You are on page 1of 1

11 noemberi, 2010

evropul biznes dajildoebaze samma qarTulma
kompaniam moipova Ruban d’Honneur-is jildo

sami qarTuli kompania – “gudvili”, “visoli jgufi” da “EFES
saqarTvelo – saaqcio sazogadoeba lomisi” dasaxelda evropuli
biznes dajildoebis bolos wina etapis Ruban d’Honneur-is
priziorTa Soris. evropuli biznes dajildobis sponsoria eiC
es bi si. Ruban d’Honneur-is priziT sul dajildovda evropis 100
saukeTeso kompania. amasTan dakavSirebiT, dRes erToblivi pres
konferencia gamarTa eiC es bi si bankma da samma gamarjvebulma
kompaniam.

evropuli biznes dajildoeba oTxi welia rac arsebobs da igi
ukve aRiarebulia rogorc inovaciis, warmatebisa da mdgradobis
simbolo. es dajildoeba aZlevs saSualebas nebismier seqtorSi
moRvawe yvela zomis bizness evropis masStabiT warmoaCinos
Tavisi qveyana dajildoebis rva kategoriaSi.

Ruban d’Honneur gadaecema 10 yvelaze warmatebul kompanias
dajildoebis TiToeul kategoriaSi – Infosys wlis biznesis
jildo, RSM wlis saerTaSoriso mewarmis joldo, UKTI jildo
inovaciisTvis, jildo momxmarebelze fokusirebisaTvis, wlis
jildo - HSBC zrdis strategia, jildo - wlis saukeTeso
damsaqmebeli, jildo korporatiuli mdgradobisTvis, jildo
garemosdacviTi cnobierebisaTvis da jildo - Tavjdomaris
arCevani.