You are on page 1of 49

ZASTAVA AUTOMOBILI DD

Direkcija marketinga - Postprodaja

YUGO KORAL - TEMPO


[EME ELEKTRI^NE INSTALACIJE

Za prednju instalaciju br. 46664420 i 46664421


Za zadnju instalaciju br. 46664417
Sadr`aj:

1 [ematski dijagrami.........................................................................3

1.1 Dijagram napajanja (1) 5


1.2 Dijagram napajanja (2) 6
1.3 Dijagram napajanja (3) 7
1.4 Dijagram napajanja (4) 8
1.5 Dijagram napajanja (5) 9
1.6 Dijagram napajanja (6) 10
1.7 Razvo|enje mase (1) 11
1.8 Razvo|enje mase (2) 12
1.9 Razvo|enje mase (3) 13
1.10 Razvo|enje mase (4) 14
1.11 Alternator 15
1.12 Elektropokreta~ 16
1.13 Paljenje 17
1.14 Spolja{nje svetlo 18
1.15 Dugo/kratko svetlo 19
1.16 Poziciono svetlo 20
1.17 Unutra{nje svetlo 21
1.18 STOP svetlo 22
1.19 Svetlo hoda unazad 23
1.20 Zadnje svetlo za maglu 24
1.21 Pokaziva~i pravca i trep}u}e svetlo 1/2 25
1.22 Pokaziva~i pravca i trep}u}e svetlo 2/2 26
1.23 Pera~ prednjeg stakla i brisa~ 27
1.24 Pera~ zadnjeg stakla i brisa~ 28
1.25 Greja~ zadnjeg stakla 29
1.26 Ventilator hladnjaka 30
1.27 Grejanje 31
1.28 Sirena 32
1.29 Upalja~ 33
1.30 Ideogram 34
1.31 Radio kasetofon 35
1.32 Instrumenti i indikatori 36

2 Izgled uti~nica...............................................................................37

3 Polo`aj uti~nica na vozilu............................................................47


Šematski dijagrami
Boje provodnika:

Oznaka Boja
SPL Svetlo plava - Azurna
BE Bela
NA Narand`asta - Oran`
@U @uta
SI Siva
PL Plava
BR Braon
CRN Crna
CRV Crvena
RO Roze
ZE Zelena
LI Lila

4
Razvo|enje mase (1)

CRN

P2
CRN Ventilator hladnjaka
1
Masa M1
P4
CRN Levi prednji pokaziva~
2 pravca i poziciono svetlo

P5
CRN Levo dugo i
3 kratko svetlo

P7-2
CRN Prekida~ za nivo
ko~ne te~nosti

P9
CRN Pumpa za pera~
2 prednjeg stakla

P10
CRN Motor brisa~a
5 prednjeg stakla

P11
CRN Levi bo~ni pokaziva~
2 pravca

-5-
Razvo|enje mase (2)

CRN

P15
CRN Desni prednji pokaziva~
2 pravca i poziciono svetlo
Masa M2
P16
CRN Desno dugo i
3 kratko svetlo

P21
CRN Rele za greja~ zadnjeg
85 stakla

P22
CRN Rele za duga svetla
85

P23
CRN Rele za kratka svetla
85

P26
CRN Desni bo~ni pokaziva~
2 pravca

-6-
Razvo|enje mase (3)

CRN

P31
CRN Automat pokaziva~a
3 pravca
Masa M3
P37
CRN Sijalica za trep}u}e
2 svetlo

P39
CRN Blok instrumenata
5

P42
CRN Sklop prekida~a
4 pod to~kom upravlja~a

P44
CRN Sijalica za osvetljenje
2 provodnika

P49
CRN Sijalica greja~a
1 zadnjeg stakla

P50-1
CRN Upalja~ za cigarete

P51
CRN Radio aparat
4

P52-2
CRN Ideogram greja~a

-7-
Razvo|enje mase (4)

CRN

Z14
CRN Motor brisa~a
4 zadnjeg stakla
Masa M4
Z15
CRN Pumpa za pera~
2 zadnjeg stakla

Z16
CRN Zadnje levo svetlo,
3 pokaziva~ pravca

Z17
CRN Zadnje svetlo za maglu
2

Z18
CRN Levo svetlo registarske
2 tablice

Z19
CRN Levo svetlo za hod
3 unazad - STOP svetlo

Z20
CRN Desno svetlo za hod
3 unazad - STOP svetlo

Z21
CRN Desno svetlo registarske
2 tablice

Z22-2
CRN Unutra{nje svetlo
prtlja`nik

Z23
CRN Zadnje desno svetlo,
3 pokaziva~ pravca

-8-
Dijagrami napajanja (1)

CRV

Akumulator
P14-2
BRN Elektropokreta~

CRN
P19
BRN Alternator
Spoj mase
akumulatora

P43
BRN Prekida~ za paljenje
5

BRN 9 P25
Kutija osigura~a
BRN 10

P35
BRN 1 Prekida~ za
spoljno svetlo

-9-
Dijagrami napajanja (2)

CRV

Akumulator
P14-2
BRN Elektropokreta~

P19
CRN Alternator

Spoj mase
akumulatora

9 1
P25
Kutija osigura~a

L I B A
LI/@U LI/BE SPL/@U SPL/BE

BRN 5 4 SPL/CRN
P43
Prekida~ za paljenje

-10-
Dijagrami napajanja (3)

Pod naponom kada


je prekida~ za paljenje
u polo`aju "KONTAKT"

2 1
P25
Kutija osigura~a

8A
A
SPL/BE

P10
SPL/BE Motor brisa~a prednjeg
6 stakla

P45
SPL/BE Prekida~ brisa~a zadnjeg
3 stakla

P46
SPL/BE Prekida~ ventilatora greja~a
2

P47
SPL/BE Prekida~ za pranje zadnjeg
4 stakla

P48
SPL/BE Prekida~ greja~a zadnjeg
4 stakla
P29
Spoj prednje i zadnje instalacije
9
9 Z2
Spoj prednje i zadnje instalacije

Z14
SPL/BE Motor brisa~a zadnjeg
stakla
3

-11-
Dijagrami napajanja (4)

Pod naponom kada


je prekida~ za paljenje
u polo`aju "KONTAKT"

2 1
P25
Kutija osigura~a

8A
B
SPL/@U

P6
SPL/@U Prekida~ svetla za
1 hod unazad

P39
SPL/@U Blok instrumenata
7

P34
SPL/@U Prekida~ za
1 trep}u}e svetlo

P42
SPL/@U Sklop prekida~a pod
2 to~kom upravlja~a

P51
SPL/@U Radio aparat
7

-12-
Dijagrami napajanja (5)

Uvek pod
naponom
10 9
P25
Kutija osigura~a

16A
I

LI/BE

P1-2
LI/BE Sirena

P3
LI/BE Termoprekida~ hladnjaka
LI/BE 1
P30
Spoj prednje i zadnje instalacije
4
4 Z3
Spoj prednje i zadnje instalacije

LI/BE Z11
LI/BE Unutra{nje svetlo
1

Z22-1
LI/BE Unutra{nje svetlo - prtlja`nik

-13-
Dijagrami napajanja (6)

Uvek pod
naponom
10 9
P25
Kutija osigura~a

16A
L
LI/@U

P21
LI/@U Rele za greja~
30 zadnjeg stakla

P32-1
LI/@U Prekida~ za STOP svetlo

P33
LI/@U Prekida~ za
3 trep}u}e svetlo

P50-2
LI/@U Upalja~ za cigarete

P51
LI/@U Radio aparat
3

-14-
Alternator

CRV Kutija
osigura~a

Akumulator

9
P25
Elektropokreta~

CRN
BR
P14-2
Spoj mase
akumulatora

Alternator
D-
REGULATOR NAPONA

D+
BR

DF
P14-1
B+ D+
P19 P20

Blok instrumenata 4
CRN/LI BR
3 SPL/CRN

P39 P43
4 5

+50 +54 +15

Prekida~ za paljenje

-15-
Elektropokreta~

CRV

Akumulator

Kutija
osigura~a
CRN

Spoj mase
akumulatora
9
P25

BR

P14-2

BR

M P14-1
P19

CRV BR
Alternator

Elektropokreta~

P43
2 5

+50 +54 +15


Prekida~ za paljenje

-16-
Paljenje

Elektronski modul paljenja

1 2 3 4 5 6 7

Razvodnik paljenja

1
4 3 2 1 4
15
P17
Indukcioni kalem

Prekida~ za paljenje

SPL/CRN

+50 +54 +15

4 P43

Kutija osigura~a
SPL/CRN

1 2
P25 P25

-17-
Spolja{nje svetlo

Kutija
osigura~a

7 10
P25 P25

P41
7 1

BE/CRN BR BR ZE
BR/CRN
Sklop prekida~a pod
9 3
P41 to~kom upravlja~a

PL SI/CRV

D K

BR/CRN

P43 P35
1 2 3 1 4

+50 +54 +15

Prekida~ za paljenje Prekida~ za spoljno svetlo

-18-
Dugo/kratko svetlo

Levo dugo i Desno dugo i


kratko svetlo kratko svetlo
Blok instrumenata

M3
3 2 1 6 5 1 2 3
P5 P16
ZE/CRN P38 P39 CRN
CRN CRN
ZE

SI
ZE/CRN

M1 SI/CRN M2
P25 P25

C D E F Kutija
osigura~a

3 5
P25 P25

Prekida~ za paljenje
Rele za kratka svetla
SI/@U 87

CRN 85
+50 +54 +15 SI/CRV 86
K
1
P43 M2 30
BR/CRN BR/CRN

ZE/@U 87

85
CRN PL 86
D
M2 30
Rele za duga svetla
BR/CRN

-19-
Poziciono svetlo

Levi prednji pokaziva~ Desni prednji pokaziva~


pravca i poziciono svetlo pravca i poziciono svetlo

3 2 2 3
P4 P15
CRN CRN
M1 M2

@U/CRN @U
@U/CRN

P25 P25
G H

@U @U/CRN
7 8
Kutija osigura~a
P30
2 8
Z3

@U @U/CRN

@U/CRN

@U/CRN
@U @U

CRN CRN
CRN CRN
Z16 Z23
2 3 1 2 Z18 Z21 2 1 3 2
M4

Zadnje levo svetlo, Zadnje desno svetlo,


pokaziva~ pravca Levo svetlo Desno svetlo pokaziva~ pravca
registarske tablice registarske tablice

-20-
Unutra{nje svetlo

P25
Kutija
I osigura~a

9
LI/BE Uvek pod
naponom

ZE ZE
Z4 Z7

Prekida~ Prekida~
unutra{njeg unutra{njeg
svetla levi stubi} P30 svetla desni stubi}
4 ZE
Z3

LI/BE

Z11
1 2

Unutra{nje svetlo Unutra{nje svetlo

-21-
STOP svetlo

P25
Kutija
L osigura~a

LI/@U
10
Uvek pod
naponom

P32-1 Prekida~ za
STOP svetlo

P32-2
CRV

P30
6
Z3
CRV

CRV CRN CRV


CRN M4 CRN
2 3 3 2
Z19 Z20

Levo svetlo za hod Desno svetlo za hod


unazad - STOP svetlo unazad - STOP svetlo

-22-
Svetlo za hod unazad

P25
Kutija
B osigura~a

SPL/@U
2
Pod naponom kada
je klju~ u polo`aju
"KONTAKT"

P6 Prekida~ svetla za
1 hod unazad

BE

P30
1
Z3
BE

CRN
CRN BE M4 BE CRN
3 1 1 3
Z19 Z20

Levo svetlo za hod Desno svetlo za hod


unazad - STOP svetlo unazad - STOP svetlo

-23-
Zadnje svetlo za maglu

Blok instrumenata
ZE/BE

5 5 Prekida~ za zadnje
P39 P38 svetlo za maglu
3
CRN
M3
ZE
P24

ZE 4

P36
ZE Osigura~ zadnjeg
svetla za maglu
P30
CRN 7
Z3 P24
M4 ZE
Kutija
Z17 osigura~a
2 1

9 10 ZE
Zadnje svetlo
za maglu Uvek pod
naponom

BR

P35
1 4

Prekida~ za spoljno svetlo

-24-
Pokaziva~i pravca i trep}u}e svetlo 1/2

P25 P25
B L Kutija osigura~a

2 10
Pod naponom kada Uvek pod
je klju~ u polo`aju naponom
"KONTAKT"

Sijalica za
trep}u}e
LI/@U SPL/@U svetlo
1 2
P37
M3
SPL/@U

CRN
3 1 P34 3 P33
Prekida~ za
trep}u}e
svetlo

2 2 1 4
P34 P33

L SPL/CRN SPL
D
SPL/CRN

Automat pokaziva~a
pravca LI SPL
1 NA
2 LI
3 CRN
LI
P31 P41
8 4 2
Sklop prekida~a pod
M3 to~kom upravlja~a

-25-
Pokaziva~i pravca i trep}u}e svetlo 2/2
Levi prednji pokaziva~ pravca Desni prednji pokaziva~ pravca
i poziciono svetlo i poziciono svetlo
M1 M2
2 1 1 2
P4 P15
CRN CRN

CRN SPL/CRN SPL CRN

P11 P26

2 2
1 1
SPL/CRN SPL
Levi bo~ni Desni bo~ni
pokaziva~ pravca pokaziva~ pravca

SPL/CRN SPL

P38
3 2

Blok instrumenata

SPL/CRN SPL
L D

P30 P30
9 3
Z3 Z3
CRN CRN
SPL/CRN

SPL

M4
Z16 Z23
1 3 3 1
Zadnje levo svetlo, Zadnje desno svetlo,
pokaziva~ pravca pokaziva~ pravca

-26-
Pera~ prednjeg stakla i brisa~

Motor brisa~a Pumpa za pera~


prednjeg stakla prednjeg stakla

M M
P9
1 2

CRN
P10
5 6 4 2 3
SPL/BE M1

CRN Kutija
ZE/CRN
P25 P25 osigura~a
M1 A B

@U SI SPL

1 2
Pod naponom kada
je klju~ u polo`aju
"KONTAKT"

SPL SPL SPL/@U

P42 P41 P42

6 1 3 5 5 2
Sklop prekida~a
pod to~kom upravlja~a

-27-
Pera~ zadnjeg stakla i brisa~

SPL/BE

Prekida~ brisa~a P47


zadnjeg stakla 4 3

P45
3 1 2 Prekida~ za pera~
zadnjeg stakla
SPL/CRN

SPL/@U Kutija
P25 osigura~a
A

SPL/BE SPL/CRV
1
Pod naponom kada
je klju~ u polo`aju
"KONTAKT"

P29
9 8 7 5
Z2

SPL/BE SPL/@U SPL/CRN SPL/CRV

CRN CRN
4 3 2 1 1 2
Z14 Z15

M4

M4 M
M Pumpa za pera~
zadnjeg stakla

Motor brisa~a
zadnjeg stakla

-28-
Greja~ zadnjeg stakla
LI/@U

P25 P25
Kutija
SPL/BE A L osigura~a

1 10
Pod naponom kada Uvek pod
je klju~ u polo`aju naponom
"KONTAKT"

Prekida~ greja~a
zadnjeg stakla P48

P21
Rele za greja~
30 zadnjeg stakla

3 RO/CRN 86

CRN
85
M2
BR/BE 87
P49
BR/BE
2 P29
1 1 Z2
BR/BE
Sijalica greja~a
zadnjeg stakla M3

Greja~
zadnjeg stakla

Z13

-29-
Ventilator hladnjaka

Ventilator
hladnjaka

P2
2 1
CRN

M1

PL LI/BE
P25
I Kutija
osigura~a

9
Uvek pod
naponom

2 1
P3

Termoprekida~
na hladnjaku

-30-
Grejanje

Motor ventilatora
grejanja

P27-1 P27-2

CRV SPL/CRN

SPL/BE
P25
A Kutija
osigura~a

1
Pod naponom kada
je klju~ u polo`aju
"KONTAKT"
1 3 2 P46

Prekida~ ventilatora
1 greja~a
0 2

-31-
Sirena

Sirena

P1-1 P1-2

LI/BE

P25
I Kutija
osigura~a

9
Uvek pod
SI/CRN naponom

CRN

P41 P42
6 4
Sklop prekida~a pod M3
to~kom upravlja~a

-32-
Upalja~ za cigarete

P25
Kutija
L osigura~a

10
Uvek pod
naponom

LI/@U

@U Pogledati
A ideogram

CRN

M3
P50-2 P50-3 P50-1

Upalja~ za cigarete

-33-
Ideogram
CRN CRN CRN

Blok P39 M3 M3 P44 M3


P52-2
instrumenata 5 2

Ideogram Sijalica za
greja~a osvetljenje provodnika

6 P52-1 1
P39 P44
A @U/CRN
P25
Pogledati
upalja~ H
@U/CRV @U

7 89 10
Kutija P25 P25 P25
osigura~a
P53
2 3 1

Potenciometar
ideograma
BE/CRN

BR

BR

P43 P35
5 2 1

+50 +54 +15


Prekida~ za paljenje Prekida~ za spoljno svetlo

-34-
Radio kasetofon

SPL/@U
P25 P25
Kutija
B L
osigura~a

LI/@U
2 10
Pod naponom kada Uvek pod
je klju~ u polo`aju naponom
"KONTAKT"
CRN
3 7 4
P51
Radio aparat M3

P51 ?11
12 6 5 1 2 8 10
SPL/BE
BR/BE
ZE/BE

SI/BE

SPL
BR
ZE

SI

4 7 8 9 3 6 1 2
P28
Z1
4 7 8 9 3 6 1 2
ZE/BE SPL/BE
ZE SPL
SI/BE BR/BE
SI BR
Prednji levi Prednji desni
Z5-1 zvu~nik zvu~nik Z8-1

Z5-2 Z8-2

Zadnji levi Zadnji desni


Z12-1 zvu~nik zvu~nik Z10-1

Z12-2 Z10-2

-35-
Instrumenti i indikatori
Prekida~ za nivo
ko~ne te~nosti

!
! P8 P18
!
P7-1 P7-2
Prekida~ za istro{enost Prekida~ za istro{enost
levih ko~nih obloga M1 desnih ko~nih obloga
CRN
LI LI LI

Pod naponom kada


je klju~ u polo`aju
"KONTAKT"
LI
2
Kutija
osigura~a Dava~ za temp. Prekida~ za
P13 P12
B rashladne te~nosti pritisak ulja
ZE/BE SI/@U
P25 P39 P38
P39 8 2 1
Blok instrumenata

SPL/@U 7

CRN

M3 5
P38 4 1 P39 P40

CRV/CRN SI/CRN BE/CRN


P29
2 3 4
Z2
CRV/CRN SI/CRN BE/CRN
Z9-1 Z9-2 Z6
Pokaziva~ Prekida~
nivoa goriva ru~ne ko~nice
P

-36-
Izgled utičnica
P1-1 Sirena P1-2 Sirena P2 Ventilator hladnjaka

Levi prednji
Termoprekida~ Levo dugo
P3 P4 pokaziva~ pravca i P5
na hladnjaku i kratko svetlo
poziciono svetlo
2

1 1 2 3
1 3
2

Prekida~ svetla za Prekida~ za nivo


M1 Masa P6 P7-1
hod unazad ko~ne te~nosti

Prekida~ za nivo Prekida~ za istro{enost Pumpa za pera~


P7-2 P8 P9
ko~ne te~nosti levih ko~nih plo~ica prednjeg stakla

Motor brisa~a Levi bo~ni


P10 P11 P12 Prekida~ za pritisak ulja
prednjeg stakla pokaziva~ pravca

3 2 1 1
6 5 4
2
Dava~ temperature
P13 P14-1 Elektropokreta~ P14-2 Elektropokreta~
rashladne te~nosti

Desni prednji
Desno dugo i
P15 pokaziva~ pravca i P16 M2 Masa
kratko svetlo
poziciono svetlo
2

1 2 3
1 3

Prekida~ za istro{enost
P17 Indukcioni kalem P18 P19 Alternator
desnih ko~nih plo~ica

Rele za greja~
P20 Alternator P21 P22 Rele za duga svetla
zadnjeg stakla
CRNA
BELA

87 87

87 87
85 86 85 86
30 30

Osigura~ zadnjeg
P23 Rele za kratka svetla P24 P25 Kutija osigura~a
svetla za maglu
CRVENA

87

87
85 86
30
Desni bo~ni Motor ventilatora Motor ventilatora
P26 P27-1 P27-2
pokaziva~ pravca greja~a greja~a

Spoj prednje i zadnje Spoj prednje i zadnje Spoj prednje i zadnje


P28 P29 P30
instalacije instalacije instalacije
CRVENA
1 2 3 1 2 3 1 2 3

CRNA
BELA

4 5 6 4 5 6 4 5 6
7 8 9 7 8 9 7 8 9

Automat pokaziva~a Prekida~ za Prekida~ za


P31 P32-1 P32-2
pravca STOP svetlo STOP svetlo

1 3

Prekida~ za Prekida~ za
M3 Masa P33 P34
trep}u}e svetlo trep}u}e svetlo

1 2 3 4 1 2 3 4

Prekida~ za Prekida~ za zadnje Sijalica za


P35 P36 P37
spoljno svetlo svetlo za maglu trep}u}e svetlo

1 2 3 4 1 2 3 4
1 2
P38 Blok instrumenata P39 Blok instrumenata P40 Blok instrumenata

3 2 1 4 3 2 1
6 5 4 8 7 6 5

Skop prekida~a Sklop prekida~a


P41 P42 P43 Prekida~ za paljenje
pod to~kom upravlja~a pod to~kom upravlja~a

1 2 3
1 2 3
4 5 6 3 2 1
4 5 6
7 8 9 6 5 4

Sijalica za osvetljenje Prekida~ brisa~a Prekida~ ventilatora


P44 P45 P46
provodnika zadnjeg stakla greja~a

1 2 3 4 1 2 3 4
1 2

Prekida~ za pranje Prekida~ greja~a Sijalica greja~a


P47 P48 P49
zadnjeg stakla zadnjeg stakla zadnjeg stakla

1 2 3 4 1 2 3 4
1 2

P50-1 Upalja~ za cigarete P50-2 Upalja~ za cigarete P50-3 Upalja~ za cigarete


P51 Radio kasetofon P52-1 Ideogram graja~a

10 9 8 4 3 2 1
12 11 7 6 5

Ideogaram greja~a Potenciometar


P52-2 P53
ideograma

3 2 1
Spoj prednje i zadnje Spoj prednje i zadnje Spoj prednje i zadnje
Z1 Z2 Z3
instalacije instalacije instalacije

CRVENA
3 2 1 3 2 1 3 2 1

CRNA
BELA

6 5 4 6 5 4 6 5 4
9 8 7 9 8 7 9 8 7

Prekida~ unutra{njeg
Z4 Z5-1 Prednji levi zvu~nik Z5-2 Prednji levi zvu~nik
svetla - levi stubi}

Prekida~ unutra{njeg
Z6 Prekida~ ru~ne ko~nice Z7 Z8-1 Prednji desni zvu~nik
svetla - desni stubi}

Z8-2 Prednji desni zvu~nik Z9-1 Pokaziva~ nivoa goriva Z9-2 Pokaziva~ nivoa goriva

Z10-1 Zadnji desni zvu~nik Z10-2 Zadnji desni zvu~nik Z11 Unutra{nje svetlo

2
M4 Masa Z12-1 Zadnji levi zvu~nik Z12-2 Zadnji levi zvu~nik

Motor brisa~a Pumpa za pera~


Z13 Greja~ zadnjeg stakla Z14 Z15
zadnjeg stakla zadnjeg stakla

1
1 2 3 4
2

Zadnje levo svetlo, Levo svetlo


Z16 Z17 Zadnje svetlo za maglu Z18
pokaziva~ pravca registarske tablice

1 1
1 2 3
2 2

Levo svetlo za hod Desno svetlo za hod Desno svetlo


Z19 Z20 Z21
unazad - STOP svetlo unazad - STOP svetlo registarske tablice

1
1 2 3 1 2 3
2

Unutra{nje svetlo Unutra{nje svetlo Zadnje desno svetlo,


Z22-1 Z22-2 Z23
- prtlja`nik - prtlja`nik pokaziva~ pravca

1 2 3
Položaj utičnica
na vozilu
P21
P22
P23 P10
P24 P9
P25
P26 P11
M2
P7-2 P7-1
P17 P19
P20 M1
P13
P12 P6 P5
P16
P14-1 P14-2
P18 P2
P3
P15 P8 P4
P1-1 P1-2

P44

M3 P38 P39 P40 P45 P49

P28 P37 P48


P33 P47
P29 P34 P46
P30 P41
P35 P50-1 P50-2
P36 P42 P52-1
P43 P52-2 P50-3
P31 P53
P51

P32-1 P32-2
Z7
Z8-1
Z8-2

Z13
Z1 Z2 Z3 Z10-1 Z10-2
Z12-1 Z14
Z12-2
Z4 Z5-1 Z15 Z22-1 Z22-2
Z6
Z5-2 Z11 M4 Z20 Z23
Z16 Z19 Z18 Z21
Z9-1 Z9-2

Z17