You are on page 1of 8

Proiectarea sistemului informatic-suport decizional pentru MAD

S T R U C T U R A S I S T E M U L U I C O M E R C I A L

S is t e m u l c o m e r c ia l
( S IC )
0

D e s f a c e r eA p r o v i z i o n I an rt er e t i n e r e f i s i e r e
1 2 p e r m a n e n t e
3

S I C
0

I n it ia liz a r e s i p r e D l u e c s r f aa r c i e r e A p r o v i z i o n a r e Ia n t r e t i n e r e L e g a t u r a
f is ie r e d in b a z a d e1 d a t e 2 f is ie r e p e r m a c n u e cn et e l e l a l t e a p lic a t ii
A 3 B

1
D e s f a c e r e
1

T e le t r a n s m i sP i i r e l u c r a r i z iln i c Pe r e l u c r a r i l u n P a r r e e l u a r i d a t e d in
s a u la c e r e r e b a z a d e d a t e

T r a n s m it e r e A c t u a liz a r e E d it a r e M o d if ic a r e
c o n t r a c t e f is ie r e s p e c if ic e n o m e n c l a t o ri s t o r i c c o n t r a c t e
c o n t r a c t e

T r a n s m it e r e E d it u a r e s i t u a t Mi i do ed i f i c a r e
n o t e d e p r e d a Ar e c t u a l i z a r e c uo r n m t r aa r c i rt ee c o n t r a c i t s u t ao l ra i c
c u c o n t r a c t e n o t e d e p r e d a r e

T r a n s m it e r e M o d if ic a r e
a v iz e d e e x p e d iA t i ec t u a l i z a r e liv r a r i is t o r ic
c u liv r a r i a v iz e d e e x p e d it ie

I n t e r o g a r e
f is a liv r a r ilo r A c t u a liz a r e c o n t r a c t e
c u liv r a r i

I n t e r o g a r e
p r o d u s e / a r t i c o Al c t u a liz a r i s t o c u r i
c u m is c a r i
p r o d u s e f in it e
I n t e r o g a r e
b e n e f ic ia r i L is t a
t r a n z a c t iilo r

E d it a r e
a n e x e la c o n t r a c t e

E d it a r e
f a c t u r i

2
I n it ia liz a r i s i
p r e lu c r a r i f is ie r e
A

P r e lu c r a r i d in P r e lu c r a r i
b a z e d e d a t e A 2
A 1

T r e c e r e C r e a r e
a r t ic o le a r t ic o le

T r e c e r e C r e a r e
p r e t u r i p r e t u r i

T r e c e r e C r e a r e
b e n e f ic ia r i b e n e f ic ia r i

T r e c e r e C r e a r e
c o n t r a c t e d e s f a c e r ec o n t r a c t e d e s f a c e r e

T r e c e r e C r e a r e
s t o c u r i s t o c u r i

T r e c e r e C r e a r e
liv r a r i liv r a r i

T r e c e r e C r e a r e
m a t e r ia le t a r i

T r e c e r e C r e a r e
f u r n iz o r i p u t e r i ( k w )

T r e c e r e C r e a r e
a v iz e m a t e r ia le

T r e c e r e N . I . R . C r e a r e
( N o t e i n t e r n e d e r e Mc e O p Tt i Re ) E F ( m o t o a r e r e f e r in t e )

T r e c e r e C r e a r e
c o n t r a c t e a p r o v iz io n a e f u r n iz o r i

C r e a r e
a v iz e

C r e a r e
N . I . R .

C r e a r e
c o n t r a c t e a p r o v iz io n a r e

C r e a r e
m e r c e o lo g

3
D e s f a c e r e
1

T e le t r a n s m i s ii I n c h id e r e A n a li z a
t e le t r a n s m i s ii d e s f a c e r i i

T r a n s m i t e r e F a c t u r i G r a f ic
c o n t r a c t e d e s f a c e r e d e liv r a r e

T r a n s m i t e r e L i s t a S it u a t i a p r o d u s e l o r
n o t e d e p r e d a r t er a n z a c t i ilo r c o n t r a c t a t e s i liv r a t e

T r a n s m i t e r e C r e a r e f is i e r C o n t r a c t e
a v iz e d e e x p e ad vi t i i z e e d e e x p e d i t pi e e t a r i

I n t e r o g a r e C r e a r e f is i e r S i t u a t i a l iv r a r il o r
f is a liv r a r ilo r n o t e d e p r e d a r e p e t a r i

I n t e r o g a r e S i t u a t i a l iv r a r il o r
p e p r o d u s p e p r o d u s e

I n t e r o g a r e E v id e n t a p r o d u s e lo r d in
p e b e n e f ic ia r c o n t r a c t e le d e d e s f a c e r e

E m it e r e S it u a t ia r e a l iz a r ii
a n e x e l a c o n t r a c t e c o n t r a c t e l o r la a t e lie r e

E m it e r e S i t u a t ia
a v iz e d e e x p e d it i e r e a l iz a r ii c o n t r a c t e l o r

4
A p r o v iz io n a r e
2

T e le t r a n s m is ii P r e lu c r a r i z iln ic e P r e lu c r a r i lu n a r e P r e lu c r a r i d a t e
s a u la c e r e r e in b a z a d e d a t e

L a n s a r e A c t u a liz a r e E d it a r e s i t u a t i e e v i d e n Mt a o d i f i c a r e i s t o r i c
c o m e n z i f is ie r e s p e c if ic e u r m a r ir e c o m e n z i s i c o na t vr ai z ce t ed e e x p e d i t i e

C o n f ir m a r e E d it a r e n o m e n c la t o r A c t u a liz a r e f is ie r e
c o n t r a c t e A c t u a liz a r e m a t e r i a l e c o m a n d sa p t e c i f i c e c u a v i z e d e e x p e d it ie
c o m e n z i
I e s ir i d in C o n t
c u s t o d ie A c t u a liz a r e f u r n iz o r i
c o n t r a c t e
A c t u a liz a r e A c t u a liz a r e
c o m e n z i- c o n t r a c t e A c t u a liz a r e m e r c e o lo g i
m o d ific a r i c o n t r a c t e
I n t e r o g a r e S t e r g e r e
p e m a t e r ia le A c t u a liz a r e m a t e r ia le n e f o lo s it e
a v iz e
I n t e r o g a r e
p e f u r n iz o r i A c t u a liz a r e
f a c t u r i
C a lc u l
p e n a lit a t i C r e a r e f is ie r
f a c t u r i lic h id a t e
T r a n s m it e r e
f a c t u r i C r e a r e f is ie r
a v iz e e x p e d it ie
I n t e r o g a r e
s it u a t ie f a c t u r i E d it a r e
in f o r m a t ii t r a n s m is e
T r a n s m it e r e
p r e t u r i f a c t u r i
S it u a t ie
T r a s n m it e r e c o m e n z i
m a t e r ia le n e s o s it e
S it u a t ie
L is t a r e N . I . R . - u r i

S it u a t ie
u r m a r ir i c o n t r a c t e
N . I . R . - u r i
S it u a t ie
f a c t u r i
I n t r a r i
z iln ic e F is e
m a g a z ie m a t e r ia le

D o c u m e n t e d e
lic h id a r e f a c t u r i

L is t a
t r a n z a c t ii

5
A p r o v iz io n a r e
2

T e le t r a n s m is ie I n c h id e r e A n a liz a
t e l e t r a n s m is ie a p r o v iz io n a r ii

L a n s a r e L is t a t r a n z a c Et i i dl o i t r a r e s it u a t ii e v id e n t e
c o m e n z i s i u r m a r ir i c o n t r a c t e

C o n f i r m a r e E d it a r e E d it a r e n o m e n c la t o r
c o n t r a c t e in f o r m a t ii t r a n sm m a i t s e e r i a le c o m a n d a t e

T r a n s m it e r e A c t u a li z a r e
a v iz e S
it u a t ii m e r c e o lo g i
c o m e n z i
I e s ir i
d i n c u s t o d ie S it u a t ii
N . I . R . - u r i
I n t e r o g a r e
p e m a t e r ia le S it u a t ii
u r m a r i r i c o n t r a c t e
I n t e r o g a r e
p e f u r n iz o r i F i s e d e
m a g a z ie
C a l c u l
p e n a li t a t i C r e a r e f is ie r c u a v iz e
d e m a t e r ia le a p r o v iz io n a t e
E d it a r e l is t a
in t r a r i z iln ic e

6
I n t r e t in e r e
f is ie r e p e r m a n e n t e

A c t u a liz a r e A c t u a liz a r e
b a z a d e d a t e

A c t u a liz a r e V e r if ic a r e
f i s i e r m a t e r i a f l ei s i e r m a t e r i a l e

A c t u a liz a r e A c t u a liz a r e
f i s i e r f u r n i z o r fi i s i e r m a t e r i a l e

A c t u a liz a r e V e r if ic a r e
f i s i e r p r e t u r i p r fo i sd i ue sr e f u r n i z o r i

A c t u a liz a r e A c t u a liz a r e
f i s i e r b e n e f i c i af i rs i i e r f u r n i z o r i

L is t a V e r if ic a r e
t r a n z a c t i i l o rf i s i e r p r e t u r i p r o d u s e

V e r if ic a r e
f is ie r b e n e f ic ia r i

A c t u a liz a r e
f is ie r b e n e f ic ia r i

7
I n t r e t in e r e
f is ie r e p e r m a n e n t e

T e l e t r a n s m Li s i si e t a E d it a r e
t r a n z a c t i i l co ar t a l o a g e

G e s t io n a r e C a t a lo g
p r e t u r i p r e t u r i

G e s t io n a r e C a t a lo g
b e n e f ic ia r i b e n e f ic ia r i

G e s t io n a r e C a t a lo g
m a t e r ia le m a t e r ia le

G e s t io n a r e C a t a lo g
f u r n iz o r i f u r n iz o r i