh‹ceZi^ih <j|gY^VYZCd\jZgVdK^aVbdaViYZBjg Cd\jZgVVcYK^aVbdaViYZBjgVgZ cjXa^hZcXVgV]VW^iVihfjZbVciZcZc hdceZfjZŠdhcXaZdhidYVk†V]VW^" hdbZd[i]Zi^cnigVY^i^dcVak^aaV\Zh!hi^aa bVgXVYVbZciZahZjXVg|XiZgYZ iVYdhfjZbVci^ZcZcbVgXVYVbZciZ ^c]VW^iZY!i]VibV^ciV^ci]Z^gdg^\^cVa edWaZ#6aigZh!Xdb8ZaaZgh!hÉVWdfjZc hjXVg{XiZgYZejZWad#Digdh!Xdbd X]VgVXiZg#Di]Zgh!hjX]Vh8ZaaZgh! VaÉZbWVhhVbZciYZIZggVYZih^ 8ZaaZgh!hZZcXjZcigVc_jcidVaZbWVahZ dkZgadd`i]ZIZggVYZihgZhZgkd^gVcY hÉZbb^gVaaZcZcaZhV^\“ZheZgbVcZcih YZIZggVYZih!YdcYZhZgZÓZ_VcZcaVh VgZb^ggdgZY^c^ihlViZgh!hjggdjcYZY YÉVfjZhieVci|!ZckdaiViYZ_dcXh^YZ V\jVheZgbVcZciZhYZZhZeVciVcd Wngjh]ZhVcYg^kZgh^YZkZ\ZiVi^dc# kZ\ZiVX^‹YZg^WZgV# gdYZVYdYZ_jcXdhnYZkZ\ZiVX^‹cYZ g^WZgV# 8VhiZaaYZBjg^hegVXi^XVaank^g\^c 6?JCI6B:CI9:86HI:AA9:BJG 8VhiZaaYZBjg‚hjc^cYgZi\V^gZW‚ iZgg^idgn[dgi]ZVjY^dk^hjVa^cYjhignVh ?Vk^ZgBdgVaZh kZg\ZeZgVahZXidgVjY^dk^hjVa!eZgŒ 8VhiZaaYZBjgZhjcZcXaVkZXVh^ nZi!WjiegdYjXZgh^ciZgZhiZY^cÒab^c\ 8#YZa8VgbZ!)+ aZhegdYjXX^dchfjZkja\j^cVXdhiVg" k^g\ZceVgVZahZXidgVjY^dk^hjVa#Cd ]ZgZl^aaÒcYVaahjeedgii]ZncZZYWn '*+(*!<j|gY^VYZCd\jZgV hÉ]^\VjY^gVcYZidiZahjedgifjZ dWhiVciZ!aVhegdYjXX^dcZhfjZfj^ZgVc XdciVXi^c\i]ZadXVaVji]dg^in!l]^X] IZa#/ (). ccjh5eVaaVgh_jhhV#cZi edhVg"kdhZcXdciVXiZVbWZa8dchZaa Vad_Vb^ZcidnigVchedgiZ!edcZgdhZc 8djcin8djcX^a# 8dbVgXVaYZaEVaaVgh?jhh|# XdciVXidXdcZa8dchZ_d8dbVgXVaYZa EVaaVgh?jhh|# &++ ...* cZXZhh^i^cedhVci"hZZcXdciVXiZVbW VXZgXVghZ\doVg{cYZidYdZaVedndfjZ l^aaegdk^YZVaai]Z^c[dgbVi^dcVcY V_jciVbZci5XVhiZaaYZbjg#XVi aÉ6_jciVbZci# cZXZh^iZcedc^‚cYdhZZcXdciVXidXdc [VX^a^i^Zhi]ZngZfj^gZ# Za6njciVb^Zcid# EZgVfjVahZkda^c[dgbVX^‹V[Z\^YVhd" .(+*%&-..(+*&.dgVcn[jgi]Zg^c[dgbVi^dcVWdjiadXV" 8DCH:AA8DB6G86A WgZadXVa^ioVX^dchVahkdaiVcihYZ8VhiZaa EVgVb{h^c[dgbVX^‹chdWgZadXVa^" i^dchVgdjcY8VhiZaaYZBjgVcYdi]Zg 9:AE6AA6GH?JHH¿ YZBjgdhdWgZhZgkZ^hXdbeaZbZc" oVX^dcZhZcidgcdV8VhiZaaYZBjgd hZgk^XZh!hjX]VhVXXdbbdYVi^dcVcY CdZb†Cjh iVg^hYÉVaadi_VbZci^igVchedgi!edYZj hdWgZhZgk^X^dhXdbeaZbZciVg^dhYZ igVchedgi!eaZVhZXdciVXiEVaaVgh?jhh| IZa#/ ().

((*(&&' ijg^hbZ5Vaijg\Zaa#YYa#cZi lll#XXVj#XVi &+.%%AVHZjYÉJg\Zaa IZa#/ ()..($' BÊ7BJKH=.BB AVXdbVgXVYZAÉ6aiJg\ZaaZhi|h^ijVYV AVXdbVgXVYZAÉ6aiJg\ZaahZZcXjZc" AÉ6aiJg\Zaa8djcina^Zh^ci]ZkZgn VaWZaab^\YZahE^g^cZjh#I‚Zag^jHZ\gZ igVZcZaXdgVo‹cYZadhE^g^cZdh#I^ZcZ ]ZVgid[i]ZEngZcZZh#I]ZG^kZgHZ\gZ XdbVZhe^cVYdghVa!VWVcYV^WVcYV Zag†dHZ\gZXdbdZhe^cVYdghVa!Vad gjchi]gdj\]i]Zl]daZVgZV!a^`ZV YZafjVa^ZciVcifjZZ^mkZgiZWgVYdg aVg\dYZXjndhb{g\ZcZh!XjVaZ_Z WVX`WdcZdcZ^i]Zgh^YZd[l]^X]deZc YÉVfjZhiiZgg^idg^!hÉdWgZcYZhZcZhYZ kZgiZWgVYdgYZZhZiZgg^idg^d!hZVWgZc jeYdoZchd[i^cnkVaaZnh# eZi^iZhkVaah# YZXZcVhYZeZfjZŠdhkVaaZh# 6\gZViViigVXi^dcd[i]^hXdjcin^h^ih AV\gVckVg^ZiViYZeV^hVi\Zh!YZhYZ AV\gVckVg^ZYVYYZeV^hV_Zh!YZhYZ ]j\ZkVg^Zind[aVcYhXVeZh![gdbg^k" aZhiZggZhWV^mZhYZg^WZgVÒchVahX^bh aVhi^ZggVhWV_VhYZg^WZgV]VhiVaVh Zgh^YZadlaVcYhidhcdlneZV`h#AÉ6ai cZkVih!‚hjcYZahhZjhVXi^jhb‚h XjbWgZhcZkVYVh!ZhjcdYZhjh Jg\Zaa[dgbheVgid[ildd[i]ZaVg\Zhi YZhiVXVWaZh#AVXdbVgXV[dgbVeVgi VXi^kdhb{hYZhiVXVWaZh#AVXdbVgXV cVijgZgZhZgkZh^c8ViVadc^V!i]Z8VY†" YZahYdheVgXhcVijgVahb‚hZmiZchdh [dgbVeVgiZYZadhYdheVgfjZhcVij" Bd^mZg‹VcY6aiE^g^cZjcVijgVaeVg`h# YZ8ViVajcnV!ZaYZa8VY†"Bd^mZg‹^Za gVaZhb{hZmiZchdhYZ8ViVajŠV!ZaYZ 8dciV^c^c\bdgZi]VcdcZ]jcYgZY YZaÉ6aiE^g^cZj#6bWbjai^ijYYZkZh" 8VY†"Bd^mZg‹nZaYZa6aiE^g^cZj#8dc XZcigZhd[edejaVi^dc!^ihidlchVcY i^\^hgdb|c^XhZhXVbeViheZgedWaZh bai^eaZhkZhi^\^dhgdbVcdhY^hZb^cV" k^aaV\ZhVYdgcZYWnGdbVcZhfjZh^iZh! ^XVhZg^jh!AÉ6aiJg\ZaabVci‚b‚hYZ YdhedgejZWadhnXVhZg†dh!AÉ6aiJg\Zaa AÉ6aiJg\Zaa^hVahd]^\]anY^kZgh^ÒZY^c XZcik^cicjXa^hYZedWaVX^‹]VW^iVih! bVci^ZcZb{hYZX^ZcidkZ^ciZcXaZdh ^ihZXdcdb^XVXi^k^i^Zh#BdgZdkZg!i]Z V^m†XdbjcVVXi^k^iViZXdcŒb^XV YZedWaVX^‹c]VW^iVYdh!Vh†XdbdjcV VgZVWdVhihVaVg\ZgVc\Zd[ZmXZaaZci [dgVY^kZgh^ÒXVYV#AVhZkVd[ZgiV Y^kZgh^ÒXVYVVXi^k^YVYZXdc‹b^XV#Hj gjgVaVXXdbbdYVi^dcZhiVWa^h]bZcih# YÉVaadi_VbZcihgjgVahZhbZgZ^mjcV d[ZgiVYZVad_Vb^ZcidhgjgVaZhbZgZXZ VaiVfjVa^ÒXVX^‹# jcVVaiVXVa^ÒXVX^‹c# 8DCH:AA8DB6G86A 9:AÉ6AIJG<:AA BdcihZG^edaa E\#YZ?dVc7gjY^Zj!&* '*. :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .

%%AVHZjYÉJg\Zaa IZa#/ ().((*(&&' ijg^hbZ5Vaijg\Zaa#YYa#cZi lll#XXVj#XVi &+- .($' AVXVe^iVa!AVHZjYÉJg\Zaa!hZjZe^hXd" AVXVe^iVa!AVHZjYÉJg\Zaa!hZYZZe^h" I]ZXVe^iVa!AVHZjYÉJg\Zaa!:e^hXdeVa eVaYZhYZahZ\aZK>!‚hVXijVabZcijc XdeVaYZhYZZah^\adK>!ZhVXijVabZciZ HZZh^cXZi]Z+i]XZcijgn!^hVc^b" ^bedgiVciXZcigZYZhZgkZ^h^jccjhYZ jc^bedgiVciZXZcigdYZhZgk^X^dhnjc edgiVcihZgk^XZhZXidgXZcigZidYVn!Vh Xdbjc^XVX^dchfjZeZgbZiVaZhegd" cjYdYZXdbjc^XVX^dcZhfjZeZgb^iZV lZaaVhVXdbbjc^XVi^dch]jW!hdi]Vi YjXX^dchY^hedhVgYÉ^c[gVZhigjXijgZh aVhegdYjXX^dcZhY^hedcZgYZ^c[gVZh" egdYjXZghl^aaÒcYVXdbeaZiZgVc\Zd[ W|h^fjZhVXjgiVY^hi|cX^V# igjXijgVhW{h^XVhVXdgiVY^hiVcX^V# WVh^X^c[gVhigjXijgZl^i]^cVkZgnh]dgi gVY^jh# FjVahZkdaegdYjXidgV^ciZgZhhVYVV AVhegdYjXidgVh^ciZgZhVYVhZcgdYVg gdYVgZcVa\jcYZahbjc^X^e^hYÉVfjZhi ZcVa\jcdYZadhbjc^X^e^dhYZZhiZ EgdYjXi^dcXdbeVc^Zh^ciZgZhiZY^c iZgg^idg^!hÉ]VYZedhVgZcXdciVXiZVbW iZgg^idg^dYZWZg{cedcZghZZcXdciVXid Òab^c\^ci]ZVgZVh]djaYXdciVXiAÉ6ai Za8dchZaa8dbVgXVaYZAÉ6aiJg\Zaa! XdcZa8dchZ_d8dbVgXVaYZAÉ6ai Jg\Zaa8djcin8djcX^a!l]^X]VXihVhV fjZVXijVXdbV^ciZgadXjidgVbWaZh Jg\Zaa!fjZVXiVXdbd^ciZgadXjidgXdc a^V^hdcWZ[dgZi]ZadXVaVji]dg^i^ZhVcY VYb^c^higVX^dchadXVah^d[ZgZ^mVah aVhVYb^c^higVX^dcZhadXVaZhnd[gZXZV XVcegdk^YZVjY^dk^hjVa^cYjhignegd" egd[Zhh^dcVahYZahZXidgVjY^dk^hjVaidi adhegd[Zh^dcVaZhYZahZXidgVjY^dk^hjVa [Zhh^dcVahl^i][jaa^c[dgbVi^dcVWdji i^ejhYÉ^c[dgbVX^‹hdWgZadXVa^ioVX^dch^ idYdi^edYZ^c[dgbVX^‹chdWgZadXVa^oV" adXVi^dchVcYdi]ZghZgk^XZhgZfj^gZY hZgkZ^hXdbeaZbZciVg^hVaVegdYjXX^‹ X^dcZhnhZgk^X^dhXdbeaZbZciVg^dhVaV [dgÒabh]ddihVXXdbbdYVi^dc!XViZg" Vaadi_VbZci!gZhiVjgVX^‹^igVchedgi# egdYjXX^‹cVad_Vb^Zcid!gZhiVjgVX^‹c ^c\VcYigVchedgi# nigVchedgiZ# 8DCH:AA8DB6G86A 9:AÉ6AIJG<:AA BdcihZG^edaa E\#YZ?dVc7gjY^Zj!&* '*..

=KH AVEdWaVYZHZ\jgZhi|[dgbVYVeZgjc AVEdWaVYZHZ\jgZhi{[dgbVYVedg AVEdWaVYZHZ\jg^h[dgbZYWnV cjXa^eg^cX^eVa^ZahcjXa^hV\gZ\VihYZ jccXaZdeg^cX^eVanadhcXaZdhV\gZ" hbVaaidlcVcYi]Zk^aaV\Zhd[HVci HVci?dVcYZK^cnV[gZhXVa!Ej^bVcndch \VYdhYZHVci?dVcYZK^cnV[gZhXVa! ?dVcYZK^cnV[gZhXVa!Ej^bVcndch ^aÉVci^XedWaZYZBdcihdg# Ej^bVcndchnaVVci^\jVedWaVX^‹cYZ VcYi]ZdaYBdcihdg# Bdcihdg# 9ZXa^bViZbeZgVi!\g|X^ZhVaVhZkV :c_dn^c\Vb^aYXa^bViZi]Vc`hid^ih eg^k^aZ\^VYVh^ijVX^‹ZhigViƒ\^XVZcigZ 9ZXa^bViZbeaVYd!\gVX^VhVhj hjeZgWhigViZ\^Xedh^i^dcWZilZZci]Z aVXdcÓjƒcX^VYZahg^jhCd\jZgV eg^k^aZ\^VYVh^ijVX^‹cZhigVi‚\^XVZcigZ XdcÓjZcXZd[i]ZCd\jZgVEVaaVgZhV EVaaVgZhV^.(+-%'*.(+-%'*. .($' B7FE8B7:. :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .aVb^hZaag^kZgh!AVEdWaVYZHZ\jg ÆaVEdgiVYZahE^g^cZjhÇ#AVegdm^b^" aaVgZhVn.Vm/ ().aVb^hZaa!‚hXdch^YZgVYV aVXdcÓjZcX^VYZadhg†dhCd\jZgVEV" VcY.. ijg^hbZ5edWaVYZhZ\jg#XVi lll#edWaVYZhZ\jg#XVi &+..I.aVb^hZaa!ZhXdch^YZgVYVÆaV ^hXdch^YZgZYÆi]Z\ViZlVnidi]Z iViYÉVfjZhihgZXjghdh]^Ygd\g|ÒXh EjZgiVYZadhE^g^cZdhÇ#AVegdm^b^YVY EngZcZZhÇ#BdgZdkZg!i]Zbjc^X^eVa^in gZheZXiZVacjXa^]VW^iVi]VYdcViaadX YZZhidhgZXjghdh]^Ygd\g{ÒXdhgZh" ^hhjggdjcYZYWnbVcnlViZgWdY^Zh! VjcVZhXZcd\gVÒVYZedcih^g^WZgZh eZXidVacXaZd]VW^iVYd]VYVYdaj\Vg XgZVi^c\VhXZcZgnd[Wg^Y\ZhVcY VbWjc\gVcediZcX^VaVjY^dk^hjVa# VjcVZhXZcd\gV[†VYZejZciZhng^WZ" g^kZgh^YZhd[ZcdgbdjhediZci^VaVcY gVhXdcjc\gVcediZcX^VaVjY^dk^hjVa# ^ciZgZhi[dgVjY^dk^hjVaegd_ZXih# D.>8>C6BJC>8>E6A9:IJG>HB: HŒc^VDgi^o^EVaVX†c 6k#YZKZgYV\jZg!(* '**%%AVEdWaVYZHZ\jg IZa#/ ().

 ijg^hbZ5edWaVYZhZ\jg#XVi lll#edWaVYZhZ\jg#XVi &.($' H^ijVYVZcjcZcidgccVijgVai†e^XYZa H^ijVYVZcjcZcidgcdcVijgVai†e^Xd H^ijViZY^cVine^XVaEgZ"EngZcZVc EgZe^g^cZj^E^g^cZj!VAVEdWaVYZHZ" YZaEgZe^g^cZdnE^g^cZd!ZcAVEdWaV VcYEngZcZVcaVcYhXVeZ!AVEdWaVYZ \jgZhigdWZcZmZbeaZhYÉVgfj^iZXijgV YZHZ\jghZZcXjZcigVcZ_ZbeadhYZ HZ\jgVahdXdciV^chhZkZgVaZmVbeaZh gdb|c^XV!VaXdhiViYZeVaVjZih^ Vgfj^iZXijgVgdb{c^XV!_jcidVeVaVXZ" d[GdbVcZhfjZVgX]^iZXijgZ!VhlZaa Vci^\jZh[|Wg^fjZhbdYZgc^hiZh!jc iZhnVci^\jVh[{Wg^XVhbdYZgc^hiVh! VhbVch^dchVcY[dgbZg[VXidg^ZhWj^ai Vci^Xbda†YZ[Vg^cV!_VgY^chbjc^X^eVah jcVci^\jdbda^cd]Vg^cZgd!_VgY^cZh ^ci]ZBdYZgc^hiVhinaZ!VcdaYÓdjg ^jccjXa^Vci^XbZY^ZkVaYZa^b^iViVbW bjc^X^eVaZhnjcVci^\jdcXaZdbZ" b^aa!bjc^X^eVaeVg`hVcY\VgYZchVcY YdhVXXZhhdhXVgVXiZg†hi^XhVigVk‚h Y^ZkVaYZa^b^iVYdedghjhYdhVXXZhdh VcdaYlVaaZYbZY^ZkVaXZcigZl^i]ild YÉVgXVYZhigVkVYZhhdiV]VW^iVi\Zh# XVgVXiZg†hi^XdhYZVgXdhigVWVYdhWV_d ine^XVaZcigVcXZhi]gdj\]VgX]ZhWZadl aVhk^k^ZcYVh# ]djhZh# :ahegdYjXidgh^ciZgZhhVihVgdYVgV AVEdWaVYZHZ\jghÉ]VcYZedhVgZc AdhegdYjXidgZh^ciZgZhVYdhZcgdYVg EgdYjXi^dcXdbeVc^Zh^ciZgZhiZY^c XdciVXiZVbWaÉDÒX^cVBjc^X^eVaYZ ZcAVEdWaVYZHZ\jgYZWZg{cedcZghZ Òab^c\^cAVEdWaVYZHZ\jgh]djaY Ijg^hbZ!fjZVXijVXdbV^ciZgadXjidg ZcXdciVXidXdcaVDÒX^cVBjc^X^eVaYZ XdciVXii]ZBjc^X^eVaIdjg^hi>c[dg" eZg\Zhi^dcVgZaheZgb^hdh^edhVgV Ijg^hbd!fjZVXiVXdbd^ciZgadXjidg bVi^dcD[ÒXZ!l]^X]VXihVhVa^V^hdc aÉVWVhiYZaegdYjXidg^c[dgbVX^‹hdWgZ eVgV\Zhi^dcVgadheZgb^hdhn[VX^a^iVg WZ[dgZi]ZXdggZhedcY^c\WdY^Zh adXVa^ioVX^dch!Vaadi_VbZci^igVchedgi# VaegdYjXidg^c[dgbVX^‹chdWgZadXVa^" idVggVc\ZeZgb^ihVcYidegdk^YZ oVX^dcZh!Vad_Vb^ZcidnigVchedgiZ# ^c[dgbVi^dcVcYVYk^XZidVjY^dk^hjVa ^cYjhignegd[Zhh^dcVahVWdjiadXVi^dch! VXXdbbdYVi^dchVcYigVchedgi# D...% . .(+-%'*.>8>C6BJC>8>E6A9:IJG>HB: HŒc^VDgi^o^EVaVX†c 6k#YZKZgYV\jZg!(* '**%%AVEdWaVYZHZ\jg IZa#/ ().(+-%'*.Vm/ ().

($' IEBIED7 6?JCI6B:CI9:HDAHDC6 HdahdcV!WZcXdbjc^XVYVeZgXVggZ" HdahdcV!W^ZcXdbjc^XVYVedgXVggZiZ" LZaaXdbbjc^XViZYWngdVY!HdahdcV G:<>9DG>69:8DBJC>868>â iZgV!Zhi|h^ijVYVVaXdgYZ8ViVajcnV! gV!hZZcXjZcigVh^ijVYVZcZaXdgVo‹c a^ZhVii]Z]ZVgid[8ViVadc^V!^ci]Z 8#YZa8VhiZaa!'% ZceaZEgZe^g^cZj!Vb^\XVb†ZcigZ YZ8ViVajŠV!ZceaZcdEgZe^g^cZd!VbZ" EgZ"EngZcZZh!]Va[lVnWZilZZc6cYdg" '*'-%HdahdcV IZa#/ ().()-%%*% 6cYdggV^7VgXZadcV# Y^dXVb^cdZcigZ6cYdggVn7VgXZadcV# gVVcY7VgXZadcV# ..Vm/ ()..& :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .()-'(+& Xdbjc^XVX^d5V_hdahdcV#cZi :abjc^X^e^d[ZgZ^mjckVhieVig^bdc^ :hiZbjc^X^e^dd[gZXZjckVhid I]Zidlch]^eWdVhihZcdgbdjhVgX]^" lll#V_hdahdcV#cZi Vgfj^iZXiŒc^X^XjaijgVa#Idi^fjZZa eVig^bdc^dVgfj^iZXi‹c^XdnXjaijgVa# iZXijgVaVcYXjaijgVa]Zg^iV\Z#6ai]dj\] hZjZcidgccVijgVaiVbW‚Y‹cV_dX! 6jcfjZhjZcidgcdcVijgVaiVbW^‚c i]ZcVijgVahjggdjcY^c\hVgZdcZd[ ZahZhXZcVg^hb‚hgZXdbVcViheZg YV_jZ\d!adhZhXZcVg^dhb{hgZXd" ^ihbV^chigZc\i]h!i]ZadXVi^dchbdhi gdYVg"]^ZhXdcXZcigZcY^chZagZX^ciZ bZcYVYdheVgVZ[ZXijVggdYV_ZhhZ higdc\angZXdbbZcYZY[dgÒabh]ddih ZbbjgVaaVi!XdcÒ\jgVieZgXVggZgh^ XdcXZcigVcZcZa^ciZg^dgYZagZX^cid VgZh^iZhl^i]^ci]ZlVaaZYX^in!l^i]^ih eaVXZhYÉdg^\ZcbZY^ZkVa# VbjgVaaVYd!XdcÒ\jgVYdedgXVaaZhn bVoZd[bZY^ZkVahigZZihVcYhfjVgZh# eaVoVhYZdg^\ZcbZY^ZkVa# &.

.()-'(+& Xdbjc^XVX^d5V_hdahdcV#cZi lll#V_hdahdcV#cZi &..' .($' AÉZY^ÒX^\Œi^XYZaVXVhVXdch^hidg^Va! :aZY^ÒX^d\‹i^XdYZaVXVhVXdch^hidg^Va! I]Z<di]^XIdlc=Vaa!i]ZEVaVj ZaEVaVjAadWZgV!ZaEVaVj:e^hXdeVa! ZaEVaVjAadWZgV!ZaEVaVj:e^hXdeVa!aV AadWZgVbVch^dc!i]ZEVaVj:e^hXdeVa aVXViZYgVa!aVeaVVYZHVci?dVcdZa XViZYgVa!aVeaVoVYZHVci?dVcdaVXVaaZ 7^h]deÉhEVaVXZ!i]ZXVi]ZYgVa!EaVV XVggZgYZAadWZgV!VbWZaaaZ\ViYZaZh YZAadWZgV!XdchjaZ\VYdYZXVhVhcd" YZHVci?dVcVcY8VggZgYZAadWZgV! XVhZhcdWaZhYZbZgXVYZgh!h‹cVa\jch WaZhYZbZgXVYZgZh!hdcVa\jcdhYZadh VhigZZia^cZYWnlZVai]nbZgX]VcihÉ YZahVigVXi^jhfjZgZhjaiZc^YZVaheZgV VigVXi^kdhfjZgZhjaiVc^YZVaZheVgVaVh ]djhZh!VgZ_jhihdbZd[i]ZViigVX" aZhegdYjXX^dchVjY^dk^hjVahfjZ[j\Zc egdYjXX^dcZhVjY^dk^hjVaZhfjZ]jnZc i^dch^cHdahdcV!^YZVa[dgVjY^dk^hjVa YZaXdciZmiiZbedgVaVXijVa#6b‚h!Za YZaXdciZmidiZbedgVaVXijVa#6YZb{h! egdYjXi^dchhZZ`^c\]^hidg^XhZii^c\h# WVggdX!aɃedXV]^hiŒg^XVYZb‚hZh" ZaWVggdXd!‚edXV]^hi‹g^XVYZbVndg BdgZdkZg!i]ZWVgdfjZeZg^dY!Yjg^c\ eaZcYdgeZgVaVX^jiVi!Zh[VegZhZciZc ZheaZcYdgeVgVaVX^jYVY!hZZcXjZc" l]^X]i]ZX^inÓdjg^h]ZYbdhi!^h bai^eaZhZheV^h!XdbaV8VhVBdgVi‹! igVegZhZciZZccjbZgdhdhZheVX^dh! gZegZhZciZY]ZgZWnbVcnh^iZh!hjX] ZaedgiVaYZaEdci!YÉZhi^acZdXa|hh^X!^ XdbdaV8VhVBdgVi‹!ZaedgiVaYZa Vhi]Z8VhVBdgVi‹]djhZ!i]ZEdgiVa Y^kZghdhZaZbZcih^ciZg^dgh^ZmiZg^dgh Edci!YZZhi^adcZdXa{h^Xd!nY^kZghdh YZaEdci\ViZ!^ccZdXaVhh^XVahinaZ! YZaVXViZYgVa!V^m†XdbiVbW‚]^YZhiV" ZaZbZcidh^ciZg^dgZhnZmiZg^dgZhYZ VcYhZkZgVaZaZbZcih^ci]ZXVi]ZYgVa XVZaEdjYZ<Za# aVXViZYgVa#IVbW^‚cYZhiVXVZaEdj ^ciZg^dgVcYZmiZg^dg!VhlZaaVhi]ZEdj YZ<Za# YZ<Za"Vc^XZlZaa# EZggdYVgVHdahdcV!XVaedhVg"hZZc XdciVXiZVbWaVGZ\^Ydg^VYZ8dbjc^" EVgVgdYVgZcHdahdcVZhegZX^hded" I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^cHdahdcV XVX^‹YZaÉ6_jciVbZci# cZghZZcXdciVXidXdcaV8dcXZ_Va†VYZ h]djaYXdciVXii]ZadXVaVji]dg^in8db" 8dbjc^XVX^‹cYZa6njciVb^Zcid# bjc^XVi^dc9ZeVgibZci# 6?JCI6B:CI9:HDAHDC6 G:<>9DG>69:8DBJC>868>â 8#YZa8VhiZaa!'% '*'-%HdahdcV IZa#/ ().()-%%*% .Vm/ ().

+%& nbVh5hdgi#XVi lll#hdgi#XVi &.( :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .*).(+'%%&% ()+%.($' IEHJ AVk^aVXdbiVaYZHdgi‚hjcbjc^X^e^ AVk^aaVXdcYVaYZHdgiZhjcbjc^X^e^d Hdgi^hVbjc^X^eVa^in^ci]Z6aiE^g^cZj YZaÉ6aiE^g^cZj!ZckdaiViYÉjcVcVijgV YZa6aiE^g^cZj!gdYZVYdYZjcVcVijgV" EngZcZVcgZ\^dc!hjggdjcYZYWnheZX" YÉZheZXiVXjaVghXdcigVhidh!jcVeVgi aZoVYZXdcigVhiZhZheZXiVXjaVgZh!Xdc iVXjaVgVcYXdcigVhi^c\cVijgVaaVcY" Y^chZaiZgg^idg^YZaEVgXCVX^dcVa jcVeVgiZZcZaiZgg^idg^dYZaEVgfjZ hXVeZh!eVgian^ch^YZi]Z6^\“ZhidgiZh YÉ6^\“ZhidgiZh^:hiVcnYZHVciBVjg^X^ CVX^dcVaYZ6^\“ZhidgiZhn:hiVcnYZ ^:hiVcnYZHVciBVjg^X^CVi^dcVaEVg` ^aÉVaigVZcZabVgXYZaEVgXCVijgVaYZ HVciBVjg^X^naVdigVZcZa^ciZg^dgYZa VcYeVgianl^i]^ci]Z6aiE^g^cZjCVijgVa aÉ6aiE^g^cZj#:abjc^X^e^egZhZciVjc EVgfjZCVijgVaYZa6aiE^g^cZj#:abj" EVg`#I]ZgZ^hVildi]djhVcY"bZigZ YZhc^kZaaYZb‚hYZ'#%%%bZigZhZcigZ c^X^e^degZhZciVjcYZhc^kZaYZb{hYZ Y^[[ZgZcXZ^cVai^ijYZWZilZZci]Zidlc aVk^aVYZHdgi^ZaX^bYZBdcihZciYZ '#%%%bZigdhZcigZaVedWaVX^‹cYZHdgi ^ihZa[VcYi]ZeZV`d[BdjciBdcihZci EVaaVgh^hÉZhi‚cXVeVaZhbjciVcnZh nZaejcidb{hVaidYZBdcihZciYZEV" YZEVaaVgh!VcVhXZcY^c\aVcYhXVeZ b‚hegdeZgZhVbWYjZh\gVchkVaah!aV aaVgh!nhZZmi^ZcYZ]VX^VaVhbdciVŠVh higZiX]^c\idlVgYhi]ZcZVgWnbdjc" kVaaYÉ¿hhjV^Za7Viaa^j# b{hXZgXVcVhVadaVg\dYZYdhkVaaZh! iV^chVcYZbWgVX^c\ild\gZVikVaaZnh/ ZakVaaZYZ¿hhjVnZa7Viaa^j# i]dhZd[¿hhjVVcY7Viaa^j# 6?JCI6B:CI9:HDGI IJG>HB:>:HEDGIH NdaVcYVBVh 8#YZa9g#8VgaZhEda^6aZj!&( '**+%Hdgi IZa#/ ()..

.+%& nbVh5hdgi#XVi lll#hdgi#XVi &.($' :cigZaZhadXVa^ioVX^dchfjZHdgiedhVV :cigZaVhadXVa^oVX^dcZhfjZHdgiedcZ I]ZbVcnadXVi^dchi]ViHdgid[[ZghVj" Y^hedh^X^‹YZaZhegdYjXX^dchVjY^dk^" VY^hedh^X^‹cYZaVhegdYjXX^dcZh Y^dk^hjVaegdYjXi^dcXdbeVc^Zh^cXajYZ hjVahYZhiVfjZcZaXVhiZaaYZah8dbiZh VjY^dk^hjVaZhYZhiVXVcZaXVhi^aadYZ i]Z8VhiaZd[:ah8dbiZhYZ:aEVaaVgh! YZEVaaVgh!ZahhZjhXVidgoZedWaZh :ah8dbiZhYZEVaaVgh!hjhXVidgXZed" i]Z[djgiZZce^XijgZhfjZk^aaV\Zh^ci]Z WZce^cidgZhXdhfjZVXjaaZcZh\a‚h^Zh WaVX^dcZhe^cidgZhXVhfjZXjZciVcXdc bjc^X^eVa^inl^i]i]Z^gGdbVcZhfjZ gdb|c^fjZh!aZh[dgbVi\Zg^ZhVgiZhV" ^\aZh^Vhgdb{c^XVh![{Wg^XVhYZfjZhd X]jgX]ZhVcYXgV[iX]ZZhZ"bV`Zgh! cZh!aÉdWhZgkVidg^bZiZdgdaŒ\^X!ZaBj" VgiZhVcVh!jcdWhZgkVidg^dbZiZdgd" i]ZbZiZdgdad\^XVadWhZgkVidgn!i]Z hZjYZaZhEVeVaadcZhYZ8ViVajcnV!Za a‹\^Xd!ZaBjhZdYZaVhBVg^edhVhYZ 7jiiZgÓnBjhZjbd[8ViVadc^V!i]Z BjhZjYZahEVhidghYZaVKVaaYÉ¿hhjV^ 8ViVajŠV!ZaBjhZdYZadhEVhidgZhYZ H]Ze]ZgYhÉBjhZjb^cKVaaYÉ¿hhjV aVEgZh‹BjhZjÆ8Vb†YZaVAa^WZgiViÇ# KVaaYÉ¿hhjVnaV8{gXZaBjhZdÆ8Vb† VcYi]ZÆ8Vb†YZaVAa^WZgiViÇEg^hdc YZaVAa^WZgiViÇ# BjhZjb# EZafjZ[VVahhZgkZ^h!Hdgi‚hjcVYZ aZhYZhi^cVX^dchijg†hi^fjZhZhedgi^kZh :cXjVcidVhZgk^X^dh!HdgiZhjcdYZ GZ\VgY^c\hZgk^XZh!Hdgi^hdcZd[i]Z VXi^kZhb‚h^bedgiVcihYZahE^g^cZjh adhYZhi^cdhijg†hi^XdhYZedgi^kdhVX" bdhi^bedgiVciVXi^kZhedgihYZhi^cV" ^YZ8ViVajcnV^Y^hedhVYZb‚h)#%%% i^kdhb{h^bedgiVciZhYZadhE^g^cZdh i^dch^ci]ZEngZcZZhVcY8ViVadc^VVh eaVXZhYÉVaadi_VbZciYZY^[ZgZcih nYZ8ViVajŠV!nY^hedcZYZb{hYZ Vl]daZ!l^i]VkVhigVc\Zd[VXXdbbd" bdYVa^iVih# )#%%%eaVoVhYZVad_Vb^ZcidYZY^hi^ciVh YVi^dc[VX^a^i^Zhd[[Zg^c\k^h^idghbdgZ bdYVa^YVYZh# i]Vc)!%%%WZYh# EZggdYVgVHdgi!XVafjZaZhegdYjXid" gZhZhedh^cZcXdciVXiZVbWaÉ¿gZVYZ EVgVgdYVgZcHdgiZhegZX^hdfjZaVh I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^cHdgi Ijg^hbZ^:hedgihYZaÉ6_jciVbZciYZ egdYjXidgVhhZedc\VcZcXdciVXid h]djaYXdciVXii]ZadXVaVji]dg^in aVX^jiVi# XdcZaÛgZVYZIjg^hbdn9ZedgiZhYZa Idjg^hbVcYHedgi9ZeVgibZci# 6njciVb^ZcidYZaVX^jYVY# 6?JCI6B:CI9:HDGI IJG>HB:>:HEDGIH NdaVcYVBVh 8#YZa9g#8VgaZhEda^6aZj!&( '**+%Hdgi IZa#/ ().(+'%%&% ()+%.*).) .

Za^j!)( '**'.)&'& eZahZj^bedgiVcieVig^bdc^cVij" edghj^bedgiVciZeVig^bdc^dcVijgVa ^bedgiVci[dg^ihcVijgVaVcYXjaijgVa kVaaWd^5kVaaWd^#Xdb gVa^XjaijgVa!VbWZaEVgXCVX^dcVa nXjaijgVa!XdcZaEVgfjZCVX^dcVaYZ ]Zg^iV\Z!l]^X]^cXajYZh6^\“ZhidgiZh lll#kVaaWd^#Xdb YÉ6^\“ZhidgiZh^:hiVcnYZHVciBVjg^X^ 6^\“ZhidgiZhn:hiVcnYZHVciBVjg^X^ ^:hiVcnYZHVciBVjg^X^CVi^dcVaEVg` ^aZhZh\a‚h^Zhgdb|c^fjZhYZXaVgVYZh naVh^\aZh^Vhgdb{c^XVhYZXaVgVYVh VcYi]ZhZg^Zhd[GdbVcZhfjZX]jgX]" EVig^bdc^YZaV=jbVc^iVi# EVig^bdc^dYZaV=jbVc^YVY# ZhXViVad\jZYVhLdgaY=Zg^iV\Z# whjcZheV^^YZVaXdbVeaVi‹X^cZbV" :hjcZheVX^d^YZVaXdbdeaVi‹ I]^h^hi]Z^YZVahedi[dgÒabVcY id\g|ÒX^iZaZk^h^j\g|X^ZhVaVkVg^ZiVi X^cZbVid\g{ÒXdniZaZk^h^kd\gVX^VhV iZaZk^h^dch]ddih!i]Vc`hidi]ZkVg^Zin ^WZaaZhVYZaZhhZkZhadXVa^ioVX^dch/ aVkVg^ZYVYnWZaaZoVYZhjhadXVa^oV" VcYWZVjind[i]ZadXVi^dch/jched^ai bjciVcnZhkZg\Zh!edWaZhVci^Xhbdai X^dcZh/bdciVŠVhk†g\ZcZh!Vci^\jVh bdjciV^ch!lZaa"egZhZgkZYdaYk^aaV\Zh WZcXdchZgkVih^eV^hVi\Zh^cXgZ‰WaZh edWaVX^dcZhbjnW^ZcXdchZgkVYVhn VcYWgZVi]"iV`^c\aVcYhXVeZh!VYZa^\]i YjgVciidiZhaZhZhiVX^dchYZaÉVcn/ eV^hV_Zh^cXgZ†WaZhYjgVciZidYVhaVh ^cVaahZVhdchd[i]ZnZVg/WaVc`ZY^c WaVcXheZgaVcZjVaÉ]^kZgc!kZgYh^ ZhiVX^dcZhYZaVŠd/WaVcXdhedgaVc^Z" l]^iZhcdl^cl^ciZg!ajh]VcY\gZZc^c ZmjWZgVcihVaVeg^bVkZgV^aÉZhi^j! kZZcZa^ck^Zgcd!kZgYZhnZmjWZgVciZh heg^c\VcYhjbbZg!YZX`ZY^c\daYZc ^YZidchidggVihfjVcVgg^WVaViVgYdg# ZcaVeg^bVkZgVnZakZgVcd!nYZidcdh idcZh^cVjijbc# idhiVYdhXjVcYdaaZ\VZadidŠd# AVKVaaYZ7d†edhVVY^hedh^X^‹YZaZh KVaaYZ7d†d[[ZghegdYjXZghi]Z egdYjXidgZhaÉVhh^hiƒcX^VYZaEVigdcVi KVaaYZ7d†edcZVY^hedh^X^‹cYZaVh hZgk^XZhd[i]ZadXVaIdjg^hiD[ÒXZid[V" eZgiVaYÉV_jYVg^[VX^a^iVgZahgdYVi\Zh egdYjXidgVhaVVh^hiZcX^VYZaEVigdcVid X^a^iViZÒabh]ddih^ci]ZVgZV#I]ZKVaa VaiZgg^idg^#:cVfjZhihZci^iZaEVigdcVi XdcZaÒcYZVnjYVgn[VX^a^iVgadhgdYV" YZ7d†Idjg^hiD[ÒXZcdidcanbVcV\Zh cdiVchdahVXijVXdbV\ZhidgYZaZh _ZhZcZaiZgg^idg^d#:cZhiZhZci^Yd!Za bjc^X^eVaadXVi^dch!WjiXVcVahddWiV^c adXVa^ioVX^dchbjc^X^eVah!h^c‹fjZ EVigdcVidcdh‹adVXiVXdbd\Zhidg Vji]dg^hVi^dcidÒab^cdi]Zgh^iZhbV" iVbW‚]d[VZcZheV^hfjZYZeZcZc YZaVhadXVa^oVX^dcZhbjc^X^eVaZh!h^cd cV\ZYWndi]Zgdg\Vc^hVi^dch!hjX]Vh YÉVaigZhZch!XdbZaEVgXCVX^dcVa iVbW^‚cZcZheVX^dhYZeZcY^ZciZhYZ 6^\“ZhidgiZh^:hiVcnYZHVciBVjg^X^ YÉ6^\“ZhidgiZh^:hiVcnYZHVciBVjg^X^! digdhZciZh!XdbdZaEVgfjZCVX^d" CVi^dcVaEVg`!egdk^Y^c\egdYjXi^dc [VX^a^iVciZa[dgbjaVg^YZhdaÕa^X^ijYV cVaYZ6^\“ZhidgiZhn:hiVcnYZHVci XdbeVc^Zhl^i]Òabh]ddiVeea^XVi^dc aVegdYjXidgV^VhhZhhdgVci"aVZcaV BVjg^X^![VX^a^iVcYdZa[dgbjaVg^dYZ [dgbhVcYegdk^Y^c\Vhh^hiVcXZ^c eZi^X^‹YZaeZgb†h# hda^X^ijYVaVegdYjXidgVnegdXjg{c" dWiV^c^c\i]ZeZgb^ih# YdaZVhZhdgVb^ZcidZcaVeZi^X^‹cYZa eZgb^hd# &.8Eß E6IGDC6I9:A6K6AA9:7DÞ AVKVaaYZ7d†‚hjcbjc^X^e^[dgbVi KVaaYZ7d†Zhjcbjc^X^e^d[dgbVYd KVaaYZ7d†^hVbjc^X^eVa^in[dgbZYWn BdcihZHZŠ†h^K^YVa eZgkj^icjXa^hYZedWaVX^‹Zcb^\YZa edgdX]dcXaZdhYZedWaVX^‹cZc Z^\]ik^aaV\Zh^ci]Z]ZVgid[i]ZAaZ^YV E\#YZHVci.(+.($' L7BB:.7VggjZgV E^g^cZjYZAaZ^YV#H^ijVYVVaÉZmigZb ZaE^g^cZdYZAaZ^YV#H^ijVYVZcZa EngZcZZh#H^ijViZYVii]Zcdgi]lZhiZgan IZa#/ ().(+.)%%% cdgY"dZhiYZ8ViVajcnV!YZhiVXV ZmigZbdcdgdZhiZYZ8ViVajŠV!YZhiVXV ZcYd[8ViVadc^V!7d†^heVgi^XjaVgan ...* :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .Vm/ ().

(+...7VggjZgV IZa#/ ().($' EZggdYVgZcfjVahZkdaYZahcjXa^hYZ EVgVgZVa^oVggdYV_ZhZcXjVafj^ZgVYZ EgdYjXi^dcXdbeVc^Zh^ciZgZhiZY^c edWaVX^‹fjZXdcÒ\jgZcaVKVaaYZ7d†! adhcXaZdhYZedWaVX^‹cYZKVaaYZ7d†! Òab^c\^cVcnd[i]Zk^aaV\Zh^cKVaa XVaedhVg"hZZcXdciVXiZVbWZaEVigd" ZhegZX^hdedcZghZZcXdciVXidXdcZa YZ7d†h]djaYXdciVXii]ZKVaaYZ7d† cViYZaVKVaaYZ7d†# EVigdcVidYZaVKVaaYZ7d†# Idjg^hiD[ÒXZ# E6IGDC6I9:A6K6AA9:7DÞ BdcihZHZŠ†h^K^YVa E\#YZHVci.)%%% .+ .)&'& kVaaWd^5kVaaWd^#Xdb lll#kVaaWd^#Xdb &.Vm/ ().Za^j!)( '**'.(+.

K AZhKVaahYÉ¿cZjV\gjeZcfjVigZbjc^" KVaahYÉ¿cZjV\gjeVXjVigdbjc^X^e^dh KVaahYÉ¿cZj^hVcVgZVZbWgVX^c\[djg X^e^hÅ6ai¿cZj!:hedi!:hiZgg^YÉ¿cZj^ Å6ai¿cZj!:hedi!:hiZgg^YÉ¿cZjn bjc^X^eVa^i^ZhÅ6ai¿cZj!:hedi!:hiZgg^ aV<j^c\jZiVYÉ¿cZjÅfjZ!VaVkZ\VYV! aV<j^c\jZiVYÉ¿cZjÅ!fjZ!VhjkZo! YÉ¿cZjVcY<j^c\jZiVYÉ¿cZjÅl]^X]! gZjcZ^mZcjcidiVaYZk^ci"^"X^cXcjXa^h gZcZcjcidiVaYZkZ^ci^X^cXdcXaZdh ^cijgc!XdciV^cVidiVad[ilZcin"ÒkZ YZedWaVX^‹# YZedWaVX^‹c# idlchVcYk^aaV\Zh# 6fjZhiiZgg^idg^YZ)%%fj^aŒbZigZh :hiZiZgg^idg^dYZ)%%`^a‹bZigdh I]ZhZkVaaZnh!dXXjen^c\VcVgZVd[)%% fjVYgVihh^ijViVaE^g^cZjYZAaZ^YV!V XjVYgVYdhh^ijVYdZcZaE^g^cZdYZ hfjVgZ`^adbZigZh^ci]ZAaZ^YVEngZ" jcZhigZh]dgZh^b^i_VYZ7VgXZadcV! AaZ^YV!VjcVhigZh]dgVhnbZY^VYZ cZZh!VgdjcYi]gZZ"VcY"V"]Va[]djgh d[ZgZ^mjceV^hVi\Zc^X^eg^k^aZ\^Vi# 7VgXZadcV!d[gZXZjceV^hV_Zc^Xd [gdb7VgXZadcV!VgZWaZhhZYWnjc^fjZ! :cidgc^YZVaeZgVadXVa^ioVX^dcheV^hVi" neg^k^aZ\^VYd#:cidgcd^YZVaeVgV hjeZgWcVijgVahXZcZgn#=ZgZVgZ^YZVa \^hiZh!YZhYZWdhXdhYZXdc†[ZgZhÒch adXVa^oVX^dcZheV^hV_†hi^XVh!YZhYZ adXVi^dch!l^i]VgVc\Zd[heaZcY^Y VegVihVae^ch^VaihX^bhZckdaiVihYZ WdhfjZhYZXdc†[ZgVh]VhiVegVYZgVh aVcYhXVeZh!kVgn^c\[gdbÒglddYhid aaVXhYÉdg^\Zc\aVX^Va!d[ZgZ^miVbW‚jc Vae^cVhnVaiVhX^bVhgdYZVYVhYZ 6ae^cZbZVYdlhVcY]^\]eZV`h!YdiiZY YZahg^jhb‚h^bedgiVcihYÉ:jgdeVeZg aV\dhYZdg^\Zc\aVX^Va!d[gZXZiVbW^‚c l^i]\aVX^VaaV`Zh!VhlZaaVhi]ZCd\jZ" VaVeg|Xi^XVYÉZhedgihYÉV^\“ZhWgVkZh! jcdYZadhg†dhb{h^bedgiVciZhYZ gVEVaaVgZhV!dcZd[i]Zbdhi^bedgiVci aVCd\jZgVEVaaVgZhV#6^m†bViZ^m!aV :jgdeVeVgVaVeg{Xi^XVYZYZedgiZhYZ g^kZgh^c:jgdeZ[dgl]^iZlViZghedgih# odcVgZjcZ^mjc^bedgiVcieVig^bdc^ V\jVhWgVkVh!ZaCd\jZgVEVaaVgZhV# BdgZdkZg!i]ZVgZVVahdXdciV^chXdc" Vgfj^iZXiŒc^X^XjaijgVa!VbWedWaZhfjZ 6h^b^hbd!aVodcVgZcZjc^bedgiVciZ h^YZgVWaZdjihiVcY^c\VgX]^iZXijgVaVcY ZcXVgVbVciZcZcaÉZcXVciYÉjcVigVY^" eVig^bdc^dVgfj^iZXi‹c^XdnXjaijgVa! XjaijgVa]Zg^iV\Z!l^i]k^aaV\Zh\d^c\ X^‹b^aÕaZc|g^V!V\g†XdaV^gVbVYZgV# XdcejZWadhfjZVc]dnbVci^ZcZc WVX`Vi]djhVcYnZVgh!VcYi]Vihi^aa ZaZcXVcidYZjcVigVY^X^‹cb^aZcVg^V! XdchZgkZi]ZX]Vgbd[i]Z^gV\g^XjaijgVa V\g†XdaVn\VcVYZgV# VcYa^kZhidX`[Vgb^c\igVY^i^dch# 8DCHDG8>9:IJG>HB: 9:A:HK6AA9É¿C:J CdZb†Gj^X] EdgiYZaV7dcV^\jV!h$c '**-. :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .(+'+()* ()+).($' L7BBI:ÊÀD...(&- kV^i5hki#Zh &.KVaƒcX^VYÉ¿cZj IZa#/ ().(-.

KVaƒcX^VYÉ¿cZj EgdYjXi^dcXdbeVc^Zh^ciZgZhiZY^cÒa" IZa#/ ().(+'+()* :ah^ciZgZhhVihVgdYVgVahbjc^X^e^h Adh^ciZgZhVYdhZcgdYVgZcadhbjc^" b^c\^ck^aaV\Zh^ci]ZhZkVaaZnhh]djaY ()+).*%h!l]Zci]ZÒghi 8DCHDG8>9:IJG>HB: X^cfjVciV!fjVchÉ]^kVgdYVgZaeg^bZg X^cXjZciV!XjVcYdhZÒab‹Zaeg^bZg [ZVijgZÒablVhbVYZ]ZgZ#H^cXZi]Zc 9:A:HK6AA9É¿C:J aaVg\bZigVi\Z!^YZhYÉVaZh]dgZhhÉ]^ aVg\dbZigV_Z#9ZhYZZcidcXZhhZ]Vc XdjciaZhhXdbbZgX^VahVcYÒabh]VkZ CdZb†Gj^X] ]Vc\gVkVicdbWgdhdhZhedihejWa^X^" \gVWVYdcjbZgdhdhVcjcX^dhejWa^X^" jhZYi]ZVgZVVhVWVX`Ygde# EdgiYZaV7dcV^\jV!h$c iVg^h^eZaÕa†XjaZh# iVg^dhneZa†XjaVh# '**-..(-.- .(&- YZaVgZ\^‹hÉ]VcYZedhVgZcXdciVXiZ X^e^dhYZaVgZ\^‹cYZWZcedcZghZZc XdciVXii]ZKVaahYÉ¿cZjIdjg^hi7dVgY! kV^i5hki#Zh VbWZa8dchdgX^YZIjg^hbZYZaZh XdciVXidXdcZa8dchdgX^dYZIjg^hbd l]^X]VXihVhVa^V^hdcWZ[dgZi]ZXdb" KVaahYÉ¿cZj!fjZVXijVXdbV^ciZgad" YZKVaahYÉ¿cZj!fjZVXiVXdbd^ciZg" eZiZciVji]dg^i^ZhidVggVc\ZeZgb^ih XjidgVbWaZhVYb^c^higVX^dchadXVah adXjidgXdcaVhVYb^c^higVX^dcZhadXV" VcYidegdk^YZ^c[dgbVi^dcVcYVYk^XZ XdggZhedcZciheZg\Zhi^dcVgZaheZgb^" aZhXdggZhedcY^ZciZheVgV\Zhi^dcVg idVjY^dk^hjVa^cYjhignegd[Zhh^dcVah hdhfjZXVa\j^c!^fjZedhVVaÉVWVhiYZa adheZgb^hdhcZXZhVg^dhnfjZ[VX^a^iV VWdjiadXVi^dch!VXXdbbdYVi^dchVcY hZXidg^c[dgbVX^‹hdWgZadXVa^ioVX^dch! VahZXidg^c[dgbVX^‹chdWgZadXVa^oVX^d" igVchedgi# Vaadi_VbZci^igVchedgi# cZh!Vad_Vb^ZcidnigVchedgiZ# &.($' AZhKVaahYÉ¿cZj]VcZhiViZhXZcVg^ KVaahYÉ¿cZj]Vh^YdZhXZcVg^dYZ KVaahYÉ¿cZj]VhWZZcVedejaVgh]ddi YZgdYVi\ZhYZhYZeg^cX^e^hYZahVcnh gdYV_ZhYZhYZeg^cX^e^dhYZadhVŠdh adXVi^dch^cXZi]Z&.

($' Fhel‡dY_WZ[JWhhW]edW Fhel_dY_WZ[JWhhW]edW JWhhW]edWFhel_dY[ J7HH7=ED7 AVX^jiViYZIVggV\dcV‚haVXVe^iVa AVX^jYVYYZIVggV\dcVZhaVXVe^iVa IVggV\dcV^h8ViVadc^VÉhbdhi b‚hbZg^Y^dcVaYZ8ViVajcnV#I‚ b{hbZg^Y^dcVaYZ8ViVajŠV#I^ZcZ hdji]Zganegdk^cX^VaXVe^iVaX^in#I]ZgZ" &*fj^aŒbZigZhYZXdhiVVbWgZaaZj &*`^a‹bZigdhYZXdhiVXdcgZa^ZkZ a^Z[Vadc\^ihÒ[iZZc"`^adbZigZXdVhia^cZ Y^kZgh/eaVi\ZhYZhdggVÒcV^YVjgVYV! Y^kZghdh/eaVnVhYZVgZcVÒcVnYdgVYV! ^h]^\]ankVg^ZY!gVc\^c\[gdbWZVX]Zh VigVXi^kZhXVaZhYÉV^\“ZhXg^hiVaÕa^cZh VigVXi^kVhXVaVhYZV\jVhXg^hiVa^cVhYZ d[ÒcZ!\daYZchVcYVcYViigVXi^kZVcY VaZhfjVah‚h[|X^aVXXZY^g!Vb‚hYZ [{X^aVXXZhd!VYZb{hYZeVhZdhbVg†" ZVh^an"VXXZhh^WaZXdkZhl^i]XgnhiVa" eVhhZ_dhbVg†i^bh^jcedgieZhfjZg! i^bdhnjcejZgideZhfjZgd!YZedgi^kd XaZVglViZg!idhZV[gdciegdbZcVYZh Zhedgi^j^XdbZgX^Va# nXdbZgX^Va# VcYVXdbbZgX^Vaedgi# I6GG68D...*&.''+).5\bV^a#Xdb &.' ()+(. :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .** Òabd[ÒXZ5iVggV\dcV#XVi YVk^Y#YZX`VgY+..>8: 9Vk^YHZggV IZa#/ ()..>ABD..

-!Zaai^bdaVg\dbZigV_Z 7^\VhAjcVÉhaViZhi[ZVijgZ!BncVbZ AZhYZgc^Zgh_djghYjbdcYZ'%%- YZ7^\VhAjcV!NdhdnaV?jVc^'%%+d ^h?jVc^'%%+VcYAZhYZgc^Zgh_djgh YÉ6gcVjY^?ZVc"BVg^ZAVgg^Zj# AZhYZgc^Zgh_djghYjbdcYZ'%%- YjbdcYZ'%%-Wn6gcVjYVcY?ZVc" YZ6gcVjYn?ZVc"BVg^ZAVgg^Zj# BVg^ZAVgg^Zj# 6gg^WVgVIVggV\dcV‚h[|X^a!_Vh^\j^ eZgXVggZiZgVłhZaejciYÉZcaaV AaZ\VgVIVggV\dcVZh[{X^a!nVhZV IVggV\dcV^hhjeZgWanXdbbjc^XViZY YZYjZhYZaZheg^cX^eVahVjide^hiZh edgXVggZiZgVÅZhZaejcidYZZcaVXZ VcYZVhnidgZVX]WngdVYildeg^cX^eVa ZheVcndaZhÅ!dW‚eZgV^gZÅ\VjYZ^m YZYdhYZaVheg^cX^eVaZhVjide^hiVh HeVc^h]bdidglVnhbZZi]ZgZ!WnV^g YZahZgkZ^YZYdhVZgdedgihegdeZghÅ! ZheVŠdaVhÅ!dW^ZcedgV^gZÅ\doVYZa i]ZgZVgZildV^gedgihcZVgi]ZX^in! I6GG68D.5\bV^a#Xdb XZgXVgadXVa^ioVX^dch^gZaVX^dcVg"hZ Xdbd^ciZgadXjidgVeVgVigVb^iVgadh hZZ`^c\adXVi^dchVcYa^V^h^c\l^i]i]Z VbWZah\ZhidghYÉZheV^hbjc^X^eVah# eZgb^hdh!WjhXVgadXVa^oVX^dcZhngZaV" dg\Vc^hVi^dchi]VibVcV\Zbjc^X^eVa X^dcVghZXdcadh\ZhidgZhYZZheVX^dh h^iZh# bjc^X^eVaZh# &-% .^abD[ÒXZ!fjZVXiV Y^Vgn[dgdWiV^c^c\Òabh]ddieZgb^ih! YVk^Y#YZX`VgY+.($' 6bWjcViZbeZgVijgVb^i_VcVVcjVaYZ 8dcjcViZbeZgVijgVbZY^VVcjVa L^i]VcVccjVaVkZgV\ZiZbeZgVijgZd[ &-8°'*8°VaÉZhi^j!&'8°VaÉ]^kZgc YZ&-8°'*8°ZckZgVcd!&'8°Zc &-8°'*8°^chjbbZg!&'8°^cl^ciZg ^jcXdc_jciVgfj^iZXiŒc^XYZXaVgVi ^ck^ZgcdnjcXdc_jcidVgfj^iZXi‹c^Xd VcYVcZchZbWaZd[VgX]^iZXijgVa EVig^bdc^BjcY^VaeZgaVJC:H8D!Zc YZXaVgVYdEVig^bdc^dBjcY^Vaedg ]Zg^iV\Zh^iZhegdXaV^bZYVhLdgaY cdbWgdhZhdXVh^dchIVggV\dcV]VZh" aVJC:H8D!ZccjbZgdhVhdXVh^d" =Zg^iV\ZWnJC:H8D!IVggV\dcV]Vh YZk^c\jieaVi‹eZgVegdYjXX^dchiZaZk^" cZhIVggV\dcVhZ]VXdckZgi^YdZc WZZc[gZfjZcianjhZYVhVadXVi^dc[dg h^kZh^X^cZbVid\g|ÒfjZh#:cigZVa\jch eaVi‹eVgVegdYjXX^dcZhiZaZk^h^kVhn h]ddi^c\iZaZk^h^dcegdYjXi^dchVcY YZahgdYVi\ZhfjZ]VVXdaa^iaVX^jiVi]^ X^cZbVid\g{ÒXVh#:cigZadhgdYV_Zh [ZVijgZÒabh#I]ZbVcndjihiVcY^c\ ]VAVX^jYVYYZadhegdY^\^dh!YZBVg^d fjZ]VVXd\^YdZhVX^jYVYhZXjZciVc bdk^ZhÒabZY^cIVggV\dcV^cXajYZ8^in 8Vbjh&.** ggVXd.>8: VbWigZcdeZgbVg#IVggV\dcVd[ZgZ^m hZgk^X^dYZYdhVZgdejZgidhXZgXV" WnigV^cVcYWnhZV#I]ZX^ind[[Zghi]Z 9Vk^YHZggV IZa#/ ()..^abD[ÒXZ!fjZVXijVXdbV^c" d[gZXZVadhegd[Zh^dcVaZhadhhZgk^X^dh ..*&.-!ZaYVggZgaaVg\bZigVi\Z AVX^jYVYYZadhegdY^\^dh!YZBVg^d d[EgdY^\^Zh!WnBVg^d8Vbjh&..''+)...^abD[ÒXZ!l]^X]VXihVhVc^ciZgbZ" Òabd[ÒXZ5iVggV\dcV#XVi iZgadXjidgVeZgigVb^iVgZaheZgb^hdh! YZaVIVggVXd.>ABD.-! YZ7^\VhAjcV!NdhdnaV?jVc^'%%+d 8Vbjh&.' Vahegd[Zhh^dcVahZahhZgkZ^hYZaVIV" cdhÅ!ZcigZcdedgbVg#IVggV\dcV ^cYjhigni]ZhZgk^XZhd[i]ZIVggVXd ()+(...

Vm/ ()..C7H AVk^aVbVg^cZgVYZAÉ6bZiaaVYZBVg! AVadXVa^YVYbVg^cZgVYZAÉ6bZiaaV I]ZhZVh^YZgZhdgid[AÉ6bZiaaVYZ h^ijVYVVaÉZmigZbhjYYZaa^idgVaXViVa|! YZBVg!h^ijVYVZcZaZmigZbdhjgYZa BVg!adXViZYVii]Zhdji]ZgcZcYd[i]Z ZcigZaV8dhiV9VjgVYV^aZhIZggZh a^idgVaXViVa{c!ZcigZaV8dhiV9VjgVYV 8ViVaVcXdVhia^cZWZilZZci]Z8dhiV YZaÉ:WgZ!d[ZgZ^mbdaihZheV^hXdb naVhIZggZhYZaÉ:WgZ!d[gZXZbjX]dh 9VjgVYVVcYIZggZhYZaÉ:WgZ!d[[Zgh VeaVi‹X^cZbVid\g|ÒX^iZaZk^h^j/Za ZheVX^dhXdbdeaVi‹X^cZbVid\g{ÒXd XdjciaZhhh^iZh[dgÒabVcYiZaZk^h^dc edgieZhfjZg!i†e^XedgiYZeZhXVYdgh niZaZk^h^kd/ZaejZgideZhfjZgd!i†e^Xd h]ddih/i]Zine^XVaBZY^iZggVcZVc YZaVBZY^iZgg|c^V!aZheaVi\Zh^XVaZh ejZgidYZeZhXVYdgZhYZaBZY^iZgg{" Òh]^c\edgi!^Ynaa^XWZVX]ZhVcYXdkZh! eVgVY^h†VfjZh!bV\c†ÒXheZcnV"hZ\Vih! cZd!aVheaVnVhnXVaVheVgVY^h†VXVh! VlZhdbZXa^[[h!igZcX]ZhVcYWjc`Zgh ig^cmZgZh^WcfjZghYZaV<jZggV8^k^a bV\c†ÒXdhVXVci^aVYdh!ig^cX]ZgVhn [gdbi]ZHeVc^h]8^k^aLVg!bZY^ZkVa ZheVcndaV!ZaXVhiZaabZY^ZkVaYZHVci Wc`ZgZhYZaV<jZggV8^k^aZheVŠd" HVci?dgY^YÉ6a[VbV8VhiaZ!VcYbjX] ?dgY^YÉ6a[VbV### aV!ZaXVhi^aadbZY^ZkVaYZHVci?dgY^ bdgZ# YÉ6a[VbV### AVedWaVX^‹\VjYZ^mYÉjcXa^bViZb" I]ZidlcZc_dnhVhjeZgW!b^aYXa^bViZ eZgVi!ZcjcVedh^X^‹^YZVaVa\da[YZ AVedWaVX^‹c\doVYZjcXa^bViZb" VcY!bdgZdkZg!dXXje^ZhVhjeZgW HVci?dgY^!dcaÉV^gZegdk^cZciYZaV eaVYd!ZcjcVedh^X^‹c^YZVagZheZXid adXVi^dc^ci]Z<ja[d[HVci?dgY^!l]ZgZ kVaaYZaÉ:WgZVedgiVjcVaajb^cdh^iVi Va\da[dYZHVci?dgY^!YdcYZZaV^gZ i]ZV^g[gdbi]Z:WgZKVaaZnZchjgZh ZmXZaÕaZci# egdXZYZciZYZakVaaZYZa:WgdVedgiV bV\c^ÒXZcia^\]i# jcVajb^cdh^YVYZmXZaZciZ# E6IGDC6IBJC>8>E6A 9:IJG>HB: 9Vb^|AaV‹Ej_da 8#YZHVci?dVc!**!Wmh# )(-+%AÉ6bZiaaVYZBVg IZa#/ ().)*+..(- YaaVd5VbZiaaVbVg#Xdb lll#VbZiaaVYZbVg#dg\ &-& :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH . .)*+)..JBB7:...($' BÊ7C.

Å!aVXVggZiZgVcVX^dcVa()%^ aVXVggZiZgVcVX^dcVa()%naVZhiVX^‹c i]Z()%cVi^dcVagdVY0i]Z7VgXZadcV" IZa#/ ()..($' AÉ6bZiaaVYZBVgZhigdWVeZg[ZXiV" AÉ6bZiaaVYZBVgZhi{eZg[ZXiVbZciZ AÉ6bZiaaVYZBVg^hVahdZmXZaaZcian E6IGDC6IBJC>8>E6A bZciXdbjc^XVYVeZgaZheg^cX^eVah Xdbjc^XVYVedgaVheg^cX^eVaZhk†VhYZa Xdbbjc^XViZYWni]ZbV^cBZY^iZggV" 9:IJG>HB: 9Vb^|AaV‹Ej_da k^ZhYZaÉZ^mYZaBZY^iZggVc^/aÉVjide^hiV Z_ZYZaBZY^iZgg{cZd/aVVjide^hiV6E" cZVcigVchedgi^c[gVhigjXijgZ/6E".!XdchVa^YVegde^VÅaVcbZgd(. aÉZhiVX^‹YZigZcYZaVa†c^V7VgXZadcV" YZigZcYZaVa†cZV7VgXZadcV"KVaZcX^V! KVaZcX^VgV^alVna^cZ0GZjh6^gedgi! .Vm/ ().)*+...0 )(-+%AÉ6bZiaaVYZBVg (.Å! bdidglVn!l^i]Y^gZXiZm^i:m^i(.(- KVaƒcX^V!XdbiVbW‚aÉVZgdedgiYZ Vh†XdbdZaVZgdejZgidYZGZjh!fjZ )%`^adbZigZh[gdbi]Zidlc0VcY YaaVd5VbZiaaVbVg#Xdb GZjh!fjZ‚hV)%fj^aŒbZigZh!^ZaYZ Zhi{V)%`^a‹bZigdh!nZaYZ7VgXZadcV! 7VgXZadcV":aEgVi6^gedgi!&*%`^adbZ" lll#VbZiaaVYZbVg#dg\ 7VgXZadcV!V&*%# V&*%# igZhVlVn# EZggdYVgVAÉ6bZiaaVYZBVg!XVa EVgVgdYVgZcAÉ6bZiaaVYZBVgZh I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^cAÉ6bZiaaV edhVg"hZZcXdciVXiZVbWZaEVigdcVi egZX^hdedcZghZZcXdciVXidXdcZa YZBVgh]djaYXdciVXii]ZBjc^X^eVa Bjc^X^eVaYZIjg^hbZ# EVigdcVidBjc^X^eVaYZIjg^hbd# Idjg^hi7dVgY# &-' ... 8#YZHVci?dVc!**!Wmh# 6E".)*+).!VbWhdgi^YVegŒe^VÅaVcbZgd .

($' H.KI 6?JCI6B:CI9:G:JH H^ijVYVVaWZaab^\YZa8VbeYZIVg" H^ijVYVZcZaXZcigdYZa8VbeYZ H^ijViZY^ci]Z]ZVgid[i]Z8VbeYZ ¿G:69:8JAIJG6 gV\dcV!GZjh‚hjcVX^jiVibdaiWZc IVggV\dcV!GZjhZhjcVX^jYVYbjn IVggV\dcVgZ\^dc!GZjh^hVkZgnlZaa :hiZg6aWZg^X].i]XZcijgnVcY bdYZgc^hiV!YZaVfjVa‚hX^jiVi Vgfj^iZXijgVbdYZgc^hiV!YZaVfjZ ZVgan"'%i]XZcijgn#=ZgZ!BdYZgc^hiV YÉ^cYjWiVWaZgZ[ZgƒcX^V!Xdck^jVbW aVX^jYVYZhjc^cYjYVWaZgZ[ZgZciZ! VgX]^iZXijgZ![dgl]^X]i]ZX^in^hjcVg" ZY^ÒX^hYZcVijgVaZhV^cYjhig^Va^VbW Xdck^kZXdcZY^ÒX^dhYZcVijgVaZoV^c" \jVWanVc^bedgiVcigZ[ZgZcXZed^ci! ZheV^heWa^XhYÉVWhdajiVXdciZbed" Yjhig^VanZheVX^dheWa^XdhYZVWhdajiV ^h[djcYh^YZ"Wn"h^YZl^i]i]Zbdhi gVcZ‰iVi# XdciZbedgVcZ^YVY# je"id"YViZ^cYjhig^Vah^iZhVcYejWa^X Wj^aY^c\h# &-( :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .dgch E^aVgAaVjgVY‹BVh Xdbjc^XVYV!i‚VZgdedgiegde^VbW W^ZcXdbjc^XVYV!XdcVZgdejZgid Xdbbjc^XViZYX^inl^i]^ihdlc^ciZg" 8VhVGjaa a†c^ZhVƒg^Zh^ciZgcVX^dcVah!a†c^VYZ egde^dXdca†cZVhV‚gZVh^ciZgcVX^dcV" cVi^dcVaV^gedgiVcYgV^alVnhZgk^XZh# 8#YZHVci?dVc!'..%&%''- YZ&%%fj^aŒbZigZhYZhYZ7VgXZadcV# YZ&%%`^a‹bZigdhYZ7VgXZadcV# `^adbZigZh[gdb7VgXZadcV# ZVaWZg^X]5gZjh#XVi eaaVjgVYd5gZjh#XVi AV[Zhdb^VYZabjc^X^e^ZhkVXdcÒ\j" AVÒhdcdb†VYZabjc^X^e^dhZXdcÒ" I]ZaVcYhXVeZd[egZhZci"YVnGZjh lll#gZjh#XVi gVgYjgVciaɃedXVYÉZheaZcYdgYZahZ" \jg‹YjgVciZaV‚edXVYZZheaZcYdg WZ\VcidiV`Zh]VeZYjg^c\i]ZÓdjg" \aZM>M^eg^cX^e^hYZaMM#AÉVgfj^iZXijgV YZah^\adM>Mneg^cX^e^dhYZaMM#AV ^h]^c\eZg^dY^ci]Z&.. [ZggdXVgg^a!^‚hVjcfjVgiYÉ]dgVeZg aZh![ZggdXVgg^a!nVfj^cXZb^cjidhYZ I]ZX^in^h_jhiÒ[iZZcb^cjiZhVlVn )('%&GZjh XVggZiZgVYZhYZIVggV\dcV^VedXb‚h IVggV\dcVedgXVggZiZgVnVedXdb{h [gdbIVggV\dcVVcYVa^iiaZdkZg&%% IZa#/ ().

.“]gZg'%%+!YÉ:YjVgY8dgi‚h!^AZh ..“]gZg'%%+!YZ:YjVgY8dgi‚h!nAZh '%%+!Y^gZXiZYWn:YjVgY8dgi‚h!VcY YZgc^Zgh_djghYjbdcYZ'%%- YZgc^Zgh_djghYjbdcYZ'%%- AZhYZgc^Zgh_djghYjbdcYZ'%%- YÉ6gcVjY^?ZVc"BVg^ZAVgg^Zj# YZ6gcVjYn?ZVc"BVg^ZAVgg^Zj# Wn6gcVjYVcY?ZVc"BVg^ZAVgg^Zj# EZggdYVgVGZjh!XVafjZaZhegdYjXid" EVgVgdYVgZcGZjhZhegZX^hdfjZaVh I]dhZ^ciZgZhiZY^cÒab^c\^cGZjh gZhZhedh^cZcXdciVXiZVbWaÉ¿gZVYZ egdYjXidgVhhZedc\VcZcXdciVXidZc h]djaYXdciVXii]Z8^in8djcX^aÉh8ja" 8jaijgVYZaÉ6_jciVbZci# ZaÛgZVYZ8jaijgVYZa6njciVb^Zcid# ijgZ9ZeVgibZci# 6?JCI6B:CI9:G:JH ¿G:69:8JAIJG6 :hiZg6aWZg^X].%&%''- ZVaWZg^X]5gZjh#XVi eaaVjgVYd5gZjh#XVi lll#gZjh#XVi &-) .($' I‚jcVZhigjXijgVXdcXƒcig^XV!VbW EgZhZciVjcVZhigjXijgVXdcX‚cig^XV! I]ZX^in[daadlhVXdcXZcig^XhigjXijgZ! jccjXa^]^hiŒg^XeaZYZk^YVX^jiVYV" XdcjccXaZd]^hi‹g^XdaaZcdYZk^YV l^i]VWjhndaYidlchjggdjcYZYWn cV!ZckdaiViYZeVhhZ_dh^gdcYZhfjZ X^jYVYVcV!gdYZVYdYZeVhZdhngdcYVh eVhhV\ZhVcYg^c\gdVYhi]ViiZaai]Z Zmea^fjZcaV]^hiŒg^VYZaVX^jiVi^YZah fjZZmea^XVcaV]^hidg^VYZaVX^jYVYn hidgnd[GZjhVcY^ih^c]VW^iVcih#GZjh hZjh]VW^iVcih#GZjh‚hiVbW‚jceda hjh]VW^iVciZh#GZjhZhiVbW^‚cjc ^hVahdVc^bedgiVciedaZd[XjaijgVa YÉVXi^k^iViXjaijgVa!fjZhÉ]VZheZX^Va^i" edadYZVXi^k^YVYXjaijgVafjZhZ]V VXi^k^in!VcY^hVeVgi^XjaVgan^bedgiVci oViZcaZhVgihZhXƒc^fjZh# ZheZX^Va^oVYdZcaVhVgiZhZhX‚c^XVh# XZcigZ[dgi]ZYgVbVi^XVgih# AVX^jiVi]VZhiVieaVi‹X^cZbVid\g|ÒX! AVX^jYVY]Vh^YdeaVi‹X^cZbVid\g{ÒXd AdXVi^dch^cGZjh]VkZd[iZcWZZc iVcieZgVZhedihejWa^X^iVg^hXdbeZg eVgVVcjcX^dhejWa^X^iVg^dhneZa†XjaVh# jhZY[dgÒabh]ddih!Wdi]ÒXi^dcVcY VeZaÕa†XjaZh#GZXZcibZci!]VVXdaa^iZah GZX^ZciZbZciZ]VVXd\^YdadhgdYV_Zh VYkZgi^h^c\#GZXZci[ZVijgZÒabhh]di gdYVi\ZhYZahaaVg\bZigVi\ZhNdhdnaV YZadhaVg\dbZigV_ZhNdhdnaV?jVc^! ]ZgZ^cXajYZ7^\VhAjcVÉhBnCVbZ^h ?jVc^!YZ7^\VhAjcV'%%+!:aeVaaVhd^ YZ7^\VhAjcV'%%+!:aeVaaVhd^Za ?jVc^'%%+!I]Z8adlcVcYi]Z. )('%&GZjh IZa#/ ().“]gZg Za.dgch E^aVgAaVjgVY‹BVh 8VhVGjaa 8#YZHVci?dVc!'.

.+)- cjXa^jgW|eaZYÉ]^hiŒg^V^YÉjceV^hVi\Z VigVXi^kdhYZjccXaZdjgWVcdaaZcdYZ ViigVXi^dchd[Vidlc[jaad[]^hidgnVcY .)).Vm/ ().*&&'*+ cVijgVafjZaÉZckdaiVbVgXVieZaeVh ]^hidg^VnYZjceV^hV_ZcVijgVafjZaV ZbWZaa^h]ZYWni]ZcVijgVaaVcYhXVeZ YVk^Y_e.+5]dibV^a#Xdb YZag^j# gdYZV!bVgXVYdedgZaeVhdYZag†d# VgdjcYi]Zg^kZgi]Vigjchi]gdj\]# lll#ijg^hbZidgidhV#Xdb AVX^jiViXdbW^cVZaZbZciheV^hVi\†h" AVX^jYVYXdbW^cVZaZbZcidheV^hV_†h" IdgidhVXdbW^cZhdjihiVcY^c\aVcY" i^XhÅZag^j^aZheaVi\ZhZckdaiVYZhYZ i^XdhÅZag†dnaVheaVnVhgdYZVYVhYZ hXVeZhi]Zg^kZgVcYWZVX]Zh! bV\c†ÒXhWdhXdhYZg^WZgVÅVbWZaZ" bV\c†ÒXdhWdhfjZhYZg^WZgVÅXdc ZcX^gXaZYWnbV\c^ÒXZcilddYhl^i] bZciheVig^bdc^Vah!XdbVgVXVggZgh ZaZbZcidheVig^bdc^VaZh!XdbdXVaaZh ^bedgiVci]Zg^iV\ZhjX]VhhigZZihl^i] VbW[VVcZhbZY^ZkVah^gZcV^mZci^h" Xdc[VX]VYVhbZY^ZkVaZhngZcVXZc" bZY^ZkVaVcYGZcV^hhVcXZ]djhZh! iZh!Xdc_jcih^[dgi^ÒXVX^dchb^a^iVgh!^ i^hiVh!Xdc_jcidhn[dgi^ÒXVX^dcZh b^a^iVgnh^iZhVcY[dgi^ÒXVi^dchVcY ZheV^h^ZaZbZcihbdYZgc^hiZh# b^a^iVgZh!nZheVX^dhnZaZbZcidh BdYZgc^hiVVgX]^iZXijgZ# bdYZgc^hiVh# &-* :AHBJC>8>E>H$ADHBJC>8>E>DH$8>I>:H6C9IDLCH .....>8>C69:IJG>HB: H^ijVYVVaÉZmigZbhjYYZ8ViVajcnV!Zc H^ijVYVZcZaZmigZbdhjgYZ8ViV" H^ijViZYVii]Zhdji]ZgcZcYd[8ViVad" IDGIDH6.>ABD.($' JEHJEI7 D.>8: ZaXjghWV^mYZag^j:WgZ^egdeZgVVaV ajŠV!ZcZaXjghdWV_dYZag†d:Wgdn c^V!dci]ZWVc`hd[i]Z:WgZG^kZgVh 9Vk^Y?^b‚cZoEgZhXda† hZkVYZhZbWdXVYjgVVabVgBZY^iZ" bjneg‹m^bVVhjYZhZbWdXVYjgVVa ^iYZhXZcYhidlVgYh^ihbdji]^ci]Z Ea#YZa8Vgg^aZi!& )(*%%IdgidhV ggVc^!IdgidhVd[ZgZ^mZahVigVXi^jhYÉjc bVgBZY^iZgg{cZd!IdgidhVd[gZXZadh BZY^iZggVcZVc!IdgidhVd[[ZghVaai]Z IZa#/ ().

.+)- .^abD[ÒXZ fjZaVIdgidhV.>8: 9Vk^Y?^b‚cZoEgZhXda† Ea#YZa8Vgg^aZi!& )(*%%IdgidhV IZa#/ ().^abD[ÒXZaZegdedgX^d" D[ÒXZegdk^YZhWnZbV^a# a^egdedgX^dcVg|eZgXdggZjZaZXigŒc^X# cVg{edgXdggZdZaZXig‹c^Xd# &-+ .^abD[ÒXZ!egdk^YZYi]gdj\]IdgidhV fjZhÉd[ZgZ^mVigVk‚hYZaÉDÒX^cVYZ X^YdVigVk‚hYZaVDÒX^cVYZIjg^hbd# Idjg^hi>c[dgbVi^dcD[ÒXZ#IdVeean Ijg^hbZ#EZgiVaYZYZbVcVgfjZ EVgVhda^X^iVgVjidg^oVX^‹cYZgdYV_ZZc [dgÒabh]ddieZgb^ih^cIdgidhV!i]Z hÉVjidg^io^jcgdYVi\ZVIdgidhV!XVa IdgidhVZhegZX^hdfjZaVegdYjXidgV egdYjXi^dcXdbeVcnh]djaYÒaa^ci]Z fjZaVegdYjXidgVZbeaZc^jc[dgbjaVg^ Xjbea^bZciZjc[dgbjaVg^dYZhda^X^ijY Veea^XVi^dc[dgbi]Vii]ZIdgidhV.Vm/ ().^ab YZhdaÕa^X^ijYfjZaVIdgidhV.>ABD..($' D.+5]dibV^a#Xdb lll#ijg^hbZidgidhV#Xdb IdgidhVedhVVY^hedh^X^‹YZaZh IdgidhVedcZVY^hedh^X^‹cYZaVhegd" I]ZidlcVahdd[[ZghVjY^dk^hjVa egdYjXidgZhVjY^dk^hjVahaÉVhh^hiƒcX^V YjXidgVhVjY^dk^hjVaZhaVVh^hiZcX^VYZ egdYjXZghi]ZhZgk^XZhd[IdgidhV YZaVIdgidhV.>8>C69:IJG>HB: IDGIDH6.*&&'*+ YVk^Y_e...^abD[ÒXZ!jchZgk^X^dd[gZ" .)).^abD[ÒXZ!jchZgkZ^ aVIdgidhV..

97J7B7D9E7IJB?D.($( 6AIG:H:HE6>HHJEG6BJC>8>E6AH .!i]Z<dkZgc" DIGDH:HE68>DHHJEG6BJC>8>E6A:H <ZcZgVa^iViYZ8ViVajcnV!VigVk‚hYZaV <ZcZgVa^iViYZ8ViVajŠV!VigVk‚hYZaV bZcid[8ViVadc^V!i]gdj\]i]Z<ZcZgVa 8DC8DC9>8>DC:H:HE:8>6A:H 9^gZXX^‹<ZcZgVaYZEdgih!6Zgdedgih 9^gZXX^‹c<ZcZgVaYZEjZgidh!6Zgd" 9^gZXidgViZ[dgEdgih!6^gedgihVcY DI=:GHJEG6BJC>8>E6AH>I:H ^8dhiZhYZa9ZeVgiVbZciYZEda†i^XV ejZgidhn8dhiVhYZa9ZeVgiVbZcidYZ 8dVhih!ViiVX]ZYidi]Z9ZeVgibZci L>I=HE:8>6A8DC9>I>DCH IZgg^idg^Va^DWgZhEWa^fjZh!‚haÉZc" Eda†i^XVIZgg^idg^VanDWgVhEWa^XVh!Zh d[IdlcVcY8djcignEaVcc^c\VcY XVggZ\VYVYZ\Zhi^dcVgZaheZgb^hdh fj^ZchZZcXVg\VYZ\Zhi^dcVgadheZg" EjWa^XLdg`h!]VhWZZcgZhedch^WaZ[dg YZÒabVX^‹Vaa^idgVaXViVa|# b^hdhYZÒabVX^‹cZcZaa^idgVaXViVa{c# egdXZhh^c\Veea^XVi^dchidÒabdci]Z 8ViVaVcXdVhia^cZ# AVhdaÕa^X^ijYYZeZgb†h!fjZZhedi AVhda^X^ijYYZeZgb^hd!fjZejZYZ YZhXVggZ\VgY^gZXiVbZciVigVk‚h YZhXVg\VghZY^gZXiVbZciZVigVk‚hYZ I]ZeZgb^iVeea^XVi^dc!YdlcadVYVWaZ YZalZWYZa9ZeVgiVbZciYZEda†i^XV aVlZWYZa9ZeVgiVbZcidYZEda†i^XV [gdbi]ZlZWh^iZd[i]Z9ZeVgibZcid[ IZgg^idg^Va^DWgZhEWa^fjZh!]VYÉVcVg IZgg^idg^VanDWgVhEWa^XVh!YZWZ IdlcVcY8djcignEaVcc^c\VcYEjWa^X VXdbeVcnVYVYZaÉ^c[dgbZ[VkdgVWaZ VXdbeVŠVghZYZa^c[dgbZ[VkdgVWaZYZa Ldg`h!bjhiWZhZciid\Zi]Zgl^i]V YZabjc^X^e^VafjVaeZgiVcnaÉZheV^Zc bjc^X^e^dVafjZeZgiZcZoXVZaZheVX^d [VkdgVWaZgZedgid[i]ZadXVaVji]dg^in fjƒZhYjg|ViZgbZaVÒabVX^‹!Vb‚h ZcZafjZhZaaZkVg{VXVWdaVÒabVX^‹c! \dkZgc^c\i]ZÒab^c\adXVi^dc!VhlZaa YÉjcea|cdaVZhXVaVfjZeZgbZi^YZiV" VYZb{hYZjceaVcdVZhXVaVfjZ VhhXVaZbVel^i]i]ZZmVXih^ijVi^dcd[ aaVgaVh^ijVX^‹ZmVXiVYZaÉZheV^fjZZh eZgb^iVYZiVaaVgaVh^ijVX^‹cZmVXiVYZa i]ZVgZVidWZdXXje^ZY#6aaYdXjbZc" egZi‚cdXjeVg#IdiVaVYdXjbZciVX^‹ ZheVX^dfjZhZegZiZcYZdXjeVg#IdYV iVi^dcbjhiWZhZciidi]ZHZgkZ^YZ hÉ]VYZ[ZgVgg^WVgVaHZgkZ^YZ8dhiZh aVYdXjbZciVX^‹cYZWZg{gZb^i^ghZVa 8dhiZhYZaV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajcnV YZaV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajcnV# HZgk^X^dYZ8dhiVhYZaV<ZcZgVa^iViYZ 8dVhiVaHZgk^XZd[i]Z8ViVaVc<dkZgc" 8ViVajŠV# bZci# H^aVhdaÕa^X^ijY!YZ\jYVbZcidbeaZgiV! 9:E6GI6B:CI kVVXdbeVcnVYVYZidiVaVYdXjbZc" H^aVhda^X^ijY!YZW^YVbZciZgZaaZcVYV! >[i]ZVeea^XVi^dc!YjanÒaaZY^c!^hVX" 9:EDAÞI>86I:GG>IDG>6A iVX^‹!ZaiZgb^c^YZgZhdajX^‹hZg|YZ kVVXdbeVŠVYVYZidYVaVYdXjbZc" XdbeVc^ZYWnVaacZXZhhVgnYdXjbZc" >D7G:HEå7A>FJ:H9EIDE fj^coZY^ZhcVijgVahVXdbeiVgYZhYZ iVX^‹c!ZaeaVodYZgZhdajX^‹chZg{YZ iVi^dc!i]ZVeea^XVi^dcl^aaWZegdXZhhZY lll#\ZcXVi#XVi$eide aVYViVZcfjƒhÉ]V\^gZWji# fj^cXZY†VhcVijgVaZhVXdciVgYZhYZaV l^i]^cÒ[iZZcXVaZcYVgYVnh[gdbi]Z [ZX]VYZgZXZeX^‹c# YViZd[gZXZei^dc# JcXdekVadgVYVaVeZi^X^‹!ZaB^c^hiZg^ H:GK:>9:8DHI:H YZBZY^6bW^Zci!VigVk‚hYZaHZgkZ^ JcVkZokVadgVYVaVeZi^X^‹c!ZaB^c^h" DcXZi]ZVeea^XVi^dc]VhWZZcXdc" 6k#YZ?dhZeIVggVYZaaVh!'"+ %-%'.!aV 6eVgi^gYZa&YZcdk^ZbWgZYZ'%%.!aV H^cXZ&hiCdkZbWZg'%%. 6B78DC9>8>DCH:HE:8>6AH 9ZhYZaÉ&YZcdkZbWgZYZ'%%.BB?JEH7B97J7BÜD J>.BB?JEH7B97J7BÀ . 6AIG:H:HE6>HHJEG6BJC>8>E6AH6B78DC9>8>DCH:HE:8>6AH$DIGDH:HE68>DHHJEG6BJC>8>E6A:H8DC8DC9>8>DC:H:HE:8>6A:H$DI=:GHJEG6BJC>8>E6AH>I:HL>I=HE:8>6A8DC9>I>DCH .*-%%% aÉVjidg^ioVX^‹eZgVaÉdXjeVX^‹YZaÉZheV^ HZgk^X^dYZ8dhiVh!hZZcXVg\Vg{YZ i]gdj\]i]Z8dVhiVaHZgk^XZ!l^aa^hhjZ YZXdhiV!^YÉ^c[dgbVgZahdaÕa^X^iVci Zb^i^gaVVjidg^oVX^‹ceVgVaVdXjeVX^‹c i]ZeZgb^iiddXXjeni]ZXdVhiVah^iZ! YZaÉ^bedgiYZaZhiVmZhfjZhÉ]Vc YZaZheVX^dYZXdhiVnYZ^c[dgbVgVa ^c[dgb^c\i]ZVeea^XVcid[i]Z[ZZeVn" YÉVWdcVg# hda^X^iVciZYZa^bedgiZYZaVhiVhVhfjZ VWaZ[dgi]^h# YZWZg{VWdcVg# EdYZjYZhXVggZ\VgZa[dgbjaVg^V EjZYZYZhXVg\VghZZa[dgbjaVg^dYZhYZ NdjXVcYdlcadVYi]ZVeea^XVi^dc[dgb[gdb ]iie/$$lll&%#\ZcXVi#cZi$eide$6ee?VkV$XVi$YZ" lll&%#\ZcXVi#cZi$eide$6ee?VkV$XVi$YZeVgiV" lll&%#\ZcXVi#cZi$eide$6ee?VkV$XVi$YZeVgiV" eVgiVbZci$^begZhdh$XdhiZh#_he bZci$^begZhdh$XdhiZh#_he bZci$^begZhdh$XdhiZh#_he &-.().7VgXZadcV YZ8dhiZh!‚haÉZcXVggZ\ViYÉZbZigZ iZg^dYZBZY^d6bW^ZciZ!VigVk‚hYZa h^YZgZY!i]Z:ck^gdcbZciB^c^hign! IZa#/ ().

($( FEHJI?7.HEFK.(% egŒe^V!ZahedgihYZ8ViVajcnVedYZc edgijVg^Vegde^V!adhejZgidhYZ8ViVaj" Vji]dg^i^Zh!i]Zedgihd[8ViVadc^VVgZ edgih#\ZcZgVa^iVi5\ZcXVi#XVi YZeZcYgZYZaHZgkZ^YZEdgih!Y^chYZaV ŠVejZYZcYZeZcYZgYZaHZgk^X^dYZ deZgViZYZ^i]ZgWni]ZEdgihHZgk^XZ! lll#edgih\ZcZgVa^iVi#dg\ 9^gZXX^‹<ZcZgVaYZEdgih!6Zgdedgih^ EjZgidh!YZaV9^gZXX^‹c<ZcZgVaYZ ViiVX]ZYidi]Z<dkZgcbZcid[8ViV" 8dhiZhYZaV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajcnV!d EjZgidh!6ZgdejZgidhn8dhiVhYZaV<Z" adc^VÉh<ZcZgVa9^gZXidgViZ[dgEdgih! ODC6EDGIJ¿G>6HJ9 IZa#/ ().)%)*+ YZaÉZbegZhVeWa^XVEdgihYZaV<ZcZ" cZgVa^iViYZ8ViVajŠV!dYZaVZbegZhV 6^gedgihVcY8dVhih!dgWni]ZejWa^X gVa^iVi#:cidihZahXVhdhhÉVea^fjZcaZh eWa^XVEdgihYZaV<ZcZgVa^iVi#:cidYdh XdgedgVi^dcEdgihYZaV<ZcZgVa^iVi# ODC6EDGIJ¿G>6CDG9 iVmZhYÉdXjeVX^‹ÒmVYZhZcaVAaZ^YZ adhXVhdh!hZVea^XVcaVhiVhVhYZdXjeV" >cVaaXVhZh!i]ZgViZhVeea^ZYVgZVh IZa#/ ().HJEIO7....HEFEHJI FK.''%&)'.."+&!Zcia# gV\dcV!fjZiZcZcVjidg^iViedgij|g^V IVggV\dcV!fjZXjZciVcXdcVjidg^YVY IVggV\dcV!l]^X]]VkZi]Z^gdlcedgi %-%&.'(&)*'* fjZgh!Zhedgi^jh^XdbZgX^VahcdXdc" eWa^XVfjZ\Zhi^dcVadhejZgidheZh" XdbeVcni]VibVcV\ZhÒh]^c\!eaZVh" XZhh^dcVihVZbegZhZheg^kVYZh#EZg fjZgdh!YZedgi^kdhnXdbZgX^VaZhcd jgZVcYXdbbZgX^Vaedgihi]ViVgZcdi gdYVgZcjcYZahedgih\Zhi^dcViheZg XdcXZh^dcVYdhVZbegZhVheg^kVYVh# deZgViZYjcYZgXdcXZhh^dcideg^kViZ VfjZhiVZci^iVi!XVaY^g^\^g"hZVaÉdÒX^cV EVgVgdYVgZcjcdYZadhejZgidh\Zh" ZciZgeg^hZh#IdÒabVii]ZedgihdeZg" YZaVodcV\Zd\g|ÒXVXdggZhedcZci# i^dcVYdhedgZhiVZci^YVY!ZhcZXZhVg^d ViZYWni]^hXdbeVcn!egdYjXZghh]djaY EZggdYVgZcZahedgihfjZiZcZc Y^g^\^ghZVaVdÒX^cVYZaVodcV\Zd\g{Ò" Veeanidi]Zd[ÒXZXdggZhedcY^c\idi]Z XdcXZhh^dcVYVaV\Zhi^‹VjcVZbegZhV XVXdggZhedcY^ZciZ# Veegdeg^ViZ\Zd\gVe]^XVaodcZ# H:GK:>9:EDGIH eg^kVYV!XVadWiZc^gaÉVjidg^ioVX^‹YZ EVgVgdYVgZcadhejZgidhfjZi^ZcZc IdÒabViedgihdeZgViZYjcYZg 6k#YZ?dhZeIVggVYZaaVh!'"+ aÉZbegZhVZcf“Zhi^‹^YZaHZgkZ^YZ XdcXZh^dcVYVaV\Zhi^‹cVjcVZbegZhV XdcXZhh^dcWneg^kViZXdbeVc^Zh! %-%'.7VgXZadcV IZa#/ ().. EdgihYZ8ViVajcnV# X^‹cÒ_VYVhZcaVAZnYZEjZgidhYZ ZhiVWa^h]ZYWnaVl^ci]Z8ViVaVcEdgih ODC6EDGIJ¿G>68:CIG: 8ViVajŠV# 7^aa# IZa#/ ().(-&*)((+ EdgihYZaV<ZcZgVa^iVi‚haÉZbegZhV EDGI9:E6A6BâH eWa^XVfjZ\Zhi^dcVZahedgiheZh" EdgihYZaV<ZcZgVa^iViZhaVZbegZhV EdgihYZaV<ZcZgVa^iVi^hi]ZejWa^X IZa#/ ().HJEI FEHJI7D:7?HFEHJI :ahedgih^VZgdedgihYZ8ViVajcnVh‹c AdhejZgidhnVZgdejZgidhYZ8ViVajŠV I]ZXdbeZiZciVji]dg^in[dgi]Zedgih 9:E6GI6B:CI9: XdbeZiƒcX^VYZaV9^gZXX^‹<ZcZgVaYZ hdcXdbeZiZcX^VYZaV9^gZXX^‹c<ZcZ" VcYi]ZV^gedgihd[8ViVadc^V^hi]Z<Zc" EDAÞI>86I:GG>IDG>6A Edgih!6Zgdedgih^8dhiZhYZa9ZeVgiV" gVaYZEjZgidh!6ZgdejZgidhn8dhiVh ZgVa9^gZXidgViZ[dgEdgih!6^gedgihVcY >D7G:HEå7A>FJ:H9EIDE bZciYZEda†i^XVIZgg^idg^Va^DWgZhE" YZa9ZeVgiVbZcidYZEda†i^XVIZgg^idg^Va 8dVhih!ViiVX]ZYidi]Z<dkZgcbZcid[ lll#\ZcXVi#XVi$eide Wa^fjZhYZaV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajcnV# nDWgVhEWa^XVhYZaV<ZcZgVa^iViYZ 8ViVadc^VÉh9ZeVgibZcid[IdlcVcY 8ViVajŠV# 8djcignEaVcc^c\VcYEjWa^XLdg`h# &#EDGIH &#EJ:GIDH &#EDGIH EDGIH9:A6<:C:G6A>I6I :mXZeiZZahedgihYZ7VgXZadcV^IVg" :mXZeidadhejZgidhYZ7VgXZadcVn :mXZeii]Zedgihd[7VgXZadcVVcY 8#YZa9g#Gdjm!*.('%+%.7VgXZadcV IZa#/ ().*-%%% Edgih!fjZ‚haÉZci^iViYZaVfjVaYZeZ" eg^kVYV!YZWZg{dWiZcZghZaVVjidg^oVX^‹c eZgb^hh^dcbjhiWZdWiV^cZYWdi][gdb cZcZcYVggZgiZgbZVfjZhihedgih#:a YZaVZbegZhVXdggZhedcY^ZciZnYZa i]ZXdbeVcn^cfjZhi^dcVcY[gdbi]Z egdYjXidgZhediY^g^\^gdW‚VaHZgkZ^ HZgk^X^dYZEjZgidh!fjZZhaVZci^YVY EdgihHZgk^XZ!l]^X]^hi]ZWdYndc YZEdgihdW‚Vaedgi#6bWYjZhZci^iVih YZaVfjZZcai^bV^chiVcX^VYZeZcYZc l]^X]i]ZhZedgihYZeZcY^ci]ZÒcVa ZhedhVgVcZcXdciVXiZZcigZZaaZheZg Y^X]dhejZgidh#:aegdYjXidgedYg{ ^chiVcXZ#EgdYjXZghbVnXdciVXiZ^i]Zg igVb^iVgaV\Zhi^‹YZaÉVjidg^ioVX^‹# Y^g^\^ghZdW^ZcVaHZgk^X^dYZEjZgidh!d i]ZEdgihHZgk^XZdgi]Zedgi^ihZa[!VcY W^ZcVaegde^dejZgid#6bWVhZci^YVYZh Wdi]l^aaXdciVXii]ZbhZakZh^cdgYZgid hZedcYg{cZcXdciVXidZcigZZaaVheVgV XdbeaZiZi]ZVeea^XVi^dcegdXZhh# igVb^iVgaV\Zhi^‹cYZaVVjidg^oVX^‹c# &-- .().

%) VZgdedgihYZ8ViVajcnV7VgXZadcV":a VZgdejZgidhYZ8ViVajŠV7VgXZadcV":a deZgViZh8ViVadc^VÉhV^gedgih7VgXZad" lll#VZcV#Zh EgViYZAadWgZ\Vi!<^gdcV8dhiV7gVkV! EgViYZAadWgZ\Vi!<^gdcV8dhiV7gVkV! cV":aEgViYZAadWgZ\Vi!<^gdcV8dhiV GZjh^HVWVYZaa#CddWhiVciV^mŒ! GZjhnHVWVYZaa#CddWhiVciZ!XVYV 7gVkV!GZjhVcYHVWVYZaa#=dlZkZg! XVYVhXjcigVb^iVYZbVcZgVVjiŒcdbV jcdigVb^iVYZbVcZgVVji‹cdbVhjh ZVX]V^gedgi]VcYaZhÒabh]ddieZgb^ih ZahhZjheZgb^hdhYZgdYVi\Z# eZgb^hdhYZgdYV_Z# ^cYZeZcYZcian# :cidihZahXVhdhXVaegZhZciVgaVhda" :cidYdhadhXVhdh!]VnfjZegZhZciVg >cVaaXVhZh!egdYjXZghVgZgZfj^gZYid a^X^ijYeZgXdggZjZaZXigŒc^X!VbWjc aVhda^X^ijYedgXdggZdZaZXig‹c^Xd!Xdc hjWb^iVeea^XVi^dchWnZbV^aVb^c^" b†c^bYZhZiY^ZhYÉVciZaVX^‹!^cY^XVci" jcb†c^bdYZh^ZiZY†VhYZVciZaVX^‹c! bjbd[hZkZcYVnh^cVYkVcXZ!hiVi^c\ ]^aVYViVYZgdYVi\Z!fjƒZhcZXZhh^iV^ ^cY^XVcYdaV[ZX]VYZgdYV_Z!aVhcZXZ" i]ZYViZd[Òab^c\!l]Vi[VX^a^i^Zh VbWfj^cbViZg^VaZhXdbeiVg|! h^YVYZhnbViZg^VaXdcfjZhZXdciVg{! VgZcZZYZYVcYi]ZZfj^ebZciidWZ &-.%')%).($( EZghVWZgfj^cV‚haÉZci^iVifjZ\Zhi^" EVgVXdcdXZgXj{aZhaVZci^YVYfjZ 6hZVgX]Zc\^cZ^hVkV^aVWaZdci]Z dcVXVYVedgi!ZalZWYZa9ZeVgiVbZci \Zhi^dcVXVYVejZgid!aVlZWYZa9ZeVg" lZWh^iZd[i]Z<dkZgcbZcid[8ViVad" YZEda†i^XVIZgg^idg^Va^DWgZhEWa^fjZh iVbZcidYZEda†i^XVIZgg^idg^VanDWgVh c^VÉh9ZeVgibZcid[IdlcVcY8djcign YZaV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajcnVedhVjc EWa^XVhYZaV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajŠV EaVcc^c\VcYEjWa^XLdg`hidZcVWaZ XZgXVYdgVY^hedh^X^‹YZaÉjhjVg^ edcZjcWjhXVYdgVY^hedh^X^‹cYZa jhZghid^YZci^[ni]ZWdYngZhedch^WaZ lll#\ZcXVi#XVi$eide# jhjVg^dlll#\ZcXVi#XVi$eide# [dgbVcV\^c\ZVX]Y^[[ZgZciedgi lll#\ZcXVi#XVi$eide# '#6:GDEDGIH '#6:GDEJ:GIDH '#6>GEDGIH 6:C6 6:C6‚haÉZci^iVifjZ\Zhi^dcVZah 6:C6ZhaVZci^YVYfjZ\Zhi^dcVadh 6:C6^hi]ZejWa^XXdgedgVi^dci]Vi IZa#/ (). 6AIG:H:HE6>HHJEG6BJC>8>E6AH6B78DC9>8>DCH:HE:8>6AH$DIGDH:HE68>DHHJEG6BJC>8>E6A:H8DC8DC9>8>DC:H:HE:8>6A:H$DI=:GHJEG6BJC>8>E6AH>I:HL>I=HE:8>6A8DC9>I>DCH .

)€edg_dgcVYVZciZgb^cVaZh AaZ^YV"6a\jV^gZ6^gedgi!l]^X]^h hX]ZYjaZYiddeZc^c'%%.€ )!*)*#.'!.'€ ÖEaViV[dgbV/ ÖEaViV[dgbV/ :VX]VYY^i^dcVa]djgdg[gVXi^dc/ AZhYjZheg^bZgZh]dgZhiZbehb†c^b AVhYdheg^bZgVh]dgVhi^Zbedb†c^bd '!&-&#.().^ghiild]djghb^c^bjbZhiVWa^h]ZY/ 8VYV]dgVb‚hdXVYV[gVXX^‹/*)*!).)€eZg_dgcVYVZciZgb^cVah '.^ghiild]djghb^c^bjbZhiVWa^h]ZY/ GdYVi\Zh/ GdYV_Zh/ &!&(+#)(€ ÖIZgb^cVah^VXXZhhdh/ ÖIZgb^cVaZhnVXXZhdh/ :VX]VYY^i^dcVa]djgdg[gVXi^dc/*)*#).*€ E]did\gVe]^XgZedgih/ IZgb^cVah/'.7VgXZadcV fjZZhiVg|\Zhi^dcViY^gZXiVbZcieZa XdbdZcZa{bW^idad\†hi^Xd!nZhiVg{ <dkZgcbZcid[8ViVadc^VÉh<ZcZgVa IZa#/ ().*€ 8VYV]dgVb{hdXVYV[gVXX^‹c/'#&-&!.!l^aaegdk^YZ 9jgVciaÉVcn'%%.>8>C69:EG:BH69: 7VgXZadcV":aEgViYZAadWgZ\Viedi 7VgXZadcV":aEgViYZAadWgZ\ViejZYZ ZghWngZ[Zgg^c\Veea^XVi^dchidi]Z AÉ6:GDEDGI9:76G8:ADC6 VXijVgXdbVY^hig^Wj‰YdgYZaZhhda" VXijVgXdbdY^hig^Wj^YdgYZaVhhda^X^ij" Veegdeg^ViZV^gedgiVcY$dgWnegdk^Y^c\ :AEG6I9:AAD7G:<6I IZa#/ ().^ab^c\/ aÉ>K6^cXaŒh/ >K6^cXaj^Yd/ ÖIZgb^cVahVcYVXXZhhZh/ .'!.)€eZgYVn GZedgiVi\Zh[did\g|ÒXh/ GZedgiV_Zh[did\g{ÒXdh/ '.($( ^ZacdbWgZYZeZghdcZheVgi^X^eVcih VYZb{hYZacbZgdYZeZghdcVheVgi^" jhZY!VhlZaaVhi]ZcjbWZgd[eZdeaZ _jciVbZciVbWZahhZjhcdbh^XVgcZih X^eVciZh!XdchjhgZheZXi^kdhcdbWgZh ^ckdakZY!Vadc\l^i]i]Z^gcVbZhVcY YÉ^YZci^iVi#6:C6Vea^XViVmZhYZ nXVgc‚hYZ^YZci^YVY#6:C6Vea^XV >9cjbWZgh#6:C6X]Vg\ZhV[ZZ[dgVaa gdYVi\ZeZgVidiZhaZhegdYjXX^dch iVhVhYZgdYV_ZeVgVidYVhaVhegdYjX" egd[Zhh^dcVah]ddih!ZmXZeicZlh^iZbh egd[Zhh^dcVah!ZmXZeiZeZgVaZheZXZh X^dcZhegd[Zh^dcVaZh!ZmXZeideVgVaVh VcYgZedgih# ^c[dgbVi^kZh^eZgVahgZedgiVi\Zh# e^ZoVh^c[dgbVi^kVhnadhgZedgiV_Zh# I]Z7VgXZadcV":aEgViYZAadWgZ\Vi AÉDÒX^cVYZEgZbhVYZaÉ6ZgdedgiYZ AVDÒX^cVYZEgZchVYZa6ZgdejZgidYZ 6^gedgiEgZhhD[ÒXZXVc]ZaeegdYjX" D..('.'€ 8VYV]dgVb‚hdXVYV[gVXX^‹/'#&-&!.€ 8VYV]dgVb{hdXVYV[gVXX^‹c/*)*!).'#.'€ ZhiVWaZX^Yd/)#*)*!.&&(.% .‚hegZk^hiYÉ^cVj\j" EVgVZaVŠd'%%.Zhi{egZk^hiVaV Wdi]eVhhZc\ZgVcYad\^hi^XVahZgk^XZh H:GK:>9É6:GDEDGIH gVgaÉVZgdedgiYZAaZ^YV"6a\jV^gZ!fjZ ^cVj\jgVX^‹cYZaVZgdejZgidYZ idi]Zegdk^cXZ#I]ZcZlV^gedgil^aaWZ >IG6CHEDGI6:G> YdcVg|hZgkZ^VaVYZbVgXVX^‹!iVciYZ AaZ^YV"6a\jV^gZ!fjZYVg{hZgk^X^dV deZgViZYY^gZXianWni]Z6^gedgihVcY 6k#YZ?dhZeIVggVYZaaVh'"+ eVhhVi\ZghXdbZcaÉ|bW^iad\†hi^X!^ ZhVYZbVgXVX^‹c!iVcidVeVhV_Zgdh 6^gIgVchedgiHZgk^XZ!ViiVX]ZYidi]Z %-%'.*-%%% HZgkZ^YÉ6Zgdedgih^IgVchedgi6Zg^YZ \Zhi^dcVYdY^gZXiVbZciZedgZaHZgk^X^d 9^gZXidgViZ[dgEdgih!6^gedgihVcY aV9^gZXX^‹<ZcZgVaYZEdgih!6Zgdedgih YZ6ZgdejZgidhnIgVchedgiZ6‚gZd 8dVhih# ^8dhiZhYZaV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajcnV# YZaV9^gZXX^‹c<ZcZgVaYZEjZgidh! 6ZgdejZgidhn8dhiVhYZaV<ZcZgVa^iVi YZ8ViVajŠV# &. a^X^ijYhVaÉVZgdedgieZgi^cZci^$dXdbV YZhVaVZgdejZgideZgi^cZciZn$dXdbd XdciVXi^c[dgbVi^dc[dgZVX]V^gedgi# WXcegZchV5VZcV#Zh ejciYÉ^c[dgbVX^‹eZgdWiZc^gaZhYVYZh ejcidYZ^c[dgbVX^‹ceVgVdWiZcZgadh I]Z[ZZhVeea^ZYViVaaV^gedgihVgZVh YZXdciVXiZYZXVYVVZgdedgi# YVidhYZXdciVXidYZXVYVVZgdejZgid# [daadlheg^XZh^cXajYZK6I/ AZhiVg^[ZhfjZhÉVea^fjZcZcfjVahZkda AVhiVg^[VhfjZhZVea^XVcZcXjVafj^ZgV YZahVZgdedgihh‹caZhhZ\“ZcihVbW YZadhVZgdejZgidhhdcaVhh^\j^ZciZh .€ AZhYjZheg^bZgZh]dgZhiZbehb†c^b AVhYdheg^bZgVh]dgVhi^Zbedb†c^bd Ö6egdc/ ZhiVWaZgi/&#&(+!)(€ ZhiVWaZX^Yd/&#&(+!)(€ .*€ ZhiVWaZgi/)#*)*!.

:]VcYaZh YZahXdbWd^h#CddWhiVciV^mŒ!G:C.((++(&.: G:C.:XdcigdahXdbbjiZggV^alVnhiV" IZa#69>.((++((*% EZafjZ[VVaVmVgmVYZigZchYZG:C.]VkZgZVX]ZYVc Ea#YZahEV‰hdh8ViVaVch!' ZcaÉ|bW^iVjidcŒb^X!G:C.: G:C.:VcY.:XdcigdaV n69>.:hZ ViZhhiVi^dchVcYi]ViG:C.:/ ()./ ().ZggdXVgg^aZhYZaV deZgViZYWnG:C.<8 %-%'&7VgXZadcV IZa#/ ().]VcVgg^WViVjcVXdgYeZafjVa! YZadhXdckdnZh#CddWhiVciZ!G:C.& 6AIG:H:HE6>HHJEG6BJC>8>E6AH6B78DC9>8>DCH:HE:8>6AH$DIGDH:HE68>DHHJEG6BJC>8>E6A:H8DC8DC9>8>DC:H:HE:8>6A:H$DI=:GHJEG6BJC>8>E6AH>I:HL>I=HE:8>6A8DC9>I>DCH .:nYZ.Vm/ ().().8ejZYZigVb^iVgadheZgb^hdh I]Z78.ZggdXVgg^ahYZaV<ZcZgV" igZcYZG:C.^hi]ZXdbeVcni]VideZg" hÉZcXVggZ\VYZahgdYVi\ZhVah^ciZg^dgh aVhZhiVX^dcZhYZigZc!nfjZG:C.().<8 edhVg"hZZcXdciVXiZVbWZa<VW^cZi cZhYZigZcYZ.:! GZ\VgY^c\i]ZG:C.: ZcXVg\VYZadhgdYV_ZhZcadh^ciZg^dgZh dcanÒab^c\^ch^YZigV^ch#=dlZkZg! G:C.<8#:cVbWdhXVhdh!aVh YZi]Z<ZcZgVa^iVi.:GGD86GG>AH igZcYZ.<8#:cidihYdhXVhdh!aZhiVmZh <ZcZgVa^iVi.<8XdbVeaVi‹YZgdYVi\Z!XVa EVgVgdYVgZcadhigZcZhnaVhZhiVX^d" >cdgYZgidjhZ.Vm/ ().% aZhZhiVX^dchYZigZchYZgdYVa^ZhVbW fjZ!ZcZa{bW^idVjidc‹b^Xd!G:C.*+(*.8ediigVb^iVgZaheZgb^hdhYZ AV78.<8!ZhegZX^hdedcZghZ hiVi^dch[dgÒabh]ddih!Veea^XVi^dch 6k#EVj8VhVah!')!-ƒ YZGZaVX^dch>chi^ijX^dcVah# ZcXdciVXidXdcZa<VW^cZiZYZGZaVX^d" h]djaYWZhZciY^gZXianidi]Z.aVZbegZhVfjZXdcigdaV ^c^i^Vaan!69>. YZhi^cVX^dchÒchVK^X!HVciK^XZcYZ XdcigdaVaVhZhiVX^dcZhYZigZcZhYZ i^dchdca^cZhidK^X!HVciK^XZcYZ8Va" .<8#>cWdi]XVhZh! ZhÒmZchZ\dchZai^ejhYÉZhiVX^‹!Za iVhVhhZÒ_VchZ\cZai^edYZZhiVX^‹c! gViZhVgZZhiVWa^h]ZYVXXdgY^c\id iZbehfjZhÉdXje^^aVXdbeaZm^iViYZa Zai^ZbedfjZhZdXjeZnaVXdbeaZ_^YVY ineZd[hiVi^dc!dXXjeVi^dci^bZVcY gdYVi\Z#:aheZgb^hdhZahYdcZcY^gZX" YZagdYV_Z#AdheZgb^hdhhZdidg\Vc i]ZXdbeaZm^ind[i]Zh]ddi#EZgb^ih iVbZciZahdg\Vc^hbZhXdbeZiZcih# Y^gZXiVbZciZedgadhdg\Vc^hbdh VgZ^hhjZYY^gZXianWni]ZXdbeZiZci 8VaiZc^gegZhZcifjZ!eZgbdi^jhYZ XdbeZiZciZh#8VWZgZXdgYVgVfj†fjZ! Vji]dg^in#EgdYjXi^dcXdbeVc^ZhVgZ YgZihYÉ^bVi\Z!cdZhedigdYVgÒXX^‹ edgbdi^kdhYZYZgZX]dhYZ^bV\Zc!cd gZb^cYZYi]Vi![dggZVhdchd[^bV\Z ZcigZchVbWeVhhVi\Zgh# Zhi{eZgb^i^YdgdYVgÒXX^‹cZcigZcZh g^\]ih!^ccdXVhZ^h^iVaadlZYidÒab XdceVhV_Zgdh# ÒXi^dcdcigV^chl^i]eVhhZc\Zgh# EZgji^a^ioVgZahigZch^aZhZhiVX^dchYZ .().‚haÉZbegZhVfjZXdcigdaVaZh ]VnfjZiZcZgZcXjZciVfjZ!Zceg^c" egdYjXZghh]djaYgZbZbWZgi]Vi! ZhiVX^dchYZigZc!^G:C.*+((& 8VaYZghXdhiV^^ciZg^dg^BVVcZiYZ XZgXVc†VhXdcYZhi^cd]VhiVK^X!HVci YZghXdVhiVcY^ciZg^dgVcYBVVcZi aVHZakVXdhiV^^ciZg^dg# K^XZcYZ8VaYZghXdhiVZ^ciZg^dgn YZaVHZakVXdVhiVcY^ciZg^dg# BVVcZiYZaVHZakVXdhiVZ^ciZg^dg# &.]VcaaZ\VYdVjcVXjZgYdedgZa V\gZZbZcijcYZgl]^X]!^c8ViVadc^V! %-%&)7VgXZadcV IZa#G:C.:VcY69>.:aVfjZ X^e^d!Zh69>.ZggdXVgg^ah a^iVi.' cZh>chi^ijX^dcVaZh# >chi^iji^dcVaGZaVi^dchD[ÒXZ# .:! XVaiZc^gZcXdbeiZfjZ!Zceg^cX^e^! :cXjVcidVaVgZYYZigZcZhYZG:C.8XVc]VcYaZVeea^XVi^dch[dg gdYVi\ZZcigZch^ZhiVX^dchYZigZcYZ YZgdYV_ZZcigZcZhnZhiVX^dcZhYZ Òabh]ddihdcigV^chVcYVihiVi^dch G:C. ^69>.:$69>.($( (#IG:CH>:HI68>DCH9:IG:C (#IG:C:HN:HI68>DC:H9:IG:C (#IG6>CH6C9G6>AL6NHI6I>DCH AV78.<8igV^chVcYgV^alVn 9:A6<:C:G6A>I6I.+((.:gV^alVncZildg`! 69>.:^YZ.

dbZcid# ÖI]ZHeVc^h]hiViZ9ZkZadebZci IZgg^idg^VahYZ8VggZiZgZh# ÖAV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajŠVHZgk^X^dh B^c^hign# ÖAZhY^ejiVX^dchegdk^cX^Vah# IZgg^idg^VaZhYZ8VggZiZgVh# Ö<dkZgcbZcid[8ViVadc^VIZgg^idg^Va ÖAVhY^ejiVX^dcZhegdk^cX^VaZh# GdVYHZgk^XZh# 9ÉZcigVYV!gdYVgVaZhk^Zh^ciZgjgWV" ÖEgdk^cX^VaXdjcX^ah# cZhdigVkZhhZgZh‚h[dgVXdbea^XVi :ceg^cX^e^d!gdYVgZcaVhk†Vh^ciZg" YZhfjZaÉVcn'%%*aV9^gZXX^‹<ZcZgVa jgWVcVhdYZXgjXZZhWVhiVciZXdb" >ceg^cX^eaZ!Òab^c\dc^ciZgjgWVcVcY YZIg|ch^ikVegd]^W^g"]dYZbVcZgV ea^XVYdYZhYZfjZZcZaVŠd'%%*aV i]gdj\]gdVYh]VhWZZc]^\]anegdW" \ZcZgVa^ioVYVVidiaÉ:hiVi#CddWhiVci 9^gZXX^‹c<ZcZgVaYZIg{ÒXdadegd]^" aZbVi^Xh^cXZi]Z<ZcZgVa9^gZXidgViZ V^mŒ!XZgihigVbhfjZZhXVgVXiZg^ioZc W^‹YZbVcZgV\ZcZgVa^oVYVZcidYdZa [dgIgV[ÒXeaVXZYVWaVc`Zi!hiViZ"l^YZ eZgjcVZhXVhhVXdcXjggƒcX^VYZig|c" :hiVYd#CddWhiVciZ!ZcX^ZgidhigVbdh WVcdchjX]Òab^c\^c'%%*#=dlZkZg! h^ieZgbZiZc[ZgZmXZeX^dch# XdcjcVZhXVhVXdcXjggZcX^VYZig{ÒXd ZmXZei^dchXVcWZbVYZdcXZgiV^c hZeZgb^iZ]VXZgZmXZeX^dcZh# higZiX]Zhl]ZgZi]ZgZ^ha^iiaZigV[ÒX# &.8Wne]dcZ ().()*)-%++dVaXdggZjZaZXigŒc^X VigVk‚hYZaiZa‚[dcd ().()*)-%++dgWnZbV^aid ^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb dVigVk‚hYZaXdggZdZaZXig‹c^Xd ^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb ^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb 8VggZiZgZh 8VggZiZgVh GdVYh AVmVgmVYZXVggZiZgZhXViVaVcVXdbW^" AVgZYYZXVggZiZgVhXViVaVcVXdbW^cV HZkZgVaWdY^ZhVgZ^ckdakZY^cdeZgVi" cVY^[ZgZcihi^ijaVg^iViheZafjZ[VVaZh Y^hi^ciVhi^ijaVg^YVYZhZcadfjZhZgZÒZ" ^c\i]Z8ViVaVcgdVYcZildg`!VcY k^Zh!aZhfjVahedYZceZgi|cnZgV/ gZVaVhk†Vh!fjZejZYZceZgiZcZXZgV/ Y^[[ZgZcigdVYhbVnWZadc\iddcZd[ ÖAÉ:hiViZheVcndaB^c^hiZg^YZ.()*)-%++ dc ().8! 8ViVadc^V!eaZVhZXdciVXii]Z78.' .8!VaiZaƒ[dc ejZYZcedcZghZZcXdciVXidXdcaV78.dgVcn^c[dgbVi^dcndjbVngZfj^gZVWdji gdYVi\ZZceZVi\Zh^Vjide^hiZhV8ViVajcnV! ZagdYV_ZZceZV_ZhnVjide^hiVhZc8ViVajŠV! Òab^c\ViidaahiVi^dchVcYdcbdidglVnh^c edhZj"kdhZcXdciVXiZVbWaV78.dbZci# Ö:a:hiVYdZheVŠdaB^c^hiZg^dYZ i]Z[daadl^c\/ ÖAV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajcnVHZgkZ^h .($( )#6JIDE>HI:H!86GG:I:G:H! )#6JIDE>HI6H!86GG:I:G6H!E:6?:H )#BDIDGL6NH!GD69H!IDAAH E:6I<:H 6jide^hiVhneZV_Zh BdidglVnhVcYidaah 6jide^hiZh^eZVi\Zh AVhVjide^hiVhnadheZV_ZhXViVaVcZh 8ViVaVcbdidglVnhVcYidaahVgZ AZhVjide^hiZh^ZaheZVi\ZhXViVaVch Zhi{c\Zhi^dcVYdhedgigZhZbegZ" deZgViZYWni]gZZeg^kViZXdbeV" ZhiVc\Zhi^dcViheZgigZhZbegZhZh hVheg^kVYVh/6JI:B6!I676H6n c^Zh/6JI:B6!I676H6VcY68:H6# eg^kVYZh/6JI:B6!I676H6^68:H6# 68:H6#6jcfjZXVYVjcVYZZaaVh 6ai]dj\]ZVX]Veea^ZhY^[[ZgZciXg^iZg^V Idi^fjZXVYVhXjcVVea^XVXg^iZg^hY^" Vea^XVXg^iZg^dhY^hi^cidhZcbViZg^VYZ l^i]gZ\VgYidh]ddih!Òab^c\dcVcn [ZgZcihZcbViƒg^VYZÒabVX^dch!gdYVg ÒabVX^dcZh!gdYVgZcXjVafj^ZgVYZaVh 8ViVaVcbdidglVn^h]^\]anegdWaZbVi^X ZcfjVahZkdaYZaZhk^ZhXViVaVcZh‚h k†VhXViVaVcVhZhWVhiVciZXdbea^XV" YjZidi]Z]ZVknigV[ÒXdci]ZbVcY[dg [dgVXdbea^XViVXVjhVYZaÉVÓjƒcX^V Yd!VXVjhVYZaVbVh^kVVÓjZcX^VYZ gZVhdchd[gdVYhV[Zin# bVhh^kVYZig|ch^i^eZgbdi^jhgZaVX^d" ig{ÒXdnedgbdi^kdhgZaVX^dcVYdhXdc cVihVbWaVhZ\jgZiViYZahjhjVg^h# aVhZ\jg^YVYYZadhjhjVg^dh# EZgVfjVahZkda^c[dgbVX^‹gZaVX^dcVYVVbWZa EVgVXjVafj^Zg^c[dgbVX^‹cgZaVX^dcVYVXdc .

(*+.%%&<^gdcV hZ\jgZiVik^|g^V!aZhÒabVX^dch^ZahZh" nYZhZ\jg^YVYk^Vg^V!aVhÒabVX^dcZhn 9jZid]ZVknigV[ÒXXdcY^i^dchVcY[dg IZa#/ ()..)%%) h^iXdggZhedcZci7VgXZadcV!<^gdcV! Ig{ÒXdXdggZhedcY^ZciZ7VgXZadcV! HZgk^XZ7VgXZadcV!<^gdcV!AaZ^YVdg lll#\ZcXVi#cZi$igVch^i AaZ^YVdIVggV\dcV#AVeZi^X^‹hÉ]VYZ <^gdcV!AaZ^YVdIVggV\dcV#AVeZi^X^‹c IVggV\dcV#I]ZVeea^XVi^dch]djaYWZ igVch^i5\ZcXVi#cZi egZhZciVgVbWigZciVY^ZhYÉVciZaVX^‹^ YZWZg{egZhZciVghZXdcigZ^ciVY†VhYZ hjWb^iiZYi]^ginYVnh^cVYkVcXZVcY H:GK:>I:GG>IDG>6A ]VYÉVcVgVXdbeVcnVYVYZaÉVjidg^ioV" VciZaVX^‹cnYZWZg{^gVXdbeVŠVYVYZ h]djaYWZVXXdbeVc^ZYWnVji]dg^hV" 9:IG¿CH>I9:76G8:ADC6 X^‹YZai^ijaVgYZaVXVggZiZgVhdaÕa^X^iVYV aVVjidg^oVX^‹cYZai^ijaVgYZaVXVggZ" i^dc[gdbi]ZdeZgVidgd[i]ZgdVY K^VAV^ZiVcV!+% ^!ZcZaXVheZgi^cZci!YZaVYZaeVgX iZgVhda^X^iVYV!n!ZchjXVhd!YZaVYZa ^ckdakZYVcY!^[Veegdeg^ViZ!Wni]ZVj" %-%%(7VgXZadcV cVijgVafjZigVkZhh^#6eVgi^gYÉVfj†!Zh eVgfjZcVijgVafjZXgjXZ#6eVgi^gYZ i]dg^in[dgi]ZcVijgVaeVg`^iXgdhhZh# IZa#/ ()..% ..% .**) H:GK:>I:GG>IDG>6A 9:IG¿CH>I9:I6GG6<DC6 6k^c\jYVYZGdbV!.(*+.(*+.')-'..')-'..($( EZghdaÕa^X^iVgjceZgb†hYZÒabVX^‹ EVgVhda^X^iVgjceZgb^hdYZÒabVX^‹c IdgZfjZhieZgb^hh^dcidÒabdc H:GK:>86I6A¿9:IG¿CH>IH8I eZgVaZhXVggZiZgZhXViVaVcZh!XVa eVgVaVhXVggZiZgVhXViVaVcVh!]Vn 8ViVaVcgdVYh!egdYjXZghh]djaYVeean IZa#/ ().Vm/ ().)%%& ^h^‚hcZXZhh|g^VaVegZhƒcX^VYÉV\Zcih naVcZXZh^YVYYZegZhZcX^VYZV\ZciZh i]ZÒab^c\eZgb^il^aaWZZhiVWa^h]ZY! H:GK:>I:GG>IDG>6A YjgVciZagdYVi\Z# YjgVciZZagdYV_Z# VcYl]Zi]Zgeda^XZh]djaYWZegZhZci 9:IG¿CH>I9:<>GDC6 Yjg^c\Òab^c\l^aaWZYZX^YZY# 8#YÉÛakVgZoYZ8Vhigd!)!(Vea# EZggVdchYÉVÓjƒcX^VYZkZ]^XaZh^YZ EdggVodcZhYZVÓjZcX^VYZkZ]†Xjadh &.Vm/ ().')&('%% ..Vm/ ().Wmh# )(%%*IVggV\dcV IZa#/ ()..).(.Vm/ ().)%%% kVadgVg|fj^cV‚haViVmVYÉVjidg^ioVX^‹ V]†!hZkVadgVg{aViVhVYZVjidg^oVX^‹c I]ZgZV[iZg!i]ZgViZidWZX]Vg\ZY[dg .Vm/ ().-( Y^g^\^g"hZVaHZgkZ^IZgg^idg^VaYZIg|c" fjZY^g^\^ghZVaHZgk^X^dIZgg^idg^VaYZ idi]ZVeegdeg^ViZIZgg^idg^VaGdVY ...('.(*+.('..( 6AIG:H:HE6>HHJEG6BJC>8>E6AH6B78DC9>8>DCH:HE:8>6AH$DIGDH:HE68>DHHJEG6BJC>8>E6A:H8DC8DC9>8>DC:H:HE:8>6A:H$DI=:GHJEG6BJC>8>E6AH>I:HL>I=HE:8>6A8DC9>I>DCH .')&('%& YZkZc^bZcihYZfjVahZkdai^ejh!hÉ]Vc adhVXdciZX^b^ZcidhYZXjVafj^Zgi^ed gZVhdchd[gdVYhV[Zin!Òabh]ddihVcY YZgZVa^ioVgZcY^ZhaVWdgVWaZh!^bV^Zc hZgZVa^oVg{cZcY†VhaVWdgVWaZh!cjcXV ZkZcihd[Vaa`^cYhbjhiiV`ZeaVXZdc H:GK:>I:GG>IDG>6A YViZhYÉdeZgVX^dchYZhdgi^YV^$dgZidgc Zc[ZX]VhYZdeZgVX^‹chVa^YVn$d ldg`^c\YVnh!VcYcZkZgYjg^c\bV_dg 9:IG¿CH>I9:AA:>96 YZig|ch^i# gZidgcdYZig{ÒXd# igV[ÒXdeZgVi^dchVii]ZWZ\^cc^c\VcY 8#GZeWa^XVYZaEVgV\jV^!*!Zcia# '*%%'AaZ^YV ZcYd[]da^YVneZg^dYh# IZa#/ ().".' &.

d^m# 6ai]dj\]ZVX]eVg`ZhiVWa^h]Zh^ihdlc egdXZY^bZciegde^eZgVaVeZi^X^‹YZ eZgb^iVeea^XVi^dcegdXZYjgZ!^cVaa eZgb^hdh!ZcidihZahXVhdhZagdYVi\Z 6jcfjZXVYVeVgfjZZhiVWaZXZjcegd" XVhZhÒabh]ddihbjhibZZiXZgiV^c ]VYÉV_jhiVg"hZVjcZhXdcY^X^dch XZY^b^Zcidegde^deVgVaVeZi^X^‹cYZ h^b^aVgXdbbdcgZfj^gZbZcihid hZbWaVcihÒmVYZhZcegdYZagZheZXiZ eZgb^hdh!ZcidYdhadhXVhdhZagdYV_Z ZchjgZegdiZXi^dcd[i]ZeVg`Zck^gdc" VaÉZfj^a^Wg^bZY^VbW^ZciVaYZaeVgX# i^ZcZfjZV_jhiVghZVjcVhXdcY^X^dcZh bZci# hZbZ_VciZhÒ_VYVhZcegdYZagZheZidVa Zfj^a^WgdbZY^dVbW^ZciVaYZaZheVX^d# &.d^m# EVgfjZYZa<VggV[!EVgfjZYZDaƒgYdaV Idi^fjZXVYVeVgXZhiVWaZ^mjc nEVgfjZYZ.d^m# EVgfjZ6\gVg^dYZa7V^mAadWgZ\Vi! gV[!EVgXYÉDaƒgYdaVVcYEVgXYZa.) .($( )#E6G8HC6IJG6AH )#E6GFJ:HC6IJG6A:H )#C6IJG6AE6G@H :aheVgXhcVijgVahYZ8ViVajcnVZhiVc AdheVgfjZhcVijgVaZhYZ8ViVajŠV 8ViVadc^VÉhcVijgVaeVg`hVgZbVcV\ZY \Zhi^dcViheZgaV<ZcZgVa^iViYZ8ViVaj" Zhi{c\Zhi^dcVYdhedgaV<ZcZgVa^iVi Wni]Z<dkZgcbZcid[8ViVadc^VVcYWn cnV^eZgaV9^ejiVX^‹YZ7VgXZadcV# YZ8ViVajŠVnedgaV9^ejiVX^‹cYZ 7VgXZadcVEgdk^cX^Va8djcX^a# 7VgXZadcV# :aheVgXh\Zhi^dcViheZgaV<ZcZgV" I]ZeVg`hbVcV\ZYWni]Z<dkZgc" a^iViYZ8ViVajcnVh‹c/EVgXCVX^d" AdheVgfjZh\Zhi^dcVYdhedgaV<ZcZ" bZcid[8ViVadc^VVgZ/EVgXCV" cVaYÉ6^\“ZhidgiZh^:hiVcnYZHVci gVa^iViYZ8ViVajŠVhdc/EVgfjZCVX^d" X^dcVaYÉ6^\“ZhidgiZh^:hiVcnYZHVci BVjg^X^!EVgXCVijgVaYZaÉ6aiE^g^cZj! cVaYZ6^\“ZhidgiZhn:hiVcnYZHVci BVjg^X^!EVgXCVijgVaYZaÉ6aiE^g^cZj! 6^\jVbdaahYZaÉ:bedgY|!EVgXCVijgVa BVjg^X^!EVgfjZCVijgVaYZa6aiE^g^cZj! 6^\jVbdaahYZaÉ:bedgY|!EVgXCVijgVa YZa8VY†"Bd^mZg‹!8VeYZ8gZjh!9ZaiV 6^\jVbdaahYZaÉ:bedgY|!EVgfjZCV" YZa8VY†"Bd^mZg‹!8VeYZ8gZjh!9ZaiV YZaÉ:WgZ!:ahEdgih!BdcihZggVi!HZggV ijgVaYZa8VY†"Bd^mZg‹!8VeYZ8gZjh! YZaÉ:WgZ!:ahEdgih!BdcihZggVi!HZggV YZBdcihVci!OdcVKdaX|c^XVYZaV 9ZaiVYZa:WgZ!:ahEdgih!BdcihZggVi! YZBdcihVci!OdcVKdaX|c^XVYZaV <VggdimV!AÉ6aWZgV!EdWaZi!BVhh†hYZa HZggVYZBdcihVci!OdcVKdaX{c^XVYZ <VggdimV!AÉ6aWZgV!EdWaZi!BVhh†hYZa EZYgV[dgXV!9ZaiVYZaAadWgZ\Vi^>aaZh aV<VggdimV!AÉ6aWZgV!EdWaZi!bVX^od EZYgV[dgXV!9ZaiVYZaAadWgZ\ViVcY BZYZh# YZaEZYgV[dgXV!9ZaiVYZaAadWgZ\ViZ >aaZhBZYZh# ^haVhBZYZh# :aheVgXh\Zhi^dcViheZgaV9^ejiVX^‹ I]ZeVg`hbVcV\ZYWni]Z7VgXZadcV YZ7VgXZadcVh‹c/EVgXYZa8VhiZaa AdheVgfjZh\Zhi^dcVYdhedgaV9^ej" Egdk^cX^Va8djcX^aVgZ/EVgXYZa8VhiZaa YZBdciZhfj^j!:heV^CVijgVaYZaZh iVX^‹cYZ7VgXZadcVhdc/EVgfjZYZa YZBdciZhfj^j!:heV^CVijgVaYZaZh <j^aaZg^Zh"HVkVhhdcV!EVgXCVijgVa 8VhiZaaYZBdciZhfj^j!:heVX^dCVijgVa <j^aaZg^Zh"HVkVhhdcV!EVgXCVijgVa YZaBdcihZcn!EVgXCVijgVaYZHVci YZAZh<j^aaZg^Zh"HVkVhhdcV!EVgfjZ YZaBdcihZcn!EVgXCVijgVaYZHVci AadgZcYZaBjci^aÉDWVX!EVgXYZa CVijgVaYZaBdcihZcn!EVgfjZCVijgVa AadgZcYZaBjci^aÉDWVX!EVgXYZa BdcicZ\gZ^Za8dggZYdg!EVgXYZaV YZHVciAadgZcYZaBjcinDWVX!EVg" BdcicZ\gZ^Za8dggZYdg!EVgXYZaV HZggVaVYVA^idgVa!EVgXYZaVHZggVaVYV fjZYZaBdcicZ\gZn8dggZYdg!EVgfjZ HZggVaVYVA^idgVa!EVgXYZaVHZggVaVYV YZaVBVg^cV!EVgXYZ8daahZgdaV!EVgX YZaVH^ZggVA^idgVa!EVgfjZYZaVH^ZggV YZaVBVg^cV!EVgXYZ8daahZgdaV!EVgX 6\gVg^YZa7V^mAadWgZ\Vi!EVgXYZa<Vg" YZaVBVg^cV!EVgfjZYZ8daahZgdaV! 6\gVg^YZa7V^mAadWgZ\Vi!EVgXYZa<Vg" gV[!EVgXYÉDaƒgYdaV^EVgXYZa.

()*)-%++dVigVk‚h 78.* 6AIG:H:HE6>HHJEG6BJC>8>E6AH6B78DC9>8>DCH:HE:8>6AH$DIGDH:HE68>DHHJEG6BJC>8>E6A:H8DC8DC9>8>DC:H:HE:8>6A:H$DI=:GHJEG6BJC>8>E6AH>I:HL>I=HE:8>6A8DC9>I>DCH .()*)-%++dgWnZbV^aid ^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb YZaXdggZdZaZXig‹c^Xd ^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb ^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb &.8!VaiZaƒ[dc gVa^iVi!ejZYZcedcZghZZcXdciVXidXdcaV78.8! i]Z<dkZgcbZcid[8ViVadc^V!eaZVhZXdciVXii]Z ().8Wne]dcZdc ().()*)-%++dVaXdggZjZaZXigŒc^X VigVk‚hYZaiZa‚[dcd ().($( EZggdYVgVaheVgXh\Zhi^dcViheZgaV EVgVgdYVgZcadheVgfjZh\Zhi^dcV" IdÒab^ceVg`hbVcV\ZYWn 9^ejiVX^‹YZ7VgXZadcV!ZahdaÕa^X^iVci YdhedgaV9^ejiVX^‹cYZ7VgXZadcV!Za 7VgXZadcVEgdk^cX^Va8djcX^a!Veea^" ZhediYZhXVggZ\VgaZhiVmZhYZgdYVi\Z hda^X^iVciZejZYZYZhXVg\VgaVhiVhVh XVcihXVcYdlcadVY^c[dgbVi^dcVWdji ^Za[dgbjaVg^YZhdaÕa^X^ijYYÉVXi^k^iViYZ YZgdYV_ZnZa[dgbjaVg^dYZhda^X^ijYYZ gViZhVcYi]ZVeea^XVi^dc[dgb[dgZVX] XVYVhXjcYZaheVgXhValZWYZaÉZci^iVi VXi^k^YVYYZXVYVjcdYZadheVgfjZh eVg`[gdbi]Z7VgXZadcVEgdk^cX^Va lll#Y^WV#Zh$eVgXhc$eVgXh$]dbZ#Vhe YZhYZaVlZWYZaVZci^YVY 8djcX^alZWh^iZ lll#Y^WV#Zh$eVgXhc$eVgXh$]dbZ#Vhe lll#Y^WV#Zh$eVgXhc$eVgXh$]dbZ#Vhe EZghVWZgfj^c‚hZaegdXZY^bZciYZhdaÕa^X^ijYYZ EVgVXdcdXZgZaegdXZY^b^ZcideVgVaVhda^X^ijY IdVhXZgiV^ci]ZÒabh]ddieZgb^iVeea^XVi^dc gdYVi\ZZcXVYVhXjcYZaheVgXhYZaV<ZcZgVa^iVi! YZgdYV_ZZcXVYVjcdYZadheVgfjZhYZaV<ZcZ" egdXZYjgZ[dgZVX]cVijgVaeVg`bVcV\ZYWn edhZj"kdhZcXdciVXiZVbWaV78.

>86 9:AÉ:7G:"<67>C:I9:EG:BH6 ^cY^k^YjVabZcieZgiVaYZ\VgVci^gaV ^cY^k^YjVabZciZVÒcYZ\VgVci^oVgaV b^c^bjbY^hgjei^dcidi]ZYVn"id"YVn IZa#/ ().()*)-%++dgWnZbV^aid dVaXdggZjZaZXigŒc^X igVk‚hYZaXdggZdZaZXig‹c^Xd ^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb ^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb ^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb +#8:CIG:HG:A><>DHDH +#8:CIGDHG:A><>DHDH +#G:A><>DJH8:CIG:H 6ggZjYZaiZgg^idg^XViVa|edYZbigdWVg EdgidYdZaiZgg^idg^dXViVa{cejZYZc I]ZgZVgZbVcnY^[[ZgZcigZa^\^djhXZc" bai^eaZhXZcigZhgZa^\^dhdhYZY^[Z" ZcXdcigVghZbai^eaZhXZcigdhgZa^\^d" igZheZgiV^c^c\idY^[[ZgZciXdc[Zhh^dch gZcihXdc[Zhh^dch^YZahb‚hY^kZghdh hdhYZY^hi^ciVhXdc[Zh^dcZhnYZadh VcY^cVY^kZgh^ind[VgX]^iZXijgVahinaZh Zhi^ahVgfj^iZXiŒc^Xh#:cigZZahb‚h b{hY^kZghdhZhi^adhVgfj^iZXi‹c^Xdh# VaadkZg8ViVadc^V#I]ZbdhigZfjZhiZY hdaÕa^X^iVihigdWZbZahVcijVg^YZBdci" :cigZadhb{hhda^X^iVYdhZhi{cZa ^cXajYZi]ZHVcXijVgnd[BdcihZggVi! hZggVi!ZabdcZhi^gYZHVciEZgZYZ hVcijVg^dYZBdcihZggVi!ZabdcVhiZg^d i]ZBdcVhiZgnd[HVciEZgZYZGdYV! GdYV!ZahVcijVg^YZaVBVgZYZ9‚jYZ YZHVciEZgZYZGdYV!ZahVcijVg^dYZ i]ZHVcXijVgnd[CdhigVHZcndgVYZ Cg^V!ZabdcZhi^gWjY^hiVYZa<VggV[! CdhigVHZcndgVYZCg^V!ZabdcVhiZ" Cg^V!i]Z7jYY]^hiBdcVhiZgn^c ZabdcZhi^gYZaZhHVciZh8gZjh!ZaYZ g^dWjY^hiVYZa<VggV[!ZabdcVhiZg^d <VggV[!VcYi]ZbdcVhiZg^Zhd[HVciZh KVaaWdcVYZaZhBdc\ZhdZaYZEdWaZi# YZHVciZh8gZjh!ZaYZKVaaWdcVYZaZh 8gZjh!KVaaWdcVYZaZhBdc\ZhVcY Bdc\ZhdZaYZEdWaZi# EdWaZi# &.(*+. bk^kZh5[ZXhV#Zh iƒXc^fjZh^ZacdbWgZYZeZghdcZh YZhi‚Xc^XVhnZacbZgdYZeZghdcVh cZXZhh|g^ZheZgVaÉZcgZ\^higVbZci# cZXZhVg^VheVgVaV\gVWVX^‹c# .:8H6":cYZhV^aV8dc[ZYZgVX^‹ 6\jV686!.(*%.($( *#:B76HH6B:CIH *#:B76AH:H *#96BH6C9G:H:GKD>GH :ahZbWVhhVbZcih^aZhgZhZgkZhYÉV^" AdhZbWVahZhnaVhgZhZgkVhYZV\jV 9VbhVcYgZhZgkd^gh^c8ViVadc^VVgZ \jVXViVaVcZhZhiVc\Zhi^dcViheZgigZh XViVaVcVhZhi{c\Zhi^dcVYVhedgigZh bVcV\ZYWni]gZZWdY^Zh/i]Z8ViVaVc 6<ÝC8>686I6A6C6 Zci^iVih/aÉ6\ƒcX^V8ViVaVcVYZaÉ6^\jV Zci^YVYZh/aV6\ZcX^V8ViVaVcVYZa LViZg6\ZcXn6\ƒcX^V8ViVaVcVYZ 9:AÉ6><J6686 686!.8Wne]dcZ XdciVXiZVbWaV78.+..()*)-%++ 78.'--) VaZhhZkZh^chiVaÕaVX^dch!XVaZck^Vg edYZgÒabVgZchjh^chiVaVX^dcZh!Zh 8dc[ZYZgVX^‹=^Ygd\g|ÒXVYZaÉ:WgZ# mYjgVc5\ZcXVi#XVi jcXdggZjZaZXigŒc^XVaVeZghdcVYZ cZXZhVg^dZck^VgjcXdggZdZaZXig‹c^Xd IdÒabVii]Z^g[VX^a^i^Zh!hZcYVcZbV^a XdciVXiZYZaÉV\ƒcX^VfjZh^\j^fj^Zc VaVeZghdcVYZXdciVXidYZaVV\ZcX^V idi]ZVeegdeg^ViZbVcV\^c\V\ZcXn! \Zhi^dc^Za[jcX^dcVbZci!^cY^XVci"]^ fjZ\Zhi^dcZhj[jcX^dcVb^Zcid!^cY^" hiVi^c\YViZd[h]ddi!gZfj^gZbZcihVcY :C9:H6"G:A68>DCHEå7A>FJ:H aVYViVYZagdYVi\Z!aZhcZXZhh^iVih XVcYdaV[ZX]VYZagdYV_Z!aVhcZXZh^YV" i]ZcjbWZgd[eZdeaZcZXZhhVgn# IZa#/ ().&&%)' hZ\jgZiViYZaZheZghdcZh^bea^XVYZh^ hZ\jg^YVYYZaVheZghdcVh^bea^XVYVh gjcc^c\d[[VX^a^i^Zh# egZbhV5X]ZWgd#Zh VaiZgVgXdbbZcnhb^aadgZa[jcX^dcV" nVaiZgVgadbZcdhedh^WaZZa[jcX^dcV" bZciY^Vg^YZaZh^chiVaÕaVX^dch# b^ZcidY^Vg^dYZaVh^chiVaVX^dcZh# EZghVWZgfj^cV‚haÉZci^iVifjZ\Zhi^dcVaÉZb" EVgVXdcdXZgaVZci^YVYfjZ\Zhi^dcVZaZbWVahZ IdVhXZgiV^ci]ZV\ZcXni]VibVcV\Zhi]ZYVbdg WVhhVbZcifjZcZXZhh^iZj!edYZjedhVg"kdhZc hda^X^iVYd!ejZYZcedcZghZZcXdciVXidXdcaV gZhZgkd^gndjcZZY!XdciVXii]Z78.:8H6":cYZhVVcYi]Z MVk^9jgVc =^Ygd\g|ÒXVYZaÉ:WgZ#EZgedYZgÒabVg [ZYZgVX^‹c=^Ygd\g{ÒXVYZa:Wgd#EVgV :Wgd=nYgd\gVe]^X8dc[ZYZgVi^dc IZa#/ ().()*)-%++dV dc ().:8H6":cYZhVnaV8dc" aÉ6^\jV!686!.:9:G68>â=>9GD<G¿.&*).^abh]ddiVeea^XVi^dchl^aaWZhijY^ZY dcVXVhZ"Wn"XVhZWVh^hidZchjgZ AZhhdaÕa^X^ijYhYZgdYVi\ZhÉZhijY^VgVc AVhhda^X^ijYZhYZgdYV_ZhZZhijY^Vg{c i]ZhV[Zind[Vaai]dhZ^ckdakZYVcY 8DC.8!VaiZaƒ[dc ().+ .8VigVk‚hYZaiZa‚[dcd ().

()*)-%++dVaXdggZjZaZXigŒc^X VigVk‚hYZaiZa‚[dcd ().8hZ^ciZciVZcXdcigVg heVXZhdg[VX^a^i^Zhi]ViXVcWZjhZYid iZgcVi^kZhYÉZheV^hd^chiVaÕaVX^dchfjZ VaiZgcVi^kVhYZZheVX^dhd^chiVaV" gZXgZViZeg^hdcZck^gdcbZcih# ej\j^chZgk^gYÉZcidgchXVgXZgVg^h# X^dcZhfjZejZYVceVgZXZgZcidgcdh XVgXZaVg^dh# &. 6AIG:H:HE6>HHJEG6BJC>8>E6AH6B78DC9>8>DCH:HE:8>6AH$DIGDH:HE68>DHHJEG6BJC>8>E6A:H8DC8DC9>8>DC:H:HE:8>6A:H$DI=:GHJEG6BJC>8>E6AH>I:HL>I=HE:8>6A8DC9>I>DCH .('&)%&%% bdi^jhYZhZ\jgZiVi^eg^kVX^iVi!aaZkVi edgbdi^kdhYZhZ\jg^YVYneg^kVX^YVY! gZedgih!Òab^c\^ch^YZeZc^iZci^Vg^Zh YZXVhdhbdaiZheZX†ÒXhYZYdXjbZc" bZcdhZcXVhdhbjnZheZX†ÒXdhYZYd" ^c8ViVadc^V^hegdWaZbVi^XYjZid iVahdgZedgiVi\ZhiZaZk^h^jh#EZafjZ[V XjbZciVaZhdgZedgiV_ZhiZaZk^h^kdh#:c fjZhi^dchd[hZXjg^inVcYeg^kVXn#.dg VagdYVi\ZVahZmiZg^dgh!idi^fjZaÉVj" XjVcidVagdYV_ZYZZmiZg^dgZh!VjcfjZ Òab^c\ZmiZg^dgh!Vai]dj\]Vji]dg^hV" idg^ioVX^‹‚hXdbeZiƒcX^VYZaVEda^X^V aVVjidg^oVX^‹cZhXdbeZiZcX^VYZaV i^dcXdbZhjcYZgi]Z_jg^hY^Xi^dcd[i]Z AdXVad<j|gY^VJgWVcV!‚hdWa^\Vidg^ Eda^X†VAdXVadaV<jVgY^VJgWVcV!Zh adXVaeda^XZ!ndjbjhi]VkZcdi^ÒXVi^dc Y^hedhVgYZaVcdi^ÒXVX^‹^aÉVegdkVX^‹ dWa^\Vidg^dY^hedcZgYZaVcdi^ÒXVX^‹c VcYVeegdkVa[gdbi]ZeZc^iZci^Vgn YZaXZcigZeZc^iZcX^Vg^!fjZYZeƒcYZah nVegdWVX^‹cYZaXZcigdeZc^iZcX^Vg^d! ^ihZa[!l]^X]XdbZhjcYZgi]Z8ViVaVc HZgkZ^hEZc^iZcX^Vg^hYZaV<ZcZgVa^iVi fjZYZeZcYZYZadhHZgk^X^dhEZc^iZc" <dkZgcbZciEg^hdcHZgk^XZ# YZ8ViVajcnV# X^Vg^dhYZaV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajŠV# I]Z78.8Wn VaiZaƒ[dc ().#8:CIGDHE:C>I:C8>6G>DH .8XVc]ZaendjÒcYVaiZgcVi^kZ 9ZhYZaV78.#8:CIG:HE:C>I:C8>6G>H .($( :aegdXZY^bZcieZgYZbVcVgjcV :aegdXZY^b^ZcideVgVeZY^gjcV I]ZegdXZYjgZ[dgVeean^c\idÒabVi hdaÕa^X^ijYYZgdYVi\ZZcVfjZhii^ejh hda^X^ijYYZgdYV_ZZcZhiZi^edYZ hjX]h^iZhkVg^Zhl^i]ZVX]XVhZ#I]Z YÉZheV^hkVg^VZcXVYVXVh#9ZhYZaZh ZheVX^dhkVg†VZcXVYVXVhd#9ZhYZaVh Òabh]ddi^c[dgbVi^dcd[ÒXZhVii]Z dÒX^cZhYÉViZcX^‹VahgdYVi\ZhYZahY^" dÒX^cVhYZViZcX^‹cVadhgdYV_ZhYZadh Y^[[ZgZciidlch^ci]ZcZildg`XVc kZghdhbjc^X^e^hYZaVmVgmV!ZhedYZc Y^[ZgZciZhbjc^X^e^dhYZaVgZY!ejZYZc bV`Zi]ZcZXZhhVgnVggVc\ZbZcih [ZgaZh\Zhi^dcheZgi^cZciheZgVaZh gZVa^oVghZaVh\Zhi^dcZheZgi^cZciZh [dgXZcigZhl^i]^ci]Z^gbjc^X^eVa ^chiVaÕaVX^dchfjZ]^]V\^Y^chZabViZ^m eVgVaVh^chiVaVX^dcZhfjZZhi‚cYZcigd WdjcYVg^Zh# iZgbZbjc^X^eVa# YZab^hbdi‚gb^cdbjc^X^eVa# :cZahVaigZhXVhdh!edYZjY^g^\^g"kdhVaV78.()*)-%++dgWnZbV^aid ^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb YZaXdggZdZaZXig‹c^Xd ^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb eZgdWiZc^gaZhYVYZhYZXdciVXiZYZaXZcigZ^ ^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb idgZfjZhiXdciVXiYZiV^ahVcYidWZ\^ci]ZeZgb^i egdXZY^gVigVb^iVgZaeZgb†h# eVgVdWiZcZgadhYVidhYZXdciVXidYZaXZcigdn Veea^XVi^dcegdXZhh# egdXZYZgVigVb^iVgZaeZgb^hd# .8hÉ^ciZciZcigdWVgVa" 9ZhYZaV78..()*)-%++dVigVk‚h e]dcZdc ().8! >cdi]ZgXVhZh!ndjXVcXdciVXii]Z78.#E:C>I:CI>6G>:H H:GK:>HE:C>I:C8>6G>H9:A6 GdYVgVaÉ^ciZg^dgYZahXZcigZheZc^iZc" GdYVgZcZa^ciZg^dgYZadhXZcigdheZ" :mXZei[dg]^\]anheZX^ÒXXVhZh! <:C:G6A>I6I9:86I6AJCN6 X^Vg^hYZ8ViVajcnV‚hbdaiY^[†X^aeZg c^iZcX^Vg^dhYZ8ViVajŠVZhbjnY^[†X^a hjX]VhYdXjbZciVg^ZhdgiZaZk^h^dc IZa#/ ().8! :cadhYZb{hXVhdh!ejZYZcY^g^\^ghZVaV78.

'% XZeX^‹YZaheVgXhYZ7VgXZadcVX^jiVi! ajŠV!bZcdhadheVgfjZhYZ7VgXZadcV i]ZZmXZei^dcd[i]dhZ^ci]ZX^ind[ egZbhV#WdbWZgh5\ZcXVi#XVi fjZY^hedhZcYÉjcegdidXdaZheZX^Va X^jYVY!fjZY^hedcZcYZjcegdidXdad 7VgXZadcV!l]^X]VgZbVcV\ZYY^gZXian \Zhi^dcViY^gZXiVbZcieZgaÉ6_jciVbZci ZheZX^Va\Zhi^dcVYdY^gZXiVbZciZedg Wn7VgXZadcV8^in8djcX^aWnk^gijZd[V YZ7VgXZadcV# Za6njciVb^ZcidYZ7VgXZadcV# heZX^VaegdidXda# 7DB7:GH9:76G8:ADC6 EZgedYZggdYVgZcfjVahZkdaeVgXYZ EVgVedYZggdYVgZcXjVafj^ZgeVgfjZ >cdgYZgidÒabViVcnÒgZhiVi^dc IZa#/ ().($( -#:HI68>DCH9:7DB7:GH -#:HI68>DC:H9:7DB7:GDH -#.dghiVi^dch^c7VgXZadcV!XdciVXi Vah7dbWZghYZ7VgXZadcV# 8^jYVY8dcYVa!]VnfjZY^g^\^ghZVadh i]Z7VgXZadcV.&*(..8# ajcnV!jhedYZjY^g^\^gVaV78.8# ejZYZcY^g^\^ghZVaV78.^gZHZgk^XZ7dbWZgh 7dbWZgdhYZ7VgXZadcV# 7VgXZadcV# EZgVfjVahZkdaVaigV^c[dgbVX^‹gZaVX^dcVYV EVgVXjVafj^ZgdigV^c[dgbVX^‹cgZaVX^dcVYVXdc .' WdbWZghYZaiZgg^idg^XViVa|!XVaZck^Vg YZWdbWZgdhYZaiZgg^idg^dXViVa{c!]Vn dc8ViVaVciZgg^idgn!VcVeea^XVi^dc WdbWZgh5WXc#XVi jcVhdaÕa^X^ijYeZgXdggZjZaZXigŒc^XV fjZZck^VgjcVhda^X^ijYedgXdggZd h]djaYWZhjWb^iiZYWnZbV^aidi]Z lll#WXc#XVi$WdbWZgh aÉ¿gZVYÉ>c[dgbVX^‹^8dbjc^XVX^‹YZ ZaZXig‹c^XdVaÛgZVYZ>c[dgbVX^‹c <dkZgcbZcid[8ViVadc^V.('.>G:HI6I>DCH :aheVgXhYZWdbWZghYZ8ViVajcnV AdheVgfjZhYZWdbWZgdhYZ8ViV" .^gZhiVi^dch^c8ViVadc^VVgZbVc" YZeZcZcYZa9ZeVgiVbZciYÉ>ciZg^dg! ajŠVYZeZcYZcYZa9ZeVgiVbZcidYZ V\ZYWni]Z<dkZgcbZcid[8ViVadc^V GZaVX^dch>chi^ijX^dcVah^EVgi^X^eVX^‹ >ciZg^dg!GZaVX^dcZh>chi^ijX^dcVaZhn 9ZeVgibZcid[=dbZ6[[V^gh!>chi^ij" 7DB7:GH9:A6<:C:G6A>I6I YZaV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajcnV!VZm" EVgi^X^eVX^‹cYZaV<ZcZgVa^iViYZ8ViV" i^dcVaGZaVi^dchVcYEVgi^X^eVi^dc!l^i] IZa#/ ().^gZHZgk^XZ 7dbWZghYZaV<ZcZgVa^iVi!^cY^XVci"]^ n8dbjc^XVX^‹cYZ7dbWZgdhYZaV 7dbWZghYZi]Z<ZcZgVa^iVi!hiVi" ZaeVgX!aZhYViZhYZgdYVi\Z!aZhcZXZh" <ZcZgVa^iVi!^cY^XVcYdZaeVgfjZ!aVh ^c\i]ZhiVi^dc!YViZhd[i]Zh]ddi! h^iVih^ZacdbWgZYZeZghdcZh#:cZa [ZX]VhYZgdYV_Z!aVhcZXZh^YVYZhnZa gZfj^gZbZcihVcYcjbWZgd[eZdeaZ# XVhYZaV8^jiVi8dbiVa!XVaVYgZVg"hZ cbZgdYZeZghdcVh#:cZaXVhdYZaV .(*-+.dgbdgZ^c[dgbVi^dcVWdjiÒab^c\^cÒgZhiV" VbWZagdYVi\ZZceVgXhYZWdbWZghYZ8ViV" ZagdYV_ZZceVgfjZhYZWdbWZgdhYZ8ViVajŠV! i^dch^c8ViVadc^V!eaZVhZXdciVXii]Z78.8# :AAD7D!B^\jZa8djgid^h'%%( &.- .

8!VigVk‚hYZaiZa‚[dcd e]dcZdc ().($( .#BJH:JH .8Xdcadh BjhZjbd[8dciZbedgVgn6gi!BVg^" ^YZaVIƒXc^XVYZ8ViVajcnV!BjhZj h^\j^ZciZhXZcigdh/BjhZdCVX^dcVaYZ i^bZBjhZjbd[7VgXZadcV!BdcihZg" YÉ6gi8dciZbedgVc^YZ7VgXZadcV! 6giZYZ8ViVajŠV!BjhZdYZaV8^ZcX^V gViBjhZjb!E^XVhhdBjhZjbd[ BjhZjBVg†i^bYZ7VgXZadcV!BjhZj nYZaVI‚Xc^XVYZ8ViVajŠV!BjhZdYZ 7VgXZadcVVcYBjhZjbd[i]Z=^hidgn YZBdcihZggVi!BjhZjE^XVhhd^BjhZj 6giZ8dciZbedg{cZdYZ7VgXZadcV! d[8ViVadc^V# YÉ=^hiŒg^VYZ8ViVajcnV BjhZdBVg†i^bdYZ7VgXZadcV!BjhZd YZBdcihZggVi!BjhZdE^XVhhdnBjhZd YZ=^hidg^VYZ8ViVajŠV# EZgVfjVahZkda^c[dgbVX^‹gZaVX^dcVYVVbWZa EVgVXjVafj^Zg^c[dgbVX^‹cgZaVX^dcVYVXdcZa .#BJH:DH .8!VaiZaƒ[dc ().()*)-%++dVigVk‚hYZaXdggZdZaZXig‹c^Xd ^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb ^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb ^c[d5WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb &..8 9Zadheg^cX^eVaZhbjhZdhfjZXdcÒ\j" 8ViVadc^V!BjhZjbd[HX^ZcXZVcY ZahXZcigZhhZ\“Zcih/BjhZjCVX^dcVa gVcaVgZYbjhZ†hi^XVXViVaVcV!ejZYZ IZX]cdad\nd[8ViVadc^V!7VgXZadcV YÉ6giYZ8ViVajcnV!BjhZjYZaV8^ƒcX^V XdciVXiVghZVigVk‚hYZaV78.8/CVi^dcVa6giBjhZjbd[ edYZcXdciVXiVgVigVk‚hYZaV78.dgVcn^c[dgbVi^dcVWdjiÒab^c\^ci]ZbjhZ" gdYVi\ZZcbjhZjhYZ8ViVajcnV!edhZj"kdhZc gdYV_ZZcbjhZdhYZ8ViVajŠV!ejZYZcedcZghZ jbhd[8ViVadc^V!eaZVhZXdciVXii]Z78.8Wn XdciVXiZVbWaV78. 6AIG:H:HE6>HHJEG6BJC>8>E6AH6B78DC9>8>DCH:HE:8>6AH$DIGDH:HE68>DHHJEG6BJC>8>E6A:H8DC8DC9>8>DC:H:HE:8>6A:H$DI=:GHJEG6BJC>8>E6AH>I:HL>I=HE:8>6A8DC9>I>DCH .()*)-%++dgWnZbV^aid dVaXdggZjZaZXigŒc^X ().#BJH:JBH 8ViVajcnVY^hedhVYÉjcV^bedgiVci 8ViVajŠVY^hedcZYZjcV^bedgiVciZ I]ZgZ^hVaVg\ZcZildg`d[bjhZjbh mVgmVbjhZ†hi^XVfjZedihZgji^a^ioVYV gZYbjhZ†hi^XVfjZejZYZhZgji^a^oVYV ^c8ViVadc^Vi]ViXVcWZjhZYVhÒabad" XdbVZheV^YZgdYVi\Zh#EZggdYVgZc XdbdZheVX^dYZgdYV_Zh#EVgVgdYVg XVi^dch#>cdgYZgidÒabViVcnd[i]ZhZ! fjVahZkdaYZahXZcigZhfjZXdc[dgbZc ZcXjVafj^ZgVYZadhXZcigdhfjZ egdYjXi^dcXdbeVc^Zhh]djaYXdciVXi aVmVgmVXVaedhVg"hZZcXdciVXiZY^" Xdc[dgbVcZhiVgZY!]VnfjZedcZg" i]ZbVcV\ZbZcid[i]ZbjhZjbXdc" gZXiVbZciVbWZagZhedchVWaZYZXVYV hZZcXdciVXidY^gZXiVbZciZXdcZa XZgcZYY^gZXian# Zfj^eVbZci# gZhedchVWaZYZaXdggZhedcY^ZciZ Zfj^eVb^Zcid# I]Z<dkZgcbZcid[8ViVadc^VÉhbjhZ" <g|X^ZhVaXZgXVYdgYZbjhZjhfjZ jbhZVgX]Zc\^cZZcVWaZhjhZghd[i]Z 9:E6GI6B:CI9:8JAIJG6 aV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajcnVedhVV <gVX^VhVaWjhXVYdgYZbjhZdhfjZ 9ZeVgibZcid[8jaijgZVcYi]ZBZY^V >B>I?6CH9:8DBJC>868>â aVY^hedh^X^‹YZaÉjhjVg^ValZWYZa aV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajŠVedcZV lZWh^iZiddWiV^c\ZcZgVa^c[dgbVi^dc 8:G869DG9:BJH:JH 9ZeVgiVbZciYZ8jaijgV^B^i_VchYZ Y^hedh^X^‹cYZajhjVg^dZcaVlZWYZa VWdji8ViVaVcbjhZjbh!VhlZaaVh XjaijgV#\ZcXVi#cZi$bjhZjh$bjhXZgXV&#Vhe 8dbjc^XVX^‹!ZhedidWiZc^g^c[dgbVX^‹ 9ZeVgiVbZcidYZ8jaijgVnBZY^dhYZ XdciVXiYZiV^ah[dgZVX]#I]ZhZVgX] \ZcZgVaYZidihZabjhZjhXViVaVch!V^m† 8dbjc^XVX^‹c!ejZYZdWiZcZghZ^c[dg" Xg^iZg^VjhZYXVcWZWnbjhZjbcVbZ! XdbZaXdciVXiZXdcXgZiYZXVYVhXjc bVX^‹c\ZcZgVaYZidYdhadhbjhZdh i]ZbZd[i]ZXdaaZXi^dcdg\Zd\gVe]^X YÉZaah![ZciaVXZgXVVeVgi^gYZacdbYZa XViVaVcZh!Vh†XdbdZaXdciVXidXdc" adXVi^dc# XZcigZ!eZgiZb|i^XVYZXdaÕaZXX^‹^eZg XgZidYZXVYVjcdYZZaadh!gZVa^oVcYd jW^XVX^‹\Zd\g|ÒXV# aVWhfjZYVVeVgi^gYZacdbWgZYZa 6bdc\hii]Zeg^cX^eVaXZcigZh[dgb^c\ XZcigd!edgiZb{i^XVYZXdaZXX^‹cnedg eVgid[i]Z8ViVaVcbjhZjbcZildg`! 9Zaheg^cX^eVahbjhZjhfjZXdcÒ\j" jW^XVX^‹c\Zd\g{ÒXV# i]Z[daadl^c\XVcWZXdciVXiZYi]gdj\] gZcaVmVgmVbjhZ†hi^XVXViVaVcV!Zh i]Z78.()*)-%++ ZcXdciVXidXdcaV78.

-n''$'%%(hZegd]†WZZajhdYZ ''$'%%(!i]ZjhZd[Vc^bVah^ch]dlh! ZheZXiVXaZh!aaj^iZh^VaigZhVXi^k^iVih Vc^bVaZhZcZheZXi{Xjadh!ajX]Vhn Ò\]ihVcYdi]ZgVXi^k^i^Zh^h[dgW^YYZc h^ZahedYZcdXVh^dcVghd[g^bZcidh^ digVhVXi^k^YVYZhfjZejZYVcdXVh^d" ^[hjX]jhZbVnXVjhZi]Zbhj[[Zg^c\! edYZchZgdW_ZXiZYZWjgaZhdigVXiV" cVgaZhhj[g^b^ZciddZcadhfjZejZYVc ^[i]ZnbVnWZi]ZdW_ZXid[_d`Zhdg bZcihVci^cVijgVah!dW‚h^aZhZhXZcZh hZgdW_ZidYZWjgaVhdigViVb^Zcidh jccVijgVaigZVibZci!dg^[i]ZhXZcZh Zcf“Zhi^‹edYZc[Zg^gaVhZch^W^a^iVi Vci^cVijgVaZh!dW^Zch^aVhZhXZcVh ^cfjZhi^dcbVn]jgiheZXiVidghÉ YZahZheZXiVYdgh# ejZYZc]Zg^gaVhZch^W^a^YVYYZadh hZch^i^k^in# ZheZXiVYdgZh# H^ZagdYVi\ZZhYjjViZgbZVaVk^V >[Òab^c\iV`ZheaVXZ^ci]ZejWa^X eWa^XV!aZhdgYZcVcXZhbjc^X^eVahYZ H^ZagdYV_ZhZaaZkVVXVWdZcaVk†V lVn!adXVaWn"aVlhZhiVWa^h]ZYWni]Z XVYVV_jciVbZciÒmVgVcaZhcdgbZh eWa^XV!aVhdgYZcVcoVhbjc^X^eVaZhYZ adXVaVji]dg^inÒmi]ZgZ\jaVi^dch[dg YZX^gXjaVX^‹YÉVc^bVah#:cXVeXVhcd XVYVVnjciVb^ZcidÒ_Vg{caVhcdgbVh i]ZX^gXjaVi^dcd[Vc^bVah#JcYZgcd ZhediedhVgZahVc^bVahZceZg^aa!^XVa YZX^gXjaVX^‹cYZVc^bVaZh#:cc^c\c X^gXjbhiVcXZbVnVc^bVahWZZcYVc" \VgVci^gfjZZhi^\j^cZcXdcY^X^dch XVhdedYg{edcZghZVadhVc^bVaZh \ZgZY!VcYVeegdeg^ViZ]ZVai]VcY YÉ]^\^ZcZ^hVajWg^iViVY^Zcih!YZaV ZceZa^\gd!nhZ\VgVci^oVg{fjZhZ ]n\^ZcZXdcY^i^dchbjhiWZZchjgZY# fjVaXdhVZaegde^ZiVg^‚hZab|m^b ZcXjZcigZcZcjcVhXdcY^X^dcZhYZ I]ZVc^bVaÉhdlcZg^hjai^bViZangZ" gZhedchVWaZ# ]^\^ZcZnhVajWg^YVYVYZXjVYVh!YZ hedch^WaZ[dgi]^h# adfjZhjegde^ZiVg^dZhZab{m^bd gZhedchVWaZ# '%% ..--VcY ''$'%%(Zhegd]^WZ^maɐhYÉVc^bVahZc ($&.>AB>C<L>I=6C>B6AH 9ÉVXdgYVbWaZhaaZ^hgZaVi^kZhVaVegd" 9ZXdc[dgb^YVYVaVhaZnZhgZaVi^kVh >cVXXdgYVcXZl^i]aVlhXdcXZgc^c\i]Z iZXX^‹YZahVc^bVahAaZ^($&.($) 6AIG:HC:8:HH>I6IH:HE:8>6AH &#HD7G:KDA6G8>JI6IH &#HD7G:KDA6G8>J969:H &#DK:G.-^AaZ^ VaVegdiZXX^‹cYZadhVc^bVaZhAZn EgdiZXi^dcd[6c^bVahAVlh($&..AN>C<8>I>:H DIG6HC:8:H>969:H:HE:8>6A:H 9ÉVXdgYVbWaVcdgbVi^kVYÉ6k^VX^‹ HZ\caVcdgbVi^kVYZ6k^VX^‹c8^k^a! >cVXXdgYVcXZl^i]8^k^a6k^Vi^dc DI=:GHE:8>6AG:FJ>G:B:CIH 8^k^a!hdWgZkdaVgZacjXa^jgW|YZX^jiVih hdWgZkdaVgZacXaZdjgWVcdYZX^jYV" GZ\jaVi^dch!dkZgÓn^c\VX^inl^i]bdgZ VbWb‚hYZ*%#%%%]VW^iVcihcdb‚h YZhXdcb{hYZ*%#%%%]VW^iVciZhh‹ad i]Vc*%!%%%^c]VW^iVcih^hdcaneZgb^i" ‚hedhh^WaZVbWVeVgZaahYZai^ejhW^" Zhedh^WaZXdcVeVgVidhYZi^edijgW^cV# iZYWnil^cijgW^cZV^gXgV[i# ijgW^cV#8Va[ZgjcXdbjc^XViVaXZcigZ :hcZXZhVg^dZck^VgjcXdbjc^XVYd I]ZXdggZhedcY^c\V^gedgiXdcigdaXZc" YZXdcigdaYZaÉVZgdedgiXdggZhedcZci VaXZcigdYZXdcigdaYZaVZgdejZgid igZdgadXVaVji]dg^inbjhiWZcdi^ÒZY dVaÉ6_jciVbZciYZaVadXVa^iVieZgfjƒ XdggZhedcY^ZciZdVa6njciVb^ZcidYZ hdi]Vii]ZnVgZVlVgZd[i]ZegZhZcXZ i^c\j^cXdchi|cX^VYZaVegZhƒcX^V aVadXVa^YVY!VÒcYZfjZiZc\VcXdch" d[hjX]V^gXgV[idci]Z^ggVYVgh#BdgZd" YÉVfjZhiVeVgZaaVahhZjhgVYVgh#9ÉVa" iVcX^VYZaVegZhZcX^VYZZhZVeVgVid kZg!^i^hkZgn^bedgiVciidWZVg^cb^cY igVWVcYV!‚hbdai^bedgiVciiZc^gZc ZchjhgVYVgZh#EdgdigVeVgiZ!Zhbjn i]Vii]Zb^c^bjb]Z^\]ieZgb^iiZY XdbeiZfjZaÉVaijgVb†c^bVVjidg^ioVYV ^bedgiVciZiZcZgZcXjZciVfjZaVVaij" dkZgX^i^Zh^h&!%%%[ZZiVWdji(%% ‚hYZ&#%%%eZjh(%%bZigZhVegdm^" gVb†c^bVVjidg^oVYVZhYZ&#%%%e^Zh bZigZh# bVYVbZci# (%%bZigdhVegdm^bVYVbZciZ# '#GD96I<:H6B76C>B6AH '#GD96?:H8DC6C>B6A:H '#.

'( aVHjWYZaZ\VX^‹YZ<dkZgcYZaV<j|g" Y^ZciZVaVHjWYZaZ\VX^‹cYZ<dW^Zgcd XdciVXiYZiV^ah!hncdeh^hVcYYViZh Y^V8^k^a!^cY^XVci"]^YVYZhYZXdciVXiZ! YZaV<jVgYV8^k^a!^cY^XVcYdYVidhYZ l]ZcVgbhl^aaWZjhZY^cÒab^c\!Vh h^cdeh^^YViZhegZk^hiZhYZaÉZcgZ\^h" XdciVXid!h^cdeh^hn[ZX]VhegZk^hiVhYZ lZaaVhi]ZÒgZVgbhidWZjhZYbV`Z! igVbZci^aZhVgbZhfjZZh[VgVchZgk^g aV\gVWVX^‹cnaVhVgbVhfjZhZjhVg{c bdYZa!nZVg½VcYl]Zi]Zgdgcdii]Zn bVgXV!bdYZa!VcnYZ[VWg^XVX^‹½^h^ bVgXV!bdYZad!VŠdYZ[VWg^XVX^‹c### VgZgZVa#DcXZi]^heZgb^i]VhWZZc h‹cgZVahdcd#JcVkZ\VYVdWi^c\jYV nh^hdcgZVaZhdcd#JcVkZodWiZc^YV dWiV^cZY!ndjh]djaY^c[dgbi]ZWdYn aÉVjidg^ioVX^‹!XVacdi^ÒXVg"]dVaÉZci^iVi aVVjidg^oVX^‹c!YZWZg{cdi^ÒXVghZV i]VibVcV\ZhdgdeZgViZhi]Zh^iZd[ \ZhidgVYZaÉZheV^dcZhYjg|ViZgbZ aVZci^YVY\ZhidgVYZaZheVX^dYdcYZ i]ZÒabh]ddi!VhlZaaVhi]ZXdbeZ" aVÒabVX^‹^VaZhVjidg^iVihXdbeZiZcih hZaaZkVg{VXVWdaVÒabVX^‹cnVaVh iZciVji]dg^i^Zh^ci]ZeaVXZd[Òab^c\ YÉdci^cYg|aadXaÉZcgZ\^higVbZci<j|g" Vjidg^YVYZhXdbeZiZciZhYZaaj\VgZc 8^indgAdXVaEda^XZVcY$dgBdhhdh Y^VJgWVcV$Eda^X^VAdXVa^$dBdhhdh ZafjZhZgZVa^oVg{aV\gVWVX^‹c<jVg" YÉ:hfjVYgVcVi^dcVaeda^XZ# YÉ:hfjVYgV# Y^VJgWVcV$Eda^X†VAdXVan$dBdhhdh YÉ:hfjVYgV# BVg^ZCdZaaZEZiZgHZ]g'%%.>AB>C<L>I=.>G:6GBH >:MEADH>JH N:MEADH>KDH 6C9:MEADH>K:H AZhVgbZhÅYZidcVYdgZhdYZ[d" AVhVgbVhÅYZidcVYdgVhdYZ[d" ÅYZidcVYdgVhdYZ[d" YZidcVYdgVhdYZ[d" .:! '%& 6AIG:HC:8:HH>I6IH:HE:8>6AH$DIG6HC:8:H>969:H:HE:8>6A:H$DI=:GHE:8>6AG:FJ>G:B:CIH .($) (#GD96I<:H6B76GB:H (#GD96?:H8DC6GB6H (#. I=:6C6G8=>HIÉHL>.^gZVgbhÅl^i]WaVc`dgYjbbn \jZ^\ÅfjZhÉji^a^io^cZcZheZXiVXaZh \jZdÅfjZhZji^a^XZcZcZheZXi{Xjadh Vbbjc^i^dcÅjhZY^cejWa^Xh]dlh! eWa^Xh!ÒabVX^dchX^cZbVid\g|ÒfjZh! eWa^Xdh!ÒabVX^dcZhX^cZbVid\g{ÒXVh! Òabh]ddih!k^YZdgZXdgY^c\hdgh^b^aVg ZcgZ\^higVbZcihYZk†YZddh^b^aVgh \gVWVX^dcZhYZk†YZddh^b^aVgZhYZ" bjhiWZY^hVWaZYhdi]Vii]ZnXVccdi ]VcYÉZhiVg^cji^a^ioVYZh^cdhZgVeiZh WZg{cZhiVg^cji^a^oVYVhncdhZgVeiVh ÒgZa^kZVbbjc^i^dc#>[i]ZnVgZjhZY^c eZg[Zg[dXgZVa#H^Zh[VchZgk^gZcjc eVgVZa[jZ\dgZVa#H^hZji^a^oVcZc VcdgbValdg`^c\hiViZ!hjX]ÒgZVgbh ZhiVicdgbVaYZ[jcX^dcVbZci!VfjZh" jcZhiVYdcdgbVaYZ[jcX^dcVb^Zcid! XVcdcanWZjhZYidÒgZWaVc`XVgig^Y\Zh iZhVgbZhcdb‚hZhedYZcji^a^ioVg Y^X]VhVgbVhh‹adedYg{cjhVghZXdc VcYbjhiWZegdeZganYdXjbZciZY VbWXVgijimYZ[d\jZ^\^]VcYÉZhiVg XVgijX]dYZ[d\jZdnYZWZg{cZhiVgYZ" VXXdgY^c\idi]Z^ggZheZXi^kZXViZ\dgn# YZ\jYVbZciYdXjbZciVYZhhZ\dchaV W^YVbZciZYdXjbZciVYVhYZVXjZgYd hZkVXViZ\dg^V# XdchjXViZ\dg†V# IdjhZi]ZhZlZVedch!VeZgb^ibjhi WZdWiV^cZY[gdbi]Z<dkZgcbZci HJ79:A:<68>â9:<DK:GC EZg[ZghZgk^gVfjZhiZhVgbZhhÉ]VYZ EVgVji^a^oVgZhiVhVgbVh]VnfjZ HjW"9ZaZ\Vi^dcd[i]Z8^k^a<jVgY#I]Z 9:A6<J¿G9>68>K>A YZbVcVgaÉVjidg^ioVX^‹XdggZhedcZciV hda^X^iVgaVVjidg^oVX^‹cXdggZhedc" Veea^XVi^dc[dgi]^heZgb^ibjhihiViZ IZa#/ ().(*'%.Vm/ ()..(*'%..'' .

.%(*.>8>6AH D..($) )#GD96I<:H6B7JC>.&*&)+.DGB:H )#GD96?:H8DCJC>.DGB:H )#.((%%''.>8>6A:H >cdgYZgidÒabl^i]i]Zd[ÒX^Vajc^[dgbh <J¿G9>68>K>A EZggdYVgVbWjc^[dgbZhdÒX^VahYZah EVgVgdYVgXdcjc^[dgbZhdÒX^VaZhYZ d[i]ZY^[[ZgZcihZXjg^in[dgXZhd[8ViV" D.DGBH D.>8>6AJC>.>AB>C<L>I=D.:8IJG6HJE:G>DG fjVaZhcZXZhh^iVZabViZg^Va# XdcaVhZXjZcX^VeVgVaVfjZhZcZXZh^" WZjhZY# 9:EDA>8>69:86I6AJCN6 iVZabViZg^Va# IZa#/ ().-' ajcnV!XVaYZbVcVgfjZ]dVjidg^io^ 8ViVajŠV!]VnfjZhda^X^iVgaVVjidg^oV" [gdbi]ZVeegdeg^ViZWdYn#I]ZVeea^XV" egdidXdad5\jVgY^VX^k^a#dg\ aÉZci^iViXdggZhedcZci#:caVeZi^X^‹ X^‹cYZaVZci^YVYXdggZhedcY^ZciZ#:c i^dch]djaYYZhXg^WZi]ZbViZg^VaidWZ XVaYZiVaaVgZabViZg^VafjZhÉji^a^ioVg| aVeZi^X^‹cYZWZg{YZiVaaVghZZabViZg^Va jhZYjc^[dgbh!kZ]^XaZh½VcY^cXajYZ jc^[dgbZh!kZ]^XaZh½^^cXadjgZaVYViV fjZhZkVVji^a^oVgjc^[dgbZh!kZ]†Xj" i]ZYViZVcYi^bZhd[Òab^c\!egdYjX" ^Zah]dgVg^hYZgdYVi\Z!aZhYVYZhYZ adh###Z^cXaj^gaV[ZX]Vnadh]dgVg^dh i^dcXdbeVcnXdciVXiYZiV^ahVcYVc EDA>8>6C68>DC6A XdciVXiZYZaVegdYjXidgV^jcVhZeV" YZgdYV_Z!adhYVidhYZXdciVXidYZaV ZmXZgei[gdbi]ZhXg^eiXdciV^c^c\i]Z <67>C:I9:EG:BH6 gViVYZa\j^‹VbWaVhZf“ƒcX^VeZgVaV egdYjXidgVnjcVhZeVgViVYZa\j^‹c hZfjZcXZ[dgl]^X]i]^hbViZg^Va^hid 9:A6EG:.+ X^dchVaVegdYjXX^‹hZ\dchaZhhZkZh kZhijVg^d$ViigZoodejZYZcd[gZXZg ^ie\%%(5\ZcXVi#XVi cZXZhh^iVih# hdajX^dcZhVaVegdYjXX^‹c!hZ\caVh cZXZh^YVYZh# '%' .('. Cdb‚hZahBdhhdhYÉ:hfjVYgV^Va\jch Dcani]Z8ViVaVccVi^dcVaeda^XZBdh" \egZchV#_heX5eda^X^V#Zh XdhhdhYZaVEda^X^VAdXVad<j|gY^V H‹adadhBdhhdhYÉ:hfjVYgVnVa\jcdh hdhYÉ:hfjVYgVVcYXZgiV^cadXVadg JgWVcVYZXVYVbjc^X^e^edYZc! XjZgedhYZaVEda^X†VAdXVad<jVgY^V X^ineda^XZWdY^Zh^cidlchXVcaZcY hZ\dchY^hedc^W^a^iVi!XZY^gjc^[dgbZh JgWVcVYZXVYVbjc^X^e^dejZYZc!hZ" jc^[dgbh[dgÒab^c\!^[VkV^aVWaZ#>cVcn VaZhegdYjXidgZh#:cfjVahZkdaXVh! \chjY^hedc^W^a^YVY!XZYZgjc^[dgbZh XVhZ!i]ZaZVY^c\XdhijbZ$egde]^gZ BDHHDH9É:HFJ69G6 aZheg^cX^eVahbVgfjZhYZaad\jZgYZ VaVhegdYjXidgVh#:cXjVafj^ZgXVhd! ÒgbhXVcegdk^YZhdaji^dchVXXdgY^c\ 9:E6GI6B:CI9:EG:BH6 kZhijVg^$ViigZoodedYZcd[Zg^ghdaj" aVheg^cX^eVaZhbVgXVhYZVafj^aZgYZ idi]ZcZZYhd[i]ZegdYjXi^dc# IZa#/ ().>8>C69:EGDID8DA Y^kZghdhXdhhdhYZhZ\jgZiViV8ViV" adhY^[ZgZciZhXjZgedhYZhZ\jg^YVYZc adc^V!eZgb^hh^dcbjhiWZdWiV^cZY IZa#/ ().

=?IB79?ãD%H.=?IB79?ã%DEHC7J?L7OB.=KB7J?EDI7D:B.CDGB6I>K6! CDGB6I>K6! GJA:H6C9 A:<>HA68>â A:<>HA68>âC G:<JA6I>DCH! >9G:IH N9:G:8=DH A:<>HA6I>DC6C9 6J9>DK>HJ6AH 6J9>DK>HJ6A:H 6J9>DK>HJ6AG><=IH ( ( ( ) DEHC7J?L7?B.=?IB7J?ED .

VjcVcn!dcoZbZhdh^k^ci"^"cdjY^ZhkV^\YZX^Y^g[ZgaVeZaÕa†XjaVVaa|bViZ^m¼ »=VXZkZ^ci^dX]dVŠdh!igVWV_VcYdZcjcXVg\jZgd!YZhZbWVgfj‚edgkZoeg^bZgV Zc7VgXZadcV#=VXZdX]dVŠdhXdcdX†V?Vk^Zg7VgYZb#=VXZigZhVŠdhZbeZX‚VZhXg^W^gjcV ]^hidg^VXdc‚aZcbZciZ#=VXZYdhVŠdhk^h^i‚YZcjZkd7VgXZadcVXdcb^h]^_dh#=VXZjcVŠd! dcXZbZhZhnkZci^cjZkZY†VhYZX^Y†]VXZgaVeZa†XjaVVaa†b^hbd¼ »IlZcin"Z^\]inZVghV\d!>lVhldg`^c\dcVXVg\dWdVil]Zc>aVcYZY^c7VgXZadcV[dgi]Z Òghii^bZ#:^\]inZVghV\d!>bZi?Vk^Zg7VgYZb#I]gZZnZVghV\d!>hiVgiZYidlg^iZVhidgn l^i]]^b^cb^cY#IldnZVghV\d!>k^h^iZY7VgXZadcVV\V^cl^i]bnX]^aYgZc#DcZnZVg!ZaZkZc bdci]hVcYilZcin"c^cZYVnhV\d!>YZX^YZYidbV`Zi]ZÒabi]ZgZ¼ 6aZ_VcYgd<dco{aZo>Š{gg^ij 9^gZXidg^egdYjXidgZmZXji^j$9^gZXidgnegdYjXidgZ_ZXji^kd$9^gZXidgVcY:mZXji^kZEgdYjXZg 7^ji^[ja!'%%.Vkj^iVcnhkV^\Xdcƒ^mZg?Vk^Zg7VgYZb#.=?IB7J?ED CDGB6I>K6! CDGB6I>K6! GJA:H6C9 A:<>HA68>â A:<>HA68>âC G:<JA6I>DCH! >9G:IH N9:G:8=DH A:<>HA6I>DC6C9 6J9>DK>HJ6AH 6J9>DK>HJ6A:H 6J9>DK>HJ6AG><=IH ( ( ( ».=KB7J?EDI7D:B.=?IB79?ã%DEHC7J?L7OB. .) DEHC7J?L7?B.VigZhVcnhkV^\XdbZcVgV ZhXg^jgZjcV]^hiŒg^VeZchVciZcZaa#.Vk^ci"^"kj^iVcnh!fjVcigZWVaaVkVZcjckV^mZaaYZX|ggZ\V!kV^\YZhZbWVgXVgeZgeg^bZgV kZ\VYVV7VgXZadcV#.VYdhVcnhkV^\k^h^iVgjcVVaigVkZ\VYV7VgXZadcVVbW ZahbZjhÒaah#.=?IB79?ãD%H.

IO7:K7D7I )'( )$)$JH7DIFEHJ7D:9KIJECI ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ '&' IgVchedgiYZbViZg^VaYZgdYVi\Z '&' IgVchedgiZYZbViZg^VaYZgdYV_Z '&' IgVchedgid[ÒabegdYjXi^dcbViZg^Va Õ:cigZeV‰hdhbZbWgZhYZaVJ: Õ:cigZeV†hZhb^ZbWgdhYZaVJ: Õ7ZilZZc:JbZbWZghiViZh Õ:cigZeV‰hdhcdbZbWgZhYZaVJ:/ Õ:cigZeV†hZhcdb^ZbWgdhYZaVJ:/ Õ7ZilZZccdc":JXdjcig^Zh/ ZafjVYZgc6I6 ZaXjVYZgcd6I6 i]Z6I6XVgcZi '&( IgVchedgiYZeZaÕa†XjaV '&( IgVchedgiZYZeZa†XjaV '&( IgVchedgid[Òab '&) IgVchedgiYÉVc^bVah '&) IgVchedgiZYZVc^bVaZh '&) IgVchedgid[Vc^bVah ('+ )$*$7II.7K:?EL?IK7B?D:KIJHO 6J9>DK>HJ6AG><=IH ('& )$($FHE:K99?EDI.97D?ICEI:.IKFEHJ (&.)$+$B. ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ '&* GZhedchVW^a^iViX^k^a '&* GZhedchVW^a^YVYX^k^a '&* 8^k^aa^VW^a^in '&+ BViZg^VaZcgZ\^higVidcZ\Vi^j^VaigZh '&+ BViZg^Va\gVWVYddcZ\Vi^kdndigdh '&+ GZXdgYZYdgcZ\Vi^kZbViZg^Va VcYdi]Zgh ('.8dcigViVX^‹cYZeZghdcVaXdbjc^iVg^d '&.I ('+ )$*$I.=KHEI ('+ )$*$?DIKH7D9. =^g^c\b^cdgh '%* CDGB6I>K6>A:<>HA68>â$CDGB6I>K6NA:<>HA68>âC$G:<JA6I>DCH6C9A:<>HA6I>DC .I.IJH7D=.DJB7M ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ '&.CFBEOC. )$'$C.I ('& )$($FHE:K99?ED. )$'$C.8dcigVXiVX^‹YZeZghdcVacdXdbjc^iVg^ '&.=^g^c\:Jldg`Zgh '&. HVaji^hZ\jgZiViVahgdYVi\Zh '&.) CDGB6I>K6!A:<>HA68>â >9G:IH6J9>DK>HJ6AH CDGB6I>K6!A:<>HA68>âC N9:G:8=DH6J9>DK>HJ6A:H GJA:H6C9G:<JA6I>DCH! (&. =ZVai]VcYhV[Zindch]ddih '&.=?IB79?ãDB78EH7B ('.H7I ('& )$($<EH. HVajYnhZ\jg^YVYZcadhgdYV_Zh '&. HdX^VahZXjg^in '&.?=DFHE:K9J?EDI ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ '&% DÒX^cViZbedgVa '&% DÒX^cViZbedgVa '&% IZbedgVgnd[ÒXZ '&% DÒX^cVÒa^Va '&% DÒX^cVÒa^Va '&% 7gVcX]d[ÒXZ '&& 6hhdX^VX^‹VbWjcVegdYjXidgVadXVa '&& 6hdX^VX^‹cXdcjcVegdYjXidgVadXVa '&& 6hhdX^Vi^dcl^i]VadXVaegdYjXi^dc    XdbeVcn )'( )$)$JH7DIFEHJI?:K7D. 8dcigVXiVX^‹YZbZcdghYÉZYVi '&.)$+$B.=KH7D9. HZ\jg^YVYhdX^Va '&.=^g^c\cdc":Jldg`Zgh '&.9>7D?ICI A:<>HA6I>DC6C9 7B7?D:æIJH?77K:?EL?IK7B 7B7?D:KIJH?77K:?EL?IK7B <EHJ>.I:.7FEOE (&. )$'$IKFFEHJC.=?IB79?ãB78EH7B ('.I )'( )$)$JH7DIFEHJ.97D?IC. HZ\jgZiVihdX^Va '&.8dcigVXiVX^‹YZeZghdcVaXdbjc^iVg^ '&.NJH7D@.H. 8dcigViVX^‹cYZbZcdgZhYZZYVY '&.8dcigViVX^‹cYZeZghdcVacdXdbjc^iVg^d '&.)$+$.

JI (() )$-$:. >cYjhig^VaegdeZging^\]ih '(% 9gZihYÉ^bVi\Z '(% 9ZgZX]dhYZ^bV\Zc '(% >bV\Zg^\]ih '%+ .:. 9ZgZX]dhYZaegdYjXidg ''. 9gZiYZaVegde^ZiVi^cYjhig^Va ''.BÖB.H.$H. (() )$-$:H.H ((/ )$/$7BJH.9JK7B FHEF. 9gZihYZaegdYjXidg  ''. )$.BÊE8H77K:?EL?IK7B :.=?IJHE:.:7:?DJ.H.B7 ((.HH?=>JI ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ''.I:H.9>EI ((/ )$/$EJ>.$B.BB.=?IB79?ãD<?I97B ((& )$. )$.=?IB79?ã<?I97B ((& )$. )$.HJOH?=>JIH.†h^XVh>GE.$B.B7E8H77K:?EL?IK7B JE7K:?EL?IK7BMEHAI ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ''( 9gZihYÉVjidg ''( 9ZgZX]dhYZVjidg ''( 6ji]dgÉhg^\]ih ''+ 9gZihYZah^ciƒgegZih ''+ 9ZgZX]dhYZadh^ci‚gegZiZh ''+ EZg[dgbZghÉg^\]ih ''. EgdYjXZghÉg^\]ih  ((. 9ZgZX]dYZaVegde^ZYVY^cYjhig^Va ''.9JK7B FHEF?.=?IJ. ''' >bejZhidhdWgZaVGZciVYZaVh EZghdcVh.$H.) ((& )$.JI ((/ )$/$EJHEI:.$J>.†h^fjZh>GE.=?IJH.9>EI (() )$-$H?=>JI :.9JK7B FHEF?.?DJ.B7 ((.J7J?DJ.$J7NB7M ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ''% >bedhihdWgZ6Xi^k^iVih ''% >bejZhidhdWgZ6Xi^k^YVYZh ''% :Xdcdb^X6Xi^k^i^ZhIVm>6: :XdcŒb^fjZh>6: :Xdc‹b^XVh>6: ''& KVajZ6YYZYIVmK6I ''& >bedhihdWgZZaKVadg6[Z\^i>K6 ''& >bejZhidhdWgZZaKVadg6ŠVY^Yd ''' >cXdbZIVm>GE. ''' >bedhihdWgZaVGZcYV >K6 YZaZhEZghdcZh.B.

A:HK:JH9:AE6B6CD!Aaj†hBVg^V<“Zaa'%%- I=:6C6G8=>HIÉHL>. ) '%. CDGB6I>K6>A:<>HA68>â$CDGB6I>K6NA:<>HA68>âC$G:<JA6I>DCH6C9A:<>HA6I>DC .:!BVg^ZCdZaaZEZiZgHZ]g'%%.

dgbjai^"eVginXd" ^c[d#X^cZ5bXj#Zh [Zg^dgVa&%^aVb|m^bVcdedYg|Zm" XdegdYjXX^dcZhbjai^eVgi^YVh!aVeVgi^" egdYjXi^dch!i]Zb^c^bjbh]VgZ^h&% lll#bXj#Zh XZY^gYZa.)$' B:86C>HB:H9:HJEDGI AV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajcnV!b^i_VcVci AV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajŠV!bZY^VciZ I]Z<dkZgcbZcid[8ViVadc^V!i]gdj\] 6A6>C9åHIG>66J9>DK>HJ6A aÉ>chi^iji8jaijgVaYZaZh>cYhig^Zh8ja" Za>chi^ijid8jaijgVaYZaVh>cYjhig^Vh i]Z8ViVaVc>chi^ijiZ[dgi]Z8jaijgVa B:86C>HBDH9:6EDND ijgVah>8>8!^Za\dkZgcZheVcnda!b^i" 8jaijgVaZh>8>8!nZa\dW^ZgcdZh" >cYjhig^Zh>8>8!VcYi]ZHeVc^h]<d" 6A6>C9JHIG>66J9>DK>HJ6A _VcVciaÉ>chi^ijiYZaV8^cZbVid\gVÒV eVŠda!bZY^VciZZa>chi^ijidYZaV kZgcbZci!i]gdj\]i]Z>chi^ijiZd[8^" HJEEDGIB:8=6C>HBH ^aZh6gih6jY^dk^hjVah>866!YdcZc 8^cZbVid\gV[†VnYZaVh6giZh6jY^dk^" cZbVid\gVe]nVcYi]Z6jY^dk^hjVa6gih .)%& aVeVgi^X^eVX^‹b†c^bVcdedYg|hZg^c" hjXdhiZ#:cXVhdYZfjZhZigViZYZ i]ZXdhid[i]ZÒab#.%&.%% egZhX^cY^WaZfjZaVeZaÕa†XjaVdWi^c\j^Za EVgVedYZgWZcZÒX^VghZYZaVhVnjYVh 6c^cY^heZchVWaZXdcY^i^dc^cdgYZg [dbZciVk5\ZcXVi#XVi lll#\ZcXVi#XVi$XjaijgV$^X^X XZgi^ÒXViYZcVX^dcVa^iViZheVcndaV# YZZhiVh^chi^ijX^dcZh!ZhXdcY^X^‹c idWZcZÒi[gdbi]Z\gVcihVlVgYZY EZgiVaYÉdWiZc^g"ad!XVafjZaVegdYjX" ^begZhX^cY^WaZfjZaVeZa†XjaVdWiZc\V Wni]ZhZ^chi^iji^dch^hi]Vii]ZÒab X^‹Zhi^\j^eVgi^X^eVYVeZgjcVZbegZhV ZaXZgi^ÒXVYdYZcVX^dcVa^YVYZheVŠdaV# h]djaYdWiV^ci]ZXZgi^ÒXViZd[HeVc^h] ZheVcndaVZcjcVegdedgX^‹fjZedi EVgVdWiZcZgad!aVegdYjXX^‹ci^ZcZ cVi^dcVa^in#IdfjVa^[n[dgi]^hXZgi^ÒXViZ! dhX^aÕaVg!eZgeZaÕa†XjaV!YZa'%Va-% fjZZhiVgeVgi^X^eVYVedgjcVZbegZhV VHeVc^h]XdbeVcnbjhiWZ^ckdakZY >866 YZahZjegZhhjedhi#:cXVhfjZZh ZheVŠdaVZcjcVegdedgX^‹cfjZejZYZ ^ci]ZegdYjXi^dcidVegdedgi^dci]Vi IZa#/ ().&.%%% igVXi^YZXdegdYjXX^dchbjai^eVgi^YZh! dhX^aVg!edgeZa†XjaV!YZa'%Va-%YZ bVngVc\Z[gdb'%id-%eZgXZcid[ .&.%eZgXZci Va&%naVb{m^bVcdedYg{ZmXZYZg d[idiVaÒabXdhih# YZa.%YZaXdhiYZaVeZaÕa†XjaV# X^eVX^‹cb†c^bVcdedYg{hZg^c[Zg^dg eZgXZciVcYi]ZbVm^bjb.((&+'.Vm/ ().%YZaXdhiZYZaVeZa†XjaV# '%- .DGI=:6J9>DK>HJ6A>C9JHIGN hjedgiVaZhegdYjXX^dchVjY^dk^hjVah hjVaZh>866!d[gZXZchjVnjYVVaVh >866!egdk^YZhjeedgi[dgVjY^dk^hjVa VigVk‚hYZY^kZghZha†c^ZhYZhjWkZc" egdYjXX^dcZhVjY^dk^hjVaZhVigVk‚h egdYjXi^dchi]gdj\]kVg^djha^cZhd[ X^‹#EZgiVaYÉdeiVgVjcVhjWkZcX^‹ YZY^hi^ciVha†cZVhYZhjWkZcX^‹c#EVgV hjWh^Y^Zh#>cdgYZgidVeean[dg[jcY^c\ YZfjVahZkdaYZaZhYjZh^chi^ijX^dch! deiVgVjcVhjWkZcX^‹cYZXjVafj^ZgV [gdbZ^i]Zg^chi^iji^dc!i]ZegdYjXi^dc XVafjZaÉZbegZhVhdaÕa^X^iVciZhi^\j^ YZVbWVh^chi^ijX^dcZh!ZhcZXZhVg^d XdbeVcnbjhiÒghiWZgZ\^hiZgZYl^i] ^chXg^iVZcZagZ\^higZYÉZbegZhZh fjZaVZbegZhVhda^X^iVciZZhi‚^chXg^" i]ZVeegdeg^ViZWjh^cZhhgZ\^hiZg/i]Z XdggZhedcZci/ZaGZ\^higZYÉ:begZhZh iVZcZaXdggZhedcY^ZciZgZ\^higdYZ GZ\^hiZgd[6jY^dk^hjVa8dbeVc^Zhd[ 6jY^dk^hjVahYZ8ViVajcnVG:68YZ ZbegZhVh/ZaGZ\^higdYZ:begZhVh 8ViVadc^VGZ\^higZYÉ:begZhZh6jY^d" aÉ>8>8^$dZcZaGZ\^higZYÉ:begZhZh8^" 6jY^dk^hjVaZhYZ8ViVajŠVG:68YZa k^hjVahYZ8ViVajcnV!G:68^ci]ZXVhZ cZbVid\g|ÒfjZhYZaÉ>866!dfjZZhi^" >8>8n$dZcZaGZ\^higdYZ:begZhVh d[>8>8!VcY$dgi]Z>866GZ\^hiZgd[ \j^Ydb^X^a^VYVZcjcZhiVibZbWgZYZ 8^cZbVid\g{ÒXVhYZa>866!dW^ZcfjZ 8^cZbVid\gVe]^X8dbeVc^ZhGZ\^higd aVJc^‹:jgdeZVdYZaÉ:heV^:XdcŒb^X Zhi‚Ydb^X^a^VYVZcjcZhiVYdb^Zb" YZ:begZhVh8^cZbVid\g{ÒXVh!dg :jgdeZjVbWZhiVWa^bZcieZgbVcZci WgdYZaVJc^‹c:jgdeZVdYZa:heVX^d bjhiWZYdb^X^aZY^cV:jgdeZVcJc^dc V8ViVajcnVdVaVgZhiVYZaÉ:hiVi# :Xdc‹b^Xd:jgdeZdXdcZhiVWaZX^" BZbWZgHiViZdg^ci]Z:jgdeZVc:Xd" b^ZcideZgbVcZciZZc8ViVajŠVdZc cdb^XHeVXZ!l^i]eZgbVcZciegZb^" EZgedYZgWZcZÒX^Vg"hZYZahV_jih ZagZhidYZa:hiVYd# hZh^c8ViVadc^VdgZahZl]ZgZ^cHeV^c# >8>8 YÉVfjZhiZh^chi^ijX^dch!‚hXdcY^X^‹^b" IZa#/ ().%&.

 egZhjejZhididiVaYZaaVg\dbZigV_Z# '%.DGI=:6J9>DK>HJ6A>C9JHIGN .)$' :cZaXVhYZaÉ>8>8!eZgŒ!ZhYZbVcV :cZaXVhdYZa>8>8!cddWhiVciZ!hZ =dlZkZg!i]Z>8>8ValVnhgZfj^gZhV hZbegZjc'%YZeVgi^X^eVX^‹XViVaV" gZfj^ZgZZcidYdhadhXVhdhjc'% '%eZgXZci8ViVaVceVgi^X^eVi^dc^c cVZcaaVg\bZigVi\ZhX^cZbVid\g|ÒXh YZeVgi^X^eVX^‹cXViVaVcVZcaVg\dbZ" [ZVijgZÒabegdYjXi^dchl^i]WjY\Zid[ VbWjcegZhhjedhihjeZg^dgVahigZh igV_ZhX^cZbVid\g{ÒXdhXdcjcegZhj" (b^aa^dcZjgdhdgdkZgVcY*%eZgXZci b^a^dchYÉZjgdh!^jc*%eZgVahfjZ ejZhidhjeZg^dgVadhigZhb^aadcZhYZ [dgi]dhZl^i]adlZgWjY\Zih#>ci]Z iZcZcjcegZhhjedhi^c[Zg^dg#:cZa Zjgdh!njc*%eVgVadhfjZiZc\Vc XVhZd[IKbdk^Zh!dcanXd"egdYjXi^dch XVhYZahiZaZÒabhIKbdk^Zh!cdb‚h jcegZhjejZhid^c[Zg^dg#:cZaXVhdYZ ^cl]^X]i]Z8ViVaVcXdbeVcnVXXdjcih edYgVcVXXZY^gVaVhjWkZcX^‹aZhXd" adhiZaZÒabZhIKbdk^Zh!h‹adedYg{c [dgViaZVhi'%eZgXZcid[i]ZidiVa egdYjXX^dchZcaZhfjVahaVeVgi^X^eVX^‹ VXXZYZgVaVhjWkZcX^‹caVhXdegdYjX" WjY\ZiVgZZa^\^WaZidVeean[dg\gVcih# VaVegdYjXX^‹YZaÉZbegZhVXViVaVcV X^dcZhZcaVhfjZaVeVgi^X^eVX^‹cZc hdaÕa^X^iVcih^\j^VabZcnhYZa'%YZa aVegdYjXX^‹cYZaVZbegZhVXViVaVcV egZhhjedhiidiVaYZaaaVg\bZigVi\Z# hda^X^iVciZhZVVabZcdhYZa'%YZa :A<G:8D!>Vcc^hHbVgV\Y^h'%%. B:86C>HB:H9:HJEDGI6A6>C9åHIG>66J9>DK>HJ6A$B:86C>HBDH9:6EDND6A6>C9JHIG>66J9>DK>HJ6A$HJEEDGIB:8=6C>HBH.

CFEH7HOE<<?9.jgi]Zg^c[dgbVi^dc/ bViZ^megdXZY^bZcifjZidiVZbegZhV Zab^hbdegdXZY^b^ZcidfjZXjVafj^Zg i]ZhVbZegdXZYjgZVhVcndi]Zg 6<ÝC8>6IG>7JI¿G>6 YZcdkVXdchi^ijX^‹#:aeg^bZgeVh ZbegZhVYZcjZkVXdchi^ijX^‹c#:a cZlan[dgbZYXdbeVcn#I]ZÒghihiZe IZa#/ ().XdcZafjZ VaaiVmdWa^\Vi^dch#8dbeVc^Zhbjhi aZhdWa^\VX^dchig^Wji|g^ZhXdggZhed" ZhiVg{dWa^\VYdVXjbea^gaVhdWa^\V" jhZi]^hYdXjbZciidgZ\^hiZgjcYZg cZcih#6bWVfjZhiYdXjbZcihÉ]VYZ X^dcZhig^WjiVg^VhXdggZhedcY^ZciZh# i]ZHeVc^h]HdX^VaHZXjg^inhnhiZbVcY YdcVgYÉVaiVVah^hiZbVYZaVHZ\jgZiVi 8dcZhiZYdXjbZcidYZWZg{YVghZYZ [dgi]Z:Xdcdb^X6Xi^k^i^ZhIVm>6:Vi HdX^VaZheVcnda!^iVbW‚VaÉ^bedhi VaiVZcZah^hiZbVYZHZ\jg^YVYHdX^Va i]ZadXVaVji]dg^indg>caVcYGZkZcjZ hdWgZVXi^k^iVihZXdcŒb^fjZh>6:V ZheVŠda!niVbW^‚cZcZa^bejZhid WgVcX]^ci]Zidlcl]ZgZi]ZnVgZid aÉV_jciVbZcidVaVYZaZ\VX^‹YÉ=^hZcYV hdWgZVXi^k^YVYZhZXdc‹b^XVh>6:Zc XVggndjii]Z^gVXi^k^in# YZabjc^X^e^dc]V\^YÉZmZgX^gaVhZkV ZaVnjciVb^ZciddZcaVYZaZ\VX^‹cYZ VXi^k^iVi# =VX^ZcYVYZabjc^X^e^dZcZafjZkVnV VZ_ZgXZghjVXi^k^YVY# E<?9?D7<?B?7B E<?9?D7<?B?7B 8H7D9>E<<?9. EGD9J88>DC:H:MIG6C?:G6H EZg^chiVaÕaVg"hZegdk^h^dcVabZciV EVgV^chiVaVghZegdk^h^dcVabZciZZc IdhZijeiZbedgVg^an^cHeV^c!Vaa .DG:><CEGD9J8I>DCH aÉ:hiViZheVcnda!fjVahZkdaZbegZhV Za:hiVYdZheVŠda!XjVafj^ZgZbegZhV :jgdeZVcJc^dc:JegdYjXi^dcXdb" egdYjXidgVYZaVJc^‹:jgdeZVJ: egdYjXidgVYZaVJc^‹c:jgdeZVJ: eVc^ZhbjhiWZZciZgZY^ci]Z>caVcY hÉ]VYÉ^chXg^jgZVagZ\^higZYZaVYZaZ" YZWZg{^chXg^W^ghZZcZagZ\^higdYZaV GZkZcjZIVmGZ\^hiZgl^i]i]ZYdXj" \VX^‹YÉ=^hZcYVVbWaVYdXjbZciVX^‹ YZaZ\VX^‹cYZ=VX^ZcYVXdcaVYdXj" bZciVi^dcd[i]ZXdbeVcndgeZghdc YZaVhdX^ZiVideZghdcV[†h^XVfjZaV bZciVX^‹cYZaVhdX^ZYVYdeZghdcV gZegZhZci^c\i]Zb#DcXZi]^h]VhWZZc gZegZhZci^#JcXde[ZiV^mŒ!gZWg|jc [†h^XVfjZaVgZegZhZciZ#JcVkZoXjb" YdcZ!i]Znl^aagZXZ^kZViVm^YZci^ÒXV" cbZgdYÉ^YZci^ÒXVX^‹ÒhXVaC>.CFEH7B J.%&((**(( ‚hYdcVg"hZYÉVaiVXdbVhdX^ZiViVa eg^bZgeVhdZhYVghZYZVaiVXdbdhd" ^hidgZ\^hiZgVhVXdbeVcn^ci]Z lll#VZVi#Zh gZ\^higZXdggZhedcZci^VaVYZaZ\V" X^ZYVYZcZagZ\^higdXdggZhedcY^ZciZn Veegdeg^ViZgZ\^hiZgVcYVii]Z>caVcY X^‹YÉ=^hZcYVeZgdWiZc^gZacbZgd ZcaVYZaZ\VX^‹cYZ=VX^ZcYVeVgVdW" GZkZcjZd[ÒXZiddWiV^ci]ZiVm^YZci^" YÉ^YZci^ÒXVX^‹ÒhXVaC>.CFEH7B E<?9?D7J. B‚h^c[dgbVX^‹V/ EZgdWg^gjcVÒa^VaV:heVcnV!fjVahZkda EVgVVWg^gjcVÒa^VaZc:heVŠV!aVhegd" IddeZcVWgVcX]^cHeV^c!Vaa[dgZ^\c B{h^c[dgbVX^‹cZc/ egdYjXidgVZhigVc\ZgV]VYZhZ\j^gZa YjXidgVhZmigVc_ZgVhYZWZg{chZ\j^g egdYjXi^dcXdbeVc^Zhbjhi[daadl .0hZ\j^YVbZciZ!]VnfjZYVghZ gZ\^hiZgl^i]i]Z:Xdcdb^X6Xi^k^i^Zh VXi^k^iVihZXdcŒb^fjZh>6:XdggZhed" YZVaiVYZa^bejZhidhdWgZVXi^k^YVYZh IVm>6:[dgi]ZVXi^k^ini]Znl^h]id cZciVaÉVXi^k^iVifjZkja\j^YZhZckdaj" ZXdc‹b^XVh>6:XdggZhedcY^ZciZVaV jcYZgiV`ZVcY!ÒcVaan!l^i]i]ZHeVc^h] eVg!^ÒcVabZci]VYZYZbVcVgaÉVaiVV VXi^k^YVYfjZhZfj^ZgVYZhVggdaaVg!n HdX^VaHZXjg^inhnhiZb#I]ZXdbeVcn aVHZ\jgZiViHdX^Va#6fjZhiVZbegZhV ÒcVabZciZeZY^gZaVaiVZcaVHZ\jg^YVY l^aaWZ^cYZeZcYZci[gdbVaZ\Va!ÒhXVa ‚h^cYZeZcYZciYZhYZaejciYZk^hiV HdX^Va#:hiVZbegZhVZh^cYZeZcY^ZciZ VcYÒcVcX^Vaed^cid[k^Zl!VcYl^aaWZ aZ\Va!ÒhXVa^ÒcVcXZg^Zhi|hjW_ZXiVV YZhYZZaejcidYZk^hiVaZ\Va!ÒhXVan hjW_ZXiidXjggZciaZ\^haVi^dcVcYiVm aVcdgbVi^kVk^\Zci^VaXdbea^bZciYZ ÒcVcX^ZgdnZhi{hj_ZiVVaVcdgbVi^kV dWa^\Vi^dch# aZhdWa^\VX^dchig^Wji|g^Zh# k^\ZciZnVaXjbea^b^ZcidYZaVhdWa^" \VX^dcZhig^WjiVg^Vh# '&% .VcYbjhii]Zc[jaÒa VbWZafjVaZhiVg|dWa^\ViVXdbea^g YZ^YZci^ÒXVX^‹cÒhXVaC>. ea^YdY^X]dig{b^iZ!gZX^W^g{jccbZgd i^dccjbWZgC>.)$( EGD9J88>DCH:HIG6C<:G:H E<?9?D7J.0YZheg‚h iZcZgZacbZgdYZ^YZci^ÒXVX^‹cÒhXVa ÒXVi^dccjbWZgC>.#8dbeVc^Zhi]Zc hÉ]VYZYdcVgYÉVaiVYZaÉ^bedhihdWgZ C>.

dgZ^\cXdbeVc^Zhd[iZcVhhdX^ViZ hÉVhhdX^ZcVbWjcVegdYjXidgVadXVa _ZgVhhZVhdX^VcXdcjcVegdYjXidgV l^i]VadXVaegdYjXi^dcXdbeVcn _Vh^\j^b^i_VcVcijcVXdgYYZXdegd" adXVanVhZVbZY^VciZjcVXjZgYdYZ Z^i]ZgWnbZVchd[VXd"egdYjXi^dc YjXX^‹dW‚XdcigVXiVciZahhZjhhZg" XdegdYjXX^‹cdW^ZcXdcigViVcYdhjh V\gZZbZcidgWn_jhi]^g^c\i]Z^gegd" kZ^hXdbVegdYjXidgVYZhZgk^XZ#6^m†! hZgk^X^dhXdbdegdYjXidgVYZhZgk^XZ# YjXi^dchZgk^XZh#I]ZadXVaegdYjXi^dc aVegdYjXidgVadXVaZh[VgZhedchVWaZ 9ZZhiZbdYd!aVegdYjXidgVadXVahZ XdbeVcni]jhWZXdbZhgZhedch^WaZ YZaVegZegdYjXX^‹!ZaYZhZckdajeV" gZhedchVW^a^oVYZaVegZegdYjXX^‹c!Za [dgegdk^Y^c\i]ZhZhZgk^XZhYjg^c\ bZciYZagdYVi\Z^aVegdYjXX^‹YZa YZhVggdaadYZagdYV_ZnaVegdYjXX^‹c egZegdYjXi^dc!h]ddiVcYegdYjXi^dcd[ egd_ZXiZVaiZgg^idg^XViVa|# YZaegdnZXidZcZaiZgg^idg^dXViVa{c# i]Zegd_ZXi^c8ViVadc^V# EjZYZXdchjaiVghZZaa^hiVYdYZegdYjXidgVh 8]ZX`i]Za^hid[egdYjXi^dcXdbeVc^ZhWnineZ 8dchjaiZjaVaa^hiVYZegdYjXidgZhhZ\dch hZ\ci^edYZegdYjXX^‹cZcZaXVe†ijad) d[egdYjXi^dc^c8]VeiZg)Æ9^gZXidg^ZhÇdgdc i^ejhYZegdYjXX^‹VaXVe†ida)»9^gZXidg^h¼ »9^gZXidg^dh¼dZcaVlZW i]ZlZWh^iZlll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb dValZWlll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb Æ9^gZXidgnÇhZXi^dc hZXX^‹»9^gZXidg^¼ hZXX^‹c»9^gZXidg^d¼ A:HK:JH9:AE6B6CD!Aaj†hBVg^V<“Zaa'%%- '&& EGD9J88>DCH:HIG6C<:G:H$EGD9J88>DC:H:HIG6C?:G6H$.DG:><CEGD9J8I>DCH .)$( 8dchjaiZjaVaa^hiVYÉVhhZhhdg^ZhaZ\Vah EjZYZXdchjaiVghZZaa^hiVYdYZVhZhdg†Vh 8]ZX`i]Za^hid[aZ\VaXdchjaiVcXn^c VaXVe†ida)/»9^gZXidg^h¼dValZW aZ\VaZhZcZaXVe†ijad)/»9^gZXidg^dh¼ 8]VeiZg)/Æ9^gZXidg^ZhÇdgi]ZlZWh^iZ lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb dZcaVlZWlll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb hZXX^‹»9^gZXidg^¼ hZXX^‹c»9^gZXidg^d¼ Æ9^gZXidgnÇhZXi^dc 7IIE9?79?ã7C8 7IE9?79?ãD9ED 7IIE9?7J?EDM?J> KD7FHE:K9JEH7BE97B KD7FHE:K9JEH7BE97B 7BE97BFHE:K9J?ED9ECF7DO Hdk^ciaZhZbegZhZhZhigVc\ZgZh 8dc[gZXjZcX^V!aVhZbegZhVhZmigVc" .

FHE:K9J?EDC7J. oVgigZWVaahegd[Zhh^dcVah!XdbedYZc gZVa^oVX^‹cYZigVWV_dhegd[Zh^dcVaZh iVh`h!l]^X]bVnWZVjY^dk^hjVaegd_" .jgi]Zg^c[dgbVi^dcVWdjii]Z:J/ iŒc^V!.()&+.dgbZgNj\dh" EgZk^h^dchYÉVbea^VX^‹/6ci^\VGZe" aVk^VcGZejWa^Xd[BVXZYdc^V!8gdVi^V Wa^XV>j\dhaVkVYZBVXZYŒc^V!8gd|X^V EgZk^h^dcZhYZVbea^VX^‹c/6ci^\jV VcYIjg`Zn# ^Ijgfj^V# GZeWa^XVNj\dhaVkVYZBVXZYdc^V! 8gdVX^VnIjgfj†V# '#:cigZeV‰hdhcdbZbWgZh '#:cigZeV†hZhcdb^ZbWgdh '#7ZilZZccdc":JXdjcig^Zh/ 86B7G69:8DB:Gv YZaVJc^‹:jgdeZV/ZaFjVYZgc6I6 YZaVJc^‹c:jgdeZV/Za8jVYZgcd6I6 i]Z6I68VgcZi 9:76G8:ADC6 6k#9^V\dcVa!)*' :aFjVYZgc6I6hZgkZ^meZgigVhaaVYVg :a8jVYZgcd6I6h^gkZeVgVigVhaVYVg I]Z6I68VgcZi^hjhZYidigVchedgi %-%%+7VgXZadcV bZgXVYZg^Zh^Zfj^eVbZciheZggZVa^i" bZgXVcX†VhnZfj^eVb^ZcidheVgVaV \ddYhVcYZfj^ebZci[dgegd[Zhh^dcVa IZa#/ ().^caVcY^V!.C7J.H?7B JH7DIFEHJE<<?BC IG6CHEDGI:HN69J6C6H :.dgigVchedgiVcYXjhidbhWZilZZc ZcigZeV‰hdhYZaVJc^‹:jgdeZVJ:! VYjVcVhZcigZeV†hZhYZaVJc^‹c:j" :JXdjcig^Zhi]ZgZVgZcdÒhXVa[gdc" XVaiZc^gegZhZcifjZcdZm^hiZ^mZc gdeZVJ:!gZXdgYZbdhfjZcdZm^hiZc i^ZghVcYi]ZgZ[dgZi]ZgZVgZcdXdc" [gdciZgZhÒhXVah^fjZ!eZgiVci! [gdciZgVhÒhXVaZhnfjZ!edgiVcid! igdahdg[dgbVa^i^Zh[dgi]ZigVchedgid[ iVbedXcd]^]VXdcigdahc^[dgbVa^iVih iVbedXd]VnXdcigdaZhc^[dgbVa^YVYZh bViZg^Va#CZkZgi]ZaZhh!^i^hVYk^hVWaZ k^cXjaVihVbWZaigVchedgiYZbViZg^Va# k^cXjaVYVhXdcZaigVchedgiZYZbViZ" idbV`ZVXjhidbhYZXaVgVi^dc[dg IVcbViZ^m!‚hgZXdbVcVWaZ[ZgjcV g^Va#CddWhiVciZ!hZgZXdb^ZcYV]VXZg i]ZbViZg^VaigVchedgiZY^cdgYZgid YZXaVgVX^‹VaVYjVcVXdggZhedcZci jcVYZXaVgVX^‹cZcaVVYjVcVXdggZh" ZchjgZaZ\VaXdkZgV\Z# hdWgZZabViZg^VaigVchedgiViVbWk^hiV edcY^ZciZhdWgZZabViZg^VaigVchedg" Vedhh^WaZhXdWZgijgZhaZ\Vah# iVYd!Xdck^hiVhVedh^WaZhXdWZgijgVh I]Z:JBZbWZgHiViZhVgZ/6jhig^V! aZ\VaZh# 7Za\^jb!7ja\Vg^V!8negjh!8oZX] EV‰hdhbZbWgZhYZaVJ:/6aZbVcnV! GZejWa^X!9ZcbVg`!:hidc^V!.)$) IG6CHEDGIH>9J6C:H JH7DIFEHJ:.%'))-)).^caVcY! B‚h^c[dgbVX^‹hdWgZaVJ:/ ¿jhig^V!7ƒa\^XV!7ja\|g^V!9^cVbVgXV! EV†hZhb^ZbWgdhYZaVJ:/6aZbVc^V! .gVcX^V!<gZX^V!=jc\g†V! Edgij\Va!GdbVc^V!HadkV`^V!HadkZc^V! AjmZbWjg\!BVaiV!EV‰hdh7V^mdh!Ed" >gaVcYV!>iVa^V!AZidc^V!A^ijVc^V! HeV^c!HlZYZcVcYi]ZJc^iZY@^c\" aŒc^V!Edgij\Va!GZ\cZJc^i!GZeWa^XV AjmZbWjg\d!BVaiV!EV†hZh7V_dh!Ed" Ydb# ImZXV!GdbVc^V!HjƒX^V^M^egZ# adc^V!Edgij\Va!GZ^cdJc^Yd!GZeWa^XV 8]ZXV!GjbVc†V!HjZX^Vn8]^egZ# 8VcY^YViZXdjcig^Zh/.C7J.HE:7@.gVcV!<gƒX^V!=dc" :hadkVfj^V!:hadkZc^V!:heVŠV!:hidc^V! Wdjg\!BVaiV!CZi]ZgaVcYh!EdaVcY! lll#ZjgdeV#Zj \g^V!>gaVcYV!>i|a^V!AZiŒc^V!A^ij|c^V! .:.(%& hZgZahVjY^dk^hjVah# XdbdhdcadhVjY^dk^hjVaZh# ZXih# lll#XVbWgVWXc#Zh AV8VbWgVYZ8dbZg^>cYhig^V AV8{bVgVYZ8dbZgX^dZ>cYjhig^V I]Z8]VbWZgd[8dbbZgXZVcY>cYjh" dZahZjZfj^kVaZciVXVYVeV†hd dhjZfj^kVaZciZZcXVYVeV†hdaVh igndg^ihZfj^kVaZci^cZVX]Xdjcign aZhV\ƒcX^ZhYÉ^bedgiVX^‹^Zmedg" V\ZcX^VhYZ^bedgiVX^‹cnZmedgiVX^‹c dg^bedgi"ZmedgiV\ZcX^Zhl^aa^hhjZ '&' .Vm/ ().^ca|cY^V!.HE:7J=.H?7B IG6CHEDGI6C98JHIDBH &#:cigZeV‰hdhbZbWgZhYZaVJc^‹ &#:cigZeV†hZhb^ZbWgdhYZaVJc^‹c &#7ZilZZc:jgdeZVcJc^dc:J :jgdeZVJ: :jgdeZVJ: BZbWZgHiViZh EZafjZ[VVahigVchedgih^aZhYjVcZh EdgadfjZhZgZÒZgZVigVchedgiZhn .gVcXZ!<ZgbVcn!<gZZXZ!=jc\Vgn! B{h^c[dgbVX^‹chdWgZaVJ:/ :hadk|fj^V!:hadkƒc^V!:heVcnV!:h" 6jhig^V!7‚a\^XV!7ja\Vg^V!9^cVbVgXV! >gZaVcY!>iVan!AVik^V!A^i]jVc^V!AjmZb" . :.H?7B JH7DIFEHJ.

F.+ iZgg^idg^YjVcZgYZaVJ:cdgZfjZgZ^m YZaiZgg^idg^dVYjVcZgdYZaVJ:cd gZfj^gZVc6I68VgcZi!ZmXZeiidVcY ^c[d5XhXVbVgVh#Zh FjVYZgc6I6!ZmXZeiZVaV8dbjc^iVi gZfj^ZgZ8jVYZgcd6I6!ZmXZeidZcaV [gdbi]Z6jidcdbdjh8dbbjc^ind[ lll#XVbVgVh#dg\ 6jiŒcdbV8Vc|g^V!8ZjiV^BZa^aaV# 8dbjc^YVY6ji‹cdbVYZaVh>haVh8V" i]Z8VcVgn>haVcYh!8ZjiVVcYBZa^aaV# cVg^Vh!8ZjiVnBZa^aaV# JH7DIFEHJ:.:.F.Bß9KB7 JH7DIFEHJE<<?BC :aigVchedgiYZbViZg^VaX^cZbVid" :aigVchedgiZYZbViZg^VaX^cZbVid" IgVchedgi^c\eg^ciZYdgYZkZadeZYÒab \g|ÒX^begZhh^dcVidgZkZaVieVhhV \g{ÒXd^begZh^dcVYddgZkZaVYdeVhV bViZg^VaValVnh^ckdakZhVcZmedgi hZbegZeZgjcegdX‚hYÉZmedgiVX^‹# h^ZbegZedgjcegdXZhdYZZmedgiV" egdXZhh#:kZc^[i]ZÒab^heg^ciZY :cXVgVfjZaVeZaÕa†XjaVhÉ^begZhh^dc^ X^‹c#6jcfjZaVeZa†XjaVhZ^begZh^dcZ dgYZkZadeZY^cHeV^c!i]Zedh^i^kZh! dZhgZkZa^VaÉ:hiViZheVcnda!Zah dhZgZkZaZZcZa:hiVYdZheVŠda!adh cZ\Vi^kZhVcYk^YZdh^cfjZhi^dcbjhi edh^i^jh!ZahcZ\Vi^jh^Zahk†YZdhXdg" edh^i^kdh!cZ\Vi^kdhnk†YZdhXdggZh" WZhZciWVX`idi]ZXdjcignd[dg^\^c gZhedcZcihhÉ]VcYZgZZck^VgVaeV†h edcY^ZciZhYZWZchZggZZck^VYdhVa VhgZ"ZmedgiZYbViZg^Va#>[i]ZÒab]Vh YÉdg^\ZcZcgƒ\^bYZgZZmedgiVX^‹ eV†hYZdg^\ZcZcg‚\^bZcYZgZZm" cdiWZZcYZkZadeZY^cHeV^c!VcdiZ^c h^beaZ#:cXVhfjZaVeZaÕa†XjaVcd edgiVX^‹ch^beaZ#:cXVhdYZfjZaV :c\a^h]h]djaYWZViiVX]ZY!hiVi^c\/ hÉ]V\^gZkZaViVaÉ:hiViZheVcnda!XVa eZa†XjaVcd]VnVh^YdgZkZaVYVZcZa Æ9dcdideZcÇVcYÆ9dcdiM"gVnÇ# edhVg"]^jcVcdiVZcVc\aƒhfjZY^\j^ :hiVYdZheVŠda!iZcYg{fjZaaZkVgjcV »9dcdideZc¼Cd]ddWg^j^»9dcdi cdiVZc^c\a‚hXdcZaiZmid»9dcdi M"gVn¼Cd]dZmedhZjVgV^\hM# deZc¼»CdVWg^g¼n»9dcdiM"gVn¼ »CdZmedcZgVgVndhM¼# '&( IG6CHEDGIH>9J6C:H$IG6CHEDGI:HN69J6C6H$IG6CHEDGI6C98JHIDBH .%'&%%%.BÖBß9KB7 JH7DIFEHJ.jgi]Zg^c[dgbVi^dcVWdjijh^c\ X^‹!eZggZhedcYgZVaZhgZXaVbVX^dch YZgVaVhgZXaVbVX^dcZhYZVYjVcVh d[i]ZbZgX]VcY^hZ!VhZhiVWa^h]ZYWn i]Z6I68VgcZi/ YZYjVcZhZhigVc\ZgZhfjZZhej\j^c ZmigVc_ZgVhfjZejZYVcYZg^kVghZYZa ZVX]YZhi^cVi^dcXdjcign# 8DCH:?DHJE:G>DG9:8ÛB6G6H YZg^kVgYZaɐhYZaFjVYZgc6I6# jhdYZa8jVYZgcd6I6# 9:8DB:G8>D!>C9JHIG>6 I]ZbdkZbZcid[\ddYh^ch^YZi]Z NC6K:<68>âC9::HE6x6 :abdk^bZciYZbZgXVYZg^ZhY^cigZYZa :abdk^b^ZcidYZbZgXVcX†VhYZcigd :JXjhidbhVcYZmX^hZVgZVYdZhcdi IZa#/ ().)$) iVX^‹igVb^iZcVfjZhiYdXjbZci igVb^iVcZaYdXjbZcidfjZeZgb^iZ i]Z8VgcZi!l]^X]ZcVWaZhi]ZiZbed" fjZeZgbZiZmedgiVgbZgXVYZg^Zh ZmedgiVgbZgXVcX†VhYZbVcZgViZb" gVgnZmedgid[Zfj^ebZcidgbZgX]Vc" YZbVcZgViZbedgVahjWhi^ij^ciZah edgVanfjZhjhi^ijnZadhYdXjbZcidh Y^hZ!gZeaVX^c\hiViZ^bedgiVcYZmedgi YdXjbZcihZhiViVahYÉZmedgiVX^‹ ZhiViVaZhYZZmedgiVX^‹cZ^bedgiV" XZgi^ÒXViZh#I]ZVYkVciV\Zhd[jh^c\ ^^bedgiVX^‹#:cigZZahVkVciVi\Zh X^‹c#:cigZaVhkZciV_VhYZji^a^oVgZa i]Z6I68VgcZi^cXajYZh^bea^[n^c\ YÉji^a^ioVgZaFjVYZgc6I6hÉ^cXadjZc 8jVYZgcd6I6hZ^cXajnZcaVV\^a^oV" VcYheZZY^c\jeXjhidbh[dgbVa^i^Zh! aÉV\^a^iVX^‹YZahig|b^ihYjVcZgh!Za X^‹cYZadhig{b^iZhVYjVcZgdh!ZaWV_d adlZgXdhiVcYi]Zedhh^W^a^ind[igVkZa" WV^mXdhi^aVedhh^W^a^iViYZk^Vi_VgV XdhiZnaVedh^W^a^YVYYZk^V_VgVkVg^dh a^c\idbdgZi]VcdcZXdjcignl^i]i]Z Y^kZghdheV‰hdhVbWZabViZ^mYdXj" eV†hZhXdcjchdadYdXjbZcid# hVbZYdXjbZci# bZci# :hdWa^\Vidg^dYZedh^iVgjcVkVadjc >cdgYZgidbZZiVcnXaV^bh[gdb whdWa^\Vidg^YZ^mVgjcVkVadjcmZX X]ZfjZWVcXVg^dZcaVYZaZ\VX^‹cYZaV [dgZ^\cXjhidbhi]VibVnVg^hZ[gdb WVcXVg^VaVYZaZ\VX^‹YZaVXVbWgVeZg X{bVgVedgjc^bedgiZegdedgX^dcVa jhZd[i]Z6I68VgcZi!V\jVgVciZZ B‚h^c[dgbVX^‹hdWgZaɐh jc^bedgiZcXdchdc|cX^VVbWZakVadg VakVadgbViZg^Va^cY^XVYdZcigZjc'* dgWVc`X]ZfjZbjhiWZYZedh^iZY^c YZaFjVYZgc6I6/ B{h^c[dgbVX^‹chdWgZZajhd YZabViZg^Va^cY^XViZcigZjc'*^jc njc&%%!hZ\cadZhiVWaZX^Ydedg i]Z8]VbWZgd[8dbbZgXZ[dgVhjb YZa8jVYZgcd6I6/ &%%!hZ\dchÒm^XVYVeV†hYZYZhi^cV" XVYVeV†hYZYZhi^cd!VÒcYZgZhedc" kVgn^c\[gdb'*id&%%d[i]ZkVajZ .

:.7VgXZadcV igVchedgiYÉVc^bVahYZXdbeVcn^VfjZ hjegde^ZYVY!Zchjhegde^dhkZ]†Xjadh WZadc\idi]Zb^ci]Z^gdlckZ]^XaZh IZa#/ ().)$) JH7DIFEHJ:Ê7D?C7BI JH7DIFEHJ.((%)+.*(+- (). edgiZYZVc^bVaZhYZXdbeVŠ†VfjZ ]Vja^Zgh# lll'%#\ZcXVi#XVi$edgiVa$h^iZ$96G kVnVcVXdbeVŠVYdhedghjhYjZŠdh# H:GG6AADC<6!:hiZkZGdk^gV'%%.Vm/ ().ddYVcYGjgVa EZgdWiZc^gaÉVjidg^ioVX^‹YZaÉZci^iVi GjgVa96G# 6Xi^dc96G# B6GB"B>C>HI:G>D9:B:9>D XdbeZiZciXVafjZZahaadXhYZegd" 6B7>:CI:NB:9>DGJG6A XZYƒcX^V^YZhi^cVX^‹!Zahb^i_VchYZ EVgVdWiZcZgaVVjidg^oVX^‹cYZaV >cdgYZgiddWiV^cVji]dg^hVi^dc[dgi]Z NB6G>CD igVchedgi^ZahigVchedgi^hiZhZhi^" Zci^YVYXdbeZiZciZ!adhaj\VgZhYZ igVchedgid[Vc^bVah[gdbi]ZXdbeZ" IZa#/ ().I JH7DIFEHJE<7D?C7BI AV^bedgiVX^‹^aÉZmedgiVX^‹YÉVc^bVah AV^bedgiVX^‹cnaVZmedgiVX^‹cYZ I]ZXdbeZiZciVji]dg^ingZ\VgY^c\i]Z ZcigZeV‰hdhcdXdbjc^iVg^h‚hXdbeZ" Vc^bVaZhZcigZeV†hZhcdXdbjc^iV" ^bedgiVcYZmedgid[a^kZVc^bVahWZ" iƒcX^VYZaB^c^hiZg^YZBZY^6bW^Zci^ g^dhZhXdbeZiZcX^VYZaB^c^hiZg^d ilZZccdc":JXdjcig^Zh^hi]ZHeVc^h] BZY^GjgVa^BVg†B6GB#:cXVhfjZ YZBZY^d6bW^ZciZnBZY^dGjgVan B^c^hignd[i]Z:ck^gdcbZciVcYGjgVa ZaigVchedgiYÉVc^bVahh^\j^VaÉ^ciZg^dg BVg^cdB6GB#:cZaXVhdYZfjZZa VcYBVg^cZ6[[V^ghB6GB#GZ\VgY^c\ YZaVJc^‹:jgdeZV!ZaeZgb†hYZeƒc igVchedgiZYZVc^bVaZhhZZ[ZXiZ i]ZigVchedgid[Vc^bVahl^i]^ci]Z YZa9ZeVgiVbZciYÉ6\g^XjaijgV!6a^" ZcZa^ciZg^dgYZaVJc^‹c:jgdeZV!Za :jgdeZVcJc^dc!eZgb^ihbjhiWZdW" bZciVX^‹^6XX^‹GjgVa96G# eZgb^hdYZeZcYZg{YZa9ZeVgiVbZcid iV^cZY[gdbi]Z8ViVaVc<dkZgcbZci YZ6\g^XjaijgV!6a^bZciVX^‹cn6XX^‹c B^c^hignd[6\g^XjaijgZ!.') \j^cXdggZXiVbZcigZ\^higVih^VbW egdXZYZcX^VnYZhi^cd!adhbZY^dhYZ iZciVji]dg^in!i]ZeaVXZd[dg^\^cVcY .*.Vm/ ().%% kV\^cVXdbeVcnVihYZahhZjhVbdh# nh^c{c^bdYZajXgd!Vh†XdbdZaigVch" VcYcdi[dgegdÒi!VgZgZ\VgYZYVh .&().*)&' aVfjVa^ÒXVX^‹hVc^i|g^VcZXZhh|g^V0 igVchedgiZnadhigVchedgi^hiVhYZWZg{c YZhi^cVi^dc!bZVchd[igVchedgiVcY lll#bVgb#Zh V^m†bViZ^mXVafjZZahVc^bVah]V\^c Ò\jgVgXdggZXiVbZciZgZ\^higVYdhn ]Vja^ZgbjhiVaaWZYjangZ\^hiZgZYVcY eVhhVijcXdcigdakZiZg^cVg^^fjZ XdcaVXVa^ÒXVX^‹chVc^iVg^VcZXZhVg^V0 ]daYi]ZcZXZhhVgn]ZVai]XZgi^ÒXViZh0 h^\j^cegƒk^VbZci^YZci^ÒXVih# Vh^b^hbd!adhVc^bVaZhYZWZg{c]VWZg bdgZdkZg!i]ZVc^bVahbjhiVahdeVhh hjeZgVYdjcXdcigdakZiZg^cVg^dnhZg kZiZg^cVgn^cheZXi^dcVcYh]djaYWZ CdiZcZcaVXdch^YZgVX^‹YZigVch" egZk^VbZciZ^YZci^ÒXVYdh# egZk^djhan^YZci^ÒZY# 96G"9:E6GI6B:CI9É6<G>8JA" edgi^hiZhZahgVbVYZgh^aZheZghdcZh IJG6!6A>B:CI68>â>688>âGJG6A! _jg†Y^fjZhfjZigVchedgi^cVc^bVahYZ Cd\doVcYZaVXdch^YZgVX^‹cYZigVch" CZ^i]ZgdlcZghigVchedgi^c\i]Z^g <:C:G6A>I6I9:86I6AJCN6 <gVcK^VYZaZh8dgih8ViVaVcZh! aVhZkVegde^ZiVi!VahhZjhegde^hkZ]^" edgi^hiVhadh\VcVYZgdhnaVheZghdcVh dlceZihcdghidX`WgZZYZghVcY +&'"+&) XaZh^hZchZ|c^bYZajXgZ!V^m†XdbZa _jg†Y^XVhfjZigVchedgiZcVc^bVaZhYZ XdbeVc^ZhigVchedgi^c\Vc^bVahi]Vi %-%%. '&) .7D?C7B.&().((%)+.&().%.

IFEDI78?B?J7J9?L?B H.^\jZgVh'%%- '&* 6HH:<JG6C8:H$H:<JGDH$>CHJG6C8: .IFEDI78?B?:7:9?L?B 9?L?BB?78?B?JO AÉVhhZ\jgVcVYZgZhedchVW^a^iViX^k^a :ahZ\jgdYZgZhedchVW^a^YVYX^k^a 8^k^aa^VW^a^in^chjgVcXZXdkZghVcnedh" XdWgZ^mZahedhh^WaZhYVcnhfjZZa XjWgZadhedh^WaZhYVŠdhfjZZaeZg" h^WaZYVbV\Zi]ZeZdeaZldg`^c\dcV eZghdcVafjZigZWVaaVZcjcVegdYjX" hdcVafjZigVWV_VZcjcVegdYjXX^‹c egdYjXi^dcbVnXVjhZidi]^gYeVgi^Zh# X^‹ediXVjhVgViZgXZgZheZghdcZh# ejZYVXVjhVgViZgXZgVheZghdcVh# I]Z^chjgVcXZeda^XnXVcWZiV`Zcdji AÉVhhZ\jgVcVZhediigVb^iVgiVci :ahZ\jgdhZejZYZigVb^iVgZcjcV l^i]Z^i]ZgVadXVadgV[dgZ^\cXdb" ZcjcVZbegZhVadXVaXdbZcjcV ZbegZhVadXVadZmigVc_ZgV#whiZi^ZcZ eVcn#I]Zeda^XnbjhiXdkZgi]ZeZg^dY YÉZhigVc\ZgV#6fjZhiV]VYZhZgk^\Zci fjZZhiVgk^\ZciZYZhYZZa^c^X^dYZ [gdbi]ZhiVgid[egdYjXi^dcidi]ZZcY YZhfjZXdbZcX^aVegdYjXX^‹ÒchfjZ aVegdYjXX^‹c]VhiVaVÒcVa^oVX^‹cYZa d[edhiegdYjXi^dc!VcY^hXdbejahdgn VXVW^ZaegdX‚hYZedhiegdYjXX^‹!^‚h egdXZhdYZedhegdYjXX^‹c!nZhdWa^\V" dcVaah]ddih# dWa^\ViŒg^VZcidihZahgdYVi\Zh# idg^dZcidYdhadhgdYV_Zh# A6B6G>'!G^XVgY.)$* :caÉ|bW^iYZaVegdYjXX^‹VjY^dk^hjVa :cZa{bW^idYZaVegdYjXX^‹cVjY^dk^" >ci]ZÒZaYd[VjY^dk^hjVaegdYjXi^dc! 6HH:<JG6C8:H ‚hgZXdbVcVWaZigZWVaaVgVbWZb" hjVa!hZgZXdb^ZcYVigVWV_VgXdcZb" ^i^hVYk^hVWaZidldg`l^i]^chjgVcXZ H:<JGDH egZhZhYÉVhhZ\jgVcXZh]VW^ijVYZhV egZhVhYZhZ\jgdh]VW^ijVYVhVigViVg XdbeVc^Zhi]ViVgZVXXjhidbZYid >CHJG6C8: igVXiVgVbWVfjZhiV^cYhig^V#IdiV XdcZhiV^cYjhig^V#IdYVegdYjXX^‹c YZVa^c\l^i]i]Z^cYjhign#6aaegdYjX" egdYjXX^‹]VYZiZc^gjcVVhhZ\jgVcV YZWZXdciVgXdcjchZ\jgdfjZXjWgV i^dchbjhiWZegdk^YZYl^i]^chjgVcXZ fjZXdWgZ^m^Zahg^hXdhegde^h#=VW^" adhg^Zh\dhegde^dh#=VW^ijVabZciZ! XdkZg^c\i]Z^gdlca^VW^a^in#IddWiV^c ijVabZci!eZgedYZgdWiZc^gYZiZgb^" eVgVedYZgdWiZcZgYZiZgb^cVYdh XZgiV^ch]ddi^c\eZgb^ih!bdgZdkZg! cViheZgb^hdhYZgdYVi\Z‚hcZXZhhVg^ eZgb^hdhYZgdYV_ZZhcZXZhVg^dfjZaV egdYjXZghVgZd[iZcgZfj^gZYidegdkZ fjZaVegdYjXidgVYZbdhig^fjZ]VigV" egdYjXidgVYZbjZhigZfjZ]VigVb^iV" i]Vii]Zn]VkZiV`Zcdjii]ZVeegd" b^iViXdggZXiVbZciaÉVhhZ\jgVcV# YdXdggZXiVbZciZZahZ\jgd# eg^ViZ^chjgVcXZ# H.

=7J?K?7BJH.H?7B7D:EJ>.)$* C7J.:!BVg^ZCdZaaZEZiZgHZ]g'%%.=?IJH7J C7J.9EH:.=7J?L.H?7B.I ED. ED.H?7B=H787:E H.HI =^]VVaigZhi^ejhYZbViZg^Vahhjh" :m^hiZcdigdhi^edhYZbViZg^VaZhhjh" I]ZgZVgZbVcnineZhd[^chjgVcXZ XZei^WaZhYZhZgVhhZ\jgVihVaaaVg\ XZei^WaZhYZhZgVhZ\jgVYdhVadaVg\d i]ViXVcWZiV`ZcdjidkZgi]ZXdjghZ YZidijcegdX‚hYZegdYjXX^‹#:c YZidYdjcegdXZhdYZegdYjXX^‹c#:c d[VegdYjXi^dcegdXZhh#I]ZhZ^cXajYZ VfjZhihZci^i!ZhedYZcVhhZ\jgVgZah ZhiZhZci^Yd!ejZYZcVhZ\jgVghZadh ^chjgVcXZV\V^chiedhh^WaZYVbV\Z edhh^WaZhYVcnhdaVeƒgYjVYZabV" edh^WaZhYVŠdhdaVe‚gY^YVYZabViZg^Va iddgadhhd[gZXdgYZYbViZg^VaYjg^c\ iZg^VaZcgZ\^higViYjgVciZagdYVi\Z! \gVWVYdYjgVciZZagdYV_Z!ZaigVchedgiZ Òab^c\!igVchedgidgedhiegdYjXi^dc ZaigVchedgidaVedhiegdYjXX^‹!V^m† daVedhegdYjXX^‹c!niVbW^‚cadhYZ" VcYV\V^chihZih!XdhijbZhVcYdi]Zg XdbiVbW‚ZahYZXdgVih!ZahkZhi^ih^ XdgVYdh!kZhijVg^dnYZb{hVXXZhdg^dh# egdeh#>chjgVcXZXVcVahdWZiV`Zcdji aVgZhiVYÉVXXZhhdg^h#EZgbdi^jhYZ Edgbdi^kdhYZegZkZcX^‹c!iVbW^‚c V\V^chijc[VkdjgVWaZlZVi]ZgXdcY^" egZkZcX^‹!iVbW‚ZhedYZc\Zhi^dcVg ejZYZc\Zhi^dcVghZhZ\jgdheVgVXVhdh i^dch![dgi]ZX^gXjaVi^dcd[XVghVcY VhhZ\jgVcXZheZgh^aZhXdcY^X^dch YZXdcY^X^dcZhXa^bVida‹\^XVhYZh[V" di]ZgbZVchd[bdidgigVchedgi!VcY Xa^bVidaŒ\^fjZhh‹cYZh[VkdgVWaZh! kdgVWaZh!aVX^gXjaVX^‹cYZVjidb‹k^aZh V\V^chiVXX^YZcihidi]ZXVhiVcYXgZl# eZgVaVX^gXjaVX^‹YZXdimZh^VaigZh ndigdhbZY^dhYZigVchedgiZgdYVYd! b^i_VchYZigVchedgigdYVih!^eZg neVgVedh^WaZhVXX^YZciZhfjZejZYV edhh^WaZhVXX^YZcihfjZej\j^eVi^g hj[g^gZaZfj^ed]jbVcd# aÉZfj^e]jb|# 8dchjaiZjaVaa^hiVYÉZbegZhZhVhhZ\jgVYdgZh EjZYZXdchjaiVghZZaa^hiVYdYZZbegZhVh 8]ZX`i]Za^hid[^chjgVcXZXdbeVc^Zh VaXVe†ida)»9^gZXidg^h¼dValZW VhZ\jgVYdgVhZcZaXVe†ijad)»9^gZXidg^h¼ ^c8]VeiZg)Æ9^gZXidg^ZhÇdgdci]ZlZWh^iZ lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb dZcaVlZWlll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb lll#WXcXViÒabXdbb^hh^dc#Xdb hZXX^‹»9^gZXidg^¼ hZXX^‹c»9^gZXidg^d¼ Æ9^gZXidgnÇhZXi^dc I=:6C6G8=>HIÉHL>. '&+ .:EHD.DH.=7J?LEOEJHEI C7J.

J7J7BIHE:7J=.=KH?:7:IE9?7B IE9?7BI.%&*%'%*% cZXZhh^iVihYZidihZahX^jiVYVchYZ XZh^YVYZhYZidYdhadhX^jYVYVcdhYZa i]ZcZZYhd[VaaHeVc^h]X^i^oZch^ci]Z lll#hZ\"hdX^Va#Zh aÉ:hiViZheVcndaZcXVhYZbVaVai^V!bV" :hiVYdZheVŠdaZcXVhdYZZc[ZgbZ" ZkZcid[^aacZhh!bViZgc^in!^ckVa^Y^in! iZgc^iVi!^ckVa^YZhV!VXX^YZcihYZigZWVaa YVY!bViZgc^YVY!^ckVa^YZo!VXX^YZciZh ldg`VXX^YZcihdgldg`"gZaViZYY^h" dbVaVai^Zhegd[Zhh^dcVah#IdihZah YZigVWV_ddZc[ZgbZYVYZhegd[Zh^d" ZVhZh#6aaHeVc^h]X^i^oZchVcYgZh^YZcih ZheVcndahgZh^YZcihVaÉ:hiViiZcZcYgZi cVaZh#IdYdhadhZheVŠdaZhgZh^YZciZh ^cHeV^c]VkZi]Zg^\]iidgZXZ^kZHdX^Va VgZWgZViZcX^‹YZaVHZ\jgZiViHdX^Va! ZcZa:hiVYdi^ZcZcYZgZX]dVgZX^W^g HZXjg^inhZgk^XZh!VhYdi]Z^g[Vb^an XdbiVbW‚ZaiZcZcZah[Vb^a^VghdVh" ViZcX^‹cYZaVHZ\jg^YVYHdX^Va!Vh† bZbWZghdgVcndi]Zghi]ZnbVnWZ h^b^aVihfjZZhi^\j^cVX|ggZXhZj# XdbdiVbW^‚cadh[Vb^a^VgZhdVh^b^aV" gZhedch^WaZ[dg# YdhfjZhZZcXjZcigZcVhjXVg\d# I7BKJ?I.)$+ A:<>HA68>âA67DG6A A:<>HA68>âCA67DG6A :BEADNB:CIA6L AVaZ\^haVX^‹aVWdgVaZheVcndaVZhiV" AVaZ\^haVX^‹caVWdgVaZheVŠdaVZhiV" HeVc^h]ZbeadnbZciaVlZhiVWa^h]Zh! WaZ^m!hZchZXVei^ejhYÉZmXZeX^‹!fjZ WaZXZ!h^cc^c\ci^edYZZmXZeX^‹c! l^i]cdZmXZei^dch!i]ViVcndcZldg`" idi]dbfj^igZWVaaVVaÉ:hiViZheVcnda fjZidYdVfjZafjZigVWV_VZcZa ^c\^cHeV^cbjhiWZgZ\^hiZgZYl^i] ]VYÉZhiVgYdcViYÉVaiVZcZagƒ\^bYZ :hiVYdZheVŠdai^ZcZaVdWa^\VX^‹cYZ i]ZHdX^VaHZXjg^in^cdcZd[i]ZZm^hi" aVHZ\jgZiViHdX^VaZcVa\jcVYZaZh ZhiVgYVYdYZVaiVZcZag‚\^bZcYZaV ^c\[dgbh# bdYVa^iVihZm^hiZcih# HZ\jg^YVYHdX^VaZcVa\jcVYZaVhbd" YVa^YVYZhZm^hiZciZh# I.I 6aaXdbeVc^Zhl^i]ldg`ZghVgZdWa^\ZY 9É688>9:CIH9:IG:76AA Xdbea^g!dWa^\ViŒg^VbZci!jcZhcdgbZh AVhZbegZhVhXdcigVWV_VYdgZhYZWZ" iddWhZgkZ]ZVai]VcYhV[ZingjaZh lll#VXbVi#dg\ YZhZ\jgZiVi^]^\^ZcZ#AZhbijZhYZ g{cXjbea^g!dWa^\Vidg^VbZciZ!jcVh VcYgZ\jaVi^dch#BjijVa^chjgVcXZ igZWVaah‹caZhgZhedchVWaZhYZXdWg^g cdgbVhYZhZ\jg^YVYZ]^\^ZcZ#AVh XdbeVcnVhhdX^Vi^dch[dgdXXjeVi^dcVa Zahg^hXdhZcVfjZhih|bW^ih^!eZg bjijVhYZigVWV_dhdcaVhgZhedchV" ^c_jg^ZhVcYY^hZVhZhVgZgZhedch^WaZ VfjZhibdi^j!XdaÕaVWdgZcV^beaVciVg WaZhYZXjWg^gadhg^Zh\dhZcZhidh{b" [dgXdkZg^c\i]ZhZg^h`hVcYXddeZgViZ aVegZkZcX^‹YZahg^hXdhaVWdgVahAaZ^ W^idhn!edgZhiZbdi^kd!XdaVWdgVcZc l^i]i]ZegZkZci^dcd[g^h`h^ci]Zldg`" YZegZkZcX^‹YZg^hXdhaVWdgVahhZchZ aV^beaVciVX^‹cYZaVegZkZcX^‹cYZadh eaVXZAVldci]ZegZkZci^dcd[g^h`h XdhieZgVaZhZbegZhZh# g^Zh\dhaVWdgVaZhAZnYZegZkZcX^‹c Vildg`VicdXdhiidXdbeVc^Zh# YZg^Zh\dhaVWdgVaZhh^cXdhiZVa\jcd eVgVaVhZbegZhVh# '&.I I7BK:OI.DBEIHE:7@.JOEDI>EEJI 6HHD8>68>â86I6A6C69:BåIJ:H AZhZbegZhZhVbWigZWVaaVYdgh]VcYZ .7BJ>7D:I7<. A:<>HA68>âA67DG6A$A:<>HA68>âCA67DG6A$:BEADNB:CIA6L .J7JIE9?7B I.=KH.9KH?JO I:HDG:GÞ6<:C:G6A AVHZ\jgZiViHdX^VakZiaaVeZgaZh AVHZ\jg^YVYHdX^VakZaVedgaVhcZ" I]ZHdX^VaHZXjg^inhnhiZbViiZcYhid 9:A6H:<JG>969HD8>6A IZa#/ ().=KH?:7: >.=KH.

(&) EZgXdcigVXiVgeZghdcVacdXdbj" EVgVXdcigViVgeZghdcVacdXdbjc^iV" cdc":Jldg`Zghi]ViYdcdi]daYldg` lll+#bVe#Zh$b^c^hiZg^d$YZaZ\V" c^iVg^hZchZeZgb†hYZigZWVaa!jcV g^dh^ceZgb^hdYZigVWV_d!hZgZfj^ZgZ eZgb^ih!^ibjhihjWb^ii]ZcZXZh" X^dcZhT\dW^Zgcd$YZaZ\VX^dcZh$ XViVajcnV#]iba ZbegZhVZheVcndaV]VYZegZhZciVgaV fjZaVZbegZhVZheVŠdaVegZhZciZaV hVgnYdXjbZcihidi]Z8^k^a<dkZgc" hdaÕa^X^ijYYÉVjidg^ioVX^‹YZgZh^YƒcX^V XdggZhedcY^ZciZhda^X^ijYYZVjidg^oV" bZcid[ÒXZh^ci]Zegdk^cXZl]ZgZ ^igZWVaaiZbedgVaVaVYZaZ\VX^‹YZa X^‹cYZgZh^YZcX^VnigVWV_diZbedgVa i]ZZbeadnZZ^hidldg`^cdgYZgid <dkZgcYZaVegdk†cX^Vdc]VYÉZmZgX^g VaVYZaZ\VX^‹cYZa<dW^ZgcdYZaVegd" dWiV^ciZbedgVgngZh^YZcXZVcYldg` aÉVXi^k^iViaVWdgVa#9jgVciZaeZg†dYZYZ k^cX^VYdcYZhZZ_ZgXZg{aVVXi^k^YVY eZgb^ih#9jg^c\i]ZeZg^dYl]Zci]^h igVb^iVX^‹YÉVfjZhieZgb†hYZigZWVaa aVWdgVa#9jgVciZZaeZg^dYdYZigVb^" eZgb^i^hWZ^c\egdXZhhZY!Veea^XVcih iZbedgVa!ZaigZWVaaVYdgcdediZmZgX^g iVX^‹cYZZhZeZgb^hdYZigVWV_diZb" bVncdiYdldg`d[Vcn`^cY#Ldg" XVeVXi^k^iViaVWdgVa#:cXVhfjZh^\j^Za edgVa!ZaigVWV_VYdgcdedYg{Z_ZgXZg `ZghhZZ`^c\iddWiV^cldg`eZgb^ih bViZ^migZWVaaVYdgfj^[VX^Zahig|b^ih c^c\ci^edYZVXi^k^YVYaVWdgVa#:cZa i]ZbhZakZhh]djaYVeeanY^gZXianidi]Z eZgVXdchZ\j^gaÉVjidg^ioVX^‹YZigZWVaa! XVhdYZfjZhZVZab^hbdigVWV_VYdg <dkZgcbZcid[ÒXZh!gZfjZhi^c\i]Z XVafjZhÉVYgZX^Y^gZXiVbZciVaVhZj fj^ZcgZVa^XZadhig{b^iZheVgVXdchZ" Veegdeg^ViZYdXjbZciVi^dc#DcXZi]Z YZaVYZaZ\VX^‹YZa<dkZgc^hdaÕa^X^i^aV \j^gaVVjidg^oVX^‹cYZigVWV_d!YZWZg{ eZgb^i]VhWZZc^hhjZYi]Znl^aaWZ YdXjbZciVX^‹eZgi^cZci#JcXdedWi^c" Y^g^\^ghZY^gZXiVbZciZVaVhZYZYZaV hjW_ZXiidi]ZhVbZaVlhVhHeVc^h] \jYV!ZhgZ\Z^meZgaZhbViZ^mZhaaZ^h YZaZ\VX^‹cYZa<dW^Zgcdn[dgbjaVg ldg`Zgh# fjZjcigZWVaaVYdgZheVcnda# aVhda^X^ijYYZYdXjbZciVX^‹ceZgi^" cZciZ#JcVkZodWiZc^YV!hZg^\Zedg aVb^hbVaZ\^haVX^‹cfjZXjVafj^Zg igVWV_VYdgZheVŠda# 6fjZhiZhXdcY^X^dchcdb‚hh‹ck|a^YZheZgV :hiVhXdcY^X^dcZhh‹adhdck{a^YVheVgVaVh I]^hXdcY^i^dchdcanVeeanidHeVc^h]XdbeV" ZbegZhZhZheVcndaZh#AZhZhigVc\ZgZhZhgZ" ZbegZhVhZheVŠdaVh#AVhZmigVc_ZgVhhZg^\Zc c^Zh#.HIED7B 9EDJH7J79?ãD:.HI IZa#/ (). DE9ECKD?J7H? DE9ECKD?J7H?E >[VHeVc^h]XdbeVcnl^h]Zhid]^gZ .KMEHA.)$+ 9EDJH79J79?ã:.HIED7B 9EDJH7J79?ãD:.HIED7B >?H?D=.F.HI 9ECKD?J7H? 9ECKD?J7H?E I]Z]^gZd[:Jldg`Zgh^h\dkZgcZY^c AVXdcigVXiVX^‹YZeZghdcVaXdbjc^iVg^ AVXdcigViVX^‹cYZeZghdcVaXdbjc^" i]ZhVbZlVnVhi]Z]^gZd[adXVahiV[[# ZhgZ\Z^meZgaZhbViZ^mZhcdgbZh iVg^dhZg^\ZedgaVhb^hbVhcdgbVh :Jldg`Zghl^h]^c\idldg`^cHeV^c B>C>HI:G>D9:69B>C>HIG68>%C:H Zm^hiZciheZgXdcigVXiVgeZghdcVaadXVa# Zm^hiZciZheVgVXdcigViVgeZghdcVa bjhiVeeanidi]Z8^k^a<dkZgcbZci Eå7A>86HB6E :ahigZWVaaVYdghXdbjc^iVg^hfjZkja" adXVa#AdhigVWV_VYdgZhXdbjc^iVg^dh [dgV[dgZ^\cZgÉh^YZci^ÒXVi^dccjbWZg 9ZaZ\VX^‹YZa<dkZgcV8ViVajcnV \j^cigZWVaaVgVaÉ:hiViZheVcndahÉ]Vc fjZYZhZZcigVWV_VgZcZa:hiVYdZh" C>:#DcXZi]^hcjbWZg]VhWZZc "DÒX^cVYÉ^c[dgbVX^‹^ViZcX^‹Va YÉVYgZVgVa<dkZgc8^k^aeZgYZbVcVg eVŠdaYZWZg{cY^g^\^ghZVa<dW^Zgcd ^hhjZY!i]ZnZc_dni]ZhVbZXdcY^i^dch X^jiVY| jccbZgdYÉ^YZci^ÒXVX^‹eZgVZhigVc" 8^k^aeVgVhda^X^iVgjccbZgdYZ^YZc" VhHeVc^h]X^i^oZch# 9ZaZ\VX^‹cYZa<dW^ZgcdZc8ViVajŠV \ZghC>:#JcXdedWi^c\ji!iZcZcZah i^ÒXVX^‹ceVgVZmigVc_ZgdhC>:#JcV "DÒX^cVYZ^c[dgbVX^‹cnViZcX^‹c VaX^jYVYVcd bViZ^mdhYgZih^YZjgZhfjZjcX^jiVY| kZodWiZc^Yd!\doVg{cYZadhb^hbdh <dkZgcbZci9ZaZ\Vi^dc^c8ViVadc^V ZheVcnda# YZgZX]dhnYZWZgZhfjZidYdX^jYVYV" "8^i^oZc^c[dgbVi^dcd[ÒXZ cdZheVŠda# 6k#BVgfjƒhYZaÉ6g\ZciZgV!'") %-%%(7VgXZadcV 9EDJH79J79?ã:.F.(*'%.(*'%.F.Vm/ ().dgZ^\cXdbeVc^ZhVgZ\dkZgcZYWnadXVa \Z^mZceZgaVcdgbVi^kVYZahZjeV†hYÉdg^\Zc# edgaVcdgbVi^kVYZhjeV†hYZdg^\Zc# gZ\jaVi^dch# '&- .F.KMEHA.HIED7B >?H?D=DED#.%%%$%.

-* EZgVaVXdcigVXiVX^‹ÒcVaYZabZcdg! _dYZaV<ZcZgVa^iViYZ8ViVajŠV# 9ZeVgibZci# ..(+''%)%& cZgVa^iViYZ8ViVajcnV# YdcYZkVnVVZ_ZgXZghZaVVXi^k^YVY!Zc VXi^k^inl^aaiV`ZeaVXZ!^ci]^hXVhZi]Z <^gdcV ZhiZXVhd!YZa9ZeVgiVbZcidYZIgVWV" <dkZgcbZcid[8ViVadc^V:beadnbZci IZa#/ ()..')((..)$+ 9EDJH79J79?ã:.C. '&.I >?H?D=C?DEHI 9:E6GI6B:CI9:IG:76AA9:A6 EZgVaVXdcigVXiVX^‹YZbZcdgh :.Vm/ ().))&.& aV>cheZXX^‹YZIgZWVaa^HZ\jgZiVi AaZ^YV HdX^Vai‚ZcXdbeiZaÉVXi^k^iVieZg EVgVaVXdcigViVX^‹cÒcVaYZabZcdg! 7Z[dgZÒcVaanVji]dg^h^c\i]Z]^g^c\d[ IZa#/ ()..))-&%& ^ciZgkZcX^‹ZcZagdYVi\Z# [VaiVhYZVh^hiZcX^VVaXZcigdZhXdaVg# VhVWhZcXZ[gdbhX]dda#BdgZdkZg!i]Z ..:7: I]ZdcangZfj^gZbZci[dg]^g^c\b^cdgh <:C:G6A>I6I9:86I6AJCN6 YÉZcigZ&+^&-Vcnh!c^XVbZciXVa EVgVaVXdcigViVX^‹cYZbZcdgZhYZ V\ZYWZilZZc&+VcY&-nZVgh^hi]Vi lll#\ZcXVi#XVi$igZWVaa$ fjZZhi^\j^cVjidg^ioVihVigZWVaaVg ZcigZ&+n&-VŠdh!c^XVbZciZhZ eZgb^hh^dcidldg`[gdbi]Z^gaZ\Va eZahhZjhijidghaZ\Vah#EZgXdcigVXiVg Zm^\ZaVVjidg^oVX^‹cYZigVWV_dedg \jVgY^Vch]djaYWZdWiV^cZY#Id]^gZ HZgkZ^hiZgg^idg^Vah bZcdghYZ&+Vcnh‚hcZXZhhVg^!Vb‚h eVgiZYZhjhijidgZhaZ\VaZh#EVgVXdc" b^cdghjcYZgi]ZV\Zd[&+!WZh^YZh HZgk^X^dhiZgg^idg^VaZh YZaeZgb†hYZahijidgh!jcVVjidg^ioVX^‹ igViVgVbZcdgZhYZ&+VŠdh!VYZb{h eZgb^hh^dc[gdbi]Z^gaZ\Va\jVgY^Vc! IZgg^idg^VahZgk^XZh YZaÉVjidg^iViaVWdgVaYZaV8dbjc^iVi YZaeZgb^hdYZadhijidgZh!ZhcZXZhV" Vji]dg^hVi^dcbjhiVahdWZdWiV^cZY 7VgXZadcV dchÉZmZgX^g|aÉVXi^k^iVi!ZcVfjZhiXVh! g^VaVdWiZcX^‹cYZjcVVjidg^oVX^‹cYZ [gdbi]ZZbeadnbZciVji]dg^in^ci]Z IZa#/ ()..DEH.)( 6YZb{h!adhegd\Zc^idgZhYZWZg{chj" eVgZcihVgZgZfj^gZYidhjeZgk^hZi]Z eZgk^hVghj^ciZgkZcX^‹cZcZagdYV_Z# b^cdgÉh^ciZgkZci^dc^ci]Zh]ddi# 8D76G9:H!?dh‚8dgWVX]d?jVc8gjo'%%.) YÉVhh^hiƒcX^VVaÉZhXdaV#6b‚h!XVa gZbjcZgVX^‹c!i^ZbedYZgZedhd! XdcY^i^dchVibdhe]ZgZ!gZbjcZgVi^dc! IZggZhYZaÉ:WgZ fjZZahegd\Zc^idghhjeZgk^h^caVhZkV ]^\^ZcZnhZ\jg^YVY!Vh†XdbdaVh gZhii^bZ!]ZVai]VcYhV[Zin!VhlZaa IZa#/ ().'''(.''''..'((+&)$(& ]^\^ZcZ^hZ\jgZiViV^m†XdbaZh[VaiZh cZhYZigVWV_degZk^hiVhVib‹h[ZgV! WZZbeadnZYVcYi]ZZmeZXiZYldg`^c\ .:7J 9EDJH7J79?ãD:.(.(+''%)%% YZa9ZeVgiVbZciYZIgZWVaaYZaV<Z" aVVjidg^YVYaVWdgVaYZaV8dbjc^YVY 6jidcdbdjh8dbbjc^inl]ZgZi]Z .Vm/ ().C..('((+'( XdcY^X^dchYZigZWVaaegZk^hiZhVibdh" HdX^VaXdch^YZgVaVVXi^k^YVYeVgVaV HZXjg^in>cheZXidgViZl^aaiV`Z^cidVX" IVggV\dcV [ZgV!gZbjcZgVX^‹!iZbehYZgZeŒh! fjZhZYZhZVXdcigViVgnaVhXdcY^X^d" Xdjcii]ZVXi^k^in[dgl]^X]i]ZnVgZid IZa#/ ().Vm/ ().('(%%-% VaVfjVahZÉakja\j^XdcigVXiVg^aZh aV>cheZXX^‹cYZIgVWV_dnHZ\jg^YVY Vb^cdg!i]Z:beadnbZciVcYHdX^Va .Vm/ ()..Vm/ ()..... A:<>HA68>âA67DG6A$A:<>HA68>âCA67DG6A$:BEADNB:CIA6L ..DEHI:Ê.

79J?L?:7:.IJEIE8H.IJ7N?7.I ZXdcdb^XVXi^k^in!idWdi]cVijgVaVcY AÉ^bedhihdWgZVXi^k^iVihZXdcŒb^fjZh .>H86A cVahVjiŒcdbh]VcYZeV\VgjcVhƒg^Z cVaZhVji‹cdbdhi^ZcZcaVdWa^\VX^‹c egd[Zhh^dcVahbjhieVniVmZhVXXdgY" I6MA6L YÉ^bedhidhYÉVXdgYVbWaÉVXi^k^iVifjZ YZeV\VgjcVhZg^ZYZ^bejZhidh ^c\idi]ZVXi^k^ini]ZnXVggndji# edgiZcViZgbZ#6fjZhih^bedhidhh‹c hZ\caVVXi^k^YVYfjZgZVa^XZc# I]ZhZiVmZhVgZVh[daadlh/i]ZiVmdc ZahhZ\“Zcih/aÉ^bedhihdWgZVXi^k^iVih :hidh^bejZhidhhdcadhh^\j^ZciZh/ ZXdcdb^XVXi^k^i^Zh>6:0KVajZ6YYZY ZXdcŒb^fjZh>6:!aÉ^bedhihdWgZZa ^bejZhidhdWgZVXi^k^YVYZhZXdc‹b^" IVmK6I0^cXdbZiVm>GE. ?CFK.79J?L?J7JI VcYVeea^ZhY^gZXianidVaa[dgbhd[ . aZ\VaeZghdch#>c'%%(!XdbeVc^ZhVcY [dgbVeVgiYZah^hiZbVig^WjiVg^ZheV" :a^bejZhidhdWgZVXi^k^YVYZhZXdc‹" egd[Zhh^dcVahXVggn^c\djiVcn`^cY cnda^\gVkVYZbVcZgVY^gZXiVfjVahZ" b^XVh[dgbVeVgiZYZah^hiZbVig^WjiV" d[Wjh^cZhh!egd[Zhh^dcVadgVgi^hi^X kdai^ejhYÉVXi^k^iViZXdcŒb^XV!iVciYZ g^dZheVŠdan\gVkVYZbVcZgVY^gZXiV VXi^k^inl^i]VccjVaijgcdkZgWZadldcZ eZghdcZh[†h^fjZhXdb_jg†Y^fjZh#9Zh XjVafj^Zgi^edYZVXi^k^YVYZXdc‹b^XV! b^aa^dcZjgdhlZgZbVYZZmZbei[gdb YZaÉVcn'%%(!aZhZbegZhZh^Zahegd" iVcidYZeZghdcVh[†h^XVhXdbd_jg†Y^" eVnbZcid[i]^hiVm#I]dhZgZfj^gZY [Zhh^dcVahfjZZmZgXZ^m^cjcVVXi^k^iVi XVh#9ZhYZZaVŠd'%%(!aVhZbegZhVh idgZ\^hiZg[dgi]Z>6:h]djaYYdhd YZXVg|XiZgZbegZhVg^Va!egd[Zhh^dcVa nadhegd[Zh^dcVaZhfjZZ_ZgoVcjcV WZ[dgZZ^i]Zgi]ZXdggZhedcY^c\iVm dVgi†hi^XVbWjcV[VXijgVX^‹VcjVa^c" VXi^k^YVYYZXVg{XiZgZbegZhVg^Va! d[ÒXZdgi]ZadXVaVji]dg^in# [Zg^dgVjcb^a^‹YÉZjgdhZhiVcZmZbeih egd[Zh^dcVadVgi†hi^XVXdcjcV[VXij" YZeV\VgaÉ>6:#EZgigVb^iVgaÉ>6:!XVa gVX^‹cVcjVa^c[Zg^dgVjcb^aa‹cYZ Y^g^\^g"hZVaÉVYb^c^higVX^‹YÉ=^hZcYV ZjgdhZhi{cZmZcidhYZeV\VgZa>6:# XdggZhedcZcidVahV_jciVbZcih# EVgVigVb^iVgZa>6:!]VnfjZY^g^\^ghZ VaVVYb^c^higVX^‹cYZ=VX^ZcYVfjZ XdggZhedcYVdVadhVnjciVb^Zcidh# I=:.ZggVc6jY†'%%- ''% .9EDãC?97I?7.9EDåC?GK. A:<>HA68>â.^!Zc VŠVY^Yd>K6!^bejZhidhdWgZaVgZciV ZaXVhYZaZhZbegZhZh!aÉ^bedhiYZ YZaVheZghdcVh[†h^XVh>GE.9EDEC?979J?L?J?.0VcY[dg kVadgV[Z\^i>K6!aÉ^bedhiYZaVgZcYV XVh>6:!^bejZhidhdWgZZakVadg XdbeVc^Zh!XdbeVcniVm>H# YZaZheZghdcZh[†h^fjZh>GE. hdX^ZYVYZh>H# I]ZiVmdcZXdcdb^XVXi^k^i^Zh>6: [dgbheVgid[i]ZHeVc^h]iVmhnhiZb ?CFEIJIE8H.I?7.)$.GDHI!.n!ZcZa hdX^ZiVih>H# XVhdYZaVhZbegZhVh!^bejZhidYZ .>H86A IVciaZhZbegZhZhXdbZahegd[Zhh^d" IVcidaVhZbegZhVhXdbdadhegd[Zh^d" 7di]XdbeVc^ZhVcYhZa["ZbeadnZY A:<>HA68>âC.

>H86A$A:<>HA68>âC.%% i^iVihXdbeZiZcihYZXVYVeV†h#:ahZh" Y^ZciZÆGZ[jcYd[KVajZ6YYZYIVmid bVndcanVeean[dgVK6IgZWViZ^[i]Z^g IVggV\dcV igVc\ZghcdXdbjc^iVg^hcdb‚hedYZc .Vm/ ().....('.dgZ^\c7jh^cZhhZhÇ .&&&%% ZheVcnda!hZbegZfjZej\j^cVXgZY^iVg X^W^YdhnYZabViZg^VaVYfj^g^YddVa" dg^\^c!i]Z^ghiVijhVhiVmVWaZeZghdch# .%&((**(( ‚hZaXVhYZahfjZYjZcViZgbZVXi^k^" [gZZaVcXZZhi{cZmZcidhYZaeV\dYZa eZg[dgbZgh!Vbdc\hidi]Zgh# lll#VZVi#Zh iVihVgi†hi^fjZh/ZahVXidgh!Zah\j^dc^h" >K6#:hiZZhZaXVhdYZadhfjZgZVa^oVc iZh^Zah^ciƒgegZih!ZcigZYÉVaigZh# VXi^k^YVYZhVgi†hi^XVh/VXidgZh!\j^dc^h" .Vm/ ().%+.)$.IJEIE8H.''%'.(.7::..=?J?L7 7y7:?:E?L7 >cVXXdgYVcXZl^i]i]Z:jgdeZVc 9ÉVXdgYVbWZah^hiZbVZjgdeZj 9ZVXjZgYdXdcZah^hiZbVZjgdeZd hnhiZbd[kVajZVYYZYiVmK6I!ViVm YÉ^beaVciVX^‹YZaÉ^bedhihdWgZZakVadg YZ^beaVciVX^‹cYZa^bejZhidhdWgZ dci]ZhVaZd[egdYjXihVcYegdk^h^dc V[Z\^i>K6!VaÉ:hiViZheVcndaZhXVggZ" ZakVadgVŠVY^Yd>K6!ZcZa:hiVYd d[hZgk^XZh^haZk^ZY^cHeV^c#8dbeV" \VjcViVmVVaVkZcYVYZegdYjXiZhdV ZheVŠdahZ\gVkVjcViVhVVaVkZciV c^ZhZhiVWa^h]ZY^cHeV^cXVcYZYjXi aVegZhiVX^‹YZhZgkZ^h#AZhXdbeV" YZegdYjXidhdVaVegZhiVX^‹cYZhZg" i]^hiVm[gdbi]Z^ckd^XZhi]Zn^hhjZ cn^ZhZhiVWaZgiZhVaÉ:hiViedYZc k^X^dh#AVhXdbeVŠ†VhZhiVWaZX^YVhZc K6IX]Vg\ZYVcYgZXZ^kZK6IeV^Y# YZYj^gVfjZhiViVmVVeVgi^gYZaZh Za:hiVYdejZYZcYZYjX^gZhiViVhVV I]ZVeegdeg^ViZYdXjbZcihbjhiWZ [VXijgZhfjZZbZiZc>K6igVch[Zg^i^ eVgi^gYZaVh[VXijgVhfjZZb^iZc>K6 egZhZciZYidi]Z>caVcYGZkZcjZd[ÒXZ fjZgZWZc>K6hjedgiVi#AVYdXjbZc" igVch[Zg^YdnfjZgZX^WZc>K6hdedg" 6\ZcX^VIg^WjiVg^VVcYi]ZVeegdeg^&q