You are on page 1of 1

ROMÂNIA

M I N I S T E R U L E D U C Ał I E I , C E R C E T ĂR I I Ş I T I N E R E T U L U I
CABINET MINISTRU

ORDIN
referitor la aprobarea standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăŃământ şi a programelor
şcolare pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru unele calificări profesionale
pentru care se asigură pregătirea prin învăŃământul preuniversitar
În conformitate cu prevederile Legii învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului
EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului
Ministrul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului
emite prezentul ordin:
Art. 1 – (1) Se aprobă standardele de pregătire profesională (SPP) pentru calificările profesionale de nivel 1, 2, 3 şi 3
avansat pentru care se asigură pregătirea prin învăŃământul preuniversitar. Lista calificărilor profesionale este prezentată
în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Standardele de pregătire profesională pentru aceste calificări sunt cuprinse în Anexa nr. 2, parte integrantă a
prezentului ordin.
Art. 2 – Se modifică anexele următoarelor ordine de ministru: OMÎS nr. 8670/19.07.1990, OMEN nr. 4403/31.08.1998,
OMEN nr. 4234/23.07.1998, OMEdC nr. 4475/16.09.2002, OMECT nr. 4611/ 21.07.2003, OMECT nr. 3257/19.02.2004,
OMECT nr. 3451/9.03.2004, OMEdC nr. 5493/9.12.2004, OMEdC nr. 4705/29.07.2005, OMEdC nr. 4706/29.07.2005,
OMEdC nr. 5042/27.09.2005, OMEdC nr. 3171/30.01.2006, OMEdC nr. 3172/30.01.2006, OMEdC nr. 4760/26.07.2006
şi OMEdC nr. 4947/23.08.2006 prin care au fost aprobate standarde de pregătire profesională, planuri de învăŃământ şi
programe şcolare pentru calificările profesionale de nivel 1, 2, 3 şi 3 avansat revizuite. Lista acestor calificări şi actele
normative care se modifică sunt prezentate în Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentului ordin.
Art. 3 – (1) Se aprobă planurile de învăŃământ pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru:
- nivelul 1 de calificare (şcoala de arte şi meserii) – la clasele a IX-a şi a X-a ;
- nivelul 2 de calificare (anul de completare) – la clasa a XI-a;
- nivelul 3 de calificare - la clasele a XI-a şi a XII-a învăŃământ de zi, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică
(ruta directă) şi la clasele a XII-a şi a XIII-a învăŃământ de zi, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică (ruta progresivă
prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare).
- nivelul 3 avansat de calificare – învăŃământ postliceal (şcoala postliceală şi şcoala de maiştri).
(2) Planurile de învăŃământ pentru aceste calificări sunt prezentate în Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentului
ordin.
Art. 4 –(1) Se aprobă programele şcolare pentru cultura de specialitate aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru:
- nivelul 1 de calificare (şcoala de arte şi meserii) – la clasele a IX-a şi a X-a ;
- nivelul 2 de calificare (an de completare) – la clasa a XI-a;
- nivelul 3 de calificare - la clasele a XI-a şi a XII-a învăŃământ de zi, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică
(ruta directă) şi la clasele a XII-a şi a XIII-a învăŃământ de zi, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică (ruta progresivă
prin şcoala de arte şi meserii şi anul de completare).
- nivelul 3 avansat de calificare – învăŃământ postliceal (şcoala postliceală şi şcoala de maiştri).
(2) Programele şcolare pentru aceste calificări sunt prezentate în Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentului ordin.
Art. 5 - Începând cu anul şcolar 2007-2008, se aplică standardele de pregătire profesională, planurile de învăŃământ şi
programele şcolare pentru: nivelul 1 de calificare - şcoala de arte şi meserii, nivelul 2 de calificare - an de completare,
nivelul 3 de calificare - ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă şi ruta progresivă de profesionalizare şi
nivelul 3 avansat de calificare - învăŃământ postliceal, aprobate prin prezentul ordin.
Art. 6 – Secretarul de Stat pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar, DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar,
DirecŃia Generală Managementul Resurselor Umane, DirecŃia Generală ÎnvăŃământ în Limbile MinorităŃilor şi RelaŃia cu
Parlamentul, Centrul NaŃional de Dezvoltare a ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic, Centrul NaŃional pentru Curriculum şi
Evaluare în ÎnvăŃământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeŃene şi al municipiului Bucureşti, unităŃile de
învăŃământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministru,
CRISTIAN MIHAI ADOMNIłEI
Bucureşti
Nr. 1847
Data 29.08.2007.