You are on page 1of 32

‘‘‘‘‘‘‘‘‘ TRƯӠNG ĐҤI HӐC BÁCH KHOA HÀ NӜI

VIӊN CÔNG NGHӊ THÔNG TIN VÀ TRUYӄN THÔNG

g g

" ‘‘‘ 
‘

"‘

‘‘‘‘ Ý 

‘‘

HӋ trӧ giúp quyӃt đӏnh cho quyӃt đӏnh đa tiêu chuҭn

sӱ dөng phương pháp trao đәi ngang hàng

Giҧng viên hưӟng dүn : TS.Trҫn Đình Khang
Nhóm : l
Sinh Viên Thӵc HiӋn : Trҫn Danh Tùng 20073350
Đӛ Lê ViӋt Thҳng 20072670
NguyӉn Đӭc Văn 20073428
Trҫn Đӭc ViӋt 20073469
Trҫn Quӕc ViӋt 20073470
 

c

Mөc lөc I.Smart Swapsððððð ððððððð  .Mӣ đҫuðððððððððððððððððð ðððððððððð II.

tí tӏ.

ti .

ððð ðððððððððððð  ơ.

 t i.

.

 .

ððððððð ððððððððð Cô.

 t ӧ tӏ.

 !t" # ððððððð ðððððð $  !%&' ()%*'ti '#+.&t'!.

it!ӏ/%0.ti+'#ððððððððððððð -   .

1t 0ððððððððððððððð ðððð2   3i.

t!ì.

t!i.

.

 .

ððððððððððð ðððð 4   ‘3 5 i.

#5t!i.

.

 .

ðððððð ððð   6ӏ.

t 7tí.

1 ô.

&i .

 .

 +&5 8.

t t t!7iðððððððð ððððððð   6ӏ.

1 0.

9.

t!7itơ.

 t!i1ti ðððððððððððððððð$   <B0.ӧi.:iððððððððððð    .

= >.

ðððððððððððððððððððð -   $ 3í.

t.

+?.

@ððððððððððððððððððð -  t!ӧơ.

i0.

ððð ððððððððððððððððððð -  < Aô ì.

 0.

Các kӃt quҧ thӵc nghiӋmððððððððððððððððððððð 4  C%it.&.ð ððððððððððððððððððððð 2 III.

ððððððððððððððððððððððð 4   Bit.

 8.

 ô.

 8ððððððð ððððððððð4   Bit.

 8.

+9.

 B.

 ðððððððððð ððððð$  C D.

=Etððððððððððððððððð ððððððð -  i 0/ F.

 @ t!.

KӃt luұnðððððððððððððððððððððððððð ðð4 .t 5tðððððððððððððð - IV.

ô.

ô.

+i(ti&it 1 0ðððððððððððððð ððð ß .

I-Mӣ đҫu t!ӧi tӏ.

 & t :.

i ! tӏ.

 .

tí.

 i 0 t ô.

  t!ì.

 .

 tí GH &i 3 ô.

 t I.

 +i ! t ӏ.

 í.

 = 0i t 7 + ?t &ӧ.

GH &i J.

 .

1 0 .

9.

 / .

IiGK.

 t!.

+iGtJ.

.

.

iGH&iL t!ӧi tӏ.

+@ơ%0.

& 7tM.

G.

t t .

IiGK.

Gt +.

iGH&it!.

t!I.

 ӧ #:&ӧ.

GH&i.

D +&ӟ.

N.

t Ii 8.

!t!I.

 ӧ t:ttӯ.

i@&5 8.

 3!.

 % .

 .

L  O.

 ' #P t!ì.

 % +@ 7t +í G / t!ӧ iO t ӏ.

: .

 tí t ӏ.

 ti  .

 Q  ‘  ‘  R#SG.

 ơ.

  !t" # 3!.

 t!ì.

 .

t .

%(C L 4=i.

 .

t .

0 ơ.

t F3!F.

Tì.

 U .

VL.

H.

L.

L .%í (iO .

L .

t .

@ti/ ì.

  ‘ ‘ .

SMAR SWAPS .II.HӋ trӧ giúp quyӃt đӏnh cho quyӃt đӏnh đa tiêu chuҭn sӱ dөng phương pháp trao đәi ngang hàng 2.1-HӋ phân tích quyӃt đӏnh đa tiêu chuҭn  .

 tí.

 t ӏ.

 ti  .

Q  ‘  ‘ R ӧ= G5.

.

W .

tí +?.

@ti .

+1 0.

9.

 iO .

Ii! tӏ.

Q ‘.

RLt X! tӏ.

.

?t .

%W.

+?. t 8=S&.

@ / .

J.

.

1  .

 TX = G5.

 ( .

G( t!.

 :.

 #  !tC i'# V Y ! !W.

 F.

t 5 i.

ii>.

t '.

Z.

t  Q+itt t/!%&' ()%*'ti+'#( .&t'!.

ti+'#(C.

#' '.

'#+3!G'[[#R T &.

Z.

t .

tí %it.

t .

 ii>.

: ‘ T!+?.

@ ‘ 6ӏ.

 í  ‘ 6ӏ.

t!I.

 ӧ  ‘ 3>%0.

it!ӏ.

i < ‘ C .

%W.

it!ӏ TN.

t Iit!.

:.

# J.

iӟit i+@ ơ.

 t!i.

.

 .

2-rao đәi ngang hàng(even swaps) a-Các đӏnh nghĩa: À‘ U 0 .Q ‘ R 2.

9.

Q R:C 1 0 .

9.

 L t X / %i t.

 \]:+ӟi%it.

t Z.

t ìӏiX Lt Xt Z&1 0.

9.

 À‘ T7tiZ.

Q !R:U 0.

9.

L7tiZ.

t ì.

L.

i@1 0 .

9.

ӧ&5 8.

^it!ӏ.

itӯit!ӏt?t0t 7tí.

/ 1 0 .

9.

 L \]:C L Gi.

 tí &ӟ.

 i !_ t ì ӧ tiZ.

 ơ.

 .

ôi .

 1 `t ơ.

 ƒ .

À‘ 3 7tí.

Q " R:A7t1 0.

9.

L.

i@ t 7tí.

X.

i .

L \]:A7i 9.

 .

 F.

 t Z L t 7 tí.

 .

:3 Ii i.

 .

 ô.

 #a(iti@.

t Z(Gi.

tí (ð À‘ 3 7 tí.

 1 ô.

 &iZ.

 .

Q R:^ t 7 tí.

 L i t!ӏ %W.

 .

 t>i 8i 1 0 .

9.

 .

Z.

 L t X %b i 1 i .

 i \]:3?t0.

F.

t Z@aK.

t .

 :t ìt 7tí.

t .

 :Lt X%bi1 i.

i À‘ C .

 %W.

Q !!#: .

 %W.

 i t!ӏ %W.

  t i t ô.

 #: t 7tí.

/&5 8.

# 7tiZ.

/1 0.

9.

1 ô.

i À‘ U 0 .

9.

 t!7iQ.

 R:U 0 .

9.

 . ӧ i & t!7i ơ.

 1 0 .

9.

 B .

t?t0t 7tí.

/1 0.

9.

@&ӟ..

 ơ.

 ct:it iX&%W.

 t 7tí.

/B U iLB8i&1 0.

9.

%ӏ&>i%b À‘ 3!7i 1 ô.

 .

 t.

Q ‘ .

 R:A7t +i t 7 tí.

 / B Lt X&ӟ.

 ơ.

 c%W.

Q..

.

1 ô.

 Z.

& =R.

.

 t 7tí.

B.

&>i/.&>i 0 .

t.

t 7tí.

/B c-rao đәi ngang hàng ^ti.

t!ì.

&>i%b1 0.

9.

G5t!Z.

+i .

%W.

Q.

!!Rit!ӏ 3!.

t!i.

.

 .

(.

Ii! tӏ.

#Pt iit!ӏt!Z.

 7tt 7tí.

 /1 0.

9.

ӧ 8.

(N.

t IiJ.

t 5 i.

 7tt itơ.

M.

t!Z.

t 7 tí.

1 X%K+#5t i&Ot!ӟQt9.

t 7tí.

.

t ì#Pi0 t 7tí.

 1 i# 7tiZ.

/1 0.

9.

1 ô.

%ӏt iR 5t i.

#Pt>! 7t1 0.

9.

 ӟiLit!ӏt 7tí.

t i.

.

L7tiZ.

1 ô.

i 3ӯ1 0.

9.

J t#P8i&1 0.

9.

0 U 0.

9.

0.

1 ô.

 0i&1 0.

9.

 :.

.

Lt X#SG.

Xt t .

L \]:\it Z9.

.

+ӟi Mi1 0.

t!dt .

+ӟiGi.

tí 4 Lt Xt %W.

 tì 9.

.

<4 .

.

iti@.

t Zt9.

&Z.

<t!dt .

 \@ơ%0.

 i&5 8.

.

LK.

7tiZ.

 AtiZ/t!i.

.

 .

&t!i.

1 i=?t i.

t 7tí.

1 ô.

 &iZ.

 .

Qi!!'&'+.

tR c1 i.

 1 0.

9.

.

=Ett!at .

:itӧ.

Lt X&>i %b U 0 .

9.

6ӧi & Lt X &>i %b1 0.

9.

e.

 6t!7i ơ.

 eQ.

 R Ct 7tí.

1 ô.

&iZ.

 .

+1 0.

9.

Lt X&>i%b#P%ӏ&>ii+ti.

t!ì.

 $ .

Mti t.

1 itì !1 0.

9.

t:t.

?t Ci!B.

Lt!I.

 ӧ 1 0.

9.

%ӏ i & L t X &>i %bQ1 ô.

 !f !.

R .

 L 1 0 .

9.

 1 t!7i 1 ô.

 .

 t.

 .

LQ ‘ .

 R U i ? t L t X &>i %b 1 0 .

9.

 .

 .

 X t!.

 tì.

 t!>.

t 5 i.

%ӟt!i1 ô.

F.

t it#.

Q+ì1 0.

9.

G>.

.

&ô.

& 1 0.

9.

1E tiZ.

.

Z.

%ӟt!i# ` `.

#P&>i%b.

LR 3!i.

.

 .

&ti.

t!ì.

1 ơ.

i0.

 8i:itӧ.

.

IiGK.

 CIi! tӏ.

1 ô.

 .

?tt it 0i Lơ #a +@ .

tí t Dtt.

 .

 tí t ӏ.

 : .

Ii L 1 ô.

 F.

 0i Y ӏ.

 !f !.

 M 7 tiZ.

 / t 7tí.

 !it!ӏ cӏ.

/it!ӏ CLi 7t 1 (t!.

ti.

 t!ì.

t!i.

.

 .

t ìit!ӏ1 ô.

.

?tt it 0i!f!.

.

t!.

 i t!ӏt 7tí.

Q  " ‘ ‘ R Ac GK 1 ơ.

 i0.

 .

.

 ơ.

  t! i .

.

 .

 &>i ít 1 i t ? =?t i.

t!.

t 5t 3 '.

% t ìM.

G.

#SG.

 ơ.

 .

 Y t ? a:&5 8.

 i.

 &ӧ  G.

 .

 i .

ô.

 t ô.

(t!.

 ô.

 +i / t!.

t #M1 b' Ci! ơ.

 .

B.

ӧ i.

 8t!.

 .

tí &5 8.

 .

#5 c.

iL7 > iX \it iM.

G.

t 5 tLt Xi0it í &G i.

 L F.

 @ .

 t!ӧ ơ.

 .

Công cө hӛ trӧ quyӃt đӏnh Smart-Swap: ^ F.3. 2.

 @  t!ӧ iO t ӏ.

  t ӏ.

 tiZ .

 #S G.

 .

Z.

t`t!i.

.

 .

X t!ӧ.

IiGK.

t!.

+i! tӏ.

 a-Phҫn mӅm Smart-Swaps \íGt!.

%#P#SG.

 F.

 @ !t" = G5.

t!Z.

.

@.

"'% +Lt Xӧ#SG.

1 it!.

D +t!.

"'%#: tt :dd""" # !t#" # t [i ^.G#SG.

: \ӟi ơ.

 t!i .

.

 .

( F.

 @ .

 #P.

? .

Ii GK.

 7tô.

+ôK.

 HG.

1 iit!ӏ/t 7tí.

#Pӧ iX.

t ӏ + t i  .

Ii GK.

 t ' Gfi .

 1 i ti.

 t!ì.

 .

 t 5 i.

Ci ! +ӟi i .

+ití ӧ ơ.

  ӟi / A#t*1i +g g&gi.

'.

 #PiO .

Ii! t ӏ.

.

D.

!&>i%b1 ô.

!f!.

 c 8.

!:itӧ.

 ti.

t!ì.

t! iti t '  c.KiӃn trúc x cӫa Smart-Swaps B0.

 O.

ti.

ì.

t.

 t+@ !t" ! t!ӧ .

Ii GK.

 t ' ii >.

PrOAC 1 .

 TX t!ӧ tí.

 tF.

 t5 / ti.

 t!ì.

PrOAC(iGi.

#SG.

 +i 0.

&.ti.

t!ì.

ӧ0it i.

+ӟit% .

'& t ' t M t5 / ti.

 t!ì.

B ii >.

 F tiZ.

&t'!. QN L !%&' ()%*'ti+' + .

ti+'R.

W t!.

K.

 .

'&/ t!ì.

 .

tí +?.

@+ O.

L#5t 7.

 &>i &h.

 .

 CB.

 ii >.

 C.

#' '.

'# + 3!G'[[ #P .

W !iZ.

 a i .

'&1 Aí / i&iO .

Ii! tӏ.

 YGh.

!f!.

 +@ti.

t!ì.

.

.

N.

t Ii E .

IiLLt X &>iii>.

t!ӟL%?t 1i&O.

.

F.

 ö .

 B0.

: !t" !t!ӧiO t!.

ii>.

PrOAC 1 .

1-Proclem.3.ii>. Oc ectives và Alternatives .  2.

FtiZ.

/ti.

t!ì.

.

W = G5.

!%71 .

ơ%0.

/+?.

@N.

 t Ii .

#ttӯ.

i@1 í>.

1 .

X iX!f+?.

@ iii>.

ti t '& .

D.

 G>.

  tiZ + 1 0 .

9.

 A tiZ & 1t 0 .

Ii ! t ӏ.

 :.

t ӧB.

1 0 .

9.

 & t M1 .

Lt X#SG.

Xt ӧ 1t 0L 3!.

 !t" (]A#P+it ôt0+@+?.

@J.

.

G.

# tiZ+ 1 0.

9.

aF+/ ơ.

t!ì.

Q ì.

R Å .

 ì.

iGi. :.

 ii>.

F/ti.

t!ì.

 3.

iZ.

1 L1 9.

.

?t&& #Lt XN.

t Ii E ]At.

 @.

! .

D.

ӏ.

 +h.

t>! 7t%0.

 ôt0 .

`.

8.

+ H í \íGt Lt X! t ô.

ti.

t!.

 N.

Lt X. E C O.

D.

!!W.

t Mt5/ii>.

.

 1 ô.

 %`t %7 0i &F.

 &ӧt +t I.

ta.t ì .

 #.

t>ӧtì ! .

I #5 .

 +ӏ &>iiH ii>.

 .

 \íGt!.

 t!ì.

 .

tí 1 0.

9.

 ôi1 i&>i.

0#i.

! 7t .

ì.

.

D.

+?.

@ .

t.

 ӟi U iL]A#P 0i +@ii>.

FtiZ.

+.

i&>i+?.

@G5t!Z.

 .

ì.

 ӟi.

3.2-Giá trӏ cӫa cҧng kӃt quҧ 3!. 2.

%0.

1t 0(]A#P.

i i1 0.

9.

t ô.

 t 7tí.

Qì.

R Ü .

   ì.

:.iGi.

/%0.

1t 0 .it!ӏ/t 7tí.

Lt X&iZ.

t c.

`t V.

 \ӟiit!ӏ&iZ.

t]AL t X#SG.

it!ӏ#:X.

i M70.

 a.

/t 7tí.

+ӟi1 0.

9.

 L \ӟiit!ӏMt V.

t ì%7.

i t!ӟ#Pӧ 8.

Q\G:R?tt:t3:t Bì.

t I.

3NiR?ttNiR c]ALt Xt5t>%7!iZ.

 C Iӧ t!ӧt>%7 .

i !iZ.

 ì.

( ]ALt X= G5.

%7.

i M7tiZ.

 Li 1t 0 3!.

t 5t.

Ii #SG.

 #Pt!5ti .

D it!ӏ+%0.

 CF.

 & t 7tí. O .

&ô.

M.

+ӟi tiZat!.

ii>.

= G5.

3-iӃn trình trao đәi ngang hàng . tiZ 2.3.ii>.

:i K.

C3 &!. /!).

itiZ.

 /]A C0t!.

:.

 # j !tC i'#k+t!.

 F.

 @ !t" #( ơ.

 t!i.

.

 .

ӧ#SG.

 .

i +.

(.

.

+@.

Z.

t`(%?t1it Dtt.

AC]. .

1 @Lt Xӧ#SG.

t:t 3!.

 !t" #(iGi.

 t!ӧt!i .

.

 .

t!.

 t!ì.

&>i%b %N 7t%0.

i@1 iX.

 iX.

t ӏ%0.

1t 0 i.

t>i+.

OtLt X >t7.

Q ì.

R c .

 ‘‘‘‘‘ .

‘ $‘ ‘‘.

‘ ‘‘ Œ  .

‘ \K.

t ô.

ti.

aLt!Z.

%Z.

 0i/%0.

i@1 iX.

 iX.

t ӏt ô.

ti.

%#.

 Lt X#P Hí .

Ii! tӏ.

t!.

#:t t!ì.

Q ì.

R  ‘ ‘‘‘%‘ ‘ ‘ ‘‘ $‘ .

‘.

‘ ‘&‘ ‘ ‘ ‘ '‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘‘!&‘!"‘( ‘#‘" ‘$‘.

‘!% ‘ cc .

Ut 0/ti.

t!ì.

(]A#P!&5 8.

+ӟi.

H.

1 0.

9.

t í .

?t 3 .

iZ.

(tô.

t!8.

tí.

 i.

%> +tí.

 ӧ &./1t 0t ìi@ .

t!8.

.

?t& iXӧ& t .

Xt ӧ1t&D.

.

+D 3i&i !t" #+@t.

%7 ti.

t!ì.

ӧ&iHt!.

.

j&k(t!. Dt1.

L&&>it?t0 .

7.

ӧ t 5 i.

%ai]At!.

#:tti.

t!ì.

^ӏ #S.

&iH&>it?t0t ô. Dt1.

ti.

 +@t!iӧt 5 i.

%ai ]A(+@t 7tí.

%ӏ&>i%b +1 0.

9.

( J.

.

t!>.

t i/%0.

1t 0# i&F.

t!iQì.

<R  cß .

 ‘&‘‘'‘)‘(‘)‘ ‘‘*‘$‘‘ ]ALt X /%b+t 5 i.

&>i .

7.

Vӧ t 5 i.

\íG.

:CLt X t!a &>i &O %`t F / ti.

 t!ì.

 X 1iX t! =' 1 0 .

9.

 0 ӟi +ӟi i t!ӏ t 7 tí.

 V ӧ #S i L %W.

 +ӟi i t!ӏ t 7 tí.

 &O 1 ai t> 1 ô.

 C H.

]AJ.

Lt X &>i 7t#:iX t!.

i.

/ti.

t!ì.

+1 ai7.

&>i tӯt IiiX L(t 5 i.

t!iti t 'X=' &iLt ӧK.

1t 0 +ӟiK.

 7ti0i  1 ô.

 \i.

iO t 5 i.

.

H.

 .

tí .

>%E.

 t!.

i@1i.

 8tD (1 it!ì.

t5 .

i1 .

#Pt>!.

H.

1t 0:i K.

1 .

3.  2..1.3.

.

 Π  .

 TXt 5 i.

 7t#5t!i.

.

 .

(FtiZ.

]A 8.

%ôt!.

%0.

1t 0( ô .

IiL :.

t 5 i.

 7tt!i.

.

 .

 C O.

%N : QiR‘ 7tô#Pt iit!ӏ( QiiR‘ 7tôt  i Y!it!ӏ#Pӧt it .

( QiiiR‘ 7tôXt i%Kt!ӯ  U iV&5 8.

( F.

 @ #Pt ô.

%.

H.

ì#Pӧ&t!H# E t!i .

 ]A(.

 l&(1 0.

9.

.

Lt Xt!at .

t!7i t 7tí.

.

Lt Xt!a t .

1 ô.

 &iZ.

 .

\íG( ‘ t ô.

%!W.

 0 .

+ .

"Lt X t!at .

t!7i1 it 5 i.

 7tt!i t!.

!! ‘+ */.

tӯ2<4.

m44 ӧ%Kt!ӯ.

‘.

+‘3 ô.

ti.

.

Lt X#P!?t Hí (+ì.

1 ô.

#P1 LL t X%it1 0.

9.

.

Lt Xt!at .

t!7i BW.

 t i+i 8.

ô(]A Lt XGnG.

t S1 0.

9.

t!i1 .

t!ӟ1 i=.

D.

t!i:i K.

ӧt 5 i.

 ot!ì.

t!i.

.

 .

ӧt 5 i.

t!.

 7tS# 7 t >i!iZ.

 %it( ]Aӧ ZF!1t 0t it!Z.

t 7tí.

 /1 0.

9.

 2X%Kt!ӯ t it!Z.

t 7tí.

 ‘/1 0.

9.

2Qì.

$R c .

 ‘.‘‘'‘' ‘.

& ‘.

‘ $‘‘ $‘#‘.

‘!% ‘‘- ‘ ӟ.

Gh.

t!.

S# 7 t >i#PiO ]A iX!W.

 8.

Z.

t9.

 i0 1t 0 i.

t>i 3 .

iZ.

( .

]A +ôtì.

t 5 i.

 7tt!i#i i@Q\]:^P! 0it9.

 Uot ì &>ii0 UoR( F.

 @ #Pt ô.

% ]A +@ +i .

 + Z F]Aӏ.

.

3. l&>it!i  2.2.3. Xác đӏnh các thuӝc tính không liên quan và lӵa chӑn thay thӃ trӝi  it!i( !t" #t57.

.

D.

G>.

t 7tí.

 1 ô.

&iZ.

 .

+ 1 0 .

9.

 t!7i Tc %it t!.

 +i t i.

 :i .

 t!7i( ]A L t X a.

&ӧitӯ t!ӧ.

(1 i.

i +Bi bi 0i##.

t?t0 c 1 0.

9.

L t X 3 ' . ta.

 ơ %0.

 / ơ.

 ( t 7 tí.

 1 ô.

 &iZ.

 .

 + 1 0 .

9.

t!7i.

Z.

ӧ&>i%b 3.

iZ.

( F.

 @ #P bi]AX=.

D.

.

H.

&>i %b+ìi@.

#PiO ]A iXӧt.

%7ti.

t!ì.

+&.G%ӏ&>i%b F.

 @ J.

.

? 7ttK 8.

XiH&>it 7tí.

1 ô.

&iZ.

 .

t!.

%0.

1t 0(.

.

 O.

#Pӧ.

G?&V&>i%b Ti@.

iO ]ALi.

ì.

t.

 t+ iX!f+@t.

%7ti.

t!ì.

 2.3.3. Xác đӏnh các khҧ năng trӝi tương đӕi : U 0.3.

9.

t!7itơ.

:i1 L=ӏ.

 ơ.

&t!7i .

t.

 !t " ##SG.

&D t!ì.

tiZ.

X=ӏ.

M.

S+iZ.

 t!7itơ.

:i pta.

/ ơ.

  .

&#SG.

 7t ô ì.

A.\3#.

#.

t Z ++ӟiti.

t!ì.

t!i.

.

 .

 t .

 ô ì.

 tiZ.

 / ]A U ai F / ti.

 t!ì.

( tY & t!8.

 #: iH t 7tí.

 ӧ%it(.

.

.

LL 7t#:iӟi >.

 .

 ^D t!ì.

tiZ.

 ӧ M.

G.

Xt it&D iӟi >.

.

 Cc ô ì.

t!7i#Lӧ G.

X cƒ .

= ӏ.

 1 0 .

9.

 t!7i tơ.

 :i( .

 %?t 1ì 1 0 .

9.

 .

 ӧ i & t!7i t!.

 c .

Lt Xӧ=' =Et.

& 7tM.

S+iZ.

 1 0.

9.

t!7itơ.

:i 3!.

 ô ì.

.

(it!ӏt.

t X/ 7t1 0.

9.

Qӧ iZt0%W.

 7t+Etơ 1t 0W W  W Rt ӧ%ai 7tt.

:   W  .

\ӟi .

 & #:t 7 tí.

( W & 1t 0 / 1 0 .

9.

 .

 M.

 +ӟi t 7 tí.

 ( W & it!ӏ/.

L >t!Z.

>.

q4(r(+ &t!8.

#:/t 7tí.

 >iGi.

 M 7 .

t!8.

tơ.

:i/t 7tí.

.

 Ct!8.

#:ӧtiZ .

 L+ӟit.

 %W.

 3!8.

#:jCD.

/t 7tí.

kӧӏ.

.

 l%W.

 t it&D iӟi >.

t!Z.

.

 tY&t!8.

#:(Gh.

.

 7ttD !.

%7 .

      C H.

!.

%7.

 .

W t!.

+K.

1 0t i/t!8.

#: CD.

tơ.

t5J.

 ӧt it&D iX t 7tí.

3!.

%0.

1t 0(it!ӏt.

t X/1 0.

9.

 #P ӧ tiZ.

 #` = t!ӟ !Ni ӟi .

 tӯ.

 i t!ӏ ơ.

 3!.

 ti.

 t!ì.

 t! i .

.

 .

(t ô.

ti.

tiZ.

 ӟi.

D.

ӧtӯ t!ì.

t!i.

(ӧ G.

 X = G5.

 !.

 %7 ct P ơ.

 t!.

 ô ì.

( + G +D &  ô ì.

 .

.

 í.

= o.

 tiZ.

iH1 0.

9.

ӧ 8+ӟi ô ì.

t!7i U 0.

9.

 6t!7i ơ.

1 0.

9.

et!.

c .

it!ӏt.

t X/6&ӟ.

 ơ.

 c%W.

it!ӏt.

t X /e+ӟi i%71t ӧ /t!8.

#:+.

i(i@.

.

 l&:   W ! " # $ .

 \ӟi & +K.

 1 0 t i / t!8.

 #:( W +! " &F.

 &ӧt & D.

 Gӟi + D.

 t!Z.

 / W + " ( %?t s.

 t M .

 0i O.

( ít .

?t & +ӟi 7t +i     % CLi 1 (1Lt!8.

#:1 0t i+iX t 7tí.

+ӟi.

H.

 1 0.

9.

eLit!ӏt.

t X ơ.

it!ӏt.

t X1 0.

9.

6 3 Dt+D(1 0.

9.

 eLt Xӧ =' =Et.

 & 7tM.

S+iZ.

 1 0.

9.

t!7itơ.

:i(.

D.

 /t!8.

#:1 0t i+iX ӧ1 ait># O.

%N t?t0i t!ӏLt X \íG(it!ӏ cӏ.

/t!.

ô.

t MQR&<(.

.

D.

Lt Xӧ t i%ai]A CD.

.

 ct( F.

 @ .

.

? .

i@M.

S+iZ.

 1 0 .

9.

t!7itơ.

:i ]K+D(F.

 O.!W.

.

D.

!L t X1 ô. ct( 7t#:ӧi.

 í.

= 3!.

t 5t(M.

S+iZ.

 1 0.

9.

t!7iӧ.

G?%ai.

V.

tơ.

 M.

 C ?.

 7t+.

V.

#P a! 7t 7 t >i##.

(t!.

L!M.

S+iZ.

 1 0.

9.

t!7itơ.

:iK.

+ӟi1 0.

9.

%ӏt!7i ơ.

^íG 1 0.

9.

t!7i tơ.

:iӧi0it í ( +G5+t ô.

ti.

.

(]AӧZF=.

D.

!W.

 1 0.

9.

.

Z.

ӧ&>i%b  i&F.

 .

i( F.

 @ 1iX t!=' !.

%7tY&t!8.

#: ӟitӯ .

i .

 L =.

 7t +ӟi %?t 1ì !.

 %7 .

 1 t!.

 ô ì.

 1 ô.

 C L( F.

 @ t ô.

% ]A!W.

 t%iX!1 ô.

 K ӧ +ӟi t%iXVL+ @ .

 ӏ1iX t! &>ití.

 K ӧ +ӟi .

i Vӧt 5 i.

 %W.

  &i ti.

 t!ì.

 C ]A 1tì t ? t h.

 .

 iH .

 i V t 5 i.

( t h.

 t!.

 ô ì.

 =' .

 %`t .

N.

 tӯ i0 ӏ.

 >.

 / ô ì.

 \í G( c$ .

 it!ӏ1 ô.

 %W.

 \ì +D( F.

 @ 1t Xt5 .

iZ.

 #S G.

 !.

 %7 t h.

t!.

 ô ì.

( YL!.

%7%.

Fӧ#SG.

 ]K+D(.

i0 ӏ.

/ ô ì.

ӧtì !&1 ӧ &(%?t1ì@.

 ӏti t '.

J.

1 ô.

t X ` `.

+@tí.

 í.

=  2.4.3. Gӧi ý cho trao đәi kӃ tiӃp: 3!.3.

t!I.

 ӧ iX.

 ì.

(L!?t.

i@1 0.

9.

 t!i1ti (#P!?t1 L1 9.

 X t ӏ.

 =' 1 0 .

9.

 .

 #P ӧ 8.

 .

G + & .

 ? 7t &Ii 1 Z.

 +i&5 8.

t!i1ti (+íG( 8@.

 ӏt 5 i.

t!iơ.

 i0.

.

?tFtiZ.

Q\íG:i+ӟit 7tí.

 .

'R Act1 (.ta.

/ti.

t!ì.

 t! i .

.

 .

 & t 5 i.

 .

H.

 t!i & =?t i.

 t 7 tí.

 1 ô.

 &iZ.

 .

 c=?t i.

1 0.

9.

t!7i ]K+D(t 5tt ì+i=ӏ.

 E t! i L t X 1 L 1 9.

( c %it & :i +ӟi +?.

 @ .

i@ t 7 tí.

( .

i@ 1 0 .

9.

 3!.

 !t" (]ALt XtK 8.

X F.

 @ ӧi.M.

S+iZ.

 K ӧ  t!iti t ' F.

 @ 1iX t!+?.

@+tí.

t.

 i 0 / it! i Lt Xt 5 i.

( %W.

 tí.

 #: &ӧ.

 E t!it:it iX F.

t itX # 1 it 5 i.

t!i.

& =?t i.

t 7tí.

1 ô.

&iZ.

 .

 c=?t i.

1 0 .

9.

t!7i ]5t!Z.

#:t!it:it iX.

( F.

 @ t>! 7tG.

# M.

 S+iZ.

t!i K ӧ +&iZ.

tD .

DtG.

# ]ALt XZF F.

 @ ӧi . +@ t! i 1 ti tӯ G.

 # .

 %W.

  .

?.

 7t + .

Ot tơ.

 M.

 Ac ӏ.

( F.

 @ t> ! G.

 #  M.

 S +iZ.

 t! i & =?t i.

 t 7 tí.

1 ô.

&iZ.

 .

 c1 0.

9.

t!7it '%ӟ#: g : F.

 @ =ӏ.

t?t0t!iLt X& =?t i.

%?t1ìt 7tí.

 1 ô.

&iZ.

 .

.

 Bӟ.

1 ait>G.

# ӧi. C1 ô.

Lt!i.

 K ӧ ( F.

 @ #P&it1Zt!iLt X%i.

 7t+it 7tí.

t .

 7t c it!i(+ +ðt!ӯ.

H.

t 7tí.

1 ô.

&iZ.

 .

 g ].

# t ӧ#Pӧ#` = t 't Mt5 Y t!i>tt!7i oOt!ì.

#` = &F.

t it.

.

L.

i@t!iti t 'J.

& =?t i.

 t 7tí.

1 ô.

&iZ.

 .

 c>tt!7i+ӟiK.

#:&ӧ.

 E t!i C Y ӧ iZt0t!.

t ô.

ti.

%Z.

Gӟi  ci .

 B0.

m:#.

X&>i%b1 0.

9.

t!7i g \ӟit!i%N K.

t 7tí.

 1 0.

9.

(t? t0t!ӯi%.

 Fӧ&>i1 biG.

# ^íG&1 i 7tt!.

#: O.

ӧ.

D.

G>.

(.

H.

 iB.

&>iJ.

Lt XGnG.

 t i.

 g 3?t0t!ӯ$t!iFtiZ.

ӧ&>i1 biG.

# (1 iL .

i@&5 8.

Lt X& Mt> Lô.

+i/]A ơ.

&ơ.

i0.

 L.

L ].

# M.

S+iZ.

& =?t i.

1 0.

9.

t!7iӧt>!tơ.

t5  C Y M.

G.

 Y!7&ӟ.

 /1t 0(]Aӧ E %Kt 7tí.

t!.

#` = X>tt!7i(t!.

 .

 +ӟi1t 0ӟ&ӧ.

t it!.

t 7tí.

.

 A7t  t.

 8( Y & tí.

 t.

 tӯ ô ì.

 &D t!ì.

 tiZ.

 .

 #: t ӯ .

D.

!W.

 M7tiZ.

/]Aӧ& h+ӟi&D t!ì.

tiZ.

(+1 0.

9.

e t!7i ơ.

 1 0 .

9.

 6 Y 7t t 7 tí.

 + L( ]A L t X t S & e t!7i ơ.

 6 %W.

 t 5 i.

 7t E t!i.

.

 .

(t!.

Lt 7tí.

 /6tӯi t!ӏ W t!a t .

" + %K &>i %W.

  t i t!.

 t 7 tí.

 ‘ tӯW t .

 WK C Y t!i.

& 1 0.

9.

6t!7i ơ.

1 0.

9.

e& cö .

 (W ) (" ) bW & "  ' -. . * "  W + \ӟi5 tY&t!8.

#: . +.

i1 .

t ӧtӯ!.

%7/ ô ì.

 &D t!ì.

tiZ.

A7t E t!iLit!ӏ Y ơ.

(.

 l &1t 0 WK #P ơ.

" # E t! i .

( i@ L J.

 L .

 l & .

 t!7i #P >t ӧ+ӟi E t!i.

 C Y#:tơ.

t5Lt Xӧtí.

t!.

t!I.

 ӧ 1 0 .

9.

et!7i ơ.

1 0.

9.

6a i .

i@t 7tí.

( F. U i]AZFӧi .

 @ #PG!ӧi .ti t 'G5t!Z.

G.

# tơ.

 M.

(%W.

 & .

i%Dtôt!.

%0.

1t 0&iZ.

 .

.

 E t!i F.

 @ t ô.

% ]A.

H.

ìӧt 5 i.

 +ӟi E t!i.

iO ]AL t X .

#t 7t &ôiW.

#&Iiӧi. B iI(]AF.

 0i&5 8.

Lt 5 i.

 E t!i.

1 ô.

( cZF F.

 @ !ӧi.ti t 'G5t!Z.

 G.

3 ô. # ӧi .

t I.

(]ALt Xt5&5 8.

t!i(+íG.

t!.

 7t #: t 7 tí.

 ơ.

 i0.

  t X ӧ U i t?t 0 ӧi . t!.

 G.

 # V ӧ! ]A( F.

FtiZ. @ #Pt!a&>iӧi.

 CL 7t#:tK 8.

t!i ]ALt X 8. ӧi.

L c1 ô.

 iX.

t ӏi t!ӏ Y M.

 G.

 t!.

  i t! i ]A J.

 Lt X 8.

 .

Lt!.

 %ӟ /G.

# ӧi.(%.

Fӧ#` = t '#:1 0.

9.

1 .

Lt X>tt!7i +ӟi i E t!i(.

L( #` = t ' Y M.

G.

5 Bҧng 2Ӄp hҥng A7t%0.  3.3.

= >.

 iX.

t ӏ= >.

/c t 7tí.

/1 0.

9.

(.

L 7ti .

ì.

t.

 .

 +@ i .

9.

t.

t X/1 0.

9.

 3!.

 !t " (]A Lt Xt iiH iL.

ì.

(iH%0.

1t 0+%0.

= >.

 ơ.

.

H( F.

 @ .

? tK 8.

X Y!= >.

/1 0.

9.

%W.

 #`t!Z.

tӯ.

ô /%0.

1t 0 U 0.

9.

t:t.

?t+ӟit 7tí.

ӧ%iXGin.

%W.

 t!`.

( B.

1 0.

9.

tNi.

?tLt 7tí.

ӧ %iXGin.

 %W.

 +.

 A #`/ it 7tí.

 X.

GF.

tӯt!`.

#.

+.

 t 7+t Mt5= >.

/1 0 .

9.

(t M >.

.

t ? t ì +.

.

D BW.

 .

(]ALt XGnG.

 .

ì.

t ?t 7tí.

t:i/ 1 0.

9.

tӯ%0.

3.1t 0 3. ính toán vҩn đӅ Aô ì.6.

 &D t!ì.

tiZ.

Bi bi 0i #SG.

 &D t!ì.

t.

tí.

Xi0i t +?.

 @ &iZ.

 .

 .

 t:i L ] Y L !.

 %7 t!Z.

 c tY & / t!8.

#:t 7tí.

(%iXNG5 t!Z.

t Dtt.

&Lt Xӧ#SG.

Xi0i t .

.

 L.

.

H.

+?.

@.

 3 Dt t.

 .

 J.

 ӧ i ct t!.

 !t" \í G( t!.

 t!I.

 ӧ t t 7tí.

 +1 0 .

9.

(=ӏ.

t!7i +ӟi !t" #P ?tF.

t \ӟi +?. (.# +ӟi %7=S &.

@ &ӟ.

 ơ.

(t Dtt.

Nt ӏ1 ô.

B.

 i 0 \ì +D( F.

 @ #SG.

t Dtt.

ơ%0.

t!.

t!I.

 ӧ L.

i@ ơ.

 Iit 7tí.

Hӛ trӧ đơn giҧn 3i.  3.4.

t!ì.

C3ӧt it1 K ӧ +ӟi0. !).

H.

.

Ii1 ô.

 Z.

.

 i 3!.

 !t" (t!.

 ӟ.

Gh.

Lt Xӧ? ì.

t ']At!.

#:tti.

 t!ì.

(+ì+D ì.

iO uӧt57.

D .

Dt(iO iX.

t ӏt ô.

ti.

t í cÅ .

ӧ 3í.

.

9.

.

Lt X!?tit!ӏ:i+ӟi.

Ii L1i.

.

 i c ӟi#S G.

&F.

F Bii>.

FtiZ.

aK.

 7t%0.

(iO t :.

t57.

 Y! +K.

/%0.

.

ӧ=' =Et T Y&#5iO u!iZ.

 &.t t+t 5t \K.

t ti0it í .&.

@.

&. t t/ iM.

G.

+! ӟ.

Gh.

G5 t!Z.

.

H.

ìӧ+ti 1 0.

t!.

M.

G.

 \K.

t 5tin.

.

? t ô.

ti.

 itit.

H.

ìӧ! t!.

M.

G.

 i.

Mô hình quҧn lý  F.t>i 3.5.

 @  E & ô ì.

t!Z.

 >.

 tí.

\ì+D(iJ.

Lt X#SG.

 ô ì.

tӯӏiX 1 .

 >.

v.

t'!.

't 1 ô.

F.

 X.

 ô ì.

 tӟi tí.

tӯ= \ӟi i ô ì.

( &ӏ #Sti.

t!ì.

 #Pӧ &t!H Ti@.

  E ]A .

tí ti.

t!ì.

+.

 iZ.

MI.

i t 7%W.

 ##.

1t 0/ti.

t!ì.

+ӟi 7t#:t!i.

.

 .

1  A /.

? 7tt  .

 c]ALt Xt> Dt1 .

.

 t  / 8 \ӟi .

Ii ӟi #S G.

( L #w.

 7t #: ô ì.

 1iX h % N  iZt0t!.

:.

# !tC i'#         cÜ .

1.Các cài toán TX i. III-Các kӃt quҧ thӵc nghiӋm 3.

 8 ti.

t!ì.

'+'.

#" #(.

L ti0x  .

G(R ^ U''.

'+ Ri[[V= G5.

 F.

 @ !t" #%W.

*++ӧ#SG.

t!Z.

.

@.

 "'%t>iӏ Y tt :dd""" # !t#" # t [id F.

 @ t!ӧiO ]A! tӏ.

%W.

 t 5 i.

%ӟ .

i(tì t 7tí.

7&D .

V.

Za F.

t!ӟ 3!ӟ1 i.

+ӟi+íGt!.

%i %(.

L =i.

t!ì.

% 7t%it.

t 5tӧ1iX t St!Z.

 F.

 @ .

 3.1.Bài toán chӑn môn hӑc D‘ \?.1.

@ct!: Ci i 1i(#i.

 +iZ.

 F.

 9.

 1. ô.

 8  1i # Aô.

 8 % N ô.

 8 %`t%7+ ô.

 8t5 8.

A7t#i.

+iZ.

ӧ E 9.

1. 7t ô.

 8t5 8.

 tӯ ô.

L#w.

G B.

t>ӧi. \?.

@ct!&#i.

+iZ.

F.

 8.

 ô.

 8 t í ӧ .

?t+ӟi%0.

t .

G5t!Z.

 7t#:tiZ íct! D‘ Ct 7tí.

QtiZ íR #i.

+iZ.

 8.

 ô.

 8 U :i&ӧ.

:1 :i&ӧ.

 ô.

 8tí.

%W.

#:tí.

 Y#i.

+iZ.

L 0i .

t .

( ]1 ô.

 ӏ.

1 :i&ӧ.

 ô.

 8t5 8.

 i1i.

Z.

t 7tí.

.

.

.

b .

t:tQ i.

i it'R T71 L:AM71 L/tӯ.

 ô.

 8(G5+1i.

.

 i 1 0.

9.

/ i #i.

+iZ.

 0 .

D.

 ô.

 8L1 L 1 ô.

 \ ӟit 7tí.

.

F.

 i.

i it' a t í : 5 t í t O / #i.

 +iZ.

 +ӟi tӯ.

 ô.

 8(t 7 tí.

 .

 .

W t!.

 1 0.

GBG(t 7tí..

.

F.

 =i it' &.G p.

. l:.

 l/ ô.

 8L+ӟi Z.

.

.

.

b#i.

+iZ.

ӏ.

t 'i ] i #i.

 +iZ.

 L t 7 7t .

.

 .

b .

.

 +h.

 ӧ 8 ô.

 / .

.

 1 3 7tí.

.

F.

 =i it' D‘ C ơ.

.

Q ô.

 8R #i.

+iZ.

&5 8.

0.: 6S&.

( .

tí t it1t Dtt.

(N 8 tí.

(&D t!ì.

 >.

 \ӟi F.

 @  !t " #(t +it t?t 0 iZ t0 t!Z.

 t!.

 .

'& Proclem. Oc ectives và Alternatives ß .

 D‘ 6 G5.

 i@.

it!ӏ(ơ.

+ӏtí.

 t 7tí.

 ]t 7tí.

!?tG>.

.

Z.

 F.

 @  E .

IiGK.

Lt Xt5ӏ.

.

 l %7.

i t 7tí.

/ ì.

 yt!.

+íG.

(tӏ.

.

 l%7.

i ӟi t 7tí.

71 L B7.

& it!ӏtӯ!?tGn tӟi!?t1 L: ßc .

3Z.

%7.

i+it!ӏt!.

 i@.

LLt XӧGnG.

=L#S.

t!.

 ì.

 D‘ 6 G5.

%0.

1t 0: 1 iL i@.

it!ӏ tӯ.

t 7tí.

(.

IiGK.

Lt X= G5.

%0.

1t 0 B0.

1t 0 i& i F.

 F.

:C Y!f i@.

it!ӏ( i.

d =+ơ.

+ӏ/tӯ.

t 7tí.

 F.

:it!ӏ/tӯ.

t 7tí.

:i+ӟi 7t1 0.

9.

 Cit!ӏLt Xt i&iZ.

t(GnG.

G.

IiGK.

i@.

+ 3!.

 t!ì.

 = G5.

%0.

(.

IiGK.

Lt X Y.

#S%7.

i D‘ 3 5 i.

t!i: ßß .

1 iVL%0.

1t 0(.

IiGK.

 X.

 .

'&3!G'[[#Xt 5 i.

ti.

 t!ì.

'+'.

#" #  C +D(VL 7t1 0.

9.

%ӏ& t!7i TL&1 0.

9.

6S&.0.

(X&>i%b1 0.

9.

 .

J.

.

X .

IiGK.

0. iX!f6S&.

ӧ& t!7i%ai1 0.

9.

.

(t 8.

.

OtjC&i1t#t!tt 'z+'.

" !'##k  7 t >it ô.

% i.

!t ô.

% .

IiGK.

%it6S&.0.

ӧ& t!7i %aiN 8 tí.

+ZF.

IiGK.

&5 8.

=L &&>i6S&.0.

 Ci!%0.

1t 0B.

L #`Xt X i.

 M7t:tdtNi/t 7tí.

t!.

 7t ơ.

.

At!`.

t X i.

 M7t:t.

?t( +.

t X i.

 M7tNi.

?t ß .

D‘ 3 5 i.

tì 1i t 7tí.

7&D +t!i.

.

 .

0.: 1 i6S&.

%ӏ& t!7i( F.

 @ #P!.

 . i@ӧi.

Ii8 3 Mt5 ӧi.G5+#:%ӟ .

iF.

t 5 i.

Xtì ӧ ơ.

.

t:t.

?t  B0.

t!G'[[#%N .

i@ô.

Xt 5 i.

 L.

i ] i.

.

 .':T!ӧi.

i+ӟi í &t>! 7t1 0.

9.

%ӏ& t!7i v!!'&'+.

':T!ӧi. L.

i+ӟi í t>!t 7tí.

1 ô.

&iZ.

 .

 3?t0ӧi.ӧ&Z.

1 .

t'=t(.

IiGK.

Lt X=' t M .

i J.

.

1t 0/ .

L! Ci!B.i ӧi.

.

i@.

Ot M.

9.

X.

IiGK.

Lt 5 i.

%ӟ 7t &i.

 7.

 .i0#S.

IiGK.

 8.

tì ӧi.Xӧt 71 ô.

&iZ.

 .

( ơ.

t!ì.

+ӟiӧi. #P !ӧi.FtiZ.

&1 :i&ӧ.

/N 8 tí.

tӯ+@+%K+ӟi #5t i/t 7tí.

B.

&>i Ut 0Lt X>tӧa &: 1 :i&ӧ.

t!at .

t 7tí.

1 ô.

&iZ.

 .

 TN 8 tí.

Lt X%ӏ& t!7i%ai33Ut Dtt.

 &D t!ì.

 >.

Lt X& t!7i%aiN 8 tí.

 TXt 5 i.

(.

IiGK.

GSG.

.

Ot'+'.

#" %0.

t!Niӧ!+ӟiit!ӏ t!i&G.

IiGK.

t5 tӏ.

 ߃ .

 y 1 :i&ӧ.

/N 8 tí.

tӯ=ô.

5.

IiGK.

%K+ӟi71 Ltӯ t!.

%ì.

&Z.

1 L \ӟi .

i.

(1 :i&ӧ.

t!at .

1 ô.

&iZ.

 .

 +&D t!ì.

 >.

%ӏ& t!7i C +Dt YB.

1 0.

9.

33Ut Dtt.

+N 8 tí.

+ӟit 7 tí.

71 L(#at í (..

 l F.

 @ ti t!ӧi. y t 8.

Xtì ơ.ӧi.

.

t!7i#P.

D.

+ӟiӧi.FtiZ. ӧӧi.

&i@ Y.

71 L/N 8 tí.

. tӯ1 Ltӟi!?t 1 L%K+ӟi#5t i/.

. l y .

 lӧ.

IiGK.

t itӯ-&Z.

2 C +DTN 8 tí.

%ӏ& t!7i%ai33Ut Dtt.

(C +D33Ut Dtt.

 &1 0.

9.

t:t.

?t ß$ .

 ]A.] í &!ӧi.

Z.

]ALt Xt 0i it!.

+i&5 8.

 .

i%W.

.

Ot.

G(!'G C ơ.

t!ì.

J.

!& ӏ #S t!ì.

 .

. i ]ALt X iXӧ.

 l i&F.

 .

i 3ӯL 8.

ӧ1 0.

9.

t:t .

cài toán chӑn văn phòng (đưӧc đưa ra trong cài cáo) .1.i:.2. ?t K ӧ +ӟi i]A  3.

+ӟi+íG 8.

 ô.

 8at!Z.

(%i%!+?.

@/+9.

 B.

&..

Ai&&'! ӧ.

Zt!.

 F.

t!ӟ q4(rQ ì.

R y (]A :.

t 7tí.

C t' ti '+A.

t &#ta Mt ? .

?t+t 7tí.

1 a M.

?t TX %`t F ti.

 t!ì.

 '+'.

 #" ( ơ.

 t!ì.

 #P =' =Et %0.

 F. 1t 0 + ӧi .

 @ =ӏ.

!1 "t!7i ơ.

 A.

t.

 L F.

 @ #P # #.

 .

H.

 t 7tí.

Q ì.

!W. mR+ O.

A.

t.

tiZ.

 ơ.

!1"t!Z.

 it 7tí.

t!ӯ ßi .

A.

t &#t !1" Y ơ.

<4{ itF.

3!Z.

ơ#a##.

.

#P tӏ.

 &>i%b!1" U i1 ô.

L.

i@t 7tí.

t!7i ơ.

( F.

 @ #Pti tt 5 i.

ti.

t!ì.

'+'.

 #" F.

 @ #P .

iX&?! 7t#:t 7tí.

1 ô.

&iZ.

 .

 !t#" !ӧi .X C .

'ti '1 ô.

&iZ.

 .

 %W.

 +it i C .

' ti ' / B!.

+ tӯ 4 .

 < + i@ tit #5 t i .

 t!.

 )[[i' #it'()[[i' #'!+i'#+C&i'.

t'## .i0#S]A#Pt 5 i.

 .ӧi .

iC .

'ti '/ B!.

+ tӯ 4 .

 < %K +ӟi #5 t i / C&i'.

t '## tӯ m4 .

 m.] L(C ti '#Pt!at .

1 ô.

&iZ.

 .

+.

L%ӏ&>i!Q ì.

R  ì.

%0. .

t ô.

ti.

t!ӧiO ßö .

B0.

1t 0t i.

 ӟi %ӟ#" ti t ' i.Lt XZF 7tӧi.

 t>i(1 ô.

Lt 7tí.

.

1 ô.

&iZ.

 .

+ӟi 7t#" .

.

%?t1it 7tí.

.

 J.

 1 ô.

 &iZ.

 .

+ӟi i #" \ì +D(1 ô.

L#5ӧi .Xt 5 i.

 7tt 7 tí.

 1 ô.

 &iZ.

 .

ӧ! 3 .

iZ.

(1 i Z Fӧi .Xtì 1i 1 0 .

9.

 t!7i ơ.

( F.

 @ #P$ .

ӧi.iLt X .FtiZ.

& .

iAt &#t%K +ӟi #5t i / )[[i' #it' /A.

t.

tӯ2<4tӟim44Q ì.

 R \ӟi #5 .

i .

(0 ^ %!G + B!.

+ Lt X t!a.

Z.

 t!7i 3 .

iZ.

(+i ӟ &ӧ.

 .

 1 ô.

 Gn G.

 t 5 i.

 (.

L Z F A.

t & #t / A.

t.

 0i Gӟi <44 3 .

iZ.

(]A t 5 i.

 .

 i .

 X t i )[[i' #it' / A.

t.

 & %K +ӟi #5 t i / A.

t & #t tӯ 244 .

 $<4 Ut 0 .

 & &>i %b ^ %!G & ơ.

.

t!7iB.

B!.

+&1 ô.

t!7i U i ZFӧi . 7t'+'.

#" ӟiXt 5 i.

 7t ơ.

.

t!7i( F.

 %>. @ #P ӧi .

 t i t!.

 [[i' #'!+i'# / A.

t.

 tӯ . tӟi C + %K +ӟi A.

t & #t ]A t 5 i.

 .

 i .

 X %K +ӟi A.

t & #t / A.

t.

 tӯ $<4 tӟi <4 \ӟi1t 0.

(B!.

+ӧ&>i%b+A.

t.

& ơ.

.

t:t.

?t TX=' 1t /t:it!.

GV E .

i(]A#P1 ai7.

&>itӯt!>.

t i i'! i.

t + !1" V %ӏ &>i %b Q ì.

 R B.

 F(]A t 5 i.

 .

 i tӯ C .

' ti ' 1 ô.

 &iZ.

 .

 .

.

 % iI t Z F F.

 @ ӧi . .

H.

 .

iXLt Xt 5 i.

ӧ 7t+i ơ.

.

1 ô.

&iZ.

 .

 ^ %!GLt X%ӏ& t!7i%aiA.1 CLӧi.

t.

%W.

 .

iiHA.

t&#t+ӟi i )[[i' #it'()[[i' #'!+i'# c C&i'.

t'## ]A 8.

 .

i #5t i A.

t &#t/^ %!Gtӯm44.

244%K+ӟi#5t i/)[[i'#it'tӯm44 .

244(1 iL^ %!G %ӏ& t!7it!7i%A.

t.

 Lt 5 i.

 i .

i(L & C .

' 3i ' / B!.

+ tӯ 4 .

 < %K +ӟi )[[i' #it' tӯ <44 .

 <<4 + A.

t & #t / A.

t.

 tӯ 244 .

 <44 %K +ӟi )[[i' #it' tӯ <44 .

 2<4 \ӟi 1t 0 .

 (B!.

+ ӧ &>i %b + A.

t.

 & #5 &5 8.

 t:t .

?t \ӟi GV .

i1 (1t 0.

&.

ti.

Nhұn 2 t \ӟi i%it.D 3.2.

t!Z.

 tt ? F.

 @ !t" #!.

H.

iO ut D.

 ti.

Xt 5 i.

 ơ.

 '+'.

#" F.

 @ J.

iO ]AL.

H.

t ô.

 ti.

 i 0+@.

H.

#" Lt Xt 5 i.

++@t 7tí.

 c ơ.

.

 Gn G.

ӧ .

&>i 3 i+íGt!Z.

+@ơ%0.

Lt Xt 5 i.

GnG.

+ӟii? c%Ot.

.

tF.

 F.

 @ .

 .

H.

+?.

@&ӟ.

+ Mt> U iL( F.

 @ .

t 5#5Lí X=S&..

.

!?t.

i@ ơ.

.

1 .

3.  3.HiӋu quҧ cӫa phҫn mӅm trong thӵc tӃ F.

 @ ӧt it1 G>.

.

IiGK.

 \iict cӏ.

&5 8.

 iO 7t.

IiGK.

t i1i.

.

 i Lt X#SG.

GnG.

 Lt X%b 7t Ꮰ.

#:&5 8.

3.

iZ.

( 7t.

Ii#SG.

 Z.

.

 i Lt Xt i.

H.

&5 8.

X iX!f ơ.

.

H.

ӧ.ӧi.

? %ai ơ.

t!ì.

\íG( cӏ.

i t!ӏ Y#: &i%i&it&1 ô.

 i.

!.

.

i@.

1 ô.

L&ӧi(:i+ӟi.

Ii GK.

 Z.

.

 i +i i.

 Y#:.

#PiO Lӧ.

H.

t ô.

ti.

 itit X+iӟ&ӧ.

.

H.

ӧi. .

i i 0 TVL.

H.

1iX t!t 5t+@ F.

 @ 3 5 i.

1iX t!tí.

 i 0/ !t" #+ӟi4#i.

+iZ.

1|t Dt ‘ C L :GK.

 F.

 @ !t" # ‘ C L :GK.

Ai!#[tz='& }~ !t" #V i 0a+?.

@&ӟ.

 ᚠ.

IV-KӃt luұn z+'.

 #" & 7t ơ.

  ӟi +tí.

 M.

G.

t!.

t 5tin.

Vӧ M.

 i.

 !t#" Vӧt it1X.

IiGK.

Lt X#SG.

GnG.

 F.

 @ J.

 Lt iciX t O +ӏ &  E  &i .

.

 L.

 J.

 .

 +9.

 %0.

 L tӯ.

 %ӟ t!.

 ti.

 t!ì.

 Ti@ .

 iO  i ti.

 t!ì.

 t!a .

Z.

 !f !.

 C H.

ciX .

J.

&+?.

@t O+ӏF.

ӧ.

 iZ.

Mt!.

tơ.

&i                     .

Phân công công viӋc: D‘ 3!F.

iӟit i+tì iX ơ.o:\it  :.

  '+'.

#" # D‘ 3!F.

].

3K.

(Cn.

TM\9.

 : 3ì iX t!ӧ iO t ӏ.

 !t" # D‘ T^Z+iZt3 `.

(3!F.

TM\it : 3ì iX F.

 @  !t " # +M.

G.

t!.

t 5t     ài liӋu tham khҧo:  ‘ x!i A#t*1i( Ri  g g&gi.

'.

 G'i#i.  !t" # .

 # !t ##t' [! &ti!it'!iG'i#i.

.

&#i#"it t ''+'.

#" # 't G ‘ R  g g&gi.

'.

( ]'i#i.

!i  .&%& ' [! ]'i#i.

 !t( #t' # .

&#i# ^%!t!( '&#i.

1i €.

i+'!#it [ 3' .

&( 444 tt :dd""" G'i#i.

!i t [i ‘ R ^ U''.

'(  Ri[[( ]'i#i.

# "it A&ti &' )%*'ti+'# !'['!'.

'# .

G \&'3!G'[[#(x .

i&'.

G.

#(v.

 (C'"e!12m$        c .

 ß .