You are on page 1of 24

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.

com

Koordinasyon Polimerizasyonu

Taktisite nedir?

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Taktisite

Taktisite,Tacticity
basitçe, is simply grupların
pendant the way pendant groups
bir polimerin anaare arranged
zinciri along the
boyunca
düzenlenmebackbone
yoludur.chain of a polymer. We talk about tacticity a lot when
dealingdurumunda
Vinil polimerleri with vinyl polymers.
söz konusu To olur.
illustrate tacticity,
Taktisiteyi we're going
göstermek içinto
bu vinil
use oneçok
polimerlerinden of those
bilinenvinyl polymers,
polistireni our alırsak:
dikkate good friend polystyrene.

Polistiren

Polistirenin polystyrene yapısını is often düzlemsel drawnolarak as a flat gösterirsek. Karbon atomları aş ağıdaki gibi zikzaklar ş eklinde perfect dizilirler.right angles.This watermark does not appear in the registered version . But polimerler polymers gerçekte aren't düzlemsel really flat likegörünümde that.http://www. The carbon chain is more of a zigzag like this: . carbon atoms Karbon atomları aren't da gerçek really in a olarak düz bir doğru üzerinde değildir ve ne hidrojen atomları ne de fenil grupları mükemmel straight line like that. picture like this: Ancak. The değildirler.clicktoconvert.com Taktisite Now. nor are the hydrogens and phenyl groups all placed at olarak doğru açılarda yerleş memiş tir.

. like this: Düz çizgili bağlar ekran (perde) düzlemindeki kimyasal bağlardır.http://www.This watermark does not appear in the registered version . Kalın çizgiler ekranın dışına doğru yerleş miş kimyasal bağlar ve noktalı çizgiler ekran düzleminin içine doğru yerleş miş kimyasal bağlardır. from the chain.com Taktisite Pendant gruplar groups The pendant zincirden uzak tend bir point to be noktada olmaya away eğilimlidir.clicktoconvert.

Eğer tüm fenil grupları zincirin aynı tarafında ise polimer izotaktik olarak adlandırılır. Ancak fenil grupları her iki tarafa da herhangi bir özel sıra ile değil rastgele yerleş miş se polimer ataktik olarak adlandırılır.clicktoconvert. zincirin hem sağ hem de solunda olabilir. Polistiren zincirini ş ematize edersek. İzotaktik Sindiotaktik Ataktik İzotaktik polistiren ticari olarak üretilmez.com Taktisite Fenil gruplarının polimer zincirinin aynı tarafında yerleş tiği görülmekle birlikte böyle bir zorunluluk yoktur. ancak burada farazi bir örnek olarak kullanılmıştır . eğer fenil grupları zincirin iki tarafına arka arkaya dönüş ümlü olarak yerleş miş se polimer sindiotaktik olarak adlandırılır.This watermark does not appear in the registered version . Fenil grubu.http://www.

com Polimerizasyon Koordinasyon.clicktoconvert.This watermark does not appear in the registered version . Ziegler-Natta.http://www. Stereospesifik. Polyinsertion Stereospesifik (stereoregular) polimerler üretmek üzere uygulanır. Neden stereoregular polimer ? .

. still poorly understood for the heterogeneous systems. (Gerçekte it isbuthe monomerlerin polimerizasyonunda only good way to polymerizeyegane these iyi metottur) monomers. n Most commercial initiators are insoluble complexes or supported qTicarion insolubleçoğu başlatıcıların carriers. n Limited to ethylene and other a-olefins like propylene.http://www. qMekanizme çok karmaşıktır ve heterojen sistemler için hala iyi anlaşılmış değildir. n Very complex mechanism. Many chains are started per molecule qBaşlatıcılar of initiator. çözünmez komplekslerdir veya çözünmez taşıyıcılarla desteklenmiştir.g.oluşturur lineer polimerler with very few branches (HDPE gibi). n Termination is almost exclusively by chain transfer. HDPE)..clicktoconvert.com Polimerizasyon qEtilen ve propilen gibi α olefinlerin polimerizasyonu ile sınırlıdır. n Modernhemen qTerminasyon "high hemen mileage" initiators sadece produce zincir transferi ileup to 1000's of kg per olur.This watermark does not appear in the registered version . g initiator. high density polyethylene. (Actually. n Capable qHomo-taktik of producing polimerler homo-tactic polymers. üretilebilinir. genellikle katalizör olarak adlandırılır ancak proseste tüketilirler Bir başlatıcı molekülü ile birçok zincir başlatılır. (e.) Produces n az qÇok dallanmış linear polymer. they are consumed by the process. n Initiators qModern are often called temel başlatıcıların 1 g’ı ile"catalysts" even 1000 kg polimer though üretilir .

alkil. asetilasetonil. Cr. Sn. Co) alkoksi. aril .http://www.clicktoconvert. Mg) Halojen. reaksiyonun aktif merkezidir Halojenler ve oksihalojenler (Ti. V. siklopentadienil. Li. 1.This watermark does not appear in the registered version . Be. Zn. reaksiyonun başlaması için alkil grubu sağlarlar (Al.Geçiş metali bileş ikleri ((IV-VIII) monomer ile coordinasyon halindedir. Mo. Fe. Organometalik bileş ikler(I-III) Geçiş metalini indirgerler. Cd.com Ziegler – Natta Katalizörleri Genellikle iki componentlidir. fenil 2.

V(asetilasetonat)3 R2AlCl VCl4.http://www.This watermark does not appear in the registered version .com Katalizör Geçiş Metali Bileş iği Metal Alkil Homojen Katalizörler VCl4.clicktoconvert. VOCl3 (C6H5) 4Sn + AlBr3 (C2H5) 2TiCl2 (CH3) 3Al Heterojen Katalizörler TiCl4 (Et)3Al TiCl3 (Et)2AlCl VCl3 R3Al .

com Katalizör Ti En Cl4önemli + AlR3 Z-N katalizörü karışımı.http://www.clicktoconvert. kuru inert çözücü içerisinde oksijensiz ortamda. düş ük sıcaklıklarda Maksimum aktivite 1-2 saat olgunlaş tırma sonrası Değiş im reaksiyonları Homolitik bölünme ile Ti’un indirgenmesi .This watermark does not appear in the registered version .

aynı monomer.com Katalizör Aynı komponentler ile katalizörün agregasyon haline göre farklı etki. butadien ve butilen Farklı katalizör.clicktoconvert. siyah-kahverengi.This watermark does not appear in the registered version . 50oC. propen. hızı Et2AlCl-TiCl3 propen. -78oC.http://www. koyu kırmızı kompleks. TiCl4-(i-Bu)3 Al. sindiotaktik . izotaktik Et2AlCl-VCl4. farklı reaks. -78oC. farklı steresosipesifik yapı. etilen polimerizasyonu -25oC.

This watermark does not appear in the registered version .http://www.com Katalizör Polipropilenin izotaktisitesinin katalizör ile değiş imi .clicktoconvert.

http://www.This watermark does not appear in the registered version .clicktoconvert.com Katalizör Z-N Katalizörlerinin kullanım örnekleri .

This watermark does not appear in the registered version . Ti/Al=3/2 izopren için.http://www. =1/1 n Hazırlanma ş artları .com Katalizör Katalizör yapı-etkinlik n Geçiş metalinin modifiye edilmesi etkinlik TiCl4 + Mg(OR)2 aktivite (kristal yapı değiş imi) n Katalizör bileş im oranı Optimum hız : alfa olefin için.clicktoconvert.

Durdurucu olarak tritiated alkol ilavesinde polimerde tritium varlığı 2.clicktoconvert.This watermark does not appear in the registered version .com REAKSİYON MEKANİZMASI REAKSİYON. Baş latıcı olarak (14C2H5)3Al kullanılırsa polimer radyoaktif Mt-14Et + nCH2=CH2 Mt-(-CH2CH2-) n-14Et + ROT MtOR +14Et-(-CH2CH2-)n-T Mt-(-CH2CH2-)n-14Et +D MtD + 14Et-(-CH2CH2-)n-D .http://www. • Serbest radikal karakterli değildir (Hidrojen zincir transfer vasıtası olarak hareket eder) • Metal-Karbon bağında meydana gelir 1.

a. Daha fazla aktif merkez b. tritium miktarı 103-104 kat fazla (M-alkil ilavesize göre). Etilen ve α-olefinler metal alkil ilavesi olmadan da polimerize edilebilir 2. aktif merkez sayısı 3. Kopolimerizasyonda (etilen-propilen) VCl4 sabit tutulur metal alkiller değiştirilirse kopolimer bileşimi (propilen oranı) sabit ! . ZnCl2 + t-BuCl ZnEtCl + t-BuEt Metal alkil ilaveli veya ilavesiz etki aynı.com Mekanizma Bahsedilen metal GEÇİŞ METALİ dir. Bimetalik mekanizma ROT ile sonlandırma durumunda. Organik kloridler zinciri sonlandırır.This watermark does not appear in the registered version .http://www. Metal alkil ilavesi durumunda hız 10-104 katı artar. mekanizma farklı ise bu mümkün değil ! 4. yani polimerizasyon geçiş metali- karbon bağında gerçekleş ir: 1.clicktoconvert.

com Mekanizma Monometalik Mekanizma yüzey Boş luk Monomer katalizör yüzeyindeki Ti atomu ile kompleks oluş turur Dört merkezli araürün Boş luk oktahedral posizyona yer değiş tirme ile insertion Yüzeyde yeniden boş luk reaksiyonu oluş turmak üzere zincirin göçü .http://www.This watermark does not appear in the registered version .clicktoconvert.

This watermark does not appear in the registered version .com Mekanizma Bimetalik Mekanizma Çözünmez kompleks Ti alkil grubu Ti ile monomer üzerinden Al’a arasında Π bağlanır kompleksi Altı üyeli siklik geçiş hali Ti-alkil bağının iyonizasyonu Zincir transferi ile terminasyon insertion .http://www.clicktoconvert.

http://www.This watermark does not appear in the registered version .clicktoconvert.com Terminasyon Mekanizma Monomere zincir transferi İç hidrid transferi .

Temiz reaksiyon.This watermark does not appear in the registered version . düş ük maliyet Zincir transfer aracı yok ise aşırı yüksek molekül ağırlığı HX ile gerçek terminasyon .clicktoconvert. molekül ağırlığı kontrolü için zincir transfer aracıdır. kalıntı yok.com Mekanizma Kokatalizöre zincir transferi İlave edilen Hidrojene zincir transferi H2 .http://www.

1975) .clicktoconvert.com KİNETİK Homojen Sistemler Stirenin.This watermark does not appear in the registered version . [Zr(Bz)4]. Zr(benzil)4 .http://www. kullanılarak polimerizasyonu (Ballard.

A[C0][M0]2 Rp = (1 + B[M0]) [C0] : Katalizörün baş langıç konsantrasyonu [M0] : Monomerin baş langıç konsantrasyonu A.http://www. B : Belirli bir temp. için sabitler .com Kinetik K1K2k1k2[C0][M0]2 Rp = (k1 + k4[M0] Genel ifade.clicktoconvert.This watermark does not appear in the registered version .

clicktoconvert.http://www.com Kinetik Heterojen Sistemler Monomer ve metal alkil bileş iklerinin geçiş metali kristali üzerinde adsorpsiyonu (zayıf kemisorpsiyon) önemli rol oynar. Katalizör: VCl3 / Al(i-Bu)3 . Aktif merkez: VCl2R Reaksiyon : Aktif merkez – monomer (Tait. Monomer: 4-metil-1-penten. 1975) KM VCl2 R + M VCl2 RM KA VCl2 R + A VCl2 RA KM ve KA: Monomer ve metal alkil için adsorpsiyon sabiti Monomer tarfından kaplanmış olan yüzey fraksiyonu (Langmuir-Hinhelwood) KM[M] θM = 1 + KM[M] + KA[A] [M] ve [A] : Monomer ve metal alkil bileş iği denge konsantrasyonu .This watermark does not appear in the registered version .

G : Polimer verimi(gm) a : Katalizör miktarı (mol geçiş metali. Q : Quenching maddesi.clicktoconvert.http://www. ROH*.This watermark does not appear in the registered version .com Kinetik Polimerizasyon hızı. radyoaktivitesi (curies/mol) . Rp= kp θ M C0 C0: Aktif merkez konsantrasyonu (mol/mol geçiş metali) kp KM[M] C0 Rp = 1 + KM[M] + KA[A] C0= A’ G / a Q LxM T – CH2P + ROH* LxM T OR + H*CH2P Lx : Geçiş metali (MT) etrafını saran ligant H*CH2P : Radyoaktif polimer A’ : Polimer radyoaktivitesi(curies/gm).