You are on page 1of 5

DOWNLOADED from WWW.VENKATAGIRITOWN.BLOGSPOT.

COM

M>…[VðS‹Ü ´ëÈt A«§ýlÅ„ýS$Æ>Ë$ Ýù°Ä¶æ*V>…«© V>ÇMìS,

ºÆý‡$ÐðlMìSP‾]l VýS$…yðl™ø, ¡{Ð]lOÐðl$‾]l BÐól§ýl‾]l™ø Ò$MýS$ D ÌôæQ‾]l$ Æ>çÜ$¢‾é²‾]l$. VýSyýl_‾]l 14 ‾ðlËË$V>


A‾ólMýS AÐ]lÐ]l*‾éË‾]l$ ¨VýSÑ$…VýS$MýS$…r$‾é²‾]l$. ‾é Ò$§ýl, ‾é MýS$r$…º… Ò$§ýl _Ð]lÆý‡MýS$ f‾]lçßæ–§ýlĶæ$‾ól™èl
¨Ð]l…VýS™èl$Oyðl‾]l ‾é ™èl…[yìl OÐðl.G‹Ü.Æ>fÔóæQÆý‡Æð‡yìlz V>Ç Ò$§ýl MýS*yé ±^èlOÐðl$‾]l Ýë¦Æ‡¬ÌZ ™èl糚yýl$ {ç³^éÆý‡…
fÆý‡$VýS$™ø…¨. BĶæ$‾]l {糆çÙt‾]l$ Ð]l$çÜMýS»êÆó‡a {ç³Ä¶æ$™èl²… ^ólçÜ$¢‾é²Æý‡$. C°² fÆý‡$VýS$™èl$‾é² Kí³V>Y çÜíßæçÜ*¢
Ð]lçÜ$¢‾é²‾]l$. _Ð]lÆý‡MýS$ M>…[VðS‹Ü ´ëÈt° Æð‡…yýl$ ÝëÆý‡$Ï A«¨M>Æý‡…ÌZMìS ™ðl_a‾]l Ð]l$à‾ól™èl MýS$r$…º…ÌZ‾ól
_^èl$a ò³sôæt MýS$sìæË ±†° ^èl*íÜ AÐéMýSPĶæ*Å‾]l$. Ð]l* _‾é²‾]l² OÐðl.G‹Ü.ÑÐólM>‾]l…§ýlÆð‡yìlzMìS BÔ¶æË$ ^èl*í³
ç³£ýlMýS… {ç³M>Æý‡… ÉìlÎÏMìS Æý‡í³µ…^èl$MýS$° Ð]l* MýS$r$…»ê°² `Ìôæa ±^èl Æ>fMîSĶæ$… ^ólÝë¢Æ>? VýS$Ìê…‾]l½ Bg꧊l
çÜ*^èl‾]lË™ø‾ól _‾é²‾]l² ÉìlÎÏMìS ÐðlâêÏyýl°, fVýS‾ŒlMýS$ MýS$r$…º…™ø‾ól ç³V>YË$ ÐólĶæ*Ë° {ç³Ä¶æ$†²çÜ$¢‾é²Æý‡°
ç³[†MýSÌZÏ Ð]l_a‾]l ÐéÆý‡¢Ë$ ^èl*íÜ ¡{Ð]lOÐðl$‾]l Ð]lÅ«§ýlMýS$ VýS$Æý‡Ä¶æ*Å‾]l$. fÆý‡$VýS$™èl$‾]l² ç³Ç×êÐ]l*˱² ‾]l‾]l$² ´ëÈt
‾]l$…_ Ððlâ¶æÏVörtyé°MîS, Æ>fÔóæQÆý‡Æð‡yìlz MîSÇ¢ {糆çÙtË‾]l$ ™èl$yìl_ÐólĶæ$yé°MìS fÆý‡$VýS$™èl$‾]l²Ðól‾]l° ‾éMýS$
AÆý‡¦Ð]l$Ð]l#™èl*‾ól E…¨. AçÜÌñæ…§ýl$MýS$ CÌê fÆý‡$VýS$™ø…¨. ‾ól‾]l$ ^ólíÜ‾]l ‾ólÆý‡Ðól$Ñ$sìæ? ‾é Ò$§ýl, ‾é MýS$r$…º…
Ò$§ýl G…§ýl$MýS$ CÌê MýS†¢ MýSsêtÆý‡$? ‾é ™èl…[yìl MîSÇ¢ {糆çÙtË Ò$§ýl G…§ýl$MýS$ ç³Æý‡§éË$ MýS糚™èl$‾é²Æý‡$? ‾é Ð]lËÏ
HO§ðl‾é ™èl糚 fÇW…§é? HÑ$r¨? ‾é ™èl…[yìl ^èl°´ùƇ¬‾]l Æøk‾]l 150 Ð]l$…¨ Ô>çÜ‾]lçÜ¿¶æ$ÅË$
Ð]l¬QÅÐ]l$…[† 糧ýlÑMìS ‾é õ³Æý‡$‾]l$ {糆´ë¨…_ çÜ…™èlM>Ë$ ^ólõÜ¢ Ò$ AÁçÙt… Ðól$Æý‡MýS$ ‾ól‾]l$ §ýl*Æý‡…V>‾ól
E‾é²‾ól...A¨ ™èl´ëµ? Ò$ B§ólÔ>°² ÕÆý‡ÝëÐ]líßæ…_ ÆøÔ¶æĶæ$Å õ³Æý‡$‾]l$ Ð]l¬QÅÐ]l$…[† 糧ýlÑMìS ‾ól‾ól
{糆´ë¨…^é‾]l$ MýS§é.. A¨ ™èl´ëµ? Ððl¬‾]l²sìæMìS Ððl¬‾]l² Ò$Æý‡$ Ð]l¬QÅÐ]l$…[†° Ð]l*Ça MìSÆý‡×ŠæMýS$Ð]l*ÆŠ‡Æð‡yìlz°
ò³sêtË‾]l$MýS$‾]l²ç³šyýl$ ïÜGÌŒæï³ çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ… çÜgêÐ]l#V> ÝëVóSÌê çÜ…ç³NÆý‡~…V> çÜçßæMýSÇ…^é‾]l$ MýS§é..A¨
MýS*yé ™èlõ³µ‾é?
CMýS ‾ól‾]l$ ^ólíÜ‾]l ™èlõ³µÑ$sìæ... K§éÆý‡$µ Ķæ*{™ól‾é? A¨ ‾é Ð]lÅMìS¢VýS™èlÐ]l$° ‾ól‾]l$ B^èlÇ…_ ¡Æ>ÍÞ‾]l ç³#{™èl
«§ýlÆý‡ÃÐ]l$± Cç³µsìæMóS A‾ólMýS ÝëÆý‡$Ï ^ðl´ëµ‾]l$. ‾é ™èl…[yìl V>Æý‡$ f‾]lçßæ–§ýlĶæ*Ë‾]l$ ^èl*Æý‡Vö‾]l² Ð]l$à‾ól™èl M>Ð]lyýl…
Ð]lËÏ BĶæ$‾]l çßæu>‾]lÃÆý‡×ê°² ™èlr$tMøÌôæMýS Ð]l…§ýlÌê¨ Ð]l$…¨ [´ë×êË$ MøÌZµÄ¶æ*Æý‡$. ÐéÇ MýS$r$…»êË$
A‾髧ýlËĶæ*ÅƇ¬. D ‾ólç³£ýlÅ…ÌZ Ð]l* ‾é‾]l² ^èl°´ùƇ¬‾]l 20 ÆøkËMóS, §ýl$Æý‡ƒr‾]l fÇW‾]l ´ëÐ]l#Æ>Ë VýS$rt
Ýë„ìSV> AMýSPyìl çÜ…çÜÃÆý‡×æ çÜ¿¶æÌZ Ð]l*sêÏyýl$™èl* B »ê«¨™èl MýS$r$…»êË‾]l$ ÐéÇ…sìæMóS ÐðlãÏ ç³ËMýSÇÝë¢‾]l°
Ð]l*sìæ^éa‾]l$. ¨Ð]l…VýS™èl$OÌñæ‾]l ‾é ™èl…[yìl B™èlÃÔ>…† MøçÜ… ‾ól‾]l$ B‾éyýl$ Ð]l*sìæ^éa‾]l$. B Ð]l*r‾]l$
°Ë»ñær$tMøÐéÍÞ‾]l AÐ]lçÜÆý‡… E‾]l²¨ MýS‾]l$MýS‾ól C¨ B^èlÇ…_ ¡Æ>ÍÞ‾]l Ýë…{糧éĶæ$… MýS‾]l$MýS‾ól, Ķæ*{™èlMýS$ Ò$
A‾]l$Ð]l$† MøÆ>‾]l$. VýS™èl ‾]lÐ]l…ºÆŠ‡ÌZ‾ól [´ëÆý‡…¿¶æ… M>ÐéÍÞ‾]l Ķæ*{™èl‾]l$ Ò$ çÜ*^èl‾]l Ðól$Æý‡MýS$ Ò$ Ò$§ýl
1/5

DOWNLOADED from WWW.VENKATAGIRITOWN.BLOGSPOT.COM


DOWNLOADED from WWW.VENKATAGIRITOWN.BLOGSPOT.COM

VúÆý‡Ð]l…™ø ÐéƇ¬§é ÐólçÜ$MýS$‾é²‾]l$.


A‾]l…™èlÆý‡… K§éÆý‡$µ Ķæ*{™èl‾]l$ [´ëÆý‡…À…_‾]l ‾ésìæ ‾]l$…_ Ð]l* Ò$§ýl §éyìl Ððl¬§ýlOÌñæ…¨. M>Æý‡×æ… B
Ķæ*{™èlMýS$ {ç³fË ‾]l$…_ Aç³NÆý‡Ó çܵ…§ýl‾]l ËÀ…^èlyýlÐól$. f‾]l… VýS$…yðlÌZÏ Æ>fÔóæQÆý‡Æð‡yìlz çÜiÐ]l…V> E‾é²yýl°,
çÜiÐ]l…V> E…sêyýl° ™ólr™ðlËÏ… M>Ð]lyýl… Mö…§ýlÆý‡$ M>…[VðS‹Ü ò³§ýlªËMýS$ Ñ$…VýS$yýl$ç³yýlÌôæ§ýl$. K§éÆý‡$µ Ķæ*{™èlOò³
™èl糚yýl$ {ç³^éÆ>Ë$ Ððl¬§ýlË$ò³sêtÆý‡$. ´ëÈt° Æð‡…yýl$ ÝëÆý‡$Ï J…sìæ ^ól™ø¢ ÑfĶæ$ç³£é°MìS ‾]lyìlí³…_‾]l f‾]l‾ól™èl
Ñ{VýSàË$ FÆý‡*Æ> ò³yìl™ól ´ëÈtMìS H Ñ«§ýl…V> ‾]lçÙtÐðl* ^ðlç³µVýSËÆ>? Ìôæ° E§ólªÔ>Ë‾]l$ ‾éMýS$ A´ë¨…^éÆý‡$.
Ððl¬§ýlsìæ ‾]l$…_ MýS*yé Æ>fÔóæQÆý‡Æð‡yìlz V>Ç E‾]l²†° KÆý‡ÓÌôæ° Mö…§ýlÆý‡$ ‾ól™èlË$ ^ólçÜ$¢‾]l² M>Æý‡Å{MýSÐ]l$…V> ©°°
‾ól‾]l$ çÜÇò³r$tMýS$‾é²‾]l$. M>± {MýSÐ]l$…V> fÆý‡$VýS$™èl$‾]l² ç³Ç×êÐ]l*Ë™ø ‾éMø ÑçÙĶæ$… AÆý‡¦… M>Ð]lyýl…
Ððl¬§ýlOÌñæ…¨. f‾]l… VýS$…yðlÌZÏ ‾]l$…_ OÐðlGÝëÞÆŠ‡ {糆¼…»ê°² ™èl$yìl_ÐólĶæ*Ë°, BĶæ$‾]l gê~ç³M>Ë‾]l$ OòÜ™èl…
«§ýlÓ…çÜ… ^ólĶæ*Ë° ÉìlÎÏ Ýë¦Æ‡¬ÌZ‾ól JMýS ç³MýSyýl¾…© Ð]lNÅçßæ… ™èlĶæ*OÆð‡‾]lr$Ï ‾éMýS$ AÆý‡®OÐðl$…¨.
§ýl$Æý‡§ýl–çÙtÐ]lÔ>™èl$¢ D Ð]lNÅçßæMýSÆý‡¢ËMýS$ Ýë„>™èl$¢ A«¨Úëx‾]l… BÖçÜ$ÞÌôæ E‾]l²r$Ï ™ólr™ðlËÏOÐðl$…¨. Ñ$Ð]l$ÃͲ
MýSËÐéË° K§éÆý‡$µ Ķæ*{™èl E§ólªÔ>Ë‾]l$ ÑÐ]lÇ…^éË° ¨Ð]l…VýS™èl ‾ól™èl çÜ¡Ð]l$×ìæ, ‾é ™èlÍÏ ÑfĶæ$ËMìSÿ V>Æý‡$ Ò$
A´ëƇ¬…sŒæÐðl$…sŒæ MøçÜ… ÌôæQ Æ>Ô>Æý‡$. ‾ðlË ÆøkËMýS$ V>± Ð]l*MýS$ Ò$ çÜ…§ýlÆý‡Ø‾]lMýS$ A‾]l$Ð]l$†
ËÀ…^èlÌôæ§ýl$. Ò$MýS$ AÐ]lçÜÆý‡… E…sôæ Ð]l* _‾é²‾]l²MýS$ AƇ¬‾é, _Æý‡…iÑMìS AƇ¬‾é JMýSP ÆøkÌZ
A´ëƇ¬…sŒæÐðl$…sŒæ §öÆý‡$MýS$™èl$…¨ Ìôæ§ýl…sôæ ¨Ð]l…VýS™èl ‾ól™èl OÐðlG‹Ü çÜ¡Ð]l$×ìæ ™èl‾]l ¿¶æÆý‡¢‾]l$ MøÌZµÆ‡¬‾]l Mö¨ª
‾ðlËËMóS Ò$ A´ëƇ¬…sŒæÐðl$…sŒæ AyìlW™ól ‾ðlË ÆøkË$ G§ýl$Æý‡$^èl*yéÍÞ Ð]l_a…¨. AƇ¬‾é Ðól$Ðól$Ò$ »ê«§ýl
ç³yýlÌôæ§ýl$. B ¿ôæsîæÌZl Ò$MýS$ A°² ÑçÙĶæ*Ë$ ÑÐ]lÇ…^é…. AƇ¬‾é ç³Çíܦ†ÌZ Ð]l*Æý‡$µ Æ>Ìôæ§ýl$. _Ð]lÆý‡MýS$
K§éÆý‡$µ Ķæ*{™èlÌZ GÐðl$ÃÌôæÅË$, Ð]l$…[™èl$Ë$ ´ëÌŸY‾]lMýS*yýl§ýl° MýSrtyìl ^ólÔ>Æý‡$. GÐðl$ÃÌôæÅË‾]l$ ÉìlÎÏMìS
í³Íí³…^èl$MýS$° Ð]l$…™èl‾éË$ fÇ´ëÆý‡$. ÉìlÎÏ ‾]l$…_ Ð]l¬QÅÐ]l$…[†MìS ¸ù‾]l$Ï ^ólÔ>Æý‡$. Ð]l¬QÅÐ]l$…[†
Ð]l$…[™èl$ËMýS$ ¸ù‾]l$Ï ^ólÔ>Æý‡$. B Ķæ*{™èlMýS$ GÐ]lÓÆý‡* çÜçßæMýSÇ…^èlMýS$…yé {ç³Ä¶æ$™é²Ë$ ^ólÔ>Æý‡$. AƇ¬‾é
OÐðlG‹Ü‾]l$ AÀÐ]l*°…^ól f‾]lÝëÐ]l*‾]lÅ…, MìS…¨ Ýë¦Æ‡¬ M>Æý‡ÅMýSÆý‡¢Ë A…yýl§ýl…yýlË™ø Ķæ*{™èl ÑfĶæ$Ð]l…™èl…V>
ÝëW…¨. Ķæ*{™èlÌZ ´ëÌŸY‾]l² ÐéÇ Ò$§ýl, ‾éMýS$ çÜçßæMýSÇ…_‾]l ÐéÇ Oò³‾é ^èlÆý‡ÅË$ ¡çÜ$MøÐ]lyýl…
Ððl¬§ýlË$ò³sêtÆý‡$. Ð]l$§ýlª™èl$V> °Í_‾]l ÐéÇOò³ Ðólr$ ÐólÔ>Æý‡$. K§éÆý‡$µ Ķæ*{™èl‾]l$ ¿¶æVýS²… ^ólĶæ$yé°MìS JMýS ç³MýSP
{ç³Ä¶æ$™é²Ë$ ^ólçÜ*¢‾ól ‾é Ò$§ýl, ‾é MýS$r$…º… Ò$§ýl ÑçÙ {ç³^éÆ>°² Mö‾]lÝëW…^éÆý‡$. M>…[VðS‹ÜMýS$
BVýSÆý‡ÂÔ¶æ[™èl$Ð]l#ËÐ]l$° çÜÓĶæ$…V> {ç³MýSsìæ…^è$lMýS$‾]l² Ò$yìlĶæ*™ø õܲçßæ… ^ólíÜ ™èl糚yýl$ BÆøç³×ê݈ëË‾]l$ Ð]l*
Ò$§ýl çÜ…«¨…^éÆý‡$. ¨Ð]l…VýS™èl ‾ól™èl Ò$§ýl MýS*yé §ýl$Æ>ÃÆý‡YOÐðl$‾]l BÆøç³×æË$ ^ólÔ>Æý‡$. BĶæ$‾]l ÌôæÆý‡° ™ðlÍíÜ,
BÆøç³×æËMýS$ º§ýl$Ë$ C^èl$aMøÌôæÆý‡° ™ðlÍíÜ Mö…§ýlÆý‡$ ´ëÈt ‾ól™èlÌôæ D §ýl$Æ>ÃÆ>Y°MìS JyìlVýSsêtÆý‡$. Ýë„>™èl$¢
Ñ$Ð]l$ÃÌôæ² MýSÍíÜ Ð]l_a‾]l Mö…§ýlÆý‡$ ‾ól™èlË$ Ò$yìlĶæ* çÜÐ]l*ÐólÔ>Ë$ ò³sìæt Ð]l$È ™èl糚yýl$ BÆøç³×æË$ ^ólÔ>Æý‡$.
C…™èl fÆý‡$VýS$™èl$‾é² ´ëÈt ‾éĶæ$MýS™èlÓ… V>±, Æ>çÙ‰ Ð]l$…[†Ð]lÆý‡Y… V>± MýS±çÜ… Q…yìl…^èlO‾ðl‾é Ìôæ§ýl$.
2/5

DOWNLOADED from WWW.VENKATAGIRITOWN.BLOGSPOT.COM


DOWNLOADED from WWW.VENKATAGIRITOWN.BLOGSPOT.COM

°‾]l²sìæ§éM> E‾]l² Ð]l$…[†Ð]lÆý‡YÐ]l$…™é OÐðlGÝëÞÆŠ‡ Ð]l¬QÅÐ]l$…[†V> E‾]l²ç³µsìæ Ð]l$…[†Ð]lÆý‡YÐól$. BĶæ$‾]l ¡çÜ$MýS$‾]l²


{糆 °Æý‡~Ķæ$…ÌZ‾]l* ÒÆý‡$ ¿êVýSÝëÓÐ]l¬Ìôæ. AƇ¬‾é çÜÆó‡ D {ç³^éÆ>°² Ayýl$zMýS$‾ól {ç³Ä¶æ$™èl²Ðól$ ÐéÆý‡$
^ólĶæ$Ìôæ§ýl$. C…Mø ç³MýSP OÐðlGÝëÞÆŠ‡ gê~ç³M>Ë‾]l$ ™èl$yìl_ÐólõÜ {ç³Ä¶æ$™èl²… MýS*yé {ç³×êãM>º§ýl®…V>
fÆý‡$VýS$™ø…¨. M>…[VðS‹Ü ´ëÈt çÜ¿¶æÌZÏ‾]l*, {糿¶æ$™èlÓ M>Æý‡Å{MýSÐ]l*ÌZÏ‾]l* BĶæ$‾]l ¸ùsZ ÌôæMýS´ùÐ]lyýl… {糆ÝëÇ
ÑÐé§éçܵ§ýlÐ]l$Ð]l#™ø…¨. BĶæ$‾]l ¸ùsZ Ìôæ‾]l…§ýl$MýS$ f‾]l… °Ë©çÜ$¢‾é²Æý‡$. AƇ¬‾é çÜÆó‡ ÐéÇ OÐðlQÇÌZ
Ð]l*Æý‡$µ Æ>Ìôæ§ýl$.
A°²sìæMýS…sôæ ¨[V>Â…†MýSÆý‡OÐðl$‾]l ÑçÙĶæ$… OÐðlGÝëµÆŠ‡ Ð]l$Æý‡×æ…Oò³ fÇW‾]l MýS…sìæ ™èl$yýl$ç³# §ýlÆ>Åç³#¢. ‾é™ø
çÜà {ç³fÌZÏ BĶæ$‾]l Ð]l$–†Oò³ A‾]l$Ð]l*‾éË$ E‾é²Æ‡¬. B A‾]l$Ð]l*‾éËMýS$ ïܽI, °ç³#×æ$Ë °Ðól¨MýSË$
çÜ…™èl–í³¢MýSÆý‡OÐðl$‾]l çÜÐ]l*«§é‾éË$ CÐ]lÓÌôæMýS´ùĶæ*Ƈ¬. fÐéº$Ìôæ° {ç³Ô¶æ²Ë$V>‾ól Ñ$WÍ´ùĶæ*Ƈ¬. MýS±çÜ… H
JMýSPÇO‾ðl‾é D §ýlÆ>Åç³#¢ ÐólÌñ憢 ^èl*ç³ÌôæMýS´ùƇ¬…¨. GÐ]lÇOò³‾é ^èlÆý‡ÅË$ ¡çÜ$MøÌôæMýS´ùĶæ*Æý‡$. §é°
VýS$Ç…_ Ð]l*sêÏyýlrÐól$ Ð]l$à´ëç³Ð]l$‾]l²r$ÏV> {ç³Ð]lÇ¢çÜ$¢‾é²Æý‡$. Ð]l$à‾ól™èl òßæÍM>ç³tÆŠ‡ §ýl$Æý‡ƒr‾]lMýS$
çÜ…º…«¨…_ A‾ólMýS çÜ…§ólàË‾]l$ °Ð]l–†¢ ^ólĶæ*ÍÞ…¨V> MøÆý‡$™èl* MóS…{§ýl {糿¶æ$™éÓ°MìS ÌôæQ Æ>íÜ‾é
çœÍ™èl… ÌôæMýS´ùƇ¬…¨. AƇ¬‾é §é° Ò$§ýl H… Ð]l*sêÏyìl‾é GÌê…sìæ ò³yýlÆ>¦Ë$ ¡Ýë¢Æø‾]l‾]l² A‾]l$Ð]l*‾]l…™ø
{MýSÐ]l$Õ„ýS×æ VýSË M>Æý‡ÅMýSÆý‡¢V> Ð]l˜‾]l…V> ¿¶æÇçÜ*¢ Ð]l^éa‾]l$. A…™ól M>§ýl$ K Æý‡çÙÅ‾Œl Ððl»ŒæOòÜsŒæ ÐðlË$Ð]lÇ…_‾]l
MýS£ýl‾]l… B«§éÆý‡…V> Mö°² bé‾]lâ¶æÏ™ø ´ër$ Ýë„ìS MýS*yé ^èlÆ>a M>Æý‡Å{MýSÐ]l*°² °Æý‡Óíßæ…_…¨. C¨
Ð]l$àç³Æ>«§ýlOÐðl$‾]lr$Ï Ýë„ìS M>Æ>ÅËĶæ$…Oò³ ´ùÎçÜ$Ë$ §éyìl ^ólíÜ Ýù§éË$ ^ólÔ>Æý‡$.
‾]l‾]l$² ´ëÈt Ð]lņÆó‡MìSV> _[¡MýSÇ…^èlyé°MìS {糆 _‾]l² çÜ…çœ$r‾]l‾]l$ AÐ]lM>Ô¶æ…V> Ð]l$Ë$aMýS$…r$‾é²Æý‡$.
Ýë„ìS bé‾]lÌŒæÌZ Ð]l_a‾]l JMýS Æ>fMîSĶæ$ ÑÔóæÏçÙ×æ MýS£ýl‾é°² ¿¶æ*™èl§ýlª…ÌZ ^èl*í³ Ýë„ìS M>Æ>ÅËĶæ*ËOò³
Mö…§ýlÆý‡$ M>…[VðS‹Ü ‾ól™èlË$ §éyýl$Ë$ ^ólƇ¬…^éÆý‡$. ´ëÈtMìS, ´ëÈt ‾éĶæ$MýS™éÓ°MìS Ð]lņÆó‡MýS…V> ‾ól‾ól MýS${r
^ólíÜ‾]lr$Ï {ç³^éÆý‡… ^ólÔ>Æý‡$. M>…[VðS‹Ü ´ëÈtMìS 125 çÜ…Ð]l™èlÞÆ>Ë$ °…yìl‾]l çÜ…§ýlÆý‡Â…V> Ýë„ìS bé‾]lÌŒæ JMýS
ÑÔóæÏçÙ×ê™èlÃMýS MýS£ýl‾é°² {ç³ÝëÆý‡… ^ólíÜ…¨. B MýS£ýl‾]l…ÌZ Mö°² {ç³Ô¶æ…çÜË$, Mö°² ÑÐ]l$Æý‡ØË™ø ´ër$ Mö°²
Ýë‾]l$MýS*Ë, {糆MýS*Ë…Ô>Ë‾]l$ ^èlÇa…_…¨. CÌê…sìæ MýS£ýl‾éÌôæ C™èlÆý‡ gê¡Ä¶æ$ ç³[†MýSÌZÏ, Ðól$VýSOgñæ‾]lÏÌZ
Ð]l^éaƇ¬. AÌêVóS ½àÆŠ‡ G°²MýSË çœÍ™éËOò³ ÑÔóæÏçÙ×æÌZ Æ>çßæ$ÌŒæV>…«© {ç³Ýë¢Ð]l‾]l A°² gê¡Ä¶æ$, [´ë…¡Ä¶æ$
bé‾]lâ¶æÏ™ø ´ër$ Ýë„ìSÌZ MýS*yé Ð]l_a…¨. ©°± ™èl糚ç³sêtÆý‡$, D çÜ…§ýlÆý‡Â…V> JMýS ÑçÙĶæ*°² Ò$ §ýlíÙtìSM
¡çÜ$MýS$Æ>§ýlÍ^é‾]l$. Ýë„ìS ç³[†MýS V>±, Ýë„ìS bé‾]lÌŒæ V>± M>…[VðS‹Ü ´ëÈtMìS ^ðl…¨‾]lÑ M>Ð]l°, AÑ çÜÓ™èl…{™èl
Ò$yìlĶæ* çÜ…çܦË$V> °çÙµ„ýS´ë™èl…V> ç³° ^ólÝë¢Ä¶æ$°, Ðésìæ° [´ëÆý‡…À…_‾]l Æð‡…yýl$ çÜ…§ýlÆ>ÂÌZÏ‾]l*
çÜ¿êÐ]l¬Q…V>‾ól ‾ól‾]l$ {ç³MýSsìæ…^é‾]l$. B çÜ¿¶æÌZÏ ¨Ð]l…VýS™èl Ð]l¬QÅÐ]l$…[† OÐðlGÝëÞÆŠ‡™ø ´ër$ Æ>çÙ‰ VýSÐ]lÆý‡²ÆŠ‡,
ÒÆý‡ç³µ Ððl¬Æ‡¬Î, B‾]l…§ýlÔ¶æÆý‡Ã Ð]l…sìæ M>…[VðS‹Ü ò³§ýlªË$ ï³ïÜïÜ A«§ýlÅ„ýS$yýl$ çÜà A°² ´ëÈtËMýS$ ^ðl…¨‾]l Æ>çÙ‰
‾ól™èlË$, Æ>çÙ‰ Ð]l$…[™èl$Ë* E‾é²Æý‡$. A糚yýl* H JMýSPÆý‡$ ‾é Ð]l*rËMýS$ A¿¶æÅ…™èlÆý‡… ^ðlç³µÌôæ§ýl$. AÌê…sìæ¨
C糚yýl$ M>…[VðS‹Ü bé‾]lÌŒæÌZ M>…[VðS‹Ü Ð]lņÆó‡MýS ÐéÆý‡¢ Ð]l_a…§ýl‾ól AçÜ™èlÅ {ç³^éÆý‡…™ø ç³£ýlMýS… {ç³M>Æý‡… Ýë„ìSOò³
3/5

DOWNLOADED from WWW.VENKATAGIRITOWN.BLOGSPOT.COM


DOWNLOADED from WWW.VENKATAGIRITOWN.BLOGSPOT.COM

§éyýl$ËMýS$ EíÜVöÌêµÆý‡$. ÉìlÎÏ ‾]l$…_ A…¨‾]l B§ólÔ>Ë™ø Ķæ¬Ð]lf‾]l M>…[VðS‹Ü ‾ól™èlË$ Mö…§ýlÆý‡$ «§ýlÆ>²Ë$,
Æ>Ýë¢ÆøMøË$ ^ólÔ>Æý‡$. D A…§øâ¶æ‾]l §éÓÆ> fVýS‾ŒlÐðl*çßæ‾ŒlÆð‡yìlz M>…[VðS‹Ü ´ëÈtMìS Ð]lņÆó‡MìS A‾]l² Ð]l¬{§ýl
ÐólĶæ$yýl… ÐéÇ Ë„ýSÅ…. ‾]l‾]l$² ´ëÈt ‾]l$…_ VðS…sìæÐólõÜ MýS${r fÆý‡$VýS$™èl$…§ýl‾]lyé°MìS C…™èlMýS‾é² Ýë„ýSÅ…
M>ÐéÌê? _Ð]lÆý‡MýS$ Ð]l* MýS$r$…º…ÌZ‾ól _^èl$a ò³sôæt ±^èlOÐðl$‾]l G™èl$¢VýSyýlËMýS$ ¨VýSgêÆ>Æý‡…sôæ
HÐ]l$‾]l$MøÐéÍ? C…MðS…™èl M>Ë… çÜçßæ‾]l…™ø E…yéÍ?
ÒsìæMìS ™øyýl$ {糆 Æøk ‾é Oò³‾]l V>Í ÐéÆý‡¢Ë {ç³^éÆý‡…. ‾éÒ$§ýl Ðólr$MýS$ Æý‡…VýS… íܧýlªOÐðl$…§ýl…r*
Ò$yìlĶæ*MýS$ MýS£ýl‾éË$ A…¨çÜ$¢‾é²Æý‡$. Ðólsê? Ìôæsê? A° ç³[†MýSË$ {ç³Õ²çÜ$¢‾é²Æ‡¬. C糚yýl$ Æ>çÙ‰…ÌZ
Gr$Ð]l…sìæ ç³Çíܦ† E…§ýl…sôæ Æøyýl$z Ò$§ýl ÐðlâôæÏ H _‾]l² í³ÌêÏyìl° AyìlW‾é "‾ólyø Æó‡´ù fVýS‾ŒlÐðl*çßæ‾ŒlÆð‡yìlz°
M>…[VðS‹Ü ‾]l$…_ ºíßæçÙPÇÝë¢Æý‡$' A° uý‡MîSÐ]l$° çÜÐ]l*«§é‾]l… ^ðlç³#™éÆý‡$. A§ýl$‾]l$ MøçÜ… ^èl*çÜ$¢‾é²Æý‡°,
fVýS‾ŒlOò³ CMýS Ðólr$ ÐólÝë¢Æý‡° ÝëÐ]l*‾]lÅ f‾]l… MýS*yé A‾]l$MýS$‾ól ç³Çíܦ† HÆý‡µyìl…¨. CÌê…sìæ ç³Çíܦ™èl$ÌZÏ C°²
ÑçÙ {ç³^éÆ>Ë ‾]lyýl$Ð]l$, C°² MýS${rË$, MýS$çßæM>Ë Ð]l$«§ýlÅ Ð]l$à ‾ól™èl {糆çÙtMýS$ Ð]l$íÜç³NõÜ MýS$Ķæ¬MýS$¢Ë‾]l$
çÜíßæçÜ*¢ C…M> D ´ëÈtÌZ Mö‾]lÝëVýSyýl…ÌZ AÆý‡¦… Ìôæ§ýl° ¿êÑçÜ$¢‾é².. ‾é‾]l²‾]l$ VýS$…yðlÌZÏ ò³r$tMýS$°
BÆ>«¨çÜ$¢‾]l² MøsêϨ Ð]l$…¨ f‾é°MìS A…yýl§ýl…yýlV> °ËÐ]lyýl… D ´ëÈtÌZ Ý뫧ýlÅ… M>§ýl° AÆý‡¦OÐðl$…¨. H ´ëÈt
MøçÜOÐðl$™ól ‾é ™èl…[yìl ™èl‾]l iљ鰲 A…MìS™èl… ^ólÔ>Æø B ´ëÈt ‾]l$…_ ÐðlãÏ´ùÐéÍÞ‾]l ç³Çíܦ† BĶæ$‾]l
MýS$r$…»ê°MìS MýS͵…^èlyýl…, A…§ýl$MýS$ A«¨Úëx‾]l… BÖçÜ$ÞË$ E…yýlr… A™èlÅ…™èl ÔZ^èl±Ä¶æ$…. ‾éMýS$ Ð]l$Æø
Ð]l*Æý‡Y… Ìôæ§ýl$. M>…[VðS‹Ü ´ëÈt [´ë£ýlÑ$MýS çÜ¿¶æÅ™éÓ°MìS ‾ól‾]l*, ‾é ™èlÍÏ ÑfĶæ$ËMìSÿ Æ>i‾éÐ]l* ^ólĶæ*Ë°
°Æý‡~Ƈ¬…^èl$MýS$‾é²…. ´ëÈt §éÓÆ> çÜ…{MýSÑ$…_‾]l Ô>çÜ‾]lçÜ¿¶æ çÜ¿¶æÅ™éÓ°MìS ‾é ™èlÍÏ V>Æý‡$, ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ
çÜ¿¶æÅ™éÓ°MìS ‾ól‾]l* Æ>i‾éÐ]l* ^ólçÜ$¢‾é²….

● J…rÇ° ^ólíÜ ç³…í³…^éË‾]l$MýS$‾é²Æý‡$.


● J…rÇV> ‾ól‾ól Ððlyýl$™èl$‾é²‾]l$.
D çÜ…§ýlÆý‡Â…V> Ò$Mø ÑçÙĶæ*°² çܵçÙt… ^ólĶæ$§ýlÍ^é‾]l$. ‾ól‾]l$ D Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™éÓ°² MýS*Ëayé°MìS
MýS${rË$ ^ólçÜ$¢‾é²‾]l° ‾é Ð]lÅMìS¢™éÓ°² çßæ‾]l‾]l… ^ólõÜ Ñ«§ýl…V> M>…[VðS‹Ü ‾ól™èlË$ {ç³^éÆ>Ë$ ^ólƇ¬…^éÆý‡$.
Ar$Ð]l…sìæ ±^èlOÐðl$‾]l Ð]lÅMìS¢™èlÓ… M>§ýl$ ‾é¨. G°² MýSÚëtË$ G§ýl$OÆð‡‾é, G°² ‾]lÚëtË$ G§ýl$OÆð‡‾é JMýS Ð]l*r CõÜ¢
§é°MìS Gç³µsìæMîS MýSr$tºyìl E…yéË° Ð]l* ‾é‾]l² ‾éMýS$ ‾ólǵ…^éÆý‡$. AÌêVóS Æ>fMîSĶæ*ÌZÏO‾ðl‾é, Ð]lÅMìS¢VýS™èl
iÑ™èl…ÌZ AƇ¬‾é ÑÔ¶æÓçܱĶæ$™èl ò³…´÷…¨…^èl$MøÐéË°, E‾]l²™èl ÑË$Ð]lË$ ´ësìæ…^éË° BĶæ$‾]l ‾éMýS$
‾ólÆ>µÆý‡$. D ÑË$Ð]lË$ ¨VýSgêÆó‡aÌê ‾ól‾ðl糚yýl* Ð]lÅÐ]lçßæÇ…^èlÌôæ§ýl$. CMýSÐ]l¬…§ýl* Ð]lÅÐ]lçßæÇ…^èl»Z‾]l$.
Ð]l$äÏ JMýSÝëÇ Ò$MýS$ VýS$Æý‡$¢ ^ólçÜ$¢‾é²‾]l$. 150 Ð]l$…¨ Ô>çÜ‾]lçÜ¿¶æ$ÅË$ ‾é Ð]l¬QÅÐ]l$…[†™éÓ°² ºËç³Ça‾]l
‾éyýl$ Ò$ AÁÚët°² Ð]l$°²…^é‾ól ™èlç³µ ^èl…{§ýl»êº$ ÌêV> OÐðl[Ô>ÄŒæ$ ™èlÆý‡à M>Å…ç³#Ë$ ‾]lyìlí³ VýS§ðlª‾ðlMìSP
MýS*ÆøaÌôæ§ýl$. ÑË$Ð]lËMýS$ MýSr$tºyìl‾]l Ðéyìl° MýS‾]l$MýS‾ól AÌê ^ólĶæ$Ìôæ§ýl$.
4/5

DOWNLOADED from WWW.VENKATAGIRITOWN.BLOGSPOT.COM


DOWNLOADED from WWW.VENKATAGIRITOWN.BLOGSPOT.COM

Ò$Æý‡$ ÆøÔ¶æĶæ$Å V>Ç° Ð]l¬QÅÐ]l$…[†° ^ólĶæ*Ë° ™èlËÐ]lV>‾ól ïÜGÌŒæï³ÌZ BĶæ$‾]l õ³Æý‡$‾]l$ ‾ól‾ól
{糆´ë¨…^é‾]l$. E‾]l²™èl ÑË$Ð]lË MøçÜÐól$ B ç³° ^ólÔ>‾]l$.
Ð]l¬QÅÐ]l$…[†° Ð]l*Ça MìSÆý‡×ŠæMýS$Ð]l*ÆŠ‡Æð‡yìlz° G…í³MýS ^ólĶæ$yé°MìS fÇW‾]l ïÜGÌŒæï³ çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ…
Gr$Ð]l…sìæ Br…M>Ë$ ÌôæMýS$…yé ÝëïœV> fÇVóS…§ýl$MýS$ çÜçßæMýSÇ…_…© E‾]l²™èl {ç³gêÝëÓÐ]l$Å ÑË$Ð]lË
MøçÜÐól$.
‾ól‾]l$ Ýë¦í³…_‾]l Ýë„ìS Ò$yìlĶæ* çÜ…çܦ MýS*yé çÜÓ™èl…{™èl…V> °çÙµ„ýS´ë™èl…V> Ð]lÅÐ]lçßæÇ…^ól…§ýl$MýS$
^èlÆý‡ÅË$ ¡çÜ$MýS$‾]l²¨ MýS*yé B ÑË$Ð]lË MøçÜÐól$. AÌê Ð]lÅÐ]lçßæÇ…^èlºsôæt Ýë„ìS ç³[†MýS, Ýë„ìS bé‾]lÌŒæ {ç³gê§ýlÆý‡×æ
´÷…§éƇ¬. ÑÔ¶æÓçܱĶæ$™èl‾]l$ Fí³ÇV> ¿êÑ…_‾]l…§ýl$Ð]lÌôæÏ Ýë¦í³…_‾]l Æð‡…yólâ¶æÏÌZ‾ól 14 Ë„ýSË Oò³ _Ë$MýS$
çÜÆý‡$PSÅÌôæçÙ‾Œl Ý뫨…_ Ýë„ìS ¨‾]lç³[†MýS ÇM>Æý‡$z‾]l$ çÜ–íÙt…_…¨, ‾ól‾]l$ ´ësìæ…_‾]l E‾]l²™èl ÑË$Ð]lËMýS$ A§ól
Ýë„ìS. A…§ýl$MóS ^ðlç³#™èl$‾é²‾]l$.. ‾ól‾]l$ VýS™èl…ÌZ ÌêVóS CMýS Ð]l¬…§ýl$ MýS*yé ÑË$Ð]lË‾]l$ ´ësìæÝë¢‾]l$...
VúÆý‡ÑÝë¢‾]l$. ‾ól‾]l$ GÐðl$ÃÌôæÅË‾]l$ `Ía {糿¶æ$™éÓ°² ç³yýlVöyýl™é‾]l° Ò$Æý‡$ ¿¶æĶæ$ç³yýl$™èl$‾]l² ‾ólç³£ýlÅ…ÌZ B
ÑË$Ð]lË çÜ*¹Ç¢™ø‾ól Ò$MýS$ àÒ$ CçÜ$¢‾é²‾]l$... ‾é ™èl…[yìl° VýS$…yðlÌZÏ ò³r$tMýS$° ‾]l‾]l$² AÀÐ]l*°çÜ$¢‾]l² ´ëÈt
Ô>çÜ‾]lçÜ¿¶æ$ÅË…§ýlÇMîS C糚yól D çÜ…§ýlÆý‡Â…ÌZ‾ól Ñf~í³¢ ^ólçÜ$¢‾é²... Ò$Æð‡Ð]lÓÆý‡* ‾é MøçÜ… Æ>i‾éÐ]l*Ë$
^ólĶæ$Ð]l§ýlª°... Ò$Æð‡MýSPyýl E‾é² Ò$ {õ³Ð]l*ÀÐ]l*‾éË$ ‾éOò³ E…sôæ ^éË°...
G…™èlM>Ë… º†M>Ð]l$‾]l²¨ M>§ýl$ Ð]l¬QÅ…, GÌê º†M>Ð]l$‾]l²§ól Ð]l¬QÅÐ]l$° ‾é ™èl…[yìl ™èlÆý‡^èl*
^ðlº$™èl$…yólÐéÆý‡$. BĶæ$‾]l ‾éMýS$ ‾ólǵ‾]l çÜ`eË™èl, ÑÔ¶æÓçܱĶæ$™èl, E‾]l²™èl ÑË$Ð]lË$ ‾éMýS$ Ð]l*Æý‡Y§ýlÆý‡ØM>Ë$, AÐól
‾]l‾]l$² ‾]lyìlí³Ýë¢Æ‡¬.

CMýS òÜËÐ]l#

Ò$

5/5

DOWNLOADED from WWW.VENKATAGIRITOWN.BLOGSPOT.COM