You are on page 1of 6

Universitatea: Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca

Facultatea: Matematică şi Informatică
Anul universitar : 2008-2009
Semestrul : 6

I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)-
Informatică
Codul:
Numărul de credite: 2
Locul de desfăşurare: Fac. de Matematică şi Informatică
Programarea în orar a activităţilor: 3 ore /săpt. în şcoli, 12 săptămâni de şcoală

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Lect. Dr. Ioana MAGDAȘ
Informaţii de contact: magdas_ioana@yahoo.com
Ore de audienţă: marţi 9-11, sala 15, str. Sindicatelor, nr. 7

III. Descrierea disciplinei:

Cursul îşi propune formarea şi dezvoltarea unui set de competenţe specifice, derivate
din competenţele generale ale cadrului didactic, menite să-i ajute pe studenţi să
proiecteze şi realizeze (în practica pedagogică) activităţi eficiente de învăţare a
informaticii. Astfel:

La finele semestrului studenţii vor fi capabili:
C1. să analizeze conţinuturi ştiinţifice, propuse de programe analitice, manuale şcolare
şi auxiliare didactice, din punctul de vedere al relevanţei lor pentru învăţarea
informaticii în învăţământul obligatoriu;
C2. să proiecteze activităţi didactice tipice şi specifice (teoretice şi practice) relevante
pentru familiarizarea elevilor cu gândirea informatică;
C3. să antreneze elevii în activităţi care îmbină corect activitatea frontală, în echipă şi
independentă;
C4. să organizeze progresul cognitiv al elevilor (investigând şi utilizând concepţiile
elevilor, interesele şi abilităţile lor, anticipând dificultăţile elevilor şi sprijinindu-i să şi
le depăşească etc.);
C5. să analizeze, modifice sau conceapă materiale şi mijloace de învăţământ;
C6. să stimuleze motivaţia şi interesul elevilor pentru studiul temelor predate;
C7. să promoveze, prin activităţile didactice puse în practică, creativitatea şi educarea
metacognitivă a elevilor;

Didactica Modernă. Litografiat U. urmate de analiza lor.C8. Metodica predării informaticii. IV.. Masalagiu C.Corectarea de lucrări de control şi interpretarea lor. Ed. Ghiduri metodologice pentru disciplinele Informatică şi Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Ed.Activităţi individuale. C9. Bibliografia obligatorie: 1. . C10. Ministerul Educaţiei şi Cercetării 9. . Servo-sat. pentru analiza unor documente şi materiale didactice furnizate de mentor. să evalueze activităţile didactice şi performanţele elevilor utilizând metode şi instrumente de evaluare adecvate. organizarea învăţământului informatic. Aspecte organizatorice ale sistemului de învăţământ (Curriculum Naţional : Planuri cadru.B.Susţinerea de lecţii ţinute de studenţi..). etc. Ministerul Educaţiei şi Cercetării 8. etc. Presa Universitară Clujeană. 1996 5.. Susţinere de lecţii în şcoală 5. Ed. programe şcolare. adaptarea conţinutului ştiinţific la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor.. Metodica predării matematicii. Manualele şcolare pentru disciplinele Informaticǎ şi TIC . conţinutul manualelor şcolare. 2001 7. Ionescu M. programele şcolare pentru disciplinele Informatică şi Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Magdaş I. Ionescu C.. Ionescu M. Didactica predării informaticii. Rus I. ediţia a II-a..) 2.. . Abordarea sistemică a conţinuturilor şcolare la informatică (conţinutul programelor şcolare. să-şi analizeze critic propria activitate didactică şi să-şi planifice şi organizeze dezvoltarea competenţelor profesionale. Pedagogie-suporturi pentru formarea profesorilor.). documentele profesorului. revizuită. Asiminoaei I.B. (coord..Realizarea de documente şcolare şi materiale didactice. (coord. Didactica Informaticii. Clusium. ANALITICA TEMELOR: Lucrările practice vor viza următoarele aspecte : 1. 2001 6. Proiectarea activităţii didactice la informatică 4. Dacia. Cluj- Napoca. de la teorie la practicǎ. Chiş V.Polirom 2004 4. să întocmească corect documentele şcolare solicitate unui profesor de informatică. Planurile-cadru pentru învăţământul preuniversitar. 2000 3.) 3. Analiza şi evaluarea lecţiilor mentorului şi colegilor prin fişe de observaţii METODE UTILIZATE: . 2007 2.

soft didactic. extrase din materialele de portofoliu ale profesorilor.echivalentul a 9 ore • 3 ore de predare – echivalentul a 10 ore ( pregătire. culegeri. aprecierea răspunsurilor formulate de studenţi la întrebările profesorului şi chestionarele/testele aplicate dar şi calitatea întrebărilor formulate de studenţi cu referire la activităţile realizate. Oficiu: 1 pt. discuţii cu mentorul şi colegii S14: Finalizarea portofoliului de practică VII. susţinere de lecţii. Realizarea fişelor de observaţii. pregătire pentru olimpiadă.. etc. Familiarizare cu specificul şcolii şi a claselor mentorului. mentor şi studenţi). Portofoliul va include: • Pe prima pagină două tabele completate de forma: Nr. evaluare) • corectări de lucrări. Predat profesorului 1. enciclopedii şi dicţionare de informatică. manuale şcolare.asigurată de şcoală. Detaliere: Portofoliu de evaluare: 9 pt. caiete. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Aparatura didactică: reţea de calculatoare . V. S2-S13: Asistenţe. Întâlnire şi discuţii cu mentorul. Atenţie: Evaluarea va viza nu numai produsele scrise. Data Clasa Titlul lecţiei Asistat/ Semnătura crt. Modul de evaluare: Evaluarea se va face pe parcurs şi la finalul activităţii.echivalentul a 4 ore (corectare. interpretare) • realizarea altor documente – echivalentul a 4 ore • alte activităţi în şcoală – echivalentul a 4 ore (dirigenţie. Evaluarea urmăreşte: implicarea studenţilor în activităţile solicitate.) • pregătirea şi prezentarea portofoliului – echivalentul a 5 ore Desfăşurarea tematicii pe saptămânile de practică: S1. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare: Lucrările practice se vor concretiza în următoarele activităţi: • 6 ore de asistenţe. performanţele la testări şi calitatea/ completitudinea portofoliului de curs. studii şi articole în domeniu (asigurate de titularul cursului. caiete de lucru. 2. Materiale suport de curs: cursuri şi tratate de informatică. calitatea sarcinilor realizate. VI. . susţinere. activităţi extraşcolare etc.

etc. etc.textul problemelor lecţiei) . logic a OBS! In această rubrică nu se vor trece conţinuturilor lecţiei < inductiv. structurarea d.ideea de rezolvare. etc.) . Aspecte pozitive ale activităţii studentului: Aspecte negative ale activităţii studentului: Sugestii pentru dezvoltarea ulterioară a studentului: Nota acordată: Semnătura mentorului: • Pentru fiecare lecţie asistată se va face oglinda lecţiei prin completarea pe loc ( în momentul asistării lecţiei) a unei fişe de asistenţă de 1 pagină de forma: Data: Clasa: Lecţia: Tipul lecţiei: Activitatea din lecţie Observaţii În această rubrică se vor trece conţinuturile În această rubrică se vor trece comentariile lecţiei adică: voastre referitoare la : .evenimentele lecţiei . evaluare orală.obiectivele lecţiei ( comunicate elevilor .strategia didactică ( expunere explicativă.un rezumat al teoriei expuse sau intuite de voi pe parcursul desfăşurării . nici un fel de comentarii prin analogie>..conţinuturi ( grad de dificultate.. extemporal.) . sau rezolvarea .titlul lecţiei . completă după cum consideraţi importanţă.evaluare ( observaţia curentă. muncă individuală. ..v. 9. deductiv.) OBS! Pe parcursul desfăşurării unei lecţii este dificil de urmărit toate aceste aspecte aşa încât ar fi bine ca la o lecţie să vă concentraţi atenţia numai asupra unui singur aspect din cele enumerate mai sus.p.d. problematizare şi învăţare prin descoperire.. conversaţie.

forme de organizare a activităţii) • Pentru lucrările de control se vor trece: . materialele incluse în portofoliul trebuie să sprijine învăţarea.) • Realizarea a 2 documente la alegere din cele de mai jos: o programă de opţional la informatică. o fişă psihopedagogică. însoţite de o interpretare grafică ( histogramă. • Raport de autoevaluare. gestionarea situaţiilor excepţionale: Activitatea de la practică este monitorizată de cadrul didactic universitar şi de mentorul de practică (profesorul de la clasă). studentul se va prezenta la mentor cu proiectul de lecţie pentru a fi verificat de acesta. în formatul următor : Data: Clasa: Lecţia: Tipul lecţiei: Obiective operaţionale: Evenimentele Activitatea din lecţie Strategia didactică lecţiei ( metode. Termen de predare al portofoliului : în ultima săptămână de şcoală sau la data fixată în sesiune. mijloace. etc. o consemnarea observaţiilor în urma participării la o şedinţă cu părinţii sau la o activitate extraşcolară. Studentul are datoria de a cunoaşte . Observaţie.enunţurile problemelor . diagramă circulară. Ca urmare. Detalii organizatorice.tabel cu notele elevilor. o caracterizarea unei clase de elevi. VIII. Înainte de fiecare lecţie predată. o recenzia unei cărţi de specialitate utilizată în învăţământul preuniversitar.baremul de corectare . Portofoliul realizat de student îndeplineşte două funcţii: portofoliu de învăţare şi portofoliu de evaluare. • Pentru fiecare lecţie de predare se va face proiectul de lecţie.

Bibliografia opţională: www. supraveghere în cazul simulărilor etc. În cazul în care studenţii nu se prezintă la minim 3 asistenţe şi cele 3 predări nota finală va fi definitivată numai după ce aceste activităţi vor fi efectuate (în şcoală sau prin alte formule). prin asistenţe anterioare. Studenţii au dreptul să depună contestaţii în maximum 48 de ore de la comunicarea notelor.edu.ro . Nota finală este cea obţinută în urma contestaţiei. Este necesară prezenţa la minim 6 asistenţe şi 3 predări. Studentul trebuie să se implice şi în alte activităţi specifice din şcoală: ore de dirigenţie. la secretariatul facultăţii. pregătire pentru olimpiadă.clasa la care susţine lecţii. IX.