You are on page 1of 1

JAKTARRENDEKONTRAKT

inom jaktvårdsområde

Undertecknad ägare av …........................................................................... utarrenderar


härmed jakten å nämnda fastighet(er) för en tid av ….............. år från och med
den 1 juli detta år till..........................................................................................................
….........................................................................................Areal:...........................hektar.

1. I arrende erlägges ett belopp i ett för allt av …................................ kr om året. Avgiften
skall erläggas i förskott före den 1 juli varje år. Markägaren och arrendatorn har
ömsesidig rätt att uppsäga detta kontrakt …..................... månader före sista jaktårets
slut. Uppsäges ej kontraktet inom nämnda tid, anses kontrakttiden förlängd ytterligare
….......................... år.

2. Arrendatorn är pliktig låta mot sig gälla de bestämmelser och föreskrifter som
jaktstämman eller styrelsen inom jaktvårdsområdet enligt jaktstämmans bemyndigande
kan komma att utfärda. Stadgeenlig överklagningsrätt tillkommer jakträttsarrendatorn.
Bryter arrendatorn mot de för jaktvårdsområdet gällande bestämmelserna äger styrelsen
rätt att återkalla givet godkännande (se punkt 6 nedan)

3. Avlider arrendatorn under arrendetiden, upphör detta kontrakt utan särskild


uppsägning att gälla nästa 1 juli efter dödsfallet.

4. Erlägges ej stadgade avgifter i rätt tid och ej heller inom en vecka efter därom av
markägaren gjord påminnelse eller bryter arrendatorn mot de för jaktvårdsområdet
gällande bestämmelserna, skall markägaren vara berättigad att uppsäga kontraktet
till omedelbart upphörande.

5. …...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................

6. För att vara giltigt skall detta kontrakt uppvisas för jaktvårdsområdets styrelse och
godkännas av denna.

Sålunda överenskommet försäkras.


…........................................................................ den ….................................... 20............
…....................................................... …..................................................................
Markägare Arrendator

Namnteckningarna bevittnas:
............................................................ …..............…...............................................

Related Interests