You are on page 1of 3

Druk nr 847

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

o stanowisku Senatu w sprawie ustawy


o szczególnych rozwiązaniach dla
podatników uzyskujących niektóre
przychody poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (druk nr 844)
Marszałek Sejmu - zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu - skierował w dniu
25 lipca 2008 r. uchwałę w powyższej sprawie do Komisji Finansów Publicznych w celu
rozpatrzenia.

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu


w dniu 25 lipca 2008 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m raczy poprawki Senatu zawarte w:

pkt 1 dotyczącym pkt 2 w art. 2 - przyjąć

pkt 2 dotyczącym pkt 1 i 2 w ust. 1 w art. 3 - odrzucić

pkt 3 dotyczącym pkt 2 i 3 w ust. 1 w art. 3 - przyjąć

pkt 4 dotyczącym pkt 1 w ust. 1 w art. 4 - przyjąć

pkt 5 dotyczącym ust. 3 w art. 5 - przyjąć

pkt 6 dotyczącym dodania ust. 4a w art. 5 - przyjąć


2

pkt 7 dotyczącym pkt 1 w ust. 6 w art. 5 - przyjąć

pkt 8 dotyczącym pkt 1 w art. 7 - odrzucić

pkt 9 dotyczącym ust. 1 w art. 11 - przyjąć

Warszawa, dnia 25 lipca 2008 r.

Przewodniczący Komisji
Sprawozdawca Finansów Publicznych

(-) Krystyna Skowrońska (-) Zbigniew Chlebowski


URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRET ARZ STANTJ
Mikołaj Dowgielewicz
,Ą l.,on
Min.MD/'/ft,\@s/onlar

Warszawa,dnia.fStip.a 2008 r.

P an Zbigniew Chlebowski
Przewodniczący
Komisj i FinansÓw Publicznych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

opinia o zgodnościz prawem Unii Buropejskiej uchwaty Senatu RzeczlPospolitej Polskiej


w sprawie ustawy o szczegÓlnych rozwiązaniach dla podatnikÓw uzyskujących przychody
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrażona na podstawie art. 9 pkt 3 w nviązku z
art.2ust.lpkt2iust.2pkt2austawyzdnia8sierpnia1996r.oKomitecielntegracji
Buropejskiej (Dz. U. Nr 106' poz. 494, z p6źn.zm.) przez Sekretarza Komitetu Integracji
Europej skiej Mikołaj a Dowgielewicza

Szanowny P anie Przew odniczący,

W zwtązku z przedł'ozonąuchwatąSenatu Rzeczypospolitej Polskiej w Sprawie ustawy


o szczegolnych ron,uiązaniach dla podatnikow uzyskujących przychody poza terytorium
RzeczypospolitejPolskiej @ismo nr FPB-0150.67.08) pozwalam sobie wyrazic następującą
opinię:

Przedmiotowa uchwałajest zgodnaz prawem Unii Europejskiej.