You are on page 1of 28

TRƯӠNG ĐҤI HӐC SÀI GÒN

KHOA: KHOA HӐC MÔI TRƯӠNG


LӞP: DKM1091

MÔN: SINH THÁI HӐC ĐҤI CƯƠNG

ĐӅ tài: CÂY DӮA NƯӞC- THӴC VҰT


CHӌ THӎ RӮNG NGҰP MҺN

|  
   
THÀNH VIÊN NHÓM 3

1. NguyӉn Thӏ Dung


2. NguyӉn Thӏ Hӗng
3. Trҫn Thӏ Thanh Nga
4. Ngô Thӏ Phương Thúy
5. Lê Thӏ Kim YӃn
SINH THÁI HӐC ĐҤI CƯƠNG

I. GIӞI THIӊU CHUNG

II. TÌM HIӆU Vӄ CÂY DӮA NƯӞC

III. KӂT LUҰN


I. GIӞI THIӊU CHUNG

1. RӮNG NGҰP MҺN

a. Khái niӋm

Trên các bãi triӅu lҫy vùng cӱa


sông ven biӇn có thҧm thӵc vұt
che phӫ tҥo nên hӋ sinh thái rӯng ngұp
mһn.
 ViӋt Nam, rӯng ngұp mһn còn
gһp ӣ các đҫm phá ven biӇn và
mӝt phҫn đӗng bҵng châu thә
sông, nơi còn chӏu tác đӝng cӫa
thӫy triӅu.
1. RӮNG NGҰP MҺN
thӵc vұt: gӛ, than, cӫi

Kinh tӃ
Đӝng vұt: thӏt, lông, da, trӭng«.

Nguӗn lӧi hҧi sҧn

Vai trò quan trӑng trong chu trình dinh dưӥng


VAI
TRÒ àinh thái
ChuyӇn hóa năng lưӧng

ĐiӅu hòa khí hұu

khác
әn đinh,mӣ rӝng diӋn tích đҩt bӗi, hҥn chӃ xói lӣ

Cành quan du lӏch, nghiên cӭu khoa hӑc


ü  
 

Ó à 
   ö thӇ, quҫn thӇ hay quҫn xã
ö khҧ năng thíöh ӭng hoһö rҩt nhҥy öҧm vӟi môi trưӡng nhҩt
đӏnh.

Ó àinh vұt öhӍ thӏ là ö ö loài àV mà sӵ hiӋn diӋn và thay đәi sӕ


lưӧng ö ö loài öhӍ thӏ öho sӵ ô nhiӉm hay x o trӝn öa môi
trưӡng.

Ó C ö loài này thưӡng ö tính mүn öҧm öao vӟi ö ö điӅu kiӋn
sinh lý, sinh ho
Đӏa sâm Đӏa y

Dӯa nưӟc Năng ngӑt


  |

6  !"#$!%$&!'()


#*+ !,-+!-.
ë$$(. $(/ !!01
$2$(3 "4"5
!67
89
!279$(:;

:<!+ "4 :<!=>
ë,!? $@'$A!

"<9$(:;

6 B |  |
 "#$-:>!!'=4!%$&!'9$(:;

#*
+ =4-&78
II. CÂY DӮA NƯӞC
6 C $

6 Cây mӑö ven bӡ nưӟö, ö thân ngҫm đơn trөö bò lan trên
mһt đҩt, đưӡng kính đӃn 45öm, mang nhiӅu sҽo l lӟn xӃp
öhӗng lên nhau.

6 L mӑö öөm, 3-5 l , vươn lên theo öhiӅu đӭng thҷng, dài
3,0-6,5m, dҥng lông öhim;

6 öuӕng l rҩt mұp, dài đӃn 1,5m, hình trө, ö rãnh ӣ bên; gӕö
phình lên thành hình bҽ ngҳn; thuǤ l öon nhiӅu, hình
đưӡng, dài 1,2-1,5m, rӝng 6,5-8,5öm, dai, gân giӳa ӣ mһt
dưӟi mang nhiӅu vҧy mҫu nâu ép s t.
CÂY DӮA NƯӞC

. Dáng cây; 2. Cөm hoa; 3. Cөm quҧ


i. Hình thái (tt)

Cөm hoa đơn đӝc, nҵm


trong nách lá, đӭng thҷng
và phân nhánh, có nhiӅu lá
bҳc; cuӕng mұp hình trө,
dài. Hҫu hӃt các nhánh có
lá bҳc lӟn, hình ӕng, dai đӇ
bҧo vӋ hoa và quҧ.

Hoa dӯa nưӟc


2. Hình thái( tt )

Hoa đӵö:
6 Thưӡng mӑö tӯng đôi, hình đuôi sö, hoa đӵö
mang 3 nhӏ

Hoa ö i:
6 Nӣ rӝ thành öhùm ӣ đҫu öөm hoa hình öҫu,
không ö nhӏ tho i ho ,
6 ҫu 3 l noãn rõ, hơi dài hơn bao hoa, không
bҵng nhau, hơi öong và ö öҥnh, vӟi núm nhuӷ
hình phӉu.
II. CÂY DӮA NƯӞC
i. Hình thái (tt)

ZCөm quҧ lӟn, hình cҫu.

ZQuҧ hҥch, phát triӇn tӯ 1 lá noãn, bӏ ép và có cҥnh


không đӅu, hình tháp, màu nâu đӃn đen nhҥt;

Z vӓ quҧ nhҹn, lӟp giӳa có sӧi, lӟp phía trong dày.


i.Hình thái (tt)

Hҥt hình trӭng rӝng, phía bên ö gӡ,


nҧy mҫm ngay trên öây,
rӉ mҫm thò ra và đҭy quҧ ra ngoài.
II. CÂY DӮA NƯӞC

ü  0D

ViӋt Nam:
Cây phân bӕ ӣ ö ö tӍnh tӯ đèo Hҧi Vân trӣ vào. Tұp trung nhiӅu ӣ ö ö vùng
nưӟö lӧ và öa sông öa ö ö tӍnh thuӝö miӅn Đông và Tây Nam ӝ như
thành phӕ Hӗ Chí Minh, Ӄn Tre, Trà Vinh, àö Trăng, ҥö Liêu, Cà Mau,
Kiên Giang (Phú Quӕö.

Hӝi An Cҫn Giӡ


·.Đăc điӇm sinh hӑc

6 Đây là loài cây nhiӋt đӟi, sinh trưӣng và


phát triӇn tӕt ӣ nhiӋt đӝ tӯ 20-350C. Khí
hұu tӕt nhҩt đӇ cây phát triӇn là vùng tӯ
cұn ҭm ưӟt đӃn ҭm vӟi lưӧng mưa lӟn
hơn 100mm/tháng và phân bӕ đӅu trong
năm.
·.Đһc điӇm sinh hӑc (tt)
Dӯa nưӟö mӑö ӣ vùng nưӟö lӧ, tұp trung nhҩt là ö ö öa
sông, dӑö theo ö ö kênh rҥöh và ö ö öon sông đào vùng ven
biӇn.

Dӯa nưӟö ö thân ngҫm thưӡng xuyên bӏ ngұp trong nưӟö


lӧ.

Mӑö rҩt nhiӅu ӣ vùng öa sông bӏ ngұp triӅu, ö đӝ mһn tӯ


1-9mg/lít.
·.Đһc điӇm sinh hӑc (tt)

ZHoa muӕn thө phҩn phҧi nhӡ mӝt loài ruӗi thuӝc hӑ Ruӗi
dҩm (Drosophilidae).
·.Đһc điӇm sinh hӑc (tt)

6 Mùa quҧ chín tháng 2-4. Thưӡng mӑc


thành quҫn tө thuҫn loҥi, sӕ cây trong 1ha
tӯ 2.000- 5.000 hoһc 10.000 cây
II. CÂY DӮA NƯӞC
X.Công dөng

Lá dùng đӇ lӧp và làm vách nhà, làm chәi, đan rә


rá, làm chiӃu và đan nón.

Nӝi nhũ sӯng (cùi) non ăn đưӧc, có thӇ dùng làm


mӭt.

Dung dӏch ngӑt lҩy tӯ cuӕng cөm hoa quҧ dӯa


nưӟc đưӧc dùng đӇ chӃ thành đưӡng, nưӟc giҧi
khát, rưӧu hay dҩm ăn.
4. Công dөng

Chӳa nhӭö đҫu, đau răng,giҧi nhiӋt

ҧo vӋ ö ö bӡ kênh rҥöh, öhӕng xi mòn, lӣ đҩt do sng mҥnh


đ nh vào bӡ.

Giӳ đҩt bӗi ven kênh rҥöh, öhe bng öho đҫm, giӳ nưӟö m t.
Giӳ đҩt, tҥo bóng mát cho sinh vұt Lá làm mái, lӧp vách«

Cӑng đӇ đan rә, ván ép«


III.KӂT LUҰN

Z  "#$!%$&=/ E 7 #$$F$"<

Z !$#*E  G-+!-.8 G=HG'!278 


"#$!%$&-3 =/ E 7 -F 9$(:;

- 
 $(@
9$(:;
GI -' 8 
$7-J!279$(:;
"4'@!-& !!
!F =:>!0K'"9$(:;

ZTrong mӝt sӕ năm gҫn đây, nhiӅu dҧi dӯa


nưӟc ven sông rҥch đã bӏ chһt bӓ đӇ tҥo các
ao nuôi tôm. KӃt quҧ là bӡ sông, rҥch không
có cây bҧo vӋ nên bӏ sөt lӣ mҥnh. Â nhiӅu
đӏa phương đã phҧi trӗng lҥi cây dӯa nưӟc
hoһc các loài cây gӛ ngұp mһn khác, rҩt tӕn
kém công sӭc và tiӅn bҥc. Vì vұy phҧi giӳ lҥi
các dҧi dӯa nưӟc ӣ cӱa sông lӟn và ven
kênh rҥch đӇ bҧo vӋ môi trưӡng và chӕng
sөt lӣ đҩt.